PGE/DPT/BIOM/05/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE/DPT/BIOM/05/2015"

Transkrypt

1 Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/05/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawy biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy w ilości Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. Rogowiec, lipiec 2015 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: , NIP , Kapitał zakładowy: zł Kapitał wpłacony: zł Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. VI O. Warszawa, Nr

2 1. Dane dotyczące Organizatora postępowania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Adres: ul. Mysia 2, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS: Nr Kapitał zakładowy: zł. Kapitał wpłacony: zł. NIP: ( Zamawiający ) Postępowanie zakupowe, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ ) oznaczone jest znakiem: PGE/DPT/BIOM/05/2015 Oferent powinien powoływać się na ww. znak, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania, powinny być kierowane zgodnie z pkt. 8 lub na poniższy adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych ul. Instalacyjna Rogowiec 2. Informacje wstępne 2.1. Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Biomasa nieleśna w formie peletów ze słomy (dalej Biomasa ) zagęszczona Biomasa w kształcie walca z nieregularnymi końcami o długości (L) 5 50 mm i średnicy (D) 5 13 mm, wytwarzana przez prasowanie rozdrobnionej słomy GK PGE S.A. Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa Elektrownia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole Oferent osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia na dostawy Biomasy i która złoży ofertę na wykonanie Zamówienia Organizator Postępowania Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Postępowania, o którym mowa w pkt. 1 SIWZ PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Postępowanie postępowanie prowadzone przez Organizatora Postępowania na podstawie Specyfikacji Sprzedający podmiot, który zawrze z Kupującym Umowę zakupową w sprawie wykonania Zamówienia lub części Zamówienia Umowa zakupowa zawarta w wyniku przeprowadzonego Postępowania umowa odpłatna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. (dalej: Umowa) Zamówienie zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w pkt. 3 SIWZ Zarządzający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa, ul. Mysia 2, upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Kupującego Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Kupujący w Umowie zakupowej, zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odstąpienia od odbioru zakontraktowanej Biomasy w przypadku powstania sytuacji szczególnych, które groziłyby dla Elektrowni rażącą stratą z tytułu spalania Biomasy, spowodowaną np. zmianą prawa w zakresie wytwarzania energii w OZE, znacznym 2

3 spadkiem cen praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO 2, odmową wydania zielonych certyfikatów przez URE, ograniczeniem produkcji energii elektrycznej w Elektrowni, bądź inną niezależną od Kupującego/Elektrowni przyczyną uniemożliwiającą spalanie Biomasy w Elektrowni Organizator Postępowania przeprowadzi dogrywkę w formie aukcji elektronicznej oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie dialogu z Oferentem Ogłoszenie o zamówieniu oraz komplet dokumentów dostępne są na stronach internetowych: Organizatora Postępowania oraz Kupującego W uzasadnionych przypadkach Organizator Postępowania może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ Dokonaną zmianę SIWZ Organizator Postępowania niezwłocznie zamieszcza na stronach internetowych wymienionych w pkt SIWZ, a Oferent zobowiązany jest do sprawdzenia aktualności posiadanej wersji SIWZ przed terminem złożenia przez niego oferty. 3. Opis Przedmiotu Zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie ) są dostawy w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r Mg (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy Mg) biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy przeznaczonej do spalania w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole o charakterystyce i właściwościach określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Dane techniczne: zakres wymagań technicznych (parametry fizyko-chemiczne), jakie powinna posiadać Biomasa oraz uogólniony (wstępny) harmonogram dostaw przedstawiono w Załączniku Nr 2 do SIWZ Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości Biomasy, niż wynika to ze złożonej oferty Organizator Postępowania, przy tworzeniu Miesięcznych Harmonogramów Dostaw Biomasy, o których mowa w Załączniku nr 3 do SIWZ, zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego podziału zamówionej ilości Biomasy na poszczególne miesiące dostaw Organizator Postępowania dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Opis części zamówienia Oferent może złożyć ofertę częściową przy czym nie może być ona mniejsza niż Mg (słownie: cztery tysiące pięćset Mg). Uwaga: Zastrzega się, że w ciągu jednej doby Biomasa dostarczana będzie co najmniej 2 samochodami a ponadto minimalna ilość Biomasy dostarczana w okresie dekady danego miesiąca nie może być mniejsza niż 150 Mg. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Informacje o zamówieniach uzupełniających Organizator Postępowania nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3

4 7. Termin, miejsce oraz sposób wykonania Zamówienia 7.1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. zgodnie z uogólnionym (wstępnym) harmonogramem dostaw przedstawionym w Załączniku Nr 2 do SIWZ Miejsce realizacji Zamówienia (Miejsce Dostawy): na warunkach DDP budynek rozładunkowy instalacji bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 lub plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Brzezie k. Opola Sprzedający bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu do Miejsca Dostawy Biomasy i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne Szczegółowe wymagania dotyczące warunków dostaw Biomasy przedstawione zostały w Załączniku Nr 2 oraz Załączniku Nr 3 do SIWZ. 8. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Umowy zakupowej Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację Umowy zakupowej Z postępowania o zamówienie Organizator Postępowania może wykluczyć Oferentów: którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od zawarcia Umowy na dostawy biomasy z którąkolwiek ze Spółek GK PGE; którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez którąkolwiek ze Spółek GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością; którzy znajdują się w sporze z Organizatorem Postępowania lub PGE GIEK S.A. lub Spółką GK PGE, w szczególności jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych, wykonywanych przez danego Oferenta na rzecz Spółki GK PGE; których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku, do których wszczęto postępowania upadłościowe, likwidacyjne lub naprawcze; których oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa; którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu, określonych przez Organizatora Postępowania; którzy nie dają rękojmi należytego wykonania Umowy zakupowej z uwagi na prowadzone przeciwko nim lub członkom organów spółki Oferenta postępowania o popełnienie przestępstwa Organizator Postępowania dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w Postępowania na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 9 SIWZ. Oferenci, którzy nie spełnią obowiązujących warunków zostaną przez Organizatora Postępowania wykluczeni z Postępowania. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Wymagane dokumenty powinny być dostarczone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem: 9.1. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt SIWZ: Wykaz sporządzony w oparciu o Załącznik Nr 4 do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności 4

5 jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt SIWZ: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Sprzedający nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; UWAGA: W przypadku braku aktualnych zaświadczeń, o których mowa powyżej, dopuszcza się przedstawienie ostatnio posiadanych zaświadczeń lub stosownego oświadczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty Sprzedający przedłoży aktualne dokumenty przed podpisaniem Umowy zakupowej sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w punkcie 8.2. SIWZ, Oferent złoży oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oferent może zwrócić się do Organizatora postępowania o wyjaśnienie treści SIWZ. Organizator Postępowania niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Organizatora Postępowania na mniej niż 3 dni przez terminem zakończenia składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizatora Postępowania zostanie przekazana Oferentom, którzy złożyli zapytanie oraz zostanie zamieszczona bez ujawniania źródła zapytania na stronach internetowych: Organizatora Postępowania oraz Kupującego Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Organizator Postępowania i Oferent przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie *.pdf do poczty ) Jeżeli Organizator Postępowania lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, wówczas druga strona niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, a oryginały tak przekazanych dokumentów powinny być niezwłocznie dostarczone do Organizatora Postępowania. 5

6 10.5. Oferenci w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji drogą elektroniczną posługują się tylko adresami podanymi w pkt. 11. SIWZ Organizator Postępowania nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyjaśnienia udzielone Oferentom przez inne osoby, niż uprawnione do kontaktowania się z Oferentami w jego imieniu, wskazane w pkt. 11. SIWZ. 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami. Osoby działające w imieniu Organizatora Postępowania, uprawnione do kontaktów z Oferentami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów SIWZ: w sprawach technicznych: Stanisław Zachmost, nr. tel lub w sprawach organizacyjnych i formalno-prawnych: Bartłomiej Królikowski, nr. tel lub Wymagania dotyczące wadium Organizator Postępowania żąda od Oferenta wniesienia wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Oferent, który nie wniesie wadium przed terminem składania ofert zostanie przez Organizatora Postępowania wykluczony z Postępowania Organizator Postępowania określa kwotę wadium w wysokości brutto PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100) Oferent wnosi wadium w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Kupującego wskazany w pkt SIWZ Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być dostarczony do siedziby Organizatora Postepowania (osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera) w oddzielnej kopercie zaadresowanej jak opakowanie zewnętrzne oferty, z dopiskiem Nazwa Oferenta, Nr REGON, Wadium Postępowanie Nr PGE/DPT/BIOM/05/2015 w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2015 r. do godz Wadium Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy Kupującego: Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. II Oddział Opole Nr rachunku bankowego: PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole; Brzezie k. Opola. Z dopiskiem: Nazwa Oferenta, Nr REGON, Wadium Postępowanie Nr PGE/DPT/BIOM/05/ Kupujący na dyspozycje Organizatora Postępowania zwróci niezwłocznie wadium Oferentowi, jeżeli: unieważniono Postępowanie, oferta nie została przyjęta, oferta została przyjęta, a po podpisaniu Umowy zakupowej Oferent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zakupowej, Oferent, przed upływem terminu składania ofert, wycofał ofertę, Oferent został wykluczony, upłynął termin związania ofertą Wniesione przez Oferenta wadium zostanie mu zwrócone w wysokości w jakiej zostało wniesione, przy czym Oferent zobowiązuje się nie dochodzić odsetek za opóźnienie w zwrocie wadium przez Kupującego Kupujący zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie wniósł w oznaczonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej. 6

7 13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zakupowej Tytułem wykonania przez Sprzedającego wszystkich warunków wynikających z Umowy, Sprzedający, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 1% szacunkowej wartości brutto Umowy Sprzedający może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową oraz płatną na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Bełchatów. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa będzie sporządzona i będzie interpretowana z prawem obowiązującym w Polsce. Oryginał gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Sprzedający dostarczy Zarządzającemu Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi od dnia zawarcia Umowy do 30 dnia roboczego (włącznie) od daty zakończenia obowiązywania Umowy (za dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy w Polsce) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 30 dni roboczych od daty upływu terminu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, jeżeli środki pieniężne wniesione przez Sprzedającego zostaną przez Kupującego zdeponowane na oprocentowanym rachunku bankowym bądź przy wykorzystaniu innego instrumentu finansowego, a wysokość odsetek będzie równa wysokości odsetek lub innych przysporzeń uzyskanych przez Kupującego, pomniejszonych o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy W przypadku braku wniesienia przez Sprzedającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej zgodnie z pkt i Kupującemu przysługiwać będzie prawo potrącenia 10% wynagrodzenia Sprzedającego wynikającego z wymagalnych do zapłaty faktur VAT, aż do osiągnięcia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej Sprzedający wpłaca przelewem na rachunek bankowy Kupującego: Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. II Oddział Opole. Nr rachunku bankowego: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole; Brzezie k. Opola Z dopiskiem: Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej Nr Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert Organizator postępowania przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą Oferent może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy. 15. Opis sposobu przygotowania ofert Każdy Oferent składa jedną ofertę. Oferta nie może być mniejsza niż określono w pkt. 4 SIWZ. 7

8 15.2. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta, nazwę Zamówienia, wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, podpisy osób upoważnionych zgodnie z reprezentacją, miejsce i datę sporządzenia oferty Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny pismem komputerowym, maszynowym bądź odręcznym wyłącznie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Oferenta musi być podpisany przez osoby należycie upełnomocnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Oferent dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie (nie dotyczy wadium) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku Postępowania Oferta musi zawierać następujące dokumenty: wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiący Formularz ofertowy, parafowany Załącznik Nr 2 do SIWZ, parafowany (każda strona oddzielnie) przez Oferenta Wzór Umowy zakupowej Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z jego załącznikami, wypełnione i podpisane Załączniki Nr 4 i 5 do SIWZ, dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ wraz z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestracyjnego, dokument potwierdzający wniesienie wadium Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki Biomasy należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza ofertowego, o ile nie można ich umieścić w Formularzu ofertowym Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Opakowanie oferty Wymaga się, aby oferta była opakowana i dostarczona w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania Opakowanie oferty powinno zawierać adres Oferenta, umożliwiający zwrot oferty, w przypadku zmiany lub wycofania oferty przez terminem otwarcia lub w przypadku złożenia jej po terminie Zmiana lub wycofanie oferty: Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć napisem WYCOFANIE. 8

9 16. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Organizatora Postępowania: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych ul. Instalacyjna 2; Rogowiec II piętro, pokój nr 62 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na dostawy Biomasy do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/05/ Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 14 września 2015 r. do godz W przypadku składania ofert drogą pocztową, kurierem decyduje data i godzina wpływu przesyłki do Organizatora Postępowania. 17. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w ciągu trzech dni od daty upływu terminu składania ofert Otwarcie ofert dokonane zostanie przez Organizatora Postępowania bez udziału Oferentów. 18. Sposób obliczania ceny W Formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ) należy podać cenę netto za jednostkę energii chemicznej Biomasy [PLN/GJ] wraz z transportem Biomasy do Miejsca Realizacji Zamówienia określonego w pkt SIWZ Wartość netto oferty oraz oferowana cena jednostkowa Biomasy muszą być podane liczbą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością lub ceną podaną liczbą i słownie za prawidłową uznaje się wartość lub cenę podaną słownie W zaoferowanej cenie realizacji Zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki (z wyjątkiem VAT), cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 19. Opis kryteriów, którymi Organizator Postępowania będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty jedynym kryterium jej oceny będzie cena netto za jednostkę energii zawartej w Biomasie w stanie roboczym w PLN/GJ dostarczonej do Miejsca Realizacji Zamówienia określonego w pkt SIWZ Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do podziału zamawianej ilości Biomasy pomiędzy kilku Oferentów W przypadku, gdy zamówienie udzielone zostanie kilku Oferentom, ilość dostarczanej przez nich Biomasy ustalona zostanie na podstawie zaoferowanej przez nich ilości i ceny jednostkowej Biomasy Organizator postępowania zastrzega prawo do zakupu zarówno większej jak i mniejszej ilości Biomasy niż ilości określone w pkt. 4 SIWZ. 20. Zasady badania ofert, którymi Organizator Postępowania będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty W toku badania i oceny złożonych ofert, Organizator Postępowania może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Organizator postępowania odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień dotyczących jego oferty lub jej nie uzupełnił w terminie oznaczonym przez Organizatora Postępowania Organizator Postępowania może zażądać od Oferenta bezpłatnej próbki Biomasy w ilości ok. 5 kg w celu potwierdzenia wymaganych parametrów Organizator postępowania może wykluczyć Oferenta nie spełniającego warunków udziału w Postępowaniu wynikających z pkt. 8 SIWZ. 9

10 20.5. Organizator Postępowania odrzuci ofertę, która nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Organizator Postępowania odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie wpłacił w wymaganym terminie wadium określonego w pkt. 12 SIWZ Organizator postępowania poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i inne oczywiste omyłki oraz niezwłocznie zawiadomi o tym właściwego Oferenta w celu potwierdzenia naniesionych poprawek Organizator postępowania odrzuci ofertę, w której Oferent nie poprawił omyłek lub nie wyraził zgody na ich poprawienie w terminie wyznaczonym przez Organizatora Postępowania Organizator Postępowania udzieli Zamówienia tym Oferentom, których oferty będą odpowiadać zasadom i wymaganiom określonym w SIWZ i będą zawierały najniższą cenę netto za jednostkę energii zawartej w Biomasie [PLN/GJ]. W przypadku złożenia ofert częściowych, zostaną wybrane oferty spełniające wymagania SIWZ, które kolejno uzyskały najniższe ceny jednostkowe, aż do pokrycia pełnego zapotrzebowania ilościowego na Biomasę W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Organizator Postępowania przeprowadzi aukcję elektroniczną w oparciu o regułę zniżkowej aukcji dynamicznej, podczas której Oferenci obniżając cenę jednostkową oferowanej przez nich Biomasy poprawiają swoje miejsce w rankingu. Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie dialogu z Oferentami W aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena jednostkowa netto za energię zawartą w Biomasie [PLN/GJ] dla danej ilości Biomasy przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Oferenta. Warunki udziału w aukcji elektronicznej przekazane zostaną Oferentom przez operatora aukcji elektronicznej. W czasie aukcji elektronicznej dopuszcza się możliwość zmiany ilości Biomasy oferowanej dotychczas przez Oferenta Warunkiem przyjęcia oferty złożonej przez Oferenta podczas aukcji elektronicznej jest przekazanie do operatora aukcji elektronicznej potwierdzenia zawierającego ilość i cenę jednostkową Biomasy. W przypadku braku takiego potwierdzenia Oferent może zostać wykluczony z Postępowania. W przypadku Oferentów, którzy nie dokonali w trakcie aukcji elektronicznej postąpienia, Organizator Postępowania może uznać za ostateczną ofertę pierwotną złożoną przez Oferenta w wersji papierowej Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy zakupowej w sprawie Zamówienia, Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 21. Wymagania stawiane Sprzedającym Sprzedający oraz osoby dostarczające Biomasę na zlecenie Sprzedającego zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących na terenie Elektrowni wszelkich przepisów BHP i ppoż Sprzedający odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami na terenie Elektrowni Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Elektrowni przez osoby dostarczające Biomasę na zlecenie Sprzedającego. 22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy zakupowej w sprawie zamówienia Po zakończeniu Postępowania Organizator Postępowania poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Ponadto Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany o zawarciu Umowy zakupowej z Kupującym. 10

11 22.2. W przypadku, gdy dojdzie do skutecznego zawarcia Umowy zakupowej z Kupującym, Oferent zobowiązany jest posiadać wymagane stosownymi przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi zgody bądź pozwolenia właściwych organów. Przed podpisaniem Umowy zakupowej, Oferent obowiązany jest bez dodatkowego wezwania takowe zgody lub pozwolenia przekazać Zarządzającemu. Stanowić będą one dodatkowe załączniki do Umowy zakupowej Oferent, gdy dojdzie do skutecznego zawarcia Umowy zakupowej, przed rozpoczęciem realizacji dostaw Biomasy zobowiązany jest przekazać do Organizatora Postępowania Świadectwo Jakości Biomasy, tj. dokument identyfikujący rodzaj Biomasy i jej producenta, właściwości fizyczne i chemiczne (w zakresie parametrów określonych w pkt. 1 lit a) i b) Załącznika Nr 2 do SIWZ) oraz jej gęstość nasypową. 23. Treść Umowy zakupowej w sprawie Zamówienia Postanowienia Umowy przewidzianej do zawarcia z Oferentem zamieszczone zostały we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo zmian postanowień Umowy (której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ), jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć do czasu zawarcia Umowy. 24. Unieważnienie Postępowania. Organizator Postepowania zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. 25. Zachowanie poufności. Organizator Postępowania informuje o możliwości zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę handlową Oferenta, w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oświadczenie takie opracowuje, podpisuje Oferent i stanowi ono Załącznik do oferty. 26. Postanowienia dodatkowe. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 27. Załączniki: Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy na dostawy Biomasy do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Załącznik Nr 2 Zakres wymagań technicznych Biomasy i harmonogram dostaw, Załącznik Nr 3 Wzór Umowy zakupowej PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Załącznik Nr 4 Doświadczenie zawodowe Sprzedającego, Załącznik Nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu. 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 25/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic

ISTOTNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej i węzłów grupowych na terenie Skierniewic Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa II.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ L.dz.D/1376/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAOPTRZENIE DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ Sprawa nr 3/2015/ZP (zamówienie publiczne o wartości poniżej 207.000 EURO) Zatwierdzam: Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO RIG 271.06.2012.BR PROJEKT SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY Gmina Kłecko ul. Dworcowa 14 tel.: 061 4270125 fax: 061 4270221 Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postęp.: 30/210/DM/2014 OBSŁUGA BANKOWA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU SP. Z O.O

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe) Zadanie: Sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Częstochowa

Bardziej szczegółowo