ZARZĄDZENIE NR 123/2013 BURMISTRZA RYK. z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rykach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 123/2013 BURMISTRZA RYK. z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rykach"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 123/2013 BURMISTRZA RYK z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Rykach Na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Związku Zawodowego Pracowników Administracji Samorządowej przy Urzędzie Miejskim w Rykach zarządzam, co następuje : Wprowadza się Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Rykach, którego treść określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Traci moc Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Ryk z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Rykach. 2. Wykonanie zarzadzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Kierownikom Wydziałów Urzędu Miejskiego, zobowiazując ich do indywidualnego zapoznania pracowników z jego treścią. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2013r. Burmistrz Ryk mgr inż. Jerzy Gąska Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W RYKACH POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin pracy określa organizację i porządek pracy w Urzędzie Miejskim w Rykach, a także prawa oraz obowiązki pracowników i pracodawcy. 2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, a także rodzaj umowy o pracę. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 1) przepisach prawa pracy oznacza to ustawę ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), 2) pracodawcy lub urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Rykach, 3) pracowniku należy przez to rozumieć pracownika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim bez względu na zajmowane stanowisko i podstawę nawiązania stosunku pracy, 4) burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Ryk. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu podpisując stosowne oświadczenie, które zostaje dołączone do jego akt osobowych. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników podejmujących pracę z : 1) zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi, 2) przepisami bhp, przeciwpożarowymi oraz ryzykiem związanym z wykonywaną pracą, 3) przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej. 2. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności do : 1) organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 2) zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia szkolenia na ten temat, 3) prowadzenia dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników, 4) umożliwienia pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 5) dostarczania nieodpłatnie pracownikom przysługujących im środków czystości, odzieży i obuwia roboczego, 6) organizowania wymaganych badań lekarskich, 7) terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia, 8) równego traktowania wszystkich pracowników, 9) przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi, 10) wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego, szanowania godności i dóbr osobistych pracowników oraz niedopuszczania do jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy. Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 1

3 3. Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania każdego pracownika, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o: 1) częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, 2) normie dobowej i tygodniowej czasu pracy, którymi objęty jest pracownik, 3) wymiarze i prawie do urlopu wypoczynkowego, do którego uprawniony jest pracownik, 4) długości okresu wypowiedzenia stosunku pracy. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW Do obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie pracy, przestrzeganie dyscypliny pracy, dbałość o porządek i czystość stanowiska pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych. 2. Pracownik powinien przestrzegać: 1) ustalonego czasu pracy i porządku, 2) przepisów i zasad bhp oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 3) zasad współżycia społecznego. 3. Pracownik powinien dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie, zachowywać w tajemnicy informacje techniczne, handlowe i organizacyjne dotyczące pracodawcy, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 4. Pracownik, który rozwiąże stosunek pracy, ma obowiązek rozliczyć się z wykonania powierzonych zadań, a także z pobranych w związku z wykonywaną pracą zaliczek, przedmiotów i urządzeń. 5. Ponadto pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) nosić identyfikator z nazwiskiem i pełnioną funkcją, 2) zachowywać się godnie w miejscu pracy i poza nim, 3) zachowywać życzliwość i uprzejmość w kontaktach z interesantami urzędu, 4) uczestniczyć w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych Zabrania się pracownikom : 1) naruszania zasad ochrony danych osobowych, 2) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, 3) spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie zakładu pracy oraz przychodzenia do pracy po użyciu alkoholu i powyższych środków, 4) palenia tytoniu poza miejscami specjalnie w tym celu wydzielonymi, 5) wykonywania pracy prywatnej z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi będących własnością pracodawcy, 6) wynoszenia z terenu zakładu pracy bez zgody pracodawcy jakichkolwiek przedmiotów niebędących własnością pracownika, 7) korzystania z telefonów pracodawcy i poczty elektronicznej dla celów prywatnych. 2. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, przełożony pracownika jest obowiązany nie dopuścić go do pracy. 3. Pracownik, który kwestionuje decyzję przełożonego w tej sprawie, może żądać przeprowadzenia badania stanu trzeźwości przez pobranie krwi. W razie potwierdzenia nietrzeżwości pracownik ponosi koszty badań. CZAS PRACY Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w siedzibie urzędu lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. 2. Czas pracy wynosi przeciętnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 2

