WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ"

Transkrypt

1

2 ROZMOWY W SPRAWIE NOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ NA LIPOWCU WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ 3 czerwca burmistrz Roman Musiał przeprowadził rozmowy z panią Wiesławą Krzywosądzką - lekarzem zainteresowanym utworzeniem Przychodni Lekarza Rodzinnego w Międzychodzie - po likwidacji dotychczasowej przychodni na Lipowcu. Rozmowa dotyczyła możliwości znalezienia lokalu do prowadzenia tej działalności. Omówiono także możliwości znalezienia niezbędnego personelu pielęgniarskiego. Ustalono, iż najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość korzystania z pomieszczeń zamkniętej przychodni Salus S.J. Wiadomo już, że wstępne ustalenia z właścicielami budynku przychodni przebiegły pomyślnie i uzgodnione zostały najważniejsze kwestie dotyczące udostępnienia lokali na przychodnię. W tej sytuacji, prawdopodobnie wszystko zmierza do pomyślnego finału, którym będzie uruchomienie nowej przychodni. Jeśli pani doktor uda się przebrnąć przez wszystkie formalności z NFZ oraz zakończyć inne sprawy organizacyjne to z początkiem sierpnia przychodnia powinna rozpocząć działalność. PLENER ARTYSTYCZNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 4 czerwca burmistrz Roman Musiał odwiedził uczestników pleneru plastycznego pod nazwą Śladami naszych przodków, który na terenie Mniszek zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy wraz ze Stowarzyszeniem Bądźmy razem. Sympatyczne przedsięwzięcie artystyczne odbyło się przy udziale ŚDS z kilku ośrodków oraz stowarzyszeń z Wielkopolski i województwa lubuskiego. Uczestnicy z wielkim przejęciem i zaangażowaniem brali udział we wszystkich zajęciach realizowanych w czasie pleneru. Plonem tego wydarzenia jest wystawa prac malarskich oraz wyrobów z gliny prezentowana w jednym z pomieszczeń CERiP w Mniszkach. POWSTAJE EKSPEDYT KOLEJOWY W WIERZBNIE Kończą się prace przy budowie ekspedytu kolejowego realizowanego w ramach inwestycji Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż Lubiatów, Międzychód, Grotów. Ta część projektu została zlokalizowana w Wierzbnie i obejmuje jako główne elementy: bocznicę kolejową przygotowaną do wysyłki kopalin, zbiorniki do magazynowania o poj. 20 tys. m 3, przepompownię wraz ze stacją pomiarowo-rozdzielczą, budynki magazynowe i administracyjne. Całość prac budowlanych jest już w końcowej fazie, a kierownictwo ekspedytu liczy, że w połowie lipca nastąpi odbiór robót. W pierwszej fazie użytkowania, prawdopodobnie, część obiektu zostanie oddana w dzierżawę zainteresowanym nim koncernom paliwowym. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi przy Hali Sportowej na ul. Dworcowej oraz po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert do realizacji tego zadania wybrana została oferta złożona przez Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych p. Dionizego Woińskiego z Krzeszyc. Umowa na wykonanie tego zadania podpisana została r. na kwotę brutto ,67 zł z terminem realizacji do r. POWSTANĄ NOWE BOISKA SPORTOWE PRZY UL. GORZYCKIEJ r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Międzychodzie przy ul. Gorzyckiej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień r., a termin realizacji zadania na 100 dni od daty podpisania umowy. DO ŹRÓDEŁ KAMIONKI Od 8 czerwca - za sprawą Fundacji 750-Lecia Kamionny specjalna tablica informuje o źródłach Kamionki. Przedstawiciele Fundacji 750-Lecia Kamionny zorganizowali kolejny juz rajd Doliną Kamionki. Tym razem rajd przebiegał trasą od źródeł rzeki do Kamionny. Rajd rozpoczął się od wyznaczenia miejsca źródła specjalną tablicą - dla turystów, na której wypisano najistotniejsze informacje dotyczące biegu rzeki. Zaszczyt odsłonięcia tablicy przypadł wicestaroście Jędrzejowi Schubertowi, któremu towarzyszył burmistrz Roman Musiał. POWSTAŁ PROJEKT BUDOWY SALI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Gmina Międzychód przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego , Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi zł. Gmina Międzychód ubiega się o 50% dofinansowania. Jednak ogólna ilość środków przeznaczonych na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wynosi zaledwie 10 mln euro. Do redakcji Informatora Międzychodzkiego napływają pytania czytelników kierowane do władz miasta. Problemy jakich dotyczą z pewnością nurtują wielu mieszkańców Międzychodu, dlatego dziś w imieniu społeczeństwa (a na pewno jego części) zwracamy się do Burmistrza Międzychodu oraz Rady Miasta i Gminy Międzychód z następującymi pytaniami: Kiedy w Międzychodzie powstanie dworzec autobusowy z prawdziwego zdarzenia, jak przystało na miasto powiatowe? Kiedy zostanie przeniesione targowisko? Kiedy zostaną wyłożone nowe chodniki przy ul. Dworcowej w Międzychodzie? Dlaczego skrzyżowanie ulic Czynu 600-lecia i Marszałka J. Piłsudskiego (przy Biedronce) jest tak słabo oświetlone? (od strony kościoła pw. NSM lampy znajdują się w konarach drzew, a po stronie Biedronki, od ulicy Czynu 600-lecia oraz od strony Drezdenka brak lampy oświetlającej skrzyżowanie w mieście powiatowym) Kiedy zostaną zbudowane ścieżki rowerowe do Mierzyna i w Wielowsi? Dlaczego nie ma WC na Przystani nad Wartą? Kiedy zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenie przy chodniku do OW Mierzyn? Redakcja Burmistrz Miêdzychodu dzia ³aj¹c zgodnie z art. 35 ust. z r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno lity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) infor mu je, e aktu al ny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprze da y zosta³ wywie szony w Urzê dzie Mia sta i Gmi ny w Miê dzychodzie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³ sud skie go 2 (tab li ca og³o szeñ I piê tro g³ó wne wej œcie). 2 Informator Miêdzychodzki III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRUNT NA MEDAL 2008 Konkurs promuje tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne i organizowany jest pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Medialny patronat nad imprezą sprawuje Puls Biznesu. Gmina Międzychód zgłosiła do tego konkursu swą ofertę - dotyczącą gruntu w Łowyniu. KONKURS ZIELONY ZAKĄTEK Referat promocji ogłosił już po raz piąty konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców miasta do ukwiecania swoich balkonów, a tym samym do upiększania naszego Miasta. Zdjęcia do konkursu należy dostarczać do Referatu Promocji do 31 sierpnia br. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 4 września, podczas Święta Podgrzybka. Dodatkowo Referat Promocji wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Międzychodzie opracował i zgłosił projekt akcji Zielony Zakątek na konkurs grantowy Seniorzy w akcji. Zielony Zakątek ma na celu podniesienie walorów estetycznych Miasta i Gminy Międzychód poprzez współpracę międzypokoleniową, angażującą dwie najbardziej chętne do społecznego działania grupy mieszkańców miasta, tj. przedszkolaków i seniorów. Głównym celem akcji jest zagospodarowanie fragmentu miasta kwiatami sezonowymi oraz zaszczepienie pasji małego ogrodnika przedszkolakom, udekorowanie kompozycjami roślin jednorocznych przedszkoli i budynków użyteczności publicznej, jak również zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy. Maksymalna dofinansowanie projektu wynosi zł, natomiast wartość zgłoszonego konkursu to ,00 zł.

3 MIĘDZYCHÓD - MIASTO Z POMPĄ! Rozstrzygnięty został konkurs na hasło promocyjne Gminy Międzychód. Zwycięskie hasło brzmi: Międzychód - miasto z pompą. Nadesłała je pani Katarzyna Ładyńska z Sierakowa, absolwentka międzychodzkiego Liceum Ogólnokształcącego. Zwycięskie hasło pojawi się na witaczach promocyjnych Gminy Międzychód, jak również na ulotkach i innych gadżetach promocyjnych. W konkursie wzięło udział 14 osób, które łącznie nadesłały 50 haseł promocyjnych. W związku z tym trwają też prace nad opracowaniem graficznym witaczy Gminy Międzychód. Tablice promocyjne pojawią się w pięciu miejscach naszej Gminy, tj. na wjeździe do miasta od strony Mierzyna, Bielska, Gorzynia oraz na granicach Gminy Międzychód - w Kamionnie i przy parkingu (Sterki) od strony Gorzowa Wlkp. WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Dnia odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników S-ki MPEC z o.o. poświęcone podsumowaniu działalności S-ki za rok Przedstawiciele Zarządu zaprezentowali sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za miniony rok. Ostatecznie działalność finansowa S-ki zamknęła się wynikiem dodatnim w postaci zysku wynoszącego zł, który zarząd proponował przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Socjalnych Świadczeń Socjalnych. W drugiej części rada Nadzorcza zaprezentowała sprawozdanie i opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu krytycznie oceniając niektóre jego aspekty w efekcie przedstawił opinię negatywną do sprawozdań. Prezes S-ki w odpowiedzi na zarzuty Rady Nadzorczej przedstawił wyjaśnienia do sygnalizowanych krytycznych ocen. Po wysłuchaniu obu stron oraz zasięgnięciu opinii u radcy prawnego Jędrzeja Jerzmanowskiego w odniesieniu do zagadnień prawnych Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o: - przyjęciu sprawozdań Zarządu, - udzieleniu absolutorium członkom Zarządu, - udzieleniu absolutorium ustępującym członkom Rady Nadzorczej, - przeznaczeniu zysku za rok 2007 na zwiększenie funduszu zapasowego, obniżonego w roku poprzednim pokryciem straty za rok 2006, - powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej w osobach pani Doroty Mikołajczak zaproponowanej przez SMLW oraz pana Włodzimierza Lembicza i Artura Drózda zaproponowanych jako reprezentantów naszej gminy. MOŻLIWOŚCI POMOCY RZECZOWEJ DLA KOMENDY POLICJI W MIĘDZYCHODZIE Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu złożył naszej gminie propozycję oddania nieodpłatnie budynków letniskowych w zamian za pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Zapoznał jednocześnie Burmistrza Międzychodu z wyceną domków letniskowych będących własnością Policji, a posadowionych na gruncie gminnym. Poinformował także o podobnych sposobach przeniesienia własności obiektów policyjnych w innych gminach i wskazał pozytywny przykład gminę Margonin, która przekazała pomoc dwukrotnie wyższą od wartości przekazanych budynków. Burmistrz Międzychodu wyraził opinię, że mając na uwadze dotychczasową praktykę corocznej pomocy, jaką udziela nasza Gmina Komendzie w Międzychodzie realna będzie pomoc w wysokości wartości wyceny wspomnianych obiektów, na co przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej przystali. Jednocześnie - w obecności Starosty Juliana Mazurka i Komendanta Powiatowego Policji odbyła się dyskusja nad ewentualnym przeznaczeniem tych środków, przy czym wśród propozycji pojawił się pomysł na zakup fotoradaru. Ostatecznie jednak, zgodnie z sugestiami Komendanta Powiatowego przedstawiono propozycję doposażenia Komendy w najpotrzebniejszy sprzęt informatyczny. Z tymi propozycjami zapoznana została tez Rada Miejska Międzychodu. SPOTKANIE RADY PRZEDSIĘBIORCÓW WIEŚCI Z RATUSZA Informator Miêdzychodzki W budynku administracyjnym Przedsiębiorstwa Marbo, dzięki gościnności właściciela pana Bohdana Marciniaka odbyło się kolejne spotkanie Międzychodzkiej Rady Przedsiębiorców. W pierwszej części Gospodarz zaprezentował najważniejsze linie technologiczne poszczególnych działów produkcji i zaznajomił uczestników zebrania z uwarunkowaniami wpływającymi na wielkość i opłacalność produkcji. Najważniejszym problemem, w ocenie Bohdana Marciniaka jest, w chwili obecnej, niski kurs euro, co dla przedsiębiorstw takich jak Marbo - realizujących głównie zamówienia eksportowe jest poważnym problemem. Druga część spotkania poświęcona była omówieniu zasadniczych zmian w Studium Kierunków i Uwarunkowania Gospodarki Przestrzennej Gminy oraz prezentacji ważniejszych projektów inwestycyjnych przeznaczonych do wystąpień o środki z funduszy pomocowych. NAJLEPSZE DRUŻYNY OSP W NASZEJ GMINIE W Piłce 15 czerwca zostały zorganizowane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP pozwalające na sprawdzenie sprawności drużyn oraz na integrację strażaków ochotników. Po emocjonującej, pełnej zaangażowania rywalizacji w kategorii seniorów najlepszą drużyną OSP na rok 2008 została reprezentacja strażaków z Łowynia, drugie miejsce zajęli strażacy ochotnicy z Radgoszczy, a trzecie drużyna z Kamionny. W kategorii drużyn młodzieżowych najlepiej zaprezentowała się OSP Kamionna wyprzedzając Łowyń i Radgoszcz. Najlepsze drużyny zostały wyróżnione pucharami i dyplomami. Zawody były okazją do podziękowania druhom strażakom za służbę i działalność na rzecz zabezpieczania życia i mienia naszych mieszkańców. Formą podziękowania dla kilkunastu zasłużonych strażaków ochotników było wręczenie odznaczeń za wzorową i ofiarną służbę. UZGODNIENIA W SPRAWIE TUCZĘP 16 czerwca Burmistrz Roman Musiał przyjął sołtysa Tuczęp pana Zbigniewa Niżnika oraz dyrektora ZGKiM pana Wojciecha Danielczaka. Przedmiotem rozmów było uzgodnienie zasad odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Tuczęp w związku z brakiem możliwości indywidualnego wywozu odpadów na składowisko w Mnichach. W sprawach tych udało się znaleźć porozumienie, które usprawni obsługę mieszkańców Tuczęp. KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI BĘDZIE PROMOWAĆ MIĘDZYCHÓD W Międzychodzie i Mniszkach - w Centrum Edukacji Regionalnej gościliśmy, na posiedzeniu roboczym, Komisję Promocji i Rozwoju Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Komisja pobyt w Międzychodzie powiązała z omawianiem zagadnień związanych z rozwojem turystyki w Wielkopolsce. Stąd w pierwszej części pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowali główne zagrożenia Strategii Rozwoju Turystyki w Wielkopolsce. W kolejnej części Agnieszka Leśniewska omówiła doświadczenia Międzychodu z działań na rzecz rozwoju turystyki. Po prezentacji przedstawiciel Marszałka Województwa, komplementował nasze działania na rzecz budowy przystani wioślarskiej nad Wartą, wskazując, iż jest to wzór godny naśladowania w całej Wielkopolsce. Po części teoretycznej wspólnie z Przewodniczącym Komisji - Burmistrzem Trzcianki panem Markiem Kupsiem, Burmistrz Międzychodu Roman Musiał zaprosił na praktyczną prezentację atrakcji turystycznych naszej Gminy. Goście obejrzeli Halę Sportową, Stanicę nad Wartą, następnie przez Rynek i ulicę Rynkową przespacerowali nad Jezioro Kuchenne - do Parku im. Oskara Tietza. Szczególne wrażenie na członkach Komisji wywarło zagospodarowanie terenów zielonych w parku oraz w alejach na Lipowcu. Miejsca przy rybaku w Parku Tietza oraz fontanna na Lipowcu zostały uwiecznione na wielu zdjęciach robionych przez Wójtów i Burmistrzów Wielkopolskich Gmin. Kolejne miejsce, które zrobiło ogromne wrażenie na członkach Komisji, to obiekt w Mniszkach, który w połączeniu z barwną prezentacją spowodował, że Goście przedłużyli swój pobyt na terenie naszej Gminy i z wielkim zainteresowaniem oglądali i słuchali historii powstania obiektu i znaczenia poszczególnych części ekspozycji. Pomimo późnej pory Komisja w prawie pełnym składzie odwiedziła ponadto Centrum Sportowe w Kamionnie, a przy okazji zwiedziła także gotycki kościół i jego otoczenie. Tak udany pobyt członków Komisji - wiele pochlebnych opinii i żywe zainteresowanie sposobami naszych rozwiązań jest dużym sukcesem promocyjnym naszej Gminy - członkowie Komisji oraz pracownicy biura SGiPW obiecali szeroko reklamować walory Międzychodu. 3

4 ŚCIEŻKA ROWEROWA ŚLADAMI RADUSZA ZAPRASZA Przy szkółce leśnej w Kaplinie, 6 czerwca, odbyła się inauguracja użytkowania nowej atrakcji turystycznej, jaką są dwie pętle ścieżek rowerowych pod nazwą Śladami Radusza. Ścieżki zrealizowane przez Nadleśnictwo Międzychód przy udziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej i finansowym wsparciu naszego samorządu są kolejnym krokiem w kierunku rozwoju turystyki rowerowej. Szczególny charakter nadaje tym trasom piękne położenie w terenie atrakcyjnym przyrodniczo i ciekawa historia miejsca. Duże zaangażowanie ze strony Lasów Państwowych zostało podkreślone obecnością na otwarciu dyrektora Regionalnego Zarządu ze Szczecina oraz Nadleśniczych z Międzychodu, Sierakowa i Miedzichowa. Obecny na otwarciu był Wicestarosta Jędrzej Schubert i oczywiście władze Międzychodu, a także pracujący przy urządzaniu szlaku członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej. W otwarciu wzięła również udział grupa studentów UTW z Prezesem Tadeuszem Środeckim. Po krótkiej ceremonii otwarcia, liczna ponad stuosobowa, grupa pasjonatów turystyki rowerowej ruszyła na trasę przecierając nowy szlak. OBCHODY 50-LECIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI 18 czerwca w sali widowiskowej MDK zgromadzili się aktualni i byli działacze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz zaproszeni goście - wśród nich Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak, Burmistrz Roman Musiał i Wiceburmistrz Krzysztof Michalski. Na początek - z historią działalności Koła zaznajomiła wszystkich zasłużona działaczka TPD, pracująca praktycznie od samego początku w tej organizacji pani Krystyna Górska. Następnie - w uznaniu zasług i poświęcenia dla spraw dzieci przedstawiciele Zarządu Regionalnego w Poznaniu oraz Zarządu Koła TPD w Międzychodzie wręczyli odznaczenia i listy gratulacyjne osobom szczególnie oddanym Towarzystwu. Była to także okazja do szczególnych podziękowań za owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz naszych dzieci, a także życzeń wielu sił i zdrowia dla często już starszych osób, które nadal z wielką pasją pracują w TPD. ZŁOTE GODY W Sali Urzędu Stanu Cywilnego, 21 czerwca, gościli państwo Janina i Marian Kamińscy, obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa. Dostojni Jubilaci uhonorowani zostali przez Burmistrza Międzychodu medalami nadanymi im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po oficjalnych uroczystościach była okazja do życzeń złożonych przez Burmistrza i przedstawicieli Urzędu oraz oczywiście rodzinę Jubilatów. Do najlepszych życzeń przyłącza się redakcja Informatora Międzychodzkiego. MUZEUM REGIONALNE w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 100 zaprasza dnia 8 sierpnia 2008 r. o godz na otwarcie wystawy Kocham Ziemię Międzychodzką malarstwo rysunek rzeźba Jacka Gałężewskiego O AUTORZE Urodził się w Kwilczu w 1954 r. Dzieciństwo spędził w Kwilczu, Mechnaczu, Kamionnie, Dormowie i Krzyżkówku, wszędzie tam, gdzie jego ojciec był nauczycielem. Od 1977 r. maluje i rzeźbi. Od 1979 r. mieszka i tworzy w Nasielsku w województwie mazowieckim. Uczestniczy w plenerach, konkursach, przeglądach. Miał wystawy indywidualne i zbiorowe. Twórczość jego nagrodzona została na IV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Nieprofesjonalnej we Wrocławiu, XXI Przeglądzie Twórczości Artystycznej w kategorii - rzeźby w Ciechanowie. Od 1980 r. jest członkiem Klubu Pracy Twórczej przy Centrum Kultury w Ciechanowie i tamtejszego Stowarzyszenia Pracy Twórczej. Jego prace są w kolekcjach prywatnych na całym świecie. O TWÓRCZOŚCI Twórca amator. Jest samoukiem. Wychowany wśród topól, morenowych wzgórz i polodowcowych jezior, często w swoich pracach wybiera się w sentymentalną podróż. Pojawiają się wtedy na jego płótnach jeziora, przygraniczne strażnice czy wysmukłe drzewa. Wschodzą i zachodzą słońca, wyrastają zagony kwiatów. Na rysunkach widać uliczki Międzychodu, laufpompę i kościół. Gdy trzyma w ręku pędzel, sięga do motywów architektonicznych i pejzaży. Budowle przemawiają do wrażliwości artysty. Jedne zaciekawiają go historią, w innych dostrzega duszę. Przenosi na papier zabytkowe budynki, stare chaty, figurki, pałacyki i dworki. Wiele z nich pozostało już tylko na jego rysunkach. Utrwala zapadające się dachy, próchniejące deski, wykrzywione ściany, jakby przeczuwał, że wkrótce przestaną istnieć. Fascynuje go ginące piękno, zanim zupełnie odejdzie w niepamięć. Jest marzycielem, efekty jego snów odnaleźć można w pracach fantastycznych, pociąga go surrealizm. Codzienność nie pozwala mu oddać się sztuce bez reszty. Jednak towarzyszy mu ona każdego dnia. Obserwuje ludzkie twarze, czyta je, zapamiętuje, a potem odtwarza w korze. Mawia, że w twarzach wszystko można zobaczyć. Jego cykle ludzkich twarzy, to przedziały w pociągach, którymi dojeżdżał do pracy. Pełne wyrazu twarze zaklęte w załamkach topolowej kory tylko on umie dostrzec. Maluje pędzlem, szpachlą, ale najchętniej sięga po piórko. Wobec braku czasu i miejsca to najlepsza forma wyrażania siebie, nie wymaga rozkładania warsztatu malarskiego. Kiedy myśl dotknie białej kartki, artysta się zatraca. Prace Jacka Gałężewskiego to wynik odbicia rzeczywistości w zwierciadle Jego zmysłów. Rzeczywisty obraz podporządkowany jest Jego osobowości, temperamentowi, Jego upodobaniom, tęsknotom i myślom. Jego prace to On. Grażyna Marcinkowska NOWI DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 12 i 13 czerwca odbyły się konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. W wyniku tych konkursów dyrektorem Przedszkola nr 3 ponownie wybrano panią Katarzyną Hałas; w Przedszkolu w Łowyniu obowiązki dyrektora powierzono obecnej pani dyrektor Mirosławie Lechowicz; w Przedszkola w Bielsku nowym dyrektorem została pani Lidia Szymańska-Kierzynka. Nie wybrano dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W tej sytuacji organ prowadzący może rozpisać ponownie konkurs lub powierzyć obowiązki dyrektora wskazanej osobie. CORAZ WIĘCEJ BIEGACZY 21 czerwca wręczono puchary zwycięzcom IV Biegu Świętojańskiego o Złotą Rybkę rozgrywanego wokół Jeziora Miejskiego. Odbyły się dwa biegi: na dystansie m (1 okrążenie) dla dzieci i młodzieży, na dystansie m (2 okrążenia) dla dorosłych pań i panów w różnych kategoriach wiekowych. W pierwszym biegu wystartowało 39 dziewcząt i chłopców a wygrali go: 16-letni Szymon Belgran z Międzyrzecza oraz 10- letnia Marika Pietruszyńska z Międzychodu. W biegu głównym wystartowały 52 osoby, a zwycięzcami zostali: Dariusz Kruczkowki ze Szklarskiej Poręby oraz Danuta Pietruszyńska z Międzychodu. Warto zaznaczyć, że w biegu głównym uczestniczyli biegacze z południowej i zachodniej Polski m.in. Dębna, Szklarskiej Poręby, Gorzowa, Krosna Odrzańskiego, Wielenia, Krzyża. Interesujący może być także fakt, że kilku biegaczy miało już powyżej 70 lat. Sprawne przeprowadzenie biegów możliwe było dzięki pomocy OSP Międzychód oraz służb medycznych: pani Krystyny Grzesiak (dyżur pielęgniarki) oraz ZOZ Międzychód (dyżurna karetka). 4 Informator Miêdzychodzki TURCJA- Wspomnienia Dąbczaków To była pierwsza podróż samolotem dla nas wszystkich. Tomek przed lotem nic nie przełknął, pani Ela przerażona przedreptywała z miejsca na miejsce, a Karolina i Magda z podnieceniem wyczekiwały widoku chmur z góry. Start był nawet całkiem przyjemny. Jedzenie na pokładzie wprawdzie mocno odbiegało smakiem od matczynej kuchni - surówki jakieś suche były, ale dało się przełknąć. Po trzech godzinach w przestworzach wylądowaliśmy i... Turcja - egzotyczna, nieznana, stała się dla nas realna. Inny świat, inni ludzie, inna kultura. Wszystkiego byliśmy ciekawi. Na lotnisku czekał na nas niewysoki, młody Mr Murrat nasz tłumacz. Jak się później okazało nie należał niestety do rozmownych osób. Niedługo miało się okazać, że podróż samolotem nie była najbardziej emocjonującym punktem eskapady. Juksel kierowca naszego autobusu, dostarczał nam dużo więcej adrenaliny. Gnał jak szalony małym pojazdem po ciasno zabudowanych uliczkach. O, zgrozo! Roller coster przy tym to karuzela dla przedszkolaków. Udało mu się jednak dowieźć nas szczęśliwie do miejsca noclegów, gdzie czekał nas atrakcji i nowinek kulturalnych ciąg dalszy. Zakwaterowano nas w ośrodku rządowym, w którym ponoć nie każdy mógł przebywać. Taka informacja pozwoliła nam poczuć się wyjątkowo. Niestety czar prysł w momencie, kiedy zobaczyliśmy pokoje. Od sheratona standard raczej znacznie odbiegał, ale wszyscy potraktowaliśmy to jako zabawną przygodę, którą mamy nadzieję długo wspominać. Koncertowaliśmy kilka razy, ale najbardziej w pamięci zapadł nam tłum skandujących ludzi podczas parady. Czuliśmy się jak gwiazdy. Ludzie kiwali nam, robili sobie z nami zdjęcia, wciskali dziewczynom w ramiona małe dzieci, żeby móc je z nimi sfotografować. Niesamowite uczucie. Poznaliśmy wielu rówieśników z innych zespołów z różnych zakątków świata. Myślę, że niektóre z tych znajomości przetrwają wiele lat. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca, inną kulturę, mieliśmy okazję posmakować zupełnie innej niż polska kuchni. Mam nadzieję, że to tylko początek naszego wspólnego, zespołowego podróżowania i poznawania świata. ZPiT Dąbczaki Tomasz Garb

