10-lecie Europejskiego Funduszu Społecznego doświadczenie, ocena, efekty na przykładzie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10-lecie Europejskiego Funduszu Społecznego doświadczenie, ocena, efekty na przykładzie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku"

Transkrypt

1 10-lecie Europejskiego Funduszu Społecznego doświadczenie, ocena, efekty na przykładzie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Dlaczego Powiatowy Urząd Pracy w Malborku? Okres wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: lata Liczba zrealizowanych projektów: ponad 30 Liczba osób objętych wsparciem: 3165 Rodzaj zrealizowanych projektów/ źródło finansowania: SPORZL 1.1 SPO RZL projektów SPO RZL projektów SPO RZL 1.5 SPO RZL 1.6 ZPORR projekty ZPORR 2.4 POKL projekty POKL POKL POKL projekty POKL 6.3 POKL POKL POKL projekty POKL 9.2 POKL projekty 2

3 Porównanie okresów programowania Wnioskowanie o dofinansowanie projektów skomplikowana procedura oceny formalnej - kosztowna (wniosek składany wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym m.in. harmonogramem, pełnomocnictwem, umowami, cv kadry zarządzającej) i czasochłonna (parafowanie dokumentów, potwierdzanie za zgodność kopii dokumentów, przygotowanie żądanych zestawień dokumentów, zakładek itp.) możliwość swobodnego wyboru Partnera całkowite uproszczenie oceny formalnej, dodatkowo wprowadzenie możliwości jednokrotnej korekty wniosku na etapie tej części oceny ograniczenie w doborze instytucji partnerskich dla Projektodawców wchodzących w skład JST. Od 20 grudnia 2008 r. art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.) określa ogólne zasady realizacji projektów partnerskich oraz zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych przez projektodawców należących do sektora finansów publicznych 3

4 możliwość skorzystania z konsultacji Punktu Informacyjnego organizacja każdorazowo spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców w trakcie procedury konkursowej, dodatkowe włączenie w proces informacyjny ROEFS-ów - zwiększenie przejrzystości strony internetowej IP i IP2 grupa docelowa wprost odpowiadająca potrzebom regionu możliwość szczegółowego i dogłębnego przedstawienia sytuacji, problemów grupy, barier itp. jasności w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie przedłużający się proces oceny, wyboru i zatwierdzania projektów do dofinansowania na etapie aplikowania o środki kryteria dostępu i kryteria szczegółowe dotyczące między innymi grupy docelowej - brak przełożenia ogólnej sytuacji w kraju na sytuację w małych aglomeracjach, dodatkowe wprowadzenie zasady równości szans problemy związane z przygotowaniem wniosku ograniczona liczba znaków duży zakres informacji do przedstawienia, często niejasny dla Projektodawcy, problemy w określeniu wskaźników znaczące zminimalizowanie okresu oceny wniosków 4

5 Porównanie okresów programowania Realizacja projektów długi okres weryfikacji wniosków o płatność ze względu m. in. na konieczność jego weryfikacji przez 2 pary oczu, konieczność załączania dokumentów finansowychprocedura czasochłonna i kosztowna, podwójna sprawozdawczość (sprawozdanie, kwartalne, roczne, końcowe) likwidacja tzw. wąskiego gardła - usprawnianie procedur i wewnętrznych rozwiązań w zakresie oceny wniosków o płatność brak płynności finansowej w projektach możliwość zachowania płynności finansowej w projektach sytuacja uzależniona wyłącznie od działań i decyzji Projektodawcy nieprzygotowanie projektodawców do wnioskowania o płatności skutkujące błędami wymagającymi poprawek, brak jasno sprecyzowanych wymogów/wytycznych brak problemów w wypełnianiu wniosków o płatnośćbieżące wsparcie osób koordynujących ze strony IP, IP2 możliwość konsultacji 1 wniosku o płatność, w tym omówienie zasad wypełniania - bardzo duże zaangażowanie i chęć do udzielania pomocy potencjalnym beneficjentom ze strony pracowników IP, IP2, odpowiadanie na pisma i e- maila z dnia na dzień, wsparcie projektodawcy w rozwiązaniu sytuacji problemowych- partnerskie podejście zbyt częste zmiany dokumentów/ interpretacji 5

6 niejednoznaczne zapisy w dokumentach programowych (ewidencja czasu pracy, stosowanie zasady efektywnego zarządzania finansami) konieczność poszukiwania wyjaśnień wytycznych brak bezpośredniego dostępu do wyjaśnień i interpretacji IZ brak ogólnodostępnych informacji nt. wykrytych w trakcie kontroli błędów różne wymagania osób kontrolujących brak jednolitości możliwość finansowania działań projektowych, zakupu sprzętu/mebli, wykonywania remontów, finansowania wynagrodzeń pracowników itp. konieczność przygotowywania aneksów do umów przy wprowadzaniu większości zmian do wniosku, co prowadziło do opóźnień w realizacji projektu ukierunkowanie na rzeczywiste wsparcie uczestników, a nie wsparcie finansowe Projektodawcy zmiany w zapisach wniosku nie wymagają formy aneksu, a jedynie zgody IP lub IP2 - duży nacisk na intensyfikowanie działań projektowych częstokroć odbijająca się na jakości podejmowanych działań 6

7 Porównanie okresów programowania Rozliczenie projektu brak wskaźników lub określenia wyłącznie jednego wskaźnika dot. efektywności zatrudnieniowej na poziomie do 45% (zależne od grupy obejmowanej wsparciem im trudniejsza grupa tym niższy wskaźnik) duże ryzyko realizacji projektu niezrealizowanie wskaźników celów, głównego i szczegółowych projektu, nieosiągnięciem kryteriów dostępu i strategicznych brak 100% pewności, iż zakwalifikowane przez KOP wydatki wykazane w budżecie zostaną uznane za kwalifikowane, w tym zmiany wytycznych/ interpretacji dot. projektu w trakcie jego realizacji 7

8 Efekt końcowy 1) Regionalizacja - umożliwiająca po pierwsze lepszy kontakt z IP i IP2, a po drugie pozwalająca na realizację działań odpowiadających potrzebom regionu, 2) Całkowita zmiana programów operacyjnych, nowe zasady wnioskowania, realizacji i rozliczenia projektów, 3) Realizacja projektów wpisujących się wprost w ramy wytyczne określone przez IP lub IP2, 4) Wysokie ryzyko realizacji projektów określanie wskaźników realizacji na poziomie 100%. 8

9 Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Malborskim I. Wsparcie władz samorządowych, przedsiębiorców w realizacji adekwatnej polityki rozwoju, poprzez opracowanie, wydanie i wdrażanie: 1) Strategii Zatrudnienia na lata dla powiatu kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego działanie 2.1 ZPORR, 2) Raportu pn. Alternatywny model życia. Badanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne działanie 2.1 ZPORR, 3) Raportu Wczoraj Dziś Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim poddziałanie POKL, 4) Strategii zarządzania zmianą gospodarczą dla Powiatu Malborskiego na lata poddziałanie POKL, 5) Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej dla Powiatu Malborskiego na lata działanie 9.2 POKL. 9

10 Fotokronika z realizacji Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej działanie 9.2 POKL 10

11 Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Malborskim II. Wsparcie osób bezrobotnych w uruchomieniu nowych przedsiębiorstw na terenie Powiatu Malborskiego wsparcie finansowe i merytoryczne 605 nowych firm (1.2 i 1.3 SPO RZL, POKL, POKL, 6.2 POKL) 11

12 8.1.2 POKL Luxor - Kompleksowe Utrzymanie Czystości Celina Bartkowska Data uruchomienia rok Liczba zatrudnionych 15 osób niepełnosprawnych 12

13 6.1.3 POKL Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec" Joanna Thiede Data uruchomienia rok Liczba zatrudnionych 4 osoby Zakres działania: przychodnia, gabinet przyjęć, sala operacyjna, gabinet USG, szpital dla zwierząt oraz salon strzyżenia i pielęgnacji zwierząt 13

14 6.1.3 POKL Witostudio Jur Witold Data uruchomienia rok Zakres działania: Fotografia i wideofilmowanie 14

15 Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Malborskim III. IV. Utworzenie nowych stanowisk pracy dla 29 osób bezrobotnych (6.1.3 POKL) Skierowanie 49 osób pozostających bez zatrudnienia na subsydiowane zatrudnienia (1.2 i 1.3 SPO RZL, POKL, POKL) V. Organizacja nowych imprez, które na stałe wpisały się w katalog wydarzeń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku (9.2 POKL, 1.5 SPO RZL) Targi Edukacji Zawodowej Giełda Pracy 15

16 Fotokronika 16

17 Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Malborskim VI. Opracowanie 5 projektów wiosek tematycznych dla 5 gmin Powiatu Malborskiego, rozpowszechnienie idei wioski tematycznej - inicjatywa oddolna 1. Gmina Lichnowy Wiatraki i Tulipany, czyli Holendrzy na Żuławach 2. Gmina Malbork Tragamin Średniowieczny Zaścianek 3. Gmina Miłoradz - Wioska Odkrywców Błotnych Żuław 4. Gmina Nowy Staw - Wiedza Prosto z Pola 5. Gmina Stare Pole - Słodkie Żuławy Efekt: powołanie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Miłoradz "Trójkąt Żuławski" - realizacja przez Stowarzyszenie m. in. projektu Ukryte skarby wsi potencjał 50+ na rzecz rozwoju wsi tematycznej w Gminie Miłoradz Poddziałanie 9.5 POKL. Organizacja przez mieszkańców Gminy Malbork festynu Tragamin Średniowieczny Zaścianek. 17

18 Fotokronika projektu 18

19 Fotokronika Festynu 19

20 Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Malborskim VII. Wprowadzenie nowych narzędzi/ metod pracy z osobami bezrobotnymi, w tym m.in: 1. Coaching, 2. Outplacement, 3. Ewaluacja, 4. Indywidualny Program Przedsiębiorczości proste narzędzie diagnozującego zakres pomocy doradczej niezbędnej w zakresie potrzeb związanych z założeniem firmy, zawierającego harmonogram realizacji wsparcia, 5. Osobista ścieżka rozwoju zawodowego diagnozowanie potrzeb zawodowych i szkoleniowych uczestników projektu, w tym: ocena kapitału osobistego uczestników projektu: w tym jego zasobów, cech osobowości i charakteru, posiadanej wiedzy i umiejętności, zainteresowań, sukcesów, opracowanie sieci kontaktów/wsparcia, analiza czynników otoczenia: dostępu do zasobów/ informacji, określenie kotwic kariery i potrzeb rozwojowych, wskazówki dot. dalszego rozwoju zawodowego uczestników doradcy/ coacha 20

21 Efekty Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Malborskim VIII. Zwiększenie potencjału lokalnego Kapitału Ludzkiego: organizacja 230 szkoleń dla osób bezrobotnych (1.2, 1.3, 1.5, 1.6 SPO RZL, 2.4 ZPORR, 6.1.3, 6.2, 6.3, 8.1.2, 9.5 POKL), organizacja 7 szkoleń dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (2.4 ZPORR), organizacja 19 szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników (8.1.1 POKL), organizacja szkoleń i studiów podyplomowych dla kadry Urzędu (łącznie zorganizowano 14 szkoleń i sfinansowano studia podyplomowe dla 11 pracowników Urzędu) SPO RZL, POKL. 21

22 Dziękuję za uwagę Joanna Reszka Powiatowy Urząd Pracy w Malborku tel

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Warszawa, październik 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 4 INFORMACJE PODSTAWOWE 8 I. CZĘŚĆ DLA PROJEKTODAWCY

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja

ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWY URZĄD PRACY w KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel./fax 094 34-55-750 e-mail: szko@praca.gov.pl Realizacja POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Gdańsk 07.03.2011 Zgodność wniosku o dofinansowanie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - założenia

Bardziej szczegółowo

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie

Materiały seminaryjne. Euro na zdrowie Materiały seminaryjne Euro na zdrowie Przygotowanie sektora ochrony zdrowia do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Opracował Zespół Kancelarii Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI TARNOBRZESKIEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 34/358/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Szczegółowy opis osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań

Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Dobre praktyki EFS w Polsce pierwsze doświadczenia. Raport z badań Kraków, 2006 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie roczne x C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo