POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA WSPÓLNE ASPEKTY FINANSOWE Slide n 1

2 Gratulacje Za uzyskanie dotacji UE partycypuje w kosztach UE nie płaci za usługi/produkty dostarczalne/inne produkty Skuteczne wykorzystanie kwoty dotacji zależy od: Udanego wdrożenia projektu Slide n 2 Jakości rachunków projektu / sprawozdania finansowego

3 Dokumeny referencyjne Umowa o udzielenie dotacji Postanowienia Wspólne (PW) Wytyczne do wniosku aplikacyjnego Formularze finansowe documents/100630_circular_note_time_sheets.pdf Slide n 3

4 ZASADY DOFINANSOWANIA Umowa o udzielenie dotacji ustala dofinansowanie jako procent całkowitych kosztów kwalifikowalnych oraz jako maksymalną kwotę wkładu finansowego Unii (art and art. 23.2) Dotacja nie może przynosić zysku beneficjentom (art. 23.4) Wszystkie bezpośrednie zyski należy zgłaszać (art. 23.4) Komisja może proporcjonalnie zmniejszyć pierwotnie przewidziany wkład Unii stosownie do faktycznego wykonania działań (art. 18 and art. 23.5) Brak odzysku odsetek uzyskanych przez beneficjentów na zaliczkach, brak potrzeby posiadania specjalnego rachunku bankowego w celu identyfikacji środków wpłaconych przez Komisję Slide n 4

5 METODY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI (art. 28) Zasada ogólna: 3 transze : Pierwsza płatność zaliczkowa = 40% kwoty wkładu maksymalnego Śródokresowa płatność zaliczkowa = 40% kwoty wkładu maksymalnego Płatność końcowa = pozostałość (maksymalnie 20%) Małe projekty z okresem realizacji < 24 miesiące lub wkładem Unii < : Pierwsza płatność zaliczkowa wzrasta do 70% kwoty wkładu maksymalnego Płatność końcowa = pozostałość (maksymalnie 30%) Slide n 5

6 ŚRÓDOKRESOWA PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA (art. 28.3) Gdy wykorzystane zostało co najmniej 150 % pierwszej płatności Płatność dokonywana jest po zaakceptowaniu przez Komisję : wniosku o płatność raportu śródokresowego wraz ze sprawozdaniem finansowym danych audytora Komisja dokonuje drugiej płatności w ciągu 90 dni od otrzymania sprawozdania śródokresowego Sprawozdanie śródokresowe musi być złożone nie później niż 9 miesięcy przed zakończeniem projektu Slide n 6

7 ŚRÓDOKRESOWA PŁATNOŚĆ ZALICZKOWA Wyjątek: 4 płatności Pierwsza zaliczkowa = 40% kwoty wkładu maksymalnego UE Pierwsza śródokresowa = 20% kwoty wkładu maksymalnego UE Druga śródokresowa = 20% kwoty wkładu maksymalnego UE Końcowa = pozostałość - maksymalnie 20% Gdy czas trwania projektu jest dłuższy niż 48 miesięcy i wkład UE przekracza pierwsza płatność śródokresowa ma miejsce gdy wykorzystano 100% pierwszej płatności zaliczkowej; druga płatność śródokresowa gdy wykorzystano 100% pierwszej płatności zaliczkowej i pierwszej płatności śródokresowej. Slide n 7

8 POZOSTAŁOŚĆ (PŁATNOŚĆ KOŃCOWA) (art. 28.4) W oparciu o zatwierdzenie przez Komisję: wniosku o płatność sprawozdania końcowego końcowego sprawozdania finansowego raportu z audytu finansowego, jeśli wymagany (por. art. 31) Realizacja płatności przez Komisję: 90 dni od otrzymania sprawozdania końcowego Sprawozdanie końcowe musi być złożone nie później niż 3 miesiące po zakończeniu projektu Slide n 8

9 PROCEDURA AUDYTU (art. 31) Niezależny audytor, wyznaczony przez beneficjenta koordynującego, weryfikuje końcowe sprawozdanie finansowe gdy maksymalny wkład finansowy > zgodnie z wytycznymi i formatem dostępnym na stronie LIFE / zakładka toolkit Audytor weryfikuje m.in. : kwalifikowalność poniesionych kosztów + zgodność z PW zgodność z przepisami prawa krajowego i zasadami rachunkowości deklaracje przychodów projektu czy współfinasowanie nie pochodzi z innych instrumentów finansowych Unii Slide n 9

10 Odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach (art ) Zgodnie z art. 111 Zasad Stosowania Regulacji Finansowych Obliczane są automatycznie i płacone beneficjentowi koordynującemu jeżeli jest to beneficjent "prywatny", stosuje się, gdy płatność jest opóźniona więcej niż 90 dni i naliczone odsetki > 200 Nie będą płacone beneficjentom ze statusem państwa członkowskiego Unii Slide n 10

11 SPRAWOZDAWCZOŚĆ - WYMAGANIA (1) (art. 29) Sprawozdania finansowe obejmują ten sam okres, co odpowiadające im sprawozdania techniczne Sprawozdania przedstawia się zgodnie z wytycznymi i szablonami dostępnymi na stronie LIFE / zakładka toolkit Zawierają skonsolidowane zestawienie kwot, jak również ich podział na kwoty przypadające na każdego beneficjenta Kwoty w Jeśli rachunki są prowadzone w innej walucie niż : kurs wymiany stosowany przez Europejski Bank Centralny w pierwszym dniu roboczym roku, w którym wydatki zostały poniesione Beneficjent koordynujący poświadcza, że zawarte informacje są pełne, rzetelne i prawdziwe, zgodne z PW, oraz że koszty zostały faktycznie poniesione, a wszystkie przychody zgłoszone Slide n 11

12 SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYMAGANIA (2) (art. 29.6) Oprócz wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w art. 12, 28 i 29.1, w przypadku projektów, w których wkład finansowy UE jest większy niż 5 mln EUR a określony w art. 2 Postanowień Szczególnych okres realizacji przekracza 18 miesięcy, beneficjent koordynujący informuje Komisję do dnia 30 listopada każdego roku o łącznych wydatkach poniesionych przez beneficjentów od dnia rozpoczęcia działania. Informacje te są wymagane przez Komisję do celów jej księgowości i nie mogą być wykorzystywane do określania ostatecznej kwoty dotacji. Slide n 12

13 STANDARD PAYMENT REQUEST AND FINANCIAL STATEMENT/BENEFICIARY'S CERTIFICATE Project reference Legal name of coordinating beneficiary Address Reference period Eligiblity period From: To: Banking details: Name and address of the bank *) Bank account n I.B.A.N Bank account holder Payment reference (if necessary) Type of payment requested: Further pre-financing/interim payment Payment of the balance Declaration of interest yielded on the pre-financing amount **): Beneficiary's Certificate: I certify on my honour that the information contained in this payment request is full, reliable and true. I also certify that the costs incurred can be considered eligible in accordance with the applicable rules and that this request for payment is substantiated by adequete supporting documents that can be checked. Legal/statutory representative Name: Title: Function: Date: Project manager Name: Title: Function: Project manager Date: Signature: Signature: Enclosures: - Excel Workbook either on a diskette, CD-Rom or USB-key - External audit report if appropriate *) Bank account must be opened in the name of the Coordinating Beneficiary **) Only applicable for projects up to 2011 Slide n 13

14 Slide n 14

15 Consolidated Cost Statement for the Project Project reference Statement of expenditures Total real costs with nonrecoverable VAT Total eligible costs with nonrecoverable VAT Statement of income Personnel EU contribution Travel Contribution of the coordinating beneficiary External assistance Contribution of the associated beneficiaries Durable goods - Infrastructure Other sources of funding Durable goods - Equipment Direct income Durables goods - Prototypes Land/rightspurchase/lease Consumable material Other direct costs Overheads TOTAL ELIGIBLE COSTS 0,00 0,00 TOTAL 0,00 % of eligible costs Date Date and signature signature Slide n 15

16 Slide n 16

17 Contribution of associated beneficiaries Name of associated beneficiary Amount in national currency Year Exchange rate Amount of co-funding in 1, , , , ,00000 Total 0,00 Other sources of funding Name of co-financer Amount in national currency Year Exchange rate 1, , , , ,00000 Amount of co-funding in Total 0,00 Direct income Description of the direct income Amount in national currency Year Exchange rate 1, , , , ,00000 Amount in Total 0,00 Slide n 17

18 KOSZTY KWALIFIKOWALNE (art. 24) Przewidziane w budżecie projektu lub zatwierdzone poprzez zmianę umowy o udzielenie dotacji Bezpośrednio związane z projektem i niezbędne dla jego realizacji Racjonalne, uzasadnione i zgodne z wymogami rzetelnego zarządzania finansami Zgodne z przepisami podatkowymi i socjalnymi Rzeczywiście poniesione w ciągu okresu trwania projektu: Prawne zobowiązanie do zapłaty zaciągnięte po dniu rozpoczęcia realizacji projektu lub po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji przez Komisję Wykonywanie danego działania rozpoczęło się po dniu rozpoczęcia realizacji projektu i zostało zakończone przed dniem zakończenia realizacji Koszty zostały całkowicie pokryte przed przedstawieniem końcowego sprawozdania finansowego Slide n 18

19 KOSZTY ZATRUDNIENIA PERSONELU (art okólnik) Związane z wynagrodzeniami pracowników (nie pomoc zewnętrzna) Obliczane na podstawie stawek godzinowych dzieląc rzeczywiste roczne wynagrodzenie brutto przez łączną liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika Rzeczywiste roczne wynagrodzenie brutto obejmuje obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i inne ustawowe koszty Godziny faktycznie przepracowane to wszystkie godziny robocze minus nieobecności (urlopy, dodatkowe dni wolne od pracy, chorobowe) Umowy z osobami fizycznymi: praca zgodnie z instrukcjami beneficjenta i, o ile nie ustalono inaczej, w siedzibie beneficjenta (karty czasu pracy) Koszty wynagrodzeń urzędników publicznych: suma wkładu finansowego organów publicznych musi przekraczać cn. o 2% sumę wynagrodzenia urzędników* * Definicja urzędników obejmuje wszystkich stałych pracowników instytucji publicznych Slide n 19

20 KOSZTY PERSONELU / REJESTRACJA CZASU (art okólnik) Należy używać kart ewidencji czasu pracy lub równoważnego systemu ustanowionego i regularnie certyfikowanego przez pracodawcę i pracownika Pełny opis wymogów rejestracji czasu pracy: patrz okólnik z r. (A/917793) Pracownicy pracujący w pełnym wymiarze: dokument dotyczący indywidualnego oddelegowania może zastąpić karty czasu pracy Pracownicy pracujący przy projekcie przeciętnie mniej niż 2 pełne dni miesięcznie są wyłączeni z obowiązku rejestrowania czasu pracy Slide n 20

21 Project Reference Name of Beneficiary Name of staff member Is staff member employed Full-time or Part-time Calendar Year Calendar Month Wzór karty czasu pracy Calendar Day In case of absence, indicate one of the reason codes below Hours worked on this project Hours worked on other projects* Hours worked on other projects* Hours worked on other projects* Hours worked on other projects* Hours worked on other projects* Other activities Total hours (including overtime) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *indicate project reference Absences Summary for this month Weekend WE Hours worked on this project 0,0 Sick leave SL Hours worked on other projects* 0,0 Public holidays PH Hours worked on other projects* 0,0 Annual holidays AH Hours worked on other projects* 0,0 Other absence OA Hours worked on other projects* 0,0 Other activities 0,0 Total hours (including overtime) 0,0 Date and signature of staff member Date and signature of Project Manager/ Coordinator/Responsible "INSTRUCTIONS For any days during the month that you did not work enter the appropriate Absence Code, i.e. sickness, holiday, recuperation of overtime, etc. Enter the hours you worked for the Life project each day. If you work for more than one Life project be careful to enter the hours against the correct project. Enter the hours you worked on other (i.e. non-life) activities. After the last entry of the month, sign it and date it and pass it on to your line manager/supervisor for validation. Please ensure the timesheet is signed and dated by both yourself and your line manager/supervisor within the first two weeks after the month the timesheet relates to" Slide n 21

22 Slide n 22

23 KOSZTY PODRÓŻY (art. 24.3) Zasady Nalicza się zgodnie z wewnętrznymi zasadami beneficjentów Dokumenty uzupełniające Bilety lotnicze, rachunki hotelowe,. Podróże samochodem: na podst. odległości i wewnętrznych zasad Koszty poniesione przez pracowników (nie przez zewnętrznych konsultantów) Nie dotyczy podróży między domem i pracą Należy grupować niewielkie wydatki w jednej linii Slide n 23

24 Slide n 24

25 POMOC ZEWNĘTRZNA (art & Art. 8) Zasady Obowiązujące przepisy dotyczące przetargów Obejmuje koszty audytu Obejmuje krótkoterminową dzierżawę gruntów (kończącą się przed datą zakończenia projektu, dotyczy tylko LIFE+ NAT i LIFE+ BIO) Dokumenty uzupełniające Szczegółowe faktury wystawione przez podwykonawców, z wyraźnym odniesieniem do projektu LIFE+ oraz do zamówienia lub umowy Obejmuje wynajem sprzętu lub infrastruktury, ale nie koszty leasingu Slide n 25

26 Slide n 26

27 Pomoc zewnętrzna i dobra trwałego użytku / procedury przetargowe Beneficjenci publiczni: zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (art. 8.3) Beneficjenci prywatni: konkurencyjne oferty od potencjalnych podwykonawców, jeśli > ; przestrzegać zasad przejrzystości i równego traktowania (art. 8.3) Beneficjent koordynujący i współbeneficjenci nie występują w stosunku do siebie nawzajem w roli podwykonawcy (art. 6.6) Slide n 27

28 DOBRA TRWAŁEGO UŻYTKU (art ) Koszty amortyzacji dotyczące dóbr trwałego użytku uwzględnia się tylko wówczas, gdy są one : Umieszczone w inwentarzu dóbr trwałego użytku Traktowane jako nakłady inwestycyjne Nabywane lub brane w leasing po stawkach rynkowych Konieczne do realizacji projektu Oznakowane logo LIFE Koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych przed datą rozpoczęcia projektu uznaje się za niekwalifikowalne Każdy beneficjent stosuje swoje wewnętrzne standardy rachunkowości / zasady do obliczania kwalifikowalnych odpisów amortyzacyjnych Slide n 28

29 DOBRA TRWALEGO UŻYTKU (2) (art ) Kwalifikowalne odpisy amortyzacyjne ograniczone są do następujących pułapów: Koszty infrastruktury: 25% całkowitego kosztu zakupu Koszty sprzętu: 50% całkowitego kosztu zakupu Prototypy : 100% dla LIFE+ ENV i LIFE+ BIO (niekwalifikowalne dla LIFE+ INFO i LIFE+ NAT) Wyjątek dla LIFE+ NAT i BIO: Infrastruktura, sprzęt : 100% dla beneficjentów publicznych lub niekomercyjnych organizacji pozarządowych/prywatnych Slide n 29

30 Slide n 30

31 Total Prototype with non-recoverable VAT: 0,00 A B C D E F G H I J K Seq n Year Invoiced amount in Invoiced amount in Date of Number of national currency Exchange Invoiced amount Payment date Supplier Description of prototype national currency invoice invoice with non-recoverable rate in without VAT without VAT VAT 1 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00000 Total Slide n 31 0,00

32 ZAKUP GRUNTÓW LIFE+ Nature: (art. 25) Koszty zakupu gruntów/praw lub długoterminowej dzierżawy gruntów są kwalifikowalne tylko w projektach LIFE+ Przyroda Ceny zakupu powinny być zgodne ze stawkami rynkowymi Zobowiązanie do dalszego przeznaczenia nabytych aktywów na cele ochrony przyrody po zakończeniu projektu Beneficjent koordynujący dopilnowuje, aby wpis do rejestru gruntów zawierał gwarancję ostatecznego przeznaczenia gruntu na cele związane z ochroną przyrody Grunty zakupione przez organizacje prywatne: konieczna gwarancja przeniesienia własności gruntu na rzecz osoby prawnej, której podstawową działalnością jest ochrona przyrody (w przypadku rozwiązania organizacji prywatnej) Slide n 32

33 Slide n 33

34 INNE POZYCJE BUDŻETOWE Kategorie budżetowe MATERIAŁY ULEGAJĄCE ZUŻYCIU(art ) Jednakże, ogólne artykuły biurowe należy ująć w kosztach ogólnych (overheads) INNE KOSZTY (art ) Wszelkie koszty niezbędne dla projektu, niewchodzące w zakres zdefiniowanej kategorii + koszty gwarancji finansowej (art ) KOSZTY OGÓLNE (art ) maksymalnie 7% całkowitej wysokości rzeczywiście poniesionych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów zakupu/dzierżawy gruntów Dokumenty uzupełniające Szczegółowe faktury Szczegółowe faktury Faktury nie są konieczne Slide n 34

35 Slide n 35

36 0.00 A B C Overhead amount in national currency with nonrecoverable VAT attributed to the project Exchange rate Invoiced amount with nonrecoverable VAT attributed to the project in in (A/B) Notes Column Explanation A Amount of overheads. Remember to change it for the final report. The overhead amount could be a function of a fixed overhead rate of all the direct eligible costs except costs of land purchase and land lease. B Exchange rate Slide n 36

37 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE Lista niepełna. Patrz art. 26 PW Koszty zaliczane do danej kategorii wydatków, przewyższające wydatki przewidziane w budżecie dla tejże kategorii o 10% i (jak określono w art. 15.2) VAT (patrz art. 30) Koszty poniesione na działania nieprzewidziane w projekcie Koszty poniesione na zakup dóbr trwałego użytku lub w związku z produkcją materiałów informacyjnych nieoznaczonych logo LIFE (i logo Natura 2000, tam gdzie ma to zastosowanie) Koszty poniesione na działania finansowane w ramach innych instrumentów finansowych Unii Koszty, na pokrycie których beneficjent otrzymuje już od Komisji dotację operacyjną w danym okresie Wszelkie koszty związane z dowolnym działaniem, które można uznać za środek wyrównawczy, który jest obowiązkiem państwa członkowskiego Koszty związane z planami zarządzania, planami działań lub podobnymi, sporządzonymi lun zmodyfikowanymi w kontekście projektu LIFE+, jeżeli dany plan nie funkcjonuje LIFE w Spotkanie sensie Kick-Off, prawnym 29 Październik 2014, przed Warszawa zakończeniem projektu Slide n 37

38 Szczegółowe instrukcje sprawozdawczości finansowej Nie należy czekać z podsumowaniem wydatków do sprawozdania śródokresowego czy końcowego. Jest ono wymagane: We wszystkich sprawozdaniach (Art ) Przy okazji wizyt monitorujących Wskazane jest aktualizowanie tabeli wydatków co miesiąc i regularne przekazywanie dokumentów od partnera/-ów (umowa partnerska) Wszystkie pola/kolumny sprawozdania finansowego powinny być wypełnione Slide n 38

39 Szczegółowe instrukcje sprawozdawczości finansowej - VAT (art. 30) Potencjalnym błędem jest żądanie od dostawców faktury zwolnionej z VAT ze względu na projekt UE. Taka procedura nie ma zastosowania przy projektach LIFE. Jeśli beneficjent nie może odzyskać zapłaconego podatku VAT powinien wykazać to przy pomocy dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, najpóźniej wraz z raportem śródokresowym Zamiast takich dokumentów prawnych Komisja może przyjąć wyraźną deklarację w niezależnym audycie finansowym, wymieniającą kwoty podatku VAT, który został zapłacony i nie może być odzyskany przez beneficjenta koordynującego i/lub współbeneficjentów Slide n 39

40 Szczegółowe instrukcje sprawozdawczości finansowej - VAT (art. 30) Płacony przez beneficjentów podatek od wartości dodanej uznaje się za kwalifikowalny z wyjątkiem: a) działań opodatkowanych lub zwolnionych z podatku, z prawem do jego odliczenia; b) działań, w które beneficjent jest zaangażowany jako organ publiczny w przypadku, jeśli jest to organ władzy centralnej, regionalnej lub lokalnej lub inny organ podległy prawu publicznemu. Slide n 40

41 KILKA PRZYPOMNIEŃ Wszyscy beneficjenci: Wnoszą wkład finansowy na rzecz projektu Prowadzą aktualne księgi rachunkowe i stosują analityczny system księgowy Zachowują dokumentację dotyczącą wydatków, przychodów i dochodów przez cn. 5 lat po ostatniej płatności Dbają o to by wszystkie faktury zawierały wyraźne odniesienie do projektu, łącząc je z analitycznym systemem księgowym Slide n 41

42 KILKA DALSZYCH WSKAZÓWEK Zagwarantuj, że współpraca między beneficjentem koordynującym a współbeneficjentem/ami będzie przebiegała dobrze (umowa partnerska) Upewnij się, że współbeneficjent/ci czytają Postanowienia Wspólne i rozumieją je Upewnij się, że współbeneficjent/ci regularnie przesyłają uzupełniające dokumenty finansowe do beneficjenta koordynującego Regularnie sprawdzaj wydatki i porównuj je z budżetem planowanym w umowie o udzielenie dotacji Nie ignoruj lub ukrywaj problemów. Poinformuj zespół monitorujący! Slide n 42

43 Powodzenia! Slide n 43 LIFE Spotkanie Kick-Off, 29 Pazdziernik 2014, Warszawa

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Finansowanie projektów w 7. PR UE Dokumenty na stronach KE (także e w polskiej wersji językowej) j - Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2008, wydanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała

FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała FORMULARZ WNIOSKU Część finansowa Radosław Domagała Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej W formularzach finansowych należy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi

Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi Wersja 1.0 11 grudnia 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument ma na celu wsparcie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie

Bardziej szczegółowo

Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia)

Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Ewa Mendec Źródło: serwis CORDIS, prezentacje KE serwis EUROPA, serwis KPK w tym FAQ Barbara Trammer

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Wytyczne dla beneficjentów WARSZAWA, 14 WRZESIEŃ 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Barbara Maksimowska Wydział ds. V osi PO IiŚ i LIFE+

Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F. Barbara Maksimowska Wydział ds. V osi PO IiŚ i LIFE+ Instrument Finansowy LIFE+ Formularze finansowe F Barbara Maksimowska Wydział ds. V osi PO IiŚ i LIFE+ Informacje ogólne W formularzach finansowych naleŝy zamieścić wszystkie koszty, jakie planowane są

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska

Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A. Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska Przygotowanie budżetu projektu i planu przepływów finansowych. INTERREG III A Jelenia Góra, 21.03.2006r. Autor: Małgorzata Rulińska TEMATYKA Wiadomości wstępne na temat Interreg III A Polska Niemcy Montaż

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW Załącznik do Uchwały Nr 1076/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 02 października 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych Rozliczanie projektów unijnych Małgorzata Rulińska Katowice, dnia 15 października 2013 roku Podatkowe aspekty rozliczania funduszy unijnych 2 Opodatkowanie środków unijnych podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione. Warszawa, 2010 r. WYDAWCA Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego REDAKCJA Departament Funduszy Europejskich Karolina Tylus - Sowa, Dyrektor Marek Góźdź, Naczelnik Wydziału Małgorzata Bacińska Dorota

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 wersja z dnia 03-07-2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W FORMIE DOTACJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMU LIFE Informacje ogólne Celem przygotowywanego przez Państwa Wniosku

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo