Wiadomości SIMP ISSN W NUMERZE :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiadomości SIMP ISSN 1231-6075 W NUMERZE :"

Transkrypt

1 ISSN Wiadomości SIMP INFORMATOR STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej (Treść zaczerpnięta ze statutu SIMP z 1926 r.), STYCZEN - LUTY - MARZEC 2007 NR ( ) ` Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Czytelnicy Wiadomości SIMP Przekazujemy Państwu pierwszy numer Wiadomości SIMP w roku 2007, inaugurujący pracę Zarządu Głównego w kadencji obejmującej lata Pomimo rewolucji informatycznej przełomu XX i XXI wieku oraz coraz sprawniejszego przepływu informacji z wykorzystaniem Internetu, w tym roli jaką wypełnia simpowska mini-platforma WS posiadają nadal wielu wiernych czytelników. Ponadto, pomimo upływu 70-ciu lat od jego inauguracji wydawania tego biuletynu, poza bieżącą wymianą informacji, stanowi on swoistą i niezastąpioną kronikę wydarzeń w naszym Stowarzyszeniu. W ten sposób mamy pewność, że systematycznie wydając Wiadomości SIMP, wypełniamy również obowiązek wobec następnych pokoleń inżynierów i techników mechaników, którzy będą zainteresowani SIMP-em IX Dekady. Od 16 lat niezmiennie redakcją WS zajmuje się kol. Kazimierz Łasiewicki, któremu w tym miejscu składam serdeczne podziękowania oraz życzenia utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego tego pisma. Oddawany do Państwa rąk numer 1-2-3/2007 WS, poza stałymi rubrykami, zawiera wiele ciekawych materiałów, w tym artykuł Moja przygoda z prof. Janem Czochralskim autorstwa Pana Pawła Tomaszewskiego z wrocławskiego oddziału PAN, do lektury których wszystkich zachęcam. Andrzej Ciszewski Prezes SIMP W NUMERZE : Ustalenia i decyzje: - Prezydium ZG SIMP z 19 grudnia 2006 r - ZG SIMP z 20 stycznia 2007 r. - Prezydium ZG SIMP z 21 lutego 2007 r. - ZG SIMP z 3 marca 2007 r. Byliśmy w Warszawie - wycieczka Koła SIMP przy Politechnice Poznańskiej Narada gospodarcza SIMP w Rydzynie 70 lat działalności SIMP w Bielsku-Białej i w regionie Podbeskidzia V Rajd Pojazdów Zabytkowych ZAMEK w RYDZYNIE 2007, 2-3 maja Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w SIMP - II etap Moja przygoda z prof. Janem Czochralskim Z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP Projekt w ramach 6. Programu Ramowego UE pt.: Technologia zautomatyzowanego, opartego na wiedzy, projektowania obróbki elektroerozyjnej w zintegrowanym wytwarzaniu narzędzi i elementów precyzyjnych 30 lat Koła Seniorów SIMP we Wrocławiu Noworoczne spotkanie Sekcji Organizacji i Zarządzania SIMP Komunikat w sprawie projektu ustawy o zawodzie inżyniera i stowarzyszeniach naukowo-technicznych Sesja Jubileuszowa w 125 rocznicę urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego Dzień Seniora SIMP w Rzeszowie Kronika stowarzyszeniowa

2 Wiadomości SIMP Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium ZG SIMP w dniu 19 grudnia 2006 r. 1. Zapoznano się z pracami Komisji Seniorów ZG SIMP, której od ponad dwunastu lat przewodniczy kol. Jan Łakomy. 0ceniając wysoko działalność zarówno Komisji, jak i oddziałowych kół seniorów, zrzeszających ponad 700 członków - podkreślono znaczący ich wkład pracy na rzecz całego Stowarzyszenia. 2. Wstępnie zaakceptowano projekt planu pracy Zarządu Głównego SIMP i jego Prezydium na I półrocze 2007 roku, wraz ze zgłoszonymi uzupełnieniami. Ustalono, że w bieżącej kadencji w każdym półroczu odbywać się będzie jedno wyjazdowe zebranie Prezydium i jedno posiedzenie Zarządu Głównego SIMP. Ostateczna wersja ww. planu zostanie zatwierdzona przez Zarząd Główny SIMP na styczniowym posiedzeniu tego gremium. 3. Ustalono, że do przewodniczących komisji i zespołów ZG SIMP w trybie pilnym zostaną wysłane pisma zapraszające ich na styczniowe posiedzenie Prezydium ZG SIMP, a w poprzedzeniu ww. zebrania nadeślą do Biura ZG SIMP propozycje składów osobowych oraz ramowych planów pracy na 2007 r. kierowanych przez siebie komisji. Zatwierdzenie ww. składów osobowych oraz planów pracy nastąpi na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego SIMP. 4. Po szczegółowym zapoznaniu się z treścią uchwały XXXI Walnego Zjazdu Delegatów SIMP - określono osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych punktów ww. dokumentu (głównie spośród członków ZG SIMP). Celem opracowania przez Biuro ZG SIMP harmonogramu realizacji ww. uchwały - osoby te winny w sposób szczegółowy opisać propozycje dot. realizacji przypisanego punktu tego dokumentu - tak, aby w I półroczu 2007 r. ww. harmonogram został zatwierdzony przez Zarząd Główny SIMP. 5. Po zapoznaniu się z pismem kol. Danieli Żuk dot. aneksu do umowy franszyzy, zmieniającego osobę kierującą Ośrodkiem SIMP-ZORPOT w Płocku oraz z opinią w tej kwestii Zarządu Oddziału Płockiego - postanowiono pozytywnie odnieść się do wniosku franszyzobiorcy. Jednocześnie stwierdzono, że wstępna propozycja Zarządu ww. Oddziału dot. powołania na terenie Płocka nowej agendy gospodarczej SIMP będzie rozpatrywana w momencie przedstawienia szczegółowych informacji, tj. biznes-planu, wskazanie osoby kierującej agendą, zakresu jej działania itp. 6. Zapoznano się z planem imprez naukowo - technicznych, przewidzianych do realizacji przez jednostki organizacyjne SIMP w 2007 roku. 7. Zapoznano się z informacją sekretarza generalnego SIMP nt ważniejszych wydarzeń w SIMP w okresie od 23 września do 18 grudnia 2006 r. PREZES SIMP Andrzej Ciszewski Ustalenia i decyzje podjęte przez ZG SIMP w dniu 20 stycznia 2007 r. 1. W wyniku dyskusji nad sposobem i terminem realizacji uchwały XXXI WZD SIMP w pkt.2 dotyczącym nowego podziału zysku między ZG SIMP a oddziałami, wypracowanego przez jednostki działalności gospodarczej SIMP oraz wpływów z tytułu zawartych przez SIMP umów franszyzy - ustalono, że wymaga to wypracowania szczegółowych regulacji wewnętrznych, do określenia których niezbędna jest analiza porównawcza dotychczas stosowanych rozliczeń między oddziałami i ZG SIMP z propozycjami przedstawionymi przez skarbnika SIMP. W związku z tym ustalono, że wprowadzenie nowej zasady podziału zysku - w wysokościach określonych uchwałą Zjazdu, nastąpi od 1 stycznia 2008 r., a rok bieżący poświęcony będzie ww. analizie, na podstawie której opracowany zostanie projekt zasad finansowania działalności Zarządu Głównego SIMP i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, a następnie przedstawiony do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu SIMP. 2. Przyjęto uchwałę w sprawie zasad finansowania Zarządu Głównego i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia w 2007 roku, stanowiącą załącznik nr Przyjęto plan pracy Zarządu Głównego SIMP i jego Prezydium na I półrocze 2007 r. - stanowiący załącznik nr Zatwierdzono składy osobowe poszczególnych komisji ZG SIMP, powołanych na bieżącą kadencję, obejmującą lata r. - zilustrowane załącznikiem nr 3 oraz zapoznano się z planami ich pracy. 5. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP - jako jednostki specjalistycznej n/stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym / załącznik nr 4/. 6. Zapoznano się ze wstępnymi wynikami finansowymi jednostek działalności gospodarczej SIMP oraz wpływami od firm współpracujących z n/stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franszyzy - za rok Zwrócono przy tym uwagę, że - po raz pierwszy od lat kilku - zyski wypracowane w minio- Strona 2

3 Nr nym roku przez jednostki tzw. działalności tradycyjnej SIMP są bardzo zbliżone do wpływów z tytułu zawartych umów franszyzy. 7. Zapoznano się z przebiegiem narady kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej i przedstawicielami firm współpracujących z n/stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franszyzy oraz wnioskami zgłoszonymi przez uczestników tego spotkania (w podziale na obszary: rzeczoznawstwa, szkolenia i certyfikacji). 8. Zapoznano się z informacją nt funkcjonującego w SIMP Systemu Zarządzania Jakością oraz harmonogramem wewnętrznych auditów jakości, jakie przeprowadzone zostaną w 2007 r. w jednostkach organizacyjnych naszego Stowarzyszenia. 9. Wyrażono zgodę na wynajęcie firmie pn. Biuro Usług Projektowych DROGPROJEKT Sp. z o.o., na okres minimum 15 lat 210 m 2 powierzchni usytuowanej na IV piętrze Domu Mechanika w Lublinie, upoważniając prezesa i sekretarza generalnego SIMP do ustalenia szczegółowych warunków umowy najmu. 10. Na wniosek dyrektora Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie, obsługującego administracyjnie Komisję SIMP ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników podwyższono opłatę za przewód specjalizacyjny z dotychczasowej kwoty 150. zł do złotych dla członków SIMP, a dla osób spoza Stowarzyszenia - do złotych. 11. Wysłuchano informacji nt korespondencji dot. Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, skierowanej przez kol. Stanisława Rutkowskiego do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - jako organu nadzorującego nasze Stowarzyszenie, pisma tego Urzędu do Zarządu Głównego SIMP i odpowiedzi na nie udzielonej przez kierownictwo SIMP. 12. Zapoznano się z informacją sekretarza generalnego SIMP dotyczącą: - realizacji ustaleń i decyzji Zarządu Głównego SIMP podjętych na posiedzeniu w dniu r. - ważniejszych wydarzeń w SIMP w okresie od 19 listopada 2006 r. do 19 stycznia 2007 r. 13. Zatwierdzono protokół z posiedzenia Zarządu Głównego SIMP w dniu roku. PREZES SIMP Andrzej Ciszewski Uchwała ZG SIMP w sprawie finansowania ZG SIMP i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia w 2007 roku Załącznik 1 Na podstawie 33 pkt. 6 statutu SIMP oraz w celu przygotowania i ustalenia sposobów i możliwości realizacji uchwał XXXI WZD SIMP dotyczących działalności gospodarczej i finansów SIMP uchwala się, co następuje : 1 Ustala się, że w 2007 roku wypracowany przez jednostki działalności gospodarczej SIMP zysk w całości ( w 100%) - przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia W roku 2007 utrzymuje się podział zysku, uzyskanego z działalności gospodarczej agend i franszyzy pomiędzy Zarządem Głównym a Oddziałami na dotychczas obowiązujących zasadach, a mianowicie : - z agend SIMP - 35% Oddział i 65% ZG, - z franszyzy - 50% Oddział i 50% ZG. 2. Zobowiązuje się Prezydium ZG SIMP do dalszego prowadzenia prac nad doskonaleniem systemu finansowego SIMP oraz przedstawienia Zarządowi Głównemu w terminie do końca III kwartału 2007 r. zasad finansowania jednostek organizacyjnych SIMP, uwzględniających uchwały XXXI WZD SIMP, obowiązujących od 2008 r Utrzymuje się w 2007 roku odpisy od przychodów ze sprzedaży wyrobów, usług i towarów do Zarządu Głównego z działalności gospodarczej agend i oddziałów, prowadzących działalność gospodarczą, w następujących wysokościach : - działalność rzeczoznawcza - 1% od przychodów, - działalność szkoleniowa - 1,5 % od przychodów, - działalność oddziałów - 5% od przychodów. 2. Zasady określone w ust. 1 obowiązują w 2007 r. wszystkie jednostki działalności gospodarczej, tj.: ośrodki ZORPOT i ZODOK oraz oddziały, prowadzące taką działalność. 3. Wszystkie jednostki organizacyjne SIMP, prowadzące działalność gospodarczą składają miesięcznie (lub kwartalnie - dotyczy oddziałów) sprawozdania F01 (obowiązkowo). 4. Odpisy, o których mowa w ust. 1 należy dokonywać na konto Zarządu Głównego SIMP w terminach składania sprawozdania F01. Strona 3

4 Wiadomości SIMP 4 1. W roku 2007 utrzymuje się na niezmienionym poziomie : - minimalną składkę członkowską w wysokości 4.- zł, przy czym - dla emerytów, rencistów i studentów niepracujących - zgodnie z 17 statutu SIMP - składkę członkowską (symboliczną) określa Zarząd Oddziału, Sekcji lub Towarzystwa N-T, - wysokość wpisowego w wysokości 10.-zł, przy podziale 50% dla Oddziału i 50% dla ZG SIMP, - odpis ze składek członkowskich (tzw. pogłówne ) dla ZG SIMP w wysokości 3.- zł od każdego członka - wg stanu na dzień r. 2. Oddziały, sekcje i towarzystwa naukowo-techniczne na prawach oddziału mogą własnymi uchwałami ustalać składkę członkowską i wpisowe w wyższej wysokości. 3. Odpis ze składek członkowskich obowiązuje wszystkie oddziały, sekcje i towarzystwa na prawach oddziału Zatwierdza się na rok 2007 nakłady finansowe na utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością, w wysokości 36 tys. złotych. 2. Upoważnia się Prezydium ZG SIMP do ustalenia wysokości opłat na rzecz jednostek objętych SZJ - stosownie do ich zakresu wyrobów zgłoszonych do certyfikacji. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PREZES SIMP Andrzej Ciszewski Składy osobowe Komisji Zarządu Głównego SIMP na kadencję r. Załącznik 3 Komisja ds. Sekcji i Towarzystw N-T SIMP 1. Przewodniczący - Antoni Milkiewicz /Poznań/ 2. Członkowie : -Czesław Formankiewicz /Poznań/ 3. - Andrzej Krygier /Lublin/ 4. - Marian Medwid /Poznań/ 5. - Tadeusz Piechowiak /Poznań/ 6. - Kazimierz Stec /Płock/ Komisja ds. Oddziałów SIMP 1. Przewodniczący - Jerzy Stawarz /Gdańsk/ 2. Członkowie : - Andrzej Jazdon /Bydgoszcz/ 3. - Edward Myśliński /Elbląg/ 4. - Lech Wojtecki /Słupsk/ 5. - Jarosław Wycichowski /Toruń/ Komisja ds. Uczelnianych i Uczniowskich Kół SIMP 1. Przewodniczący - Franciszek Kozłowski /Gliwice/ Komisja w trakcie kompletowania Komisja Statutowo-Regulaminowa 1. Przewodniczący - Lubosław Pruszkowski /Lublin/ 2. Członkowie : - Julian Cedro /Radom/ 3. - Janusz Gradowski /Warszawa/ 4. - Jerzy Lipski /Lublin/ 5. - Kazimierz Łasiewicki /Gorlice/ 6. - Edmund Nieckarz/ Zamość/ 7. - Kazimierz Zawiślak /Bydgoszcz/ Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP 1. Przewodniczący - Andrzej Gołąbczak /Łódź/ 2. Wiceprzewodniczący - Paweł Szudziński /Łódź/ 3. Sekretarz - Grażyna Krysińska /Łódź/ 4. Członkowie : - Ryszard Andrzejewski /Łódź/ 5. - Donald Lewandowski /Łódź/ 6. - Kazimierz Stec /Płock/ 7. - Kazimierz Stępniewski / Łódź/ 8. - Stanisław Sumiński /Łódź/ 9. - Jerzy Uciński /Łódź/ Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP 1. Przewodniczący - Wiesław Raczyński /Płock/ 2. Członkowie: - Józef Bielecki /Płock/ 3. - Tadeusz Gąsiorowski /Płock/ 4. - Rajmund Radziewicz /Warszawa/ 5. - Marek Sawicki /Płock/ Komisja ds. Specjalizacji Zawodowej Inżynierów i Techników Mechaników 1. Przewodniczący - Jan Pilarczyk /Katowice/ 2. Członkowie : - Jerzy Haduch /Kraków/ 3. - Ryszard Jabłoński /Warszawa/ 4. - Zygmunt Kolasiński /Częstochowa/ 5. - Franciszek Kozłowski /Gliwice/ 6. - Elżbieta Rembelska /Warszawa/ 7. - Jerzy Stós /Kraków/ 8. - Jerzy Wawrzyńczyk /Katowice/ 9. - Krzysztof Werner /Częstochowa/ Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP 1. Przewodniczący - Andrzej Ciszewski /Łódź/ 2. Członkowie : - Ryszard Gałczyński /Łódź/ - Sekcja Wizualizacji Plastycznej 3. - Jolanta Kopestyńska /BZG/- - Sekcja Wizualizacji Plastycznej 4. - Stanisław Midera /Łódź/ Strona 4

5 Nr Sekcja Internetowa 5. - Marta Gruszczyńska /BZG/ - Sekcja Internetowa 6. - Gracjan Wiśniewski /W-wa/ - współpraca w zakresie ochrony logo SIMP Komisja ds. Nauki, Edukacji i Wydawnictw 1. Przewodniczący - Kazimierz Oczoś /Rzeszów/ 2. Członkowie : - Jerzy Nowacki /Przeg. Spawalnictwa/ 3. - Leszek Pinkosz /Warszawa/ 4. - Lucjan Przybylski /Kraków/ 5. - Wiesław Raczyński /Płock/ 6. - Eugeniusz Ratajczak /Warszawa/ 7. - Bonisław Rzeczkowski /Łódź/ 8. - Maciej Szafarczyk /Warszawa/ Komisja Seniorów SIMP 1. Przewodniczący - Jan Łakomy /Warszawa/ 2. Wiceprzewodniczący - Stanisław Gromny /Wrocław/ 3. Sekretarz - Urszula Augustyniak /Łódź/ 4. Członek - Władysława Dybska /Szczecin/ Komisja ds. Współpracy z Zagranicą 1. Przewodniczący - Jan Siuta /Gorzów Wlkp./ 2. Członkowie : - Paweł Chojnacki /Lublin/ 3. - Włodzimierz Fleischer /Gorzów Wlkp./ 4. - Robert Mycroft /Płock/ 5. - Edmund Nieckarz /Zamość/ 6. - Marek Walczak /UDT/ Komisja ds. Współpracy SIMP z Wojskiem 1. Przewodniczący - Jan Figurski /Warszawa/ 2. Członkowie : - Zbigniew Zaborowski /Warszawa/ 3. - Ryszard Szydłowski /Warszawa/ 4. - Zdzisław Wróbel /Warszawa/ Komisja ds. Działalności Gospodarczej i Finansów 1. Przewodniczący - Ryszard Wycichowski /Toruń/ 2. Sekretarz - Ewa Majewska /Warszawa/ 3. Członkowie: - Andrzej Ciszewski /Łódź/ 4. - Kazimierz Łasiewicki /Gorlice/ 5. - Zbigniew Neumann /Szczecin/ 6. - Jan Pudło /Starachowice/ 7. - Jerzy Rzetelski /Szczecin/ Komisja ds. Gospodarowania Nieruchomościami SIMP 1. Przewodniczący - Ryszard Wycichowski /Toruń/ 2. Sekretarz - Kazimierz Łasiewicki /Gorlice/ 3. Członkowie : - Krystian Belczyk /Gorlice/ 4. - Tadeusz Filipek /Lublin/ 5. - Zdzisław Moliński /Leszno/ Komisja ds. Historii i Tradycji SIMP 1. Przewodniczący - Zdzisław Moliński /Leszno/ 2. Członkowie: - Piotr Janicki /Poznań/ 3. - Aleksander Kębłowski /Poznań/ 4. - Jolanta Kopestyńska /Warszawa/ 5. - Bolesław Kosowski /Katowice/ Komisja ds. Odznak i Wyróżnień 1. Przewodniczący - Mieczysław Murawski /Toruń/ 2. Wiceprzewodniczący -Kazimierz Zawiślak /Bydgoszcz/ 3. Sekretarz - Jerzy Wardzała /Bydgoszcz/ 4. Członkowie - Stanisław Wierzbowski /Toruń/ 5. - Edmund Misterski /Warszawa/ Komisja ds. Rekomendacji Technicznych 1. Przewodniczący - Piotr Gębiś /Tarnów/ 2. Sekretarz : - Jerzy Trytko /Tarnów/ 3. Członkowie : - Marek Strączek /Tarnów/ 4. - Ryszard Świątek /Tarnów/ Komisja Kwalifikacyjna ds. Nadawania Autoryzacji Wykonywania Samodzielnej Funkcji w Zawodzie 1. Przewodniczący - Jan Salamończyk /Warszawa/ 2. Członkowie : - Lucjan Przybylski /Kraków/ 3. - Ryszard Malin /Konin/ 4. - Paweł Chojnacki /Lublin/ 5. - Andrzej Wróblewski /Poznań/ 6. - Andrzej Woźniacki /Wrocław/ 7. - Stanisław Kowalczuk /Olsztyn/ Główna Komisja Konkursowa (prac uczelnianych) 1. Przewodniczący - Jan Pilarczyk /Katowice/ 2. Członkowie : - Andrzej Buchacz /Politechnika Śląska/ 3. - Wojciech Chądzyński /Polit. Szczecińska/ 4. - Michał Gabrylewski /Polit. Warszawska/ 5. - Wacław Kawczyński / Polit. Poznańska/ 6. - Leszek Klimek /Polit. Łódzka/ 7. - Ludwik Majewski /Akad. Techn. - Humanistyczna Bielsko Biała/ 8. - Wacław Pszczołowski /Polit. Wrocławska/ 9. - Feliks Stachowicz / Polit. Rzeszowska/ Jerzy Stawarz / Gdańsk/ Barbara Surowska / Polit. Lubelska/ Krzysztof Urbaniec / Polit. Warszawska - O/Płock/ Roman Wielgosz /Polit. Krakowska/ Antoni Znorko /Polit. Białostocka/ Główna Komisja Konkursowa (TECHNIK-ABSOL- WENT) 1. Przewodniczący - Stanisław Królikowski /Bielsko -Biała/ 2. Wiceprzewodniczący - Tadeusz Nowak /Kalisz/ 3. Sekretarz - Jolanta Kopestyńska 4. Członkowie : - Wiesław Raczyński /Płock/ 5. - Zygmunt Szewczak /Olsztyn/ 6. - Aleksander Szurek /Gorlice/ Strona 5

6 Wiadomości SIMP 7. - Włodzimierz Dymek /Bielsko Biała/ Komisja ds. Współpracy z Przemysłem 1. Janusz Dobrzański - Przewodniczący 2. Członkowie : - Marek Modzelewski /Stalowa Wola/ 3. - Zdzisław Kobierski /Skarżysko Kam./ 4. - Lesław Świętochowski /Tarnów/ 5. - Wiesław Bal /Gorlice/ Załącznik 4 Uchwała ZG SIMP w sprawie powołania Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP 1. Zarząd Główny SIMP przyjmuje do akceptującej wiadomości wyniki zebrania delegatów oddziałów Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP, reprezentujących członków SIMP związanych z tą branżą z Oddziałów z: Poznania, Szczecina i Tarnowa (Dębicy), które odbyło się w dniu 29 listopada 2006 r., i na podstawie 33 statutu SIMP powołuje Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji jako jednostkę specjalistyczną Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym. 2. Zarząd Główny SIMP zaleca Zarządowi ww. Sekcji, wyłonionemu w wyniku wyborów przez delegatów Oddziałów Sekcji, o których mowa w pkt. 1 do jej odbudowy, szczególnie w regionach, w których funkcjonują specjaliści związani z branżą chłodnictwa i klimatyzacji. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 29 listopada 2006 r. PREZES SIMP Andrzej Ciszewski Ustalenia i decyzje podjęte przez Prezydium ZG SIMP w dniu 21 lutego 2007 r. 1. Wstępnie przyjęto projekt Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu dla Absolwentów Średnich Szkół Technicznych o profilu mechanicznym i dziedzin pokrewnych, wznowionego przez SIMP w bieżącym roku szkolnym 2006/2007. Dokument ten zostanie przedstawiony Zarządowi Głównemu SIMP do zatwierdzenia na jego najbliższym posiedzeniu. 2. Zaakceptowano propozycję wprowadzenia zmian w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym i z dziedzin pokrewnych, wykonaną i obronioną w wyższej uczelni technicznej - począwszy od VII Edycji Konkursu, obejmującej rok akademicki 2005/2006. Ostateczną decyzję podejmie Zarząd Główny SIMP. 3. Pozytywnie zaopiniowano propozycję Komisji ds. Historii i Tradycji SIMP dot. nowego wydawnictwa SIMP pn. ZESZYTY RYDZYŃSKIE, akceptując opracowane przez Komisję założenia merytorycznoorganizacyjne tego przedsięwzięcia. Sprawa wymaga ostatecznego zatwierdzenia przez Zarząd Główny SIMP. 4. Zapoznano się z aktualną sytuacją organizacyjnoprawną DOMU MECHANIKA SIMP w Lublinie oraz rezygnacją Biura Usług Projektowych DROGPROJEKT z wynajmu IV piętra w ww. nieruchomości - w zamian za dokonanie jego adaptacji dla potrzeb biurowych - ustalając, że ostateczną decyzję w sprawach związanych z uporządkowaniem stanu prawnego i działań związanych z zakończeniem całej inwestycji, podejmie Zarząd Główny SIMP na najbliższym swoim posiedzeniu. 5. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki ALFA- PRINT dot. przedłużenia okresu uiszczania przez tę firmę należnych nam wpłat z tytułu dzierżawy tytułu POLIGRAFIKA w obniżonej wysokości - z uwagi na trudną sytuację finansową - ustalono, że wnioskodawca winien nadesłać swój plan naprawczy, po przeanalizowaniu którego podjęta zostanie decyzja w ww. kwestii. Do podjęcia decyzji upoważniono prezesa i sekretarza generalnego SIMP. 6. Zapoznano się z wersją roboczą Stanowiska Polskiego Lobby Przemysłowego i Sekcji Techniki Uzbrojenia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w sprawie realizacji umów offsetowych związanych z dostawami uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, ustalając że wnioski końcowe zawarte w ostatecznej wersji Stanowiska... będą uzgadniane z zakładami przemysłowymi wymienionymi w tym dokumencie. 7. Wysłuchano informacji nt przebiegu i wniosków zgłaszanych podczas zwołanej przez Prezesa SIMP w trybie pilnym narady dot. rzeczoznawstwa w SIMP (w dniu 14 lutego br.), w której udział wzięli zarówno dyrektorzy jednostek działalności gospodarczej SIMP, jak też przedstawiciele firm współpracujących z n/stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów Strona 6

7 Nr franszyzy. Tematem wiodącym ww. spotkania było przedstawienie nadesłanych w ostatnim okresie czasu uwag i zastrzeżeń ze strony zleceniodawców i komend policji do wykonanych ekspertyz i wycen przez rzeczoznawców SIMP, a następnie poszukiwanie sposobów na wyeliminowanie w przyszłości wadliwie wykonywanych prac rzeczoznawczych. 8. Omówiono sprawy dot. aktualnego stanu weryfikacji rzeczoznawców SIMP - uznając za celowe wprowadzenie w formie aneksu do Regulaminu Rzeczoznawcy SIMP funkcji asystenta rzeczoznawcy, określając zakres jego prac i nadzoru nad nim. Do przygotowania ww. aneksu zobowiązano Komisję Kwalifikacyjną Rzeczoznawców SIMP. Również prezes SIMP zadeklarował swój aktywny udział w pracach nad tym dokumentem. Uznano także za celowe wprowadzenie nowych specjalności rzeczoznawczych SIMP związanych z wynalazczością, innowacjami i ochroną własności przemysłowej. 9. Zapoznano się z informacją nt ważniejszych wydarzeń w SIMP w okresie od 20 stycznia do 20 lutego 2007 r. PREZES SIMP Andrzej Ciszewski Ustalenia i decyzje podjęte przez ZG SIMP w dniu 3 marca 2007 r. 1. W wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 9 lutego 2007 r. - podjęto uchwałę w sprawie zmian w statucie SIMP, stanowiącą załącznik nr Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją organizacyjno-prawną DOMU MECHANIKA SIMP w Lublinie oraz rezygnacją Biura Usług Projektowych DROGPROJEKT z wynajmu IV piętra w ww. nieruchomości w zamian za dokonanie jego adaptacji dla potrzeb biurowych - ustalono, że w terminie do końca kwietnia br. administrator budynku, w porozumieniu z Zarządem Głównym i Zarządem Oddziału Lubelskiego SIMP, przedstawi harmonogram działań związanych z uporządkowaniem stanu prawnego oraz prac dotyczących zakończenia całej inwestycji - łącznie z preliminarzem kosztów i sposobami zabezpieczenia źródeł ich sfinansowania. 3. Na wniosek Prezydium ZG SIMP obradującego w dniu 21 lutego br. - zatwierdzono : - Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu dla Absolwentów Średnich Szkół Technicznych o profilu mechanicznym i dziedzin pokrewnych, wznowionego przez SIMP w bieżącym roku szkolnym 2006/2007, - zmiany w Regulaminie Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym i z dziedzin pokrewnych, wykonaną i obronioną w wyższej uczelni technicznej - począwszy od VII Edycji, obejmującej rok akademicki 2005/ Zaakceptowano wniosek Komisji ds. Historii i tradycji SIMP dot. nowego wydawnictwa SIMP, pod nazwą ZESZYTY RYDZYŃSKIE, wraz z założeniami merytoryczno- organizacyjnymi tego przedsięwzięcia. 5. Zapoznano się z informacją nt ważniejszych wydarzeń w SIMP w okresie od 20 stycznia do 2 marca br. 6. Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego SIMP ( 20 stycznia 2007 r.) Wiceprezes SIMP Piotr Janicki Załącznik 1 Uchwała ZG SIMP sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich W związku ze zgłoszonymi przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pismem z dnia 7 lutego 2007 r., uwagami do statutu SIMP uchwalonymi przez XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006 r., korzystając z upoważnienia udzielonego przez ten Zjazd, Zarząd Główny uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się następujące zmiany w statucie SIMP uchwalonym przez XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP: 1) w 4 ust. 1 wykreśla się w nawiasie określenie i koła, 2) w 7 wyraz ogniwo zastępuje się wyrazem miejsce, 3) w 11 wykreśla się ust. 2, 4) w 25 wykreśla się ust. 6, 5) 27 otrzymuje brzmienie: Strona 7

8 Wiadomości SIMP 1. Najwyższą władzą SIMP jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny. 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 6) 41 otrzymuje brzmienie: 1. Organem kontrolnym jednostki organizacyjnej (oddziału, sekcji lub towarzystwa naukowotechnicznego) jest komisja rewizyjna. 2. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności jednostki organizacyjnej oraz badanie czy jej działalność jest zgodna ze statutem SIMP i uchwałami walnego zgromadzenia delegatów lub członków jednostki organizacyjnej. 3. Komisja rewizyjna jednostki organizacyjnej ma prawo występowania do zarządu tej jednostki z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Zarządu Głównego SIMP o uchylenie uchwały zarządu jednostki organizacyjnej. 4. Komisja rewizyjna jednostki organizacyjnej składa się z 3 do 5 członków. 7) Dodaje się 41 w brzmieniu: 1. Organem orzekającym jednostki organizacyjnej jest sąd koleżeński, wybierany przez walne zgromadzenie delegatów lub członków jednostki organizacyjnej. 2. O celowości wyboru sądu koleżeńskiego i jego liczebności decyduje walne zgromadzenie delegatów lub członków jednostki organizacyjnej. 8) 53 otrzymuje brzmienie: 1. Dla realizacji celów statutowych SIMP, jednostki terenowe i specjalistyczne mogą tworzyć wewnętrzne struktury organizacyjne. 2. Szczegółowe zasady działania komórek organizacyjnych powoływanych w ramach struktur, o których mowa w ust. 1 określają odrębne regulaminy. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprezes SIMP Piotr Janicki Byliśmy w Warszawie - wycieczka Koła SIMP nr 1 przy Politechnice Poznańskiej Kol. Andrzej Ciszewski - prezes SIMP przekazuje informacje o 80-leciu Stowarzyszenia i odbytym XXXI WZD SIMP. W dniach listopada 2006 r. członkowie Koła nr 1 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich przy Politechnice Poznańskiej uczestniczyli w zorganizowanej przez Koło wycieczce do Warszawy. W wycieczce uczestniczyło 38 osób: 4 pracowników oraz 34 studentów. Inicjatywa Koła zyskała duże poparcie Prorektora ds. Kształcenia PP prof. dr hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania prof. dr hab. inż. Jana Żurka oraz Zarządu Głównego SIMP. Przedsiębiorstwo PKS w Poznaniu sponsorowało w części przejazd udostępnionym nowoczesnym autokarem. Już zaraz po godzinie siódmej w drodze do Warszawy dotarliśmy do Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić najciekawsze miejsca i zapoznać się z procesem wytwarzania energii elektrycznej. Elektrownia dostarcza na rynek około 12 procent wytwarzanej w kraju energii elektrycznej i jest drugim co do wielkości jej krajowym producentem. Łączna moc zainstalowana w ZE "PAK" SA stanowi około 10 procent mocy krajowej i wynosi 2288 MW. Drugim odwiedzonym miejscem była kopalnia soli w Kłodawie. Przebywając 600 metrów pod ziemią przez dwie godziny zwiedzaliśmy wyeksploatowane komory solne, z których część jest pięknie oświetlona, spacerowaliśmy podziemnymi chodnikami. Dotarliśmy do podziemnej kaplicy św. Kingi - patronki górników solnych. Zobaczyliśmy maszyny używane w podziemnym górnictwie solnym oraz wystawę materiałów wybuchowych. Niezapomnianymi wrażeniami były zjazd pod ziemię z prędkością 6 m/s (chętni mogli zjechać prędkością 12 m/s!) oraz świadomość, że kolejne 150 metrów niżej (750 metrów pod ziemią) trwa wydobycie soli. Po zwiedzeniu kopalni uczestnicy wycieczki mogli kupić pamiątki w sklepie przy kopalni a później posilić się w Domu Górnika. Pierwszym punktem w programie pobytu w Warszawie był wjazd na teras widokowy Pałacu Kultury i Nauki. Taras znajduje się na wysokości trzydziestego piętra. Strona 8

