POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2008 2013"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA Styczeń 2008 rok

2 WPROWADZENIE. Celem Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Lokalnego Rynku Pracy na lata jest wskazanie takich działań, które spowodują wyrównanie szans zawodowych i społecznych mieszkańców Powiatu Kępińskiego, poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Największym wyzwaniem lokalnego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa osób pozostających nadal bez pracy oraz towarzyszący jej zwiększający się zakres wykluczenia społecznego. Dlatego też, w ramach działań programowych, zostaną wykorzystane te instrumenty, które pozwolą na skuteczne zaistnienie na rynku pracy osób defaforyzowanych przez pracodawców. Program opracowany został na podstawie analizy stanu i struktury lokalnego rynku pracy oraz trendów gospodarczych. Po dokonaniu analizy mocnych i słabych stron oraz występujących szans i zagrożeń określone zostały kierunki działań zawarte w priorytetach Programu. Ponadto, został on przygotowany w oparciu o założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie stanowiące Narodową Strategię Spójności. Przy opracowaniu Programu zostały wzięte pod uwagę kierunki działań wytyczone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w ramach którego będą wykorzystywane środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytety i cele Programu są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2013 i Strategią Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata Działania Powiatu będą skierowane na absorbcję i racjonalne wydatkowanie środków ze źródeł zewnętrznych, co umożliwi nowe perspektywy jego rozwoju. Założenia i realizacje celów szczegółowych Programu są zgodne z zapisami strategicznych dokumentów wspólnotowych i krajowych. Rok 2007 w powiecie kępińskim upłynął pod znakiem spadku bezrobocia. W tym czasie dokonało się również wiele istotnych zmian na rynku pracy. Od początku roku mieliśmy do czynienia z coraz częściej pojawiającymi się sygnałami ze strony pracodawców o braku rąk do pracy. Na tak kuriozalną sytuację złożyło się szereg różnorodnych czynników. Mniej więcej od 2004 roku mówi się o przeważającym wpływie migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej na spadek bezrobocia. Istotnej roli tego czynnika nie można oczywiście wykluczać, ale jednocześnie nie należy go przeceniać. W Polsce brak jest rzetelnych statystyk, które pokazywałyby rozmiar i dynamikę migracji zarobkowych. Dostępne dane mają charakter szacunkowy i bywają bardzo zróżnicowane w zależności od źródła. 1

3 Niezależnie od skali tego zjawiska, niezwykle trudne jest określenie rzeczywistego wpływu na poziom i stopę bezrobocia. Przede wszystkim należy pamiętać, iż te wskaźniki zdeterminowane są szeregiem różnorodnych czynników takich, jak: ogólna koniunktura gospodarcza, klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, czy chociażby struktura społeczno demograficzna społeczeństwa. Problem wyjazdów za granicę nie ominął również naszego regionu i powiatu. Migracje zarobkowe z całą pewnością rozładowały w pewnym stopniu trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, ale nie stanowiły jedynego czy też nawet głównego czynnika wpływającego na spadek liczby bezrobotnych. W minionym roku nastąpiło znaczne ożywienie gospodarki. Z danych prezentowanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu wynika, iż w ubiegłym roku odnotowano w województwie wzrost zatrudnienia. Sytuacja ta sprzyjała prowadzeniu przez PUP aktywnej polityki rynku pracy. W 2007 roku kontynuowaliśmy przedsięwzięcia związane ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Działania skupiające się na udzielaniu pomocy zarówno lokalnym przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak i bezrobotnym w samozatrudnieniu, przyniosły wysokie niespodziewane efekty. Ponadto duży nacisk położyliśmy na aktywizację zawodową młodzieży oraz bezrobotnych kobiet, co zaowocowało spadkiem tych osób w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Skrócił się także czas pozostawania w ewidencji bezrobotnych. Programy rynku pracy realizowane w PUP cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród poszukujących zatrudnienia i pracodawców. Ich realizacja nie byłaby jednak możliwa bez dodatkowych środków pieniężnych, które udało się nam pozyskać w minionym roku. W głównej mierze pochodziły one z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tzw. rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pomimo ogólnej poprawy sytuacji na kępińskim rynku pracy, nadal jednak mamy do czynienia z niepokojącymi zjawiskami. Kluczowymi problemami, z jakimi boryka się PUP jest: wzrastający poziom bezrobocia w grupie osób powyżej 50 roku życia, w której kumulują się również inne negatywne zjawiska jak długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski poziom wykształcenia i niedopasowanie kwalifikacji zawodowych do wymagań stawianych przez ewaluujący rynek pracy. niedopasowanie strukturalne oraz niedopasowanie do wymogów stawianych przez nowoczesne technologie stanowi istotną barierę rozwoju zarówno w skali całego kraju, jak i w ujęciu lokalnym. Na rynku pracy występuje pewne niedopasowanie między popytem i podażą dotyczące m.in. niektórych zawodów i specjalistycznych kwalifikacji produkcyjnych czy usługowych. Dość wyraźne sygnały płyną z branż: meblowej, metalowej, 2

4 informatycznej, krawieckiej, budowlanej w których brakuje chętnych do podjęcia pracy. zatrudnienie w tzw. szarej strefie. Pomimo braku wiarygodnych danych dotyczących wielkości tego zjawiska, można domniemywać, iż jego skala jest dość duża. Sytuację pogarsza fakt wysokich pozapłacowych kosztów pracy, jakie zmuszeni są ponosić pracodawcy chcący legalnie zatrudniać pracowników. Przeciwdziałanie bezrobociu i jego negatywnym skutkom należy do działań wyjątkowo trudnych i długofalowych. Uzyskanie korzystnych zmian uzależnione jest od wielu uwarunkowań, a jednym z nich jest efektywne realizowanie programów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Rola, jaką pełnił Urząd, to stymulowanie lokalnego rynku pracy między innymi poprzez wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnienia, a także aktywizację zawodową bezrobotnych. Ale był to również rok wytężonej pracy w zakresie przygotowania urzędu do wprowadzenia w 2008r. standardów usług rynku pracy - obligatoryjnych zmian wewnątrz organizacyjnych PUP oraz dostosowania polityki bezpieczeństwa urzędu do standardów ISO/IEC 27001:2005 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych. Wnioski płynące z analizy rynku pracy w powiecie kępińskim, pozwalają na wskazanie kilku najistotniejszych problemów, które zostały uwzględnione w działaniach strategicznych Programu na lata

5 I. DIAGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZO - SPOŁECZNEJ POWIATU OBSZAR Powiat kępiński jest najdalej odsunięty od stolicy wielkopolski spośród wszystkich powiatów. Graniczy z województwem dolnośląskim, łódzkim i polskim. Przecinają go ważne szlaki komunikacyjne drogowe: Wrocław - Warszawa, Poznań Katowice oraz kolejowy Szczecin Katowice. Swym zasięgiem obejmuje obszar 608 km 2. W skład struktury administracyjnej wchodzi i ma decydujący wpływ na obraz powiatu miasto Kępno jako główny ośrodek handlowo-przemysłowousługowy. Miasto Kępno otoczone jest 7 gminami: Baranów, Bralin, Kępno (gmina wiejska), Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica. Powiat kępiński jest 255 powiatem pod względem wielkości w Polsce jego powierzchnia wynosi ha, tj. 0,19% powierzchni kraju i 2,0% pow. woj. wielkopolskiego. Siedzibą powiatu jest Kępno miasto o powierzchni 779 ha. Największą gminą w powiecie kępińskim jest gmina Kępno (pow. całkowita gminy to ha, tj. 20,4% pow. powiatu), następnie gmina Rychtal (pow ha, tj. 15,9% pow. powiatu), gmina Bralin (pow ha, tj. 14,0% pow. powiatu), gmina Łęka Opatowska (pow ha, tj. 12,8% pow. powiatu), gmina Perzów (pow ha, tj. 12,4% pow. powiatu), gmina Trzcinica (pow ha, tj. 12,3% pow. powiatu), gmina Baranów (pow ha, tj. 12,2% pow. powiatu). Obszar zajmowany przez poszczególne gminy w powiecie kępińskim. (w %) 25,0 20,0 15,0 12,2 14,0 20,4 12,7 12,4 15,9 12,4 10,0 5,0 0,0 Baranów Bralin Kępno Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica Źródło: Dane GUS 4

6 DEMOGRAFIA Powiat kępiński zamieszkiwało w końcu grudnia 2006 roku osób, co stanowiło 0,14% ludności Polski i 1,64% woj. wielkopolskiego. Aż 27%, tj. ponad 15 tys. ludności powiatu zamieszkuje miasto Kępno. Biorąc natomiast pod uwagę płeć, to kobiety stanowiły 51% (28,3 tys. osób). Gęstość zaludnienia na 1 km 2 wyniosła 91 osób, najwyższy wskaźnik wystąpił w gminie Kępno - 40 osób na 1 km 2, a najniższy w gminie Perzów 6 osób na 1 km 2. Liczba ludności w końcu 2006 roku wyniosła odpowiednio do ogółu ludności: - w wieku produkcyjnym 64%, - w wieku przedprodukcyjnym 23%, - w wieku poprodukcyjnym 13%, - aktywni zawodowo stanowią 44% ludności powiatu, - pracujący w rolnictwie ok. 18%. Liczba ludności w poszczególnych gminach w powiecie kępińskim 2006r. (w %) 50,0 44,0 40,0 30,0 20,0 10,0 13,5 10,2 9,4 7,1 7,3 8,5 0,0 Baranów Bralin Kępno Łęka Perzów Opatowska Rychtal Trzcinica Źródło: Dane GUS PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W rejestrze REGON w końcu grudnia 2006 roku zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne). WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem razem Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w tym przedsiębiorstwa państwowe spółdzielnie spółki handlowe w tym z udziałem razem kapitału zagranicznego spółki cywilne województwo powiat kępiński Źródło: Dane GUS 5

7 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON XII 2006r. Kępno 2617 Baranów Bralin Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica W powiecie kępińskim w końcu 2006 roku działały 174 spółki handlowe (ponad 3,6% podmiotów), w tym 34 firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Natomiast, 80% tj podmiotów gospodarki narodowej tworzyły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne). Najwięcej firm prowadziło działalność w sekcji handel i naprawy (tj. 37,0%), przetwórstwo przemysłowe 693 (tj. 18,0%) i budownictwo 458 (tj. 11,8). Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji działalności dział. usług. komun., społ.i indywid. 145 obsługa nieruchomości i firm 360 pośrednictwo finansowe 87 transport, gospodarka, magazynowa i łącznośd hotele i restauracje handel i naprawy 1439 budownictwo 458 przemysł 693 rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Źródło: Dane GUS Ponad 92% przedsiębiorstw zatrudnia do 9 pracowników. Wśród tej grupy znajdują się także firmy jednoosobowe, bez większych perspektyw tworzenia stanowisk pracy. Należy jednak podkreślić, iż są one w wielu przypadkach wyrazem przedsiębiorczości Kępnian tworzących własne miejsca zatrudnienia. Tego typu struktura wielkości działających przedsiębiorstw jest typowa dla kraju. 6

8 Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracyjących w powiecie kępioskim XII 2006r. duże 4 srednie 67 małe 312 mikro Źródło: GUS Sektorem mogącym przyciągnąć osoby poszukujące pracy w powiecie, jest sektor prywatny. Należy to uznać za ważną wskazówkę w programowaniu wszelkich działań promujących i wspierających zatrudnienie przedstawicieli najmłodszych pokoleń. Podkreślić należy, iż w ostatnich latach nastąpiło duże ożywienie procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Do głównych czynników, które wpłynęły na ożywienie procesów inwestycyjnych należy zaliczyć: utrzymującą się od kilku lat korzystną sytuacje finansową przedsiębiorstw, rosnący popyt, wysokie wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych, możliwości korzystania z funduszy krajowych oraz unijnych. EDUKACJA W powiecie funkcjonują 33 szkoły podstawowe, 10 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest samorząd podstawowy. Powiat prowadzi 4 szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra H. Sucharskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi (ponad uczniów) oraz Zespół Szkół Specjalnych (ok. 130 uczniów). W Kępnie działa także Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. A. Tansmana: oraz funkcjonuje Wydział Ekonomii w Kępnie Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu. W roku szkolnym 2006/2007 szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kępińskim ukończyło 1014 absolwentów. Według stanu na koniec grudnia 2007r. w rejestrze kępińskiego pośredniaka widniało 98 osób bezrobotnych pozostających w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, którzy stanowili 9,7% wszystkich absolwentów oraz 12,2% całej populacji bezrobotnych. 7

9 Lp. Absolwenci z rocznika 2006/2007 według ukończonej szkoły 2007 w %: wyższa - 11%, policealna - 8%, technika - 25% licea profilowane - 7%, licea ogólnokształcące - 29%, zasadnicze zawodowe - 20%. Zestawienie szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów w powiecie kępińskim Typ szkoły Liczba szkół Procentowy udział szkół w powiecie Liczba absolwentów kończących szkoły w 2007r. Liczba bezrobotnych absolwentów kończących szkoły w 2007r. stan na technika 3 23% zasadnicze szkoły zawodowe 2 16% licea ogólnokształcące 2 15% licea profilowane 3 23% szkoły policealne 2 16% szkoły wyższe 1 7% Razem Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie BEZROBOCIE Poziom bezrobocia Dane statystyczne wskazują, iż powiat kępiński w porównaniu z całym województwem wielkopolskim, charakteryzuje się zdecydowanie najlepszą sytuacją na rynku pracy. Koniec roku 2007 zamknął się w skali powiatu ogólną liczbą 802 bezrobotnych. Taka wielkość bezrobocia jest porównywalna do stanu bezrobocia jakie istniało w 1990r. Poziom bezrobocia na koniec grudnia ubiegłego roku, był o 528 osób niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. POZIOM BEZROBOCIA wg GMIN POWIATU KĘPIOSKIEGO 8

10 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na terenie działania urzędu w 2007r. nadal należała do niższych w Wielkopolsce oraz w kraju. Jej wysokość porównywalna jest do stóp jakie kształtują się w czołowych krajach Unii Europejskiej. W powiecie kępińskim stopa bezrobocia, na koniec grudnia 2007r. wynosiła 3,2% i po Poznaniu należała do najniższych w woj. Wielkopolskim, natomiast w kraju ukształtowała się na 5 miejscu. W stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego spadła o 2,2%. 12,4% 8,2% 4,1% 0,0% 11,4% 8,0% 3,2% powiat kępioski woj. wielkopolskie Polska Klienci Powiatowego Urzędu Pracy Liczba bezrobotnych i osób poszukujących pracy, figurujących w ewidencji PUP w Kępnie, w dniu 31 grudnia 2007r. wynosiła: Stan XII 2007 Stan XII 2006 wz/sp. do XII 2006 r. - bezrobotnych w tym kobiet os./ os./ 39,7% 41,4% - w tym niepełnosprawnych os./ 21,4% - poszukujących pracy os./ 15,4% - w tym kobiet os./ 29,4% - w tym niepełnosprawnych os./ 13,8% Razem os./ 38,8% Dynamika bezrobocia Dynamika spadku bezrobocia w naszym powiecie jest o wiele wyższa, niż w województwie oraz kraju. Po trudnych w latach , kiedy nastąpił bardzo duży wzrost poziomu bezrobocia w całym kraju, jak również w powiecie kępińskim, rok 2002 był pierwszym, kiedy ten wzrost został wyhamowany i od tego momentu zauważalny jest spadek liczby bezrobotnych w powiecie. Na przestrzeni okresu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie kępińskim zmniejszyła się o osoby tj. o 74,9%. Spadek ten spowodowany jest dobrą koniunkturą gospodarczą zarówno w kraju, w regionie i w powiecie oraz realizacją programów aktywizacji bezrobotnych współfinansowanych przez Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. 9

11 Ponadto jednym z elementów mających duży wpływ na ograniczenie bezrobocia w powiecie jest duża skala emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Liczba osób bezrobotnych w PUP Kępno w latach I 90 XII 90 XII 91 XII 92 XII 93 XII 94 XII 95 XII 96 XII 97 XII 98 XII 99 XII 00 XII 01 XII 02 XII 03 XII 04 XII 05 XII 06 XII 07 I 08 Poziom bezrobocia zmniejszył się również we wszystkich gminach powiatu kępińskiego. Największą dynamikę spadku odnotowano w gminie Łęka Opatowska o 47,8% oraz w gminie Baranów o 40,8%. Liczba osób bezrobotnych według gmin zarejestrowanych w PUP Kępno na koniec XII 2007 r. G. Trzcinica G. Rychtal G. Perzów G. Łęka Opatowska G. Bralin G. Baranów MiG Kępno Płynność bezrobocia Zbiorowość zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy bezrobotnych podlega ciągłym zmianom. Na przełomie 2007r. do ewidencji bezrobotnych napłynęło osób bezrobotnych, a więc o 795 osób, (27,9%) mniej aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej osób zarejestrowało się we wrześniu 265 osób, co było spowodowane rejestracją osób, którym wygasły krótkoterminowe umowy o pracę (prace sezonowe) oraz osób po szkoleniach i stażach pracy. 10

12 Napływ do bezrobocia do XII 2006 w okresie I - XII 2007 zarejestrowano os. 795 os./ 27,9 % z czego większość to osoby: bez prawa do zasiłku % ogółu rejestr. 638 os./ 26,6 % rejestrujące się po raz kolejny % ogółu rejestr. 726 os./ 32,6 % poprzednio pracujące % ogółu rejestr. 482 os./ 26,1 % Do rejestracji w 2007 roku zgłosiło się: kobiet 64,7% 725 mężczyzn 35,3% 108 zwolnionych z przyczyn ekonomicznych 5,3% zamieszkałych na wsi 68,1% osób do 25 roku życia 51,4% 214 osób powyżej 50 roku życia 10,4% 731 bez kwalifikacji 35,6% Najwięcej osób zarejestrowano z terenu Miasta i Gminy Kępno osób (51,1% wszystkich zarejestrowanych z powiatu), natomiast najmniej z Gminy Łęka Opatowska i Perzów po 124 osoby (6,1%). Główne przyczyny napływu osób do bezrobocia: rejestracja absolwentów wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, zakończenie prac sezonowych, po zakończonych urlopach macierzyńskich i wychowawczych, po utracie prawa do świadczeń rentowych. Odpływ z bezrobocia W 2007 r. wyłączono z ewidencji bezrobotnych ogółem osoby. W porównaniu z sytuacją jaka miała miejsce w 2006r. odnotowano spadek o 912 osób, tj. o 26,1%. do XII 2006 w okresie I - XII 2007 z ewidencji wyłączono os. 912 os./ 26,1 % z czego z powodu: podjęcia pracy % ogółu wył. 365 os./ 24,4 % niepotwierdzenia gotowości do % ogółu wył. 317 os./ 39,3 % podjęcia pracy dobrowolnej rezygnacji % ogółu wył. 72 os./ 15,6 % Napływ i odpływ bezrobocia w 2007r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Napływ Odpływ

13 Napływ i odpływ bezrobocia w latach Napływ Odpływ Od 2002 roku mamy do czynienia z wyraźną przewagą liczby wyłączeń z ewidencji nad liczbą rejestracji. W 2007 roku różnica ta wyniosła 528. Jest to pozytywna tendencja, mogąca sygnalizować poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Struktura społeczno demograficzna bezrobotnych, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wstępna analiza struktury społeczno demograficznej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, pozwala na wyznaczenie kilku podstawowych cech, jakimi charakteryzowała się zbiorowość bezrobotnych z powiatu kępińskiego w 2007 roku: wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP znacząco dominowały kobiety (604 osoby 75,3% ogółu), pod względem wieku przeważały osoby z przedziału lata (230 osób 28,6%), ponadto najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni posiadający wykształcenie policealne i średnie zawodowe (230 osób 28,6%), połowa bezrobotnych pozostawała bez pracy przez okres do 6 m-cy (474 osoby). W porównaniu z końcem grudnia 2006r. struktura bezrobocia przedstawia się w następujący sposób: XII 2007 r. XII 2006 r. do XII 2006r. nie posiadający prawa do zasiłku 679 ( 85%) ( 88%) o 498 os. kobiety 604 ( 75%) ( 77%) o 426 os. mieszkańcy wsi 542 ( 68%) 859 ( 64%) o 317 os. zarejestrowani po raz kolejny 619 ( 77%) ( 78%) o 425 os. poprzednio pracujący 618 ( 77%) ( 76%) o 405 os. młodzież do 25 roku życia 230 ( 29%) 397 ( 30%) o 167 os. długotrwale bezrobotni 361 ( 45%) 752 ( 56%) o 391 os. bezrobotni powyżej 50 roku życia 163 ( 20%) 233 ( 17%) o 70 os. oczekujący na pracę powyżej 1roku 243 ( 30%) 500 ( 37%) o 257 os. bez kwalifikacji zawodowych 220 ( 27%) 356 ( 27%) o 136 os. z wykształceniem zawodowym 207 ( 26%) 350 ( 26%) o 143 os. z wykształceniem wyższym 71 ( 8,9%) 98 ( 7,4%) o 27 os. 12

14 Bezrobotni wg wieku W zbiorowości bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kępnie w końcu 2007r., dominowały osoby młode w przedziałach wiekowych lat i lata. 250 Bezrobotni wg wieku Ogółem Kobiety W porównaniu z rokiem 2006r. zmniejszył się udział bezrobotnych we wszystkich przedziałach wiekowych. Największy spadek wystąpił w przedziale wiekowym lata o 167 osób, tj. 42,1% i wyniósł 230 osób. W pozostałych grupach wiekowych również odnotowano spadek, i tak: grupa wiekowa lata 223 osoby ( 145 os., tj. 39,4%), lata 102 osoby ( 93 os., tj. 47,7%), lata 169 osób ( 112 os., tj. 39,8%), lat 68 osób ( 3 os., tj. 4,2%), lata 10 osób ( 8 os., tj. 44,4%). Bezrobotni wg wykształcenia Bezrobocie w największej mierze dotyka osób posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe, bezrobotni w tej kategorii stanowili 28,7% ogółu (230 osób) Bezrobotni wg wykształcenia 0 wyższe polic. i śr. zaw śr. ogólne zas. zaw gimnazjalne i poniżej Ogółem Kobiety W porównaniu do analogicznego okresu ubr., największy spadek udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowaliśmy wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 192 osoby ( 45,5%). Najmniejszy spadek zanotowano w grupie z wykształceniem wyższym o 27 osób ( 27,5%). 13

15 Bezrobotni wg stażu pracy W roku 2007 największe szanse na rynku pracy miały osoby z określonym doświadczeniem zawodowym, co przekłada się na strukturę bezrobocia analizowaną wg. stażu pracy Bezrobotni wg stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 i więcej bez stażu Ogółem Poziom bezrobotnych bez stażu pracy, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zmniejszył się o 40,1% tj. o 123 osoby. Również zmniejszyło się bezrobocie wśród osób posiadających staż pracy. Bezrobotni wg. czasu pozostawania bez pracy Wśród osób wg. czasu pozostawania bez pracy odnotowano spadek we wszystkich grupach tej subpopulacji. Kobiety Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy do 6 m-cy 6-12 m-cy pow. 12 m-cy Ogółem Kobiety Zmiany te przedstawiają się następująco: wśród osób oczekujących na pracę do 6 m-cy ( 173 os., tj. 26,7%), od 6-12 m-cy ( 98 os., tj. 53,5%) oraz pow. 12 m- cy ( 257os., tj. 51,4%). Największy udział stanowiły osoby zarejestrowane do 6 miesięcy w liczbie 474 bezrobotnych. Kobiety W grudniu 2007 roku w ewidencji bezrobotnych figurowały 604 kobiety, tj. 75,3% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, pomimo utrzymującego się w dalszym ciągu wysokiego udziału kobiet, odnotowaliśmy w tej kategorii spadek o 41,4%, tj. 426 osób. 14

16 Najniższy odsetek kobiet, w ogólnej liczbie bezrobotnych w poszczególnych gminach wystąpił w gm. Bralin 71,2%, natomiast najwyższy w gm. Perzów 82,5%. W 2007r. zarejestrowano kobiet, tj. mniej o 25% (448 osób) niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych w tym samym okresie wyłączono kobiet, czyli mniej o blisko 20% (436 osób), jak przed rokiem 2007, z czego największy udział stanowiły wyłączenia z powodu podjęcia pracy blisko 41% (717 osób). Udział kobiet, do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Perzów 83%, Trzcinica 80%, Łęka Opatowska 79%, Baranów 79%, Kępno 74%, Rychtal 73%. Gminą o najniższym procentowym udziale bezrobotnych kobiet był Bralin 71%. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, zdecydowanie dominowały kobiety legitymujące się ukończeniem szkoły policealnej i średniej zawodowej 186 osób (31%). Bezrobotne kobiety wg wykształcenia 17,7% 9,9% 24,3% 30,8% 17,2% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Poza tym, udział kobiet jest dominujący we wszystkich grupach pod względem struktury bezrobocia, największy jednak wśród osób bez stażu pracy, bowiem Aż 81% % ogółu bezrobotnych 83% ogółu w wieku do 34 lat 81% ogółu bez stażu pracy 78% ogółu długotrwale bezrobotnych 76% ogółu bez prawa do zasiłku 71% ogółu z wykszt. zawodowym 53% ogółu w wieku pow.50r.ż bezrobotni ogółem kobiety Młodzież do 25 roku życia Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 194 kobiety), stanowili w końcu ubr. 28,7% ogólnej liczby bezrobotnych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek w tej grupie o 167 osób tj. o 42,1%. 15

17 Udział bezrobotnych do 25 roku życia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w poszczególnych gminach, przedstawiał się następująco: Baranów 44%, Łęka Opatowska 43%, Trzcinica 38%, Bralin 33%, Rychtal 29%, MiG Kępno 23%. Gminą o najniższym odsetku bezrobotnej młodzieży jest Perzów 20%. W skali 2007r. zarejestrowano w Urzędzie osób do 25 roku życia, czyli mniej o ponad 32% (479 osób) niż w roku minionym. Biorąc pod uwagę wyłączenia z ewidencji, odnotowano również spadek o 32% (555 osób), z czego głównie z powodu podjęcia pracy 44% (510 osób). Natomiast analizując strukturę wykształcenia, na koniec 2007r., to należy podkreślić, iż dominowała młodzież z wykształceniem ogólnokształcącym 34% (78 osób). Młodzież do 25 r.ż wg wykształcenia 8,7% 9,1% 17,4% 30,9% 33,9% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe W powiecie kępińskim co piąty bezrobotny jest człowiekiem młodym do 25 roku życia. W kategorii wiekowej do 25 roku życia wystąpił największy spadek liczby zarejestrowanych, bo o 38,7%. Absolwenci Absolwenci rejestrujący się w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie nabywają prawa do zasiłku (98,5%) oraz z reguły nie legitymują się stażem pracy. W końcu grudnia ubr. status absolwenta posiadało 98 osób, stanowiąc 12,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w tym 64 absolwentów ze szkół z powiatu kępińskiego). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 21,6%, tj. 27 osób. 12,0% Udział absolwentów do ogółu bezrobotnych 30% Udział absolwentów do młodzieży Bezrobotni Absolwenci Młodzież Absolwenci 16

18 W minionym roku, blisko absolwentów z powiatu kępińskiego ukończyło szkoły ponadgimanzjalne, z czego 898 osób to młodzież ze szkół zlokalizowanych na terenie powiatu. Do końca grudnia ubiegłego roku zarejestrowało się 272 absolwentów (tj. o 48 osób 15,0% mniej niż w analogicznym okresie ubr.), z czego 209 ze szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w powiecie kępińskim. Absolwenci rocznika 2006/2007 wg. ukończonej szkoły w 2007 szkoły policealne 8% licea profilowane 7% szkoły wyższe 11% technika 25% licea ogólnokształcące 29% zasadnicze szkoły zawodowe 20% Udział absolwentów do ogólnej liczby bezrobotnych wdanej gminie, w końcu grudnia 2007 roku, przedstawiał się następująco: Baranów 22%, Łęka Opatowska 21%, Bralin 14%, Kępno 12%, Trzcinica 11%, Gminą o najniższym procentowym udziale bezrobotnych absolwentów był Rychtal 7%, natomiast z Perzowa nie figurował żaden absolwent. Długotrwale bezrobotni Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 281 kobiet), stanowili w ubr. 45,0% ogólnej liczby zarejestrowanych, (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek o 51,9% tj. o 391 osób). Udział długotrwale bezrobotnych, do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Rychtal 57%, Trzcinica 52%, Kępno 48%, Bralin 40%, Łęka Opatowska 38%, Baranów 30%. Gminą o najniższym procentowym udziale osób długotrwale bezrobotnych był Perzów 25%. W 2007r. zarejestrowano 482 osoby, które uzyskały status osoby długotrwale bezrobotnej, tj. mniej o 42,8% (361 osób) niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych w tym samym okresie wyłączono 873 osoby, czyli mniej o ponad 30% (378 osób), jak przed rokiem 2007, z czego największy udział stanowiły wyłączenia z powodu podjęcia pracy blisko 30% (331 osób). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, zdecydowanie dominowały osoby legitymujące się ukończeniem szkoły gimnazjalnej i poniżej osób (32%). 17

19 Długotrwale bezrobotni wg wykształcenia 31,6% 6,4% 24,9% 25,8% 11,4% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy jest wydłużający się czas pozostawania bez pracy, o czym świadczy utrzymujący się, wysoki poziom osób długotrwale bezrobotnych tzn. pozostających w rejestrach PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesiące. Dotyka on w powiecie kępińskim bardzo dużej grupy bezrobotnych, bo 45% ogółu zarejestrowanych. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt występowania wśród długotrwale bezrobotnych osób młodych, gdyż osoby do 34 roku życia stanowią ponad 43 % długotrwale bezrobotnych. Warto podkreślić, że fakt znalezienia się w grupie osób długotrwale bezrobotnych zależy przede wszystkim od wieku i poziomu wykształcenia. Bezrobotni z wyższym poziomem wykształcenia legitymują się najkrótszym czasem pozostawania bez pracy. Najbardziej mobilna na rynku pracy jest grupa osób ze stażem pracy 5-10 lat oraz lat. Grupa ta jest gotowa do podjęcia każdej pracy bez względu na jej rodzaj. Są to w większości osoby mające dzieci na utrzymaniu, którym zgodnie z przyjętą funkcją ekonomiczną rodziny, winni zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego. Brak wystarczających środków finansowych na realizację potrzeb, zmusza ich do podejmowania aktywniejszych form poszukiwania pracy i przyjęcia oferty każdej pracy. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni tej populacji osoby, (w tym 87 kobiet), stanowili w końcu ubr. 20,3% ogólnej liczby zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił ich spadek o 30,1%, tj. o 70 osób. Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Kępno 25%, Rychtal 21%, Bralin 19%, Perzów 18%, Trzcinica i Łęka Opatowska 14%. Gminą o najniższym udziale procentowym osób pow. 50 roku życia był Baranów 5%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, bowiem blisko 42%, tj. 69 bezrobotnych. 18

20 Bezrobotni do 50 r.ż. wg wykształcenia 2,4% 41,6% 25,9% 7,8% 22,3% Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych w tym przedziale wiekowym, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia przewyższał liczbę osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 214 osób, czyli mniej o 14,7% (37 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 267 osób, tj. o 19,8% (66 osób) mniej niż przed rokiem poprzednim, z czego największy udział stanowiły podjęcia pracy w liczbie 105 osób, tj. 25,5% Populacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia, to osoby, które jeszcze nie nabyły praw emerytalnych, a ze względu na wiek napotykają na problemy ze znalezieniem pracy. Jest to grupa, zagrożona bezrobociem długotrwałym. Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci do 7 lat Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to również bezrobotni wychowujących samotnie, co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia. Bezrobotni tej populacji - 43 osoby (w tym 42 kobiety), które stanowiły w końcu ubr. 5,4% - bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano ich niewielki spadek o 18,9% tj. o 10 osób. Udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko, w porównaniu do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Trzcinica 8%, Perzów 8%, Baranów 8%, Kępno 5%, Bralin 5%, Rychtal 4%. Gminą która nie posiadała bezrobotnych w tej kategorii to Łęka Opatowska. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, należy stwierdzić, iż większość tj. 39,5% (17 osób) legitymuje się zaledwie szkołą gimnazjalną i poniżej. Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 7 r.ż. wg wykształcenia 39,5% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej 4,7% policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe 16,3% 9,3% 30,2% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej 19 policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe

21 Rozpatrując ruch bezrobotnych w tej grupie osób, należy wskazać, iż w 2007r. odnotowano 49 rejestracji w urzędzie tj. tylko o 2,1% (1 osoba) więcej niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączno 59 osób z tej subpopulacji, z czego 44% (26 osób) podjęło zatrudnienie. Pod względem czasu pozostawania bez pracy ponad połowa 55,8% tej grupy, pozostaje w ewidencji urzędu przez okres krótszy niż jeden rok. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 159 kobiet), stanowili w końcu ubr. 27,4% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano ich spadek o 38,2% tj. o 136 osób. Udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, w liczbie bezrobotnych danej gminy, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Rychtal 32%, Perzów 30%, Łęka Opatowska 29%, Kępno 28%, Trzcinica 27%, Baranów 24%. Gminą o najniższym udziale procentowym tej populacji był Bralin 20%. Podkreślić należy, iż wśród osób bez kwalifikacji zawodowych, aż 146 bezrobotnych legitymowało się szkołą gimnazjalną i poniżej Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg wykształcenia średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej W tej kategorii, pod względem wieku, dominowała młodzież do 25 roku życia, co w dużej mierze jest wynikiem zakwalifikowania licealistów (LO) do kategorii bez zawodu. Stosunkowo duży udział w omawianej grupie mieli również bezrobotni powyżej 45 roku życia. Szanse na podjęcie pracy zależą w dużym stopniu od posiadanych kwalifikacji i rodzaju wykształcenia. Osoby z wysokimi kwalifikacjami na ogół nie tracą pracy, a jeśli to jednak nastąpi, nie mają trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. W powiecie kępińskim bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej stanowią duży problem na rynku pracy, gdyż jest to grupa nie posiadająca kwalifikacji zawodowych, zatem nie można ich przeszkolić tylko trzeba nauczyć zawodu. Biorąc pod uwagę fakt braku mobilności, motywacji do nauki oraz wieku i miejsca zamieszkania, można zrozumieć trudność na jaką napotyka urząd pracy przy kierowaniu ich na szkolenia. 20

22 Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych w tej grupie, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia przewyższał liczbę osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 590 osób, czyli mniej o 19,3% (141 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 726 osób, z czego podjęcia pracy stanowiły 35,4%(257 osób). Bezrobotni mieszkańcy terenów wiejskich Mieszkańcy wsi doświadczają dużo większych trudności związanych z bezrobociem, a tym samym jest wśród nich większa stopa ubóstwa. Ponadto, w związku z gorzej rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną i instytucjonalną, są mniej mobilni. W porównaniu do okresu sprzed roku obserwujemy jednak spadek udziału tej kategorii bezrobotnych o 317 osób tj. 36,9%. W końcu ubr. z terenów wiejskich było zarejestrowanych 542 bezrobotnych, stanowiących 67,6% ogółu bezrobotnych. Biorąc pod uwagę rozmiary bezrobocia wiejskiego należy stwierdzić, że największy udział w tej zbiorowości, stanowili bezrobotni z Gminy Kępno 26,9% (146 osób), najmniejszy natomiast z Gminy Perzów 7,4% (40 osób). Analizując strukturę pod względem wykształcenia, największy udział stanowią bezrobotni, którzy zakończyli edukację na poziomie zasadniczym zawodowym 27,9% (151 osób). Bezrobotni z terenów wiejskich wg wykształcenia 22,1% 8,7% 27,5% 27,9% 13,8% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Bezrobocie na terenach wiejskich jest zasobem bardziej dynamicznym, niż w mieście Kępno, bowiem napływ osób z terenów wiejskich na przełomie 12 miesięcy ubiegłego roku stanowił 68,1% ogółu rejestrujących się w urzędzie, dotyczył osób, a więc o 29,2% (579 osób) mniej niż przed rokiem Natomiast wyłączono z ewidencji urzędu osób, tj. o 29,7% (725 osób) mniej niż w analogicznym okresie minionego roku, z czego blisko 50% (771 osób) stanowiły podjęcia pracy. 21

23 Niepełnosprawni Pod terminem bezrobotny niepełnosprawny kryje się osoba spełniająca wszystkie kryteria osoby bezrobotnej, jednocześnie posiadająca orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność (orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Do uzyskania statusu bezrobotnego nie są jednakże uprawnione osoby niepełnosprawne, które posiadają prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia rehabilitacyjnego. Grupa ta może jedynie figurować w ewidencji urzędu jako poszukujący pracy. Według stanu na koniec grudnia 2007r. w ewidencji urzędu zarejestrowanych było 59 osób niepełnosprawnych, stanowiących 6,9% ogółu zarejestrowanych w PUP, z czego: 34 osoby posiadały status bezrobotnego, 25 osób to poszukujący pracy. W ciągu 12 m cy ubr. nastąpił wzrost tej populacji o 2 osoby, tj. 3,5%. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest bardzo niekorzystna. Jednym z poważniejszych problemów jest stosunkowo niski poziom wykształcenia występujący w tej grupie tylko 1 osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP legitymowała się dyplomem ukończenia szkoły wyższej. Większość niepełnosprawnych posiada stosunkowo niskie wykształcenie tj. 35,1% zasadnicze zawodowe, a 43,9% gimnazjalne i poniżej. Bezrobotni niepełnosprawni wg wykształcenia 35,3% 17,6% 47,1% policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Pod względem struktury wieku największy udział posiadały osoby niepełnosprawne w przedziale wiekowym lata, tj. 25,4% (15 osób). O szansach osób niepełnosprawnych na znalezienie pracy, w dużej mierze decyduje rodzaj ich dysfunkcji. Wśród zarejestrowanych, schorzeniem najczęściej występującym były: choroby neurologiczne i psychiczne 35,6% (21 osób), narządu ruchu 28,8% (17 osób), choroby układu oddechowego i krążenia 10,2% (6 osób). Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych i poszukujących pracy w tek grupie, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia porównywalny był z liczbą osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 108 osób, czyli 22

24 mniej o 31,7% (26 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 107 osób, z czego podjęcia pracy stanowiły 39,2%(42 osoby). Często przeszkodą w zdobyciu zatrudnienia są pewne uprzedzenia i stereotypy. W najtrudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne z poważnymi dysfunkcjami i nieposiadające żadnego doświadczenia zawodowego. Pracodawcy niechętnie przyjmują te osoby do pracy. Analizując poziom bezrobocia wśród niepełnosprawnych, należy zwrócić również uwagę na niedostosowanie stanowisk pracy do potrzeb tych osób, a także występujące na każdym kroku bariery architektoniczne, ponieważ czynniki te nie pozostają bez wpływu na niski wskaźnik aktywności zawodowej w tej grupie. RYNEK OFERT PRACY W 2007r. pracodawcy zgłosili do PUP ogółem ofert zatrudnienia, czyli o 80 więcej niż przed rokiem (tj. o 6,5%). Oferty pracy wpływające urzędu pracy stanowią jedynie pewną część zapotrzebowania na pracę zgłaszaną przez pracodawców ogółem kobiety Biorąc pod uwagę strukturę ofert pracy w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano następujące zmiany: I-XII 2007 I-XII 2006 do I-XII 2006 oferty pracy ogółem of./ 6,5% z czego: sektor publiczny of./ 11,7% sektor prywatny of./ 14,7% miejsca subsydiowane of./ 11,9% dla niepełnosprawnych of./ 200,0% dla kobiet of./ 6,5% 23

25 Zdecydowana większość ofert pracy, w ubiegłym roku, pochodziła z terenu Miasta i Gminy Kępno, stanowiąc 52,9% ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Natomiast w pozostałych gminach oferty pracy przedstawiały się następująco: Inne Trzcinica Wpływ ofert pracy w 2007 roku wg gmin Rychtal 44 Perzów 41 Łęka Opatowska 89 Bralin 108 Baranów 178 MiG Kępno 720 Podkreślić należy, iż decydującą rolę w kreowaniu popytu na pracę odegrał sektor prywatny, z którego wpłynęło 69,1% wszystkich ofert zgłoszonych do urzędu (844). Największą aktywnością charakteryzowały się następujące działy gospodarki: Oferty pracy wg. Rodzaju działalności według PKD Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Transport, gospodarka magazy-nowa i łącznośd Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Działalnośd usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Hotele i restauracje Edukacja Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazd. samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Przetwórstwo przemysłowe

26 Pracodawcy w większości zatrudniali osoby na: robot. wykwalifikowany 699 stanowiskach robotniczych 996 (76%) robot. niewykwalifikowany 297 stanowiskach nierobotniczych 305 (24%) z tego 248 to staże pracy. Wśród zgłoszonych zapotrzebowań na pracowników najczęściej poszukiwano: stolarzy, tapicerów oraz zawodów pokrewnych, 224 czyli 17,2% pracowników fizycznych, robotników gospodarczych, pakowaczy sprzedawców, przedstawicieli handlowych, menadżerów sprzedaży i zaopatrzenia, kasjerów, magazynierów 168 czyli 12,9% 148 czyli 11,4% krawcowych, szwaczek, krojczyń, 72 czyli 5,5% operatorów: obrabiarek sterowanych numerycznie, dźwigu, koparki, maszyn budowlanych, maszyn do cięcia złomu, maszyn do prod. kartonów, nitownicy, prasy, wiertarki, wózka widłowego 71 czyli 5,3% murarzy i pozostałych murarzy, 61 czyli 4,6% ślusarzy, spawaczy, tokarzy, frezerów, 57 czyli 4,4% kucharzy, kelnerów, bufetowych, 38 czyli 2,9% robotników w przemyśle przetwórczym (drobiarskim), 11 czyli 0,8% monterów: instalacji sanitarnych, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń przemysłowych, wiązki kablowej. 24 czyli 1,8% Ostatnio coraz większe szanse na pracę mieli: operatorzy maszyn sterowanych numerycznie, monterzy maszyn i urządzeń, informatycy, programiści, inż. budowlani, osoby biegle władające językami obcymi oraz przedstawiciele handlowi. Kolejny już rok, lokalny rynek pracy charakteryzował się problemami w zaspokojeniu potrzeb pracodawców na kadrę w branży meblowej: stolarzy, tapicerów, szwaczek, lakierników; w branży metalowej: ślusarzy, spawaczy, tokarzy frezerów; w branży budowlanej: murarzy, tynkarzy, glazurników, robotników wykończeniowych, malarzy, elektryków, hydraulików. Średnio miesięcznie na 1 ofertę pracy, w powiecie kępińskim oczekiwało 9 bezrobotnych tj. o 7 osób mniej niż przed rokiem. W roku ubiegłym 6 przedsiębiorców zdecydowało się na sezonowe zatrudnienie 22 cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi na okres 3 miesięczny. Natomiast 8 firm wystąpiło za pośrednictwem PUP o przyznanie zezwolenia na zatrudnienie dla 208 cudzoziemców na okres 1 roku z Ukrainy i Białorusi. Tak więc w roku ubiegłym lokalne firmy zatrudniły ponad 230 obcokrajowców. 25

27 Dużym zainteresowaniem wśród bezrobotnych cieszyły się oferty pracy realizowane za pośrednictwem sieci EURES (European Employment Services). Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Przy tworzeniu zbiorów informacji o rynku pracy bardzo dużą rolę odgrywa pośrednictwo terenowe. Systematycznie od 1994r., pośrednik ds. marketingu, obejmuje swoimi działaniamiwizytami przedsiębiorców funkcjonujących na terenie powiatu. W wyniku bezpośrednich wizytspotkań w zakładach pracy, aktualizuje on lokalny Bank Informacji o podmiotach współpracujących z urzędem pracy. Poza tym, wizyty w przedsiębiorstwach mają wiele pozytywnych aspektów, bowiem przyczyniają się do: rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątem podaży i popytu na siłę roboczą, promocji usług świadczonych przez urząd (wspierających finansowo zatrudnianie nowych pracowników), kształtowania wizerunku PUP w Kępnie jako partnera, współpracy w celu pozyskania pracowników z powiatów ościennych przeprowadzenie ankiet promujących lokalny biznes. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ Bezrobocie jakie odnotowujemy w powiecie kępińskim, wymaga w dalszym ciągu skierowania wszelkich sił i środków w celu ograniczenia tego zjawiska, gdyż zadaniem samorządu terytorialnego jest zapobieganie marginalizacji społecznej mieszkańców powiatu. Ograniczenie poziomu bezrobocia wymaga współdziałania partnerów rynku pracy w kwestii nawiązania współpracy z potencjalnymi pracodawcami i inwestorami, aby w jak najszerszej skali promować przedsiębiorczość i wspierać samozatrudnienie. Realizacja niniejszego programu pozwoli na wsparcie rozwoju gospodarczego powiatu, poprzez aktywizację wszystkich grup społecznych, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia regionu, jak i wyeliminowania nierówności społecznych w kwestii dostępu do dobra, jakim jest praca. W ramach działań mających na celu rozpoznanie i wsparcie potrzeb pracodawców, bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz zagospodarowania obszarów wymagających interwencji, kontynuowana będzie współpraca z wieloma instytucjami, w tym m.in. z: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z siedzibą przy WUP w Poznaniu, Filia Kalisz, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Słupii p/kępnem, 26

28 Stowarzyszeniem Kępiński Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw w Kępnie, Związkiem Harcerstwa Polskiego HUFIEC w Kępnie, Związkiem Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kępnie, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kępińskie Cechem Rzemiosł Różnych w Kępnie, Gminnymi Centrami Informacji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, lokalnymi mediami. 27

29 II. ANALIZA SWOT LOKALNEGO RYNKU PRACY Mocne strony: umiejętność pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz krajowych na rozwój różnych dziedzin gospodarki w powiecie oraz na rozwój zasobów ludzkich; aktywna współpraca z partnerami na lokalnym rynku pracy, tj. z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi; realizacja programów i projektów na rzecz przeciwdziałania zjawisku bezrobocia w powiecie i promowania zatrudnienia; ścisła współpraca PUP z ośrodkami pomocy społecznej, realizacja programów na szczeblu powiatowym i gminnym z zakresu polityki społecznej oraz infrastruktury technicznej; doświadczenia kadry PUP w Kępnie w zakresie prowadzenia polityki rynku pracy, położenie powiatu na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjno drogowych, Słabe strony: niska mobilność przestrzenna i zawodowa mieszkańców powiatu; brak zainteresowania bezrobotnych wsparciem ze strony urzędu pracy, duże zniechęcenie i bezradność osób bezrobotnych, wzrost liczby osób przejawiających patologiczny stosunek do pracy, wysokie bezrobocie wśród młodzieży do 25 roku życia, duży udział osób bezrobotnych bez wykształcenia, niski poziom wykształcenia bezrobotnych; niedopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do wymagań rynku pracy; wysoki udział długotrwale oczekujących na pracę, występowanie zjawiska wykluczenia społecznego; ukryte bezrobocie w rolnictwie; napływ osób bezrobotnych z sektorów restrukturyzowanych; niezrównoważony rynek pracy; brak dostatecznych zasobów kadrowych w stosunku do realizowanych zadań. Szanse: rozwój instytucji społecznych na terenie powiatu; rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie; wzrost znaczenia sektora pozarządowego; dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy; 28

30 wzrost świadomości w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego w regionie; dostępność środków Unii Europejskiej; rozwój elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia; pozytywny klimat do budowania partnerstw lokalnych; powstawanie regulacji prawnych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promujących aktywizację oraz integrację zawodową i społeczną, partnerstwo publiczno prywatne; powstanie Narodowej Strategii Integracji Społecznej. Zagrożenia: postępująca migracja do innych części Polski i za granicę, szczególnie osób młodych i wykształconych; edukacja zawodowa nie odpowiadająca potrzebom rynku; słaba kondycja finansowa organizacji pozarządowych; wysoki poziom bezrobocia w powiatach ościennych; ubożenie społeczne i rosnące koszty edukacji; niskie zainteresowanie pracodawców kształceniem pracowników; niechęć długookresowo bezrobotnych do udziału w programach aktywizacyjnych i podejmowania dalszej edukacji; przestrzenne kumulowanie problemów związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym doprowadzające do marginalizacji niektórych regionów powiatu; brak precyzyjnego systemu analiz i prognoz rynku pracy dotyczących zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców; niewystarczający rozwój infrastruktury dla potencjalnych inwestorów, wzrost liczby osób niepracujących, utrzymujących się z transferów socjalnych; pogłębiające się dysproporcje w poziomie dochodu ludności; 29

UCHWAŁA NR XX/ 106/2008 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2008 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XX/ 106/2008 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2008 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XX/ 106/2008 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/IG/11 Gostynin, dnia 17.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2011 rok LUTY, 2012 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 2020

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 2020 Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 2020 SPIS TREŚCI: strona 1. Wprowadzenie... 3 2. Rynek pracy w powiecie śremskim. 4 2.1. Charakterystyka powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku-

Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Bezrobotni niepełnosprawni i niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w województwie zachodniopomorskim - I półrocze 2013 roku- 1 Szczecin 2013 Bezrobocie, to zjawisko dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2014 r. Województwo pomorskie luty 2014 r. marzec 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2009

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo