Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie"

Transkrypt

1 Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja marca 2013

2 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 47 Data utworzenia: Data ostatniej wersji: Historia zmian: Data Autor Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji Joanna Cofałka 01 Utworzenie dokumentu Data Imię i Nazwisko Stanowisko Referencja do dokumentu z uwagami Monika Krajewska Główny Projektant Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Firma Referencja do dokumentu z uwagami Bogdan Dubel Kierownik produkcji Brak uwag Data Imię i Nazwisko Stanowisko Miejsce/Firma Bernadeta Filip Administrator projektu Przeglądy: Zatwierdzenie: Dystrybucja: Strona: 2 z 47

3 Spis treści 1. AL - Administracja Lokalna Obsłużono logi biznesowe oraz dokonano zmian w konsoli pracownika w module praca.gov.pl. 6 7 FK - Finanse Dodano nowe opcje parametryzacji wydruku "Zestawienie obrotów i sald". 7 Dodano podsumowanie dla obrotów kont bilansowych i pozabilansowych na oknie listy dekretów księgowych. 7 Sparametryzowano kolejność podpisów na wydrukach: sporządził sprawdził zatwierdził Umożliwiono wprowadzenie dokumentu kasy na kwotę zero zł Dodano sprawozdania -02 w wersji czwartej Zmodyfikowano eksport do systemu FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta Umożliwiono wydruk ORD-ZU dla korekty PIT Umożliwiono rejestrowanie w bazie danych dot. komunikacji z systemem e-deklaracje Obsłużono rejestrację i prerejestrację przez internet osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. 13 Uwzględniono na zaświadczeniach świadczenia niepobrane (niespłacone), które zostały spłacone poprzez należność. 13 Dodano raport osób, które osiągają wiek emerytalny w zadanym okresie Wykonano zmiany w wydruku karty rejestracyjnej Zmieniono ustalanie tytułów wyrejestrowania podczas tworzenia zgłoszeń ZUS ZWUA Zmieniono obsługę pola <Liczba dzieci> Zmieniono wyświetlanie komunikatów oraz opisu zdarzenia związanego z osiągnięciem wieku emerytalnego. 15 Zmieniono obsługę wyznaczania statusu osób samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia. 15 Dodano możliwość zamieszczania adresu na raporcie rocznym RMUA Strona: 3 z 47

4 Zmieniono tytuł i w zależności od potrzeb treść dokumentu wydawanego przez urząd pracy w przypadku zarejestrowania osoby poszukującej pracy z decyzji na zawiadomienie. 16 Umożliwiono wielokrotne wczytanie komunikatu z danymi osoby klienta RP przesłanego z innego PUP. 17 Obsłużono projekt pilotażowy: PDP (Partnerstwo dla Pracy) KD - Kadry 4.1. Dodano kolumny z urlopem szkoleniowym, macierzyńskim i ojcowskim oraz wychowawczym na karcie ewidencji czasu pracy Dodano nowy algorytm wyliczania stażu Dodano możliwość definiowania klasyfikacji budżetowej dla umów o pracę MF - Monitoring Finansowy PL - Płace Uszczegółowiono obsługę finansową autowypłat (wprowadzono jednoznaczną numerację operacji kasowych). 26 Dodano raport z wykazem składek odprowadzonych za pracowników w 2012 roku zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. SPL - Sprawozdawczość Lokalna Dodano Załącznik 6 do -01 w wersji 4 za 2012 rok Dodano Załącznik 1 do -01 za 2013 rok Dodano Załącznik 8 do -01 w wersji 4 za 2012 rok Wprowadzono zmiany dotyczące rozwoju sprawozdawczości na poziomie centralnym. 32 Zmieniono mechanizm definiowana i wyliczania wskaźników w celu umożliwienia obsługi na poziomie centralnym Dodano definicję wskaźników efektywności Obsłużono migrację danych wyników sprawozdań z wszystkich urzędów za rok 2012 do jednostki "00000" SY- Części wspólne 8.1. Dodano zadanie systemowe Przesył ofert pracy do CBOP Obsłużono należności: umożliwiono podanie nowego kodu zadania/wydatku dla kwot odsetek, umorzeń i spłat. 42 Obsłużono należności: umożliwiono anulowanie należności innej niż niespłacona, generowanie rat zaokrąglonych do pełnych złotych Strona: 4 z 47

5 9. WK - Współpraca z Kontrahentem 9.1. Rozbudowano komunikat CBOP w sekcji 'CategoryDescription' o oczekiwany staż Strona: 5 z 47

6 1. AL - Administracja Lokalna 1.1 Obsłużono logi biznesowe oraz dokonano zmian w konsoli pracownika w module praca.gov.pl. Obsługa konsoli pracownika oraz obsługa prerejestracji przez internet osób bezrobotnych i poszukujących pracy w module praca.gov.pl została opisana w dokumentacji: Portal_Beneficjenta.pdf Konsola_pracownika.pdf Strona: 6 z 47

7 2. FK - Finanse 2.1 Dodano nowe opcje parametryzacji wydruku "Zestawienie obrotów i sald". Rozszerzono parametryzację wydruku Zestawienia obrotów i sald (FK3301R): 1. Na oknie parametryzacji zestawienia obrotów i sald (FK3300) w panelu "Rodzaje zestawienia" został dodany znacznik "Salda niezerowe" pozwalający wyliczyć Zestawienie obrotów i sald tylko dla kont, które wykazały niezerową wartość per salda na koniec zadanego okresu czasu. Uwaga: zaznaczenie opcji "Salda niezerowe" przyniesie pożądany skutek tylko przy wyłączonej opcji "Obroty aktywne" (jeśli konto ma aktywne obroty a per saldo zerowe, to przy włączonych obu opcjach, konto zostanie uwzględnione na wydruku z powodu obrotów). 2. Zostało umożliwione wygenerowanie Zestawienia obrotów i sald wraz z zadanymi poziomami podsumowań - dowolnie wybranymi, niekoniecznie kolejnymi. Podsumowanie wg segmentu nr 8 zostało usunięte (zawsze było scalone do jednego konta). 2.2 Dodano podsumowanie dla obrotów kont bilansowych i pozabilansowych na oknie listy dekretów księgowych. Na oknie Dekrety (FK1300L) pod listą dekretów zostały dodane dwie ramki, w każdej dwa pola: Suma obrotów dowodu z kont bilansowych: WN MA Suma obrotów dowodu z kont pozabilansowych: WN MA Pola będą zawsze pokazywać sumy kwot ze wszystkich dekretów dowodu. Podsumowania kwot widoczne w obrębie listy dekretów pozostają bez zmian - będą wyświetlać sumy kwot z dekretów z kont bilansowych aktualnie wyświetlonych na liście, czyli z uwzględnieniem dodanych filtrów. 2.3 Sparametryzowano kolejność podpisów na wydrukach: sporządził sprawdził zatwierdził. Została dodana możliwość parametryzacji kolejności podpisów "sporządził sprawdził zatwierdził" na wydrukach: Zestawienie dekretów - FK1101R, Zestawienie obrotów - FK1102R, Zestawienie syntetyk - FK1103R, Zestawienie dekretów i obrotów - FK1104R, Wydruk dziennika - FK1601R, Zestawienie obrotów dzienników - FK1602R, Zestawienie obrotów i sald - FK3301R, Karta kontowa - FK3201R Na oknach parametryzacji tych wydruków (FK1100, FK1600, FK3200, FK3300) na zakładce "Ustawienia wydruku" zostały dodane pola: <Podpis 1>, <Podpis 2>, <Podpis 3> z domyślnymi wartościami takimi jak dotychczasowe podpisy pod wydrukami: sprawdził - zatwierdził - sporządził. Treści tych podpisów będzie można zmienić tuż przed wydrukiem. Będą również zapamiętywane podczas zapisywania ustawień wydruku. Strona: 7 z 47

8 2.4 Umożliwiono wprowadzenie dokumentu kasy na kwotę zero zł. Wykonano zmiany w dokumentach kasy: podczas wprowadzania do raportu kasy dokumentów KP/KW zostało umożliwione wprowadzanie dokumentów na kwotę zero zł. 2.5 Dodano sprawozdania -02 w wersji czwartej. 1. Została dodana definicja sprawozdania -02 w wersji 4 obowiązująca od (obowiązywanie wersji 3 zostanie zakończone datą ). Uwaga: jeśli w bazie urzędu będzie już istniała definicja o kodzie "MPIPS-02" i wersji 4 dodana wcześniej przez urząd, to jej kod zostanie zmieniony na "-02OLD" + bieżąca data i czas i odpowiednio oznaczenie wariantu dokumentu na "-02OLD" + bieżąca data i czas + " _4". 2. Wszystkie funkcje wyliczania parametrów sprawozdania "MPIPS-02" w wersji 4 zostaną przepisane ze sprawozdania "MPIPS-02" w wersji W nowej definicji sprawozdania zostały dodane parametry: Szacunkowy czas (w min.) przeznaczony na przygotowanie danych Szacunkowy czas (w min.) przeznaczony na wypełnienie danych WUP - Wojewódzki Urząd Pracy (nazwa miejscowości, parametr wypełniany podczas wyliczania sprawozdania w WUP). Parametry i zostały dodane jako ręczne, typu rzeczywistego (ze względu na konieczność eksportu do DBF). Wartości parametrów nie będą w żaden sposób wyliczane, można będzie je ręcznie podać: w definicji sprawozdania (jako wartości domyślne) przed uruchomieniem wyliczenia w wyliczonym sprawozdaniu (jak dla każdego parametru). W ramach powiązań parametrów z definicjami wierszy i kolumn sprawozdania, oba parametry zostały przypisane do definicji wiersza "w125" z opisem "Szacunkowy czas (w min.) potrzebny na przygotowanie i wypełnienie danych". 4. Szablon sprawozdania jest zgodny ze wzorem obowiązującym na rok Dla nowej definicji zostało umożliwione wykonanie procesu kontroli oraz eksport wyliczonego sprawozdania do DBF. 2.6 Zmodyfikowano eksport do systemu Eksport sprawozdań budżetowych do został dodany parametr systemowy RPp506 o nazwie TYP-GMINY, został zmodyfikowany eksport do systemu tak, aby wartość elementu GT była uzupełniana aktualną wartością nowododanego parametru TYP-GMINY. Strona: 8 z 47

9 3. FOB - Formalna Obsługa Beneficjenta 3.1 Umożliwiono wydruk ORD-ZU dla korekty PIT-11. W trybie wydruku graficznego PIT-11 został dodany wydruk szablonu ORD-ZU zawierający informację o przyczynie korekty deklaracji PIT-11. Szablon ORD-ZU będzie drukowany tylko wtedy, jeśli dana deklaracja PIT-11 będzie posiadała status korekta lub zmieniona i pole <Uzasadnienie korekty> będzie niepuste. Jeśli deklaracja będzie korektą, ale nie będzie wypełnionej informacji o przyczynie korekty to zostanie wyświetlona odpowiednia informacja w logu z przebiegu procesu i ORD-ZU nie zostanie wydrukowane. Wydruk graficzny ORD-ZU będzie możliwy dla deklaracji PIT-11 za rok 2011 i lata kolejne. Dla PIT-11 w wersji skróconej został dodany parametr UZASADNIENIE_KOREKTY służący do wydruku treści uzasadnienia korekty pobieranej z pola <Uzasadnienie korekty>. Jeśli użytkownik umieści nowy parametr w lokalnym szablonie PIT-11 skróconego, to informacja o przyczynie korekty będzie drukowana. 3.2 Umożliwiono rejestrowanie w bazie danych dot. komunikacji z systemem e-deklaracje. Zostały wprowadzone zmiany umożliwiające rejestrację w systemie Syriusz danych dotyczących przesyłu PIT-11 do systemu e-deklaracje. W aplikacji FOB zostały dodane nowe funkcje służące do obsługi wysyłki PIT-11 do systemu e-deklaracje. 1. W oknie Deklaracje PIT-11 SW0023L została utworzona sekcja e-deklaracje, w której zostały umieszczone przyciski: Eksportuj do XML funkcja już istniejąca Podpisz XML - wywołanie komponentu SZAFIR SDK służącego do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego Wyślij XML uruchomienie funkcji wysyłki podpisanych dokumentów do systemu e-deklaracje Pobierz UPO pobranie urzędowego poświadczenia odbioru z systemu e-deklaracje Drukuj UPO wydruk pobranego UPO Funkcje te są dostępne dla użytkownika, który ma wyłączone uprawnienie 'Blokada komunikacji z systemem e-deklaracje'. Przed wykonaniem każdej z w/w funkcji będzie wyświetlane pytanie, czy operację wykonać dla wszystkich rekordów widocznych na liście czy tylko dla pojedynczego podświetlonego rekordu. Strona: 9 z 47

10 2. Na liście deklaracji PIT-11 zostały dodane kolumny związane z dokumentem elektronicznym: nazwa pliku XML status dok. elektr. data zmiany statusu dok. elektr. osoba zmieniająca status dok. elektr. 3. W oknie Deklaracja PIT-11 (SW0056M) w sekcji 'e-deklaracje' zostały dodane nowe pola w trybie do odczytu: nazwa pliku nr ref. data zmiany statusu status osoba zmieniająca status (login) imię i nazwisko osoby zmieniającej status Strona: 10 z 47

11 4. Opis działania funkcji. Eksportuj do XML: 1. utworzenie pliku XML zgodnego ze schematem wymaganym przez system e-deklaracje, zawierającego dane deklaracji PIT-11; nazwa pliku tworzona jest w oparciu o autonumer NR_PLIKU_Z_PIT-11; 2. zapis pliku XML utworzonego w punkcie (1) w katalogu zdefniowanym przez użytkownika jako katalog plików do podpisu (w oknie e-deklaracje konfiguracja dostępnym w AL > Komunikacja > Przesyły > e-deklaracje); 3. zapis w polu fo_pit11.de_xml zawartości pliku XML utworzonego w punkcie (1); 4. zapis w polu fo_pit11.de_nazwa nazwy pliku XML; 5. zapis w polu fo_pit11.de_status statusu pliku: plik XML ; 6. zapis w polu fo_pit11.de_zm_st daty zmiany statusu (data bieżąca); 7. zapis w polu fo_pit11.de_id_prac_zs identyfikatora użytkownika, który uruchomił funkcję eksportu do XML; Strona: 11 z 47

12 W przypadku, gdy funkcja eksportu zostanie uruchomiona dla deklaracji, która posiada status plik XML zostanie wyświetlone pytanie czy zastąpić istniejący plik XML nowym plikiem. Nowy plik otrzyma taką samą nazwę jak poprzedni (nazwa zostanie odczytana z pola fo_pit11.de_nazwa). Podpisz: 1. sprawdzenie, czy plik o nazwie fo_pit11.de_nazwa jest w katalogu plików do podpisu jeśli nie to zapis pliku o zawartości fo_pit11.de_xml pod nazwą fo_pit11.de_nazwa do katalogu plików do podpisu; 2. wywołanie komponentu SZAFIR SDK i przekazanie do podpisu plików z listy w oknie SW0023L (a nie wszystkich plików z katalogu plików do podpisu); 3. zapis poprawnie podpisanych plików do katalogu plików do wysłania; pliki niepodpisane pozostaną w katalogu plików do podpisu; 4. dla plików podpisanych ustawienie statusu w polu fo_pit11.de_status jako podpisany oraz zapis daty zmiany statusu fo_pit11.de_zm_st i identyfikatora użytkownika, który uruchomił funkcję podpisu fo_pit11.id_prac_zs; Wyślij: 1. wyszukanie w katalogu plików do wysłania pliku o nazwie fo_pit11.de_nazwa; 2. wysłanie pliku do systemu e-deklaracje; 3. zapis w katalogu plików log informacji z przebiegu procesu wysyłki; 4. zapis numeru referencyjnego zwracanego przez system e-deklaracje w polu fo_pit11.de_nr_ref; 5. zapis statusu zwróconego przez system e-deklaracje w polu fo_pit11.de_status; 6. zapis daty zmiany statusu dokumentu w polu fo_pit11.de_zm_st oraz identyfikatora użytkownika, który uruchomił proces wysyłki w polu fo_pit11.de_id_prac_zs; W przypadku gdy, punkt (1) nie zostanie zrealizowany zostanie wyświetlony komunikat, że brak danego pliku w katalogu plików do wysłania. W tej sytuacji trzeba będzie ponownie podpisać plik XML. Pobierz UPO: 1. odczytanie UPO dla wskazanych rekordów na podstawie numeru referencyjnego z pola fo_pit11.de_nr_ref; 2. jeśli UPO zostanie pobrane to zapis jego zawartości w formacie XML do pola fo_pit11.de_upo, zapis statusu UPO pobrane w polu fo_pit11.de_status oraz daty zmiany statusu w polu fo_pit11.de_zm_st i identyfikatora użytkownika wykonującego pobranie UPO w polu fo_pit11.de_id_prac_zs; 3. jeśli UPO nie zostanie pobrane to zapis statusu dokumentu zwróconego przez system e-deklaracje w polu fo_pit11.de_status, daty zmiany statusu w polu fo_pit11.de_zm_st oraz identyfikatora użytkownika wykonującego pobranie UPO w polu fo_pit11.de_id_prac_zs; Jeśli UPO zostanie pobrane i zapisane w systemie Syriusz, to przetwarzanie w systemie e-deklaracje będzie zakończone, więc dla takiej deklaracji będą blokowane funkcje eksportu do XML, podpisu, wysyłki itp. Drukuj UPO: 1. wydruk UPO; 2. zapis statusu UPO wydrukowane w polu fo_pit11.de_status oraz daty zmiany statusu w polu fo_pit11.de_zm_st i identyfikatora użytkownika, który uruchomił wydruk w polu fo_pit11.id_prac_zs; Aktywność funkcji w zależności od statusu dokumentu: status pusty - eksportuj do XML plik XML - podpisz, eksportuj do XML podpisany - wyślij, eksportuj do XML, podpisz 2*, 301*, 302*, 303* - pobierz UPO 1*, 300*, 4* - eksportuj do XML, podpisz, wyślij, pobierz UPO UPO pobrane - drukuj UPO UPO wydrukowane - drukuj UPO W związku z tym, że zdarzają się problemy ze złożeniem podpisu przy użyciu komponentu SZAFIR SDK wywoływanym z Syriusza i urzędy muszą podpisać dokumenty korzystając z aplikacji zewnętrznej, taka sytuacja została obsłużona przy pomocy parametru systemowego PODPIS-ZEWNETRZNY (domyślna wartość NIE). Jeśli użytkownik ustawi wartość parametru: TAK, to funkcja podpisz będzie działała w ten sposób, że dla widocznych na liście deklaracji PIT-11 tylko Strona: 12 z 47

13 ustawi status podpisany oraz datę zmiany statusu i identyfikator użytkownika wykonującego funkcję. Użytkownik będzie musiał sam zadbać o to, żeby podpisane pliki znalazły się w katalogu plików do wysłania. Stosowany dotąd sposób komunikacji systemu Syriusz Std z systemem e-deklaracje dostępny w aplikacji AL (AL > Komunikacja > Przesyły > e-deklaracje) pozostaje bez zmian. Jednak przy korzystaniu z tego sposobu komunikacji nie będzie możliwości zapisywania i śledzenia w systemie informacji o bieżącym statusie wysłanego dokumentu. Dla deklaracji, która została wysłana do systemu e-deklaracje, będzie blokowana funkcja Usuń na oknie SW0023L oraz możliwość modyfikacji uzasadnienia korekty w oknie SW0056M. Zostało zmienione działanie funkcji Zmień status w oknie SW0023L. Dla deklaracji o statusie wygenerowana wysłanej do systemu e-deklaracje zmiana statusu będzie polegała na anulowaniu pierwotnej deklaracji i utworzeniu kopii tej deklaracji o statusie zmieniona z aktualnymi danymi osoby i urzędu skarbowego. Dla deklaracji niewysłanej zmieniony został status podświetlonej deklaracji na zmieniona i zaktualizowane zostały dane urzędu skarbowego, a w przypadku, gdyby w bazie był zapisany plik XML plik ten zostanie usunięty tak jak i status, data zmiany statusu i identyfikator pracownika, który wykonał eksport do XML (taka zmieniona deklaracja będzie musiała zostać ponownie wyeksportowana do XML). Natomiast przywrócenie statusu wygenerowana deklaracji zmienionej (również przy użyciu funkcji zmień status ) będzie możliwe tylko dla deklaracji niewysłanej, dla której nie istnieje wcześniej anulowana deklaracja za ten sam okres (nie można wysyłać dwóch deklaracji za ten sam okres o statusie wygenerowana druga z tych deklaracji powinna mieć status korekta lub zmieniona ). Została dodana możliwość podpisywania plików XML w formacie XAdES-BES (dotąd stosowany był tylko format PKCS#7). W tym celu został dodany parametr systemowy PODPIS-FORMAT typu znakowego, o kodzie RPl114, który domyślnie będzie miał wartość PKCS#7. Wartość parametru będzie wyświetlana w oknie e-deklaracje - konfiguracja (SY0310). Wprowadzony został aktualny adres usługi Web Service (bramki w Ministerstwie Finansów), jako nowa wartość parametru systemowego URL-e-Deklaracje: https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty. 3.3 Obsłużono rejestrację i prerejestrację przez internet osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Obsługa konsoli pracownika oraz obsługa prerejestracji przez internet osób bezrobotnych i poszukujących pracy w module praca.gov.pl została opisana w dokumentacji: Portal_Beneficjenta.pdf Konsola_pracownika.pdf 3.4 Uwzględniono na zaświadczeniach świadczenia niepobrane (niespłacone), które zostały spłacone poprzez należność. Na zaświadczeniach ZASW 12 i ZASW 13 zostały uwzględnione świadczenia niepobrane (niespłacone), które zostały spłacone poprzez należność. W tym celu zostały zmodyfikowane procesy generacji zaświadczeń: jeśli osobie zostanie naliczona lista korekcyjna ze zwrotem świadczenia i zwrot będzie potem obsługiwany decyzją o należności, to po rozliczeniu tej należności (czyli gdy należność otrzyma status "spłacona" lub "umorzona" lub "spłacona częściowo umorzona") lista korekcyjna zostanie uwzględniona na wydruku. 3.5 Dodano raport osób, które osiągają wiek emerytalny w zadanym okresie. 1. Został dodany raport osób, wyświetlający osoby, które osiągają wiek emerytalny w zadanym okresie czasu. Raport jest parametryzowany przez okno Wybór okresu do raportu (FO0510) oraz okno Strona: 13 z 47

14 Klienci RP (FO0005L). Raport zawiera następujące kolumny: L.p. Nazwisko i imię PESEL Numer ewidencyjny Status Data osiągnięcia wieku emerytalnego 2. Zostało dodane menu na oknie głównym komponentu FOB: Formalna Obsługa Beneficjenta > Raporty > Osób > które osiągnęły wiek emerytalny. 3. Zostało dodane nowe wydawnictwo FO9050R - Raport osób osiągających wiek emerytalny. 3.6 Wykonano zmiany w wydruku karty rejestracyjnej. Na karcie rejestracyjnej zostały wykonane następujące zmiany: 1.W części E karty rejestracyjnej bezrobotnego oraz części C karty rejestracyjnej poszukującego pracy w przypadku, gdy wizyta jest powiązana z propozycją inną, został umieszczony opis tej propozycji. 2. Na karcie rejestracyjnej bezrobotnego w części B została uwzględniona dawna nazwa zakładu pracy. 3. W części A karty rejestracyjnej bezrobotnego oraz poszukującego pracy dla osób, które nie posiadają adresu stałego, w rubrykach dotyczących tego adresu został umieszczony adres zamieszkania (o ile osoba takowy posiada). 4. Na karcie rejestracyjnej bezrobotnego oraz poszukującego pracy zostały wytłuszczone imię i nazwisko osoby. 5. Na karcie rejestracyjnej bezrobotnego w części A zostało poszerzone okno nr 20 dotyczące specjalnych uprawnień zawodowych. 6. Oświadczenie bezrobotnego w części C zostało dostosowane do obowiązujących przepisów. 3.7 Zmieniono ustalanie tytułów wyrejestrowania podczas tworzenia zgłoszeń ZUS ZWUA. W procesie tworzącym zgłoszenia do ZUS został zmieniony sposób ustalania kodu przyczyny wyrejestrowania: w przypadku, gdy osoba jest wykreślana z ewidencji w PUP lub gdy jest wyłączana z ubezpieczenia zdrowotnego, to wtedy kod przyczyny wyrejestrowania na zgłoszeniu ZUS ZWUA będzie ustawiony na 100, w przeciwnym przypadku na 600. Dla zgłoszeń utworzonych przed wprowadzeniem tej zmiany kod wyrejestrowań pozostanie niezmieniony. 3.8 Zmieniono obsługę pola <Liczba dzieci>. 1. Na oknie Dane osobowe (FO0015M) została zmieniona nazwa etykiety "Liczba dzieci" na "Liczba dzieci na utrzymaniu". 2. Pole <Liczba dzieci na utrzymaniu> zostało udostępnione do edycji, wprowadzana wartość powinna być z zakresu Obok pola został dodany przycisk kalkulatora, który oblicza liczbę dzieci wg obowiązującej reguły, tj. zliczana jest liczba członków rodziny, którzy posiadają stopień pokrewieństwa syn lub córka i nie posiadają parametru Data końca przynależności do rodziny. 3. Została dodana obsługa automatycznej aktualizacji pola <Liczba dzieci na utrzymaniu> w przypadku, gdy jest zmieniana ilość członków rodziny danej osoby klienta RP. Strona: 14 z 47

15 3.9 Zmieniono wyświetlanie komunikatów oraz opisu zdarzenia związanego z osiągnięciem wieku emerytalnego. 1. Został dodany nowy opis zdarzenia W/EW od "osiągnięcie wieku emerytalnego (art.2 ust.1 pkt2 lit. b)". 2. Został dodany nowy opis zdarzenia P/EW od "osiągnięcie wieku emerytalnego (art.2 ust.1 pkt2 lit. b)". 3. Zostały zmienione komunikaty w mechanizmie podpowiadania zdarzeń, które dotyczą osiągnięcia wieku emerytalnego Zmieniono obsługę wyznaczania statusu osób samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia. Na oknie Rodzina (FO0050U) zostało dodane edytowalne pole "samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia". Wyliczanie wartości będzie realizowane automatycznie w przypadku dodawania/modyfikacji/usuwania danych członków rodziny z wykorzystaniem funkcji std.fo_status_samotnie_wychowujacy_do_lat_18. Zawsze będzie możliwa późniejsza zmiana tego statusu Dodano możliwość zamieszczania adresu na raporcie rocznym RMUA. 1. Wydruk rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych został sparametryzowany. Zostały dodane trzy parametry, których wartość użytkownik określa przed uruchomieniem wydruku: Czy drukować adres (format koperty DL 220x110 z prawym okienkiem) wartość domyślna NIE, Czy dokument wymaga podpisu wartość domyślna TAK, Czy drukować: 'z up. Dyrektora PUP' wartość domyślna NIE. Pierwszy parametr pozwoli umieścić na wydruku dane adresowe klienta RP: imię i nazwisko oraz adres (w kolejności: korespondencyjny, stały, zamieszkania, tymczasowy, siedziby, inny) w takim miejscu, że po złożeniu wydruku na trzy części w poziomie dane te będą widoczne w okienku koperty DL 220x110 po prawej stronie. W związku z zamieszczaniem danych adresowych na wydruku zostało przesunięte pole zawierające nazwę skróconą płatnika składek pole to będzie drukowane poniżej etykiety NAZWA SKRÓCONA. Drugi parametr pozwoli umieścić w miejscu przewidzianym na podpis i pieczątkę płatnika składek następujący tekst: Dokument nie wymaga podpisów, pieczęci oraz stempla. Trzeci parametr pozwoli umieścić tekst 'z up. Dyrektora PUP' powyżej miejsca przewidzianego na podpis. 2. W logu z przebiegu procesu została dodana lista osób, dla których został wygenerowany roczny raport RMUA na liście umieszczone zostaną: nazwisko, imię oraz numer ewidencyjny klienta RP. Dodatkowo zostanie utworzona lista ręczna z tymi osobami zapisywana pod nazwą: Roczny raport skł. za rok RRRR. Strona: 15 z 47

16 3.12 Zmieniono tytuł i w zależności od potrzeb treść dokumentu wydawanego przez urząd pracy w przypadku zarejestrowania osoby poszukującej pracy z decyzji na zawiadomienie. Aby umożliwić wydruk zarówno decyzji, jak i zawiadomień zostały wykonane następujące zmiany: w aplikacji "Słowniki Centralne": Należy dla wszystkich decyzji, które powinny być również drukowane w postaci zawiadomień wprowadzić kod szablonu zawiadomienia (dotąd puste) identyczny jak kod szablonu decyzji. Proponuje się taką modyfikację wykonać dla wyrejestrowań poszukującego pracy wynikających z art. 33 ust. 4a (zdarzenia: K/PN, K/PNFP, K/PNUK, K/PWOR). w aplikacji SyriuszStd: Do tabeli sy_wariant_dokum zostaną do rodzaju ZAWIAD skopiowane z rodzaju DEC wszystkie kody wariantów dotyczące wyrejestrowań poszukującego pracy wynikających z art. 33 ust. 4a (warianty: KPN, KPNFP, KPNUK, KPWOR). Data początku okresu ważności wariantów zostanie ustawiona na , źródło szablonu na identyfikator jednostki. Po stronie użytkownika pozostanie przygotowanie szablonów dla dodanych wariantów zawiadomień. Lista parametrów potrzebnych do przygotowania zawiadomień będzie stopniowo uzupełniana w miarę zgłoszeń użytkowników. W efekcie zmiany: - na oknie Decyzja (FO0170M) na liście rozwijanej pola <Kod wariantu> będzie widoczny zarówno Strona: 16 z 47

17 wariant decyzji jak i zawiadomienia - będzie można wybrać prawidłowy, - jeśli na oknie decyzji kod wariantu nie zostanie wybrany, to po uruchomieniu wydruku, na liście aktualnych wariantów będzie widoczny zarówno wariant decyzji jak i zawiadomienia, - jeśli na oknie decyzji zostanie wybrany kod wariantu - zawiadomienia, to po uruchomieniu wydruku, na liście aktualnych wariantów będzie widoczny i wybrany wariant zawiadomienia Umożliwiono wielokrotne wczytanie komunikatu z danymi osoby klienta RP przesłanego z innego PUP. 1. Został rozbudowany sposób wczytywania danych osób przesłanych w komunikacie PWD z innego PUP. Umożliwi to wczytywanie danych osób, które już znajdują się w docelowej bazie danych, co aktualnie jest niemożliwe. 2. Wskazanie do wczytania komunikatu o typie FoKlientRP uruchomi proces, który rozpocznie analizę danych zawartych w przesyle. W jej wyniku zostało ustalone, czy dane wczytywanej osoby już znajdują się w bazie. Następnie zostanie wyświetlone okno Pobieranie danych osoby (SY0701M), które umożliwi porównanie danych wczytywanej osoby zawartych w bazie z danymi w przesyle. Jeżeli wczytywana jest osoba, której danych nie ma jeszcze w bazie danych Syriusz STD, okno Pobieranie danych osoby (SY0701M) będzie wyglądać, tak jak poniżej: Jeżeli dane wczytywanej osoby znajdują się już w bazie, okno będzie wyglądać następująco: Strona: 17 z 47

18 3. Okno będzie wyświetlać dane w trzech kolorach. Te, które występują tylko w bazie danych, będą wyświetlone w kolorze czerwonym, te które występują tylko w przesyle, w kolorze zielonym, a te, które występują zarówno w bazie danych, jak i w przesyle, w kolorze niebieskim. Możliwe będzie wskazanie, które z tych danych powinny pozostać w bazie, które z niej powinny być usunięte, a które powinny zostać nadpisane lub dopisane. W górnej części okna w panelu Podstawowe dane będzie o tym decydować ustawienie znacznika w kolumnie Czy zastąpić danymi z Kolejne porównywane dane będą pochodziły z poszczególnych zakładek względem okna Dane klienta RP (FO0015M). Będą to zakładki: Adres, Okresy zaliczane, Rodzina, Kwalifikacje, Orzeczenia o niepełnosprawności, Oczekiwania względem pracy, Zdarzenia i statusy, Potrącenia, Dochody. Strona: 18 z 47

19 5. W przypadku danych z tabel podrzędnych będzie istniała możliwość szczegółowego porównania danych zawartych w bazie oraz w przesyle. Służyć do tego będą przyciski Porównaj znajdujące się w każdym panelu zawierającym dane z poszczególnych tabel. Przyciski będą aktywne, jeżeli będą zaznaczone co najmniej dwie pozycje w panelu. Przykładowe okno zawierające dane z tabeli okresów zaliczanych przedstawiono poniżej: 6. Po lewej stronie każdej wyświetlanej pozycji z tabel podrzędnych znajduje się znacznik, którego zaznaczenie oznacza, że po wczytaniu danych zaznaczone dane znajdą się w bazie danych. Oznacza to, że dla pozycji wyświetlanych na czerwono tj. znajdujących się w bazie jego odznaczenie oznacza usunięcie danych z bazy, zaznaczenie pozostawienie danych w bazie. Dla pozycji oznaczonych kolorem zielonym (dane są tylko w przesyle) odznaczenie będzie oznaczać niewczytywanie danych do bazy, a zaznaczenie ich wczytanie. W przypadku danych oznaczonych na niebiesko odznaczenie będzie oznaczać, że dane w bazie zostaną niezmienione, zaznaczenie, że nastąpi ich modyfikacja danymi zapisanymi w przesyle. 7. W przypadku, gdy wczytywana będzie nowa osoba, znaczniki domyślnie będą tak zaznaczone, aby wszystkie dane zostały wczytane, natomiast jeżeli wczytywana będzie osoba, która już jest zapisana w bazie, znaczniki zostaną domyślnie tak zaznaczone, aby dopisać nowe dane czyli dla pozycji czerwonych i zielonych będą zaznaczone, dla niebieskich odznaczone. Znaczniki dla pozycji czerwonych będą zablokowane dla tabel Kolejne zdarzenia, Decyzje oraz Potrącenia. Inaczej mówiąc, usunięcie danych z tych tabel będzie niemożliwe podczas wczytywania danych z przesyłu. 8. W przypadku, gdy przesył będzie zawierał dane więcej niż jednej osoby, działanie procesu wczytywania danych pozostanie niezmienione, tj. będą wczytywane tylko osoby, których danych nie ma jeszcze w bazie. Strona: 19 z 47

20 3.14 Obsłużono projekt pilotażowy: PDP (Partnerstwo dla Pracy). W komponencie Monitoring Finansowy Powiatowy Urząd Pracy wybrany do udziału w projekcie pilotażowym powinien dodać nowy projekt "PARTNERSTWO DLA PRACY", w ramach projektu zdefiniować grupy osób: Podstawowa Rezerwowa Przypisać osoby do obu grup. Aby łatwiej było kontrolować w grupie podstawowej procentowy udział osób o szczególnych statusach, na oknie Lista osób wg grup (MF0025U) na listę została dodana kolumna "Status". Do słownika typów zdarzeń do rodzaju Z (zawieszenie) został dodany nowy typ Z/AGZT Skierowanie osoby do obsługi przez dostawcę usług. Zdarzenie będzie należeć do nowego zbioru zdarzeń ZawAGZT. Zawieszenie Z/AGZT będzie dostępne na tle rejestracji bezrobotnego (R/*, N/*, U/*). Zawieszenie będzie generować zawiadomienie (lokalny szablon wydruku takiego zawiadomienia można wykorzystać w celu przygotowania wydruku "skierowania" osoby do dostawcy usług). Dla zdarzenia będą dodane do słownika centralnego dwie decyzje ZAGZT i OO/ZAGZT oraz w szablonach wydruku warianty odpowiednio ZAGZT i OO/ZAGZT. Dla potrzeb statystyk zdarzenie nie będzie konwertowane, czyli w sprawozdaniu -01 osoba będzie wykazywana jako aktywna bezrobotna. Dla tych osób nie będą wykonywane na razie żadne inne zmiany w sprawozdaniach statystycznych. Dane przekazywane z Oprogramowania SyriuszStd do dostawcy usług i realizatora pilotażu: - Lista uczestników pilotażu na oknie Lista osób wg grup (MF0025U) została dodana możliwość grupowego eksportu danych osób do pliku xml (w tym samym formacie, jak zapisywany podczas wykonywana akcji Czynności > Eksport z okna Klienci RP (FO0005L)) - Raport uczestników zawierający listę osób z aktualnym statusem i historię zdarzeń z datami ich wystąpienia od momentu przekazania osoby do obsługi przez dostawcę usług, od daty zdarzenia Z/AGZT (jako zdarzenia będą uwzględniane zdarzenia np. W/PC, W/DD, R/* w okresie uczestnictwa w projekcie danej osoby). Lista uczestników pilotażu Został zmodyfikowany eksport danych osoby. Podczas wykonywania eksportu z okna Lista osób wg grup (MF0025U), do pliku xml będą zapisywane: dane osobowe adresy, kwalifikacje oczekiwania względem pracy (łącznie z preferencjami dotyczącymi pracy w krajach UE/EOG). Strona: 20 z 47

21 Nie przewiduje się możliwości wczytywania danych przekazanych elektronicznie przez dostawcę usług. Merytorycznie będą to raczej pojedynczo przekazywane informacje o niestawieniu się uczestnika pilotażu, podjęciu/utracie zatrudnienia przez skierowaną osobę, zakończenia działań aktywizacyjnych, rezygnacji z działań aktywizacyjnych. Te informacje przekazane do PUP wymagają modyfikacji statusu osoby, dlatego powinny być wprowadzane przez pracownika Urzędu. Raport uczestników Został dodany wydruk Lista osób według grup (MF0025R) zawierający informacje o osobach przypisanych do grup zdefiniowanych w ramach danego programu. Wydruk listy będzie wywoływany z poziomu okna Lista osób wg grup (MF0025U) przez wybór pozycji "Raport" z menu "Wydruki" dla programu, którego dotyczy aktualnie wyświetlana lista. Podczas generacji wydruku będą uwzględniane dodatkowe warunki selekcji danych wprowadzone na oknie np. selekcja osób dla danej grupy. Na wydruku będą pojawiać się następujące informacje: dane programu - kod programu/projektu, tytuł projektu, okres realizacji projektu (jeśli został określony), dane osób przypisanych do grup zdefiniowanych w ramach programu z podziałem na poszczególne grupy - nazwisko, imię, data urodzenia, pesel, numer ewidencyjny, aktualny status, okres trwania udziału w programie, historia zdarzeń osoby w okresie udziału w programie od momentu przekazania osoby do obsługi przez dostawcę usług (Z/AGZT) do momentu zakończenia udziału - rodzaj i typ zdarzenia, data rozpoczęcia, data zakończenia. Historia zdarzeń uwzględniać będzie tylko zdarzenia o rodzajach 'R', 'U', 'Z' oraz 'W' i pojawi się na wydruku, jeśli parametr "Wydruk zdarzeń na raporcie" określany na liście parametrów wydruku został ustawiony na 'TAK' (wartość domyślna). Jeżeli osoba nie posiada zdarzenia Z/AGZT w sprawdzanym okresie trwania udziału w programie, to zostanie wydrukowana bez historii zdarzeń. Okres udziału w programie dla poszczególnych osób wyznaczany będzie na podstawie okresu uczestnictwa osoby w programie (uwzględniany tylko pierwszy udział osoby w danym programie) lub okresu realizacji programu: Strona: 21 z 47

22 data rozpoczęcia okresu - na podstawie daty rozpoczęcia z udziału lub z programu, jeżeli dla danej osoby nie zarejestrowano udziału w programie, data zakończenia okresu - na podstawie daty zakończenia z udziału lub z programu, jeżeli dla danej osoby nie zarejestrowano udziału w programie lub data zakończenia w udziale jest pusta. Jeżeli data zakończenia w programie jest także pusta lub jest wcześniejsza niż wyznaczona data rozpoczęcia okresu, to jako data zakończenia okresu uwzględniana jest bieżąca data. Jeżeli dla osoby nie udało się określić okresu udziału w programie, to zostanie ona wydrukowana bez historii zdarzeń. Dla raportu dodane zostało odpowiadające mu wydawnictwo MF0025R. Strona: 22 z 47

23 4. KD - Kadry 4.1 Dodano kolumny z urlopem szkoleniowym, macierzyńskim i ojcowskim oraz wychowawczym na karcie ewidencji czasu pracy. Został zmodyfikowany wydruk karty ewidencji czasu pracy poprzez: - dodanie następujących kolumn (wraz z podsumowaniem): urlop szkoleniowy (US), urlop macierzyński / ojcowski (UM/UT), urlop wychowawczy (UWCH), - zwężenie i przesunięcie wszystkich kolumn, które były już na wydruku. Przykładowy wydruk karty ewidencji czasu pracy 4.2 Dodano nowy algorytm wyliczania stażu. Algorytm opiera się na założeniu, że każde poprzednie zatrudnienie jak i zatrudnienie w urzędzie (o ile nie będzie w ciągłości) będzie sumowane zgodnie z zasadą: 1 miesiąc = 30 dni, 1 rok = 12 m-cy. Obecnie do 'daty od' pierwszego zatrudnienia dodawane są wszystkie przerwy w zatrudnieniu z uwzględnieniem liczby dni w danym miesiącu. W ten sposób uzyskujemy jeden okres, z którego wyliczamy staż. Taki sposób wyliczania doprowadza do sytuacji, że suma staży z kilku okresów nie zawsze jest równa stażowi z całego zatrudnienia. Nowy algorytm nie uwzględnia liczby dni w danym miesiącu i dlatego suma staży z okresów zatrudnienia i staż z całego zatrudnienia będą takie same. Strona: 23 z 47

24 Został dodany parametr lokalny: identyfikator: RPl111, nazwa: AlgWyliczStazyPracy, opis: Algorytm wyliczania staży pracy: 1 (przesunięcie daty początkowej o przerwy w zatrudnieniu), 2 (sumowanie okresów zatrudnień 1 miesiąc = 30 dni), z domyślną wartością: 1 (obecnie wykorzystany algorytm). Został zmodyfikowany proces generacji staży pracy, który w zależności od wartości dodanego parametru uwzględnia odpowiedni algorytm. 4.3 Dodano możliwość definiowania klasyfikacji budżetowej dla umów o pracę Dla umów o pracę została dodana możliwość definiowania klasyfikacji budżetowej. Umowa o pracę będzie mogła mieć przypisane własne elementy klasyfikacji budżetowej - typ zadania, komórkę, dział, rozdział, paragraf oraz zadanie. Dotychczas taką klasyfikację można było zdefiniować dla każdego składnika płacowego umowy oddzielnie. W związku z tym, że nie wszystkie składniki wynagrodzenia są składnikami płacowymi na umowie, nie można było zdefiniować klasyfikacji, np. dla wynagrodzenia chorobowego, tak aby jego klasyfikacja była taka sama jak pozostałych składników płacowych umowy. Dodanie możliwości definiowania klasyfikacji budżetowej dla umowy o pracę rozwiązało ten problem. Ułatwia to także wprowadzanie definicji klasyfikacji, w przypadku wielu składników płacowych. Jeśli wszystkie składniki płacowe powinny mieć taką samą klasyfikację to wystarczy wprowadzić klasyfikację dla całej umowy a nie dla każdego składnika oddzielnie. Zakładka Klasyfikacja budżetowa umowy (KD2115M) Na oknie Umowa (KD2100M) została dodana zakładka Klasyfikacja budżetowa umowy (KD2115M), umożliwiająca definiowanie klasyfikacji budżetowej dla umowy o pracę. Zakładka klasyfikacji budżetowej umowy wygląda jak poniżej: Modyfikacja procesu klasyfikacji budżetowej składników listy płac Został zmodyfikowany proces klasyfikacji budżetowej składników listy płac. W procesie został uwzględniony nowy poziom klasyfikacji budżetowej (klasyfikacja umowy o pracę). Definicje klasyfikacji są dziedziczone w następującej kolejności: Strona: 24 z 47

25 Komórka > Definicja składnika > Składnik szablonu > Umowa o pracę > Składniki płacowe umowy o pracę. Strona: 25 z 47

26 5. MF - Monitoring Finansowy 5.1 Uszczegółowiono obsługę finansową autowypłat (wprowadzono jednoznaczną numerację operacji kasowych). Aby jednoznacznie identyfikować kasowe operacje na zadaniu dotyczące list wypłat autowypłatowych i powiązać je odpowiednio z kasowymi dokumentami księgowymi, został zmodyfikowany proces dekretacji kasowej list wypłat. Operacje kasowe będą miały na końcu numeru operacji (pole <Operacja z tytułu>) dopisywany po ukośniku numer dnia wypłaty, którego operacja dotyczy, np. operacja dotąd zapisywana po tytułem "mbia/13/002" dotycząca 5 dnia miesiąca będzie teraz tworzona jako "mbia/13/002/5". Żeby możliwe było odpowiednie powiązanie operacji na zadaniu z dokumentem księgowym, numery dokumentów kasowych będą teraz nieco inaczej skonstruowane - numer dnia będzie umieszczany przed "-KAS", np. zamiast dotąd tworzonego dokumentu o numerze "mbia/13/002-kas/5/027" (gdzie 5 = dzień wypłaty) będzie tworzony dokument z numerem mbia/13/002/5-kas/027. Dodatkowo w ramach porządkowania obsługi operacji na zadaniu zostało zmodyfikowane działanie okna Operacje na zadaniu (MF0013L) w kontekście podstawowym: kwoty operacji zbiorczych będą podczas otwierania tego okna wyliczane w tle na podstawie odpowiednich operacji szczegółowych. Strona: 26 z 47

27 6. PL - Płace 6.1 Dodano raport z wykazem składek odprowadzonych za pracowników w 2012 roku zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Został dodany roczny raport składek odprowadzonych za pracowników do ZUS zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Raport składa się z 2 części prezentujących odpowiednio: składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane w poszczególnych okresach, przerwy w opłacaniu składek w poszczególnych okresach. Powyższy raport będzie uruchamiany z głównego menu komponentu Płace: Rozliczenie ZUS > Roczne RMUA. W wyniku wybrania powyższej pozycji z menu zostanie uruchomione okno parametryzacji raportu Roczne RMUA dla pracowników (PL3001) pozwalające wybrać: jednostkę organizacyjną będącą płatnikiem składek, okres rozliczeniowy w postaci roku, którego raport dotyczy. Wygląd okna parametryzacji raportu: Dane uwzględniane w raporcie będą wyznaczane identycznie jak w przypadku generacji comiesięcznych raportów do ZUS, tyle, że będą obejmowały okres 12 miesięcy. Poniżej przedstawiony został wygląd raportu: Strona: 27 z 47

28 Strona: 28 z 47

29 7. SPL - Sprawozdawczość Lokalna 7.1 Dodano Załącznik 6 do -01 w wersji 4 za 2012 rok. 1. Zostało dodane sprawozdanie -01 Załącznik 6 w wersji 4 obowiązujące od dnia W stosunku do wersji 3 uległy zmianie następujące obliczenia: Dla wierszy 1-3 w dziale 1 zmianie uległ sposób sprawdzania statusu osoby bezrobotnej tak, aby korzystać z tabeli fo_kolejne_zdarzenie według warunków poniżej: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby = uir_osoba_na_kursie.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( ''R'', ''N'', ''U'' ) AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_od::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date ) <= sz_kurs_zarej.data_rozpocz_kursu AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_do::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date ) > sz_kurs_zarej.data_rozpocz_kursu ) Dla wierszy 4-9 w dziale 1 zmianie ulegnie sposób sprawdzania statusu osoby bezrobotnej tak, aby korzystać z tabeli fo_kolejne_zdarzenie według warunków poniżej: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby = uir_skierowanie.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( ''R'', ''N'', ''U'' ) AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_od::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date ) <= uir_skierowanie.data_zatrud_kandyd AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_do::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date ) > uir_skierowanie.data_zatrud_kandyd ) Dla wiersza 10 w dziale 1 zmianie uległ sposób zliczania osób poszukujących pracy na zgodny z warunkami poniżej: SELECT fo_osoba_klient.id_osoby, fo_st_osoba.data_od::date FROM fo_osoba_klient JOIN fo_st_osoba ON fo_st_osoba.id_osoby = fo_osoba_klient.id_osoby WHERE #KODY_TERYT_2_OSOBA_KLIENT# AND fo_st_osoba.kod_typ_zdarz = 'PI' AND ( fo_st_osoba.data_od::date >= ' $def.poczokrspraw$ ' AND fo_st_osoba.data_od::date <= ' $def.konokrspraw$ ' AND fo_st_osoba.kod_rodz_zdarz IN ( 'K', 'PK' ) AND fo_st_osoba.kod_typ_zdarz LIKE 'P%' ) Dla wierszy 11,12,14,15 w dziale 1 kategorie bezrobotnych wyznaczane będą na dzień rozpoczęcia prac interwencyjnych / robót publicznych oraz zmianie ulegnie sposób wyznaczania statusu osoby bezrobotnej tak, aby korzystać z tabeli fo_kolejne_zdarzenie według warunków poniżej: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie Strona: 29 z 47

30 WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby = fo_osoba_klient.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( 'W','R','N','U' ) AND fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date <= pr_umowa_o_prace.data_rozp_pracy AND fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date > pr_umowa_o_prace.data_rozp_pracy ) Dla wierszy w dziale 1 status osoby bezrobotnej i poszukującej będzie wyznaczany zawsze na dzień rozmowy doradczej Dla wierszy w dziale 1 zmianie ulegnie sposób sprawdzania statusu osoby bezrobotnej tak, aby korzystać z tabeli fo_kolejne_zdarzenie według warunków poniżej: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby = uir_uczestnik_zaj_kp.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( 'R', 'N', 'U' ) AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_od::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date ) <= uir_szkolenie_kp.data_od AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_do::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date ) > uir_szkolenie_kp.data_od ) AS BEZROBOTNY Dla wierszy w dziale 1 zmianie ulegnie sposób sprawdzania statusu osoby bezrobotnej tak, aby korzystać z tabeli fo_kolejne_zdarzenie według warunków poniżej: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby = uir_uczestnik_zaj_kp.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( 'R', 'N', 'U' ) AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_od::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date ) <= uir_zaj_kp.data_od AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_do::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date ) > uir_zaj_kp.data_od ) AS BEZROBOTNY Dla wierszy 4 i 5 w dziale 2 kategorie bezrobotnych wyznaczane będą na dzień rozpoczęcia prac interwencyjnych / robót publicznych oraz zmianie ulegnie sposób wyznaczania statusu osoby bezrobotnej tak, aby korzystać z tabeli fo_kolejne_zdarzenie według warunków: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby = fo_osoba_klient.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( 'W','R','N','U' ) AND fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date <= pr_umowa_o_prace.data_rozp_pracy AND fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date > pr_umowa_o_prace.data_rozp_pracy ) Dla wiersza 7 w dziale 2 zmianie ulegnie sposób sprawdzania statusu osoby bezrobotnej tak, aby korzystać z tabeli fo_kolejne_zdarzenie według warunków poniżej: EXISTS ( SELECT fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby FROM fo_kolejne_zdarzenie WHERE fo_kolejne_zdarzenie.id_osoby = uir_uczestnik_zaj_kp.id_osoby AND fo_kolejne_zdarzenie.kod_rodz_zdarz IN ( 'R', 'N', 'U' ) AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_od::date, fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_od::date ) <= uir_szkolenie_kp.data_od AND COALESCE( fo_kolejne_zdarzenie.data_wpisu_do::date, Strona: 30 z 47

31 fo_kolejne_zdarzenie.data_zdarz_do::date ) > uir_szkolenie_kp.data_od ) 2. Data końca ważności definicji sprawozdania -01 Załącznik 6 w wersji 3 została ustawiona na Założenia kontrolne sprawozdania -01 Załącznik 6 w wersji 4 zostały dostosowane do formularzy obowiązujących za rok Eksport sprawozdania -01 Załącznik 6 w wersji 4 do pliku DBF pozostał niezmieniony. 5. Dodane zostały definicje wierszy i kolumn sprawozdania na potrzeby prezentacji wyników sprawozdania w postaci tabelarycznej i mapowej. 7.2 Dodano Załącznik 1 do -01 za 2013 rok. Definicja sprawozdania Definicja sprawozdania statystycznego -01 Załącznik 1 w wersji 4 obowiązująca od 2012 roku będzie obowiązywać w roku Do sprawozdania został dodany parametr: Czas na obliczenie sprawozdania (min), który będzie wyliczany podczas obliczania sprawozdania. Zostały dodane parametry: Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) oraz Czas na wypełnienie formularza (min), które będą parametrami przeznaczonymi do ręcznego wypełnienia. W obliczeniach został uwzględniony progres wieku emerytalnego dla wierszy związanych z wiekiem tj. wiersze 11, 12, 36, 37 i 61. Został dodany nowy szablon sprawozdania -01 Załącznik 1 obowiązujący od Będzie on uzupełniony o tabelkę: Czas na przygotowanie danych do wypełnienia formularza (min) Czas na wypełnienie formularza (min) Założenia kontrolne W procesie kontrolnym dostosowano założenia kontrolne do wzorców obowiązujących w 2013 roku. Eksport XML Eksport XML w roku 2013 został rozszerzony o nowo dodane parametry. Eksport do struktury DBF Eksport do DBF w roku 2013 został rozszerzony o nowo dodane parametry. 7.3 Dodano Załącznik 8 do -01 w wersji 4 za 2012 rok. 1. Zostało dodane sprawozdanie -01 Załącznik 8 w wersji 4 obowiązujące od Obliczenia pozostaną niezmienione w stosunku do wersji Data końca ważności sprawozdania -01 Załącznik 8 w wersji 3 została ustawiona na Założenia kontrolne sprawozdania -01 Załącznik 8 w wersji 4 zostały dostosowane do formularzy obowiązujących w roku Eksport sprawozdania -01 Załącznik 8 w wersji 4 do pliku DBF pozostał niezmieniony. 5. Zostały dodane definicje wierszy i kolumn w definicji sprawozdania -01 Załącznik 8 w wersji 4 na potrzeby prezentacji wyników w postaci tabelarycznej i mapowej. Strona: 31 z 47

32 7.4 Wprowadzono zmiany dotyczące rozwoju sprawozdawczości na poziomie centralnym. 1. Dodane zostało okno główne (panel), które będzie uruchamiane dla lokalizacji centralnej (00000) w przypadku, jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do żadnego z komponentów Syriusza (żadnej z zakładek okna głównego Syriusza). Okno będzie zawierać dwie sekcje z przyciskami: Sekcja Wybrane elementy sprawozdawczości wywołanie prezentacji tabelarycznej lub mapowej z określonymi parametrami - Bezrobotni stan ogółem prezentacja mapowa, sprawozdanie -01 Dział 1-1, komórka wiersz 1 kolumna 5 za poprzedni okres sprawozdawczy - Bezrobotni zarejestrowani prezentacja tabelaryczna, sprawozdanie -01 Dział 1-3, wiersz 59 dla wszystkich województw oraz kraju za poprzedni okres sprawozdawczy - Bezrobotni wyrejestrowani prezentacja tabelaryczna, sprawozdanie -01 Dział 1-2, wiersz 33 dla wszystkich województw oraz kraju za poprzedni okres sprawozdawczy - Osoby bezrobotne objęte aktywnymi formami prezentacja mapowa, sprawozdanie -01 Dział 1-4, kolumna 1 za poprzedni okres sprawozdawczy - Zgłoszone miejsca pracy prezentacja mapowa, sprawozdanie -01 Dział 3, komórka wiersz 1 kolumna 1 za poprzedni okres sprawozdawczy - Zgłoszone miejsca pracy aktywizacji zawodowej prezentacja tabelaryczna, sprawozdanie -01 Dział 3, komórka wiersz 3 kolumna 1 dla wszystkich województw oraz kraju za poprzedni okres sprawozdawczy Sekcja Sprawozdawczość wywołanie podstawowych funkcji komponentu SPL: - Prezentacja mapowa wyników sprawozdań okno parametryzacji prezentacji mapowej SPL Prezentacja tabelaryczna okno parametryzacji prezentacji tabelarycznej SPL Wyniki sprawozdań okno zarządzania wynikami sprawozdań SPL Lista wyników sprawozdań okno przeglądu listy wyników wszystkich sprawozdań SPL0003L - Wyniki wskaźników efektywności okno przeglądu listy wyników wszystkich wskaźników SPL0003L 2. Zmodyfikowana została szata graficzna okna głównego systemu na poziomie centralnym (00000). Rysunek 1 Okno główne dla użytkownika bez uprawnień do innych komponentów Syriusza Strona: 32 z 47

33 Rysunek 2 Okno główne dla użytkownika na poziomie centralnym z uprawnieniami administratora 3. Wykonane zostały następujące zmiany w prezentacji mapowej wyników sprawozdań: Wyświetlanie wartości na mapie będzie domyślnie włączone W tytule mapy dodatkowo będzie wyświetlana wartość ogółem dla danej kategorii statystycznej dla całego obszaru terytorialnego (kraju lub województwa) W tytule mapy dodatkowo będzie wyświetlana informacja o okresie sprawozdawczym Pod legendą wyświetlana będzie minimalna i maksymalna wartość dla danej kategorii statystycznej Dodana została możliwość wydruku mapy (przycisk "Drukuj mapę") a tym samym również zapisu podglądu wydruku w postaci np. pliku PDF, HTML. Strona: 33 z 47

34 Rysunek 3 Okno prezentacji mapowej po zmianach 4. Wykonane zostały następujące zmiany w prezentacji tabelarycznej wyników sprawozdań: Znacznik Automatyczne zaznaczenie jednostek podrzędnych (przy drzewie podziału terytorialnego kraju) na wejście do okna parametryzacji prezentacji tabelarycznej będzie domyślnie włączony Z prezentacji tabelarycznej - z nagłówka raportu został usunięty wiersz Rodzaj raportu, - usunięta została kolumna Kraj 5. W oknie zarządzania sprawozdaniami SPL0019 na liście Sprawozdania, na poziomie centralnym nie będą widoczne kolumny "Gmina", "Miejscowość" i "Dzielnica". Dodatkowo widoczna będzie kolumna "Województwo". Strona: 34 z 47

35 Rysunek 4 Okno zarządzania sprawozdaniami po zmianach Na liście definicji sprawozdań wywoływanej w kontekście okien parametryzacji prezentacji mapowej i tabelarycznej (SPL0029 i SPL0030) na poziomie centralnym będą widoczne tylko sprawozdania obsługiwane przez. Nie będzie widoczna kolumna Dostęp i Status. Strona: 35 z 47

36 Rysunek 5 Lista definicji sprawozdań w kontekście słownika Wykonana została optymalizacja czasowa i pamięciowa generacji danych dla prezentacji mapowej i tabelarycznej. 6. Zmodyfikowano proces scalania wyników sprawozdań. Została poprawiona wydajność czasowa i pamięciowa procesu scalania sprawozdań. Zostały dodane parametry wejściowe dla procesu: ILE_DNI_WSTECZ (liczba dni z przedziału ) od daty bieżącej odejmuje się podaną liczbę dni i ta otrzymana data jest początkiem przedziału. Końcem przedziału jest data bieżąca. W zadanym przedziale znajdowane są sprawozdania, które następnie mogą być częściami (składowymi) sprawozdań zbiorczych. AUTOMATYCZNIE_ZATWIERDZENIE parametr określa czy status skontrolowany powinien być automatycznie zamieniany na status zatwierdzony. LICZBA_DNI_PO_UPLYWIE_OKR_SPR parametr określa po ilu dniach od końca okresu sprawozdawczego status skontrolowany zostanie zmieniony na status zatwierdzony (jeżeli automatyczne zatwierdzanie zostało włączone). TRYB_URUCHOMIENIA określa, czy mają zostać wykonane wszystkie etapy procesu, czy tylko niektóre. Możliwymi wartościami są: - tworzenie sprawozdań wówczas jedynie tworzone są sprawozdania zbiorcze, składowe sprawozdania są do nich podpinane, - tworzenie sprawozdań zbiorczych i ich obliczanie tworzone są sprawozdania zbiorcze, składowe są do nich podpinane, a następnie obliczane są sprawozdania zbiorcze, - kontrolowanie poprawności wykonywana jest kontrola obliczonych sprawozdań zbiorczych, - zatwierdzanie po upływie od końca okresu sprawozdawczego liczby dni określonej w parametrze LICZBA_DNI_PO_UPLYWIE_OKR_SPR status sprawozdania zbiorczego skontrolowanego zostanie zmieniony na status zatwierdzony, - wszystko zostaną wykonane wszystkie wymienione powyżej operacje (tworzenie sprawozdań zbiorczych, podpinanie do nich sprawozdań składowych, obliczanie sprawozdań zbiorczych, kontrolowanie sprawozdań zbiorczych, zatwierdzanie sprawozdań zbiorczych). Strona: 36 z 47

37 7.5 Zmieniono mechanizm definiowana i wyliczania wskaźników w celu umożliwienia obsługi na poziomie centralnym. Został zmieniony sposób obsługi wskaźników efektywności w komponencie Sprawozdawczość Lokalna. Definiowanie oraz wyliczanie wskaźników efektywności będzie realizowane w oparciu o te same struktury danych, które służą do definiowania oraz wyliczania sprawozdań statystycznych. Dotychczasowa obsługa definiowania oraz obliczania wskaźników efektywności została przeniesiona do nowej opcji menu: Wskaźniki efektywności z wersji , natomiast nowa obsługa została zaimplementowana pod dotychczasowymi opcjami menu. Został zmieniony komunikat związany z przesyłem definicji sprawozdania. Będzie on uwzględniał nową kolumnę. Zostały dodane dwa wzorce wskaźników efektywności. Pierwszy z nich, WSK_OS, będzie wzorcem przeznaczonym do definiowania wskaźników, które będą liczone z podziałem na osoby i będzie zawierał dodatkowe parametry, które umożliwią wyliczenie wskaźnika z podziałem na płeć i kategorie wiekowe. Drugi będzie wskaźnikiem prostym, WSK_PROSTY i będzie umożliwiał wyliczenie licznika, mianownika oraz wartości wskaźnika. 7.6 Dodano definicję wskaźników efektywności. Zostały dodane definicje następujących wskaźników efektywności: Średni czas obsadzenia wolnego miejsca pracy (P1) Objęcie usługami rynku pracy (P2) Średni czas reakcji PUP (P3) Wykorzystanie pracy niesubsydiowanej (P4) Udział wyrejestrowań z tytułu niestawiennictwa (B1) Koszt szkoleń (S1) Efektywność szkoleń (S2) Nieskuteczna aktywizacja z zastosowaniem szkoleń (S3) Strona: 37 z 47

38 Struktura podejmowanych działań (szkolenia) (S4) Udział osób długotrwale bezrobotnych w szkoleniach (S5) Sytuacja rynku pracy (SRP) 1. Średni czas obsadzenia wolnego miejsca pracy (P1) DO - suma liczby dni potrzebnych do obsadzenia jednego wolnego miejsca pracy; dla ofert zrealizowanych jest to okres od daty początku obowiązywania oferty do daty rozliczenia skierowania do pracy; dla ofert niezrealizowanych jest to okres od daty początku obowiązywania oferty do daty dezaktualizacji oferty MP suma wykorzystanych miejsc pracy dla wszystkich ofert oraz niewykorzystanych miejsc pracy dla wszystkich ofert z wyjątkiem anulowanych zgłoszonych w badanym okresie. Do wskaźnika będą kwalifikowane oferty pracy względem daty początku obowiązywania oferty, jeżeli data początku obowiązywania będzie niewypełniona, to względem daty zgłoszenia oferty. Parametry: badany okres 2. Objęcie usługami rynku pracy (P2) LW - liczba wizyt u pośrednika lub doradcy zawodowego od dnia rejestracji do daty końca okresu obliczeniowego lub daty wyrejestrowania DR długość okresu od dnia rejestracji do daty końca okresu obliczeniowego lub daty wyrejestrowania w miesiącach. Podczas obliczania wskaźnika będzie ona dzielona przez 4, ponieważ co tyle miesięcy powinna się odbyć przynajmniej jedna wizyta u pośrednika lub doradcy zawodowego Do wskaźnika będą kwalifikowane osoby, które są zarejestrowane w końcu okresu obliczeniowego lub w okresie obliczeniowym zostały wyłączone z ewidencji. Parametry: badany okres płeć bezrobotni do 25 lat bezrobotni bezrobotni powyżej 50 lat 3. Średni czas reakcji PUP (P3) PD - liczba dni, jakie upłynęły od daty rejestracji do daty podjęcia działania LO liczba bezrobotnych zakwalifikowanych do wskaźnika Do wskaźnika będą kwalifikowane osoby, którym w okresie obliczeniowym zaproponowano pierwsze działanie po dacie rejestracji. Parametry: badany okres Strona: 38 z 47

39 płeć bezrobotni do 25 lat bezrobotni bezrobotni powyżej Wykorzystanie pracy niesubsydiowanej (P4) OP - liczba bezrobotnych, którym przedstawiono ofertę pracy niesubsydiowanej LO liczba wszystkich bezrobotnych Do wskaźnika będą kwalifikowane wszystkie zarejestrowane osoby bezrobotne w końcu okresu obliczeniowego. Parametry: badany okres płeć bezrobotni do 25 lat bezrobotni bezrobotni powyżej 50 lat 5. Udział wyrejestrowań z tytułu niestawiennictwa (B1) WN - liczba wyrejestrowań z tytułu niestawiennictwa W - liczba wszystkich wyrejestrowań Do wskaźnika będą kwalifikowane osoby, które zostały wyrejestrowane w okresie obliczeniowym. Parametry: badany okres płeć bezrobotni do 25 lat bezrobotni bezrobotni powyżej 50 lat 6. Koszt szkoleń (S1) KO - koszt zatrudnienia subsydiowanego czyli całkowity koszt szkolenia LO - liczba osób zatrudnionych na stałe po zakończeniu szkolenia Do wskaźnika będą kwalifikowane osoby, którym w okresie obliczeniowym upływają 3 m-ce od zakończenia udział w programie. Parametry: badany okres 7. Efektywność szkoleń (S2) Strona: 39 z 47

40 LO - liczba osób zatrudnionych na stałe do 3 m-cy po zakończeniu szkolenia LR - liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Do wskaźnika będą kwalifikowane osoby, którym w okresie obliczeniowym upływają 3 m-ce od zakończenia udziału szkoleniu. Parametry: badany okres zaliczanie osób wyrejestrowanych z tytułu niestawiennictwa tak samo, jak podejmujących pracę płeć bezrobotni do 25 lat bezrobotni bezrobotni powyżej 50 lat 8. Nieskuteczna aktywizacja z zastosowaniem szkoleń (S3) LB - liczba osób, które nie zostały zatrudnione na stałe do 3 m-cy po zakończeniu szkolenia LR - liczba osób, które rozpoczęły szkolenie Do wskaźnika będą kwalifikowane osoby, które w okresie obliczeniowym kończą udział w programie i w okresie do 3 m-cy od zakończenia szkolenia nie podjęły zatrudnienia. Parametry: badany okres płeć bezrobotni do 25 lat bezrobotni bezrobotni powyżej 50 lat 9. Struktura podejmowanych działań szkolenia (S4) OWS - liczba osób korzystających ze wsparcia w formie szkolenia OWSP - liczba zrealizowanych wsparć ze wszystkich rodzajów form aktywnej pomocy Do licznika będą kwalifikowane osoby, które w okresie obliczeniowym rozpoczęły szkolenie, do mianownika osoby, które w okresie obliczeniowym rozpoczęły udział w jakiejkolwiek formy pomocy. Parametry: badany okres płeć bezrobotni do 25 lat bezrobotni bezrobotni powyżej 50 lat 10.Udział osób długotrwale bezrobotnych w szkoleniach (S5) Strona: 40 z 47

41 PD - liczba osób długotrwale bezrobotnych, które rozpoczęły pracę związaną z otrzymaniem środków na doposażenie stanowiska pracy LO liczba wszystkich bezrobotnych, którzy rozpoczęli pracę związaną z otrzymaniem środków na doposażenie stanowiska pracy Do wskaźnika będą kwalifikowane wszystkie osoby bezrobotne, które w okresie sprawozdawczym rozpoczęły pracę związaną z doposażeniem stanowiska pracy Parametry: badany okres płeć bezrobotni do 25 lat bezrobotni bezrobotni powyżej 50 lat 11.Sytuacja rynku pracy (SRP) Wskaźnik klasyfikuje powiaty według 6-stopniowej skali: 1 - Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy 2 - Trudna sytuacja na rynku pracy 3 - Umiarkowana sytuacja na rynku pracy 4 - Dobra sytuacja na rynku pracy 5 - Potencjalnie zagrożone 6 - Niewykorzystany potencjał Aktualnie wartość wskaźnika nie będzie wyliczana w Syruszu, będzie wprowadzana ręcznie. Parametry: badany okres 7.7 Obsłużono migrację danych wyników sprawozdań z wszystkich urzędów za rok 2012 do jednostki "00000" Dla instalacji centralnej Syriusza (komponent infopraca) wykonana została migracja następujących danych: 1. wyników sprawozdań -01 wraz z załącznikami, ze wszystkich powiatowych urzędów pracy za okres ; dane źródłowe zostały dostarczone przez Zamawiającego w postaci plików DBF; 2. wyników wskaźnika Sytuacja rynku pracy dla wszystkich powiatowych urzędów pracy za okres sprawozdawczy grudzień 2012; dane źródłowe zostały dostarczone przez Zamawiającego w postaci pliku XLS. Strona: 41 z 47

42 8. SY- Części wspólne 8.1 Dodano zadanie systemowe Przesył ofert pracy do CBOP. Do harmonogramu zadań zostało dodane zadanie systemowe Przesył ofert pracy do CBOP. Zadanie wykonywane jest co 6 godz. niezależnie od innych zadań niesystemowych o nazwie zadania Przesył ofert pracy do CBOP. 8.2 Obsłużono należności: umożliwiono podanie nowego kodu zadania/wydatku dla kwot odsetek, umorzeń i spłat. Aby umożliwić jawne przekierowanie kwot dotyczących naliczenia odsetek, umorzeń oraz spłat na inny program niż przypisany do powstałej należności zostały wykonane następujące zmiany: 1. Zostało dodane pole <Kod zadania/wydatku> na oknach: - rejestracji naliczonych odsetek Odsetki i inne zwiększenia należności (SY0049U) - Umorzenia i inne zmniejszenia należności (SY0049U) - Spłaty (SY0041U). Kod zadania/wydatku zostanie uwzględniony tylko, gdy należność nie jest "zwrotem nienależnie pobranego świadczenia". Wartość pola będzie wykorzystywana przy wykonaniu operacji "Prześlij do FK". Pole pozwoli na jawne podanie, pod jaki kod zadania/wydatku mają powstać operacje na zadaniu dotyczące danej należności oraz która reguła ma być wykorzystana do przesyłu. Strona: 42 z 47

43 2. Na oknach Odsetki i inne zwiększenia (SY0049U) oraz Umorzenia i inne zmniejszenia należności (SY0049U) została dodana prosta walidacja typu ostrzeżenie na wypełnienie pola <Kod zadania/wydatku>: "Należy podać kod zadania/wydatku, jeśli wprowadzona kwota powinna być Strona: 43 z 47

44 przypisana do innego kodu niż należność główna". 3. Na oknie Spłaty (SY0041U) została dodana walidacja krzyżowa: Jeżeli rodzaj kwoty wybrany "odsetki" lub rodzaj kwoty "należność" i projekt jest zakończony to walidacja typu ostrzeżenie: "Należy podać kod zadania/wydatku, jeśli wprowadzona kwota powinna być przypisana do innego kodu niż należność główna". 8.3 Obsłużono należności: umożliwiono anulowanie należności innej niż niespłacona, generowanie rat zaokrąglonych do pełnych złotych. 1. Przy podziale spłat na równe raty uruchamianym z okna Rozłóż na równe daty (SY0039M) została dodana możliwość zaokrąglania kwot poszczególnych rat do pełnych złotych. W tym celu na oknie Rozłóż na równe daty (SY0039M) został dodany znacznik "Zaokrąglenie kwot rat do pełnych złotych". Po jego zaznaczeniu wyjście z okna przez "Akceptuj" spowoduje utworzenie podanej liczby rat z kwotami wyrównanymi do pełnych złotych. Przy niezaznaczonym znaczniku w kwotach utworzonych rat zostaną uwzględnione także grosze. Domyślnie znacznik nie jest zaznaczony. Przykładowy wygląd okna Rozłóż na równe daty (SY0039M): 2. Anulowanie decyzji i wznowienie obsługi należności zostało udostępnione dla wszystkich należności bez względu na ich status i powiązane dane. Aktualnie operacje te są dostępne tylko dla należności niespłaconych bez zarejestrowanych odsetek, umorzeń i spłat. W przypadku anulowania decyzji przesłanej do FK wyświetlane jest ostrzeżenie o konieczności poprawy danych w FK dotyczących należności. Jeżeli w ramach takiej należności do FK zostały przesłane także odsetki, umorzenia lub spłaty, to komunikat ostrzeżenia zostanie rozszerzony o odpowiednie nazwy przesłanych elementów. Powyższe zmiany zostały wprowadzone na oknach Decyzji o należności (SY0045M) i Należność (SY0031M). Anulowanie decyzji powoduje usunięcie należności powiązanej z tą decyzją. Do tej pory z Listy należności (SY0030L) w celu podglądu lub modyfikacji danych uruchamiane były okna Decyzja o należności (SY0045M) dla decyzji bez należności lub Należność (SY0031M) dla należności. Przy anulowaniu dostępnym tylko dla należności niespłaconych bez powiązań taki sposób obsługi był wystarczający. Jednak po wprowadzeniu zmiany udostępniającej anulowanie dla dowolnej należności istniejący sposób obsługi blokowałby możliwość dostępu do danych powiązanych z należnością obejmujących umorzenia, odsetki, spłaty, wydawane dokumenty oraz decyzje o rozłożeniu spłaty na raty (dostęp tylko przez okno Należność (SY0031M)). Aby zapobiec takiej sytuacji, do systemu zostało dodane okno Należność (SY0030M) będące połączeniem funkcjonalności okna Decyzja o należności (SY0045M) i Należność (SY0031M). Dostępne są na nim wszystkie pola i przyciski z obu okien, a ich aktywność jest odpowiednio dostosowywana do prezentowanych danych decyzji bez lub z należnością i ich statusów zgodnie z aktualnymi warunkami aktywności obowiązującymi na obu oknach. Na oknie zostały dodane także przyciski nawigacyjne pozwalające na zmianę rekordów z listy bez konieczności zamykania i Strona: 44 z 47

45 ponownego otwierania okna. Przykładowy wygląd okna Należność (SY0030M): Dodane okno Należność (SY0030M) będzie uruchamiane z okna Należności (SY0030L) w kontekstach innych niż podstawowy. Obsługa należności w kontekście podstawowym dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rejestrowanych z poziomu okna Wypłaty klientów RP (SW0016L) i nadal będzie się opierać na oknach Decyzja o należności (SY0045M) i Należność (SY0031M) (uruchomienie z okna Wypłaty klientów RP (SW0016L) decyzji, a następnie należności oraz listy i odpowiednio okna decyzji lub należności). Dodatkowo zostały wprowadzone następujące zmiany w aktywności kontrolek: na oknie Należność (SY0030M) - dla decyzji anulowanej aktywne są przyciski umożliwiające podgląd danych powiązanych z należnością ("Rozłóż na raty", "Spłaty należności/odsetek", "Odsetki/inne zwiększenia", "Umorzenie/inne zmniejszenia", "Dokumenty"), na wszystkich oknach należności Decyzja o należności (SY0045M), Należność (SY0031M) i Należność (SY0030M) - dla decyzji anulowanej aktywna jest pozycja menu "Stan realizacji środków" umożliwiająca wprowadzenie modyfikacji w operacjach na zadaniu z poziomu obsługi należności. Strona: 45 z 47

46 9. WK - Współpraca z Kontrahentem 9.1 Rozbudowano komunikat CBOP w sekcji 'CategoryDescription' o oczekiwany staż. Został rozbudowany komunikat wysyłany do CBOP: dla elementu CategoryDescription wartość będzie uzupełniana na podstawie pól <Kod> w ramce Zawód oraz <Ogółem> określany na zakładce Wymagania w ramce Staż pracy i przesyłane w formacie staż nazwa zawodu uzupełniono element Staz na podstawie pola <Staż> znajdującego się na zakładce Wymagania dla rodzaju wymagania = Zawód. Format przesyłanego stażu jest następujący: L.MM, gdzie L liczba lat, MM liczba miesięcy. Strona: 46 z 47

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 79 Data utworzenia: 2014-12-01 Data ostatniej wersji: 2014-12-01

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.1 20 stycznia 2015 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 34 Data utworzenia: 2015-01-20 Data ostatniej wersji: 2015-01-20

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi

Płace Kadry Instrukcja Obsługi Płace Kadry Instrukcja Obsługi MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi.

Płace Kadry Instrukcja Obsługi. Płace Kadry Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14

SPIS TREŚCI. RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 34 KADRY I PŁACE... 14 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2015.1.1.990 (Data publikacji: 07.01.2015)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 4 SPRZEDAŻ... 7 FINANSE... 8 RAKSSQL 2014.1.18.989 (Data publikacji: 25.11.2014)... 8 KSIĘGOWOŚĆ...

Bardziej szczegółowo

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE Wersja 2.3.3.0 Wg stanu na dzień 19.06.2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001 Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Spis treści 1. Modyfikacje... 4 2. Nowe funkcje... 6 3. Zmiany wynikające z rozporządzenia...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.6. Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia

Wersja 15.6. Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K. Informacja podsumowująca VAT-27. Inne ulepszenia Wersja 15.6 Nowe wzory VAT-7 i VAT-7K Program dostosowano do nowych wzorów formularzy POLTAX VAT-7(15) i VAT-7K(9), oraz wzorów tych dokumentów elektronicznych obowiązujących w systemie e-deklaracje za

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika

INSIGNUM. Moduł Kadry Płace. Instrukcja użytkownika INSIGNUM Moduł Kadry Płace Instrukcja użytkownika Wersja 3.8.1 / wrzesień 2007 Spis treści Rozpoczęcie pracy z programem... 5 Właściwości programu... 5 Korzystanie z programu... 6 Rozpoczęcie pracy...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o.

Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 1 2 Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 FAKT Dystrybucja Sp. z o.o. 3 Spis Treści 1. WPROWADZENIE...4 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY...5 2.1. USTAWIENIA OGÓLNE... 5 2.2. PLAN KONT.... 6 2.3. KONTA SPECJALNE...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7

ZSI Sprawny Urząd - System ewidencji podatkowej księgowość podatkowa ver 1.5.7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 4 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU.... 4 1.2. WYMAGANIA SPRZĘTOWO PROGRAMOWE.... 5 2. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.... 6 2.1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA KLIENT SERWER.... 6 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21

UMOWY ZLECENIA. Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21 UMOWY ZLECENIA Poradnik dla użytkowników systemu płacowo-kadrowego EKSPERT 1/21 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady eksploatacji programu...4 3. Rozpoczęcie i zakończenie pracy programu... 4 3.1. Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx )

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Systemu Kadrowo-Płacowego ( S K P w e r s j a 3.xx ) Moduły: KADRY (przechowywanie danych o pracownikach), KADRY - KONTROLA CZASU PRACY, PŁACE (przygotowywanie list płac),

Bardziej szczegółowo