Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1

2 94 LATA INSPEKCJI PRACY W POLSCE Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski r. podpisał dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy. 2 2:38

3 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PIP SEJM RP RADA OCHRONY PRACY (30 członków) Posłowie Senatorowie PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Główny Inspektorat Pracy Okręgowe Inspektoraty Pracy Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu Członkowie zgłoszeni przez: organizacje związkowe Prezesa Rady Ministrów organizacje pracodawców inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką pracy Eksperci i przedstawiciele nauki 3 2:38

4 ORGANIZACJA TERYTORIALNA PIP Główny Inspektorat Pracy 16 okręgowych inspektoratów pracy 42 oddziały terenowe Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu im. prof. Jana Rosnera 4 2:38

5 Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy: nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych (...) udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eleminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników realizowanie zadań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy (od r.) 5

6 FORMY DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNO-PROMOCYJNEJ Działalność informacyjno-edukacyjna: Strona internetowa: newsletter, Działalność wydawnicza: - poradniki, informatory, broszury, listy kontrolne, ulotki, - plakaty, materiały na płytach CD, prezentacje w Internecie Szkolenia Poradnictwo Wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez partnerów społecznych Działalność promocyjna Kampanie i programy prewencyjne Konkursy 6 2:38

7 INTERNET Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy w formie portalu odwiedzin w ciągu roku 7

8

9 Kontrole zakładów wytwarzających wyroby mleczarskie (2012 r.) Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych (Dz. U. Nr 138, poz. 897); - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia r. w sprawie bhp przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz. U. nr 98, poz. 902); - Rozporządzenie MP i P S z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 169, poz z 2003, ze zm.) - 9

10 Charakterystyka zakładów 10 zakładów (ogółem zatrudnionych w ramach stosunku pracy osób, w tym: 851 kobiet (43 %), młodocianych 3, niepełnosprawnych 2) przetwarzanie mleka (wytwarzanie spożywczych produktów mleczarskich) 10

11 Charakterystyka zakładów (cd) Zatrudnienie do 25 osób 2 zakłady osób 5 zakładów osób 2 zakłady powyżej 1000 osób 1 zakład 11

12 Bezpieczeństwo i higiena pracy (nieprawidłowości) Pomieszczenia, obiekty, stanowiska pracy, drogi transportowe - niewłaściwy stan techniczny ścian i sufitów (ubytki tynku) - brak oznakowania magazynów w zakresie umiejscowienia i podziału substancji i mieszanin chemicznych; nie zabezpieczenie wstępu do magazynów chemicznych osobom postronnym ; brak wentylacji., - brak oznakowania miejsc niebezpiecznych w pomieszczeniach pracy, ciągach komunikacyjnych (progi, stopnie, uskoki w posadzkach), - nierówności posadzek (ubytki płytek, nawierzchni, wystające elementy) - ubytki szyb lub uszkodzone szyby w oknach pomieszczeń, - brak krawężników i wypełnienia barierki, - zastawione drogi komunikacyjne - brak oświetlenia awaryjnego i wentylacji awaryjnej w pomieszczeniach maszynowni. 12

13 Bezpieczeństwo i higiena pracy (cd) (nieprawidłowości) Procesy, instalacje technologiczne, pomiary środowiska pracy - wyciek pary technologicznej z uszkodzonej instalacji w pom. kotłowni, - brak zabezpieczenia instalacji z gorącym medium przed możliwością przypadkowego zetknięcia się pracownika, - brak pomiarów: skuteczności wentylacji w magazynach chemicznych, natężenia hałasu i stężenia substancji, oświetlenia i jego równom.. - brak oznakowania zaworów odcinających w instalacji chłodniczej, schematu technologicznego instalacji chłodniczej, urządzeń przekazujących sygnał o zagrożeniu wyciekiem amoniaku - brak dźwigni bezpieczeństwa przy natrysku w pomieszczeniu śr. chem. - brak pomiarów skuteczności ochron przeciwporażeniowych inst. elektr., uszkodzone przewody inst. elektr. - brak oznakowania dopuszczalnych parametrów roboczych na ciśnieniomierzach instalacji parowych, - brak oznakowania kierunków przepływów mediów w instalacjach technologicznych. 13

14 Bezpieczeństwo i higiena pracy (cd) (nieprawidłowości) Maszyny, urządzenia (stan techn,) ;wyposażenie stanow. pracy - brak zabezpieczenia butli przed upadkiem i nagrzewaniem, - niesprawne oświetlenia miejscowe na stanowiskach pracy, - brak osłon przekładni pasowych silników elektrycznych, tarcz szlifierskich szlifierek, - niesprawne mechanizmy powrotu wrzeciona wiertarek stołowych, - brak urządzeń wyłączających mieszadło po otwarciu zbiorników z mlekiem (wstrzymanie pracy, postępowanie mandatowe,) - brak podestów na stanowiskach pobierania próbek mleka z cystern samochodowych. 14

15 Bezpieczeństwo i higiena pracy (cd) (nieprawidłowości) Instrukcje bhp, informowanie pracowników o zagrożeniach - brak instrukcji postępowania z produktami biologicznymi i nb; dot. bezpieczeństwa ratownictwa chemicznego; obsługi maszyn i urządzeń; udzielania pomocy przedmedycznej i wykazu osób przeszkolonych - brak dokonanej oceny ryzyka zawodowego, nieprawidłowo dokonana o.r.z., nieinformowanie pracowników. - brak opracowania szczegółowych wymagań przy pracach szczególnie nb, - brak wykazu używanych w zakładzie nb. substancji i mieszanin chem. biobójczych, - brak wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby. 15

16 Bezpieczeństwo i higiena pracy (cd) (nieprawidłowości) Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze - brak wyposażenia w śoi oraz obuwie robocze do kontaktu ze środk. chemicznymi, - brak wyposażenia pracowników maszynowni w sprzęt ratunkowy na wypadek niekontrolowanego wycieku NH3, - nieustalenie Tabeli przydziału 16

17 Bezpieczeństwo i higiena pracy (cd) (nieprawidłowości) Przygotowanie pracowników do wykonywania pracy - brak badań profilaktycznych, okresowych i kontrolnych, - brak szkoleń w dziedzinie bhp. (nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dodatkowych kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu niektórych prac) 17

18 Bezpieczeństwo i higiena pracy (cd) (nieprawidłowości) Inne zagadnienia związane z bhp - nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wyp.p.pr. - brak indywidualnych kart ewidencyjnych śoi, odziezy i obuwia rob. wyznaczonych i oznakowanych miejsc do składowania stłuczki szklanej, - nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego - uszkodzony wiatrowskaz na budynku maszynowni chłodniczej. 18

19 Nieprawidłowości dot. prawnych zagadnień - brak potwierdzenia na piśmie umowy o pracę lub zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach stosunku pracy - brak lub niewłaściwa dokumentacja z prowadzonych szkoleń z zakresu bhp - przeprowadzanie szkoleń w dziedzinie bhp poza godzinami pracy - niewydanie lub nieterminowe wydanie świadectwa pracy - nie ustalenie w umowie o pracę ustalonego wynagrodzenia - brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, regulamin pracy a rozkład czasu pracy - nie prowadzenie ewidencji związanej z gospodarowaniem odzieżą roboczą, obuwiem, śoi (ekwiwalenty) - nie informowanie pracowników o warunkach zatrudnienia - nieudostępnienie pracownikom przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu - brak polityki antymobbingowej; wadliwe prowadzenie dok. osobowej. 19

20 Wykres graficzny decyzji nakazowych Legenda - A (obiekty i pomieszczenia pracy) 11 decyzji (12,6 % ogółem) -C (Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie) 4 decyzje (4,6 % ogółem) - D (Stanowiska, procesy pracy i techn.) 22 decyzje (25,4 % ) - E (Maszyny i urządzenia techniczne) 7 decyzji (8,1 %.) - F (Urządzenia i instalacje energetyczne) 5 decyzji (5,7 %.) - H (Magazynowanie i składowanie) 3 decyzje (3,4 %.) - I (Czynniki szkodliwe, uciążliwe..) 9 decyzji (10,4 %.) - J (Przygotowanie do pracy) 3 decyzje (3,4 %.) - K (Inne zagadnienie bhp) 23 decyzje (26,4 %..) 20

21 Wykres graficzny wniosków w Wystąpieniach Legenda D (Stanowiska, procesy pracy..) J (Przygotowanie do pracy) K (Inne zagadnienia bhp) L (Stosunku pracy) 1 wniosek (3,7 % ogółu) 5 wniosków (18,6 %.) 7 wniosków (25,9 %.) 9 wniosków (33,3 %.) M (Czas pracy) 3 wnioski (11,1 % ) P (Wynagrodzenie i inne świadcz.) 2 wnioski (7,4 % ) 21

22 Wypadki przy pracy 2010 r. 22 indywidualne, powodujące czasową niezdolność do pracy 2011 r r. 4 (wg stanu na dzień zakończenia kontroli w 2012 r. ; indywidualne, powodujące.. ) (Nie zgłoszono do OIP w Warszawie zdarzenia o wypadku ciężkim, zbiorowym, śmiertelnym ) 22

23 Wypadki przy pracy (cd) Analiza dokumentacji - brak adekwatnych środków i wniosków profilaktycznych -brak weryfikacji oceny ryzyka zawodowego po każdym wypadku, uwzgledniajacej okoliczności i przyczyny w jakich doszło do zdarzenia - niewłaściwe prowadzenie rejestru wypadków przy pracy (brak wpisów o kwalifikacji zdarzenia, dat przekazania dokumentacji do ZUS) 23

24 Wnioski Stan praworządności znacząco nie odbiega od innych zakładów branży rolno-spożywczej. Z uwagi na charakter produkcji przestrzegana jest przede wszystkim higiena pomieszczeń produkcyjnych - SANEPID (konieczność uzyskania niezbędnych certyfikatów ) - decyzje i wnioski dot. innych zagadnień bhp K (23 decyzje i 7 wniosków) o.r.z., nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wyp.p.pr.,indywidualnych kart ewidencyjnych śoi, odzieży i obuwia rob. Sytuacja finansowa i społeczno-gospodarcza 24

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w supermarketach i innych placówkach handlowych

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w supermarketach i innych placówkach handlowych Przestrzeganie przepisów prawa w supermarketach i innych placówkach handlowych Załącznik nr 10 W 2002 r. przeprowadzono kontrole: w 58 supermarketach należących do 28 sieci handlowych. Skontrolowane placówki

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa pracy

Przestrzeganie przepisów prawa pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Przestrzeganie przepisów prawa pracy Warszawa, czerwiec 2012 r. Prawo pracy to ogół norm prawnych, które kompleksowo regulują zasady postępowania w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO FILOZOFIA ZARZĄDZANIA Systemy zarządzania przedsiębiorstwem wywodzą się z filozofii TQM (Total Quality Menagement). Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie wszystkich systemów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Bezpieczeñstwo i higiena pracy Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Olga Dyżakowska Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz PAŃSTWOWA INSPEKCJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W SUPERMARKETACH, HIPERMARKETACH I SKLEPACH DYSKONTOWYCH w latach 1999-2005 Warszawa, 2005 r. Kontrole przestrzegania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W SUPERMARKETACH, HIPERMARKETACH I SKLEPACH DYSKONTOWYCH w latach 1999-2005 Warszawa, 2005 r. Kontrole przestrzegania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 34/08 Głównego Inspektora Pracy z dnia 10 września 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Okręgowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego pracodawców

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/50 Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 589 USTAWA Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 404, 769, 1544, z 2014 r. poz. 598, 768, z 2015 r. poz. 277. z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD

SPRAWOZDANIE ]bg]ldïdoqrăfl 3DñVWZRZHM,QVSHNFML 3UDF\ Zb URNX :DUV]DZD SPRAWOZDANIE SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15 3. Decyzje inspektorów pracy 16 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XV

BHP w praktyce Wydanie XV Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót)

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót) Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2010 r. (skrót) Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku

SPRAWOZDANIE. z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku SPRAWOZDANIE z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku Warszawa 2014 Szanowni Państwo! Przedkładam sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. Prezentowany dokument stanowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dla wykonawców zewnętrznych Wersja: 01 Data wydania: 24.10.2014 Informacje formalne: Opracowanie: Biuro BHP i PPOŻ *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Ocena narażenia zawodowego pracowników na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OCENA i ANALIZA STANU BHP

OCENA i ANALIZA STANU BHP OCENA i ANALIZA STANU BHP (W14) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawy prawne przeprowadzania ocen stanu BHP Obowiązek przeprowadzania oceny stanu BHP jest konsekwencją postanowień

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Beata Kalinowska Starszy specjalista Zadania inspekcji pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy

dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy dr inż. Leszek Pietrzak Wypadek przy pracy Poradnik pracodawcy Warszawa 2014 Konsultacja merytoryczna Jakub Chojnicki Artur Sobota Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Główny Inspektorat Pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Główny Inspektorat Pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Główny Inspektorat Pracy Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie Warszawa, sierpień 2008 r. 1. WPROWADZENIE Niniejszą informację opracowano na podstawie wyników kontroli zakładów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSWTO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

BEZPIECZEŃSWTO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Katarzyna Boczkowska Zakład Zarządzania Produkcją Politechnika Łódzka BEZPIECZEŃSWTO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy

Szanowni Państwo! Małgorzata Porażyńska Okręgowy Inspektor Pracy Szanowni Państwo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy za 2014 rok. Dokument przedstawia efekty i rezultaty ubiegłorocznych działań inspekcji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W TYM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W PLACÓWKACH HANDLOWYCH Warszawa, 2007 r. Wielkopowierzchniowe placówki handlowe,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo