Rozliczenie dotacji rozwojowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Projektów Systemowych Poddziałao oraz 7.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenie dotacji rozwojowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Projektów Systemowych Poddziałao 7.1.1 oraz 7.1."

Transkrypt

1 Rozliczenie dotacji rozwojowej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Projektów Systemowych Poddziałao oraz 7.1.2

2 PLAN PREZENTACJI 1. Przekazanie dotacji rozwojowej obowiązek otwarcia wyodrębnionego konta bankowego na potrzeby realizacji projektu 2. Ewidencja księgowa wg znowelizowanych Zasad Finansowania PO KL (wersja r.) oraz zgodnie z Klasyfikacją Budżetową. 3. Rozliczenie dotacji rozwojowej zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych 4. Szczególny rodzaj rozliczenia dotacji rozwojowej z koocem roku budżetowego Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. 5. Dokumentowanie wydatków w siedzibie beneficjenta.

3 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych /Dz.U. Nr 175, poz z 2007 r., zm. Dz.U. Nr 23, poz. 140 z 2009 r./ Instytucje nie będące paostwowymi jednostkami budżetowymi otrzymują środki publiczne na realizację projektów jako dotację rozwojową na podstawie umów i wskazanych wcześniej podstaw prawnych.

4 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Formy uzyskania dofinansowania Beneficjenci realizujący projekty w ramach PO KL otrzymują środki dotacji rozwojowej w formie zaliczki ( w jednej lub kilku transzach.) Zaliczka jest przekazywana beneficjentowi na podstawie umowy, a w przypadku, gdy środki przekazywane są w kilku transzach, przekazanie pierwszej transzy zaliczki następuje na podstawie umowy, natomiast następne są uzależnione od rozliczenia części dotychczas otrzymanych transz, nie niższej jednak niż 70 % łącznej kwoty dotacji wcześniej przekazanych transz. Harmonogram płatności może byd aktualizowany we wniosku o płatnośd i nie wymaga formy aneksu do umowy.

5 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Dotacja rozwojowa może byd przeznaczona na sfinansowanie zadao zrealizowanych w ramach projektu systemowego przed podpisaniem umowy, o ile wydatki zostaną uznane za kwalifikowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i dotyczyd będą okresu wskazanego we wniosku o płatnośd. Dotacja rozwojowa może byd również przeznaczona na refundację środków wydatkowanych na realizację zaplanowanych zadao w okresie pomiędzy złożeniem wniosku o płatnośd a otrzymaniem następnej transzy dotacji.

6 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Dotacja rozwojowa przekazana beneficjentom realizującym zadania w ramach Priorytetu VII finansowana jest z dwóch źródeł : 1) środków UE ( EFS ) na poziomie 85 % (Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ) 2) środków Budżetu Paostwa na poziomie równym 4,5 % przy zachowaniu poziomu wkładu własnego w wysokości 10,5% UWAGA: Poziom procentowy środków budżetu paostwa jest uzależniony od wnoszonego wkładu własnego!!!

7 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Środki dotacji rozwojowej przekazywane są zgodnie z Umową Ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na: 1) Wskazany rachunek budżetu Gminy/Miasta/ Powiatu ze wskazaniem odpowiedniego Działu, Rozdziału oraz Paragrafu klasyfikacji budżetowej, 2) Następnie Gmina/Miasto/Powiat przekazuje w/w środki dotacji rozwojowej beneficjentowi( OPS, PCPR) na WYODRĘBNIONY RACHUNEK BANKOWY SPECJALNIE UTWORZONY DLA DANEGO PROJEKTU. RACHUNKI BANKOWE SĄ WSKAZANE W UMOWIE RAMOWEJ

8 PRZEKAZANIE DOTACJI ROZWOJOWEJ Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu jako Instytucja Wdrażająca, przekazuje na rachunek beneficjenta środki dotacji rozwojowej ze szczegółowym opisem uwzględniającym klasyfikację budżetową środków, wskazując Dział, Rozdział oraz Paragrafy, z których środki są przekazane. Dla zachowania prawidłowego przepływu środków unijnych i krajowych, beneficjenci otrzymujący środki dotacji rozwojowej na realizację projektu, powinni przyjąd klasyfikację wskazaną przez Instytucję Wdrażającą. Faktyczne przepływy środków na rachunkach bankowych i faktyczny przebieg operacji związanych z projektami determinują późniejszy kształt ewidencji księgowej. Warunki przekazywania i wykorzystania dotacji rozwojowej określa umowa ramowa zawarta pomiędzy beneficjentem a Instytucją Wdrażającą.

9 PO KL WKŁAD EFS I KRAJOWY Na kwotę dotacji rozwojowej składają się dwa źródła finansowania : - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowanie - środki Budżetu Paostwa - współfinansowanie z wkładu krajowego EFS 85% wkład krajowy 15%

10 PO KL ŹRÓDŁA WKŁADU KRAJOWEGO 15% budżet państwa budżet JST szczebla regionalnego budżet JST szczebla lokalnego Fundusz Pracy PFRON NFZ

11 PROJEKTY SYSTEMOWE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE W Planie Działania na lata zostało założone, iż wkład własny w projekcie winien wynosid co najmniej 10% wartości projektu, reszta środków w ramach dotacji rozwojowej w wysokości nie więcej niż 5% będzie finansowana z Budżetu Paostwa. UWAGA - W roku 2009 wysokośd wkładu własnego została ustalona na stałym poziomie w wysokości równej 10,5 % łącznej wartości realizowanego projektu.

12 Ewidencja księgowa Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków przez beneficjentów określają przepisy: Art.60 lit.d) rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS i uchylające rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1260/1999 (Dz.U. L.210 z , str.25), z póżn. zm.) Art.. 13 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006ustanawiającego przepisy ogólne dotyczace EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie EFRR

13 Ewidencja księgowa Przepisy wprowadzają wymóg aby beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu utrzymywały: 1. Odrębny system księgowy lub 2. Odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transz związanych z projektem Koniecznośd prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków jest warunkiem zawartym w umowie ramowej. Wymóg zapewnienia odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego oznacza prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych.

14 Ewidencja księgowa Jednostka może dokonad tego poprzez odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości polegające na: Wprowadzeniu dodatkowych rejestrów dokumentów księgowych, kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych, pozwalających na wyodrębnienie operacji związanych z danym projektem, w układzie umożliwiającym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczości finansowej projektu i kontroli. Wprowadzeniu wyodrębnionego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji, lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawienia lub rejestru dowodów księgowych w określonym przedziale czasowym ujmując wszystkie operacje związane z projektem oraz obejmują przynajmniej następujący zakres danych: nr dokumentu źródłowego, nr ewidencyjny lub księgowy, datę wystawienia dokumentu, kwotę brutto, netto dokumentu, kwota kwalifikowalna dotycząca projektu.

15 Ewidencja księgowa Beneficjent stosując rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kodu księgowego zobowiązany jest przy składaniu wniosku o płatnośd do sporządzania techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego (oraz załączenia wydruku) Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej dotyczącej złożonego wniosku o płatnośd.

16 Ewidencja księgowa Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r., maksymalny udział środków UE (Europejski Fundusz Społeczny) w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%. Środki te będą księgowane na paragrafie z czwartą cyfrą 8, co jest zgodne z klasyfikacją budżetową. Środki Budżetu Paostwa będą księgowane na paragrafie z czwartą cyfrą 9- zgodnie z klasyfikacją budżetową. Str.40 Zasad finansowania PO KL z dnia 25 marca 2009 r. Należy pamiętad, iż udział procentowy środków Budżetu Paostwa zależny jest od udziału wkładu własnego w projekcie.

17 Ewidencja księgowa Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz.726 z póżn. zm.) - przyjęta została klasyfikacja, według: 1) działów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia; 2) rozdziałów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia; 3) paragrafów dochodów, przychodów i środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia; 4) paragrafów wydatków i środków, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.

18 Ewidencja księgowa Klasyfikacja budżetowa dla dotacji rozwojowej przekazywanej do gminy/powiatu przedstawia się następująco dla poszczególnych poddziałao: Dział 852, Rozdział 85219, Dział 852, Rozdział W ramach wydatków/dochodów dofinansowanych z EFS rozróżniamy : - wydatki bieżące - paragraf wydatki inwestycyjne paragraf 6208 Analogicznie - wydatki /dochody współfinansowane z Budżetu Paostwa : - wydatki bieżące paragraf wydatki inwestycyjne paragraf 6209

19 PROJEKTY SYSTEMOWE OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE Szczegółowe zasady realizacji i finansowania projektów systemowych OPS i PCPR, w tym źródła finansowania wkładu własnego określają Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz regionalnego ośrodka polityki społecznej - PO KL z dnia 9 marca Powyższe zasady określają ponadto wzór umowy ramowej, którą OPS lub PCPR będzie zawierał z IP / IW (IP 2) na realizację projektu w okresie wdrażania programu operacyjnego.

20 ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PO KL Beneficjenci prowadzą dla każdego z realizowanych projektów odrębne rejestry księgowe bądź tabelaryczne zestawienia dokonanych operacji. Dokument księgowy stanowiący dowód poniesienia wydatków na realizację zadania w ramach PO KL powinien byd opisany zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tak aby jednoznacznie wskazywał na jego związek z realizowanym projektem. Wskazane jest, aby wydatkowana kwota, na którą opiewa dokument rozpisana była zgodnie z klasyfikacja budżetową obowiązującą dla danej jednostki realizującej projekt, przede wszystkim w rozbiciu na paragrafy z koocówką 8 i koocówką 9. W przypadku projektu, którego budżet nie przewiduje wydatków inwestycyjnych sposób wyliczenia podziału poniesionego wydatku na paragrafy jest bardzo prosty.

21 ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PO KL Przykład : Założenie : - kwota dotacji rozwojowej w łącznej kwocie realizowanego projektu stanowi 89,5 % ( 2 Umowy ramowej). - kwota całkowita faktury /rachunku ( przy założeniu, że Vat jest wydatkiem kwalifikowalnym) - to 200 zł Wydatek rozpisany na 2008 wylicza się następująco: 200 zł / 89,5 % * 85 % = 189,94 zł Wydatek na 2009 stanowi różnicę pomiędzy łączna kwotą faktury 200 zł a kwotą 2008 i równa się 10,06 zł.

22 ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI KSIĘGOWEJ PO KL W przypadku, gdy w budżecie projektu zaplanowane są wydatki inwestycyjne, sposób podziału środków na paragrafy na dokumencie księgowym będzie inny dla każdego realizowanego zadania. Beneficjent powinien we własnym zakresie dokonad podziału środków wg klasyfikacji budżetowej w taki sposób, aby po zakooczeniu realizacji projektu uzyskad prawidłowy montaż finansowy.

23 A PLAN WYDATKÓW PROJEKTU KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DOTACJI ROZWOJOWEJ DLA DZIAŁAO I PROJEKTY, W BUDŻECIE KTÓRYCH ZAPLANOWANO TYLKO WYDATKI BIEŻĄCE Wartośd projektu ( 100 % ) = Wkład własny + Dotacja rozwojowa Dotacja rozwojowa = Środki EFS + środki budżetu paostwa Środki EFS to 85 % wartości projektu ( paragraf 2008 ) Środki budżetu paostwa ( 2009 ) = Wartośd projektu wkład własny środki EFS Ponieważ udział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego jest na stałym poziomie 85 %, zatem udział środków budżetu paostwa jest uzależniony od wysokości ( udziału ) wkładu własnego beneficjenta w projekcie. UWAGA - W roku 2009 wysokośd wkładu własnego została ustalona na stałym poziomie w wysokości równej 10,5 % wartości realizowanego projektu, zatem i udział środków budżetu paostwa przyjmie stały poziom = 4,5 % wartości projektu.

24 PLAN WYDATKÓW PROJEKTU A A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DOTACJI ROZWOJOWEJ DLA DZIAŁAO I PROJEKTY, W BUDŻECIE KTÓRYCH PRZEWIDUJE ZARÓWNO WYDATKI BIEŻĄCE JAK I WYDATKI INWESTYCYJNE ( w całości finansowane z dotacji budżetowej ) Sposób wyliczenia : P - całkowita wartośd projektu ( 100 % ) D - kwota dotacji rozwojowej - określona w umowie ramowej ( suma kwot na paragrafach 2008, 2009,6208 i 6209 ) = B + I = P - W W - wkład własny w projekcie = P D I - planowana kwota wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji ( suma kwot na paragrafach 6208 i 6209 ) B - planowana kwota wydatków bieżących finansowanych z dotacji ( suma kwot na paragrafach 2008 i 2009 )

25 PLAN WYDATKÓW PROJEKTU A A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DOTACJI ROZWOJOWEJ DLA DZIAŁAO I X = Y = P x 85 % - wartośd dofinansowania ze środków EFS ( suma paragrafów 2008 i 6208 ) I x 85 % - kwota wydatków inwestycyjnych dofinansowanych ze środków EFS ( kwota na 6208 ) Z = X Y - planowana kwota wydatków bieżących dofinansowanych z dotacji ( kwota na 2008 ) V = I - Y - planowana kwota wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków budżetu paostwa ( kwota na 6209 ) Q = D-Y-Z-V - planowana kwota wydatków bieżących współfinansowanych ze środków budżetu paostwa ( kwota na 2009 ). Planowaną wartośd wkładu własnego beneficjent przyjmuje w planie z czwartą cyfrą 9

26 PLAN WYDATKÓW PROJEKTU A A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DOTACJI ROZWOJOWEJ DLA DZIAŁAO I PRZYKŁAD : P = zł D = zł W = zł I = zł X = zł x 85 % = zł Y = zł x 85 % = zł - paragraf 6208 Z = zł zł = zł - paragraf 2008 V = zł zł = zł - paragraf 6209 Q = zł zł zł zł = zł - paragraf 2009

27 Plan wydatków projektów i Źródłem finansowania wkładu własnego w projektach OPS/PCPR mogą byd środki budżetu paostwa, przekazane z budżetu wojewody w formie dotacji celowej, przeznaczone na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ( Dz.U. Nr 107, poz. 726 z póżn. zm.) dla wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięd w ramach programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych należy stosowad czwarta cyfrę paragrafu 8 środki unijne lub 9 współfinansowanie.

28 Plan wydatków projektów i W celu zachowania spójności klasyfikacji budżetowej pomiędzy środkami otrzymanymi i wydatkowanymi, JST powinny zwrócid się do wojewodów o dokonywanie ewentualnych zmian w ich budżetach, polegających na wyodrębnieniu kwoty dotacji w ramach PO KL poprzez zmianę czwartych cyfr właściwych paragrafów z 0 na 9. Jednocześnie należy zaznaczyd, że zgodnie z art.148 ust. 1 i 1a ustawy o finansach publicznych, o zgodę na dokonanie przedmiotowej zmiany należy odpowiednio wcześniej wystąpid do Ministra Rozwoju Regionalnego.

29 AKTUALIZACJE OBOWIĄZUJĄCYCH DOKUMENTÓW W ZAKRESIE REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW: 1. Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 9 marca 2009 r. 2. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 marca 2009 r. 3. Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 kwietnia 2009 r.

30 NOWA DEFINICJA NIEPRAWIDŁOWOŚCI Nieprawidłowośd finansowa to nieprawidłowośd w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L 210 z ). W rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego (art. 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) za nieprawidłowośd należy uważad: jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodowad szkodę w ogólnym budżecie Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego

31 Nieprawidłowości Za nieprawidłowo wydatkowane środki rozumie się: wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 UFP; pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości Powyższe środki podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych (art. 211 ust.1 UFP) liczonych od dnia przekazania środków.

32 ROZLICZENIE WYDATKÓW Każdy beneficjent PO KL jest zobowiązany niezależnie od formy rozliczenia do wykonywania zestawieo na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych, a nie na podstawie dokumentów pozostających w postaci roboczej (możliwej do modyfikacji). 2) załącznik pt. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, który wypełniany jest przez beneficjenta realizującego wsparcie na rzecz osób lub instytucji; 3) wyciągi bankowe (kserokopie poświadczone za zgodnośd z oryginałem) potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku beneficjenta o płatnośd 4) poświadczone za zgodnośd z oryginałem kserokopie raportów kasowych w przypadku płatności gotówkowych

33 ROZLICZENIE WYDATKÓW Wniosek o płatnośd jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (np. raz na miesiąc, raz na kwartał, itp.) oraz w przypadku koocowego wniosku o płatnośd nie później niż 30 dni od zakooczenia okresu realizacji Projektu. Wniosek o płatnośd składany jest w wersji papierowej i elektronicznej. Wnioski o płatnośd są składane przez beneficjenta do Instytucji Wdrażającej, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

34 ROZLICZENIA DOTACJI ROZWOJOWEJ Z KOOCEM ROKU BUDŻETOWEGO Zgodnie z art. 144 Ustawy o Finansach Publicznych, dotacja rozwojowa w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym podlega zwrotowi do budżetu paostwa na rachunek wskazany przez właściwą instytucję. Jednocześnie środki niewykorzystane z koocem roku budżetowego mogą zostad zgłoszone jako niewygasające do rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 157 ust.3 Ustawy o Finansach Publicznych.

35 ROZLICZENIA DOTACJI ROZWOJOWEJ Z KOOCEM ROKU BUDŻETOWEGO Obowiązek poinformowania IP 2 do dnia 15 października danego roku o kwocie otrzymanej dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do kooca tego roku. Powyższa kwota, podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez IP2 w terminie do 30 listopada tego roku. Środki te są zgłaszane przez odpowiednich dysponentów części budżetowych w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym. (na podstawie art. 157 ust. 3 Ustawy o Finansach Publicznych)

36 ROZLICZENIA DOTACJI ROZWOJOWEJ Z KOOCEM ROKU BUDŻETOWEGO Niezależnie od powyższego, kwota dotacji rozwojowej niewydatkowana do kooca danego roku (pozostająca na rachunku bankowym w dniu 31 grudnia tego roku) podlega zwrotowi przez beneficjenta w terminie do dnia 31 grudnia danego roku na rachunek wskazany przez IP2. Jeżeli beneficjent poniósł wydatki z innych rachunków niż wyodrębniony rachunek bankowy dla projektu, powinien je zrefundowad ze środków dotacji rozwojowej przed upływem 31 grudnia tego roku. Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 marca 2009r.

37 Dokumentowanie wydatków PRZEPŁYWY ŚRODKÓW FINANSOWYCH MUSZĄ BYD PRZEJRZYSTE ORAZ ŁATWE DO ZWERYFIKOWANIA

38 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Informacje dotyczące opisu dokumentów znajdują się w: - Ustawie o rachunkowości, - Zasadach finansowania PO KL W okresie programowania beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków!!! Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu przez IP lub IP2 lub IZ

39 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Opis dokumentu księgowego powinien zawierad, co najmniej: Informację, ze projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, Nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotacje, że dokument dotyczy kosztów pośrednich) w ramach którego wydatek jest ponoszony, Kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadao kilka kwot w odniesieniu do zadao, Uzasadnienie wydatku pod względem celowości, legalności, rzetelności i gospodarności, Informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, Odniesienie do ustawy z dnia r. Prawo zamówieo publicznych lub zasady konkurencyjności, Montaż finansowy: EFS - PLN, JST/FP PLN Wydatek zgodny z klasyfikacja wydatków strukturalnych : obszar, kod,

40 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE/ O DZIEŁO/ O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Rachunek (lub zbiorcza lista płac) zawierający wartości odprowadzonych składek ZUS oraz US, Deklaracja ZUS DRA Wyciąg bankowy poświadczający poniesienie wydatków na konta pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, Wyciąg bankowy z konta projektu ( a w uzasadnionych przypadkach z konta działalności bieżącej Projektodawcy) poświadczający poniesienie wydatków do ZUS oraz do US,

41 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW Karta czasu pracy przy pracowniku, którego umowa o pracę obejmuje mniej niż 100% czasu na realizację zadao dotyczących Projektu.

42 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIE/ O DZIEŁO/ O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH Rachunek (lub zbiorcza lista płac) zawierający wartości odprowadzonych składek ZUS oraz US, Deklaracja ZUS DRA Wyciąg bankowy poświadczający poniesienie wydatków na konta pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, Wyciąg bankowy z konta projektu ( a w uzasadnionych przypadkach z konta działalności bieżącej Projektodawcy) poświadczający poniesienie wydatków do ZUS oraz do US,

43 DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW PRZY UMOWACH ZLECENIE/O DZIEŁO/ O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH NIE JEST WYMAGANA KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY

44 Przykładowe wzory pieczęci 1 Zapłacono przelewem/gotówką Dnia r. Podpis. 2 Operacja gospodarcza dotyczy realizacji Porozumienia / Umowy nr... z dnia... Miejscowość, dnia Podpis.. (jeśli nie zastosowano wcześniej opisu z w/w. informacjami) 3 Potwierdzam kwalifikowalność poniesionych wydatków: Poz./od do/.. (pozycje na fakturze) W kwocie... (słownie.. zł. ) Miejscowość, dnia.. Podpis (łącznie ze wskazaniem zadania zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu) 44

45 Przykładowe wzory pieczęci 4 Sprawdzono pod względem merytorycznym Przedstawione w dokumencie zdarzenie gospodarcze jest zgodne z rzeczywistością i zawartą umową. Zachodzi zgodność z procedurami wynikającymi z ustawy prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących przepisów tryb zamówienia... Miejscowość, dnia. Podpis.. 5 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Dnia..200 r. Podpis 45

46 Przykładowe wzory pieczęci Konto Winien Zatwierdzono do wypłaty Klasyfikacja budżetowa Kwota Konto Ma 6 Razem Potrącenia Do wypłaty Słownie:. zł. Miejscowość, dnia.. Podpis.... Główny Księgowy.. Kierownik Jednostki/Dyrektor/Prezes 46

47 Przykładowe wzory pieczęci 7 Opis wydatków strukturalnych Wydatek zgodny z klasyfikacją wydatków strukturalnych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26października2007r. W sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych Obszar:. Kod:... Data Podpis

48 PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH UMOWY PARTNERSKIEJ 1. Zgodnie z art.28a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt jest realizowany na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu zawartej z beneficjentem (liderem) działającym w imieniu i na rzecz partnerów w zakresie określonym umową partnerska. 2. Zgodnie z art. 28a ust. 3 ww. ustawy, zadania partnerów, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz sposób przekazywania przez beneficjenta (lidera) środków finansowania na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadao w ramach projektu powinny zostad zawarte w umowie o dofinansowanie. Umowa ta określa również kwotę dofinansowania w podziale na poszczególnych partnerów. 3. Lider działa w imieniu IP2 jako pośrednik w przekazywaniu środków finansowych przeznaczonych na realizację przez partnerów zadao określonych w umowie partnerskiej.

49 PRZEPŁYWY FINANSOWE W RAMACH UMOWY PARTNERSKIEJ 3. Środki finansowe przekazywane przez lidera dla partnerów stanowią finansowanie kosztów ponoszonych przez partnerów. Środki na finansowanie kosztów realizowanych zadao przez partnerów w projekcie mogą mied formę refundacji poniesionych wydatków lub przekazywane są przez beneficjenta w formie zaliczki na wyodrębnione rachunki bankowe partnerów. Należy jednak mied na uwadze, że za rozliczenie projektu i otrzymanych środków dotacji rozwojowej odpowiada Lider projektu.

50 Ważne strony internetowe - strona Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (IP2) poświęcona PO KL - strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (IP) - strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

51 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU Spotkanie współfinansowane ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego styczeń 2011 r. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Wzór oświadczenia Oświadczenie przedstawia podział wydatków rozliczonych przez beneficjenta w danym wniosku o ze względu na źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 stycznia 2009 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUOPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 2 KWALIFIKOWANIE WYDATKÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 3 WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa: Pani Iwona Stąsiek Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu

UMOWA. zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa: Pani Iwona Stąsiek Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu Załącznik do uchwały Nr 56/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Wojewodą Małopolskim, w imieniu którego działa: Pani Iwona Stąsiek Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r.

Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r. Gminnv Ośrodek Pemocy Społecznej 83-314 SOMONINC, ut. Ceynowy 21 NIP 589 164 22-85, REGON 002836168 te! 586841326 Zarządzenie Nr 11/2012 Kierownika GOPS-u Somonino z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Finansowa realizacja projektu 2 Finansowa realizacja projektu Źródła finansowania projektu : środki otrzymanej dotacji przekazywane w maksymalnie czterech transzach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr ORG.0151 233a/09 Wójta Gminy Wilków z dnia 7 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania Przebudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Jakubowicach w

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!.

Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!. Zasady (polityka) rachunkowości projektu pn. International-zdobywamy doświadczenie!. I. Zasady ogólne 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I OBOWIAZUJĄCE PRZY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Załącznik do Uchwały nr 733/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dotyczy Osi

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne

Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie. I. Informacje wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 2445/13 Burmistrza Andrychowa z dnia 02 grudnia 2013 r. Zasady (polityka) rachunkowości projektu Remont wraz przebudową obiektu targowego w Andrychowie I. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT Załącznik Nr l do zarządzenia nr 13/2012 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 25 kwietnia 2012 roku ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI I PLAN KONT I. ZASADY OGÓLNE 1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku

Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku Zarządzanie Nr 55/2011 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 kwietnia 2011roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu Bahtałe Roma Nowego Miasta Lubawskiego

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI O PŁATNOŚD W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Wrzesieo 2012

WNIOSKI O PŁATNOŚD W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Wrzesieo 2012 WNIOSKI O PŁATNOŚD W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Wrzesieo 2012 POSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020

Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Rozliczanie projektów oraz zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ramach RPO WSL 2014-2020 Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 13 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 55/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dotyczących Projektu Czeladzka Liga Naukowa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA. z dnia 28 grudnia 2016 roku

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA. z dnia 28 grudnia 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 216/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 131/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 sierpnia 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II UMOWA Nr /M2/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL

Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Rozliczanie środków podlegających zwrotowi w ramach PO KL Białystok, 6 7 października 2011r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Środki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie : ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących przyjętych zasad(polityki) rachunkowości i zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 9 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów dla pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Żarowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla WOJEWÓDZTWA XXX na 2017 r. Nr XX/POWER/DC/2017

UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla WOJEWÓDZTWA XXX na 2017 r. Nr XX/POWER/DC/2017 Załącznik do uchwały Nr 51/2043/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. UMOWA DOTACJI CELOWEJ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad rozliczania dotacji przedmiotowej i celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 1 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla operacji "Wsparcie techniczne OSP w Racendowie poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ

PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ przedstawianej we wniosku o płatnośd składanym w ramach Działania 1.4 Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WÓJT GMINY SOMONINO 83.314 SOMONIN0 ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 3112015 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do UCHWAŁY Nr XXIX/229/2013 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r.

Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r. Zarządzenie Nr 60/12 Starosty Sławieńskiego z dnia 11 października 2012r. dodające Załącznik Nr 15 do Zarządzenie Nr 44 /12 Starosty Sławieńskiego z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo