POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2008 2013"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA Styczeń 2008 rok

2 WPROWADZENIE. Celem Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Lokalnego Rynku Pracy na lata jest wskazanie takich działań, które spowodują wyrównanie szans zawodowych i społecznych mieszkańców Powiatu Kępińskiego, poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Największym wyzwaniem lokalnego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa osób pozostających nadal bez pracy oraz towarzyszący jej zwiększający się zakres wykluczenia społecznego. Dlatego też, w ramach działań programowych, zostaną wykorzystane te instrumenty, które pozwolą na skuteczne zaistnienie na rynku pracy osób defaforyzowanych przez pracodawców. Program opracowany został na podstawie analizy stanu i struktury lokalnego rynku pracy oraz trendów gospodarczych. Po dokonaniu analizy mocnych i słabych stron oraz występujących szans i zagrożeń określone zostały kierunki działań zawarte w priorytetach Programu. Ponadto, został on przygotowany w oparciu o założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie stanowiące Narodową Strategię Spójności. Przy opracowaniu Programu zostały wzięte pod uwagę kierunki działań wytyczone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w ramach którego będą wykorzystywane środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytety i cele Programu są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2013 i Strategią Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata Działania Powiatu będą skierowane na absorbcję i racjonalne wydatkowanie środków ze źródeł zewnętrznych, co umożliwi nowe perspektywy jego rozwoju. Założenia i realizacje celów szczegółowych Programu są zgodne z zapisami strategicznych dokumentów wspólnotowych i krajowych. Rok 2007 w powiecie kępińskim upłynął pod znakiem spadku bezrobocia. W tym czasie dokonało się również wiele istotnych zmian na rynku pracy. Od początku roku mieliśmy do czynienia z coraz częściej pojawiającymi się sygnałami ze strony pracodawców o braku rąk do pracy. Na tak kuriozalną sytuację złożyło się szereg różnorodnych czynników. Mniej więcej od 2004 roku mówi się o przeważającym wpływie migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej na spadek bezrobocia. Istotnej roli tego czynnika nie można oczywiście wykluczać, ale jednocześnie nie należy go przeceniać. W Polsce brak jest rzetelnych statystyk, które pokazywałyby rozmiar i dynamikę migracji zarobkowych. Dostępne dane mają charakter szacunkowy i bywają bardzo zróżnicowane w zależności od źródła. 1

3 Niezależnie od skali tego zjawiska, niezwykle trudne jest określenie rzeczywistego wpływu na poziom i stopę bezrobocia. Przede wszystkim należy pamiętać, iż te wskaźniki zdeterminowane są szeregiem różnorodnych czynników takich, jak: ogólna koniunktura gospodarcza, klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, czy chociażby struktura społeczno demograficzna społeczeństwa. Problem wyjazdów za granicę nie ominął również naszego regionu i powiatu. Migracje zarobkowe z całą pewnością rozładowały w pewnym stopniu trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, ale nie stanowiły jedynego czy też nawet głównego czynnika wpływającego na spadek liczby bezrobotnych. W minionym roku nastąpiło znaczne ożywienie gospodarki. Z danych prezentowanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu wynika, iż w ubiegłym roku odnotowano w województwie wzrost zatrudnienia. Sytuacja ta sprzyjała prowadzeniu przez PUP aktywnej polityki rynku pracy. W 2007 roku kontynuowaliśmy przedsięwzięcia związane ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Działania skupiające się na udzielaniu pomocy zarówno lokalnym przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak i bezrobotnym w samozatrudnieniu, przyniosły wysokie niespodziewane efekty. Ponadto duży nacisk położyliśmy na aktywizację zawodową młodzieży oraz bezrobotnych kobiet, co zaowocowało spadkiem tych osób w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Skrócił się także czas pozostawania w ewidencji bezrobotnych. Programy rynku pracy realizowane w PUP cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród poszukujących zatrudnienia i pracodawców. Ich realizacja nie byłaby jednak możliwa bez dodatkowych środków pieniężnych, które udało się nam pozyskać w minionym roku. W głównej mierze pochodziły one z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tzw. rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pomimo ogólnej poprawy sytuacji na kępińskim rynku pracy, nadal jednak mamy do czynienia z niepokojącymi zjawiskami. Kluczowymi problemami, z jakimi boryka się PUP jest: wzrastający poziom bezrobocia w grupie osób powyżej 50 roku życia, w której kumulują się również inne negatywne zjawiska jak długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski poziom wykształcenia i niedopasowanie kwalifikacji zawodowych do wymagań stawianych przez ewaluujący rynek pracy. niedopasowanie strukturalne oraz niedopasowanie do wymogów stawianych przez nowoczesne technologie stanowi istotną barierę rozwoju zarówno w skali całego kraju, jak i w ujęciu lokalnym. Na rynku pracy występuje pewne niedopasowanie między popytem i podażą dotyczące m.in. niektórych zawodów i specjalistycznych kwalifikacji produkcyjnych czy usługowych. Dość wyraźne sygnały płyną z branż: meblowej, metalowej, 2

4 informatycznej, krawieckiej, budowlanej w których brakuje chętnych do podjęcia pracy. zatrudnienie w tzw. szarej strefie. Pomimo braku wiarygodnych danych dotyczących wielkości tego zjawiska, można domniemywać, iż jego skala jest dość duża. Sytuację pogarsza fakt wysokich pozapłacowych kosztów pracy, jakie zmuszeni są ponosić pracodawcy chcący legalnie zatrudniać pracowników. Przeciwdziałanie bezrobociu i jego negatywnym skutkom należy do działań wyjątkowo trudnych i długofalowych. Uzyskanie korzystnych zmian uzależnione jest od wielu uwarunkowań, a jednym z nich jest efektywne realizowanie programów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Rola, jaką pełnił Urząd, to stymulowanie lokalnego rynku pracy między innymi poprzez wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnienia, a także aktywizację zawodową bezrobotnych. Ale był to również rok wytężonej pracy w zakresie przygotowania urzędu do wprowadzenia w 2008r. standardów usług rynku pracy - obligatoryjnych zmian wewnątrz organizacyjnych PUP oraz dostosowania polityki bezpieczeństwa urzędu do standardów ISO/IEC 27001:2005 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych. Wnioski płynące z analizy rynku pracy w powiecie kępińskim, pozwalają na wskazanie kilku najistotniejszych problemów, które zostały uwzględnione w działaniach strategicznych Programu na lata

5 I. DIAGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZO - SPOŁECZNEJ POWIATU OBSZAR Powiat kępiński jest najdalej odsunięty od stolicy wielkopolski spośród wszystkich powiatów. Graniczy z województwem dolnośląskim, łódzkim i polskim. Przecinają go ważne szlaki komunikacyjne drogowe: Wrocław - Warszawa, Poznań Katowice oraz kolejowy Szczecin Katowice. Swym zasięgiem obejmuje obszar 608 km 2. W skład struktury administracyjnej wchodzi i ma decydujący wpływ na obraz powiatu miasto Kępno jako główny ośrodek handlowo-przemysłowousługowy. Miasto Kępno otoczone jest 7 gminami: Baranów, Bralin, Kępno (gmina wiejska), Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica. Powiat kępiński jest 255 powiatem pod względem wielkości w Polsce jego powierzchnia wynosi ha, tj. 0,19% powierzchni kraju i 2,0% pow. woj. wielkopolskiego. Siedzibą powiatu jest Kępno miasto o powierzchni 779 ha. Największą gminą w powiecie kępińskim jest gmina Kępno (pow. całkowita gminy to ha, tj. 20,4% pow. powiatu), następnie gmina Rychtal (pow ha, tj. 15,9% pow. powiatu), gmina Bralin (pow ha, tj. 14,0% pow. powiatu), gmina Łęka Opatowska (pow ha, tj. 12,8% pow. powiatu), gmina Perzów (pow ha, tj. 12,4% pow. powiatu), gmina Trzcinica (pow ha, tj. 12,3% pow. powiatu), gmina Baranów (pow ha, tj. 12,2% pow. powiatu). Obszar zajmowany przez poszczególne gminy w powiecie kępińskim. (w %) 25,0 20,0 15,0 12,2 14,0 20,4 12,7 12,4 15,9 12,4 10,0 5,0 0,0 Baranów Bralin Kępno Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica Źródło: Dane GUS 4

6 DEMOGRAFIA Powiat kępiński zamieszkiwało w końcu grudnia 2006 roku osób, co stanowiło 0,14% ludności Polski i 1,64% woj. wielkopolskiego. Aż 27%, tj. ponad 15 tys. ludności powiatu zamieszkuje miasto Kępno. Biorąc natomiast pod uwagę płeć, to kobiety stanowiły 51% (28,3 tys. osób). Gęstość zaludnienia na 1 km 2 wyniosła 91 osób, najwyższy wskaźnik wystąpił w gminie Kępno - 40 osób na 1 km 2, a najniższy w gminie Perzów 6 osób na 1 km 2. Liczba ludności w końcu 2006 roku wyniosła odpowiednio do ogółu ludności: - w wieku produkcyjnym 64%, - w wieku przedprodukcyjnym 23%, - w wieku poprodukcyjnym 13%, - aktywni zawodowo stanowią 44% ludności powiatu, - pracujący w rolnictwie ok. 18%. Liczba ludności w poszczególnych gminach w powiecie kępińskim 2006r. (w %) 50,0 44,0 40,0 30,0 20,0 10,0 13,5 10,2 9,4 7,1 7,3 8,5 0,0 Baranów Bralin Kępno Łęka Perzów Opatowska Rychtal Trzcinica Źródło: Dane GUS PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W rejestrze REGON w końcu grudnia 2006 roku zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne). WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem razem Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w tym przedsiębiorstwa państwowe spółdzielnie spółki handlowe w tym z udziałem razem kapitału zagranicznego spółki cywilne województwo powiat kępiński Źródło: Dane GUS 5

7 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON XII 2006r. Kępno 2617 Baranów Bralin Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica W powiecie kępińskim w końcu 2006 roku działały 174 spółki handlowe (ponad 3,6% podmiotów), w tym 34 firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Natomiast, 80% tj podmiotów gospodarki narodowej tworzyły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne). Najwięcej firm prowadziło działalność w sekcji handel i naprawy (tj. 37,0%), przetwórstwo przemysłowe 693 (tj. 18,0%) i budownictwo 458 (tj. 11,8). Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji działalności dział. usług. komun., społ.i indywid. 145 obsługa nieruchomości i firm 360 pośrednictwo finansowe 87 transport, gospodarka, magazynowa i łącznośd hotele i restauracje handel i naprawy 1439 budownictwo 458 przemysł 693 rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Źródło: Dane GUS Ponad 92% przedsiębiorstw zatrudnia do 9 pracowników. Wśród tej grupy znajdują się także firmy jednoosobowe, bez większych perspektyw tworzenia stanowisk pracy. Należy jednak podkreślić, iż są one w wielu przypadkach wyrazem przedsiębiorczości Kępnian tworzących własne miejsca zatrudnienia. Tego typu struktura wielkości działających przedsiębiorstw jest typowa dla kraju. 6

8 Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracyjących w powiecie kępioskim XII 2006r. duże 4 srednie 67 małe 312 mikro Źródło: GUS Sektorem mogącym przyciągnąć osoby poszukujące pracy w powiecie, jest sektor prywatny. Należy to uznać za ważną wskazówkę w programowaniu wszelkich działań promujących i wspierających zatrudnienie przedstawicieli najmłodszych pokoleń. Podkreślić należy, iż w ostatnich latach nastąpiło duże ożywienie procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Do głównych czynników, które wpłynęły na ożywienie procesów inwestycyjnych należy zaliczyć: utrzymującą się od kilku lat korzystną sytuacje finansową przedsiębiorstw, rosnący popyt, wysokie wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych, możliwości korzystania z funduszy krajowych oraz unijnych. EDUKACJA W powiecie funkcjonują 33 szkoły podstawowe, 10 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest samorząd podstawowy. Powiat prowadzi 4 szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra H. Sucharskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi (ponad uczniów) oraz Zespół Szkół Specjalnych (ok. 130 uczniów). W Kępnie działa także Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. A. Tansmana: oraz funkcjonuje Wydział Ekonomii w Kępnie Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu. W roku szkolnym 2006/2007 szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kępińskim ukończyło 1014 absolwentów. Według stanu na koniec grudnia 2007r. w rejestrze kępińskiego pośredniaka widniało 98 osób bezrobotnych pozostających w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, którzy stanowili 9,7% wszystkich absolwentów oraz 12,2% całej populacji bezrobotnych. 7

9 Lp. Absolwenci z rocznika 2006/2007 według ukończonej szkoły 2007 w %: wyższa - 11%, policealna - 8%, technika - 25% licea profilowane - 7%, licea ogólnokształcące - 29%, zasadnicze zawodowe - 20%. Zestawienie szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów w powiecie kępińskim Typ szkoły Liczba szkół Procentowy udział szkół w powiecie Liczba absolwentów kończących szkoły w 2007r. Liczba bezrobotnych absolwentów kończących szkoły w 2007r. stan na technika 3 23% zasadnicze szkoły zawodowe 2 16% licea ogólnokształcące 2 15% licea profilowane 3 23% szkoły policealne 2 16% szkoły wyższe 1 7% Razem Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie BEZROBOCIE Poziom bezrobocia Dane statystyczne wskazują, iż powiat kępiński w porównaniu z całym województwem wielkopolskim, charakteryzuje się zdecydowanie najlepszą sytuacją na rynku pracy. Koniec roku 2007 zamknął się w skali powiatu ogólną liczbą 802 bezrobotnych. Taka wielkość bezrobocia jest porównywalna do stanu bezrobocia jakie istniało w 1990r. Poziom bezrobocia na koniec grudnia ubiegłego roku, był o 528 osób niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. POZIOM BEZROBOCIA wg GMIN POWIATU KĘPIOSKIEGO 8

10 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na terenie działania urzędu w 2007r. nadal należała do niższych w Wielkopolsce oraz w kraju. Jej wysokość porównywalna jest do stóp jakie kształtują się w czołowych krajach Unii Europejskiej. W powiecie kępińskim stopa bezrobocia, na koniec grudnia 2007r. wynosiła 3,2% i po Poznaniu należała do najniższych w woj. Wielkopolskim, natomiast w kraju ukształtowała się na 5 miejscu. W stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego spadła o 2,2%. 12,4% 8,2% 4,1% 0,0% 11,4% 8,0% 3,2% powiat kępioski woj. wielkopolskie Polska Klienci Powiatowego Urzędu Pracy Liczba bezrobotnych i osób poszukujących pracy, figurujących w ewidencji PUP w Kępnie, w dniu 31 grudnia 2007r. wynosiła: Stan XII 2007 Stan XII 2006 wz/sp. do XII 2006 r. - bezrobotnych w tym kobiet os./ os./ 39,7% 41,4% - w tym niepełnosprawnych os./ 21,4% - poszukujących pracy os./ 15,4% - w tym kobiet os./ 29,4% - w tym niepełnosprawnych os./ 13,8% Razem os./ 38,8% Dynamika bezrobocia Dynamika spadku bezrobocia w naszym powiecie jest o wiele wyższa, niż w województwie oraz kraju. Po trudnych w latach , kiedy nastąpił bardzo duży wzrost poziomu bezrobocia w całym kraju, jak również w powiecie kępińskim, rok 2002 był pierwszym, kiedy ten wzrost został wyhamowany i od tego momentu zauważalny jest spadek liczby bezrobotnych w powiecie. Na przestrzeni okresu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie kępińskim zmniejszyła się o osoby tj. o 74,9%. Spadek ten spowodowany jest dobrą koniunkturą gospodarczą zarówno w kraju, w regionie i w powiecie oraz realizacją programów aktywizacji bezrobotnych współfinansowanych przez Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. 9

11 Ponadto jednym z elementów mających duży wpływ na ograniczenie bezrobocia w powiecie jest duża skala emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Liczba osób bezrobotnych w PUP Kępno w latach I 90 XII 90 XII 91 XII 92 XII 93 XII 94 XII 95 XII 96 XII 97 XII 98 XII 99 XII 00 XII 01 XII 02 XII 03 XII 04 XII 05 XII 06 XII 07 I 08 Poziom bezrobocia zmniejszył się również we wszystkich gminach powiatu kępińskiego. Największą dynamikę spadku odnotowano w gminie Łęka Opatowska o 47,8% oraz w gminie Baranów o 40,8%. Liczba osób bezrobotnych według gmin zarejestrowanych w PUP Kępno na koniec XII 2007 r. G. Trzcinica G. Rychtal G. Perzów G. Łęka Opatowska G. Bralin G. Baranów MiG Kępno Płynność bezrobocia Zbiorowość zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy bezrobotnych podlega ciągłym zmianom. Na przełomie 2007r. do ewidencji bezrobotnych napłynęło osób bezrobotnych, a więc o 795 osób, (27,9%) mniej aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej osób zarejestrowało się we wrześniu 265 osób, co było spowodowane rejestracją osób, którym wygasły krótkoterminowe umowy o pracę (prace sezonowe) oraz osób po szkoleniach i stażach pracy. 10

12 Napływ do bezrobocia do XII 2006 w okresie I - XII 2007 zarejestrowano os. 795 os./ 27,9 % z czego większość to osoby: bez prawa do zasiłku % ogółu rejestr. 638 os./ 26,6 % rejestrujące się po raz kolejny % ogółu rejestr. 726 os./ 32,6 % poprzednio pracujące % ogółu rejestr. 482 os./ 26,1 % Do rejestracji w 2007 roku zgłosiło się: kobiet 64,7% 725 mężczyzn 35,3% 108 zwolnionych z przyczyn ekonomicznych 5,3% zamieszkałych na wsi 68,1% osób do 25 roku życia 51,4% 214 osób powyżej 50 roku życia 10,4% 731 bez kwalifikacji 35,6% Najwięcej osób zarejestrowano z terenu Miasta i Gminy Kępno osób (51,1% wszystkich zarejestrowanych z powiatu), natomiast najmniej z Gminy Łęka Opatowska i Perzów po 124 osoby (6,1%). Główne przyczyny napływu osób do bezrobocia: rejestracja absolwentów wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, zakończenie prac sezonowych, po zakończonych urlopach macierzyńskich i wychowawczych, po utracie prawa do świadczeń rentowych. Odpływ z bezrobocia W 2007 r. wyłączono z ewidencji bezrobotnych ogółem osoby. W porównaniu z sytuacją jaka miała miejsce w 2006r. odnotowano spadek o 912 osób, tj. o 26,1%. do XII 2006 w okresie I - XII 2007 z ewidencji wyłączono os. 912 os./ 26,1 % z czego z powodu: podjęcia pracy % ogółu wył. 365 os./ 24,4 % niepotwierdzenia gotowości do % ogółu wył. 317 os./ 39,3 % podjęcia pracy dobrowolnej rezygnacji % ogółu wył. 72 os./ 15,6 % Napływ i odpływ bezrobocia w 2007r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Napływ Odpływ

13 Napływ i odpływ bezrobocia w latach Napływ Odpływ Od 2002 roku mamy do czynienia z wyraźną przewagą liczby wyłączeń z ewidencji nad liczbą rejestracji. W 2007 roku różnica ta wyniosła 528. Jest to pozytywna tendencja, mogąca sygnalizować poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Struktura społeczno demograficzna bezrobotnych, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wstępna analiza struktury społeczno demograficznej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, pozwala na wyznaczenie kilku podstawowych cech, jakimi charakteryzowała się zbiorowość bezrobotnych z powiatu kępińskiego w 2007 roku: wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP znacząco dominowały kobiety (604 osoby 75,3% ogółu), pod względem wieku przeważały osoby z przedziału lata (230 osób 28,6%), ponadto najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni posiadający wykształcenie policealne i średnie zawodowe (230 osób 28,6%), połowa bezrobotnych pozostawała bez pracy przez okres do 6 m-cy (474 osoby). W porównaniu z końcem grudnia 2006r. struktura bezrobocia przedstawia się w następujący sposób: XII 2007 r. XII 2006 r. do XII 2006r. nie posiadający prawa do zasiłku 679 ( 85%) ( 88%) o 498 os. kobiety 604 ( 75%) ( 77%) o 426 os. mieszkańcy wsi 542 ( 68%) 859 ( 64%) o 317 os. zarejestrowani po raz kolejny 619 ( 77%) ( 78%) o 425 os. poprzednio pracujący 618 ( 77%) ( 76%) o 405 os. młodzież do 25 roku życia 230 ( 29%) 397 ( 30%) o 167 os. długotrwale bezrobotni 361 ( 45%) 752 ( 56%) o 391 os. bezrobotni powyżej 50 roku życia 163 ( 20%) 233 ( 17%) o 70 os. oczekujący na pracę powyżej 1roku 243 ( 30%) 500 ( 37%) o 257 os. bez kwalifikacji zawodowych 220 ( 27%) 356 ( 27%) o 136 os. z wykształceniem zawodowym 207 ( 26%) 350 ( 26%) o 143 os. z wykształceniem wyższym 71 ( 8,9%) 98 ( 7,4%) o 27 os. 12

14 Bezrobotni wg wieku W zbiorowości bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kępnie w końcu 2007r., dominowały osoby młode w przedziałach wiekowych lat i lata. 250 Bezrobotni wg wieku Ogółem Kobiety W porównaniu z rokiem 2006r. zmniejszył się udział bezrobotnych we wszystkich przedziałach wiekowych. Największy spadek wystąpił w przedziale wiekowym lata o 167 osób, tj. 42,1% i wyniósł 230 osób. W pozostałych grupach wiekowych również odnotowano spadek, i tak: grupa wiekowa lata 223 osoby ( 145 os., tj. 39,4%), lata 102 osoby ( 93 os., tj. 47,7%), lata 169 osób ( 112 os., tj. 39,8%), lat 68 osób ( 3 os., tj. 4,2%), lata 10 osób ( 8 os., tj. 44,4%). Bezrobotni wg wykształcenia Bezrobocie w największej mierze dotyka osób posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe, bezrobotni w tej kategorii stanowili 28,7% ogółu (230 osób) Bezrobotni wg wykształcenia 0 wyższe polic. i śr. zaw śr. ogólne zas. zaw gimnazjalne i poniżej Ogółem Kobiety W porównaniu do analogicznego okresu ubr., największy spadek udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowaliśmy wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 192 osoby ( 45,5%). Najmniejszy spadek zanotowano w grupie z wykształceniem wyższym o 27 osób ( 27,5%). 13

15 Bezrobotni wg stażu pracy W roku 2007 największe szanse na rynku pracy miały osoby z określonym doświadczeniem zawodowym, co przekłada się na strukturę bezrobocia analizowaną wg. stażu pracy Bezrobotni wg stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 i więcej bez stażu Ogółem Poziom bezrobotnych bez stażu pracy, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zmniejszył się o 40,1% tj. o 123 osoby. Również zmniejszyło się bezrobocie wśród osób posiadających staż pracy. Bezrobotni wg. czasu pozostawania bez pracy Wśród osób wg. czasu pozostawania bez pracy odnotowano spadek we wszystkich grupach tej subpopulacji. Kobiety Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy do 6 m-cy 6-12 m-cy pow. 12 m-cy Ogółem Kobiety Zmiany te przedstawiają się następująco: wśród osób oczekujących na pracę do 6 m-cy ( 173 os., tj. 26,7%), od 6-12 m-cy ( 98 os., tj. 53,5%) oraz pow. 12 m- cy ( 257os., tj. 51,4%). Największy udział stanowiły osoby zarejestrowane do 6 miesięcy w liczbie 474 bezrobotnych. Kobiety W grudniu 2007 roku w ewidencji bezrobotnych figurowały 604 kobiety, tj. 75,3% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, pomimo utrzymującego się w dalszym ciągu wysokiego udziału kobiet, odnotowaliśmy w tej kategorii spadek o 41,4%, tj. 426 osób. 14

16 Najniższy odsetek kobiet, w ogólnej liczbie bezrobotnych w poszczególnych gminach wystąpił w gm. Bralin 71,2%, natomiast najwyższy w gm. Perzów 82,5%. W 2007r. zarejestrowano kobiet, tj. mniej o 25% (448 osób) niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych w tym samym okresie wyłączono kobiet, czyli mniej o blisko 20% (436 osób), jak przed rokiem 2007, z czego największy udział stanowiły wyłączenia z powodu podjęcia pracy blisko 41% (717 osób). Udział kobiet, do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Perzów 83%, Trzcinica 80%, Łęka Opatowska 79%, Baranów 79%, Kępno 74%, Rychtal 73%. Gminą o najniższym procentowym udziale bezrobotnych kobiet był Bralin 71%. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, zdecydowanie dominowały kobiety legitymujące się ukończeniem szkoły policealnej i średniej zawodowej 186 osób (31%). Bezrobotne kobiety wg wykształcenia 17,7% 9,9% 24,3% 30,8% 17,2% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Poza tym, udział kobiet jest dominujący we wszystkich grupach pod względem struktury bezrobocia, największy jednak wśród osób bez stażu pracy, bowiem Aż 81% % ogółu bezrobotnych 83% ogółu w wieku do 34 lat 81% ogółu bez stażu pracy 78% ogółu długotrwale bezrobotnych 76% ogółu bez prawa do zasiłku 71% ogółu z wykszt. zawodowym 53% ogółu w wieku pow.50r.ż bezrobotni ogółem kobiety Młodzież do 25 roku życia Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 194 kobiety), stanowili w końcu ubr. 28,7% ogólnej liczby bezrobotnych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek w tej grupie o 167 osób tj. o 42,1%. 15

17 Udział bezrobotnych do 25 roku życia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w poszczególnych gminach, przedstawiał się następująco: Baranów 44%, Łęka Opatowska 43%, Trzcinica 38%, Bralin 33%, Rychtal 29%, MiG Kępno 23%. Gminą o najniższym odsetku bezrobotnej młodzieży jest Perzów 20%. W skali 2007r. zarejestrowano w Urzędzie osób do 25 roku życia, czyli mniej o ponad 32% (479 osób) niż w roku minionym. Biorąc pod uwagę wyłączenia z ewidencji, odnotowano również spadek o 32% (555 osób), z czego głównie z powodu podjęcia pracy 44% (510 osób). Natomiast analizując strukturę wykształcenia, na koniec 2007r., to należy podkreślić, iż dominowała młodzież z wykształceniem ogólnokształcącym 34% (78 osób). Młodzież do 25 r.ż wg wykształcenia 8,7% 9,1% 17,4% 30,9% 33,9% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe W powiecie kępińskim co piąty bezrobotny jest człowiekiem młodym do 25 roku życia. W kategorii wiekowej do 25 roku życia wystąpił największy spadek liczby zarejestrowanych, bo o 38,7%. Absolwenci Absolwenci rejestrujący się w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie nabywają prawa do zasiłku (98,5%) oraz z reguły nie legitymują się stażem pracy. W końcu grudnia ubr. status absolwenta posiadało 98 osób, stanowiąc 12,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w tym 64 absolwentów ze szkół z powiatu kępińskiego). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 21,6%, tj. 27 osób. 12,0% Udział absolwentów do ogółu bezrobotnych 30% Udział absolwentów do młodzieży Bezrobotni Absolwenci Młodzież Absolwenci 16

18 W minionym roku, blisko absolwentów z powiatu kępińskiego ukończyło szkoły ponadgimanzjalne, z czego 898 osób to młodzież ze szkół zlokalizowanych na terenie powiatu. Do końca grudnia ubiegłego roku zarejestrowało się 272 absolwentów (tj. o 48 osób 15,0% mniej niż w analogicznym okresie ubr.), z czego 209 ze szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w powiecie kępińskim. Absolwenci rocznika 2006/2007 wg. ukończonej szkoły w 2007 szkoły policealne 8% licea profilowane 7% szkoły wyższe 11% technika 25% licea ogólnokształcące 29% zasadnicze szkoły zawodowe 20% Udział absolwentów do ogólnej liczby bezrobotnych wdanej gminie, w końcu grudnia 2007 roku, przedstawiał się następująco: Baranów 22%, Łęka Opatowska 21%, Bralin 14%, Kępno 12%, Trzcinica 11%, Gminą o najniższym procentowym udziale bezrobotnych absolwentów był Rychtal 7%, natomiast z Perzowa nie figurował żaden absolwent. Długotrwale bezrobotni Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 281 kobiet), stanowili w ubr. 45,0% ogólnej liczby zarejestrowanych, (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek o 51,9% tj. o 391 osób). Udział długotrwale bezrobotnych, do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Rychtal 57%, Trzcinica 52%, Kępno 48%, Bralin 40%, Łęka Opatowska 38%, Baranów 30%. Gminą o najniższym procentowym udziale osób długotrwale bezrobotnych był Perzów 25%. W 2007r. zarejestrowano 482 osoby, które uzyskały status osoby długotrwale bezrobotnej, tj. mniej o 42,8% (361 osób) niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych w tym samym okresie wyłączono 873 osoby, czyli mniej o ponad 30% (378 osób), jak przed rokiem 2007, z czego największy udział stanowiły wyłączenia z powodu podjęcia pracy blisko 30% (331 osób). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, zdecydowanie dominowały osoby legitymujące się ukończeniem szkoły gimnazjalnej i poniżej osób (32%). 17

19 Długotrwale bezrobotni wg wykształcenia 31,6% 6,4% 24,9% 25,8% 11,4% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy jest wydłużający się czas pozostawania bez pracy, o czym świadczy utrzymujący się, wysoki poziom osób długotrwale bezrobotnych tzn. pozostających w rejestrach PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesiące. Dotyka on w powiecie kępińskim bardzo dużej grupy bezrobotnych, bo 45% ogółu zarejestrowanych. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt występowania wśród długotrwale bezrobotnych osób młodych, gdyż osoby do 34 roku życia stanowią ponad 43 % długotrwale bezrobotnych. Warto podkreślić, że fakt znalezienia się w grupie osób długotrwale bezrobotnych zależy przede wszystkim od wieku i poziomu wykształcenia. Bezrobotni z wyższym poziomem wykształcenia legitymują się najkrótszym czasem pozostawania bez pracy. Najbardziej mobilna na rynku pracy jest grupa osób ze stażem pracy 5-10 lat oraz lat. Grupa ta jest gotowa do podjęcia każdej pracy bez względu na jej rodzaj. Są to w większości osoby mające dzieci na utrzymaniu, którym zgodnie z przyjętą funkcją ekonomiczną rodziny, winni zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego. Brak wystarczających środków finansowych na realizację potrzeb, zmusza ich do podejmowania aktywniejszych form poszukiwania pracy i przyjęcia oferty każdej pracy. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni tej populacji osoby, (w tym 87 kobiet), stanowili w końcu ubr. 20,3% ogólnej liczby zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił ich spadek o 30,1%, tj. o 70 osób. Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Kępno 25%, Rychtal 21%, Bralin 19%, Perzów 18%, Trzcinica i Łęka Opatowska 14%. Gminą o najniższym udziale procentowym osób pow. 50 roku życia był Baranów 5%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, bowiem blisko 42%, tj. 69 bezrobotnych. 18

20 Bezrobotni do 50 r.ż. wg wykształcenia 2,4% 41,6% 25,9% 7,8% 22,3% Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych w tym przedziale wiekowym, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia przewyższał liczbę osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 214 osób, czyli mniej o 14,7% (37 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 267 osób, tj. o 19,8% (66 osób) mniej niż przed rokiem poprzednim, z czego największy udział stanowiły podjęcia pracy w liczbie 105 osób, tj. 25,5% Populacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia, to osoby, które jeszcze nie nabyły praw emerytalnych, a ze względu na wiek napotykają na problemy ze znalezieniem pracy. Jest to grupa, zagrożona bezrobociem długotrwałym. Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci do 7 lat Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to również bezrobotni wychowujących samotnie, co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia. Bezrobotni tej populacji - 43 osoby (w tym 42 kobiety), które stanowiły w końcu ubr. 5,4% - bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano ich niewielki spadek o 18,9% tj. o 10 osób. Udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko, w porównaniu do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Trzcinica 8%, Perzów 8%, Baranów 8%, Kępno 5%, Bralin 5%, Rychtal 4%. Gminą która nie posiadała bezrobotnych w tej kategorii to Łęka Opatowska. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, należy stwierdzić, iż większość tj. 39,5% (17 osób) legitymuje się zaledwie szkołą gimnazjalną i poniżej. Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 7 r.ż. wg wykształcenia 39,5% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej 4,7% policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe 16,3% 9,3% 30,2% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej 19 policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe

21 Rozpatrując ruch bezrobotnych w tej grupie osób, należy wskazać, iż w 2007r. odnotowano 49 rejestracji w urzędzie tj. tylko o 2,1% (1 osoba) więcej niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączno 59 osób z tej subpopulacji, z czego 44% (26 osób) podjęło zatrudnienie. Pod względem czasu pozostawania bez pracy ponad połowa 55,8% tej grupy, pozostaje w ewidencji urzędu przez okres krótszy niż jeden rok. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 159 kobiet), stanowili w końcu ubr. 27,4% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano ich spadek o 38,2% tj. o 136 osób. Udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, w liczbie bezrobotnych danej gminy, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Rychtal 32%, Perzów 30%, Łęka Opatowska 29%, Kępno 28%, Trzcinica 27%, Baranów 24%. Gminą o najniższym udziale procentowym tej populacji był Bralin 20%. Podkreślić należy, iż wśród osób bez kwalifikacji zawodowych, aż 146 bezrobotnych legitymowało się szkołą gimnazjalną i poniżej Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg wykształcenia średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej W tej kategorii, pod względem wieku, dominowała młodzież do 25 roku życia, co w dużej mierze jest wynikiem zakwalifikowania licealistów (LO) do kategorii bez zawodu. Stosunkowo duży udział w omawianej grupie mieli również bezrobotni powyżej 45 roku życia. Szanse na podjęcie pracy zależą w dużym stopniu od posiadanych kwalifikacji i rodzaju wykształcenia. Osoby z wysokimi kwalifikacjami na ogół nie tracą pracy, a jeśli to jednak nastąpi, nie mają trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. W powiecie kępińskim bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej stanowią duży problem na rynku pracy, gdyż jest to grupa nie posiadająca kwalifikacji zawodowych, zatem nie można ich przeszkolić tylko trzeba nauczyć zawodu. Biorąc pod uwagę fakt braku mobilności, motywacji do nauki oraz wieku i miejsca zamieszkania, można zrozumieć trudność na jaką napotyka urząd pracy przy kierowaniu ich na szkolenia. 20

22 Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych w tej grupie, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia przewyższał liczbę osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 590 osób, czyli mniej o 19,3% (141 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 726 osób, z czego podjęcia pracy stanowiły 35,4%(257 osób). Bezrobotni mieszkańcy terenów wiejskich Mieszkańcy wsi doświadczają dużo większych trudności związanych z bezrobociem, a tym samym jest wśród nich większa stopa ubóstwa. Ponadto, w związku z gorzej rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną i instytucjonalną, są mniej mobilni. W porównaniu do okresu sprzed roku obserwujemy jednak spadek udziału tej kategorii bezrobotnych o 317 osób tj. 36,9%. W końcu ubr. z terenów wiejskich było zarejestrowanych 542 bezrobotnych, stanowiących 67,6% ogółu bezrobotnych. Biorąc pod uwagę rozmiary bezrobocia wiejskiego należy stwierdzić, że największy udział w tej zbiorowości, stanowili bezrobotni z Gminy Kępno 26,9% (146 osób), najmniejszy natomiast z Gminy Perzów 7,4% (40 osób). Analizując strukturę pod względem wykształcenia, największy udział stanowią bezrobotni, którzy zakończyli edukację na poziomie zasadniczym zawodowym 27,9% (151 osób). Bezrobotni z terenów wiejskich wg wykształcenia 22,1% 8,7% 27,5% 27,9% 13,8% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Bezrobocie na terenach wiejskich jest zasobem bardziej dynamicznym, niż w mieście Kępno, bowiem napływ osób z terenów wiejskich na przełomie 12 miesięcy ubiegłego roku stanowił 68,1% ogółu rejestrujących się w urzędzie, dotyczył osób, a więc o 29,2% (579 osób) mniej niż przed rokiem Natomiast wyłączono z ewidencji urzędu osób, tj. o 29,7% (725 osób) mniej niż w analogicznym okresie minionego roku, z czego blisko 50% (771 osób) stanowiły podjęcia pracy. 21

23 Niepełnosprawni Pod terminem bezrobotny niepełnosprawny kryje się osoba spełniająca wszystkie kryteria osoby bezrobotnej, jednocześnie posiadająca orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność (orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Do uzyskania statusu bezrobotnego nie są jednakże uprawnione osoby niepełnosprawne, które posiadają prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia rehabilitacyjnego. Grupa ta może jedynie figurować w ewidencji urzędu jako poszukujący pracy. Według stanu na koniec grudnia 2007r. w ewidencji urzędu zarejestrowanych było 59 osób niepełnosprawnych, stanowiących 6,9% ogółu zarejestrowanych w PUP, z czego: 34 osoby posiadały status bezrobotnego, 25 osób to poszukujący pracy. W ciągu 12 m cy ubr. nastąpił wzrost tej populacji o 2 osoby, tj. 3,5%. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest bardzo niekorzystna. Jednym z poważniejszych problemów jest stosunkowo niski poziom wykształcenia występujący w tej grupie tylko 1 osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP legitymowała się dyplomem ukończenia szkoły wyższej. Większość niepełnosprawnych posiada stosunkowo niskie wykształcenie tj. 35,1% zasadnicze zawodowe, a 43,9% gimnazjalne i poniżej. Bezrobotni niepełnosprawni wg wykształcenia 35,3% 17,6% 47,1% policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Pod względem struktury wieku największy udział posiadały osoby niepełnosprawne w przedziale wiekowym lata, tj. 25,4% (15 osób). O szansach osób niepełnosprawnych na znalezienie pracy, w dużej mierze decyduje rodzaj ich dysfunkcji. Wśród zarejestrowanych, schorzeniem najczęściej występującym były: choroby neurologiczne i psychiczne 35,6% (21 osób), narządu ruchu 28,8% (17 osób), choroby układu oddechowego i krążenia 10,2% (6 osób). Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych i poszukujących pracy w tek grupie, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia porównywalny był z liczbą osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 108 osób, czyli 22

24 mniej o 31,7% (26 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 107 osób, z czego podjęcia pracy stanowiły 39,2%(42 osoby). Często przeszkodą w zdobyciu zatrudnienia są pewne uprzedzenia i stereotypy. W najtrudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne z poważnymi dysfunkcjami i nieposiadające żadnego doświadczenia zawodowego. Pracodawcy niechętnie przyjmują te osoby do pracy. Analizując poziom bezrobocia wśród niepełnosprawnych, należy zwrócić również uwagę na niedostosowanie stanowisk pracy do potrzeb tych osób, a także występujące na każdym kroku bariery architektoniczne, ponieważ czynniki te nie pozostają bez wpływu na niski wskaźnik aktywności zawodowej w tej grupie. RYNEK OFERT PRACY W 2007r. pracodawcy zgłosili do PUP ogółem ofert zatrudnienia, czyli o 80 więcej niż przed rokiem (tj. o 6,5%). Oferty pracy wpływające urzędu pracy stanowią jedynie pewną część zapotrzebowania na pracę zgłaszaną przez pracodawców ogółem kobiety Biorąc pod uwagę strukturę ofert pracy w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano następujące zmiany: I-XII 2007 I-XII 2006 do I-XII 2006 oferty pracy ogółem of./ 6,5% z czego: sektor publiczny of./ 11,7% sektor prywatny of./ 14,7% miejsca subsydiowane of./ 11,9% dla niepełnosprawnych of./ 200,0% dla kobiet of./ 6,5% 23

25 Zdecydowana większość ofert pracy, w ubiegłym roku, pochodziła z terenu Miasta i Gminy Kępno, stanowiąc 52,9% ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Natomiast w pozostałych gminach oferty pracy przedstawiały się następująco: Inne Trzcinica Wpływ ofert pracy w 2007 roku wg gmin Rychtal 44 Perzów 41 Łęka Opatowska 89 Bralin 108 Baranów 178 MiG Kępno 720 Podkreślić należy, iż decydującą rolę w kreowaniu popytu na pracę odegrał sektor prywatny, z którego wpłynęło 69,1% wszystkich ofert zgłoszonych do urzędu (844). Największą aktywnością charakteryzowały się następujące działy gospodarki: Oferty pracy wg. Rodzaju działalności według PKD Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Transport, gospodarka magazy-nowa i łącznośd Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Działalnośd usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Hotele i restauracje Edukacja Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazd. samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Przetwórstwo przemysłowe

26 Pracodawcy w większości zatrudniali osoby na: robot. wykwalifikowany 699 stanowiskach robotniczych 996 (76%) robot. niewykwalifikowany 297 stanowiskach nierobotniczych 305 (24%) z tego 248 to staże pracy. Wśród zgłoszonych zapotrzebowań na pracowników najczęściej poszukiwano: stolarzy, tapicerów oraz zawodów pokrewnych, 224 czyli 17,2% pracowników fizycznych, robotników gospodarczych, pakowaczy sprzedawców, przedstawicieli handlowych, menadżerów sprzedaży i zaopatrzenia, kasjerów, magazynierów 168 czyli 12,9% 148 czyli 11,4% krawcowych, szwaczek, krojczyń, 72 czyli 5,5% operatorów: obrabiarek sterowanych numerycznie, dźwigu, koparki, maszyn budowlanych, maszyn do cięcia złomu, maszyn do prod. kartonów, nitownicy, prasy, wiertarki, wózka widłowego 71 czyli 5,3% murarzy i pozostałych murarzy, 61 czyli 4,6% ślusarzy, spawaczy, tokarzy, frezerów, 57 czyli 4,4% kucharzy, kelnerów, bufetowych, 38 czyli 2,9% robotników w przemyśle przetwórczym (drobiarskim), 11 czyli 0,8% monterów: instalacji sanitarnych, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń przemysłowych, wiązki kablowej. 24 czyli 1,8% Ostatnio coraz większe szanse na pracę mieli: operatorzy maszyn sterowanych numerycznie, monterzy maszyn i urządzeń, informatycy, programiści, inż. budowlani, osoby biegle władające językami obcymi oraz przedstawiciele handlowi. Kolejny już rok, lokalny rynek pracy charakteryzował się problemami w zaspokojeniu potrzeb pracodawców na kadrę w branży meblowej: stolarzy, tapicerów, szwaczek, lakierników; w branży metalowej: ślusarzy, spawaczy, tokarzy frezerów; w branży budowlanej: murarzy, tynkarzy, glazurników, robotników wykończeniowych, malarzy, elektryków, hydraulików. Średnio miesięcznie na 1 ofertę pracy, w powiecie kępińskim oczekiwało 9 bezrobotnych tj. o 7 osób mniej niż przed rokiem. W roku ubiegłym 6 przedsiębiorców zdecydowało się na sezonowe zatrudnienie 22 cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi na okres 3 miesięczny. Natomiast 8 firm wystąpiło za pośrednictwem PUP o przyznanie zezwolenia na zatrudnienie dla 208 cudzoziemców na okres 1 roku z Ukrainy i Białorusi. Tak więc w roku ubiegłym lokalne firmy zatrudniły ponad 230 obcokrajowców. 25

27 Dużym zainteresowaniem wśród bezrobotnych cieszyły się oferty pracy realizowane za pośrednictwem sieci EURES (European Employment Services). Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Przy tworzeniu zbiorów informacji o rynku pracy bardzo dużą rolę odgrywa pośrednictwo terenowe. Systematycznie od 1994r., pośrednik ds. marketingu, obejmuje swoimi działaniamiwizytami przedsiębiorców funkcjonujących na terenie powiatu. W wyniku bezpośrednich wizytspotkań w zakładach pracy, aktualizuje on lokalny Bank Informacji o podmiotach współpracujących z urzędem pracy. Poza tym, wizyty w przedsiębiorstwach mają wiele pozytywnych aspektów, bowiem przyczyniają się do: rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątem podaży i popytu na siłę roboczą, promocji usług świadczonych przez urząd (wspierających finansowo zatrudnianie nowych pracowników), kształtowania wizerunku PUP w Kępnie jako partnera, współpracy w celu pozyskania pracowników z powiatów ościennych przeprowadzenie ankiet promujących lokalny biznes. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ Bezrobocie jakie odnotowujemy w powiecie kępińskim, wymaga w dalszym ciągu skierowania wszelkich sił i środków w celu ograniczenia tego zjawiska, gdyż zadaniem samorządu terytorialnego jest zapobieganie marginalizacji społecznej mieszkańców powiatu. Ograniczenie poziomu bezrobocia wymaga współdziałania partnerów rynku pracy w kwestii nawiązania współpracy z potencjalnymi pracodawcami i inwestorami, aby w jak najszerszej skali promować przedsiębiorczość i wspierać samozatrudnienie. Realizacja niniejszego programu pozwoli na wsparcie rozwoju gospodarczego powiatu, poprzez aktywizację wszystkich grup społecznych, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia regionu, jak i wyeliminowania nierówności społecznych w kwestii dostępu do dobra, jakim jest praca. W ramach działań mających na celu rozpoznanie i wsparcie potrzeb pracodawców, bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz zagospodarowania obszarów wymagających interwencji, kontynuowana będzie współpraca z wieloma instytucjami, w tym m.in. z: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z siedzibą przy WUP w Poznaniu, Filia Kalisz, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Słupii p/kępnem, 26

28 Stowarzyszeniem Kępiński Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw w Kępnie, Związkiem Harcerstwa Polskiego HUFIEC w Kępnie, Związkiem Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kępnie, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kępińskie Cechem Rzemiosł Różnych w Kępnie, Gminnymi Centrami Informacji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, lokalnymi mediami. 27

29 II. ANALIZA SWOT LOKALNEGO RYNKU PRACY Mocne strony: umiejętność pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz krajowych na rozwój różnych dziedzin gospodarki w powiecie oraz na rozwój zasobów ludzkich; aktywna współpraca z partnerami na lokalnym rynku pracy, tj. z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi; realizacja programów i projektów na rzecz przeciwdziałania zjawisku bezrobocia w powiecie i promowania zatrudnienia; ścisła współpraca PUP z ośrodkami pomocy społecznej, realizacja programów na szczeblu powiatowym i gminnym z zakresu polityki społecznej oraz infrastruktury technicznej; doświadczenia kadry PUP w Kępnie w zakresie prowadzenia polityki rynku pracy, położenie powiatu na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjno drogowych, Słabe strony: niska mobilność przestrzenna i zawodowa mieszkańców powiatu; brak zainteresowania bezrobotnych wsparciem ze strony urzędu pracy, duże zniechęcenie i bezradność osób bezrobotnych, wzrost liczby osób przejawiających patologiczny stosunek do pracy, wysokie bezrobocie wśród młodzieży do 25 roku życia, duży udział osób bezrobotnych bez wykształcenia, niski poziom wykształcenia bezrobotnych; niedopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do wymagań rynku pracy; wysoki udział długotrwale oczekujących na pracę, występowanie zjawiska wykluczenia społecznego; ukryte bezrobocie w rolnictwie; napływ osób bezrobotnych z sektorów restrukturyzowanych; niezrównoważony rynek pracy; brak dostatecznych zasobów kadrowych w stosunku do realizowanych zadań. Szanse: rozwój instytucji społecznych na terenie powiatu; rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie; wzrost znaczenia sektora pozarządowego; dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy; 28

30 wzrost świadomości w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego w regionie; dostępność środków Unii Europejskiej; rozwój elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia; pozytywny klimat do budowania partnerstw lokalnych; powstawanie regulacji prawnych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promujących aktywizację oraz integrację zawodową i społeczną, partnerstwo publiczno prywatne; powstanie Narodowej Strategii Integracji Społecznej. Zagrożenia: postępująca migracja do innych części Polski i za granicę, szczególnie osób młodych i wykształconych; edukacja zawodowa nie odpowiadająca potrzebom rynku; słaba kondycja finansowa organizacji pozarządowych; wysoki poziom bezrobocia w powiatach ościennych; ubożenie społeczne i rosnące koszty edukacji; niskie zainteresowanie pracodawców kształceniem pracowników; niechęć długookresowo bezrobotnych do udziału w programach aktywizacyjnych i podejmowania dalszej edukacji; przestrzenne kumulowanie problemów związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym doprowadzające do marginalizacji niektórych regionów powiatu; brak precyzyjnego systemu analiz i prognoz rynku pracy dotyczących zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców; niewystarczający rozwój infrastruktury dla potencjalnych inwestorów, wzrost liczby osób niepracujących, utrzymujących się z transferów socjalnych; pogłębiające się dysproporcje w poziomie dochodu ludności; 29

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr X/53/2011 Rady Powiatu z dnia 17 czerwca 2011 r. Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu siedleckiego na lata 2011-2020 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. Siedlce, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2009 rok Stalowa Wola, styczeń 2010 r. Spis treści 1. Rynek pracy w powiecie stalowowolskim w 2008 roku 3 2. Działania w zakresie aktywizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Załącznik do uchwały Nr /2011 Rady Miasta Krosna Z dnia.2011 r. Urząd Miasta Krosna STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W MIEŚCIE KROŚNIE NA LATA 2011-2016 Krosno 2011 r. 1 Spis treści WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2012 rok Luty, 2013 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE 7

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego

Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Rynek pracy powiatu gnieźnieńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań, tel./fax. (061) 8 55 15 75, tel. 502

Bardziej szczegółowo

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP

Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce. Badania własne WORP Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce Badania własne WORP Poznań, 2011 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań www.efs.wup.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 1 SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU RZESZOWSKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH 2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Tło i główne założenia projektu Podkarpacki Portal Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OLSZTYNIE W ROKU 2012 OLSZTYN LUTY 2013 Miejski Urząd Pracy Al. Piłsudskiego 64b 10-450 Olsztyn tel. 89 537 28 00 fax. 89 537 28 01

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZUU Informator o działalności Powiatowegoo Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok Grudziądz, marzec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY

SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY 1 SYTUACJA INSTYTUCJI RYNKU PRACY POWIATU PRZEMYSKIEGO W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH 2 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Tło i główne założenia projektu Podkarpacki Portal Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 342-84-66, 342-84-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE rok 2007 Koszalin, marzec 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo