Status prawny lub forma prawna Placówka doskonalenia nauczycieli, jednostka budżetowa Powiatu Buskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Status prawny lub forma prawna Placówka doskonalenia nauczycieli, jednostka budżetowa Powiatu Buskiego"

Transkrypt

1 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli ADRES Al. Mickiewicza Busko-Zdrój Kontakt STRONA INTERNETOWA Status prawny lub forma prawna Placówka doskonalenia nauczycieli, jednostka budżetowa Powiatu Buskiego Organ prowadzący Powiat Buski Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Statut załącznik nr 1 Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje DYREKTOR Jolanta Maślicha 1. Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 1) Kierowanie całokształtem działalności Ośrodka w celu pełnej realizacji jego statutowych zadań. 2) Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz. 3) Ustalanie głównych kierunków i zakresów działań podejmowanych przez Ośrodek. 4) Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami finansowymi i mieniem Ośrodka.

2 5) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli doradców metodycznych. 6) Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 7) Wydawanie zarządzeń regulujących szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka. 8) Zapewnianie pomocy konsultantom, doradcom i innym pracownikom Ośrodka w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym. 9) Opracowywanie rocznego planu pracy Ośrodka i przedstawianie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do 31 października roku poprzedzającego. 10) Przygotowywanie sprawozdania z wykonania planu pracy Ośrodka za dany rok i przedstawianie go organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie do 31 marca następnego roku. 11) Opracowywanie rocznego planu finansowego Ośrodka, zapewniającego środki finansowe niezbędne do realizacji planu, o którym mowa w pkt 9, oraz innych zadań zleconych do realizacji przez organ prowadzący. 12) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności Ośrodka w/g zasad określonych w przepisach szczegółowych. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków dyrektora Ośrodka określa Starosta Buski. Organy jednostki ich kompetencje 1. Dyrektor Ośrodka. 2. Rada Ośrodka. Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 1) Kierowanie całokształtem działalności Ośrodka w celu pełnej realizacji jego statutowych zadań. 2) Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz. 3) Ustalanie głównych kierunków i zakresów działań podejmowanych przez Ośrodek. 4) Sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami finansowymi i mieniem Ośrodka. 5) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli doradców metodycznych. 6) Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku. 7) Wydawanie zarządzeń regulujących szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka. 8) Zapewnianie pomocy konsultantom, doradcom i innym pracownikom Ośrodka w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym. 9) Opracowywanie rocznego planu pracy Ośrodka i przedstawianie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do 31 października roku poprzedzającego. 10) Przygotowywanie sprawozdania z wykonania planu pracy Ośrodka za dany rok i przedstawianie go organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny w terminie do 31 marca następnego roku.

3 11) Opracowywanie rocznego planu finansowego Ośrodka, zapewniającego środki finansowe niezbędne do realizacji planu, o którym mowa w pkt 9, oraz innych zadań zleconych do realizacji przez organ prowadzący. 12) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności Ośrodka w/g zasad określonych w przepisach szczegółowych. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków dyrektora Ośrodka określa Starosta Buski. Do zadań Rady należy: 1) opiniowanie ogólnych kierunków pracy Ośrodka, 2) opiniowanie planów pracy i programów doskonalenia i dokształcania nauczycieli, 3) opiniowanie projektów planów finansowych Ośrodka, 4) opiniowanie pracy Ośrodka m. in. na podstawie sprawozdań i informacji składanych przez jego dyrektora, 5) opiniowanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli - konsultantów i doradców metodycznych, 6) powoływanie stałych i doraźnych komisji problemowych, 7) wnioskowanie do organu prowadzącego, w sytuacjach szczególnego naruszenia prawa, o odwołanie ze stanowiska dyrektora Ośrodka, 8) występowanie z propozycjami zmian w Statucie Ośrodka. Majątek, którym dysponuje jednostka: Majątek trwały (działki, budynki): ,42 zł. - nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0473 ha zabudowana budynkiem Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Majątek ruchomy (wartość ogólna): ,82 zł Określenie właściciela majątku: Powiat Buski w trwałym zarządzie na czas nieoznaczony Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju Tryb działania: 1. Podstawa prawna funkcjonowania: - Uchwała nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju. 2. Plany pracy: załącznik nr 2 3. Plany rozwoju: załącznik nr 3 4. Regulaminy i instrukcja: - Regulamin pracy w załączniku;

4 - Regulamin przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników niepedagogicznych; - Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; - Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi; - Regulamin nagród dla nauczycieli; - Regulamin dla przebywających w PODiDN w Busku-Zdroju; - Procedury kontroli finansowej; - Schemat obiegu dokumentów; - Zasady gospodarki finansowej; - Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania dokumentów księgowych; - Zakładowy plan kont; - Instrukcja kasowa; - Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; - Instrukcja dotycząca ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania; - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego; Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: Sekretariat Ośrodka: czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do Sprawy załatwiane są : odręcznie polega na sporządzeniu, po zarejestrowaniu sprawy zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia korespondencyjnie polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności i terminowości. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą. Grafik dyżurów nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych - załącznik nr 4. Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.: W placówce prowadzi się m.in.: rejestry kursów kwalifikacyjnych oraz innych form doskonalenia nauczycieli; rejestry wydawanych zaświadczeń; rejestry wydawanych świadectw; rejestry druków ścisłego zarachowania; rejestr pracowników; rejestr pism przychodzących i wychodzących;

5 rejestr zwolnień lekarskich; ewidencję wyjść służbowych; ewidencję wyjść prywatnych; ewidencję urlopów; ewidencję pieczęci i pieczątek urzędowych; ewidencję delegacji służbowych; ewidencję czasu pracy; dokumentację kursów kwalifikacyjnych tj. zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny na prowadzenie kursów, programy kursów, harmonogramy, wykaz wraz z opisem kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia, dzienniki zajęć, protokoły z egzaminów, karty zaliczeń i egzaminów, prace dyplomowe, portfolia absolwentów, zestawienia zbiorcze ankiet ewaluacyjnych; dokumentację kursów doskonalących oraz innych szkoleń tj. program kursu lub scenariusz szkolenia, dziennik zajęć (forma dłuższa) lub lista obecności słuchaczy (formy krótsze), arkusze zbiorcze ewaluacji; dokumentację wyników z nadzoru pedagogicznego Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku- Zdroju; dokumentację kadry pedagogicznej - nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów Ośrodka tj. roczne plany pracy, miesięczne i roczne sprawozdania z wykonywanych zadań; książkę kontroli zewnętrznej; książki inwentarzowe; księgę środków trwałych; książkę obiektu budowlanego; Akta są odpowiednio gromadzone i przechowywane w sekretariacie Ośrodka, a następnie trafiają do archiwum. Zamówienia publiczne: W chwili obecnej nie jest prowadzone żadne postępowanie w zakresie zamówieo publicznych

6 Przebieg i efekty kontroli: Termin kontroli Instytucja kontrolująca Cel kontroli Zalecenia pokontrolne Realizacja zaleceń pokontrolnych Lp. Instytucja kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Uwagi 1 Kuratorium Oświaty Starszy wizytator Barbara Kubiakowska 2 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli: Renata Strzelecka Anna Pyrz 3 Starostwo Powiatowe Mariola Kornicka Adam Krajewski 4 Kuratorium Oświaty Starszy wizytator Barbara Kubiakowska Wizytacja placówki r r. Wydatki budżetowe poniesione w latach 2007, 2008 oraz w miesiącach I-IV.2009 roku związane z : - zakupem materiałów i wyposażenia, - zakup energii, - zakup usług pozostałych, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. roku szkolnego 2009/2010 pod kątem BHP i p.poż. Kontrola organizacji i przebiegu Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych w roku szkolnym 2008/ r. Wydano zalecenia r. Listopad 2009 r. Realizacja zadań przebiega zgodnie z przedłożonym harmonogramem. Dokumentacja szkoleniowa prowadzona na bieżąco. 5 Kuratorium Oświaty Starszy wizytator Mirosław Szwagierczak 6 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli: Renata Strzelecka Anna Pyrz Kontrola realizacji zadań przez doradców metodycznych Działalność finansowa PODiDN w Busku-Zdroju za rok r r. Wydano zalecenia

7 7 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju: Artur Brachowicz 8 Starostwo Powiatowe Mariola Kornicka Adam Krajewski 9 Starostwo Powiatowe Mariola Kornicka Zbigniew Dziadek 10 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli: Renata Strzelecka Agnieszka Kurpińska- Boksa 11 Starostwo Powiatowe Mariola Prędka Urszula Markiewicz 12 Kuratorium Oświaty Wizytator Iwona Nowak 13 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli: Renata Strzelecka Anna Pyrz 14 Starostwo Powiatowe Mariola Kornicka Marek Zawada Rafał Piwowarski Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń, rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych. roku szkolnego 2010/2011 pod kątem BHP i p.poż. roku szkolnego 2011/2012 pod kątem BHP i p.poż. Poprawność prowadzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej (inwentaryzacja przeprowadzona w PODiDN w Busku-Zdroju drogą spisu z natury w 2009 r.) Zgodność danych wprowadzanych do SIO wg stanu na marzec 2011 r.; Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2010; Zgodność zrealizowanej liczby zajęć z arkuszem organizacji jednostki na rok szkolny 2010/2011; Realizacja godzin ponadwymiarowych. Prawidłowość wykonywania zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego. Realizacja zaplanowanych środków na paragrafach płacowych roku szkolnego 2012/2013 pod kątem BHP i p.poż r. Wydano zalecenia r. Bez zaleceń r. Wydano zalecenia, które zrealizowano r. Wydano zalecenia r. Wydano zalecenia, które zostały zrealizowane r. Nie wydano zaleceń r. Wydano zalecenia pokontrolne, które r. Wydano zalecenia, które zrealizowano

8 15 Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli: Renata Strzelecka Anna Pyrz 16 ZUS: Inspektor kontroli Dariusz Pawlik 17 Starostwo Powiatowe Mariola Kornicka, Monika Kowalska, Leszek Biały 18 Starostwo Powiatowe Mariola Prędka, Urszula Markiewicz 19 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Zdroju: Artur Brachowicz, Grzegorz Karwat 20 Starostwo Powiatowe Renata Strzelecka, Anna Pyrz, Agnieszka Kurpińska- Boksa 21 Kuratorium Oświaty Gospodarowanie środkami ZFŚS w latach Zagadnienia z ubezpieczeń społecznych. roku szkolnego 2013/2014 pod katem BHP i p.poż. Prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy SIO dane o nauczycielach. Czynności kontrolnorozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej 1.Zarządzanie majątkiem. 2.Fundusz płac. 3.Zarządzanie zasobami ludzkimi. 4.Gospodarka nieruchomościami. 5.Dochody budżetowe. 6.Windykacja należności. 7. Zakup usług, dostaw i robót budowlanych do euro. 8. Wydatki budżetowe. 9. Gromadzenie i wydatkowanie środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej. Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań r r. Wydano zalecenia pokontrolne, które r. Wydano zalecenia, które zostały zrealizowane r. Wydano zalecenia, które zostały zrealizowane r. Wydano zalecenia pokontrolne zgodnie z którymi zweryfikowano i dokonano korekty w bazie danych SIO r. Bez zaleceń r r. Wydano raport z przeprowadzonej kontroli r. Nie wydano zaleceń.

9 Zbigniew Wojciechowski 22 Starostwo Powiatowe Mariola Kornicka Monika Kowalska Leszek Biały 23 Kuratorium Oświaty Zbigniew Wojciechowski 24 Starostwo Powiatowe Renata Krzemień naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju polegających na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa. roku szkolnego 2014/2015 pod kątem BHP i p.poż. Realizacja przez dyrektora zadań dotyczących sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa. Ocena pracy dyrektora PODiDN r. Bez zaleceń r. Zaleceń nie wydano r. Ocena wyróżniająca. Brak zaleceń. Przeglądy kompleksowe stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w PODiDN w latach : Lp. Termin kontroli Osoby kontrolujące Uwagi r. Inspektor ds. BHP Zawada Marek, r. Inspektor ds. BHP Zawada Marek, r. Inspektor ds. BHP Zawada Marek; Przedstawiciele Ośrodka: Anna Bątkowska- samodzielny referent; Gozdek Rafał robotnik do pracy lekkiej. --- Kontrola problemowa stanu bezpieczeństwa w Ośrodku. Analiza stanu warunków pracy w PODiDN w Busku-Zdroju.

10 r. Inspektor ds. BHP Zawada Marek Analiza stanu warunków pracy w PODiDN w Busku-Zdroju r. Inspektor ds. BHP Zawada Marek, --- Przedstawiciel PODiDN Gozdek Rafał, r. Inspektor ds. BHP Adam Krajewski, --- Przedstawiciel PODiDN Gozdek Rafał, r. Inspektor ds. BHP Adam Krajewski, --- Przedstawiciel PODiDN Gozdek Rafał, r. Inspektor ds. BHP Adam Krajewski, --- Przedstawiciel PODiDN Gozdek Rafał, r. Inspektor ds. BHP Adam Krajewski, Przedstawiciel PODiDN Gozdek Rafał, ---

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. K. PENDERECKIEGO W DĘBICY SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą szkoły ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

8.11.2012r. SPIS TREŚCI

8.11.2012r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 8.11.2012r. I. Przepisy ogólne II. Kierowanie pracą Szkoły III. Struktura organizacyjna Szkoły IV. Wspólne zadania dla kierowników jednostek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych V. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY MIELEC ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mielec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy.

Wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy. w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy. Załącznik do zarządzenia Nr 1936/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 8.08.2008 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu działalności Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie organizacyjnym mowa o: 1. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. ZARZĄDZENIE NR 66/2008 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ciechanów. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo