Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu"

Transkrypt

1 Sosnowiec, dnia r. Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu Na podstawie art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje: 1 Ustalam Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2 Zobowiązuje kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania podległych pracowników z postanowieniami Regulaminu Pracy. 3 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych. 4 Traci moc zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu z dnia roku. 5 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zapoznania pracowników (na ogólnym zebraniu) z treścią niniejszego regulaminu. 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy W Sosnowcu z dnia r. REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (tekst jednolity z dnia r.) Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Podstawę prawną ustalenia regulaminu pracy stanowi art.104 i art Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z późn. zm.). 2. Regulamin pracy jest aktem prawa zakładowego ustalającym organizację i porządek wewnętrzny oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, a także rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla siebie czasie. 3. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko, wymiar czasu pracy oraz okres na jaki zawarto umowę. 2 [Zasada składania oświadczenia] 1. Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu podpisując stosowne oświadczenie, które zostaje dołączone do jego akt osobowych. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 2

3 3 1. Przyjmuje się, że jeżeli w regulaminie jest mowa o: pracodawcy należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu, pracowniku - należy przez to rozumieć każdego pracownika Urzędu bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy, zwanego dalej pracownikiem samorządowym. 3. W sprawach pracowniczych wynikających ze stosunku pracy, a nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia r. Kodeksu Pracy (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy. 4 [Zakres zastępstwa przy nieobecności dyrektora] 1. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje wskazany przez niego Zastępca Dyrektora. 2. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora z wyjątkiem: zmian Regulaminu Organizacyjnego PUP i przedkładania ich Staroście do zatwierdzenia, oraz prowadzenia polityki kadrowej. 3. W wyjątkowych wypadkach Dyrektor, na podstawie stosownego upoważnienia, może rozciągnąć zakres zastępstwa na rzecz Zastępcy Dyrektora na wszystkie swoje zadania i kompetencje. 4. W przypadku, gdy Dyrektor nie mógł dokonać wskazania, o którym mowa w ustępie 1, zastępują go obaj Zastępcy, zgodnie z podziałem swoich zadań, przy czym za zadania bezpośrednio przekazane Dyrektorowi odpowiada Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych. Przepis ustępu 2 stosuje się odpowiednio. Rozdział II ORGANIZACJA I PORZĄDEK W PROCESIE PRACY 5 1. Organizacja pracy w Urzędzie polega na: podziale zadań między samodzielnymi komórkami organizacyjnymi oraz czynności miedzy pracownikami pełniącymi funkcje w tych komórkach. 3

4 łączeniu zadań przewidzianych w schemacie organizacyjnym dla wielu stanowisk w jednym. 2. Dyrektor organizuję pracę Urzędu i kieruje bieżącymi sprawami jednostki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu. 3. Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy Zastępców Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych. 4. Kierownicy komórek podlegają bezpośrednio dyrektorowi albo jego zastępcy - a pracownicy kierownikom. 6 [Nieobecność pracownika] 1. W razie nieobecności w pracy kierownika komórki organizacyjnej jego zadania realizuje właściwy zastępca kierownika lub w przypadku jego braku, pracownik wyznaczony przez Dyrektora. 2. W przypadku nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony wyznaczy zastępstwo, o ile nie wynika ono z indywidualnego zakresu czynności pracownika bądź rozdzieli czynności nieobecnego pracownika pomiędzy innych pracowników danej komórki. 7 Pracownik wykonuje polecenia wydane przez bezpośredniego przełożonego. W razie wydania polecenia przez przełożonego wyższego stopnia pracownik ma obowiązek je wykonać po zawiadomieniu swojego bezpośredniego przełożonego. 8 [Dopuszczenie do pracy nowo zatrudnionego pracownika] 1. Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudnionego pracownika należy: skierować na wstępne badania lekarskie, doręczyć pracownikowi umowę o pracę spełniającą wymogi określone w art.29 K. p., poinformować o ryzyku zawodowym związanym z powierzoną pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniem, przeszkolić w zakresie bhp i ppoż., zaopatrzyć w razie potrzeby w środki ochrony indywidualnej oraz dzież i obuwie robocze. 2. Bezpośredni przełożony przydziela pracownikowi miejsce pracy wraz z przynależnym wyposażeniem oraz zapoznaje go z obowiązkami, udzielając wskazówek co do sposobu ich wykonywania. 4

5 9 [Zakończenie dnia pracy] 1. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone mu pieczęcie, narzędzia, sprzęt i dokumenty. 2. Pracownik opuszczający pomieszczenia w pracy jako ostatni, zobowiązany jest do: zabezpieczenia swojego stanowiska pracy (zamknięcia na klucz szafy i biurka), sprawdzenia i zabezpieczenia wszystkich urządzeń elektrycznych, gazowych i wodociągowych, zamknięcia okien i drzwi, przekazania kluczy od pomieszczenia w którym pracuje, zgodnie z zasadami przyjętymi w Urzędzie. 10 Zabronione jest wykonywanie na terenie zakładu pracy przez pracownika jakichkolwiek prac na rachunek prywatny bez uprzedniej zgody pracodawcy. Zakaz dotyczy także pracy wykonywanej poza godzinami pracy. 11 Przebywanie pracownika na terenie Urzędu poza godzinami pracy może nastąpić w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody pracodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej. 12 Po godzinach pracy wydanie pracownikom przebywającym w budynku kluczy jest ewidencjonowane w książce ewidencji wydanych kluczy przez świadczącego w tym czasie pracę pracownika ochrony. 13 Pracodawca przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu. 14 Niedozwolone jest palenie tytoniu na terenie Urzędu. 5

6 15 [Zarządzenia Dyrektora] 1. Pracodawca ma prawo wydawać zarządzenia wewnętrzne w zakresie organizacji pracy i porządku w procesie pracy, a pracownicy są obowiązani wykonywać te zarządzenia. 2. Pracodawca ma prawo wydawać decyzje i polecenia pracownikom bezpośrednio lub za pośrednictwem kierowników w zakresie organizacji i porządku pracy, a pracownicy są obowiązani wykonywać te decyzje i polecenia. Rozdział III PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI STRON STOSUNKU PRACY 16 [Obowiązki Pracodawcy] 1. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności: zapewnić pracownikowi w dniu podjęcia pracy zakres czynności służbowych zgodny z treścią zawartej umowy o pracę; zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami; organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy; organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie; przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy; zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp; terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 6

7 informować pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a pracowników zatrudnionych na czas określony o wolnych miejscach pracy; stworzyć pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy; zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalnych, potrzeby pracowników; stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy; prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników jak również przechowywać przedmiotowe dokumenty w warunkach nie grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; przeciwdziałać mobbingowi rozumianemu jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciw pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników; informować pracowników o zagrożeniach zdrowia i życia na poszczególnych stanowiskach przy wykonywanych pracach w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu ich wyeliminowania, pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników (ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownika, miejsca wykonywania pracy, numeru telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej). 2. Przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu stanowią załącznik nr 2 do regulaminu. 17 Pracodawca ma prawo: korzystania z efektów wykonywanej przez pracowników pracy; wydawania pracownikom wiążących poleceń służbowych dotyczących pracy, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; określania zakresu czynności pracowników oraz ich egzekwowania, w przypadkach uzasadnionych potrzebami powierzyć pracownikowi na okres nie przekraczający 3 miesiące w roku kalendarzowym inną pracę, niż to wynika z umowy 7

8 o pracę, odpowiadającą jego kwalifikacjom, za co najmniej to samo wynagrodzenie. 18 [Obowiązki Pracownika] 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, interesy gminy i społeczności lokalnej, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli. 2. Do obowiązków, o których mowa w ust. 1 należy w szczególności przestrzeganie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; ustalonego czasu pracy i porządku; przepisów i zasad bhp, oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej; zasad współżycia społecznego; prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych, które ustalają w Urzędzie porządek pracy. 3. Pracownik powinien dbać o dobro Urzędu i chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 4. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach oraz w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i sposobów ich zabezpieczeń, również po ustaniu stosunku pracy. 5. Obowiązkiem pracownika jest również: zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami; zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z petentami, a także zapewnienie im kompetentnej i profesjonalnej obsługi; stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; wykonywanie pracy i poleceń przełożonych w sposób zgodny z prawem, sumiennie, sprawnie i bezstronnie, optymalnie wykorzystując do tego dostępne środki pracy, wiedzę i doświadczenie zawodowe; poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zalecanym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; nosić na terenie Urzędu identyfikator z napisem Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, imieniem i nazwiskiem oraz zajmowanym stanowiskiem, pod rygorem 8

9 bezwzględnego przestrzegania; do wyciagnięcia sankcji dyscyplinarnych (np. kary upomnienia) włącznie. 6. Pracownik, który rozwiąże stosunek pracy, ma obowiązek: rozliczyć się z wykonania powierzonych zadań, a także z pobranych w związku z wykonywaną pracą zaliczek; przekazania wszystkich należących do pracodawcy przedmiotów, które zostały mu powierzone, w stanie uporządkowanym, osobie upoważnionej lub przełożonemu; uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej. 19 [Uprawnienia związane z mobbingiem ] Pracownikowi przysługują następujące uprawnienia: jeśli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jeśli wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od byłego pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę Zabrania się pracownikom: wnoszenia alkoholu, spożywania alkoholu i przyjmowania środków odurzających na terenie Urzędu oraz przychodzenia do pracy po użyciu alkoholu i powyższych środków; palenia tytoniu w pomieszczeniach Urzędu; opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego; wykonywania pracy prywatnej z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi będących własnością pracodawcy; samowolnego demontowania części maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich naprawy bez specjalnego upoważnienia; wynoszenia z terenu zakładu pracy bez zgody pracodawcy jakichkolwiek dokumentów bądź przedmiotów nie będących własnością pracownika; udostępniania dokumentów urzędowych oraz ich kserokopii, zawierających informacje niejawne oraz informacje związane z ochroną danych osobowych bez zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej. 2. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracownika obowiązku trzeźwości, przełożony pracownika jest obowiązany nie dopuścić go do wykonywania pracy 9

10 i przebywania na terenie Urzędu. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. 3. Pracownik, który kwestionuje decyzję przełożonego w tej sprawie, może żądać przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości przez pobranie krwi. W razie potwierdzenia stanu nietrzeźwości w wyniku przeprowadzonego badania, pracownik obowiązany jest ponieść jego koszty. 4. Pracownik ma obowiązek poddania się badaniu, jeżeli: a) uległ wypadkowi przy pracy i zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdował się wówczas w stanie nietrzeźwości; b) zostało popełnione przestępstwo lub wykroczenie i zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu. 5. W razie stwierdzenia stanu spożycia alkoholu w wyniku badania, pracownik ma obowiązek ponieść koszty tego badania. 6. W przypadku nie stwierdzenia stanu spożycia alkoholu w wyniku badania, pracodawca ponosi jego koszty. 21 [Obowiązki pracownika związane z przyjęciem do pracy ] 1. Każdy pracownik podejmujący pracę obowiązany jest: a) przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na zajmowanym stanowisku, wydane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami; wyżej wymienione zaświadczenie wydaje lekarz uprawniony do badań profilaktycznych m.in. w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę osobie starającej się o pracę; b) wypełnić kwestionariusz osobowy oraz przedłożyć fotografię; c) przedłożyć zaświadczenie o niekaralności; d) przedłożyć świadectwo pracy z ostatniego zakładu pracy; e) przedłożyć pozostałe świadectwa pracy (dokumentujące ogólny staż pracy), które będą podstawą uzyskania dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej; f) przedłożyć świadectwa lub dyplomy ukończenia szkoły; g) przedłożyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe; h) zapoznać się z wewnętrznymi aktami normatywnymi oraz instrukcjami obowiązującymi na stanowisku pracy, potwierdzając ich znajomość stosownymi oświadczeniami; 10

11 i) odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych; j) zaznajomić się z zakresem czynności. 2. Dokumenty wymienione w podpunktach d do g, pracownik winien złożyć w kopiach, gdyż zostaną one złożone do jego akt osobowych. Natomiast ich oryginały przedstawia się pracodawcy jedynie do wglądu. 3. Pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać pracodawcę o wszelkich zmianach w stanie rodzinnym, warunkujących nabycie lub utratę właściwych świadczeń. 22 [Działalność gospodarcza pracownika] 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy. 2. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. 3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik obowiązany jest określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenie w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Pracownik samorządowy jest obowiązany złożyć Dyrektorowi Urzędu, u którego jest zatrudniony, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru. 5. Nie złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w terminie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną. 6. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art Kodeksu Karnego. 11

12 23 [Rozwiązanie stosunku pracy pracownika samorządowego] Stosunki pracy pracowników samorządowych ulegają rozwiązaniu na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o pracownikach samorządowych i w kodeksie pracy. Rozdział IV CZAS PRACY Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w Urzędzie lub w miejscu wyznaczonym przez bezpośredniego przełożonego do wykonywania pracy. 2. Czas pracy powinien w pełni być wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych. Kontroli czasu pracy dokonuje bezpośredni przełożony pracownika, a wyrywkowo także pracownicy komórki kadrowej. 3. Pracownik powinien stawić się do pracy z takim wyprzedzeniem, aby o godzinie określonej w niniejszym regulaminie jako godzina rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy. 4. Wcześniejsze przyjście lub późniejsze wyjście z zakładu pracy bez zgody pracodawcy nie stanowi pracy w nadgodzinach i nie narusza dobowej normy czasu pracy Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w pięciodniowym przeciętnie tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem prawa pracownika do odpoczynku w wymiarze co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, w każdej dobie oraz co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu pracy. 12

13 2. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne umowy o pracę, z zachowaniem proporcji określonych w ust Czas pracy osoby niepełnosprawnej jest zgodny z wymiarem określonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 4. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 5. Dniami wolnymi od pracy z tytułu rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu są soboty Pracownicy PUP w Sosnowcu są zatrudnieni w systemie podstawowego czasu pracy i pracują od poniedziałku do piątku. Pracę rozpoczynają o godzinie 7 30, a kończą o godz Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracę rozpoczynają o godzinie 7 30 a kończą o Czas pracy kobiet w ciąży oraz pracowników opiekujących się dziećmi do lat 8 bez ich zgody, w systemie podstawowego czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. 4. Wprowadza się obowiązek sporządzania harmonogramów pracy dla pracowników objętych systemem równoważnego czasu pracy, pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Harmonogramy pracy sporządza się na okres 1 miesiąca na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem miesiąca. Harmonogram pozostaje w komórce kadr tut. Urzędu. Czas pracy rozlicza się w okresie rozliczeniowym przyjętym dla całego Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu. Pracownicy na stanowisku ds. Pracowniczych są odpowiedzialni za prawidłowe sporządzanie harmonogramów. 5. Harmonogramy, o których mowa w ust. 4 mogą, ze względu na istotne potrzeby pracodawcy lub pracowników oraz ze względu na absencję pracowników, ulegać zmianie. 6. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu stosownym zarządzeniem może ustalić inne godziny pracy niż to określono w niniejszym paragrafie z zachowaniem 40 - godzinnego tygodnia pracy. 7. W przypadkach indywidualnych Dyrektor PUP może na wniosek pracownika, wyrazić zgodę na inny czas pracy z zachowaniem 8 godzinnego dnia pracy i 40-godzinnego tygodnia pracy. 8. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się indywidualnie. 13

14 9. Osoby niepełnosprawne są zatrudniane w podstawowym systemie czasu pracy lub po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w systemie czasu pracy przyjętym dla określonego stanowiska. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy ustala się indywidualnie. 27 [Praca w godzinach nadliczbowych] 1. Jeżeli wymagają tego szczególne potrzeby Urzędu, pracownik może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedzielę i święta. 2. Ustala się roczny limit godzin nadliczbowych w ilości Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. 4. Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych następuje do końca danego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, iż na wniosek pracownika czas wolny może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. 5. Termin odbioru nadgodzin powinien być uzgodniony z bezpośrednim przełożonym. 6. Dyrektor Urzędu prowadzi rejestr przepracowanych godzin nadliczbowych Podstawą świadczenia przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy jest pisemne polecenie Dyrektora Urzędu lub osoby przez niego upoważnionej. 2. Wydając polecenie pracy w godzinach nadliczbowych Dyrektor Urzędu lub osoba przez niego upoważniona obowiązana jest uwzględnić obowiązujące zakazy zatrudnienia pracowników w godzinach nadliczbowych oraz kierować się zasadami współżycia społecznego Dyrektor Urzędu, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy Działów i Referatów wykonują w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do 14

15 wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem ust.2 2. Kierownikom Działów i Referatów za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święta przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy. 30 [Przerwy w pracy] 1. Pracownikom, których czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do 15-minutowej przerwy w pracy. Czas przerwy ustala Dyrektor Urzędu lub kierownik działu/referatu. 2. Pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym mają prawo dodatkowo do 15-minutowej przerwy przeznaczonej na gimnastykę lub wypoczynek. 3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych mają prawo do 5-minutowych przerw po każdej pełnej godzinie pracy przy monitorze. 4. Powyższe okresy przerw są wliczane do czasu pracy pracowników. 31 Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną a Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami. 32 Za pracę w niedziele lub święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy 6.00 w tym dniu, a godz dnia następnego. 33 -Skreślony- 15

16 34 1. Pracownicy mogą przebywać w budynku Urzędu tylko w czasie określonym w niniejszym Regulaminie. 2. Poza godzinami pracy na terenie Urzędu mogą przebywać tylko pracownicy na stanowiskach kierowniczych (Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy, Kierownicy Działów i Referatów) oraz inni pracownicy po uzyskaniu pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego. Rozdział V URLOPY I INNE ZWOLNIENIA OD PRACY 35 [Urlop wypoczynkowy] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. 2. Wykorzystanie urlopu przez pracownika powinno nastąpić w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. 3. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Urlop przysługujący w danym roku kalendarzowym należy wykorzystać do dnia 31 grudnia. 4. Plan urlopów na dany rok ustala się do dnia 31 stycznia, biorąc pod uwagę wnioski pracowników (złożone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy. Wnioski pracowników powinny obejmować przynajmniej jedną część urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych do których zaliczamy oprócz dni korzystania z urlopu również dni wolne od pracy przypadające przed, w trakcie i po zakończeniu urlopu wypoczynkowego. 5. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. 16

17 6. Wniosek o którym mowa w ust. 4 po podpisaniu zastępstwa, uzyskaniu akceptacji bezpośredniego przełożonego i zgody Dyrektora Urzędu, pracownik składa na Stanowisku ds. Pracowniczych. 7. Za właściwą organizację pracy, w tym również za wykorzystanie urlopów wypoczynkowych odpowiada bezpośredni przełożony. 8. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika działu /osoby upoważnionej/ i Dyrektora na karcie urlopowej, natomiast Zastępcy Dyrektora, Główny księgowy, kierownicy działów i referatów oraz radca prawny po uzyskaniu zgody Dyrektora Urzędu. 9. Termin urlopu może zostać przesunięty na umotywowany wniosek pracownika oraz z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. 10. W okolicznościach wyjątkowych, które nie były znane w momencie udzielania urlopu, można odwołać pracownika z urlopu zwracając mu poniesione i udokumentowane koszty. 11. Część urlopu nie wykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym. 12. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów do końca roku kalendarzowego udziela się na pisemny wniosek zatwierdzony przez Dyrektora Urzędu, najpóźniej do 30 września roku następnego. 13. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. 36 [Urlop na żądanie] 1. Pracownik może wykorzystać cztery dni urlopu w terminie przez siebie wskazanym tzw. urlop na żądanie. 2. W celu wykorzystania urlopu na żądanie, o którym mowa w ust. 1, pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) w dniu zaistnienia nieobecności, do godziny 8 00 swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a w przypadku jego nieobecności pracownikowi na Stanowisku ds. Spraw Pracowniczych. 17

18 3. Pracodawca w przypadku większej ilości zgłoszonych w dniu pracy urlopów na żądanie, które mogłyby spowodować dezorganizacje pracy działu lub referatu może odmówić udzielenia urlopu. 37 [Urlop bezpłatny] 1. Z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownik powinien wystąpić co najmniej 7 dni przed wskazanym przez siebie terminem skorzystania z tego urlopu. 2. Wniosek powinien zawierać propozycję czasu trwania urlopu bezpłatnego. 3. Urlopu bezpłatnego udziela Dyrektor Urzędu. 4. W razie późniejszego zgłoszenia wniosku, urlop bezpłatny może być udzielony w terminie wskazanym przez pracownika, jeżeli jest to spowodowane szczególną sytuacją życiową. 5. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 6. Przy udzieleniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. 38 [Urlopy określone przepisami szczególnymi] 1. Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się pracownikowi urlopu: 1) wychowawczego, 2) bezpłatnego w celu wykonywania mandatu, posła lub senatora, bezpłatnego na czas pełnienia funkcji z wyboru. 2. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego z wyżej wymienionych stopni niepełnosprawności. 18

19 39 [Nieobecności i inne zwolnienia z pracy] 1. Pracownik ma obowiązek potwierdzić swoje przybycie do pracy przez podpisanie listy obecności wyłożonej w okienku portierni Urzędu do godziny 7 30, a, następnie znajdującej się na stanowisku ds. Pracowniczych, gdzie pracownik spóźniony winien się wpisać do Książki Wyjść. 2. Dowody usprawiedliwiające spóźnienie się do pracy pracownik przedstawia niezwłocznie swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a w przypadku jego nieobecności pracownikowi na Stanowisku ds. Pracowniczych. 3. W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy, przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. 4. W przypadku uruchomienia przez pracodawcę elektronicznego rejestratora czasu pracy prowadzonego w formie imiennej karty przypisanej odrębnie do każdego pracownika, sposób potwierdzania przez pracownika przybycia i obecności w pracy, prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy zostanie uregulowany odrębnym zarządzeniem Dyrektora. 5. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. 6. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście, przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. 7. Pracownik obowiązany jest dostarczyć zwolnienie lekarskie w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia pod karą zastosowania obowiązujących potrąceń za każdy dzień braku dokumentu powyżej 7 dni. Brak dokumentu może również skutkować sankcją dyscyplinarną. 8. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w ust.7 może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku np. w wskutek jego obłożnej choroby połączonej z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. 9. Pracownik powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przedkładając odpowiednie dowody w tym zakresie, takie jak: zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy; decyzję inspektora sanitarnego; 19

20 oświadczenie - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza albo potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych; imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez odpowiedni właściwy organ w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami zwalnia się pracownika od pracy z prawem do wynagrodzenia w celu: 1) wykonywania powszechnego obowiązku obrony, 2) stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym, 3) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy, 4) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, 5) uczestniczenia w akcji ratowniczej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Ochotniczej Straży Pożarnej, jeżeli pracownik jest ich członkiem, 6) występowania w charakterze biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, cywilnym oraz dotyczącym stosunku pracy łącznie do 6 dni w ciągu roku. 2. W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami zwalnia się od pracy pracownika bez prawa do wynagrodzenia w celu wykonywania zadań ławnika w sądzie. 41 Pracownikom pełniącym funkcję wykładowców w szkołach zawodowych, w szkołach wyższych oraz placówkach naukowych, naukowo-badawczych, naukowo-dydaktycznych przysługuje zwolnienie od pracy na czas niezbędny do prowadzenia zajęć, w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo lub 24 godziny w miesiącu bez prawa do wynagrodzenia. 20

21 42 [Wyjścia osobiste] 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela kierownik działu, a w przypadku jego nieobecności kierownik referatu, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia. 2. Wyjście pracownika w godzinach pracy w celu załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych winno być odnotowane w Książce Wyjść wyłożonej na Stanowisku ds. Pracowniczych. 3. Wpis winien być czytelny i kompletny, uwzględniający wszystkie rubryki. Godzinę powrotu należy uzupełnić niezwłocznie po powrocie do pracy. 4. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. 43 [Wyjścia, wyjazdy służbowe] 1. Wyjazd służbowy pracownika poza teren miejscowości, w której znajduje się siedziba Urzędu, trwający nie dłużej niż 4 godziny (np. związany z dostarczeniem dokumentów) do instytucji (w obrębie miast ościennych ) z którymi Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu stale współpracuje należy traktować analogicznie jak wyjście osobiste czy służbowe i odnotować je w Książce Wyjść wyłożonej na Stanowisku ds. Pracowniczych. 2. Wyjazd służbowy o którym mowa w ust.1 trwający powyżej 4 godzin winien odbywać się na zasadach polecenia wyjazdu służbowego (delegacji). (Szczegółowe zasady postępowania pracowników w związku z ich wyjściem służbowym lub otrzymaniem polecenia wyjazdu służbowego oraz ustalenia jednolitego wzoru raportu określa odrębne zarządzenie). 3. W przypadku wyjazdu służbowego pracownika związanego z jego szkoleniem, którego koszty pokrywa Urząd nie przysługuje dieta. 21

22 44 [Zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia] 1. Pracownika zwalnia się od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas obejmujący: a) 2 dni robocze w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, lub macochy, b) 1 dzień roboczy w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. 2. Zwolnienia, wymienione w ust. 1 udzielane są w dniach bezpośrednio poprzedzających zdarzenie, następujących po zdarzeniu uzasadniającym ich udzielenie, ewentualnie w dniu wystąpienia zdarzenia. 3. Po wykorzystaniu przedmiotowego zwolnienia pracownik obowiązany jest przedstawić odpis skróconego aktu stanu cywilnego, dotyczący zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia. 4. Jeżeli pracownik korzysta już w tym okresie z urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego lub niezdolności do pracy z powodu choroby, to nie przysługują mu zwolnienia okolicznościowe omówione w niniejszym paragrafie. 45 Pracownikowi wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Rozdział VI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 46 Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 22

23 47 [Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp] Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art KP. 48 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, prowadzić aktywną politykę bezpieczeństwa i higieny poprzez: 1) Reagowanie na potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustawiczne doskonalenie poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników. 2) Zapobieganie zagrożeniom, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. 3) Ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych. 4) Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym na poszczególnych stanowiskach pracy. 49 [Obowiązki pracownika w zakresie bhp] Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) Znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 2) Wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych. 3) Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. 4) Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. 5) Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. 6) Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w Urzędzie wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym niebezpieczeństwie. 23

24 7) Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 50 [Obowiązki osób kierujących w zakresie bhp] Osoby kierujące pracownikami są obowiązane: 1) Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 2) Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. 3) Organizować przygotowywać i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy. 4) Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie, zgodnie z przeznaczeniem w celu zabezpieczenia pracownika przed urazami, szkodliwymi i niebezpiecznymi działaniami środowiska pracy. 5) Egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 6) Zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami. 51 Dyrektor Urzędu wyznacza osobę lub powierza wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art KP. 52 [Badania wstępne, okresowe, kontrolne] 1. Każda osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim. 2. Kandydat przedkłada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na podanym stanowisku. Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z pracodawcą. 24

25 3. Każdy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku służbowym. 4. W przypadku zmiany stanowiska pracy wpływającej na zmianę charakteru pracy, pracownik podlega badaniom lekarskim. 53 [Szkolenia z zakresu bhp] 1. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega wstępnemu szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy) oraz ochrony przeciwpożarowej. w trakcie szkolenia wstępnego specjalista bhp zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na stanowiskach pracy u pracodawcy; informacja potwierdzająca odbyte szkolenie przekazywana jest do akt osobowych. 2. Pracodawca zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami; szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadzane jest raz na 3 lata; Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i pozostałych pracowników przeprowadzane jest raz na 6 lat; Szkolenie okresowe dla osób kierujących oraz pracodawców przeprowadzane jest co 5 lat. 3. Wykazy osób podlegających szkoleniu wstępnemu oraz okresowemu pracodawca ustala odrębnie W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust. 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub od oddalenia się z miejsca zagrożenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownik zachowuje praw do wynagrodzenia. 25

26 55 [Środki ochrony indywidualnej] 1. Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia pracownikom zatrudnionym na określonych stanowiskach; odzieży, środków ochrony indywidualnej, oraz obuwia roboczego zabezpieczającego przed działaniem niezbędnych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. 2. Pracownikom na określonych stanowiskach pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży wykonywane we własnym zakresie. 3. Wykaz rodzajów środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także przewidywane okresy ich używania, zawarte w Zakładowej Tabeli Norm odzieży roboczej, obuwia roboczego, ubrania służbowego, środków ochrony indywidualnej, oraz ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży, przysługujących pracownikom Urzędu, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. 4. Pracodawca przydziela pracownikom środki higieny osobistej w postaci mydła, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego w ilości niezbędnej do zachowania czystości. 5. Ręczniki papierowe, mydło w płynie oraz papier toaletowy dostępne są w sanitariatach w specjalnie do tego zainstalowanych pojemnikach. 6. Pracownikom korzystającym z sanitariatów inna forma zaopatrzenia w środki higieny osobistej nie przysługuje. Rozdział VII OCHRONA PRACY KOBIET ORAZ MĘŻCZYZN WYCHOWUJACYCH DZIECKO Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach szczególnych. 2. Ustala się wykaz prac, przy których nie można zatrudniać kobiet, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu. 26

27 57 1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 3. Kobiety/mężczyzny opiekującej się dzieckiem w wieku do 8 lat nie wolno bez jej/jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w niedziele i święta. 4. Kobiety/mężczyzny opiekującej się dzieckiem w wieku do lat 4 nie wolno bez jej/jego zgody delegować poza stałe miejsce pracy. 5. Pracownica w ciąży ma prawo do przeprowadzania badań w czasie pracy, jeżeli badania te zlecił lekarz i badań tych nie można przeprowadzić poza godzinami pracy. 58 Do innej odpowiedniej pracy przenosi się kobietę w ciąży: 1) Zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży. 2) W razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. 2. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. 27

28 Rozdział VIII WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. 2. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, może być utworzony w zależności od posiadanych środków na dany rok kalendarzowy Fundusz Nagród z przeznaczeniem dla pracowników, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród zostały uregulowane odrębnym Regulaminem. 3. W zależności od posiadanych środków na dany rok kalendarzowy w tutejszym Urzędzie może być utworzony Fundusz Premiowy. Szczegółowe zasady tworzenia Funduszu oraz wypłaty premii dla pracowników (zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach i stanowiskach urzędniczych) określa odrębny Regulamin. 4. Pracownik jest obowiązany nie ujawniać nikomu wysokości swojego wynagrodzenia. 5. Szczegółowe warunki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania ustala regulamin wynagradzania. 61 [Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia] 1. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy pracownika lub w szczególnych przypadkach, pobierane w formie pieniężnej w kasie Urzędu. 2. Wynagrodzenie zasadnicze łącznie z dodatkiem za wieloletnia pracę, funkcyjnym i specjalnym, wypłacane jest raz w miesiącu z dołu w dniu 26 każdego miesiąca, przy czym w grudniu dnia Jeżeli ostatni dzień przewidzianej wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym dzień (dni) wolne od pracy. 28

29 Rozdział IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I DYSCYPLINARNA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 62 Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować: karę upomnienia, karę nagany W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności: spóźnia się do pracy lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia, stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, spożywa alkohol w czasie pracy, wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami, wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników, nie przestrzega tajemnicy służbowej, nie wykonuje bądź nieprawidłowo wykonuje obowiązki określone w rozdziałach III 18 oraz VI niniejszego Regulaminu może być zastosowana kara upomnienia lub nagany. 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może stosować karę pieniężną Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do Dyrektora Urzędu. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. 29

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 IM. KUBUSIA PUCHATKA W RADZIKOWIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej

REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej REGULAMIN PRACY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie : 1) art. 42 i 43 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY Biura Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 9/R/08 z dnia 1 lipca 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Rozdział 1 Usprawiedliwianie nieobecności w pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli

REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli z dnia 24.02.2015 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia wstępne. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 16/05/06 Rady Pedagogicznej z dnia 20.10.2005r. REGULAMIN PRACY dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Korzennej z Siedzibą w Lipnicy Wielkiej PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w WTZ w Korzennej z siedzibą w Lipnicy Wielkiej a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE

REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Załącznik do zarządzenia Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Nr 1/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. REGULAMIN PRACY W ZARZĄDZIE ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE ROZDZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 15 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku

Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

A K T A O S O B O W E

A K T A O S O B O W E A K T A O S O B O W E Część A Dokumentacja zgromadzona w czasie okresu rekrutacyjnego: CV, podanie o pracę / list motywacyjny, kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę, świadectwa pracy lub inne dokumenty

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r.

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM. Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/01/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 3.01.2012r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU DROGOWEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Kraj., 3 stycznia 2012r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin pracy U r z ę d u G m i n y w R o g o w i e Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek pracy w Urzędzie Gminy w Rogowie i jednostkach organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU

REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU REGULAMIN PRACY w ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 w PŁOŃSKU Postanowienia ogólne 1. Regulamin pracy ustala organizację i porządek wewnętrzny w Zespole Szkół Nr 3 w Płońsku oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PODSARNIU Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następuje: Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Regulamin Pracy Zespołu Szkół nr 1 im C. K. Norwida w Świdniku Podstawa prawna: ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 846/OK/14 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1045/OK/11 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R A C Y

R E G U L A M I N P R A C Y R E G U L A M I N P R A C Y SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. P. STALMACHA W PRZEGĘDZY Podstawa prawna: - Art.104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami.)

Bardziej szczegółowo

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne

Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne Regulamin Pracy w Przedszkolu Leśne Ludki w Mieścisku Na postawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeksu pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) ustalam co następuje. Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu

REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu REGULAMIN PRACY Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu Na podstawie art.104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy z późniejszymi zmianami ustala się co

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 14.12.2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 180/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 114 z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Mirsk ze zmianami Na podstawie art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej

Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej Regulamin pracy Gimnazjum Nr 11 im. Jerzego Kukuczki w Bielsku Białej ustalony na podstawie art. 104 1, w związku z art. 104 2 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy. Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy

Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy. Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Podmioty praw i obowiązków stosunku pracy Elżbieta Solarewicz Kierownik Działu Kadr Uwr Łukasz Paroń - Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Stosunek pracy Stosunek prawny zachodzący między dwoma podmiotami,

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Zarządzenie Nr 42 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2003 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy)

Regulamin pracy... (nazwa i siedziba pracodawcy) Regulamin pracy (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2008

Zarządzenie Nr 16/2008 Zarządzenie Nr 16/2008 Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników zatrudnionych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN CENTRUM Rozdział I: Postanowienia ogólne. 1 1. Regulamin Biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM zwany dalej Regulaminem określa zasady funkcjonowania Biura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo ZARZĄDZENIE NR 10.2016 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Miastkowo Na podstawie art. 104 2 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r.

Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. PM3-0161-5/09 Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 21 stycznia 2013 r. REGULAMIN PRACY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp TARBONUS. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 k.p.

II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp TARBONUS. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 k.p. II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp 15.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 28 maja 1996 r. R960286 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Pabianicach Na podstawie art. 104² 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDZKOLA NR 3 W PUŁAWACH REGULAMIN PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W PUŁAWACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 17/13 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 05 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy Lipusz. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN

Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN Regulamin Pracy Instytutu Paleobiologii PAN I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Mieroszowa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

zatrudnionych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zarządzenie nr 01/2009 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STAROGARD GDAŃSKI I. PRZEPISY WSTĘPNE Załącznik do zarządzenia Nr 117/05/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17.05.2013 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI

REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI Załącznik do zarządzenia nr 4/2009 dyrektora P M nr 5 z dnia 01.03.2009 r. REGULAMIN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁODZI PODSTAWA PRAWNA 1. Ujednolicony Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2009 Wójta Gminy W i e r z b i c a z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie

Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr MZC.022-7/09 Dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie z dnia 11 maja 2009 r. I. Postanowienia ogólne. Regulamin Pracy Miejskiego Zarządu Cmentarzy w Tarnowie 1.

Bardziej szczegółowo

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art.

REGULAMIN PRACY. Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Art.1. Art. 2. Art. REGULAMIN PRACY Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Na podstawie art.104, art.104 1-104 3 Kodeksu pracy ustala się regulamin pracy, który jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno

Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno Załącznik do Zarządzenia Nr 3 / 2004 Wójta Gminy Lipno z dnia 14.06.2004r. Regulamin pracy Urzędu Gminy Lipno Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 Podstawę prawną wprowadzenia Regulaminu Pracy stanowią

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MPiPS z r. 1

Rozporządzenie MPiPS z r. 1 Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Regulamin Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej 1. Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych do KP. 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy. Publicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego. w Przylesiu

Regulamin pracy. Publicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego. w Przylesiu Regulamin pracy Publicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przylesiu Na podstawie art. 104 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) ustalam:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK

REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK Załącznik do Zarządzenia Nr 25/BOJO-F/2011 Dyrektora Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie z dnia 30 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRACY BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W SULEJOWIE 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAŚLE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAŚLE REGULAMIN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAŚLE Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity 1998, nr 21, poz. 94) ustalam co następuje: 1 Regulamin pracy, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W PRZEDSZKOLU NR 10 W TYCHACH Na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH

REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH REGULAMIN PRACY W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin pracy obowiązujący w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Świerklanach,

Bardziej szczegółowo

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy. www.pip.gov.pl

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy. www.pip.gov.pl Usprawiedliwianie nieobecności w pracy www.pip.gov.pl Obowiązek powiadomienia W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pracodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie

REGULAMIN PRACY. w Gimnazjum w Stanisławowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum w Stanisławowie Nr 3/2004 z dn. 23 marca 2004 r. REGULAMIN PRACY w Gimnazjum w Stanisławowie str. 1 z 12 I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do zarządzenia Dyrektora DDPS Nr D/63/2011 Z dnia 09.05.2011 R E G U L A M I N P R A C Y Dziennego Domu Pomocy Społecznej I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin pracy opracowano i przyjęto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 185/04 Wójta Gminy Wilków z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN PRACY URZĘDU GMINY W WILKOWIE I. Przepisy ogólne. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 157. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim.

Zarządzenie nr 157. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim. Zarządzenie nr 157 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy w Uniwersytecie Śląskim. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU

REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU REGULAMIN PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 42 W RYBNIKU Podstawa prawna: - art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy ( Dz. U. z 1998r. Nr 21 z późniejszymi zmianami), uwzględniając zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./

REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ REGULAMIN PRACY /z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003r./ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LEŹNIE Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie

Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Abramowie Na podstawie art. 104 ² 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1548 /2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1548 /2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku Zarządzenie Nr 1548 /2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Nr 3 z dnia 13 maja 2004 roku REGULAMIN PRACY Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA

REGULAMIN PRACY. w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA REGULAMIN PRACY w Fundacji PRIMUS ul. Zoltana Balo 1, 02-793 WARSZAWA Na podstawie art. 104 2 1 i 2 Kodeksu pracy oraz odnośnych przepisów Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r (Dz. U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W DRAWSKU POMORSKIM (tekst ujednolicony) PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim zwanym dalej zakładem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 15 października 2014 r.

Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 15 października 2014 r. Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych Przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (tekst

Regulamin pracy pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych Przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (tekst Regulamin pracy pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół Specjalnych Przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (tekst jednolity z dnia 1 stycznia 2006 roku) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION POŁUDNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION POŁUDNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA LOKLANA GRUPA DZIAŁANIA GMIN DOBRZYŃSKICH REGION POŁUDNIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 22 czerwca 2009r. REGULAMIN PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016

Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 Zarządzenie nr 13/16 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 21 października 2016 w sprawie wprowadzenia do stosowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie Regulaminu Pracy w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI

REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI REGULAMIN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W KOWALI Zatwierdzony dnia..30 marca 2004r... REGULAMIN PRACY Rozdział I: Przepisy wstępne 1 Regulamin ustala organizację i porządek w procesie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie

ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku. w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie ZARZĄDZENIE Nr 114/09 Burmistrza Halinowa z dnia 04 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie Na podstawie art.104 2 Kodeksu pracy, art.42 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Załącznik do zarządzenia Nr 14/2016 z dnia 16.11.2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy REGULAMIN PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Spis treści: Str. I. Przepisy wstępne ( 1-4)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY

REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY REGULAMIN PRACY I PŁACY BIURA STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNE KASZUBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem, ustala organizację i zasady funkcjonowania Biura, ramowy

Bardziej szczegółowo