WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ"

Transkrypt

1

2 ROZMOWY W SPRAWIE NOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ NA LIPOWCU WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ 3 czerwca burmistrz Roman Musiał przeprowadził rozmowy z panią Wiesławą Krzywosądzką - lekarzem zainteresowanym utworzeniem Przychodni Lekarza Rodzinnego w Międzychodzie - po likwidacji dotychczasowej przychodni na Lipowcu. Rozmowa dotyczyła możliwości znalezienia lokalu do prowadzenia tej działalności. Omówiono także możliwości znalezienia niezbędnego personelu pielęgniarskiego. Ustalono, iż najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość korzystania z pomieszczeń zamkniętej przychodni Salus S.J. Wiadomo już, że wstępne ustalenia z właścicielami budynku przychodni przebiegły pomyślnie i uzgodnione zostały najważniejsze kwestie dotyczące udostępnienia lokali na przychodnię. W tej sytuacji, prawdopodobnie wszystko zmierza do pomyślnego finału, którym będzie uruchomienie nowej przychodni. Jeśli pani doktor uda się przebrnąć przez wszystkie formalności z NFZ oraz zakończyć inne sprawy organizacyjne to z początkiem sierpnia przychodnia powinna rozpocząć działalność. PLENER ARTYSTYCZNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 4 czerwca burmistrz Roman Musiał odwiedził uczestników pleneru plastycznego pod nazwą Śladami naszych przodków, który na terenie Mniszek zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy wraz ze Stowarzyszeniem Bądźmy razem. Sympatyczne przedsięwzięcie artystyczne odbyło się przy udziale ŚDS z kilku ośrodków oraz stowarzyszeń z Wielkopolski i województwa lubuskiego. Uczestnicy z wielkim przejęciem i zaangażowaniem brali udział we wszystkich zajęciach realizowanych w czasie pleneru. Plonem tego wydarzenia jest wystawa prac malarskich oraz wyrobów z gliny prezentowana w jednym z pomieszczeń CERiP w Mniszkach. POWSTAJE EKSPEDYT KOLEJOWY W WIERZBNIE Kończą się prace przy budowie ekspedytu kolejowego realizowanego w ramach inwestycji Kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż Lubiatów, Międzychód, Grotów. Ta część projektu została zlokalizowana w Wierzbnie i obejmuje jako główne elementy: bocznicę kolejową przygotowaną do wysyłki kopalin, zbiorniki do magazynowania o poj. 20 tys. m 3, przepompownię wraz ze stacją pomiarowo-rozdzielczą, budynki magazynowe i administracyjne. Całość prac budowlanych jest już w końcowej fazie, a kierownictwo ekspedytu liczy, że w połowie lipca nastąpi odbiór robót. W pierwszej fazie użytkowania, prawdopodobnie, część obiektu zostanie oddana w dzierżawę zainteresowanym nim koncernom paliwowym. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi przy Hali Sportowej na ul. Dworcowej oraz po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert do realizacji tego zadania wybrana została oferta złożona przez Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych p. Dionizego Woińskiego z Krzeszyc. Umowa na wykonanie tego zadania podpisana została r. na kwotę brutto ,67 zł z terminem realizacji do r. POWSTANĄ NOWE BOISKA SPORTOWE PRZY UL. GORZYCKIEJ r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012 w Międzychodzie przy ul. Gorzyckiej. Termin składania ofert wyznaczono na dzień r., a termin realizacji zadania na 100 dni od daty podpisania umowy. DO ŹRÓDEŁ KAMIONKI Od 8 czerwca - za sprawą Fundacji 750-Lecia Kamionny specjalna tablica informuje o źródłach Kamionki. Przedstawiciele Fundacji 750-Lecia Kamionny zorganizowali kolejny juz rajd Doliną Kamionki. Tym razem rajd przebiegał trasą od źródeł rzeki do Kamionny. Rajd rozpoczął się od wyznaczenia miejsca źródła specjalną tablicą - dla turystów, na której wypisano najistotniejsze informacje dotyczące biegu rzeki. Zaszczyt odsłonięcia tablicy przypadł wicestaroście Jędrzejowi Schubertowi, któremu towarzyszył burmistrz Roman Musiał. POWSTAŁ PROJEKT BUDOWY SALI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Gmina Międzychód przygotowała i złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego , Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego. Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi zł. Gmina Międzychód ubiega się o 50% dofinansowania. Jednak ogólna ilość środków przeznaczonych na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wynosi zaledwie 10 mln euro. Do redakcji Informatora Międzychodzkiego napływają pytania czytelników kierowane do władz miasta. Problemy jakich dotyczą z pewnością nurtują wielu mieszkańców Międzychodu, dlatego dziś w imieniu społeczeństwa (a na pewno jego części) zwracamy się do Burmistrza Międzychodu oraz Rady Miasta i Gminy Międzychód z następującymi pytaniami: Kiedy w Międzychodzie powstanie dworzec autobusowy z prawdziwego zdarzenia, jak przystało na miasto powiatowe? Kiedy zostanie przeniesione targowisko? Kiedy zostaną wyłożone nowe chodniki przy ul. Dworcowej w Międzychodzie? Dlaczego skrzyżowanie ulic Czynu 600-lecia i Marszałka J. Piłsudskiego (przy Biedronce) jest tak słabo oświetlone? (od strony kościoła pw. NSM lampy znajdują się w konarach drzew, a po stronie Biedronki, od ulicy Czynu 600-lecia oraz od strony Drezdenka brak lampy oświetlającej skrzyżowanie w mieście powiatowym) Kiedy zostaną zbudowane ścieżki rowerowe do Mierzyna i w Wielowsi? Dlaczego nie ma WC na Przystani nad Wartą? Kiedy zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenie przy chodniku do OW Mierzyn? Redakcja Burmistrz Miêdzychodu dzia ³aj¹c zgodnie z art. 35 ust. z r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno lity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) infor mu je, e aktu al ny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprze da y zosta³ wywie szony w Urzê dzie Mia sta i Gmi ny w Miê dzychodzie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³ sud skie go 2 (tab li ca og³o szeñ I piê tro g³ó wne wej œcie). 2 Informator Miêdzychodzki III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRUNT NA MEDAL 2008 Konkurs promuje tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne i organizowany jest pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Medialny patronat nad imprezą sprawuje Puls Biznesu. Gmina Międzychód zgłosiła do tego konkursu swą ofertę - dotyczącą gruntu w Łowyniu. KONKURS ZIELONY ZAKĄTEK Referat promocji ogłosił już po raz piąty konkurs na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców miasta do ukwiecania swoich balkonów, a tym samym do upiększania naszego Miasta. Zdjęcia do konkursu należy dostarczać do Referatu Promocji do 31 sierpnia br. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 4 września, podczas Święta Podgrzybka. Dodatkowo Referat Promocji wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Międzychodzie opracował i zgłosił projekt akcji Zielony Zakątek na konkurs grantowy Seniorzy w akcji. Zielony Zakątek ma na celu podniesienie walorów estetycznych Miasta i Gminy Międzychód poprzez współpracę międzypokoleniową, angażującą dwie najbardziej chętne do społecznego działania grupy mieszkańców miasta, tj. przedszkolaków i seniorów. Głównym celem akcji jest zagospodarowanie fragmentu miasta kwiatami sezonowymi oraz zaszczepienie pasji małego ogrodnika przedszkolakom, udekorowanie kompozycjami roślin jednorocznych przedszkoli i budynków użyteczności publicznej, jak również zachęcanie mieszkańców miasta do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy. Maksymalna dofinansowanie projektu wynosi zł, natomiast wartość zgłoszonego konkursu to ,00 zł.

3 MIĘDZYCHÓD - MIASTO Z POMPĄ! Rozstrzygnięty został konkurs na hasło promocyjne Gminy Międzychód. Zwycięskie hasło brzmi: Międzychód - miasto z pompą. Nadesłała je pani Katarzyna Ładyńska z Sierakowa, absolwentka międzychodzkiego Liceum Ogólnokształcącego. Zwycięskie hasło pojawi się na witaczach promocyjnych Gminy Międzychód, jak również na ulotkach i innych gadżetach promocyjnych. W konkursie wzięło udział 14 osób, które łącznie nadesłały 50 haseł promocyjnych. W związku z tym trwają też prace nad opracowaniem graficznym witaczy Gminy Międzychód. Tablice promocyjne pojawią się w pięciu miejscach naszej Gminy, tj. na wjeździe do miasta od strony Mierzyna, Bielska, Gorzynia oraz na granicach Gminy Międzychód - w Kamionnie i przy parkingu (Sterki) od strony Gorzowa Wlkp. WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Dnia odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników S-ki MPEC z o.o. poświęcone podsumowaniu działalności S-ki za rok Przedstawiciele Zarządu zaprezentowali sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za miniony rok. Ostatecznie działalność finansowa S-ki zamknęła się wynikiem dodatnim w postaci zysku wynoszącego zł, który zarząd proponował przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Socjalnych Świadczeń Socjalnych. W drugiej części rada Nadzorcza zaprezentowała sprawozdanie i opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu krytycznie oceniając niektóre jego aspekty w efekcie przedstawił opinię negatywną do sprawozdań. Prezes S-ki w odpowiedzi na zarzuty Rady Nadzorczej przedstawił wyjaśnienia do sygnalizowanych krytycznych ocen. Po wysłuchaniu obu stron oraz zasięgnięciu opinii u radcy prawnego Jędrzeja Jerzmanowskiego w odniesieniu do zagadnień prawnych Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o: - przyjęciu sprawozdań Zarządu, - udzieleniu absolutorium członkom Zarządu, - udzieleniu absolutorium ustępującym członkom Rady Nadzorczej, - przeznaczeniu zysku za rok 2007 na zwiększenie funduszu zapasowego, obniżonego w roku poprzednim pokryciem straty za rok 2006, - powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej w osobach pani Doroty Mikołajczak zaproponowanej przez SMLW oraz pana Włodzimierza Lembicza i Artura Drózda zaproponowanych jako reprezentantów naszej gminy. MOŻLIWOŚCI POMOCY RZECZOWEJ DLA KOMENDY POLICJI W MIĘDZYCHODZIE Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu złożył naszej gminie propozycję oddania nieodpłatnie budynków letniskowych w zamian za pomoc rzeczową dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Zapoznał jednocześnie Burmistrza Międzychodu z wyceną domków letniskowych będących własnością Policji, a posadowionych na gruncie gminnym. Poinformował także o podobnych sposobach przeniesienia własności obiektów policyjnych w innych gminach i wskazał pozytywny przykład gminę Margonin, która przekazała pomoc dwukrotnie wyższą od wartości przekazanych budynków. Burmistrz Międzychodu wyraził opinię, że mając na uwadze dotychczasową praktykę corocznej pomocy, jaką udziela nasza Gmina Komendzie w Międzychodzie realna będzie pomoc w wysokości wartości wyceny wspomnianych obiektów, na co przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej przystali. Jednocześnie - w obecności Starosty Juliana Mazurka i Komendanta Powiatowego Policji odbyła się dyskusja nad ewentualnym przeznaczeniem tych środków, przy czym wśród propozycji pojawił się pomysł na zakup fotoradaru. Ostatecznie jednak, zgodnie z sugestiami Komendanta Powiatowego przedstawiono propozycję doposażenia Komendy w najpotrzebniejszy sprzęt informatyczny. Z tymi propozycjami zapoznana została tez Rada Miejska Międzychodu. SPOTKANIE RADY PRZEDSIĘBIORCÓW WIEŚCI Z RATUSZA Informator Miêdzychodzki W budynku administracyjnym Przedsiębiorstwa Marbo, dzięki gościnności właściciela pana Bohdana Marciniaka odbyło się kolejne spotkanie Międzychodzkiej Rady Przedsiębiorców. W pierwszej części Gospodarz zaprezentował najważniejsze linie technologiczne poszczególnych działów produkcji i zaznajomił uczestników zebrania z uwarunkowaniami wpływającymi na wielkość i opłacalność produkcji. Najważniejszym problemem, w ocenie Bohdana Marciniaka jest, w chwili obecnej, niski kurs euro, co dla przedsiębiorstw takich jak Marbo - realizujących głównie zamówienia eksportowe jest poważnym problemem. Druga część spotkania poświęcona była omówieniu zasadniczych zmian w Studium Kierunków i Uwarunkowania Gospodarki Przestrzennej Gminy oraz prezentacji ważniejszych projektów inwestycyjnych przeznaczonych do wystąpień o środki z funduszy pomocowych. NAJLEPSZE DRUŻYNY OSP W NASZEJ GMINIE W Piłce 15 czerwca zostały zorganizowane Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP pozwalające na sprawdzenie sprawności drużyn oraz na integrację strażaków ochotników. Po emocjonującej, pełnej zaangażowania rywalizacji w kategorii seniorów najlepszą drużyną OSP na rok 2008 została reprezentacja strażaków z Łowynia, drugie miejsce zajęli strażacy ochotnicy z Radgoszczy, a trzecie drużyna z Kamionny. W kategorii drużyn młodzieżowych najlepiej zaprezentowała się OSP Kamionna wyprzedzając Łowyń i Radgoszcz. Najlepsze drużyny zostały wyróżnione pucharami i dyplomami. Zawody były okazją do podziękowania druhom strażakom za służbę i działalność na rzecz zabezpieczania życia i mienia naszych mieszkańców. Formą podziękowania dla kilkunastu zasłużonych strażaków ochotników było wręczenie odznaczeń za wzorową i ofiarną służbę. UZGODNIENIA W SPRAWIE TUCZĘP 16 czerwca Burmistrz Roman Musiał przyjął sołtysa Tuczęp pana Zbigniewa Niżnika oraz dyrektora ZGKiM pana Wojciecha Danielczaka. Przedmiotem rozmów było uzgodnienie zasad odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Tuczęp w związku z brakiem możliwości indywidualnego wywozu odpadów na składowisko w Mnichach. W sprawach tych udało się znaleźć porozumienie, które usprawni obsługę mieszkańców Tuczęp. KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI BĘDZIE PROMOWAĆ MIĘDZYCHÓD W Międzychodzie i Mniszkach - w Centrum Edukacji Regionalnej gościliśmy, na posiedzeniu roboczym, Komisję Promocji i Rozwoju Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Komisja pobyt w Międzychodzie powiązała z omawianiem zagadnień związanych z rozwojem turystyki w Wielkopolsce. Stąd w pierwszej części pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowali główne zagrożenia Strategii Rozwoju Turystyki w Wielkopolsce. W kolejnej części Agnieszka Leśniewska omówiła doświadczenia Międzychodu z działań na rzecz rozwoju turystyki. Po prezentacji przedstawiciel Marszałka Województwa, komplementował nasze działania na rzecz budowy przystani wioślarskiej nad Wartą, wskazując, iż jest to wzór godny naśladowania w całej Wielkopolsce. Po części teoretycznej wspólnie z Przewodniczącym Komisji - Burmistrzem Trzcianki panem Markiem Kupsiem, Burmistrz Międzychodu Roman Musiał zaprosił na praktyczną prezentację atrakcji turystycznych naszej Gminy. Goście obejrzeli Halę Sportową, Stanicę nad Wartą, następnie przez Rynek i ulicę Rynkową przespacerowali nad Jezioro Kuchenne - do Parku im. Oskara Tietza. Szczególne wrażenie na członkach Komisji wywarło zagospodarowanie terenów zielonych w parku oraz w alejach na Lipowcu. Miejsca przy rybaku w Parku Tietza oraz fontanna na Lipowcu zostały uwiecznione na wielu zdjęciach robionych przez Wójtów i Burmistrzów Wielkopolskich Gmin. Kolejne miejsce, które zrobiło ogromne wrażenie na członkach Komisji, to obiekt w Mniszkach, który w połączeniu z barwną prezentacją spowodował, że Goście przedłużyli swój pobyt na terenie naszej Gminy i z wielkim zainteresowaniem oglądali i słuchali historii powstania obiektu i znaczenia poszczególnych części ekspozycji. Pomimo późnej pory Komisja w prawie pełnym składzie odwiedziła ponadto Centrum Sportowe w Kamionnie, a przy okazji zwiedziła także gotycki kościół i jego otoczenie. Tak udany pobyt członków Komisji - wiele pochlebnych opinii i żywe zainteresowanie sposobami naszych rozwiązań jest dużym sukcesem promocyjnym naszej Gminy - członkowie Komisji oraz pracownicy biura SGiPW obiecali szeroko reklamować walory Międzychodu. 3

4 ŚCIEŻKA ROWEROWA ŚLADAMI RADUSZA ZAPRASZA Przy szkółce leśnej w Kaplinie, 6 czerwca, odbyła się inauguracja użytkowania nowej atrakcji turystycznej, jaką są dwie pętle ścieżek rowerowych pod nazwą Śladami Radusza. Ścieżki zrealizowane przez Nadleśnictwo Międzychód przy udziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej i finansowym wsparciu naszego samorządu są kolejnym krokiem w kierunku rozwoju turystyki rowerowej. Szczególny charakter nadaje tym trasom piękne położenie w terenie atrakcyjnym przyrodniczo i ciekawa historia miejsca. Duże zaangażowanie ze strony Lasów Państwowych zostało podkreślone obecnością na otwarciu dyrektora Regionalnego Zarządu ze Szczecina oraz Nadleśniczych z Międzychodu, Sierakowa i Miedzichowa. Obecny na otwarciu był Wicestarosta Jędrzej Schubert i oczywiście władze Międzychodu, a także pracujący przy urządzaniu szlaku członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej. W otwarciu wzięła również udział grupa studentów UTW z Prezesem Tadeuszem Środeckim. Po krótkiej ceremonii otwarcia, liczna ponad stuosobowa, grupa pasjonatów turystyki rowerowej ruszyła na trasę przecierając nowy szlak. OBCHODY 50-LECIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI 18 czerwca w sali widowiskowej MDK zgromadzili się aktualni i byli działacze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz zaproszeni goście - wśród nich Przewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Mleczak, Burmistrz Roman Musiał i Wiceburmistrz Krzysztof Michalski. Na początek - z historią działalności Koła zaznajomiła wszystkich zasłużona działaczka TPD, pracująca praktycznie od samego początku w tej organizacji pani Krystyna Górska. Następnie - w uznaniu zasług i poświęcenia dla spraw dzieci przedstawiciele Zarządu Regionalnego w Poznaniu oraz Zarządu Koła TPD w Międzychodzie wręczyli odznaczenia i listy gratulacyjne osobom szczególnie oddanym Towarzystwu. Była to także okazja do szczególnych podziękowań za owocną i pełną zaangażowania pracę na rzecz naszych dzieci, a także życzeń wielu sił i zdrowia dla często już starszych osób, które nadal z wielką pasją pracują w TPD. ZŁOTE GODY W Sali Urzędu Stanu Cywilnego, 21 czerwca, gościli państwo Janina i Marian Kamińscy, obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa. Dostojni Jubilaci uhonorowani zostali przez Burmistrza Międzychodu medalami nadanymi im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po oficjalnych uroczystościach była okazja do życzeń złożonych przez Burmistrza i przedstawicieli Urzędu oraz oczywiście rodzinę Jubilatów. Do najlepszych życzeń przyłącza się redakcja Informatora Międzychodzkiego. MUZEUM REGIONALNE w Międzychodzie ul. 17 Stycznia 100 zaprasza dnia 8 sierpnia 2008 r. o godz na otwarcie wystawy Kocham Ziemię Międzychodzką malarstwo rysunek rzeźba Jacka Gałężewskiego O AUTORZE Urodził się w Kwilczu w 1954 r. Dzieciństwo spędził w Kwilczu, Mechnaczu, Kamionnie, Dormowie i Krzyżkówku, wszędzie tam, gdzie jego ojciec był nauczycielem. Od 1977 r. maluje i rzeźbi. Od 1979 r. mieszka i tworzy w Nasielsku w województwie mazowieckim. Uczestniczy w plenerach, konkursach, przeglądach. Miał wystawy indywidualne i zbiorowe. Twórczość jego nagrodzona została na IV Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Nieprofesjonalnej we Wrocławiu, XXI Przeglądzie Twórczości Artystycznej w kategorii - rzeźby w Ciechanowie. Od 1980 r. jest członkiem Klubu Pracy Twórczej przy Centrum Kultury w Ciechanowie i tamtejszego Stowarzyszenia Pracy Twórczej. Jego prace są w kolekcjach prywatnych na całym świecie. O TWÓRCZOŚCI Twórca amator. Jest samoukiem. Wychowany wśród topól, morenowych wzgórz i polodowcowych jezior, często w swoich pracach wybiera się w sentymentalną podróż. Pojawiają się wtedy na jego płótnach jeziora, przygraniczne strażnice czy wysmukłe drzewa. Wschodzą i zachodzą słońca, wyrastają zagony kwiatów. Na rysunkach widać uliczki Międzychodu, laufpompę i kościół. Gdy trzyma w ręku pędzel, sięga do motywów architektonicznych i pejzaży. Budowle przemawiają do wrażliwości artysty. Jedne zaciekawiają go historią, w innych dostrzega duszę. Przenosi na papier zabytkowe budynki, stare chaty, figurki, pałacyki i dworki. Wiele z nich pozostało już tylko na jego rysunkach. Utrwala zapadające się dachy, próchniejące deski, wykrzywione ściany, jakby przeczuwał, że wkrótce przestaną istnieć. Fascynuje go ginące piękno, zanim zupełnie odejdzie w niepamięć. Jest marzycielem, efekty jego snów odnaleźć można w pracach fantastycznych, pociąga go surrealizm. Codzienność nie pozwala mu oddać się sztuce bez reszty. Jednak towarzyszy mu ona każdego dnia. Obserwuje ludzkie twarze, czyta je, zapamiętuje, a potem odtwarza w korze. Mawia, że w twarzach wszystko można zobaczyć. Jego cykle ludzkich twarzy, to przedziały w pociągach, którymi dojeżdżał do pracy. Pełne wyrazu twarze zaklęte w załamkach topolowej kory tylko on umie dostrzec. Maluje pędzlem, szpachlą, ale najchętniej sięga po piórko. Wobec braku czasu i miejsca to najlepsza forma wyrażania siebie, nie wymaga rozkładania warsztatu malarskiego. Kiedy myśl dotknie białej kartki, artysta się zatraca. Prace Jacka Gałężewskiego to wynik odbicia rzeczywistości w zwierciadle Jego zmysłów. Rzeczywisty obraz podporządkowany jest Jego osobowości, temperamentowi, Jego upodobaniom, tęsknotom i myślom. Jego prace to On. Grażyna Marcinkowska NOWI DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 12 i 13 czerwca odbyły się konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. W wyniku tych konkursów dyrektorem Przedszkola nr 3 ponownie wybrano panią Katarzyną Hałas; w Przedszkolu w Łowyniu obowiązki dyrektora powierzono obecnej pani dyrektor Mirosławie Lechowicz; w Przedszkola w Bielsku nowym dyrektorem została pani Lidia Szymańska-Kierzynka. Nie wybrano dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W tej sytuacji organ prowadzący może rozpisać ponownie konkurs lub powierzyć obowiązki dyrektora wskazanej osobie. CORAZ WIĘCEJ BIEGACZY 21 czerwca wręczono puchary zwycięzcom IV Biegu Świętojańskiego o Złotą Rybkę rozgrywanego wokół Jeziora Miejskiego. Odbyły się dwa biegi: na dystansie m (1 okrążenie) dla dzieci i młodzieży, na dystansie m (2 okrążenia) dla dorosłych pań i panów w różnych kategoriach wiekowych. W pierwszym biegu wystartowało 39 dziewcząt i chłopców a wygrali go: 16-letni Szymon Belgran z Międzyrzecza oraz 10- letnia Marika Pietruszyńska z Międzychodu. W biegu głównym wystartowały 52 osoby, a zwycięzcami zostali: Dariusz Kruczkowki ze Szklarskiej Poręby oraz Danuta Pietruszyńska z Międzychodu. Warto zaznaczyć, że w biegu głównym uczestniczyli biegacze z południowej i zachodniej Polski m.in. Dębna, Szklarskiej Poręby, Gorzowa, Krosna Odrzańskiego, Wielenia, Krzyża. Interesujący może być także fakt, że kilku biegaczy miało już powyżej 70 lat. Sprawne przeprowadzenie biegów możliwe było dzięki pomocy OSP Międzychód oraz służb medycznych: pani Krystyny Grzesiak (dyżur pielęgniarki) oraz ZOZ Międzychód (dyżurna karetka). 4 Informator Miêdzychodzki TURCJA- Wspomnienia Dąbczaków To była pierwsza podróż samolotem dla nas wszystkich. Tomek przed lotem nic nie przełknął, pani Ela przerażona przedreptywała z miejsca na miejsce, a Karolina i Magda z podnieceniem wyczekiwały widoku chmur z góry. Start był nawet całkiem przyjemny. Jedzenie na pokładzie wprawdzie mocno odbiegało smakiem od matczynej kuchni - surówki jakieś suche były, ale dało się przełknąć. Po trzech godzinach w przestworzach wylądowaliśmy i... Turcja - egzotyczna, nieznana, stała się dla nas realna. Inny świat, inni ludzie, inna kultura. Wszystkiego byliśmy ciekawi. Na lotnisku czekał na nas niewysoki, młody Mr Murrat nasz tłumacz. Jak się później okazało nie należał niestety do rozmownych osób. Niedługo miało się okazać, że podróż samolotem nie była najbardziej emocjonującym punktem eskapady. Juksel kierowca naszego autobusu, dostarczał nam dużo więcej adrenaliny. Gnał jak szalony małym pojazdem po ciasno zabudowanych uliczkach. O, zgrozo! Roller coster przy tym to karuzela dla przedszkolaków. Udało mu się jednak dowieźć nas szczęśliwie do miejsca noclegów, gdzie czekał nas atrakcji i nowinek kulturalnych ciąg dalszy. Zakwaterowano nas w ośrodku rządowym, w którym ponoć nie każdy mógł przebywać. Taka informacja pozwoliła nam poczuć się wyjątkowo. Niestety czar prysł w momencie, kiedy zobaczyliśmy pokoje. Od sheratona standard raczej znacznie odbiegał, ale wszyscy potraktowaliśmy to jako zabawną przygodę, którą mamy nadzieję długo wspominać. Koncertowaliśmy kilka razy, ale najbardziej w pamięci zapadł nam tłum skandujących ludzi podczas parady. Czuliśmy się jak gwiazdy. Ludzie kiwali nam, robili sobie z nami zdjęcia, wciskali dziewczynom w ramiona małe dzieci, żeby móc je z nimi sfotografować. Niesamowite uczucie. Poznaliśmy wielu rówieśników z innych zespołów z różnych zakątków świata. Myślę, że niektóre z tych znajomości przetrwają wiele lat. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca, inną kulturę, mieliśmy okazję posmakować zupełnie innej niż polska kuchni. Mam nadzieję, że to tylko początek naszego wspólnego, zespołowego podróżowania i poznawania świata. ZPiT Dąbczaki Tomasz Garb

5 INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIÊDZYCHODZIE KAMERY W MIEŚCIE Już od kilkunastu lat wiele miast w Polsce inwestuje w monitoring miejski. Jest to system kamer umożliwiający podgląd na żywo miejsc najbardziej zagrożonych przestępczością i wykroczeniami oraz odtwarzanie już wcześniej zarejestrowanego obrazu z miejsc, w których doszło do takiego zdarzenia. Jeszcze kilka lat temu koszt budowy takiego systemu, w zależności od jego parametrów i ilości kamer kształtował się w kwocie od zł, a tylko jedna profesjonalna kamera, to był wydatek z rzędu nawet zł. Obecnie ta sama kamera kosztuje od 400 do 1200 złotych, a nowoczesne technologie umożliwiają uruchomienie monitoringu miejskiego za znacznie niższe kwoty. System działa bezprzewodowo. Dodatkowo istnieją większe możliwości techniczne, tj. programowanie systemu na rozpoznawanie określonych zdarzeń i alarmowanie odpowiednich służb, nieograniczona możliwość późniejszej rozbudowy o kolejne kamery, możliwość włączenia do sieci monitoringu szkół na terenie niemal całego powiatu, możliwość montowania kamer wręcz w każdej miejscowości powiatu międzychodzkiego (Międzychód, Sieraków, Kwilcz, Chrzypsko Wielkie). Najbardziej wymierny zysk z instalacji monitoringu miejskiego, to ograniczenie przestępstw i wykroczeń w monitorowanych miejscach. Takie dane przedstawiają miasta, w których monitoring już istnieje. Ponadto w przypadku zdarzeń, które pomimo monitoringu zaistniały, istnieje możliwość zidentyfikowania ich sprawców i pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej. Czerpiąc przykłady dobrych rozwiązań z innych miast, Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie od dawna popiera inicjatywę budowy monitoringu miejskiego. Środki na ten cel muszą jednak pochodzić od Samorządów, gdyż Policja niestety nie posiada żadnych funduszy umożliwiających realizację tego celu. Niemniej jednak w ostatnim okresie nawiązaliśmy współpracę z dostawcą usług internetowych na naszym terenie sieć LKH INTERMEDIA oraz profesjonalną firmą zajmującą się instalowaniem monitoringu, celem określenia możliwości technicznych zainstalowania kamer w wytypowanych przez nas miejscach w Międzychodzie. Były to: ul. 17 Stycznia, ul. Kilińskiego, Rynek, ul. Rynkowa, ul. Dworcowa, ul. Piłsudskiego, Park oraz główne drogi dojazdowe do miasta. Są to miejsca, w których w tym mieście, wg naszych statystyk, najczęściej dochodzi do zdarzeń najbardziej dokuczliwych społecznie, a więc: dewastacja mienia, zakłócenia porządku publicznego, spoczynku nocnego, nieobyczajne wybryki, czyny o charakterze chuligańskim W ten sam sposób chcielibyśmy objąć nadzorem najbardziej zagrożone miejsca także w Sierakowie i Kwilczu. Wnioski z powyższych przedsięwzięć wraz z konkretnymi propozycjami zamierzamy przedstawić samorządom powiatowym i gminnym. Ponadto zależy nam na wnioskach i opiniach pochodzących bezpośrednio od mieszkańców powiatu, przedsiębiorców, przedstawicieli firm, organizacji, organów administracji publicznej Głównie oczekujemy informacji o problemach, które zdaniem czytelników można rozwiązać przy pomocy monitoringu. Tym bardziej, że każdy użytkownik internetu, będzie mógł na bieżąco oglądać obraz rejestrowany przez zainstalowane kamery. Wszelkie wnioski, propozycje można przesyłać do tutejszej jednostki Policji za pośrednictwem internetu pod adresem pl, listownie pod adresem Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, ul. Sikorskiego 22A, Międzychód, za pośrednictwem faksu pod nr oraz osobiście za pośrednictwem dzielnicowego lub w Komendzie Powiatowej Policji w Międzychodzie. Zdajemy sobie sprawę, że nawet najnowsza technologia nie zastąpi człowieka, w tym przypadku policjanta. W związku z tym nasze dotychczasowe metody pracy, w sytuacji zainstalowania monitoringu, nie ulegną zmianie. Mamy jednak szansę uzyskać nowy instrument do przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom. Podziękowania Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie składają serdeczne podziękowania PZU Życie S.A. Oddział w Poznaniu za sfinansowanie, w ramach programu prewencji, rozszerzenia monitoringu w szkole. PZU Życie S.A. przekazało na ten cel 2500 zł. Dziękujemy! Informator Miêdzychodzki INFORMACJE OŚWIATOWE Z ŻYCIA GIMNAZJUM nr 1 Weronika Dobkiewicz Zakończył się rok szkolny 2007/2008, teraz czas na krótkie podsumowanie. W ciągu roku miało miejsce szereg wydarzeń szkolnych, których nie sposób wszystkich wymienić, np.: Skok w gimnazjalny rok, Jaskinia wróżb, Szkoła też może być teatrem, Debata Oksfordzka, konkursy, ważne uroczystości, inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, koncerty, wycieczki klasowe, rajdy, biwaki i wiele innych ciekawych przedsięwzięć. Ważniejsze sukcesy naszych uczniów na konkursach i zawodach sportowych: Dominik Jeronim finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, uczestnik Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, Dominik Jeronim, Jakub Drąg i Piotr Holka wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, Karolina Lechowicz I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Nasza Straż Pożarna, Patrycja Napierała i Dominika Napierała II miejsce w konkursie ekologiczno-przyrodniczym organizowanym przez Nadleśnictwo i UMiG Międzychód, Marta Zych II miejsce w Powiatowym Konkursie o Janie Pawle II, Weronika Dobkiewicz II miejsce w Powiatowym Konkursie Religijnym Sanktuaria Maryjne, Anna Siuda, Dominika Napierała, Arkadiusz Gierszewski I miejsce w Powiatowym Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy, Kinga Silska, Antoni Tomaszewski I i II miejsce w konkursie recytatorskim o tematyce sportowej. Zawody lekkoatletyczne etap powiatowy: Pamela Troszczyńska- bieg na 100m I miejsce, Jakub Kaczmarek bieg na 100m I miejsce, Marta Tomala skok w dal II miejsce, Bartosz Zgrajek skok w dal II miejsce, Magdalena Schubert bieg na 300 m II miejsce, Piotr Stefaniak bieg na 2000 m II miejsce, Dominika Czajka bieg na 600m III miejsce, Turniej w piłkę nożną chłopców Coca Cola Cup V miejsce w Wojewódzkim Finale w Poznaniu, Biegi przełajowe Olmin-Bielsko: Aleksandra Kacperska I miejsce, Piotr Holka II miejsce, Piotr Stefaniak II miejsce. Powiatowy Konkurs Tańca Taniec z Gwiazdami : Angelika Pieczek i Bartosz Fehner I miejsce. Wakacje rozpoczęło 420 uczniów. Rok szkolny z wyróżnieniem ukończyli (średnia ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie): Klasa Ia: Partycja Bak, Jakub Drąg, Piotr Holka, Justyna Szamańska, Klasa Ib: Patrycja Napierała, Natalia Peciuch, Weronika Mysiak, Klasa Ic: Agata Andrałojć, Kamila Fabiańska, Agata Przybysz, Regina Schubert, Klaudia Skrzypczak, Klasa Id: Michalina Nowakowska, Klasa I e: Julita Molik, Klasa IIa: Kinga Pluskota, Klasa IIb: Dominika Napierała, Joanna Nowakowska, Marta Błoch, Klasa IIc: Marta Hanyżkiewicz, Mateusz Nowak, Klasa IId: Weronika Ciepłucha, Dominika Czajka, Magdalena Schubert, Anna Siuda, Dawid Węgrzyn, Klasa IIe: Aleksandra Kacperska, Ewelina Walorczyk, Klasa IIIa: Weronika Dobkiewicz, Hanna Bąbelczyk, Marta Czarnecka, Klaudia Hełka, Piotr Zych, Klasa IIIb: Patrycja Paech, Partyk Kamiński, Klaudia Pakuła, Klasa IIIc: Sandra Skrzypczak, Ida Kierzynka, Maciej Stasiak, Sara Wejman, Klasa IIId: Weronika Pierońska, Karina Kaźmierczak, Paulina Polus, Klaudia Bengsch, Olga Nowak, Mateusz Jarnut, Klasa IIIe: Katarzyna Królik, Marta Wzientek, Kinga Jasiak, Jagoda Mamet, Marta Taberska, Klasa IIIf: Natalia Kubiak, Joanna Wróbińska, Paulina Wicenta. Uroczyście pożegnaliśmy uczniów klas trzecich. Teraz przed nimi nowe wyzwania i możliwości. Zaszczytny tytuł PRIMUS INTER Weronika Pierońska PARES, czyli pierwszy wśród równych, przyznawany uczniom kończącym szkołę, otrzymała uczennica Weronika Pierońska, natomiast nagrodę burmistrza otrzymała Weronika Dobkiewicz. Obie wyróżniały się postawą, wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi ocenami podczas trzyletniej edukacji w naszej szkole. Do szkolnej Złotej Księgi, z wybitnymi wynikami w nauce, wpisali się: Weronika Pierońska, Weronika Dobkiewicz, Katarzyna Królik, Patrycja Paech i Patryk Kamiński. GRATULUJEMY WSZYSTKIM I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW! A teraz lato, lato, lato czeka Miłych wakacji! Jola Górniak 5

6 Co się wydarzyło, co zamierzamy 21 czerwca 2008 r. odbył się I powiatowy Otwarty Turniej Brydża Sportowego, którego głównym organizatorem było nasze Stowarzyszenie. Puchar Burmistrza zdobyła para z Sierakowa Janina Kaczmarczyk i Zbigniew Nawrocki. Puchar Dyrektora MDK Jolanta Klawe i Edward Szuflak. Puchar Prezesa UTW Marian Grzesiak i Krzysztof Cyranik. nr 20 Odbyte w dniu 26 czerwca 2008 r. Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, uchwaliło zamierzenia programowe na rok akademicki 2008/2009 oraz nadało pani Mariannie Baturze godność Członka Honorowego UTW w Międzychodzie. Zebranie zakończył spektakl Żałosne przygody diabełka Fajfika przygotowany przez sekcję teatralną MDK. Barbara Napieralska Pracowity Rok Akademicki 2007/2008 zakończył się. Życzymy więc wspaniałych pełnych słońca i ciepła wakacji, odpoczynku oraz nabrania sił do czekających w nowym Roku Akademickim zadań. Redakcja Witryny UTW Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. Feliks Chwalibóg To lubię Przywiązanie do miejsca dziś już nie jest w modzie, mnie jednak wciąż niezmiennie roztkliwia i wzrusza w herbie naszego miasta rozłożysta grusza, tak mi swojsko, znajomo tutaj, w Międzychodzie. Znam tu każdą uliczkę, każde drzewo w parku, pamiętam most drewniany, stare domki, płoty, pracowite wieczory, leniwe soboty i piszczałkę kupioną kiedyś na jarmarku. Wrosłam w to miasto jak dąb w ziemię korzeniami, jak krzew bzu albo róży w kwiatowym ogrodzie. I choć świat swym przepychem wciąż kusi i mami, choć życie bez pardonu czasem kąsa, bodzie, to lubię się przechadzać w parku pod lipami, i lubię, jak mnie ranek wita w Międzychodzie. Eugenia Mieczkowska Motto: Życia o sens nie pytaj, sensu życia szukaj ZAMIERZENIA PROGRAMOWE UTW W MIĘDZYCHODZIE NA ROK AKADEMICKI 2008/2009 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Międzychodzie jest placówką propagującą, głównie wśród emerytów i rencistów, wartościowy sposób życia umożliwiający uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, poznawanie współczesnych osiągnięć nauki i rozwijanie indywidualnych talentów i pasji słuchaczy, a ponadto dającą wsparcie tym wszystkim, którzy podejmują się działań na rzecz drugiego człowieka. Dla siebie i innych to hasło programowe roku akademickiego 2008/2009 I Działalność na rzecz członków Stowarzyszenia: 1. Aktywizacja intelektualna: organizowanie dwa razy w miesiącu wykładów z zakresu historii, literatury, medycyny, psychologii, filozofii, religioznawstwa, geografii, ochrony środowiska, prawa i polityki oraz spotkań z osobami znaczącymi w życiu społecznym i kulturalnym Międzychodu. 2. Aktywizacja edukacyjna: prowadzenie cotygodniowych lektoratów języka angielskiego, niemieckiego i sekcji obsługi komputera oraz zorganizowanie wycieczek edukacyjnych do Puszczy Noteckiej i Zakładu Utylizacji Odpadów w Mnichach oraz wycieczek krajoznawczych; krajowych: Szlakiem Piastowskim lub do Kórnika i Rogalina oraz zagranicznych: do Aten i Berlina. 3. Organizowanie cotygodniowych zajęć wspomagających sprawność fizyczną: gimnastyki rehabilitacyjnej, choreoterapii, aerobiku, rajdów pieszych bądź rowerowych oraz czterech wyjazdów na pływalnię. 4. Prowadzenie warsztatów psychoterapeutycznych mających na celu osiągnięcie harmonii wewnętrznej. 5. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań w sekcjach: teatralnej, literackiej, malarskiej, rękodzieła artystycznego, kulinarnej, śpiewu, tańca towarzyskiego, turystycznej, brydżowej lub gier sportowych. 6. Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym: grzybobrania, andrzejek, podkoziołka i uniwersjady. 7. Kontynuowanie działalności Studenckiej Rady Uczelnianej. II Działalność członków UTW na rzecz innych w ramach integracji pokoleń: 6 Informator Miêdzychodzki U źródeł Kamionki To już szósty raz mogliśmy podziwiać uroki Doliny Kamionki. Rajd wyruszył z Lewic, gdzie ta mała rzeczka bierze swój początek. U źródła Kamionki spotkało się 29 zapaleńców pieszej wędrówki. Tutaj też 8 czerwca 2008 r. nastąpiło odsłonięcie tablicy Rzeka Kamionka. Aktu tego dokonali Burmistrz Międzychodu Roman Musiał oraz wicestarosta powiatu Jędrzej Schubert. Fundatorem tablicy jest Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny. Henryk Paech, założyciel Fundacji, poinformował, że tablice z napisem Rzeka Kamionka zostaną umieszczone wzdłuż jej przepływu w ośmiu miejscach. Po krótkiej ceremonii ruszyliśmy na trasę. Wędrowaliśmy malowniczą okolicą wśród lasów, pól i łąk, które urzekały nas swą zielonością, zapachem ziół i świeżej trawy. Mogliśmy podziwiać stawy, jeziora, przez które przepływa ta rzeczka, przyjrzeć się z bliska starym, nieczynnym już dziś młynom. Maszerując wśród wzniesień i parowów, czuliśmy się jak w górach. Mozolna wspinaczka dawała się we znaki, ale marsz granią i widok na u podnóża wijącą się ślicznymi meandrami Kamionkę rekompensował zmęczenie. Utrudzeni, ale radośni i zadowoleni dotarliśmy na metę rajdu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie. Łyk chłodnego, orzeźwiającego napoju pozwolił zapomnieć o zmęczeniu, a gorąca kiełbaska szybko dodała rajdowcom sił, więc chętnie skorzystali z zaproszenia dyrektor Jolanty Klawe do zwiedzenia tej pięknie zagospodarowanej szkoły. W rajdzie uczestniczyli także przedstawiciele Nadleśnictwa Bolewice, Tadeusz Szymański i Wiesław Walewicz, znakomicie znający teren, dzięki czemu przewodniczka Jolanta Górniak miała ułatwione zadanie, a nasza wiedza o regionie znacznie się poszerzyła. W imieniu uczestników rajdu serdecznie dziękuję wszystkim Organizatorom za ten VI Rajd Doliną Kamionki.. Róża Walkowiak 1. Przygotowanie spektaklu teatralnego dla dzieci. 2. Utworzenie Wolontariatu Studentów UTW w szpitalu. 3. Realizacja projektu Zielony Zakątek zgłoszonego na ogólnopolski konkurs grantowy Seniorzy w akcji. 4. Prowadzenie zajęć w klubach seniora. 5. Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Związkiem Emerytów, Inwalidów i Rencistów. 6. Pomoc organizacyjna i metodyczna filii UTW w Sierakowie. 7. Czynny udział studentów UTW w imprezach organizowanych przez placówki oświatowo-kulturalne. 8. Udzielanie raz w miesiącu porad prawnych. III Popularyzowanie idei i dokumentowanie działalności UTW: 1. Organizowanie wymiany kulturalnej pomiędzy ościennymi miastami i gminami. 2. Zorganizowanie pod patronatem Marszałka Wielkopolski II Wojewódzkiego Spotkania Artystycznego UTW Międzychód Przeprowadzenie II Wojewódzkiego Turnieju Brydżowego UTW oraz II Powiatowego Turnieju Brydżowego o Puchar Burmistrza Międzychodu. 4. Prezentowanie prac studentów UTW w Muzeum Regionalnym. 5. Udział delegacji UTW w konferencjach i spotkaniach międzyuniwersyteckich. 6. Prowadzenie strony internetowej oraz Kroniki UTW. 7. Redagowanie Witryny UTW w Informatorze Międzychodzkim. 8. Wydanie Biuletynu nr 3.

7 PRZEDSIĘBIORCZY MIĘDZYCHODZIANIN W 150. rocznicę urodzin Oskara Tietza i na 630-lecie Międzychodu Burmistrz Międzychodu, wspierany grupą inicjatywną, postanowił nagrodzić najbardziej aktywnych przedsiębiorców statuetką Oskara Tietza i wręczyć je na Gali Przedsiębiorców w dniu Kiermaszu Św. Marcina. O pomoc w wyborze najbardziej przedsiębiorczych międzychodzian zwraca się do mieszkańców Międzychodu, którzy mogą zgodnie z poniższym regulaminem nominować swoich kandydatów. Oto ten regulamin: REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY PRZEDSIĘBIORCZY MIĘDZYCHODZIANIN 1. Organizatorem przyznawania nagrody Przedsiębiorczy Międzychodzianin jest Burmistrz Międzychodu. 2 Nagrody przyznaje Burmistrz Międzychodu na wniosek Kapituły powołanej przez Burmistrza Międzychodu. 3. Kapituła nominuje do nagrody w postaci statuetki Oskara Tietza. 4. Nagroda przyznawana jest osobom przedsiębiorczym, firmom, instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom spełniającym standardy i normy ustawowo-prawne oraz powszechnie i społecznie akceptowanym. Kandydaci nominowani do Nagrody Przedsiębiorczy Międzychodzianin oraz otoczenia, w których pracują i działają, muszą cieszyć się szacunkiem i uznaniem zainteresowanych środowisk, Kapituły, a przede wszystkim społeczności miasta i Gminy Międzychód. 5. Nagroda honoruje kandydatów wymienionych w pkt. 4 Regulaminu za dokonania i inicjatywy lokalne mające na celu rozwój własnych firm i tym samym promocję Miasta i Gminy Międzychód. 6. Rocznie mogą być przyznane nie więcej niż 3 statuetki. 7. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Międzychodu Przedsiębiorczy Międzychodzianin w postaci statuetki Oskara Tietza zgłaszać mogą: stowarzyszenia, instytucje, organizacje społeczne i zawodowe i wszelkie inne grupy społeczne na specjalnym formularzu, zgodnie z pkt. 9 i 10, a także osoby indywidualne poprzez złożenie kuponu plebiscytowego. 8. Złożone wnioski oraz kupony plebiscytowe opiniuje i ocenia powołana przez Burmistrza Międzychodu Kapituła. 9. Wniosek i kupon plebiscytowy powinien zawierać: imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę firmy, przedsiębiorstwa, wraz z uzasadnieniem i podpisem wnioskującego. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 10. Wnioski i kupony należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 1 września do 30 września. 11. Warunkiem rozpatrzenia wniosku i kuponu jest terminowe złożenie w Referacie Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie (pok. 48, tel ). 12. Informacja o przyznaniu nagrody Przedsiębiorczy Międzychodzianin wraz z regulaminem ukaże się w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Międzychód w terminie od maja 2008 r. 13. Lista nagrodzonych zostanie podana podczas Gali Przedsiębiorczych. Podczas tej uroczystości zostaną też wręczone statuetki Przedsiębiorczy Międzychodzianin i rozlosowane nagrody dla uczestników plebiscytu. 14. Gala Przedsiębiorczych odbywać się będzie w terminie organizacji Kiermaszu Rogali Św. Marcina. PLEBISCYT PRZEDSIEBIORCZY MIĘ DZYCHODZIANIN Jeśli chcesz mieć wpływ na decyzję Kapituły powołanej przez Burmistrza Międzychodu opiniującej i oceniającej kandydatów do nagrody Burmistrza Przedsiębiorczy Międzychodzianin, weź udział w plebiscycie Informatora Międzychodzkiego : - dokładnie wypełnij KUPON PLEBISCYTOWY - wytnij i prześlij go lub dostarcz osobiście do Referatu Promocji i Rozwoju Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie ul.piłsudskiego2 pok.48 w terminie do 30 września br. Kupony plebiscytowe wezmą udział w losowaniu wartościowych nagród, których losowanie odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczych. Kupony plebiscytowe drukować będziemy w kolejnych Informatorach, aż do września. Informator Miêdzychodzki W sobotnie popołudnie 28 FESTYN W RADGOSZCZY czerwca o godzinie rozpoczął się letni festyn w Radgoszczy, do którego od kilku tygodni przygotowywali się zarówno mieszkańcy wsi jak i organizatorzy czyli Rada Sołecka Radgoszczy, Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji oraz Międzychodzki Dom Kultury. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Burmistrz Międzychodu Krzysztof Michalski wraz z sołtysem Jackiem Paluszakiem. Pierwszą zaplanowaną atrakcją był pokaz akcji policyjnej w wykonaniu Powiatowej Komendy Policji w Międzychodzie. Policjanci upozorowali akcję porwania i przechwycenia ofiary. Nie zabrakło efektów strzelaniny oraz wartkiej akcji, która wyglądała niezmiernie realistycznie. Po tym zapierającym dech w piersiach pokazie, mieszkańcy mogli się zrelaksować oglądając aktorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, w krótkich, ale jakże zabawnych skeczach z żartem i humorem, które przeplatane były piosenkami w wykonaniu solistów Studia Piosenki. Punktualnie o godzinie rozpoczęły się, przez wielu oczekiwane, mecze piłki nożnej. Gościnna drużyna z Niemiec Old boy Wolzburg grała przeciwko drużynie kobiet Polonia Poznań z wynikiem 3:0 dla Niemiec, oraz z RKS Radgoszcz z rezultatem 0:6 dla mieszkańców Radgoszczy. Ostatni natomiast mecz rozegrali RKS Radgoszcz przeciw Polonia Poznań. Zaraz po zmaganiach piłkarskich na boisko w Radgoszczy wjechały wozy strażackie Straży Pożarnej w Międzychodzie; cała uwaga Radgoszczan zwrócona była właśnie na nie. Dzieci i dorośli z równym zainteresowaniem oglądali pojazdy strażackie, które w tym dniu było dostępne dla każdego. W tym czasie po drugiej stronie boiska, na wyłożonych matach rozgrzewali się już czołowi zawodnicy Pucharu Polski w technice zapaśniczej i akrobatyki. Zapaśnicy dali wspaniały pokaz chwytów, stylów używanych w zapasach oraz zaprezentowali krótką walkę. Na końcu chętni śmiałkowie mogli spróbować swoich sił i zmierzyć się z zawodnikami. Mieszkańcy mogli również wykazać się w konkurencjach sportowych, w których nie mogło zabraknąć przeciągania liny oraz spaceru farmera. Mimo deszczowej pogody, która momentami przeszkadzała w konkurencjach, chętnych nie brakowało. Dla wszystkich odważnych znalazły się drobne upominki ufundowane przez organizatorów. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych mieszkańców Radgoszczy. Dla których wystąpił zaproszony specjalnie na tę okazję iluzjonista. Pokaz magii cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Jako ostatni punkt programu zaplanowana była zabawa taneczna z zespołem Antrax, która trwała do późnych godzin wieczornych. Chociaż pogoda w tym roku nie dopisała, to mimo tego festyn można uznać za udany. MDK 7

8 SUKCESY MŁODYCH ARTYSTÓW Z SEKCJI MDK Minął kolejny rok wytężonej pracy sekcji Międzychodzkiego Domu Kultury. Pracy, która zaowocowała licznymi sukcesami wieńczącymi trud zarówno uczestników sekcji jak i ich instruktorów. Wyliczmy te najważniejsze. Formacja hip-hop została laureatem Powiatowej Ligi Kultury etapu tanecznego, mimo, iż rozpoczęła działalność dopiero pod koniec minionego roku pod okiem inst. Karoliny Bińkowskiej. Wyróżnienie w etapie teatralnym Powiatowej Ligi Kultury otrzymała grupa teatralna Smerfiki prowadzona przez inst. Krystynę Górską. Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego na czele z dyrygentem Zenonem Ratajczakiem reprezentowała Międzychód na imprezach w Czechach, a Zespół Pieśni i Tańca Dąbczaki, prowadzony przez inst. Elżbietę Staręgę i Janusza Pawko, reprezentował nas na festiwalu w Turcji. Studio Piosenki Międzychodzkiego Domu Kultury wzięło udział w licznych festiwalach piosenki: festiwal w Budzyniu Piramida 2008, gdzie Kuba Zachciał został laureatem, a Roksana Haufa otrzymała wyróżnienie; festiwal w Krakowie Nowa piosenka w starym Krakowie, gdzie Kuba Zachciał zdobył III miejsce; festiwal w Drezdenku O złotą sosnę, gdzie Natalia Zielonka i Kuba Zachciał otrzymali wyróżnienia, a Karolina Mleczak otrzymała Złotą sosnę, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Chodzieży, gdzie Roksana Haufa i Kuba Zachciał zdobyli wyróżnienia, a Natalia Zielonka została laureatką I miejsca. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zdobyte dla Międzychodu laury. Życzymy dalszych sukcesów. Życiowy poker Dnia 24 czerwca 2008 r. odbyła się promocja książki pana Ryszarda Krawca pt. Życiowy Poker. Autor urodził się w Poznaniu w 1946 r. Jest lekarzem specjalistą neurologiem i radiologiem. Aktualnie mieszka w Puszczykowie pod Poznaniem. Całe swoje życie zawodowe przepracował w Międzyrzeczu, na Ziemi Lubuskiej, w ośrodku neuropsychiatrycznym. Ryszard Krawiec bardzo starannie dzieli czas wolny (poza zawodem), poświęcając go ukochanej rodzinie oraz pasjom i zainteresowaniom. Zajmuje się rzeźbą stworzył i wystawił ponad 200 postaci ukrzyżowanego Chrystusa wykonanego z gałęzi sosny oraz cykl ponad 100 aktów kobiecych z kory czarnej topoli. Inną pasją jest pisanie, najchętniej krótkich form, z których preferuje limeryki. Organizatorem uroczystości był Międzychodzki Dom Kultury oraz Drukarnia-Międzychód. Dzięki pomocy pani Katarzyny Kędzierskiej, która wydała w międzychodzkiej drukarni tomik wierszy pt. jeszcze wczoraj już dzisiaj pan Ryszard usłyszał o naszej drukarni i postanowił powierzyć nam wydanie swojej twórczości literackiej. Scenariusz uroczystości przygotowała pani Ewa Żuryło. Atmosfera panująca na promocji poruszyła emocje wielu osób, w tym również autora. Na scenie prezentowane były rzeźby pana Ryszarda, niezwykłych wrażeń dostarczyło gościom słuchanie limeryków czytanych przez autora i przyjaciela rodziny pana Jerzego Garniewicza, który zaśpiewał również kilka romansów rosyjskich. Piosenki o miłości wykonały solistki studia piosenki: Natalia Zielonka i Karolina Mleczak. Świece, krzyże, rzeźby oraz nastrojowa muzyka stworzyły niepowtarzalny klimat spotkania, który docenili licznie przybyli goście, rodzina, przyjaciele. Nie zbrakło gratulacji, miłych słów od bliskich i znajomych, kwiatów, lampki szampana oraz wpisów do Złotej Księgi. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego niezwykłego spotkania. Zachęcamy do przeczytania Życiowego Pokera osobistej publikacji dedykowanej żonie Jadwidze. WYDAWCA Życiowy poker Przez cztery lata musiałem się starać Aby powstało z nas stadło czyli jedna para. A potem miłość, nie tam żadne czary, Dała nam Anię i Krzyśka były już dwie pary. Z tym szczęściem moim czułem się jak król- Można śmiało powiedzieć- życiowy full! Mamy też trzy wnuczki bystre, wyjątkowe, Ale płeć ta sama(dziewczynki), więc trzy jednakowe. Trzeba by Krzyska teraz zapytać Kiedy wykulnie dużego strita, Bo choć Ania ma Maję, czyli nowy byt Jednak to nie jest nawet mały strit! Dom, dwoje dzieci i złoto kobieta To cztery szczęścia- po prostu kareta! Ale uważam celem ożenku albo też zamęścia Winien być poker na szóstkach czyli pełnia szczęścia! Że nie jest to łatwe? Szkoda się rozczulać Należy wziąć życie jak kostki w garść! I do skutku kulać! (żonie Jadwidze przy stanie wnucząt 3) Ryszard Krawiec Informator Miêdzychodzki Fot. Mirosław Piosik

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki

WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki Bur mistrz Miê dzy cho du dzia ³a j¹c zgo d nie z art. 35 ust. z 21.08.1997 r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno li ty Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym

WIEŚCI Z RATUSZA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym WIEŚCI Z RATUSZA TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażem mózgowym czterokończynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia się zesztywm mięśni i obniżonymi

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK W STYCZNIOWYM NUMERZE:

WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK W STYCZNIOWYM NUMERZE: Nr 1(31) Rok IV Miêdzychód, 18 stycznia 2007 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 WEWNĄTRZ

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni!

Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni! Nr 3(33) Rok IV Miêdzychód, 16 marca 2007 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Pisanki skradły

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za to, co było

Dziękuję za to, co było NR 3 (3), ROK 1 CZWARTEK, 30.04.2015 ISSN 2449-5379 społeczność informacje 25-lecie Samorządu Terytorialnego str. 4 Daj włos! Brzeg Dolny włącza się do akcji Dziękuję za to, co było str. 14 sport Mistrz

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami Zakończenie roku szkolnego w Loecknitz Już po raz jedenasty w usytuowanej w Löcknitz Szkole Europejskiej świadectwa dojrzałości wespół z niemieckimi absolwentami Niemiecko-Polskiego Gimnazjum odebrała

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów

Zapraszamy na basen! Stadion na miarę Europy Trzebnica staje się czarnym koniem. Jesteśmy w pierwszej lidze polskich samorządów Zapraszamy na basen! W numerze: Z wizytą w Kitzingen Inwestycje nie mają wakacji - przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych str. 2 str. 4-5 Trzebnica promowana w Belgradzie Szkolne orły pofrunęły do

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W

MMEIESIRĘCZNIKKINFOURMACRYJNYGIMI W MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ MOSIÑSKI MOSINA www.mosina.pl nr 3/90 Marzec 2011 ISSN 1730-668x W numerze Dzień Papieski w Mosinie Niedziela Palmowa zapraszamy V Targi Edukacji i Pracy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

Ryszarda Daneckiego w międzychodzkim Muzeum Regionalnym

Ryszarda Daneckiego w międzychodzkim Muzeum Regionalnym Nr 8(25) Rok III Miêdzychód, 18 sierpnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Jubileusz

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo

Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386. Buziaki. śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15

Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386. Buziaki. śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15 Nr 5/129 MAJ 2009 ISSN 1425 7386 Buziaki śpiewają i tańczą dla nas już 30 lat - str. 15 KALEJDOSKOP Zabrzmiał Dzwon Pokoju Z okazji Dnia Pioniera 27 marca odbyło się spotkanie na Placu Grunwaldzkim. Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

25 lat KTPS. Zaproszenie na Festyn z okazji 15lecia Spółki KOMBUS str. 2. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. str. 14. str.

25 lat KTPS. Zaproszenie na Festyn z okazji 15lecia Spółki KOMBUS str. 2. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. str. 14. str. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 26 czerwca 2015 * NR 12 (456) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW 25 lat KTPS str. 14 str. 21 Foto. ŁG oraz archiwum MPK Poznań str. str. 15 15

Bardziej szczegółowo

Samo życie z Sochaczewa

Samo życie z Sochaczewa Szanowni Państwo, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie przystąpiło do dziewiątej edycji konkursu Stolicy Kulturalnej Mazowsza. Konkurs wygraliśmy i w tym roku to Powiat Sochaczewski będzie Stolicą Mazowsza.

Bardziej szczegółowo

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE:

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE: Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY Nr 3 (82) sierpieñ 2010 nakład 3100 egzemplarzy ISSN 1509-1171 Dni 2 010 Orzysza Dni Orzysza to ważna data w kalendarzu imprez naszej Gminy. Cieszy mnie fakt,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne

Budżet Gminy Janów Lubelski na 2012 rok Wydatki inwestycyjne ISSN 1508-7298 Egzemplarz bezpłatny ECHA XVII (BUDŻETOWEJ) SESJI XVII, tzw. budżetowa sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbyła się w dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Janowskiego

Bardziej szczegółowo