jazda 2 godz. 30 min.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "jazda 2 godz. 30 min."

Transkrypt

1

2

3 3 Zał cznik do Wytycznych nr /2011 z dnia lipca 2011 r. Głównego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie post powania inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ach prowadzenia pojazdów, obowi zkowych przerwach i odpoczynkach kierowców wykonuj cych przewozy drogowe oraz przepisów o stosowaniu urz dze rejestruj cych w przewozach drogowych. 1. Ustalanie u jazdy ci głej. Zgodnie z art. 7 rozporz dzenia nr 561/2006 po ie prowadzenia pojazdu trwaj cym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ci gła przerwa trwaj ca co najmniej czterdzie ci pi minut, chyba e kierowca rozpoczyna odpoczynku. Przerw t mo e zast pi przerwa długo ci co najmniej 15 minut, po której nast pi przerwa długo ci co najmniej 30 minut, rozło one w czasie w taki sposób, aby zachowa zgodno z przepisami akapitu pierwszego. W przypadku odebrania przez kierowc przerwy trwaj cej co najmniej 45 min. po ie jazdy krótszym ni cztery i pół godziny, np. po dwóch godzinach jazdy, a nast pnie kolejnej przerwy trwaj cej co najmniej 30 min. (ale mniej ni 45 min.) po ł cznym ie jazdy nieprzekraczaj cym cztery i pół godziny, a wi c po dwóch i pół godzinie jazdy nale y przyj nast puj cy sposób obliczania. Ka de wykorzystanie przerwy trwaj cej co najmniej 45 min. rozpoczyna kolejny rozliczeniowy, a wi c na kolejne cztery i pół godziny jazdy musi przypa kolejna przerwa odebrana zgodnie z ww. przepisem. jazda 2 przerwa 50 min. jazda 4 i 30 min. przerwa 45 min. jazda 2 30 min. rozpocz cie odpoczyn ku Powy szy schemat obrazuje, e po odebraniu przerwy w wymiarze 50 minut kierowca rozpoczyna jazdy, który mo e trwa nieprzerwanie przez 4 godziny i 30 minut.

4 4 2. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku oraz przekroczenie maksymalnego dziennego u prowadzenia pojazdu. Zgodnie z definicj zawart w art. 4 lit. k rozporz dzenia 561/2006 dzienny czas prowadzenia pojazdu oznacza ł czny czas prowadzenia pojazdu od zako czenia jednego dziennego u odpoczynku do rozpocz cia nast pnego dziennego u odpoczynku lub pomi dzy dziennym em odpoczynku a tygodniowym em odpoczynku. Natomiast na podstawie zapisu art. 8 ust. 2 ww. rozporz dzenia w ka dym 24 godzinnym ie po upływie poprzedniego dziennego u odpoczynku lub tygodniowego u odpoczynku kierowca musi wykorzysta kolejny dzienny odpoczynku. Przez skrócenie dziennego u odpoczynku nale y uzna alternatywnie nast puj ce sytuacje: 1) kierowca nie odebrał prawidłowego dziennego odpoczynku w 24 godzinnym ie rozliczeniowym (30 godzinnym w przypadku załogi wielosobowej), jednak e odpoczynek ten wykorzystał z przekroczeniem tego u; jazda 4 30 min. przerwa 45 min. inna praca 4 30 min. gotowo 4 30 min. jazda 4 odpoczynek 5 45 min. 2) kierowca wykorzystał skrócony odpoczynku ponad dopuszczalny limit w danym ie (3 skrócone dzienne odpoczynki pomi dzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi, zgodnie z rozporz dzeniem nr 561/2006, b d w ci gu tygodnia zgodnie z AETR); za odpoczynek tygodniowy nale y uzna równie skrócony odpoczynek tygodniowy, który nie został zrekompensowany, a wi c nie jest prawidłowy;

5 5 brak naruszenia brak naruszenia brak naruszenia naruszenie lp UTD naruszenie lp UTD naruszenie lp UTD odpoczynek tygodniowy 45 odpoczynek dzienny 9 odpoczynek dzienny 9 odpoczynek dzienny 9 dopuszczalne trzykrotne skrócenie dziennego u odpoczynku do 9 odpoczynek dzienny 9 odpoczynek dzienny 9 odpoczynek dzienny 9 niedopuszczalne trzykrotne skrócenie dziennego u odpoczynku do 9 odpoczynek tygodniowy 24 3) kierowca nie wykorzystał prawidłowego dziennego odpoczynku w ie 24 godzinnym, a jednocze nie jazdy dziennej pomi dzy dwoma prawidłowymi dziennymi ami odpoczynku nie został przekroczony. Poni szy schemat przedstawia sytuacj, kiedy po prawidłowo odebranym odpoczynku dziennym trwaj cym 9 godzin kierowca rozpoczyna nast pny rozliczeniowy trwaj cy 24 godziny i w tym ie nie przekracza dopuszczalnej jazdy dziennej, ale nie odbiera wymaganego odpoczynku dziennego. odpoczynek dzienny 9 inna praca 4 jazda 3 gotowo inna praca godzinny rozliczeniowy godzin jazdy dziennej jazda 3 inna praca 4 przerwa 5 jazda 3 1 odpoczynek dzienny Obliczanie dziennego u prowadzenia pojazdu zaczyna si po upływie nieprzerwanego u odpoczynku trwaj cego co najmniej 7 godzin i ko czy si z pocz tkiem nieprzerwanego u odpoczynku trwaj cego co najmniej 7 godzin. Powy szy sposób obliczania dziennego u prowadzenia pojazdu wynika z przepisu art. 1 decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie obliczania dziennego czasu prowadzenia pojazdu zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.

6 6 Brak odebrania dziennego u odpoczynku w 24 godzinnym ie rozliczeniowym po odpoczynku dziennym oraz po jego przekroczeniu powoduje, e do momentu odebrania dziennego u odpoczynku (skróconego lub regularnego) w ka dym 24 godzinnym ie, w którym kierowca wykorzystał odpoczynek trwaj cy krócej ni 9 godzin powstaje podstawa do odpowiedzialno ci za skrócenie dziennego u odpoczynku. W tym celu istotne jest wskazanie odpoczynku dziennego (trwaj cego co najmniej 9 godzin) a nast pnie oznaczenie sztywnych ów 24 godzinnych do momentu odebrania kolejnego dziennego u odpoczynku (trwaj cego co najmniej 9 godzin). Podstaw do ustalenia wielko ci skrócenia dziennego u odpoczynku stanowi najdłu szy nieprzerwany odpoczynek wykorzystany w danym 24 godzinnym ie rozliczeniowym. Je eli odpoczynku trwaj cy co najmniej 9 godzin został wykorzystany z przekroczeniem odpowiedniego u rozliczeniowego powstaje podstawa do stwierdzenia naruszenia w postaci skrócenia dziennego u odpoczynku, ale jednocze nie rozpoczyna si kolejny rozliczeniowy, w którym kierowca powinien wykorzysta dzienny u odpoczynku. Powy sze wytyczne stosuje si odpowiednio do załogi wieloosobowej z zastrze eniem, i rozliczeniowy, w którym kierowca powinien skorzysta z kolejnego dziennego u odpoczynku trwaj cego co najmniej 9 godzin (8 godzin w załodze wieloosobowej zgodnie z AETR) wynosi 30 godzin. Szczególny przypadek mo e wyst pi, gdy w jednym ie 24 godzinnym kierowca, maj c krótkie y prowadzenia pojazdu, dwukrotnie wykorzystuje skrócony odpoczynek (np. jedzie 3 godziny, odpoczywa 9 godzin, nast pnie jedzie 3 godziny i ponownie odpoczywa 9 godzin). W takim przypadku nale y odpoczynki wykorzystane w powy szy sposób potraktowa jako regularny dzielony odpoczynek dzienny. jazda 3 odpoczynek 9 jazda 3 odpoczynek 9 pierwsza cz odpoczynku dzielonego (minimum 3 ) druga cz odpoczynku dzielonego (minimum 9 ) godzinny rozliczeniowy

7 7 3. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego. Zgodnie z art. 8 ust. 6 i 7 rozporz dzenia 561/2006,,w ci gu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej: dwa regularne tygodniowe y odpoczynku, lub jeden regularny tygodniowy odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy odpoczynku trwaj cy co najmniej 24 godziny. Skrócenie to nale y jednak skompensowa równowa nym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed ko cem trzeciego tygodnia nast puj cego po danym tygodniu ( ) odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy odpoczynku wykorzystuje si ł cznie z innym em odpoczynku trwaj cym co najmniej dziewi godzin. W wietle powy szych norm, wobec braku odpowiednich przepisów dotycz cych sankcjonowania przewo ników za brak skompensowania skróconego odpoczynku tygodniowego, przy ustalaniu, czy odpoczynek tygodniowy został wykorzystany prawidłowo, analiza powinna obejmowa dokumenty powstałe po dniu skrócenia odpoczynku tygodniowego. W tym celu istotne jest wskazanie prawidłowego odpoczynku tygodniowego (regularnego lub skróconego), a nast pnie oznaczenie sze ciu ów 24 godzinnych, po których kierowca musi skorzysta z kolejnego odpoczynku tygodniowego zgodnie z art. 8 ust. 6 rozporz dzenia nr 561/2006. Je eli w analizowanym ie kierowca nie odbierze prawidłowego odpoczynku tygodniowego, podstaw do ustalenia wielko ci naruszenia stanowi najdłu szy odebrany odpoczynek. odpoczynku tygodniowego 24 rozliczeniowy 24 rozliczeniowy 24 rozliczeniowy 24 rozliczeniowy 24 rozliczeniowy 24 rozliczeniowy ów 24 godzinnych po których odebrano odpoczynek tygodniowy brak narusze odpoczynku tygodniowego odpoczynku tygodniowego 24 rozliczeniowy 24 rozliczeniowy 24 rozliczeniowy 24 rozlicze niowy 24 rozliczeniowy 24 rozliczeniowy ów 24 godzinnych po których nie odebrano odpoczynku tygodniowego, najdłu szy odpoczynku (mniej ni 24 lub 45 ) uznajemy za podstaw do obliczenia naruszenia lp zał. UTD 24 rozliczeniowy wskazuj cy na popełnienie naruszenia lp zał. UTD odpoczynku tygodniowego

8 8 Je eli w analizowanych sze ciu ach 24 godzinnych kierowca wykorzystał odpoczynek krótszy ni 24 godziny, ale w pó niejszym terminie otrzymał pełn rekompensat (tj. do 45 godzin), podstaw do ustalenia wielko ci naruszenia stanowi ró nica pomi dzy em 24 godzinnym a faktycznie odebranym odpoczynkiem (np. 24h 20h). Je eli jednak rekompensata nie b dzie pełna, oznacza to niedozwolone skrócenie odpoczynku tygodniowego, a podstaw do ustalenia wielko ci naruszenia stanowi ró nica pomi dzy em 45 godzinnym a faktycznie odebranym odpoczynkiem (np. 45h 20h). Sob./ Pon. Pt. Sob./ Pon. Pt. Sob./ Pon. Pt. Sob./ Pon. Pt. Sob./ Pon. Pt. Sob./ Pon. Pt. Sob./ Pon. Pt. Sob./ Pon. Pt. Ndz. Ndz. Ndz. Ndz. Ndz. Ndz. Ndz. Ndz odp. tyg. odp. tyg. odp. tyg. odp. tyg., w którym nale y zrobi rekompensat skróconego 24 odpoczynku tygodniowego wymagana rekompensata w wymiarze 21 odp. tyg. odp. tyg., w którym nale y zrobi rekompensat skróconego 20 odpoczynku tygodniowego, naruszenie lp zał. UTD do wymiaru 24 prawidłowego odpoczynku skróconego wymagana rekompensata w wymiarze 25 odp. tyg. odp. tyg., w którym nale y zrobi rekompensat skróconego 18 odpoczynku tygodniowego, naruszenie lp zał. UTD do wymiaru 24 prawidłowego odpoczynku skróconego wymagana rekompensata w wymiarze 27 cz u, w którym nale y zrobi rekompensat skróconego 24 odpoczynku tygodniowego wymagana rekompensata w wymiarze 21 Wskaza nale y, e pierwsze stwo w oznaczaniu maj poszczególne odpoczynki dzienne i tygodniowe, a dopiero w kolejnym etapie nale y szuka rekompensaty za poprzednio skrócone odpoczynki tygodniowe. Nale y zwróci uwag, e przy okre laniu odpoczynków tygodniowych y 24- godzinne s sztywne w przypadku, gdy nie odebrano odpoczynku tygodniowego i rozliczeniowy zamykamy po sze ciu ach 24 godzinnych.

9 9 4. Wyj tkowe odst pstwo od przepisów w zakresie minimalnego u odpoczynku i maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu w celu znalezienia odpowiedniego miejsca postojowego. Konieczno przerwania dziennego lub tygodniowego odpoczynku b d przerwy w celu przestawienia pojazdu na terenie terminalu, na parkingu lub w strefie przygranicznej. Zgodnie z art. 12 rozporz dzenia 561/2006 pod warunkiem, e nie zagra a to bezpiecze stwu drogowemu oraz umo liwia osi gni cie przez pojazd odpowiedniego miejsca postoju, kierowca mo e odst pi od przepisów art. 6-9 w zakresie niezb dnym dla zapewnienia bezpiecze stwa osób, pojazdu lub ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odst pstwa odr cznie na wykresówce urz dzenia rejestruj cego lub na wydruku z urz dzenia rejestruj cego, albo na planie pracy najpó niej po przybyciu do miejsca pozwalaj cego na postój. W trakcie dziennego lub tygodniowego odpoczynku kierowca powinien mie mo liwo swobodnego dysponowania swoim czasem i nie powinien mie obowi zku pozostawania w zasi gu swojego pojazdu. W zasadzie przerwanie dziennego lub tygodniowego odpoczynku b d przerwy stanowi naruszenie przepisów (chyba, e ma zastosowanie "przypadek promu lub poci gu" (art. 9 ust. 1 rozporz dzenia nr 561/2006). Jednak na terenie terminalu, parkingu lub w strefie przygranicznej mo e zdarzy si nagła nieprzewidziana sytuacja lub nagła potrzeba wymagaj ca przestawienia pojazdu. Na terenie terminalu zazwyczaj jest kierowca (pracownik terminalu), który w razie konieczno ci mo e przestawi pojazd. Je li nie ma takiego pracownika, a przestawienie pojazdu jest nieuniknione ze wzgl du na nadzwyczajne okoliczno ci, kierowca mo e przerwa swój odpoczynek na polecenie wła ciwego organu lub pracownika terminalu, upowa nionych do wydawania polece dotycz cych przestawienia pojazdu. W pozostałych miejscach (np. na parkingu, na przej ciach granicznych) i w razie nagłej potrzeby), je li wyst puj obiektywne nagłe przyczyny, w zwi zku z którymi pojazd musi zosta przestawiony lub je li policja lub inna władza (np.: stra ak, organy administracji drogowej, celnik) wydadz polecenie przestawienia pojazdu, kierowca musi przerwa swój odpoczynek lub przerw na kilka minut. W takim przypadku kierowca, ani tym bardziej

10 10 przedsi biorca, na rzecz którego kieruje on pojazdem, nie powinni podlega karze za naruszenie przepisów rozporz dzenia nr 561/2006. Nale y jednak podkre li, e ka dy przypadek przerwania odpoczynku lub przerwy musi zosta r cznie zarejestrowany przez kierowc oraz, w razie mo liwo ci, potwierdzony przez wła ciwy organ, który wydał kierowcy polecenie przestawienia pojazdu. Je li pojawi si taka konieczno, organy kontrolne pa stw członkowskich musz zastosowa pewn tolerancj oceniaj c indywidualne przypadki. Nale y zatem uzna, e kontroluj cy s zobligowani je li kierowca lub przedsi biorca wska e powy sze jako przyczyn przerwania odpoczynku lub skrócenia przerwy nast piło z tych wła nie powodów do ustalenia, czy w tym konkretnym przypadku rzeczywi cie wyst piły przesłanki uniemo liwiaj ce prawidłowy, tj. nieprzerwany wypoczynek kierowcy. Nieco inaczej kształtuje si natomiast sytuacja, w której kierowca podczas realizacji zadania przewozowego nie odbiera lub dopuszcza si skrócenia przerwy b d dziennego albo tygodniowego u odpoczynku z uwagi na brak odpowiedniego miejsca postoju. Artykuł 12 rozporz dzenia nr 561/2006 zawiera co prawda przepisy pozwalaj ce kierowcy na odst pstwo od wymogów w zakresie minimalnego u odpoczynku i maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, okre lonych w art. 6 9, w celu znalezienia odpowiedniego miejsca postoju, jednak, co nale y podkre li, przepis ten w adnym razie nie upowa nia kierowcy do odst pstw od rozporz dzenia z powodów, które były znane przed rozpocz ciem podró y. Przepis ten został wprowadzony, aby umo liwi kierowcom prawidłow reakcj w sytuacjach niespodziewanego braku mo liwo ci spełnienia wymogów rozporz dzenia w trakcie podró y, tj. w sytuacjach trudno ci niezale nych od woli kierowcy oraz ewidentnie nieuniknionych i niedaj cych si przewidzie, nawet przy zachowaniu najwy szej staranno ci. Celem zastosowania odst pstwa jest zapewnienie bezpiecze stwa osób, pojazdu i ładunku, przy uwzgl dnieniu w ka dej sytuacji wymogu bezpiecze stwa drogowego. Komisja Europejska wskazała, e takie sytuacje powoduj powstanie wymienionych ni ej obowi zków dla trzech kategorii podmiotów: 1) przedsi biorstwo transportowe, jako odpowiedzialne za wła ciw organizacj przewozu, musi uwa nie planowa przejazd kierowcy, tak, aby był on bezpieczny i uwzgl dniał, na przykład, regularnie wyst puj ce na drogach korki, warunki atmosferyczne i dost p od odpowiednich parkingów, innymi słowy, musi tak organizowa prac, aby kierowcy mogli przestrzega rozporz dzenia i aby spełni

11 11 wymagania załadowców oraz firm ubezpieczeniowych w zakresie bezpiecze stwa w czasie postojów, 2) kierowca, je eli zdecyduje, e konieczne jest odst pstwo od przepisów rozporz dzenia nr 561/2006 i e nie b dzie ono zagra ało bezpiecze stwu drogowemu, musi wskaza charakter odst pstwa i jego przyczyny, odr cznym zapisem (w jakimkolwiek j zyku wspólnotowym) na wykresówce tachografu analogowego, na wydruku z tachografu cyfrowego albo w planie pracy) natychmiast po zatrzymaniu si. 3) organ egzekwuj cy prawo powinien kierowa si zawodow rozwag kontroluj c i oceniaj c kierowc pod k tem zasadno ci naruszenia ogranicze w zakresie czasu prowadzenia pojazdu; kontroluj cy winien dokona oceny ka dego przypadku indywidualnie. Oceniaj c tym samym zasadno odst pstwa od przepisów na podstawie art. 12 rozporz dzenia nr 561/2006 inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego musz podda dokładnej analizie wszystkie okoliczno ci, w tym: a) histori zapisów dotycz cych ów prowadzenia pojazdu przez kierowc w celu sprawdzenia jego zwyczajowych zachowa oraz tego, czy zazwyczaj przestrzega przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku i czy odst pstwo ma charakter wyj tkowy; b) odst pstwo od ogranicze w zakresie czasu prowadzenia pojazdu nie mo e wyst powa regularnie i musi by spowodowane wyj tkowymi okoliczno ciami, takimi jak: powa ny wypadek drogowy, ekstremalne warunki pogodowe, objazdy, brak miejsca na parkingu to wyliczenie wyj tkowych okoliczno ci ma jedynie charakter orientacyjny - przy ocenie obowi zuje zasada, e przyczyna ewentualnego odst pstwa od przepisowego czasu prowadzenia pojazdu nie mo e by wcze niej znana i nie mo na jej było przewidzie ; c) dzienne i tygodniowe ograniczenia czasu prowadzenia pojazdu powinny by przestrzegane, czyli kierowca nie powinien mie adnych "oszcz dno ci czasowych" z powodu przekroczenia ograniczenia czasu prowadzenia pojazdu w poszukiwaniu miejsca parkingowego, d) odst pstwo od przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu nie mo e prowadzi do ograniczenia wymaganych przerw oraz dziennych i tygodniowych ów odpoczynku.

12 12 5. Uwzgl dnianie dopuszczalnych bł dów granicznych. Zgodnie z pkt 3 lit. f rozdziału III zał cznika I do rozporz dzenia nr 3821/85, w przypadku tachografów analogowych, bł dy graniczne dopuszczalne (urz dze wskazuj cych i rejestruj cych) w u ytkowaniu, wynosz odpowiednio w zakresie: a) długo ci przebytej drogi 4% wi cej lub mniej od rzeczywistej długo ci, przy czym długo ta powinna wynosi co najmniej jeden kilometr; b) pr dko ci 6 km/h wi cej lub mniej od rzeczywistej pr dko ci; c) czasu ± dwie minuty na dzie lub ± 10 minut na siedem dni. Tak wi c dokonuj c analizy czasu prowadzenia pojazdu przez kierowc w oparciu o zapisy dokonane na wykresówkach, np. w celu ustalenia, czy doszło do przekroczenia czasu jazdy ci głej bez przerwy (przy ocenie wykonania przez kierowc 45 minutowej przerwy) lub skrócenia dziennego czasu odpoczynku, inspektor przeprowadzaj cy kontrol winien wzi pod uwag dopuszczalne bł dy graniczne. 6. Kwalifikacja prawna niedozwolonego naniesienia zapisu na wykresówk lub spowodowania zmian we wskazaniach urz dzenia rejestruj cego zainstalowanego w poje dzie b d stwierdzenia braku ci gło ci zapisów na wykresówkach podczas kontroli drogowych, w wietle przepisów zał cznika do UTD. Stwierdzenie przez kontroluj cego, e mogło doj do dokonania niedozwolonych, bez u ycia urz dzenia rejestruj cego, r cznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów pr dko ci, aktywno ci lub przebytej drogi mo e by sankcjonowane w oparciu o przepis lp ust. 4 zał cznika do UTD. Nale y jednak zauwa y, e przepis ten mo e mie zastosowanie wył cznie w przypadku okazania wykresówki, na której stwierdzono dokonanie ww. niedozwolonych zapisów podczas kontroli w przedsi biorstwie. Je eli zatem naruszenie to zostanie stwierdzone w czasie kontroli drogowej, nie ma podstaw do zastosowania wskazanej kwalifikacji; nie ma równie podstaw do zastosowania zast pczo normy sankcjonuj cej okre lonej pod lp ust. 2 lit. c) zał cznika UTD, przewiduj cej okre lon kar pieni n za samowoln ingerencj w prac urz dzenia rejestruj cego zainstalowanego w poje dzie, wskutek której nast piła zmiana wskaza urz dzenia w zakresie pr dko ci pojazdu, aktywno ci kierowcy lub przebytej drogi trudno bowiem przyj, e np. r czne

13 13 naniesienie przez kierowc niedozwolonych zapisów na wykresówk w jakikolwiek sposób zwi zane było z ingerencj w samo urz dzenie. Całkowicie uzasadnione b dzie natomiast zabezpieczanie wykresówek, na których dokonano niedozwolonych zapisów pr dko ci, aktywno ci kierowcy lub przebytej drogi, jako materiału dowodowego, celem skierowania zawiadomienia do wła ciwych organów cigania (prokuratury i Policji), w zwi zku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przest pstwa z art Kodeksu karnego, tj. przerobienia lub podrobienia w celu u ycia lub u ywania jako autentycznego dokumentu, którym niew tpliwie jest wykresówka kierowcy. Przesłanki okre lone pod lp ust. 2 lit. c) zał cznika do UTD, wypełnia b dzie natomiast ingerencja w urz dzenie, polegaj ca np. na takiej celowej zmianie poł cze elektrycznych w poje dzie, które powoduj zmian zapisów pr dko ci, aktywno ci lub przebytej drogi, cho by nawet do urz dzenia nie zostały podł czone inne niedozwolone urz dzenia, o ile rzecz jasna ingerencja ta zostanie w sposób niew tpliwy dowiedziona, np. udokumentowan prób przeprowadzon przez inspektora w obecno ci kierowcy lub badaniem w uprawnionym autoryzowanym serwisie tachografów. Z tych samych powodów niedopuszczalne jest sankcjonowanie w rezultacie kontroli drogowej naruszenia polegaj cego na okazaniu wykresówki, która nie zawiera wszystkich danych o ach aktywno ci kierowcy. Naruszenie takie, zgodnie z lp ust. 2 zał cznika do UTD, podlega okre lonej karze pieni nej jedynie podczas okazania takiej wykresówki podczas kontroli w przedsi biorstwie. Tak e i w tym przypadku niedopuszczalne jest nało enie kary pieni nej na podstawie przepisu lp. 1.7 zał cznika do ustawy, tj. za niewyposa enie kierowcy w odpowiednie dokumenty. 7. Zakres zastosowania poj cia "dokument potwierdzaj cy fakt nieprowadzenia pojazdu", o którym mowa w lp pkt 1 zał cznika do UTD. Lp pkt 1 zał cznika do UTD, przewiduje kar pieni n za naruszenie polegaj ce na nieokazaniu wykresówki lub dokumentu potwierdzaj cego fakt nieprowadzenia pojazdu podczas kontroli w przedsi biorstwie - za ka dy dzie. Bior c pod uwag specyfik kontroli w przedsi biorstwie, a zwłaszcza mo liwo weryfikacji faktów, na które powołuje si strona, w oparciu o dost pne dokumenty w siedzibie kontrolowanego podmiotu, nale y opowiedzie si za mo liwie szerokim

14 14 rozumieniem poj cia "dokument", w szczególno ci znaczeniem jakie nadaje si mu na gruncie post powania administracyjnego. Kodeks post powania administracyjnego nie definiuje poj cia dokumentu, przyznaje jedynie zwi kszon moc dowodow dokumentom urz dowym (art. 76 k.p.a.). Nale y jednak podkre li, i na potrzeby post powania administracyjnego z powodzeniem przyjmowane s legalne definicje dokumentu, w tym dokumentu urz dowego, stworzone na u ytek innych gał zi prawa oraz funkcjonuj ce na gruncie odr bnych ustaw. Przytoczy tu nale y wykorzystywane przez doktryn i judykatur na potrzeby post powania administracyjnego definicje zawarte m.in. w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz z pó n. zm.). Definicj dokumentu okre lono tak e w art Kodeksu karnego, według której "dokumentem jest ka dy przedmiot lub zapis na komputerowym no niku informacji, z którym jest zwi zane okre lone prawo albo który ze wzgl du na zawart w nim tre stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczno ci maj cej znaczenie prawne". W wietle powy szego, na gruncie post powania administracyjnego nale y przyj, e "dokumentem potwierdzaj cym fakt nieprowadzenia pojazdu" b dzie ka dy akt pisemny lub zapis na komputerowym no niku informacji, w oparciu o który organy ITD podczas kontroli w przedsi biorstwie b d mogły stwierdzi fakt nieprowadzenia przez kierowc w okre lonym dniu pojazdu, b d to wi c rejestry, listy obecno ci, za wiadczenia lekarskie, wszelkie urz dzenia biurowe wyst puj ce u kontrolowanego przedsi biorcy, karty chipowe itp. W zakresie przedkładania podczas kontroli drogowej inspektorom ITD odpowiedniego dokumentu potwierdzaj cego fakt nieprowadzenia pojazdu znajduje zastosowanie za wiadczenie, o którym mowa w art. 31 UCK. Za wypełnienie przez przedsi biorc w czasie kontroli w przedsi biorstwie obowi zku udokumentowania faktu nieprowadzenia pojazdu nale y uzna tak sytuacj, gdy przedsi biorca przedkłada inspektorom ITD stosowne dokumenty w terminie wyznaczonym przez kontroluj cych. Nale y bowiem stwierdzi, e okazanie przez przedsi biorc w pó niejszym ie ni termin wyznaczony przez inspektorów, w szczególno ci w toku post powania administracyjnego prowadzonego po przeprowadzonej kontroli w przedsi biorstwie, nie mo na uzna za realizacj obowi zku w zakresie udokumentowania faktu nieprowadzenia pojazdu. Dokumentacja stwierdzaj ca powy szy fakt bowiem powinna znajdowa si w siedzibie przedsi biorstwa i by okazywana w ka dym czasie i na ka de danie kontroluj cych inspektorów.

15 15 Na marginesie nale y zaznaczy, e jako pozytywn praktyk nale y uzna powoływanie w podstawie prawnej rozstrzygni w zakresie realizacji obowi zku dokumentowania podczas kontroli w przedsi biorstwie faktu nieprowadzenia pojazdu przepisu art. art lub art. 76 k.p.a. 8. Rejestracja ów nieprowadzenia pojazdu. Zgodnie z art. 31 ust. 1 UCK kierowca wykonuj cy przewóz drogowy, który w okre lonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie maj zastosowania przepisy rozporz dzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, na danie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przedstawia za wiadczenie, które zawiera nast puj ce dane: imi i nazwisko kierowcy,, którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieu ytkowania karty kierowcy lub niesporz dzenia wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporz dzenia (EWG) nr 3821/85, miejsce i dat wystawienia, podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywał przewóz. Za wiadczenie, o którym mowa w ust. 1, pracodawca wystawia i wr cza kierowcy przed rozpocz ciem przez kierowc przewozu drogowego. W przypadku gdy kierowca w okre lonych dniach nie prowadził pojazdu w trakcie wykonywania danego zadania przewozowego, pracodawca niezwłocznie wystawia i przekazuje za wiadczenie na danie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli. W przypadku, gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby, na urlopie wypoczynkowym lub gdy prowadził inny pojazd wył czony z zakresu stosowania rozporz dzenia (WE) nr 561/2006, podmiot wykonuj cy przewóz drogowy wystawia za wiadczenie, o którym mowa w ust. 1 na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie formularza dotycz cego przepisów socjalnych odnosz cych si do działalno ci w transporcie drogowym (Dz.Urz. UE L 99 z , str. 14), a kierowca to za wiadczenie podpisuje. Przepisy ust. 1-2a stosuje si odpowiednio do kierowcy niezatrudnionego przez przedsi biorc, lecz wykonuj cego osobi cie przewozy na jego rzecz oraz do przedsi biorcy osobi cie wykonuj cego przewozy drogowe, z tym e przedsi biorca osobi cie wykonuj cy przewozy drogowe przedkłada stosowne o wiadczenie.

16 16 Do przyczyn nieposiadania wykresówek, nieu ytkowania karty kierowcy lub niesporz dzenia wymaganych wydruków nale y w szczególno ci zaliczy : 1) zwolnienie lekarskie od pracy z powodu choroby; 2) urlop wypoczynkowy; 3) prowadzenie pojazdu, do którego nie maja zastosowania przepisy rozporz dzenia nr 561/2006; 4) wykonywanie innej pracy; 5) dy ur; 6) odpoczynek tygodniowy. Na podstawie art. 31 ust. 2a UCK, w przypadku wyst pienia okoliczno ci wymienionych w pkt 1-3 za wiadczenie powinno by wystawione na elektronicznym oraz przeznaczonym do druku formularzu 2, o którym mowa w decyzji Komisji nr 2007/230/WE z r. w sprawie formularza dotycz cego przepisów socjalnych odnosz cych si do działalno ci w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 99 z , str. 14). Formularz ten jest akceptowany w całej UE i wypełniany w dowolnym j zyku urz dowym UE. Wszystkie pola formularza nale y wypełni maszynowo lub komputerowo. Aby formularz był uznany za wa ny, musi by podpisany zarówno przez przedstawiciela przedsi biorstwa, jak i przez kierowc. W przypadku osób b d cych jednocze nie kierowcami oraz przedsi biorcami wykonuj cymi przewóz drogowy we własnym imieniu, osoba ta składa na formularzu dwa podpisy: pierwszy jako przedsi biorca i drugi jako kierowca. Wa ny jest tylko oryginał formularza opatrzony podpisami; nie do zaakceptowania jest jego kopia przesłana faksem. Tre ci formularza nie mo na zmienia. Nie mo na go równie podpisywa przed wypełnieniem. Formularz nie mo e by stosowany w odniesieniu do innych rodzajów działalno ci. Nale y zauwa y, e stosowanie formularza nie zast puje obowi zku rejestrowania działalno ci, jak okre lono w art. 6 ust. 5 rozporz dzenia (WE) nr 561/2006 i w art. 15 rozporz dzenia (EWG) nr 3821/85. 2 Elektroniczny i przeznaczony do druku formularz w formie elektronicznej oraz informacje dotycz ce pa stw członkowskich, które wprowadziły obowi zek stosowania formularza, znajduj si na stronie:

17 17 W przypadku wyst pienia pozostałych okoliczno ci, za wiadczenie, pod warunkiem, e zawiera wszystkie wyszczególnione wy ej informacje, mo e mie dowoln form ; mo e to by równie tzw. ółta wykresówka. Powy sze zasady maj odpowiednie zastosowanie równie do kierowcy niezatrudnionego przez przedsi biorc, lecz wykonuj cego osobi cie przewozy na jego rzecz oraz do przedsi biorcy osobi cie wykonuj cego przewozy drogowe, z tym e przedsi biorca osobi cie wykonuj cy przewozy drogowe przedkłada stosowne o wiadczenie. W wietle powy szego, w przypadku przewozu dokonywanego po terytorium Polski, kierowca wykonuj cy przewóz drogowy, w celu udokumentowania przyczyn nieposiadania wykresówek, nieu ytkowania karty kierowcy lub niesporz dzenia stosownych wydruków, powinien okaza formularz (wprowadzony decyzj Komisji nr 2007/230/WE), a w przypadkach gdy nie ma podstaw do jego wystawienia, za wiadczenie (o wiadczenie) wystawione przez przedsi biorc.. Ponadto nale y podkre li, e r czna rejestracja czasu odpoczynku na rewersie wykresówek dopuszczalna jest tak e w sytuacji, gdy kierowca odbiera tygodniowy odpoczynek poza granicami kraju lub na terytorium kraju b d c w trakcie wykonywania zadania przewozowego, a przedsi biorca nie ma mo liwo ci wyposa enia go w za wiadczenie potwierdzaj ce fakt nieprowadzenia pojazdu w danym ie. R czna rejestracja ów i rodzajów aktywno ci kierowcy dopuszczalna jest ponadto na podstawie art. 15 ust. 2 rozporz dzenia nr 3821/85, który stanowi: je eli w wyniku oddalenia si od pojazdu kierowca nie jest w stanie u ywa urz dze zainstalowanych w poje dzie, to y, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d): 1) je li pojazd wyposa ony jest w urz dzenie rejestruj ce zgodnie z zał cznikiem I, wprowadza si na wykresówk, r cznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudz c karty lub 2) je li pojazd wyposa ony jest w urz dzenie rejestruj ce zgodnie z zał cznikiem IB, wprowadza si na kart kierowcy przy u yciu urz dzenia do r cznego wprowadzania danych, w jakie wyposa one jest urz dzenie rejestruj ce. Jednak w razie zaistnienia ww. okoliczno ci, kierowca zobligowany jest do naniesienia na rewersie wykresówki przyczyn odst pienia od rejestracji rodzajów aktywno ci w urz dzeniu rejestruj cym.

18 18 9. Przypadki, w których dopuszczalne jest nakładanie kar pieni nych w oparciu o przepisy lp i zał cznika do UTD. Zgodnie z lp zał cznika do UTD samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urz dzeniu rejestruj cym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsi biorstwa sankcjonowana jest kar pieni n w wysoko ci 5000,- zł. Stosownie do tre ci lp zał cznika do UTD, samowolna ingerencja w funkcjonowanie cyfrowego urz dzenia rejestruj cego zainstalowanego w poje dzie podlega karze pieni nej w wysoko ci 2000,- zł. Przepisy te w istocie sankcjonuj naruszenie regulacji rozporz dzenia nr 3821/85. Nale y zwróci uwag, e przepis art. 13 rozporz dzenia nr 3821/85 stanowi, e pracodawca oraz kierowcy zapewni poprawne działanie i odpowiednie stosowanie, z jednej strony, urz dze rejestruj cych, a z drugiej strony, karty kierowcy, w przypadku, gdy kierowca obowi zany jest prowadzi pojazd wyposa ony w urz dzenie rejestruj ce, zgodnie z zał cznikiem IB. W my l art. 14 ust. 4 lit. a) i lit c) rozporz dzenia nr 3821/85, kierowca mo e posiada tylko jedn wa n kart kierowcy. Kierowca uprawniony jest do posługiwania si jedynie jego własn imienn kart kierowcy. Karta kierowcy nie mo e, w ie swojej wa no ci, zosta cofni ta ani zawieszona z jakichkolwiek powodów, chyba, e zostanie uznana przez wła ciwe władze Pa stwa Członkowskiego za sfałszowan lub, gdy kierowca korzysta z karty, której nie jest posiadaczem albo, gdy zatrzymana karta została wydana na podstawie fałszywych o wiadcze b d sfałszowanych dokumentów. Zgodnie z lit. b) ust. 3 i lit. c) rozdziału II zał cznika IB do rozporz dzenia nr 3821/85 wymagane dane musz by rejestrowane i przechowywane na karcie kierowcy w taki sposób, by wykluczy jak kolwiek mo liwo ich fałszowania; rejestracja i przechowywanie danych w przypadku u ytkowania pojazdu przez dwóch kierowców dla pojazdów u ytkowanych przez dwóch kierowców, czas prowadzenia pojazdu, musi by rejestrowany i przechowywany na karcie tego kierowcy, który prowadzi pojazd. Urz dzenie rejestruj ce musi rejestrowa i przechowywa w pami ci danych oraz na kartach dwóch kierowców równocze nie, ale oddzielnie informacje wymienione w lit. a) pkt. 4 i 5 zał cznika IB. Stosownie natomiast do tre ci art. 15 ust. 8 ww. rozporz dzenia zabrania si fałszowania, likwidowania i niszczenia danych zarejestrowanych na wykresówkach, przechowywanych przez urz dzenie rejestruj ce lub kart kierowcy albo zarejestrowanych na wydrukach z urz dzenia rejestruj cego jak okre lono w zał czniku IB. To samo stosuje si

19 19 do jakiegokolwiek manipulowania urz dzeniem rejestruj cym, wykresówk lub kart kierowcy, które mogłoby spowodowa sfałszowanie, zlikwidowanie lub zniszczenie danych oraz informacji wydrukowanych. W poje dzie nie mo e znajdowa si aden sprz t, który mógłby zosta u yty w powy szych celach. Maj c na uwadze przytoczone wy ej przepisy nale y w pierwszej kolejno ci zauwa y, e prawodawca wspólnotowy dokonuje wyra nego rozgraniczenia obowi zków w zakresie zapewnienia poprawnego działania urz dze rejestruj cych zainstalowanych w poje dzie oraz wła ciwego stosowania karty kierowcy. Na pracodawcy spoczywa przede wszystkim zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania tachografów cyfrowych, natomiast kierowca odpowiedzialny jest za jego odpowiedni obsług i u ywanie karty kierowcy. Niew tpliwie zał cznik do ustawy o transporcie drogowym okre la wysoko kar pieni nych nakładanych na przedsi biorców za okre lone naruszenia, bez wzgl du na to czy zostały popełnione przez nich samych, czy te osoby, w tym przypadku kierowców, którymi posługuj si przy wykonywaniu działalno ci. Dyspozycja art. 92 ust. 1 pkt 8 UTD wskazuje jednak, e karze pieni nej w wysoko ci od 50 złotych do złotych podlega kto wykonuje przewóz drogowy lub inne czynno ci zwi zane z tym przewozem, naruszaj c obowi zki lub warunki wynikaj ce z przepisów ustawy lub przepisów wspólnotowych dotycz cych przewozów drogowych. Je li przyj, e obowi zki odpowiedniego posługiwania si kart kierowcy w trakcie jej u ywania odnosz si przede wszystkim do samego kierowcy, to niedopuszczalne jest domniemanie, e naruszenia okre lone w lp lub lp zał cznika do UTD mog stanowi podstaw do nało enia na przedsi biorc z tego tytułu kary pieni nej. Tre przepisu lp zał cznika do UTD i posłu enie si w nim sformułowaniem ingerencji w dane zapisane wskazuje bowiem, e chodzi tu tylko o samowoln ingerencj w te dane, których zapis został ju dokonany w cyfrowym urz dzeniu rejestruj cym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsi biorstwa. Norma ta odnosi si zatem jedynie do tre ci zdania pierwszego normy sankcjonowanej, tzn. art. 15 ust. 8 ww. rozporz dzenia nr 3821/85, która zabrania fałszowania, likwidowania i niszczenia danych zarejestrowanych na wykresówkach, przechowywanych przez urz dzenie rejestruj ce lub kart kierowcy albo zarejestrowanych na wydrukach z urz dzenia rejestruj cego jak okre lono w zał czniku IB. Wobec tego, przepis lp nie odwołuje si dyspozycji zawartej w zdaniu drugim art. 15 ust. 8 cytowanego rozporz dzenia, który zabrania wła nie jakiegokolwiek manipulowania urz dzeniem rejestruj cym, wykresówk lub kart kierowcy, które mogłoby spowodowa sfałszowanie, zlikwidowanie lub zniszczenie danych oraz informacji wydrukowanych.

20 20 Przepis sankcjonuj cy nie obejmuje wi c swoj hipotez zachowania kierowcy polegaj cego na zapisywaniu danych na cudzej karcie kierowcy, nieu ywaniu własnej karty kierowcy czy te umieszczeniu tej karty przez kierowc w niewła ciwym slocie tachografu cyfrowego, przez co nie rejestruje on wła ciwego u swojej aktywno ci. Wymaga natomiast rozwa enia kwestia, czy mamy w takim przypadku do czynienia z sytuacj, o której mowa w lp zał cznika do UTD, tj. czy samo u ywanie karty innego kierowcy, czy te nieprawidłowe umieszenie karty przez kierowc w tachografie cyfrowym oznacza, e doszło w ten sposób do samowolnej ingerencji w funkcjonowanie urz dzenia rejestruj cego. Wydawa by si mogło, e za trafno ci takiego stanowiska przemawiaj przytoczone wy ej normy rozporz dzenia nr 3821/85 oraz zał cznika IB do tego aktu prawnego, zakazuj ce manipulowania urz dzeniem lub kart kierowcy, które mogłoby spowodowa sfałszowanie danych oraz nakazuj ce rejestrowane wymaganych danych na karcie kierowcy w taki sposób, by wykluczy jak kolwiek mo liwo ich fałszowania. Niemniej jednak, posłu enie si zwrotem ingerencji w funkcjonowanie urz dzenia wskazywa mo e raczej na obj cie tym przepisem takich działa, które prowadz de facto do zakłócenia poprawnej pracy tylko samego urz dzenia rejestruj cego, o której mowa w przepisach rozdziału III zał cznika IB do rozporz dzenia nr 3821/85, okre laj cego wymagania funkcjonalne dla urz dzenia. Celem ustawodawcy było zatem obj cie dyspozycj przepisu lp jedynie takiej samowolnej ingerencji, która stanowi niedozwolon manipulacj wpływaj c na jego techniczn funkcjonalno, nie za nieprawidłow obsług i nieodpowiednie posługiwanie si kart przez kierowc. Przes dzaj ce spraw s przepisy USTC, które wyra nie i wprost ustalaj odpowiedzialno za tego rodzaju naruszenia, nie przedsi biorcy, lecz kierowcy, i to na zasadzie przepisów post powania w sprawach o wykroczenia. Przepis art. 24 ust. 4 ww. ustawy stanowi bowiem, e kto, b d c kierowc pojazdu samochodowego obj tego obowi zkiem wyposa enia w tachograf cyfrowy: 1) u ywa wi cej ni jednej karty kierowcy, 2) prowadzi pojazd, posługuj c si cudz lub niewa n kart kierowcy, 3) prowadzi pojazd, nie posługuj c si kart kierowcy, 4) po zako czeniu przewozu drogowego wykonywanego bez u ycia karty kierowcy, która działała wadliwie, została zniszczona, zgubiona lub skradziona, nie zrobił wydruku danych z tachografu cyfrowego odnosz cych si do ów rejestrowanych przez ten tachograf oraz nie zaznaczył szczegółów, które umo liwiłyby jego

21 21 identyfikacj (imienia i nazwiska oraz numeru karty kierowcy lub numeru prawa jazdy), i nie opatrzył wydruku swoim podpisem, 5) nie zgłosił faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy, 6) nie zwrócił do podmiotu wydaj cego karty uszkodzonej karty kierowcy; 7) odmówił okazania karty kierowcy na danie uprawnionego organu kontrolnego - podlega karze grzywny. Zgodnie z art Kodeksu wykrocze grzywn za wykroczenie orzeka si w wysoko ci od 20 do 5000 zł, jednak na mocy ust. 5 USTC, w przypadku czynów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, grzywna mo e by nało ona w wysoko ci do zł. Gdyby zatem ustawodawca miał zamiar obj odpowiedzialno ci za przedmiotowe naruszenia równie przedsi biorc wykonuj cego przewozy, a nie tylko kierowc, to z pewno ci dałby temu jednoznacznie wyraz w tre ci zał cznika do ustawy o transporcie drogowym, czego jednak nie uczynił. Nale y równie pami ta, e zgodnie z art. 23 ust. 5 i 6, kart kierowcy zatrzyman na podstawie art. 14 ust. 4 lit. c) rozporz dzenia nr 3821/85 organ kontrolny zwraca podmiotowi wydaj cemu karty. Po otrzymaniu karty, podmiot wydaj cy karty, odpowiednio uniewa nia j i niszczy. W konkluzji nale y zatem stwierdzi, e zarówno przepis lp jaki i lp zał cznika do UTD nie mog stanowi podstawy do nało enia kary pieni nej na przedsi biorc, w przypadku ustalenia, i kierowca posługiwał si cudz, a nie swoj kart kierowcy albo te umie cił własn kart kierowcy w niewła ciwym slocie tachografu cyfrowego, gdy hipoteza tych przepisów nie obejmuje tego rodzaju zdarze. Analizuj c wskazany stan prawny nale y ponadto stwierdzi, e nie jest mo liwe enumeratywne okre lenie katalogu przypadków, w których zasadnym b dzie nakładanie kar pieni nych w oparciu o przepisy lp i lp zał cznika do UTD. Konieczne jest jednak wskazanie, e hipoteza normy prawnej okre lonej w art. 15 ust. 8 rozporz dzenia nr 3821/85 oraz której konsekwencj s zapisy lp zał cznika do UTD, gdy dojdzie do jakiegokolwiek sfałszowania, likwidacji lub zniszczenia danych zarejestrowanych ju w pami ci urz dzenia rejestruj cego lub na karcie kierowcy b d karcie przedsi biorstwa. Nie ma przy tym znaczenia, czy dojdzie do tego przy u yciu specjalnego oprogramowania, zakłóce elektrycznych i pól magnetycznych, czy te zwyczajnej ingerencji mechanicznej. W pełni do zaaprobowania wydaje si równie stanowisko, zgodnie z którym przesłanki okre lone pod lp zał cznika do UTD, wypełnia b dzie ingerencja w urz dzenie i jego elementy składowe (kable, nadajnik impulsów), polegaj ca

22 22 np. na wło eniu, doł czeniu lub chocia by zbli eniu do urz dzenia rejestruj cego jakiegokolwiek urz dzenia lub przedmiotów (np. magnesu), które spowoduj zakłócenie poprawnej pracy urz dzenia rejestruj cego, oraz cho by nawet do tachografu nie zostały podł czone inne niedozwolone urz dzenia, lecz nast piło celowe zakłócenie jego funkcjonowania (np. poprzez zwarcie czy zakłócenie polem magnetycznym) powoduj ce nieprawidłowo ci w pomiarze urz dzenia, o ile rzecz jasna ingerencja ta zostanie w sposób niew tpliwy dowiedziona, np. udokumentowan prób przeprowadzon przez inspektora w obecno ci kierowcy lub badaniem w uprawnionym autoryzowanym serwisie tachografów. 10. Mo liwo poddania analizie jako dowodów w sprawie wykresówek dokumentuj cych czas pracy kierowcy wykonuj cego przewozy regularne osób na trasach do 50 km pojazdem, w którym został zainstalowany tachograf, pomimo wył czenia tego rodzaju przewozów spod obowi zków okre lonych w przepisach rozporz dzenia nr 561/2006, w sytuacji gdy przedsi biorca realizuj cy ww. przewozy nie prowadzi równocze nie adnej innej dokumentacji czasu pracy kierowcy, w tym nie sporz dza rozkładów, o których mowa w art. 31e UCK. Zgodnie z art. 3 lit. a) rozporz dzenia nr 561/2006, z jego stosowania wył czono przewóz osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Z kolei, stosownie do tre ci art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze rozporz dzenia nr 3821/85, w pojazdach wykonuj cych przewóz wył czony ze stosowania rozporz dzenia nr 561/2006, a wi c równie w pojazdach, którymi wykonywane s przewozy regularne osób, których trasa nie przekracza 50 km, nie ma obowi zku instalowania i u ywania urz dze rejestruj cych (tachografów). W pkt 24 Preambuły rozporz dzenia nr 561/2006 wskazano, e Pa stwa Członkowskie powinny ustanowi przepisy dla pojazdów u ywanych do regularnych przewozów osób, których trasa nie przekracza 50 km. Przepisy te powinny zapewnia odpowiedni ochron w zakresie dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu oraz obowi zkowych ów odpoczynku i przerw. Regulacje dotycz ce norm prowadzenia pojazdu oraz obowi zkowych ów odpoczynku i przerw kierowców wykonuj cych przewozy regularne, na trasach do 50 km zostały zawarte w rozdziale 4a UCK. Zgodnie z art. 39e ww. ustawy, pracodawca lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje tego rodzaju przewozy winien ustala na co najmniej jednego miesi ca rozkłady czasu pracy kierowcy. Rozkład czasu pracy musi zawiera nast puj ce dane: imi i nazwisko kierowcy, miejsce bazy pojazdu, który

23 23 kierowca ma prowadzi, ustalony harmonogram ów pracy kierowcy obejmuj cych y prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji oraz dni wolne. W my l art. 1 pkt 4 przywołanej ustawy, normy te odnosz si zarówno do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy jak i kierowców nie b d cych pracownikami. Ponadto, do kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy odnosz si tak e pozostałe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, m.in. w zakresie, w jakim pracodawca ma obowi zek prowadzi dla kierowców, niezale nie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagradzania za godziny nadliczbowe i za prac w porze nocnej, w rozliczeniu dobowym, tygodniowym i przyj tym ie rozliczeniowym, ewidencj czasu pracy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ewidencj czasu pracy pracodawca jest zobligowany udost pnia kierowcy na jego wniosek. Maj c na uwadze przedstawiony stan prawny, nale y stwierdzi, e podmioty wykonuj ce przewozy regularne osób na trasach nie przekraczaj cych 50 km winny prowadzi dokumentacj czasu pracy kierowców na powy szych zasadach. Niejednokrotnie zdarzy si mo e, e podmiot wykonuj cy tego rodzaju przewozy zaniedbuje obowi zek sporz dzania rozkładów czasu pracy kierowcy, natomiast kierowcy korzystaj z rejestracji swojej aktywno ci za pomoc urz dze rejestruj cych zainstalowanych w pojazdach, pomimo braku takiego obowi zku. Przepisy zał cznika do ustawy o transporcie drogowym nie przewiduj jednak sankcji pieni nych w przypadku zaniechania przez wykonuj cych przewozy opracowania rozkładu czasu pracy kierowcy. Przepisem takim nie jest z cał pewno ci lp. 11.5, który przewiduje kar pieni n w wysoko ci 400 zł za brak wyci gu z planu pracy lub rozkładu jazdy, gdy jak si wydaje, dotyczył on wył cznie sytuacji, gdy kierowca nie posiadał w poje dzie wyci gu z planu pracy i rozkładu jazdy podczas wykonywania przewozów, o których mowa w art. 16 rozporz dzenia nr 561/2006 w zwi zku ze zmian art. 3 ust. 1 rozporz dzenia nr 3821/85. Ustawodawca posługuje si tutaj wyra nie poj ciem wyci gu z planu pracy przewidzianym w art. 16 rozporz dzenia nr 561/2006, za przepisy ustawy o czasie pracy kierowców okre laj obowi zek sporz dzania rozkładów czasu pracy kierowcy. Ponadto, aden przepis prawa materialnego nie przewiduje obecnie obowi zku sporz dzenia i wyposa enia kierowcy przez pracodawc lub inny podmiot na rzecz którego wykonuje on przewozy, w wyci g z rozkładu czasu pracy. Ta niekonsekwencja ustawodawcy powoduje, e jedyn sankcj za niestosowanie si do dyspozycji art. 31e UCK, tj. obowi zku sporz dzenia przedmiotowych rozkładów, wydaje si by mo liwo cofni cia licencji

24 24 uprawniaj cej do wykonywania transportu drogowego ze wzgl du na ra ce naruszenia przepisów dotycz cych czasu pracy kierowców, jak przewiduje art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. e) UTD. Nale y pami ta, e wył czenie spod przepisów rozporz dzenia nr 561/2006, a w konsekwencji tak e spod przepisów rozporz dzenia nr 3821/85 oznacza, e strona nie ma obowi zku przechowywania i udost pniania na danie organów kontrolnych wykresówek lub danych z tachografów zainstalowanych w pojazdach, nawet wówczas, gdy wbrew obowi zkom nie prowadzi wymaganej w takim przypadku uproszczonej ewidencji czasu pracy w postaci rozkładu czasu pracy kierowców. Nie ma zatem podstaw do dania przez kontroluj cych okazania przez kierowc lub przedsi biorc zapisów z urz dzenia rejestruj cego. Uzyskane w ten sposób dokumenty w postaci wykresówek lub wydruków niew tpliwie mogłyby zosta uznane za uzyskane w sposób sprzeczny z prawem. W sytuacji, gdy nie istnieje obowi zek prawny instalacji i u ywania tachografu, niedopuszczalne byłoby wywodzenie i egzekwowanie obowi zku okazywania do kontroli wykresówek lub wydruków z tego urz dzenia, nawet wówczas, gdy podmiot wykonuj cy przewóz nie prowadzi dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o czasie pracy kierowców. danie do kontroli tego rodzaju dokumentów stanowiłoby przede wszystkim naruszenie art. 6 k.p.a., który stanowi, e organy administracji publicznej działaj na podstawie przepisów prawa. Ta kardynalna zasada procedury administracyjnej stanowi w istocie odniesienie do konstytucyjnej gwarancji działania organów władzy publicznej wył cznie na podstawie i w granicach prawa, wyra onej w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W wietle powy szego oparcie decyzji administracyjnej na podstawie dowodów uzyskanych w sposób sprzeczny z prawem skutkowałoby jej uchyleniem ze wzgl dów proceduralnych. Warto równie wskaza, e skoro strona nie ma obowi zku stosowania urz dzenia rejestruj cego, to jednocze nie nie sposób przyj, eby jej kierowcy przestrzegali zasad u ytkowania tachografów, np. e dana wykresówka dotyczy aktywno ci tylko jednego kierowcy lub, e odzwierciedla wszystkie dane dotycz ce jego rzeczywistego czasu pracy. Uzasadnione w tpliwo ci budzi tym samym równie podej cie do kwestii analizy zapisów z tachografów, które mimo braku obowi zku s instalowane i u ywane przez podmioty wykonuj ce regularne przewozy osób na trasach do 50 km, jako rodków dowodowych w sprawach dotycz cych naruszenia norm prowadzenia pojazdów przez kierowców i mo liwo ci oparcia decyzji administracyjnej na podstawie tylko tych

25 25 dokumentów, nawet w przypadkach, gdy dokumenty te zostały w toku post powania przedło one jako dowód w sprawie przez kieruj cego pojazdem, np. jako udokumentowanie czasu wykonywania przez niego pracy z przekroczeniem dopuszczalnych norm lub samego przedsi biorc, wył cznie z ich inicjatywy. Organ administracji rozpatruj c indywidualn spraw, obowi zany jest dopu ci jako dowód wszystko co mo e okaza si przydatne do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w rezultacie do ustalenia, czy strona dopu ciła si narusze prawa materialnego i w razie takiego ustalenia, zastosowania w stosunku do strony przewidzianych prawem sankcji. Nie powinny zatem zosta oboj tne dla organu adne dokumenty, potwierdzaj ce istotne dla rozstrzygni cia fakty ujawnione w toku post powania administracyjnego. Niemniej jednak, nale y stwierdzi, e oparcie rozstrzygni cia organu kontrolnego na podstawie zapisów wykresówek lub wydruków z urz dzenia rejestruj cego u ywanego w przewozach regularnych osób na trasach do 50 km, jest zagadnieniem na tyle dyskusyjnym, i z ostro no ci procesowej niezb dne jest w ka dym przypadku zgromadzenie przede wszystkim innych dowodów potwierdzaj cych ewentualne naruszenia ustalone w wyniku analizy zapisu na samych wykresówkach. Wobec tego, konieczne wydaje si np.: ka dorazowe zbadanie ewidencji czasu pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, o ile taka jest prowadzona, przesłuchanie wiadków, w tym kierowców, których naruszenia dotycz, dyspozytorów, wreszcie zabezpieczenie kart drogowych lub innych dost pnych dokumentów wskazuj cych na godziny wyjazdu i powrotu kierowców do bazy, zezwole udzielonych podmiotom realizuj cym przewozy wraz z rozkładami jazdy, itp. W konkluzji, nale y przyj i przedstawione przez kierowc lub samego przedsi biorc wykresówki lub wydruki z urz dzenia rejestruj cego mog stanowi jeden z dowodów (lecz nie wył czny) naruszenia norm prowadzenia pojazdów b d skrócenia odpoczynków przez kierowc, maj cy jednak charakter posiłkowy i wył cznie wówczas, gdy został uzyskany w sposób zgodny z prawem, tj. przedło ony w toku post powania przez samego kierowc lub stron z jej inicjatywy.

Lp. Wyszczególnienie narusze Wysoko kary pieni

Lp. Wyszczególnienie narusze Wysoko kary pieni Kancelaria Sejmu s. 90/95 Za cznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie narusze Wysoko kary pieni nej w z otych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY W ASNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego 454 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 2) z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 1 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku Zarządzenie Nr 257/ 2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG)

DYREKTYWA RADY. z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) DYREKTYWA RADY z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia kierowców w transporcie drogowym (76/914/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgl dniaj c Traktat ustanawiaj cy Europejsk

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk nr 1204)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk nr 1204) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 1308-A VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I o rzdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dziaalności

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców

w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców Zarządzenie Nr 60 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Krośnieńskiego stacje kontroli

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC-669/11 dot. DOLiS-440-105/11/PW/II/ Warszawa, dnia 5 sierpnia 2011 r. DECYZJA Na podstawie art. 138 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego

Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego Ochrona danych osobowych w oświacie z punktu widzenia samorządu jako organu prowadzącego Radosław Wiktorski Kluczowe informacje o przepisach w zakresie ochrony danych osobowych Przepisy prawa dotyczące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący.

1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W KOŁCZEWIE 1 1. Środki finansowe ustala corocznie organ prowadzący. 2 1. O dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP. Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZEŃ REACH I CLP Żanna Jaśniewska Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ZAKRES USTAWY Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY RAPORT Z URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO. Rodzaj naruszenia Nieuiszczenie opłaty elektronicznej

SKRÓCONY RAPORT Z URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO. Rodzaj naruszenia Nieuiszczenie opłaty elektronicznej Rzeczpospolita Polska GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO Nr sprawy Warszawa, 2011-12-08 PIOTR NOWAKOWSKI PIOTRA NOWAKOWSKIEGO 2/4 00-000 JANÓWEK WEZWANIE WŁAŚCICIELA/POSIADACZA POJAZDU DO WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; Usuwanie pojazdów INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty (Policja, Straż Miejska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r.

Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. PRAWO PRACY W PRAKTYCE Skuteczne rozliczanie czasu pracy po zmianach w 2011 r. w w w.wip.pl Autorzy Iwona Jaroszewska-Ignatowska Anna Kolosa Katarzyna Szymanowska radca prawny specjalizuj cy si w prawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r.

Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Umowy o pracę zawarte na czas określony od 22 lutego 2016 r. /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Stan

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku

Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku Regulamin reklamy produktów leczniczych na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 31-542 Kraków Biuro w Warszawie ul. Mogilska 25 03-302 Warszawa www.oigd.com.pl tel.: 12 413 80 83 ul. Instytutowa 1 tel./fax.: 22 811 92 74 e-mail: oigd@oigd.com.pl fax.:12 413 76 25 e-mail: oigdwars@atcom.net.pl

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach nr 13/2014/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo