REGULAMIN PRACY. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRACY. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. w Kędzierzynie-Koźlu. Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 28/2013 Dyrektora MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu z dnia r. REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Kędzierzyn-Koźle styczeń 2014 rok

2 SPIS TREŚCI Rozdział I: Postanowienia ogólne. str. 3 Rozdział II: Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy..... str. 3 Rozdział III: Podstawowe prawa i obowiązki pracownika.. str. 4 Rozdział IV: Czas pracy... str. 7 Rozdział V: Wynagrodzenie za pracę... str. 11 Rozdział VI: Urlopy... str. 12 Rozdział VII: Organizacja i porządek pracy... str. 12 Rozdział VIII: Odpowiedzialność porządkowa pracowników str. 13 Rozdział IX: Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych str. 15 Rozdział X: Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa... str. 16 Rozdział XI: Przepisy końcowe.... str. 18 ZAŁĄCZNIKI: 1. Zasady przydziału, gospodarowania i użytkowania odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego, ochronnego, środków ochrony osobistej, zaopatrzenia pracowników w środki higieny osobistej. 2. Profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników MOSiR. 3. Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych w MOSIR za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2

3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ( MOSiR ) w Kędzierzynie-Koźlu oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy i zajmowane stanowisko. 3 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) pracodawcy lub zakładzie pracy należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, w imieniu którego występuje dyrektor jednostki, 2) bezpośrednim przełożonym należy przez to rozumieć: a) dyrektora wobec kierowników oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska; b) kierownika wobec pracowników bezpośrednio mu podporządkowanych; 3) pracowniku należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy; 4) zakładowej organizacji związkowej należy przez to rozumieć związki zawodowe utworzone i działające w obrębie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, w których zrzeszeni są pracownicy MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu. 4 Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz zakładu pracy, a dotyczących jego funkcjonowania, udziela dyrektor MOSiR lub osoba upoważniona przez dyrektora. 5 Pracodawca zobowiązany jest podać do wiadomości treść niniejszego regulaminu wszystkim zatrudnionym pracownikom. Zapoznanie się z treścią regulaminu musi być potwierdzone przez pracownika na piśmie. Rozdział II Podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy 6 Pracodawca ma w szczególności obowiązek: 1) zaznajamiania podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, 2) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej 3

4 wydajności i należytej jakości pracy, 3) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 5) ułatwiania pracownikom nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 6) stwarzania pracownikom, podejmującym zatrudnienie, warunków sprzyjających adaptacji zawodowej, 7) zaspakajania, w miarę posiadanych środków socjalnych, potrzeb pracowników, 8) stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracy wykonywanej przez poszczególnych pracowników, 9) wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 10) niezwłocznego wydania pracownikowi, w związku z rozwiązaniem, wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy, bez uzależnienia tego od wcześniejszego rozliczenia się pracownika, 11) prawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych, 12) przeciwdziałania mobbingowi oraz niestosowania i niedopuszczania do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji. 7 Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o wolnych miejscach pracy i warunkach zatrudnienia na tych miejscach poprzez wywieszenie stosownych informacji na tablicy ogłoszeń. 8 Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do: 1) korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy, 2) wydawania pracownikom wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami współżycia społecznego, 3) określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami, 4) tworzenia i przystępowania do organizacji pracodawców w celu reprezentacji i ochrony swoich interesów. Rozdział III Podstawowe prawa i obowiązki pracownika 9 Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę Pracownik ma w szczególności obowiązek: 1) przestrzegania czasu pracy ustalonego u pracodawcy, 2) wykonywania pracy i poleceń przełożonych w sposób zgodny z prawem, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz zasady racjonalnego i ekonomicznego działania, 4