9 Nr Wjazd na taras był połączony ze zwiedzaniem interaktywnej wystawy Odkrywanie czasu. Za pomocą najnowocześniejszych technologii opracowanych w Japonii, organizatorzy starali się pokazać jak wygląda czas subiektywny, na czym polega percepcja czasu, czym jest czas genetyczny, pragnęli uświadomić zwiedzającym odczucia człowieka i złudzenia związane z upływem czasu. Prezentacja drugiej części ekspozycji miała wyjaśnić czym jest czas rozumiany fizycznie - czas mierzalny, przedstawić pełną historię czasu i wytłumaczyć teorię względności. Wieczorem odbyło się spotkanie w siedzibie Zarządu Głównego SIMP, w którym uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Kolega Andrzej Ciszewski. Jako pierwszy wystąpił Prezes Stowarzyszenia, prezentując syntetycznie osiemdziesięcioletnią historię istnienia SIMP oraz jego bieżącą działalność. Powiedział, że Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców przy SIMP podjęła decyzję, aby w pracach rzeczoznawców mogli uczestniczyć na zasadzie asystentów studenci starszych lat studiów oraz absolwenci - członkowie SIMP. Takie rozwiązanie skróci proces uzyskiwania uprawnień rzeczoznawcy przez zainteresowanych studentów i absolwentów. Szczegółowa propozycja Wjazd do Warszawy od strony zachodniej. Ulica Kasprzaka, z Pałacem Kultury i Nauki na horyzoncie. zostanie przekazana do końca grudnia. Następnie działalność Koła nr 1 SIMP przy PP przedstawił jego Prezes dr inż. Maciej Szafrański. W dalszej kolejności głos zabrali Sekretarz Generalny SIMP Kolega Kazimierz Łasiewicki oraz Kolega Krzysztof Łebkowski, reprezentujący NOT, który zaprezentował zasady funkcjonowania NOTUS - Zespołu Komercjalizacji Nauki i Techniki NOT. Zaproponował członkom Koła ubieganie się o zostanie ekspertami w programie. Sponsor: Wynajem autokarów PKS tel tel/fax Młodzieżowa kolacja w sali im. prof. Henryka Mierzejewskiego. Spotkanie było połączone z kolacją i spotkaniem towarzyskim. Ostatnim punktem programu w pierwszym dniu wycieczki było dwugodzinne zwiedzanie Warszawy nocą. Autokarowa wycieczka z przewodnikiem po centrum Warszawy była tym bardziej interesująca, że obecnie w Stolicy w profesjonalny sposób oświetlonych jest ponad 60 zabytkowych budynków do tego dochodzą mosty, hotele i biurowce. Drugi dzień wycieczki rozpoczął się od zwiedzenia przedsiębiorstwa Koram ZZM produkującego wielkogabarytowe elementy z tworzyw sztucznych (w szczególności zderzaków do samochodów osobowych), poliuretanowe kształtki jedno i dwutwardościowe (w szczególności z przeznaczeniem do siedzeń samochodów osobowych) oraz świadczącego usługi lakierowania elementów z tworzyw sztucznych. Następnie odwiedziliśmy Główny Urząd Miar, gdzie wzięliśmy udział w przygotowanej dla nas prelekcji oraz zwiedziliśmy wybrane laboratoria GUM. O godzinie byliśmy przy zegarze atomowym, który przekazywał sygnał do pierwszego programu polskiego radia. W GUM zapewniono nas, że każdy członek naszego Koła może liczyć zawsze na pomoc przy pisaniu pracy dyplomowej lub prowadzeniu badań naukowych. Następnie udaliśmy się do Muzeum Techniki, które zwiedziliśmy uczestnicząc przy okazji w prelekcji na temat życia dinozaurów. Po obiedzie uczestnicy wycieczki zwiedzili Stare Miasto, Niektóre osoby miały okazję pierwszy raz zobaczyć bezpośrednio stary rynek, Zamek Królewski, kolumnę Zygmunta i wiele innych zabytków zlokalizowanych w okolicach warszawskiego rynku. Był to ostatni punkt w programie wycieczki. Opracował: dr inż. Maciej Szafrański Prezes Koła SIMP nr 1 przy PP Strona 9

10 Wiadomości SIMP Narada gospodarcza SIMP, grudnia 2006 r. w Rydzynie W dniach grudnia 2006 r., w gościnnym Zamku SIMP w Rydzynie odbyło się spotkanie robocze kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej SIMP i przedstawicielami firm współpracujących z n/stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franszyzy. Obradom przewodniczył kol. Andrzej Ciszewski - Prezes SIMP, a zaproszonym gościem był kol. Aleksander Kopeć - przewodniczący Rady SIMP. Pierwszy dzień spotkania miał charakter obrad plenarnych, na wstępie których - tradycyjnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych szefom ww. jednostek SIMP i firm franschisingowych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki finansowe w 2005 roku, a ich wykaz zamieszczamy poniżej : Grupa problemowa I miejsce II miejsce III miejsce Szkoleniowa: - agendy SIMP Jerzy Rzetelski ODK Szczecin Zdzisława Brzykowska ODK Rzeszów Marcin Bogusz ODK Kraków Katarzyna Gemsa ODK Wrocław - firmy franschisingowe Andrzej i Henryk Wojciechowscy ODK Bydgoszcz Magdalena Zwolińska ODK Lublin Olgierd Mueller ODK Poznań Rzeczoznawcza: - agendy SIMP Grażyna Iwaszkiewicz ZORPOT Zielona Góra Henryk Świerczyński ZORPOT Poznań Stanisław Pragłowski ZORPOT Rzeszów - firmy franschisingowe Andrzej Ciszewski ZORPOT Łódź Jolanta Marciniak ZORPOT Warszawa Tadeusz Żuk ZORPOT Płock Certyfikacyjna: - firmy franschisingowe Dariusz Wojdała SIMPTEST-Ośrodek Usług Inżynierskich Katowice Franciszek Troncik SIMPTEST - Ośrodek Badań i Certyfikacji Katowice Jerzy Bartnicki SIMPTEST Lublin Inne - agendy SIMP Ryszard Malin TECHSIMP Konin Zdzisław Moliński ZAMEK SIMP w Rydzynie - firmy franschisingowe Mirosław Baryluk PCC SIMP-CERT Wrocław Jan Siuta Ośrodek Usług Technicznych MEZAR Gorzów Wlkp. W ramach obrad plenarnych omówione zostały następujące tematy : 1. Informacja dot. przebiegu oraz wyników XXXI WZD SIMP (w tym uchwała Zjazdu, Deklaracja SIMP IX Dekady, zmiany w statucie, nowe władze, itp.). 2. Wyniki finansowe jednostek działalności gospodarczej SIMP oraz wysokości wpływów od firm współpracujących z n/stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franszyzy - za 2005 rok. 3. Informacja nt wyników finansowych jednostek działalności gospodarczej SIMP oraz wpływów od firm franschisingowych - za trzy kwartały 2006 roku. 4. Plan wyników finansowych jednostek działalności gospodarczej SIMP oraz wpływów od firm franschisingowych na rok Informacja o stanie weryfikacji rzeczoznawców SIMP. 6. Propozycje dot. wydania nowego, zaktualizowanego folderu o SIMP wraz z informacją nt działalności gospodarczej SIMP i deklaracje dot. nakładu oraz partycypacji w kosztach tego wydania. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. Druga część spotkania przebiegała w formie obrad trzech zespołów problemowych, obejmujących zagad- Strona 10

11 Nr nienia związane z działalnością: * szkoleniową, * rzeczoznawczą i certyfikacyjną. Nad przebiegiem i wynikiem obrad tych zespołów czuwali koordynatorzy ( kol. A. Ciszewski - w zakresie rzeczoznawstwa i certyfikacji oraz kol. K. Łasiewicki - w zakresie szkolenia). Każdy z ww. zespołów problemowych w wyniku omawianych spraw i przeprowadzonej dyskusji - wypracował ustalenia, które poniżej publikujemy. Wyniki dyskusji i ustalenia grupy szefów jednostek szkoleniowych 1. Na przykładzie realizowanego przez kol. Jana Pudło - dyrektora Ośrodka SIMP-ZORPOT w Starachowicach projektu pt. Atrakcyjne zawody uzyskiwane przez osoby pracujące, w procesie kształcenia ustawicznego omówiono możliwości przygotowania i wdrożenia przez Ośrodki SIMPowskie i firmy franszyzingowe innych projektów wspieranych finansowo przez UE. 2. Podkreślono konieczność pilnego podpisania nowego, bardziej szczegółowego porozumienia między SIMP i Urzędem Dozoru Technicznego, obejmującego cztery główne obszary współdziałania: - uzgodnienia z UDT programów szkoleniowych przygotowanych przez ośrodki szkoleniowe SIMP, - przeprowadzanie egzaminów, - umożliwienie SIMP-owi korzystania z pracowników UDT jako wykładowców na kursach i seminariach organizowanych przez SIMP, - wspólne organizowanie konferencji i seminariów naukowo-technicznych. 3. W bloku spraw związanych z problematyką komisji energetycznych zapoznano się z podjętymi pracami nad zmianą ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia wykonawczego regulującego pracę komisji kwalifikacyjnych. 4. Uznano za zasadne: - przygotowanie wystąpienia do Ministra Gospodarki wnioskującego o zmianę rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, eksploatacji i sieci, - ujednolicenie zasad przeprowadzania egzaminów i stosowanie jednolitych wzorów zaświadczeń. 5. Uznano za konieczne i uzasadnione wydawanie wspólnie przygotowanych materiałów dydaktycznych. 6. Ośrodki szkoleniowe niezależnie od tego czy są zarządzane przez SIMP, czy współpracują z naszym Stowarzyszeniem na podstawie umów franszyzy, powinny wymieniać między sobą informacje o tym co robią i w czym się specjalizują. Efektem tej wymiany informacji powinna być zbiorowa oferta usług szkoleniowych świadczonych przez firmy o rodowodzie SIMP-owskim. 7. Rozważano przygotowanie wystąpień do: - Ministra Gospodarki w sprawie szkoleń i egzaminów na operatorów ciężkich maszyn budowlanych do robót ziemnych i drogowych, - Ministra Edukacji Narodowej w sprawie możliwości szkolenia i egzaminowania w ramach pozaszkolnych form szkolenia osób ubiegających się o zawodowe tytuły kwalifikacyjne (mistrza i robotnika wykwalifikowanego). Ustalenia grupy szefów agend rzeczoznawczych i certyfikujących 1. Uznano za konieczne intensyfikację szkoleń na wysokim, profesjonalnym poziomie oraz zapewnienie szkoleń specjalistycznych (np. z zakresu likwidacji szkód innych niż komunikacyjne dla firm ubezpieczeniowych, pracy biegłych sądowych itp.). 2. Podkreślono konieczność doskonalenia i lepszeego wykorzystania posiadanego przez SIMP Systemu Zarządzania Jakością, np. poprzez organizowanie jednodniowych warsztatów doskonalących. Do pilnych zadań należy uściślenie (ograniczenie) liczby produktów oraz wdrożenie - gdzie tylko jest to możliwe - jednolitej technologii pracy oraz wizerunku narzędzi i wyników pracy rzeczoznawców SIMP. 3. Postulowano dofinansowywanie szkoleń kierowanych do wewnątrz - dla aktywnych rzeczoznawców. 4. Ustalono, że opracowana zostanie instrukcja - poradnik dotyczący najczęściej występujących prac rzeczoznawczych. 5. Stwierdzono brak rzeczoznawców - specjalistów w wielu specjalnościach. Przykładem może być zupełny brak specjalności związanych z systemami zarządzania jakością. W tym zakresie należałoby ustalić terminologię dot. tytułów rzeczoznawczych takich jak np.: - rzeczoznawca - konsultant w zakresie systemów wg ISO 9001, ISO 14001, PN i nnych; - rzeczoznawca - audytor wewnętrzny wg PN-EN -ISO , w zakresie jakości, środowiska i innych; - rzeczoznawca - audytor wiodący. 6. Podkreślono, że szeroko rozumiana profesjonalizacja sieci jednostek rzeczoznawczych, przy ich znacznym rozproszeniu wiąże się z potrzebą bieżącej wymiany informacji między poszczególnymi ośrodkami oraz z potrzebą wzajemnego wspierania się poradami praktycznymi. 7. Uznano za niezbędne przygotowanie wspólnego przedsięwzięcia promocyjnego (propozycja listownika o jednolitym, ogólnym układzie plastycznym, folderu itp.) 8. Uznano za celowe wystąpienie do Ministra Spra- Strona 11

12 Wiadomości SIMP wiedliwości z ofertą wpisania SIMP i jego rzeczoznawców na listę biegłych. Aktualnie jest przygotowywana ustawa o biegłych sądowych, w której jest miejsce dla instytucji (organizacji) specjalistycznych. 9. Wskazywano na możliwość wykorzystania sieci internetowej do przekazywania informacji i przeprowadzania dyskusji na forum zamkniętym - po uprzednim zalogowaniu się. Na zakończenie obrad plenarnych - uczestnicy spotkania wysłuchali informacji : * kol. Ryszarda Wycichowskiego - pełnomocnika Prezesa SIMP ds. Systemu Zarządzania Jakością nt aktualnego stanu wdrażania w SIMP Systemu Zarządzania Jakością oraz o planie auditów i szkoleń z zakresu SZJ, * kol. Aleksandra Kopcia nt pozytywnych zmian, jakie zaszły w finansach SIMP, w jednostkach gospodarczych Stowarzyszenia i współpracujących firmach franschisingowych. Informacje opracowali : Andrzej Ciszewski, Jolanta Kopestyńska i Kazimierz Łasiewicki 70 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich -SIMP w Bielsku-Białej i w regionie Podbeskidzia Uczestnicy Sesji Jubileuszowej z okazji 70-lecia SIMP na Podbeskidziu. W dniu 15 grudnia 2006 r. Oddział Bielski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich obchodził jubileusz 70 lecia działalności SIMP w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu. SIMP jest najstarszym stowarzyszeniem technicznym na Podbeskidziu i posiada bogate tradycje swej działalności technicznej w okresie przedwojennym i powojennym. W uroczystości w charakterze gości udział wzięli Prezydent Miasta mgr inż. Jacek Krywult, Rektor ATH - prof. dr hab. inż. Marek Trombski, Prezesi Oddziałów PZITB, SEP, STOP, SITSpoż., SWP, Śl. Okr. Izba Inż. Budownictwa, a także Prezes Beskidzkiej Rady FSNT- NOT oraz dyrektorzy współpracujących zakładów, szkół o kierunku mechanicznym i różnych zaprzyjaźnionych instytucji. Władze Stowarzyszenia reprezentował Sekretarz Generalny SIMP - kol. Kazimierz Łasiewicki oraz dyrektor Instytutu Spawalnictwa i członek ZG SIMP kol. Jan Pilarczyk. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia, listy gratulacyjne oraz okolicznościowe nagrody dla członków Oddziału Bielskiego SIMP. W uroczystości jubileuszu 70 lecia SIMP udział wzięło ok. 150 członków SIMP. Referat programowy wygłosił Prezes Oddziału SIMP w Bielsku-Białej - kol. Stanisław Królikowski, który posługując się dokumentami źródłowymi przedstawił historię Oddziału SIMP, z której wynika, że na Podbeskidziu powołano pierwsze struktury Stowarzyszenia w okresie kiedy w Polsce istniały 4 Oddziały SIMP: we Lwowie, Poznaniu, Radomiu i Skarżysku. Zarząd Główny SIMP podjął uchwałę o powołaniu w dniu 23 stycznia 1936 r. regionalnego Koła SIMP przy Walcowni Metali Dziedzice w Dziedzicach, z siedzibą w Bielsku. W listopadzie 1938 r. Zarząd Główny SIMP przekształcił dotychczasowe struktury SIMP w Oddział SIMP Śląska Cieszyńskiego. Pierwszym Prezesem Oddziału w okresie przedwojennym był wybitny fachowiec - kol. Jerzy Meier, absolwent Politechniki Lwowskiej, który był kierownikiem Laboratorium Naukowo-Badawczego w Walcowni Metali Dziedzice stanowiącej jednocześnie zaplecze Politechniki Lwowskiej. Po wybuchu wojny kol. Jerzy Meier wyjechał do Kanady, gdzie w kwietniu 1941r zakłada Stowarzyszenie Techników Polskich w Ottawie, które w Kanadzie działa do dzisiaj. Do Polski po wojnie już nie powrócił i zmarł w Kanadzie w 1986r. Pierwszym Wiceprezesem Oddziału SIMP w okresie przedwojennym był kol. Tadeusz Chlipalski, absolwent Politechniki Lwowskiej, wybitny pilot, konstruktor i naukowiec, twórca lotnictwa na Podbeskidziu, kierownik Szkoły Szybowcowej w 1934 r. w Goleszowie oraz w latach kierownik Śląskich Warsztatów Szybowcowych w Bielsku (gdzie SIMP miał swoją siedzibę). W czasie wojny pracował w przemyśle lotniczym we Francji i Anglii. Po wojnie Profesor Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej. Zmarł Strona 12

13 Nr Wręczenie przez Prezesa Oddziału nagród Dzieje Lotnictwa na Podbeskidziu. Prezydent Miasta Jacek Krywult składa gratulacje z okazji 70 lecia SIMP na Podbeskidziu. w 1997 r. Celem działalności SIMP w okresie przedwojennym było zjednanie do swego grona ogółu inżynierów mechaników na Śląsku Cieszyńskim oraz utworzenie biblioteki i czytelni czasopism technicznych. Na około 40 inżynierów w Dziedzicach, Bielsku i Cieszynie w większości absolwentów Politechniki Lwowskiej do SIMP należało 22 inżynierów. Wynika z tego jednoznacznie, iż mimo wpływów niemieckich w Bielsku, istniała potrzeba organizowania się inżynierów w silne organizacje techniczne, gdyż tylko w takiej formie można było zaistnieć, doskonalić się i podnosić rangę zawodu inżyniera. Druga wojna światowa sparaliżowała wszelką działalność społeczną w regionie Podbeskidzia, wielu działaczy zginęło na jej frontach, w obozach jenieckich i obozach koncentracyjnych. Nieliczni z ocalałych inżynierów powrócili w 1945r w swe rodzinne strony i natychmiast włączyli się w odbudowę zniszczonego przemysłu W okresie powojennym powstało w dniu 20 maja 1946 r. pierwsze Regionalne Koło SIMP przy dzisiejszej BEFAMIE, a jego inicjatorem i Prezesem był przybyły z Warszawy prof. Zbigniew Muszyński. Regionalne Koło SIMP przy BEFAMIE w skład którego wchodziło Koło przy WSM Bielsko i Kuźni Ustroń, zorganizowało w 1947 r. seminarium na temat 3 letniego planu gospodarczego w sali Strzelnicy w którym udział wzięło około 1000 osób z regionu Podbeskidzia. W tym okresie każdy członek SIMP wpłacał po 100zł na odbudowę Warszawy i prenumerował Przegląd Mechaniczny. Po 1950 r. rosły szeregi Stowarzyszenia, bowiem Oddział Bielski SIMP działał w regionie stu przemysłów. W tym czasie powstają przy Oddziale sekcje: samochodowa, lotnicza, odlewnicza, spawalnicza, metaloznawstwa i inne. W 70-letniej historii SIMP w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu funkcje Prezesa SIMP pełnili w kolejności: kol. Jerzy Meier ( ), kol. Zbigniew Muszyński ( ), kol. Kazimierz Daniszewski ( ), kol. Irena Kaniewska ( ), kol. Fryderyk Blumke ( ), kol. Erwin Dylik ( ), kol. Kazimierz Rajzer ( ), kol. Antoni Krajewski ( ), kol. Stanisław Królikowski (1994-nadal). W okresie powojennym działalność poszczególnych Zarządów wynikała ze zróżnicowanej kadencyjności a także zmian administracyjnych kraju. W okresie powojennym bardzo aktywnie oddziaływał na SIMP Instytut Szybownictwa w Bielsku i Zakład Szybowcowy w Bielsku. Kol. Tadeusz Kostia wybitny konstruktor był pierwszym przewodniczącym Sekcji Lotnictwa przy Oddziale SIMP. Kol. Irena Kaniewska wybitny pilot i konstruktor bardzo silnie wpłynęła na rozwój Oddziału SIMP. Zginęła tragicznie w katastrofie szybowca w 1963 r. W uznaniu zasług w dziedzinie szybownictwa w 1952 r. Rada Państwa przyznała T. Kostii, Irenie Kaniewskiej i innym, nagrodę zespołową w dziedzinie postępu technicznego. Duży wpływ na rozwój SIMP w kolejnych latach miał kol. Fryderyk Blumke absolwent Politechniki Gdańskiej pracujący po wojnie w WSM Bielsko. Był wybitnym konstruktorem, twórcą motopomp, motocykli, samochodu Syrena. Inicjator powołania struktur NOT w Bielsku-Białej. Był Prezesem Oddziału SIMP, Wicerezesem Oddziału NOT, Prezesem Beskidzkiego Klubu Motorowego, wykładowcą i rzeczoznawcą samochodowym. Włączył SIMP w organizację rajdów motocyklowych i samochodowych na Podbeskidziu. Zginął tragicznie w 1962 r.; wracając z Wartburga, przy podchodzeniu do lądowania w Warszawie samolot uległ katastrofie, podczas której wszyscy pasażerowie zginęli. Bielsko-Biała w okresie powojennym było potocznie zwane miastem stu przemysłów i z tego powodu brakowało inżynierów i techników zarówno w Bielsku-Białej jak i na Podbeskidziu. Oddział SIMP poprzez swoje działania odegrał bardzo znaczącą rolę w powołaniu w 1950 r. filii Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Katowicach, którą ukończyło 88 inżynierów mechaników a dziekanem Wydziału był absolwent Politechniki Lwowskiej kol. Mieczysław de Strona 13

14 Wiadomości SIMP Wręczenie listów gratulacyjnych dla członków Oddziału SIMP w Bielsku Białej. Ines- członek SIMP. W 1962 r. staraniem kol. Erwina Dylika Prezesa Oddziału SIMP powstaje w Bielsku Białej Ośrodek Stacjonarno-Zaoczny Politechniki Śląskiej, który ukończyło wielu inżynierów mechaników członków SIMP. Zapotrzebowanie przemysłu elektromaszynowego i włókienniczego było tak silne, iż SIMP i SWP usilnie i wspólnie działali nad powołaniem w 1969 r. filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku- Białej. W Oddziale SIMP przeważała opinia, że uczelnia powinna nosić nazwę Politechniki Beskidzkiej. Pierwszym Rektorem filii Politechniki Łódzkiej był prof. dr hab. inż. Przemysław Wasilewski - członek SIMP. Pierwszym dziekanem Wydziału Budowy Maszyn był prof. dr hab. inż. Marek Trombski, w tamtych latach członek Zarządu Oddziału SIMP (aktualnie Rektor ATH). Jako symbol stałego związku z tą Uczelnią, w 1979 r. Oddział SIMP wręczył Dziekanowi Wydziału Budowy Maszyn, filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej srebrny łańcuch dziekański z wygrawerowanym logo SIMP. Ta dobra współpraca z uczelnią trwa nadal i w każdym Zarządzie Oddziału SIMP są członkowie SIMP z ATH (dr hab. inż. Ludwik Majewski i dr hab. inż. Jacek Kłosiński). Wielkim wydarzeniem w historii SIMP była organizacja w Bielsku- Białej XXV WZD SIMP, który odbył się w dniach 5-7 maja 1984 r. w salach Bewelany (uczestniczyło w nim ok. 600 osób). Podczas wyboru władz SIMP, po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia wykorzystano elektroniczne liczenie głosów. Kol. Kazimierz Rajzer wybrany został na Wiceprezesa SIMP, a kol. Antoni Krajewski na członka ZG SIMP. W latach Oddział funkcjonował na prawach Oddziału Wojewódzkiego, z częściowym obszarem działania dzisiejszego województwa małopolskiego. W tym okresie odnotowano jego największy rozkwit, zarówno co do działalności merytorycznej jak i liczebności. W 1979 r. Oddział Wojewódzki SIMP miał największą w swojej historii liczebność: 4300 członków, 46 kół SIMP i 35 członków zbiorowych. Okres ten, charakteryzuje się dużą ilością narad naukowo-technicznych, szkoleń, konferencji, konkursów, turniejów bridżowych, bali mechanika, wystaw i wycieczek technicznych. Po 1990 r. nastąpił okres przestawienia się na nowe mechanizmy gospodarki rynkowej, w wyniku których wielu członków SIMP przeszkolono według programów niemieckiej REFY w zakresie organizacji pracy, normowania czasu pracy, planowania i sterowania produkcji, oraz rachunku kosztów. Równolegle były prowadzone wg. programów norweskich tak zwane Szkoły Czystszej Produkcji wspomagające zakłady w uzyskaniu certyfikatu ISO Wprowadzono w regionie Podbeskidzia Beskidzką Nagrodę Jakości, promując zakłady w konkursie do Polskiej Nagrody Jakości w zakresie ISO Oddział przywiązuje dużą wagę do młodzieży szkolnej, organizując przez 15 lat wystawy najlepszych prac dyplomowych uczniów szkół średnich zawodowych regionu Podbeskidzia. Absolwenci szkół regionu Podbeskidzia w konkursie Technik Roku, organizowanym przez Przegląd Techniczny w Warszawie oraz konkursie Prezesa SIMP otrzymują sukcesywnie wiele prestiżowych nagród. Mimo, iż czasy działalności społecznej się radykalnie zmieniają, w Oddziale SIMP panuje opinia, że należy z taką samą determinacją, jak 70 lat temu doskonalić wiedzę inżynierów, zdobywać uprawnienia zawodowe, wspomagać zakłady w uzyskiwaniu norm ISO oraz promować te zakłady do Polskiej Nagrody Jakości. W okresie powojennym największy wpływ na rozwój i działalność Oddziału SIMP W Bielsku Białej wywarli koledzy: Kazimierz Rajzer -Prezes (19 lat), kol. Erwin Dylik-Prezes (19lat), kol. Antoni Krajewski -Prezes i Prezes Honorowy (12lat) oraz Sekretarz (16 lat), kol. Stanisław Królikowski Prezes (12 lat) oraz Rudolf Grygierczyk - Wiceprezes (33 lata), Kol. Jan Handzlik - Wiceprezes (22lata), kol. Eugeniusz Suchanek - Wiceprezes (9lat) oraz wielu innych. Charakterystyczną cechą Oddziału Bielskiego SIMP jest wytworzona od dawna koleżeńska atmosfera i bardzo duże społeczne zaangażowanie. O aktywności SIMP w skali kraju świadczy fakt, iż w historii Stowarzyszenia dwaj Prezesi Oddziału pełnili najwyższe funkcje w SIMP i tak kol. Zbigniew Muszyński był Prezesem SIMP w Warszawie w latach i i kol. Kazimierz Rajzer Prezesem SIMP w Warszawie w latach , kol. Antoni Krajewski (2 kadencje) był członkiem ZG SIMP, a kol. Stanisław Królikowski już kilka kadencji pełni funkcję Przewodniczącego GKR SIMP. Mając świadomość przemijania i zacierania się w pamięci zdarzeń i faktów oraz czując się zobowiązanym w stosunku do tych, którzy będą tworzyli dalszą historię Oddziału SIMP, chociaż pokrótce przypomniano z okazji jubileuszu 70 - lecia historię Oddziału SIMP w Bielsku-Białej i na Podbeskidziu. Opracował: Stanisław Królikowski Strona 14

15 Nr Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością w SIMP - II etap Zgodnie z informacją przekazaną w numerze 11-12/2006 Wiadomości SIMP w dniach 5-7 grudnia 2006 br. został przeprowadzony audit certyfikujący przez Jednostkę Certyfikującą UDT-CERT, w imieniu której wystąpił zespół auditujący w składzie: Jacek Kludziński - auditor wiodący; Łucja Kral-Cieślak - auditor wewnętrzny; Marek Krygier - auditor wewnętrzny; Lech Gordon - auditor wewnętrzny. Cel i zakres auditu obejmował funkcjonowanie systemu jakości na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2001 w SIMP. Objął on w sumie Zarząd Główny i 56 niżej wymienionych jednostek organizacyjnych SIMP oraz podmiotów gospodarczych związanych z naszym Stowarzyszeniem umową franszyzy: - Oddziały SIMP w: Białymstoku, Ciechanowie, Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gorlicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Pile, Płocku, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Sieradzu, Skierniewicach, Starachowicach, Tarnowie, Warszawie i Włocławku; - Ośrodki Doskonalenia Kadr SIMP w Krakowie, Rzeszowie i Szczecinie; - Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w: Gorlicach, Rzeszowie, Starachowicach, Wrocławiu; Firmy franchisingowe SIMP: - Ośrodki Doskonalenia Kadr w: Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi i Gliwicach; - Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP w Gdańsku; - Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w: Białymstoku, Krakowie, Radomiu, Siedlcach, Sieradzu i Tarnowie; - SIMPTEST - Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów, Ośrodek Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. w Katowicach i Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Lublinie; - Biuro Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego i Maszynowego SIMP w Opolu; - Biuro Rzeczoznawców Jan Stroczkowski w Białymstoku; - Biuro Techniczno-Usługowo-Consultingowe WAJ w Warszawie; - M.P. Mienie - Zbigniew Marczyk w Warszawie; - Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych SIMP-INTERMECH w Białymstoku; - SIMP-TECH Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń oraz Środków Transportowych Sp. z o.o. w Opolu; - Instytut Techniki Motoryzacyjnej z Wałbrzycha; - T.G. SATO Rzeczoznawstwo Techniki Samochodowej, Wycena Maszyn, Urządzeń i Pojazdów z Gdańska; - Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMPKAL w Kaliszu; - Rzeczoznawca s.c. w Zamościu; - ZORPOT - Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów, doradztwo techniczne w Lublinie; - Zakład Usług Technicznych SIMP w Opolu. W sumie biorąc pod uwagę I i II etap certyfikacji w SIMP objęły one Zarząd Główny SIMP i 85 jednostek organizacyjnych SIMP oraz podmiotów gospodarczych związanych z naszym Stowarzyszeniem umową franszyzy. Na ten rok zaplanowane zostały audity wewnętrzne w okresie od maja do września we wszystkich jednostkach biorących udział w Systemie Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001. Ponadto przewidujemy szkolenie dla audytorów wewnętrznych i dla osób doskonalących System. Opracowała: Marta Gruszczyńska W dniu 2 grudnia 2006 r., w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia Oddziału SIMP w Szczecinie, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej trzem zasłużonym dla Szczecina okrętowcom - członkom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich: - Mgr inż. LESŁAWOWI GÓRNIEWICZOWI ( ) Twórcy ośrodka projektowania okrętów Docentowi w Wyższej Szkole Morskiej Członkowi Honorowemu SIMP W hołdzie zasłużonym dla Szczecina - Mgr inż. MIKOŁAJOWI THIERRY ( ) Pierwszemu Głównemu Projektantowi Statków Docentowi w Politechnice Szczecińskiej Uczestnicy uroczystości. ciąg dalszy na stronie 18 Strona 15

16 Wiadomości SIMP V Rajd Pojazdów Zabytkowych ZAMEK w RYDZYNIE 2007, 2-3 maja 2007 Zamek SIMP w Rydzynie Automobilklub Leszczyński Zarząd Główny SIMP Towarzystwo Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego SIMP Stowarzyszenie Leszno - Region Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie Urząd Miasta Leszna Starostwo Powiatowe w Lesznie. Zamek w Rydzynie. Dawna rezydencja króla Stanisława Leszczyńskiego i książąt Sułkowskich. Obecnie hotel i centrum konferencyjne. Położony przy drodze nr 5, 9 km na pd od Leszna. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych Zamek w Rydzynie Trasa Rajdu o długości ok. 40 km. poprowadzona zostanie malowniczymi drogami Pojezierza Leszczyńskiego. Zwycięzcy wyłonieni zostaną w klasyfikacjach generalnych - samochodowej i motocyklowej oraz w konkurencjach dodatkowych: w konkursie elegancji załogi i pojazdu (plebiscyt publiczności na Rynku w Lesznie), dla najlepiej utrzymanego pojazdu (wybierają uczestnicy imprezy), dla najlepszej załogi kobiecej. Przewidziano również nagrody specjalne. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową plakietkę. Zwycięzcy w klasyfikacjach generalnych otrzymają ponadto puchary przechodnie Prezesa SIMP. Dla uczestników Rajdu przygotowano bogaty program imprez towarzyszących, zorganizowanych w ramach Dni Baroku na Zamku w Rydzynie. Pierwszy dzień imprezy zakończy wieczorne spotkanie przy ognisku przy pawilonie zamkowej strzelnicy. W dniu drugim zapraszamy na seminarium nt. zabytkowej motoryzacji (szczegóły w programie Rajdu). Wpisowe w wysokości 50 zł od załogi samochodowej i 15 zł od motocyklistów prosimy wpłacić przed rozpoczęciem imprezy w biurze Rajdu w przyziemiu Zamku. Kwoty te obejmują opłatę za parking strzeżony, jedna doba). Cena noclegu w hotelu Zamek w Rydzynie wynosi 95 zł. od osoby za miejsce w pokoju dwuosobowym. W cenę noclegu wliczone jest śniadanie. Stacja benzynowa Preem w Rydzynie dla uczestników Rajdu nocujących w hotelu zamkowym zapewnia specjalny rabat na zakup paliwa oraz zakupy w sklepie. Wypełnione karty zgłoszenia prosimy niezwłocznie przesyłać na adres: Zamek SIMP w Rydzynie, Plac Zamkowy 1, Rydzyna; faxem na numery: , ; e- mailem: Informacji udziela Dział Obsługi Imprez, nr tel. 065/ , Informacje o Rajdzie zamieszczone zostały na stronie głównej tamże do pobrania karta zgłoszenia i regulamin imprezy. ZAMEK SIMP w RYDZYNIE. PLAC ZAMKOWY 1, RYDZYNA tel/fax. 065/ , , ZAPRASZAMY DO RYDZYNY!!! Strona 16

17 V Rajd Pojazdów Zabytkowych Zamek w Rydzynie 2007, Nr maja (środa) przyjmowanie uczestników w biurze rajdu - Zamek, recepcja badanie techniczne pojazdów - parking strzeżony przy Zamku odprawa uczestników rajdu - Zamek w Rydzynie, Wielka Alkowa start pierwszej załogi na trasę - przed wejściem głównym do Zamku przewidywany przyjazd pierwszej załogi na metę, Zamek w Rydzynie spotkanie towarzyskie przy ognisku - pawilon strzelnicy zamkowej, wspólnie z zespołami artystycznymi występującymi podczas Dni baroku. Będzie niespodzianka!!! 3 maja (czwartek) seminarium nt. zabytkowej motoryzacji. Tematy wykładów: 1. Tomasz Liman. Samochody - marki nieznane i zapomniane. 2. Wojciech Krugiełka. Mikrosamochody jako krok do powszechnej motoryzacji powojennej Europy. 3. Dariusz Ryl. Polskie motocykle okresu międzywojennego tworzenie kolumny wyjazdowej do Leszna przy wejściu głównym do Zamku wyjazd kolumny prezentacja pojazdów biorących udział w rajdzie; Konkurs elegancji załóg i pojazdów. - Leszno, Rynek ogłoszenie wyników oficjalnych rajdu, wręczenie nagród honorowych i zakończenie imprezy - Leszno, Rynek. Program towarzyszący dla Uczestników Rajdu 1 maja, Korowód historyczny w pobliżu Zamku. Piknik z atrakcjami Zawody strzeleckie w towarzystwie Panów Braci Kurkowych 2 maja Spektakle grup z Luneville i Zweibrücken. Sala Balowa Dla uczestników Rajdu wstęp wolny 2 maja Spektakl, Teatr Ziemi Gorzowskiej - Molier, Skąpiec Dla uczestników Rajdu wstęp wolny 2 i 3 maja, Giełda staroci, również motoryzacyjnych Dziedziniec zamkowy Bazą Rajdu jest Zamek SIMP w Rydzynie Strona 17

18 Wiadomości SIMP Odsłonięcia tablicy dokonali: A. Żarnoch, E. Skrzymowski, S. Trzeciak, J. W. Piskorz - Nałęcki, B. Zakrzewski, J. Malewski, S. Kuszmider, M. Bandosz, M. Andrzejewska, R. Malentowicz, J. Jęczkowski, T. Stachurski. - Mgr inż. MIECZYSŁAWOWI WESOŁOW- SKIEMU Pierwszemu projektantowi siłowni okrętowych Docentowi w Politechnice Szczecińskiej Tablica została umieszczona na budynku nr 5 przy ul. Jarowita w Szczecinie, w którym od 1960 r. wyżej wymienieni mieszkali. Uroczystość prowadził autor projektu - prezes Oddziału SIMP w Szczecinie - Zbigniew Neumann, który zaprosił do odsłonięcia tablicy przedstawicieli firm i uczelni, w których pracowali i nauczali zasłużeni okrętowcy. Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, w tym m.in.: - Rodziny uhonorowanych Kolegów: Jerzy Górniewicz, Marzena Górniewicz (żona Jerzego), Liwia Górniewicz (wnuczka Lesława), Irena Thierry (c. Mikołaja), Weronika Bandosz (wnuczka Mieczysława), Sławomir Bandosz, Jolanta Kołakowska (c. Mieczysława), Janusz Kołakowski. - Mieszkańcy domu przy ul. Jarowita 5, obecni: Krystyna Fischer, Krystyna Henke, Teresa Matthias, Marian Włodarczyk; byli mieszkańcy: Barbara Wojtkowiak-Jęczkowska, Stanisława i dr Olaf Żyłkowscy. - Koledzy ze wspólnej pracy w biurze projektów i stoczni: Zbigniew Anosowicz, Remigiusz Bielecki, Hanka i Franciszek Dąbrowscy, Marceli Figurski, arch. Florian Grzybowski, Bolesław Janiak, Andrzej Karczewicz, Zygmunt Karpów, Ryszard Kasperski, Marian Kowalski, Iwona i Henryk Młokosiewiczowie, Andrzej Ledworowski, Roman Lis, Jerzy Maciejewski, Zbigniew Municzewski, Jan Nowak z żoną, Marek Nowak, Aleksander Siwek, Romuald Siudy, Zbigniew Stecko, Ryszard Stępień, Józef Szatkowski, Longin Szelewicki. - Koleżanki i Koledzy z Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów, Instytutu Okrętowego, Wydziału Okręgowego i obecnie Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej: dr Tadeusz Graczyk, dr Marek Molewicz, dr Krystyna Sanecka, dr Marek Tałasiewicz, dr Lech Tołkacz, prof. Stefan Żmudzki, - Stowarzyszenie Starszych Mechaników Okrętowych reprezentowali: Janusz Ciechański, Janusz Frydrych, prof. Jerzy Listewnik, Zbigniew Łosiewicz, Marceli Stelmaszczuk, - Stowarzyszenie Elektryków Polskich reprezentował dr Piotr Szymczak - prezes Oddziału, - Koledzy z SIMP: Bohdan Korzański, Roman Niemczyk, Grzegorz Psiorz, Jerzy Rzetelski, Henryk Tupajka, - A także: prof. Wojciech Briks, kpt. ż. w. Ryszard Gradzik, rodzeństwo Ewa i Jan Gutkowscy, Mirosława Czaplińska, Dariusz R. Janowski (fotoreporter Kuriera Szczecińskiego ), Agnieszka Małecka- Kleczkowska i Patrycja Kleczkowska, Leszek Korobczuk (montujący tablicę), Piotr Kurasiewicz (z kamerą), Danuta Kuszmider, Tomasz i Elżbieta Mikulscy, Tadeusz Rogało, Irena i Agata Woźniak. Podziękowania ze strony SIMP, należą się Kolegom, którzy z autorem społecznie pomagali w jego realizacji od projektu i zamówienia tablicy, przez jej wmurowanie, aż do odsłonięcia, a byli to: Jerzy Górniewicz, Jan Jęczkowski, Stanisław Kuszmider, Józef Szatkowski i Stanisław Zbigniew Szybiak. Podziękowania członków Stowarzyszenia i wszystkich okrętowców skierowane są do obecnego Zarządu Oddziału SIMP, za szybkie zatwierdzenie projektu tablicy i wyasygnowanie za wolą członków składkowych pieniędzy w celu realizacji zamierzenia oraz Wspólnocie Mieszkaniowej z budynku Jarowita 5, za wyrażenie zgody na zamontowanie tablicy. Redakcji Kuriera Szczecińskiego dziękujemy za zamieszczenie notatek o uroczystości. Zarząd Oddziału SIMP i zespół redakcyjny projektu dziękuje wszystkim przybyłym za udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, zaświadczając udział specjalnym certyfikatem. Opracował: Zbigniew Neumann Kazimierz Łasiewicki Strona 18

19 Nr Od Redakcji W numerze `2006 r. Wiadomości SIMP opublikowaliśmy obszerne fragmenty artykułu pani Grażyny Dziedzińskiej, zamieszczonego w czasopiśmie Nasz Dziennik (zeszyt z grudnia 2005 r.), a poświęconego prof. Janowi Czochralskiemu z okazji przypadającego w 2006 roku jubileuszu 120-lecia Jego urodzin. Wobec zbyt wielu nieścisłości zawartych w tym artykule, na co zwórcił nam uwagę biograf profesora Czochralskiego - dr Paweł Tomaszewski z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, poniżej przedstawiamy wywiad pt.: Moja przygoda z Janem Czochralskim opublikowany w Naszym Dzienniku w numerze 60 z marca 2007 r. Moja przygoda z prof. Janem Czochralskim Rozmowa z dr. Pawłem Tomaszewskim z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, biografem prof. Jana Czochralskiego W bieżącym roku mija 90. rocznica opracowania przez prof. Jana Czochralskiego słynnej metody Czochralskiego, czyli metody otrzymywania monokryształów. Natomiast w październiku ubiegłego roku minęła 120. rocznica urodzin tego wybitnego polskiego uczonego, technika i praktyka, metalurga i metaloznawcy o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, o podejściu menadżerskim, a także mecenasa sztuki. Obie rocznice skłaniają do przypomnienia tej ciekawej i przez wiele lat zapomnianej postaci. Od wielu lat interesuje się Pan postacią i dokonaniami naukowymi prof. Jana Czochralskiego. Skąd wzięła się u Pana fascynacja tym wielkim polskim uczonym? - Moja przygoda z prof. Janem Czochralskim rozpoczęła się w 1984 r. wraz z przygotowaniami do planowanego we Wrocławiu Europejskiego Kongresu Krystalograficznego. Zamierzaliśmy dedykować go właśnie temu polskiemu uczonemu tak ściśle przez "swoją" metodę związanemu z krystalografią. Każdy krystalograf, fizyk i chemik wie, co to jest "metoda Czochralskiego" otrzymywania monokryształów. Ale wtedy prawie nikt nie wiedział, kim był ów Czochralski (np. Rosjanie twierdzili, że to czeski chemik). Rozpoczęło się więc poszukiwanie materiałów i dokumentów, spotkania z różnymi ludźmi, z członkami rodziny Profesora. Byli jednak i tacy, którzy twierdzili, że nie wolno popularyzować Niemca i zdrajcy. Sprawa Czochralskiego stała się dla mnie swoistym wyzwaniem do genealogicznych i wręcz detektywistycznych dociekań. Kim był naprawdę Jan Czochralski z pałuckiej Kcyni? Z czasem wiele rozpowszechnianych dotąd informacji okazało się fałszywych z powodu zwykłej nieznajomości czasów, w których żył i tworzył Czochralski. Przy okazji szerokich poszukiwań mogłem m.in. poznać, w jakich warunkach kształtował się charakter także moich przodków, również pochodzących z Wielkopolski (będącej pod zaborem pruskim) i studiujących m.in. w niemieckim wówczas Wrocławiu. Prof. Czochralski potrafił połączyć ciężką i sumienną pracę, zapał do nauki i poszukiwanie nowego właściwe wyczucie tematyki prac i twórczy niepokój, uporczywe dążenie do celu na przekór różnym przeciwnościom. W ostatecznym rozrachunku - mimo dramatów - przyniosło mu to sławę niezniszczalną. Obok Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Mariana Smoluchowskiego i Kazimierza Fajansa chyba jeszcze tylko Jan Czochralski doczekał się trwałego miejsca nie tylko w historii fizyki i chemii, lecz i we współczesnej terminologii naukowej. Odkrywanie tych aspektów życia i twórczości Profesora było i jest fascynujące. Zresztą ciągle natrafiam na nowe szczegóły z życia Profesora, na nowe dokumenty i relacje. Poznaję nowe osoby z kręgu Czochralskiego, z wieloma utrzymuję stały kontakt od dwudziestu lat. Po ukazaniu się w grudniu 2005 r. artykułu o prof. Janie Czochralskim postanowiłem zwrócić się do redakcji Naszego Dziennika gdyż nie zgadzam się z wieloma podanymi w tekście informacjami dotyczącymi życia tego wybitnego naukowca. Jan Czochralski był człowiekiem niepospolitym i jest postacią wzbudzającą nadal wiele emocji zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Mimo wielu uznanych osiągnięć naukowych i technicznych, przez wiele lat pozostawał w swoistym zapomnieniu podtrzymywanym przez działania jego przeciwników, torpedujących wszelkie próby jakiegokolwiek przypominania, że istniał taki polski uczony. Dlatego zależy mi bardzo na oczyszczeniu życiorysu Profesora ze zbędnych naleciałości i błędnych informacji, zwłaszcza tam, gdzie sprawy zostały wyjaśnione. Nie chodzi oczywiście o idealizowanie naszego bohatera! Broń Panie Boże! Ale o rzeczowy i prawdziwy obraz Profesora, jego osoby i dzieła. Staram się, jak przystało fizykowi, każdą informację sprawdzić. Dlatego boleję, gdy niektóre media powielają stare i nieaktualne opinie lub przedstawiają sprawy w formie taniej sensacji (np. piszą o fruwających oknach ). Czy od najmłodszych lat Jan Czochralski przejawiał zainteresowanie naukami ścisłymi? - Niewiele wiemy o tym okresie jego życia. Z zachowanych rodzinnych opowieści wynika, że w szkole średniej (Seminarium Nauczycielskim w Kcyni) lubił chemię i nawet miał w domu własne laboratorium. Strona 19

20 Wiadomości SIMP Wiadomo, że już wówczas wiele eksperymentował... - Niektóre z doświadczeń kończyły się nieprzyjemnie. Po jednym z większych wybuchów ojciec Jana postawił ponoć ultimatum: albo dom albo chemia. Jan wybrał chemię i wyjechał z Kcyni. Czy było to już po maturze - nie wiadomo. Jakie były początki jego drogi naukowej? - Niestety, nie udało się ustalić, gdzie i w jakim okresie przebywał Jan Czochralski, zanim trafił do Berlina, jednego z tradycyjnych ośrodków akademickich, do których przyjeżdżali Wielkopolanie. Nawet własne relacje Czochralskiego są sprzeczne ze sobą. Wiadomo tylko, że w 1906 r. rozpoczął pracę w Kunheim&Co., a rok później w laboratorium koncernu AEG zajmując się metaloznawstwem. Na ile przydała się mu praktyka w aptekach będących przecież wówczas małymi fabryczkami chemicznymi (także w Berlinie) - trudno dziś ustalić. Niestety, nie ma żadnych dowodów na studia na Politechnice w Charlottenburgu i to w żadnym z trzech oficjalnie możliwych wariantów. Nie wyklucza to oczywiście, że mógł uczęszczać na jakieś ciekawe wykłady. Mówi się raczej o jakiejś technicznej szkole pomaturalnej. Tytuł nadinżyniera otrzymany w 1910 r. związany był ze stanowiskiem w koncernie AEG, a nie - jak sugerowano - z ukończeniem studiów. Największe odkrycie Profesora, nazwane później metodą Czochralskiego zostało dokonane w 1916 roku. Na czym ono polegało i dlaczego zrewolucjonizowało naukę światową? - Właśnie obchodzimy 90. rocznicę opracowania metody, która wprawdzie miała służyć czemuś innemu (pomiar szybkości krystalizacji), ale niemal od razu dostrzeżono w niej możliwość wykorzystania do otrzymywania monokryształów. Metoda bazuje na dość przypadkowym odkryciu, czy raczej wymuszeniu, zjawiska niewystępującego normalnie w przyrodzie. Czochralski nazwał ją "metodą kapilary", bo w kapilarze (rurce o bardzo małej średnicy) rozpoczynała się krystalizacja stopionego materiału. Powolne wyciąganie ze stopu owej kapilary z zarodkiem krystalicznym (czyli małym kryształkiem) umożliwia uporządkowane narastanie kolejnych warstw kryształu. W efekcie otrzymuje się tzw. monokryształ, a więc materiał o szczególnie cennych własnościach fizycznych. Przez pierwsze 30 lat stosowano tę metodę do otrzymywania kryształów metali. Dopiero w połowie XX wieku Amerykanie przenieśli tę metodę do fizyki półprzewodników, gdzie właśnie opracowano pierwsze tranzystory. Zaczęli od kryształów germanu i krzemu. Dziś takie kryształy krzemu mają długość 2 metrów i wagę ponad 250 kg stanowiąc podstawowy (i na razie niezastąpiony) materiał do produkcji różnego typu układów scalonych. A bez tych elementów elektronicznych nie byłoby komputerów, telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, czipowych kart bankomatowych i wielu urządzeń codziennego użytku, o których nawet nie wiemy, że w środku mają kawałek krzemu wyhodowany metodą Czochralskiego. Trudno więc się dziwić, że niektórzy nazywają Jana Czochralskiego ojcem elektroniki, a nawet Kopernikiem elektroniki. Oczywiście, rewolucja w technice i cywilizacji, w której uczestniczymy jako odbiorcy, była poprzedzona rewolucją w fizyce półprzewodników. Metodą Czochralskiego otrzymuje się dziś wiele różnych materiałów, bez których nie byłyby możliwe odkrycia w fizyce. Jakże często nasi decydenci zapominają, że nie ma rozwoju techniki bez tzw. badań podstawowych w fizyce i chemii! Profesor był twórcą wszechstronnym, o szerokich zainteresowaniach naukowych i pozanaukowych. Czy może Pan nam je przybliżyć? - Zainteresowania naukowe Jana Czochralskiego dotyczyły szeroko pojętego metaloznawstwa; zresztą to on był twórcą nazwy metallkunde, czyli metaloznawstwo. Swoją pierwszą pracę naukową pt. Technologiczne wnioski z krystalografii metali opublikował w 1913 r. wspólnie z Wichardem von Moellendorffem. Zarysował w niej program prac badawczych i przez kolejne lata konsekwentnie go realizował. Był to program nowatorski, bo Czochralski wniósł do metalurgii fizycznej solidne podstawy z chemii i fizyki. Prowadził interdyscyplinarne badania metali, które dziś uważamy za filary nowoczesnego materiałoznawstwa i inżynierii materiałowej. Publikował prace nie stroniąc od tematów trudnych i nowych. Jego osiągnięcia były znaczące i wyznaczały nowe drogi w nauce i technologii. I dziś jego tematy nie straciły na aktualności; stosuje się tylko nowoczesną aparaturę. Według dzisiejszych standardów można zauważyć, że Jan Czochralski zajmował się wszystkimi aspektami prac naukowych. Prowadził badania podstawowe doświadczalne, pisał prace teoretyczne oraz zajmował się badaniami stosowanymi. Do rozwiązywania postawionych problemów często musiał opracowywać nowe metody badawcze lub znane przenosić z innych dziedzin nauki. Rozległość zainteresowań i bogactwo dokonań nie tylko naukowych sprawiają, że zapewne długo jeszcze będziemy odkrywać właściwy obraz tego prawdziwie renesansowego uczonego. Jego dorobek czeka nadal na wnikliwe zbadanie przez fachowców. Lista publikacji Czochralskiego obejmuje blisko sto pozycji. Był też autorem lub współautorem kilkudziesięciu patentów. Interesował się także popularyzacją nauki (m.in. współtworzył Muzeum Techniki w Warszawie), sztuką i kulturą (podobno pomagał restaurować dworek Szopenów i finansował wykopaliska w Biskupinie). Pisał wiersze. Strona 20

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP

CZŁONKOM I SYMPATYKOM SIMP NAJLEPSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE SKŁADA ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH BIULETYN INFORMACYJNY Rok założenia 44-100 GLIWICE, ul. Górnych Wałów 25 1926 tel.: (32) 733 28 76, e-mail: gliwice@simp.pl, www.gliwice.simp.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

Nr wyrobu lub usługi wg katalogu wyrobów x x x x x x x x

Nr wyrobu lub usługi wg katalogu wyrobów x x x x x x x x Strona 1/6 Zarząd Główny SIMP 1. Warszawa 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 Oddziały SIMP 2. Bielsko-Biała 43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10 Ciechanów 3. 06-400 Ciechanów, ul. 11-go Pułku Ułanów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU 1 Uchwała Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2009

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Sekcje branżowe SITK RP

Sekcje branżowe SITK RP Sekcje branżowe SITK RP Warszawa, 19 marca 2013 Plan prezentacji 1. Obowiązujące regulacje 2. Rola i zadania sekcji 3. Omówienie działalności sekcji w 2012 r. 4. Plany sekcji na 2013 r. 5. Problemy 2 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN DZIAŁANIA SEKRETARZA GENERALNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Sekretarz generalny zgodnie z 26 ust. 2 jest stale urzędującym członkiem Zarządu Głównego SITPNiG, przed którym odpowiada za całokształt

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Klub Seniora Politechniki Poznańskiej STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ Aktualna treść statutu została zatwierdzona przez Konferencję Delegatów w dniu 19.06. 2013 - 1 - Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie:

Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Poznaniu w składzie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych W Poznaniu za okres sprawozdawczy od 17.06.2011 do 31.12.2014 Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców.

Rodzicielskim organem Zespołu Szkół w Rząsce- Gimnazjum im. W. Rutkiewicz w Rząsce jest Rada Rodziców Gimnazjum zwana dalej Radą Rodziców. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum w Rząsce Podst. prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tekst jednolity Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego

Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO Rodzina Szkół Chopinowskich Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Oświatowe Rodzina Szkół Chopinowskich zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Rada Rodziców funkcjonuje w szkole na podstawie i zgodnie z art. 53 i 54

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach

Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach Uchwała nr 71/2015 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.12.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach Na podstawie 46 pkt. 11 Statutu PZW z dn. 19.10.2007 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r. ZARZĄD Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 tel. 95 738 68 69 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Obecni: PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego

REGULAMIN. Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU STOWARZYSZENIA DLA ROZWOJU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH I RYNKU MOTORYZACYJNEGO PRO-MOTOR NA NAJLEPSZĄ

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE

REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE REGULAMIN ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACEUTYCZNEGO I. PRZEPISY PODSTAWOWE 1 1. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne (zwane dalej Towarzystwem) jest zarejestrowane jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 69 im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 69 im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 69 im. mjr H. Sucharskiego w Szczecinie Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 69 w Szczecinie. Rozdział II Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Termin auditu (miesiąc, rok) Warszawa Warszawa ul. Świętokrzyska 14, 13/2007 październik Jednostka organizacyjna

Termin auditu (miesiąc, rok) Warszawa Warszawa ul. Świętokrzyska 14, 13/2007 październik Jednostka organizacyjna Stron 1/5 Zarząd Główny SIMP Warszawa 00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14, 13/2007 październik 2007 ODDZIAŁY SIMP Białystok 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 Bielsko-Biała 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KONSULTINGU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 1) Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Konsultingu, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną, samorządną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Rada Rodziców działa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego STATUT KOŁA NAUKOWEGO ProBiz+ Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe ProBiz+, zwane dalej Kołem, jest stowarzyszeniem opierającym działalność na pracy społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ROSNOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

STATUT FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W KATOWICACH

STATUT FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/15/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT FILHARMONII ŚLĄSKIEJ IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu

Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Regulamin Wielkopolskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wielkopolskie Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, zwane

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW INFORMATYKI IM. JOHNA VON NEUMANNA Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Koło Naukowe Studentów Informatyki im. Johna Von Neumanna, zwane w dalszej części statutu Kołem jest

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

Cele i sposoby działania

Cele i sposoby działania STATUT Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Studenckie Koło Naukowe Wspierania

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1 Walnego Zjazdu Delegatów z dnia 12 grudnia 2015 r. (SARP) REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH Warszawa, 12.12.2015 r. 2 Spis zawartości: str. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Skalista 24

REGULAMIN PRACY. Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Skalista 24 REGULAMIN PRACY Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczecinie ul. Skalista 24 Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. ze zmianami (jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO MŁODYCH PEDAGOGÓW. 1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe Młodych Pedagogów zwane dalej Kołem, działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Uczelni, zarządzeniami Rektora Uczelni oraz niniejszym Statutem. 2.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne

Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente. Dział I Postanowienia ogólne Statut Koła Naukowego Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego Uniwersytetu Gdańskiego El Puente Dział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa działalności Koło Naukowe Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1. im. St. Staszica w Chodzieży

REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1. im. St. Staszica w Chodzieży REGULAMIN Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. St. Staszica w Chodzieży ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. S. Staszica w Chodzieży działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Regulamin Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU SITK RP W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM REGION POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI Ramowy porządek dzienny zebrania sprawozdawczego 1. Zagajenie Prezes Oddziału 2. Wybór Prezydium Zebrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Regulamin niniejszy określa działania i kompetencje Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie zawarte w art.53 54 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MIASTA KAZIMIERZA DOLNEGO I. Nazwa, charakter Towarzystwa, siedziba i teren działania Towarzystwo nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół miasta Kazimierza Dolnego. Nazwa te będzie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW PRACY SOCJALNEJ UKSW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin działalności Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach, zwanej dalej Radą Rodziców, został opracowany

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Zagadnienia wybrane

STATUT STOWARZYSZENIA. Zagadnienia wybrane STATUT STOWARZYSZENIA Zagadnienia wybrane tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na zebraniu członków założycieli w dniu 20 maja 2011 r. w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU

REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU REGULAMIN RADY RODZICÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU I Postanowienia ogólne 1. 1. Organem przedstawicielskim rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO. I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny TEKST JEDNOLITY STATUTU KRZYCKIEGO KLUBU TENISOWEGO I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Krzycki Klub Tenisowy w skrócie KKT zwany dalej Klubem. 2 Siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY RAMOWY REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY RAMOWY REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY RAMOWY REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI LEGISLACYJNEJ POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH WARSZAWA, 2017 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak

Przewodniczący Zebrania: /-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Janusz Rosiak UCHWAŁA Nr 20/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN

Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Statut Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN Postanowienia Ogólne 1 Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji, zwane dalej Kołem, działa na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego

Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Statut Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego Artykuł 1 Charakter i cele SKNH UW Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego (zwane dalej Kołem Naukowym) działa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1 POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE REGULAMIN SEKCJI NAUKOWYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wiodącym celem statutowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, zwanego dalej Towarzystwem, jest dążenie do podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T

Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Klub Seniora Politechniki Poznańskiej S T A T U T Poznań, 29 kwietnia 2004 STATUT KLUBU SENIORA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ przyjęty Uchwałą Konferencji Delegatów Klubu w dniu 29 kwietnia 2004 roku Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (ODiDZ), zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW

RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE KRAKÓW 2010/11 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 38 W KRAKOWIE Rozdział I Cele i zadania Rady Rodziców 1 1. Podstawowym celem Rady

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIAZKU PRACODAWCÓW TECHNOLOGII CYFROWYCH LEWIATAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Związek Pracodawców Technologii Lyfrowych Lewiatan zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22)

STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH KULING Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) STATUT GRUPY BADAWCZEJ PTAKÓW WODNYCH "KULING" Zatwierdzony 26.03.1996, zmiany 06.06.2002 (par. 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 22) Wyróżnione kolorem niebieskim zmiany przyjęte na Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz

STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz STATUT KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW Migacz działającego przy Instytucie Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Fizyków Migacz,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH

STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH załącznik do uchwały Nr IV/22/23/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 czerwca 2012 roku STATUT BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Śląska w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN WSPÓŁPRACY CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI WARSZAWA, 2017

POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN WSPÓŁPRACY CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI WARSZAWA, 2017 POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ZARZĄD GŁÓWNY REGULAMIN WSPÓŁPRACY POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH Z CZŁONKAMI WSPIERAJĄCYMI WARSZAWA, 2017 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP Załącznik - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU O TYTUŁ NAJAKTYWNIEJSZEGO KOŁA SEP ODDZIAŁ SEP KOŁO (pełna nazwa koła).... (adres koła).. (rodzaj koła) LICZBA CZŁONKÓW: (pocz. roku) (koniec roku) (Grupa konkursowa)

Bardziej szczegółowo

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA

STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA STATUT NAUKOWEGO KOŁA STUDENCKIEGO ElektroENERGA Rozdział I Postanowienia ogólne z dnia 29.05.2014 r. Koło naukowe: Studenckie Koło Naukowe Pasjonatów Elektrotechniki ElektroENERGA, zwanej dalej Kołem

Bardziej szczegółowo