REGULAMIN PRACY. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 28/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia r. REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok

2 SPIS TREŚCI Rozdział I: Postanowienia ogólne. str. 3 Rozdział II: Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy..... str. 3 Rozdział III: Podstawowe prawa i obowiązki pracownika.. str. 4 Rozdział IV: Czas pracy... str. 7 Rozdział V: Wynagrodzenie za pracę... str. 11 Rozdział VI: Urlopy... str. 12 Rozdział VII: Organizacja i porządek pracy... str. 12 Rozdział VIII: Odpowiedzialność porządkowa pracowników str. 13 Rozdział IX: Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych str. 15 Rozdział X: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa... str. 16 Rozdział XI: Przepisy końcowe.... str. 18 ZAŁĄCZNIKI: 1. Zasady przydziału, gospodarowania i użytkowania odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego, ochronnego, środków ochrony osobistej, zaopatrzenia pracowników w środki higieny osobistej. 2. Profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników MOSiR. 3. Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych w MOSIR za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ( MOSiR ) w Kędzierzynie-Koźlu oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy i zajmowane stanowisko. 3 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) pracodawcy lub zakładzie pracy należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, w imieniu którego występuje dyrektor jednostki, 2) bezpośrednim przełożonym należy przez to rozumieć: a) dyrektora wobec kierowników oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska; b) kierownika wobec pracowników bezpośrednio mu podporządkowanych; 3) pracowniku należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy; 4) zakładowej organizacji związkowej należy przez to rozumieć związki zawodowe utworzone i działające w obrębie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, w których zrzeszeni są pracownicy MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu. 4 Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz zakładu pracy, a dotyczących jego funkcjonowania, udziela dyrektor MOSiR lub osoba upoważniona przez dyrektora. 5 Pracodawca zobowiązany jest podać do wiadomości treść niniejszego regulaminu wszystkim zatrudnionym pracownikom. Zapoznanie się z treścią regulaminu musi być potwierdzone przez pracownika na piśmie. Rozdział II Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy 6 Pracodawca ma w szczególności obowiązek: 1) zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 2) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej 3

4 wydajności i należytej jakości pracy, 3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 5) ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 6) stwarzania pracownikom, podejmującym zatrudnienie, warunków sprzyjających adaptacji zawodowej, 7) zaspakajania, w miarę posiadanych środków socjalnych, potrzeb pracowników, 8) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników, 9) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 10) niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem, wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależnienia tego od wcześniejszego rozliczenia się pracownika, 11) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych, 12) przeciwdziałania mobbingowi oraz niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji. 7 Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o wolnych miejscach pracy i warunkach zatrudnienia na tych miejscach poprzez wywieszenie stosownych informacji na tablicy ogłoszeń. 8 Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do: 1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy, 2) wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego, 3) określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami, 4) tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców w celu reprezentacji i ochrony swoich interesów. Rozdział III Podstawowe prawa i obowiązki pracownika 9 Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę Pracownik ma w szczególności obowiązek: 1) przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy, 2) wykonywania pracy i poleceń przełożonych w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz zasady racjonalnego i ekonomicznego działania, 4

5 3) przestrzegania regulaminu pracy i kodeksu etycznego ustalonego u pracodawcy oraz porządku obowiązującego w MOSiR, 4) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 5) dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia, a także dbania o przydzieloną odzież ochronną i roboczą, 6) przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 7) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 8) podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności pracy stosownie do zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy, 9) dbania o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy, 10) używania środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do wykonywania zadań służbowych, 11) zabezpieczenia należycie, po zakończeniu pracy, narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy, 12) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, wyłącznie w czasie wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub wynikającej z poleceń przełożonych, 13) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, 14) ostrzeżenia współpracowników i innych osób o grożącym im niebezpieczeństwie i podjęcie akcji ratowniczej, 15) noszenia na terenie zakładu pracy identyfikatora według ustalonego wzoru. 11 Pracownikom zabrania się: 1) w czasie wykonywania swojej pracy spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków podczas godzin pracy, 2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych, które zostaną wyraźnie oznaczone, 3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy, 4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika, 5) wykorzystywania, bez zgody przełożonego, sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą Przydziału prac dokonuje bezpośredni przełożony pracownika. 2. Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi i właściwe używanie przez niego niezbędnych do wykonania pracy materiałów i narzędzi oraz za rzetelne rozliczanie pracownika z używanych narzędzi i materiałów. 5

6 13 1. U pracodawcy obowiązuje zasada wydawania poleceń służbowych pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego. 2. W przypadku gdy polecenie służbowe wydał przełożony wyższego szczebla, pracownik który to polecenie otrzymał obowiązany jest polecenie wykonać, po zawiadomieniu swojego bezpośredniego przełożonego. 3. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go zastępca zaproponowany przez kierownika i zaakceptowany przez dyrektora jednostki. 4. Kierownik komórki organizacyjnej w razie nieobecności podległego pracownika dla zapewnienia właściwego toku pracy tej komórki, wyznacza do pełnienia jego czynności innego pracownika lub rozdziela te czynności pomiędzy pozostałych pracowników Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, może on na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym przenieść pracownika do innej pracy, niż określona w umowie o pracę, lecz pod warunkami, że nowa praca: 1) nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika, 2) jest zgodna z jego kwalifikacjami. 2. Przedmiotowe przeniesienie nie może mieć znamion dyskryminacji czy szykanowania pracownika Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu oraz dostępu do szkolenia, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio. 16 Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do: 1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami, 2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę, 3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów, 4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków, 5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP, 6) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników. 6

7 Rozdział IV Czas pracy Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta w rozliczeniu dobowym, tygodniowym, w przyjętym okresie rozliczeniowym Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w podstawowym systemie czasu pracy i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. 2. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę z możliwością jego przedłużenia do 12 godzin na dobę w równoważnym systemie czasu pracy i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym na danym obiekcie. 3. Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 4. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. 5. W czasie określonym jako godziny pracy pracownik winien być przebrany w odzież i obuwie robocze i gotowy do świadczenia pracy. 6. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika: - przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, - przez tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. 7. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 8. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku za wyjątkiem: - pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, - przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 9. W przypadkach określonych w punkcie 8 pracownikowi przysługuje w okresie rozliczeniowym równoważny okres wypoczynku. 10. W czasie dnia pracy pracownikowi może zostać udzielona przerwa nie przekraczająca 60 minut, przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwa taka nie jest wliczana do czasu pracy. O udzieleniu przerwy i jej długości decyduje bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika. 11. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa na posiłek, wliczana do czasu pracy. 7

8 19 1. Harmonogramy pracy sporządzone na okres miesiąca kalendarzowego podaje się do wiadomości pracowników co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. 2. Pracodawca udostępnia tę ewidencję czasu pracy pracownikowi na jego żądanie. 3. Zmiany w rozkładzie czasu pracy danego pracownika mogą zostać dokonane w przypadku uzasadnionej potrzeby pracodawcy. 4. Pracownik, któremu zostaje zmieniony rozkład czasu pracy, powinien zostać o tym poinformowany z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości pracy w możliwie najkrótszym czasie Pracodawca może dla niektórych pracowników: 1) na ich pisemny wniosek ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty, 2) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, wprowadzić przedłużony wymiar czasu pracy, przy zachowaniu 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, 3) w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, określić czas pracy wymiarem ich zadań W systemie równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym, ustalonym dla danego obiektu, są zatrudnieni pracownicy na następujących obiektach sportowych: 1) krytej pływalni, hali widowiskowo-sportowej Azoty, hali sportowej Śródmieście, gdzie przyjęty okres rozliczeniowy wynosi trzy miesiące liczone od miesiąca stycznia, 2) pracownicy działu marketingu i organizacji imprez sportowych, gdzie okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, 3) pozostałych obiektów sportowych, których funkcjonowanie jest uzależnione od pory roku lub warunków atmosferycznych, gdzie przyjęty okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące liczone od miesiąca stycznia. 2. W podstawowym systemie czasu pracy są zatrudnieni pracownicy na stanowiskach biurowych. 22 Pracownicy potwierdzają przybycie do pracy poprzez osobiste podpisanie imiennej ewidencji czasu pracy. 23 Przebywanie na stanowisku pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą przełożonego Czas przebywania w zakładzie pracy powinien być rejestrowany w sposób i na zasadach przyjętych przez pracodawcę. 2. Pracownicy podlegający bezpośrednio pod dyrektora mają obowiązek zgłaszać pracownikowi sekretariatu swoje wyjścia w godzinach pracy, które odnotowuje on w ewidencji wyjść. 8

9 25 1. Pracownicy zatrudnieni w systemie jednozmianowym świadczą pracę w następujących godzinach: 1) pracownicy biurowi w godz , 2) pracownicy działu marketingu i organizacji imprez sportowych w godz z możliwością zmiany godzin pracy, w związku z organizacją imprez sportowych. 3) pracownicy obsługi obiektów obsługujący kręgielnię w Hali Widowiskowo Sportowej Azoty w godz , 4) pracownicy obsługi obiektów obsługujący saunę w Hali Widowiskowo Sportowej Azoty w godz , 5) instruktorzy ds. rekreacji ruchowej w godz , sob-niedz. i święta w godz , 6) ratownicy na małym basenie Krytej Pływalni od pon.-pt. w godz , sob.-niedz. i święta godz , 7) pracownicy obsługi obiektów pracujący na Stadionach i Boiskach w godz , 8) ratownicy i pracownicy kompleksu Wypoczynkowo-Sportowego Azotor w okresie otwarcia kompleksu w godz , 9) pracownicy obsługi obiektów pracujący w Hali Sportowej Śródmieście w godz Pracownicy zatrudnieni w systemie wielozmianowym świadczą pracę w następujących godzinach: 1) ratownicy dużego basenu Krytej Pływalni a) I zmiana - pon.-pt , sob.-niedz. i święta b) II zmiana - pon.-pt , sob-niedz. i święta ) pracownicy obsługi obiektów dużego basenu Krytej Pływalni a) I zmiana - pon.-pt. 1 osoba , pozostałe osoby , sob.-niedz. i święta b) II zmiana - pon-pt. 1 osoba , pozostałe osoby , sob.-niedz, i święta ) pracownicy obsługi obiektów - pracownicy techniczni obsługujący Krytą Pływalnię a) I zmiana b) II zmiana c) III zmiana ) pracownicy obsługi obiektów obsługujący Halę Widowiskowo-Sportową AZOTY a) I zmiana b) II zmiana ) pracownicy obsługi technicznej kompleksu Wypoczynkowo-Sportowego AZOTOR w okresie otwarcia kompleksu a) I zmiana b) II zmiana

10 3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, Dyrektor MOSiR może na okres przejściowy wprowadzić, w drodze Zarządzenia, inne godziny pracy pracowników zatrudnionych w systemie jedno i wielozmianowym niż określone w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu. 26 Pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym obowiązani są przekazywać zmiennikom obsługiwane maszyny i urządzenia w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację na następnej zmianie. 27 Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym nie mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika. Kierownik obiektu, a w razie jego nieobecności zastępca kierownika jest obowiązany zapewnić zmianę na stanowisku pracy w ciągu dwóch godzin od zakończenia pracy danej zmiany Każdy pracownik po zakończeniu pracy jest obowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, maszyny, sprzęt, dokumenty i pieczęcie. 2. Pracownik opuszczający pomieszczenie jako ostatni zobowiązany jest: 1) zabezpieczyć swoje stanowisko pracy, 2) sprawdzić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia elektryczne, 3) zamknąć wszystkie drzwi i okna, 4) przekazać klucze do pomieszczenia, w którym pracuje, osobie sprawującej nadzór, zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie pracy Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną a Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z zasadniczego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. 2. Za pracę w niedzielę oraz święta i w dniu dodatkowo wolnym uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.30 w tym dniu, a godziną 6.30 następnego dnia. 3. Praca w niedzielę i święta jest dozwolona przy pracy zmianowej oraz w celu ochrony mienia, usunięcia awarii, niezbędnych remontach, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. W przypadkach określonych powyżej wykonującemu pracę w niedzielę i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: 1) w zamian za pracę w niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, 2) w zamian za pracę w święto w ciągu okresu rozliczeniowego. 4. Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. 10

11 31 1. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 2. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Rozdział V Wynagrodzenie za pracę 32 Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę. 33 Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest co miesiąc z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego Wypłata wynagrodzenia za zgodą pracownika może być dokonywana przelewem na jego konto bankowe. 2. Jeżeli wypłata wynagrodzenia odbywa się przelewem na rachunek bankowy pracownika, za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy własny lub przekazania tych środków do rąk własnych lub osoby upoważnionej w kasie zakładu. 35 Szczegółowe zasady wynagradzania regulują odrębne przepisy. 36 Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy uważana jest za dobro osobiste pracownika i objęta jest tajemnicą, którą zobowiązane są zachować: kierownictwo zakładu pracy, osoby naliczające i wypłacające przedmiotowe świadczenia, osoby zajmujące się sprawami ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, osoby administrujące zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz inne osoby mające dostęp do wyżej wymienionych danych. 11

12 Rozdział VI Urlopy Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu pracy. 2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem. 2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego. 39 W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 40 Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu w dniu rozpoczęcia urlopu Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny po uprzednim wykorzystaniu przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego. 2. Urlopu bezpłatnego udziela Dyrektor zakładu. Rozdział VII Organizacja i porządek pracy Siedziba pracodawcy mieści się w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Praca u pracodawcy odbywa się w systemie zmianowym w zależności od zajmowanego stanowiska Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy. 2. W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy w celu usprawiedliwienia się. 3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga zgody bezpośredniego przełożonego. 12

13 44 1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest spowodowane: - chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego, - odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego, - koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki, - wykonaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania, - wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku, - innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej do 7 dni od daty wystawienia odpowiedniego poświadczenia Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni, zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania. 2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu. 3. Pracownik składa zwolnienie w dziale finansowo-księgowym. 46 Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący: 1) 2 dni w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Rozdział VIII Odpowiedzialność porządkowa pracowników Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować: - karę upomnienia, - karę pieniężną, - karę nagany. 13

14 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną. 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art.87 1 pkt. 1-3 k. p. 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1 nie rozpoczyna się, rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 49 O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 50 Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość tej kary Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. 2. Przepis pkt. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. 14

15 Rozdział IX Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych 53 Nie wolno zatrudniać kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży, przy pracach wymienionych w Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet Kobiety w ciąży i pracownicy samorządowi sprawujący pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat nie wolno bez ich zgody zatrudniać w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz delegować poza stałe miejsce pracy. 2. Kobiety w ciąży i karmiące nie mogą pracować we wszelkiego rodzaju pojazdach mechanicznych, znajdujących się w ruchu oraz przy pracach szczególne uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia określonych stosownym rozporządzeniem Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią do innej pracy, jeżeli: a) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, b) przedłoży zaświadczenie lekarskie zawierające przeciwwskazania zdrowotne, że ze względu na ciążę lub karmienie dziecka piersią nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy. 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy, skrócenie czasu pracy lub zmiana warunków pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy wypłaca się dodatek wyrównawczy. 3. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. 4. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia Pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. 2. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. MOSiR nie zatrudnia młodocianych

16 Rozdział X Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Podstawowym obowiązkiem pracownika i pracodawcy jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w szczególności każdy pracownik jest zobowiązany: - znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe, - uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, - dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu, - stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem, - poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich, - niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia, - lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP. 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust.1, w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do: - organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, - zapoznawania pracowników z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, - kierowania pracowników na badania lekarskie, - dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. 59 Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej, informacji udziela się poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonymi stanowiskami pracy, właściwa informacja o nim przekazywana jest ustnie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na takim stanowisku. 60 Zabrania się pracownikom: 1) wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem, 2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego. 16

17 61 Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika. 62 Ustala się zasady przydziału, gospodarowania i użytkowania odzieży roboczej, ochronnej,. obuwia roboczego, ochronnego, środków ochrony osobistej, zaopatrzenia pracowników w środki higieny osobistej - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu Obowiązkiem pracownika jest utrzymywanie w należytym stanie przydzielonych mu ochron indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego i użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem w miejscu pracy. Za miejsce pracy rozumie się również pracę w terenie. 2. Konserwacja, odkażanie, naprawa odzieży i obuwia roboczego należy do pracodawcy. 3. Za zgodą pracownika za te czynności pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny zgodnie z obowiązującym wykazem Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego. 2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w pkt. 1, pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego. 3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia. 4. Ustala się pracowników odpowiedzialnych w za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w załączniku Nr 3 do regulaminu pracy. 65 Pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach pracodawca zapewnia nieodpłatne profilaktyczne posiłki i napoje załącznik Nr 2 do regulaminu pracy. 17

18 Rozdział XI Przepisy końcowe 66 Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, co każdy pracownik potwierdzi odrębny pismem. 67 Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy. 68 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 69 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do regulaminu pracy będą wprowadzane w trybie właściwym dla jego nadania. Kędzierzyn-Koźle: (data) Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Dyrektor MOSiR. ( pieczęć Organizacji) (pieczęć i podpis) (podpis) (podpis) (podpis) 18

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI Zatwierdzony dnia..30 marca 2004r... REGULAMIN PRACY Rozdział I: Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym i dwuzmianowym.

3. Praca u Pracodawcy odbywa się w systemie jednozmianowym i dwuzmianowym. REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W PRUDNIKU Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Nr 3 z dnia 13 maja 2004 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Rozdział I

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ REGULAMIN PRACY Rozdział I Przepisy wstępne 1. Regulamin ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN PRACY. Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN PRACY Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników. 2 Postanowienia regulaminu obowiązują

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN PRZEDSZKOLA 1 REGULAMIN PRZEDSZKOLA Rozdział I Przepisy wstępne Na podstawie Kodeksu Pracy, Statutu przedszkola 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni

Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni REGULAMIN PRACY Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (KP) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (KN) Odpowiedzialność porządkowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ SZKOLENIE OKRESOWE BHP WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. w Szkole Podstawowej w Szczepankowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie z dnia 22 maja 2009r. REGULAMIN PRACY w Szkole Podstawowej w Szczepankowie Szczepankowo, maj 2009 Spis treści I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia

Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 02. 01. 2006 w sprawie regulaminu pracy dla pracowników Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy

REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy REGULAMIN PRACY obowiązujący w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki i Gimnazjum w Leśnicy Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZYNIE. Rozdział I. Przepisy wstępne

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZYNIE. Rozdział I. Przepisy wstępne Załącznik do zarządzenia Kierownika MOPS w Cieszynie nr 1010.10.2017 z dnia 2 marca 2017 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIESZYNIE Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU

REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU Zatwierdzam Burmistrz Miasta Szczecinek REGULAMIN PRACY STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim zwanym dalej zakładem

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy Projekt 17 września 2012 r. DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA Załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2011 Wójta Gminy Lubrza z dnia 16 kwietnia 2011r. REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY LUBRZA Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu pracy Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 7 W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26.06.1994 r. ( Dz. U. Nr 24 poz. 141 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz o Kartę Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach

Regulamin Pracy. Liceum Ogólnokształcącego. im. Wojska Polskiego w Błaszkach Regulamin Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Błaszkach ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Nr Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) z późn. zm.

Nr Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) z późn. zm. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 021.34.2015 z dnia 16.09.2015 r. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE Oława ul. 3 Maja 1. Oława 2003r

REGULAMIN PRACY. STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE Oława ul. 3 Maja 1. Oława 2003r REGULAMIN PRACY STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE 55-200 Oława ul. 3 Maja 1 Oława 2003r 2 Rozdział I Przepisy wstępne 1 Regulamin określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( t. j. Dz. U nr 21 poz. 94 z 1998 r. wraz z późn. zm. ) oraz Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ

REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 I. Przepisy wstępne. REGULAMIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ 1 Podstawę niniejszego regulaminu stanowi: 1. Kodeks pracy Art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. 2. Ustawa z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia Dyrektora DDPS Nr D/63/2011 Z dnia 09.05.2011 R E G U L A M I N P R A C Y Dziennego Domu Pomocy Społecznej I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin pracy opracowano i przyjęto

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ

WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ 1 WEWNĘTRZNY REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU W PODKOWIE LEŚNEJ Regulamin pracy opracowany przez dyrektora przedszkola. Na podstawie jednolitego tekstu ustawy - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiej Biblioteki Publicznej. im. Adama Próchnika. w Piotrkowie Trybunalskim

REGULAMIN PRACY Miejskiej Biblioteki Publicznej. im. Adama Próchnika. w Piotrkowie Trybunalskim Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim im. Adama Próchnika ul. Jerozolimska 29, 97-300 Piotrków Trybunalski e-mail: biblioteka@post.pl tel./fax: (44) 646-51-79, 646-52-30 http://www.biblioteka.piotrkow.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie Nr 3/2004 z dn. 23 marca 2004 r. REGULAMIN PRACY w Gimnazjum w Stanisławowie str. 1 z 12 I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Wójta Gminy W i e r z b i c a z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Rozdział I. Przepisy wstępne

Regulamin Pracy. Rozdział I. Przepisy wstępne Regulamin Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu Rozdział I Przepisy wstępne 1. Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz zawiązane z tym prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy obowiązujący w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie i jednostkach organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Publicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego. w Przylesiu

Regulamin pracy. Publicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego. w Przylesiu Regulamin pracy Publicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przylesiu Na podstawie art. 104 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustalam:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. GŁUCHOŁAZY, wrzesień 2009 r. SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN PRACY. GŁUCHOŁAZY, wrzesień 2009 r. SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOŁAZACH REGULAMIN PRACY (tekst jednolity na dzień 17 września 2009 r.) GŁUCHOŁAZY, wrzesień 2009 r. 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. Pęclin, dnia 16 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. Pęclin, dnia 16 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2013 Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie

Bardziej szczegółowo

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Regulamin Pracy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie Na podstawie art.104, 1, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24 poz.141 z 1975 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych

Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych Regulamin pracy Gminnego Publicznego Gimnazjum w Sromowcach Niżnych I. Przepisy wstępne ( 1 3 ) 1 1.Regulamin pracy wprowadzony na podstawie art. 104 2 i 104 2 1 k. p. przez pracodawcę Dyrektora Gminnego

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy Zarządzenie Nr 8/SP /2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU PRACY dla pracowników nie będących nauczycielami w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PRACY. Postanowienia wstępne REGULAMIN PRACY Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin Pracy, zwany dalej Regulaminem opracowano i przyjęto na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz innych ustaw i aktów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art.

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art. REGULAMIN PRACY Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Na podstawie art.104, art.104 1-104 3 Kodeksu pracy ustala się regulamin pracy, który jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Nr 68

REGULAMIN PRACY. PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Nr 68 1 REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Nr 68 WROCŁAW, luty 2014 r. 2 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY WSTĘPNE...3 II. PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY...3 III. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW...5 IV.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU

REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU Rozdział I Przepisy wstępne Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY 2010

REGULAMIN PRACY 2010 REGULAMIN PRACY 2010 REGULAMIN PRACY PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLCU KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy wstępne 1 1. Niniejszy Regulamin pracy przyjęto na podstawie: a) art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY I. PRZEPISY WSTĘPNE PODSTAWA PRAWNA: Kodeks pracy. Ustawa z dnia 26 VI 1974 r. (Dz.U. 1998/21/94, 113/717, 106/668, 1999/99/1152, 2000/19/239, 43/489, 107/1127, 120/1268, 2001/28/301, 52/538, 99/1075, 128/1405, 154/1805,

Bardziej szczegółowo