KRYTERIA ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015"

Transkrypt

1 KRYTERIA ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KOŃSKICH NA ROK 2015 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MPiPS z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. nr 142, poz. 1160) 2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20. kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz 149). Do odbycia stażu może być skierowana wyłącznie osoba bezrobotna, dla której został ustalony II profil, a z Indywidualnego Planu Działania wynika potrzeba objęcia bezrobotnego taką formą aktywizacji pomocy. 1 Organizator składa w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich wniosek o zawarcie umowy w celu odbycia stażu. Załącznikami do wniosku są: program stażu, dokument potwierdzający rejestrację firmy lub działalności gospodarczej, w przypadku spółki cywilnej organizator składa kserokopię umowy spółki, w przypadku złożenia wniosku przez osobę fizyczną prowadzącą działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej lub osoby fizycznej prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej należy do wniosku dołączyć: zaświadczenie z urzędy gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego obejmującego obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowych lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej. W przypadku dzierżawy osoba dzierżawiąca powinna uwiarygodnić to stosowną umowa dzierżawa winna być ujawniona w ewidencji gruntów, zaświadczenie z KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników i okresie odprowadzenia składek na to ubezpieczenie zaświadczenie wydane przez ARiMR o nadanym numerze identyfikacyjnym w ramach Krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

2 2 Staże organizowane będą w szczególności u Organizatorów, którzy: gwarantują zatrudnienie osobom bezrobotnym po zakończeniu stażu w formie umowy o pracę. Organizator na miesiąc przed zakończeniem stażu zobowiązany jest do złożenia oferty pracy. W przypadku odmowy bezrobotnego podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu, Organizator zobowiązany jest zagwarantować stanowisko pracy dla innej osoby bezrobotnej posiadającej wymagane wykształcenie i kwalifikacje na okres wskazany w umowie oraz dostarczenie umowy o pracę do urzędu. proponują stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej na staż zgodnie z profilem działalności gospodarczej, nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji i nie posiadają zadłużenia względem budżetu państwa. wykazali się efektywnością zatrudnienia osób odbywających staż gwarantują osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych przydatnych na rynku pracy, zatrudniają minimum jednego pracownika w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, znajdują się na terenie powiatu koneckiego. Staże nie będą organizowane u wnioskodawców: u których nie można ustalić miejsca odbywania stażu ze względu na specyfikę prowadzonej działalności. Ponadto nie będą organizowane staże u organizatorów prowadzących działalność gospodarczą, gdy miejscem odbywania stażu będzie adres zamieszkania wnioskodawcy, bez wydzielonego i przystosowanego odpowiedniego miejsca do wykonywania pracy na danym stanowisku. u których w ramach wcześniej zawartych umów stwierdzono nieprawidłowości w realizowaniu programu stażu oraz w zakresie ewidencji czasu pracy a także bezpieczeństwa i higieny pracy. 3 Preferuje się kierowanie osób bezrobotnych do odbycia stażu: które nie posiadają doświadczenia zawodowego na proponowanym stanowisku. Nie będą organizowane staże na stanowiskach, które nie przyczynią się do uzyskania przez bezrobotnego umiejętności i kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy (np.: sprzątaczka, dozorca) oraz na stanowisku kierowcy. które w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku nie były zatrudnione u wnioskodawcy dłużej niż 3 miesiące bądź wykonywały pracę w ramach umów cywilno prawnych dłużej niż 6 miesięcy, bezrobotny może być ponownie ( tylko raz ) skierowany do odbycia stażu u tego samego pracodawcy pod warunkiem skierowania go na inne stanowisko. Powtórny staż powinien przyczynić się w znacznym stopniu do poprawy sytuacji zawodowej bezrobotnego na rynku pracy, w szczególności zwiększyć szansę na uzyskanie 4

3 zatrudnienia. 5 PUP w Końskich kierując się zasadą efektywnego wykorzystania środków finansowych będzie preferował wnioski, w których Organizator po zakończonym stażu deklaruje zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy. 6 1.W przypadku niewywiązania się przez Organizatora stażu z warunków umowy, dotyczących zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu, Organizator nie będzie mógł skorzystać ze środków będących w dyspozycji urzędu przez co najmniej 12 miesięcy od daty niewywiązania się z umowy. 2.W przypadku przerwania odbywania stażu przez bezrobotnego przed zakończeniem umowy stażowej, Urząd może skierować innego bezrobotnego w ramach tej samej umowy (pod warunkiem, że możliwe będzie odbycie tego stażu przez okres min. 3 miesięcy). 7 Starosta Konecki z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy może odstąpić w przypadkach społecznie i merytorycznie uzasadnionych od wymienionych zasad, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.

4

5 PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI STAŻY 1. Organizator stażu składa do Urzędu wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. 2. Organizator może we wniosku, wskazać dane bezrobotnego, dla którego organizuje staż. Do odbycia stażu może zostać skierowana osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy na okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Osoby do 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. 3. Ocena i rozpatrzenie wniosków ma charakter ciągły i uzależniona jest od stanu środków będących w dyspozycji Urzędu. 4. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia. 5. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem, a Organizatorem, według programu, będącego załącznikiem do wniosku o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu. Program jest integralną częścią umowy. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. 6. Bezrobotny wykonuje badania lekarskie na podstawie skierowania z Urzędu. Koszty badań lekarskich finansowane są z Funduszu Pracy. 7. Warunki odbywania stażu: 1) Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 2) Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych. Starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. 3) Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników. 4) Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). 5) Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez Urząd w wysokości 120% kwoty zasiłku tj. 997,40 zł za pełny miesiąc. 6) Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. 7) Stypendium nie przysługuje za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w czasie stażu. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy, przypadającej w okresie odbywania stażu (art. 53 ust. 6 w związku z art. 80 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 8) Bezrobotny, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organizatora o niezdolności do pracy oraz przekazać mu zaświadczenie lekarskie o niezdolności

6 do pracy na druku ZUS ZLA (nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy), 9) Jeżeli bezrobotny w trakcie obywania stażu pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni (przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych) zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego (art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 10) W sytuacji, gdy usprawiedliwiona nieobecność spowodowana niezdolnością do pracy (poświadczoną na druku ZUS ZLA) uniemożliwia zrealizowanie programu stażu - umowa stażowa może zostać rozwiązana na wniosek organizatora lub z urzędu. 11) Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. 12) Stypendium przysługuje za dni nieobecności na stażu w przypadku usprawiedliwienia tej nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej. 8. Do obowiązków Organizatora stażu należy: 1) zapoznanie bezrobotnego z programem stażu; 2) zapoznanie bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami; 3) zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników; 4) szkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy; 5) przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej; 6) zapewnienia ciągłości pracy w celu umożliwienia nieprzerwanego odbywania stażu przez bezrobotnego; 7) zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych; 8) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowanie Urzędu o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu; 9) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, po zakończeniu stażu wydanie bezrobotnemu opinii, zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu; 10) dostarczanie Urzędowi w terminie 5 dni od zakończenia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni stażu listy obecności podpisywanej przez bezrobotnego wraz z ewentualnymi zwolnieniami lekarskimi i wnioskami urlopowymi. Niezachowanie terminu dostarczenia

7 dokumentów skutkować będzie opóźnieniem wypłaty stypendium stażowego z przyczyn leżących po stronie organizatora. 9. Do obowiązków bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu należy: 1) przestrzeganie ustalonego przez Organizatora rozkładu czasu pracy, 2) sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń Organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem, 3) przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych, w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 4) sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych 5) zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, 6) realizacja program stażu, który umożliwi samodzielne wykonywanie pracy po zakończeniu stażu, 10. Do obowiązków opiekuna bezrobotnego odbywającego staż należy udzielanie bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadczanie własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego z przebiegu stażu, 11. Opiekun może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż. 12. Powiatowy Urząd Pracy opłaca za stażystę składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. 13. Urząd na wniosek Organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii Organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku: 1) nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy; 2) naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; 3) usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu, 4) gdy osoba odbywająca staż zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni. 14. Jeżeli bezrobotny po skierowaniu nie podejmie stażu zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres: 1) 120 dni (4 miesiące) w przypadku pierwszego niepodjęcia, 2) 180 dni (6 miesięcy) w przypadku drugiego niepodjęcia, 3) 270 dni (9 miesięcy) w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia. (art. 33 ust. 4 pkt 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20. kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)) 15. Jeżeli bezrobotny z własnej winy przerwał staż zostaje pozbawiony statusu osoby bezrobotnej od dnia przerwania na okres: 1) 120 dni (4 miesiące) w przypadku pierwszego przerwania, 2) 180 dni (6 miesięcy)w przypadku drugiego przerwania, 3) 270 dni (9 miesięcy) w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania;

8 (art. 33 ust. 4 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20. kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)) 16. Jeżeli bezrobotny nie ukończy stażu z własnej winy, zobowiązany jest do zwrotu kosztów stażu, chyba że powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (art. 76 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 6 w związku z art. 53 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20. kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)) 17. Urząd na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu może rozwiązać z Organizatorem umowę o odbycie stażu w przypadku: 1) nierealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora stażu, 2) w przypadku, gdy osoba odbywająca staż zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zamkniętym ośrodku odwykowym przez nieprzerwany okres 90 dni rozwiązanie umowy następuje dnia następnego po upływie okresu 90-dniowego. 18. Organizator po zakończeniu realizacji programu stażu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. 19. Bezrobotny zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia otrzymania opinii od Organizatora przedłożyć ją Urzędowi wraz ze sprawozdaniem z przebiegu stażu. 20. Urząd po zapoznaniu się z treścią sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu i wydaniu zaświadczenia o odbyciu stażu, zwraca bezrobotnemu opinię oraz sprawozdanie wraz z kopią programu stażu. 21. Staż może być finansowany ze środków Funduszu Pracy, lub z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku organizowania stażu u Organizatora ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego urząd będzie kierował osoby bezrobotne zgodnie ze wskaźnikami projektu.

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy...

U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy... U M O W A NR na zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zawarta dnia r. w Szczecinie pomiędzy Firmą 4system Polska Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Botanicznej 70 w Zielonej Górze, NIP: 929-16-60-561

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu

- WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji, organizowania i odbywania staży dla osób bezrobotnych - WZÓR - Umowa nr PCFE 2015 o organizację stażu w ramach projektu pn. Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 Wrocław, styczeń 2010 r. 1 Rozdział 1. Informacje ogólne Podrozdział 1.1. Cel zasad Niniejszy dokument określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Usługi i instrumenty dla osób bezrobotnych

Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Usługi i instrumenty dla osób bezrobotnych Informacje na temat usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Usługi i instrumenty dla osób bezrobotnych 2 Spis treści Usługi i instrumenty adresowane do osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU

REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU REGULAMIN ORGANIZACJI STAŻU w ramach projektu Droga do pracy, nr Umowy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-01 współfinansowanego z. 1. Podstawowe informacje o Projekcie 1. Projekt pt. Droga do pracy realizowany

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU STAŻOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA

ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU STAŻOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU =============================================================== ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU STAŻOWEGO OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim

POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim POWIATOWY URZĄD PRACY w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. centrala: +68 383 0313 fax: +68 383 0320; e-mail: zikr@praca.gov.pl REGULAMIN ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH .. znak sprawy: C...5171....... 2015 (pieczęć Wnioskodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE W N I O S E K O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Staż oznacza to nabywanie

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU W RAMACH REALIZACJI BONU STAŻOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA NA OKRES

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zasad przyznawania, realizowania i finansowania bonów szkoleniowych Na podstawie 20 pkt 14 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku ...... (pieczęć organizatora) ( miejscowość, data) WNIOSEK Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Turku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w trybie art. 53 i art. 61a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo