REGULAMIN PRACY. WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w LEGNICY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ. - Tekst jednolity -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY. WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w LEGNICY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ. - Tekst jednolity -"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 133 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 21 maja 2013 roku REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO w LEGNICY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - Tekst jednolity - LEGNICA 2013

2 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulamin Pracy stanowią przepisy: 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy - art (tekst jednolity Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94) i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 2. Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych - art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ( tekst jednolity: Dz. U r. Nr 79, poz. 854 ). 3. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. Nr 112 z 2011 r. poz. 654) z późniejszymi zmianami. 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281z późniejszymi zmianami). 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) 2 Regulamin Pracy jest aktem normatywnym, który ustala organizację i porządek pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy oraz związane z procesem pracy obowiązki i prawa pracodawcy oraz pracowników. 3 Postanowienia Regulaminu Pracy mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, bez względu na zajmowane stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, jak również podstawę nawiązania stosunku pracy. 4 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Szpitalu - rozumie się przez to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 2) Pracodawcy - rozumie się przez to Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy reprezentowany przez Dyrektora, 3) Pracowniku - rozumie się przez to osobę pozostającą u pracodawcy w stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę lub powołania, 4) Wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to stawkę wynikającą z przyznanej kategorii osobistego zaszeregowania,

3 5) Wynagrodzenie brutto rozumie się przez to wynagrodzenie zasadnicze łącznie ze wszystkimi składnikami, 6) Okresie rozliczeniowym - rozumie się przez to przyjęty w Szpitalu okres 3 miesięcy (kwartał kalendarzowy), 7) Stawce godzinowej rozumie się przez to godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego obliczoną dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającą z osobistego zaszeregowania pracownika, przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu, 8) Dyżurze medycznym - rozumie się przez to wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych przez lekarza lub innego posiadającego wyższe wykształcenie pracownika wykonującego zawód medyczny, 9) Osobie wykonującej zawód medyczny rozumie się przez to osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, 10) Pracowniku działalności podstawowej - rozumie się przez to pracownika wykonującego zawód medyczny, jak również innego pracownika, którego praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym kierowców transportu sanitarnego. Rozdział II Podstawowe obowiązki i prawa pracodawcy 5 Pracodawca ma w szczególności obowiązek: 1. Zaznajomienie pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz jego podstawowymi uprawnieniami. 2. Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. 3. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp. 4. Zapewnienie pracownikom bezpłatnych badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych. 5. Terminowe i prawidłowe wypłacanie pracownikom wynagrodzeń. 6. Terminowe zgłaszanie pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 7. Terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 8. Terminowe przedkładanie pracownikom okresowych sprawozdań z dokonywanych wpłat na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 9. Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

4 10. Stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły - warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy. 11. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 12. Zaspokajanie - w miarę posiadanych środków - socjalnych i socjalno-bytowych potrzeb pracowników w oparciu o postanowienia ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 13. Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy. 14. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. 15. W związku z rozwiązaniem stosunku pracy - niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy, bez uzależnienia tego od wcześniejszego rozliczenia się pracownika. 16. Wpływanie na prawidłowe kształtowanie zasad współżycia społecznego. 17. Szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika. 18. Zapewnienie pracownikom odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz dopilnowanie, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 19. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami. 20. Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 21. Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi w indywidualnych sprawach wynikających ze stosunku pracy. 22. Przestrzegać obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, rozumianemu jako działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. 23. Udostępnić pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, w formie pisemnej informacji oraz zapewnić pracownikom dostęp do tych przepisów (poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do: 6

5 1. Korzystania z wyników wykonywanej przez pracownika pracy. 2. Wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego. 3. Określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami. Rozdział III Podstawowe obowiązki i prawa pracowników 7 Pracownik jest obowiązany wykonywać prace sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem lub umową o pracę. Pracownik ma w szczególności obowiązek: 1. Przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy oraz wykorzystywania go w pełni na pracę zawodową. 2. Przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku. 3. Rzetelnego i efektywnego wykonywanie powierzonych obowiązków. 4. Wykonywania pracy i poleceń przełożonych sumiennie i starannie w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz zasady racjonalnego, a w szczególności ekonomicznego działania. 5. Dążenia do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiednich inicjatyw. 6. Dbania o dobro Szpitala, chronienie mienia oraz zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody. 7. Ochrony tajemnicy służbowej wynikającej z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz dóbr osobistych współpracowników i pacjentów w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych. 8. Podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy. 9. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności: a) znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu oraz poddawanie się wymaganym egzaminom sprawdzającym, b) wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowanie się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, c) dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, d) stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

6 e) poddawanie się okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich, f) współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp, szczególnie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz mienia Szpitala, g) niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w Szpitalu wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzeżenie współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie. 10.Właściwe odnoszenie się do przełożonych, podwładnych, współpracowników oraz pacjentów, mając na względzie w szczególności: zasady współżycia społecznego, kultury osobistej, nadrzędności podstawowych interesów pracodawcy, apolityczności w procesie pracy, poszanowania praw do odmienności poglądów i wyznania oraz poszanowania innych gwarancji konstytucyjnych. 8 Pracownikowi zabrania się : 1. Spożywania na terenie Szpitala pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie Szpitala pod wpływem takich napojów lub środków. 2. Opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy. 3. Wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika. 4. Wykorzystywania bez zgody przełożonego sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą. 9 Pracownikowi przysługują w szczególności uprawnienia do : 1. Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami. 2. Wynagrodzenia za wykonaną pracę oraz jego terminowego otrzymania. 3. Awansów i wyróżnień. 4. Wypoczynku, który zapewniają mu przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych. 5. Wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP. 6. Tworzenia organizacji związkowych oraz przystępowanie do tych organizacji. 7. Powstrzymania się od wykonywania pracy - po zawiadomieniu o tym niezwłocznie przełożonego - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. 8. Zgłaszania bezpośredniemu przełożonemu, Komisji BHP lub zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy - wniosków i propozycji dotyczących poprawy warunków pracy. 9. Odwoływania się do pracodawcy od decyzji dotyczących indywidualnych spraw związanych ze stosunkiem pracy.

7 10. Przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich, w miarę możliwości w godzinach pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy i na koszt pracodawcy. 11. Do jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków. 10 Do obowiązków osoby kierującej pracownikami należy: 1. Znajomość wszystkich obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń dotyczących powierzonego zakresu pracy oraz przepisów prawa pracy. 2. W ramach swoich kompetencji sumienne wypełnianie wszelkich obowiązków pracodawcy wobec podległych pracowników, szanowanie ich godności i respektowanie ich uprawnień oraz dawanie podwładnym przykładu wzorowego pełnienia obowiązków pracowniczych. 3. Udostępnianie lub przekazywanie podległym pracownikom obowiązujących przepisów służbowych na danym stanowisku pracy i zaznajamianie z nimi pracowników. 4. Nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania przez pracowników obowiązujących przepisów, ustalonego porządku i czasu pracy oraz przepisów i zasad bhp. 5. Organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. 6. Opracowywanie podległym pracownikom zakresów obowiązków i czynności i po zapoznaniu z nimi pracowników przedkładanie podpisanego egzemplarza do akt osobowych pracowników. 7. Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 8. Nadzór nad sprawnością środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 9. Organizowanie, przygotowywanie prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy. 10. Dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 11. Dostarczanie pracownikom narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonywania pracy oraz rozliczanie podległych pracowników z używanych środków pracy i materiałów. 12. Zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, w tym nadzorowanie terminów profilaktycznych badań okresowych. 13. Stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy. 14. Dbanie o właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia Szpitala. 15. Prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dniach świątecznych i wolnych od pracy.

8 16. Osoba kierująca pracownikami ponosi odpowiedzialność pracowniczą : a) za celowość i słuszność wydanych przez siebie poleceń i decyzji, b) za prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym godzin nadliczbowych i nocnych, oraz urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych, c) za właściwy dobór kadr, d) za prawidłową gospodarkę powierzonego mienia. Rozdział IV Czas pracy 11 Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, w jego siedzibie lub innym miejscu wyznaczonym dla wykonywania pracy Czas pracy pracowników zatrudnionych w Szpitalu w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin i 35 minut na dobę i przeciętnie godzin i 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym, tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące (kwartał kalendarzowy) z zastrzeżeniem pkt 2 oraz Czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych zatrudnionych w Szpitalu w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym, tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące (kwartał kalendarzowy) Czas pracy pracowników komórek organizacyjnych : a) radiologii - stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego, b) fizykoterapii w przypadku pracy z urządzeniami wytwarzającymi pole elektromagnetyczne w zakresie 0,1-300 MHz c) patomorfologii, histopatologii, cytodiagnostyki oraz prosektoriów w przyjętym okresie rozliczeniowym, w zakresie określonym w 14, nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym, tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące (kwartał kalendarzowy) 2. Czas pracy pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentem, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym, tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym 3 miesiące (kwartał kalendarzowy).

9 14 Czas pracy, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym pkt. 1, stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy w : 1) komórkach organizacyjnych radiologii, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących badania lub zabiegi, asystujących lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych lub b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego lub c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z działalnością, o której mowa w lit. a) i b). 2) komórkach organizacyjnych fizykoterapeutycznych, przy użyciu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w zakresie 0,1-300 MHz, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów, 3) komórkach organizacyjnych patomorfologii, histopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: a) przygotowywanie preparatów lub b) wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych, 4) komórkach organizacyjnych patomorfologii oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy: a) wykonywanie sekcji zwłok lub b) wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych lub c) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych i toksykologicznych lub d) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok. Wykreślony Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się w następujący sposób: a) mnożąc 25, 30, 37,55 lub 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 5, 6, 7.35 lub 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

10 b) czas pracy wynikający z norm określonych w pkt.1 ulega obniżeniu w okresie rozliczeniowym o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy przypadającą do przepracowania w okresie tej nieobecności zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. 2. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to obniża ono wymiar czasu pracy o 5, 6, 7.35, lub 8 godzin w okresie rozliczeniowym Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zastrzeżeniem 14. W tych rozkładach czas pracy nie może przekraczać przeciętnych norm na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym określonych w Okres rozliczeniowy, o którym mowa w pkt. 1, nie może być dłuższy niż 3 miesiące (kwartał kalendarzowy). 3. Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy. 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w pkt. 1, wymiar czasu pracy: 1) pracownic w ciąży, 2) pracownic opiekujących się dzieckiem do lat 4, bez ich zgody nie może przekraczać określonej normy czasu pracy, o której mowa w Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Szpitala przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia dyżuru medycznego. 2. Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy. 3. Praca w ramach pełnienia dyżuru medycznego może być planowana również w zakresie, w jakim przekraczać będzie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Do pracy w ramach pełnienia dyżuru nie stosuje się przepisów art i art Kodeksu pracy. 4. Do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio przepisy art Kodeksu pracy. 5. Zasad wynagradzania, o których mowa w przepisach art Kodeksu pracy, nie stosuje się do lekarzy stażystów, których zasady określają odrębne przepisy. 6. Lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Szpitala przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga

11 udzielania całodobowych świadczeń mogą być, po wyrażeniu na to zgody na piśmie, zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym (w tym przypadku nie stosuje się przepisu art Kodeksu pracy). 7. Pracownik może cofnąć zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, informując o tym pracodawcę na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 8. Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących wobec pracowników, którzy nie wyrazili zgody na pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym W Szpitalu wprowadza się dodatkowe 52 dni wolne od pracy, ustalane zarządzeniem Dyrektora. 2. Przy wprowadzeniu rozkładów czasu pracy obejmujących dni dodatkowo wolnych od pracy - dobowy wymiar czasu pracy może być podwyższony z zachowaniem przeciętnej normy tygodniowej w przyjętym okresie rozliczeniowym. 20 Praca rozpoczyna się i kończy punktualnie w godzinach przyjętych dla poszczególnych grup pracowników. 21 Ustala się następujący system rozkładu czasu pracy : 1) Lekarze oraz pozostały personel działalności podstawowej zatrudnieni w systemie jednozmianowym: , , Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii pracownik pełniący dyżur medyczny w danym dniu pracownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pełniący dyżur medyczny w danym dniu oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej opieki pacjentom - wprowadza się pracę w systemie zmianowym w ruchu ciągłym we wszystkie dni tygodnia przy zastosowaniu równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę - w granicach normy czasu pracy dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Praca wykonywana jest według z góry ustalonego harmonogramu pracy, sporządzanego na cały okres rozliczeniowy. 2) Pracownicy administracyjni i ekonomiczni: ) Pielęgniarki, położne, inny średni oraz niższy personel działalności podstawowej zatrudnieni w komórkach organizacyjnych zapewniających całodobową opiekę nad pacjentem: ,

12 oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej opieki pacjentom - wprowadza się pracę w systemie zmianowym w ruchu ciągłym we wszystkie dni tygodnia przy zastosowaniu równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę - w granicach normy czasu pracy dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Praca wykonywana jest według z góry ustalonego harmonogramu pracy, sporządzanego na cały okres rozliczeniowy. Harmonogram pracy na cały okres rozliczeniowy podawany jest do wiadomości pracowników - z tygodniowym wyprzedzeniem. 4) Pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: - rejestratorka medyczna, sekretarka medyczna: pomoce laboratoryjne - we wszystkie dni tygodnia z uwzględnieniem dni wolnych: , pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem, technicy analityki medycznej: , oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości wykonywania badań laboratoryjnych pacjentom Szpitala wprowadza się pracę w systemie zmianowym w ruchu ciągłym we wszystkie dni tygodnia przy zastosowaniu równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę - w granicach normy czasu pracy dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. 5) Pracownicy Działu Rehabilitacji: - pracownicy w gabinetach fizykoterapii: , , instruktorzy terapii zajęciowej, instruktorzy gimnastyki leczniczej, pielęgniarka, sekretarka medyczna, zabiegowe, masażyści, rejestratorka medyczna: masażyści niewidomi: ) Pracownicy Działu Patomorfologii: - lekarze, technicy analityki medycznej, pomoce laboratoryjne - Pracownia Histopatologiczna: , pracownicy zatrudnieni w części sekcyjnej: sekretarka medyczna, salowe: ) Pracownicy Działu Centralnej Sterylizacji: pielęgniarki, dezynfektorzy, sterylizatorzy, salowe, sanitariusze: oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości sterylizacji - wprowadza się pracę w systemie zmianowym w ruchu ciągłym we wszystkie dni tygodnia przy zastosowaniu równoważnego czasu

13 pracy, z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę - w granicach normy czasu pracy dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. 8) Pracownicy Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej: , ) Pracownicy Zakładu Diagnostyki Obrazowej: - lekarze, pielęgniarki, sekretarki medyczne, rejestratorka medyczna technicy elektro-radiologii oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości wykonywania badań radiologicznych pacjentom szpitala technikom elektro-radiologii wprowadza się pracę w systemie zmianowym w ruchu ciągłym we wszystkie dni tygodnia przy zachowaniu 5 godzinnego dnia pracy - w granicach normy czasu pracy dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. 10) Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego: - pracownicy administracyjni: pracownicy obsługi gospodarczej z zakresem czynności robotników gospodarczych: , , , , i w soboty, niedziele i święta pracownicy obsługi gospodarczej z zakresem czynności sprzątaczek: , , pracownicy obsługi gospodarczej z zakresem czynności salowa, sanitariusz: , , , , , oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłej obsługi pacjentów wprowadza się również pracę w systemie zmianowym w ruchu ciągłym we wszystkie dni tygodnia przy zastosowaniu równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę w granicach normy czasu pracy dla trzy miesięcznego okresu rozliczeniowego, z zachowaniem 40 godzinnej normy tygodniowej, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Praca tych pracowników wykonywana jest według z góry ustalonego harmonogramu pracy, sporządzonego na cały okres rozliczeniowy. - praczki, operatorzy maszyn pralniczych, szwaczki, magazynierzy w Pralni: , oraz z uwagi na organizację pracy wynikającą z konieczności utrzymania porządku, zabezpieczenia obsługi szatni, zapewnienia ciągłości dozoru obiektów Szpitala, utrzymania łączności telefonicznej oraz nadzoru nad urządzeniami grzewczymi i stałą dostawą ciepła pracownikom zatrudnionym na stanowiskach portierów, telefonistów, palaczy c.o. oraz pracownikom obsługi gospodarczej wprowadza się system pracy zmianowej we wszystkie dni tygodnia przy zastosowaniu równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę z zachowaniem 40 godzinnej normy tygodniowej, z uwzględnieniem dni wolnych

14 od pracy. Praca tych pracowników wykonywana jest według z góry ustalonego harmonogramu pracy, sporządzanego na cały okres rozliczeniowy. - kierowcy pojazdów sanitarnych, dostawczych i osobowych : , , , , , , oraz z uwagi na organizację pracy wynikająca z konieczności zapewnienia ciągłości transportu pacjentów Szpitala pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowców pojazdów sanitarnych, wprowadza się system pracy zmianowej we wszystkie dni tygodnia przy zastosowaniu równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę, z zachowaniem 40 godzinnej normy tygodniowej, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Pracownikom tym może być również wprowadzony czas pracy przerywany zgodnie z art a kodeksu pracy. 11) Pracownicy kuchni i Działu Żywienia : - magazynierzy , dietetycy system pracy 7 35 godzin ( ) i 12 godzinny według harmonogramu - kucharze system pracy 8 godzinny zmianowy wg harmonogramu - pomoce kuchenne system pracy 8 godzinny i 12 godzinny wg harmonogramu - sprzątaczki system pracy 8 godzinny ( ) oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości żywienia pacjentów Szpitala wprowadza się pracę we wszystkie dni tygodnia w granicach normy czasu pracy dla ustalonego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem dni wolnych w miesiącu 12) Pracownicy Działu Techniczno-Energetycznego - pracownicy administracyjni: pracownicy techniczni zatrudnieni na stanowiskach z zakresem czynności elektromechanik, energetyk, konserwator urządzeń technicznych system pracy godzinny we wszystkie dni tygodnia ; ; ; ; oraz z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości ruchu urządzeń technicznych wprowadza się dla tych pracowników system pracy zmianowej we wszystkie dni tygodnia przy zastosowaniu równoważnego czasu pracy, z możliwością przedłużenia czasu pracy do 12 godzin na dobę z zachowaniem 42 godzinnej normy tygodniowej z uwzględnieniem dni wolnych od pracy. Pracownicy tej grupy zawodowej mogą być zobowiązani do pełnienia dyżurów domowych w wymiarze 8 lub 12 godzin w dniach wyznaczonych przez pracodawcę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w przypadku wezwania i wykonania określonej pracy. 22 Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne harmonogramy pracy.

15 23 W uzasadnionych przypadkach lub sytuacjach wynikających z potrzeb Szpitala - Dyrektor może - dla wszystkich bądź, niektórych pracowników - zmienić ustalony w regulaminie pracy - wymiar i rozkład pracy, zgodnie z przyjętymi normami czasu pracy i w przyjętym okresie rozliczeniowym Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, 2. szczególnych potrzeb pracodawcy. 2. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w ust. 1 pkt 2) nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 400 godzin w roku kalendarzowym. 25 Pracownikowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w godzinach nocnych, dniach świątecznych i wolnych od pracy. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku zawiera Regulamin Wynagradzania Szpitala. Rozdział V Wynagrodzenie za pracę 26 Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę. 27 Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy Wypłaty wynagrodzeń pracownikom Szpitala dokonuje się 10 tego dnia następnego miesiąca. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym ten dzień. 2. W celu terminowej wypłaty dodatków za pracę w godzinach nocnych, świątecznych, dniach dodatkowo wolnych, za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzeń za dyżury medyczne - bezpośredni

16 przełożeni pracowników - w terminie do drugiego dnia roboczego każdego miesiąca winni dostarczyć rozliczenie czasu pracy Wynagrodzenie - na wniosek pracownika - może być przekazywane na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w Banku. 2. Wynagrodzenie pracownikom może być wypłacane w kasie Szpitala. 3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej na piśmie. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników Szpitala określa Regulamin wynagradzania. 30 Rozdział VI Urlopy i zwolnienia od pracy Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez kodeks pracy. 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 32 Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem. 2. Urlopu niewykorzystanego w tak ustalonym terminie pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. 34 W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 35 Pracownik ma prawo do czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza wolę wykorzystania urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

17 36 Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w Szpitalu w roku ustania stosunku pracy. 2. Pracownik uprawniony do urlopu wypoczynkowego, z którym został nawiązany stosunek pracy, w trakcie roku kalendarzowego, nabywa prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie określony, a w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia - w razie zatrudnienia na czas określony Niedziel i świąt oraz dni dodatkowo wolnych od pracy - nie wlicza się do urlopu. 2. Pracownikowi objętemu jednym z systemów pracy, w których niedziele i święta są dniami pracy, jeżeli rozkład jego czasu pracy przewiduje większą liczbę dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym niż przypadająca w tym okresie łączna liczba niedziel, świąt i dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, urlopu udziela się w dni, które są dla tego pracownika dniami pracy i dniami wolnymi od pracy, w takiej proporcji w jakiej te dni występują w czasie wykonywania pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny. 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 40 Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia zgodnie z przepisami prawa pracy na czas obejmujący: 1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieka. Pracownikowi przysługuje również zwolnienie od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 41

18 1. w celu wzięcia udziału w postępowaniu pojednawczym przed komisją pojednawczą w charakterze strony lub świadka, 2. w celu przeprowadzenia badań lekarskich i szczepień ochronnych, przewidywanych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych, na czas niezbędny do przeprowadzenia tych badań i szczepień, 3. pracownikowi krwiodawcy na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, 4. pracownikowi ratownikowi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na czas niezbędny do uczestniczenia w akcji ratowniczej i wypoczynku koniecznego po jej zakończeniu, 5. opieki nad dzieckiem. 42 Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, bez prawa do wynagrodzenia: 1) w celu osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny na załatwienie sprawy będącej przedmiotem wezwania, 2) w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń - łącznie 6 dni w roku kalendarzowym, 3) w celu stawienia się w charakterze świadka w postępowaniu prowadzonym przez NIK lub udziału w charakterze specjalisty powołanego do udziału w tym postępowaniu, 4) na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia, 5) członkom ochotniczej straży pożarnej na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu oraz 6 dni w ciągu roku kalendarzowego - na szkolenie pożarnicze, 6) na czas wykonywania obowiązku świadczeń osobistych, w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Za czas zwolnień od pracy, pracodawca ma obowiązek wydania pracownikowi zaświadczenia określającego wysokość utraconego wynagrodzenia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu w wysokości i na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 43 Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, bez prawa do wynagrodzenia - w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, placówce naukowej albo badawczo-naukowej względnie prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym - w łącznym wymiarze nie przekraczającym 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu.

19 Rozdział VII Organizacja i porządek pracy 1. Siedziba pracodawcy mieści się w Legnicy. 2. Praca u pracodawcy odbywa się w systemach pracy określonych w niniejszym regulaminie Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien: a) otrzymać od pracodawcy i podpisać najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy umowę o pracę oraz umowę o odpowiedzialności materialnej, jeżeli taka jest wymagana charakterem stanowiska pracy a nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę pracodawca informuje pracownika na piśmie o: - obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, - częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, - wymiarze urlopu wypoczynkowego, - długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę b) zapoznać się z regulaminem pracy i innymi regulaminami oraz instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy. c) odbyć wstępne szkolenie z zakresu BHP i ochrony p.poż. ogólne i na stanowisku pracy, potwierdzić na piśmie fakt odbycia takiego przeszkolenia, a także zostać poinformowany przez pracodawcę o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami i potwierdzić ten fakt na piśmie. d) poddać się wstępnym badaniom lekarskim wykonywanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania takich badań. 2. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 46 Wszystkim pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy, którą wlicza się do czasu pracy. Czas rozpoczęcia i zakończenia przerwy w pracy ustalają bezpośredni przełożeni w porozumieniu z pracownikami. Pora nocna wynosi 8 godzin i obejmuje czas pomiędzy godziną a godziną 7 00 dnia następnego

20 1. Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. 2. Za pracę w niedzielę i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 7 00 w tym dniu, a godziną 7 00 dnia następnego. 3. Pracownikom zatrudnionym w niedzielę zapewnia się inny dzień wolny od pracy. Pracownik powinien korzystać raz na 3 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy. 2. W celu kontroli obecności i punktualności przybycia do pracy - obowiązkiem każdego pracownika jest codzienne własnoręczne podpisywanie listy obecności. 3. W przypadku nie podpisania listy obecności przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy. 4. Kontroli i rejestracji czasu pracy dokonują na bieżąco bezpośredni przełożeni pracownika - prowadząc ewidencję czasu pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dniach świątecznych i wolnych od pracy. Nadzór nad listami obecności oraz przestrzeganiem czasu pracy sprawuje komórka kadr. 5. Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana przez bezpośredniego przełożonego, z zaznaczeniem, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona Pracownik obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego zawiadomić telefonicznie, listownie lub przez osobę trzecią, bezpośredniego przełożonego bądź komórkę kadr - o przyczynie swojej nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania. 2. Pracownik nieobecny w pracy z powodu swojej choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny - winien dostarczyć do pracodawcy zaświadczenie lekarskie - nie później niż w drugim dniu nieobecności. 3. Pracownik nieobecny w pracy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2 - po powrocie do pracy winien przedstawić niezbędne dowody potwierdzające przyczynę nieobecności lub złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynie nieobecności. 4. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: a) zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, b) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, c) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotacje potwierdzającą stawienie się pracownika na wezwanie, d) oświadczenie pracownika:

21 - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, - potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin. 5. Uznanie nieobecności w pracy oraz spóźnienia się do pracy - za usprawiedliwione - należy do kompetencji Dyrektora Szpitala i następuje po zapoznaniu się z opinią bezpośredniego przełożonego. 6. Wszelkie wyjścia pracownika w godzinach pracy, mogą mieć miejsce tylko po uprzednim uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego i wpisaniu czasu nieobecności w rejestrze ewidencji nieobecności. Za czas wyjść prywatnych wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku odpracowania tego czasu. Ustala się, że czas ten winien być odpracowany w ciągu 1-go miesiąca. 7. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem pracy lub w czasie godzin pracy - jest zabronione. Niedopuszczalna jest również samowolna zmiana stanowiska pracy lub godzin pracy. 51 Przebywanie pracowników w miejscu pracy na terenie Szpitala, poza wyznaczonymi godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szpitala Pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń szkodliwych dla zdrowia - nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych. 2. Nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych kobiet w ciąży oraz kobiet opiekujących się dzieckiem w wieku do 4 lat oraz pracowników będących jedynymi opiekunami takiego dziecka, jeżeli osoby te nie wyrażą zgody na pracę w tych godzinach. 53 Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu swoim podpisem w treści umowy o pracę. 54 Pracodawca dokonuje oceny pracownika pod względem merytorycznym. Ocena dokonywana jest na podstawie odrębnego regulaminu. 55

22 Pracownik podwyższający swoje kwalifikacje, może uzyskać uprawnienia do zwolnienia z części dnia pracy oraz urlop szkoleniowy, w określonych przepisami wymiarach, wyłącznie na podstawie pisemnej zgody pracodawcy. Pracodawca wyrażając zgodę na kształcenie pracownika podpisuje z nim umowę określającą obowiązki i prawa stron. 56 W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik obowiązany jest rozliczyć się z pobranych narzędzi, wyposażenia stanowiska pracy, odzieży ochronnej, roboczej, środków ochrony indywidualnej, obuwia roboczego i ochronnego, zaliczek i innych przedmiotów stanowiących własność pracodawcy i zwrócić je pracodawcy. 57 Kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - określa Taryfikator Kwalifikacyjny, opracowany na podstawie załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896), stanowiący załącznik regulaminu wynagradzania Szpitala. Rozdział VIII Odpowiedzialność porządkowa pracowników Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych - Dyrektor Szpitala może stosować: a) kary upomnienia, b) kary nagany. 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - Dyrektor Szpitala może również stosować kary pieniężne. 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższyć dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art pkt 1-3 Kodeksu pracy.

23 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązków pracowniczych i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 3. Jeżeli z powodu nieobecności pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1 nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 60 O zastosowanej karze pracownik zostaje zawiadomiony na piśmie, ze wskazaniem rodzaju naruszenia obowiązków pracowniczych i datą dopuszczenia się tego naruszenia oraz informacją o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia o ukaraniu zostaje złożony do akt osobowych pracownika. 61 Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje Dyrektor Szpitala po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia, jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 3. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika - po roku nienagannej pracy. Dyrektor Szpitala może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. 63 Pracownik, wobec którego zastosowano karę wymienioną w 58, nie może być pozbawiony dodatkowo uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszenia obowiązków pracowniczych w zakresie uzasadniającym odpowiedzialność porządkową.

24 Rozdział IX Bezpieczeństwo i higiena pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy: 1) Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 2) Zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy. 3) Zapewnia wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 4) W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców. Pracodawcy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 5) Pracodawca w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii, jeżeli zmiana ta może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników zawiadamia na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego okręgowego inspektora sanitarnego. 6) Rejestruje rodzaje prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach. 7) Prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach 2. Podstawowe obowiązki osoby kierującej pracownikami: 1) Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy: a) zapewnić pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. b) wyposażyć stanowiska pracy w narzędzia pracy i urządzenia techniczne, które posiadają deklarację zgodności. c) ustalić rodzaje maszyn, które wymagają stałej obsługi, a pozostawienie ich bez obsługi i nadzoru może być przyczyną katastrofy, wybuchu lub pożaru. d) nie dopuścić do ręcznego przemieszczania i przewożenia ciężarów o masie przekraczającej ustalone normy. Dopuszczalne normy przy ręcznych pracach transportowych określa Załącznik nr 5 e) w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników podjąć działania w celu usunięcia tego zagrożenia. f) opracować, uaktualniać, udostępniać pracownikom instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. g) ustalić sposób meldowania się oraz postępowania pracownika zatrudnionego jednoosobowo w pomieszczeniu pracy, w którym może wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika.

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach Regulamin Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN PRACY Rozdział I Przepisy wstępne 1. Regulamin ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy. www.pip.gov.pl

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy. www.pip.gov.pl Usprawiedliwianie nieobecności w pracy www.pip.gov.pl Obowiązek powiadomienia W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni REGULAMIN PRACY Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA 1 REGULAMIN PRZEDSZKOLA Rozdział I Przepisy wstępne Na podstawie Kodeksu Pracy, Statutu przedszkola 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 25 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. REGULAMIN PRACY w Szkole Podstawowej w Szczepankowie Szczepankowo, maj 2009 Spis treści I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIECZU Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY. Postanowienia wstępne REGULAMIN PRACY Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin Pracy, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych ustaw i aktów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin pracy Zespołu Szkól Społecznych w Jaśle Regulamin pracy szkoły opracowany na podstawie ustaw: Prawo Pracy, o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela i rozporządzeń. I. Postanowienia ogólne 1. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Na podstawie art.104, 1, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1975 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy obowiązujący w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Przedszkola Niepublicznego Mali Olimpijczycy

Regulamin pracy Przedszkola Niepublicznego Mali Olimpijczycy Regulamin pracy Przedszkola Niepublicznego Mali Olimpijczycy Rozdział I Postanowienia ogólne Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy art. 104 i 104 1 104 3 Ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie

REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz.U. z 2009r nr 6 poz 33 z późniejszymi zmianami) I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno

Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno Załącznik do Zarządzenia Nr 3 / 2004 Wójta Gminy Lipno z dnia 14.06.2004r. Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Podstawę prawną wprowadzenia Regulaminu Pracy stanowią

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Zarządzenie Nr 91 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ 1 WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ Regulamin pracy opracowany przez dyrektora przedszkola. Na podstawie jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. w Podgłębokiem

REGULAMIN PRACY. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. w Podgłębokiem REGULAMIN PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA REGULAMIN PRACY w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA Na podstawie art. 104 2 1 i 2 Kodeksu pracy oraz odnośnych przepisów Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 I. Przepisy wstępne. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 Podstawę niniejszego regulaminu stanowi: 1. Kodeks pracy Art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 2. Ustawa z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI Załącznik do zarządzenia nr 4/2009 dyrektora P M nr 5 z dnia 01.03.2009 r. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA 1. Ujednolicony Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W PUŁAWACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń z dnia 15 kwietnia 2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń ul. Pawliczka 22 a 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. Pęclin, dnia 16 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. Pęclin, dnia 16 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 15/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej z dnia 12 października 2011r. REGULAMIN PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

Dokument w formacie PDF: Regulamin.pdf REGULAMIN PRACY DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PORĘBIE WIELKIEJ

Dokument w formacie PDF: Regulamin.pdf REGULAMIN PRACY DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PORĘBIE WIELKIEJ REGULAMIN Dokument w formacie PDF: Regulamin.pdf Załącznik do Zarządzenia Nr 22/09 Dyrektora DWDz Poręba W. z dnia 18.06.2009r. REGULAMIN PRACY DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski ZARZĄDZENIE NR W.0050.18.2013 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA. Postanowienia wstępne REGULAMIN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ. ORKANA SKOMIELNA BIAŁA Postanowienia wstępne Na podstawie art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustala

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy:

zawarta w Szczecinie w dniu 00.05.2015 r. pomiędzy: UMOWA Nr PUP.0114..RDP.II.4.2.630..2.POWER..2015 o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy INSTRUKCJA nr 2/APK/2006 Wydanie I Akademia Medyczna W Warszawie Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu Liczba stron: 7 Opracował Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Data 12.10.2006 Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW GRYFIŃSKIEGO DOMU KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków i pozostałych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23

Spis treści. Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19. Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 Wykaz skrótów 15 Wykaz rozporządzeń 19 Rozdział I Urlop wypoczynkowy 23 1. Zagadnienia ogólne 23 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 26 A. Pierwszy urlop wypoczynkowy pracownika 26 B. Kolejny urlop

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach

Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach Regulamin Pracy Samorządowego Przedszkola w Słomnikach POSTANOWIENIA WSTĘPNE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, 141, z późniejszymi zmianami) ustala się

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych

Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych Załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Żłobka Miejskiego z dnia 07 lutego 2012 roku Regulamin wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Żłobku Miejskim w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Na podstawie art. 104 ² 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo