OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KADR W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KRAKOWIE Informacja o wynikach naboru Forma zatrudnienia Status naboru Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Semper zamieszkała w Biórkowie Wielkim. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełnia wymagania kwalifikacyjne stanowiska pracy zarówno pod względem wymogów niezbędnych, jak również wielu z wymagań dodatkowych. Posiada wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku studiów oraz doświadczenie zawodowe w administracji publicznej wpisujące się bezpośrednio w zakres zadań realizowanych na w/w stanowisku pracy. Kandydatka odznacza się umiejętnością obsługi programu kadrowo-płacowego oraz elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy. Uzyskała najwyższy wynik z testu wiedzy merytorycznej niezbędnej na stanowisku ds. kadr. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziła umiejętności oraz predyspozycje jakie oczekuje się od osoby na w/w stanowisku pracy. Kandydatka spełniła kryteria naboru i została najwyżej oceniona podczas rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez Komisję Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie TERMIN TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uprzejmie informuje, że testy kwalifikacyjne na stanowisko ds. kadr odbędą się w dniu roku. Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny testów kwalifikacyjnych zostaną przekazane Kandydatom, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Powiadomienie zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e- mailowy, a w przypadku jego braku drogą telefoniczną WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE PLAC NA STAWACH 1, KRAKÓW OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. KADR Wymagania niezbędne: spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458); wykształcenie minimum średnie; co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obsłudze kadrowej;

2 praktyczna umiejętność wykonywania czynności kadrowych; praktyczna znajomość kodeksu pracy i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy; znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych; znajomość zasad zarządzania zasobami ludzkimi; znajomość zasad naliczania kosztów wynagrodzeń; ogólna wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze szczególnym uwzględnieniem Priorytetów Regionalnych oraz znajomość zasad planowania i organizowania pracy własnej, w tym ustalania priorytetów; umiejętność interpretacji przepisów prawa z obszaru merytorycznego stanowiska pracy; umiejętność obsługi programu kadrowego; umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy oraz ustalania priorytetów; umiejętność podejmowania decyzji wraz z odpowiedzialnością za skutki wykonywanej pracy; zdolność do pracy pod presją czasu i terminu; zdolność analitycznego myślenia; komunikatywność, dokładność, dyskrecja; dobra obsługa pakietu MS Office. Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie wyższe, kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja i zarządzanie, prawo, ekonomia, administracja publiczna lub średnie połączone z kursem kadrowo-płacowym; mile widziane studia podyplomowe z zakresu prawa pracy; preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku d/s kadr w administracji publicznej; preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z planowaniem zatrudnienia, budowaniem systemu wynagradzania i analizowaniem polityki kadrowo- płacowej oraz obsługą kadrową projektów współfinansowanych ze środków unijnych; praktyczna znajomość zasad planowania budżetu w jednostkach administracji publicznej; ogólna znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; wiedza nt. zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy; komunikatywna znajomość języka obcego preferowany język angielski; umiejętność obsługi elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy; bardzo dobrej obsługi programu Excel. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 1) Opracowywanie rocznego planu wynagrodzeń pracowników WUP oraz raportów i sprawozdań z jego realizacji 2) Nadzór nad realizacją planu wynagrodzeń oraz dokonywanie jego okresowej weryfikacji 3) Przygotowywanie danych do wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej POKL w zakresie zadań Zespołu 4) Prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu funduszu płac i zatrudnienia. 5) Realizacja zadań związanych z zatrudnianiem pracowników WUP w ramach Pomocy Technicznej POKL. 6) Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników i dodatków do wynagrodzeń, w tym przyjmowanie i sprawdzanie poprawności danych kadrowo- płacowych zawartych w składanych wnioskach dot. podwyżek, premii, nagród itp. 7) Zawieranie i przedłużanie umów o pracę. 8) Zakładanie i prowadzenie akt osobowych. 9) Weryfikacja danych kadrowych zawartych w zakresach czynności przedkładanych przez przełożonego danego pracownika. 10) Prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy. 11) Sprawdzanie od strony formalnej składanych przez kierowników wniosków o awans i przeszeregowanie pracowników.

3 12) Opracowywanie i aktualizacja procedur/zarządzeń właściwych dla realizowanego zakresu zadań. 13) Monitorowanie przygotowania rocznego planu urlopów WUP i nadzorowanie jego przestrzegania. 14) Rozliczanie urlopów wypoczynkowych. 15) Prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy, nadzór nad przestrzeganiem czasu pracy, w tym prowadzenie ewidencji urlopowej i chorobowej oraz monitoring, rozliczenie i analiza dyscypliny czasu pracy. 16) Prowadzenie spraw związanych z obowiązkowymi świadczeniami zdrowotnymi; w tym zawieranie umów z jednostkami służby zdrowia, terminowe kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz rozliczanie faktur. 17) Realizacja zadań dotyczących spraw socjalnych pracowników. 18) Wydawanie pracownikom zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie. 19) Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej miesięcznej, kwartalnej, półrocznej GUS, MPiPS oraz innych wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań. 20) Realizacja procesu zwalniania pracowników. 21) Prowadzenie spraw kadrowych związanych ze świadczeniami emerytalno rentowymi. 22) Prowadzenie obsługi kadrowej przygotowywanych i realizowanych w Urzędzie projektów. 23) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązującego Regulaminu Wynagradzania i Pracy 24) Organizacja staży w WUP. Wymagane dokumenty: podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór, podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV), podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem), podpisane własnoręcznie oświadczenia (zgodnie z załączonym wzorem), kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie, kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy, kserokopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia, mile widziane kserokopie posiadanych referencji lub opinii, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: w siedzibie WUP w Krakowie przy Palcu Na Stawach 1 (na dzienniku Podawczym- na parterze) lub, pocztą elektroniczną na adres w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia r. o podpisie elektronicznym Dz.U. Nr 130 z 2001 r., poz z późn. zmianami) lub, pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach Kraków. w terminie do dnia 8 lutego 2013 r. (liczy się data wpływu) Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

4 Informacja o wyniku rekrutacji, będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1 - pokój nr 703. Pozostałe informacje: informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca biurowa w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu wyposażony w podjazd i dwie windy dostosowane do wózków inwalidzkich o średniej szerokości siedzisk ( do 40 cm). Ciągi komunikacyjne na poszczególnych piętrach umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku. W pomieszczeniach pracy wąskie przejścia i dojścia. Praca związana jest z samodzielnym dojazdem i wejściem na teren budynku. Stanowisko pracy ma charakter pracy biurowej z obsługą komputera i urządzeń biurowych. Specyfika pracy wymaga przemieszczania się wewnątrz budynku ( między piętrami); w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%; na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej; Kandydaci spełniający wymagania formalne o dalszych etapach i czynnościach naboru będą informowani drogą elektroniczną na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres owy a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej drogą telefoniczną. Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją przychylną wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych spełniających wymagania kwalifikacyjne. Osoby zainteresowane pomocą w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Załączniki Zalnr6Kwastionariusz.docx Data: :18:23 Rozmiar: k ZalNr7Oswiadczenia.docx Data: :23:31 Rozmiar: k Liczba odwiedzin: 56 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Bożena Chaładaj Czas wytworzenia: :46:51

5 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwilcz

OGŁOSZENIE. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kwilcz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 63/2015. Wójta Gminy Kwilcz z dnia 11 sierpnia 2015 r.. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2013 z dnia 27.05.2013r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17

OGŁOSZENIE. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 OGŁOSZENIE Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu ul. Piastowska 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : Informatyk w wymiarze 8/40 etatu. 1. Wymagania niezbędne:

Bardziej szczegółowo

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT

REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT DYREKTOR GIMNAZJUM IM. KOMBATANTÓW ZIEMI GRYFOWSKIEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY I. Wymagania niezbędne: REFERENT LUB SAMODZIELNY REFERENT /nazwa stanowiska pracy/ 1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki.

Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Łagiewniki, ul. Jedności Narodowej 21, 58-210 Łagiewniki. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY: PODINSPEKTOR LUB INSPEKTOR DS. FINASOWO KSIĘGOWYCH W DZIALE FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Wójt Gminy Łagiewniki ogłasza nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2009 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 22 stycznia 2009 roku Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim 1.

Bardziej szczegółowo

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR

Nabór na stanowisko. specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR Nabór na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Szczecinie DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO W SZCZECINIE 70-483

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy)

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY podinspektor ds. promocji miasta (nazwa stanowiska pracy) 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) nieposzlakowana opinia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Namysłów, dnia 20.09.2012r. POK.111. 4. 2012 NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie

Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Burmistrz Miasta Chrzanowa OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie lub kraju Unii

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Dzierżoniów 12.09.2013 Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie organizacyjne nr 58/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie: Regulaminu naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzędnicze (w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w

Bardziej szczegółowo

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy:

Do podstawowych obowiązków na stanowisku główny księgowy należy: KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W PRZEDSZKOLU NR 10 Leszczynowa Górka Koninie w wymiarze 1/1 etatu p.o. Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi Leszczynowa Górka w Koninie ogłasza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r. Zarządzenie Nr 19.2015 Dyrektora Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku z dnia 09 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko informatyka Zespołu Szkół Powszechnych

Bardziej szczegółowo

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza MiG Staszów z dn. 26.02.2009 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA i GMINY w STASZOWIE ORAZ NA WOLNE STANOWISKA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo

Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo Ro.0151-225/05 Zarządzenie Nr 225 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1. Nazwa jednostki: DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Szkoła Podstawowa nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W KONINIE Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY Załącznik Nr 2 do procedury naboru I. DANE PODSTAWOWE OPIS STANOWISKA PRACY 1. Nazwa stanowiska pracy: (np.: młodszy referent, referent, kasjer, księgowy, specjalista, geodeta, kartograf, podinspektor,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników

INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników Izba Skarbowa we Wrocławiu i dolnośląskie urzędy skarbowe INSTRUKCJA I-010/3 Nabór pracowników SPIS TREŚCI: 1 Cel instrukcji... 3 2 Zakres stosowania... 3 2.1 Zakres podmiotowy... 3 2.2 Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Dziennik Ustaw Nr 177 13597 Poz. 1193 1193 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego

: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego Ogłoszenie dotyczy projektu: Nowoczesny system doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo