ocińska K r u c z y n s p r z e d a n y BKKI Wodociągowania ciąg dalszy JAROCINIANIN ROKU X Spotkanie wierzycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ocińska K r u c z y n s p r z e d a n y BKKI Wodociągowania ciąg dalszy JAROCINIANIN ROKU X Spotkanie wierzycieli"

Transkrypt

1 TYGODNIK ocińska K r u c z y n s p r z e d a n y Za 1,16 mld zł Benon Płaciński, rolnik /. Krzykosów, kupił folwark Kruczyn wchodzący w skład Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Chociczy (gm. Nowe Miasto). Na folwark składa się 117 ha gruntów, przede wszystkim ornych klasy III - V oraz budynek socjalny, inwentarski i magazyn. Nowy właściciel nie zamierza na razie zmieniać charakteru gospodarstwa. Nadal będzie ono nastawione na produkcję rolną, zarówno uprawę roślin, jak i hodowlę zwierząt. Na przetarg zorganizowany w Chociczy przez Agencję Własności Rolnej wystawiono również folwarki Strannice, Lubrze i Dębno. Nie znalazły one jednak nabywców. Tydzień wcześniej odbył się podobny przetarg na grunty uprawne we wsi Szypłów i Chwalęcin. Rolnicy z gmin Nowe Miasto, Książ Wlkp., Jarocin, atakże z Poznania kupili 13 działek o łącznej powierzchni 162 hektarów za 1,24 mld zł. Według zapewnień prowadzącego oba przetargi Krzysztofa Sałaty pracownika Zespołu Gospodarowania Zasobami Agencji w Poznaniu, pieniądze uzyskane z przetargów pozostają w całości w gospodarstwie. Będą przeznaczone na obsługę zadłużenia. Zdaniem zarządcy Gospodarstwa Tadeusza Pawlaczyka przetargów na grunty już nie będzie. G o sp o d a r stw o R o ln e S k a r b u P a ń s tw a w C h o c iczy, u tw o r z o n e z K o m b in a tu P a ń s tw o w y c h G osp o d a r stw R o ln y c h, fu n k c jo n u je od trzech m iesięcy. Tymczasowym zarządcą gospodarstwa jest dotychczasowy dyrektor KPGR Chocicza Tadeusz Pawlaczyk. Od Bogusław Kaczyński w Śmiełowie W d n iu 22 p a ź d z ie rn ik a b r. o godz ro zp o c z n ie się w M u zeu m ^ Śm iełow ie spotkanie z BO GU SŁA W EM K A C Z Y Ń SK IM. P o łą czo n e ono będzie z p ro m o c ją je g o n ajn o w szej książki - W ielka sław a to żart. Jarocin, 16 października 1992 r. CENA 2000 z! I lipca w zakładzie dokonały się poważne zmiany. Na bazie budynków mieszkalnych stanowiących do niedawna własność kombinatu powstała spółdzielnia mieszkaniowo-administracyjna. Do końca roku ma nastąpić wykup mieszkań przez pracowników. Zawarte zostało też porozumienie płacowe w myśl którego do wynagrodzeń wliczony został ekwiwalent za mleko i równowartość czynszu za mieszkanie. W płacy zasadniczej uwzględniany jest staż pracy. Problem działki pod ziemniaki ma być rozstrzygnięty w styczniu. Na dwóch przetargach sprzedano prawie 280 ha gruntów. W grę wchodzą jeszcze zwroty ziemi. Parafia Radlin chce odzyskać 81 ha, parafia Dębno - 31 ha. parafia Nowe Miasto - 22 ha. Roszczenia dotyczące Skoraczewa (330 ha) zgłosiła Maria Dembińska córka ostatniego właściciela majątku Tadeusza Krajewskiego. W najbliższej przyszłości, najprawdopodobniej grupie pracowników, wydzierżawiony zostanie zakład mechanizacji. Obiekty i grunty, które nie znajdą nabywców pozostaną nadal składnikami gospodarstwa. W miarę zmniejszania się stanu posiadania przedsiębiorstwa zwalniani będą jego pracownicy. (jk) Wodociągowania ciąg dalszy W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się w odociągow anie Bieździadowa (gm. Ż erk ó w ). W y k o n aw cą ro b ó t je s t Z a k ła d R o b ó t In ży n ie rii S a n ita rn e j i G a z u z B o rzy k o w a. W oda w Bieźd z iad o w ie z o sta n ie p o d łączo n a do 95 g o sp o d a rstw. K ażde z n ich zapłaci za to 5 m in zł (razem z przyłączem dom o w y m i w o d o m ierzem ). In w e sty c ja m a b y ć z a k o ń czo n a d o k o ń c a listo p ada. T a sa m a firm a z w o d o ciąg u je D obieszczyznę i M iniszew. O becnie w ykonyw a n a je s t n itk a, k tó ra p o łączy Dobieszczy zn ę z h y d ro fo rn ią w K a m ie n iu, skąd będzie czerpana w oda. R ów nocześnie brygada rem ontow a G ospodarstw a R o ln ego R a sz e w y p rz e p ro w a d z a m o d ern izację h y d ro fo rn i. W odociąg, obejm ujący 140 gospodarstw, pow i n ie n b y ć g o to w y do poło w y p rzy szłeg o ro k u. W p łaty m ie szk ań c ó w m o g ą b y ć wyższe niż w Bieździadow ie. (rk) JAROCINIANIN ROKU X W dniu 16 października wieczorem ogłoszone zostanie rozstrzygnięcie konkursu JAROCINIANIN ROKU 92. Zgodnie z regulaminem nominacje do nagrody pochodzą od Czytelników Gazety, natomiast wyboru dokonuje jury. Ideą konkursu jest przedstawienie i wyróżnienie osób, mieszkających lub pracujących na terenie Ziemi Jarocińskiej, które miały szczególne osiągnięcia w pracy społecznej, kulturalnej czy zawodowej. Przypominamy, iż w ubiegłym roku tytuł ten jury przyznało małżeństwu Hannie i Pawłowi Piekarskim, założycielom Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Kto zostanie JAROCINIANI- NEM ROKU obecnie? Przypominamy wszystkie zgłoszone kandydatury (również te, których do tej pory jeszcze nie publikowaliśmy): Eugenisz Czarny - kustosz Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Bogusław Harendarczyk - dyrektor JOK-u, Janusz Jajczyk - burmistrz Żerkowa, Czesław Pawlik - działacz społeczny, mieszkaniec Potarzycy, Stanisław Spychał - dyrektor ZOZ w Jarocinie, Marek Tobolski - trener tenisa stołowego Victorii Jarocin, Ryszard Kołodziej - działacz społeczny, członek Zarządu Miejskiego w Jarocinie, mieszkaniec Zakrzewa, ks. Serafin Niedbała - proboszcz parafii Spotkanie wierzycieli BKKI Kilkunastu wierzycieli jarocińskiej placówki Bydgoskiego Konsorcjum Kapitałowo-Inwestycyjnego spotkało się w poniedziałek w Jarocinie z nowym dyrektorem oddziału BKKI w Kaliszu Andrzejem Dolnym, który również jest wierzycielem konsorcjum. Zebranych interesowała odpowiedź na jedno pytanie: Kiedy będziemy mogli odzyskać nasze pieniądze? Bliższe informacje na ten temat w następnym numerze G.J.. OO Franciszkanów, Jacek Tomczak - trener klubu judo Ippon, Emilia Zdrojowa - prezes Chóru im. K.T. Barwickiego, Tadeusz Zajdler - przewodniczący Komitetu Osiedlowego os. Konstytucji 3 Maja, Władysław Bierła - nauczyciel wychowania fizycznego z Żerkowa, Ryszard Grygiel - dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Romuald Gruchalski - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Jarocinie, Adam Wańtuch - emerytowany nauczyciel, prowadzący sekcję szachową, Andrzej Karaś - trener piłkarzy Victorii Jarocin, Antoni Jakubiak - listonosz z Jarocina, Jadwiga Stasik - emerytowana pielęgniarka, Maria Szarańska - właścicielka zakładu krawieckiego, przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet w Jarocinie oraz Roman Wyduba - nauczyciel wychowania fizycznego z Żerkowa. Oto 20 osób, których sylwetki będziemy starali się Państwu systematycznie przybliżać na łamach Gazety. Komu przypadnie tytuł? O tym zadecyduje jury w składzie: Laura Paluszkiewicz (nauczyciel), Krystian Andrzejczak (lekarz), Andrzej Baranek ( działacz społeczny), Andrzej Kostołowski (kustosz muzeum w Śmiełowie), Piotr Piotrowicz (wydawca G.J. ), Władysław Staśkiewicz (redaktor naczelny G.J. ). 14 października 1773 r. pow stała K o m isja E d u k a c ji N a rodow ej. C o ro k u w tym dniu w Polsce obchodzi się D zień N auczyciela. Z te j o k a z ji Redakcja G azety Jaro ciń s k ie j składa wszystkim p ra cow nikom O św ia ty najlepsze życzenia.

2 D Y Ż U R Y APTEK Do 18 p a ź d zie rn ik a (w łączn ie) d y ż u r n o c n y w godz p e łn i a p te k a B em ex (Jarocin, ul. R ynek 13, tel ). Od 19 do 25.X d y ż u ro w a ć b ęd zie a p te k a "F lo s R o sa e (Ja ro c in, ul. W rocław ska 9, tel ). W niedzielę apte k a d y ż u ru ją c a je s t ró w n ież c z y n n a od 9.00 do P odczas d y ż u ru p obier a n a je s t o p łata n o c n a w w y so k o ści 15 ty s. zł. URODZENIA Grzegorz Grześkowiak Natalia Sobczak Paulina Stenclik Natalia Antczak Karolina Mizerna Przemysław Wiertelak Weronika Morgiel Monika Kin Kamila Drabecka Artur Kuźniacki Żaneta Kubasik Dawid Zieliński Żaneta Rzanny Alicja Wesołek Paulina Pietrzak Patryk Nieborak Aleksandra Jędrzak Honorata Matuszczak Marcin Kaźmierczak Sławomir Skrzypski ŚLUBY Jerzy Styłba (Pastcrzow ice) - Czesław a B anaszak (Jarocin ) R o m a n P ięcik iew icz (Ja ro c in ) - B e a ta W alczak (Jaro cin ) K rz y sz to f R a ta jc z a k (S ied lem in ) - G ra żyna G rzech (Golina) Sław om ir W ielebski (W itaszyce) - T e resa W itczak (Dąbrowa) M ariu sz P a w la k (Ja ro c in ) - E d y ta K rzyżaniak (Jarocin ) G a b rie l P a te r k a (Stęgosz) - Ł u cja G rzem pow ska (W ilkowyja) A n d rzej N o w ak (L eszczyca) - G ra ż y n a Porzuckow iak (Dąbrowa) K aro l K u b ia k (K lęka) - K a ta rz y n a K ałm u c k a (Jaro cin ) S ła w o m ir B e rla k (W itaszyce) - V io letta N ieboraczek (W itaszyce) R o m a n K ró lak (S m iełów ) - J o la n ta M a z u re k (C h rzan ) Zbigniew Szabłow ski (Kom orze) - R e nata P iętka (Żółków ) Z b ig n iew R o jew sk i (C h rzan) - D a n u ta A ndrzejew ska (Stęgosz) Rom an Jarzębski (Przybysław ) - K atarzyna M ielcarzewicz (Raszew y) Jacek Szalczyk (Laski) - B arbara K u b a c k a (L aski) S ła w o m ir J e la k (W yszki) - L ilia n a Ł ą- c z n ia k (W ola K siążęca) M irosław C hudak (Brzostów ) - A gnieszka Jankow ska (B rzostów ) ZG O N Y K lara M ałecka (Jarocin ) A nna Sow ińska (Jarocin ) A ntonina A ndrzejew ska (Ł u szczanów ) J ó z e f S p y c h a lsk i (Jaro cin ) Stanisław G rabarek (W ola K siążęca) S ta n isła w P ra c z y k (P o ta rz y ca) A n to n in a P a ń c z a k (Ż ern ik i) Bolesław K ościański (Jaro cin ) W ładysław a W alkiew icz (Ł u szczan ó w ) A gnieszka Rybacka (L u b in ia M ała) M ieczy sław B ało n ia k (C h rzan ) W ładysław a W asiewicz (K otlin) F ra n c isz k a S zu lc (P a n ie n k a ) H e le n a K a je ta ń c z y k (D ębno) Józef R ajm an (Nowe M iasto) R o d zin o m z m a rły c h sk ła d a m y w yrazy w spółczucia S P O R T PIŁKA NOŻNA T rw a d o b ra p a ssa d ru ż y n V icto rii Jaro cin. W d n iu 11 p aźd ziern ik a seniorzy zrem isow ali w Sycow ie z Pogon ią 0 : 0. W d n iu 18 p a ź d zie rn ik a p o d e jm u ją o godz w ic e lid e ra P o lo n ię K ępno. S k ła d d ru ży n y : A. H a re n z a, L. M aciejew sk i (H. Sto liń - ski), G. W y duba, M. F rą c k o w ia k, L. W ojtk o w sk i, D. M aciejew sk i, B. Woźn icz k a, P. K rz y m iń sk i, M. C zajk a, T. M u siałek, A. C yfert. Ju n io rz y w d n iu 10 p a ź d ziern ik a p o konali w Jarocinie O strovię O strów 3 : 0 (b ram k i: S. W aszk iew icz - 2, D. M aliński), a w dniu 17 października 0 godz p o d e jm o w a ć b ę d ą P ros n ę K alisz. M łodzicy w d n iu 10 p a ź d z ie rn ik a p o k o n a li w K aliszu C alisię 4 : 1 (b ra mki: D. K opaczew ski - 3, M. M arszałek ). W d n iu 17 p a ź d z ie rn ik a o godz podejm ow ać będą P ro sn ę K a lisz. W d w ó ch m eczach p o rażk i d o zn ała " Solidarność Radlin, przegraw ając 1 : 2 z " O d o la n o w ią " O d o lan ó w (b ra m k a S. S z y b iak a ) o raz 1: 4 z C z a rn y m i D obrzyca (bram ka J. Rosiejki). N atom ia st w d n iu 4 p a ź d z ie rn ik a w ład n y m stylu pokonała O brę R usko 4 :1 (bram ki: P. P o p ra w s k i, K. A n d ry sz e w sk i, P. B a rtk o w ia k, S. W aw rzy n iak ). W dniu 18 października radliniacy pod ejm o w a ć b ę d ą o godz C alisię K alisz. W n ied z ie lę p iłk a rz e H e rb a p o lu K lęka gościli u siebie drużynę Leśn ik a M arg o n in. G o sp o d a rz e odnieśli w y so k ie zw y cięstw o 4:0 (1:0). D w ie b ra m k i zdobył T o m asz P a ru s, po je d nej P io tr O siń sk i i J a n u sz J ę d rz a k. M ecz m ia ł w y ró w n a n y c h a ra k te r je d y n ie w I poło w ie. P o p rz e rw ie n a b o isk u d o m in o w ali z a w o d n icy H e rb a p o lu, k tó rz y p o za strz e lo n y m i trz e m a b ra m kam i nie w ykorzystali kilku stuprocen to w y c h okazji. P o ty m zw y cięstw ie H e rb a p o l z a jm u je 9 m iejsce w tab eli (14 d ru ży n ). K o lejn y m ecz p iłk a rz e z K lęk i ro zeg ra ją w P o z n a n iu z A d- m irą -T e le tra. OLDBOYE W n ied z ie lę 11 p a ź d z ie rn ik a o d b y ła się k o le jn a ru n d a tu rn ie ju o ld b o y ow w p iłce n o żn ej. D ru ż y n a z B o rk a p o k o nała reprezentację R uska 2 : 0, a piłk a rz e z W ojciechow a p rz e g ra li z N ow s- k o w e m 0 : 1. W ta b e li p ro w a d z i d ru ż y n a z B o rk u (6 p k t.), p rz e d N o w sk o w em (5 pkt.), W ojciechow em (4 pkt), R usk iem (1 p k t.) i J a ra c z e w e m (0 p k t.). W n ied z ie lę 18 p a ź d z ie rn ik a ro zeg ra n a z o sta n ie o sta tn ia k o le jk a s p o tk a ń, a o godz w Ja ra c z e w ie p rz e w id u je się u ro czy sto ść oficjaln eg o z a k o ń czen ia tu rn ie ju i w rę c z e n ia n a g ró d (n a grody dość oryginalne). Zaw odnicy zapow iadają w znow ienie tu rn ieju w iosną 1993 r.' JUDO W d n iu 10 p a ź d z ie rn ik a b r. w e W rocław iu o d b y ły się m ię d z y n a ro d o w e m istrz o stw a P o lsk i ju n io ró w w ju d o. S ta r to w ało p o n a d 150 zaw o d n ik ó w z 9 p a ń stw. Z ja ro c iń sk ie g o IP P O N U M arek G ro d z k i z ajął 3 m iejsce (w aga do 95 kg), B a rto sz K ró la k 5 m iejsce (w ag a do 56 kg) i J a c e k G arg ó l 5 m ie jsce (w ag a d o 71 kg). ik S P O R T TENIS STOŁOWY K o lejn y rem is zan o to w ały ten isistk i V icto rii J a ro c in w Ii-lig o w y m m eczu z M K S Ł ó d ź (so b o ta 10 bm ). W ynik 9 :9 je s t raczej p o ra ż k ą n a szy c h z aw o d niczek, gdyż zespół gości nie jest w ysok o n o to w a n y w ro z g ry w k a c h II ligi. Cóż, dwie zaw odniczki nie m ogą w y g rać m eczu. P u n k ty z d o b y ły R. K onk o le w s k a - 4,5 o raz I. T o b o lsk a - 4,5, a w y stą p iły ró w n ie ż I. D u tk iew ic z, I. S k ó rs k a, I. W eg n er. Oj, d ziew częta, dziew częta... KOSZYKÓWKA W dniu 11 października drużyna kosz y k ó w k i ju n io ró w O g n isk a T K K F T rucht-e lkan rozegrała swój pierw szy m ecz se z o n u z A ZS P o z n a ń. P o siedm iu latach znów drużyna z Jarocina bierze udział w rozgryw kach m istrzo w sk ic h w ra m a c h ligi o k ręg o w ej. Mecz m iał w yrów nany przebieg i jeszcze n a 4 m in u ty p rz e d k o ń c o w y m g w i z d k ie m sędziego n asi c h ło p c y p ro w a dzili 5 p u n k ta m i. J e d n a k ż e w k o ń c ó w ce z a b ra k ło 4 zaw o d n ik ó w z p ierw szej p ią tk i (po 5 p rz e w in ie ń o sobistych). O s ta te c z y w y n ik : 93 d la AZS P o z n a ń. P u n k ty d la T ru c h t-e lk a n zdobyli M ariu sz M ich ałk iew icz - 25, T o m asz S m o czy k - 20, P io tr C h m u ra - 19, M a re k S o b czak - 9, M a re k D e m sk i - 8, D an ie l P ię tk a - 5, A rtu r R a ta jc z a k - 4, R o b e rt P a w lick i - 2, a g ra li p o n a d to B artosz G rzesiński i Tom asz Orzoł. N astępny m ecz odbędzie się w sobotę 17 p a ź d z ie rn ik a br. o godz w sali L ic eu m O g ó ln o k sz ta łcą c e g o z L e c h e m P o z n a ń. K ibiców i sy m patyków jarocińskich koszykarzy serdecznie zapraszam y. LIGA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W d n iu 21 w rz e śn ia b r. w k lu b ie S p ó łd z ie ln i M ieszk an io w ej o d b y ło się z e b ra n ie o rg an iz a cy jn e, d o ty cz ą c e II EDYCJI rozgryw ek Ligi Szkół P odstaw ow ych w piłce koszykow ej. O r g a n iz a to re m ro zg ry w ek je s t O gnisk o T K K F T r u c h t, d zia ła ją c e p rz y S p ó ł d zieln i. W tra k c ie s p o tk a n ia u sta lo n o re g u la m in ro zg ry w ek o raz d o k o n a n o w e ry fik acji d ru ż y n, k tó re zgłosiły c h ę ć uczestnictw a w Lidze. Są to: SzP Nr 1 J a ro c in ( T r u c h t M J a ro c in I), S zp N r 4 J a ro c in (" In te r E lk a n J a ro c in IV), S z P N r 5 J a ro c in ( " E s k a d ra J a r o cin V), S z P Ż e rk ó w (" B y k i" Ż erk ó w ), S z P N ow e M iasto ("L e g io n " N ow e M iasto). M im o z a p ro sz e n ia i z a ch ę ty przez organizatorów nie w ezm ą udziału w ro z g ry w k a c h u c zn io w ie ze szkół w W itaszy cach i K o tlin ie, n a w ia se m m ó w iąc siln y c h sp o rto w o (p o sta ra m y się tę a b sen c ję w y ja śn ić w n a jb liższy m czasie). A oto term inarz rozgryw ek : I R U N D A 20 października 1992 r. - godz T ru c h t M J a ro c in I - B y k i Ż e rk ó w 2. In te r E lk a n J a ro c in IV - L eg io n N ow e M iasto 27 października 1992 r. - godz L egion N ow e M iasto - E s k a d ra J a r o cin V 2. Byki Żerków - In ter E lkan Jarocin IV 3 listopada 1992 r. - godz B y k i Ż e rk ó w - L eg io n N ow e M iasto 2. E s k a d ra J a ro c in V - T ru c h t M J a r o cin IV 10 listopada 1992 r. - godz L egion N ow e M iasto - T ru c h t M J a ro cin I s s S P O R T 2. I n te r E lk a n J a ro c in IV - E s k a d r J a ro c in V 17 listopada 1992 r. - godz E s k a d ra J a ro c in V - B y k i Ż erk ó w 2. T ru c h t M J a ro c in I - I n te r Elkai J a ro c in IV 11 RU ND A 12 grudnia 1992 r. - godz B y k i Ż e rk ó w - T ru c h t M J a ro c in 1 2. L e g io n N o w e M iasto - In te r Elkaf Ja ro c in IV 19 grudnia 1992 r. - godz E s k a d ra J a ro c in V - L egio n Nowi M iasto 2. I n te r E lk a n J a ro c in IV - B y k i Żer k ó w 5 stycznia 1993 r. - godz L egio n N ow e M iasto - B y k i Żerków 2. T ru c h t M J a ro c in I - E s k a d ra Jaroci! V 12 stycznia 1993 r. - godz T rucht M Jarocin I - Legion NoW M iasto 2. E s k a d ra J a ro c in V - In te r Elka: J a ro c in IV 23 stycznia 1993 r. - godz B yki Żerków - E skadra Jarocin V 2. In te r E lk a n J a ro c in IV - Truch' M J a ro c in I (n a p ierw sz y m m ie jsc u w ym ienion! jest gospodarz m eczu). P o d s u m o w a n ie ro zg ry w ek przew i' dyw ane jest w lutym 1993 r. Bez pracy W c ią g u u b ieg łeg o ty g o d n ia liczb3j b e z ro b o tn y c h z a re je s tro w a n y c h w Re] jo n o w y m B iu rze P ra c y w Jarocin*6 zm n ie jsz y ła się o 38 osób i w piątek 9 października w ynosiła P ra c ę, g łó w n ie w C u k ro w n i "W itasz y ce, p o d jęło 76 z a rejestro w anych. 19 b e z ro b o tn y c h n ie m ają c y ch p r a ^ s do zasiłku skreślono z listy. Zarejestrow ało się 57 now ych bezrobotnych. T a rta k w Ja ro c in ie p o sz u k u je pala' czy co. z u p ra w n ie n ia m i n a k o tły p arow e do 1,2 M Pa. (O1 Z targowiska Piątek, 9 października (ceny w ty* zł) S ad zo n k i: ja b ło ń, w iśn ia -15, czered nia, śliw a - 20, brzoskw inia, m orel3-25, a g re s t d rze w k o w y - 12, ró że H ry z a n te m y - 7, m ac o c h y - 3, w ie ń # (małe) - 60, sztuczne kw iaty P o m id o ry - 2,5-12, m a rc h e w - 2,5-$' p a p ry k a ż ó łta - 8, c e b u la - 3, p o ry -1^ s e le r - 8, p ie tru sz k a - 6, k a p u s ta biał*1 (50kg) -150, z ie m n ia k i (50kg) -100, (0,5kg) - 13, o rze c h y w ło sk ie - 20, las' k o w e - 30, b a n a n y - 13,5. C u k ie r - 8,5, k a w a (0,5kg) - 17, m a r g a ry n a D e lik a ta - 12,5, m asło śm ietan ' k o w e - 7,3, olej k u ja w s k i - 15, chle*: d u ż y - 7,5, b u łk a zw y k ła - 0,7, łoso w ę d z o n y (kg) -100, k a rp ży w y (kg) - 30' k iełb a sa ślą sk a Pszenica (50kg) P iż am y m ę sk ie - 130, k o sz u le noci^ d a m sk ie - 80, m o k asy n y m ęsk ie - \$'\ w łó c z k a (loog): a n ila n a -11, a k ry l -16- j P ły n M id o r (1,51) - 23, L u d w ik S (JJ -13, P o lle n a 2000 (3kg) - 70, a lb u m (lo zdjęć) 40. K u c h e n k a g a z o w a (3 p aln ik i) m agiel elektryczny - 1 m in 250. E fe k ty teg o ro c z n ej su szy n a ta rg 0' w isk u są, p oza cenam i, p ra w ie niezatfj w a ż a ln e. M niej niż z w y k le je s t jedynki zbóż, n ie m a zw łaszcza ż y ta. Ziei*1' n iak ó w nie b ra k u je. O sta tn io pojawi*? się p e łn e p rzy c z e p y k a p u s ty sp rzed # w a n e j do z a k iszen ia. C en a c u k ru ust#' bilizow ała się na poziom ie 8,5 tys. & P o z a zniczam i m o żn a ju ż k u p ić ^ groby w ieńce, chryzantem y, macocw. i sztuczne kw iaty. (w 2 G.J.