5 INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIÊDZYCHODZIE KAMERY W MIEŚCIE Już od kilkunastu lat wiele miast w Polsce inwestuje w monitoring miejski. Jest to system kamer umożliwiający podgląd na żywo miejsc najbardziej zagrożonych przestępczością i wykroczeniami oraz odtwarzanie już wcześniej zarejestrowanego obrazu z miejsc, w których doszło do takiego zdarzenia. Jeszcze kilka lat temu koszt budowy takiego systemu, w zależności od jego parametrów i ilości kamer kształtował się w kwocie od zł, a tylko jedna profesjonalna kamera, to był wydatek z rzędu nawet zł. Obecnie ta sama kamera kosztuje od 400 do 1200 złotych, a nowoczesne technologie umożliwiają uruchomienie monitoringu miejskiego za znacznie niższe kwoty. System działa bezprzewodowo. Dodatkowo istnieją większe możliwości techniczne, tj. programowanie systemu na rozpoznawanie określonych zdarzeń i alarmowanie odpowiednich służb, nieograniczona możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne kamery, możliwość włączenia do sieci monitoringu szkół na terenie niemal całego powiatu, możliwość montowania kamer wręcz w każdej miejscowości powiatu międzychodzkiego (Międzychód, Sieraków, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie). Najbardziej wymierny zysk z instalacji monitoringu miejskiego, to ograniczenie przestępstw i wykroczeń w monitorowanych miejscach. Takie dane przedstawiają miasta, w których monitoring już istnieje. Ponadto w przypadku zdarzeń, które pomimo monitoringu zaistniały, istnieje możliwość zidentyfikowania ich sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. Czerpiąc przykłady dobrych rozwiązań z innych miast, Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie od dawna popiera inicjatywę budowy monitoringu miejskiego. Środki na ten cel muszą jednak pochodzić od Samorządów, gdyż Policja niestety nie posiada żadnych funduszy umożliwiających realizację tego celu. Niemniej jednak w ostatnim okresie nawiązaliśmy współpracę z dostawcą usług internetowych na naszym terenie sieć LKH INTERMEDIA oraz profesjonalną firmą zajmującą się instalowaniem monitoringu, celem określenia możliwości technicznych zainstalowania kamer w wytypowanych przez nas miejscach w Międzychodzie. Były to: ul. 17 Stycznia, ul. Kilińskiego, Rynek, ul. Rynkowa, ul. Dworcowa, ul. Piłsudskiego, Park oraz główne drogi dojazdowe do miasta. Są to miejsca, w których w tym mieście, wg naszych statystyk, najczęściej dochodzi do zdarzeń najbardziej dokuczliwych społecznie, a więc: dewastacja mienia, zakłócenia porządku publicznego, spoczynku nocnego, nieobyczajne wybryki, czyny o charakterze chuligańskim W ten sam sposób chcielibyśmy objąć nadzorem najbardziej zagrożone miejsca także w Sierakowie i Kwilczu. Wnioski z powyższych przedsięwzięć wraz z konkretnymi propozycjami zamierzamy przedstawić samorządom powiatowym i gminnym. Ponadto zależy nam na wnioskach i opiniach pochodzących bezpośrednio od mieszkańców powiatu, przedsiębiorców, przedstawicieli firm, organizacji, organów administracji publicznej Głównie oczekujemy informacji o problemach, które zdaniem czytelników można rozwiązać przy pomocy monitoringu. Tym bardziej, że każdy użytkownik internetu, będzie mógł na bieżąco oglądać obraz rejestrowany przez zainstalowane kamery. Wszelkie wnioski, propozycje można przesyłać do tutejszej jednostki Policji za pośrednictwem internetu pod adresem pl, listownie pod adresem Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, ul. Sikorskiego 22A, Międzychód, za pośrednictwem faksu pod nr oraz osobiście za pośrednictwem dzielnicowego lub w Komendzie Powiatowej Policji w Międzychodzie. Zdajemy sobie sprawę, że nawet najnowsza technologia nie zastąpi człowieka, w tym przypadku policjanta. W związku z tym nasze dotychczasowe metody pracy, w sytuacji zainstalowania monitoringu, nie ulegną zmianie. Mamy jednak szansę uzyskać nowy instrument do przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom. Podziękowania Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie składają serdeczne podziękowania PZU Życie S.A. Oddział w Poznaniu za sfinansowanie, w ramach programu prewencji, rozszerzenia monitoringu w szkole. PZU Życie S.A. przekazało na ten cel 2500 zł. Dziękujemy! Informator Miêdzychodzki INFORMACJE OŚWIATOWE Z ŻYCIA GIMNAZJUM nr 1 Weronika Dobkiewicz Zakończył się rok szkolny 2007/2008, teraz czas na krótkie podsumowanie. W ciągu roku miało miejsce szereg wydarzeń szkolnych, których nie sposób wszystkich wymienić, np.: Skok w gimnazjalny rok, Jaskinia wróżb, Szkoła też może być teatrem, Debata Oksfordzka, konkursy, ważne uroczystości, inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, koncerty, wycieczki klasowe, rajdy, biwaki i wiele innych ciekawych przedsięwzięć. Ważniejsze sukcesy naszych uczniów na konkursach i zawodach sportowych: Dominik Jeronim finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, uczestnik Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Dominik Jeronim, Jakub Drąg i Piotr Holka wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, Karolina Lechowicz I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Nasza Straż Pożarna, Patrycja Napierała i Dominika Napierała II miejsce w konkursie ekologiczno-przyrodniczym organizowanym przez Nadleśnictwo i UMiG Międzychód, Marta Zych II miejsce w Powiatowym Konkursie o Janie Pawle II, Weronika Dobkiewicz II miejsce w Powiatowym Konkursie Religijnym Sanktuaria Maryjne, Anna Siuda, Dominika Napierała, Arkadiusz Gierszewski I miejsce w Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy, Kinga Silska, Antoni Tomaszewski I i II miejsce w konkursie recytatorskim o tematyce sportowej. Zawody lekkoatletyczne etap powiatowy: Pamela Troszczyńska- bieg na 100m I miejsce, Jakub Kaczmarek bieg na 100m I miejsce, Marta Tomala skok w dal II miejsce, Bartosz Zgrajek skok w dal II miejsce, Magdalena Schubert bieg na 300 m II miejsce, Piotr Stefaniak bieg na 2000 m II miejsce, Dominika Czajka bieg na 600m III miejsce, Turniej w piłkę nożną chłopców Coca Cola Cup V miejsce w Wojewódzkim Finale w Poznaniu, Biegi przełajowe Olmin-Bielsko: Aleksandra Kacperska I miejsce, Piotr Holka II miejsce, Piotr Stefaniak II miejsce. Powiatowy Konkurs Tańca Taniec z Gwiazdami : Angelika Pieczek i Bartosz Fehner I miejsce. Wakacje rozpoczęło 420 uczniów. Rok szkolny z wyróżnieniem ukończyli (średnia ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie): Klasa Ia: Partycja Bak, Jakub Drąg, Piotr Holka, Justyna Szamańska, Klasa Ib: Patrycja Napierała, Natalia Peciuch, Weronika Mysiak, Klasa Ic: Agata Andrałojć, Kamila Fabiańska, Agata Przybysz, Regina Schubert, Klaudia Skrzypczak, Klasa Id: Michalina Nowakowska, Klasa I e: Julita Molik, Klasa IIa: Kinga Pluskota, Klasa IIb: Dominika Napierała, Joanna Nowakowska, Marta Błoch, Klasa IIc: Marta Hanyżkiewicz, Mateusz Nowak, Klasa IId: Weronika Ciepłucha, Dominika Czajka, Magdalena Schubert, Anna Siuda, Dawid Węgrzyn, Klasa IIe: Aleksandra Kacperska, Ewelina Walorczyk, Klasa IIIa: Weronika Dobkiewicz, Hanna Bąbelczyk, Marta Czarnecka, Klaudia Hełka, Piotr Zych, Klasa IIIb: Patrycja Paech, Partyk Kamiński, Klaudia Pakuła, Klasa IIIc: Sandra Skrzypczak, Ida Kierzynka, Maciej Stasiak, Sara Wejman, Klasa IIId: Weronika Pierońska, Karina Kaźmierczak, Paulina Polus, Klaudia Bengsch, Olga Nowak, Mateusz Jarnut, Klasa IIIe: Katarzyna Królik, Marta Wzientek, Kinga Jasiak, Jagoda Mamet, Marta Taberska, Klasa IIIf: Natalia Kubiak, Joanna Wróbińska, Paulina Wicenta. Uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas trzecich. Teraz przed nimi nowe wyzwania i możliwości. Zaszczytny tytuł PRIMUS INTER Weronika Pierońska PARES, czyli pierwszy wśród równych, przyznawany uczniom kończącym szkołę, otrzymała uczennica Weronika Pierońska, natomiast nagrodę burmistrza otrzymała Weronika Dobkiewicz. Obie wyróżniały się postawą, wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi ocenami podczas trzyletniej edukacji w naszej szkole. Do szkolnej Złotej Księgi, z wybitnymi wynikami w nauce, wpisali się: Weronika Pierońska, Weronika Dobkiewicz, Katarzyna Królik, Patrycja Paech i Patryk Kamiński. GRATULUJEMY WSZYSTKIM I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW! A teraz lato, lato, lato czeka Miłych wakacji! Jola Górniak 5

6 Co się wydarzyło, co zamierzamy 21 czerwca 2008 r. odbył się I powiatowy Otwarty Turniej Brydża Sportowego, którego głównym organizatorem było nasze Stowarzyszenie. Puchar Burmistrza zdobyła para z Sierakowa Janina Kaczmarczyk i Zbigniew Nawrocki. Puchar Dyrektora MDK Jolanta Klawe i Edward Szuflak. Puchar Prezesa UTW Marian Grzesiak i Krzysztof Cyranik. nr 20 Odbyte w dniu 26 czerwca 2008 r. Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, uchwaliło zamierzenia programowe na rok akademicki 2008/2009 oraz nadało pani Mariannie Baturze godność Członka Honorowego UTW w Międzychodzie. Zebranie zakończył spektakl Żałosne przygody diabełka Fajfika przygotowany przez sekcję teatralną MDK. Barbara Napieralska Pracowity Rok Akademicki 2007/2008 zakończył się. Życzymy więc wspaniałych pełnych słońca i ciepła wakacji, odpoczynku oraz nabrania sił do czekających w nowym Roku Akademickim zadań. Redakcja Witryny UTW Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. Feliks Chwalibóg To lubię Przywiązanie do miejsca dziś już nie jest w modzie, mnie jednak wciąż niezmiennie roztkliwia i wzrusza w herbie naszego miasta rozłożysta grusza, tak mi swojsko, znajomo tutaj, w Międzychodzie. Znam tu każdą uliczkę, każde drzewo w parku, pamiętam most drewniany, stare domki, płoty, pracowite wieczory, leniwe soboty i piszczałkę kupioną kiedyś na jarmarku. Wrosłam w to miasto jak dąb w ziemię korzeniami, jak krzew bzu albo róży w kwiatowym ogrodzie. I choć świat swym przepychem wciąż kusi i mami, choć życie bez pardonu czasem kąsa, bodzie, to lubię się przechadzać w parku pod lipami, i lubię, jak mnie ranek wita w Międzychodzie. Eugenia Mieczkowska Motto: Życia o sens nie pytaj, sensu życia szukaj ZAMIERZENIA PROGRAMOWE UTW W MIĘDZYCHODZIE NA ROK AKADEMICKI 2008/2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie jest placówką propagującą, głównie wśród emerytów i rencistów, wartościowy sposób życia umożliwiający uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki i rozwijanie indywidualnych talentów i pasji słuchaczy, a ponadto dającą wsparcie tym wszystkim, którzy podejmują się działań na rzecz drugiego człowieka. Dla siebie i innych to hasło programowe roku akademickiego 2008/2009 I Działalność na rzecz członków Stowarzyszenia: 1. Aktywizacja intelektualna: organizowanie dwa razy w miesiącu wykładów z zakresu historii, literatury, medycyny, psychologii, filozofii, religioznawstwa, geografii, ochrony środowiska, prawa i polityki oraz spotkań z osobami znaczącymi w życiu społecznym i kulturalnym Międzychodu. 2. Aktywizacja edukacyjna: prowadzenie cotygodniowych lektoratów języka angielskiego, niemieckiego i sekcji obsługi komputera oraz zorganizowanie wycieczek edukacyjnych do Puszczy Noteckiej i Zakładu Utylizacji Odpadów w Mnichach oraz wycieczek krajoznawczych; krajowych: Szlakiem Piastowskim lub do Kórnika i Rogalina oraz zagranicznych: do Aten i Berlina. 3. Organizowanie cotygodniowych zajęć wspomagających sprawność fizyczną: gimnastyki rehabilitacyjnej, choreoterapii, aerobiku, rajdów pieszych bądź rowerowych oraz czterech wyjazdów na pływalnię. 4. Prowadzenie warsztatów psychoterapeutycznych mających na celu osiągnięcie harmonii wewnętrznej. 5. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań w sekcjach: teatralnej, literackiej, malarskiej, rękodzieła artystycznego, kulinarnej, śpiewu, tańca towarzyskiego, turystycznej, brydżowej lub gier sportowych. 6. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym: grzybobrania, andrzejek, podkoziołka i uniwersjady. 7. Kontynuowanie działalności Studenckiej Rady Uczelnianej. II Działalność członków UTW na rzecz innych w ramach integracji pokoleń: 6 Informator Miêdzychodzki U źródeł Kamionki To już szósty raz mogliśmy podziwiać uroki Doliny Kamionki. Rajd wyruszył z Lewic, gdzie ta mała rzeczka bierze swój początek. U źródła Kamionki spotkało się 29 zapaleńców pieszej wędrówki. Tutaj też 8 czerwca 2008 r. nastąpiło odsłonięcie tablicy Rzeka Kamionka. Aktu tego dokonali Burmistrz Międzychodu Roman Musiał oraz wicestarosta powiatu Jędrzej Schubert. Fundatorem tablicy jest Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny. Henryk Paech, założyciel Fundacji, poinformował, że tablice z napisem Rzeka Kamionka zostaną umieszczone wzdłuż jej przepływu w ośmiu miejscach. Po krótkiej ceremonii ruszyliśmy na trasę. Wędrowaliśmy malowniczą okolicą wśród lasów, pól i łąk, które urzekały nas swą zielonością, zapachem ziół i świeżej trawy. Mogliśmy podziwiać stawy, jeziora, przez które przepływa ta rzeczka, przyjrzeć się z bliska starym, nieczynnym już dziś młynom. Maszerując wśród wzniesień i parowów, czuliśmy się jak w górach. Mozolna wspinaczka dawała się we znaki, ale marsz granią i widok na u podnóża wijącą się ślicznymi meandrami Kamionkę rekompensował zmęczenie. Utrudzeni, ale radośni i zadowoleni dotarliśmy na metę rajdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie. Łyk chłodnego, orzeźwiającego napoju pozwolił zapomnieć o zmęczeniu, a gorąca kiełbaska szybko dodała rajdowcom sił, więc chętnie skorzystali z zaproszenia dyrektor Jolanty Klawe do zwiedzenia tej pięknie zagospodarowanej szkoły. W rajdzie uczestniczyli także przedstawiciele Nadleśnictwa Bolewice, Tadeusz Szymański i Wiesław Walewicz, znakomicie znający teren, dzięki czemu przewodniczka Jolanta Górniak miała ułatwione zadanie, a nasza wiedza o regionie znacznie się poszerzyła. W imieniu uczestników rajdu serdecznie dziękuję wszystkim Organizatorom za ten VI Rajd Doliną Kamionki.. Róża Walkowiak 1. Przygotowanie spektaklu teatralnego dla dzieci. 2. Utworzenie Wolontariatu Studentów UTW w szpitalu. 3. Realizacja projektu Zielony Zakątek zgłoszonego na ogólnopolski konkurs grantowy Seniorzy w akcji. 4. Prowadzenie zajęć w klubach seniora. 5. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Związkiem Emerytów, Inwalidów i Rencistów. 6. Pomoc organizacyjna i metodyczna filii UTW w Sierakowie. 7. Czynny udział studentów UTW w imprezach organizowanych przez placówki oświatowo-kulturalne. 8. Udzielanie raz w miesiącu porad prawnych. III Popularyzowanie idei i dokumentowanie działalności UTW: 1. Organizowanie wymiany kulturalnej pomiędzy ościennymi miastami i gminami. 2. Zorganizowanie pod patronatem Marszałka Wielkopolski II Wojewódzkiego Spotkania Artystycznego UTW Międzychód Przeprowadzenie II Wojewódzkiego Turnieju Brydżowego UTW oraz II Powiatowego Turnieju Brydżowego o Puchar Burmistrza Międzychodu. 4. Prezentowanie prac studentów UTW w Muzeum Regionalnym. 5. Udział delegacji UTW w konferencjach i spotkaniach międzyuniwersyteckich. 6. Prowadzenie strony internetowej oraz Kroniki UTW. 7. Redagowanie Witryny UTW w Informatorze Międzychodzkim. 8. Wydanie Biuletynu nr 3.

7 PRZEDSIĘBIORCZY MIĘDZYCHODZIANIN W 150. rocznicę urodzin Oskara Tietza i na 630-lecie Międzychodu Burmistrz Międzychodu, wspierany grupą inicjatywną, postanowił nagrodzić najbardziej aktywnych przedsiębiorców statuetką Oskara Tietza i wręczyć je na Gali Przedsiębiorców w dniu Kiermaszu Św. Marcina. O pomoc w wyborze najbardziej przedsiębiorczych międzychodzian zwraca się do mieszkańców Międzychodu, którzy mogą zgodnie z poniższym regulaminem nominować swoich kandydatów. Oto ten regulamin: REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZY MIĘDZYCHODZIANIN 1. Organizatorem przyznawania nagrody Przedsiębiorczy Międzychodzianin jest Burmistrz Międzychodu. 2 Nagrody przyznaje Burmistrz Międzychodu na wniosek Kapituły powołanej przez Burmistrza Międzychodu. 3. Kapituła nominuje do nagrody w postaci statuetki Oskara Tietza. 4. Nagroda przyznawana jest osobom przedsiębiorczym, firmom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom spełniającym standardy i normy ustawowo-prawne oraz powszechnie i społecznie akceptowanym. Kandydaci nominowani do Nagrody Przedsiębiorczy Międzychodzianin oraz otoczenia, w których pracują i działają, muszą cieszyć się szacunkiem i uznaniem zainteresowanych środowisk, Kapituły, a przede wszystkim społeczności miasta i Gminy Międzychód. 5. Nagroda honoruje kandydatów wymienionych w pkt. 4 Regulaminu za dokonania i inicjatywy lokalne mające na celu rozwój własnych firm i tym samym promocję Miasta i Gminy Międzychód. 6. Rocznie mogą być przyznane nie więcej niż 3 statuetki. 7. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Międzychodu Przedsiębiorczy Międzychodzianin w postaci statuetki Oskara Tietza zgłaszać mogą: stowarzyszenia, instytucje, organizacje społeczne i zawodowe i wszelkie inne grupy społeczne na specjalnym formularzu, zgodnie z pkt. 9 i 10, a także osoby indywidualne poprzez złożenie kuponu plebiscytowego. 8. Złożone wnioski oraz kupony plebiscytowe opiniuje i ocenia powołana przez Burmistrza Międzychodu Kapituła. 9. Wniosek i kupon plebiscytowy powinien zawierać: imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy, przedsiębiorstwa, wraz z uzasadnieniem i podpisem wnioskującego. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 10. Wnioski i kupony należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 1 września do 30 września. 11. Warunkiem rozpatrzenia wniosku i kuponu jest terminowe złożenie w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (pok. 48, tel ). 12. Informacja o przyznaniu nagrody Przedsiębiorczy Międzychodzianin wraz z regulaminem ukaże się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Międzychód w terminie od maja 2008 r. 13. Lista nagrodzonych zostanie podana podczas Gali Przedsiębiorczych. Podczas tej uroczystości zostaną też wręczone statuetki Przedsiębiorczy Międzychodzianin i rozlosowane nagrody dla uczestników plebiscytu. 14. Gala Przedsiębiorczych odbywać się będzie w terminie organizacji Kiermaszu Rogali Św. Marcina. PLEBISCYT PRZEDSIEBIORCZY MIĘ DZYCHODZIANIN Jeśli chcesz mieć wpływ na decyzję Kapituły powołanej przez Burmistrza Międzychodu opiniującej i oceniającej kandydatów do nagrody Burmistrza Przedsiębiorczy Międzychodzianin, weź udział w plebiscycie Informatora Międzychodzkiego : - dokładnie wypełnij KUPON PLEBISCYTOWY - wytnij i prześlij go lub dostarcz osobiście do Referatu Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie ul.piłsudskiego2 pok.48 w terminie do 30 września br. Kupony plebiscytowe wezmą udział w losowaniu wartościowych nagród, których losowanie odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczych. Kupony plebiscytowe drukować będziemy w kolejnych Informatorach, aż do września. Informator Miêdzychodzki W sobotnie popołudnie 28 FESTYN W RADGOSZCZY czerwca o godzinie rozpoczął się letni festyn w Radgoszczy, do którego od kilku tygodni przygotowywali się zarówno mieszkańcy wsi jak i organizatorzy czyli Rada Sołecka Radgoszczy, Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji oraz Międzychodzki Dom Kultury. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Burmistrz Międzychodu Krzysztof Michalski wraz z sołtysem Jackiem Paluszakiem. Pierwszą zaplanowaną atrakcją był pokaz akcji policyjnej w wykonaniu Powiatowej Komendy Policji w Międzychodzie. Policjanci upozorowali akcję porwania i przechwycenia ofiary. Nie zabrakło efektów strzelaniny oraz wartkiej akcji, która wyglądała niezmiernie realistycznie. Po tym zapierającym dech w piersiach pokazie, mieszkańcy mogli się zrelaksować oglądając aktorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, w krótkich, ale jakże zabawnych skeczach z żartem i humorem, które przeplatane były piosenkami w wykonaniu solistów Studia Piosenki. Punktualnie o godzinie rozpoczęły się, przez wielu oczekiwane, mecze piłki nożnej. Gościnna drużyna z Niemiec Old boy Wolzburg grała przeciwko drużynie kobiet Polonia Poznań z wynikiem 3:0 dla Niemiec, oraz z RKS Radgoszcz z rezultatem 0:6 dla mieszkańców Radgoszczy. Ostatni natomiast mecz rozegrali RKS Radgoszcz przeciw Polonia Poznań. Zaraz po zmaganiach piłkarskich na boisko w Radgoszczy wjechały wozy strażackie Straży Pożarnej w Międzychodzie; cała uwaga Radgoszczan zwrócona była właśnie na nie. Dzieci i dorośli z równym zainteresowaniem oglądali pojazdy strażackie, które w tym dniu było dostępne dla każdego. W tym czasie po drugiej stronie boiska, na wyłożonych matach rozgrzewali się już czołowi zawodnicy Pucharu Polski w technice zapaśniczej i akrobatyki. Zapaśnicy dali wspaniały pokaz chwytów, stylów używanych w zapasach oraz zaprezentowali krótką walkę. Na końcu chętni śmiałkowie mogli spróbować swoich sił i zmierzyć się z zawodnikami. Mieszkańcy mogli również wykazać się w konkurencjach sportowych, w których nie mogło zabraknąć przeciągania liny oraz spaceru farmera. Mimo deszczowej pogody, która momentami przeszkadzała w konkurencjach, chętnych nie brakowało. Dla wszystkich odważnych znalazły się drobne upominki ufundowane przez organizatorów. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Radgoszczy. Dla których wystąpił zaproszony specjalnie na tę okazję iluzjonista. Pokaz magii cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Jako ostatni punkt programu zaplanowana była zabawa taneczna z zespołem Antrax, która trwała do późnych godzin wieczornych. Chociaż pogoda w tym roku nie dopisała, to mimo tego festyn można uznać za udany. MDK 7

8 SUKCESY MŁODYCH ARTYSTÓW Z SEKCJI MDK Minął kolejny rok wytężonej pracy sekcji Międzychodzkiego Domu Kultury. Pracy, która zaowocowała licznymi sukcesami wieńczącymi trud zarówno uczestników sekcji jak i ich instruktorów. Wyliczmy te najważniejsze. Formacja hip-hop została laureatem Powiatowej Ligi Kultury etapu tanecznego, mimo, iż rozpoczęła działalność dopiero pod koniec minionego roku pod okiem inst. Karoliny Bińkowskiej. Wyróżnienie w etapie teatralnym Powiatowej Ligi Kultury otrzymała grupa teatralna Smerfiki prowadzona przez inst. Krystynę Górską. Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na czele z dyrygentem Zenonem Ratajczakiem reprezentowała Międzychód na imprezach w Czechach, a Zespół Pieśni i Tańca Dąbczaki, prowadzony przez inst. Elżbietę Staręgę i Janusza Pawko, reprezentował nas na festiwalu w Turcji. Studio Piosenki Międzychodzkiego Domu Kultury wzięło udział w licznych festiwalach piosenki: festiwal w Budzyniu Piramida 2008, gdzie Kuba Zachciał został laureatem, a Roksana Haufa otrzymała wyróżnienie; festiwal w Krakowie Nowa piosenka w starym Krakowie, gdzie Kuba Zachciał zdobył III miejsce; festiwal w Drezdenku O złotą sosnę, gdzie Natalia Zielonka i Kuba Zachciał otrzymali wyróżnienia, a Karolina Mleczak otrzymała Złotą sosnę, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Chodzieży, gdzie Roksana Haufa i Kuba Zachciał zdobyli wyróżnienia, a Natalia Zielonka została laureatką I miejsca. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zdobyte dla Międzychodu laury. Życzymy dalszych sukcesów. Życiowy poker Dnia 24 czerwca 2008 r. odbyła się promocja książki pana Ryszarda Krawca pt. Życiowy Poker. Autor urodził się w Poznaniu w 1946 r. Jest lekarzem specjalistą neurologiem i radiologiem. Aktualnie mieszka w Puszczykowie pod Poznaniem. Całe swoje życie zawodowe przepracował w Międzyrzeczu, na Ziemi Lubuskiej, w ośrodku neuropsychiatrycznym. Ryszard Krawiec bardzo starannie dzieli czas wolny (poza zawodem), poświęcając go ukochanej rodzinie oraz pasjom i zainteresowaniom. Zajmuje się rzeźbą stworzył i wystawił ponad 200 postaci ukrzyżowanego Chrystusa wykonanego z gałęzi sosny oraz cykl ponad 100 aktów kobiecych z kory czarnej topoli. Inną pasją jest pisanie, najchętniej krótkich form, z których preferuje limeryki. Organizatorem uroczystości był Międzychodzki Dom Kultury oraz Drukarnia-Międzychód. Dzięki pomocy pani Katarzyny Kędzierskiej, która wydała w międzychodzkiej drukarni tomik wierszy pt. jeszcze wczoraj już dzisiaj pan Ryszard usłyszał o naszej drukarni i postanowił powierzyć nam wydanie swojej twórczości literackiej. Scenariusz uroczystości przygotowała pani Ewa Żuryło. Atmosfera panująca na promocji poruszyła emocje wielu osób, w tym również autora. Na scenie prezentowane były rzeźby pana Ryszarda, niezwykłych wrażeń dostarczyło gościom słuchanie limeryków czytanych przez autora i przyjaciela rodziny pana Jerzego Garniewicza, który zaśpiewał również kilka romansów rosyjskich. Piosenki o miłości wykonały solistki studia piosenki: Natalia Zielonka i Karolina Mleczak. Świece, krzyże, rzeźby oraz nastrojowa muzyka stworzyły niepowtarzalny klimat spotkania, który docenili licznie przybyli goście, rodzina, przyjaciele. Nie zbrakło gratulacji, miłych słów od bliskich i znajomych, kwiatów, lampki szampana oraz wpisów do Złotej Księgi. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego niezwykłego spotkania. Zachęcamy do przeczytania Życiowego Pokera osobistej publikacji dedykowanej żonie Jadwidze. WYDAWCA Życiowy poker Przez cztery lata musiałem się starać Aby powstało z nas stadło czyli jedna para. A potem miłość, nie tam żadne czary, Dała nam Anię i Krzyśka były już dwie pary. Z tym szczęściem moim czułem się jak król- Można śmiało powiedzieć- życiowy full! Mamy też trzy wnuczki bystre, wyjątkowe, Ale płeć ta sama(dziewczynki), więc trzy jednakowe. Trzeba by Krzyska teraz zapytać Kiedy wykulnie dużego strita, Bo choć Ania ma Maję, czyli nowy byt Jednak to nie jest nawet mały strit! Dom, dwoje dzieci i złoto kobieta To cztery szczęścia- po prostu kareta! Ale uważam celem ożenku albo też zamęścia Winien być poker na szóstkach czyli pełnia szczęścia! Że nie jest to łatwe? Szkoda się rozczulać Należy wziąć życie jak kostki w garść! I do skutku kulać! (żonie Jadwidze przy stanie wnucząt 3) Ryszard Krawiec Informator Miêdzychodzki Fot. Mirosław Piosik

9

10 SEJMIK KULTURY 23 czerwca 2008 roku w Międzychodzkim Domu Kultury odbyła się IV Gala Sejmiku Kultury, podczas której zostały wręczone statuetki i listy gratulacyjne animatorom oraz osobom wspierającym rozwój kultury w środowisku międzychodzkim. W czwartej już Gali Sejmiku Kultury wzięli udział nie tylko animatorzy kultury, laureaci, ale również przedstawiciele władz i instytucji współpracujących i wspierających nasze środowisko. Uroczystość wręczania statuetek i wyróżnień prowadziła p. Grażyna Marcinkowska dyrektor ZO- EiAO w Międzychodzie oraz p. Rafał Litke. Od kilku lat burmistrz Roman Musiał nagradza najbardziej zasłużonych dla miasta artystów i działaczy kultury statuetkami zaprojektowanymi przez międzychodzianina Jerzego Gackowskiego. Jest to uhonorowanie twórców i animatorów, dzięki którym w naszym mieście kwitnie życie kulturalne i artystyczne. Są to ludzie ogarnięci pasją, którzy promują swymi dokonaniami Ziemię Międzychodzką, ożywiają społeczność, w której żyją odkrywają tworzą i zostawiają ślad. Spośród osób nominowanych do tychże nagród i wyróżnień statuetki otrzymali: w kategorii Twórca Kultury: Marianna Batura, w kategorii Działacz Kultury: Wioleta Skowrońska, w kategorii Twórca i Działacz Kultury: Teresa Cichosz. Listy gratulacyjne Burmistrza Międzychodu dla wyróżniających się twórców i działaczy otrzymali: w kategorii Twórca i Działacz Kultury Jerzy Gackowski, w kategorii Działacz Kultury: Izabela Dziechciarz, Ewa Łapaj-Matuszak, Hanna Nowaczyk, Stanisław Szukalski, Marek Szałek, Krystyna Talarek, Ewa Żuryło. Natomiast dla wyróżniających się sponsorów Sejmik przyznał tytuł Mecenasa Kultury Fabryce Mebli Tapicerowanych Christianapol. Statuetki te są z pewnością wyrazem uznania za osiągnięcia artystyczne, ale także dokonania i bezinteresowną pracę na rzecz lokalnej społeczności. Są też dostrzeżeniem i uhonorowaniem wieloletnich działań. Animator kultury kojarzy się potocznie z pracownikiem domu kultury lub panią pilnującą eksponatów w muzeum. Nic bardziej mylącego tymi słowami przewodnicząca sejmiku p. Teresa Cichosz przypomniała uczestnikom tego wydarzenia, kim są animatorzy kultury i jaką rolę spełniają w środowisku. Warto przypomnieć, iż są to ludzie ożywiający kulturę. Różne są też sposoby ożywiania kultury. Elementem łączącym wszystkie działania w zakresie animacji jest sztuka. Ale jest to sztuka w szerokim pojęciu tego słowa od fotografii, poprzez teatr, literaturę, malarstwo, na tańcu i muzyce kończąc. Podstawową umiejętnością, którą powinien odznaczać się animator, jest znajomość środowiska, w którym działa i chęci, by to działanie zainicjować i tacy właśnie są tegoroczni laureaci Sejmiku Kultury Ẇręczeniu nagród towarzyszył występ zespołu trio Romantica z Gorzowa Wlkp. Mieliśmy również okazję być świadkami występu wspaniałej aktorki Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. p. Marzeny Wieczorek, która przeniosła nas w fascynujący klimat paryskiej kawiarenki. Wzbudziła podziw i zachwyt doskonałą interpretacją piosenek francuskiej artystki. Uczta kulturalna jak określiła tę imprezę jedna z laureatek zakończyła się słowami wiersza międzychodzkiej poetki Marianny Batury, w którym opiewała Międzychód i jego mieszkańców oraz ciepłymi słowami o szczęściu, które przesłała do nas p. Grażyna Marcinkowska. Bo przecież dzięki sztuce, dzięki ludziom, którzy ją wspierają, czujemy się szczęśliwsi, a odkrywanie szczęścia jest pasjonującą przygodą. Cieszy fakt, że żyją wśród nas ludzie z pasją, którzy pragną realizować swoje pomysły, a organizowanie takich uroczystości jak Gala Sejmiku Kultury jest nie tylko ukoronowaniem ich działań, ale również okazją do spotkania ciekawych ludzi i przeżycia miłych chwil. H.N. 10 Informator Miêdzychodzki Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce 2002 zaprasza do uczestnictwa w konkursie plastycznym Świat przyrody Krainy Stu Jezior REGULAMIN KONKURSU: 1. Organizator konkursu: Stowarzyszenie Artystyczne Drzewce Cel konkursu: rozwijanie wrażliwości estetycznej, propozycja aktywnego wypoczynku i promocja regionu oraz wyszukiwanie i promowanie nowych talentów artystycznych. 3. Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży. 4. Prace plastyczne oceniane będą wg kategorii wiekowych:6-9 lat, lat,16-25 lat. 5.Tematem jest przedstawienie chronionych gatunków roślin i zwierząt w swoim środowisku z regionu powiatu międzychodzkiego. 6. Opis pracy: temat konkursu: Świat przyrody Krainy Stu Jezior, tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres do korespondencji: nazwa szkoły, placówki lub adres prywatny. 7. Każdy uczestnik może złożyć od 1-2 prac plastycznych wykonanych w dowolnej technice o formacie minimum A3 (297x420 mm). 8.Konkurs ogłoszony z dniem 15 czerwca 2008 r. 9.Termin nadsyłania prac: do 30 września 2008 r. 10. Prace można składać w Biurze Promocji UMiG Międzychód, ul. Piłsudskiego 2, pok.48 lub w Starostwie Powiatu ul.17 Stycznia 147, pok Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora, składająca się z przedstawiciela UMiG Międzychód, Starostwa Powiatowego, artysty plastyka i przedstawicieli Stowarzyszenia. 12. Ogłoszenie wyników: do 31 października 2008 r. 13. Laureaci konkursów w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Autorzy najciekawszych prac zostaną zaproszeni do udziału w VIII letnim plenerze malarskim stowarzyszenia sierpień Prace nadesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatorów. 15. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu. 16. Regulamin konkursu został ogłoszony na stronie internetowej: drzewce2002. republika.pl oraz w lokalnej prasie. Zarząd SAD2002 Zakończenie roku świetlicowego Ten dzień bez wątpienia należał do dzieci ze świetlicy środowiskowej przy ul. Strzeleckiej. Zakończenie roku świetlicowego postanowiliśmy uczcić lodami i pizzą. Wybraliśmy się więc do pizzerii Paolo. Każda grupa dzieci wybrała sobie taką pizzę jaką lubi. Przy oczekiwaniu na zamówienie przypomnieliśmy sobie zasady savoir-vivre. Wielkość pizzy przeszła nasze oczekiwania, dzieci były zachwycone. Wszystko wyśmienicie smakowało. Po powrocie do świetlicy wszyscy życzyliśmy sobie udanych wakacji. W czerwcu odbył się również wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej w Mniszkach. Dzieci zapoznały się z dawnymi zawodami. Po zwiedzaniu obiektów udaliśmy się Doliną Kamionki obejrzeć pracę bobrów. Wyjazd zakończył się wspólnym ogniskiem. Wycieczka dzieciom bardzo się podobała, pełni wrażeń wróciliśmy do Międzychodu. W. Dreger Myśli z alei kasztanów (siedemnasta część cyklu) 1. Aforyzm: ekspresja poprzez redukcję. 2. Rozmowa: zanikający rodzaj sztuki. 3. Pamięć: hibernacja zapisu JA. 4. Ironia losu: śmierć ze szczęścia u bram fałszywego raju. 5. Wiedza: lekarstwo łagodzące objawy myślenia. 6. Mass media: z deszczu cenzury pod rynnę manipulacji. 7. Kulinarna demagogia polityczna: kiełbasa wyborcza. 8. Apolityczność: przejaw manifestacji politycznej. 9. Słowo wykładnia myśli, pustosłowie wykłada się samo. 10. Poetą kto w słońcu maluje księżycem. Romuald Jankowski Sprostowanie Szanowni Czytelnicy, w ostatnim numerze Informatora Międzychodzkiego w artykule Ścieżka rowerowa ŚLADAMI RADUSZA pojawiły się błędy: jest Piotr Nowak, powinno być Piotr Mleczak; jest W latach 50. rozbudowano pozostałe gospodarstwa., powinno być zlikwidowano ł jest (...)rozbudowę gospodarstw., powinno być rozbiórkę. Przepraszamy za błędy. Redakcja

11 Niebezpieczne kleszcze czym grozi ukąszenie przez kleszcza Wilgotne lato i łagodna zima sprzyjają rozprzestrzenianiu się kleszczy, wzrost ich aktywności rozpoczyna się wiosną i trwa do późnej jesieni. Siedliskami kleszczy są wilgotne obszary roślinne, zwłaszcza lasy liściaste i mieszane, łąki, polany oraz zarośla w pobliżu jezior i rzek. Zachorowania: Kleszcze mogą przenosić drobnoustroje chorobotwórcze: wirusy wywołujące kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych (kzm); choroba przebiega w 2 fazach: I faza choroby pojawia się po 7-14 dniach od kontaktu z kleszczem i przebiega z gorączką oraz objawami podobnymi do grypy, II faza tzw. neurologiczna, gorączka, wymioty, nudności, utrata przytomności silne bóle głowy. bakterię (krętka Borrelia burgdorferi) wywołującą boreliozę; choroba przebiega w 3 stadiach: I stadium zmiany skórne w postaci rumienia wędrującego po 1-3 tygodniach w miejscu ukąszenia przez kleszcza, rumień ma kształt obrączkowaty, rozjaśniony w środku,stopniowo powiększający się; często występują objawy grypopodobneł II stadium występują zakażenia układowe objawiające się wędrującymi bólami i obrzękiem stawów oraz zapaleniem mięśni i stawów, III stadium przewlekła borelioza ujawniająca się po wielu miesiącach od zakażenia. Ryzyko zachorowań zależy od czasu w jakim kleszcz ma kontakt ze skórą człowieka. W przypadku kzm wystarczy krótkotrwały kontakt, a w przy- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie informuje o rozpoczynającej się od 1 lipca 2008r. - Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej w zakresie profilaktyki HIV /AIDS WRÓĆ BEZ HIV W Polsce najczęściej do zakażenia HIV dochodzi poprzez kontakt seksualny. Głównym zadaniem kampanii społecznej Wróć bez HIV jest zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych. Jak wynika z przeprowadzanych badań, Polacy posiadają dużą wiedzę na temat HIV i AIDS, nie zawsze potrafią jednak wykorzystywać ją w praktyce Ṗragniemy naszą medialną kampanią profilaktyczną zwrócić uwagę społeczeństwa na ryzykowne zachowania, które szczególnie często zdarzają się w grupie wiekowej lat oraz od lat. To właśnie w tych grupach zauważamy w ostatnim czasie największy wzrost liczby zakażeń HIV. Poprzez kampanię Wróć bez HIV chcemy powiedzieć, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania, czy też płeć. Warto więc zastanowić się nad zrobieniem testu na HIV, poznać swój status serologiczny, zawsze i wszędzie unikać ryzykownych zachowań. Wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce: negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, używaj prezerwatywy. nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera, choćby przypadkowego po prostu żyć bezpieczniej HIV i AIDS nie zna granic! Wszelkie niezbędne informacje można otrzymać na stronie internetowej: Całodobowy ogólnopolski telefon zaufania AIDS: Poradnictwa w zakresie profilaktyki HIV/AIDS udziela starszy asystent oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia mgr Anastazja Krysztofek-Kinal. Informacje uzyskasz dzwoniąc pod numerem wew. 19 Ȧ.K.K Można się kąpać! Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie informuje, że na terenie powiatu międzychodzkiego kąpiel jest dozwolona bez zastrzeżeń w kąpieliskach zlokalizowanych na jeziorach: Mierzyńskim w Mierzynie, Jaroszewskim przy OWiR w Sierakowie, Jaroszewskim przy COSSz TKKF w Sierakowie, Młyńskim w Prusimiu, Łowyńskim w Łowyniu, Lutomskim w Sierakowie, Chrzypskim w Chrzypsku Wielkim; kąpiel jest dozwolona warunkowo (przekroczony jest wskaźnik BZT5, który nie ma znaczenia zdrowotnego) w kąpielisku zlokalizowanym na Jeziorze Miejskim w Międzychodzie. Komunikaty o aktualnym stanie wody w kąpieliskach zorganizowanych umieszczane są na stronie internetowej Kierownik Oddziału Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej mgr inż. Bożena Mokra Informator Miêdzychodzki padku zakażenia boreliozą, do zakażenia dochodzi po dłuższym kontakcie tj. kilku godzin. Zapobieganie ukąszeniom: 1. unikać trenów zakażonych kleszczami. 2. unikanie ekspozycji na zakażenie poprzez stosowanie odpowiedniego ubrania i nakrycia głowy. 3. stosowanie środków odstraszających Zapobieganie zachorowaniu: 1. gotowanie lub pasteryzacja mleka pochodzącego od krów, kóz lub owiec. 2. dokładne obejrzenie całego ciała i głowy po pobycie w lesie, parku, ogrodzie. 3. jak najszybciej usunąć kleszcza ze skóry. Po zauważeniu przyczepionego kleszcza należy go ostrożnie usunąć z powierzchni skóry (najlepiej pęsetą ująć kleszcza bezpośrednio przy skórze i delikatnie, ale zdecydowanym ruchem,wyciągnąć lub wykręcić ze skóry). Należy uważać aby podczas usuwania nie uszkodzić kleszcza tak, aby w skórze nie pozostała jego główka. Miejsce ukłucia zdezynfekować, a ręce umyć wodą z mydłem. W każdym przypadku ukąszenia przez kleszcza należy skonsultować się z lekarzem. Stosowanie wymienionych zasad zmniejsza prawdopodobieństwo ukąszenia i zakażenia. Jednak najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się są szczepienie ochronne. Szczepienia zaleca się osobom przebywającym na terenach endemicznych: zatrudnionych przy eksploatacji lasów, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom, uczestnikom obozów letnich i kolonii. Szczepienie przeciwko kzm jest szczepieniem zalecanym. Schemat szczepień uzależniony jest od zaleceń producenta preparatu szczepionkowego. Przed zaszczepieniem należy skonsultować się z lekarzem. W.B. KONKURS Palisz, płacisz Zdrowie tracisz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie zaprasza do udziału w konkursie na fraszkę lub wiersz o tematyce antynikotynowej Palisz, płacisz Zdrowie tracisz organizowanej w ramach Letniej Kampanii Młodość bez Papierosa. Celem konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz lansowanie mody na nie palenie. Przedsięwzięcie ma charakter lokalny mogą w nim brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a także osoby dorosłe. Zadaniem konkursu jest napisanie fraszki lub krótkiego wiersza zabarwionego żartem i dowcipem dostarczającym argumentów przemawiających za niepaleniem lub zerwaniem z nałogiem. Opracowany utwór napisz na kartce pocztowej, podaj swoje dane osobowe adres zamieszkania, nazwę zakładu pracy, szkoły do której uczęszczasz oraz numer telefonu domowego i wyślij na adres lub dostarcz do: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie ul. Strzelecka w Międzychodzie z dopiskiem KONKURS O ZDROWIU do dnia 4 sierpnia 2008 roku. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy w Międzychodzie, które będą wręczone w czasie Imprezy Koncert Muzyczny Przystań w dniu 17 sierpnia organizowanej przez Międzychodzki Dom Kultury. Nadesłanie lub dostarczenie utworu przez czytelnika oznacza że równocześnie wyraża zgodę w przypadku wygranej na opublikowanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania Anastazja Krysztofek-Kinal Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie ZMIANY KLIMATYCZNE A ZDROWIE Pod takim hasłem przebiegał ogólnopolski konkurs plastyczny w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Organizatorami konkursu byli GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce. Głównym celem konkursu było uświadomienie uczniom wpływu zmian klimatycznych na zdrowie człowieka, a w szczególności poszerzenie wiedzy o przyczynach zmian klimatycznych, promowanie zachowań mających na celu spowalnianie zmian klimatu. Tematyka prac miała nawiązywać do zmian zachodzących w klimacie oraz wpływu człowieka na ich przyspieszenie lub spowolnienie w odniesieniu do zdrowia ludzkiego i jego funkcjonowania w ekosystemie. W dniu 26 czerwca br. w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie odbyło się podsumowanie etapu powiatowego konkursu. Do konkursu przystąpiły 4 szkoły podstawowe z powiatu międzychodzkiego: w Sierakowie, Luboszu i Kwilczu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie. Zgłoszono 12 prac uczniów. Laureatami konkursu zostali: I miejsce Igor Kubiś Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzychodzie, II miejsce Dominika Kaczmarek Szkoła Podstawowa w Luboszu III miejsce Weronika Domańska Szkoła Podstawowa w Kwilczu. Prace w/w uczniów będą reprezentować powiat w etapie wojewódzkim. Uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Laureaci oraz pozostali uczestnicy etapu powiatowego konkursu otrzymają nagrody oraz upominki rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu za co w imieniu uczniów i własnym serdecznie dziękujemy. Anastazja Krysztofek-Kinal Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie 11

12 Początki ruchu turystycznego w Krainie 100 jezior Początki ruchu turystycznego na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim należy datować na przełom XIX i XX wieku, kiedy to władze pruskie podjęły szereg działań mających zaktywizować powiat międzychodzki pod względem gospodarczym. Jednym z nich było wybudowanie i uruchomienie w 1887 roku linii kolejowej z Międzyrzecza do Międzychodu, rok później przedłużonej przez Pniewy, Rokietnicę do Poznania. W kolejnych latach uruchomiono następujące linie: Wierzbno Skwierzyna, Miedzychód Sieraków Szamotuły i Miedzychód Zbąszyń. W 1908 roku Międzychód był już węzłem pięciu lokalnych linii kolejowych. Znacznie wcześniej, w latach , powstała pierwsza szosa o nawierzchni żwirowej. Był to trakt państwowy, łączący Poznań, przez Pniewy, Gorzyń, Skwierzynę i Kostrzyn, z Berlinem. Kursowała nim poczta konna, przewożąca też pasażerów. W 1841 roku istniała w Międzychodzie stacja konna, z której kursy pocztowe odbywały się do Skwierzyny, Kamionny, Gorzynia, Sierakowa i Drezdenka. W połowie XIX wieku powstały szosy prowincjonalne z Gorzynia przez Międzychód i Sieraków do Wronek oraz z Gorzycka, od szosy berlinskiej, do Międzyrzecza. W Międzychodzie funkcjonował port towarowy na Warcie. Port przyjmował również sporadycznie statki turystyczne, płynące Wartą i odwiedzające położone nad rzeką miejscowości. Jednak dopiero kolej stwarzała możliwość nie tylko szybkiego przewożenia towarów, ale i wygodnego podróżowania większej liczby osób. Dzięki lokalizacji stacji kolejowej w zachodniej części miasta zaczął się rozwijać pod względem urbanistycznym tonący w zieleni Lipowiec, niegdyś samodzielne tzw. Lindenstadt, w 1905 roku z inicjatywy burmistrza Alfonsa von Kaffka włączony do Międzychodu. Na początku XX wieku na Lipowcu nad Jeziorem Miejskim wybudowano dom wczasowy (przez Niemców zwany Kurhaus), z restauracją i pokojami noclegowymi dla przebywających tu na wypoczynku oficerów niemieckich. Obok, przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza, powstała dzielnica willowa. Całość miała charakter letniska. W tym też czasie z fundacji Oskara Tietza międzychodzianina, twórcy sieci domów handlowych Hertie w Niemczech utworzono promenadę wokół Jeziora Miejskiego i obsadzono ją drzewami, a także uporządkowano park, znajdujący się na Lipowcu przy dawnym zamku Unrugów. Ze środków fundacji wybudowano łazienki miejskie, halę sportową i stadion. Dzięki odbywającym się teraz rozgrywkom sportowym miasto mogło gościć kibiców i zarazem turystów, przyjeżdżających na mecze. Zatrzymywali się oni w dwóch hotelach przy Rynku. W 1912 roku przy obecnej ulicy 17 Stycznia trysnęło siarczkowe źródło artezyjskie, ujęte w żeliwną obudowę, zwane do dziś Laufpompą. Zawartość siarkowodoru 19 mg na 1 dcm 3 wody jest charakterystyczna dla wód zdrojowych. Powstały kompleks obiektów sportowych i wczasowych z promenadą, parkiem, jeziorem i bazą hotelową tworzył podwaliny ośrodka wczasowego i uzdrowiska. Przed I wojną światową na terenie Puszczy Noteckiej w okolicach nieistniejącej dziś wsi Radusz organizowano Łowy cesarskie, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród arystokracji niemieckiej. Powstałe w 1913 roku polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół organizowało wycieczki do wsi zamieszkałych w większości przez Polaków. W programie tych wyjazdów było poznawanie terenu, pokazy gimnastyczne i wspólne zabawy taneczne. 20 lipca 1914 roku w Bielsku pod Międzychodem odbyły się igrzyska sokole z udziałem drużyn z Sierakowa, Pniew i Lwówka, na które przybyli liczni kibice z tych miejscowości. Podobne wycieczki organizował Chór św. Cecylii, założony w Międzychodzie w 1909 roku przez kompozytora Napoleona Rutkowskiego z Ławicy. Dając koncerty i organizując przedstawienia teatralne, członkowie chóru przy okazji poznawali zabytki i historię odwiedzanych miejscowości. 17 stycznia 1920 roku na mocy Traktatu Wersalskiego Międzychód powrócił w granice Polski. Granicę przeprowadzono około 6 km na zachód od miasta. Nadgraniczne położenie stwarzało niewielkie możliwości rozwoju gospodarczego regionu. W latach w planie zagospodarowania miasta postawiono na jego wszechstronny rozwój, uwzględniając m.in. turystykę. W 1925 roku dr Andrzej Chramiec, znany z działalności społecznej i lekarskiej w Zakopanem, doceniając walory leczniczo-rekreacyjne miasta, uruchomił w Międzychodzie zakład przyrodoleczniczy. Łazienki miejskie przeznaczył na leczenie balneologiczne, salę gimnastyczną wykorzystał do rehabilitacji. Tak powstało Uzdrowisko dla Pracowników Państwowych. Mieściło się ono w budynku, w którym po II wojnie światowej znajdował się internat liceum ogólnokształcącego. Stacja kolejowa Międzychód Wschód otrzymała nazwę Międzychód Letnisko. Z inicjatywy burmistrza Michała Skrzypczaka nad jeziorem wybudowano plażę miejską z łazienkami. W latach na stadionie powstało nowe boisko i kryta trybuna dla widzów. Przebudowano też strzelnicę Bractwa Kurkowego. W 1929 roku w Sierakowie założono bazę dla obozów letnich Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego na terenie dzisiejszego ośrodka TKKF. W urządzonych z rozmachem obozach ćwiczyła m.in. narodowa kadra sportow- ŚLADAMI RADUSZA Podążając ścieżkami Puszczy Noteckiej odkrywamy pokłady historii ukryte w kamiennej scenerii czasu, krzywdę ludzi pozbawionych tożsamości, wyrwanych brutalnie ze swych korzeni, bezbronnych wobec ogromu zdarzeń. Przetarte, ceglane trakty wiodą ku omszałym przebłyskom dawnej świetności olenderskiego osadnictwa, gdzie dobiega kresu istnienie Radusza. Na niewielkim wzniesieniu tuż nad rzeką fragmenty ceglanego muru. To pozostałości domostwa młynarza, otoczone klonami i robinią akacjową. Dziś nie spiętrza wody młyńskie koło, nie pachnie świeżą mąką we młynie. Są tylko wspomnienia. Dalej kuźnia i tylko trzy milczące szkielety. Pod ogromna lipą ławy, jaki w karczmie, lecz nie tej, która niegdyś tętniła życiem. Ucichły gwar i weselne swawole. Z szynku pozostały puste piwnice, ni gorzałki, ni piwa, tylko zdeptane ludzkie marzenia. Poczta bez adresu, bez odbiorców, bez echa. Ukryta w listowiu wybujałych olszyn. Na wzgórzu nekropolia. Kamienne mogiły pokryte patyną dziejów. Ponad nimi kikuty krzyży, zbezczeszczone rękami złomiarzy. Nagrobki rozmyte we mgle czasu. Dębowe liście wymuskane w kamieniu zdobi surowość materii, zachwycając ażurowym pięknem. Podążanie zatartymi ścieżkami cmentarzyska zmusza do zadumy i refleksji nad istotą przemijania. Szkoła niegdyś okazała, tonąca w bluszczach zieleni dziś pusta. Od dawna nie dzwoni szkolny dzwonek, nie kończące się wakacje. Kamienne tablice celebrują ciszę. Próżno szukać kościoła. Ze strzelistą wieżą osadzaną na czworokącie bryły, miejsca kultu ewangelickiego. W głębi puszczy liczne ślady gospodarstw, wyludnionych, milczących. Uwagę przyciągają dwa majestatyczne świerki zespolone mozaiką igliwia. W przepastnych ramionach ukryte zdarzenia minionej epoki. W piwnicach przeszłości pustka. Toną w powojach wspomnienia dobrobytu. Prawdziwą skarbnicą informacji o Raduszu zastajemy w Izbie Pamięci, w Leśnictwie Mokrzec. Stare fotografie, przedmioty codziennego użytku, sprzęty gospodarstwa domowego i wiele innych unikatowych pamiątek z czasów świetności Radusza, pozwalają odkryć kawałki z historii, sięgnąć do źródeł prawdy, przerwać milczenie które trwało lata. Zofia Trzepióra-Noga ców i młodzieżowej grupy przysposobienia obronnego. W Poznaniu w kinie Słońce wyświetlano reklamy zachwalające Międzychód i powiat, nazywając ten teren Krainą 100 jezior, jednocześnie zapraszając turystów na wypoczynek. Magistrat międzychodzki w 1932 roku otworzył dla obsługi turystów specjalne biuro letniskowe, prowadzące ewidencję wolnych mieszkań do wynajęcia. Dzienny koszt utrzymania wynosił od 3 do 4 zł. Osoby podróżujące do międzychodu w okresie letnim korzystały z kolejowej zniżki letniskowej, wynoszącej 50 % ceny biletu. Na teren powiatu przybywają drużyny harcerskie, organizujące obozy stałe i wędrowne. Towarzystwo Stella prowadziło tu kolonie letnie. W Nadleśnictwie Bucharzewo koło Sierakowa, obfitującym w zwierzynę, organizowane są coroczne reprezentacyjne polowania dla dostojników państwowych. Międzychodzkie Towarzystwo Wioślarzy nawiązywało kontakty z polskimi oraz pobliskimi niemieckimi towarzystwami wioślarskimi i promowało uprawianie turystyki wodnej na Warcie. W latach dochodziło do wzajemnych odwiedzin u wioślarzy ze Skwierzyny, Gorzowa i Międzyrzecza. Do odwiedzenia powiatu zachęcały też liczne imprezy sportowe i patriotyczne, urządzane przez organizacje i towarzystwa. Dyrekcja PKP uruchamiała specjalne pociągi turystyczne do Międzychodu, np.: z okazji zlotu 25-lecia Wielkopolskie Chorągwi ZHP, Międzynarodowych Zawodów Pływackich i dwukrotnie Ogólnopolskich Zawodów Pływackich, z okazji otwarcia plaży i pływalni na Jeziorze Miejskim, wizyty teatru Juliusza Osterwy z Księciem Niezłomnym (wystawionym na stadionie sportowym z udziałem kilku tysięcy widzów), odsłonięcia pomnika Powstańców i Wojaków. Więcej pociągów turystycznych przyjeżdżało do Sierakowa, do znanego już w latach 30-tych ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego. W czasie II wojny światowej zamarł ruch turystyczny i wczasowy. W 1940 roku hitlerowcy urządzili w borach Puszczy Noteckiej na północ od Międzychodu (wieś Radusz), tereny łowieckie dla dostojników partyjnych i państwowych. Dla powiększenia obszaru polowań zlikwidowali dużą i ludną niegdyś wieś Radusz. Uzdrowisko, zamknięte już na początku lat trzydziestych, po wojnie nie zostało uruchomione. W dawnym zakładzie przyrodoleczniczym przy kąpielisku założono pralnię chemiczną. Antoni Taczanowski Zaprezentowany tekst stanowi fragment artykułu pt.: Z dziejów turystyki i wypoczynku na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim zamieszczonego w Kronice Wielkopolski nr 1/ Informator Miêdzychodzki

13 Wystawa Dzieje Sierakowa w Muzem Zamek Opalinskich W czwartkowe popołudnie, 3 lipca 2008 r. otwarto wystawę Dzieje Sierakowa, stanowiącą jeden z najistotniejszych fragmentów tegorocznych obchodów 650-lecia lokacji miasta. Ekspozycja obrazująca jego historię od czasów najdawniejszych do współczesności jest efektem ponad półrocznej pracy pracowników Muzeum oraz ich współpracy z gronem pasjonatów historii regionu, głównie panami Tadeuszem Andrzejewskim i Jarosławem Łożyńskim. Dużą rolę w jej przygotowaniu odegrały także osoby, nie tylko sierakowianie, które przekazały lub użyczyły wiele z prezentowanych tu eksponatów głównie zdjęć, dokumentów i pamiątek rodzinnych. Autorem oprawy plastycznej był międzychodzianin p. Zbigniew Jakubowski - artysta plastyk. Całość dziejów miasta została podzielona na 30 okresów. Jedne z nich długie, liczące nawet kilkanaście wieków prehistorii, inne krótkie, kilkudniowe, lub nawet kilkugodzinne, lecz niezmiernie ważne epizody. Zgromadzone na wystawie eksponaty to dokumenty, mapy, dzieła sztuki, stroje, broń biała, fotografie etc., które prezentowane są sierakowskiej publiczności po raz pierwszy lub po kilkudziesięciu latach przerwy. Udostępnione zostały one przez liczne muzea wielkopolskie, biblioteki, archiwa oraz kolekcjonerów prywatnych. Szczególnie zaakcentowany został początek historycznych dziejów miasta, związany z lokacją i następujący po nim okres panowania Górków. Opalińscy zostali zaprezentowani trochę mniej okazale niż na to zasłużyli, jednak ich dokonania są powszechnie znane. Znaczny akcent położony został również na dotychczas nie opisane, a tak ważne, barwne i doniosłe wydarzenia lat Sądzić należy, iż ten okres historii grodu stanie się dla wielu wielkim i miłym zaskoczeniem. Celowo zminimalizowano ilustrację przebiegu Powstania Wielkopolskiego, gdyż zbliżająca się 90. rocznica jego wybuchu będzie przyczynkiem dla zorganizowania wystawy poświęconej w całości temu heroicznemu wystąpieniu naszych dziadów. Najcenniejszą i najbliższą sercu wielu zwiedzającym jest prezentacja zupełnie nieznanych, lub znanych jedynie nielicznym, dziejów okupacyjnych Sierakowian. I tych rozproszonych po świecie: od Starobielska po Kanadę, od Iraku po Anglię, jak również tych, którzy pozostawszy na miejscu walczyli w strukturach Armii Krajowej i Szarych Szeregów. Wielu z nich zapłaciło za swą działalność najwyższą cenę. Najwyższą ofiarę swego życia złożyli wszyscy wymienieni na długiej liście, wszyscy którzy nie mogli zaakceptować życia niegodnego, życia w upodleniu. Wśród eksponatów tego okresu znajdziemy pamiątki po bohaterskim lotniku pilocie bombowca z dywizjonu 301 ppor. Czesławie Goździu, kawalerze Krzyża Virtuti Militari i trzykrotnym Krzyża Walecznych, poległym śmiercią lotnika. Znajdziemy również ocalałe pamiątki po dowódcy Inspektoratu Zachód Armii Krajowej por. cz. w. Bogdanie Dąbrowskim ps. Kret, jego wieczne pióro firmy Waterman s i ostatnią korespondencję z Obozu w Żabikowie. To niepozorne, mocno obecnie zniszczone pióro, koloru wiśniowego było przed laty orężem, który wyrządził okupantowi więcej strat, niż niejedna frontowa bateria artylerii. Nim to właśnie pisane były nie tylko rozkazy i meldunki, lecz podpisywane czeki bankowe, które zasilały działalność zarówno miejscowych struktur konspiracyjnych, jak i umożliwiały prowadzenie akcji pomocy dla uciekinierów z obozów i pracy przymusowej, ukrywających się w Puszczy Noteckiej. Tą drogą zdobywane środki finansowały działalność jednostek Armii Krajowej, również na terenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa. Znane są co najmniej dwa przypadki przerzutu znacznych kwot pieniężnych do Milanówka. Pośród najcenniejszych zbiorów wystawy znalazły się również zachowane odpisy przywilejów lokacyjnych Sierakowa z 1522 r. i 1635 r., przywileju Dobrogosta z r. 1423, oraz biżuteria wydobyta z krypty grobowej rodziny Opalińskich. Niemałą atrakcją dla zwiedzających jest makieta, prezentująca miasto na przełomie XVIII i XIX w. Wizja ta zawiera w sobie celowo wprowadzonych szereg uproszczeń, jak np. umieszczono tam synagogę w wersji współczesnej, a kościół pobernardyński nie posiada wież, choć takie wówczas miał - jednak nie wiadomo do końca jak wyglądały. Ten celowy zamysł ma w sobie elementy pewnej prowokacji w stosunku do zwiedzających, by co bardziej krytyczni chwycili za pióro i stworzyli bardziej szczegółowy i wiarygodny opis wybranego fragmentu ówczesnego miasta. Dużą atrakcję stanowią także udostępnione z sierakowskiego kościoła portrety trumienne. Ukazane z bliskiej odległości, w nowej scenerii, oraz w innym usystematyzowaniu, zgodnym ze źródłem ich pochodzenia, budzą zupełnie inny odbiór, zarówno emocjonalny, jak i estetyczny. Gości wernisażu w świat wystawy wprowadził Jarosław Łożyński, który w swym wystąpieniu zwrócił się również z apelem do władz, aby zgromadzone eksponaty i pamiątki nie uległy rozproszeniu po zakończeniu ekspozycji, a w przyszłości stanowiły zaczątek utworzonego oddziału muzealnego, poświęconego historii Sierakowa. Zaprezentował także egzemplarz pierwszego numeru Sierakowskich Zeszytów Historycznych, który był rozprowadzany w niedzielę 13 lipca br. podczas sesji popularno-naukowej w Muzeum Zamku Opalińskich. Dla przybyłych gości organizatorzy przygotowali niespodziankę w postaci światowej prapremiery prezentacji polskiego pełnego przekładu (z języka łacińskiego) przywileju lokacyjnego Sierakowa, wydanego przez króla Władysława Jagiełłę 24 czerwca 1416 r. w Kościanie. Dokument ten odnawiał prawa przyznane miastu przez króla Kazimierza Wielkiego w XIV w. Tekst, który przez prawie 600 lat przeleżał zupełnie nieznany swym adresatom, mieszkańcom Sierakowa zaprezentowała p. Małgorzata Jaskuła. Po tym wydarzeniu przewodniczący Rady Miejskiej p. Grzegorz Adamczak wręczył Medal 650-lecia Sierakowa jednemu z twórców wystawy p. Zbigniewowi Jakubowskiemu. Wieczór uatrakcyjniał duet muzyczny Wojciech Winiarski (śpiew, gitara) oraz Leszek Ranza (kontrabas). Niemałe zaskoczenie, a niekiedy konsternację, wśród licznie przybyłych w to upalne popołudnie na Zamek gości, nie tylko z Sierakowa, Międzychodu, ale i z Poznania, wywołała nieobecność włodarzy tej ziemi burmistrza i starosty. Otwarciu wystawy towarzyszył niezmiernie interesujący wykład o historii rodu Opalińskich herbu Łodzia, który wygłosił dr Zdzisław Pentek mediewista i heraldyk, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Relacjonował J.T.Ł. Fotografie autorstwa Grupy FAK 15 lipca 1974 r. (34 lata temu) W Międzychodzie uruchomiono nowy zakład produkcyjny Dziewiarskiej Spółdzielni Pracy Modex. 17 lipca 1920 r. (88 lat temu) W Międzychodzie rozwiązano niemiecki magistrat z burmistrzem Gerlachem na czele, pracę rozpoczął polski zarząd miejski, na czele którego (jako burmistrz mianowany) stanął międzychodzki kupiec Władysław Antoni CZEKALSKI. 20 lipca 1914 r. (94 lata temu) W Międzychodzie odbyły się I Igrzyska sportowe powstałego rok wcześniej Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. 21 lipca 1986 r. (22 lata temu) Międzychód po raz pierwszy zdobył tytuł Krajowego Mistrza Gospodarności. 30 lipca 1658 r. (350 lat temu) W Gorzyniu pod Międzychodem odbyły się ćwiczenia 10-tysięcznej armii cesarskiej pod dowództwem marszałka MOTECUCCULLEGO, przybyłej w ramach pomocy w wojnie ze Szwedami; z okazji koronacji cesarza Leopolda I oddano 24 salwy armatnie. 31 lipca 1920 r. (88 lat temu) W Międzychodzie powołano Zachodnią Straż Obywatelską. 1 sierpnia 1948 r. (60 lat temu) Antoni PRZY- BYSZ został pierwszym po wojnie Królem Wędkarzy Międzychodzkich. 2 sierpnia 1725 r. (283 lata temu) Władze miasta Międzychodu z burmistrzem Johannem ROSE i sędzią Michaelem DORANSKIM uroczyście objęły w posiadanie trzeci i ostatni staromiejski ratusz, odbudowany po pożarze z 1712 roku, poświęcony przez pastora Matthäusa BALDE- GO i proboszcza katolickiego Johanna Casimira BÖHMA. Budowla ta przetrwała do 1763 r., kiedy znów spłonęła, po czym nie została już nigdy odbudowana. 8 sierpnia 1944 r. (64 lata temu) Gestapo aresztowało 29 mieszkańców Międzychodu (w tym 21 harcerzy), członków Armii Krajowej i Szarych Szeregów. 11 sierpnia 1682 r. (326 lat temu) W Międzychodzie obserwowano przelot komety. 12 sierpnia 1668 r. (340 lat temu) W Międzychodzie spaliły się folwarki miejskie, na których miejscu powstała dzielnica Nowe Miasto (dzisiejszy Plac Kościuszki z przyległościami). Ogień zaprószył polski garncarz Mateusz WARCHOŁ. 12 sierpnia 1868 r. (140 lat temu) Równo w 200 lat po wielkim pożarze z 1668 roku Nowe Miasto w Międzychodzie spłonęło ponownie, tym razem pożar wywołały bawiące się dzieci. Po odbudowie rynek nowego miasta (obecny Plac Kościuszki) nazwano Placem Cesarskim (Kaiserplatz), pośrodku którego na pamiątkę zwycięskich wojen prowadzonych przez Prusy z Danią, Austrią i Francją w latach zasadzono rosnący do dzisiaj Dąb Cesarski. ap Informator Miêdzychodzki 13

14 Komunikat sportowy W dniu na boisku w OW Mierzyn odbył się I Turniej Siatkówki Plażowej VIII Grand Prix Mierzyn 2008 o Puchar Dyrektora MO- STiR Mierzyn, w którym wzięło udział 15 par z: Drezdenka, Nowego Tomyśla, Poznania, Szamotuł, Gorzowa i Międzychodu. Łącznie w turnieju trwającym 5 godzin rozegrano 27 meczy jednosetowych. Wyniki końcowe turnieju: 1 m. Damian Dura / Piotr Pigla (Nowy Tomyśl - 10 pkt turniejowych), 2 m. Marcin Tylutki / Mateusz Praczyk (Poznań - 8 pkt turniejowych), 3 m. Mariusz Sikora / Mateusz Koza (Drezdenko - 7 pkt turniejowych), 4 m. Radosłąw Ciężkowski / Łukasz Wyrwa (Drezdenko - 6 pkt turniejowych), miejsca od 5 do 8: Przemysław Fijak / Krzysztof Fijak - Drezdenko - 4 pkt turniejowe, Dorota Fijak / Paweł Fijak (Drezdenko - 4 pkt turniejowe), Adam Dychowski / Marcin Przybysz (Drezdenko - 4 pkt turniejowe), Adrian Lisek / Maciej Świderski (Nowy Tomyśl - 4 pkt turniejowe), miejsca od 9 do 15: Adrian Wawerski / Mateusz Depo (Drezdenko - 2 pkt turniejowe), Łukasz Dera / Marcin Grywicz (Szamotuły/Nowy Tomyśl - 2 pkt turniejowe), Grzegorz Furmann / Rafał Szóstka (Międzychód/Gorzów - 2 pkt turniejowe), Mikołaj Jakubowski / Adrian Świderski (Nowy Tomyśl - 2 pkt turniejowe), Patryk Pypel / Michał Szlendak (Drezdenko - 2 pkt turniejowe), Leszek Gruszkiewicz / Bartosz Pięta (Nowy Tomyśl - 2 pkt Turniejowe), Michał Jachnik / Igor Napierała (Międzychód - 2 pkt turniejowe). Do generalnej punktacji par w VIII Grand Prix Mierzyn 2008 w siatkówce plażowej zalicza się wyniki z 6 najlepszych turniejów na 10 rozgrywanych w każdą niedzielę od do i zawsze o godz na boisku OW Mierzyn. Turnieje prowadzą Andrzej Szulc i Wojciech Sikora. Wszystkie chętne pary zaprasza do udziału w turniejach Organizator - MOSTiR Mierzyn Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji zaprasza na VIII GRAND PRIX MIERZYNA W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ LATO 2008 o Puchar Dyrektora MOSTiR MIERZYN Turnieje rozgrywane będą na boisku OW Mierzyn (przy parkingu) w każdą niedzielę (od do turniejów) o godz Pisemne zgłoszenia drużyn w dniu imprezy na boisku. Wpisowe 10 zł od drużyny. Ruszył kolejny cykl Turniejów Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Posła Jakuba Rutnickiego RUTNICKI CUP Udział w nim mogą wziąć drużyny amatorskie dwuosobowe. Zapisy będą trwać w godzinach: , a o godz rozpocznie się pierwszy mecz. Turniej w Sierakowie odbędzie się 13 lipca na terenie OWiR, 19 lipca w Mierzynie na terenie MOSTiR, natomiast finał przewidziany jest na 3 sierpnia w Pniewach, w tzw. Pniewskich Łazienkach, w którym zostanie wyłoniony międzypowiatowy Mistrz Pucharu Posła Jakuba Rutnickiego w piłce siatkowej plażowej w sezonie Więcej szczegółów, w tym regulamin, na Serdecznie wszystkich zapraszamy i życzymy dobrej zabawy! Udane spotkanie Międzychodzian Już po raz trzeci w ostatnim półroczu Stowarzyszeniu Miedzychodzianie 2006 udało się zorganizować dużą imprezę kulturalno-integracyjną. Tym razem w niedzielne popołudnie (29.06) zaprosili międzychodzian na festyn, który odbył się na plaży przed hotelem Neptun. Dopisała pogoda i nasi mili goście. O godzinie ulicami miasta odbyła się parada w której zobaczyliśmy super ciężkie motory (a Międzychodzianie mają się czym pochwalić!), potem rowerzystów i jeźdźców, a właściwie jeźdźca i amazonki. Po paradzie zgromadzonym na plaży zaprezentowano konie napędzane benzyną i owsem. Te ostatnie pięknie konweniowały ze starymi sprzętami gospodarskimi wystawionymi przez Centrum Edukacji z Mniszek. Momentami ogromne zainteresowanie zaczęło być nawet niebezpieczne. Potwierdziło się, że zachowanie bezpieczeństwa na festynie z żywymi zwierzętami to prawdziwe wyzwanie. Konie pod siodłem to piękne zwierzęta, ale są jednak bardziej niebezpieczne od dziesiątek koni mechanicznych drzemiących w ogromnych silnikach motorów. Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. Potem były liczne konkursy, gry i zabawy. Zadecydowanie za mało było stoisk z napojami (plaża jest już własnością prywatną i nic nam do tego jak jest zarządzana). Efektownie zaprezentowali się funkcjonariusze Policji i PSP z międzychodzkich komend. Niezwykle dynamicznie tańczyły i pięknie śpiewały dzieci i młodzież z naszego miasta. Jeszcze raz brawa dla wszystkich młodych artystów i prowadzących ich nauczycieli i opiekunów. Na szóstkę (6) dzieci oceniły swoich nauczycieli WF, którzy prowadzili dla nich konkursy i gry. Emocji, i to nie lada, dostarczył konkurs wchodzenia na skrzynki po piwie. Zawodnicy zaprezentowali różne techniki wchodzenia. Potem mówili, że były one różne, przeróżne i rozpaczliwe! Niewiarygodne, ale zwycięzca wdrapał się aż na 20. skrzynkę, a organizatorzy więcej ich nie przewidzieli. Festynowe spotkanie zakończył konkurs na interpretację wiersza K. Borkowskiego Smutna przygoda Zygi Karczmarka z tomiku Miastu na urodziny. Poezja to piękno ducha intelektu i w żadnym razie nie łatwizna, o czym przekonał się jeden z recytatorów, któremu trema nie pozwoliła rozróżnić interpretację od analizy tekstu. O godzinie festyn zakończył się, a wielu mówiło mało. A więc myślimy już o kolejnym spotkaniu z międzychodzianami być może w innej formule. Dziękuję Państwu i do zobaczenia! Stanisław Szukalski P.S. W czasie trwania festynu ogłoszono, że Miedzychodzianie 2006 fundują bezpłatnie także przysmaki polskie. Na tę informację jeden z gości podszedł do mnie (siedzącego z dzieckiem na koniu) i wobec paru in- 14 Informator Miêdzychodzki nych gości twierdząco zapytał panie pułkowniku, a ile dostaliście na to z kasy miasta i nie czekając na odpowiedź odszedł. Przyznam, że zrobiło mi się przykro i głupio szczególnie wobec świadków tego oświadczenia. Ja wiem kto finansuje i pracuje przy festynie, ale czy inni, to słyszący wiedzą to samo? A może myślą podobnie jak pytający?! Wobec tego śpieszę uspokoić zainteresowanych kasą miasta pieniędzmi podatnika, że ten i poprzednie nasze imprezy Miedzychodzianie 2006 zorganizowali z własnych pieniędzy, po godzinach pracy i poddali pod osąd międzychodzian także swoje umiejętności nie tylko przecież organizacyjne, co szczególnie jest trudne. Zachęcam każdego, a sprawujący władzę powinni w tym być dla nas wzorem do naśladowania, do działania na rzecz dobra wspólnego. Byle za własne pieniądze i po pracy! Takie postawy są prawdziwym miernikiem stosunku do współmieszkańców. W części także podzielam zatroskanie pytającego o kasę, bo jak wiadomo cudze pieniądze wydawać jest najłatwiej. Szanowni Państwo! Zwracam się do Państwa jako zrozpaczona matka małej Oliwi. Oliwia urodziła się w grudniu 2006 roku, pochodzi z bliźniaczej ciąży, niestety jej bliźniacza siostra zmarła zaraz po porodzie. Oliwia obecnie jest dzieckiem niepełnosprawnym, nie widzi, ma wodogłowie, porażenie mózgowe oraz padaczkę. Oliwia dotychczas przeszła 8 operacji i ma szansę na następną operację w Niemczech dzięki której może odzyskać wzrok, to jej wielka szansa na życie, życie w miarę normalnie jak większość dzieci. Niestety nas i całej naszej rodziny nie stać na tak kosztowną operację której koszt to 3000 Euro, a do tego dochodzą koszty transportu. To dla nas olbrzymia szansa aby pomóc Oliwi, chcemy mieć czyste sumienie wiedząc że zrobiliśmy dla niej wszystko co jest tylko możliwe. Każdy grosz dla nas to jak wielkie zbawienie, mimo że jest to dla nas trudna i wstydliwa sytuacja, gdyż proszenie o pomoc innych jest trudne, postanowiliśmy zwrócić się do ludzi o pomoc. Dziękujemy wszystkim za wszelką pomoc i za każdy grosz, a także za to iż postanowiliście Państwo przeczytać nasz krótki apel. Z poważaniem Jolanta Siemieniec Wszelką pomoc można kierować na konto Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży Fundacja-Pomoc Numer KRS: Adres: Łódź ul. Wólczańska 19/17 Numer Konta: Z dopiskiem: Pomoc

15 AGRO MAGAZYN NOWOŚĆ: części zamienne do ciągników i zachodnich maszyn rolniczych GRANIT ponad 130 tys. pozycji, artykuły zootechniczne dla bydła, trzody i koni /znakowanie, higiena, hodowla, rekreacja) P R A C A ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ WYMAGANE PRAWO JAZDY - C DYSPOZYCYJNOŚĆ 24 H KONTAKT: ; MIĘDZYCHÓD WYNAJMĘ mieszkanie 120 m 2 przy ulicy 17 Stycznia 149 lokal 106 m 2 pod działalność gospodarczą przy ul. 17 Stycznia 149 KONTAKT: , Kwiaciarnia oferuje: wiązanki okolicznościowe wiązanki ślubne wieńce kwiaty doniczkowe i sztuczne upominki stroiki dekoracja wnętrz strojenie samochodu, kościoła ul. Pocztowa 1a Międzychód tel. kom.: kwiaciarnia czynna: pn-cz , pt so , nd NAJWIĘKSZY WYBÓR: ogrodzenia elektryczne: pastuchy, drut, taśmy, słupki, baterie i inne łożyska, paski klinowe węże i złącza hydrauliczne sznurek i opony rolnicze akumulatory i akcesoria części do maszyn i ciągników rolniczych ZAPRASZAMY Międzychód, ul. Sikorskiego 16, Teren GS, Tel./Fax TARTAK DORMOWO CZYNNE: Pn-Pt So posiada w ciągłej sprzedaży: belki brzoza krokwie olcha deski świerk łaty Telefon Informator Miêdzychodzki 15

16

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE

DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE DZIEŃ DZIECKA W LESZNIE CO 2 Mnóstwo atrakcji szykowanych jest dla najmłodszych z okazji ich święta. Przedstawiamy kilka propozycji przygotowanych przez leszczyńskie NGO! SPOTKAJMY SIĘ NA SKATEPLAZIE 1

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny Leśny Cross

Wakacyjny Leśny Cross Wakacyjny Leśny Cross Wakacyjny Leśny Cross 20 sierpnia br. godz. 11:00, Zajazd Kasztelan Białasy. 65-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie W sobotę 9 lipca br. Ochotnicza Straż Pożarna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim

Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim Piotr Elsner odebrał nagrody w Pałacu Prezydenckim Piotr Elsner, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej, zajął trzecie miejsce w konkursie Mój Szkolny Kolega z Misji. Wczoraj, wspólnie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r.

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na 2016 r. Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów zaplanowanych na 2016 r. Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejscowość/ miejsce

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo 1. PROJEKT PT:,, AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIEKU. Okres realizacji projektu od 9 stycznia 2017r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE. z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łuska". Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 17 i 18, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Starosta Pszczyński REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 WE WŁOSZCZOWIE Jedynka drzwi swe otwiera gościnnie, Jedynka serdecznie Was przyjmie. O SZKOLE Dzielimy budynek ze szkołą podstawową. Przy szkole mieści się hala sportowa, gdzie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane

Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane Pierwsze Jaskółki Biznesu rozdane 2012-04-16 13:02, Jolanta Jagiełło Danuta Banaczek właścicielka firmy Dana, Jacek Plaskota właściciel Agencji Interaktywnej Web-Best, firma Energy Minerals, firma MAT-

Bardziej szczegółowo

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/13 Zakończenie roku szkolnego poprzedziła uroczysta Msza św. połączona z obchodami 40 rocznicy Święceń Biskupich Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Tadeusza Zawistowskiego,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA UCZY NAJPIĘKNIEJ KARTA SPRAWOZDANIA

PRZYRODA UCZY NAJPIĘKNIEJ KARTA SPRAWOZDANIA PRZYRODA UCZY NAJPIĘKNIEJ KARTA SPRAWOZDANIA Działanie II Akcja Czyste lasy, czyste wody, czyste góry 1. Dane kontaktowe: Nazwa organizacji/instytucji: SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 października 2016 r. Poz. 6006 UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród

Bardziej szczegółowo

Nasze sukcesy z przyrody i geografii. Turniej turystyczno krajoznawczy

Nasze sukcesy z przyrody i geografii. Turniej turystyczno krajoznawczy Nasze sukcesy z przyrody i geografii Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Przyrody Olimpus 1. 2. 3. 4. 5. Adamowicz Dominika Oszajca Rafał Sandra Isadzhanyan Wilczewska Gabriela Waluch Eryk

Bardziej szczegółowo

XV POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI MOJA MAŁA OJCZYZNA POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY ZAMOJSKIEGO WÓJTA GMINY NIELISZ REGULAMIN

XV POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI MOJA MAŁA OJCZYZNA POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY ZAMOJSKIEGO WÓJTA GMINY NIELISZ REGULAMIN XV POWIATOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI MOJA MAŁA OJCZYZNA POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY ZAMOJSKIEGO WÓJTA GMINY NIELISZ REGULAMIN 1. ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół w Nieliszu. 2. CELE KONKURSU : prezentacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

XVII BIEG PO UŚMIECH

XVII BIEG PO UŚMIECH XVII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 11.06.2011 r. Z radością informujemy Paostwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci,

Bardziej szczegółowo

NAGRODA W DZIEDZINIE KULTURY KONKURS DLA INSTYTUCJI I OSÓB PRYWATNYCH organizowany. pod Patronatem Rady Dzielnicy XI

NAGRODA W DZIEDZINIE KULTURY KONKURS DLA INSTYTUCJI I OSÓB PRYWATNYCH organizowany. pod Patronatem Rady Dzielnicy XI PATRONAT HONOROWY : ORGANIZATOR : KONKURS DLA INSTYTUCJI I OSÓB PRYWATNYCH organizowany pod Patronatem Rady Dzielnicy XI Szanowni Państwo, Zarząd Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, chcąc promować osoby

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE

IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE IMPREZA SPORTOWO KULTURALNA IV EDYCJA KONKURSU BEZPIECZNIE NA ROWERZE Nowy Dwór Mazowiecki 7 maja 2011. PATRONAT NAD IV EDYCJĄ IMPREZY W ROKU 2011 OBJĘLI: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Starosta

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza. w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie 4 stycznia 2010 roku do 8 marca 2010 roku 1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica. 2. 5 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przebiegało według zaplanowanego, podanego w zaproszeniu scenariusza.

Spotkanie przebiegało według zaplanowanego, podanego w zaproszeniu scenariusza. Finał, finał! Po dziesięciu miesiącach aktywnych działań dobijamy do finału. W czasie realizacji projektu nawiązaliśmy liczne przyjaźnie z innymi organizacjami NGO działającymi na terenie Dolnego Miasta,

Bardziej szczegółowo

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie.

Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. A. WALIGÓRSKIEGO W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU W COROCZNYM Festiwalu Sztuk Wieczory Flandryjskie. Finał XXI Powiatowego Konkursu Poetyckiego Mój

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 Zakończenie 2016/2017 roku szkolnego Kolejny rok szkolny za nami. Uczniowie pożegnali się ze szkołę na ponad dwa miesiące. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I

A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I M Ł O D Z IEŻ U K R A IŃSK I A W SZ K O L E POD STA W O W E J N R 2 W ŻO O ŁYN I W dniach 19 22 października 2010 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni gościła już po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli

Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Jakie znasz zawody? Konkurs plastyczny dla przedszkoli Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu we współpracy z Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka organizuje konkurs plastyczny pod hasłem Jakie znasz

Bardziej szczegółowo

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012

Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 Wyniki konkursów w ZSI 03.-06.2012 "Warto być dobrym" Zwyciężczynią pierwszej edycji akcji w naszej szkole została Laura Beliczyńska z klasy 6A. Gratulujemy! KATEGORIA: klasy 1-3 KATEGORIA: klasy 4-6 KATEGORIA:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 12 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 34/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO Praca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego.

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego. Gorzyce, 22.10.2015 r. Szanowni Państwo! Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę Pana Joachima Nielaba - mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI DZIELNICOWY BLIŻEJ DZIECI FINAŁ PEŁEN UŚMIECHÓW

LUBUSKI DZIELNICOWY BLIŻEJ DZIECI FINAŁ PEŁEN UŚMIECHÓW POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/142375,lubuski-dzielnicowy-blizej-dzieci-final-pelen-usmiechow.html Wygenerowano: Niedziela, 5 listopada 2017, 15:20 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/292/14 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania

Bardziej szczegółowo

* Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej

* Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/puszczyrominckiej REGULAMIN V LEŚNEJ OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ FOREST ZAŁOśENIA OGÓLNE 1. Patronat Olimpiady NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW 2. Cele Celem Olimpiady jest zwrócenie uwagi dzieci, młodzieŝy i dorosłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/297/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz wprowadzenie systemu punktacji i nagradzania

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadawania tytułów KOMPRACHCICKI ORZEŁ I PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA

REGULAMIN nadawania tytułów KOMPRACHCICKI ORZEŁ I PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA REGULAMIN nadawania tytułów KOMPRACHCICKI ORZEŁ I PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCA 1 Nadawanie tytułu KOMPRACHCICKI ORZEŁ ma na celu wyróżnianie i nagradzanie: 1. uzdolnionych uczniów szkół z gminy Komprachcice

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem pisarzem, publicystą i podróżnikiem W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji etapu powiatowego XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę

Protokół z posiedzenia komisji etapu powiatowego XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę Protokół z posiedzenia komisji etapu powiatowego XXI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę Posiedzenie Komisji odbyło się 12 lutego 2014 roku. Do konkursu zgłosiło się

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator 11 stycznia 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hala sportowa SCSiR Ośrodek Kultury, 14 stycznia Promocja książki Wandy Wasik: Tajemnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁPRACY PT: NOTECKI SZLAK TURYSTYCZNY (NST)

PROJEKT WSPÓŁPRACY PT: NOTECKI SZLAK TURYSTYCZNY (NST) PROJEKT WSPÓŁPRACY PT: NOTECKI SZLAK TURYSTYCZNY (NST) 27 sierpnia 2013 r. Międzychód I tak to się zaczęło. 30 sierpnia 2011 roku w Międzychodzie podpisaliśmy list intencyjny 2 I tak to się zaczęło. 30

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów. Pisać każdy może VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Gimnazjalistów Pisać każdy może Dyrektor i polonistki Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkół w Legionowie zapraszają uczniów gimnazjów do udziału w

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk opiekun z ramienia Rady Miejskiej: Małgorzata Gostomczyk Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) to organ konsultacyjny Rady Miejskiej i Burmistrza Rada nie posiada osobowości prawnej;

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

W dniach grudnia 2014 r. odbyły się we Wrocławiu zawody sportowe osób niesłyszących Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Kobiet

W dniach grudnia 2014 r. odbyły się we Wrocławiu zawody sportowe osób niesłyszących Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Kobiet W dniach 06 07 grudnia 2014 r. odbyły się we Wrocławiu zawody sportowe osób niesłyszących Ogólnopolski Turniej Niesłyszących w Koszykówce Kobiet zorganizowane przez Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących

Bardziej szczegółowo

POD HONOROWYM PATRONATEM PANI PREZYDENTOWEJ AGATY KORNHAUSER - DUDY KAŻDY PO SWOJEMU

POD HONOROWYM PATRONATEM PANI PREZYDENTOWEJ AGATY KORNHAUSER - DUDY KAŻDY PO SWOJEMU OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ MOTYWACJE 2017 POD HONOROWYM PATRONATEM PANI PREZYDENTOWEJ AGATY KORNHAUSER - DUDY TEMAT KONKURSU: KAŻDY PO SWOJEMU REGULAMIN KONKURSU Cele konkursu: *integracja

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU

STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW I SYMPATYKÓW KULTURY przy KWP w POZNANIU www.stisk.pl e-mail: biuro@stisk.pl tel. 607 997 613 ul. Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznań; NIP 781-17-40-562; Konto PKO BP SA 38 1020 4027

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek na II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377 70 51 2. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, zwana dalej Galerią, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY Tradycyjna kartka świąteczna w nowoczesnej szacie.

KONKURS PLASTYCZNY Tradycyjna kartka świąteczna w nowoczesnej szacie. KONKURS PLASTYCZNY Tradycyjna kartka świąteczna w nowoczesnej szacie. Główną potrzebą przeprowadzenie konkursu plastycznego pt.: Tradycyjna kartka świąteczna w nowoczesnej szacie jest wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finał Konkursu My też mamy talent

Finał Konkursu My też mamy talent Finał Konkursu My też mamy talent Strona 1/6 Dnia 20 marca 2015 r. z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego i przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury w Mławie odbył się finał I

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży

Gmina Lubichowo Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Wyjątkowy prezent samorządu Gminy Lubichowo dla dzieci i młodzieży Piękny dzień jakim jest Dzień Dziecka został wybrany jako najlepszy moment do uroczystego oddania do użytku nowego kompleksu boisk. Inwestycja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wycieczki do TVP KRAKÓW 13 kwietnia 2012r. "Poznać mądrość świata przez doświadczenie" Zadanie nr 6 "Uczeń w świecie mediów"

Sprawozdanie z wycieczki do TVP KRAKÓW 13 kwietnia 2012r. Poznać mądrość świata przez doświadczenie Zadanie nr 6 Uczeń w świecie mediów Sprawozdanie z wycieczki do TVP KRAKÓW 13 kwietnia 2012r. w ramach projektu "Poznać mądrość świata przez doświadczenie" Zadanie nr 6 "Uczeń w świecie mediów" Kierownik wycieczki Joanna Pacyga 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 HONOROWY PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĄŁ KS. TADEUSZ ISAKOWICZ - ZALESKI

I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 HONOROWY PATRONAT NAD IMPREZĄ OBJĄŁ KS. TADEUSZ ISAKOWICZ - ZALESKI I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK RADWANOWICE 2016 I. Organizator przeglądu: Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OFIAR PACYFIKACJI W RADWANOWICACH HONOROWY PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

nr 5/15-16 (27) Na Marginesie

nr 5/15-16 (27) Na Marginesie Na Marginesie nr 5/15-16 (27) pomysłodawca: Kamil Bonas redaktor naczelny: Ewelina Bierć redakcja: Katarzyna Sagatyńska, Mateusz Słowikowski, Agnieszka Wontrucka, Adrianna Pierzchała, Mateusz Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Forkasiewicz oraz Radny Miejski Wojciech Charyga. W marszu Nordic Walking uczestniczył natomiast Radny Miejski Dariusz Kubalski.

Grzegorz Forkasiewicz oraz Radny Miejski Wojciech Charyga. W marszu Nordic Walking uczestniczył natomiast Radny Miejski Dariusz Kubalski. W sobotę, 29 kwietnia ze Staszowa wystartował bieg terenowy i marsz Nordic Walking na dystansie 10 km. Sportowcy pokonali leśną trasę ze Staszowa do Wiśniowej. Wydarzenie było jednym z elementów uroczystości

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA W lutym br. został ogłoszony, kolejny już w tym roku szkolnym, konkurs plastyczny dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,

Bardziej szczegółowo