4 3. W urzędzie obowiązuje jednozmianowy system pracy w następujących godzinach jej rozpoczynania i zakończenia : 1) dla pracowników administracyjnych, od poniedziałku do piątku : , 2) dla pracowników gospodarczych, od poniedziałku do piątku : Czas pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin ustala indywidualnie dla każdego pracownika burmistrz. 5. Pracownicy obowiązani są stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczynania pracy znajdować się na stanowiskach w gotowości do pracy. 6. Do czasu pracy wlicza się 20 minutową przerwę na spożycie posiłku. 7. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat. 3. Polecenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca dokonuje na piśmie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu Praca w godzinach nocnych jest dozwolona tylko na wyraźne polecenie przełożonego. 2. Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za prasę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów. 3. Dniami wolnymi od pracy są soboty, niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Praca w niedzielę i święta dozwolona jest na zasadach określonych w Kodeksie pracy. 4. Pracownikowi, który na polecenie Burmistrza wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy przysługuje w zamian dzień wolny od pracy, udzielany do końca miesiąca rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z pracownikiem a w szczególnych przypadkach dodatkowe wynagrodzenie w wysokości : 1) 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, niedziele i święta, w dniu wolnym udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub święto, 2) 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym dniu. 5. Kierownik USC na początku każdego okresu rozliczeniowego przekazuje do Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych informację o przewidywanych dodatkowych dniach, w których świadczona będzie praca Pracą w godzinach nadliczbowych jest pracą ponad obowiązujące w zakładzie dobowe i tygodniowe normy czasu, czyli ponad 8 godzin na dobę oraz ponad 40 godzin w tygodniu. 2. Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, za zgodą lub na polecenie burmistrza. 3. Sekretarz prowadzi rejestr pracy w godzinach nadliczbowych zawierający w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę oraz wymiar czasu pracy, powód/ cel pracy oraz akceptację burmistrza. 4. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, dla ochrony mienia lub usunięcia awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy. Godziny nadliczbowe w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie mogą przekraczać 150 godzin w roku kalendarzowym. 5. Czas wolny w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych udzielany jest przez bezpośredniego przełożonego na podstawie wniosku złożonego przez pracownika. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 6. W przypadku udzielenia czasu wolnego bez wniosku pracownika wymiar czasu wolnego od pracy jest wyższy o połowę niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, przy czym wynagrodzenie pracownika nie ulega obniżeniu, a czas wolny jest udzielany do końca miesiąca. Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 3

5 7. Pracownicy zarządzający w imieniu burmistrza zakładem pracy jego zastępca, skarbnik, sekretarz i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. EWIDENCJONOWANIE CZASY PRACY Ewidencjonowanie czasu pracy w urzędzie odbywa się w oparciu o elektroniczny system czasu pracy. 2. W systemie, o którym mowa w ust. 1 pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy obejmującą również pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w dodatkowe dni wolne od pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. 3. W przypadku pracowników nie objętych elektronicznym systemem rejestracji czasu pracy, potwierdzenie obecności i rozpoczęcia pracy następuje na liście obecności. 4. W przypadku zakłóceń w działaniu elektronicznego systemu czasu pracy pracownik potwierdza przybycie do urzędu przez wpisanie godziny przyjścia na liście obecności. 5. Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji pracy Pracownik rejestruje przybycie do pracy z chwilą wczytania imiennej karty dostępu do czytnika wejściowego. 2. Ośmiogodzinny czas pracy rejestrowany jest zgodnie z 7 ust. 3 i Każdorazowe wyjście poza terenu Urzędu rejestrowane jest przez pracownika wczytaniem karty dostępu do elektronicznego czytnika rejestratora obecności w następujący sposób : 1) w przypadku wyjścia służbowego - przez wybranie przycisku F4 i przyłożenie karty do czytnika, 2) w przypadku wyjścia prywatnego lub zakończenia pracy - przez wybranie przycisku F2 i przyłożenie karty do czytnika, 3) każdorazowy powrót z wyjścia służbowego lub prywatnego pracownik potwierdza przyłożeniem karty do czytnika wejściowego, 4) postępowanie określone w pkt 3 ma zastosowanie także w przypadku powrotu pracownika z wyjścia (specjalnego) służbowego po godzinie 15 30, 5) w przypadku zapomnienia przez pracownika karty dostępu lub braku możliwości potwierdzenia powrotu przy użyciu czytnika wejściowego, pracownik przedkłada pisemne oświadczenia wg wzoru stanowiacego załącznik nr 4 do regulaminu. Po zaakceptowaniu przez burmistrza, oświadczenie dołączane jest do miesięcznego wydruku ewidencji czasu pracy. 4. Wyjścia nieoznaczone przez pracownika jako wyjście specjalne (służbowe), będą zaliczane w systemie jako wyjście prywatne. 5. Wyjścia prywatne mieszczące się w wymiarze określonym w 7 ust. 6 wlicza się do czasu pracy. 6. Czas wyjść prywatnych przekraczających w ciągu dnia roboczego 20 minut będzie rejestrowany przez system jako wyjścia prywatne, których suma będzie rozliczana na koniec miesiąca. 7. Każdorazowe opuszczenie terenu urzędu winno być zarejestrowane w systemie elektronicznego czasu pracy. 8. Brak rejestracji w systemie wyjścia traktowany będzie jako samowolne opuszczenie miejsca pracy i podlegać będzie karom dyscyplinarnym przewidzianym w przepisach szczegółowych. 9. Delegacje służbowe trwające 8 godzin i więcej nie wymagaja rejestracji kartą przez pracownika w elektronicznym systemie czasu pracy. 10. Rozliczenie wyjść prywatnych oraz godzin nadpracowanych prowadzone będzie w rocznym okresie rozliczeniowym. USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ 13. Nieobecność lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny, a w szczególności : 1) niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika, Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 4

6 2) odsunięcie od pracy na podstawie decyzji lekarza lub inspektora sanitarnego, jeżeli nie można zatrudnić pracownika przy innej pracy, odpowiedniej dla stanu zdrowia, 3) choroba członka rodziny pracownika, wymagająca osobistej opieki pracownika nad chorym, 4) konieczność sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, 5) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystawione przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie, 6) konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli pracownik podróżował w warunkach uniemożliwiających nocny wypoczynek Pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o niemożności przybycia do pracy, jeśli przyczyna jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności, poprzez powiadomienie osoby prowadzącej sprawy pracownicze lub bezpośredniego przełożonego. 2. W razie nieobecności w pracy z powodu innych okolicznościach niż określone w ust. 1, pracownik ma obowiązek zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w sposób określony w ust. 1, w pierwszym dniu nieobecności w pracy, a najdalej w dniu następnym. 3. O przyczynie nieobecności pracownik może zawiadomić osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez inne osoby. 4. Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie, przedstawiając pracodawcy odpowiednie zaświadczenia lub inny dowód dokumentujący nieobecność lub spóźnienie. 5. Zaświadczenie lekarskie wystawione z powodu choroby pracownika lub dla zapewnienia przez pracownika opieki w domu lub choroby członka rodziny, pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. 6. Decyzję o uznaniu spóźnienia lub nieobecności pracownika za usprawiedliwione podejmuje burmistrz Czas pracy winien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. 2. Załatwianie spraw prywatnych, społecznych itp. powinno odbywać się poza godzinami pracy. 3. Pracownik może załatwiać w godzinach pracy sprawy, o których mowa w ust. 2, jeżeli otrzyma zgodę przełożonego. 4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie tylko wtedy, gdy odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. 5. Pracownik może opuścić teren urzędu, po uprzednim uzyskaniu zgody przełożonego, z uwzględnieniem zapisów 12. KARY PORZĄDKOWE Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa się w szczególności : 1) nieprzestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, 2) opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, 3) zakłócenie spokoju i porządku w miejscu pracy, 4) wykonywanie na terenie zakładu prac nie związanych z zadaniami zakładu, 5) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, uszkodzenie narzędzi, urządzeń i materiałów, 6) niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników, podwładnych i petentów, 7) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu na terenie urzędu oraz wnoszenie alkoholu na jego teren, 8) stawienie się do pracy po zażyciu narkotyków, zażywanie narkotyków na terenie na terenie urzędu oraz wnoszenie narkotyków na jego teren. Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 5

7 2. Za naruszenie obowiązków pracowniczych i nieprzestrzeganie regulaminu pracy burmistrz może stosować karę upomnienia, karę nagany a w uzasadnionych przypadkach również karę pieniężną. 3. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony dowiedział się o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy pracownik dopuścił się tego naruszenia. 2. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika O zastosowanej karze zawiadamia się pracownika na piśmie, informując o możliwości wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika. 2. W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw. O odrzuceniu czy uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba. Jeżeli sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został uwzględniony. 3. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary. 4. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. 5. Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie pracownika po ukaraniu Burmistrz może, z własnej inicjatywy lub na wniosek związków zawodowych, uznać karę za niebyłą przed upływem roku. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM 19. Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, których wykaz stanowi załącznik Nr 5 do regulaminu Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży do innej pracy, jeżeli : 1) jest zatrudniona przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży, 2) przedłoży orzeczenie lekarskie, że ze względu na ciążę nie powinna wykonywać dotychczasowej pracy. 2. Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy wypłaca się dodatek wyrównawczy Pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. 2. Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracowniczy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 3. Pracodawca ma obowiązek przenieść pracownicę karmiącą piersią do innej pracy, gdy z orzeczenia lekarskiego wynikają przeciwwskazania do wykonywania dotychczasowej pracy. Jeżeli przeniesienie do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy wypłaca się dodatek wyrównawczy. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 22. Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 23. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 2) kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, 3) wydać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, 4) wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielanych mu narzędzi pracy. Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 6

8 Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 2. Przeszkolony pracownik składa pisemne oświadczenie w tej sprawie, które dołącza się do jego akt osobowych Przed dopuszczeniem do pracy pracownik jest kierowany przez pracodawcę na wstępne badania lekarskie. 2. W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym zgodnie z wytycznymi zawartymi przepisach szczególnych. 3. Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy W przypadku, gdy pracownik zauważy usterki maszyn, sprzętu lub narzędzi zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego. 2. W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi na terenie zakładu pracy, a jego stan zdrowia na to pozwala, winien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu przełożonego. 3. Każdy pracownik, który zauważył wypadek, winien niezwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę Pracownikom przydzielana jest odzież i obuwie robocze do stałego indywidualnego użytkowania zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników urzędu, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 2. Kartoteka indywidualnego przydziału odzieży roboczej i wyposażenia pracownika prowadzona jest przez bezpośredniego przełożonego lub wyznaczonego pracownika. 3. Pracownicy otrzymują przysługującą im odzież i obuwie robocze z dniem przystąpienia do pracy, z tym że okres uprawnienia do jej przydziału liczy się od dnia podjęcia pracy. 4. Przydział nowej odzieży i obuwia roboczego następuje po uprzednim zwrocie przedmiotów zużytych. 5. Obowiązkiem pracownika jest utrzymywanie w należytym stanie przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także użytkowanie ich zgodnie z przeznaczeniem w miejscu pracy. 6. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego określa załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu. 7. Tabela norm przydziału środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach stanowi załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy przydzielone mu przedmioty. 2. W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia przydzielonych pracownikowi przedmiotów wskazanych po sporządzeniu protokołu zniszczenia pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi inne przedmioty. 3. Jeśli utrata, zniszczenie czy przedwczesne zużycie nastąpiło z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą niezamortyzowanej części wartości tych przedmiotów. 4. Protokół sporządza specjalista ds. bhp i akceptuje przełożony pracownika Pracownik ma obowiązek stosować się do zarządzeń, zakazujących lub ograniczających palenie tytoniu. 2. Na terenie zakładu palenie tytoniu jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. URLOPY WYPOCZYNKOWE I ZWOLNIENIA Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa Kodeks pracy. 2. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 7