5 3) przestrzegania regulaminu pracy i kodeksu etycznego ustalonego u pracodawcy oraz porządku obowiązującego w MOSiR, 4) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 5) dbania o dobro pracodawcy, chronienia jego mienia, a także dbania o przydzieloną odzież ochronną i roboczą, 6) przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zachowywania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 7) przestrzegania zasad współżycia społecznego, 8) podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności pracy stosownie do zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy, 9) dbania o należyty stan środków pracy i innego mienia pracodawcy oraz o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy, 10) używania środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do wykonywania zadań służbowych, 11) zabezpieczenia należycie, po zakończeniu pracy, narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy, 12) używania zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, wyłącznie w czasie wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub wynikającej z poleceń przełożonych, 13) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, 14) ostrzeżenia współpracowników i innych osób o grożącym im niebezpieczeństwie i podjęcie akcji ratowniczej, 15) noszenia na terenie zakładu pracy identyfikatora według ustalonego wzoru. 11 Pracownikom zabrania się: 1) w czasie wykonywania swojej pracy spożywania na terenie zakładu pracy napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających oraz przebywania na terenie zakładu pracy pod wpływem takich napojów lub środków podczas godzin pracy, 2) palenia tytoniu na terenie zakładu pracy, oprócz miejsc do tego przeznaczonych, które zostaną wyraźnie oznaczone, 3) opuszczania w czasie pracy, bez zgody bezpośredniego przełożonego, miejsca pracy, 4) wynoszenia z miejsca pracy, bez zgody przełożonego, jakichkolwiek rzeczy nie będących własnością pracownika, 5) wykorzystywania, bez zgody przełożonego, sprzętu i materiałów pracodawcy do czynności niezwiązanych z wykonywaną pracą Przydziału prac dokonuje bezpośredni przełożony pracownika. 2. Bezpośredni przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi i właściwe używanie przez niego niezbędnych do wykonania pracy materiałów i narzędzi oraz za rzetelne rozliczanie pracownika z używanych narzędzi i materiałów. 5

6 13 1. U pracodawcy obowiązuje zasada wydawania poleceń służbowych pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego. 2. W przypadku gdy polecenie służbowe wydał przełożony wyższego szczebla, pracownik który to polecenie otrzymał obowiązany jest polecenie wykonać, po zawiadomieniu swojego bezpośredniego przełożonego. 3. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępuje go zastępca zaproponowany przez kierownika i zaakceptowany przez dyrektora jednostki. 4. Kierownik komórki organizacyjnej w razie nieobecności podległego pracownika dla zapewnienia właściwego toku pracy tej komórki, wyznacza do pełnienia jego czynności innego pracownika lub rozdziela te czynności pomiędzy pozostałych pracowników Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy, może on na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym przenieść pracownika do innej pracy, niż określona w umowie o pracę, lecz pod warunkami, że nowa praca: 1) nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika, 2) jest zgodna z jego kwalifikacjami. 2. Przedmiotowe przeniesienie nie może mieć znamion dyskryminacji czy szykanowania pracownika Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu oraz dostępu do szkolenia, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio. 16 Pracownikom przysługują w szczególności uprawnienia do: 1) zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami, 2) terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę, 3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów, 4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków, 5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych z zasadami BHP, 6) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników. 6

7 Rozdział IV Czas pracy Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. 2. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy celem prawidłowego ustalenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta w rozliczeniu dobowym, tygodniowym, w przyjętym okresie rozliczeniowym Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w podstawowym systemie czasu pracy i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. 2. Czas pracy wynosi 8 godzin na dobę z możliwością jego przedłużenia do 12 godzin na dobę w równoważnym systemie czasu pracy i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym na danym obiekcie. 3. Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 4. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. 5. W czasie określonym jako godziny pracy pracownik winien być przebrany w odzież i obuwie robocze i gotowy do świadczenia pracy. 6. Do celów rozliczania czasu pracy pracownika: - przez dobę - należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, - przez tydzień - należy rozumieć 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. 7. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 8. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku za wyjątkiem: - pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, - przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. 9. W przypadkach określonych w punkcie 8 pracownikowi przysługuje w okresie rozliczeniowym równoważny okres wypoczynku. 10. W czasie dnia pracy pracownikowi może zostać udzielona przerwa nie przekraczająca 60 minut, przeznaczona na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwa taka nie jest wliczana do czasu pracy. O udzieleniu przerwy i jej długości decyduje bezpośredni przełożony zainteresowanego pracownika. 11. Pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje 15-minutowa przerwa na posiłek, wliczana do czasu pracy. 7

8 19 1. Harmonogramy pracy sporządzone na okres miesiąca kalendarzowego podaje się do wiadomości pracowników co najmniej na jeden tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. 2. Pracodawca udostępnia tę ewidencję czasu pracy pracownikowi na jego żądanie. 3. Zmiany w rozkładzie czasu pracy danego pracownika mogą zostać dokonane w przypadku uzasadnionej potrzeby pracodawcy. 4. Pracownik, któremu zostaje zmieniony rozkład czasu pracy, powinien zostać o tym poinformowany z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości pracy w możliwie najkrótszym czasie Pracodawca może dla niektórych pracowników: 1) na ich pisemny wniosek ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty, 2) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, wprowadzić przedłużony wymiar czasu pracy, przy zachowaniu 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, 3) w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, określić czas pracy wymiarem ich zadań W systemie równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin w okresie rozliczeniowym, ustalonym dla danego obiektu, są zatrudnieni pracownicy na następujących obiektach sportowych: 1) krytej pływalni, hali widowiskowo-sportowej Azoty, hali sportowej Śródmieście, gdzie przyjęty okres rozliczeniowy wynosi trzy miesiące liczone od miesiąca stycznia, 2) pracownicy działu marketingu i organizacji imprez sportowych, gdzie okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, 3) pozostałych obiektów sportowych, których funkcjonowanie jest uzależnione od pory roku lub warunków atmosferycznych, gdzie przyjęty okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące liczone od miesiąca stycznia. 2. W podstawowym systemie czasu pracy są zatrudnieni pracownicy na stanowiskach biurowych. 22 Pracownicy potwierdzają przybycie do pracy poprzez osobiste podpisanie imiennej ewidencji czasu pracy. 23 Przebywanie na stanowisku pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą przełożonego Czas przebywania w zakładzie pracy powinien być rejestrowany w sposób i na zasadach przyjętych przez pracodawcę. 2. Pracownicy podlegający bezpośrednio pod dyrektora mają obowiązek zgłaszać pracownikowi sekretariatu swoje wyjścia w godzinach pracy, które odnotowuje on w ewidencji wyjść. 8

9 25 1. Pracownicy zatrudnieni w systemie jednozmianowym świadczą pracę w następujących godzinach: 1) pracownicy biurowi w godz , 2) pracownicy działu marketingu i organizacji imprez sportowych w godz z możliwością zmiany godzin pracy, w związku z organizacją imprez sportowych. 3) pracownicy obsługi obiektów obsługujący kręgielnię w Hali Widowiskowo Sportowej Azoty w godz , 4) pracownicy obsługi obiektów obsługujący saunę w Hali Widowiskowo Sportowej Azoty w godz , 5) instruktorzy ds. rekreacji ruchowej w godz , sob-niedz. i święta w godz , 6) ratownicy na małym basenie Krytej Pływalni od pon.-pt. w godz , sob.-niedz. i święta godz , 7) pracownicy obsługi obiektów pracujący na Stadionach i Boiskach w godz , 8) ratownicy i pracownicy kompleksu Wypoczynkowo-Sportowego Azotor w okresie otwarcia kompleksu w godz , 9) pracownicy obsługi obiektów pracujący w Hali Sportowej Śródmieście w godz Pracownicy zatrudnieni w systemie wielozmianowym świadczą pracę w następujących godzinach: 1) ratownicy dużego basenu Krytej Pływalni a) I zmiana - pon.-pt , sob.-niedz. i święta b) II zmiana - pon.-pt , sob-niedz. i święta ) pracownicy obsługi obiektów dużego basenu Krytej Pływalni a) I zmiana - pon.-pt. 1 osoba , pozostałe osoby , sob.-niedz. i święta b) II zmiana - pon-pt. 1 osoba , pozostałe osoby , sob.-niedz, i święta ) pracownicy obsługi obiektów - pracownicy techniczni obsługujący Krytą Pływalnię a) I zmiana b) II zmiana c) III zmiana ) pracownicy obsługi obiektów obsługujący Halę Widowiskowo-Sportową AZOTY a) I zmiana b) II zmiana ) pracownicy obsługi technicznej kompleksu Wypoczynkowo-Sportowego AZOTOR w okresie otwarcia kompleksu a) I zmiana b) II zmiana

10 3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, Dyrektor MOSiR może na okres przejściowy wprowadzić, w drodze Zarządzenia, inne godziny pracy pracowników zatrudnionych w systemie jedno i wielozmianowym niż określone w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu. 26 Pracownicy zatrudnieni w systemie zmianowym obowiązani są przekazywać zmiennikom obsługiwane maszyny i urządzenia w stanie pozwalającym na ich dalszą eksploatację na następnej zmianie. 27 Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym nie mogą opuścić stanowiska pracy przed przybyciem zmiennika. Kierownik obiektu, a w razie jego nieobecności zastępca kierownika jest obowiązany zapewnić zmianę na stanowisku pracy w ciągu dwóch godzin od zakończenia pracy danej zmiany Każdy pracownik po zakończeniu pracy jest obowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu narzędzia, maszyny, sprzęt, dokumenty i pieczęcie. 2. Pracownik opuszczający pomieszczenie jako ostatni zobowiązany jest: 1) zabezpieczyć swoje stanowisko pracy, 2) sprawdzić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia elektryczne, 3) zamknąć wszystkie drzwi i okna, 4) przekazać klucze do pomieszczenia, w którym pracuje, osobie sprawującej nadzór, zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie pracy Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godziną a Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z zasadniczego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. 2. Za pracę w niedzielę oraz święta i w dniu dodatkowo wolnym uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6.30 w tym dniu, a godziną 6.30 następnego dnia. 3. Praca w niedzielę i święta jest dozwolona przy pracy zmianowej oraz w celu ochrony mienia, usunięcia awarii, niezbędnych remontach, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. W przypadkach określonych powyżej wykonującemu pracę w niedzielę i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy: 1) w zamian za pracę w niedzielę w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, 2) w zamian za pracę w święto w ciągu okresu rozliczeniowego. 4. Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. 10

11 31 1. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 2. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Rozdział V Wynagrodzenie za pracę 32 Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w umowie o pracę. 33 Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest co miesiąc z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego Wypłata wynagrodzenia za zgodą pracownika może być dokonywana przelewem na jego konto bankowe. 2. Jeżeli wypłata wynagrodzenia odbywa się przelewem na rachunek bankowy pracownika, za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy własny lub przekazania tych środków do rąk własnych lub osoby upoważnionej w kasie zakładu. 35 Szczegółowe zasady wynagradzania regulują odrębne przepisy. 36 Wysokość wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy uważana jest za dobro osobiste pracownika i objęta jest tajemnicą, którą zobowiązane są zachować: kierownictwo zakładu pracy, osoby naliczające i wypłacające przedmiotowe świadczenia, osoby zajmujące się sprawami ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, osoby administrujące zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz inne osoby mające dostęp do wyżej wymienionych danych. 11

12 Rozdział VI Urlopy Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym przez przepisy Kodeksu pracy. 2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych Urlopy udzielane są w terminie ustalonym przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem. 2. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z tak ustalonym terminem pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego. 39 W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. 40 Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu w dniu rozpoczęcia urlopu Pracownikowi, na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny po uprzednim wykorzystaniu przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego. 2. Urlopu bezpłatnego udziela Dyrektor zakładu. Rozdział VII Organizacja i porządek pracy Siedziba pracodawcy mieści się w Kędzierzynie-Koźlu. 2. Praca u pracodawcy odbywa się w systemie zmianowym w zależności od zajmowanego stanowiska Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy. 2. W wypadku spóźnienia pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy w celu usprawiedliwienia się. 3. Późniejsze rozpoczęcie pracy lub jej wcześniejsze zakończenie, a także wyjście w godzinach pracy poza zakład pracy, wymaga zgody bezpośredniego przełożonego. 12

13 44 1. Spóźnienie lub nieobecność wynika z uzasadnionych przyczyn, jeśli jest spowodowane: - chorobą pracownika lub opieką nad chorym członkiem rodziny pracownika, pod warunkiem przedłożenia stosownego zwolnienia lekarskiego, - odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, pod warunkiem przedłożenia stosownej decyzji inspektora sanitarnego, - koniecznością sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, pod warunkiem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez dyrekcję placówki, - wykonaniem obowiązków określonych w przepisach o powszechnym obowiązku obrony, pod warunkiem okazania stosownego wezwania, - wezwaniem w charakterze strony, świadka, tłumacza lub biegłego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny, pod warunkiem przedstawienia adnotacji urzędowej o wykonaniu tego obowiązku, - innymi przyczynami usprawiedliwionymi przez przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Dokumenty potwierdzające usprawiedliwiony charakter nieobecności pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy najpóźniej do 7 dni od daty wystawienia odpowiedniego poświadczenia Pracownik powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni, zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania. 2. Zawiadomienie pracodawcy może nastąpić osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innej osoby lub listem poleconym. W wypadku listu poleconego za datę zawiadomienia uważa się datę nadania listu. 3. Pracownik składa zwolnienie w dziale finansowo-księgowym. 46 Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący: 1) 2 dni w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki ojczyma lub macochy, 2) 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Rozdział VIII Odpowiedzialność porządkowa pracowników Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować: - karę upomnienia, - karę pieniężną, - karę nagany. 13

14 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną. 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, a także za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art.87 1 pkt. 1-3 k. p. 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. 3. Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu przewidzianego w pkt. 1 nie rozpoczyna się, rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 49 O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. 50 Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności: rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska zakładowej organizacji związkowej reprezentującej pracownika. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. 2. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o jego odrzuceniu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. 3. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość tej kary Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. 2. Przepis pkt. 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. 14

15 Rozdział IX Ochrona pracy kobiet i pracowników młodocianych 53 Nie wolno zatrudniać kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży, przy pracach wymienionych w Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet Kobiety w ciąży i pracownicy samorządowi sprawujący pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat nie wolno bez ich zgody zatrudniać w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz delegować poza stałe miejsce pracy. 2. Kobiety w ciąży i karmiące nie mogą pracować we wszelkiego rodzaju pojazdach mechanicznych, znajdujących się w ruchu oraz przy pracach szczególne uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia określonych stosownym rozporządzeniem Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią do innej pracy, jeżeli: a) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, b) przedłoży zaświadczenie lekarskie zawierające przeciwwskazania zdrowotne, że ze względu na ciążę lub karmienie dziecka piersią nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy. 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy, skrócenie czasu pracy lub zmiana warunków pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy wypłaca się dodatek wyrównawczy. 3. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. 4. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia Pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. 2. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. MOSiR nie zatrudnia młodocianych

16 Rozdział X Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Podstawowym obowiązkiem pracownika i pracodawcy jest bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w szczególności każdy pracownik jest zobowiązany: - znać przepisy i zasady BHP oraz przeciwpożarowe, - uczestniczyć w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach i ćwiczeniach z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, - dbać o porządek i ład na własnym stanowisku pracy i w jego otoczeniu, - stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem, - poddawać się wyznaczonym przez pracodawcę badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń i wskazań lekarskich, - niezwłocznie informować przełożonych o zauważonych wypadkach w miejscu pracy lub o stwierdzonych zagrożeniach życia lub zdrowia, - lojalnie współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wykonywaniu obowiązków dotyczących BHP. 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów wymienionych w ust.1, w szczególności przez wydawanie stosownych poleceń, usuwanie ewentualnych uchybień lub zagrożeń oraz zapewnienie niezwłocznego wykonania zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy, w tym organów społecznego nadzoru oraz wskazań lekarskich. W szczególności pracodawca jest zobowiązany do: - organizowania pracy i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, - zapoznawania pracowników z przepisami o ochronie przeciwpożarowej i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, - kierowania pracowników na badania lekarskie, - dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego oraz o sprawność środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników i ich stosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem. 59 Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej, informacji udziela się poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonymi stanowiskami pracy, właściwa informacja o nim przekazywana jest ustnie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na takim stanowisku. 60 Zabrania się pracownikom: 1) wykorzystywania wyposażenia technicznego niezgodnie z przeznaczeniem, 2) samowolnego przerabiania lub demontowania elementów wyposażenia technicznego, bez upoważnienia pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego. 16

17 61 Pracodawca może dopuścić pracownika do wykonywania pracy wyłącznie w wypadku, gdy posiada on wszystkie wymagane kwalifikacje zawodowe oraz odbył niezbędne szkolenia wstępne w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Jeśli wykonanie danej pracy wymaga stosowania środków ochrony indywidualnej lub odzieży i ubrania roboczego, dopuszczenie do pracy może nastąpić wyłącznie po odpowiednim wyposażeniu danego pracownika. 62 Ustala się zasady przydziału, gospodarowania i użytkowania odzieży roboczej, ochronnej,. obuwia roboczego, ochronnego, środków ochrony osobistej, zaopatrzenia pracowników w środki higieny osobistej - stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu Obowiązkiem pracownika jest utrzymywanie w należytym stanie przydzielonych mu ochron indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego i użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem w miejscu pracy. Za miejsce pracy rozumie się również pracę w terenie. 2. Konserwacja, odkażanie, naprawa odzieży i obuwia roboczego należy do pracodawcy. 3. Za zgodą pracownika za te czynności pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny zgodnie z obowiązującym wykazem Jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo innych osób, pracownik ma prawo i obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy i niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego. 2. Jeżeli powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia określonego w pkt. 1, pracownik powinien natychmiast oddalić się z miejsca zagrożenia, niezwłocznie informując o tym bezpośredniego przełożonego. 3. Za okres powstrzymania się od pracy w sytuacjach określonych powyżej, pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia. 4. Ustala się pracowników odpowiedzialnych w za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w załączniku Nr 3 do regulaminu pracy. 65 Pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach pracodawca zapewnia nieodpłatne profilaktyczne posiłki i napoje załącznik Nr 2 do regulaminu pracy. 17

18 Rozdział XI Przepisy końcowe 66 Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, co każdy pracownik potwierdzi odrębny pismem. 67 Pracownik nowo zatrudniony zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem przed rozpoczęciem pracy. 68 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 69 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do regulaminu pracy będą wprowadzane w trybie właściwym dla jego nadania. Kędzierzyn-Koźle: (data) Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Dyrektor MOSiR. ( pieczęć Organizacji) (pieczęć i podpis) (podpis) (podpis) (podpis) 18

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Regulamin Pracy SZCZECIN R E G U L A M I N P R A C Y 1 Regulamin pracy sporządzono w oparciu o Kodeks pracy i przepisy wykonawcze wydane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne...3 II. Obowiązki pracodawcy i pracownika...4 III. Organizacja pracy...6 IV. Rozkład czasu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. Zm.) ustalam, co następuje; I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY mpwik Wodoc Miejskie Pn~ $ i biorst'wo iąg ów I Kana zacji Spółka z o. o. Sp, ZO.O. JAWORZNO

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1 Regulamin Pracy Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii,

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Obowiązki pracodawcy Rozdział III Obowiązki pracownika Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr -0121-5/2009 ektora z dnia 16 stycznia 2009 roku EGULAMIN PACY UNIWESYTETU EKNMICZNEG W KAKWIE I. Postanowienia ogólne 1 egulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczenicy Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet

Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy. Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET. Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet Bądź bezpieczna w pracy i bez pracy Baba LUBUSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ KOBIET Bezpłatna broszura informacyjna dla kobiet 1 Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA organizacja pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej. Jadwigi w Jerzmanowicach REGULAMIN PRACY Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Podstawa prawna: art. 104

Bardziej szczegółowo

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników.

UJSOLY. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. REGULAMIN NADLESNICTWA PRACY UJSOLY I 1. Regulamin ustala organizacje i porzadek w procesie pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracowników. 2. Postanowienia regulaminu pracy obowiazuja

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY

BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY BĄDŹ BEZPIECZNA W PRACY I BEZ PRACY Druk informatora umożliwiło finansowe wsparcie Miasta Zielona Góra w ramach projektu: Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze. Lubuskie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP

WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP WAŻNIEJSZE AKTUALNE I PLANOWANE ZMIANY PRAWA PRACY. ODPOWIEDZALNOŚĆ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP Prezentacja: PIOTR BOGDAŃSKI OIP KATOWICE ODDZIAŁ W GLIWICACH 04/10/12 O czym będziemy mówić: ZAGADNIENIA I. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW DALKIA ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA wpisany do Rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w dniu 4 maja 1995r. pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownicze. kobiet w ciąży. i rodziców małych dzieci

Uprawnienia pracownicze. kobiet w ciąży. i rodziców małych dzieci e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Uprawnienia pracownicze kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci Warunki pracy kobiet w ciąży Ograniczenia w zakresie czasu pracy Choroba w czasie

Bardziej szczegółowo