GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ"

Transkrypt

1 GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 14 (45) 2-15 października 2014 r. NAKŁAD egz. Kolejny numer Reportera leszczyńskiego 16 października 2014 fot. Jacek Kowalski x2 Do naprawdę ciekawych pojedynków dojdzie podczas zbliżających się wyborów samorządowych. Najbardziej pasjonująca walka zapowiada się w Lesznie: prezydent kontra poseł, doświadczenie kontra młodość Jedziemy po ZŁOTO! Byki, dziękujemy za emocje! 5.X.2014 str. 3

2 2 Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r EGZEmPLARZY ROZRYWKA Lokale do wynajęcia tel ROZRYWKA Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: BóG NIE ZDEJmUJE CIężARóW, WZmACNIA TYLKO PLECY Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, uporządkowane od 1 do 36 utworzą rozwiązanie - myśl Sławomira Wróblewskiego. Poziomo: 1) grota, jaskinia, 9) szpulowy lub kasetowy, 10) na dłoni sokolnika, 11) kiepskie zbiory, 12) np. moczarka kanadyjska, 15) dopuszczony do grona uprzywilejowanych, 20) stale mu zimno, 22) pęknięcie, rozpadlina, 23) siedziba władz powiatu, 24) wybuchowa lub... wedlowska, 25) jest lepiej, 28) obiekt dla pływaka, 31) śmiałek,odważniak, 33) łóżeczko na biegunach, 35) tylna część karabinu, 38) porasta brzegi jeziora, 40) naciągnie fortepian, 41) naiwny marzyciel, 42) Przerwa-Tetmajer lub Wierzyński, 43) łódka z silnikiem. Pionowo: 1) lokomotywa na węgiel, 2) kilka migów, 3) pocztowe zawiadomienie, 4) kochanek z ekranu, 5) starzy (spytaj synalka), 6) używanie przemocy w celu zastraszenia, 7) stolica nad Tamizą, 8) ozdoba indora, 13) dialog, 14) angielska harcerka, 16) miara chleba, 17) tymczasowy lub domowy, 18) Bartłomiej, Irena, Filip, Anna..., 19) łamaga, fajtłapa, 21) z pogardą o gawiedzi, 22) lunatyzm, 26) impreza dla Kubicy, 27) statek na dnie, 29) brane za pas, 30) wśród zbóż, 31) apaszka, 32) najmniejszy z ptaków, 34) nie pasuje do kożucha, 36) sztywny kołnierz, 37) wyczuwane nosem? 38) mowa na ucho, 39) dawna duża moneta srebrna. autor: Maciej Wendowski Biuro reklam i ogłoszeń: Biuro reklam i ogłoszeń:

3 WYBORY EGZEmPLARZY Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r. 3 Wyborcze pojedynki W nadchodzących wyborach samorządowych zapowiada się w naszym regionie kilka naprawdę ciekawych pojedynków. To dobrze, bo w polityce, także lokalnej, jak w wolnorynkowej gospodarce: im wybór większy, tym bardziej trzeba się starać, by zdobyć klientów. Czyli wyborców. Czyli nas. A nic lepiej nie motywuje jak oddech mocnego konkurenta na plecach Dla te go dla lesz czy nia ków nie mo gło być lep szej wia do mo ści: po ja wił się moc ny prze ciw nik mo gą cy re al nie po - wal czyć w wy bo rach na pre zy den ta Lesz na z obec nym wło da rzem mia sta, To ma szem Ma lep szym. Kie dy ten ostat ni w mar cu te go ro ku za po wia dał, że jed nak, wbrew wcze śniej szym za - po wie dziom, bę dzie ubie gał się o ko - lej ną, czy li pią tą (!!!) pre zy denc ką ka - den cję, wy glą da ło na to, że po wie je nu dą. Wciąż bar dzo po pu lar ny wśród miesz kań ców Lesz na To masz Ma lep - szy prak tycz nie za każ dym ra zem był pew nia kiem do zwy cię stwa. Wie lu ob - ser wa to rów lo kal ne go ży cia po li tycz - ne go gło śno mó wi ło o tym, że pó ki obec ny pre zy dent star tu je, zmia ny na sta no wi sku nie bę dzie. Bo po pierw - sze, do brze rzą dzi mia stem, po dru gie, bu dzi sym pa tię wy bor ców, po trze cie, jest le wi co wy jak le wi co wy jest lesz - czyń ski elek to rat. Tyl ko nie licz ni do - da wa li, że być mo że jed nak świet ne wy bor cze wy ni ki obec ne go pre zy den - ta Lesz na wy ni ka ją też w czę ści ze sła - bo ści je go kontr kan dy da tów. Co z ko - lei ma świad czyć ogól nie o sła bo ści ka dro wej lesz czyń skie go śro do wi ska po li tycz ne go, któ re do tąd nie po tra fi ło wy kre ować wy ra zi stych, me ry to rycz - nych opo zy cyj nych li de rów. Trud no nie po chy lić się nad ta ką te zą, zwłasz - cza gdy przyj rzy my się po przed nim wy bo rom, gdzie je dy ny kontr kan dy - dat, któ ry przez mo ment re al nie za gra - żał obec ne mu pre zy den to wi, zo stał przy wie zio ny do Lesz na w tecz ce. Z dru giej stro ny, moż na też po - sta wić py ta nie, dla cze go li czą cy dziś 68 lat pre zy dent, od 16 lat rzą dzą cy mia stem, nie wy cho wał suk ce so ra. Być mo że wła śnie brak ta ko we go miał tak - że wpływ na de cy zję o po now nym kan dy do wa niu. Lesz no star cie gi gan tów Zo staw my jed nak te po li tycz ne spe ku la cje, zaj mij my się fak ta mi. A fak ty są ta kie, że po ja wił się na praw - dę moc ny kontr kan dy dat. Start w wy - bo rach sa mo rzą do wych na sta no wi sko pre zy den ta Lesz na ogło sił Łu kasz Bo - ro wiak, obec ny po seł PO. Bo ro wiak wy star tu je pod szyl dem Ko mi te tu Wy - bor cze go Wy bor ców PL18, któ ry jest zu peł nie no wym two rem na po li tycz - nej sce nie Lesz na. Dla osób śle dzą - cych wy da rze nia lesz czyń skie go po li - tycz ne go mi kro -świat ka, de kla ra cja Bo ro wia ka o star cie w wy bo rach na pre zy den ta Lesz na nie by ła wiel - kim za sko cze niem. Nie jest ta jem ni cą, że od pew ne go cza su je go dro gi z PO roz cho dzą się. Ta jem ni cą po li szy ne la są też nie naj lep sze (co chy ba jest eu fe mi zmem) re la cje Bo ro wia ka z Krzysz to fem Pi woń skim rzą dzą cym lesz czyń ski mi struk tu ra mi Plat for my Oby wa tel skiej. Bo ro wiak był by świet - nym kan dy da tem PO na pre zy den ta Lesz na, pod wa run kiem jed nak, że lesz czyń ska struk tu ra tej par tii ze chcia ła by go po przeć. Ale nie ze - chcia ła i za miast po sła wy sta wi ła do wy bo rów po raz dru gi Ta de usza Paw la czy ka. Łu kasz Bo ro wiak otrzy - mał wpraw dzie pro po zy cję star tu z li sty PO w wy bo rach do Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, ale był to swo isty po li czek i de gra da cja, czy li pro po zy cja z ga tun ku tych, któ re ma ją ra czej wska zy wać miej sce w sze - re gu. W efek cie Bo ro wiak wy star tu je sa mo dziel nie pod szyl dem PL18, co za pew ne skoń czy się dla nie go wy klu - cze niem z PO, ale za to bar dzo moc no wstrzą śnie i za mie sza lesz czyń ską sce - ną po li tycz ną. Gdy ra dio El ka na swo - im por ta lu in ter ne to wym zapytało in - ter nau tów, na ko go za gło so wa li by w wy bo rach pre zy denc kich, Łu kasz Bo ro wiak zdo był ok. 60 pro cent gło - sów, To masz Ma lep szy ok. 35 pro cent, a kan dy dat Plat for my Ta de usz Paw la - czyk ok. 5 pro cent. Bo ro wiak ja wi się ja ko czło wiek stąd, zna ją cy lo kal ne pro ble my i jed no cze śnie z do rob kiem w po li ty ce. No i jest mło dy. Nie bar - dzo mło dy, ale mło dy. 39 lat to bar dzo do bry wiek. Praw do po dob nie swe go kan dy da - ta na pre zy den ta Lesz na zgło si w przy - szłym ty go dniu tak że Pra wo i Spra - wie dli wość, ale wy glą da na to, że praw dzi wa wal ka o fo tel ro ze gra się mię dzy To ma szem Ma lep szym i Łu - ka szem Bo ro wia kiem. Dla te go dru - gie go suk ce sem już bę dzie do pro wa - dze nie do dru giej tu ry, ale kto wie, być mo że jest w sta nie po ku sić się o zgar - nię cie ca łej pu li. To za le żeć bę dzie od te go, jak moc no wy chy lo ne jest wa - ha dło wy bor cze wśród lesz czyń skich wy bor ców, jak moc ne jest na tu ral ne zja wi sko zmę cze nia elek to ra tu i od te - go, ja kich lu dzi na li stach za pre zen tu - je KWW PL18. Nie za leż nie od wy ni ku wy bo rów Lesz no już mo że być za do wo lo ne. Nic tak nie mo ty wu je li de rów jak od dech kon ku ren cji na ple cach. Ra wicz re kor dzi sta Rów nie pa sjo nu ją ca wal ka za po - wia da się w Ra wi czu, któ rym od 2001 ro ku rzą dzi Ta de usz Paw łow ski. Ra - wicz bę dzie chy ba re kor dzi stą wśród miast po wia to wych w na szym re gio - nie pod wzglę dem licz by kan dy da tów. Na ra zie wia do mo o czte rech. Obok Paw łow skie go to Grze gorz Ku bik, głów ny opo zy cjo ni sta bur mi strza w Ra dzie Mia sta i praw dzi wy we te ran w wal ce o fo tel bur mi strza. To bę dzie je go trze cie po dej ście. Swo ją kan dy - dat kę wy sta wi ło też ra wic kie Pra wo i Spra wie dli wość. To Ur szu la Ta ra ska. Praw do po dob nie jed nak naj groź niej - szym dla obec ne go bur mi strza prze - ciw ni kiem bę dzie Ja cek Gwiz dek, mło - dy (ale już do świad czo ny, bo peł nią cy w mi ja ją cej ka den cji funk cję prze wod - ni czą ce go Ra dy Mia sta) kan dy dat PO. Po móc mo że mu zmę cze nie wy bor ców do tych cza so wą wła dzą oraz fakt, że jed nak Ra wicz szcze gól nie na tle Ko - ścia na i Go sty nia, spra wia wra że nie mia sta, któ re w pew nym mo men cie za - trzy ma ło się w roz wo ju. Mo że to tylko wra że nie ob ser wa to ra z ze wnątrz, waż - ne jak po strze ga ją to ra wi cza nie. Wal czy mło dość W Go sty niu o fo tel za wal czą mło - dzi. Pół to ra ro ku te mu na ła mach Re - por te ra lesz czyń skie go pi sa li śmy, że W Go sty niu do ko na ło się już to, co cze ka in ne sa mo rzą dy. Ste ry wła dzy ob ję li mło dzi. To by ły dwa ma te ria ły. Pierw szy o naj młod szym bur mi strzu w Wiel ko pol sce, Je rzym Ku la ku (rocz - nik 1982). Dru gi o za le d wie o kil ka lat star szym Ro ber cie Mar cin kow skim, sta ro ście go styń skim. Obaj pa no wie (od le gli po glą da mi) stwo rzy li chy ba naj młod szy wie kiem du et w kra ju rzą - dzą cy po wia tem i naj więk szą w tym po wie cie gmi ną. W tym ro ku obaj mło - dzi po li ty cy ze wrą się w wal ce o fo tel bur mi strza Go sty nia. Ku lak pod szyl - dem wła sne go ko mi te tu, Mar cin kow - ski ja ko kan dy dat Sa mo rzą do wej Ko - ali cji Współ pra cy. W Ko ścia nie wy star tu je obec ny bur mistrz Mi chał Jur ga de sy gno wa ny przez Sto wa rzy sze nie Po ro zu mie nie Zie mia Ko ściań ska, któ ry w ten spo - sób bę dzie się ubie gał o trze cią ka den - cję. Kontr kan dy dat kę wy sta wia na ra - zie tyl ko PSL. Bę dzie nią Do ro ta Ki nal. Osta tecz ny ter min zgła sza nia kan - dy da tów na pre zy den ta i bur mi strzów mi ja 7 paź dzier ni ka o pół no cy. ARKADIUSZ JAKUBOWSKI

4 4 Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r EGZEmPLARZY PROMOCJA Inaczej rozłożone kierunki działania z klimatem w tle Gdy cztery lata temu, po wygranych wyborach, obejmowałem stanowisko wójta, kilka gminnych inwestycji było na ukończeniu, a inne w toku. moim zadaniem było doprowadzenie ich do końca. miałem też jednak swoją wizję rozwoju gminy, nieco inną niż poprzednie władze i chciałem ją zrealizować - mówi marek Lorych, wójt Święciechowy. - Było kilka rzeczy do zrobienia, ale nigdy nie powiem, że zastałem gminę drewnianą, a zostawiam murowaną, bo to byłaby nieprawda Po cząt ki by wa ją trud ne i tak też by ło w przy pad ku wój ta Lo ry cha. Urząd obej mo wał w grud niu 2010 roku i już kil ka dni po zło że niu ślu bo wa nia przy - szło zmie rzyć się z pierw szym wy zwa - niem. Mroź na i śnież na zi ma, a po tem roz to py spo wo do wa ły lo kal ne pod to - pie nia. Wo da za la ła kil ka po se sji na dział kach przy ul. Pro duk cyj nej. Ta kie sy tu acje to co dzien na pra - ca sa mo rzą dow ca tłu ma czy. Cza - sa mi na bok trze ba odło żyć urzę do we spra wy i za jąć się roz wią za niem pa lą - ce go do raź ne go pro ble mu. Sztu ka po - le ga na tym, by z każ dej ta kiej sy tu acji wy cią gać wnio ski. Tak się sta ło i wte - dy. Oka za ło się, że pod to pie nia to efekt nie fra so bli wo ści in we sto rów, któ rzy po ukoń cze niu in we sty cji bu dow la nych nie za wsze pa mię ta li, by do sta nu pier - wot ne go przy wró cić znisz czo ny pod - czas ro bót sys tem me lio ra cyj ny. Od tam te go cza su bar dzo zwra ca my uwa gę na te kwe stie i pra wie każ da za koń czo na in we sty cja koń czy się prze - glą dem sys te mu me lio ra cyj ne go. Z pro - ble ma mi przy ul. Pro duk cyj nej po ra - dzi li śmy so bie, a w ko lej nych la tach prze pro wa dzi li śmy ra zem z po wia tem pra ce, któ re ma ją za po biec na do bre po dob nym zda rze niom w przy szło ści. Wszę dzie miesz ka ją po dat ni cy Dziś wy da rze nia z ul. Pro duk cyj nej wspo mi na ne są ja ko epi zod z po cząt ku ka den cji, uciąż li wy, ale jed nak w ska li gmi ny ma ło istot ny. Kwe stią stra te gicz - ną by ły bo wiem gmin ne in we sty cje. Na tym prze cież po le ga efek tyw ne i spraw ne za rzą dza nie gmi ną: na cią - głym i per ma nent nym po lep sza niu lo - kal nej in fra struk tu ry, któ ra mu si słu żyć i po je dyn czym lu dziom, i ogó ło wi. W ten spo sób poj mo wa ny jest roz wój gmi ny. Przy go to wu jąc się do star tu w wy bo rach w 2010 ro ku wspo mi - na M. Lo rych, przed sta wi łem pro - gram, któ ry zdo był uzna nie wy bor ców. Jed nym z punk tów by ło bar dziej rów - no mier ne roz ło że nie wy dat ków w pro - wa dze niu gmin nych in we sty cji. Za uwa - ży łem bo wiem, że wię cej dzia ło się w sa mej Świe cie cho wie, a mniej w po - zo sta łych so łec twach, a prze cież tam tak że miesz ka ją po dat ni cy i z ich po - dat ków re ali zo wa ne są in we sty cje. Cho dzi ło o to, by pa mię ta jąc o po trze - bach Świę cie cho wy, za spo ka jać tak że po trze by miesz kań ców w po zo sta łych gmin nych miej sco wo ściach. Pierw szy mi ozna ka mi te go dzia - ła nia by ły mię dzy in ny mi: wia ta przy - stan ko wa dla ocze ku ją cych na au to bus szkol ny dzie ci z Krzyc ka Ma łe go (ten nie wiel ki wy da tek bar dzo uła twił ży - fot. archiwum UG w Święciechowie fot. archiwum UG w Święciechowie cie uczniom), plac za baw w Dłu giem No wem, a tak że wy re mon to wa ne uli - ce w Dłu giem Sta rem (ul. Je sien na), Przy by sze wie (utwar dzo na dwu ko lo - Budowa kanalizacji w Ogrodach ro wą kost ką be to no wą ul. Osie dlo wa; war tość prac wy nio sła 286 tys. zł), utwar dzo ne dro gi wiej skie w Dłu giem No wem i La so ci cach (dro ga po za - pło ciu, z któ rej ko rzy sta ją nie tyl ko rol ni cy do jeż dża ją cy do pól, ale też dzie ci z przy siół ka Ogro dy, ma sze ru - ją ce tam tę dy do szko ły). Nie ozna cza to, że za prze sta li - śmy prac w Świę cie cho wie za zna cza wójt. W tym sa mym cza sie wy re - mon to wa li śmy uli cę Wschow ską, Ko per ni ka i Św. Mar ka i Bocz ną. Jed nak naj po waż niej szą dro go wą in we sty cją tam te go okre su by ła prze bu do wa dwóch ulic wła śnie w sa mej Świę cie cho wie: Rze mieśl ni - czej i Strze lec kiej, któ rych miesz kań - cy wie le lat cze ka li na ich utwar dze - nie. Prze bu do wa wraz z wy ko na niem od wod nie nia kosz to wa ła po nad Orlik w Święciechowie to drugi tego typu obiekt w gminie zł i zo sta ła do fi nan so wa na z tzw. Sche ty nó wek w kwo cie zł. Ska na li zo wa ne po łu dnie Każ de or ga ni zo wa ne na je sień wy bo - ry sa mo rzą do we ma ją swo ją spe cy fi - kę. Tak uło żo ny wy bor czy ka len darz spra wia, że no we wła dze w gmi nach w za sa dzie re ali zu ją bu dże ty przy ję te przez po przed ni ków i ma ją nie wiel kie moż li wo ści na bły ska wicz ne re ali zo - wa nie wła snych pro gra mów rok był cza sem koń cze nia już trwa ją cych in we sty cji. To przede wszyst kim by ło za koń - cze nie bu do wy sie ci ka na li za cyj nej w Przy by sze wie (za 3,27 mln zł; pra - wie 5 km sie ci i 165 przy łą czy). Przy fi - na li zo wa niu tej in we sty cji przy szło tak - że bo ry kać się z ka pry sa mi po go dy. Wy jąt ko wo mroź na au ra spo wo do wa - ła, że gmi na z wy ko naw cą anek so wa ła umo wę w za kre sie ter mi nów za koń - cze nia prac. Zna la zły one jed nak w koń cu szczę śli wy fi nał. Ko lej ny rok to bu do wa ka na li za cji sa - ni tar nej w La so ci cach (za koń czo no ją w 2012 ro ku). War tość prac wy nio sła pra wie 4,8 mln zł. Po nad 1,8 mi lio na zł po cho dzi ło z Pro gra mu Roz wo ju Ob - sza rów Wiej skich, czy li z fun du szy unij nych. Wy bu do wa no pra wie 5 km sie ci, prze pom pow nie i 167 przy łą - czy. W ten spo sób zo sta ły ska na li zo - wa ne dwa naj więk sze so łec twa w po - łu dnio wej czę ści gmi ny. W ko lej ce cze ka ły już Go ła ni ce i Krzyc ko mó - wi wójt. Or lik z ga zem, sa la z kli mą W pierw szych dwóch la tach ka den cji gmin na in fra struk tu ra spor to wo -re kre - acyj na wzbo ga ci ła się o ko lej ne atrak - cyj ne obiek ty: dru gi w gmi nie Or lik i zmo der ni zo wa na sa la wiej ska w Świę - cie cho wie. Pierw szy w gmi nie Świę cie cho wa Or lik po wstał w 2009 ro ku w La so ci - cach i peł ni ro lę bo iska szkol ne go i słu - ży rów nież in nym użyt kow ni kom. W 2012 ro ku od da no na to miast Or lik w Świę cie cho wie przy ul. Strze lec kiej. Wy ko rzy sty wa ny jest głów nie po po łu - dnia mi. Pod okiem ani ma to ra moż na z nie go ko rzy stać do póź ne go wie czo - ra. Dziś już pew nie ma ło kto o tym pa - mię ta, ale wte dy, w 2012 ro ku, Or lik przy pra wił wła dze gmi ny o spo ry ból gło wy. Już na sa mym po cząt ku wy ko - naw ca wy ło nio ny w prze tar gu zwle kał z prze ję ciem pla cu bu do wy. W koń cu i tak nie po do łał za da niu i trze ba by ło ogła szać dru gi prze targ. Wy ło nio na w nim fir ma i jej pod wy ko naw ca nie wy ko nali peł ne go za kre su zle co nych prac i trze ba by ło ogła szać ko lej ne po stę po wa nie na do koń cze nie prac. Po wie dze nie do trzech ra zy sztu ka spraw dzi ło się w tym przy pad ku zna - ko mi cie. Dziś Or lik do brze słu ży miesz kań com Świę cie cho wy i nie tyl - ko, bo przy jeż dża ją tu lu dzie z gmi ny i in nych miej sco wo ści. Pa trząc na pro jekt Or li ka dzi wi - łem się, po dob nie jak póź niej nie któ - rzy miesz kań cy i go ście, że pro jek tan - ci te go obiek tu za pla no wa li tak ma syw - ną kon struk cję ogro dze nia, przy po mi - na ją cą bar dziej ogro dze nie spa cer nia ka, niż obiekt spor to wy - żar tu je wójt Lo - rych. Ale mu szę przy znać ra cję pro - jek tan tom, bo w użyt ko wa niu spraw - dzi ło się do sko na le. Jest bar dzo wy trzy ma łe. Gdy by by ła ta ka kon struk - cja, jak na Or li ku w La so ci cach, tzn. z siat ki już wy ma ga ła by na pra wy. Pa ra dok sal nie per tur ba cje z bu do - wą Or li ka zbi lan so wa ły się fi nan so wo i gmi na na tym nie stra ci ła, a wręcz zy - ska ła wy ko na no do dat ko wo ele men - ty, ta kie jak: sie dzi ska dla pu blicz no - ści, zie leń wo kół Or li ka, a tak że przy łą cze ga zo we do bu dyn ku so cjal - ne go. Chodziło o to, by pamiętając o potrzebach Święciechowy, zaspokajać także potrzeby mieszkańców w pozostałych gminnych miejscowościach. Wszyst ko do brze się skoń czy ło, ale tro chę ner wów nas to kosz to wa - ło pod su mo wu je wójt Lo rych. Nie da le ko Or li ka oko cie szy wy - re mon to wa na sa la wiej ska, naj więk sza w gmi nie. Re mont był za pla no wa ny już w po przed niej ka den cji, ale pier - wot nie pro jekt nie prze wi dy wał w bu - dyn ku kli ma ty za cji. Po słu cha łem pod po wie dzi wie - lu osób i zde cy do wa li śmy, by do ło żyć środ ków fi nan so wych i za in sta lo wać kli ma ty za cję. Dziś wi dać, że by ła to do bra de cy zja. Na Ryn ku ma ły mi kro ka mi Ko lej nym punk tem w pro gra mie, któ - ry pod kre ślał pod czas kam pa nii wy bor - czej no wy wójt, by ła od no wa świę cie - chow skie go Ryn ku. Nie był on wpraw dzie za nie dba - ny, ale uwa ża łem, że na le ży przy wró - cić mu daw ny cha rak ter mó wi M. Lo rych. Czy li cha rak ter naj bar dziej re pre zen ta cyj ne go miej sca w ser cu gmi ny. W 2012 ro ku od no wio no sto ją cy na Ryn ku po mnik żoł nie rzy II Woj ny Świa to wej i po ło żo no kost kę gra ni to - wą wo kół nie go. Pra ce kosz to wa - ły zł. Zda je my so bie spra wę, że to po - trzeb ne pra ce, ale nie prio ry te to we - mó - wi M. Lo rych. Dla te go re wi ta li za cja na sze go Ryn ku to za da nie, któ re go re - ali za cję roz ło ży li śmy na kil ka lat. Ma - ły mi kro ka mi, ale do przo du w mia rę moż li wo ści. JAN BOROWIAK

5

6 6 Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r EGZEmPLARZY ROCZNICE Ćwierć wieku z maszynami ma fatalne zdanie o politykach i szacunek do ludzi pracy. Z firmy, którą założył 25 lat temu uczynił jedno z z najbardziej znanych przedsiębiorstw w regionie i krajowego potentata w branży. Po drodze wymyślił targi, które w tym roku przyciągnęły prawie 800 firm i na dodatek jeszcze zdobył dwa razy mistrzostwo Polski, czym w euforię wprawił leszczyniaków Ale kom ple men tów słu chać nie lu bi. Nie ma ją zna cze nia. Li czy się to, co się zro bi ło. Po zo stał ta kim, ja kim był mó - wią lu dzie, któ rzy go zna ją. Bez po - śred ni, kon tak to wy, cza sem moc ny w sło wach, ale słow ny. Ma swo je zda - nie i się z tym nie kry je. Z każ dym po tra fi po ga dać. Nie two rzy dy stan - su. Po pro stu Jó zef. Głód w oczach Mó wisz: Agro mix, my ślisz: ma szy ny rol ni cze. Ta kie są dzi siaj sko ja rze nia miesz kań ców re gio nu, a to zna czy, że mar ka fir my z nie wiel kie go Ro ję czy na pod Lesz nem moc no wbi ła się już w świa do mość. Ale to wca le nie mu - sia ło się udać. Gdy by mi wte dy w 1989 ro ku ktoś po wie dział, że to wszyst ko po dą - ży ta ką dro gą, chy ba bym nie uwie - rzył mó wi Jó zef Dwo ra kow ski, wła - ści ciel i pre zes Agro mi xu. Wie pan, po ma ra zmie sta nu wo jen ne go i lat, któ re na sta ły po nim, przy szła w 1988 ro ku lek ka od wilż. Nic jesz cze nie za - po wia da ło, że za mie ni się ona w praw - dzi wą wio snę, ale ja zo ba czy łem furt - kę, któ ra się uchy la, a przez szpa rę wi dać no we moż li wo ści. Ze zna jo my mi pro wa dzi li wte dy biu ro po dró ży w Lesz nie, or ga ni zo wa li wy ciecz ki, mię dzy in ny mi rol ni ków do nie miec kich fa bryk ma szyn rol ni - czych (- Na pierw szą wy ciecz kę po - wieź li śmy tam trzy peł ne au to bu - sy wspo mi na.) I wła śnie tam zo ba - czył ten głód w ich oczach. Głód ma szyn oczy wi ście pre - cy zu je. Na pol skiej wsi pra co wa ły wte dy Bi zo ny, Ur su sy, Ze to ry i Bie lo - ru sy. A my tam zo ba czy li śmy no wo - cze sne ma szy ny z ta ki mi moż li wo ścia - mi, o ja kich wte dy nie śni ło się na wet na szym na ukow com. Szok. Szo kiem by ły też wpraw dzie de - wi zo we na tam te cza sy ce ny, ale tym się aku rat nikt wów czas nie przej mo - wał. Nikt jesz cze nie my ślał, że kie dy - kol wiek pol skie go rol ni ka bę dzie stać na za kup ta kich cu de niek. Ale ziar no zo sta ło po sia ne. Po ga da łem z rol ni ka mi, z mo im obec nym wspól ni kiem, wte dy pra cow - ni kiem ośrod ka do radz twa rol ni cze go i do sze dłem do wnio sku, że to mo że być po mysł na in te res opo wia da J. Dwo ra kow ski. Han del ma szy na mi rol ni czy mi. Jest ta kie po wie dze nie: je - den cze ka na zmia ny, dru gi bie rze się do dzia ła nia. W mar cu 1989 ro ku za - czę li śmy pro ces re je stra cji fir my. A w czerw cu nad szedł pol ski prze łom, otwo rzy ły się gra ni ce i furt - ka, któ ra jesz cze rok wcze śniej by ła le d wo uchy lo na, te raz za mie ni ła się w otwar tą na oścież bra mę. Je sie - nią 1989 ro ku Agro mix, no we przed - się bior stwo w bran ży rol nej, przy - wiózł do Pol ski pierw sze ma szy ny z Za cho du. Na po cząt ku nie te naj - droż sze i naj więk sze, ale mniej sze: pra sy, ko siar ki. Do dziś wspo mi na ją, że gdy do Urzę du Cel ne go przy je cha - ły pierw sze trans por ty i trze ba by ło ma szy ny oclić, nikt nie wie dział jak to się ro bi. No wy go spo dar czy ład do - pie ro się two rzył. Jest takie powiedzenie: jeden czeka na zmiany, drugi bierze się do działania. W marcu 1989 roku zaczęliśmy proces rejestracji firmy Mo gę po wie dzieć, że na wła - sne oczy wi dzia łem, jak się ta no wa Pol ska ro dzi mó wi z no stal gicz nym uśmie chem. W dro dze do set ki Pierw szą du żą (i dro gą) ma szy nę, agre - gat upra wo wo -siew ny sprze da li do Żo łęd ni cy, ów cze snej Stad ni nie Ko ni i do PGR-u w Dłu gich Sta rych. To by ło na sze wiel kie świę -

7 ROCZNICE EGZEmPLARZY Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r. 7 to wspo mi na pre zes. Ma szy ny by ły dro gie, ale rol ni cy już za czę li li - czyć. Wy da dzą pie nią dze, ale za osz - czę dzą czas, pra ca bę dzie bar dziej efek - tyw na i wy daj na. Czy li za kup się opła ca. Na wsi był wiel ki głód no wo - cze snych ma szyn. I rol ni cy po wo li, w mia rę swo ich moż li wo ści mo der ni - zo wa li swo je go spo dar stwa. A my jed - no cze śnie wy sy ła li śmy do Nie miec pol - skie przy cze py. Aż do kry zy su w 2008 ro ku był to han del w obie stro ny. Dzi siaj Agro mix sprze da je rocz - nie pół to ra ty sią ca ma szyn w ca łym kra ju. I choć sam Jó zef Dwo ra kow ski mó wi, że 25 lat w bran ży nie jest aż tak dłu gim sta żem, bo prze cież wiel - kie rol ni cze, za chod nie kon cer ny szczy cą się hi sto rią po nad stu let nią, to jed nak w Pol sce firm z ta kim sta żem jak Agro mix jest za le d wie kil ka. Na kra jo wym ryn ku to po ten tat. W czym tkwią źró dła suk ce su? Na po cząt ku po mo gła ro dzi na Kro ne, któ ra jest wła ści cie lem ol brzy - miej fir my pro du ku ją cej ma szy ny oraz Paul Ten khof, też po ten tat w bran - ży opo wia da J. Dwo ra kow ski. Dzię ki nim na wią za li śmy kon tak ty z ko lej ny mi fir ma mi. Po tem te kon - tak ty za czę ły żyć wła snym ży ciem. Dzi siaj je ste śmy przed sta wi cie la mi naj więk szych pro du cen tów ma szyn rol ni czych, firm: Kro ne, Ama zo ne, Ku bo ta, Trio liet. Ma ni tou. Sta wiam na mło dych Kon tak ty i umie jęt ność ich po trzy ma - nia to tyl ko jed na stro na me da lu. Dru - gą jest kwe stia po ukła da nia ma cie rzy - stej fir my. Dwo ra kow ski z Nie miec za czerp nął nie tyl ko kon tak ty, ale też wzor ce i fi lo zo fię pro wa dze nia fir my. Do dzi siaj każ dej zi my Agro mix wy - sy ła na szko le nia do nie miec kich part - ne rów swo ich mło dych pra cow ni ków. Tak by ło też na sa mym po cząt ku. Za - ło ży cie le Agro mi xu po sta wi li na mło - dych, ba, bar dzo mło dych lu dzi: ta kich z za pa łem, zmo ty wo wa nych i z otwar - ty mi umy sła mi. Wie lu z tych mło dych pra cow ni ków pra cu je w fir mie do dzi - siaj. Efekt jest ta ki, że śred nia wie ku za ło gi li czą cej po nad 100 osób oscy - lu je w gra ni cach 39 lat. Kie row nik ma ga zy nu, któ ry pra cu je w fir mie od sa me go po cząt ku, nie prze kro czył czter dziest ki, po dob nie pra wa rę ka pre - ze sa do spraw han dlu. Tak, to praw da, sta wiam na mło - dych po twier dza szef (rocz nik 1957). I to się spraw dza. Pra co daw cą jest jed nak Dwo ra - fot. Jacek Kowalski kow ski wy ma ga ją cym, co po twier dzi chy ba każ dy pra cow nik. Ale nie wie lu na rze ka: ro ta cja w za ło dze jest nie wiel - ka, a to świad czy o tym, że ro bo ta w Agro mi xie jest ce nio na. Za do brą pra cę jest do bra pła - ca za zna cza wła ści ciel. Po nad czte ry ty sią ce zło tych Józef Dworakowski, założyciel Agromixu od po wia da ją py ta ni o za rob ki me cha - ni cy. Pre zes py ta ny, czy to praw da od - po wia da z uśmie chem: To ża den po wód do wsty du. My nie do ra bia my się na pra cow ni kach. Agro mix co ro ku or ga ni zu je w Ro ję czy nie Drzwi Otwar te dla rol - ni ków. Przy jeż dża ją chęt nie, bo tu taj mo gą za po znać się z no win ka mi, ro - ze znać ce ny, po ga dać z do rad ca mi, a czę sto i z sa mym pre ze sem, któ ry nie stro ni od ta kich kon tak tów. Szcze - gól nie lu bi po roz ma wiać so bie z mło - dy mi rol ni ka mi. Mó wi, że jest ni mi po pro stu za chwy co ny. Ja już swo je la ta mam i pew - nych rze czy się nie na uczę tłu ma - czy. Ta blet wpraw dzie mam, kom - pu ter też mnie nie gry zie, ale, choć go bar dzo do ce niam, to mi ło ścią do nie - go nie pa łam. Te le fon wo lę sta ry, z przy ci ska mi, nie smart fo na. Ale dla tych mło dych nie ma żad nej prze szko - dy, żad nej trud no ści. Oni są tak wy - edu ko wa ni i chłon ni wie dzy, że cza - sem nie mo gę wyjść z po dzi wu. Pan wie, że w wie lu pol skich go spo dar - stwach dzia ła ją ta kie no wo cze sne roz - wią za nia, że na Za cho dzie mo gli by się uczyć. Przez te 25 lat wi dzia łem jak bar dzo zmie nia ła się pol ska wieś: jak zmie ni ły się ma szy ny i jak zmie ni li się lu dzie. Na praw dę ser ce ro śnie. Dla te - go bar dzo po zy tyw nie my ślę o przy - szło ści. Pol ska da so bie ra dę... By le po li ty cy te go nie spie przy li. Mi łość pre ze sa Na ra zie gło wę za przą ta mu co in ne - go: żuż lo wy fi nał, w któ rym uko cha - na Unia Lesz no zmie rzy się ze Sta lą Go rzów o zło to. Żu żel to wiel ka mi - łość Jó ze fa Dwo ra kow skie go jesz cze z dzie ciń stwa (- Ga nia łem na sta dion już ja ko dzie ciak w krót kich spoden - kach wspo mi na. Dzi siaj na sta dion przy cho dzi się pół go dzi ny przed me - czem, a my z bra tem i szwa grem w 1984 ro ku pod czas mi strzostw świa - ta by li śmy już sześć go dzin wcze śniej, że by za jąć miej sca). Dziś dla ki bi ców Unii Lesz no jest sy no ni mem do brych cza sów. Kie dy w 2004 ro ku zo sta wał udzia łow cem i pre ze sem klu bu By ki sta cza ły się po rów ni po chy łej. W 2007, 2008, 2010 i 2011 wal czy li - śmy już jed nak w fi na łach o zło to, aw2007 i 2010 świę to wa li śmy zdo - by cie Mi strzo stwa Pol ski. W klu bie za sto so wał jed nak tę sa mą tak ty kę co w fir mie: po sta wił na mło dych. Pod ko niec ubie głe go ro ku prze ka zał za rzą dza nie klu bem w rę ce no we go (i młod sze go) ster ni ka, Grze go rza Ru - siec kie go. Wszyst ko od by ło się płyn nie, bez awan tur i zgrzy tów. Pew nie są ta - cy, któ rzy się na wet nie zo rien to wa li, że by ła ja kaś zmia na cie szy się J. Dwo ra kow ski. Ioto cho dzi. Przez te 25 lat widziałem jak bardzo zmieniała się polska wieś: jak zmieniły się maszyny i jak zmienili się ludzie. Naprawdę serce rośnie Ale z żuż la cał kiem nie znik nął. Na dal jest udzia łow cem żuż lo wej spół ki i ty tu lar nym pre ze sem klu bu. Czte ry za da nia Co da lej? Za da nia są trzy, a wła ści - wie czte ry. Po pierw sze, roz wi jać i umac niać fir mę, by ko lej nym po ko - le niom prze ka zać ją w jak naj lep szej kon dy cji. Po dru gie, nie tra cić z oczu Unii Lesz no. Po trze cie, or ga ni zo wać ko lej ne edy cje Agro -Show w Bed na - rach. To po mysł, któ ry po ja wił się w 1998 ro ku: by w Bed na rach ko ło Gnie zna na te re nach by łe go lot ni ska zor ga ni zo wać wiel kie tar gi ma szyn rol ni czych. Po cząt ki nie by ły ła twe ( W szcze gó ły wcho dzić nie bę dę, ale rzu ca no nam kło dy pod no gi), jed - nak w 1999 ro ku uda ło się im pre zę zor ga ni zo wać po raz pierw szy. Te go - rocz na pięt na sta edy cja Agro -Show zgro ma dzi ła pra wie 900 wy staw ców. Nie ma chy ba rol ni ka w Pol sce, któ ry nie ko ja rzył by na zwy Bed na ry. A co po czwar te? Mó wić na ra zie o szcze gó łach nie chcę, bo nie wia do mo czy wyj - dzie od po wia da ta jem ni czo pre - zes. My ślę, że przy szłość w na szej bran ży na le ży do ma łych wy po ży czal - ni sprzę tu rol ni cze go. Po dzia ła my w tym kie run ku. ARKADIUSZ JAKUBOWSKI

8 8 Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r EGZEmPLARZY REPORTAŻ fot. Karolina Sternal x3 Mikołaj Borowiak (pierwszy z lewej) tuż przed występem Wiwat akordeony! Jerzy Rudnicki podczas próby Zjazd akordeonistów pod wiatrakami w Osiecznej Starsi z szykiem, pod nogę. młodsi nieśmiało, ale za to zgodnie z kanonami sztuki. To na scenie. A pod sceną? I starsi i młodsi zachwyceni i zadziwieni tym, że tak można grać Dłu go stał tyl ko je den. Wresz cie przy - nie śli dru gi, trze ci i ko lej ne. Po sta wi li je i po szli. Sto ją ci cho w ką cie. Każ dy jest in ny, choć w grun cie rze czy są ta kie sa me. To zna czy: ma ją róż ne ko lo ry, są więk sze lub tro chę mniej sze, bar - dziej wy słu żo ne lub błysz czą ce no wo - ścią, ale po mi ja jąc te szcze gó ły, to wła - ści wie są po dob ne. Choć jak się tak le piej przyj rzeć, to jest jed nak coś, co nie któ re z nich na praw dę róż ni. Jed ne ma ją kla wi sze, in ne nie du że gu zi ki. Ale i te z kla wi - sza mi, i te z gu zi ka mi ma ją w środ ku to sa mo. Coś, co przy po mi na zło żo ne w har mo nij kę płót no, czy li... har mo - nię. No nie, ja ka tam har mo nia obu rza ją się ci, co je tu przy nie śli i po - sta wi li. To jest akor de on! Akor de on oni ko cha ją, na akor - de onie gra ją czę sto od naj młod szych lat, akor de on ich nie raz ży wił i za wsze, ale to za wsze akor de on ba wił. Bo jak tak za gra się od ser ca, z we rwą, pod no - gę, to świat od ra zu jest lep szy. Za - tem? Wi wat akor de ony! Za wsze i wszę dzie Ofi cjal nie, to or ga ni za to rem jest ośro - dek kul tu ry w Osiecz nej, ale po mysł, aby pod wia tra ki za pro sić akor de oni - stów, jest Sta ni sła wy Schultz. To przez mę ża tak lu bię akor de - on mó wi. Jesz cze ja ko pa nien ka przez czte ry la ta uczy łam się gry na akor de - onie, a on był mo im na uczy cie lem. Mąż pięk nie grał, pięknie... Chy ba dla - te go się w nim za ko cha łam pa ni Sta - ni sła wa śmie je się ser decz nie. Akor - de on jest wspa nia łym in stru men tem. Moż na na nim za grać każ dy utwór, każ dą mu zy kę od kla sycz nej, po bie - siad ną. I wszę dzie moż na z nim iść: na kon cert, na imie ni ny, na ogni sko, na tań ce. Wszę dzie i każ de mu moż na na nim za grać i za wsze bę dzie to do - bra mu zy ka. Przy na mio cie za trzy mu je się męż czy zna. Tu się moż na za pi sać do py - tu je. Tak, pro szę po dać imię i na zwi - sko, tu jest pla kiet ka i nu ty. Za gra my pięć pio se nek wy ja śnia Sta ni sła wa Schultz. Daw no nie gra łem, nie wiem jak so bie dam ra dę mar twi się no wo przy by ły. A akor de on mo gę tu zo - sta wić? Tak, tam w głę bi już kil ka stoi, to niech pan swój też tam po sta wi od - po wia da pa ni Sta ni sła wa. Pod cho dzą ko lej ni chęt ni do wspól ne go gra nia pod osiec ki mi wia tra ka mi. No to jaz da, pa no wie Na ła wecz ce przy sia da męż czy zna. Obok sie bie sta wia akor de on. Od ra zu wi dać, że in stru ment jest sta ry. Tak jak ja żar tu je je go wła ści - ciel, Fe liks Ra taj czak. Gram od daw - na. Kie dyś, jak miesz ka łem w Lesz - nie, to wy star czy ło tyl ko za cząć, a lu dzie scho dzi li się ze wszyst kich stron. Co się wte dy dzia ło... Wszy scy śpie wa li, tań czy li, ba wi li się cza sa mi ca łą noc. Akor de on to by ło coś. Te raz miesz kam w Osiecz nej. Zna my się z pa nią Sta sią, więc jak nie mo głem tu nie przyjść. No i przede wszyst kim bę - dzie oka zja, aby zno wu za grać. Za nim jed nak za gra ją, trze ba choć tro chę prze ćwi czyć pal ce. Sto ją ce do tej po ry ci che in stru men ty za czy - na ją oży wać. Naj pierw prze bie ga ją po kla wi szach, po tem nie co roz su wa - ją mie chy (to fa cho wa na zwa tej har - mo nij ki we wnątrz akor de onu). To od cze go za czy na my do - py tu je któ ryś. Bie rze my nu ty i je dzie my po ko - lei od po wia da in ny. Sta ją w pół ko lu, nu ty kła dą na zie - mi pod sto pa mi. Jesz cze kil ka fa cho - wych usta leń, jesz cze trze ba po pra wić uło że nie in stru men tu i jaz da pa no wie. Na po czą tek,,szła dzie wecz ka.

9 REPORTAŻ EGZEmPLARZY Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r. 9 Coś nie wy cho dzi, ale już po chwi li za czy na ją się zgry wać. Me lo dia pły - nie. Przy,,Ma rian nie są już pew niej - si, a gdy do cho dzi do,,po lki lu do wej nie ma wąt pli wo ści, że się na tym zna - ją. No gi wy bi ja ją takt, pal ce śmi ga ją po kla wi szach, a nie któ rzy już pod - śpie wu ją. Wo kół gro ma dzi się co raz wię cej lu dzi i z ma łej pró by ro bi się ma ły kon cert. To jest pięk ne Tak sam z sie bie za czą łem opo - wia da Je rzy Rud nic ki z Lesz na. Po sze dłem do szko ły mu zycz nej w Gdań sku, gdyż stam tąd po cho dzę. Na uczy ciel po wie dział, że je stem za ma ły do akor de onu i skie ro wał mnie na skrzyp ce. Na tych skrzyp - cach mi nie szło. Ale gdy już po zwo - lo no mi grać na akor de onie, to trud - no ści mi nę ły. Pierw szy raz tak na po waż nie za - grał u cio ci na imie ni nach. Tak, na praw dę. To by ły imie ni - ny cio ci. Mia łem wte dy 14 lat mó - wi. Po tem by ły już częst sze wy stę py. Za czął grać na fe sty nach, we se lach, z ko le ga mi w ze spo le. Ko cham akor de on. Mam we so - łe uspo so bie nie, je stem to wa rzy skim czło wie kiem i ta ką wła śnie mu zy kę lu - bię grać do da je. Akor de on? Pięk na rzecz. Ten dźwięk, któ ry się z nie go wy do by wa i w ja ki spo sób się wy do by wa, to jest pięk ne ko lej ny uczest nik zlo tu pod osiec ki mi wia tra ka mi tłu ma czy się ze swo jej mi ło ści. Ka zi mierz Ko szow - ski też przy je chał z Lesz na i też tak sam z sie bie chciał się na uczyć grać na akor de onie. I się na uczył. Grać na akor de onie to jest sztu - ka prze ko nu je. To nie jest jak brzdą - ka nie na gi ta rze. Tu taj trze ba wie dzieć, co zro bić z dzie się cio ma pal ca mi. Nie - któ rzy pa trzą i py ta ją: jak ty to ro bisz? Z Krzysz to fem Ma zur kiem z Ry - dzy ny by ło nie co ina czej. U nie go na akor de onie grał dzia dek, grał oj ciec, to i on za czął grać. Ta mu zy ka by ła w do mu, po do - ba ła mi się, więc sam chcia łem spró - bo wać opo wia da. Naj pierw był ta - ki mniej szy akor de on. Póź niej, gdy pod ro słem, już ten nor mal ny, ro dzin - ny, na któ rym gram do dzi siaj. Wśród akor de oni stów są tak że ucznio wie szko ły mu zycz nej z Lesz - na. Michał Borowiak prze jął za in te re - so wa nie tym in stru men tem po ma mie. Za chę ci ła mnie, a ja so bie po - my śla łem, że też mo gę spró bo wać. By - ły ta kie mo men ty, że mi nie wy cho - dzi ło, że chcia łem zre zy gno wać, ale to już za mną mó wi chło piec. Akor - de on lu bię za brzmie nie, za to że jest tak roz bu do wa nym in stru men tem i za je go moż li wo ści. Raz, dwa, trzy i na wi ja my Czas za cząć. Usta wio na na zie lo nej mu ra wie pod wia tra ka mi sce na cze ka. Tro chę trwa za nim wszy scy znaj dą na niej swo je miej sce. Z ostat nie go rzę - du pod no si się Ur szu la Schultz (sy no - wa Sta ni sła wy Schultz, jed no cze śnie dy rek tor Pań stwo wej Szko ły Mu zycz - nej w Lesz nie). Akor de oni ści, za czy na my i po da je to na cję. Na sto ją cą pod sce - ną pu blicz ność spa da me lo dia wy gry - wa na przez dzie siąt ki akor de onów. Wy da je się, że do pie ro za czę li, a to już ko niec pią tej pio sen ki. Któ ryś z akor de oni stów sa mo rzut nie in to nu - je ko lej ną. I za czy na się. Nie ma już nut, nie ma gra nia te go, co by ło usta - lo ne. Mu zy ka na bie ra tem pa, akor de - oni ści po dą ża ją za nią, a wi dow nia pod chwy tu je.,,i rym cym cym i hop sa sa idzie - my przez ży cie w pod sko kach sło - wa sły chać co raz wy raź niej. Pro szę o uwa gę Ur szu la Schultz po now nie przej mu je pa no wa - nie nad akor de ono wą or kie strą. Te - raz im pro wi zu je my. Akor de oni ści na - wi ja my!. Raz, dwa, trzy i,,zie lo ny mo ste czek ugi na się... Po,,Zie lo nym mo stecz ku, Przy- by li uła ni pod okien ko, Ser ce w ple ca ku, Za graj mi pięk ny Cy ga - nie, Zo cha izbę za mia ta ła... A gdy do szło do gło śne go,,sto lat i Niech im gwiaz da, to spod sce ny da ło się sły szeć: To jest mu zy ka! Wi wat akor de oni ści! Wi wat akor de ony! Za czte ry, pięć lat Ten wy stęp, to wspól ne mu zy ko wa - nie, to jest ta ki pierw szy krok, aby ci wszy scy, któ rzy gra ją na akor de onie nie stra ci li w nie go wia ry mó wi Ur - szu la Schultz. Mi mo bo ga tej li te ra - tu ry mu zycz nej, mi mo du żej tra dy cji ist nie nia te go in stru men tu, akor de on zna lazł się w cie niu. Tym cza sem nie - sie on ze so bą wie le ra do ści. Nie na le ży się bać akor de onu, o tym sta ra my się prze ko nać na szych uczniów do da je Ire na Każ mier czak, na uczy ciel ka Pań stwo wej Szko ły Mu - zycz nej w Lesz nie. To, w czym dzi - siaj uczest ni czy li, jest dla nich bar - dzo cen ne. Zo ba czy li jak star si po tra fią się ba wić mu zy ką, ja ka iskra na no wo w nich za bły sła, dzię ki te mu spo tka niu. Za trzy, czte ry la ta akor de on zno wu wy pły nie, zno wu bę dzie mod - ny prze ko nu je Sta ni sła wa Schultz. Już te raz wi dzę, jak mło dzi słu cha ją, pod ja kim są wra że niem mu zy ki akor - de ono wej. I w jesz cze jed ną rzecz wie rzy pa - ni Sta ni sła wa. Że za czte ry, pięć lat, w Osiecz nej pod wia tra ka mi spo tka się ty lu akor de oni stów, że trud no bę dzie ich zli czyć. To jest mo je ma rze nie. Mo że do cze kam. KAROLINA STERNAL

10 10 Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r EGZEmPLARZY WYDARZENIE Zakręcili na całego Głośny warkot kawasaki i z sekundy na sekundę coraz wyższe obroty silnika ściągają widzów na parking przed Centrum Handlowym manhattan w Lesznie. Na kilka godzin zamieniono go w wielki plac pokazów i zabaw. Leszno pokazało, że jest pozytywnie zakręcone Nie bo jest nie mal bez chmur ne, pro - mie nie słoń ca przy jem nie grze ją. Ku - ba Rad czak od pa la swój mo to cykl. Szyb ka roz grzew ka nim wsią dzie na ma szy nę. Kie dy pod krę ca ob ro ty sil ni ka, wo kół pla cu prze zna czo ne go na po kaz gro ma dzi się co raz więk sza wi dow nia. Kie row ca do da je ga zu, mo - to cykl roz pę dza się, chwi lę po tem przed nie ko ło uno si się w gó rę. Pu - blicz ność bi je bra wo. Motocykl staje dęba na przednim kole, tuż przed widzami. Gdzieś z boku dobiega kobiecy pisk Cen trum Han dlo we Man hat tan w Po zy tyw nie Za krę co nych po sta - wi ło na spor ty mo to ro we, by pro mo - wać bez piecz ną jaz dę na dwóch i czte - rech kół kach. To, co po ka zał Ku ba Rad czak na pew no nie jest do wy ko - na nia na pu blicz nych dro gach, ale na ta kich po ka zach jak ten, któ ry od - był się w so bo tę 27 wrze śnia, jak naj - bar dziej. fot. Justyna Rutecka-Siadek x3 Kuba Radczak podczas pokazu Ewo lu cja na jed nym ko le Ku ba za czy nał ja ko czter na sto la tek. Za in te re so wa nie ka ska der ską jaz dą na mo to cy klu wzię ło się z oglą da nia Publiczność była pod wrażeniem fil mi ków w In ter ne cie za miesz cza nych w Sta nach Zjed no czo nych. Za czy na łem od mo to cy kli ma - łej po jem no ści, po tem by ły sto dwu - dziest ki piąt ki, w koń cu po jem ność sześć set cen ty me trów sze ścien nych wspo mi na. Mi mo że ka ska der skie po pi sy z bo ku wy glą da ją nie bez piecz ne, Rad - ko wi do tej po ry uda ło się unik nąć po - waż niej szych kon tu zji. Po dro dze by - ły zwich nię cia, si nia ki, stłu cze nia, ale na tym ko niec. Ma ma sta ra ła się uni - kać oglą da nia po pi sów sy na. Za to ta - ta wspie rał sy na jak mógł. Mo to cykl sta je dę ba na przed - nim ko le, tuż przed wi dza mi. Gdzieś z bo ku do bie ga ko bie cy pisk. Spod ka - sku wi dać uśmiech Ku by, uno si rę kę za chę ca jąc do braw. Na le żą się, to pew ne. Pod sta wą jest na uka jaz dy na jed - nym, tyl nym ko le i opa no wa nie tyl - ne go ha mul ca, dzię ki któ re mu utrzy - mu je się ba lans w cza sie jaz dy. Na po cząt ku nie po tra fi łem go na wet na ci snąć, prze wra ca łem się, ła - ma łem pod nóż ki, kie row ni cę. I w koń - cu był ta ki dzień, kie dy zła pa łem co i jak. Wte dy po szło z gór ki opo wia - da Ku ba Rad czak. Pu blicz ność przed CH Man hat - tan oglą da je go wy czy ny. Jaz da na jed - nym ko le przed nim i tyl nym. Naj róż niej sze dri fty. Gwał tow ne przy - spie sze nia, by w se kun dę wi do wi sko - wo się za trzy mać. W pa rę se kund Ku - ba wska ku je na sie dze nie, wsta je, wy pro sto wa ny roz po ście ra rę ce na bo - ki, a mo tor nie prze rwa nie je dzie do przo du. Sły chać bra wa. Chwi lę po - tem ma szy na sta je w pio nie, z ry kiem ob ra ca się wko ło, nie mal w miejsc. Ku ba trzy ma kie row ni cę tyl ko jed ną rę ką. Pręd kość z ja ką roz pę dza się Ku ba na mo to cy klu? Trud ne do spraw dze nia. Ma szy na nie ma licz ni ka pręd ko ści, ob rot mie rza. To zbęd ne ki lo gra my, zbęd ny ba last W cza sie tre nin gu czy po ka zu nie wszyst ko da się prze wi dzieć, ale sta ram się jeź dzić roz sąd nie, cho ciaż na tre nin gach się nie ogra ni czam AUTOPROMOCJA Biuro reklam i ogłoszeń:

11 WYDARZENIE EGZEmPLARZY Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r. 11 kwi tu je Ku ba. Je go ewo lu cje na mo - to cy klu wy glą da ją tak, jak by mu to nie spra wia ło żad nej trud no ści. Ty le, co zje dze nie buł ki z ma słem. Ro bi wra że nie Mo to cykl Ku by jest spe cjal nie przy - go to wa ny do ka ska der skich wy czy - nów. Ha mu lec tyl ny jest do stęp ny dla rę ki. To waż ne, kie dy obie no gi są w gó rze, na sie dze niu i nie ma do stę - pu do ha mul ca noż ne go. Zbior nik zwięk sza to mo ment ob ro to wy od star - tu. Dziu ra na koń cu sie dze nia jest po - trzeb na do nie któ rych ewo lu cji. No i jesz cze ste laż z ty łu ochra nia ją cy tak zwa ny za du pek przed uszko dze nia mi, je śli ma szy na le ci za bar dzo do ty tu - łu. Pręd kość z ja ką roz pę dza się Ku ba na mo to cy klu? Trud ne do spraw dze - nia. Ma szy na nie ma licz ni ka pręd ko - ści, ob rot mie rza. To zbęd ne ki lo gra - my, zbęd ny ba last. Przy tej zę bat ce pręd kość spa - da, mak sy mal nie mo gę się roz pę dzić do 180 ki lo me trów na go dzi nę, a ta ki se ryj ny mo to cykl jest w sta nie osią - gnąć do 300 ki lo me trów na go dzi nę. Po kaz ro bi du że wra że nie, zwłasz - cza na tych, któ rzy po raz pierw szy wi dzą ta kie wi do wi sko z bli ska. W prze rwach mię dzy wy stę pa mi Ku - by Rad cza ka miesz kań ców ścią ga ją in - ne atrak cje. Jaz da na sy mu la to rze na czas to nie ma łe wy zwa nie. To nie by ła ła twa jaz da. Bar dzo młod si ob le ga ją sta no wi sko od sa me - go po cząt ku roz po czę cia fe sty nu Po - zy tyw nie Za krę ce ni. Na ko łach i na no gach Spo ra gru pa wi dzów do pin gu je uczest - ni ków wy ści gu sa mo cho da mi zdal nie ste ro wa ny mi. Do jed ne go z nich sta ją sied mio lat ko wie, Ra fał i Bar tek, ko - le dzy jesz cze z przed szko la. Kie ro wa - nie tyl ko wy glą da na ła twe. Za wod ni - cy ma ją za cię te mi ny, każ dy chce wy grać. Osta tecz nie na me cie pierw - sze jest au to Ra fa ła Mu raw skie go. Za - raz po ode bra niu na gro dy przy zna je, że nie by ło ła two wy grać. Kon ku rent, Bar tek Droż dżyń ski za pew nia, że nie jest mu przy kro z po wo du prze gra nej. Mó wi: To tyl ko za ba wa. Rafał i Bartek, koledzy jeszcze z przedszkola. Kierowanie tylko wygląda na łatwe. Zawodnicy mają zacięte miny, każdy chce wygrać Symulatory to doskonała zabawa starszych i młodszych na pa li wo jest wkle pa ny i wy ło żo ny spe cjal ną ma tą an ty po śli zgo wą. Klat - ka ochra nia sil nik, pod nóż ki są sta lo - we, chłod ni ca ma wzmoc nie nie. Jest du ża ze mbat ka z ty łu, któ ra uła twia po de rwa nie mo to cy kla na tyl ne ko ło, re ali stycz na z uśmie chem mó wi Da - niel Bos sy, do świad czo ny kie row ca. Rocz nie ro bi po 60 ty się cy ki lo me - trów. Do sy mu la to ra wsia da z kil ku - let nią cór ką. Sy mu la to ry to za ba wa dla do ro słych i dzie ci, zwłasz cza Jak spa ce ru je się w al ko go glach? Cie ka we do świad cze nie, uwa ża ją za - wod ni cy jed ne go z kon kur sów. W tych spe cjal nych go glach mu szą przejść tor prze szkód po dro dze zbie ra jąc pi łecz - ki. Dla sto ją cych z bo ku wy glą da to za baw nie, bo wi dać, że za wod ni cy ma - ją trud no ści z za cho wa niem pre cy zyj - nych ru chów. Za raz na me cie Ma ciej Tom czyk mó - wi o swo ich wra że niach. Przej ście trud ne, ale za baw - ne ko men tu je. Po zy tyw nie Za krę ce ni to nie tyl ko ha sło bez piecz nej jaz dy na dwóch i czte rech kół kach. Za krę - cić moż na się tak że wo kół pił ki. Po - ma ga ją w tym za wod nicz ki Tę czy Lesz no. Rzu ca ją do ko sza, a za ni mi ro bią to dzie cia ki. Cel ny rzut to szan - sa na na gro dę, cho ciaż by od blask. Są waż ne dla użyt kow ni ków dróg, któ - rzy po ru sza ją się na ro we rach lub pie - szo. By cie wi docz nym na dro dze mo - że ura to wać ży cie. JUSTYNA RUTECKA-SIADEK

12 12 Nr 14 (45) 2-15 października 2014 r EGZEmPLARZY PITAWAL Krwawy szlak Rozpruwacza Gwałcił, torturował, rozpruwał swe ofiary. I nie robiło mu różnicy czy to kobieta, czy mężczyzna. Polski Kuba Rozpruwacz. Grasował w południowej Wielkopolsce, a jego proces odbył się w Lesznie. Skazano go za morderstwa oraz homoseksualizm. Kat w samym centrum miasta ściął mu głowę toporem Wa len ty Ko zioł uro dził się 8 lu te - go 1849 ro ku w Za wa dach w po wie - cie na my słow skim. W tam tych cza - sach lu dzie w związ ki mał żeń skie wstę po wa li wcze śnie. Tak by ło i z nim, oże nił się w wie ku 22 lat. Lecz mał żeń stwo nie trwa ło dłu go, żo na od nie go ucie kła. Jak sam póź - niej wspo mi nał, dla te go iż: uwa ża ła go za nie nor mal ne go męż czy znę. Tu war to pod kre ślić, że w dru giej po ło - wie XIX wie ku roz pad mał żeń stwa był czymś skraj nie rzad kim. To tym bar dziej ob ra zu je, jak bar dzo mał żon - ka mu sia ła się go bać. Bo też je śli o kimś moż na po wie - dzieć, że jest uro dzo nym mor der cą, to do nie go to okre śle nie pa su je wręcz mo de lo wo. Gwał cił, a póź niej gro ził Po roz wo dzie Wa len ty Ko zioł już do koń ca swych dni włó czył się, prze - no sząc z miej sca na miej sce. I po peł - niał prze stęp stwa. Naj pierw sto sun ko - wo drob ne: kra dzież, kłu sow nic two, póź niej po bi cie. Tra fił na krót ko za krat ki. Przed budynkiem sądu gromadziły się tłumy. Teren obstawiono żołnierzami, uzbrojonymi w karabiny. Walenty Kozioł cały czas zakuty był w kajdany Aż w 1880 ro ku pod Ole śni cą zgwał cił dwu na sto let nią dziew czyn kę. Sąd w Ole śni cy ska zał go na sześć lat wię zie nia. Po byt tam nie zmie nił je go na tu ry. W dniach 19 i 22 kwiet nia 1892 ro ku do ko nał ko lej nych gwał tów, rów - nież na Dol nym Ślą sku. Je go ofia ra mi by ły ko bie ty w wie ku: 42 i 54 lat. Od - po wia dał za to przed są da mi we Wro - cła wiu i Je le niej Gó rze. Tym ra zem wy rok brzmiał: 15 lat wię zie nia. Rów - nież od sie dział go w ca ło ści. Na wol - no ści zna lazł się 15 paź dzier ni ka 1907 ro ku. Z wcze śniej szy mi wy ro ka mi za drob niej sze prze stęp stwa za krat ka - mi spę dził bli sko 22 la ta. I znów za czął wę dro wać przez Dol ny Śląsk i Wiel ko pol skę. Na ży cie za ra biał ja ko sto larz. W 1908 ro ku przez kil ka mie się cy miesz kał w Sy - co wie. Tam pra co wał w sto lar ni na le - żą cej do je go krew ne go, któ ry rów - nież na zy wał się Ko zioł. Po znał wów czas in ne go sto la rza, mło de go męż czy znę, Paw ła Urbań skie go. Zo - sta li ko chan ka mi. Po ja kimś cza sie Wa len ty Ko zioł ru szył w dro gę. Na po cząt ku ro ku 1909 zna lazł się w Bra li nie pod Kęp - nem, gdzie za trud nił go miej sco wy sto larz, Jan Gro sek. Ofia ra po ofie rze La tem 1909 ro ku po łu dnio wą Wiel - ko pol skę ogar nął strach. Nie mo gło być ina czej, bo wiem w lip cu w róż - nych miej scach znaj do wa no zma sa - kro wa ne zwło ki. Nie by ło wąt pli wo - ści, że we wszyst kich przy pad kach mor der ca jest ten sam. Naj pierw, 11 lip ca w le sie pod Czar nym La sem w ów cze snym po - wie cie odo la now skim, do ko na no na - pa du na mło de go męż czy znę, któ re go toż sa mo ści nie uda ło się usta lić. Zo - stał bru tal nie zgwał co ny, a póź niej po - cię ty no żem, na sku tek cze go zgi nął na miej scu. Je go zwło ki zna le zio no do pie ro 22 lip ca. W tym sa mym dniu ta jem ni czy wam pir do padł w le sie pod Ko by li - nem 65-let nią miesz kan kę te go mia - stecz ka, Ka ta rzy nę Smen tek. Mia ła roz pru ty brzuch, do oko ła wa la ły się jej wnętrz no ści, co wię cej, ktoś po ciął jej pier si no żem, a póź niej cia ło ukrył w zbo żu. Zna leź li je ro bot ni cy rol ni 27 lip ca. Tym cza sem Wa len ty Ko zioł wpadł w mor der czy szał, bo wiem już na stęp ne go dnia, a więc 23 lip ca, na - padł na ko lej ną ko bie tę. By ła nią 53- let nia Ró ża Se pol do wa z Szy ma no wa pod Ra wi czem. Ko bie tę naj pierw zgwał cił. Póź niej zwią zał i chło stał, a na ko niec ca łą po roz ci nał. Wresz cie ostat nia ofia ra. Tym ra - zem za ata ko wał 27 lip ca, 300 me trów od wsi Pio tro wo pod Czem pi niem. W le sie 65-let nia wdo wa Mi cha li na Pia sec ka, miesz kan ka Pio tro wa, zbie - ra ła chrust. Ją rów nież za mę czył na śmierć. Oprócz roz cię te go brzu cha, mia ła jesz cze ra ny na pier siach. Za pie nią dze wska żą spraw cę Ca ła ów cze sna po li cja w re gio nie zo - sta ła po sta wio na na no gi. Za krat ki tra fia li ko lej ni męż czyź ni, któ rych po dej rze wa no, że to oni mo gą być wam pi rem. Lecz wszyst kich trze ba by ło wy pu ścić. Cią gle nie uda wa ło się wpaść na trop praw dzi we go mor - der cy. Wresz cie za dzia ła ła me to da sta ra jak świat, a więc pie nią dze. Za wska - za nie prze stęp cy wy zna czo no wy so - ką na gro dę fi nan so wą. Ar ty ku ły o mor der stwach i na gro dzie prze czy - tał mię dzy in ny mi Jan Gro sek. Od ra - zu po dej rze wał, że to wła śnie je go pra - cow nik mo że być tym po szu ki wa nym męż czy zną. Pra co wał on bo wiem u nie go, jak by śmy to dziś okre śli li, ja ko przed sta wi ciel han dlo wy. Miał ko nia i brycz kę, któ rą jeź dził po ca - łym re gio nie i w miej sca, gdzie do ko - na no mor derstw. Czas też się zgadzał. Po li cjan ci w sto lar ni Go ska zja - wi li się 19 lip ca, ty le że Wa len te go Ko zła już wów czas w Bra li nie nie by - ło. Jak póź niej usta lo no, przez kil ka dni prze by wał w Kro to szy nie i oko li - cach te go mia sta, a póź niej znów prze - niósł się w in ne miej sce. Nie miał już jed nak szans, by dłu - go się ukry wać. Wresz cie 7 sierp nia 1909 ro ku zo stał aresz to wa ny. W Stę - sze wie pod Po zna niem, gdzie pra co - wał ja ko stróż, pil nu jąc oko licz nych sa dów. Ostat ni etap je go ży cia zwią - za ny jest z Lesz nem. W tym mie ście przed Są dem Przy się głych (na dzi siej - szym pla cu Ko ściusz ki) to czył się je - go pro ces. Wy pie rał się wszyst kie go Wzbu dził on ogrom ne za in te re so wa - nie. Przed bu dyn kiem są du gro ma dzi - ły się tłu my miesz kań ców mia sta. Te ren ob sta wio no żoł nie rza mi, uzbro - jo ny mi w ka ra bi ny. Wa len ty Ko zioł ca ły czas za ku ty był w kaj da ny. Na wi -

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna

100 tys. złotych strat po uderzeniu pioruna Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! ZŁOTÓW 100 tys.

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2012 2013 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji H a sło XVII Tar gów Edu ka cyj nych Ta lent Edu ka cja Suk ces łą - czy się ści śle z ideą

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015 P o r ta L, k t ó r y o t W W W o r z y C i o C z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 119 l 8 WRZEŚNIA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl NAKŁAD 5000

Bardziej szczegółowo

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl

NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl. Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519 610 438 redakcja@gazetaecho.pl Nr 8 (326) 8 maja 2015 DWUTYGODNIK Mia ła być no wo cze sna, nie za - wod na oraz sa mo wy star czal na. Nie ste ty, w Czaj ce re gu lar nie do cho dzi do awa rii, pra wi dło wo nie funk cjo nu je też

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo