PGE/DPT/BIOM/05/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PGE/DPT/BIOM/05/2015"

Transkrypt

1 Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/05/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawy biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy w ilości Mg dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. Rogowiec, lipiec 2015 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: , NIP , Kapitał zakładowy: zł Kapitał wpłacony: zł Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. VI O. Warszawa, Nr

2 1. Dane dotyczące Organizatora postępowania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Adres: ul. Mysia 2, Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS: Nr Kapitał zakładowy: zł. Kapitał wpłacony: zł. NIP: ( Zamawiający ) Postępowanie zakupowe, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ ) oznaczone jest znakiem: PGE/DPT/BIOM/05/2015 Oferent powinien powoływać się na ww. znak, a wszelka korespondencja, w tym ewentualne zapytania, powinny być kierowane zgodnie z pkt. 8 lub na poniższy adres: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych ul. Instalacyjna Rogowiec 2. Informacje wstępne 2.1. Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Biomasa nieleśna w formie peletów ze słomy (dalej Biomasa ) zagęszczona Biomasa w kształcie walca z nieregularnymi końcami o długości (L) 5 50 mm i średnicy (D) 5 13 mm, wytwarzana przez prasowanie rozdrobnionej słomy GK PGE S.A. Grupa Kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bełchatów, ul. Węglowa Elektrownia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole Oferent osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia na dostawy Biomasy i która złoży ofertę na wykonanie Zamówienia Organizator Postępowania Komórka organizacyjna odpowiedzialna za wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Postępowania, o którym mowa w pkt. 1 SIWZ PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A Postępowanie postępowanie prowadzone przez Organizatora Postępowania na podstawie Specyfikacji Sprzedający podmiot, który zawrze z Kupującym Umowę zakupową w sprawie wykonania Zamówienia lub części Zamówienia Umowa zakupowa zawarta w wyniku przeprowadzonego Postępowania umowa odpłatna pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. (dalej: Umowa) Zamówienie zamówienie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w pkt. 3 SIWZ Zarządzający PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Warszawa, ul. Mysia 2, upoważniona do działania w imieniu i na rzecz Kupującego Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Kupujący w Umowie zakupowej, zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odstąpienia od odbioru zakontraktowanej Biomasy w przypadku powstania sytuacji szczególnych, które groziłyby dla Elektrowni rażącą stratą z tytułu spalania Biomasy, spowodowaną np. zmianą prawa w zakresie wytwarzania energii w OZE, znacznym 2

3 spadkiem cen praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO 2, odmową wydania zielonych certyfikatów przez URE, ograniczeniem produkcji energii elektrycznej w Elektrowni, bądź inną niezależną od Kupującego/Elektrowni przyczyną uniemożliwiającą spalanie Biomasy w Elektrowni Organizator Postępowania przeprowadzi dogrywkę w formie aukcji elektronicznej oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie dialogu z Oferentem Ogłoszenie o zamówieniu oraz komplet dokumentów dostępne są na stronach internetowych: Organizatora Postępowania oraz Kupującego W uzasadnionych przypadkach Organizator Postępowania może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ Dokonaną zmianę SIWZ Organizator Postępowania niezwłocznie zamieszcza na stronach internetowych wymienionych w pkt SIWZ, a Oferent zobowiązany jest do sprawdzenia aktualności posiadanej wersji SIWZ przed terminem złożenia przez niego oferty. 3. Opis Przedmiotu Zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia (dalej Zamówienie ) są dostawy w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r Mg (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy Mg) biomasy nieleśnej w formie peletów ze słomy przeznaczonej do spalania w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole o charakterystyce i właściwościach określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Dane techniczne: zakres wymagań technicznych (parametry fizyko-chemiczne), jakie powinna posiadać Biomasa oraz uogólniony (wstępny) harmonogram dostaw przedstawiono w Załączniku Nr 2 do SIWZ Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do zamówienia mniejszej ilości Biomasy, niż wynika to ze złożonej oferty Organizator Postępowania, przy tworzeniu Miesięcznych Harmonogramów Dostaw Biomasy, o których mowa w Załączniku nr 3 do SIWZ, zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego podziału zamówionej ilości Biomasy na poszczególne miesiące dostaw Organizator Postępowania dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Opis części zamówienia Oferent może złożyć ofertę częściową przy czym nie może być ona mniejsza niż Mg (słownie: cztery tysiące pięćset Mg). Uwaga: Zastrzega się, że w ciągu jednej doby Biomasa dostarczana będzie co najmniej 2 samochodami a ponadto minimalna ilość Biomasy dostarczana w okresie dekady danego miesiąca nie może być mniejsza niż 150 Mg. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Informacje o zamówieniach uzupełniających Organizator Postępowania nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3

4 7. Termin, miejsce oraz sposób wykonania Zamówienia 7.1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. zgodnie z uogólnionym (wstępnym) harmonogramem dostaw przedstawionym w Załączniku Nr 2 do SIWZ Miejsce realizacji Zamówienia (Miejsce Dostawy): na warunkach DDP budynek rozładunkowy instalacji bezpośredniego podawania biomasy do kotła nr 2 lub plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Brzezie k. Opola Sprzedający bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu do Miejsca Dostawy Biomasy i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne Szczegółowe wymagania dotyczące warunków dostaw Biomasy przedstawione zostały w Załączniku Nr 2 oraz Załączniku Nr 3 do SIWZ. 8. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Umowy zakupowej Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację Umowy zakupowej Z postępowania o zamówienie Organizator Postępowania może wykluczyć Oferentów: którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od zawarcia Umowy na dostawy biomasy z którąkolwiek ze Spółek GK PGE; którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez którąkolwiek ze Spółek GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością; którzy znajdują się w sporze z Organizatorem Postępowania lub PGE GIEK S.A. lub Spółką GK PGE, w szczególności jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych, wykonywanych przez danego Oferenta na rzecz Spółki GK PGE; których upadłość bądź likwidację ogłoszono lub w stosunku, do których wszczęto postępowania upadłościowe, likwidacyjne lub naprawcze; których oferta jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa; którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu, określonych przez Organizatora Postępowania; którzy nie dają rękojmi należytego wykonania Umowy zakupowej z uwagi na prowadzone przeciwko nim lub członkom organów spółki Oferenta postępowania o popełnienie przestępstwa Organizator Postępowania dokona oceny spełnienia przez Oferentów warunków udziału w Postępowania na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 9 SIWZ. Oferenci, którzy nie spełnią obowiązujących warunków zostaną przez Organizatora Postępowania wykluczeni z Postępowania. 9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Wymagane dokumenty powinny być dostarczone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Oferenta za zgodność z oryginałem: 9.1. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt SIWZ: Wykaz sporządzony w oparciu o Załącznik Nr 4 do SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności 4

5 jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich ilości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających wykonanie dostaw W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w pkt SIWZ: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Sprzedający nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; UWAGA: W przypadku braku aktualnych zaświadczeń, o których mowa powyżej, dopuszcza się przedstawienie ostatnio posiadanych zaświadczeń lub stosownego oświadczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty Sprzedający przedłoży aktualne dokumenty przed podpisaniem Umowy zakupowej sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; polisę lub inny dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w punkcie 8.2. SIWZ, Oferent złoży oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 5 do SIWZ). 10. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oferent może zwrócić się do Organizatora postępowania o wyjaśnienie treści SIWZ. Organizator Postępowania niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Organizatora Postępowania na mniej niż 3 dni przez terminem zakończenia składania ofert Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Organizatora Postępowania zostanie przekazana Oferentom, którzy złożyli zapytanie oraz zostanie zamieszczona bez ujawniania źródła zapytania na stronach internetowych: Organizatora Postępowania oraz Kupującego Oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Organizator Postępowania i Oferent przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie *.pdf do poczty ) Jeżeli Organizator Postępowania lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, wówczas druga strona niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, a oryginały tak przekazanych dokumentów powinny być niezwłocznie dostarczone do Organizatora Postępowania. 5

6 10.5. Oferenci w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji drogą elektroniczną posługują się tylko adresami podanymi w pkt. 11. SIWZ Organizator Postępowania nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyjaśnienia udzielone Oferentom przez inne osoby, niż uprawnione do kontaktowania się z Oferentami w jego imieniu, wskazane w pkt. 11. SIWZ. 11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami. Osoby działające w imieniu Organizatora Postępowania, uprawnione do kontaktów z Oferentami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów SIWZ: w sprawach technicznych: Stanisław Zachmost, nr. tel lub w sprawach organizacyjnych i formalno-prawnych: Bartłomiej Królikowski, nr. tel lub Wymagania dotyczące wadium Organizator Postępowania żąda od Oferenta wniesienia wadium Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Oferent, który nie wniesie wadium przed terminem składania ofert zostanie przez Organizatora Postępowania wykluczony z Postępowania Organizator Postępowania określa kwotę wadium w wysokości brutto PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy i 00/100) Oferent wnosi wadium w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy Kupującego wskazany w pkt SIWZ Dokument potwierdzający wniesienie wadium musi być dostarczony do siedziby Organizatora Postepowania (osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera) w oddzielnej kopercie zaadresowanej jak opakowanie zewnętrzne oferty, z dopiskiem Nazwa Oferenta, Nr REGON, Wadium Postępowanie Nr PGE/DPT/BIOM/05/2015 w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2015 r. do godz Wadium Oferent wpłaca przelewem na rachunek bankowy Kupującego: Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. II Oddział Opole Nr rachunku bankowego: PGE GIEK S.A. Oddział Elektrownia Opole; Brzezie k. Opola. Z dopiskiem: Nazwa Oferenta, Nr REGON, Wadium Postępowanie Nr PGE/DPT/BIOM/05/ Kupujący na dyspozycje Organizatora Postępowania zwróci niezwłocznie wadium Oferentowi, jeżeli: unieważniono Postępowanie, oferta nie została przyjęta, oferta została przyjęta, a po podpisaniu Umowy zakupowej Oferent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zakupowej, Oferent, przed upływem terminu składania ofert, wycofał ofertę, Oferent został wykluczony, upłynął termin związania ofertą Wniesione przez Oferenta wadium zostanie mu zwrócone w wysokości w jakiej zostało wniesione, przy czym Oferent zobowiązuje się nie dochodzić odsetek za opóźnienie w zwrocie wadium przez Kupującego Kupujący zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana: uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie wniósł w oznaczonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej. 6

7 13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zakupowej Tytułem wykonania przez Sprzedającego wszystkich warunków wynikających z Umowy, Sprzedający, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 1% szacunkowej wartości brutto Umowy Sprzedający może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej będzie gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową oraz płatną na pierwsze żądanie i powinno być wystawione na PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Bełchatów. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa będzie sporządzona i będzie interpretowana z prawem obowiązującym w Polsce. Oryginał gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej Sprzedający dostarczy Zarządzającemu Okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi od dnia zawarcia Umowy do 30 dnia roboczego (włącznie) od daty zakończenia obowiązywania Umowy (za dzień roboczy rozumie się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy w Polsce) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 30 dni roboczych od daty upływu terminu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, jeżeli środki pieniężne wniesione przez Sprzedającego zostaną przez Kupującego zdeponowane na oprocentowanym rachunku bankowym bądź przy wykorzystaniu innego instrumentu finansowego, a wysokość odsetek będzie równa wysokości odsetek lub innych przysporzeń uzyskanych przez Kupującego, pomniejszonych o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy W przypadku braku wniesienia przez Sprzedającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej zgodnie z pkt i Kupującemu przysługiwać będzie prawo potrącenia 10% wynagrodzenia Sprzedającego wynikającego z wymagalnych do zapłaty faktur VAT, aż do osiągnięcia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej Sprzedający wpłaca przelewem na rachunek bankowy Kupującego: Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. II Oddział Opole. Nr rachunku bankowego: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole; Brzezie k. Opola Z dopiskiem: Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zakupowej Nr Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert Organizator postępowania przed upływem terminu związania ofertą może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą Oferent może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy. 15. Opis sposobu przygotowania ofert Każdy Oferent składa jedną ofertę. Oferta nie może być mniejsza niż określono w pkt. 4 SIWZ. 7

8 15.2. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres Oferenta, nazwę Zamówienia, wykaz składanych oświadczeń i dokumentów, podpisy osób upoważnionych zgodnie z reprezentacją, miejsce i datę sporządzenia oferty Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny pismem komputerowym, maszynowym bądź odręcznym wyłącznie na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, pod rygorem odrzucenia złożonej oferty Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Oferenta musi być podpisany przez osoby należycie upełnomocnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się aby Oferent dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie (nie dotyczy wadium) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku Postępowania Oferta musi zawierać następujące dokumenty: wypełniony i podpisany Załącznik Nr 1 do SIWZ stanowiący Formularz ofertowy, parafowany Załącznik Nr 2 do SIWZ, parafowany (każda strona oddzielnie) przez Oferenta Wzór Umowy zakupowej Załącznik Nr 3 do SIWZ wraz z jego załącznikami, wypełnione i podpisane Załączniki Nr 4 i 5 do SIWZ, dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ wraz z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestracyjnego, dokument potwierdzający wniesienie wadium Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunków i zasad wysyłki Biomasy należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza ofertowego, o ile nie można ich umieścić w Formularzu ofertowym Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Opakowanie oferty Wymaga się, aby oferta była opakowana i dostarczona w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania Opakowanie oferty powinno zawierać adres Oferenta, umożliwiający zwrot oferty, w przypadku zmiany lub wycofania oferty przez terminem otwarcia lub w przypadku złożenia jej po terminie Zmiana lub wycofanie oferty: Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć napisem WYCOFANIE. 8

9 16. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać osobiście lub przesłać na adres Organizatora Postępowania: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych ul. Instalacyjna 2; Rogowiec II piętro, pokój nr 62 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na dostawy Biomasy do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/05/ Termin składania ofert: najpóźniej do dnia 14 września 2015 r. do godz W przypadku składania ofert drogą pocztową, kurierem decyduje data i godzina wpływu przesyłki do Organizatora Postępowania. 17. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w ciągu trzech dni od daty upływu terminu składania ofert Otwarcie ofert dokonane zostanie przez Organizatora Postępowania bez udziału Oferentów. 18. Sposób obliczania ceny W Formularzu ofertowym (stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ) należy podać cenę netto za jednostkę energii chemicznej Biomasy [PLN/GJ] wraz z transportem Biomasy do Miejsca Realizacji Zamówienia określonego w pkt SIWZ Wartość netto oferty oraz oferowana cena jednostkowa Biomasy muszą być podane liczbą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością lub ceną podaną liczbą i słownie za prawidłową uznaje się wartość lub cenę podaną słownie W zaoferowanej cenie realizacji Zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki (z wyjątkiem VAT), cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 19. Opis kryteriów, którymi Organizator Postępowania będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Przy wyborze oferty jedynym kryterium jej oceny będzie cena netto za jednostkę energii zawartej w Biomasie w stanie roboczym w PLN/GJ dostarczonej do Miejsca Realizacji Zamówienia określonego w pkt SIWZ Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do podziału zamawianej ilości Biomasy pomiędzy kilku Oferentów W przypadku, gdy zamówienie udzielone zostanie kilku Oferentom, ilość dostarczanej przez nich Biomasy ustalona zostanie na podstawie zaoferowanej przez nich ilości i ceny jednostkowej Biomasy Organizator postępowania zastrzega prawo do zakupu zarówno większej jak i mniejszej ilości Biomasy niż ilości określone w pkt. 4 SIWZ. 20. Zasady badania ofert, którymi Organizator Postępowania będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty W toku badania i oceny złożonych ofert, Organizator Postępowania może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Organizator postępowania odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień dotyczących jego oferty lub jej nie uzupełnił w terminie oznaczonym przez Organizatora Postępowania Organizator Postępowania może zażądać od Oferenta bezpłatnej próbki Biomasy w ilości ok. 5 kg w celu potwierdzenia wymaganych parametrów Organizator postępowania może wykluczyć Oferenta nie spełniającego warunków udziału w Postępowaniu wynikających z pkt. 8 SIWZ. 9

10 20.5. Organizator Postępowania odrzuci ofertę, która nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ Organizator Postępowania odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie wpłacił w wymaganym terminie wadium określonego w pkt. 12 SIWZ Organizator postępowania poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i inne oczywiste omyłki oraz niezwłocznie zawiadomi o tym właściwego Oferenta w celu potwierdzenia naniesionych poprawek Organizator postępowania odrzuci ofertę, w której Oferent nie poprawił omyłek lub nie wyraził zgody na ich poprawienie w terminie wyznaczonym przez Organizatora Postępowania Organizator Postępowania udzieli Zamówienia tym Oferentom, których oferty będą odpowiadać zasadom i wymaganiom określonym w SIWZ i będą zawierały najniższą cenę netto za jednostkę energii zawartej w Biomasie [PLN/GJ]. W przypadku złożenia ofert częściowych, zostaną wybrane oferty spełniające wymagania SIWZ, które kolejno uzyskały najniższe ceny jednostkowe, aż do pokrycia pełnego zapotrzebowania ilościowego na Biomasę W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Organizator Postępowania przeprowadzi aukcję elektroniczną w oparciu o regułę zniżkowej aukcji dynamicznej, podczas której Oferenci obniżając cenę jednostkową oferowanej przez nich Biomasy poprawiają swoje miejsce w rankingu. Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie dialogu z Oferentami W aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena jednostkowa netto za energię zawartą w Biomasie [PLN/GJ] dla danej ilości Biomasy przy zachowaniu pozostałych danych z oferty Oferenta. Warunki udziału w aukcji elektronicznej przekazane zostaną Oferentom przez operatora aukcji elektronicznej. W czasie aukcji elektronicznej dopuszcza się możliwość zmiany ilości Biomasy oferowanej dotychczas przez Oferenta Warunkiem przyjęcia oferty złożonej przez Oferenta podczas aukcji elektronicznej jest przekazanie do operatora aukcji elektronicznej potwierdzenia zawierającego ilość i cenę jednostkową Biomasy. W przypadku braku takiego potwierdzenia Oferent może zostać wykluczony z Postępowania. W przypadku Oferentów, którzy nie dokonali w trakcie aukcji elektronicznej postąpienia, Organizator Postępowania może uznać za ostateczną ofertę pierwotną złożoną przez Oferenta w wersji papierowej Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy zakupowej w sprawie Zamówienia, Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 21. Wymagania stawiane Sprzedającym Sprzedający oraz osoby dostarczające Biomasę na zlecenie Sprzedającego zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących na terenie Elektrowni wszelkich przepisów BHP i ppoż Sprzedający odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami na terenie Elektrowni Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Elektrowni przez osoby dostarczające Biomasę na zlecenie Sprzedającego. 22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy zakupowej w sprawie zamówienia Po zakończeniu Postępowania Organizator Postępowania poinformuje Oferentów o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Ponadto Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany o zawarciu Umowy zakupowej z Kupującym. 10

11 22.2. W przypadku, gdy dojdzie do skutecznego zawarcia Umowy zakupowej z Kupującym, Oferent zobowiązany jest posiadać wymagane stosownymi przepisami prawa bądź aktami wewnętrznymi zgody bądź pozwolenia właściwych organów. Przed podpisaniem Umowy zakupowej, Oferent obowiązany jest bez dodatkowego wezwania takowe zgody lub pozwolenia przekazać Zarządzającemu. Stanowić będą one dodatkowe załączniki do Umowy zakupowej Oferent, gdy dojdzie do skutecznego zawarcia Umowy zakupowej, przed rozpoczęciem realizacji dostaw Biomasy zobowiązany jest przekazać do Organizatora Postępowania Świadectwo Jakości Biomasy, tj. dokument identyfikujący rodzaj Biomasy i jej producenta, właściwości fizyczne i chemiczne (w zakresie parametrów określonych w pkt. 1 lit a) i b) Załącznika Nr 2 do SIWZ) oraz jej gęstość nasypową. 23. Treść Umowy zakupowej w sprawie Zamówienia Postanowienia Umowy przewidzianej do zawarcia z Oferentem zamieszczone zostały we wzorze Umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ Organizator Postępowania zastrzega sobie prawo zmian postanowień Umowy (której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ), jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć do czasu zawarcia Umowy. 24. Unieważnienie Postępowania. Organizator Postepowania zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. 25. Zachowanie poufności. Organizator Postępowania informuje o możliwości zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę handlową Oferenta, w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oświadczenie takie opracowuje, podpisuje Oferent i stanowi ono Załącznik do oferty. 26. Postanowienia dodatkowe. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 27. Załączniki: Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy na dostawy Biomasy do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole Załącznik Nr 2 Zakres wymagań technicznych Biomasy i harmonogram dostaw, Załącznik Nr 3 Wzór Umowy zakupowej PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, Załącznik Nr 4 Doświadczenie zawodowe Sprzedającego, Załącznik Nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu. 11

PGE/DPT/BIOM/06/2015

PGE/DPT/BIOM/06/2015 Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/06/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 100 000 Mg dla PGE GiEK

Bardziej szczegółowo

PGE/DPT/BIOM/01/2015

PGE/DPT/BIOM/01/2015 Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/01/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawy Biomasy nieleśnej w formie łupiny palmy olejowca gwinejskiego (Palm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ELBIS Sp. z o.o. 97-427 ROGOWIEC, ul. Instalacyjna 2 tel. +48 44 735 33 20 fax. +48 44 735 33 22 www.elb2.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia tel. +48 75 772 3001 fax. +48 75 772 3002 www.eltur-serwis.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Dostawy biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 1 800 Mg dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie w

Bardziej szczegółowo

PGE/DDSP/BIOM/61/2017

PGE/DDSP/BIOM/61/2017 Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/61/2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawy Biomasy drzewnej w formie zrębków w ilości 73 600 Mg dla PGE GiEK

Bardziej szczegółowo

PGE/DPT/BIOM/48/2016

PGE/DPT/BIOM/48/2016 Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/48/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 51 000 Mg dla PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Dostawy biomasy leśnej w formie zrębków i kory w ilości 22 000 Mg dla OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Dostawy brykietu drzewnego w ilości 700 Mg dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie na sezon grzewczy

Bardziej szczegółowo

PGE/DPT/BIOM/04/2015

PGE/DPT/BIOM/04/2015 Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/04/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie zakupowe na: Wybór dostawców biomasy leśnej w formie zrębki do PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni

Bardziej szczegółowo

PGE/DDSP/BIOM/64/2017

PGE/DDSP/BIOM/64/2017 Nr postępowania: PGE/DDSP/BIOM/64/2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawy Biomasy nieleśnej w formie zrębków z upraw energetycznych w ilości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ELBIS Sp. z o.o. 97-427 ROGOWIEC, ul. Instalacyjna 2 tel. +48 44 735 33 20 fax. +48 44 735 33 22 www.elb2.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PGE/DPT/BIOM/44/2016

PGE/DPT/BIOM/44/2016 Nr postępowania: PGE/DPT/BIOM/44/2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawy Biomasy leśnej w formie zrębków w ilości 450 000 Mg dla PGE GiEK

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 16875/2017

Postępowanie 16875/2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania przetargowego nr 16875/2017 na udzielenie zamówienia pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania: nr FZU /ZK/2013; (GEK/FZR-ELB/0783/2013)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania: nr FZU /ZK/2013; (GEK/FZR-ELB/0783/2013) PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7 tel. 44 632 51 32, 44 632 65 73, fax 44 735 22 11 e-mail: elektrownia.belchatow.giekelb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Audyty laboratorium chemicznego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

Audyty laboratorium chemicznego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. Nazwa zamówienia: Audyty laboratorium chemicznego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów. INFORMACJE OGÓLNE 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14061/2016

Postępowanie 14061/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania przetargowego nr 14061/2016 na udzielenie zamówienia pn.: Usługa sprzętem ciężkim zagospodarowanie UPS PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ELBIS Sp. z o.o. 97-427 ROGOIEC, ul. Instalacyjna 2 tel. +48 44 735 33 20 fax. +48 44 735 33 22 www.elb2.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA (SIZ) ZAMÓIENIE TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NIEPODLEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywany termin rozpoczęcia prac: kwiecień/maj 2017 r. GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 04.04.2017 r. znak pisma: GHW/ZI/KJM-13/04/17 ZAPYTANIE OFERTOWE Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Napęd regeneratywny VACON/NXC sztuk 2.

Napęd regeneratywny VACON/NXC sztuk 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7 tel. 44 632 51 32, 44 632 65 73, fax 44 735 22 11 e-mail: elektrownia.belchatow.giekelb@gkpge.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Lublin,21.02.2014r. PRZETARG X/2014 Warunki Przetargowe Zakup urządzenia do przemieszczania wyrobów rampa mobilna w ramach projektu pn.: Infrastruktura zaplecza badawczo rozwojowego dla zapewnienia innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY ODPADÓW. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY ODPADÓW. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY ODPADÓW 1. Nazwa i adres sprzedającego oraz wskazanie organizatora postępowania. 1.1. Sprzedający: 1.2. Organizator postępowania: 2. Postanowienia ogólne. PGE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, dnia 04.03.2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia odrębnego, prowadzonego w trybie przetargu odrębnego nieograniczonego w oparciu o wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr 16397/2017

Postępowanie nr 16397/2017 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania przetargowego nr 16397/2017 na udzielenie zamówienia pn.: Usługi ochrony na potrzeby Oddziału Żarska Wieś Postępowanie przetargowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynków biurowych PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Lodzi przy ul. Kilińskiego 72/76

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ilości 12 kompletów

O G Ł O S Z E N I E. Wykonanie kompaktowych węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w ilości 12 kompletów O G Ł O S Z E N I E PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. 1 Maja 63, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207 wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU na wybór operatorów logistycznych obsługujących interwencyjny kanał sprzedaży Boehringer Ingelheim sp. z o.o. I. INFORMACJA O OGŁASZAJĄCYM PRZETARG 1. Nazwa: Boehringer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 1. Nazwa i adres sprzedającego oraz wskazanie organizatora postępowania. 1.1. Sprzedający: 1.2. Organizator postępowania: 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykończenie lokalu użytkowego na ul. Jana Pawła II 13, 20-535 Lublin celem stworzenia centrum badawczego- 1 szt. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14962/2016

Postępowanie 14962/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania przetargowego nr 14962/2016 na udzielenie zamówienia pn.: Transport popiołu lotnego suchego z bieżącej produkcji Zespołu Elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był

komunalnego wraz z osprzętem. Zamawiający wymaga aby: a) ciągnik będący przedmiotem zamówienia: - był Ozorków: Dostawa - zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem. Numer ogłoszenia: 347552-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: 79398-2016;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOPROGOWYM ZNAK MPL/BS/SZ/241/1/2/15 Nazwa zamawiającego Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o. o. Adres ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TROCIN DO CELÓW ENERGETYCZNYCH NA SEZON 2010/2011 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach,,.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opkspzoo.eu Ozorków: Dostawa 2 sztuk nowych autobusów w formie leasingu operacyjnego. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) EPORE Spółka z o.o. ul. Środkowa 7 59 916 Bogatynia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) EPORE Spółka z o.o. ul. Środkowa 7 59 916 Bogatynia EPORE Sp. z o. o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania przetargowego nr 18/2014 na udzielenie zamówienia pn.: Odbiór i zagospodarowanie żużla (kod odpadu 10 01 01) wytwarzanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925

Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183925-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Usługi naprawcze i konserwacyjne 2014/S 104-183925 PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA str. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE. Postępowanie zakupowe niepubliczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zakupowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Mikroskop konfokalny z polaryzacyjnym mikroskopem pomocniczym

Mikroskop konfokalny z polaryzacyjnym mikroskopem pomocniczym Mikroskop konfokalny z polaryzacyjnym mikroskopem pomocniczym Instytut Fizyki Molekularnej PAN 60-179 Poznań ul. Mariana Smoluchowskiego 17 Tel. 061 8695100 Fax. 061 8684524 E-mail office@ifmpan.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo