Rozliczenie dotacji rozwojowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Projektów Systemowych Poddziałao oraz 7.1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenie dotacji rozwojowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Projektów Systemowych Poddziałao 7.1.1 oraz 7.1."

Transkrypt

1 Rozliczenie dotacji rozwojowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Projektów Systemowych Poddziałao oraz 7.1.2

2 PLAN PREZENTACJI 1. Przekazanie dotacji rozwojowej obowiązek otwarcia wyodrębnionego konta bankowego na potrzeby realizacji projektu 2. Ewidencja księgowa wg znowelizowanych Zasad Finansowania PO KL (wersja r.) oraz zgodnie z Klasyfikacją Budżetową. 3. Rozliczenie dotacji rozwojowej zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych 4. Szczególny rodzaj rozliczenia dotacji rozwojowej z koocem roku budżetowego Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. 5. Dokumentowanie wydatków w siedzibie beneficjenta.

3 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych /Dz.U. Nr 175, poz z 2007 r., zm. Dz.U. Nr 23, poz. 140 z 2009 r./ Instytucje nie będące paostwowymi jednostkami budżetowymi otrzymują środki publiczne na realizację projektów jako dotację rozwojową na podstawie umów i wskazanych wcześniej podstaw prawnych.

4 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Formy uzyskania dofinansowania Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO KL otrzymują środki dotacji rozwojowej w formie zaliczki ( w jednej lub kilku transzach.) Zaliczka jest przekazywana beneficjentowi na podstawie umowy, a w przypadku, gdy środki przekazywane są w kilku transzach, przekazanie pierwszej transzy zaliczki następuje na podstawie umowy, natomiast następne są uzależnione od rozliczenia części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej jednak niż 70 % łącznej kwoty dotacji wcześniej przekazanych transz. Harmonogram płatności może byd aktualizowany we wniosku o płatnośd i nie wymaga formy aneksu do umowy.

5 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Dotacja rozwojowa może byd przeznaczona na sfinansowanie zadao zrealizowanych w ramach projektu systemowego przed podpisaniem umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i dotyczyd będą okresu wskazanego we wniosku o płatnośd. Dotacja rozwojowa może byd również przeznaczona na refundację środków wydatkowanych na realizację zaplanowanych zadao w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o płatnośd a otrzymaniem następnej transzy dotacji.

6 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Dotacja rozwojowa przekazana beneficjentom realizującym zadania w ramach Priorytetu VII finansowana jest z dwóch źródeł : 1) środków UE ( EFS ) na poziomie 85 % (Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) 2) środków Budżetu Paostwa na poziomie równym 4,5 % przy zachowaniu poziomu wkładu własnego w wysokości 10,5% UWAGA: Poziom procentowy środków budżetu paostwa jest uzależniony od wnoszonego wkładu własnego!!!

7 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Środki dotacji rozwojowej przekazywane są zgodnie z Umową Ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na: 1) Wskazany rachunek budżetu Gminy/Miasta/ Powiatu ze wskazaniem odpowiedniego Działu, Rozdziału oraz Paragrafu klasyfikacji budżetowej, 2) Następnie Gmina/Miasto/Powiat przekazuje w/w środki dotacji rozwojowej beneficjentowi( OPS, PCPR) na WYODRĘBNIONY RACHUNEK BANKOWY SPECJALNIE UTWORZONY DLA DANEGO PROJEKTU. RACHUNKI BANKOWE SĄ WSKAZANE W UMOWIE RAMOWEJ

8 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu jako Instytucja Wdrażająca, przekazuje na rachunek beneficjenta środki dotacji rozwojowej ze szczegółowym opisem uwzględniającym klasyfikację budżetową środków, wskazując Dział, Rozdział oraz Paragrafy, z których środki są przekazane. Dla zachowania prawidłowego przepływu środków unijnych i krajowych, beneficjenci otrzymujący środki dotacji rozwojowej na realizację projektu, powinni przyjąd klasyfikację wskazaną przez Instytucję Wdrażającą. Faktyczne przepływy środków na rachunkach bankowych i faktyczny przebieg operacji związanych z projektami determinują późniejszy kształt ewidencji księgowej. Warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej określa umowa ramowa zawarta pomiędzy beneficjentem a Instytucją Wdrażającą.

9 PO KL WKŁAD EFS I KRAJOWY Na kwotę dotacji rozwojowej składają się dwa źródła finansowania : - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie - środki Budżetu Paostwa - współfinansowanie z wkładu krajowego EFS 85% wkład krajowy 15%

10 PO KL ŹRÓDŁA WKŁADU KRAJOWEGO 15% budżet państwa budżet JST szczebla regionalnego budżet JST szczebla lokalnego Fundusz Pracy PFRON NFZ

11 PROJEKTY SYSTEMOWE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE W Planie Działania na lata zostało założone, iż wkład własny w projekcie winien wynosid co najmniej 10% wartości projektu, reszta środków w ramach dotacji rozwojowej w wysokości nie więcej niż 5% będzie finansowana z Budżetu Paostwa. UWAGA - W roku 2009 wysokośd wkładu własnego została ustalona na stałym poziomie w wysokości równej 10,5 % łącznej wartości realizowanego projektu.

12 Ewidencja księgowa Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków przez beneficjentów określają przepisy: Art.60 lit.d) rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS i uchylające rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1260/1999 (Dz.U. L.210 z , str.25), z póżn. zm.) Art.. 13 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006ustanawiającego przepisy ogólne dotyczace EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie EFRR

13 Ewidencja księgowa Przepisy wprowadzają wymóg aby beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu utrzymywały: 1. Odrębny system księgowy lub 2. Odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transz związanych z projektem Koniecznośd prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków jest warunkiem zawartym w umowie ramowej. Wymóg zapewnienia odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych.

14 Ewidencja księgowa Jednostka może dokonad tego poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na: Wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli. Wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji, lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmując wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmują przynajmniej następujący zakres danych: nr dokumentu źródłowego, nr ewidencyjny lub księgowy, datę wystawienia dokumentu, kwotę brutto, netto dokumentu, kwota kwalifikowalna dotycząca projektu.

15 Ewidencja księgowa Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatnośd do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączenia wydruku) Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej dotyczącej złożonego wniosku o płatnośd.

16 Ewidencja księgowa Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r., maksymalny udział środków UE (Europejski Fundusz Społeczny) w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%. Środki te będą księgowane na paragrafie z czwartą cyfrą 8, co jest zgodne z klasyfikacją budżetową. Środki Budżetu Paostwa będą księgowane na paragrafie z czwartą cyfrą 9- zgodnie z klasyfikacją budżetową. Str.40 Zasad finansowania PO KL z dnia 25 marca 2009 r. Należy pamiętad, iż udział procentowy środków Budżetu Paostwa zależny jest od udziału wkładu własnego w projekcie.

17 Ewidencja księgowa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz.726 z póżn. zm.) - przyjęta została klasyfikacja, według: 1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia; 2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia; 3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia; 4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

18 Ewidencja księgowa Klasyfikacja budżetowa dla dotacji rozwojowej przekazywanej do gminy/powiatu przedstawia się następująco dla poszczególnych poddziałao: Dział 852, Rozdział 85219, Dział 852, Rozdział W ramach wydatków/dochodów dofinansowanych z EFS rozróżniamy : - wydatki bieżące - paragraf wydatki inwestycyjne paragraf 6208 Analogicznie - wydatki /dochody współfinansowane z Budżetu Paostwa : - wydatki bieżące paragraf wydatki inwestycyjne paragraf 6209

19 PROJEKTY SYSTEMOWE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE Szczegółowe zasady realizacji i finansowania projektów systemowych OPS i PCPR, w tym źródła finansowania wkładu własnego określają Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej - PO KL z dnia 9 marca Powyższe zasady określają ponadto wzór umowy ramowej, którą OPS lub PCPR będzie zawierał z IP / IW (IP 2) na realizację projektu w okresie wdrażania programu operacyjnego.

20 ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PO KL Beneficjenci prowadzą dla każdego z realizowanych projektów odrębne rejestry księgowe bądź tabelaryczne zestawienia dokonanych operacji. Dokument księgowy stanowiący dowód poniesienia wydatków na realizację zadania w ramach PO KL powinien byd opisany zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tak aby jednoznacznie wskazywał na jego związek z realizowanym projektem. Wskazane jest, aby wydatkowana kwota, na którą opiewa dokument rozpisana była zgodnie z klasyfikacja budżetową obowiązującą dla danej jednostki realizującej projekt, przede wszystkim w rozbiciu na paragrafy z koocówką 8 i koocówką 9. W przypadku projektu, którego budżet nie przewiduje wydatków inwestycyjnych sposób wyliczenia podziału poniesionego wydatku na paragrafy jest bardzo prosty.

21 ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PO KL Przykład : Założenie : - kwota dotacji rozwojowej w łącznej kwocie realizowanego projektu stanowi 89,5 % ( 2 Umowy ramowej). - kwota całkowita faktury /rachunku ( przy założeniu, że Vat jest wydatkiem kwalifikowalnym) - to 200 zł Wydatek rozpisany na 2008 wylicza się następująco: 200 zł / 89,5 % * 85 % = 189,94 zł Wydatek na 2009 stanowi różnicę pomiędzy łączna kwotą faktury 200 zł a kwotą 2008 i równa się 10,06 zł.

22 ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PO KL W przypadku, gdy w budżecie projektu zaplanowane są wydatki inwestycyjne, sposób podziału środków na paragrafy na dokumencie księgowym będzie inny dla każdego realizowanego zadania. Beneficjent powinien we własnym zakresie dokonad podziału środków wg klasyfikacji budżetowej w taki sposób, aby po zakooczeniu realizacji projektu uzyskad prawidłowy montaż finansowy.

23 A PLAN WYDATKÓW PROJEKTU KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DOTACJI ROZWOJOWEJ DLA DZIAŁAO I PROJEKTY, W BUDŻECIE KTÓRYCH ZAPLANOWANO TYLKO WYDATKI BIEŻĄCE Wartośd projektu ( 100 % ) = Wkład własny + Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa = Środki EFS + środki budżetu paostwa Środki EFS to 85 % wartości projektu ( paragraf 2008 ) Środki budżetu paostwa ( 2009 ) = Wartośd projektu wkład własny środki EFS Ponieważ udział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego jest na stałym poziomie 85 %, zatem udział środków budżetu paostwa jest uzależniony od wysokości ( udziału ) wkładu własnego beneficjenta w projekcie. UWAGA - W roku 2009 wysokośd wkładu własnego została ustalona na stałym poziomie w wysokości równej 10,5 % wartości realizowanego projektu, zatem i udział środków budżetu paostwa przyjmie stały poziom = 4,5 % wartości projektu.

24 PLAN WYDATKÓW PROJEKTU A A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DOTACJI ROZWOJOWEJ DLA DZIAŁAO I PROJEKTY, W BUDŻECIE KTÓRYCH PRZEWIDUJE ZARÓWNO WYDATKI BIEŻĄCE JAK I WYDATKI INWESTYCYJNE ( w całości finansowane z dotacji budżetowej ) Sposób wyliczenia : P - całkowita wartośd projektu ( 100 % ) D - kwota dotacji rozwojowej - określona w umowie ramowej ( suma kwot na paragrafach 2008, 2009,6208 i 6209 ) = B + I = P - W W - wkład własny w projekcie = P D I - planowana kwota wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji ( suma kwot na paragrafach 6208 i 6209 ) B - planowana kwota wydatków bieżących finansowanych z dotacji ( suma kwot na paragrafach 2008 i 2009 )

25 PLAN WYDATKÓW PROJEKTU A A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DOTACJI ROZWOJOWEJ DLA DZIAŁAO I X = Y = P x 85 % - wartośd dofinansowania ze środków EFS ( suma paragrafów 2008 i 6208 ) I x 85 % - kwota wydatków inwestycyjnych dofinansowanych ze środków EFS ( kwota na 6208 ) Z = X Y - planowana kwota wydatków bieżących dofinansowanych z dotacji ( kwota na 2008 ) V = I - Y - planowana kwota wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu paostwa ( kwota na 6209 ) Q = D-Y-Z-V - planowana kwota wydatków bieżących współfinansowanych ze środków budżetu paostwa ( kwota na 2009 ). Planowaną wartośd wkładu własnego beneficjent przyjmuje w planie z czwartą cyfrą 9

26 PLAN WYDATKÓW PROJEKTU A A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DOTACJI ROZWOJOWEJ DLA DZIAŁAO I PRZYKŁAD : P = zł D = zł W = zł I = zł X = zł x 85 % = zł Y = zł x 85 % = zł - paragraf 6208 Z = zł zł = zł - paragraf 2008 V = zł zł = zł - paragraf 6209 Q = zł zł zł zł = zł - paragraf 2009

27 Plan wydatków projektów i Źródłem finansowania wkładu własnego w projektach OPS/PCPR mogą byd środki budżetu paostwa, przekazane z budżetu wojewody w formie dotacji celowej, przeznaczone na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ( Dz.U. Nr 107, poz. 726 z póżn. zm.) dla wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięd w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych należy stosowad czwarta cyfrę paragrafu 8 środki unijne lub 9 współfinansowanie.

28 Plan wydatków projektów i W celu zachowania spójności klasyfikacji budżetowej pomiędzy środkami otrzymanymi i wydatkowanymi, JST powinny zwrócid się do wojewodów o dokonywanie ewentualnych zmian w ich budżetach, polegających na wyodrębnieniu kwoty dotacji w ramach PO KL poprzez zmianę czwartych cyfr właściwych paragrafów z 0 na 9. Jednocześnie należy zaznaczyd, że zgodnie z art.148 ust. 1 i 1a ustawy o finansach publicznych, o zgodę na dokonanie przedmiotowej zmiany należy odpowiednio wcześniej wystąpid do Ministra Rozwoju Regionalnego.

29 AKTUALIZACJE OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW: 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 marca 2009 r. 2. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 marca 2009 r. 3. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r.

30 NOWA DEFINICJA NIEPRAWIDŁOWOŚCI Nieprawidłowośd finansowa to nieprawidłowośd w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L 210 z ). W rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego (art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) za nieprawidłowośd należy uważad: jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodowad szkodę w ogólnym budżecie Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego

31 Nieprawidłowości Za nieprawidłowo wydatkowane środki rozumie się: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 UFP; pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości Powyższe środki podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych (art. 211 ust.1 UFP) liczonych od dnia przekazania środków.

32 ROZLICZENIE WYDATKÓW Każdy beneficjent PO KL jest zobowiązany niezależnie od formy rozliczenia do wykonywania zestawieo na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych, a nie na podstawie dokumentów pozostających w postaci roboczej (możliwej do modyfikacji). 2) załącznik pt. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, który wypełniany jest przez beneficjenta realizującego wsparcie na rzecz osób lub instytucji; 3) wyciągi bankowe (kserokopie poświadczone za zgodnośd z oryginałem) potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku beneficjenta o płatnośd 4) poświadczone za zgodnośd z oryginałem kserokopie raportów kasowych w przypadku płatności gotówkowych

33 ROZLICZENIE WYDATKÓW Wniosek o płatnośd jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (np. raz na miesiąc, raz na kwartał, itp.) oraz w przypadku koocowego wniosku o płatnośd nie później niż 30 dni od zakooczenia okresu realizacji Projektu. Wniosek o płatnośd składany jest w wersji papierowej i elektronicznej. Wnioski o płatnośd są składane przez beneficjenta do Instytucji Wdrażającej, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

34 ROZLICZENIA DOTACJI ROZWOJOWEJ Z KOOCEM ROKU BUDŻETOWEGO Zgodnie z art. 144 Ustawy o Finansach Publicznych, dotacja rozwojowa w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym podlega zwrotowi do budżetu paostwa na rachunek wskazany przez właściwą instytucję. Jednocześnie środki niewykorzystane z koocem roku budżetowego mogą zostad zgłoszone jako niewygasające do rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 157 ust.3 Ustawy o Finansach Publicznych.

35 ROZLICZENIA DOTACJI ROZWOJOWEJ Z KOOCEM ROKU BUDŻETOWEGO Obowiązek poinformowania IP 2 do dnia 15 października danego roku o kwocie otrzymanej dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do kooca tego roku. Powyższa kwota, podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez IP2 w terminie do 30 listopada tego roku. Środki te są zgłaszane przez odpowiednich dysponentów części budżetowych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym. (na podstawie art. 157 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych)

36 ROZLICZENIA DOTACJI ROZWOJOWEJ Z KOOCEM ROKU BUDŻETOWEGO Niezależnie od powyższego, kwota dotacji rozwojowej niewydatkowana do kooca danego roku (pozostająca na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia tego roku) podlega zwrotowi przez beneficjenta w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez IP2. Jeżeli beneficjent poniósł wydatki z innych rachunków niż wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu, powinien je zrefundowad ze środków dotacji rozwojowej przed upływem 31 grudnia tego roku. Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 marca 2009r.

37 Dokumentowanie wydatków PRZEPŁYWY ŚRODKÓW FINANSOWYCH MUSZĄ BYD PRZEJRZYSTE ORAZ ŁATWE DO ZWERYFIKOWANIA

38 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Informacje dotyczące opisu dokumentów znajdują się w: - Ustawie o rachunkowości, - Zasadach finansowania PO KL W okresie programowania beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków!!! Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu przez IP lub IP2 lub IZ

39 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Opis dokumentu księgowego powinien zawierad, co najmniej: Informację, ze projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotacje, że dokument dotyczy kosztów pośrednich) w ramach którego wydatek jest ponoszony, Kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadao kilka kwot w odniesieniu do zadao, Uzasadnienie wydatku pod względem celowości, legalności, rzetelności i gospodarności, Informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, Odniesienie do ustawy z dnia r. Prawo zamówieo publicznych lub zasady konkurencyjności, Montaż finansowy: EFS - PLN, JST/FP PLN Wydatek zgodny z klasyfikacja wydatków strukturalnych : obszar, kod,

40 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE/ O DZIEŁO/ O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Rachunek (lub zbiorcza lista płac) zawierający wartości odprowadzonych składek ZUS oraz US, Deklaracja ZUS DRA Wyciąg bankowy poświadczający poniesienie wydatków na konta pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, Wyciąg bankowy z konta projektu ( a w uzasadnionych przypadkach z konta działalności bieżącej Projektodawcy) poświadczający poniesienie wydatków do ZUS oraz do US,

41 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Karta czasu pracy przy pracowniku, którego umowa o pracę obejmuje mniej niż 100% czasu na realizację zadao dotyczących Projektu.

42 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE/ O DZIEŁO/ O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Rachunek (lub zbiorcza lista płac) zawierający wartości odprowadzonych składek ZUS oraz US, Deklaracja ZUS DRA Wyciąg bankowy poświadczający poniesienie wydatków na konta pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, Wyciąg bankowy z konta projektu ( a w uzasadnionych przypadkach z konta działalności bieżącej Projektodawcy) poświadczający poniesienie wydatków do ZUS oraz do US,

43 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PRZY UMOWACH ZLECENIE/O DZIEŁO/ O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH NIE JEST WYMAGANA KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY

44 Przykładowe wzory pieczęci 1 Zapłacono przelewem/gotówką Dnia r. Podpis. 2 Operacja gospodarcza dotyczy realizacji Porozumienia / Umowy nr... z dnia... Miejscowość, dnia Podpis.. (jeśli nie zastosowano wcześniej opisu z w/w. informacjami) 3 Potwierdzam kwalifikowalność poniesionych wydatków: Poz./od do/.. (pozycje na fakturze) W kwocie... (słownie.. zł. ) Miejscowość, dnia.. Podpis (łącznie ze wskazaniem zadania zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu) 44

45 Przykładowe wzory pieczęci 4 Sprawdzono pod względem merytorycznym Przedstawione w dokumencie zdarzenie gospodarcze jest zgodne z rzeczywistością i zawartą umową. Zachodzi zgodność z procedurami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących przepisów tryb zamówienia... Miejscowość, dnia. Podpis.. 5 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Dnia..200 r. Podpis 45

46 Przykładowe wzory pieczęci Konto Winien Zatwierdzono do wypłaty Klasyfikacja budżetowa Kwota Konto Ma 6 Razem Potrącenia Do wypłaty Słownie:. zł. Miejscowość, dnia.. Podpis.... Główny Księgowy.. Kierownik Jednostki/Dyrektor/Prezes 46

47 Przykładowe wzory pieczęci 7 Opis wydatków strukturalnych Wydatek zgodny z klasyfikacją wydatków strukturalnych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26października2007r. W sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych Obszar:. Kod:... Data Podpis

48 PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH UMOWY PARTNERSKIEJ 1. Zgodnie z art.28a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu zawartej z beneficjentem (liderem) działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerska. 2. Zgodnie z art. 28a ust. 3 ww. ustawy, zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta (lidera) środków finansowania na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadao w ramach projektu powinny zostad zawarte w umowie o dofinansowanie. Umowa ta określa również kwotę dofinansowania w podziale na poszczególnych partnerów. 3. Lider działa w imieniu IP2 jako pośrednik w przekazywaniu środków finansowych przeznaczonych na realizację przez partnerów zadao określonych w umowie partnerskiej.

49 PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH UMOWY PARTNERSKIEJ 3. Środki finansowe przekazywane przez lidera dla partnerów stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez partnerów. Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadao przez partnerów w projekcie mogą mied formę refundacji poniesionych wydatków lub przekazywane są przez beneficjenta w formie zaliczki na wyodrębnione rachunki bankowe partnerów. Należy jednak mied na uwadze, że za rozliczenie projektu i otrzymanych środków dotacji rozwojowej odpowiada Lider projektu.

50 Ważne strony internetowe - strona Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (IP2) poświęcona PO KL - strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (IP) - strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

51 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 25 marca 2009 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW Załącznik do Uchwały Nr 1076/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dn. 02 października 2014 r. WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ MRPO DOTYCZĄCE ZASAD ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych Rozliczanie projektów unijnych Małgorzata Rulińska Katowice, dnia 15 października 2013 roku Podatkowe aspekty rozliczania funduszy unijnych 2 Opodatkowanie środków unijnych podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP)

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014 2020 (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Projekt v.2015.05.27 Załącznik nr 9 WZÓR-KWOTY RYCZAŁTOWE 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Vademecum Beneficjenta

Vademecum Beneficjenta Vademecum Beneficjenta Poradnik dla Beneficjentów Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2012 ISBN-83-978-83-62188-17-8 Spis treści Wstęp 5 Informacje

Bardziej szczegółowo