3 WARSZTATY SZKOLNE ZAMIAST ZDZ Zespół Szkół Z aw odow ych Nr 2 w Jarocinie posiada od początku roku szkolnego w łasne w arszta ty szkolne. Utworzono je w miejsce likwidowanego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W warsztatach uczą się zawodu uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum o kierunkach mechanicznych. Od następnego roku szkolnego ruszy oddział krawiecki oraz spawanie elektryczne i gazowe. O w yjaśnienie pow odów utworzenia warsztatów i sposobu ich funkcjonowania zwróciliśmy się do dyrektora ZSZ Nr 2 Wojciecha Florczyka i kierownika warsztatów Benedykta Wróbla. Dlaczego zostały utworzone w arsztaty? W ojciech Florczyk: Główną przyczyną był fakt, że ZDZ w związku z trudnościami finansowymi przystąpił do redukcji pracowników. Prawdopodobnie w najbliższym czasie warsztaty zostałyby rozwiązane. Nie mogliśmy do tego dopuścić ze względu na odbywających tam praktykę uczniów. Z drugiej strony większość zakładów nie przyjmuje już uczniów na praktyczną naukę zawodu. Obowiązek ten musimy przejąć na siebie. Teraz, kiedy warsztaty należą do nas możemy wprowadzać własne kierunki kształcenia. Na początek poczyniliśmy już zakupy pod kątem spawania elektrycznego i gazowego. Sytuacja finansow a w ośw iacie jest bardzo ciężka, skąd będą pochodzić pieniądze na utrzym anie w arsztatów? W. F.: Warsztaty muszą się utrzymać same. Od stycznia zostaną przemianowane na gospodarstwo pomocnicze, więc nie ma innej możliwości. Jaką ofertą warsztaty chcą przyciągnąć klientów? B e n e d ykt W ró b e l: W dniu dzisiejszym wytwarzamy szeroką gamę wyrobów metalowych: kraty, płoty, drzwi, okna, różnego rodzaju konstrukcje oraz ławki i krzesła szkolne. Nadal prowadzimy obróbkę tokarsko-frezarską łącznie z wykonywaniem kół zębatych. W niedalekiej przyszłości chcemy uruchomić tutaj centrum spawania elektrycznego i gazowego. Od 1 września przyszłego roku rozpocznie działalność oddział krawiecki, który będzie szył ubrania robocze i stroje sportowe na lekcje wychowania fizycznego. Nasza oferta jest konkurencyjna głównie z tego względu, że koszt roboczogodziny uczniowskiej kształtuje się w granicach 30 tys. zł. Czy w yroby produkow ane przez uczniów nie będą produktam i g o r szej jakości? B. W.: Myślę, że nie. Jakość zabezpieczają zatrudnieni tutaj fachowcy uczący zawodu. W przypadku produkcji wiertarki stołowej W S-15, którą nadal będziemy wytwarzać, odpowiednie jej wykonanie gwarantują pracownicy zaangażowani w tę produkcję od kilku lat w ramach ZDZ-ów. Kto korzysta z usług warsztatów? B. W.: Usługi świadczymy zarówno dla zakładów prywatnych, jak i państwowych. Z naszej oferty skorzystali już między innymi spółka "Jardrew", Cukrownia "Witaszyce", "Lenwit", "G opol" i "Zgoda". Robimy ławki dla nowo utworzonego IV L.O. w Kaliszu. Jeszcze w tym kwartale rozpoczniemy dużą produkcję dla cukrowni w Witaszycach. Mamy wstępną zgodę na kooperację z odlewnią w Śremie. Oczywiście nie chcemy się ograniczać tylko do dużych przedsiębiorstw. Wyjdziemy również z ofertą do ludności. Na razie wiele sił i środków pochłonie remont pomieszczeń przejętych po ZDZ-ecie. Ich stan nie najlepiej świadczy o porzednim użytkowniku. O prać. Jacek Kaliszan KRONIKA POLICYJNA ię Na początku miesiąca włamano się do biurowca Jarocińskiej Fabryki Mebli na ul. Powstańców Wlkp. Włamywacze dostali się do budynku przez wyważone okno. Łupem złodziei padły dwa wideoodtwarzacze, magnetowid i 3 min zł. W nocy 5/6 października z parkingu na ul. Sportowej w Jarocinie skradziono Fiata 12Gp. ię Kolejne trzy fałszywe banknoty o nominale 100 tys. zł wykryto w jarocińskim oddziale Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Dwa pochodziły ze sklepu Zgody, trzeci wpłaciła kasa kolejowa. Trzech żołnierzy z Jednostki Wojskowej w Jarocinie pobiło w ubiegły piątek późnym wieczorem 51-letniego mieszkańca naszego miasta. Napastnicy działali pod wpływem alkoholu. Sprawę przejęła żandarmeria wojskowa. W Witaszycach (gm. Jarocin) w niedzielę wieczorem pieszy przebiegając przez jezdnię wpadł pod przejeżdżający samochód na skutek czego doznał ogólnych potłuczeń. Po opatrzeniu zwolniono go do domu. Poszkodowany miał 2,1 promila alkoholu we krwi. (rj) Komenda Rejonowa Policji w Jarocinie prosi właścicielkę skórzanej kurtki o zgłoszenie się u dyżurnego po jej odbiór. OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE PRZED REFORMĄ Poszczególne przedszkola od Września ustaliły w różnej wysokości odpłatność rodziców za pobyt dziecka. Wszystkie niemal placówki przedszkolne w Jarocinie pobierają miesięcznie zł (pobyt całodzienny - 9 godzin). W przedszkolu przy ul. Marii Curie Skłodowskiej (obok Szkoły Podstawowej Nr 4) rodzice płacą zł a w Golinie zł. W Łuszczanowie opłata Wynosi zł, w Mieszkowie zł, w Wilkowyji zł, w Witaszycach zł. Zróżnicowanie wysokości opłat W poszczególnych przedszkolach Wynika w większości przypadków * faktu, że część kosztów wyżywienia dzieci biorą na siebie rodzice dostarczając bezpośrednio różne Płody rolne i artykuły spożywcze. Pożyteczne byłoby jednak wyjaśnienie ze strony Zakładu Obsługi Przedszkoli i Żłobków w jakiej wysokości, w przeliczeniu na jedno dziecko, przekazywana jest obecnie dotacja z budżetu samorządu na otrzymanie konkretnego przedszkola. Rodzice i pracownicy przedszkoli są też z pewnością zaintereso- wani stanem prac nad zapowiadanymi latem zmianami w sposobie finansowania i funkcjonowania tych placówek. Bez udostępnienia podstawowych danych w tych sprawach nie da się rozpocząć żadnej rzeczywistej dyskusji. (B.U.) NIZSZA WALORYZACJA EMERYTUR Rząd przygotował nowelizację ustawy budżetowej na rok bieżący. W skierowanym do Sejmu projekcie przewiduje się obniżenie podstawy waloryzacji emerytur i rent ze 100 % do 91 % przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Jeżeli projekt zostanie zatwierdzony przez parlament w grudniu wszystkie świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną o 18 %, a nie jak planowano o 30 %. Nie dotyczy to jedynie świadczeń minimalnych, które nadal podlegałyby pełnej 30% waloryzacji. (rpp) LISTY OD CZYTELNIKÓW Pragnę, jako długoletnia tancerka w Zespole Pieśni i Tańca Jarocin, ustosunkować się do artykułu Kulisy XX-lecia, który zamieściliście w 41 numerze Gazety. Nie chcę zajmować stanowiska w sprawie konfliktu, o którym wypowiadają się panowie K. Brdęk i B. Harendarczyk, gdyż sądzę, iż w takich sprawach właśnie oni powinni zabierać głos. Pragnę jednak zwrócić uwagę na inne kwestie. Zacznę od tego, że najbardziej denerwuje mnie porównanie działalności zespołu do Chóru im. K.T. Barwickiego, podczas kiedy każdy, kto umie choć trochę obserwować dostrzeże, iż chóru i zespołu nic nie łączy poza tym. że są to zespoły amatorskie. W chórze działają przede wszystkim osoby starsze (emerytki i emeryci), są również osoby młodsze, lecz jest ich mniejszość. Taki skład pozwala, aby jego członkowie poza próbami znajdowali jeszcze czas na tzw. sprawy organizacyjne. Tymczasem w zespole Jarocin działają dzieci i ludzie młodzi, uczniowie, studenci, pracujący. Każdy z nas ma masę obowiązków, sam czas, który poświęcamy na próby, dużo nas kosztuje. Dlatego właśnie tak usilnie zabiegamy o kogoś, kto byłby tzw. kierownikiem organizacyjnym. Wiemy, że jeśli wyznaczylibyśmy kogokolwiek z nas wr 100% nie podołałby obowiązkom z wyżej wymienionych powodów'. Lecz kogoś takiego zespół naprawdę potrzebuje! Dlatego bardzo chcielibyśmy, aby był to ktoś z pracowników' JOK-u. Lecz by był to ktoś taki, kto żyje z zespołem! Kto zna tancerzy, kto przychodzi na próby by porozmawiać o trudnych sprawach, kto organizuje wolną salę, kto dopina wszystko na ostatni guzik. I wreszcie aby był to ktoś, kto jest odpowiedzialny za nasze stroje i jeśli coś pożycza, to dba o to, aby wszystko wróciło na swoje miejsce. JOK ma wielu pracowników, sądzę, że mógłby się ktoś taki znaleźć. Pragnę też zwrócić uwagę na jedno ze zdań podsumowujących artykuł, o którym mogę powiedzieć, e sprawiło mi - a sądzę, że także moim koleżankom i kolegom - ogrorrmą przykrość. Panie B. Frąckowiak i A. Pilarczyk napisały o nas: ma się wrażenie, że to albo gwiazdy, albo zupełnie niezaradne osoby. Chcą mieć wszystko podane na talerzu, nie potrafią się sami zorganizować. Drogie Panie. Nie sądziłam, że po dziesięciu latach pracy w Zespole, po różnych chwilach, po dolach i niedolach jakie z koleżankami i ko legami przeszłam, po dźwiganiu tych ciężkich worków ze strojami, po ich praniu, cerowaniu, prasowaniu, po ciężkich występach i próbach przeczytam takie słowa. Nie jesteśmy gwiazdami, tylko zwykłymi ludźmi, uczymy się i pracujemy zawodowo, mamy domy i rodziny. Przed występami, po próbach długo w noc w naszych domach palą się światła i widać krzątające się osoby, które coś tam prasują, coś tam doszywają przy kolorowych strojach. Nie chcemy mieć wszystkiego podanego na talerzu, a tylko małej pomocy i odrobiny zrozumienia, (nazwisko i adres znane redakcji) Jestem mieszkańcem os. Konstytucji 3 Maja, blok 22. Kiedy patrzę z balkonu, to krew mnie zalewa, gdy widzę zaniedbany trawnik przed blokiem, śmieci, dzieci dewastujące wspólne mienie (gdzie są rodzice?). Za pośrednictwem Gazety zostały uporządkowane już tereny przyległe do pojemników na śmieci. Niestety, w dalszym ciągu dobrą wizytówkę naszego osiedla pogarszają obejścia przy blokach 22, 21 i 27. Myślę, że i ten przypadek nie zostanie bez oddźwięku. G.J. 3

4 Problemy ochrony środowiska PARK W JARACZEWIE - CHYTROWIE Obecny Park Gminny im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie należał kiedyś do dóbr rycerskich Chytrowo, położonych niegdyś na skraju miasteczka. a dziś należący do dużej wsi gminnej Jaraczewo. Jaraczewo, znane kiedyś jako Jaraczew, jest gniazdem znakomitej wielkopolskiej rodziny Jaraczcwskich herbu Zaremba. Pierwsza ważniejsza dala dotycząca Jaraczewa to rok 1500, kiedy dokonano zapisu majątki. W posiadaniu Jaraczewskich było ono przez przeszło cztery wieki. W r. nastąpiła lokalizacja miasta na prawie magdeburskim, przywilejem króla Zygmunta 1. lai czev w \: idowali kościół parafialny, w którym usytuowano nagrobek Adama Jaraczewskiego - rycerza spod Chocimia (1621) i "potopu szwedzkiego, zmarłym w 1657 r. Obecny kościół, znajdujący się w bliskim ujsiedzlwie parku, zoslal wybudowany w 1843 r. w stylu późnoklasycystyczny m. m II jn i wiat - a była Iza- <ir, >w przylac/uno do Jaraczewa. zym użytkownikiem parku. v. / onionym już systemie społci-zo politycznym. był urząd gminy. ;va?om:asl dworek, pochodzący z po- XIX w., wraz z podwórzem, /.abi iowaniami gospodarskimi i ni: /ą częścią parku znalazł się późni, i w rękach PGR Rusko - Zapadku budynek został dość starannie wkomponowany w otoczenie. Nieco w kierunku północnym od ośrodka zdrowia pobudowano również podium dla orkiestry w sąsiedztwie polany użytkowanej na zabawy i uroczystości. Można stwierdzić, że ta część gminna parku jest dość starannie utrzymana. Widoczne są ścieżki spacerowe i zachowana czystość. Trochę głębiej w kierunku zachodnim jest już gorzej ze ścieżkami i występuje zakrzaczenie. ale nic można mówić o zaniedbaniu. Należy jednak mieć nadzieję, że władze gminne podejmą jeszcze większe starania w celu utrzymania porządku tak znaczącej zieleni i największej ozdoby Jaraczewa. W; administracji PGR pozostał częściowo zadrzewiony zajazd przed frontem dworku, staw z zadrzewioną piękną wysepką oraz część zadrzewienia w części wschodniej, granicząca zęścią irku Obie części należy traktować juko jeden park. do które v. ć użytkowane ogródki v.arzywne. Parteru.' 1n wa;»\ dworek w Jaraczewie v*\bud ń> w 1813 r.. zapewne przez Z\ y'uiirsia Jaraczewskiego, mi ^ larstwa i mieszkania dl : pi '! :! >w, do czego został dostosou remontem kapitalprzebud 1967 r. Zarówno dworek, sam park ^uizelnia z!830 r., była stajnia dworska z 1830 r.. spichlerz zbożowy z ISSO r. są wpisane do rejestru zabytków. Założycielem najstarszej, północno-zachodniej. części parku jest praw dopodobnie Maciej Stablewski. Wy- stępują tu najokazalsze drzewa a w szczególności rząd lip wzdłuż ścieżki nad brzegiem Obry. W części gminnej parku o powierzchni 6,1 ha można stwierdzić większe zagęszczenie drzewostanu niż w części gospodarstwa o powierzchni 3,5 ha. Ogólnie występująca roślinność wykazuje dobry stan zdrowotny i stosunkowo dobrze znosi trwające susze. W' czasie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych ustalono, że w parku jest najwięcej klonów, jesionów i grabów, a w dalszej kolejności lip. robinii akacjowej oraz brzóz i świerków. Przeważają drzewa młodsze o różnej granicy wiekowej. Najwięcej starych drzew, w tym głownie lip, można spotkać w północno-zachodniej części parku gminnego od narożnika stawu do Obry i kawałek wzdłuż jej brzegów w kierunku południowym, którędy prowadzi niezbyt zadbana ścieżka odwodowa. Południowy narożnik parku był do niedawna użytkowany jako sad, a obecnie jest lo raczej pastwisko ze śladami drzew owocowych. Najlepiej utrzymaną i najbardziej reprezentatywną częścią parku gmin- W części gospodarskiej parku gęstsze zadrzewienie występuje jedynie w zachodnim pobrzeżu stawu, gdzie w' wąskim pasie ok. 5 metrów występuje po kilka dębów szypułkowych,j lip, klonów, jesionów i głogów o grubości cm. Wschodnie podrzeże parku gospodarskiego jest zadrzewione, tylko na południowym odcinku, szczególnie przy granicy z parkiem gminnym. Znajdują się tam graby.' kilka brzóz, klony, daglezje, świerki oraz żywotniki. Po bokach zajazdu przeddworśkiego rośnie rówież kilka klonów, jesionów i żywotników oraz) dwa modrzewie, a w zakrzaczeniu występuje snieguliczka, bez lilak i bez! cz irn\ >1 trawiaste przed dworkiem ozdobione jest żywopłotem i kęw * Pr:cbudo\ >vk ~ ISIS r. (część gospodarska!/. L. Bajda nego jest otoczenie wokół ośrodka zdrowia. Rosną lam klony, robinie, jesiony, morwy, wiązy i świerki, w tym jeden okazały. Naprzeciwko wjazdu do parku znajduje się rzadki okaz jałowca chińskiego o obwodzie 34 cm i wysokości 7 mcirów. W parku nie stwierdzono drzew z tabliczkami Pomnik Przyrody, a niektóre przynajmniej na to zasługują, jak np. wspomniany jałowiec chiński, dwie lipy drobnolistne (jedna w pobliżu Obry. druga w sąsiedztwie ośrodka zdrowia), jeden klon o obwodzie 348 cm w pobliżu bramy wjazdowej przed dworek. Oprócz drzew starszych, rosnących przeważnie na obrzeżach parkowych, wiek pozostałych nie przekracza średnio 80 lal. pami bet!vr W niezbyt obfitym ; runie oprócz l ri tę puje podag" rycznik, babka lancetowata i pok rzy*; wa Ḋuży park jako naturalne skupisko zieleni podnosi wybitnie walory zdrowotne Jaraczewa i najbliższego środowiska rolniczego. Ma on również znaczenie prestiżowe, ponieważ wpływa na powagę i autorytet mieszkańców i władz. Następnie zostanie zaprezentowany, wyrywkowo, park w Dobrzycy w byłym powiecie pleszewskim ze względu na liczne prośby Czytelników z tamtejszych okolic. Następnie wrócimy na teren gminy Jaraczewo, przedstawiając park w Panience. Leszek Bajda Pięknie utrzymany staw z wysepką kład Rolny Chytrów (obecnie Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Rusku - Gospodarstwo Chytrów). Obecnie park o powierzchni pierwotnej 9.6 ha (w tym wód 2.1 ha) znajduje się w rękach dwóch użytkowników i przedzielony jest betonowym płotem. Park ma kształt nieregularny z pewną różnicą wzniesień i widocznym obniżeniem w kierunku Obry. W wyżej położonej części, przy szosie głównej do Jarocina, naprzeciwko kościoła, w latach 70-tych został wybudowany piętrowy dom. w którym mieści się ośrodek zdrowia. W' tym przyfo t. /.. Bajda S P Ó Ł K I - S P Ó Ł K I!!! BIURA DO WYNAJĘCIA W związku z reorganizacją oferujem y okazyjnie i jednorazowo pięć (5) pom ieszczeń biurow ych o pow ierzchni od 8 do 25 m2 z lokalizacją przy ul. W rocławskiej 46 w Jarocinie z osobnymi wejściami, ogrzew aniem i instalacją telefoniczną. Powyższe pom ieszczenia m ożna oglądać od 16 do 20 października 1992 roku w godz O ferty pisem ne prosim y składać do 23 października 1992 roku na adres JSP-H PR O D EX w Jarocinie, ul. W rocławska 46 (Dział Administracji). (f 1329)

5 XV LAT SZKOŁY MUZYCZNEJ Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Jarocinie powołał, na wniosek naczelnika miasta i gminy Czesława Robakowskiego, minister kultury i sztuki z dniem 1września 1977 r. Na siedzibę szkoły przeznaczono 4 pomieszczenia dydaktyczne, 2 administracyjne i salę kameralną w Ratuszu. Skromne było również wyposażenie placówki, a pracę w niej podjęli dyrektor - Zbigniew Obara, pięciu nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin, księgowa. Pierwszy nabór przeprowadzono 5 września. Do egzaminów wstępnych przystąpiło 82 kandydatów (częściowo uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego i nauczycieli prowadzących prywatnie zajęcia), z których komisja zakwalifikowała 44 osoby do klas pierwszych, drugich i trzecich. Warunki nauczania były dobre, klasy duże, przestrzenne i nieźle oświetlone, ^wa lata później szkoła uzyskała dwa dodatkowe pomieszczenia, zwiększono przydział etatów pedagogicznych, a liczba uczniów wzrosła do 80-ciu. Kłopot natomiast sprawiał ogólny stan Ratusza. Równolegle z nauką na instrumentach prowadzono działalność artystyczną. Istniała orkiestra szkolna i zespoły kameralne, w których muzykowały najzdolniejsze dzieci ze Szkoły isom. Społeczne Ognisko Muzyczne, mające swoją siedzibę w Liceum Ogólnokształcącym, przeżywało kryzys. spowodowany odejściem dyrektora na emeryturę oraz częściowym przejściem nauczycieli i uczniów do Szkoły Muzycznej. W związku z tym Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego i Kaliskie Towarzystwo Muzyczne podjęli decyzję połączenia obu placówek, a całość oddano pod nadzór dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej. Podczas lekcji ( od lewej - Agata Szklarz, Natalia Antoniewicz, Zbigniew Obara - dyrektor szkoły, Hanna Buchwald) Lata to najtrudniejszy okres w działalności szkoły. Ratusz nadaje się do natychmiastowego remontu, a jego koszty przekraczają możliwości szkoły, a nawet budżetu miasta. Po 13 grudnia 1981 r. szkoła otrzymała polecenie od naczelnika Cz. Robakowskiego, a w styczniu 1982 r. nakaz komisaryczny opuszczenia budynku z całym instrumentarium, pomocami naukowymi i sprzętem. Rozpoczęły się działania dyrekcji, nauczycieli i rodziców w celu utrzymania szkoły. W tym czasie zajęcia z muzki odbywały się w szatniach Domu Kultury. W efekcie podjętych starań szkoła otrzymała poddasze obecnego budynku przy ulicy Kościuszki, które szybko przystosowano do potrzeb nauczania. Powstało dziewięć sal dydaktyczych, dwa pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski, pomieszczenia gospodarcze, magazyn, sanitariaty. Największa sala - klasa rytmiki - pełni również rolę sali kameralnej, służącej do popisów klasowych (ok. 30 miejsc). W 1991 r. jarocińska szkoła nawiązała kontakt ze Szkołą Muzyczną w Valmiere na Łotwie. Najlepsi uczniowie i zespoły zaproszone zostały do udziału w koncercie z okazji 70-lecia istnienia tamtejszej szkoły. W roku bieżącym orkiestra i soliści odbyli, na zaproszenie zespołu Solczanka z Litwy, tournee po Ziemi Wileńskiej. Corocznie najzdolniejsi uczniowie szkoły biorą udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach szkół muzycznych. Szkoła prowadzi rów- Obecna siedziba szkoły nież działalność koncertową, gościła wielu wybitnych artystów, m. in Elizabeth Schwarzkopf (światowej sław> śpiewaczkę (sopran), urodzoną w Jarocinie), Janusza Olejniczaka, Edwina Kowalika, Krzysztofa Baranowskiego, Akiko Takao z Japonii, Warszawski Kwintet Akordeonowy. W najbliższym czasie przedstawimy aktualną sytuację szkoły oraz jej perspektywy. Oficjalna uroczystość jubileuszu XV-lecia szkoły odbędzie się 23 paź dziernika br. O godz przewidywane jest w siedzibie szkoły spotkanie z dyrekcją i władzami miasta, natomiast o godz będzie miał miejsce KONCERT JUBILEUSZOWY w Sali Widowiskowej Jarocińskiego Ośrodka Kultury. (rzows) W piątek 9 października po południu minister finansów wydał decyzję 0 cofnięciu Zakładowi Ubezpieczeń Westa SA zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. W poprzednim numerze Gazety Jarocińskiej opublikowaliśmy wywiad z dyrektorem jarocińskiego oddziału Westy, który określił jako mało Prawdopodobny upadek swojej firmy. Niestety okazało się, że innego zdania Jest Ministerstwo Finansów. Według łyskanych przez nas informacji przyczyną podjęcia takiej decyzji było prowadzenie przez Weslę działalności niezgodnie z obowiązującym prawem. W sierpniu br. przeprowadzono ^ spółce kontrolę, która wykazała, że firma utraciła płynność finansową COFNIĘTO ZEZWOLENIE WEŚCIE (środki własne były o ok. 600 mld zł mniejsze niż przewidują to przepisy). Ponadto Westa wprowadziła w błąd Ministerstwo Finansów podając dwukrotnie mniejszą kwotę rezerw potrzebną do pokrycia swoich zobowiązań w stosunku do kwoty obliczonej przez aktuariusza ubezpieczyciela. Ministerstwo Finansów podało, że Westa dokonywała lokat środków w sposób, który nie zapewniał stosownych zysków i w wielu przypadkach był niezgodny z prawem. Obecnie, po cofnięciu zezwolenia, Westa powinna wywiązywać się z już zawartych umów. Nie wolno jej jed- URZĄD MIASTA I GMINY W JAROCINIE o g ł a s z a jd i"zeta rg na prowadzenie AKCJI ZIMA 1992/ 93 na terenie miasta i gminy w Jarocinie Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu, pok. 59 lub telefonicznie Pisemne oferty z podaniem posiadanego sprzętu oraz cen jednostkowych prosimy składać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia w Sekretariacie - pok. 32 (f 1337) nak ich zmieniać lub zawierać nowych. Decyzję o upadku firmy, zgodnie z prawem, podejmuje sąd. Wnioskodawcą może być minister finansów lub wierzyciel Westy (np. posiadacz polisy, który nie może uzyskać wypłaty pieniędzy). Westa jest (była?) największą prywatną firmą ubezpieczeniową w Polsce. Na rynku ubezpieczeń wyprzedzają ją tylko PZU S.A., w której 100 % udziałów posiada Skarb Państwa i działające już od 1920 r. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. W roku 1991 Westa zebrała 1545,1 mld złotych składki, a jej udział w rynku ubezpieczeń majątkowych wynosił 10,7 %. Do końca lipca br. spółka zebrała 1360 mld złotych składki, co stanowiło 13,2 % udziału w rynku. CZY WIERZYCIELE WESTY MO GĄ LICZYĆ NA PIENIĄDZE? Ustawa o działalności ubezpieczeniowej powołała dwa fundusze, których zadaniem jest ochrona finansowa osób ubezpieczonych. Pierwszy z nich to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jego zadaniem jest wypłata odszkodowań z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń oc za szkody powstałe na osobie, gdy sprawca nie mógł być zidentyfikowany lub za szkody na mieniu lub osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego. Fundusz ten dotyczy tylko tych firm ubezpieczeniowych, które prowadzą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Drugim funduszem jest Fundusz Ochrony Ubezpieczonych (FOU), którego zadaniem jest zaspokajanie roszczeń osób ubezpieczonych w przypadku upadłości jakiegokolwiek ubezpieczyciela. W przypadku gdy Westa upadnie jej zobowiązanie wobec ubezpieczonych przejmie FOU. Wpłaty na fundusz dokonują wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce, ale tylko wtedy, gdy jedno z nich ogłosi upadłość. Wpłata na rzecz Funduszu wynosi 1% składki brutto zebranej w roku poprzedzającym upadłość przez wszystkie firmy. W roku bieżącym wyniosłaby ona ok. 120 mld złotych. Według szacunków Ministerstwa Finansów FOU powinien posiadać w celu zabezpieczenia roszczeń wierzycieli Westy ok. 350 mld zł. W związku z tym okres zaspokajania ubezpieczonych w Weście wyniósłby ok. 3 lata. Jednakże FOU zaspokaja 100 % roszczeń tylko w dziale ubezpieczeń na życie. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych wypłata wyniesie 90%, a w dziale innych ubezpieczeń, np. majątkowych 50 %. Na tyle mogą liczyć osoby, które były ubezpieczone w Weście i będą miały prawo do roszczeń. Sytuacja ta spowoduje z pewnością wzrost stawek ubezpieczeniowych w innych towarzystwach. Może się okazać, że za bankructwo Westy zapłacimy wszyscy - klienci zakładów ubezpieczeń. (rpp),g.j.

6 Ludzie czekają na gaz X Czesławem Szamborskim kierownikiem Zakładu Gazownictwa w Jarocinie rozmawia Bogdan Udzik. Pańska firma rozkopuje ostatnio systematycznie ulice w centrum Jarocina, lak długo te roboty potrwają? W bieżącym roku w mieście zostały wymienione gazociągi w ulicach Poznańskiej, Traugutta, Świerczewskie- o, Średniej i Gołębiej. Aktualnie naomiast prowadzone są prace w ulicy Kilińskiego i ulicy Wolności. W dalzej kolejności będą jeszcze robione w tym roku ulice Barwickiego. Wąska, Krótka i być może także aleja Niepodległości. OGŁOSZENIA DROBNE D yw an y - sprzedaż hurtowa i detaliczna, Jarocin, ul. Nyska 33. (f 1302) Sprzedam ogródek działkowy na terenie POD "Relaks", tel lub (f 1276) T a n io sprzedam nowy dom, Jarocin, ul. Dunajecka 15. (f 1297) Sprzedam pustaki żużlowe 8-cegłowe szt., Parzęczew 22. (f 1214) Sprzedam nowy dom jednorodzinny 168 m2, działka 380 m2. Cena do uzgodnienia, Piaski, ul. Grunwaldzka 4. (f 1325) Sprzedam suknię ślubną, Cielcza, Jarosińska 12. (f 1324) Sprzedam barak nadający się na: magjzyn, mieszkanie lub do handlu, Roszków 42. (f 1320) Sprzedam tanio nowe organy "C a sio" CT-100, Jarocin, Os. Konstytucji 3 Maja 5^ 18, tel (f 1319) Sprzedam duzy dom jednorodzinny na działce m2 w dobrym punkcie Jarocina, tel. Mieszków 43. Sprzedam mieszkanie własnościowe 5 m2. Adres w Biurze Ogłoszeń. (f 1332) AUTO-MOTO Sprzedam Poloneza r Jarocin, t Parkowa 1 /1 6, tel Sprzedam Dacię 1400 cm3, 5 biegów, r < prod Wiadomość Jarocin, ul. 7 olności 5/3, tel (f 11314) Sprzedam Audi 100 CC rok 1984, w rozliczeiu może być Fiat 126p, Parzew 11 k. Kotlina. (f 1 282) Sprzedam D acię" na części, Jaro- - i, ul. Estkowskiego 4. (f 1322) Sprzedam Żuka skrzyniowego po ka-?j talnym remoncie, cena 11 min zł, * )i-300 Pleszew, ul. Prokopowska 81. (f 1309) Sprzedam Trabanta 1984, tel (f 1311) Sprzedam korzystnie nowy motorov ir "O gar", Jarocin,ul. 700-lecia 1, godz Sprzedam Fiata 126p, 1988 r. oraz motorower "O gar", Jarocin, ul. Polna 14a. po (t 1333) Sprzedam Ford Escort 1,6 C,L,D, rok 1986, tel (f 1336) Sprzedam przyczepkę N-250, tel po (f 1335) Sprzedam Opel Ascona 1,3S, rocznik 982, tel (f 1340) 6 G.J. Stara sieć gazownicza musi być poddana kapitalnemu remontowi? Praktycznie wykonywany jest nie kapitalny remont, lecz całkowita wymiana gazociągów starych, żeliwnych o małych średnicach, o niskiej przepustowości na gazociągi stalowe o większej przepustowości. Pozwoli to zapewnić dostarczanie gazu do celów grzewczych dla wszystkich chętnych. Jeśli prace o których Pan mówi zostaną skończone, to przez ile lat centrum miasta nie będzie rozkopywane, nie będzie niszczona nawierzchnia ulic a potem naprawiana? Sprzedam Fiestę 1,6D, 1986 r. Jarocin Os. Konstytucji 3 Maja 2^ 36 (f 1339) P iln ie sprzedam Fiata 126p, składak 1984 r., po godz , Chrzan 15. (f 1338) VIDEO TV W ideofilm owanie, Cielcza, ul. Leśna 13a. (f 1294) W id e o film o w a n ie, Szymon M ikuszewski, Suchorzewko 34, tel. Rusko 22 - d o (f 1193) Videofilm owania, Jarocin, ul. Glinki 3, tel (f 1268) N apraw y RTV, Graczyk, Os. Kościuszki 6. (f 1301) Videofilm owanie, Kazimierza Wielkiego 87, tel (f 1310) W ypożyczalnia kaset video - Bar "Pod Lipami", W ojciechowo. Zapraszamy codziennie (f 1312) W ideofilm owanie, tel (f 1318) R07NF N apraw a aparatów fotograficzych. Punkt przyjęć AR "Sukces", Janusz W itkowski, Os. Kościuszki 4 (obok Spółdzielni Mieszkaniowej)., tel , w. 39. (f 1289) B u d o w n ic tw o - projektowanie, kosztorysowanie, nadzory, tel (f 1205) Plisow anie spódnic, Jarocin, Os Lecia 17/18 (blok wojskowy). (f 1316) Przyjm iem y: sprzątanie mieszkań, mycie okien, opieka nad dziećmi i inne, wg zapotrzebowań. Tylko po Wiadomość w Biurze Ogłoszeń. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, polfamixy, pestycydy. Góra, tel. 39. (f 1257) Poszukuję pomieszczenia w centrum Jarocina, Jarocin, ul. Bema 37/22. (f 1259) Zam ienię mieszkanie kwaterunkowe o pow. 47 m2 1p., z wszelkimi wygodami na większe, tel (f 1308) P R ZYJM Ę KAŻDĄ PRACĘ. Adres w Biurze Ogłoszeń. M am mieszkanie do wynajęcia. Adres w Biurze Ogłoszeń. (f 1326) M am do w ynajęcia pomieszczenie 0 pow. 30 m2 na działalność gospodarczą. Jarocin, ul. Warciana 19. (f 1318) Prywatne lekcje muzyki na instrumentach klawiszowych (elektronicznych). 1strunowych. Cena za jedną lekcję 25 tys. zl, Jarocin, Os. Konstytucji 3 Maja 5^18, te l (f 1319) KOREPETYCJE, klasy I - IV, wszystkie przedmioty, tel (f 1328) Wytrzymałość stalowych gazociągów obliczana jest na ok. 40 lal. Praktycznie natomiast wytrzymają one z pewnością 30 lat. Narasta presja mieszkańców takich osiedli jak Tumidaj, Ługi a być może odezwą się wkrótce glosy z osiedla Polna w sprawie przyłączenia ich gospodarstw domowych do sieciowej instalacji gazowej. Co przeszkadza w spełnieniu tych oczekiwań? Gazyfikacja wymienionych osiedli rozpocznie się dopiero wówczas, gdy powstaną możliwości dostawy gazu w te rejony. W tej chwili brak jest zasilania drugostronnego miasta. W tym roku rozwiązana została sprawa osiedla 700-Lecia poprzez pobudowanie tam stacji redukcyjnej i doprowadzenie gazociągu średniego ciśnienia. Zakładowi Gazowniczemu w Kaliszu udało się to zrobić przy finansowym udziale miasta. Natomiast budowa dalszej części gazociągu średniego ciśnienia w kierunku os. Południe została rozpoczęta. Ale niestety ze względu na brak środków finansowych inwestycja ta została przerwana. Zatem fragment gazociągu, który w tym roku został zakopany w ulicy Maratońskiej, to właśnie część tego niezbędnego gazociągu średniego ciśnienia zapewniającego drugostronne zasilanie miasta? Tak. To część koniecznych 4 km gazociągu. A więc rury zakopane w ulicy Maratońskiej leżą teraz bezproduktywnie? Będą czekały na zakończenie inwestycji. Kiedy to nastąpi? Trudno powiedzieć. Zależy to od tego czy Zakład Gazowniczy w Kaliszu, który tę inwestycję prowadzi, będzie miał fundusze. Obawiam się. że inwestycja może się pociągnąć bardzo długo. W tej sytuacji chyba bardzo złą wiadomością jest niedawna decyzja władz samorządowych, które wykreśliły z tegorocznego budżetu, początkowo zaplanowaną kwotę 500 min. zł na dofinansowanie inwestycji, której cały koszt sięgnie około 4 mld. zł. Z tego też względu, między innymi, Zakład Gazowniczy w Kaliszu przerwał tę inwestycję. Zakupiono już około 2,5 km rur oraz stację redukcyjną. Wszystko to czeka na możliwość prowadzenia dalszych robót. Moda na korzystanie z gazu jako nośnika energii wynika z jego małej szkodliwości dla środowiska. Czy Pańskim zdaniem opłaca się np. ogrzewać mieszkania używając do tego celu gazu? Koszty ogrzewania gazem są praktycznie porównywalne, podobne do kosztów ciepła uzyskiwanego ze spalania węgla. Poza kosztem zakupu opału stałego należy bowiem brać pod uwagę to, że trzeba zapłacić także za jego transport, a poza tym musi być usunięty popiół. Ogrzewanie gazowe ma ten jeszcze plus, że jest całkowicie sterowalne. Można osiągać temperaturę taką jaką się życzy, a więc bardzo oszczędnie gospodarować energią. W Jarocinie jest jeszcze laka szczęśliwa sytuacja, że gaz mamy o około 10% gorszy od tego najbardziej kalorycznego, a jeśli chodzi o cenę, to jest ona o około 30% niższa od ceny tego najlepszego gazu. K L U B S Z A R A D Z IS T Ó W Klub Szaradzistów, działający przy Jarocińskim Ośrodku Kultury, zaprasza na spotkania wszystkich chętnych, którzy lubią wypełniać kratki krzyżówek i nie tylko. Kolejne spotkanie odbędzie się w piątek 23 października br. o godz w czytelni JOK-u (sala nr 43). SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W SPÓŁPRACA" w J a r o c in ie, ul. S z u b ia n k i 21 O D D A W D ZIER ŻAW Ę mieszczące się w budynku przy ul. Szubianki POMIESZCZENIA ADM INISTRACYJNE Informacja - tel (f 1342)

7 Rozmowa z Marianem Majcherem - kierownikiem Rejonowego Biura Pracy w Jarocinie Jakie funkcje pełni Rejonowe Biuro Pracy? W lej chwili w zasadzie głównie zajmujemy się przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków. Organizujemy lakże szkolenia, roboty publiczne 1prace interwencyjne. W minimalnym stopniu realizujemy funkcje podstawową: pośredniczenie w zdobywaniu zatrudnienia dla bezrobotnych. Brakuje stanowisk pracy, a jeśli one są, to często zakłady pracy ich nic zgłaszają, mimo żc mają taki obowiązek. Z jakich powodów? Ja nic wiem, mogę się tylko domyślać... Dowiadujemy się po fakcie, że były wolne miejsca - gdy bezrobotni składają u nas oświadczenia o podjęciu pracy. Co roku powtarza się taka sytuacja w cukrowni w Witaszycach (w związku z zatrudnieniem sezonowym). Inne zakłady także zgłaszają się nas dopiero, gdy już wyczerpią Wszelkie możliwości. WYPŁACAM ZASIŁKI Jaka jest liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Biurze Pracy? Na koniec września wynosi ona 4602, z czego 1495 osób jeszcze w ogóle nie pracowało (absolwenci, mężczyźni po służbie wojskowej). Ilu z nich otrzymuje zasiłek? Bezrobotny ma prawo pobierania zasiłku przez 12 miesięcy. A co potem? Jest nieco inaczej. Bezrobotny ma prawo do 12 zasiłków i czasem to wykracza poza ramy dwunastu miesięcy. Ktoś, kto podejmie pracę sezonową czy pracę na czas określony i przepracuje 180 dni, nabywa ponownie prawo do dwunastu zasiłków. Niestety, sezonowe prace zawsze trwają krócej... Prawo do dwunastu zasiłków nabywa także ten, kto po przekwalifi- ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK uinteresowany bezrobotny powinien ' o/yć w rejonowym urzędzie p.'acv wnio- *ck zawierający informacje dolyczące: wielości pożyczki, proponowanych zasad jej b ro ili, zabezpieczeni;; oraz charakterys- 1' Ko działalności gospodarczej, którą za ^ cr/a podjąć. Jeśli rejonowe biuro pracy wyrazi zgodę J1'1 udzielenie pożyczki, pomiędzy nim <l bezrobotnym zawierana jest umowa Uvvzględniająca następujące warunki: " Wysokość pożyczki nie może przekraczać Uvvudziestok rolnego przeciętnego wy nagodzenia ' proeentowanie wynosi 0.6 (działalność Wytwórcza) lub 0.8 zmiennej stopy oprocen! wania kredytu refinansowego (aktualne 0.6 x 38% lub 0.8 x 38%) - umowa może przewidywać, na wniosek pożyczkobiorcy umorzenie pożyczki w wysokości 50% pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres cc inici 24. miesięcy - umowa może przewidywać okres karencyjny w spłacie nie przekraczający jednak 6. miesięcy (w przypadku działalności wytwórczej wyjątkowo 12 miesięcy) - spłata pożyczki powinna być dokonana przed upływem czterech lat od dnia jej udzielenia - w przypadku niedotrzym ania warunków umowy pożyczkę biorca zobowiązuje się zwrócić niezwłocznie pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 1.2 zmiennej stopy oprocentowania kredytu refinansowego. W Y SO K O ŚĆ Z A SIŁ K U Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wy- n<*i z reguły 36% przeciętnego wynagro- d?cnia (czyli x zł brutto). Są **» wyjątki od tej zasady: ' *2% przeciętnego wynagrodzenia otrzy- m łodociani, z którym i rozwiązano UtHowę o pracę (w celu przygotowania KTO JEST b e z r o b o t n y m?. bezrobotnym, z punktu widzenia prawa. Csi ten kto: Jcst zdolny do pracy "^raża gotowość do podjęcia pracy ^ zo sta je bez pracy n,c uczy się w szkole dziennej ICs* zarejstrowany-we' właściwym urzędzie Pr;iCv acy zawodowego) z przyczyny zakładu pracy - 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia otrzym ują osoby w starszym wieku (kobiety od 55 do 60. mężczyźni od 60 do 65 lat), które zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy i posiadają przynajmniej minimalny okres zatrudnienia uprawniający do emerytury. PRAWO DO ZASIŁKU Prawo do zasiłku nabywa bezrobotny, który przepracował co najmniej 180 dni w okresie 12 miesięcy przed dokonaniem rejestracji i dla którego brak propozycji odpowiedniej pracy, propozycji przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowo miejsce pracy. Od zasady lej istnieją wyjątki zawarte w szczegółowych przepisach. kończył 18 lal. a nie przekroczył w przyii kobiet - 60 lal. w przypadku męż- C/-V*n - 65 ai PODJĘCIE PRACY nabvł jeszcze prawa do otrzym ania Bezrobotny może podjąć pracę w wymiarze nie wyższym niż połowa obowiązu ^J-Tytury posiada gospodarstwa rolnego o po- jącego, o ile miesięczne wynagrodzenie nie,0rzehni użmków rolnych powyżej I ha przekroczy połowy w ynagrodzenia minimalnego (wynagrodzenie minimalne aktu ^'licz e n io w e g o lł'e prowadzi działalności gospodarczej alnie wynosi zł brutto). kowaniu nie otrzymał propozycji pracy. Wielu bezrobotnym niestety kończy się okres pobierania zasiłku... Od XII 1992r. do III 1993r. aż 2265 osób w naszym rejonie straci prawo do zasiłku. W jaki sposób Rejonowe Biuro Pracy troszczy się o tych, którzy nie mają pracy i nie przysługuje im zasiłek? My traktujemy wszystkich bezrobotnych na równi: niezależnie od-tego czy mają zasiłek, czy nie. Zobowiązują nas do tego przepisy. Jeśli ktoś ma trudną sytuację finansową, musi się udać do opieki społecznej. Niektórzy bezrobotni są zatrudniani na umowy zlecenia. Czasami sobie nie zdają sprawy. że pracując na zlecenie są nieubezpicczeni, nie nabywają prawa do bezpłatnego leczenia ani do emerytury. Dla pracodawcy jest to bardzo korzystne. stąd ta forma zatrudniania bywa nadużywana. C zy spodziew a się pan nowej fali bezrobotnych? W zasadzie jestem odcięty od tego typu informacji. Współpracuję jednak ze związkami zawodowymi i z tego, co wiem, "na pograniczu" znalazło się JAFO. Ale jak to się skończy, nic wiadomo. Ja k im i funduszam i dysponuje R ejonow e B iuro P racy? Rozliczamy się z Wojewódzkim Biurem Pracy na bieżąco. Otrzymujemy tyle pieniędzy, ile potrzeba na zasiłki. Rejonowe Biuro Pracy otrzymuje również fundusze na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Jakimi sumami dysponowało w tym roku? Sumy te w dużej mierze zależały od zapotrzebowania, które złożyliśmy. 16VII 1992r. przydzielono nam 1,5 mld zł, w' tym 350 min zł na przekwalifikowanie bezrobotnych, 700 min zł na prace interwencyjne, 180 min zł na roboty publiczne i 270 min zł na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 24IX br. otrzymaliśmy dodatkowo 240 min zł na roboty publiczne. Czy bezrobotnych przekwalifikowuje się po to, żeby znaleźli pracę, czy po to, żeby nabyli prawo do zasiłku? Nie ma mowy o tym, że będziemy szkolić ludzi po to, żeby uzyskali prawo do zasiłku. Nie ma takiej możliwości. Co najmniej 55% osób szkolonych musi znaleźć zatrudnienie. Stąd ograniczona liczba kursów, mimo że firm, które je organizują, jest pełno. Na jakiej zasadzie odbywa się wybór firmy, której Rejonowe Biuro Pracy zleca przeprowadzenie kursu? Wybieramy najtańszą ofertę. W jaki sposób zostały wykorzystane fundusze, które przydzielono na prace interwencyjne? Prace interwencyjne prowadzą między innymi: jarociński ZOZ, MOSiR, ZUS, PZU, Szkoła Podstawowa w Żerkowie, R.Styszyński, H.Z.Frąckowiakowie. Bezrobotni skierowani do pracy interwencyjnej mają prawie stuprocentowe szanse na stałe zatrudnienie. Zakłady pracy otrzymują refundację w wysokości zasiłku na każdego skierowanego bezrobotnego (nawet jeśli nie ma prawa do zasiłku). W ten sposób udało nam się np. zatrudnić w Zakładzie Opieki Zdrowotnej prawie wszystkich absolwentów jarocińskiej szkoły medycznej. W jakim zakresie były w Jarocinie prowadzone roboty publiczne? Urząd Gminy i Miasta w Jarocinie nie jest zainteresowany robotami publicznymi. Na le fundusze, które otrzymaliśmy (420 min zł), złożyły zapotrzebowanie gminy: Żerków i Jaraczewo. Rejonowe Biuro Pracy jest tylko inicjatorem, może przydzielić odpowiednie fundusze: do organizowania takich prac są natomiast uprawnione wyłącznie organy gminy lub terenowe organy administracji rządowej. Cały problem tkwi w tym, że roboty publiczne nie mogą być organizowane, jeśli stanowiłyby konkurencję dla działalności innych wyspecjalizowanych firm. Bo jeśli te firmy upadną, to będą nowi bezrobotni. W Jaraczewie czy Żerkowie nie ma zakładów usług komunalnych i dlatego te gminy korzystają na tym. Wiele robót przy wodociągowaniu i budowie dróg wykonano tam za pieniądze Funduszu Pracy. Wójt z Jaraczewa powiedział mi, że przez 10 lat tyle nie zrobił, co w' ubiegłym roku... Czy i w Jarocinie nie można by korzystać z funduszu na roboty publiczne? Czy nie można by uniknąć konkurencyjności? Pewnie można, aleja nie chcę wchodzić w niczyje kompetencje, bo to nie jest moja działka. Rozmawiała Aleksandra Pilarczyk RESTAURACJA BEM WARSZAWIANKA Jarocin, ul. M ickiewicza 4, t O F E R U J E IMIENINY * BANKIETY * WESELA STYPY i r ŚNIADANIA * OBIADY * KOLACJE DANCINGI W SOBOTY Garmażerka na wynos po cenach detalicznych G.J» 7

8 Festiwalowe finanse i plany Od początku roku w Jarocinie zgin ęło 17 row erów. Ich kradzieże n asiliły się szczególnie w ciągu ostatnich trzech m iesięcy. Najczęściej rowery giną z piwnic bloków na os. Konstytucji 3 Maja, ul. Kasztanowej i Wrocławskiej. Kradzieże dokonywane są przeważnie nocą. Złodzieje dostają się do piwnicy wyłamując skobel lub urywając kłódkę. Łupem włamywaczy padają rowery nowe. Jedynie w sporadycznych wypadkach Jechał i znikał W czerwcu do jednego z mieszkańców Witaszyc, który postanowił sprzedać motorower "Simson zgłosił się kilkunastoletni chłopiec z Jarocina. Po wstępnych oględzinach właściciel zgodził się. aby zainteresowany odbył krótką jazdę próbną. Chłopak pojechał i już nie wrócił. Podobny przypadek miał miejsce 20 września w Jarocinie. Tym razem był to motorower "Romet. W obu przypadkach sprawcą kradzieży okazał się czternastoletni uczeń Szkoły Podstawowej Nr l w Jarocinie. Podczas dochodzenia ustalono, że we wrześniu próbował ukraść jeszcze jednego "Simsona w Witaszyczkach. ale na jazdę próbną pojechał razem z nim właściciel. Lupy przechowywał u ciotki, mówiąc jej, że są własnoścą kolegi. W szkole Marek nie sprawiał trudności wychowawczych. Jego sprawę rozpatrzy Sąd dla Nieletnich w Jarocinie. (rk) W pływy tegorocznego F estiw alu M uzyki Rockowej organizowanego przez jarocińską spółkę ROK Corporation i miasto Jarocin zam k n ęły się k w otą 2,828 m ld zł, z czego 0,5 mld zł wpłaciło na konto festiwalowe miasto. W ydatk i osiągn ęły w artość 2,678 m ld zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy wydatki były większe o ponad miliard złotych od wpływów, tegoroczny bilans przedstawia się znacznie bardziej optymistycznie. Nadwyżka przychodów wyniosła 150 min zł. Na podstawie zawartej z firmą ROK Corporation umowy miasto otrzymało z powrotem 349 min zł. Organizatorzy sprzedali w tym roku rekordową ilość biletów , 4465 w przedsprzedaży (w przedsprzedaży karnet kosztował 100 tys. zł, później 150). Na polu namiotowym mieszkało 4087 gości festiwalowych. Trzydniowy pobyt kosztował 30 tys. zł. Zdaniem dyrektora Jarocina 92 Piotra Piotrowicza dotychczasowa formuła festiwalu wyczerpała się. W przyszłym roku planuje się wprowadzenie szeregu znaczących zmian. Rozważane jest nowe usytuowanie sceny. Jeżeli impreza odbywać się będzie nadal na obiektach MOSiR-u zostanie przeniesiona na główne boisko. Koncerty w amfiteatrze, podobnie jak na dużej scenie, mają się kończyć najpóźniej o Aby uatrakcyjnić przyszły festiwal ROK Corporation zamierza sprowadzić co najmniej jedną ze światowych gwiazd rocka. Czynione będą także starania, żeby sukces odniesiony w Jarocinie oznaczał początek ogólnokrajowej kariery. Największym problemem w następnym roku będzie pole namiotowe. Całkowitemu zużyciu uległy wykorzystywane na nim urządzenia. Najlepszym wyjściem z tej sytuacji według spółki byłoby utworzenie w Jarocinie campingu z prawdziwego zdarzenia, który w czasie festiwalu spełniałby rolę miasteczka namiotowego. Rozwiązanie takie jest jednak bardzo kosztowne. Tyle plany. Do 20 października ma być ostatecznie rozliczony tegoroczny festiwal. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie podpisanej na 10 lat umowy, jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się przygotowania do Jarocina 93. (jk) Zginęło 1 7 rowerów policji udaje się je odzyskać. Bardzo pomocna jest w tym znajomość numeru roweru. Najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed włamaniami, nie tylko do piwnic, jest zainstalowanie w budynku domofonów. Wiąże się to jednak z poważnymi kosztami. Znacznie tańsze, ale jednocześnie niestety mniej skuteczne, okazuje się zamykanie na klucz drzwi wejściowych do piwnicy. Z doświadczeń policji wynika, że nawet najbardziej wymyślne zabezpieczenia samych piwnic i pozostawionych w nich rowerów niewiele dają. (jk) Magnetowid wylosowany W k o n k u rsie o g ło szo n y m p rz e z zakład fotograficzny F ototechnika n a g ro d y w y lo so w ali: M A G N E T O W ID S H A R P - Z d z isła w T o m c z a k (W ita szyce); a p arat fotograficzny K odak - K a ro lin a J a m ro z ik (W ojciechow o), Paw eł Szym czak (Poręba); zestaw film ów fotograficznych "K odak - P rzem ysław Ciesielski (Jarocin ), Lidia Tom czak (Jaro cin ), R e n a ta G ło w ack a (M ieszków ), W ioletta Józefiak ( Jaro cin), M a rz e n a G ra b o w sk a (Jaro cin ); a l bum do zdjęć - Czesław Pęsik (Jaro cin), M a ria n K u żaj (Jaro cin ). N ag ro d y m ożna odbierać w zakładzie fotografic zn y m (Ja ro c in, ul. W ro cław sk a 8). N astępny konkurs na Gw iazdkę. FUNDACJA WSZYSTKO DLA DZIECI Zwracamy się z uprzejmą prośbą 0 wsparcie finanowe na rzecz zdrowia dzieci i młodzieży cierpiącej na zaburzenia ruchu, a w szczególności z porażeniem mózgowym. Pragniemy poinformować, iż celem naszych działań jest udzielenie pomocy dzieciom, rodzinom i środowiskom upośledzonym zdrowotnie. Planujemy ponadto poprzez szeroką działalność profilaktyczną przeciwdziałać zagrożeniom, organizować ośrodki rehebilitacyjne, kolonie i turnusy sanatoryjne, lecznictwo w kraju 1za granicą. Fundacja wzięła na siebie ciężar rozwoju i utrzymania Zakładu Rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w Sanoku. Przewidywane roczne nakłady szacuje się na blisko miliard złotych. Zwracając się o pomoc widzimy potrzeby szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu, jakim jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej dla dzieci z porażeniem mózgowym. Jednocześnie informujemy, że darowizny od osób prawnych i fizycznych na rzecz Fundacji, w wysokości nie pzekraczającej 10 % dochodów, odliczane są od podstawy podatku dochodowego (Dz.U z 1991 r. Nr 49, poz. 216, Dz.U. z 1988 r. Nr 72, poz. 430 oraz Dz.U z 1991 r. Nr 80, poz. 350). Licząc na Państwa pozytywny stosunek dla sprawy ochrony zdrowia dzieci prosimy o wsparcie. (Fundacja zatwierdzona przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dn na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia o fundacjach - Dz.U. Nr 21, poz oraz w związku z art. 107 par. 1 i 4 kpa. Adres: FUNDACJA WSZYSTKO DLA DZIECI, WARSZA WA, UL. MOKOTOWSKA 46, tel , fax , tlx , numer konta: Prosper-Bank S.A. w Warszawie ) SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE Jarocin, ul. Wrocławska 92 B (wejście od Os. Konstytucji 3 Maja) GINEKOLOG-POŁOŹNIK lek. med. A. Chojnicki piątek CHIRURG-UROLOG lek. med. A. Kułakowski poniedziałek NEUROLOG (dzieci i dorośli) dr med. M. Pietrzak czwartek DERMATOLOG (choroby skóry, włosów i paznokci) lek. med. A. Hess wtorek PHU SABA - HURTOWNIA JAROCIN, ZACISZNA 1, t p o l e c a : - podkoszulki dziecięce, męskie - kalesony męskie i dziecięce - bieliznę damską, męską - rajstopy (lycra, stretch, elastic 4- bawełna) - skarpety - dresy bawełniane, melanż - spodnie dresowe, bluzy dresowe D L A P A N o nietypowej sylwetce: - reformy, figi, halki, półhalki, koszule nocne, rajstopy PEŁNY W YBÓR, NISKIE CENY PH U " S A B A " - H U R T O W N IA JAROCIN, ZACISZNA 1, t poleca wyroby eksportowe: - rewelacyjny płyn TOTAL-BŁYSK (koncentrat) do usuwania zanieczyszczeń z urządzeń sanitarnych, płytek ceramicznych, płyt nagrobkowych itp. (nie zawiera kwasu solnego) - płyn do mycia naczyń "LUDEK - płyn do mycia szyb "GLAS-BŁYSK - krochmal na zimno (0,5 I) - szampony ponadto SPRZĘT RTV: - telewizory, magnetowidy, odtwarzacze - gry NINTENDO z pistoletami - bardzo bogaty wybór cardrige'y U NAS N A JTA N IEJ - ZAPRASZAMY S G.J.

9 Y A N K E S Z L. O. Rozmowa z Chrisem Carlisle - nauczycielem L.O. w Jarocinie, przedstaw icielem K orpusu Pokoju. m K orpus Pokoju jest organizacją rzą du U SA. Z ałożył j ą p re z y d e n t Jo h n K ennedy w 1961 roku. C elem organizacji je s t n iesie n ie p o m o cy k ra jo m i n a ro dom chcącym poznaw ać język angielski i je g o b o g a tą k u ltu rę. O ch o tn icy z w szy stk ic h s ta n ó w U S A p ra c u ją ju ż w 80 krajach św iata. Chris Carlisle urodził się w Ogensburgu w 1966 roku. Jego ojciec w y k ład a ł h isto rię n a u n iw e rsy te c ie w Cantonie, niew ielkim m iasteczku zam ieszkałym w dużej części przez stu d en tów. Chris po ukończeniu liceum stu diował historię H iszpanii na U niw ersy tecie w W esieyan w sta n ie C o n n e c ticut. S tu d io w a ł ta k ż e ib e ry sty k ę w M adry cie. K ró tk o p rz e d p rzy ja z d em do P o lsk i u czy ł w p ry w a tn y m liceum w C o n n e c tic u t. O d d w ó c h la t m ie sz k a z ro d z in ą w B o sto n ie, g d zie je g o m a tk a w ykłada w uniw ersytecie język angielski, a o jciec - h isto rię. M a d w ó jk ę ro d ze ń stw a, sio s trę i b ra ta. B ra t m ieszk a w W aszyngto n ie, a sio s tra w N o w y m Y o rk u. D laczego przyjechałeś w łaśnie do Polski? P ra w d a j e s t ta k a, że j a n ie w y b ie ra łem m iejsca, w k tó re ch c ia łb y m się udać. C hciałem uczyć języ k a angielsk ieg o p rzez d w a la ta ja k o o c h o tn ik delegow any przez am erykańską organ izację K o rp u s P o k o ju. T o w ła śn ie o n a zad ecy d o w a ła, że p ra c u ję w P o lsce. A le m u sz ę p rzy z n a ć, że b y łem b a rd z o szczęśliw y, g d y d o w ie d z ia łem się, że m am przyjechać w łaśnie tutaj. G dybym na przykład trafił gdzieś do jak iegoś k raju azjatyckiego, lub afrykańskiego, to obaw iałbym się różnych choró b. J e s te m b a rd z o z a d o w o lo n y, że m o g ę p rz y g lą d a ć się z b lisk a, a n a w e t uczestniczyć w tw orzeniu now ej, d e m o k ra ty cz n e j P o lsk i. Co przeciętny A m erykanin w ie na tem at Polski? P rz e c ię tn y A m e ry k a n in, ja k k a ż d y p rz e c ię tn y czło w iek w k a ż d y m in n y m k ra ju n iew ie le w ie p o n a d to, co się d zieje w je g o w ła sn y m m ieście. A le P o lsk a w p rz e c iw ie ń stw ie do w ie lu in n y ch p a ń stw m a trz e c h ta k s ły n n y c h ludzi, że z n a ich n a w e t p rze c iętn y A m e ry k a n in. S ą to p a p ie ż J a n P a w e ł Ii, Lech W ałęsa i W ojciech Jaruzelski. Zwiedziłeś już wiele m iast w Polsce i na Zachodzie. Co zatem możesz powiedzieć o Jarocinie? Cóż, rzeczywiście zwiedziłem zn a czn ą część P o lsk i, sp o ty k a ją c się z m oim i kolegami z K o rp u su P o k o ju. B yłem w P o z n a n iu, W arszaw ie, W rocław iu, Toruniu, K o szalin ie, G d y n i, L u b lin ie, Krakowie, Z a k o p a n e m i oczyw iście w... Żerkowie. N ie ste ty polskie miasta nie są zb y t piękne, może za w y ją tk ie m rynków miejskich. O wiele b ard ziej p o d o b a ją m i się te części k ra ju, k tó re nie są jeszcze zbytnio dotknięte działaln o śc ią czło w ieka, j a k choćb y T a try, ro zleg łe ró w n in y, a n a w e t las m ięd zy J a ro c in e m a C ielcza, w k tó ry m b ie g am. J a ro c in je s t m ały m, sp o k o jn y m m iastem. Przypom ina nieco m oją rodzinną m iejscow ość w północnej części s ta n u N ow y Y o rk b lisk o g ran ic y z K anadą, gdzie spędziłem dzieciństw o. C zu ję się w ięc tu ta j p ra w ie ja k w d o m u. C h o ciaż w y d a je m i się, że takie m iasto jest bardzo dobre dla rodziców i ich dzieci, ale nie jest idealnym m iejscem dla m łodych, sam o tn y c h lu d zi, ta k ic h, ja k ja. W Ja ro c in ie n a jb a rd z ie j p o d o b a m i się ry n e k, p a rk i ra tu s z. Ł a d n y je s t te ż d w o rz e c k o lejo w y, a p rz e d e w szy stk im m o żn a z n ieg o o d jech a ć w k a ż d ą s tro n ę P o lsk i. Czy jesteś zadowolony ze swej pracy tutaj? R aczej ta k. J e s te m zły, g d y u c z n io w ie spóźniają się na lekcje, nie odrabiają zadań dom ow ych, są niegrzeczn i, n ieu p rz e jm i. A le je s te m szczęśliw y, g d y p ra c u ją ciężk o, ro zm a w ia ją p o a n g ie lsk u n a lek c ja ch. W szyscy u c zn io w ie m ają ta k ą m ożliw o ść i św ie tn ie je s t, k ied y ją w y k o rz y stu ją w p e łn i. W ielu z n ich czy n i s ta łe p o stępy. Piszą oni ciekaw e w ypracow a n ia, a n a w e t ż a rtu ją po a n g ie lsk u. C zyn iąc p o stę p y sp ra w ia ją m i n a jw ię k sz ą saty sfak c ję. Jakie dostrzegłeś różnice w systemach edukacyjnych w Polsce i? R ó żn ic je s t w ie le i tru d n o j e w s k ró cie przedstaw ić. W ym ienię tylko najw ażniejsze. P rzede w szystkim w S tan a c h Z jed n o czo n y ch zajęcia trw a ją od 8.00 do P o d c z a s ty c h z a jęć je d n a g o d z in a je s t p rz e z n a c z o n a n a obiad, k tó ry u czn io w ie je d z ą w sp ó ln ie. P o zajęciach u czn io w ie m o g ą ro zw ijać sw o je in d y w id u a ln e p red y sp o z y c je w ró ż n y c h k ó łk a c h z a in te re so w a ń, np: te a tra ln y c h, d z ie n n ik a rs k ic h, s p o rto w ych, chóralnych, orkiestralnych. J e d n ą z n a jw a żn ie jszy c h rzeczy w szkole je s t s p o rt. K a ż d a s z k o ła m a d ru ż y n y piłki nożnej, koszyków ki, hokeja, b a s e b allu, fo o tb a llu a m e ry k a ń sk ie g o. W U S A sta w ia się n a c isk n a a k ty w n o ś ć uczniów. Co sądzisz o polskiej młodzieży? Być m oże polscy uczniow ie są b ardziej leniw i, niż ich am erykańscy koledzy. W ykazują b rak w spółzaw odnictw a w n a u c e. C h o ciaż m o że w ła śn ie te n b ra k w s p ó łz aw o d n ic tw a p o z w a la im w z a je m n ie so b ie p o m ag ać. M ocniejsi p o m ag a ją sła b sz y m i to je s t b a rd z o m iłe. D w ie rzeczy, k tó re ja n ajb a rd z ie j c e n ię u p o lsk ic h u czn ió w to ich m ałe zep su cie m ate ria listy c z n e i w ysoki p o ziom tw órczy. J a k s p ę d z iłe ś teg o ro c z n e w a k a c je? GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NOWYM MIEŚCIE p ro w a d zi sprzedaż ratalną N A W O Z Ó W M IN E R A L N Y C H In fo rm a cji udzielają m agazyny w N o w ym M ieście i w C hociczy M oje w a k a c je m o ż n a p o d zielić n a 4 c zęści. N ajpierw w ypoc z y w a łe m i u czy łem p rz y o k azji n a obozie ję z y k o w y m w B usk u -Z d ro ju. N a stęp n ie p o jec h a łem d o K ra kow a, gdzie spotkałem m o ich ro d ziców i w sp ó ln ie u d a liśm y się d o W ied n ia. P o p o w ro c ie zn ó w u c z y łe m w C z ę sto c h o w ie ję z y k a an g ie lsk ie g o b y łych polskich n au czycieli języ k a rosyjsk ieg o. P o d k o n iec w a k a c ji b ra łe m u d z ia ł w tw o rz e n iu 10-m inutow ych audy cji p o a n g ie ls k u dla R ad ia M e rk u ry. Jak trafiłeś do Radia Merkury? N a p isałe m lis ty do k ilk u stacji ra d io w y c h w W arszaw ie i P o z n a n iu. R adio V * * t r - a: : Chris Carlisle M odpow iedziało na m oją propozycję. T e ra z ju ż n ie w s p ó łp ra c u ję z n im i. Co sądzisz o Festiw alu M uzyków Rockowych w Jarocinie? Czy byłeś kiedykolwiek w Woodstock? W oodsto ck w id ziałem ty lk o ra z i b y ł to polski W oodstock - Jarocin. Poszedłe m n a N oc w h u c ie. M u z y k a b y ła ta k d o b ra, j a k N o w a H u ta je s t p ięk n a. P o d o b a ły m i się z esp o ły D ż e m i K u lt. W s o b o tn ią n o c nie p o sz ed łe m n a k o n cert, gdyż chciałem obejrzeć niesam o w ity finał piłkarskiego tu rn ieju olim p ijsk ieg o w telew izji. T o b y ł d ziw n y i śm ie szn y w ie c zó r p o n iew a ż p o k ażd ej b ram ce strzelonej przez Polaków lud z ie ta k g ło śn o k rzy c z e li, że aż cały b lo k się trz ą s ł. P ó ź n iej o g ląd a łe m festiw a l w TV i s łu c h a łe m m u zy k i, k tó ra d o c ie ra ła do m n ie p rz e z o tw a rte o k n o. W m ieszkaniu pow staw ało in teresu jąc e ech o. M u szę p rzy z n a ć, że k ied y p o w ie d z ia łem m o im p rzy jacio ło m w W arszaw ie, że b ę d ę u czy ł w m ały m m ie śc ie z w a n y m J a ro c in n a ty c h m ia s t k rz y k n ę li 0! J a ro c in!, p o n iew a ż w iedzieli, że tu o d b y w a się festiw al. T e n festiw a l n a n o si J a ro c in n a m ap ę P o lsk i, a w p rzy szło ści m o że te ż E u r o py. M y ślę, że je s t to w a ż n e m iejsce dla m ło d y c h ludzi. S ą d z ę też, że jaro c in ia - cy potrafią przetrzym ać te kilka w y g łu p ó w, k tó re ci m ło d zi lu d zie w ty m czasie robią oraz, że są w stanie utrzym ać porządek. Czym dla Ciebie są te dwa lata, które spędzasz tutaj? Na ile one zm ienią Twoje życie? T e d w a la ta są d la m n ie k ró tk im, fascynującym, w yzyw ającym i zupełn ie n o w y m ro zd z ia łe m m o jeg o życia. M yślę, że p rz e b y w a ją c tu ta j, u cząc się now ego języka, poznając k u ltu rę lepiej też zrozum iem m oją w łasną k u l tu rę, m ój w ła sn y ję z y k. W te n sp o só b m am okazję służyć zarów no m ojej ojc zy źn ie S ta n o m Z jed n o czo n y m, ja k te ż P o lsce. C ieszę się, że m o g ę b y ć n ieja k o łączn ik ie m m ięd zy ty m i p a ń stw a m i. C h c ia łb y m, b y m ój p o b y t w P o lsce p rzy n ió sł k o rzy ści n ie ty lk o m i, ale w szystkim, z którym i się spotykam. Co zam ierzasz robić po tych dwóch latach? Czy masz już jakieś plany? Cóż, p rzy p u sz c z a m, że b ę d ę u czy ć dzieci w C h icago alb o b ę d ę s p rz e d a w a ł h o t - dogi, n a u lic y w W arszaw ie. To g łu p ia o d p o w ied ź i m o że k to ś p o w ie, że w y m ig u ją c a. P ra w d a je s t je d n a k tak a, że nie w iem co będę robił. Czy nie ob aw iasz się, że m ożesz zrobić coś, co nie zostanie przez tutejszych m ieszkańców zrozum iane lub zaakceptow ane? O czyw iście ta k ie s y tu a c je m o g ą się z d a rz y ć w k a ż d e j ch w ili, w k a ż d y m m ie jsc u i w s to s u n k u d o k a ż d eg o czło w ie k a. A le b ę d ą c w o b c y m m iejscu, n ie p o tra fią c d o b rz e się p o ro z u m ie ć je s te m n a ra ż o n y n a to szczególn ie. Z d r u giej je d n a k s tro n y sąd zę, że zn a m n ie ju ż tu ta j w y sta rc z a ją c o d u ż o o sób, k tó re n ie d a d z ą w ia ry p ierw sz e j lep szej p lo tc e o m n ie i k tó re n a jp ie rw s p ró b u j ą m n ie z ro z u m ie ć i w y b a c z y ć to, co rze c z y w iśc ie z ro b iłem źle. N ie k tó rz y ludzie m yślą, że jestem dziw akiem poniew aż nie palę, nie piję herbaty, k a wy, alkoholu i biegam codziennie w o k ó ł lasu. A le to je s t w p o rz ą d k u. M oże niedługo będzie w ięcej takich dziw a ków. Czy przeżyłeś tutaj jak ieś w yjątkowo nieprzyjem ne sytuacje albo przeciwnie niezwykle miłe sytuacje? F iz y cz n ie n a jb a rd z ie j n ie p rz y je m n ą sy tu a c ją b y ła d la m n ie n o c n a p o d ró ż n a stojąco pociągiem, pod koniec listo p a d a o raz d rz e m k a n a z im n e j stacji kolejow ej w Tom aszow ie M az. Czułem, ja k d rę tw ie ją m i p a lc e i p ow oli o p u sz cza m n ie życie. P sy c h ic z n ie nie m ia łem n iep rz y je m n y c h sy tu a c ji, a le one zw ykle się zdarzają, gdy ktoś o k im ś źle m y śli i w y p ije z b y t w iele a lk o h o lu. P rz y je m n e s y tu a c je z d a rz a ją się zaw sze kiedy przyjaciele są przyjacielscy, k o led zy k o leż e ń sc y, a u c z n io w ie się uczą! Czy zdarzyła Ci się jakaś śm ieszna sytuacja? M ogę o p o w ied zieć p e w n e z d a rz e n ie, k tó re o sobiście b a rd z o hii się p o d o b a. G d y p e w n e g o ra z u p o sz ed łe m d o s k le p u po m o je u lu b io n e je d z e n ie, p ła tk i k u k u ry d z ia n e, e k s p e d ie n tk a sp y ta ła m nie: Z ach o d n ie czy n a sze?. O d p o w ied ziałem : N a sz e. Co było dla Ciebie tutaj największą niespodzianką, a co Cię najbardziej rozczarowało? N a jw ię k sz ą n ie sp o d z ia n k ą b y ło d la m n ie to, że je szcze ro k te m u n ie k tó re linie kolejow e obsługiw ała lokom otyw a p a ro w a. N ajw ię k sz y m ro z c z a ro w a n iem - fak t, że w Ja ro c in ie nie m a żadnego sklepu M ac D onalda. Rozmawiał Paweł W itwicki C.J. 9

10 K Y B Y NIE MAJĄ GŁOSU... W p o b liżu L eśn iczó w k i N ow e M iasto n W a rtą w d o lin ie W a rty leży m alo w niczo usytuow any zbiornik w ody o regionalnej nazw ie M oczydło. Zasilany je s t on czysty m ź ró d lan y m s tru m y k iem, p ły n ą c y m z p o b lisk ieg o lasu. O d daw ien daw na było to m iejsce w span iałeg o w y p o c z y n k u dla w ę d k a rz y i ich ro d zin. N iestety, w io sn ą b r. b ez żad n ej w ied zy w ła d z P o lsk ie g o Z w iązku W ędkarskiego ustaw iono tam tab lice z n a p ise m Ł O W IE N IE RY B ORAZ K Ą PIEL SUROW O WZBROw o b ręb ie g m in y N ow e M iasto i K rz y kosy. O bszar rzeki W arty w raz ze starorze c z a m i w g m in a c h w o je w ó d z tw a p o znańskiego jest użytkow any przez Polski Zw iązek W ędkarski Zarzad O kręg u w P o z n a n iu n a p o d sta w ie u m o w y dzierżaw nej, zaw artej na czas nieograniczony z w ojew odą poznańskim. Pon a d to Z a rząd O k rę g u PZW d ecy zją N r O S IV-7211 z d n ia 20 m aja 1981 r. u z y sk ał p o z w o le n ie w o d n o -p ra w n e n a k o rz y s ta n ie z ty c h w ó d d la celó w ry b a- ZAWODY WĘDKARSKIE Uczestnicy zawodów W d n iu 19 w r z e ś n ia 1992 r. n a je z io rz e P r z y tu k i k o ło K le c z e w a o d b y ły s ię Z a w o d y W ę d k a rs k ie - S p ła - w iko w e d la M łodzieży, członków u c z e s tn ik ó w K o ła P Z W J a ro c in - M ia sto. P ie rw s z e m ie jsc e z a ją ł Z e n o n G w iz d e k, d r u g ie M iro s ła w M a r cin iak, trzecie K am il Z iom ek. REKORDOWY ZIEMNIAK Ir "M oczydło" nad Wartą NIONA - NADLEŚNICTW O JA R O C IN ". Na p ism o Z a rząd u K oła PZW w N ow ym M ieście z N a d le śn ic tw a J a rocin n ad e sz ła o d p o w iedź, że zb io rn ik ten w ydzierżaw iono Janow i K raw czykowi, gdyż N adleśnictw o jest w łaścicielem teg o g ru n tu. S p ra w ą tą z a in te re so w a n o Z arząd O k rę g u PZW w P o z n a n iu, g d zie po w n ik liw y m z b a d an iu stw ie rd z o n o, że w D z ie n n ik u U rzęd o w y m W ojew ody P o z n a ń sk ie g o N r 4 z 15 m arc a 1988 r. z n a jd u je się z a p is : ''O b w ó d ry b ac k i rzeki W arty Nr 4 obejm uje obszar bieu rzek i W arty od k ilo m e tra 326 do ilo m e tra 320 o raz w sz e lk ie p raw o i leo b rz e ż n e s ta ro rz e c z a i łach y m ające w ym ienionym odcinkiem rzeki W ary sta łe lu b o k reso w o p o w ta rz a ją c e się o łączen ia p rz y d a tn e do p rze p ły w u y b. D o teg o o b w o d u n ależy je z io rk o oczydło, p o ło żo n e n a lew y m b rzeg u zek i W arty, p o m ięd zy k ilo m e tre m O pisany obw ód rybacki leży c k o -w ę d k a rsk ic h. Z a rząd O k rę g u PZW jest zatem praw nym użytkow n ik ie m ry b ack im je z io rk a M oczydło i zbiornik ten jest zagospodarow yw a n y i z a ry b ia n y p rzez Z w iązek i jeg o członkom przysługuje praw o am atorskiego połow u ryb. D y sp o n o w a ie ty m z b io rn ik iem przez N adleśnictw o Jarocin i w ydzierżaw ienie go było działaniem bezpraw n y m i sta n o w i e w id e n tn e n a ru sz e n ie w skazanych upraw nień PZW. W zw iązku z tym Zarząd O kręgu PZW prosi o w y p o w ie d z e n ie tej u m o w y i z a p e w nienie sw obodnego dostępu do tej wody członkom Zw iązku. W ten oto bow iem sp o só b u b y w a w ę d k a rz o m w ód, a ry b y, n ie m ają c gło su, m ilczą. Nie m ilczą natom iast działacze PZW - pism o o c y to w a n ej tre śc i o trz y m a ł n a d le ś n iczy N a d le śn ic tw a J a ro c in m g r inż. Z d zisław H en icz. C z e k a m y n a r eak c ję. U W A G A -» K O M I S «W J a r o c in ie przy ul. W ro c ła w s k ie j 14 (w p o d w ó rz u ) c z y n n y je s t K O M IS K u p n o - S p rz e d a ż : V s p r z ę tu RTV, V a r ty k u łó w te c h n ic z n y c h, jak : lo d ó w k i, p ralk i, V u rz ą d z e ń te c h n ic z n y c h, jak: siln ik i, w ie r ta rk i, n a rz ę d z ia, in s tr u m e n ty m u z y c z n e, m e b le. Okoń P rz y jm o w a n ie w K O M IS o d b y w a się c o d z ie n n ie w g o d z Uprzejmie Państwa zapraszam y Robert Matyniak trzymający okaz bulwy ziemniaka (Salonum tuberosum L.) o wadze 1.5/ kg Jot. L. Bajda WYPOŻYCZALNIA K A SK I V ID E O JA R O C IN, UL. KW IATOW A 22 PO LECA NOW OŚCI Z A P R A S Z A M Y P O N -P I S O -NI J l Ż CO 7 KASETA BEZ PŁ A T N IE Tegoroczna dokuczliwa susza spowodowała również w naszym rejonie gwałtowny spadek plonów ziemniaków, a zarazem wzrost ceny, która waha się w granicach tys. zł za 50 kilogramów. Pomimo tak niekorzystnych warunków pogodowych w czasie wykopków ziemniaczanych na polu uprawnym u państwa Matyniak w Witaszycach, znaleziono duży i zdrowy okaz bulwy ziemniaka o wadze 1,51 kg. Komisyjnego ważenia eksponatu dokonano w sklepie prywatnym Władysława Kaczmarka w dniu 28 września br., gdyż grupy niedowiarków próbowały orientacyjnie zaniżyć wagę. Warto odnotować, że jest to już drugi rekord w tym roku w Witaszycach, którym został zaprezentowany Czytelnikom dzięki staraniom uczniów miejscowej szkoły (pierwszym była pieczarka). (Ib) OBCIĄGANIE GUZIKÓW S k le p O d z ie ż o w y L. i K. G o liń sk ic h Jarocin, ul. W rocław ska 43 lub ul. W rocławska G.J

11 JJ G R L E X ï ï PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PLESZEW, UL. PONIATOWSKIEGO 7, TEL OFERU JE : * gum y do żucia: CHARBI M AŁPISZON, GIJOE, CHABEL, HOLLYW O O D, W R IG L E Y 'S, O R B IT. ST IM O R O L, T U R B O, D O N A LD, CH ABEL DIPPERS i in. lizaki: RAINBOW, SPO RT, DISKO, FOOTBALL, LOLIS, TOPITOP o raz lizak i z g u m ą słodycze: - cukierki, draże, żelki, w afle, ciastka (WALTER, JU TR ZEN KA, KUJAW IANKA) b a to n y : M A R S, S N IC K E R S, B O U N TY, M ILKYW AY, TW IX, M im, M A R Á N D I jlr czekolady jlf- cia stk a: b a b k i, p o d k ład y, ro la d y jlr k o n s e rw y Z a k ład ó w M ięsn y ch w K o le * tłu szcze: SA N A, G L O R IA c y tru s y U NAS TANIEJ - PRZYJDŹ, SPRAWDŹ, KUP JEŚLI NIE MASZ CZASU - ZADZWOŃ PRZY JEDZIEMY DO CIEBIE TEL (f 1298) B I U R O P R A W N E L E G T S T A p si wa nww^m m tw. PR Z Y U L. K S. K A R D Y N A Ł A ST. W Y SZ Y Ń SK IE G O 4 p ro w a d z o n e p rz e z ra d c ę p r a w n e g o M. S ik o rs k ą i m g r p r a w a M. M a rtu z a ls k ą p o le ca sw e u s łu g i w zakresie: 4* fachowej obsługi prawnej podm iotów gospodarczych 4* zastępstwa procesow ego w sprawach zw iązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej udzielania porad prawnych 4* interpretacji przepisów prawnych 4* sporządzania umów, pism urzędowych i prawnych 4* pomocy w powstawaniu i rejestracji spółek Zapraszam y w p o n ie d z ia łe k, c z w a r te k godz w to r e k, p ią te k godz śro d a godz tel w godz (f 1321) S A N O! Skorzystaj z preparatów firm y SANO T u c z n ik w 4 m iesiące Premiksy mineralno-witaminowo-aminokwasowe Dla wszystkich gatunków i grup wiekowych zwierząt Preparaty mlekozastępcze Śruta sojowa Mączki zwierzęce PROWADZI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-DORADCZE UL. POZNAŃSKA 1a/ Jarocin P e łn o m o c n ik D a m ia n E w ia k le k. w e t., te l SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W JAROCINIE, OS. KOŚCIUSZKI 4 WYDZIERŻAWI tsr pomieszczenia biurowe o pow. 61,0 m2, tar pomieszczenia magazynowe o pow. 220 m2 i 450 m2, jar pomieszczenie biurowe o pow. 20 m 2 na os. Kościuszki. (f 1315) (f 1308) Pomieszczenia magazynowe mogą być zmniejszane wg potrzeb PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE w ę g la WARTA Prowadzi sprzedaż ciągłą: m ia łu Posiadamy własny transport J A R O C IN, U L. Z A C IS Z N A 1a C Z Y N N E W G O D Z BURMISTRZ GMINY I MIASTA W JAROCINIE zawiadamia, że w dniu 7 października 1992 roku na wniosek Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji na Osiedlu Nr 11 - Ługi w Jarocinie wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na Osiedlu - Ługi. Załączniki do wydanej zał. opisowy nr 1 zał. graficzny nr 2 wykaz właścicieli gruntów do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta Wydział Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 55 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa Kaliskiego w terminie 28 dni od dania ogłoszenia ZAKŁAD KRAWIECKI ARDO PO L E C A W S P R Z E D A Ż Y H U R T O W E J DRESY: SPODNIE DRESO WE: PIŻAMKI DZIECIĘCE małe zł małe zł zł duże zł duże zł ^ INNE WYROBY = Z A P R A S Z A M Y P I A S E K, Ż W I R T R A N S P O R T (f 1207) Ż E R K Ó W, U L. M I C K I E W I C Z A 7 X BIELIZNĘ MĘSKĄ: kalesony, podkoszulki zł (f 1214) Spizedaż firan w JOK-u do 31 października 1992 r. w godz. od do ATRAKCYJNE CENY G.J. U

12 K O C I E Ś W Wiecie co mój kolega z III c zrobił o 15.30? Ni mniej, ni więcej tylko wziął mnie za ogon i wrzucił na salę gimnastyczną. Co ty robisz? - spytałam, a on mi na to: wiedziałem, że będziesz się bała. Ale nie ma czego. Chrzest kotów, to tradycja nienowa, świetna zabawa, po prostu morowa (o ile przeżyjesz, to i tak się nie domyjesz). Tym zabawnym tekstem organizatorzy, czyli klasa III c z LO zapraszała na kocią uroczystość. W liceum o nadchodzącym chrzcie kotów mówiono od dłuższego czasu. Wielu nie mogło się doczekać tego dnia. Niewątpliwie należały do nich kociaczki z pierwszych klas. To właśnie ich święto. Nadszedł czas przyjęcia ich do braci uczniowskiej. Może wreszcie przestaną mnie prześladować - myślał niejeden nowo przybyły. I Ę T O W L O A jak zapatrywali się na starą tradycję zabawy z kotkami sami uciemiężeni? Większość raczej nie przejęła się tym, że zabawa się kończy, choć, jak się wyrazili, będzie brakowało pewnego dreszczyka emocji. Pierwszoklasiści zazwyczaj z humorem przyjmowali propozycje starszych, jeśli były one humorystyczne dla obu stron, choć zazwyczaj bardziej dla starszej gawiedzi. To my tępimy tych starszych - stwierdził pewien butny ryzykant z I klasy, którego nie przedstawię, dla jego przyszłego bezpieczeństwa. Na pewno najmniej tych radości zaznały pierwszoklasistki, ale i one nie narzekają na ten stan rzeczy. Niewątpliwą ciekawostką jest fakt, że koty szkół ponadpodstawowych doczekały się pewnej ochrony. Do szkół zostało rozesłane rozporządzenie z Kuratorium Oświaty, w którym czytamy, że (...) niedopuszczalne jest straszenie, ośmieszanie, bicie, wymuszanie pieniędzy i inne podobne szykany (...) - zupełnie bez poczucia humoru. Może przejdźmy do samej imprezy. Kibice żądni kociej krwi szczelnie zapełnili trybuny. Po piętnastominutowym opóźnieniu, uroczystość zaczął oryginalnie ubrany prowadzący z klasy III c. Rozpoczął od sprawdzenia obecności pierwszych klas. Następnie przystąpiono do przysięgi pierwszoklasistów. W owej przysiędze absolutnie nie wyrzekli się oni lenistwa, dali wyraz swojej niewiary w dyrekcję i w możliwości ukończenia tej szkoły tylko w 4 lata. Po przysiędze rozpoczęła się część rozrywkowa imprezy. Pier nych, szkolnych raperów odśpiewało z playbackupiosenkę na cześć kotów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nagłośnienie tradycyjnie było zasługą JOK-u. Ciekawostką może być sposób w jaki uzyskano efekt szumiącego morza. Otóż puszczono przez głośniki zmazaną kasetę firmy Stilon. Na zakończenie uroczystości wystąpił dyrektor LO, który ogłosił werdykt jury oceniającego kocie wyczyny. I miejsce zajęła kl.i e, II miejsce kl. I g, a trzecie ki. I c. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz mleko. Dodatkowo klasa I e otrzymała pokarm dla kotów. Wśród wychodzącej widowni przeważały jednak opinie negatywne. Impreza okazała się mało atrakcyjna, niekiedy wręcz nudna. Słowa pochwały pod adresem prowadzącego, który własną inicjatywą (parodiowaniem znanych przebojów) nie pozwalał zasnąć publiczności. Również sami organizatorzy dość krytycznie odnieśli się do efektów swojej pracy. No cóż, może w przyszłym roku będzie zabawniej? Piotr Chmura fot. R. Kaźmierczak P o t a r z y c a SUKCESY»SNUTEK«W dniach września br. w Skierniewicach odbyły się I OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW FOLK LORYSTYCZNYCH, w których brał udział Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca SNUTKI z Potarzycy. Zespół został wytypowany przez Centrum Kultury i Sztuki do reprezentowania województwa kaliskiego, gdyż jest on obecnie najlepszym dziecięcym zespołem folklorystyczym w tym rejonie. Od kilku lat w wojewódzkich i szkolnych przeglądach zespołów ludowych zdobywa nagrody i wyróżnienia w swojej kategorii. W czerwcu 1991 r. uzyskał I miejsce w XI Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Rytmiki i Tańca, w listopadzie tegoż roku nagrodę specjalną na Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej w Krotoszynie, w Iipcu 1992 r. nagrodę (2 min zł) za program krakowski, zaprezentowany na Międzynarodowych Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystyczych Krakowiak 92. W Skierniewicach zespół z Potarzycy pokazał widowisko sceniczne Pastwiskowe igraszki, ukazujące zwyczaje, zabawy dziecięce, narzędzia i zabawki, jakimi posługiwały się dzieci podczas swoich codziennych zająć. W czasie trwania widowiska, w przemijających obrazkach scenicznych, pokazywane jest miejsce dziecka w folklorze i jego rola podczas tańców i śpiewów w naszym regionie. Widowisko oparte jest na autentycznych materiałach, zebranych i opracowanych przez kierowniczkę zespołu - ALEKSAND RĄ MENDELSKĄ. Podczas prezentacji widzowie bardzo żywo reagowali na rozwijającą się akcję, nagradzając młodych artystów brawami i serdecznie śmiejąc się z dialogów. Zdaniem kierowników innych zepołów Snutki były faworytem. Niestety, jury miało inny pogląd. Zaprezentowany program nie mieścił się prawdopodobnie w ich tradycyjnym spojrzeniu na folklor, a z nowatorskim opracowaniem spotkali się chyba wszym jej punktem było przeciąganie liny między organizatorami a młodzieżą klas pierwszych. Wygrali młodsi. Kolejną atrakcją była gra w tenisa patelniami. Publiczność patrzyła na to jak wół na malowane wrota nie pojmując, co się dzieje. Brakowało odpowiedniego komentarza. Następnym i najobszerniejszym punktem programu było przedstawianie przez klasy pierwsze różnych, humorystycznych (w założeniach) scenek oraz rzeźb. Młodzi aktorzy z wielkim zaangażowaniem przedstawiali takie rzeźby jak zegar z kukułką, czy statek oraz scenki, m.in.odkrycie Ameryki i czerwony kapturek na morzu. Morza dotyczyły wszystkie scenki, co na pewno nie było wielkim urozmaiceniem. Po ustawianiu jak najwyższych budowli z kart oraz śpiewaniu przez reprezentantów I klas wysłuchanych przedtem fragmentów muzycznych (m.in. Pavarotti, Guns n Roses, Wilki, Presley) nastąpił punkt kulminacyjny tego święta, czyli chrzest bojowy kotów. Reprezentanci klas pierwszych przechodzili kilka etapów. Pierwszym etapem było czołganie się po rozrzuconych szyszkach z kłodą w ręku, następnie trafiali do kociej kuchni, gdzie, sądząc po minach smakoszy, podawano bardzo oryginalne potrawy! Po przeżyciach kulinarnych kotki wybierały się do salonu piękności, skąd wychodziły w szokujących fryzurach i zaskakującym makijażem. Zmaltretowanym kocurom pozostało jeszcze tylko umycie nóg (swoich na szczęście) w misce z wodą. Po chrzcie trzech znapo raz pierwszy. W sumie zespół otrzymał nagrodę rzeczową (cztery kasety video), z której dzieci były bardzo niezadowolone. Pocieszał je jednak fakt, iż ich występ na długo pozostanie w pamięci widzów. Przy okasyi warto przypomnieć, iż zespół działa przy Szkole Podstawowej w Potarzycy, w miejscowości liczącej 800 mieszkańców. Członkami są dzieci, uczęszczające do tejże szkoły. Do tej pory Snutki były prowadzone społecznie przez Aleksandrę Mendelską, założycielkę zespołu, instruktorkę i nauczycielkę SP im. Jana Heweliusza. Powstał on w 1984 r., a już od 1986 r. zdobywał wyróżnienia. Od 1990 r. z zespołem pracuje kapela ludowa, która wzbogaca program swoją muzyką. Próby zespołu z kapelą odbywają się raz w tygodniu, natomiast tancerzy - w zależności od potrzeb, bywa, iż codziennie. W repertuarze zespołu znajdują się tańce narodowe, wielkopolskie, śląskie, krakowskie. Śpiewają piosenki ludowe z całego kraju, a występując kultywują nasze regionalne i narodowe tradycje. (rrm) TANIOSPRZEDAM DOM W C H O C IC ZY do wykończenia na działce 714 m2 Wiadomość - tel. Czarnków lub oferty w Biurze Ogłoszeń (f 123S) O K A Z J A! O K A Z JA! MEBLE NA RATY ZAKŁAD STOLARSKI MIESZKÓW Rynek 26, t. 33 o fe r u je : w cenie zbytu bez marży handlowej meblościanki w cenie już od zestawy kuchenne w cenie ii im ju ż od G.J.

13 URODA P R Z Y C H O D Z I NOCĄ Bez wątpienia sen posiada bardzo duże znaczenie dla cery, ponieważ właśnie podczas nocnego odpoczynku skóra regeneruje się według dokładnie określonego cyklu. Stwierdzono, że podczas jednej porannej godziny produkuje ona dziesięć razy więcej nowych komórek niż podczas dnia. Również o poranku skóra zaczyna gromadzić zapasy wody, by - lepiej nawodniona - mogła w ciągu dnia obronić się przed szkodliwymi wpływami z zewnątrz. NAJW AŻNIEJSZE - DEMAKIJAŻ Wystarczą trzy minuty aby usunąć z twarzy wszystkie zanieczyszczenia i resztki makijażu.-w żadnym wypadku nie wolno tego ominąć, bez względu na nasze zmęczenie, gdyż ta czynność odgrywa bardzo ważną roję. Mleczko kosmetyczne oraz lonik zawierają odposkładnik iryn Die CHWILA RELAKSU Ma»aż twai zy jest lobroczynnj nie tylko dla naszego samopoczucia. ale i rozpręża po napięciach całego dnia. Ma on na celu utrzymanie elastyczności, jędrności skóry i mięśni, dlatego, przy dostatecznie częstym wykonywaniu, może przyczynić się do opóźnienia powstawania zmarszczek. Aby rozluźnienie mięśni było całkowi-»c U D O W N Y BLASK N A SZ Y C H O C Z U?«te należy masować ściśle określone miejsca bogate w zakończenia nerwowe. Najlepiej byłoby wykorzystać do tego- specjalny krem do masażu, ale można też użyć codziennego kremu lub olejku kosmetycznego. Dzięki temu zbawienny wpływ masażu zostanie wzmocniony, a palce będą lepiej się ślizgały po skórze. Trzeba jednak pamiętać, że może on, przy nieznajomości anatomii twarzy, przynieść więcej szkody niż pożytku i spowodować rozciągnięcie wiotczejącej skóry. Automasaż zaczyna się od nałożenia w kilku jscach kremu, który rozprowadza się ruchem głaskania i wklepuje opuszkami drugiego, trzeciego i czwartego palca. A oto kolejne czynności: - zacisnąwszy szczęki znajduje się mięsień policzkowy, masuje się go, wykonując trzema palcami małe kółka - usta otwiera się w kształt litery "0 ".T r/... :.;Ly posuwać się kolisty: ii uchami od ust rucn cem masuje się skrzy a następnie posuwa się górze m palnosa, ołu ku - masaż wokół oczu wykonuje się zaczynając od nasady nosa wzdłuż brwi i wracając do nasady nosa - masaż czoła - za pomocą dwóch palców wykonuje się małe. koliste ruchy od nasady nosa ku skroniom - grzbietami palców natrzepuje się podbródek i owal twarzy - na koniec całą dłonią gładzi się szyję od góry ku dołowi. Ile to raz y z d a rz a ło m i się, że n ag le oczy z a czy n a ły łzaw ić, p iec i boleć! P rzecież k a ż d e m u m oże coś w p aść do o k a i je d rażn ić. W łaśn ie k ilk a d n i te m u coś ta k ie g o m i się p rzy trafiło. N a po-, c z ą tk u m y śla ła m, że to zw y k łe p ró - c h o, k tó re sz y b k o m i w yleci. A le nic z tego! Przez kilka dni m rugałam, płak a ła m, p o c ie ra ła m i nic! R odzice z a o p atrzy li m n ie je d n a k w b a rd z o ro z re k la m o w a n e k ro p e lk i VISINE, które nie tylko usuw ają zac z erw ie n ie n ie, n a d a ją n a szy m oczom cudow ny blask, ale i łagodzą podrażnienia. Zaczęłam w ięc je używ ać, oczek u ją c e fe k tó w. N ie ste ty, n a w e t o n e n ie p o m ogły... U d ałam się w ó w czas do sp ecjalisty. O k u listk a b ez p ro b le m u u s u n ę ła z m e go o k a p ró c h o, a le k ied y z a p y ta łam, czy m ogę teraz profilaktycznie stosow a ć k ro p e lk i V ISIN E, a b y złagodzić podrażnienie pani doktor odpow ied z ia ła mi: Nie! W ż a d n y m w y p ad k u! C h y b a, że ch c e p a n i s tra c ić w z ro k. N ie w ied ziałam co m am pow iedzieć. B yłam ta k zd ziw io n a... P rz ecie ż ty le się sły szy o d o b ro czy n n y m d z ia ła n u ty ch k ro p li. J e d n a k p a n i d o k to r konty n u o w a ła : N igdy w ż y ciu nie p o z w o liłab y m sobie w k ro p lić do oczu ty c h kropli! O ne pow odują zw ężenie n a czyń krw ionośnych i m ogą doprow a dzić do ja s k ry. N iedaw n o o p e ro w a ła m m łodą kobietę, która regularnie stosow ała kropelki VISINE. M usiałam usun ą ć g a łk ę oczn ą... W ż a d n y m w y p a d k u p ro sz ę nie sto so w ać ty ch kro p li! VISI- NE używ ają chyba tylko przepici ak to rzy, k tó rz y m u sz ą d o b rze w y g ląd ać p rz e d k a m e rą... Z p rz e ra ż e n ie m s łu c h a ła m słó w p a n i d o k to r, bo p rze c ież p rz e z k ilk a d n i u ż y w a łam ty ch k ro p li... O czyw iście natychm iast odstaw iłam je w najdalszy k ą t i nie m am z a m ia ru ich ju ż w ięcej używ ać. A rodzice w trosce o m oje z d ro w ie w y d ali p o n a d 40 ty s. zł n a " re w e la c y jn e k ro p le... C ałe szczęście, że p ró c h o, k tó re w padło m i do oka nie wyszło sam o - d z ię k i te m u d o w ie d z ia łam się, ja k z b a w ie n n y w p ły w m o g ą m ieć k r o p e lk i. M am n a d z ie ję, że ci, k tó rz y to p rze c z y ta ją, ta k ż e p rz e s ta n ą je u ż y wać. Oczy m am y przecież tylko jed n e... Agnieszka Pilarczyk P i ę k n ą b y ć.... stef* r.,. V." í- tśjrt. ' J "Kobiety są kwiatami, bezustannie zwracają się do światła i ja k kwiaty potrzebują słońca, aby się rozwijać - Aleksander Dumas fot../. Żwierzycki Ę L I K S I R Y N O C Y Młoda skóra może doskonale sama zregenerować się podczas snu. Lek med. ÍW0NA UDZIK P0Ł0ŻNIK-GINEK0L0G w każdy poniedziałek, czwartek w godz GA BINET - Jarocin, os. Konstytucji 3 M aja 18 (pierwsze wejście od ul. W rocławskiej) Możliwa jest rejestracja telefoniczna codziennie za wyjątkiem wtorku w godz , t SPECJALISTA ORTOPEDA lek. med. PRZEMYSŁAW KĘSA d z ie c i i d o ro śli p ią te k J a ro c in, ul. K a rw o w s k ie g o 32 Przed trzydziestym rokiem życia, z wyjątkiem skóry wrażliwej lub bardzo suchej, używanie kremu na noc jest mało przydatne. Niestety po przekroczeniu tego wieku zdolność odnawiania skóry zmniejsza się, koniecznie jèst zatem dostarczenie jej środków wspomagających, jak kremy na noc lub zarezerwowany dla cery suchej olejek kosmetyczny. Te kilka drobnych czynności, które zabiorą niewiele czasu, pozwoli wykorzystać maksymalnie sen i przygotuje nam dobre samopoczucie na następny dzień. Na podstawie artykułu Avant d aller dormir zaczerpniętego z francuskiego miesięcznika Prima opracowała Iwona Kasprzak. S P E C J A L IS T Y C Z N Y GABINET DERMATOLOGICZNY Jarocin, os. K ościuszki 4/21 dr med. M ariola Paw laczyk przyjęcia w piątki Leczenie chorób skóry dzieci i dorosłych <r um) G.J. /J

14 PIĄTEK 16.X PROGRAM I 8.00 Dzień dobry - poranny magazyn rozmaitości 9.00 Wiadomości 9.10 Mama i ja 9.25 Domowe przedszkole 9.50 Porozmawiajmy o dzieciach "Podróż nadziei - film fab. prod. szwąjcarsko - włosko - niem ieckiej Klub Samotnych Serc Wiadomości Program dnia Telewizja Edukacyj M agazyn notow ań - D ługow ieczne mleko - Super m leko - Zdrow e obory Tylko u nas Tem at dnia - Sukces na moją m iarę Jak to je st w Anglii? - "K ontrola zanieczyszczeń środow iska" - serial dok. prod. angielskiej Tem at dnia - Sukces na moją m iarę W arszawa zaprasza - informacje o najciekawszych imprezach kulturalnych T eleplastikon Społeczne problemy współczesnej Eują m iarę D okum ent trochę inny - film "Trochę dobrze" Krzysztofa Lenga Odpowiem na każde pyta Euroturystyka M adera Być tutaj K im jestem? Tem at dnia Sukces na moją m iarę Jeśli nic Oxford, to co? - pro Ja k a szkoła? - Cu u, jest m inim um program owe? Program dnia Dla dzieci: Ciuchcia oraz film z serii "Tao, Tao" ) Język angielski dia dzieci (26) ) T eleexpress ) "T rium f cywilizacji zachodniej" (7) - serial prod. angielskiej 18.15i Każdy ma praw o Jak rzecznik z K oncert organkow y "Ci Brio" Wieczorynka - "Kacper i jego przyjaciele Wiadomości "Podróż nadziei" - film fab. prod. szw ajcarsko - włosko - niem ieckiej (1990r., 106 min.) reż. X avier Kolier, w yk. Necm ettra Cobanoglu, Nur Surer, Erniri Sivas I) Program publicystyczny 9.00 Wiadomości 5 Wiadomości 9.10 Ziarno - program red. katolickiej î "K roniki am erykańskie" dla dzieci i rodziców (13 - ost.) - "M istrzow ie" program dla dzieci - serial prod. I) M uzyka country - Nowa tra i m łodzieży oraz film z serii Krzysztof Kolum b (7) dycja - film muzyczny prod Język angielski dla dzieci (wyst. m. in. R oseanne (27) Cash, Rodney Crowell, Bill R okendroler Monroe, Buck Owens, Carl Perkins, George Strait, Randy Travis) Siódem ka w Jedynce - S pot kania z wielkimi pisarzami - Fiodor Dostojewski Zakończenie programu PROGRAM II Panorama 8.10 Program lokalny 8.40 "W ojownicze żółwie ninja" serial anim. prod Transmisja obrad Sejmu Pow itanie Panoraip? Sport - Świat sportu "Wojownicze żółwie ninja serial anim. prod. (powt.) "K ate i Allie (6) - serial ' prod W arszawski Festiw al Filmo i T eatr Telewizji: "W życiu ja k w teatrze (3) "Moje Program regionalny życie z film em - scenariusz Panoram a i reżyseria B arbara Borys S port - D am ięcka B enny Mili - angielski pro- 17.0!) 1Teleexpress gram rozryw kow y Gułag - film fab. prod. angielskiej (1985r min.) 0.10 Panoram a 0.20 Noc cykad 1.20 Zakończenie programu PROGRAM I 7.25 Program dnia 7.30 Wieści 7.40 W smudze cienia - reportaż 8.00 Rynek - agro 8.20 Z polski 8.35 Wszystko o działce Sobotnie rendez - vous - A r chitektura - Sarp Wiadomości Eko - echo - p rogram ekologiczny Podróże na celuloidzie Stanisława Szw arca - Bronikow skiego Sierra Walt D isney przedstaw ia "S u p er Baloo - Syrenka (1) Telewizyjny teatr rozmaitości: John M urrel "W spom nienia reż. Irena Wollen, w yk. A nna Polony, Jerzy T rela (spektakl o Sarze Bernhardt) Sobotnie rendez - vous - A r ch itektura - Sarp "Rycerze m altańscy - film dok. Elżbiety Dzikowskiej i Tony H alika "D om ek na prerii" (16) "N arzeczona doktora - serial prod. reż. Roger Young, w yk. Da Wiecznie zielone - teleturniej vid Keith, Malcolm McDowell, D avid Schet. Amery- muzyczny Pegaz kański sportow iec przeby Małe wiadomości DD - program wający w Moskwie pada ofiarą prow okacji zm onto dzieci inform acyjny dla wanej przez KGB. W kon Wieczorynka "Przygód kilka sekw encji zostaje zesłany do łagru znajdującego się na wróbla Ć w nka" Wiadomości arktycznym półwyspie Ko Polskie ZOO la. Czy A m erykanin przy "M iecz z kraju B uskido stosuje się do panujących tam nieludzkich w aru n ków, czy też podejmie próbę ucieczki, której powodzenie jest więcej niż wątp- - film fab. prod.. Jest rok Japonia. A m erykańska flota przypływ a do Jokoham y z m isją naw iązania - za w szelką cenę - "stosunków dyplom atycznych. Jej doskonałe uzbrojenie robi w rażenie i to pow oduje, że szogun Tokugaw a przyjm uje każde z żądań A m erykanów. Jednak nie wszyscy panow ie japońscy godzą się z zaistniałą sytuacją. Będą próbow ali pozbyć się intruzów. Czy dojdzie do zrealizow ania am erykańskiej misji? Ja k ą rolę odegra w rozwoju akcji tytułow y miecz Buskido? Portret - Agnieszka Osiecka Wiadomości Sportowa sobota "E m anuelle - film fab. prod. francuskiej (1974r 92 m in.) reż. J u s t Jaeckin, w yk. Silvia K ristel, M arika Green, Daniel Sarky 1.05 Kanał 5 - program rozrywkowy 1.50 Zakończenie programu PROGRAM II 7.30 Peryskop - wojskowy m agazyn publicystyczny 8.00 Panoram a 8.05 Ulica Sezam kow a - program dla dzieci 9.05 Ona - magazyn dla kobiet 9.25 Pow itanie 9.30 Tacy sam i - program w języku migowym 9.50 Magazyn przechodnia Wspólnota w kulturze A rtysta i jego św iat - "A rtyści i m odele - Mijające widowisko. Jacques Louis D avid (2) - film dok. prod. angielskiej S eans filmowy - program Ewy Banaszkiewicz K lub Yuppies? - program dla młodzieży W zrockowa lista przebojów Marka Nicdźwicckiego Auto - magazyn Studio sp o rt - O ne Top C up 92 (żeglarstwo) Misz - Masz - magazyn Róbta co chceta - program Jerzego Owsiaka Image Style w modzie Zwierzęta św iata - Wieiki rów afrykański (1) - "Ślady stóp w dolinie" (1) - film dok. prod. angielskiej Lekarz domowy Pow itanie Zapom niana kultura (1J- Zam ek K rzyżtopór - symbol sarm atyzm u Losow anie gier liczbowych totalizatora sportowego Panoram a "P ełn a chata (16) serial prod Moda pod gwiazdami - prezentacja nąjw ybitniejszyeh kreatorów m ody włoskiej (1) Program lokalny Halo dzieci - "Opowieści kapita. a filinu polskiego: "Nóż w w odzie" (1961i\, 95 min.) reż. R om an Polański, wyk. Leon Niemczyk, Jola n ta Umecka, Zygm unt Malanowicz W ielki sp o rt - A uto - moto Panoram a TELEWIZJA Słowo na niedzielę W rocznicę śmierci Fryderyk a Chopina: koncert fortepianow y E-m oil op. 11 gra D ang Thai S an M ąż pani am basador" (11) - serial prod. francuskiej Rivenalia 92 (2) - przegląd kabaretow y P anoram a 0.10 Rock noc 1.10 Zakończenie programu NIEDZIELA 18.X PROGRAM I 6.55 Program dnia 7.00 "Podw odna odyseja ekipy kapitana C ousteau" - Sm ok z G alapagos" - serial dok. prod. francuskiej 7.45 Rolnictwo na świecie 8.00 Dylem aty 8.20 Notowania 8.45 Polskie ZOO (powt.) 9.00 Film dla dzieci: Zamek E u reki" (7) - serial prod T eleranek 9.50 "Dzieci z ulicy D egrassi (7) serial prod. kanadyjskiej Język angielski dla dzieci (28) "W 80 dni dookoła św iata" (7-ost.) - W ostatniej chw i li - serial dok. prod. angielskiej Morze - magazyn Tydzień - magazyn rolniczy Telewizyjny koncert życzeń T eatr dla dzieci: Ja n Brzechwa K siężniczka na ziarnku grochu" - reż. A ndrzej Maj, wyk. A nna Polony, A nna Dymna, Edward Lubaszen- ko Z kam erą w śród zw ierząt - Zwierzęta nocy W starym kinie: "D ziennik upadłej dziew czyny - film obyczajowy prod. niemieckiej (192i)r 95 min.) reż. G eorge Wilhelm Pabst, w yk. Louise B rooks, F ritz R asp, Josef R ovensky P ieprz i w anilia Z nami przez św iut - "Obecność przeszłości C ountry A m eryka (4) T eleexpress "D ynastia ) Śpiew nik doi czm arka erial prod W ieczorynka: W alt D isney przedstawia - "Nowe przygody Kubusia Puchatka Wiadomości "W olter-człow iekniezw ykły (4). "P ru sk ie burze - serial prod. francuskiej Pam iętasz Jędrek - program wspomnieniowy o Andrzeju Zausze - udział biorą m. in. D anuta Rinn, M aryla Rodowicz, Zbigniew Wodecki, A ndrzej Sikorowski, Włodzimierz Korcz Sportowa niedziela Wokół wielkiej sceny - magazyn operow y P iotra Nędzyńskiego Kino europejskie: "D avid" - film fab. prod. niem ieckiej (1979r., 121 m in.) reż. P eter Liliethal, w yk. M ario Fischel, W alter T raub, Irene Vrkljan. Film prod. niemieckiej z Franciszkiem Pieczk ą w jednej z ról, z m uzyką Wojciecha Kilara. Jest ekranizacją powieści Joela K oniga i opow iada o losach m łodego niem ieckiego Żyda. Rok W Niemczech dochodzi do głosu faszyzm. Rozpoczynają się prześladow ania i wywóz żydowskich rodzin. B ohater filmu cudem unika śm ierci, ałe jego rodzina zostaje wywieziona w nieznanym kierunku. Ciągły strach, poczucie zagrożenia odtaâ k ierują jego życiem. W końcu udaje m u się opuścić Niemcy... Film ma wymowę ogólnoludzką, podejm uje tem at tzw. odpowicdzialnośei.politycznej i w pływ u polityki na losy ludzkości Zakończenie programu PROGRAM II 7.30 Przegląd tygodnia (dla niesłyszących) 8.0IJ "Mała księżniczka - "Tajem nica pana z sąsiedztw a - serial anim. prod. japońskiej 8.25 Film dla niesłyszących: "W olter, człowiek niezw ykły (3) -. "P ruskie burze" - serial prod. francuskiej 9.20 Słowo na niedzielę (dla niesłyszących) 9.25 Pow itanie ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W JAROCINIE zawiadamia członków Spółdzielni, że dysponuje wolnymi mieszkaniami w budynku 40-o rodzinnym nr 26 os. Konstytucji 3 Maja. Członek m usi wnieść 100 % wartości m ieszkania w postaci gotówki w zględnie kredyt hipoteczny w wysokości do 80 % wartości mieszkania. Deklaracje chęci objęcia mieszkań prosimy składać w biurze Spółdzielni (pok. nr 4), w terminie do dnia 31 października 1992 r. Powyższe deklaracje realizowane będą zgodnie z kolejnością zawartych umów o przydział mieszkania.,r u«. I>HTJ»AGROBUD«informuje, że na życzenie Klientów z dniem 19 października br. sklep-hurtownia czynne będą: poniedziałek - piątek: w każdą sobotę: Polecam y J T \ - ph'u'. US,U9' s " u f Kościuszki 43 stolarskie tei SfeWi\\ AGROBUD «K 5S W. P o n a d to przypom n o m y, ze p ro w a d zim y usługi o u d o w lo n o oraz sprzedaż następujgcych m ateriałów budowlanych: Płytki ceramiczne: ścienne, podłogowe, elewacyjne Wykładziny podłogow e PCV oraz dywanowe Urzgdzenia sanitarne: umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, kompakty, pisuary, bidety, wanny, brodziki, kabiny natryskowe 0 Armatura instalacyjna, rury i kształtki PCV Materiały izolacyjne: papa, lepik, styropian, wełna mineralna f i A także inne towary na specjalne zamówienie C E N Y K O N K U R E N C Y J N E Przy odbiorach hurtowych możliwość negocjacji cen, a przy zakupach calopojazdowych zapewniamy bezpłatny transport. Sklep i Hurtownia Jarocin, ul. Moniuszki 28, tel ; 14 G.J

15 9.30 Programy lokalne Bogusław Kaczyński zaprasza dzieci: "B ajka o koniku G arbusku - reż. Z. Tulubiew, wyk. Maja Plisiecka, W ładimira W asiljewa. Alla Szczerbinina 'R odzinny bum erang (25) - serial prod. australijsko - angielskiej Kresowe korzenie (1) - Spotkanie z Korą Podróże w czasie i przestrzeni: "Powstawanie kontynentu " (2) - "Bogata pustynia" - serial dokumentalny prod. angielskiej W arszawski Festiw al Film o wy Zwierzęta w okół nas Podaj łapę Przecież to znamy - hum oreska A ntoniego Dworzaka - gra i mówi W aldem ar Malicki.5.00 W ydarzenie tygodnia.5.30 Godzina z H?nn B arbcrą - filmy animowane dla dzie Program dnia 6.30 Panoram a 6.40 Cudow ne lata "Dom. który zbudował Jack - serial prod Literatura niepokorna - Leopold Tyrmand 8.00 Film dok Życie i śm ierć (2) - spotkanie z Korą 8.30 Halo dzieci - "Opowieści k a pitana Misia" 8.35 "Dom tow arow y" - komedia prod. < 194Lr., 80 min.) reż. C harles Riesner, wyk. G roucho M arx. Chico M arx, H arpo M arx '.0.00 Kobiety (3) - spotkanie z K o rą «.10 Telekonferencja Dwójki Panorama Koło fortuny - teleturniej Mężczyźni (4) spotkanie z Korą Piwnica pod baranami - reportaż "M arlene D ietrich" - film dokum entalny Religia drzew (5) - spotkanie z Korą Panorama 0.10 M andala sztuki (3) - "Dzień pow ietrza 0.25 Żakończenie programu PONIEDZIAŁEK 19.X PROGRAM I 6.00 Kawa czy herbata 9.00 Wiadomości 9.10 Program dnia 9.15 Mama i ja 9.25 Dla dzieci: Przedszkolny koncert życzeń "D ynastia" (158) - serial prod "Pierw sze 365 dni życia dziecka (7) "D ziecko ma ju ż siedem m iesięcy" - serial dok. prod. niemieckiej En vogue - historia videoclipów Wiadomości Program dnia Telewizja Edukacyj Język francuski (C) Św iątynie przyrody - Park Serengeti - film w wersji franc Język niemiecki (7) Oblicza A ustrii - O chrona zabytkowych osiedli chłopskich - film w w ersji niemie Język włoski (7) Język angielski (7) " A l f - serial komediowy prod. w wersji ang Prezentacje - Szkoła - Po obu stronach granicy Program dnia Luz - program nastolatków Teleexpress "A lf' - serial kom ediowy prod Fotogram - m agazyn fotograficzny "M agazynio" - program satyryczny Krzysztofa Ja ro szyńskiego i Stefana Friedm anna Z Polski rodem - m agazyn polonijny Polska z oddali Jan Nowak Jeziorański Wieczorynka Wiadomości A ntena T eatr telewizji - Sofokles - Król E dyp", reż. Laco Adam ik w yk. Ja n Frycz, Teresa Budzisz - Krzyżanowska, Jerzy Trela, Jan Pe T am a - film dok. Jerzego Kaliny Wiadomości "Pogranicze w ogniu (8) serial TP Mam nadzieję, więc jestem - reportaż Andrzeja P ankiewicza o wsi B rudniec nad W krą Zakończenie programu PROGRAM n 8.00 Panoram a 8.10 Programy lokalne 8.40 "Tajem nicze złote m iasta - serial anim. prod. japońsko - francuskiej 9.10 "Pokolenia - serial prod K olekcjoner Język angielski (33) Przeboje MTV Na życzenie - powtórka najciekaw szych program ów Dwójki ( Przerwa) Powitanie Panoram a Sport - Z wiatrem i pod wiatr "Tajem nicze złote m iasta - serial anim ow any prod. ja pońsko - francuskiej (powt.) Przegląd kronik filmowych Polska K ronika Filmowa Program lokalny "Pokolenia - serial prod. (powt.) "T usitala (2) - serial prod. ang. - australijskiej "Dzieciaki, kłopoty i m y (8) - serial kom ediowy prod Nic m a się z czego śm iać program rozryw kow y wyk. zespół teatru Rampu Panoram a S port Bez znieczulenia - program Wiesława Walendziaka K oncert W ielkiej O rkiestry Symfonicznej PRiTV w K a towicach pod dyrekcją Antoniego Wita; soliści: Jerzy narrator is.rzyszxoi tvoinergcr. chór mieszany P aństwowej Filharm onii Śląskiej w K atow icach - H ektor Berloiz: m onodram liryczny "Leilo" To nic je st spraw iedliw e: "Dzieci porzucone" - rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka Panoram a 0.10 Zakończenie programu WTOREK 20.X PROGRAM I 8.00 Dzień dobry - poranny magazyn rozmaitości 9.00 Wiadomości 9.10 M am a i ja 9.25 Domowe przedszkole 9.50 Porozmawiajmy o dzieciach "Pogranicze w ogniu (8) - serial TP (powt. z poniedz.) Przyjemne z pożytecznym Gotowanie na ekranie - magazyn kulinarny Wiadomości Program dnia Telewizja Edukacyjna Magazyn notowań: W szystko o kozach - Kozie delikatesy Św iat chem ii (?) - Wiązania chemiczne - serial popularno-naukowy prod K uchnia - T w arde powiet Fizyka pólżartein - Energia z pow ietrza - serial dok. prod. niem ieckiej Rysuj z nami Surow ce - Soja - serial prod. niem ieckiej Spotkania z cywilizacją (nowości nauki i techniki) Co? Jak? Dlaczego? - Dżwig Klub domowego kom putera Przybysze z M atplanety - D rugie danie z ryb My w kosm osie - historia astronautyki Nasz Bałtyk (3) Program dnia Dla dzieci: T ik -ta k oraz film z serii "D ennis - zawadiak a Język angielski dla dzieci (29) Teleexpress "K rólik Bugs przedstaw ia" - serial anim. prod "M urphy Brow n - serial komediowy prod Rewizja nadzw yczajna: Policja granatow a - program D ariusza Baliszewskiego Armie świata: Armia Danii - wojskowy program publicystyczny Wieczorynka Wiadomości Arcydzieła sztuki filmowej - Do u traty tchu - film fab. prod. francuskiej (1959r.. 90 min.) - reż. Jean-L uc Godard. wyk. Jean-P aul Belm ondo, Jean Seberg G ra o pieniądze - m agazyn gospodarczy Telem uzak - m agazyn m u zyki rozrywkowej Wiadomości W ieczór z... posiadaczem - program M ichała O górka z udziałem B eaty Tyszkiewicz, Agnieszki Osieckiej a.wu panoram a 8.10 Program lokalny 8.40 "K apitan P laneta i Planetarianie - serial anim. prod Pokolenia - serial prod Świat kobiet - magazyn Język włoski dla początkujących (3) Tęzyk angielski w nauce i technice (3) Język francuski (3) Na życzenie - powtórka najciekaw szych program ów Dwójki ( Przerwa) Powitanie Panoram a Z kart krakowskiego archiw um - K aw iarnie K apitan P laneta i Planetarianie - serial anim. prod. (powt.) Ojczyzna - polszczyzna - Nagłówki w "Gazecie Wyborczej Moja wiara Programy lokalne "Pokolenia" - serial prod. (powt.) Europuzzle "A lan P ark er" - film dok. prod. angielskiej R eporterzy Dwójki przedstaw iają "R zeka Łódź" - św iatow e spotkanie Łodzian - relacja ze zjazdu mieszkańców Łodzi września Panoram a Sport Koło fortuny - teleturniej Bocznym i drogam i" - film fab. prod. (1981r 95 min.) reż. M artin R itt, wyk. Sally Field, Tom my Lee Jo nes, David K.oith Panoram a 0.10 Zakończenie programu ŚRODA 21.X PROGRAM Dzień dobry - poranny magazyn rozmaitości 9.00 Wiadomości 9.10 M am a i ja 9.25 Domowe przedszkole 9.50 Porozmawiajmy o dzieciach A rcydzieła sztuki filmowej - Do u traty tchu - film fab. prod. franc. (powt. z wtorku) Dalecy a bliscy - magazyn mniejszości narodowych Wiadomości Program dnia Telewizja Edukacyj M agazyn notow ań - Nowe przepisy Zam iast zlewni - Mleczarnia Miejsca niezwykłe - Nevers Kronika 70 - Rok A rsenał-c hw ała i rzeczywistość losu żołnierza Miejsca niezw ykłe - Voquais Tajne archiw um - Zamach na Hitlera Miejsca niezwykłe - Konewka Co się stało...? - Październik Sensacje XX wieku - Zabójstwo Roberta Kennedy'ego P an Adam - obraz 4, czyli największy mój śukces teatralny - spotkanie z A dam em H anuszkiewiczom Dzieło, arcydzieło, kicz i Janusza Korwina - Mikke Stanisław W yspiański Pow rót Bardów - P io tr B ar- - Meble i w nętrza tolc?yk Szkoły w Europie - Różnorodność i zmiana 0.15 Zakończenie programu (Francja) io.uo Uia mioclycn widzów: Moj program na antenie oraz film prod. ang. z serii: "O d dział dziecięcy Teleexpress "Na wariackich papierach (3) - serial prod Klinika zdrowego człowieka L aboratorium - Podsłuchiw anie w szechśw iata (3) - Granice kosmosu W ieczorynka - Miś K uleczk a Wiadomości Studio sport - mecz piłki nożnej W arianty - program p u b licystyczny Piosenki z butiku Wiadomości Z biegiem lat, z biegiem dni" (8-ost.) - "K raków Zakończenie programu PROGRAM II 8.00 Panorama 8.10 Program lokalny 8.40 "P iłk arze - serial anim. prod. japońskiej 9.10 "P okolenia" - serial prod Świat kobiet - magazyn Język angielski (3) Język niemiecki (3) Na życzenie - powtórka najciekaw szych program ów Dwójki ( Przerwa) Pow itanie P anoram a Sport - Gem, set, mecz - m a gazyn tenisowy Losowanie gier liczbowych totalizatora sportowego "P iłkarze" - serial anim. prod. japońskiej (powt.) E kostres G iełda - m agazyn kupców i Program lokalny "P okolenia" - serial prod. (powt.) P erły z lam usa: "K rólow a K elly - m elodram at prod. z 1929r., reż. Erich von Stroheim, w yk. Gloria Svanson, Seena Owen. Walter Vyron Ekspress reporterów Panoram a Jazz Jamboree '92: Manhattan Transfer - koncert "Z apom nieć - film dok. o Leszku Goździku, uczestn ik u w ydarzeń październik a R atujm y Nowomowę - film dok. Stanisława Kuźnika P anoram a 0.10 M andala sztuki (4) - Dzień wody 0.25 Zakończenie programu przem ysłowców PROGRAM Dzień dobry - poranny m a gazyn rozmaitości 9.00 Wiadomości 9.10 M am a i ja 9.25 Domowe przedszkole 9.50 Porozm aw iajm y o dzieciach "C olum bo (5) - serial prod Zołnież nieznany - wojskow y program publicystyczny Wiadomości Program dnia Telewizja Edukacyjna M agazyn notow ań - Co to jest ekoland? I 2.au K owstawam e kontynentu (3-ost.) - Wielka rzeka - serial dok. prod. angielskiej Eko - lego - F jak fenologia Nie tylko dinozaury Trzydzieści na pięćdziesiąt, czyli zam knięty krąg - Kampinowski Park Narodowy Zwierzęta św iata - Wielki rów afrykański (2) - Ślady stóp w dolinie - film dok. prod. angielskiej Rzeźba Polski - Ordowik, sylur Najlepsi na start, czyli 1500 sekund ze zwierzętami Program dnia D la m łodych widzów - K w ant oraz "Animals in action Teleexpress "Sława" (15) - serial muzyczny prod Co nas obchodzi M aastricht (rolnictwo) Inna m uzyka - Taniec słońca (taniec hinduski) w yk. Michaił Kriwczuk Magazyn katolicki Tęczowy m ini - box W ieczorynka - W esoła siódem ka Wiadomości Colum bo (5) - serial prod Tylko w Jedynce Wiadomości Reporter - magazyn Studio sport - turniej tenisa stołowego 0.05 Język włoski dla początkujących (3) 0.20 Zakończenie programu PROGRAM II 8.00 P anoram a 8.10 Program lokalny 8.40 "Nowe przygody H e - Man a - serial anim. prod "Pokolenia" - serial prod Świat kobiet Koncert UB-40 i R oberta P a lm era Na życzenie - powtórki najciekaw szych program ów Dwójki Przerwa Pow itanie Panoram a Język angielski w nauce i te chnice (3) Nowe przygody H e - M a n a - serial anim. prod M ultihobby Rozmowy o Rzeczyniepos- politej A leksandra M ałachowskiego Program lokalny "P okolenia" - serial prod. (powt.) Europuzzle (powt.) Cyw ilny front - serial prod. (1991r 45 min.) reż. Ron Lngom arsino, wyk. K yle Chandler, Sammi Davis-Voss, K en Je n kins, Mimi Kennedy i inni Cienie życia Jazz Jam boree '92 - transm i sja koncertu P anoram a S port Koło fortuny - teleturniej T eatr sensacji: P e te r Cheyney - Kat czeka niecierpliw ie (1) rtż. Krzysztof Iw anow ski, w yk. Rom an W ilhelmi, B eata Tyszkie "Zdrajcy ojczyzny film dokum entalny 0.10 Panoram a 0.20 Zakończenie programu P A P I E R O S Y m.in. MOCNE zł, MARS zł, POPULARNE Poz zl, KLUBOWE zl i in. w sumie 60 gat. papierosów krajowych i zagranicznych HURTOWNIA - JAROCIN - UL. MONIUSZKI 17 czynna codziennie i wszystkie soboty Istnieje m ożliw ość u zyskania jeszcze k o rzy stn iejszej m arży i p rze d łu ż en ia term inu płatności w przypadku dużych odbiorów. U PR Z E JM IE Z A P R A S Z A M Y LEK. MED. WOJCIECH MANISZEWSKI Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Jarocinie przyjmuje: w torek, czw artek w gabinecie pryw atnym, tel JAROCIN, UL. KASPRZAKA 9 (obok Szkoły Podstaw ow ej N r 5) G.J. 15

16 H O R O S K O P BARAN <21 III - 20 IV) N ie p o d e jm u j z b y t w ie lu z a d ań, bo m o żesz n ie p o d o łać. P rz e d T o b ą tro c h ę p ro b le m ó w o so b isty ch - sp ró b u j się sz y b k o z n im i u p o rać. W sp ra w a c h sercow ych stopniow e, ale coraz szybsze w zloty. Twój dobry dzień - niedziela. B Y K (21 IV - 21 V) C zek a C ię w iele w ra ż e ń. N ie b ro ń się p rze d p rzy g o d ą i... po p ro stu poszalej. S e rce zn ó w p e łn e n a d z ie i, a w k ieszen i d źw ięczy g ro szem. W p ra c y p o m y śln a atm osfera - m ożesz realizow ać przygotow yw ane projekty. Twój dobry dzień - so b o ta. B L IŹ N IĘ T A (22 V - 21 VI) Początek tygodnia to stresy i n apięcie. M usisz m yśleć tylko o sobie - inaczej z b y t d łu g o b ę d z ie sz d o ch o d ził do sie b ie. P e w n y c h rzeczy n ie d a się z m ie n ić i T y nie m u sisz się o ty m przekonyw ać na w łasnej skórze. Pom y śln y d z ie ń - w to rek. R A K (22 VI - 22 VII) Nie ro zm y śla j, co b y było, gdyby... Z ajm ij się ty m, co Cię c z e k a n a co d zień. K ło p o ty w p racy i w d om u szybko m iną, gdy tylko się uśm iechn iesz. P o n a d to n o w a z n ajo m o ść d o d a Ci skrzydeł. Pom yślny dzień - środa. LEW (23 V II - 22 V III) N ie n a rz e k a j, ty lk o w eź się so lid n ie d o p racy! C zas nag li i n a ro z p a m ię ty w anie jest ju ż za późno. Spraw y ro dzinne odłóż na potem - m ogą poczek ać, b y le nie za d łu g o. W ażna ro zm o w a w p ią te k, n a to m ia s t Tw ój d o b ry d zień - n ied ziela. PANNA (23 VIII - 22 IX) N iespodziew ana gotów ka, choć niezbyt duża, w płynie na zm ianę najbliższych planów. M ożesz m yśleć pow ażn ie o in w e s to w a n iu w in tr a tn y in te re s, ale pod w arunkiem dokładnego rozw a ż e n ia w sz y stk ic h w y d a tk ó w. U w a żaj n a L w a, T w ój d o b ry d z ie ń - p o n ie d ziałek. W A G A (23 IX - 22 X) Je że li liczysz n a p rzy c h y ln o ść losu, to lep iej od r a z u z re z y g n u j z całeg o p rzed sięw zięcia. G w iazd y n ie b ę d ą T o bie w tym tygodniu przychylne. Pow a żnie zre w id u j sw o je sz an se, a p rzed e w szy stk im m ożliw ości, a o k a ż e się że m usisz- liczyć n a o d ro b in ę szczęścia. Tw ój d o b ry d zień - śro d a. S K O R P IO N (23 X - 22 X I) Nie m artw się kłopotam i finansow y m i - w n ajb liższy ch d n ia c h w sz y stk o się zm ieni. Uważaj natom iast n a zdrowie. Zm ienna pogoda m oże Ci przysp o rz y ć w ie le k ło p o tó w. S p o d ziew aj się ta k ż e w iz y ty k o g o ś z d a le k a. Tw ój dobry dzień - czw artek. S T R Z E L E C (23 X I - 21 X II) Ktoś, o kim tak w iele m yślisz, odw z a jem n ia T w o je u czu cia. A le sa m y m m y śle n ie m J a ro c in a n ie zb u d o w an o. A w ięc działaj i to en erg ic zn ie. C zasu m asz w iele, w p ra c y u k ła d y p o m y śln e. T y d z ień ja k ic h m ało w ro k u! T w ój pom yślny dzień - sobota. KOZIOROŻEC (22 X II - 20 I) Najwyższy czas aby pow ażnie po tra k to w a ć sw o je o b o w iązki. Tw ój p rze ło ż o n y b a c zn ie C ię o b se rw u je i m o żesz m ie ć n iep rz je m n o ści. W d o m u konieczna jest Tw oja obecność i en ergiczne działanie. Pom yślny dzień - sob o ta. W O D N IK (21 I - 20 II) Zacznij dbać o zdrow ie i nie bagatelizuj o b jaw ó w złeg o s a m o p o czu cia. J e śli m o żesz - w eź u rlo p, je ś li n ie - so lid n ie w y p o czn ij w w e e k e n d. M ożesz spow iedziew ać się pew nego zw iększenia stan u m a ją tk o w e g o - p ro b le m e m będzie je g o w y k o rz y sta n ie. T w ój p o m y śln y d z ie ń - w to re k. R Y B Y (21 I I - 20 III) B ardzo dużo zależy od tego, jak pok ie ru je s z ro zm o w ą d o ty czącą T w o ich p la n ó w zaw o d o w y ch. P o s ta ra j się trz y m a ć n e rw y n a w o d zy i g raj n a c ałeg o z z im n ą k rw ią. W d o m u n a le ż y liczyć się z d łu ższą w iz y tą k rew n y c h i to całkiem sym patycznych. Pom yśln y d z ie ń - p o n ied z ia łe k. KRZYŻÓW KA NR 78 f / w j ł a w u! f f O V A T WCIAZ-X / dziecko. / e id z r e t y V HiA,KA4. V.C íteow : W śród p raw id ło w y c h ro zw iązań k z y ż ó w k i n r 76 n a g ro d y w y losow ali: M aciej Ł o w iń sk i, B rz o stó w 22 (50 tys. zł), P rz e m y s ła w R y b k a, J a ro c in, ul. P ro ś n ia n a 12 (30 ty s. zł), Ł u k a sz K ałm u ck i, W itaszyce, ul. M ick iew icza 13 (20 tys. zł). N atom iast w śród praw idło w y ch ro zw ią z a ń fo to zag ad k i n r 11 (fo to g rafia p rz e d s ta w ia ła p łask o rz eź b ę n a k a m ie n ic y n r 20 n a R y n k u w J a ro c i nie) n a g ro d y (po 20 ty s. zł) w ylo so w ali: A ntoni K arliński, Jarocin, ul. W olności FO TO ZAG AD KA ( (UP KIBWWICĄ K j A r a s f u " m m m r 34, K ry s ty n a P ó łro ln ic z a k, J a ro c in, ul. Ś w. D u c h a 102 o raz S ta m isła w a Zięciak, J a ro c in, R y n e k 20. P o o d b ió r n a g ró d p ro sim y się zg łaszać do B iu ra O głoszeń G azety (Rynek Ratusz). R ozw iązanie krzyżówki nr 76: Poziomo: 3) ję z y k, 5) ja rz m o, 7) lilijk a, 11) d u d e k, 12) m o rd, 13) m a ta d o r, 14) d ru id, 15) g a p a, 16) k o lo n at. Pionowo: 1) m a k u la tu ra, 2) szlem ik, 3) jo l, 4) k w a d ra t, 6) m ik a d o, 8) im ag o, 9) jo d a n, 10) k ro p a. N R 1 2 Gdzie znajduje się przedstaw iony na fo to grafii mechanizm zegarow y i z którego roku pochodzi? P o z io m o : 6) stała m ieszkanka, 7) do dywanów, 12) gatunek łososia, 13) m ęstw o. 14) pow ab, 15) napój alkoholow y. 16) przy zapalniku, 17) matka. P io n o w o : 1) smyk, 2) w w yścigu, 3) n ab o żeń stw o, 4) budynek w ojskow y, 5) kwietnik, 8) nic, 9) układ, 10) grubianin, 11) stragan. Rozwiązania krzyżówki i fotozagadki prosimy przysyłać (lub dostarczać) wraz kuponami do Biura Ogłoszeń Gazety (Rynek Ratusz) w term inie do 24 października br. Wśród prawidłowych rozwiązań krzyżówki wylosowane zostaną trzy nagrody pieniężne (50 tys. zł, 30 tys. zł i 20 tys. zł), natomiast fotozagadki w ylosowane zostaną trzy nagrody po 20 tys. zł. Gazeta Jarocińska R EDAGUJE Z E S P Ó Ł : Beata Frąckow iak. Jacck Kaliszan. Aleksandra Pilarczyk. Piotr Piotrowicz, Władysław Staśkicwicz (redaktor naczelny), Bogdan Udzik, Janusz Zwicrzycki STA LE W SPÓ ŁPR A C U JĄ : Leszek Bajda. Eugeniusz Czarny, Ewa Kostołowska, Marek Marciniak, Tomasz Mikołajczak, Hieronim "R onnie" Scigacz, A rtur Pawlak W YDAW CA: Spółka W ydawnicza "A L D U S DRUK: Zakład Poligraficzny WWP, Poznań, ul. Ziębicka 16 ADRES REDAKCJI: Jarocin, ul. Węglowa 16, lel/fax BIURO OGŁOSZEŃ : Jarocin, Rynek Ratusz, teł (kierownik - Regina Błaszak), czynne poniedziałek, środa, czwartek: , wtorek, piątek: , sobota: Redakcja nic odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i rubryki "Sygnały od Czytelników. Anonim ów nie publikujemy. M ateriałów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegam y sobie praw o skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 2 (2 2 4 ) ISSN 1 2 3 0-8 5 1 X 13 stycznia 1995 r. 7 0 0 0 zł W numerze: 2 Czy burmistrz boi się urzędników? rozmowa z Pawłem Jachowskim s.5 Nie jestem

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze:

Jarocińska. Rumiankowe święto. numerze: CO 0 N CO o Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ numerze: Szkolne remonty raport o przygotowaniach do roku szkolnego s.5 Biblioteka w kuchni s.6 Dobrze sypnęło żniwa '95 s.7 Rumiankowe święta s. 12-13

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. JYGODHiK RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY '

Gazeta Jarocińska. JYGODHiK RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY ' Gazeta Jarocińska JYGODHiK NUMER 3 Jarocin, 19 października 1990 r. j CENA 1000 zl RADNI BIORĄ SIĘ DO PRACY ' Na diuóch posiedzeniach 19 i 24 października zrealizowany ma być porządek obrad IV Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd.

Gazeta Jarocińska. Dziś 24 STRONY. D la kogo Herbapol? Ubezpieczenie OC. str. 9-16 JOB nr 2 str.7-8. Starowicz przesunął przyjazd. Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 46 (164) IV Jarocin, 19 listopada 1993 r. D la kogo Herbapol? Pracownicy Herbapolu w Klęce domagają się zwiększenia liczby akcji przeznaczonych dla załogi

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3

BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3 Głosuj na Piotra Kupichę, pomóż Hospicjum Cordis Więcej na str. 7 BRUTALNY ROZBÓJ W WINDZIE NA WYSOCKIEGO WIĘCEJ NA STR. 3 Ponad stan na koszt gminy WIĘCEJ NA STR. 9 Mysłowice - prawa m iejskie 1360 r.

Bardziej szczegółowo

Nie żyje Andrzej Tułaza

Nie żyje Andrzej Tułaza Z POLICJI NOWE MIASTO KOTLIN Poszukiwany dwoma listami gończymi przyszedł z pytaniem na policję s. 4 ŚMIERTELNE POBICIE W DĘBNIE Bili go rękoma i kijem, kopali. Mężczyzna zmarł. s. 5 Za ukradzioną siostrze

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia

Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki. Aby ratować sytuację, bo wizja nadmiernego zadłużenia potkajmysję przy iirnaoi IÜD02dM M [ ka)20 Lokale WQoP00 020QQ0 od J00 do 20J00 Wirtualny Turystyczny Rajd - Poznaj nasze miasto do wygrania atrakcyjne upominki ZCZEGÓŁY NA TR. 4 Urzędnicy - podzielcie

Bardziej szczegółowo

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą

lokalne W IADOMOŚCI nr 4 Do Częstochowy miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą W IADOMOŚCI nr 4 lipiec 1999 miesięcznik mieszkańców Gminy Nowe Miasto nad Wartą lokalne ROKI W ostatnią sobotę czerwca ponad trzy tysiące osób bawiło się na zorganizowanych nad Wartą w Nowym M ieście

Bardziej szczegółowo

Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które

Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które Nadchodzi czas Świąt Wielkanocnych, świąt, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują zwycięstwo życia nad śmiercią i są okresem powszechnej radości. Budząca się do życia przyroda, pojawiające się pierwsze

Bardziej szczegółowo

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy Zdobyła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitaromania 2012. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr

Bardziej szczegółowo

]! N F O R M A T D R M I E J S K I

]! N F O R M A T D R M I E J S K I ]! N F O R M A T D R M I E J S K I www.puszczykowo.pl luty (2) 2 0 0 3 r. nr 2 (135) IS SN 1231-8493 e-moil: um@puszczykowo.pl W io sn a w P u s zc zy k o w ie? Pomimo srogich mrozów, w Puszczykowie czuje

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

Nr 38 (1041) 24 września 2010 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT)

Nr 38 (1041) 24 września 2010 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT) Nr ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,80 zł (0% VAT) 2 I NFORMACJE Gazeta Jarocińska komentarz Ogród Marzeń - Fundacja Gazety Jarocińskiej PIOTR PIOTROWICZ Ogród Marzeń tak nazywa się fundacja powołana

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT)

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) s. 10 2 GAZETA JAROCIŃSKA 9 (1064) 4 marca 2011 SONDA Niewielu bawiło się w karnawale Czytelników portalu spytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Zakopali psa. Jarota dostanie 105 tys. zł. Szwaczki bez ZUS-u. 30 milionów w Górze. Pospolite ruszenie w przedszkolach

Zakopali psa. Jarota dostanie 105 tys. zł. Szwaczki bez ZUS-u. 30 milionów w Górze. Pospolite ruszenie w przedszkolach Nr ISSN 1230-851X Cena 2,50 zł Nr indexu 34382X (0% VAT) Zakopali psa z łańcuchem Rażące przypadki naruszenia ustawy o ochronie zwierząt stwierdzili w Jaraczewie policjanci z miejscowego Rewiru Dzielnicowych.

Bardziej szczegółowo

PIJANY ROSJANIN JECHAŁ TIREM

PIJANY ROSJANIN JECHAŁ TIREM Pochowany dwukrotnie Mieczysław T. miał pogrzeb w Wigilię. Dziesięć dni później znów go pochowano s. 3 Nr 3 (1162) 18 stycznia 2013 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) PIJANY ROSJANIN

Bardziej szczegółowo

zdrowie i uroda s. VI Nr 3 (1006) 22 stycznia 2010 ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł www.jarocinska.pl Nr indexu 34382X (0% VAT) s.

zdrowie i uroda s. VI Nr 3 (1006) 22 stycznia 2010 ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł www.jarocinska.pl Nr indexu 34382X (0% VAT) s. Nr ISSN 1230-851X Cena 2,80 zł Nr indexu 34382X (0% VAT),, s. VI s. 7 MAGAZYN zdrowie i uroda nr 1 (4), 22 stycznia 2010 r. 2 I NFORMACJE Gazeta Jarocińska Ku pamięci PIOTR PIOTROWICZ Moje dziecko chodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE

Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE Nr 29 (1084) 22 lipca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) i Karol Górski KONRAD KRZYNOWEK CHCE PRZEJĄĆ DPS W ZAKRZEWIE 2 GAZETA JAROCIŃSKA 29 (1084) 22 lipca 2011 www.jarocinska.pl

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Wyremontowany dach ul. Tuwima 9, 9a, 9b.

Wyremontowany dach ul. Tuwima 9, 9a, 9b. Foto Dzień Sąsiada Pogotowie Awaryjne Wiadomości z miasta Wspólnoty str. 3 str. 4 str. 6 str. 7 Nakład: 27 000 egz. ISSN 1896-9755 6/77 czerwiec 2010 r. Czerwcowe sprawozdanie z remontów Lato to najlepszy

Bardziej szczegółowo

Nie żyje dwóch młodych mężczyzn

Nie żyje dwóch młodych mężczyzn Nie żyje dwóch młodych mężczyzn DLACZEGO ZMARLI? CZY COŚ ŁĄCZY TE SPRAWY? s. 4 Policja ZGWAŁCIŁ 6-LETNIĄ DZIEWCZYNKĘ Nr 26 (1237) 27 czerwca 2014 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5%

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji.

Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Sławomir Pstrong nasze Tychy Wyreżyserował film o tragicznej wyprawie tyskich licealistów na Rysy. Obraz będzie można zobaczyć w tym tygodniu w telewizji. >strona

Bardziej szczegółowo