9 3. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 4. Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach. Przynajmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów. 2. Plan urlopów sporządza pracodawca, uwzględniając wnioski pracowników i potrzeby zakładu pracy. 3. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego Termin urlopu może zostać przesunięty na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, jak również z powodu szczególnych potrzeb zakładu. 2. W wyjątkowych okolicznościach, które nie były znane w chwili rozpoczynania urlopu, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu. Pracodawca ponosi koszty związane z odwołaniem pracownika z urlopu Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na warunkach określonych przepisami prawa pracy. 2. Zwolnienie przysługuje między innymi : 1) dwa dni z okazji ślubu pracownika, urodzenia dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy pracownika. 2) jeden dzień z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, dziadków oraz innych osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką. 3. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Wynagrodzenie dla pracowników administracyjnych wypłacane jest z dołu w terminie do 28 dnia każdego miesiąca. 2. Pracownikom gospodarczym wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. 3. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa ust. 1 lub 2 jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym. 4. Wynagrodzenia jest wypłacane w kasie urzędu lub na rachunek bankowy wskazany przez pracownika. 5. Szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych określa Regulamin wynagradzania oraz odrębne przepisy. 35. Wysokość wynagrodzenia za pracę i nnych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy uważana jest za dobro osobiste pracownika i objęta jest tajemnicą. PRZEPISY PORZĄDKOWE Pracownicy mogą przebywać na terenie zakładu pracy tylko w godzinach pracy tj. od 7 30 do Przebywanie na terenie zakładu poza godzinami pracy jest dozwolone na polecenie lub po uzyskaniu zgody pracodawcy. 3. Pracownik ma prawo wynosić poza teren zakładu przedmioty stanowiące własność pracodawcy tylko po uzyskaniu zgody przełożonego Burmistrz, a w przypadku nieobecności jego zastępca lub sekretarz, przyjmują pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracodawcy oraz kadry kierowniczej w każdy dzień pracy. 2. Kierownicy komórek organizacyjnych obowiązani są na bieżąco przyjmować pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania danej komórki oraz rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na nie w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 3. Pracownicy nie ponoszą ujemnych konsekwencji służbowych z powodu złożenia skargi lub wniosku. Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 8

10 38. W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę pracownik odchodzący z zakładu pracy ma obowiązek rozliczyć się z pracodawcą ze swoich zobowiązań, a w szczególności z otrzymanych w związku z wykonywaną pracą materiałów, sprzętu i urządzeń oraz pobranych w zakładzie zaliczek i pożyczek, poprzez przedłożenie wypełnionej karty obiegowej u osoby zajmującej się sprawami pracowniczymi. 39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 9

11 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. Zalacznik1.pdf Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. Zalacznik2.pdf Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. Zalacznik3.pdf Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. Zalacznik4.pdf Oświadczenie pracownika Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. Zalacznik5.pdf Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. Zalacznik6.pdf Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 10

12 Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. Zalacznik7.pdf Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 123/2013 Burmistrza Ryk z dnia 14 listopada 2013 r. Zalacznik8.pdf Tabela norm przydziału środków higieny osobistej Id: CDTBA-IEPFG-NUXFJ-JVFLH-AFSXM. Podpisany Strona 11

13 Ryki, dnia (dane pracownika) Oświadczenie Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że w związku z podjęciem zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Rykach na stanowisku zostałem zapoznany z : 1) Regulaminem pracy, Regulaminem wynagradzania, 2) przepisami bhp, ppoż. oraz ryzykiem związanym z wykonywana pracą, 3) zakresem informacji objętych tajemnicą służbową (podpis pracownika)

14 Ryki, dnia /pieczęć pracodawcy/ Pan/i/... Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych polecam Panu/i/ do wykonania w dniu..., od godziny... do godziny..., pracę w godzinach nadliczbowych polegającą na Wykonanie tych prac stanowi szczególna potrzebę pracodawcy.... /podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej/

15 Ryki, dnia /Imię i nazwisko pracownika/... /wydział/ Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych proszę o udzielenie mi czasu wolnego od pracy w wymiarze... godzin w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych w dniu.... Proszę o udzielenie mi czasu wolnego w dniu..., w godzinach /podpis pracownika/ Akceptuję. Ryki, dnia...,... /pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego/

16 Ryki, dnia /Imię i nazwisko pracownika/... /wydział/ Oświadczenie Niniejszym oświadczam, iż nie odnotowałem w elektronicznym systemie czasu pracy : - powrotu z wyjścia (specjalnego) służbowego w dniu..., z powodu pobytu w pracy w dniu..., w związku z niezabraniem z domu karty dostępu. *... /podpis pracownika/ * - niepotrzebne skreślić Akceptuję. Ryki, dnia...,... /pieczęć i podpis pracodawcy/

17

18 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet 1. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia i w narażeniu na szkodliwe działanie związkow chemicznych. 2. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac szczegolnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. 3. Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych i porze nocnej a także delegować bez jej zgody poza stałe miejsce pracy. 4. Pracownika samorządowego opiekującego się dzieckiem w wieku do lat 8 lub sprawującego pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedzielę i święta. 5. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała: 1. Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej : a) 12 kg - przy pracy stałej, b) 20 kg - przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godz. w czasie zmiany roboczej), 2. Ręczne podnoszenie pod górę - po schodach, pochylniach, których max. kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość 5 m ciężarów o masie : a) 8 kg - przy pracy stałej, b) 15 kg - przy pracy dorywczej do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej. 3. Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią : a) prace wymienione w pkt.1 i 2 jeżeli występuje przekroczenie określonych w nich wartości, b) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, c) prace przy obsłudze monitorow ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę, d) prace w zasięgu pol elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, e) prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, f) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określone w przepisach prawa atomowego, g) prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwaniu skutkow awarii, prace z materiałami wybuchowymi, h) prace na wysokości - poza stałymi galeriami lub podestami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem ( bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem ) oraz wchodzenia i schodzenia po drabinach i klamrach. Prace w mikroklimacie zimnym i zmiennym Prace w środowisku, w ktorym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15 C. Prace w warunkach narażenia na hałas 1. prace w warunkach narażenia na hałas, którego : a) poziom ekspozycji odniesiony do 8 godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 db, b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 db, c) maksymalny poziom A przekracza wartość 110 db. 2. prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego : a) rownoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G,

19 odniesiony do 8 godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza 86 db, b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 db, 3. prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego: a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 khz do 40 khz, odniesione do 8 godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy, b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 khz do 40 khz - przekraczają dopuszczalne wielkości. 4. prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne przekraczają dopuszczalne wartości podane w tabeli : Częstotliwość środkowa pasm tercjowych ( khz) Rownoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8 godz. dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy ( db) Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego ( db) 10; 12,5 ; ,5 ; wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka. Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią : 1. prace w narażeniu na działanie czynnikow rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach, 2. prace w narażeniu na działanie rozpuszczalnikow organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

20 Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rykach L.p. Stanowisko pracy Rodzaj odzieży lub sprzętu ochrony osobistej O ochrony osobiste R odzież robocza Okres używalności w miesiącach oz okres zimowy dz do zużycia Uwagi 1. Konserwator - dozorca O kurtka ciepłochronna O kurtka p.deszczowa O buty gumowe O czapka ocieplona O rękawice ochronne R trzewiki przemysłowe R buty gumowe R czapka drelichowa lub beret R ubranie drelichowe lub fartuch R koszula flanelowa 2 oz 36 m-cy 3 oz 4 oz dz 24 m-ce 24 m-ce 12 m-cy dz 12 m-cy Dopuszczalne jest stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego 3. Robotnik gospodarczy O kurtka ciepłochronna O kurtka p.deszczowa O rękawice robocze O kamizelka ostrzegawcza R koszula flanelowa R ubranie drelichowe R trzewiki przemysłowe R czapka drelichowa lub beret R gumofilce 2 oz 24 m-cy dz wg potrzeb 12 m-cy 12 m-cy 24 m-ce 24 m-ce 24 m-ce Dopuszczalne jest stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego 6. Pracownicy interwencyjni R ubranie drelichowe R trzewiki przemysłowe O kurtka p.deszczowa O rękawice robocze O kamizelka ostrzegawcza 12 m-cy 12 m-cy 24 m-ce dz wg potrzeb Dopuszczalne jest stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego 5. Kierowca O fartuch R buty gumowe R półbuty O rękawice ochronne 24 m-ce 24 m-ce 24 m-ce dz Dopuszczalne jest stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego 6. Sprzątaczka R fartuch damski R buty profilaktyczne O rękawice robocze O rękawice gumowe 12 m-cy 12 m-cy dz dz Dopuszczalne jest stosowanie własnej odzieży i obuwia roboczego

21 Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Lp. Nazwa towaru Wartość rzeczywista Wartość w przeliczeniu na jedno pranie 1. Proszek do prania 1kg 8,00 zł 100 g- 0,80 zł 2. Woda (1m3) 3.56 zł 501-0,18 zł 3. Ścieki (1 m3) 3.66 zł 50 l 0,18 zł 4. Prąd ( 1 kwh) zł 115min 1,07 zł 5. Koszty pozostałe (uboczne) 20% 0,32 zł OGÓŁEM 2.55 zł Wartość miesięcznego ekwiwalentu 4 x 2.55 zł = zł Ekwiwalent wypłacany jest raz na kwartał. Ekwiwalent za korzystanie z własnej odzieży i obuwia roboczego: Lp. Nazwa Wartość 1 Ubranie drelichowe 80,00 zł 2 Trzewiki skórzane 90,00 zł 3 Rękawice robocze 7,00 zł 4 Kurtka przeciwdeszczowa podgumowana 45,00

22 Tabela norm przydziału środków higieny osobistej Lp Stanowisko pracy Zakres wyposażenia 1 -mydło Konserwator - dozorca -pasta bhp -ręcznik -herbata -napoje chłodzące 2 Sprzątaczka -herbata -napoje chłodzące 3 Pracownik gospodarczy -mydło -pasta bhp -ręcznik -herbata 4 Pracownik na stanowisku urzędniczym, pracownik administracyjny -napoje chłodzące -herbata -napoje chłodzące 5 Kierowca -mydło -pasta bhp -ręcznik -herbata -napoje chłodzące Norma przydziału (na miesiąc) -100g -100g -2szt. (rok) -według potrzeb -według potrzeb -według potrzeb -według potrzeb -100g -100g -2szt. (rok) -według potrzeb -według potrzeb -według potrzeb -według potrzeb -100g -100g -2szt. (rok) -według potrzeb -według potrzeb Uwagi

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim zwanym dalej zakładem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4 W CZELADZI. W oparciu o Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( t. j. Dz. U nr 21 poz. 94 z 1998 r. wraz z późn. zm. ) oraz Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu

REGULAMIN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sieradzu 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu, a także prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr.2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Parchowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie Na podstawie art.104 2 i art.104 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1502

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia

Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia Zarządzenie nr 4/2006 Dyrektora biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach z dnia 02. 01. 2006 w sprawie regulaminu pracy dla pracowników Biura Administracyjno- Ekonomicznego Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY Załącznik do Zarządzenia nr 169/2006 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 grudnia 2006 roku REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KOWIESY I Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kowiesy, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO w sprawie wprowadzenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Meta SA w Wołowiecku... (nazwa zakładu) 1 PRZEPISY WSTĘPNE 1.1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Meta SA... (nazwa zakładu) a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE REGULAMIN PRACY PRZEPISY WSTĘPNE STAROSTWA POWIATOWEGO W RADZIEJOWIE 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Starostwie Powiatowym, a także prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału pracownikom GUWK w Lisewie środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 18.04.2011r.l Zasady gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego ( służbowego), środków czystości oraz przydziału okularów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W TOMSZOWIE LUBELSKIM PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W TOMSZOWIE LUBELSKIM PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W TOMSZOWIE LUBELSKIM PRZEPISY WSTĘPNE 1. 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, a także prawa i obowiązki pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Korzenna PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Gminy Korzenna, a takŝe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości pieczęć zakładu pracy Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości Osoby uczestniczące w konsultacjach: 1..... 2..... Opiniowanie: 3..... Drezdenko 02.01.2015 r. Zarządzenie Nr Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r.

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Tyszowcach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie egulaminu pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI Załącznik do zarządzenia nr 4/2009 dyrektora P M nr 5 z dnia 01.03.2009 r. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA 1. Ujednolicony Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2014 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Koszalinie

ZARZĄDZENIE NR 31/2014 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Koszalinie ZARZĄDZENIE NR 31/2014 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Koszalinie Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz Zarządzenie Wójta Gminy Świerzno w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Świerznie

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 56.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 14.09.2005r.

Zarządzenie Nr 22/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 14.09.2005r. Zarządzenie Nr 22/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku z dnia 14.09.2005r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Lipusz. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W CZELADZI Ul.ŻEROMSKIEGO 19.

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W CZELADZI Ul.ŻEROMSKIEGO 19. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10 W CZELADZI Ul.ŻEROMSKIEGO 19. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 wraz ze zmianami ), oraz o ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Na podstawie art. 176 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu

Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Zarządzenie Nr 11/UG/09 Wójta Gminy Chybie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Chybiu Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Urzędzie, a także prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Gminy Nowa Ruda niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2010 roku

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2010 roku Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i wypłaty ekwiwalentu za pranie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art. 104 2 2, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje: Regulamin pracy Urzędu Gminy Łyski, który stanowi załącznik do niniejszego

zarządzam, co następuje: Regulamin pracy Urzędu Gminy Łyski, który stanowi załącznik do niniejszego GMWY ŁYSKI ul Dworcowa l A. 44-295 ŁYSKI ZARZĄDZENIE NR 0151/W/40/2008 WÓJTA GMINY ŁYSKI z dnia 16 maja 2008 r w sprawie : wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 104 2 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI Zatwierdzony dnia..30 marca 2004r... REGULAMIN PRACY Rozdział I: Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2014 REGULAMIN PRACY

Załącznik do zarządzenia nr 4/2014 REGULAMIN PRACY Załącznik do zarządzenia nr 4/2014 REGULAMIN PRACY Przepisy wstępne 1. 1. Regulamin pracy, zwany w dalszej części regulaminem, ustala organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Mirosławcu niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole TABELA NORM I ZASADY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLE Lp. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 25 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4a/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 17 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 4a/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 17 lutego 2017 roku Zarządzenie Nr 4a/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz osobom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO W RADOMSKU

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO W RADOMSKU REGULAMIN PRACY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO W RADOMSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa wewnętrzny porządek w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym w Radomsku oraz związane

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Z a ł ą c z n i k n r 1 R e g u l a m i n u Pra c y W A K A D E M I I S Z T U K P I Ę K N Y C H W G D A Ń S K U Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Pysznicy Na podstawie art.39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 18 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 18 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 10 z dnia 18 maja 2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie Regulaminu Pracy w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy Zarządzenie Nr 8/SP /2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Starczy z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia REGULAMINU PRACY dla pracowników nie będących nauczycielami w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 117/05/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.05.2013 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO

REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO Załącznik do Zarządzenia Starosty Poznańskiego Nr 46/2003 z dnia 16.12.2003 r. REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin pracy, zwany dalej regulaminem ustala organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Nr 3 z dnia 13 maja 2004 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie

Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr MZC.022-7/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 11 maja 2009 r. I. Postanowienia ogólne. Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 195/2009 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Na art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 ustawy z

Bardziej szczegółowo

10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Art. 2 Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze,

10 października 2002r. (Dz. U. Nr 200 poz z późn. zm.). Art. 2 Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje: 1) wynagrodzenie zasadnicze, REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ I PRZYZNAWANIA INNYCH ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie

Regulamin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie Regulamin pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914-1918 w Legionowie Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: art. 104,

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

1. Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania. ZARZĄDZENIE NR 88/2015 WÓJTA GMINY LUBISZYN z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Na podstawie art. 77 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku

REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku REGULAMIN PRACY Przedszkola Nr 43 w Rybniku PODSTAWA PRAWNA Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01

Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku Wydanie: 01 Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl Regulamin Pracy Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 23 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 23 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 90/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR w sprawie zasad przydziału napojów, środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz refundacji części kosztów zakupu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą. Nowe Miasto nad Wartą r.

Regulamin Pracy. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Wartą. Nowe Miasto nad Wartą r. Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Kultury Nowe Miasto nad Wartą 03.10.2011r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: Regulaminu Pracy Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo