POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE Slide n 1

2 Gratulacje Za uzyskanie dotacji UE partycypuje w kosztach UE nie płaci za usługi/produkty dostarczalne/inne produkty Skuteczne wykorzystanie kwoty dotacji zależy od: Udanego wdrożenia projektu Slide n 2 Jakości rachunków projektu / sprawozdania finansowego

3 Dokumeny referencyjne Umowa o udzielenie dotacji Postanowienia Wspólne (PW) Wytyczne do wniosku aplikacyjnego Formularze finansowe documents/100630_circular_note_time_sheets.pdf Slide n 3

4 ZASADY DOFINANSOWANIA Umowa o udzielenie dotacji ustala dofinansowanie jako procent całkowitych kosztów kwalifikowalnych oraz jako maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii (art and art. 23.2) Dotacja nie może przynosić zysku beneficjentom (art. 23.4) Wszystkie bezpośrednie zyski należy zgłaszać (art. 23.4) Komisja może proporcjonalnie zmniejszyć pierwotnie przewidziany wkład Unii stosownie do faktycznego wykonania działań (art. 18 and art. 23.5) Brak odzysku odsetek uzyskanych przez beneficjentów na zaliczkach, brak potrzeby posiadania specjalnego rachunku bankowego w celu identyfikacji środków wpłaconych przez Komisję Slide n 4

5 METODY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI (art. 28) Zasada ogólna: 3 transze : Pierwsza płatność zaliczkowa = 40% kwoty wkładu maksymalnego Śródokresowa płatność zaliczkowa = 40% kwoty wkładu maksymalnego Płatność końcowa = pozostałość (maksymalnie 20%) Małe projekty z okresem realizacji < 24 miesiące lub wkładem Unii < : Pierwsza płatność zaliczkowa wzrasta do 70% kwoty wkładu maksymalnego Płatność końcowa = pozostałość (maksymalnie 30%) Slide n 5

6 ŚRÓDOKRESOWA PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA (art. 28.3) Gdy wykorzystane zostało co najmniej 150 % pierwszej płatności Płatność dokonywana jest po zaakceptowaniu przez Komisję : wniosku o płatność raportu śródokresowego wraz ze sprawozdaniem finansowym danych audytora Komisja dokonuje drugiej płatności w ciągu 90 dni od otrzymania sprawozdania śródokresowego Sprawozdanie śródokresowe musi być złożone nie później niż 9 miesięcy przed zakończeniem projektu Slide n 6

7 ŚRÓDOKRESOWA PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA Wyjątek: 4 płatności Pierwsza zaliczkowa = 40% kwoty wkładu maksymalnego UE Pierwsza śródokresowa = 20% kwoty wkładu maksymalnego UE Druga śródokresowa = 20% kwoty wkładu maksymalnego UE Końcowa = pozostałość - maksymalnie 20% Gdy czas trwania projektu jest dłuższy niż 48 miesięcy i wkład UE przekracza pierwsza płatność śródokresowa ma miejsce gdy wykorzystano 100% pierwszej płatności zaliczkowej; druga płatność śródokresowa gdy wykorzystano 100% pierwszej płatności zaliczkowej i pierwszej płatności śródokresowej. Slide n 7

8 POZOSTAŁOŚĆ (PŁATNOŚĆ KOŃCOWA) (art. 28.4) W oparciu o zatwierdzenie przez Komisję: wniosku o płatność sprawozdania końcowego końcowego sprawozdania finansowego raportu z audytu finansowego, jeśli wymagany (por. art. 31) Realizacja płatności przez Komisję: 90 dni od otrzymania sprawozdania końcowego Sprawozdanie końcowe musi być złożone nie później niż 3 miesiące po zakończeniu projektu Slide n 8

9 PROCEDURA AUDYTU (art. 31) Niezależny audytor, wyznaczony przez beneficjenta koordynującego, weryfikuje końcowe sprawozdanie finansowe gdy maksymalny wkład finansowy > zgodnie z wytycznymi i formatem dostępnym na stronie LIFE / zakładka toolkit Audytor weryfikuje m.in. : kwalifikowalność poniesionych kosztów + zgodność z PW zgodność z przepisami prawa krajowego i zasadami rachunkowości deklaracje przychodów projektu czy współfinasowanie nie pochodzi z innych instrumentów finansowych Unii Slide n 9

10 Odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach (art ) Zgodnie z art. 111 Zasad Stosowania Regulacji Finansowych Obliczane są automatycznie i płacone beneficjentowi koordynującemu jeżeli jest to beneficjent "prywatny", stosuje się, gdy płatność jest opóźniona więcej niż 90 dni i naliczone odsetki > 200 Nie będą płacone beneficjentom ze statusem państwa członkowskiego Unii Slide n 10

11 SPRAWOZDAWCZOŚĆ - WYMAGANIA (1) (art. 29) Sprawozdania finansowe obejmują ten sam okres, co odpowiadające im sprawozdania techniczne Sprawozdania przedstawia się zgodnie z wytycznymi i szablonami dostępnymi na stronie LIFE / zakładka toolkit Zawierają skonsolidowane zestawienie kwot, jak również ich podział na kwoty przypadające na każdego beneficjenta Kwoty w Jeśli rachunki są prowadzone w innej walucie niż : kurs wymiany stosowany przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu roboczym roku, w którym wydatki zostały poniesione Beneficjent koordynujący poświadcza, że zawarte informacje są pełne, rzetelne i prawdziwe, zgodne z PW, oraz że koszty zostały faktycznie poniesione, a wszystkie przychody zgłoszone Slide n 11

12 SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYMAGANIA (2) (art. 29.6) Oprócz wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w art. 12, 28 i 29.1, w przypadku projektów, w których wkład finansowy UE jest większy niż 5 mln EUR a określony w art. 2 Postanowień Szczególnych okres realizacji przekracza 18 miesięcy, beneficjent koordynujący informuje Komisję do dnia 30 listopada każdego roku o łącznych wydatkach poniesionych przez beneficjentów od dnia rozpoczęcia działania. Informacje te są wymagane przez Komisję do celów jej księgowości i nie mogą być wykorzystywane do określania ostatecznej kwoty dotacji. Slide n 12

13 STANDARD PAYMENT REQUEST AND FINANCIAL STATEMENT/BENEFICIARY'S CERTIFICATE Project reference Legal name of coordinating beneficiary Address Reference period Eligiblity period From: To: Banking details: Name and address of the bank *) Bank account n I.B.A.N Bank account holder Payment reference (if necessary) Type of payment requested: Further pre-financing/interim payment Payment of the balance Declaration of interest yielded on the pre-financing amount **): Beneficiary's Certificate: I certify on my honour that the information contained in this payment request is full, reliable and true. I also certify that the costs incurred can be considered eligible in accordance with the applicable rules and that this request for payment is substantiated by adequete supporting documents that can be checked. Legal/statutory representative Name: Title: Function: Date: Project manager Name: Title: Function: Project manager Date: Signature: Signature: Enclosures: - Excel Workbook either on a diskette, CD-Rom or USB-key - External audit report if appropriate *) Bank account must be opened in the name of the Coordinating Beneficiary **) Only applicable for projects up to 2011 Slide n 13

14 Slide n 14

15 Consolidated Cost Statement for the Project Project reference Statement of expenditures Total real costs with nonrecoverable VAT Total eligible costs with nonrecoverable VAT Statement of income Personnel EU contribution Travel Contribution of the coordinating beneficiary External assistance Contribution of the associated beneficiaries Durable goods - Infrastructure Other sources of funding Durable goods - Equipment Direct income Durables goods - Prototypes Land/rightspurchase/lease Consumable material Other direct costs Overheads TOTAL ELIGIBLE COSTS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 % of eligible costs Date Date and signature signature Slide n 15

16 Slide n 16

17 Contribution of associated beneficiaries Name of associated beneficiary Amount in national currency Year Exchange rate Amount of co-funding in 1, , , , ,00000 Total 0,00 Other sources of funding Name of co-financer Amount in national currency Year Exchange rate 1, , , , ,00000 Amount of co-funding in Total 0,00 Direct income Description of the direct income Amount in national currency Year Exchange rate 1, , , , ,00000 Amount in Total 0,00 Slide n 17

18 KOSZTY KWALIFIKOWALNE (art. 24) Przewidziane w budżecie projektu lub zatwierdzone poprzez zmianę umowy o udzielenie dotacji Bezpośrednio związane z projektem i niezbędne dla jego realizacji Racjonalne, uzasadnione i zgodne z wymogami rzetelnego zarządzania finansami Zgodne z przepisami podatkowymi i socjalnymi Rzeczywiście poniesione w ciągu okresu trwania projektu: Prawne zobowiązanie do zapłaty zaciągnięte po dniu rozpoczęcia realizacji projektu lub po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji przez Komisję Wykonywanie danego działania rozpoczęło się po dniu rozpoczęcia realizacji projektu i zostało zakończone przed dniem zakończenia realizacji Koszty zostały całkowicie pokryte przed przedstawieniem końcowego sprawozdania finansowego Slide n 18

19 KOSZTY ZATRUDNIENIA PERSONELU (art okólnik) Związane z wynagrodzeniami pracowników (nie pomoc zewnętrzna) Obliczane na podstawie stawek godzinowych dzieląc rzeczywiste roczne wynagrodzenie brutto przez łączną liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika Rzeczywiste roczne wynagrodzenie brutto obejmuje obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i inne ustawowe koszty Godziny faktycznie przepracowane to wszystkie godziny robocze minus nieobecności (urlopy, dodatkowe dni wolne od pracy, chorobowe) Umowy z osobami fizycznymi: praca zgodnie z instrukcjami beneficjenta i, o ile nie ustalono inaczej, w siedzibie beneficjenta (karty czasu pracy) Koszty wynagrodzeń urzędników publicznych: suma wkładu finansowego organów publicznych musi przekraczać cn. o 2% sumę wynagrodzenia urzędników* * Definicja urzędników obejmuje wszystkich stałych pracowników instytucji publicznych Slide n 19

20 KOSZTY PERSONELU / REJESTRACJA CZASU (art okólnik) Należy używać kart ewidencji czasu pracy lub równoważnego systemu ustanowionego i regularnie certyfikowanego przez pracodawcę i pracownika Pełny opis wymogów rejestracji czasu pracy: patrz okólnik z r. (A/917793) Pracownicy pracujący w pełnym wymiarze: dokument dotyczący indywidualnego oddelegowania może zastąpić karty czasu pracy Pracownicy pracujący przy projekcie przeciętnie mniej niż 2 pełne dni miesięcznie są wyłączeni z obowiązku rejestrowania czasu pracy Slide n 20

21 Project Reference Name of Beneficiary Name of staff member Is staff member employed Full-time or Part-time Calendar Year Calendar Month Wzór karty czasu pracy Calendar Day In case of absence, indicate one of the reason codes below Hours worked on this project Hours worked on other projects* Hours worked on other projects* Hours worked on other projects* Hours worked on other projects* Hours worked on other projects* Other activities Total hours (including overtime) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *indicate project reference Absences Summary for this month Weekend WE Hours worked on this project 0,0 Sick leave SL Hours worked on other projects* 0,0 Public holidays PH Hours worked on other projects* 0,0 Annual holidays AH Hours worked on other projects* 0,0 Other absence OA Hours worked on other projects* 0,0 Other activities 0,0 Total hours (including overtime) 0,0 Date and signature of staff member Date and signature of Project Manager/ Coordinator/Responsible "INSTRUCTIONS For any days during the month that you did not work enter the appropriate Absence Code, i.e. sickness, holiday, recuperation of overtime, etc. Enter the hours you worked for the Life project each day. If you work for more than one Life project be careful to enter the hours against the correct project. Enter the hours you worked on other (i.e. non-life) activities. After the last entry of the month, sign it and date it and pass it on to your line manager/supervisor for validation. Please ensure the timesheet is signed and dated by both yourself and your line manager/supervisor within the first two weeks after the month the timesheet relates to" Slide n 21

22 Slide n 22

23 KOSZTY PODRÓŻY (art. 24.3) Zasady Nalicza się zgodnie z wewnętrznymi zasadami beneficjentów Dokumenty uzupełniające Bilety lotnicze, rachunki hotelowe,. Podróże samochodem: na podst. odległości i wewnętrznych zasad Koszty poniesione przez pracowników (nie przez zewnętrznych konsultantów) Nie dotyczy podróży między domem i pracą Należy grupować niewielkie wydatki w jednej linii Slide n 23

24 Slide n 24

25 POMOC ZEWNĘTRZNA (art & Art. 8) Zasady Obowiązujące przepisy dotyczące przetargów Obejmuje koszty audytu Obejmuje krótkoterminową dzierżawę gruntów (kończącą się przed datą zakończenia projektu, dotyczy tylko LIFE+ NAT i LIFE+ BIO) Dokumenty uzupełniające Szczegółowe faktury wystawione przez podwykonawców, z wyraźnym odniesieniem do projektu LIFE+ oraz do zamówienia lub umowy Obejmuje wynajem sprzętu lub infrastruktury, ale nie koszty leasingu Slide n 25

26 Slide n 26

27 Pomoc zewnętrzna i dobra trwałego użytku / procedury przetargowe Beneficjenci publiczni: zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 8.3) Beneficjenci prywatni: konkurencyjne oferty od potencjalnych podwykonawców, jeśli > ; przestrzegać zasad przejrzystości i równego traktowania (art. 8.3) Beneficjent koordynujący i współbeneficjenci nie występują w stosunku do siebie nawzajem w roli podwykonawcy (art. 6.6) Slide n 27

28 DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKU (art ) Koszty amortyzacji dotyczące dóbr trwałego użytku uwzględnia się tylko wówczas, gdy są one : Umieszczone w inwentarzu dóbr trwałego użytku Traktowane jako nakłady inwestycyjne Nabywane lub brane w leasing po stawkach rynkowych Konieczne do realizacji projektu Oznakowane logo LIFE Koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych przed datą rozpoczęcia projektu uznaje się za niekwalifikowalne Każdy beneficjent stosuje swoje wewnętrzne standardy rachunkowości / zasady do obliczania kwalifikowalnych odpisów amortyzacyjnych Slide n 28

29 DOBRA TRWALEGO UŻYTKU (2) (art ) Kwalifikowalne odpisy amortyzacyjne ograniczone są do następujących pułapów: Koszty infrastruktury: 25% całkowitego kosztu zakupu Koszty sprzętu: 50% całkowitego kosztu zakupu Prototypy : 100% dla LIFE+ ENV i LIFE+ BIO (niekwalifikowalne dla LIFE+ INFO i LIFE+ NAT) Wyjątek dla LIFE+ NAT i BIO: Infrastruktura, sprzęt : 100% dla beneficjentów publicznych lub niekomercyjnych organizacji pozarządowych/prywatnych Slide n 29

30 Slide n 30

31 Total Prototype with non-recoverable VAT: 0,00 A B C D E F G H I J K Seq n Year Invoiced amount in Invoiced amount in Date of Number of national currency Exchange Invoiced amount Payment date Supplier Description of prototype national currency invoice invoice with non-recoverable rate in without VAT without VAT VAT 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00000 Total Slide n 31 0,00

32 ZAKUP GRUNTÓW LIFE+ Nature: (art. 25) Koszty zakupu gruntów/praw lub długoterminowej dzierżawy gruntów są kwalifikowalne tylko w projektach LIFE+ Przyroda Ceny zakupu powinny być zgodne ze stawkami rynkowymi Zobowiązanie do dalszego przeznaczenia nabytych aktywów na cele ochrony przyrody po zakończeniu projektu Beneficjent koordynujący dopilnowuje, aby wpis do rejestru gruntów zawierał gwarancję ostatecznego przeznaczenia gruntu na cele związane z ochroną przyrody Grunty zakupione przez organizacje prywatne: konieczna gwarancja przeniesienia własności gruntu na rzecz osoby prawnej, której podstawową działalnością jest ochrona przyrody (w przypadku rozwiązania organizacji prywatnej) Slide n 32

33 Slide n 33

34 INNE POZYCJE BUDŻETOWE Kategorie budżetowe MATERIAŁY ULEGAJĄCE ZUŻYCIU(art ) Jednakże, ogólne artykuły biurowe należy ująć w kosztach ogólnych (overheads) INNE KOSZTY (art ) Wszelkie koszty niezbędne dla projektu, niewchodzące w zakres zdefiniowanej kategorii + koszty gwarancji finansowej (art ) KOSZTY OGÓLNE (art ) maksymalnie 7% całkowitej wysokości rzeczywiście poniesionych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów zakupu/dzierżawy gruntów Dokumenty uzupełniające Szczegółowe faktury Szczegółowe faktury Faktury nie są konieczne Slide n 34

35 Slide n 35

36 0.00 A B C Overhead amount in national currency with nonrecoverable VAT attributed to the project Exchange rate Invoiced amount with nonrecoverable VAT attributed to the project in in (A/B) Notes Column Explanation A Amount of overheads. Remember to change it for the final report. The overhead amount could be a function of a fixed overhead rate of all the direct eligible costs except costs of land purchase and land lease. B Exchange rate Slide n 36

37 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE Lista niepełna. Patrz art. 26 PW Koszty zaliczane do danej kategorii wydatków, przewyższające wydatki przewidziane w budżecie dla tejże kategorii o 10% i (jak określono w art. 15.2) VAT (patrz art. 30) Koszty poniesione na działania nieprzewidziane w projekcie Koszty poniesione na zakup dóbr trwałego użytku lub w związku z produkcją materiałów informacyjnych nieoznaczonych logo LIFE (i logo Natura 2000, tam gdzie ma to zastosowanie) Koszty poniesione na działania finansowane w ramach innych instrumentów finansowych Unii Koszty, na pokrycie których beneficjent otrzymuje już od Komisji dotację operacyjną w danym okresie Wszelkie koszty związane z dowolnym działaniem, które można uznać za środek wyrównawczy, który jest obowiązkiem państwa członkowskiego Koszty związane z planami zarządzania, planami działań lub podobnymi, sporządzonymi lun zmodyfikowanymi w kontekście projektu LIFE+, jeżeli dany plan nie funkcjonuje LIFE w Spotkanie sensie Kick-Off, prawnym 29 Październik 2014, przed Warszawa zakończeniem projektu Slide n 37

38 Szczegółowe instrukcje sprawozdawczości finansowej Nie należy czekać z podsumowaniem wydatków do sprawozdania śródokresowego czy końcowego. Jest ono wymagane: We wszystkich sprawozdaniach (Art ) Przy okazji wizyt monitorujących Wskazane jest aktualizowanie tabeli wydatków co miesiąc i regularne przekazywanie dokumentów od partnera/-ów (umowa partnerska) Wszystkie pola/kolumny sprawozdania finansowego powinny być wypełnione Slide n 38

39 Szczegółowe instrukcje sprawozdawczości finansowej - VAT (art. 30) Potencjalnym błędem jest żądanie od dostawców faktury zwolnionej z VAT ze względu na projekt UE. Taka procedura nie ma zastosowania przy projektach LIFE. Jeśli beneficjent nie może odzyskać zapłaconego podatku VAT powinien wykazać to przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, najpóźniej wraz z raportem śródokresowym Zamiast takich dokumentów prawnych Komisja może przyjąć wyraźną deklarację w niezależnym audycie finansowym, wymieniającą kwoty podatku VAT, który został zapłacony i nie może być odzyskany przez beneficjenta koordynującego i/lub współbeneficjentów Slide n 39

40 Szczegółowe instrukcje sprawozdawczości finansowej - VAT (art. 30) Płacony przez beneficjentów podatek od wartości dodanej uznaje się za kwalifikowalny z wyjątkiem: a) działań opodatkowanych lub zwolnionych z podatku, z prawem do jego odliczenia; b) działań, w które beneficjent jest zaangażowany jako organ publiczny w przypadku, jeśli jest to organ władzy centralnej, regionalnej lub lokalnej lub inny organ podległy prawu publicznemu. Slide n 40

41 KILKA PRZYPOMNIEŃ Wszyscy beneficjenci: Wnoszą wkład finansowy na rzecz projektu Prowadzą aktualne księgi rachunkowe i stosują analityczny system księgowy Zachowują dokumentację dotyczącą wydatków, przychodów i dochodów przez cn. 5 lat po ostatniej płatności Dbają o to by wszystkie faktury zawierały wyraźne odniesienie do projektu, łącząc je z analitycznym systemem księgowym Slide n 41

42 KILKA DALSZYCH WSKAZÓWEK Zagwarantuj, że współpraca między beneficjentem koordynującym a współbeneficjentem/ami będzie przebiegała dobrze (umowa partnerska) Upewnij się, że współbeneficjent/ci czytają Postanowienia Wspólne i rozumieją je Upewnij się, że współbeneficjent/ci regularnie przesyłają uzupełniające dokumenty finansowe do beneficjenta koordynującego Regularnie sprawdzaj wydatki i porównuj je z budżetem planowanym w umowie o udzielenie dotacji Nie ignoruj lub ukrywaj problemów. Poinformuj zespół monitorujący! Slide n 42

43 Powodzenia! Slide n 43 LIFE Spotkanie Kick-Off, 29 Pazdziernik 2014, Warszawa

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r.

Część finansowa. Radosław Domagała. Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej. Warszawa, 10.07.2014 r. FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej 10.07.2014 r. W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Instrumentu finansowego LIFE+

Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Instrumentu finansowego LIFE+ Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Instrumentu finansowego LIFE+ Radosław Domagała Wydziału ds. Funduszy UE NFOŚiGW 1 Postanowienia Wspólne Artykuł 3 Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Instrumentu finansowego LIFE+

Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Instrumentu finansowego LIFE+ Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Instrumentu finansowego LIFE+ Radosław Domagała Wydziału ds. Funduszy UE NFOŚiGW Postanowienia Wspólne Artykuł 3 Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu

Przygotowanie budżetu projektu Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

2. ASPEKTY TECHNICZNE

2. ASPEKTY TECHNICZNE 2. ASPEKTY TECHNICZNE Slide n 1 Program realizowany poprzez indywidualne decyzje o finansowaniu Rozporządzenie LIFE+ Umowa o udzieleniu dotacji Postanowienia Wspólne + Przepisy Szczególne Zaakceptowany

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 JAK PRZYGOTOWAĆ BUDśET PROJEKTU Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

LIFE+ 2007 RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1)

LIFE+ 2007 RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1) Załącznik nr 2 LIFE+ 2007 RAPORT Z AUDYTU NIEZALEŻNEGO (1) Program LIFE+ (Wspólnota Europejska) Projekt Nr: Tytuł projektu: Beneficjent koordynujący projekt: Audytor: Firma: 1 Osoby podlegające prawu publicznemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016

Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 Zarządzanie finansami w projekcie Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży KONKURS 2016 SPIS TREŚCI 1. Kwalifikowalność kosztów 2. Kategorie budżetowe w projekcie 3. Przewalutowanie kosztów 4. Typy kontroli

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem TOI część II Zarządzanie finansami projektu, koszty uprawnione,

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Przygotuj dobry budżet KOSZTY W PROJEKCIE TYPU TWINNING

Przygotuj dobry budżet KOSZTY W PROJEKCIE TYPU TWINNING Przygotuj dobry budżet KOSZTY W PROJEKCIE TYPU TWINNING WIDESPREAD-05-2017:TWINNING TYPE OF ACTION: COORDINATION AND SUPPORT 100% dofinansowania WKŁAD UE: maximum 1 milion EUR na okres do 3 lat. WIDESPREAD-05-2017:TWINNING

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Raport końcowy

WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Raport końcowy WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Raport końcowy nr: 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Numer umowy Beneficjent Prawny przedstawiciel Beneficjenta Uczestnik indywidualny Ostateczny termin

Bardziej szczegółowo

ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna

ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna zawarty pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy z siedziba

Bardziej szczegółowo

Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE

Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE Program LIFE 2014-2020 Formularze finansowe F Radosław Domagała Wydział ds Programu LIFE Informacje ogólne W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są do poniesienia

Bardziej szczegółowo

1 Ramy czasowe kwalifikowalności

1 Ramy czasowe kwalifikowalności 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co znacznie ułatwi Beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Załącznik nr XI Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange

Podstawowe zasady rozliczania projektów. dr Jolanta Lange Podstawowe zasady rozliczania projektów dr Jolanta Lange Powodzenie projektu to.nie tylko podpisana umowa na jego realizację i dofinansowanie, ale również proces jego realizacji w zadeklarowanym czasie

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Raporty finansowe Lublin, 5-6 luty 2013 Strona tytułowa. Podajemy: 1. numer umowy i ewentualnego addendum

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03.2014 Podstawy prawne i zasady ogólne kosztów kwalifikowalnych: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w projektach

Zarządzanie finansami w projektach Zarządzanie finansami w projektach Zagraniczna Mobilność Studentów Niepełnosprawnych oraz Znajdujących Się w Trudnej Sytuacji Materialnej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW OGÓLNE ZASADY (1): Budżet powinien być realny i efektywny kosztowo; Budżet zawiera wszystkie koszty kwalifikowalne projektu,

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r.

Prowadzący: Miłosz Bałdowski Gdańsk, 24 marzec 2016 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Prowadzący: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Małgorzata Kowalczyk Departament Instrumentów Polityki Naukowej, MNiSzW 2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020

Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020 17 grudnia 2014, Warszawa Dzień Informacyjny, Transport lotniczy Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Koszty kwalifikowane dla projektów składanych w konkursie w 2012 r. w ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Zasady

Bardziej szczegółowo

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu

1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Zasady wnoszenia wkładu Źródła i sposoby angażowania wkładu własnego: 1) Zaangażowanie wkładu niepieniężnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu wyceny m.in. następujących kosztów: Koszt Udostępnianie/użyczanie budynków,

Bardziej szczegółowo

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy Polska Kwalifikowalność kosztów osobowych Podstawowym elementem kwalifikowalności wydatków na koszty osobowe jest stwierdzenie, czy są one niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach

Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Istotne aspekty kwalifikowalności wydatków na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz sposób dokonywania i zgłaszania zmian w projektach Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+

Akcja 3-Rozwój polityki młodzieżowej typ umowy: z pojedynczym beneficjentem-załącznik III-do stosowania w konkursie 2016 programu Erasmus+ ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki: Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów dla Przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych I Zasady kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.)

Proponowany zapis. Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Obecny zapis ( uchwała nr 1348/13 z dnia 29 października 2013r.) Proponowany zapis Uwagi Część II. Warunki uznania za kwalifikowane poszcze gólnych rodzajów Wydatki na przygotowanie projektu brak dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy część finansowa tabele finansowe, kwalifikacja kosztów, rozliczenie końcowe

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom WSTĘP

Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach Programu Horyzont 2020 lub Euratom WSTĘP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/16 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 31.10.2016 r. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów wynagrodzeń podstawowych w projektach realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r.

PROJEKT. Szczecin, styczeń 2015 r. PROJEKT Wytyczne dotyczące dochodów incydentalnych w projektach współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 2013 Szczecin, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe

Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Wytyczne dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Wstęp Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, projekt,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów

Ogólne zasady kwalifikowalności projektów Kwalifikowalność projektów i wydatków w EFS (PO KL) (ogólne zasady opracowane na podstawie krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Warszawa, 10 listopada 2011 r. Cel programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Radosław Domagała Wydział Przyrodniczych Projektów UE Informacje ogólne W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012

Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt 2012 Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne LIFE 2015

Zasady ogólne LIFE 2015 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Zasady ogólne LIFE 2015 Andrzej Muter Kierownik Wydziału ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej LIFE WCZORAJ LIFE

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 Pierwszy nabór Przygotowanie zygotowaniezałącznikab: Budżet oraz kwalifikowalnośćwydatków wydatków Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 1 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1.

ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE UDZIAŁU RYCZAŁTOWEGO I.1. Warunki kwalifikowalności udziału ryczałtowego Jeśli dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa 2012

Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Kursy Intensywne Erasmusa 2012 Raport końcowy Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania 1 Raport końcowy z realizacji Kursu Intensywnego Erasmusa należy sporządzić zgodnie

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Dzień informacyjny ENERGIA KPK ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie rezultatów projektów badawczych a kwalifikowalność podatku VAT. Katarzyna Czaplak Gliwice,

Wykorzystanie rezultatów projektów badawczych a kwalifikowalność podatku VAT. Katarzyna Czaplak Gliwice, Wykorzystanie rezultatów projektów badawczych a kwalifikowalność podatku VAT Katarzyna Czaplak Gliwice, 29.11.2017 1 Podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym. Przedsiębiorco, aplikuj, nie czekaj! Warszawa, 11 październik 2012 Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji

Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Załącznik nr 11 do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna dla start-upów nr 4.1/2014/FPJWM/.. Procedura Składania Rozliczeń Operacji Terminy zdefiniowane w Umowie Operacyjnej posiadają to samo znaczenie w

Bardziej szczegółowo

księgowość projektów unijnych

księgowość projektów unijnych 1 Dotacje Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 Art. 126 Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo