Zarządzenie Nr 113/2013 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 113/2013 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 113/2013 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz z późniejszymi zmianami) oraz art w związku z art z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1.1. Ustalam regulamin pracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Postanowienia regulaminu pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania jego treści do wiadomości pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 3. Traci moc zarządzenie Nr 7/2007 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zmienione zarządzeniami Dyrektora Generalnego: Nr 30/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r., Nr 54/2008 z dnia 27 listopada 2008 r., Nr 53/2011 z dnia 30 maja 2011 r., Nr 15/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. Nr 24/2012 z dnia 29 marca 2012 r., Nr 125/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik do zarządzenia Nr 113/2013 Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia r. REGULAMIN PRACY ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE Dział I Organizacja pracy i zasady porządku pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy określa podstawowe zasady organizacji pracy i porządku wewnętrznego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Urząd - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie; 2) Delegatura Urzędu - placówkę zamiejscową Urzędu, składającą się z części wydziałów Urzędu i mającą siedzibę w Koszalinie; 3) pracownik - osobę pozostającą w stosunku pracy z pracodawcą; 4) zakładowa organizacja związkowa zarejestrowaną organizację związkową działającą w Urzędzie; 5) czas pracy czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy; 6) praca w godzinach nadliczbowych pracę wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także pracę wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy; 7) dyrektor wydziału dyrektora wydziału, dyrektor biura, kierownika komórki organizacyjnej na prawach wydziału; 8) Wojewoda - Wojewodę Zachodniopomorskiego;

3 9) Dyrektor Generalny - Dyrektora Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Rozdział 2 Czas pracy i rozkład czasu pracy W Urzędzie obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy, od poniedziałku do piątku. 2. Pora nocna obejmuje osiem godzin, między godzinami 22:00 a 6: Pracownicy Urzędu oraz Delegatury Urzędu zobowiązani są do świadczenia pracy w godzinach między 7:30 a 15: W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pracownik może wystąpić do Dyrektora Generalnego z wnioskiem zaopiniowanym przez dyrektora wydziału o wyrażenie zgody na ustalenie innego rozkładu czasu pracy. 3. Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy może nastąpić, jeżeli zmiana godzin pracy jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z wykonywania obowiązków służbowych lub osobistą sytuacją pracownika - pod warunkiem, że nie zakłóci to funkcjonowania wydziału oraz nie będzie kolidowało z przyjmowaniem klientów. 4. Ustalenie rozkładu czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu należy do dyrektorów wydziałów. 5. Wyznaczeni pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Biura Organizacji i Kadr pracują w podstawowym systemie czasu pracy: a) w siedzibie Urzędu w Szczecinie w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 17:00; b) w Delegaturze Urzędu w Koszalinie w poniedziałki od godziny 10:00 do godziny 18:00 w pozostałe dni tygodnia od godz. 7:30 do godz. 15:30 6. Okres rozliczeniowy trwający w dniu wejścia w życie regulaminu kończy się z upływem okresu na jaki został przyjęty. 7. Pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Gospodarczej na stanowisku robotnika gospodarczego i sprzątaczki pracują w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do godziny 14:00 5. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, w porozumieniu z pracownikiem zatrudnionym poza korpusem służby cywilnej, może być stosowany system zadaniowego czasu pracy.

4 6.1. Ze względu na rodzaj pracy i jej organizację, wprowadza się równoważny system czasu pracy w 12 tygodniowym okresie rozliczeniowym dla pracowników zatrudnionych w: 1) Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: a) na wieloosobowym stanowisku pracy dyżurnych w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 12 godzin na dobę, w zmianowym systemie czasu pracy, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami: - I zmiana - od godziny 7:30 do godziny 19:30 - II zmiana - od godziny 19:30 do godziny 7:30 b) na stanowiskach lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego w Oddziale Ratownictwa Medycznego, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 16 godzin na dobę, w zmianowym systemie czasu pracy, - od poniedziałku do piątku: I zmiana - od godziny 7:00 do godziny 15:00 II zmiana - od godziny 15:00 do godziny 7:00 - w soboty, niedziele i święta: I zmiana - od godziny 7:00 do godziny 19:00 II zmiana - od godziny 19:00 do godziny 7:00. c) na stanowiskach pracy operatorów numerów alarmowych w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego Oddziale Obsługi Zgłoszeń Alarmowych, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 12 godzin na dobę, w zmianowym systemie czasu pracy, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami: - I zmiana - od godziny 7:00 do godziny 19:00 - II zmiana - od godziny 19:00 do godziny 7:00. 2) Państwowej Straży Łowieckiej w Szczecinie na stanowiskach strażników łowieckich, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 12 godzin na dobę, w zmianowym systemie czasu pracy, 3) Biurze Obsługi Gospodarczej na stanowiskach dozorcy, w którym dopuszczalna jest praca w wymiarze nie większym niż 12 godzin na dobę, łącznie z sobotami, niedzielami i świętami w godzinach od 6:00 do 18: Szczegółowy rozkład czasu pracy w formie harmonogramu pracy na okres rozliczeniowy ustala właściwy Kierownik Oddziału w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biurze Obsługi Gospodarczej i Komendant Państwowej Straży Łowieckiej. Zmiana harmonogramu pracy podawana jest do wiadomości pracowników bezpośrednio po zdarzeniu powodującym konieczność jej wprowadzenia. 3. Harmonogramy czasu pracy mogą być sporządzane na okres co najmniej 5 tygodni. 4. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, trwający w dniu wejścia w życie regulaminu kończy się z upływem czasu na jaki został przyjęty tj. 31 grudnia 2013 r.

5 5. Kolejne okresy rozliczeniowe dla pracowników, o których mowa w 6 ust. 1 rozpoczynają się 1 stycznia 2014 r., a kończą po upływie 12 tygodni. 6. Pracownikom zatrudnionym w równoważnym systemie czasu pracy, bezpośrednio po każdym okresie wykonywania pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, przysługuje odpoczynek przez czas odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, niezależnie od prawa do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego Osoby zatrudnione w Biurze Obsługi Gospodarczej na stanowisku kierowcy pracują w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku: w godz. od 7:00 do 15:00. w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w okresach styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień-grudzień. 2. Dla kierowców ustala się indywidualny rozkład czasu pracy, który może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy; w takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Zastosowanie takiego rozkładu czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynków, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców(dz.u. z 2012 r. poz. 1155) 8. Czas pracy radcy prawnego w siedzibie Urzędu wynosi trzy piąte czasu pracy ustalonego w zawartej z radcą prawnym umowie Pracownik przybywający do pracy, zobowiązany jest do podpisania listy obecności. 2. Obowiązkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy. 3. W razie wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy lub spóźnienie, przedstawiając dyrektorowi wydziału przyczynę nieobecności w pracy lub spóźnienia, a na żądanie dyrektora wydziału także odpowiednie dowody. 4. W razie nieobecności spowodowanej chorobą, pracownik jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie lekarskie w terminie nieprzekraczającym 7 dni od momentu jego wystawienia Pracownik zgłasza w sekretariacie konieczność opuszczenia budynku w celu służbowym wskazując: cel wyjścia, miejsce, przewidywany czas powrotu do Urzędu. Następnie dokonuje stosownego wpisu w ewidencji wyjść w sprawach służbowych. Czas nieobecności pracownika związany z wyjściem służbowym nie jest odliczany od godzin pracy. Wzór ewidencji wyjść służbowych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

6 2. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach Dyrektor wydziału lub jego zastępca udziela pracownikowi zwolnienia od pracy na czas niezbędny do załatwienia: 1) spraw określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Kodeksu pracy; 2) ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. 2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie Kodeksu pracy określają rodzaje zwolnienia od pracy, za które pracownik zachowuje wynagrodzenie. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor wydziału może zwolnić pracownika od pracy bez konieczności odpracowania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 12. Dyrektor wydziału może upoważnić kierowników oddziałów do wyrażania zgody na wyjście pracowników w celu załatwiania spraw prywatnych - uprawnienie kierownika powinno znaleźć się w regulaminie organizacyjnym wydziału/biura Dyrektor wydziału zobowiązany jest zgłosić osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Wojewody czas trwania swojej nieobecności w gmachu - podając miejsce pobytu i przewidywaną godzinę powrotu, w przypadku nieobecności dyrektora wydziału obowiązek ten ciąży na zastępcy dyrektora wydziału. 2. Zgody na wyjścia prywatne dyrektorów i zastępców dyrektorów wydziału udziela Dyrektor Generalny Urzędu Rozliczanie czasu pracy oraz ewidencja wyjść w godzinach służbowych odbywa się w sekretariatach poszczególnych wydziałów na koniec okresu rozliczeniowego. 2. W przypadku wyjść prywatnych, pracownik zgłasza ten fakt w sekretariacie wydziału i dokonuje stosownego wpisu w ewidencji wyjść prywatnych. Czas nieobecności jest odliczany od czasu pracy. 3. Odpracowanie czasu prywatnego wyjścia w godzinach pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, może nastąpić na pisemny wniosek pracownika. Wzór ewidencji pracy w godzinach nadliczbowych i wyjść prywatnych, stanowi złącznik nr 2 do regulaminu. 4. Czas pracy przeznaczony na odpracowanie zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.. 3, nie może naruszać prawa pracownika do co najmniej 11 godzinnego odpoczynku dobowego i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

7 15.1. Pracownik prowadzący listę obecności niezwłocznie po ustalonej godzinie rozpoczęcia pracy przedkłada listę obecności dyrektorowi wydziału, który podpisem potwierdza stan dyscypliny rozpoczęcia pracy. 2. Przed przedłożeniem listy obecności dyrektorowi wydziału pracownik dokonuje na liście adnotacji dotyczących przyczyn nieobecności pracowników (według obowiązujących symboli). 3. Pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego listę obecności za poprzedni miesiąc, pracownik sekretariatu wydziału, dostarcza do Biura Organizacji i Kadr Czas pracy pracownika nie może przekraczać średnio czterdziestu godzin na tydzień, w przyjętym 8 tygodniowym okresie rozliczeniowym, liczonym od 25 listopada 2013 r. 2. Okres rozliczeniowy czasu pracy trwający w dniu wejścia w życie regulaminu kończy się z upływem czasu na jaki został przyjęty tj. 24 listopada 2013 r Jeżeli wymagają tego potrzeby Urzędu, pracownik może być zatrudniony poza godzinami pracy, ustalonymi w 4 ust. 1 i 6 regulaminu, a w wyjątkowych przypadkach - także w nocy oraz w niedziele i święta. 2. Praca, o której mowa w ust. 1 jest dopuszczalna wyłącznie w następujących okolicznościach: 1) zaistnienia konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo ochrony mienia lub usunięcia awarii; 2) zaistnienia szczególnych potrzeb pracodawcy. 3. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w ust. 2 pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym, z wyjątkiem kierowców i dozorców, dla których limit godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym wynosi 376 godzin na jednego zatrudnionego. 4. Za pracę wykonywaną poza godzinami pracy, ustalonymi w 4 ust. 1 i 6 regulaminu, pracownikowi służby cywilnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. Na wniosek pracownika, czas wolny może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. 5. Urzędnikowi służby cywilnej za pracę poza godzinami pracy, ustalonymi w 4 ust. 1 i 6 regulaminu, wykonywaną w porze nocnej przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze. Jeśli urzędnik wykonuje swoją pracę w niedzielę, przysługuje mu dzień wolny w najbliższym tygodniu, a za pracę w święto przysługuje inny dzień wolny. 6. Pracownikowi Urzędu, niebędącemu członkiem korpusu służby cywilnej, za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego poza godzinami pracy, ustalonymi w 4 ust. 1 i 6 oraz 7 regulaminu, przysługuje - według jego wyboru - wynagrodzenie lub czas wolny.

8 Czas wolny może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. 18. Kobiet w ciąży oraz - bez ich zgody - pracowników sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat 8, nie można zatrudniać w równoważnym systemie czasu pracy, w godzinach nadliczbowych, a także w nocy oraz w niedzielę i w święta, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. 19. Pracownik pracujący w niedzielę powinien korzystać raz na cztery tygodnie z niedzieli wolnej od pracy Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej 15 minut, wliczonej do czasu pracy. 2. Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z zastrzeżeniem zmian wynikających z przepisów odrębnych oraz w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. 3. W przypadku zmiany pory wykonywania pracy przez pracownika w związku z jego przejściem na inną zmianę, zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy oraz w przypadku określonym w 17 ust. 2 pkt 1 tygodniowy nieprzerwany odpoczynek może obejmować mniejszą liczbę godzin, nie może być jednak krótszy niż 24 godziny. Rozdział 3. Podstawowe zasady porządku pracy. 21. W przypadku opuszczenia miejsca pracy, jeżeli nie wiąże się to z opuszczeniem gmachu, pracownik - jak również dyrektor wydziału - zobowiązany jest poinformować o tym najbliższych współpracowników lub sekretariat wydziału - podając jednocześnie miejsce swego pobytu i orientacyjny czas powrotu Pracownik wychodzący z gmachu w czasie godzin pracy, jak też po jej zakończeniu, powinien przed opuszczeniem pokoju biurowego: 1) usunąć wszelkie akta z urządzeń otwartych i umieścić je w urządzeniach zamkniętych; 2) zamknąć okna w pomieszczeniach biurowych; 3) pogasić światła i wyłączyć inne odbiorniki prądu elektrycznego, a przede wszystkim sprawdzić, czy zostały wyłączone urządzenia mogące być źródłem pożaru; 4) w miarę możliwości zabezpieczyć maszyny do pisania, liczenia, kserokopiarki, komputery i inne urządzenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem; 5) zabezpieczyć pieczęcie i stemple. 2. Pracownik opuszczający pokój jako ostatni, nawet jeżeli nie wiąże się to z opuszczeniem gmachu, obowiązany jest zamknąć pokój na klucz.

9 23. Dyrektorzy wydziałów zobowiązani są do dopilnowania, aby w pomieszczeniu służby ochrony obiektu (Nr 7) znajdowały się zapasowe klucze do każdego z pomieszczeń aktualnie zajmowanych przez pracowników danego wydziału. Weryfikacja stanu kluczy oraz jego aktualności w stosunku do zajmowanych pomieszczeń powinna mieć miejsce nie rzadziej niż dwa razy do roku. Dokumentowanie weryfikacji stanu kluczy następuje w formie notatki służbowej Po godzinach pracy w budynku Urzędu mogą pozostać tylko pracownicy, którzy mają do wykonania pilne i terminowe zadania oraz pracownicy odpracowujący czas zwolnienia od pracy. 2. Każdorazowe pozostawanie w budynku Urzędu po godzinach pracy, pracowników odpracowujących czas zwolnienia od pracy, jest dopuszczalne pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora wydziału, odnotowanej w ewidencji wyjść prywatnych, o której mowa w 14 ust W przypadku pracowników, o których mowa w 4 ust. 2 i 5 oraz w 6 ust. 1, ustępu 2 nie stosuje się W przypadku określonym w 24 ust. 1 i 2, pracownicy realizujący na polecenie przełożonego pilne i terminowe zadania albo odpracowujący czas zwolnienia od pracy, zobowiązani są zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście służbie ochrony obiektu, podając jednocześnie swoje imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwę wydziału, nr zajmowanego pomieszczenia, nr telefonu oraz przypuszczalny czas zakończenia pracy. Zgłoszenia należy dokonać przed upływem godziny 16: Czas i miejsce pozostawania w budynku Urzędu poza godzinami jego urzędowania, pracownicy, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są wpisać do ewidencji znajdującej się w wydziale oraz do Książki osób pracujących po godzinach urzędowania, znajdującej się w pokoju służby ochrony obiektu (Nr 7) W pomieszczeniach biurowych i innych oraz na korytarzach i klatkach schodowych w gmachu Urzędu obowiązuje powszechny zakaz palenia tytoniu. 2. Palenie tytoniu jest dozwolone wyłącznie w miejscu (strefie dla palących) specjalnie do tego przeznaczonym Wypłata wynagrodzenia odbywa się w kasie Urzędu w okresie : 1) w Szczecinie - na 5 dni przed zakończeniem miesiąca w godzinach od 11:00 do 14:00; 2) w Delegaturze Urzędu - 28 dnia każdego miesiąca w godzinach od 10:30 do 14: Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest dniem wolnym od pracy, wypłata wynagrodzenia następuje w najbliższy, poprzedzający go dzień roboczy.

10 3. Pracownik nieobecny w pracy w dniu i w godzinach wypłaty wynagrodzenia odbiera je w kasie Urzędu. 4. Wynagrodzenie może być przekazane pracownikowi - na jego pisemny wniosek - bezpośrednio na osobiste konto bankowe, w terminie umożliwiającym pobranie wynagrodzenia w dniu jego wypłaty Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za zawinione przez siebie zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie: 1) mienia powierzonego mu do stałego i wyłącznego użytku; 2) mienia znajdującego się w pomieszczeniu biurowym - miejscu pracy pracownika (w trakcie godzin pracy ). 2. Pracownik podpisuje oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za mienie, o którym mowa w ust Wynoszenie poza gmach Urzędu przedmiotów stanowiących wyposażenie Urzędu wymaga pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Urzędu Za wyposażenie pracowników w niezbędne materiały do pracy odpowiedzialne są właściwe sekretariaty lub pracownicy wyznaczeni przez dyrektorów wydziałów. 2. Urząd zapewnia wyposażenie pracowników Zespołu Radców Prawnych w togi, za które pracownicy korzystający z nich odpowiedzialni są według ogólnie obowiązujących zasad. 31. Tryb oraz czas przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Wojewodę, Wicewojewodę i dyrektorów wydziałów w godzinach pracy określają postanowienia działu XIX Regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Zapewnia się informację dla klientów w budynku Urzędu ze wskazaniem: 1) nazw wydziałów i ich rozmieszczenia; 2) godzin przyjęć klientów. 2. Aktualna informacja przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych powinna zawierać nazwy wydziałów i oddziałów, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe pracowników, a także skrócone zakresy czynności tych pracowników.

11 Rozdział 4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 33. Pracodawca obowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom odpowiednio zorganizowane stanowiska pracy, posiadające warunki pracy zgodne z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zaopatrzone w odpowiedni sprzęt i materiały potrzebne do wykonywania pracy Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do : 1) wykonywania pracy w sposób zgodny z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do wydanych w tym zakresie zarządzeń, instrukcji a także poleceń i wskazówek przełożonych; 2) troski o należyty stan urządzeń i sprzętu biurowego oraz porządek i ład w miejscu pracy; 3) poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim; 4) niezwłocznego powiadomienia przełożonego o zauważonym wypadku w czasie pracy oraz zagrożeniu życia lub zdrowia; 5) znajomości przepisów i zasad bhp oraz udziału w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu; 6) używania przydzielonej odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem. 2. Każdy przełożony ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy podwładnych, a w szczególności zobowiązany jest do: 1) organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) przygotowania i prowadzenia prac mających na celu zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami i środowiskiem pracy; 3) dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem; 4) egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania polecenia usuwania uchybień w tym zakresie oraz kontrolowania wykonywania tych poleceń; 5) zapewnienia wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. 35. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie określone są w Instrukcji w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, zwanej dalej instrukcją bhp.

12 36.1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej pracownicy Urzędu zobowiązani są do: 1) dopilnowania włączonych do sieci urządzeń elektrycznych (maszyn do pisania, liczenia, kserografów, komputerów, przenośnych urządzeń grzewczych, czajników elektrycznych itp.); 2) odbywania przeszkolenia wstępnego w celu zapoznania się z obowiązującymi przepisami i instrukcjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz udziału w innych szkoleniach przeciwpożarowych (podstawowych, okresowych); 3) zawiadomienia Biura Obsługi Gospodarczej o zauważonych usterkach, które mogą być przyczyną pożaru; 4) zawiadomienia w razie pożaru straży pożarnej oraz zaalarmowania pracowników pomieszczenia zagrożonego pożarem. 2. Zabrania się: 1) dokonywania przez pracowników jakichkolwiek napraw sprzętu elektrycznego znajdującego się w gmachu oraz manipulowania przy tablicach rozdzielczych, wyłącznikach i gniazdkach; 2) tarasowania i blokowania studzienek, hydrantów, tablic rozdzielczych przycisków alarmowych itp., urządzeń, sprzętu pożarniczego oraz wszelkich przejść i dróg przeciwpożarowych i ewakuacyjnych, tak w obiektach, jak i na zewnątrz; 3) używania urządzeń i sprzętu pożarniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem Każdego pracownika należy zapoznać z treścią instrukcji bhp. 2. Pracownicy nowozatrudnieni informowani są o ogólnych zasadach i przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach szkolenia wstępnego: 1) szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przeprowadzane przez pracownika bhp dotyczy wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oraz uczniów i studentów odbywających praktykę; pracownik potwierdza odbycie szkolenia w rejestrze szkoleń bhp; 2) szkolenie wstępne stanowiskowe (instruktaż stanowiskowy) przeprowadzane przez osobę kierującą pracownikami dotyczy pracowników narażonych na zagrożenia zawodowe. 3. Niezależnie od szkolenia wstępnego pracownicy Urzędu obowiązani są uczestniczyć w szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

13 Dział II Podstawowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Rozdział 1. Podstawowe obowiązki pracowników Do obowiązków pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie należy przestrzeganie i realizowanie przepisów prawa oraz wykonywanie swych powinności w sposób zapewniający sprawną i prawidłową realizację zadań administracji rządowej. 2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są: 1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, 2) chronić interesy państwa oraz prawa człowieka i obywatela; 3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi; 4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania; 5) dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej; 6) rozwijać własną wiedzę zawodową; 7) godnie zachowywać się w pracy i poza nią. 3. Na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika Urzędu wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego Urzędu. Urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody Dyrektora Generalnego Urzędu Członek korpusu służby cywilnej nie może: 1) przy wykonywaniu obowiązków służbowych kierować się interesem jednostkowym lub grupowym; 2) publicznie manifestować poglądów politycznych; 3) uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie Urzędu; 4) łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego; 2. Urzędnik służby cywilnej lub członek korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich. 3. Członek korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych. 40. Do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Urzędu należy również: 1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy; 2) gruntowna znajomość przepisów prawnych na zajmowanym stanowisku pracy; 3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń służbowych; 4) przestrzeganie ustalonych w Urzędzie zasad porządku i czasu pracy oraz innych obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu; 5) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników;

14 6) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 7) sumienny stosunek do mienia Urzędu oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących własność Urzędu; wykorzystywanie urządzeń, sprzętu i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem; 8) noszenie identyfikatora służbowego; 9) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 41. Pracownik wykonujący zadania określone przez dyrektora wydziału w zakresie czynności zobowiązany jest do: 1) załatwiania spraw zgodnie z przepisami prawa; 2) przestrzegania terminów i zasad przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego; 3) należytego gromadzenia materiału niezbędnego do ustalenia stanu prawnego i faktycznego sprawy; 4) dokładnego i bezbłędnego podawania wszelkich danych, w tym nazwisk, nazw i obliczeń cyfrowych; 5) udzielanie dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie załatwiania spraw w formie pisemnej, ustnej i telefonicznej; 6) uzupełniania - w miarę możliwości - brakującej dokumentacji we własnym zakresie wykorzystując w maksymalnym stopniu informacje zawarte w dowodach osobistych klientów lub w urzędowych dokumentach będących w ich posiadaniu bądź w oświadczeniach stron; 7) wykorzystywania formularzy i druków powszechnie obowiązujących lub opracowanych we własnym zakresie; 8) należytego prowadzenia oraz przechowywania akt, ewidencji i rejestrów Do dyrektorów wydziałów należy zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników: 1) ze statutem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 2) z regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 3) z regulaminem pracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego; 4) z regulaminem organizacyjnym wydziału; 5) z instrukcją kancelaryjną; 6) z jednolitym rzeczowym wykazem akt; 7) z przepisami prawa materialnego i proceduralnego obowiązującymi na stanowisku pracy; 8) z systemem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) 2. Dyrektor wydziału zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia pracownika doręczyć mu pisemny zakres czynności. 3. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych zapoznaje nowo zatrudnionego pracownika z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

15 Rozdział 2. Podstawowe uprawnienia pracowników Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 2. W celu potwierdzenia rozpoczęcia urlopu, pracownik ma obowiązek złożyć do dyrektora wydziału wniosek urlopowy. Pracownik jest zobowiązany do przekazania niezbędnych dokumentów i informacji osobie, która będzie go zastępowała. 3. Obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego należy do dyrektora wydziału. Dyrektorom wydziałów i ich zastępcom urlopu udziela Dyrektor Generalny Urzędu. 4. Na umotywowany wniosek pracownika, urlop może być podzielony na części. W takim przypadku, co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 5. Urlopu niewykorzystanego zgodnie z ustaleniami pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego. 44. Pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Żądanie udzielenia urlopu pracownik zgłasza dyrektorowi wydziału najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Po powrocie z urlopu pracownik potwierdza wykorzystanie urlopu na żądanie na piśmie. Rozdział 3 Odpowiedzialność pracowników 45. Ciężkim naruszeniem porządku pracy jest: 1) złe i niedbałe wykonywanie pracy; 2) nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, spóźnianie się lub samowolne jej opuszczenie; 3) stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym oraz spożywanie alkoholu w czasie pracy, 4) niewykonywanie poleceń służbowych; 5) nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; 6) nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej Pracownicy korpusu służby cywilnej odpowiadają dyscyplinarnie za naruszenie obowiązków według zasad określonych w ustawie o służbie cywilnej. 2. W stosunku do pracowników Urzędu, o których mowa w ust. 1, w sprawach dyscyplinarnych orzeka komisja dyscyplinarna.

16 47.1. Do pracowników Urzędu, nie będących członkami korpusu służby cywilnej, w przypadku naruszenia obowiązków służbowych stosuje się odpowiedzialność porządkową przewidzianą w Kodeksie pracy. 2. Wobec pracowników Urzędu, o których mowa w ust.1, Dyrektor Generalny Urzędu może stosować kary porządkowe w postaci upomnienia lub nagany w przypadku nieprzestrzegania przez pracownika ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 3. Dyrektor Generalny Urzędu może zastosować również karę pieniężną za nieprzestrzeganie przez pracowników wymienionych w ust. 1 przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy Wysokość kary pieniężnej za jedno przekroczenie bądź za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. 2. Łączna wysokość kar pieniężnych nie może przekraczać dziesiątej części miesięcznego wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń: 1) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych; 2) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; 3) zaliczki pieniężnej udzielonej pracownikowi. Rozdział 4 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 49. Do zatrudniania osób niepełnosprawnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. 3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 4. Stosowanie wyżej wymienionych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.

17 51. Osoba niepełnosprawna ma prawo przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje - po roku pracy od dnia zaliczenia jej do jednego ze stopni niepełnosprawności - dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. 2. Osobom wymienionym w ust. 1 przysługuje prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym; 2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy. 4. Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy, o których mowa w ust. 2, oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Rozdział 5. Wykaz prac wzbronionych kobietom Kobietom zabrania się wykonywania prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, a w szczególności: 1) ręcznego przenoszenia pod górę (np. po schodach) ciężaru o masie przekraczającej: a) 8 kg przy pracy stałej, b) 15 kg przy pracy dorywczej (od 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej); 2) ręcznego podnoszenia i przenoszenia ciężaru o masie przekraczającej: a) 12 kg przy pracy stałej, b) 20 kg przy pracy dorywczej (od 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej). 2. Kobietom w ciąży zabrania się wykonywania pracy przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę. 3. Kobietom w ciąży i w okresie karmienia zabrania się wykonywania pracy w pozycji wymuszonej.

18 Rozdział 6. Równe traktowanie w zatrudnianiu W Urzędzie obowiązuje równe traktowanie w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także na zatrudnienie na czas określony, nieokreślony oraz w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w ust Czyny stanowiące naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu określa Kodeks pracy.

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN

Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu. Regulamin Pracy SZCZECIN Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu Regulamin Pracy SZCZECIN R E G U L A M I N P R A C Y 1 Regulamin pracy sporządzono w oparciu o Kodeks pracy i przepisy wykonawcze wydane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu

REGULAMIN PRACY. Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu REGULAMIN PRACY Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamościu SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne...3 II. Obowiązki pracodawcy i pracownika...4 III. Organizacja pracy...6 IV. Rozkład czasu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik. Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu nr 19/2012 z dnia 27.06.2012 r. mpwik Sp. Z O. o. JAWORZNO REGULAMIN PRACY mpwik Wodoc Miejskie Pn~ $ i biorst'wo iąg ów I Kana zacji Spółka z o. o. Sp, ZO.O. JAWORZNO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY KĘTRZYN R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy Kętrzyn oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY AGENCJI REKLAMOWO MARKETINGOWEJ EVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Niniejszy regulamin pracy jest aktem normatywnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy w Rzeczenicy Rozdział I Postanowienia ogólne. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Rzeczenicy Urząd Gminy zwany dalej Urzędem realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1 Regulamin Pracy Zespołu Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU

REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU REGULAMIN PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 w OTWOCKU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. Zm.) ustalam, co następuje; I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr -0121-5/2009 ektora z dnia 16 stycznia 2009 roku EGULAMIN PACY UNIWESYTETU EKNMICZNEG W KAKWIE I. Postanowienia ogólne 1 egulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

REGULAMIN PRACY. Szkoła Podstawowa. im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej. Jadwigi w Jerzmanowicach REGULAMIN PRACY Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach Podstawa prawna: art. 104

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Obowiązki pracodawcy Rozdział III Obowiązki pracownika Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe)

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH I INNYCH SPECJALISTÓW (materiały szkoleniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo