Wykład Laboratoria(Lab)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład Laboratoria(Lab)"

Transkrypt

1 . Przedmiot: Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Algorytmizacja i podstawy programowania komputerów. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 6 8. Liczba godzin ogółem: 60S/6NS 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład Laboratoria(Lab) 0S/8NS 0S/8NS Prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek B - Wymagania wstępne Znajomość zagadnień z zakresu technologii informacyjnej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie studenta z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych oraz technik algorytmicznych w rozwiązywaniu problemów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji oraz podejmowaniem decyzji w obszarze zarządzania. Umiejętności (CU): CU Przygotowanie studenta do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych i ich praktycznego zastosowania. Kompetencje społeczne (CK): CK Przygotowanie studenta do samodzielnego doboru narzędzi informatycznych z uwzględnieniem dynamiki zmian w rozwoju technologii. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student wymienia i opisuje różne techniki algorytmiczne, struktury danych oraz wskazuje ich różnice, wady i zalety. EKW Student wymienia i opisuje języki programowania, wskazuje ich zalety i wady. Umiejętności EKU Student przedstawia rozwiązania problemów praktycznych i zawodowych wykorzystując techniki algorytmiczne. EKU Student posługuje się narzędziami programistycznymi przy projektowaniu kodów źródłowych realizujących rozwiązania problemów praktycznych i zawodowych. Kompetencje społeczne EKK Student dobiera narzędzia informatyczne do rozwiązywania zadań z uwzględnieniem dynamiki zmian w rozwoju technologii. EKK Student potrafi pracować w grupie i wykonywać zadania powierzone mu w ramach pracy w zespole projektowoprogramowym. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady: Wyk Komponenty systemu komputerowego sprzęt, systemy operacyjne, rodzaje oprogramowania, użytkownik końcowy Wyk Dane informacja wiedza. Kodowanie, przestawianie danych, tekstów, grafiki, programów, elektroniczna wymiana danych, dokument elektroniczny, podejścia i metody integracji Wyk Algorytmizacja problemu sformułowanie zadania, wybór metody rozwiązania, podział na czynności elementarne, specyfikacja rozwiązania, kodowanie, architektury przetwarzania Wyk Formułowanie i metody specyfikacji algorytmów opis słowny, formy matematyczne, pseudokod, formy graficzne, ujęcia tablicowe Wyk5 Przedstawienie algorytmu i danych w językach programowania. Klasyfikacja języków programowania. Definiowanie języków programowania syntaktyka i semantyka języka, notacja BNF, S Ns

2 diagramy syntaktyczne Wirtha. Wyk6 Język C struktura programu, funkcje, metody komunikacji, tablice wielowymiarowe, wskaźniki. Wyk7 Obiektowe podejście do formalizacji problemów i programowanie C++ Wyk8 Banki danych, języki i narzędzia sztucznej inteligencji. Aplikacje internetowe Razem liczba godzin wykładu Laboratoria: Lab Algorytm, różne metody zapisywania algorytmu. Lab Klasyczne struktury danych i algorytmów je wykorzystujących Złożoności obliczeniowej i weryfikacji poprawności na przykładzie prostych algorytmów. Lab Implementacja algorytmów wyszukiwania i sortowanie danych Lab Struktury danych i metody ich realizacji: lista, stos, kolejka, kolejka priorytetowa, struktury drzewiaste. Lab5 Środowisko programistyczne. Składnia języka praz podstawy programowania. Struktury danych. Lab6 Podejmowanie decyzji, obliczenia cykliczne, pętle programowe. Lab7 Praca w zespole projektowo-programowym. Wybór tematu, określenie zadań w zespole. Przygotowanie harmonogramu prac. Lab8 Prezentacja i omówienie projektu. Razem liczba godzin laboratorium Ogółem liczba godzin przedmiotu 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład z prezentacjami komputerowymi do omówienia zagadnień związanych z algorytmizacją i programowaniem komputerów; praca przy komputerze; prezentacja projektów G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy F - sprawdzian praktyczny umiejętności F obserwacja podczas zajęć 0 S 0 P podsumowująca P test sprawdzający (zadania do samodzielnego rozwiązania) P- projekt Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Przykłady wzorcowe z wykładu.. Multimedialny podręcznik www. dsg.univ.szczecin.pl/cpp. Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion 009. Aho A., Hopcroft J., Ullman J.: Algorytmy i struktury danych, Helion Cormen Th., Leiserson C., Rivest R., Stein C.: Wprowadzenie do algorytmów; WNT, Stroustrupp B.: Język C++. WNT Faison T.: Borland C++ programowanie obiektowe. Read Me, Warszawa Barbakakati N.: Biblia Turbo C++. LT&P Warszawa Libety J.: C++ dla każdego Helion Gliwice Grębosz J.: Symfonia C++. Programowanie w języku C++ orientowane obiektowo. Oficyna Kallimach, Kraków 996. Gwiazda T.: Algorytmy genetyczne Kompendium t., PWN, 007. Literatura zalecana / fakultatywna:. Gamma E., Helm R., i inni: Wzorce projektowe, WNT, Harel D.: Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, 00 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek 8 Ns 8

3 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu ALGORYTMIZACJA I PODSTAWY PROGRAMOWANIA na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia EKW F sprawdzian pisemny wiedzy X F sprawdzian praktyczny umiejętności Metoda oceniania F obserwacja podczas zajęć P test sprawdzający (zadania do samodzielnego rozwiązania) EKW X EKU X X X P projekt EKU X X X X EKK X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 9 Przygotowanie projektu 5 0 Przygotowanie do prezentacji 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu praktycznego 0 5 Przygotowanie do sprawdzianu pisemnego wiedzy 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz. = 5 pkt. ECTS Sporządził: prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek Data:.0.0 Podpis.

4 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu ALGORYTMIZACJA I PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: prof. zw. dr hab. Zygmunt Drążek Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,,5,6,7,8 Wykład EKW EKW K_W Wykład z prezentacjami komputerowymi do omówienia zagadnień związanych z algorytmizacją i programowaniem Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu umiejętności umiejętności CU CU Laboratorium: Laboratorium EKU K_U06;K_U,,,,5,6,7,8 EKU Praca przy komputerze, prezentacja projektów kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Laboratorium:,,,,5,6,7,8 Praca przy komputerze, prezentacja projektów Laboratorium EKK EKK K_K0;K_K09

5 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Sieciowe systemy operacyjne. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: Laboratoria (lab) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr inż. Krzysztof Małecki B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z podstaw Informatyki. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie studentów z mnogością systemów operacyjnych. Umiejętności (CU): CU Wyrobienie umiejętności korzystania z wybranego systemu operacyjnego. CU W wyniku przeprowadzanych zajęć student powinien dobrać system do swoich potrzeb. Kompetencje społeczne (CK): CK Wdrożenie do stałego uczenia się, ciągłego podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Ma podstawową wiedzę na temat systemów operacyjnych. Umiejętności EKU Potrafi obsługiwać wybrany system operacyjny. EKU Potrafi skonfigurować podstawowe usługi systemu operacyjnego. Kompetencje społeczne EKK Ma świadomość potrzeby ciągłej nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji. EKK Potrafi myśleć kreatywni E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Wprowadzenie do zagadnienia, definicje podstawowe Wyk Usługi systemu operacyjnego Wyk Funkcje systemu operacyjnego Wyk Wybór systemu operacyjnego Wyk5 Optymalizacja systemu operacyjnego Wyk6 Automatyzacja ustawień - skrypty Laboratoria: Lab Wirtualizacja maszyny wirtualne Lab Omawianie i obsługa różnych systemów operacyjnych (Windows, Linux) Lab Podstawowe polecenia skryptowe Razem liczba godzin wykładów Razem liczba godzin laboratoriów Ogółem liczba godzin przedmiotu 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian ustny wiedzy i umiejętności, P podsumowująca P zaliczenie ustne S 8 0 S NS 5 5 NS 0

6 F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Silberschatz A., Petersom J., Galvin P., Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa.. Hill B., Harris D., Vyas J., Debian GNU/Linux Biblia, Helion, 005. Literatura zalecana / fakultatywna:. Oxer J., Rankin K., Childers B., 00 sposobów na Ubuntu, Helion, 007. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Krzysztof Małecki

7 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P zaliczenie ustne / wykład Metody oceniania F sprawdzian ustny wiedzy i umiejętności F obserwacja podczas zajęć / aktywność F dyskusja EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X EKK X X X X EKK X X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 5 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do zajęć 5 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz.= pkt. ECTS Sporządził: K. Małecki Data:.0.0 Podpis.

8 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: K.Małecki Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształceni a (D) wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6 Ćwiczenia:,, wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład, ćwiczenia EKW K_W Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład:,,,,5,6 wykład konwersatoryjny z prezentacjami Wykład, ćwiczenia EKU, EKU, K_U0, K_U; K_U6; K_U9 Ćwiczenia:,, multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6 Ćwiczenia:,, dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; Wykład, ćwiczenia EKK, EKK K_K0; K_K

9 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Bazy danych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: S/0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Zajęcia laboratoryjne (lab) Dr inż. Krzysztof Małecki S/0 NS/5 B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z podstaw informatyki. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie studentów z metodologią projektowania baz danych. CW Zapoznanie studentów z systemem zarządzania bazami danych MS Access. Umiejętności (CU): CU Wyrobienie umiejętności projektowania prostej bazy danych. CU W wyniku przeprowadzanych zajęć student powinien umieć zaimplementować prostą bazę w systemie MS Access. Kompetencje społeczne (CK): CK Wdrożenie do stałego uczenia się, ciągłego podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student poznaje zasady projektowania relacyjnych baz danych. EKW Student charakteryzuje i definiuje funkcjonalności systemu MS Access. Umiejętności EKU Potrafi zaprojektować prostą bazę danych dla zdefiniowanego problemu. EKU Potrafi przygotować założenia wstępne i dokumentację użytkownika. EKU Potrafi zaimplementować prostą bazę danych w systemie MS Access. Kompetencje społeczne EKK Ma świadomość potrzeby ciągłej nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji. EKK Potrafi myśleć kreatywnie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Wprowadzenie do zagadnienia, definicje podstawowe (baza danych, system zarządzania bazą) Wyk Algebra relacyjna Wyk Terminologia, modele baz danych Wyk Zasady projektowania baz danych Wyk5 Relacyjne bazy danych Wyk6 Normalizacja Wyk7 Omówienie systemu MS Access Laboratoria: Lab Zapoznanie z funkcjonalnością MS Access Lab Projektowanie prostej bazy danych Lab Implementacja prostej bazy danych w MS Access Lab Zaliczenie Razem liczba godzin wykładów S S NS 5 NS 7 5 Razem liczba godzin laboratoriów Ogółem liczba godzin przedmiotu 60 0

10 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną literaturą; case study; G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian ustny wiedzy i umiejętności, F obserwacja podczas zajęć / aktywność F - dyskusja P podsumowująca P zaliczenie ustne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Beynon-Davies P., Systemy baz danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 000;. Hernandez M., Bazy danych, Wydawnictwo Mikom, Warszawa, 000;.. Wieczerzycki W., Bazy danych, EFP, Poznań, 99; Literatura zalecana / fakultatywna:. Coburn R., SQL dla każdego, Helion, 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Krzysztof Małecki

11 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu BAZY DANYCH na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P zaliczenie ustne / wykład Metody oceniania F sprawdzian ustny wiedzy i umiejętności F obserwacja podczas zajęć / aktywność F dyskusja ćwiczenia EKW X X X X EKW X X X X EKU X X X X EKU X X X EKU X X X EKK X X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie do zajęć 5 0 Przygotowanie dokumentacji 5 0 Przygotowanie do zaliczenia 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz.= 5 pkt. ECTS Sporządził: K. Małecki Data:.0.0 Podpis.

12 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu BAZY DANYCH treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: K.Małecki Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształceni a (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza wiedza CW CW; CW Wykład:,,,,5,6,7 Ćwiczenia:,, Wykład konwersatoryjny z prezentacjami multimedialnymi; dyskusja; praca własna z zalecaną Wykład, ćwiczenia EKW EKW K_W; K_W5 literaturą; case study; umiejętności umiejętności CU CU; CU Wykład: Wykład konwersatoryjny z Wykład, EKU,,,,,5,6,7 prezentacjami ćwiczenia EKU, Ćwiczenia: multimedialnymi; dyskusja;,, praca własna z zalecaną K_U0;K_U0; K_U, K_U6; K_U9 literaturą; case study; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK; Wykład:,,,,5,6,7 Dyskusja; praca własna z Wykład, EKK, K_K0; K_K Ćwiczenia: zalecaną literaturą; case study; ćwiczenia EKK,,

13 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Internetowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: II 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (wyk) Zajęcia laboratoryjne (lab) dr Jarosław Becker S/5 NS/0 S/5 NS/0 B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę i umiejętności z podstaw systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów związanych z budową serwisów (aplikacji) internetowych. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zapoznanie studentów z ogólną architekturą, funkcjonalnością i zastosowaniem rozwiązań informatycznych wchodzących w skład infrastruktury technologicznej e-biznesu. Umiejętności (CU): CU Ukształtowanie umiejętności z zakresu projektowania internetowych systemów wspomagających zarządzanie (szczególnie decyzje kierownicze) w przedsiębiorstwach handlowych i wytwórczych. Kompetencje społeczne (CK): CK Studenci zdobywają kompetencje w zakresie organizacji i integracji pracy w zespole oraz kreatywności poprzez projektowanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student potrafi wymienić i opisać składniki infrastruktury technologicznej e-biznesu. EKW Student potrafi scharakteryzować rozwiązania z obszaru zewnętrznej integracji systemów informatycznych. EKW Student potrafi wymienić możliwości i ograniczenia technologii stosowanych do budowy internetowych systemów zarządzania (platformy programistyczne, bazy danych XML, języki zapytań XML). Umiejętności EKU Student potrafi przeprowadzić eksperyment badawczy (studium kilku przypadków) przy użyciu wskazanej metody w celu rozwiązania określonego problemu decyzyjnego. EKU Student potrafi formułować założenia projektowe systemu informatycznego dla określonej kategorii zadań decyzyjnych. EKU Student potrafi sporządzać specyfikację funkcjonalną (projekt) internetowego systemu wspomagającego kadrę kierowniczą w określonej dziedzinie (zakresie merytorycznym) zarządzania przedsiębiorstwem. Kompetencje społeczne EKK Student wykazuje kreatywność poprzez projektowanie efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. EKK Student ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji osobistych i zawodowych. EKK Student organizuje i integruje pracę w zespole. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Znaczenie Internetu w zarządzaniu przedsiębiorstwem (e-commerce, e-biznes, udostępnianie oprogramowania w modelu usług ASP ang. Application Service Providing). Wyk Infrastruktura technologiczna intra- i ekstranetu w przedsiębiorstwie. Portale korporacyjne. Wyk Pojęcie i znaczenie platform programistycznych (porównanie wybranych rozwiązań:.net Framework, Java Enterprise Edition). S Ns

14 Wyk Technologie baz danych XML (standardy, języki zapytań XML, rozwiązania IT). Wyk5 Integracja wewnętrzna i zewnętrzna informatycznych systemów zarządzania (na przykładzie systemów klasy CRM i SCM). Wyk6 Internetowe platformy aukcyjno-przetargowe. Razem liczba godzin wykładów Laboratoria: Lab Zdefiniowanie problemu decyzyjnego i dobór metody rozwiązania. Lab Praktyczna weryfikacja skuteczności algorytmu wybranej metody (studium przypadków). Lab Określenie założeń projektowych (w tym wymagań funkcjonalnych) dla systemu informatycznego. Lab Projekt struktur informacyjnych (bazy danych XML). Lab5 Projekt głównych algorytmów systemu (schemat blokowy, pseudokod). Lab6 Projekt interfejsu graficznego dla aplikacji internetowej. Lab7 Opis współdziałania użytkownika z systemem. Razem liczba godzin laboratoriów Ogółem liczba godzin przedmiotu 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; zajęcia laboratoryjne metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna studentów z zalecaną literaturą; G - Metody oceniania F formująca F weryfikacja poprawności sprawozdań z wykonania zadań na poszczególnych laboratoriach (etapy projektu) i dokańczanych w czasie pracy własnej studenta; 5 S 5 0 Ns 0 P podsumowująca P egzamin pisemny w formie testu, P kolokwium z zakresu wiedzy przekazanej na ćwiczeniach laboratoryjnych (forma: pytania problemowe, zadania do rozwiązania); P kompleksowa weryfikacja i ocena dokumentacji sprawozdawczej (projektów) z zajęć laboratoryjnych; Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin z oceną. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Kaliszewska M., Pieciukiewicz T., Sobczak A., Stencel K., Technologie internetowe, Wyd. PJWSTK, Warszawa Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Zintegrowane systemy transakcyjne, Tom, PWN, Warszawa Benoit Marchal, XML w przykładach, MIKOM, Warszawa 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Wieczorek T. (red.), E-biznes, Tom, WSB, Dąbrowa Górnicza 00.. Małachowski A. (red.), Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 00.. Majewski J., Informatyka dla logistyki, seria:,,biblioteka Logistyka", Instytut Logistyki Magazynowania, Poznań Migut G., Analiza danych i data mining w CRM, Copyright StatSoft Polska, Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie, Difin, Warszawa Castro E., Po prostu XML, HELION, Gliwice Dino Esposito, Tworzenie aplikacji za pomocą ASP.NET oraz ADO.NET, Wydawnictwo RM, 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Jarosław Becker

15 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu INTERNETOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia P egzamin pisemny w formie testu, P kolokwium z zakresu wiedzy przekazanej na ćwiczeniach laboratoryjnych (forma: pytania problemowe, zadania do rozwiązania); Metoda oceniania P kompleksowa weryfikacja i ocena dokumentacji sprawozdawczej (projektów) z zajęć laboratoryjnych; F weryfikacja poprawności sprawozdań z wykonania zadań na poszczególnych laboratoriach (etapy projektu) i dokańczanych w czasie pracy własnej studenta EKW X EKW X EKW X EKU X X X EKU X X X EKU X X X EKK X X EKK X X X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń lab. 5 5 Ukończenie zadań projektowych rozpoczętych na zajęciach laboratoryjnych 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu 5 5 Przygotowanie do egzaminu 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godz. / 5godz. = pkt. ECTS Sporządził: Jarosław Becker Data:.0.0 Podpis.

16 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu INTERNETOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Jarosław Becker Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczn e prowadzeni a zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,, 5, 6, Wykład K_W; K_W Wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; praca własna studentów z zalecaną literaturą; EKW; EKW; EKW; umiejętności umiejętności CU CU Laboratoria: Laboratoria K_U0; K_U09; K_U,,,, 5, 6, 7, Metoda przypadków, instruktaż i dyskusja dydaktyczna; praca własna studentów z zalecaną literaturą; kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,, 5, 6, Laboratoria:,,,, 5, 6, 7, Wykład informacyjny i problemowy wsparty prezentacją multimedialną; praca własna studentów z zalecaną literaturą; Wykład, laboratoria EKK; EKK; EKK; K_K0; K_K0; K_K09; K_K EKU; EKU; EKU;

17 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Ochrona i bezpieczeństwo danych. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Zajęcia laboratoryjne (lab) Dr hab. inż. Kesra Nermend S/5 NS/0 B - Wymagania wstępne Student posiada podstawową znajomość sieci komputerowych, zarządzania jakością i personelem oraz oprogramowania. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnego organizacji. Umiejętności (CU): CU Zdobycie umiejętności interpretacji wyników analiz ryzyka i audytu bezpieczeństwa oraz implementacji zabezpieczeń i wdrażania polityki bezpieczeństwa. Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie potrzeby ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowisku przemysłowym. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student potrafi zidentyfikować zasoby, podatności, zagrożenia, generować kwestionariusze oraz przeprowadzać audyt bezpieczeństwa systemów informacyjnych. EKW Student potrafi wyliczać wagę ryzyka dla dowolnego systemu informacyjnego organizacji. Umiejętności EKU Student potrafi interpretować wyniki analizy ryzyka i/lub audytu bezpieczeństwa, implementować zabezpieczenia i wdrażać politykę bezpieczeństwa, procedury i plany ciągłości działania dla dowolnego systemu informacyjnego organizacji. Kompetencje społeczne EKK Student potrafi pracować w zespole, jest przygotowany do wykorzystywania oraz ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowisku przemysłowym, zna zasady etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Pojęcia podstawowe z zakresu polityki bezpieczeństwa Wyk Problemy związane z bezpieczeństwem informacji Wyk Standardy bezpieczeństwa oraz model PDCA i jego znaczenie Wyk Metody oceny i szacowania ryzyka informacyjnego w organizacjach Wyk5 Metodyki przeprowadzenie analizy ryzyka Wyk6 Polityka bezpieczeństwa organizacji Wyk7 Procedura wdrażania polityki bezpieczeństwa w organizacji Wyk8 Audyt polityki bezpieczeństwa w organizacji Razem liczba godzin wykładów Laboratoria: Lab Określenie zasad bezpieczeństwa dla wybranego przykładu organizacji Lab Oszacowanie ryzyka (identyfikacja i klasyfikacja zasobów, podatności oraz wyznaczenie wagi ryzyka) z wykorzystaniem narzędzi Risicare lub innych dostępnych narzędzi dla wybranego przykładu organizacji Lab Metody zwiększania bezpieczeństwa dobór Lab Przeprowadzenie audytu z wykorzystaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Lab5 Opracowanie polityka bezpieczeństwa dla wybranego przykładu organizacji S 5 S 7 NS 0 NS

18 Razem liczba godzin laboratoriów 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład: prezentacja multimedialna Ćwiczenia laboratoryjne: realizacja zadań z określonych modułów wiedzy. G - Metody oceniania F formująca F - oceny cząstkowe otrzymywane w trakcie semestru za określone działania i prace studenta P podsumowująca P - projekt Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Anderson Ross Inżynieria zabezpieczeń, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 005. Andrzej Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT 008. K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II, Wyd. Helion, 005. Information technology Security techniques information security management systems, ISO/IEC - 700: S. Garfinkel, G. Spafford WWW bezpieczeństwo i handel, Wyd. Helion, M. Molski, M. Łacheta, Przewodnik audytora systemów informatycznych, Wyd. Helion, Bartosz Czarnecki, Waldemar Siemioski, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Warszawa 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. Norma PN-ISO/IEC 700:007, Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji -Wymagania, PKN, 007. Norma PN-ISO/IEC 700:007/Ap:00, Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania, PKN, 00. Norma PN-ISO/IEC 7005:00, Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji, PKN, 00. Norma PN-N-800:00, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Wymagania, PKN, Norma PN-N-800:0, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy -Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, PKN, 0 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją dr hab. inż. Kesra Nermend

19 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia F oceny cząstkowe otrzymywane w P projekt trakcie semestru za określone działania i prace studenta EKW X EKW X EKU X X EKK X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 0 0 Czytanie literatury 5 0 Przygotowanie projektu 0 0 Przygotowanie do zajęć 5 0 Przygotowanie do sprawdzianu 0 0 Udział w konsultacjach 5 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 75 godz./5 godz = pkt. ECTS Sporządził: Kesra Nermend Data:.0.0 Podpis.

20 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Sporządził: Kesra Nermend Data:.0.0 Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład: Wykład, EKW, EKW K_W,,,,5,6,7,8 laboratoria Wykład: prezentacja multimedialna Ćwiczenia laboratoryjne: realizacja zadań z określonych modułów wiedzy. umiejętności umiejętności CU CU Laboratoria: Wykład, EKU K_U0,,,,5 laboratoria Wykład: prezentacja multimedialna Ćwiczenia laboratoryjne: realizacja zadań z określonych modułów wiedzy. Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Laboratoria: Wykład, EKK K_K09,5 laboratoria Wykład: prezentacja multimedialna Ćwiczenia laboratoryjne: realizacja zadań z określonych modułów wiedzy.

21 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Podstawy e-biznesu. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i S/0 NS/5 liczba godzin w semestrze: S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Zajęcia laboratoryjne (lab) prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Łatuszyńska B - Wymagania wstępne Student posiada wiedzę z zakresu przedmiotu Technologie Internetowe C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Znajomość problemów związanych z e-biznesem. Umiejętności (CU): CU Umiejętność projektowania witryn dla e-biznesu. Kompetencje społeczne (CK): CK Współdziałanie w grupie. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna problemy związane z e-commerce i e-biznes. EKW Student zna metody i formy prowadzenia przedsiębiorstwa biznesowego. EKW Student zna metody projektowania witryny internetowej dla e-biznesu. EKW Student zna problemy prawne związane z e-biznesem. Umiejętności EKU Student potrafi zaprojektować relacyjną bazę danych dla witryny internetowej dla e-biznesu. EKU Student potrafi zaprojektować witrynę internetową dla e-biznesu współpracującą z relacyjną bazą danych. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość konieczności współdziałanie w grupie. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Zagadnienia ogólne: Pojęcia e-commerce i e-biznes. Przejście od handlu. elektronicznego do e- biznesu. Formy i metody prowadzenia przedsiębiorstwa e-biznesowego. Wyk Usługi bankowe i finansowe na odległość. Karty Płatnicze. Podpis elektroniczny. Wyk Reklama i Marketing w Internecie. Wideo konferencje. Telefon przez Internet. Wyk Dostęp do baz danych przez Internet. Wyk5 Budowa witryny Internetowej dla e-biznes przy wykorzystaniu pakietów informatycznych i przy wykorzystaniu gotowych rozwiązań. Wyk.6 Bezpieczeństwo danych w Internecie. Problemy podatkowe. Wyk7 Prawa autorskie utworów multimedialnych. Prawa patentowe dotyczące zapisu, przedstawienia i przetwarzania danych w Internecie. Razem liczba godzin wykładów S NS 5

22 Laboratoria: Lab Omówienie założeń dotyczących projektów witryn internetowych na serwerze i przydzielenie projektów. Lab Projektowanie relacyjnej bazy danych do każdego z projektów Lab Projektowanie pierwszej strony internetowej Lab Uruchamiani pierwszej strony internetowej Lab5 Projektowanie pozostałych stron internetowych Lab6 Uruchamianie pozostałych stron internetowych Lab7 Uruchamianie i testowanie całej witryny Razem liczba godzin laboratoriów Ogółem liczba godzin przedmiotu 5 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne wykład z zastosowaniem metod multimedialnych z wykorzystaniem komputera z dostępem do Internetu i projektora, praca własna z zalecaną literaturą, laboratorium, praca w zespołach na komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem firmy Microsoft G - Metody oceniania F formująca F- Trzy sprawdziany częściowe na wykładach w czasie trwania semestru. F - Obserwacja podczas zajęć, aktywność F - Bieżąca kontrola realizacji projektów na laboratorium. S 5 NS 0 P podsumowująca P - Sprawdzian zaliczeniowy na koniec zajęć. P - Ocena końcowa na podstawie wyników bieżących kontroli stopnia zaawansowania projektów laboratoryjnych Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Pikoń K.: ABC internetu, wyd. IV, Helion Majewski P.: Czas a e-biznes, Helion, Szpringer W.: Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie od e-commerce do e-business,. Centrum Doradztwa Informacji Difin, Warszawa Szpringer W.: E-commerce e-banking, Centrum Doradztwa Informacji Difin, Warszawa Adamczewski P.: Internet w Praktyce Biznesu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Kyciak W., Przeliorz K.: Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Helion, Grzesiak P.: Jak zarabiać w Internecie, Helion, Kyciak W., Krupowicz B., Łukianowicz B.: Allegro. Jak zarabiać duże pieniądze na aukcjach. internetowych, Helion, Mercer D.: oscommerce, Tworzenie sklepów internetowych, Wydanie dla zaawansowanych, Helion, Darie C., Ruvalcaba Z.: ASP.NET.0 Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem C# i Visual 7. Basica, Helion, 007.\ 8. Waymire R., Sawtell R.: MS SQL Server 000 dla każdego, Helion, 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Wypełnić zgodnie z instrukcją prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Łatuszyńska

23 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu PODSTAWY E-BIZNESU na kierunku ZARZĄDZANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F sprawdziany częściowe F obserwacja, aktywność Metody oceniania F P bieżąca wykładowy kontrola na sprawdzian laboratorium zaliczeniowy P ocena końcowa na podstawie wyników bieżących kontroli stopnia zaawansowania projektów EKW X X EKW X X EKW X X X X EKW X X EKU X X X EKU X X X EKK X X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem 5 5 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie do sprawdzianów częściowych 5 5 Przygotowanie do sprawdzianu końcowego 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 00 godz./5 godz= pkt. ECTS Sporządził: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Łatuszyńska Data:.0.0 Podpis.

24 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu PODSTAWY E-BIZNESU treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów definiowanych dla całego programu Treści programowe (E) Sporządził: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Łatuszyńska Data:.0.0 Podpis. Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,,5,6,7 Laboratorium:,,,,5,6,7 Wykład z zastosowaniem metod multimedialnych z wykorzystaniem komputera z dostępem do Internetu i projektora, praca własna z zalecaną literaturą, laboratorium: praca w zespołach na komputerach Wykład Laboratorium EKW EKW EKW EKW umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,,5,6,7 Laboratorium:,,,,5,6,7 Wykład z zastosowaniem metod multimedialnych z wykorzystaniem komputera z dostępem do Internetu i projektora, praca własna z zalecaną literaturą, laboratorium: praca w zespołach na komputerach Wykład Laboratorium EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu K_W0, K_W08, K_W09 K_W08, K_W, K_W7, K_W K_U0, K_U0, K_U0, K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7 Laboratorium:,,,,5,6,7 Wykład z zastosowaniem metod multimedialnych z wykorzystaniem komputera z dostępem do Internetu i projektora, praca własna z zalecaną literaturą, laboratorium: praca w zespołach na komputerach Wykład Laboratorium EKK K_K07, K_K

25 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Technologie internetowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5 8. Liczba godzin ogółem S/60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: S/0 NS/5 S/0 NS/5 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Zajęcia laboratoryjne (lab) Prof. nadzw. dr hab. Małgorzta Łatuszyńska B - Wymagania wstępne Student posiada znajomość Accessu oraz znajomość jednego języka programowania C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wiedza z zakresu projektowania interaktywnych stron internetowych z bazami danych. Umiejętności (CU): CW Umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi programowych dla projektowania interaktywnych stron internetowych współpracujących z relacyjnymi bazami danych. Kompetencje społeczne (CK): CK Praca w zespole. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna język HTML i kaskadowe arkusze stylów. EKW Student zna Visual Basic Script. EKW Student zna relacyjne bazy danych dla stron interaktywnych WWW. Umiejętności EKU Student potrafi zaprojektować relacyjną bazę danych dla stron interaktywnych. EKU Student potrafi zaprojektować interaktywną stronę WWW bez dostępu i z dostępem do serwera WWW. EKU Student potrafi używać VS008 do tworzenia interaktywnych stron WWW. Kompetencje społeczne EKK Student współdziała z innymi członkami grupy w celu rozwiązania powstałych problemów przy uruchamianiu stron. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Podstawowe pojęcia związane z Internetem, Język HTML. Wyk Kaskadowe arkusze stylów. Wyk Język Visual Basic, Język VB script. Wyk Tworzenie baz danych w Accessie i na MS SQL Serwerze, Technologia ActiveX. Wyk5 MS Visual Studio 008, Tworzenie Aplikacji ASP.NET. Wyk6 Tworzenie złożonych stron internetowych z dostępem do bazy danych. Wyk7 Obiekty graficzne i multimedialne na stronach WWW. Laboratoria: Lab Projektowanie stron graficznych WWW z hiperłączami Lab Projektowanie lokalnej strony interaktywnej Lab Projektowanie bazy danych dla strony interaktywnej na serwerze asp Lab Projektowanie strony interaktywnej asp współpracującej z bazą danych Lab5 Uruchamianie strony interaktywnej asp współpracującej z bazą danych Lab6 Projektowanie strony interaktywnej na serwerze przy użyciu MS Visual Studio 008 Razem liczba godzin wykładów S S NS 5 NS

26 Razem liczba godzin laboratoriów 0 5 Ogółem liczba godzin przedmiotu 60 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład przy wykorzystaniu metod multimedialnych z wykorzystaniem komputera z dostępem do Internetu, praca własna z zalecaną literaturą, laboratorium: praca studentów na komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoftu G - Metody oceniania F formująca F - trzy sprawdziany częściowe w trakcie semestru F - bieżąca kontrola i ocena stanu zaawansowania projektów Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Danowski B.: Tworzenie stron WWW w praktyce, Helion, 00.. Powels L, Snell M.:Mikrosoft Visual Studio 008 Księga Eksperta, Helion 009. Perry G., Hettihewa S.: Visual Basic 6.0, Helion, 00.. Childs M. i inni: VBScript: Leksykon kieszonkowy, Helion, Buczek G., ASP: Kompedium programisty, Helion, 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. Cassel P., Palmer P.: Access 000 PL dla każdego, Helion, 00.. Warmie R.: SQL Serwer dla każdego, Helion, 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Prof. nadzw. dr Małgorzata Łatuszyńska Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją P podsumowująca P- egzamin pisemny z całości materiału P - ocena końcowa na podstawie wyników bieżących kontroli stopnia zaawansowania projektów

27 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu TECHNOLOGIE INTERNETOWE na kierunku ZARZĄDANIE Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania Efekty kształcenia F sprawdziany częściowe Metoda oceniania F P bieżąca egzamin kontrola na pisemny laboratorium P ocena końcowa na podstawie wyników bieżących kontroli stopnia zaawansowania projektów EKW X X EKW X X EKW X X EKU X X EKU X X EKU X X EKK X X Tabela. Obciążenie pracą studenta: Średnia liczba godzin na realizację Forma aktywności studenta studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem 60 0 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie do sprawdzianów częściowych 0 0 Przygotowanie do egzaminu 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godz./5 godz.=5pkt. ECTS Sporządził: Małgorzata Łatuszyńska Data:.0.0 Podpis.

28 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu TECHNOLOGIE INTERNETOWE treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku ZARZĄDZANIE Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) wiedza wiedza CW CW Wykład:,,,,5,6,7 Laboratorium:,,,,5,6 wykład przy wykorzystaniu metod multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, laboratorium: praca studentów na komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoftu Wykład, laboratoria EKW EKW EKW Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu umiejętności umiejętności CU CU Wykład:,,,,5,6,7 Laboratorium:,,,,5,6 wykład przy wykorzystaniu metod multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, laboratorium: praca studentów na komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoftu Wykład, laboratoria EKU EKU EKU K_U0, K_U0, K_U06 K_W kompetencje społeczne CK CK Wykład:,,,,5,6,7 Laboratorium:,,,,5,6, wykład przy wykorzystaniu metod multimedialnych, praca własna z zalecaną literaturą, laboratorium: praca studentów na komputerach z zainstalowanym oprogramowaniem Microsoftu Wykład, laboratoria EKK kompetencje społeczne K_K07, K_K08 Sporządził: Małgorzata Łatuszyńska Data:.0.0 Podpis.

29 . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Analiza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 6 8. Liczba godzin ogółem: S/60 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak Wykład (Wyk) Zajęcia laboratoryjne (lab) Dr Mariusz Borawski B - Wymagania wstępne S/0 NS/5 S/0 NS/5 C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Wyposażanie studenta w elementarną wiedzę z zakresu analizy i projektowania systemów informacyjnych zarządzania. Umiejętności (CU): CU Zdobycie umiejętności dokonywania analizy prostych systemów informacyjnych zarządzania CU Zdobycie umiejętności wykonywania projektów wybranych elementów systemu informacyjnego zarządzania Kompetencje społeczne (CK): CK Współdziałanie w grupie D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu analizy i projektowania systemów informacyjnych zarządzania EKW Student rozumie konieczność przeprowadzenia analizy systemów informacyjnych zarządzani. EKW Student zna wybrane narzędzia i podejścia stosowane w analizie i projektowaniu systemów informacyjnych zarządzania. Umiejętności EKU Student umie dokonać analizy prostych systemów informacyjnych zarządzania. EKU Student umie zaprojektować wybrane elementy systemu informacyjnego zarządzania. Kompetencje społeczne EKK Student ma świadomość konieczności współdziałanie w grupie i konieczności kształcenia ustawicznego E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk. Podstawowe pojęcia z zakresu analizy i projektowania systemów informacyjnych zarządzania Wyk Użytkownicy systemu Wyk Metody zbierania informacji o przedsiębiorstwie na potrzeby analizy Wyk Ocena stanu systemu informacyjnego Wyk5 Najważniejsze narzędzia wspierające analizę Wyk6. Wybrane narzędzia modelowania systemu Wyk7 Podejścia do projektowania systemów informatycznych Razem liczba godzin wykładów Laboratoria: Lab Metodyka diagnostyczna tworzenia systemu informatycznego - identyfikacja dwóch istniejących systemów informatycznych tego samego typu, np. systemu obsługi gospodarki magazynowej (opis systemu, analiza zebranego materiału) Lab Identyfikacji systemów - synteza i ocena porównawcza systemów (zaproponowanie zmian); ocena S S NS 5 NS

30 przydatności w swojej fikcyjnej firmie (analiza wymagań sprzętowych, finansowych firmy, warunki licencji) Lab Projektowanie systemu informacyjnego dla przykładowej firmy (metodyka strukturalna) - opis firmy (działalność, struktura organizacyjna); definiowanie problemu - opis własnej firmy Lab Projektowania SI modelowanie systemu struktura funkcjonalna (opis funkcjonowania firmy, hierarchia funkcji, drzewo procesów) Lab5 Modelowania tworzenie diagramu przepływu procesów z wykorzystaniem narzędzi CASE (np. program Power Designer- diagram procesu podstawowego, podprocesów; dekompozycja wybranych podprocesów) Lab6 Modelowania w Power Designer diagramy przepływów danych projektowanie wejść systemu, tworzenie diagramu związków encji (struktura informacyjna) Lab7 Projektowania SI diagramy relacji encji; generowanie baz danych w Accesie; sprawdzenie i analiza otrzymanych wyników; Lab8 Praca projektów w Power Designer Lab9 Prezentacja i analiza projektów własnych Razem liczba godzin laboratoriów Ogółem liczba godzin przedmiotu 60 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład z prezentacjami multimedialnymi, laboratorium realizacja zadań z określonych modułów wiedzy, prezentacja; specjalistyczne oprogramowanie: Power Designer. G - Metody oceniania F formująca F - obserwacja podczas zajęć F- sprawdzian pisemny P podsumowująca P sprawdzian pisemny wiedzy P - prezentacja Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 00.. Flasiński M., Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa Fuglewicz P., Stąpor K., Trojnar A., CASE dla ludzi, Lupus, Warszawa Wrycza S., Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 996. Literatura zalecana / fakultatywna:. Bazewicz M., Wstęp do systemów informatycznych i reprezentacji wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 99.. Barker R., Longman C., Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa, Barker R., Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa, Beck. K., Cynthia A., Wydajne programowanie Extreme Programming, Mikom, Knowledge discovery and data mining techniques andpractice: System analysis and design: I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Mariusz Borawski 0 5

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/30 NS/15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. S/30 NS/15 S/30 NS/15 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Wykład Laboratoria(Lab)

Ekonomiczny Kierunek. Wykład Laboratoria(Lab) . Przedmiot: Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Algorytmizacja

Bardziej szczegółowo

P podsumowująca P1 egzamin pisemny z całości materiału, P2 ocena końcowa na podstawie wyników bieżących kontroli stopnia zaawansowania projektów.

P podsumowująca P1 egzamin pisemny z całości materiału, P2 ocena końcowa na podstawie wyników bieżących kontroli stopnia zaawansowania projektów. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie I stopnia ogólnoakademicki Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe Systemy Wspomagania Zarządzania Przedsiębiorstwem Computer Support Systems Enterprise Management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Inżynieria baz danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30

Grupa kursów: Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 15 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZĄRZADZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wprowadzenie do SQL Nazwa w języku angielskim: Introduction to SQL Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem

KARTA PRZEDMIOTU. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Ogólne umiejętności posługiwania się komputerem WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów

Bardziej szczegółowo

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS 14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 2 30 2 II 15 2 30 1 I. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Nazwa w języku angielskim: SOFTWARE ENGINEERING Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyczne Systemy Zarządzania IT Management Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-AiSD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 1,5 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim BAZY DANYCH Nazwa w języku angielskim DATABASE SYSTEMS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Brak Tak

Semestr letni Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/201 Zaawansowane techniki programowania Advanced techniques of programming

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TESTOWANIE OPROGRAMOWANIA Software testing Forma

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Inzynieria Oprogramowania 2... nazwa A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2018 realizacja w roku akademickim 2016/17 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 Bieżący sylabus w semestrze zimowym roku 2016/17 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (C) SYLABUS A. Informacje ogólne

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (C) SYLABUS A. Informacje ogólne PODSTAWY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (C) SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Kod przedmiotu F_I_0_SS_01 Autor sylabusa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2018 realizacja w roku akademickim 2016/17 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie wieloplatformowe, D1_1

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie wieloplatformowe, D1_1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Bazy danych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 64-4 _1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-BDEK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ANALIZA, PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Analysis, design and object-oriented programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,5 0,5 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Technologia przetwarzania danych Nazwa w języku angielskim: Data processing technology Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa : Kierunek: Informatyka Rodzaj : obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Internet Application Development

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy PODSTAWY INFORMATYKI Fundamentals of computer science

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Kod przedmiotu 11.9-WI-INFP-SIZP Wydział

Bardziej szczegółowo