Zarządzenie Nr 113/2013 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 113/2013 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 113/2013 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz z późniejszymi zmianami) oraz art w związku z art z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1.1. Ustalam regulamin pracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Postanowienia regulaminu pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 3. Traci moc zarządzenie Nr 7/2007 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zmienione zarządzeniami Dyrektora Generalnego: Nr 30/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r., Nr 54/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., Nr 53/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Nr 15/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. Nr 24/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr 125/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik do zarządzenia Nr 113/2013 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia r. REGULAMIN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE Dział I Organizacja pracy i zasady porządku pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy określa podstawowe zasady organizacji pracy i porządku wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Urząd - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie; 2) Delegatura Urzędu - placówkę zamiejscową Urzędu, składającą się z części wydziałów Urzędu i mającą siedzibę w Koszalinie; 3) pracownik - osobę pozostającą w stosunku pracy z pracodawcą; 4) zakładowa organizacja związkowa zarejestrowaną organizację związkową działającą w Urzędzie; 5) czas pracy czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy; 6) praca w godzinach nadliczbowych pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy; 7) dyrektor wydziału dyrektora wydziału, dyrektor biura, kierownika komórki organizacyjnej na prawach wydziału; 8) Wojewoda - Wojewodę Zachodniopomorskiego;

3 9) Dyrektor Generalny - Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Rozdział 2 Czas pracy i rozkład czasu pracy W Urzędzie obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy, od poniedziałku do piątku. 2. Pora nocna obejmuje osiem godzin, między godzinami 22:00 a 6: Pracownicy Urzędu oraz Delegatury Urzędu zobowiązani są do świadczenia pracy w godzinach między 7:30 a 15: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pracownik może wystąpić do Dyrektora Generalnego z wnioskiem zaopiniowanym przez dyrektora wydziału o wyrażenie zgody na ustalenie innego rozkładu czasu pracy. 3. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy może nastąpić, jeżeli zmiana godzin pracy jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z wykonywania obowiązków służbowych lub osobistą sytuacją pracownika - pod warunkiem, że nie zakłóci to funkcjonowania wydziału oraz nie będzie kolidowało z przyjmowaniem klientów. 4. Ustalenie rozkładu czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu należy do dyrektorów wydziałów. 5. Wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Biura Organizacji i Kadr pracują w podstawowym systemie czasu pracy: a) w siedzibie Urzędu w Szczecinie w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 17:00; b) w Delegaturze Urzędu w Koszalinie w poniedziałki od godziny 10:00 do godziny 18:00 w pozostałe dni tygodnia od godz. 7:30 do godz. 15:30 6. Okres rozliczeniowy trwający w dniu wejścia w życie regulaminu kończy się z upływem okresu na jaki został przyjęty. 7. Pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Gospodarczej na stanowisku robotnika gospodarczego i sprzątaczki pracują w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do godziny 14:00 5. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, w porozumieniu z pracownikiem zatrudnionym poza korpusem służby cywilnej, może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.

4 6.1. Ze względu na rodzaj pracy i jej organizację, wprowadza się równoważny system czasu pracy w 12 tygodniowym okresie rozliczeniowym dla pracowników zatrudnionych w: 1) Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: a) na wieloosobowym stanowisku pracy dyżurnych w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 12 godzin na dobę, w zmianowym systemie czasu pracy, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami: - I zmiana - od godziny 7:30 do godziny 19:30 - II zmiana - od godziny 19:30 do godziny 7:30 b) na stanowiskach lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego w Oddziale Ratownictwa Medycznego, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 16 godzin na dobę, w zmianowym systemie czasu pracy, - od poniedziałku do piątku: I zmiana - od godziny 7:00 do godziny 15:00 II zmiana - od godziny 15:00 do godziny 7:00 - w soboty, niedziele i święta: I zmiana - od godziny 7:00 do godziny 19:00 II zmiana - od godziny 19:00 do godziny 7:00. c) na stanowiskach pracy operatorów numerów alarmowych w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego Oddziale Obsługi Zgłoszeń Alarmowych, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 12 godzin na dobę, w zmianowym systemie czasu pracy, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami: - I zmiana - od godziny 7:00 do godziny 19:00 - II zmiana - od godziny 19:00 do godziny 7:00. 2) Państwowej Straży Łowieckiej w Szczecinie na stanowiskach strażników łowieckich, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 12 godzin na dobę, w zmianowym systemie czasu pracy, 3) Biurze Obsługi Gospodarczej na stanowiskach dozorcy, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 12 godzin na dobę, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami w godzinach od 6:00 do 18: Szczegółowy rozkład czasu pracy w formie harmonogramu pracy na okres rozliczeniowy ustala właściwy Kierownik Oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biurze Obsługi Gospodarczej i Komendant Państwowej Straży Łowieckiej. Zmiana harmonogramu pracy podawana jest do wiadomości pracowników bezpośrednio po zdarzeniu powodującym konieczność jej wprowadzenia. 3. Harmonogramy czasu pracy mogą być sporządzane na okres co najmniej 5 tygodni. 4. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, trwający w dniu wejścia w życie regulaminu kończy się z upływem czasu na jaki został przyjęty tj. 31 grudnia 2013 r.

5 5. Kolejne okresy rozliczeniowe dla pracowników, o których mowa w 6 ust. 1 rozpoczynają się 1 stycznia 2014 r., a kończą po upływie 12 tygodni. 6. Pracownikom zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, przysługuje odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od prawa do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego Osoby zatrudnione w Biurze Obsługi Gospodarczej na stanowisku kierowcy pracują w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku: w godz. od 7:00 do 15:00. w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w okresach styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień-grudzień. 2. Dla kierowców ustala się indywidualny rozkład czasu pracy, który może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy; w takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zastosowanie takiego rozkładu czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynków, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców(dz.u. z 2012 r. poz. 1155) 8. Czas pracy radcy prawnego w siedzibie Urzędu wynosi trzy piąte czasu pracy ustalonego w zawartej z radcą prawnym umowie Pracownik przybywający do pracy, zobowiązany jest do podpisania listy obecności. 2. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy. 3. W razie wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy lub spóźnienie, przedstawiając dyrektorowi wydziału przyczynę nieobecności w pracy lub spóźnienia, a na żądanie dyrektora wydziału także odpowiednie dowody. 4. W razie nieobecności spowodowanej chorobą, pracownik jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu jego wystawienia Pracownik zgłasza w sekretariacie konieczność opuszczenia budynku w celu służbowym wskazując: cel wyjścia, miejsce, przewidywany czas powrotu do Urzędu. Następnie dokonuje stosownego wpisu w ewidencji wyjść w sprawach służbowych. Czas nieobecności pracownika związany z wyjściem służbowym nie jest odliczany od godzin pracy. Wzór ewidencji wyjść służbowych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

6 2. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach Dyrektor wydziału lub jego zastępca udziela pracownikowi zwolnienia od pracy na czas niezbędny do załatwienia: 1) spraw określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Kodeksu pracy; 2) ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie Kodeksu pracy określają rodzaje zwolnienia od pracy, za które pracownik zachowuje wynagrodzenie. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor wydziału może zwolnić pracownika od pracy bez konieczności odpracowania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 12. Dyrektor wydziału może upoważnić kierowników oddziałów do wyrażania zgody na wyjście pracowników w celu załatwiania spraw prywatnych - uprawnienie kierownika powinno znaleźć się w regulaminie organizacyjnym wydziału/biura Dyrektor wydziału zobowiązany jest zgłosić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Wojewody czas trwania swojej nieobecności w gmachu - podając miejsce pobytu i przewidywaną godzinę powrotu, w przypadku nieobecności dyrektora wydziału obowiązek ten ciąży na zastępcy dyrektora wydziału. 2. Zgody na wyjścia prywatne dyrektorów i zastępców dyrektorów wydziału udziela Dyrektor Generalny Urzędu Rozliczanie czasu pracy oraz ewidencja wyjść w godzinach służbowych odbywa się w sekretariatach poszczególnych wydziałów na koniec okresu rozliczeniowego. 2. W przypadku wyjść prywatnych, pracownik zgłasza ten fakt w sekretariacie wydziału i dokonuje stosownego wpisu w ewidencji wyjść prywatnych. Czas nieobecności jest odliczany od czasu pracy. 3. Odpracowanie czasu prywatnego wyjścia w godzinach pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, może nastąpić na pisemny wniosek pracownika. Wzór ewidencji pracy w godzinach nadliczbowych i wyjść prywatnych, stanowi złącznik nr 2 do regulaminu. 4. Czas pracy przeznaczony na odpracowanie zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.. 3, nie może naruszać prawa pracownika do co najmniej 11 godzinnego odpoczynku dobowego i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

7 15.1. Pracownik prowadzący listę obecności niezwłocznie po ustalonej godzinie rozpoczęcia pracy przedkłada listę obecności dyrektorowi wydziału, który podpisem potwierdza stan dyscypliny rozpoczęcia pracy. 2. Przed przedłożeniem listy obecności dyrektorowi wydziału pracownik dokonuje na liście adnotacji dotyczących przyczyn nieobecności pracowników (według obowiązujących symboli). 3. Pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego listę obecności za poprzedni miesiąc, pracownik sekretariatu wydziału, dostarcza do Biura Organizacji i Kadr Czas pracy pracownika nie może przekraczać średnio czterdziestu godzin na tydzień, w przyjętym 8 tygodniowym okresie rozliczeniowym, liczonym od 25 listopada 2013 r. 2. Okres rozliczeniowy czasu pracy trwający w dniu wejścia w życie regulaminu kończy się z upływem czasu na jaki został przyjęty tj. 24 listopada 2013 r Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu, pracownik może być zatrudniony poza godzinami pracy, ustalonymi w 4 ust. 1 i 6 regulaminu, a w wyjątkowych przypadkach - także w nocy oraz w niedziele i święta. 2. Praca, o której mowa w ust. 1 jest dopuszczalna wyłącznie w następujących okolicznościach: 1) zaistnienia konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo ochrony mienia lub usunięcia awarii; 2) zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy. 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym, z wyjątkiem kierowców i dozorców, dla których limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym wynosi 376 godzin na jednego zatrudnionego. 4. Za pracę wykonywaną poza godzinami pracy, ustalonymi w 4 ust. 1 i 6 regulaminu, pracownikowi służby cywilnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. Na wniosek pracownika, czas wolny może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. 5. Urzędnikowi służby cywilnej za pracę poza godzinami pracy, ustalonymi w 4 ust. 1 i 6 regulaminu, wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. Jeśli urzędnik wykonuje swoją pracę w niedzielę, przysługuje mu dzień wolny w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny. 6. Pracownikowi Urzędu, niebędącemu członkiem korpusu służby cywilnej, za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza godzinami pracy, ustalonymi w 4 ust. 1 i 6 oraz 7 regulaminu, przysługuje - według jego wyboru - wynagrodzenie lub czas wolny.

8 Czas wolny może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. 18. Kobiet w ciąży oraz - bez ich zgody - pracowników sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8, nie można zatrudniać w równoważnym systemie czasu pracy, w godzinach nadliczbowych, a także w nocy oraz w niedzielę i w święta, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. 19. Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej 15 minut, wliczonej do czasu pracy. 2. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem zmian wynikających z przepisów odrębnych oraz w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 3. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy oraz w przypadku określonym w 17 ust. 2 pkt 1 tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. Rozdział 3. Podstawowe zasady porządku pracy. 21. W przypadku opuszczenia miejsca pracy, jeżeli nie wiąże się to z opuszczeniem gmachu, pracownik - jak również dyrektor wydziału - zobowiązany jest poinformować o tym najbliższych współpracowników lub sekretariat wydziału - podając jednocześnie miejsce swego pobytu i orientacyjny czas powrotu Pracownik wychodzący z gmachu w czasie godzin pracy, jak też po jej zakończeniu, powinien przed opuszczeniem pokoju biurowego: 1) usunąć wszelkie akta z urządzeń otwartych i umieścić je w urządzeniach zamkniętych; 2) zamknąć okna w pomieszczeniach biurowych; 3) pogasić światła i wyłączyć inne odbiorniki prądu elektrycznego, a przede wszystkim sprawdzić, czy zostały wyłączone urządzenia mogące być źródłem pożaru; 4) w miarę możliwości zabezpieczyć maszyny do pisania, liczenia, kserokopiarki, komputery i inne urządzenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem; 5) zabezpieczyć pieczęcie i stemple. 2. Pracownik opuszczający pokój jako ostatni, nawet jeżeli nie wiąże się to z opuszczeniem gmachu, obowiązany jest zamknąć pokój na klucz.

9 23. Dyrektorzy wydziałów zobowiązani są do dopilnowania, aby w pomieszczeniu służby ochrony obiektu (Nr 7) znajdowały się zapasowe klucze do każdego z pomieszczeń aktualnie zajmowanych przez pracowników danego wydziału. Weryfikacja stanu kluczy oraz jego aktualności w stosunku do zajmowanych pomieszczeń powinna mieć miejsce nie rzadziej niż dwa razy do roku. Dokumentowanie weryfikacji stanu kluczy następuje w formie notatki służbowej Po godzinach pracy w budynku Urzędu mogą pozostać tylko pracownicy, którzy mają do wykonania pilne i terminowe zadania oraz pracownicy odpracowujący czas zwolnienia od pracy. 2. Każdorazowe pozostawanie w budynku Urzędu po godzinach pracy, pracowników odpracowujących czas zwolnienia od pracy, jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora wydziału, odnotowanej w ewidencji wyjść prywatnych, o której mowa w 14 ust W przypadku pracowników, o których mowa w 4 ust. 2 i 5 oraz w 6 ust. 1, ustępu 2 nie stosuje się W przypadku określonym w 24 ust. 1 i 2, pracownicy realizujący na polecenie przełożonego pilne i terminowe zadania albo odpracowujący czas zwolnienia od pracy, zobowiązani są zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście służbie ochrony obiektu, podając jednocześnie swoje imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwę wydziału, nr zajmowanego pomieszczenia, nr telefonu oraz przypuszczalny czas zakończenia pracy. Zgłoszenia należy dokonać przed upływem godziny 16: Czas i miejsce pozostawania w budynku Urzędu poza godzinami jego urzędowania, pracownicy, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są wpisać do ewidencji znajdującej się w wydziale oraz do Książki osób pracujących po godzinach urzędowania, znajdującej się w pokoju służby ochrony obiektu (Nr 7) W pomieszczeniach biurowych i innych oraz na korytarzach i klatkach schodowych w gmachu Urzędu obowiązuje powszechny zakaz palenia tytoniu. 2. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w miejscu (strefie dla palących) specjalnie do tego przeznaczonym Wypłata wynagrodzenia odbywa się w kasie Urzędu w okresie : 1) w Szczecinie - na 5 dni przed zakończeniem miesiąca w godzinach od 11:00 do 14:00; 2) w Delegaturze Urzędu - 28 dnia każdego miesiąca w godzinach od 10:30 do 14: Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest dniem wolnym od pracy, wypłata wynagrodzenia następuje w najbliższy, poprzedzający go dzień roboczy.

10 3. Pracownik nieobecny w pracy w dniu i w godzinach wypłaty wynagrodzenia odbiera je w kasie Urzędu. 4. Wynagrodzenie może być przekazane pracownikowi - na jego pisemny wniosek - bezpośrednio na osobiste konto bankowe, w terminie umożliwiającym pobranie wynagrodzenia w dniu jego wypłaty Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za zawinione przez siebie zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie: 1) mienia powierzonego mu do stałego i wyłącznego użytku; 2) mienia znajdującego się w pomieszczeniu biurowym - miejscu pracy pracownika (w trakcie godzin pracy ). 2. Pracownik podpisuje oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za mienie, o którym mowa w ust Wynoszenie poza gmach Urzędu przedmiotów stanowiących wyposażenie Urzędu wymaga pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Urzędu Za wyposażenie pracowników w niezbędne materiały do pracy odpowiedzialne są właściwe sekretariaty lub pracownicy wyznaczeni przez dyrektorów wydziałów. 2. Urząd zapewnia wyposażenie pracowników Zespołu Radców Prawnych w togi, za które pracownicy korzystający z nich odpowiedzialni są według ogólnie obowiązujących zasad. 31. Tryb oraz czas przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Wojewodę, Wicewojewodę i dyrektorów wydziałów w godzinach pracy określają postanowienia działu XIX Regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zapewnia się informację dla klientów w budynku Urzędu ze wskazaniem: 1) nazw wydziałów i ich rozmieszczenia; 2) godzin przyjęć klientów. 2. Aktualna informacja przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych powinna zawierać nazwy wydziałów i oddziałów, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe pracowników, a także skrócone zakresy czynności tych pracowników.

11 Rozdział 4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 33. Pracodawca obowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednio zorganizowane stanowiska pracy, posiadające warunki pracy zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zaopatrzone w odpowiedni sprzęt i materiały potrzebne do wykonywania pracy Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do : 1) wykonywania pracy w sposób zgodny z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do wydanych w tym zakresie zarządzeń, instrukcji a także poleceń i wskazówek przełożonych; 2) troski o należyty stan urządzeń i sprzętu biurowego oraz porządek i ład w miejscu pracy; 3) poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim; 4) niezwłocznego powiadomienia przełożonego o zauważonym wypadku w czasie pracy oraz zagrożeniu życia lub zdrowia; 5) znajomości przepisów i zasad bhp oraz udziału w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu; 6) używania przydzielonej odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Każdy przełożony ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy podwładnych, a w szczególności zobowiązany jest do: 1) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) przygotowania i prowadzenia prac mających na celu zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami i środowiskiem pracy; 3) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem; 4) egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania polecenia usuwania uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonywania tych poleceń; 5) zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. 35. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie określone są w Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, zwanej dalej instrukcją bhp.

12 36.1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej pracownicy Urzędu zobowiązani są do: 1) dopilnowania włączonych do sieci urządzeń elektrycznych (maszyn do pisania, liczenia, kserografów, komputerów, przenośnych urządzeń grzewczych, czajników elektrycznych itp.); 2) odbywania przeszkolenia wstępnego w celu zapoznania się z obowiązującymi przepisami i instrukcjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz udziału w innych szkoleniach przeciwpożarowych (podstawowych, okresowych); 3) zawiadomienia Biura Obsługi Gospodarczej o zauważonych usterkach, które mogą być przyczyną pożaru; 4) zawiadomienia w razie pożaru straży pożarnej oraz zaalarmowania pracowników pomieszczenia zagrożonego pożarem. 2. Zabrania się: 1) dokonywania przez pracowników jakichkolwiek napraw sprzętu elektrycznego znajdującego się w gmachu oraz manipulowania przy tablicach rozdzielczych, wyłącznikach i gniazdkach; 2) tarasowania i blokowania studzienek, hydrantów, tablic rozdzielczych przycisków alarmowych itp., urządzeń, sprzętu pożarniczego oraz wszelkich przejść i dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, tak w obiektach, jak i na zewnątrz; 3) używania urządzeń i sprzętu pożarniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem Każdego pracownika należy zapoznać z treścią instrukcji bhp. 2. Pracownicy nowozatrudnieni informowani są o ogólnych zasadach i przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach szkolenia wstępnego: 1) szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przeprowadzane przez pracownika bhp dotyczy wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz uczniów i studentów odbywających praktykę; pracownik potwierdza odbycie szkolenia w rejestrze szkoleń bhp; 2) szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy) przeprowadzane przez osobę kierującą pracownikami dotyczy pracowników narażonych na zagrożenia zawodowe. 3. Niezależnie od szkolenia wstępnego pracownicy Urzędu obowiązani są uczestniczyć w szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

13 Dział II Podstawowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Rozdział 1. Podstawowe obowiązki pracowników Do obowiązków pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie należy przestrzeganie i realizowanie przepisów prawa oraz wykonywanie swych powinności w sposób zapewniający sprawną i prawidłową realizację zadań administracji rządowej. 2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są: 1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 2) chronić interesy państwa oraz prawa człowieka i obywatela; 3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi; 4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania; 5) dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej; 6) rozwijać własną wiedzę zawodową; 7) godnie zachowywać się w pracy i poza nią. 3. Na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika Urzędu wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego Urzędu. Urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody Dyrektora Generalnego Urzędu Członek korpusu służby cywilnej nie może: 1) przy wykonywaniu obowiązków służbowych kierować się interesem jednostkowym lub grupowym; 2) publicznie manifestować poglądów politycznych; 3) uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie Urzędu; 4) łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego; 2. Urzędnik służby cywilnej lub członek korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich. 3. Członek korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych. 40. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Urzędu należy również: 1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy; 2) gruntowna znajomość przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku pracy; 3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń służbowych; 4) przestrzeganie ustalonych w Urzędzie zasad porządku i czasu pracy oraz innych obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu; 5) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników;

14 6) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 7) sumienny stosunek do mienia Urzędu oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących własność Urzędu; wykorzystywanie urządzeń, sprzętu i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem; 8) noszenie identyfikatora służbowego; 9) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 41. Pracownik wykonujący zadania określone przez dyrektora wydziału w zakresie czynności zobowiązany jest do: 1) załatwiania spraw zgodnie z przepisami prawa; 2) przestrzegania terminów i zasad przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego; 3) należytego gromadzenia materiału niezbędnego do ustalenia stanu prawnego i faktycznego sprawy; 4) dokładnego i bezbłędnego podawania wszelkich danych, w tym nazwisk, nazw i obliczeń cyfrowych; 5) udzielanie dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwiania spraw w formie pisemnej, ustnej i telefonicznej; 6) uzupełniania - w miarę możliwości - brakującej dokumentacji we własnym zakresie wykorzystując w maksymalnym stopniu informacje zawarte w dowodach osobistych klientów lub w urzędowych dokumentach będących w ich posiadaniu bądź w oświadczeniach stron; 7) wykorzystywania formularzy i druków powszechnie obowiązujących lub opracowanych we własnym zakresie; 8) należytego prowadzenia oraz przechowywania akt, ewidencji i rejestrów Do dyrektorów wydziałów należy zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników: 1) ze statutem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 2) z regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 3) z regulaminem pracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 4) z regulaminem organizacyjnym wydziału; 5) z instrukcją kancelaryjną; 6) z jednolitym rzeczowym wykazem akt; 7) z przepisami prawa materialnego i proceduralnego obowiązującymi na stanowisku pracy; 8) z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) 2. Dyrektor wydziału zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia pracownika doręczyć mu pisemny zakres czynności. 3. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych zapoznaje nowo zatrudnionego pracownika z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

15 Rozdział 2. Podstawowe uprawnienia pracowników Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 2. W celu potwierdzenia rozpoczęcia urlopu, pracownik ma obowiązek złożyć do dyrektora wydziału wniosek urlopowy. Pracownik jest zobowiązany do przekazania niezbędnych dokumentów i informacji osobie, która będzie go zastępowała. 3. Obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego należy do dyrektora wydziału. Dyrektorom wydziałów i ich zastępcom urlopu udziela Dyrektor Generalny Urzędu. 4. Na umotywowany wniosek pracownika, urlop może być podzielony na części. W takim przypadku, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 5. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustaleniami pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego. 44. Pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Żądanie udzielenia urlopu pracownik zgłasza dyrektorowi wydziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Po powrocie z urlopu pracownik potwierdza wykorzystanie urlopu na żądanie na piśmie. Rozdział 3 Odpowiedzialność pracowników 45. Ciężkim naruszeniem porządku pracy jest: 1) złe i niedbałe wykonywanie pracy; 2) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, spóźnianie się lub samowolne jej opuszczenie; 3) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie alkoholu w czasie pracy, 4) niewykonywanie poleceń służbowych; 5) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 6) nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej Pracownicy korpusu służby cywilnej odpowiadają dyscyplinarnie za naruszenie obowiązków według zasad określonych w ustawie o służbie cywilnej. 2. W stosunku do pracowników Urzędu, o których mowa w ust. 1, w sprawach dyscyplinarnych orzeka komisja dyscyplinarna.

16 47.1. Do pracowników Urzędu, nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w przypadku naruszenia obowiązków służbowych stosuje się odpowiedzialność porządkową przewidzianą w Kodeksie pracy. 2. Wobec pracowników Urzędu, o których mowa w ust.1, Dyrektor Generalny Urzędu może stosować kary porządkowe w postaci upomnienia lub nagany w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 3. Dyrektor Generalny Urzędu może zastosować również karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracowników wymienionych w ust. 1 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Wysokość kary pieniężnej za jedno przekroczenie bądź za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. 2. Łączna wysokość kar pieniężnych nie może przekraczać dziesiątej części miesięcznego wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń: 1) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; 2) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 3) zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi. Rozdział 4 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 49. Do zatrudniania osób niepełnosprawnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. 3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 4. Stosowanie wyżej wymienionych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

17 51. Osoba niepełnosprawna ma prawo przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje - po roku pracy od dnia zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności - dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. 2. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym; 2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy. 4. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 2, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Rozdział 5. Wykaz prac wzbronionych kobietom Kobietom zabrania się wykonywania prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, a w szczególności: 1) ręcznego przenoszenia pod górę (np. po schodach) ciężaru o masie przekraczającej: a) 8 kg przy pracy stałej, b) 15 kg przy pracy dorywczej (od 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej); 2) ręcznego podnoszenia i przenoszenia ciężaru o masie przekraczającej: a) 12 kg przy pracy stałej, b) 20 kg przy pracy dorywczej (od 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 2. Kobietom w ciąży zabrania się wykonywania pracy przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę. 3. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia zabrania się wykonywania pracy w pozycji wymuszonej.

18 Rozdział 6. Równe traktowanie w zatrudnianiu W Urzędzie obowiązuje równe traktowanie w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także na zatrudnienie na czas określony, nieokreślony oraz w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust Czyny stanowiące naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu określa Kodeks pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska. z dnia 4 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Środowiska Na podstawie art. 25 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY

ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY ROZDZIAŁ IV CZAS PRACY 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji na terenie Uniwersytetu lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania 2. Do celów rozliczania czasu pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2013. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. z dnia r.

Zarządzenie Nr 17/2013. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu. z dnia r. Zarządzenie Nr 17/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu z dnia 19.09.2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławoborzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1548 /2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1548 /2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 1548 /2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach Na podstawie art. 104² 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY

DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ SZÓSTY (111) CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Propozycja nowego brzmienia działu szóstego Kodeksu pracy Projekt 17 września 2012 r. DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40 /2012 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 14 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 40 /2012 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 40 /2012 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 1 ZAGADNIENIA 1. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych 2. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy 3. Urlop

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH

Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 11 lipca 2011 REGULAMIN PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W KARTUZACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin pracy Starostwa Powiatowego w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe?

Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Jakie są praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w niedziele i święta, jak powinno się wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, niedziele i święta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY

SEKRETARZ GMINY RADCA PRAWNY ZAŁĄCZNIK Nr 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY W 1 WÓJT GMINY SG 1 SEKRETARZ GMINY Rp 1/3 RADCA PRAWNY RF 1 SKARBNIK GMINY STANOWISKA: ZK - ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 8 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2003 z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Sławnie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE. Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Łobez 2014 REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, DOMU DZIECKA W ŁOBZIE Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 5 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 5 maja 2009r. Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 5 maja 2009r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Gminy Czernice Borowe. Na podstawie art.42 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników Izby Administracji Skarbowej w Katowicach IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH ul. Damrota 25, 40-022 Katowice Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy pracowników Izby Administracji Skarbowej w Katowicach INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego

Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Umowa nr... o odbywanie stażu zawodowego Zawarta w dniu...pomiędzy: Elżbietą Pilch prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: EUROPIL Elżbieta Pilch, 70-789 Szczecin ul. Gwarna 52/5, NIP 594-112-78-99,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl

Niepełnosprawny pracownik. www.pip.gov.pl Niepełnosprawny pracownik www.pip.gov.pl Zakaz dyskryminacji Pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 117/05/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.05.2013 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wymiar i rozkład czasu pracy

Wymiar i rozkład czasu pracy dr Magdalena Barbara Rycak - Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz kierownik studiów podyplomowych prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Uczelni Łazarskiego Tygodniowy wymiar czasu pracy łącznie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o.

Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. Aneks do Regulaminu Pracy dla pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. W treści Regulaminu Pracy z dnia 25.02.2005 r. dokonuje się następujących zmian: 1. Pracodawca niniejszym dokonuje zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie ZARZĄDZENIE NR 2/2014 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Śremie Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Zarządzenie Nr 91 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do

Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Jeśli pracujesz w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym, to wystarczy, że dodasz wymiary czasu pracy dla poszczególnych miesięcy należących do Twojego okresu rozliczeniowego, a otrzymasz wymiar czasu

Bardziej szczegółowo

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie.

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie. Załącznik Nr 3 Godziny rozpoczynania i kończenia pracy w Urzędzie Miejskim w Łomży. Systemy Czasu Pracy w Urzędzie. 1 1. W Urzędzie Miejskim w Łomży obowiązuje z zastrzeżeniem 2, 3, 4, 5 pkt 1 i 3 w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS

REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS REGULAMIN STAŻU STUDENCKIEGO W FUNDACJI DKMS 1 Warszawa, dnia 18.11.2016 1. Regulamin stażu ustala organizację i porządek wykonywania stażu w Fundacji DKMS oraz związane z nim prawa i obowiązki, zwany

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Wójta Gminy W i e r z b i c a z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 157. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim.

Zarządzenie nr 157. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim. Zarządzenie nr 157 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Regulamin pracy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Zarządzenie Nr 2/2004 Zm. Zarządzenie Nr 24/2004 Zarządzenie Nr 29/2004 Zarządzenie Nr 9/2006 Załącznik do zarządzenia nr 10/2006 z dnia 02 czerwca 2006r. Regulamin pracy Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2016 r. REGULAMIN NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie funduszu premiowego oraz warunków przyznawania premii pracownikom Komendy Głównej Straży Granicznej niebędącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie

Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Kolneńskiego z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie zmian w regulaminie pracy w Starostwie Powiatowym w Kolnie Na podstawie art.104 2 i art.104 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1502

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 marca 2011 r. Nr 3 ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 marca 2011 r. Nr 3 ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 marca 2011 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 34 nr 7 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu premiowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 640/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 640/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 listopada 2008 r. Uchwała Nr 640/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 listopada 2008 r. Na podstawie art. 104 2 2 i art. 104 3 1 Kodeksu pracy oraz 23 ust. 2 Statutu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data

INSTRUKCJA nr 2/APK/2006. Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy. Zatwierdził Kanclerz AM Bartosz Grucza Data INSTRUKCJA nr 2/APK/2006 Wydanie II Warszawski Uniwersytet Medyczny Opracował Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu Liczba stron: 7 Ewa Kaczmarek Data

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu..

Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. Umowa nr CAZ.. o odbywanie stażu przez bezrobotnego w ramach bonu stażowego Nr ewidencyjny bonu.. zawarta w dniu.. pomiędzy Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim reprezentowanym przez Krystynę Wawrzyniak Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Czernikowo. Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia

Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia Wymiar czasu pracy Wybrane systemy czasu pracy : Podstawowy system czasu pracy, Równoważny system czasu pracy, Zadaniowy system czasu pracy, System skróconego tygodnia prac, System pracy weekendowej Wymiar

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK w w w.kadr yonline.pl Wydawca i Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Monika Załuska Redaktor merytoryczny Agnieszka Różańska

Bardziej szczegółowo

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj Dr Tomasz Duraj FUNKCJE PRAWNEJ REGULACJI CZASU PRACY Funkcja ochronna prawna regulacja czasu pracy słuŝy ochronie pracownika przed nadmierną eksploatacją w procesie pracy ze strony pracodawcy FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy INSTRUKCJA nr 2/APK/2006 Wydanie I Akademia Medyczna W Warszawie Zasady ewidencjonowania i rozliczania czasu Liczba stron: 7 Opracował Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Data 12.10.2006 Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku

Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku Zarządzenie Nr 208/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice Na podstawie art.39

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2002 r.

Zarządzenie Nr 39/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2002 r. Zarządzenie Nr 39/2002 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2002 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA RZEKI GRABI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA RZEKI GRABI. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA RZEKI GRABI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura Lokalnej Grupy Działania Dolina rzeki Grabi, zwaną dalej LGD Dolina rzeki Grabi,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU REGUL AMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W RABCE ZDROJU Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Lipusz. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do KP. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Tarnowskiego Organizatora Komunalnego Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo