POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2008 2013"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA Styczeń 2008 rok

2 WPROWADZENIE. Celem Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Lokalnego Rynku Pracy na lata jest wskazanie takich działań, które spowodują wyrównanie szans zawodowych i społecznych mieszkańców Powiatu Kępińskiego, poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Największym wyzwaniem lokalnego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa osób pozostających nadal bez pracy oraz towarzyszący jej zwiększający się zakres wykluczenia społecznego. Dlatego też, w ramach działań programowych, zostaną wykorzystane te instrumenty, które pozwolą na skuteczne zaistnienie na rynku pracy osób defaforyzowanych przez pracodawców. Program opracowany został na podstawie analizy stanu i struktury lokalnego rynku pracy oraz trendów gospodarczych. Po dokonaniu analizy mocnych i słabych stron oraz występujących szans i zagrożeń określone zostały kierunki działań zawarte w priorytetach Programu. Ponadto, został on przygotowany w oparciu o założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie stanowiące Narodową Strategię Spójności. Przy opracowaniu Programu zostały wzięte pod uwagę kierunki działań wytyczone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w ramach którego będą wykorzystywane środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytety i cele Programu są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2013 i Strategią Rozwoju Powiatu Kępińskiego na lata Działania Powiatu będą skierowane na absorbcję i racjonalne wydatkowanie środków ze źródeł zewnętrznych, co umożliwi nowe perspektywy jego rozwoju. Założenia i realizacje celów szczegółowych Programu są zgodne z zapisami strategicznych dokumentów wspólnotowych i krajowych. Rok 2007 w powiecie kępińskim upłynął pod znakiem spadku bezrobocia. W tym czasie dokonało się również wiele istotnych zmian na rynku pracy. Od początku roku mieliśmy do czynienia z coraz częściej pojawiającymi się sygnałami ze strony pracodawców o braku rąk do pracy. Na tak kuriozalną sytuację złożyło się szereg różnorodnych czynników. Mniej więcej od 2004 roku mówi się o przeważającym wpływie migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej na spadek bezrobocia. Istotnej roli tego czynnika nie można oczywiście wykluczać, ale jednocześnie nie należy go przeceniać. W Polsce brak jest rzetelnych statystyk, które pokazywałyby rozmiar i dynamikę migracji zarobkowych. Dostępne dane mają charakter szacunkowy i bywają bardzo zróżnicowane w zależności od źródła. 1

3 Niezależnie od skali tego zjawiska, niezwykle trudne jest określenie rzeczywistego wpływu na poziom i stopę bezrobocia. Przede wszystkim należy pamiętać, iż te wskaźniki zdeterminowane są szeregiem różnorodnych czynników takich, jak: ogólna koniunktura gospodarcza, klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, czy chociażby struktura społeczno demograficzna społeczeństwa. Problem wyjazdów za granicę nie ominął również naszego regionu i powiatu. Migracje zarobkowe z całą pewnością rozładowały w pewnym stopniu trudną sytuację na lokalnym rynku pracy, ale nie stanowiły jedynego czy też nawet głównego czynnika wpływającego na spadek liczby bezrobotnych. W minionym roku nastąpiło znaczne ożywienie gospodarki. Z danych prezentowanych przez Urząd Statystyczny w Poznaniu wynika, iż w ubiegłym roku odnotowano w województwie wzrost zatrudnienia. Sytuacja ta sprzyjała prowadzeniu przez PUP aktywnej polityki rynku pracy. W 2007 roku kontynuowaliśmy przedsięwzięcia związane ze wsparciem rozwoju przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Działania skupiające się na udzielaniu pomocy zarówno lokalnym przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy, jak i bezrobotnym w samozatrudnieniu, przyniosły wysokie niespodziewane efekty. Ponadto duży nacisk położyliśmy na aktywizację zawodową młodzieży oraz bezrobotnych kobiet, co zaowocowało spadkiem tych osób w ogólnej liczbie zarejestrowanych. Skrócił się także czas pozostawania w ewidencji bezrobotnych. Programy rynku pracy realizowane w PUP cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród poszukujących zatrudnienia i pracodawców. Ich realizacja nie byłaby jednak możliwa bez dodatkowych środków pieniężnych, które udało się nam pozyskać w minionym roku. W głównej mierze pochodziły one z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tzw. rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pomimo ogólnej poprawy sytuacji na kępińskim rynku pracy, nadal jednak mamy do czynienia z niepokojącymi zjawiskami. Kluczowymi problemami, z jakimi boryka się PUP jest: wzrastający poziom bezrobocia w grupie osób powyżej 50 roku życia, w której kumulują się również inne negatywne zjawiska jak długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski poziom wykształcenia i niedopasowanie kwalifikacji zawodowych do wymagań stawianych przez ewaluujący rynek pracy. niedopasowanie strukturalne oraz niedopasowanie do wymogów stawianych przez nowoczesne technologie stanowi istotną barierę rozwoju zarówno w skali całego kraju, jak i w ujęciu lokalnym. Na rynku pracy występuje pewne niedopasowanie między popytem i podażą dotyczące m.in. niektórych zawodów i specjalistycznych kwalifikacji produkcyjnych czy usługowych. Dość wyraźne sygnały płyną z branż: meblowej, metalowej, 2

4 informatycznej, krawieckiej, budowlanej w których brakuje chętnych do podjęcia pracy. zatrudnienie w tzw. szarej strefie. Pomimo braku wiarygodnych danych dotyczących wielkości tego zjawiska, można domniemywać, iż jego skala jest dość duża. Sytuację pogarsza fakt wysokich pozapłacowych kosztów pracy, jakie zmuszeni są ponosić pracodawcy chcący legalnie zatrudniać pracowników. Przeciwdziałanie bezrobociu i jego negatywnym skutkom należy do działań wyjątkowo trudnych i długofalowych. Uzyskanie korzystnych zmian uzależnione jest od wielu uwarunkowań, a jednym z nich jest efektywne realizowanie programów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Rola, jaką pełnił Urząd, to stymulowanie lokalnego rynku pracy między innymi poprzez wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnienia, a także aktywizację zawodową bezrobotnych. Ale był to również rok wytężonej pracy w zakresie przygotowania urzędu do wprowadzenia w 2008r. standardów usług rynku pracy - obligatoryjnych zmian wewnątrz organizacyjnych PUP oraz dostosowania polityki bezpieczeństwa urzędu do standardów ISO/IEC 27001:2005 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych. Wnioski płynące z analizy rynku pracy w powiecie kępińskim, pozwalają na wskazanie kilku najistotniejszych problemów, które zostały uwzględnione w działaniach strategicznych Programu na lata

5 I. DIAGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZO - SPOŁECZNEJ POWIATU OBSZAR Powiat kępiński jest najdalej odsunięty od stolicy wielkopolski spośród wszystkich powiatów. Graniczy z województwem dolnośląskim, łódzkim i polskim. Przecinają go ważne szlaki komunikacyjne drogowe: Wrocław - Warszawa, Poznań Katowice oraz kolejowy Szczecin Katowice. Swym zasięgiem obejmuje obszar 608 km 2. W skład struktury administracyjnej wchodzi i ma decydujący wpływ na obraz powiatu miasto Kępno jako główny ośrodek handlowo-przemysłowousługowy. Miasto Kępno otoczone jest 7 gminami: Baranów, Bralin, Kępno (gmina wiejska), Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica. Powiat kępiński jest 255 powiatem pod względem wielkości w Polsce jego powierzchnia wynosi ha, tj. 0,19% powierzchni kraju i 2,0% pow. woj. wielkopolskiego. Siedzibą powiatu jest Kępno miasto o powierzchni 779 ha. Największą gminą w powiecie kępińskim jest gmina Kępno (pow. całkowita gminy to ha, tj. 20,4% pow. powiatu), następnie gmina Rychtal (pow ha, tj. 15,9% pow. powiatu), gmina Bralin (pow ha, tj. 14,0% pow. powiatu), gmina Łęka Opatowska (pow ha, tj. 12,8% pow. powiatu), gmina Perzów (pow ha, tj. 12,4% pow. powiatu), gmina Trzcinica (pow ha, tj. 12,3% pow. powiatu), gmina Baranów (pow ha, tj. 12,2% pow. powiatu). Obszar zajmowany przez poszczególne gminy w powiecie kępińskim. (w %) 25,0 20,0 15,0 12,2 14,0 20,4 12,7 12,4 15,9 12,4 10,0 5,0 0,0 Baranów Bralin Kępno Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica Źródło: Dane GUS 4

6 DEMOGRAFIA Powiat kępiński zamieszkiwało w końcu grudnia 2006 roku osób, co stanowiło 0,14% ludności Polski i 1,64% woj. wielkopolskiego. Aż 27%, tj. ponad 15 tys. ludności powiatu zamieszkuje miasto Kępno. Biorąc natomiast pod uwagę płeć, to kobiety stanowiły 51% (28,3 tys. osób). Gęstość zaludnienia na 1 km 2 wyniosła 91 osób, najwyższy wskaźnik wystąpił w gminie Kępno - 40 osób na 1 km 2, a najniższy w gminie Perzów 6 osób na 1 km 2. Liczba ludności w końcu 2006 roku wyniosła odpowiednio do ogółu ludności: - w wieku produkcyjnym 64%, - w wieku przedprodukcyjnym 23%, - w wieku poprodukcyjnym 13%, - aktywni zawodowo stanowią 44% ludności powiatu, - pracujący w rolnictwie ok. 18%. Liczba ludności w poszczególnych gminach w powiecie kępińskim 2006r. (w %) 50,0 44,0 40,0 30,0 20,0 10,0 13,5 10,2 9,4 7,1 7,3 8,5 0,0 Baranów Bralin Kępno Łęka Perzów Opatowska Rychtal Trzcinica Źródło: Dane GUS PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W rejestrze REGON w końcu grudnia 2006 roku zarejestrowanych było podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne). WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem razem Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w tym przedsiębiorstwa państwowe spółdzielnie spółki handlowe w tym z udziałem razem kapitału zagranicznego spółki cywilne województwo powiat kępiński Źródło: Dane GUS 5

7 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON XII 2006r. Kępno 2617 Baranów Bralin Łęka Opatowska Perzów Rychtal Trzcinica W powiecie kępińskim w końcu 2006 roku działały 174 spółki handlowe (ponad 3,6% podmiotów), w tym 34 firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Natomiast, 80% tj podmiotów gospodarki narodowej tworzyły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne). Najwięcej firm prowadziło działalność w sekcji handel i naprawy (tj. 37,0%), przetwórstwo przemysłowe 693 (tj. 18,0%) i budownictwo 458 (tj. 11,8). Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji działalności dział. usług. komun., społ.i indywid. 145 obsługa nieruchomości i firm 360 pośrednictwo finansowe 87 transport, gospodarka, magazynowa i łącznośd hotele i restauracje handel i naprawy 1439 budownictwo 458 przemysł 693 rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Źródło: Dane GUS Ponad 92% przedsiębiorstw zatrudnia do 9 pracowników. Wśród tej grupy znajdują się także firmy jednoosobowe, bez większych perspektyw tworzenia stanowisk pracy. Należy jednak podkreślić, iż są one w wielu przypadkach wyrazem przedsiębiorczości Kępnian tworzących własne miejsca zatrudnienia. Tego typu struktura wielkości działających przedsiębiorstw jest typowa dla kraju. 6

8 Podmioty gospodarki narodowej wg liczby pracyjących w powiecie kępioskim XII 2006r. duże 4 srednie 67 małe 312 mikro Źródło: GUS Sektorem mogącym przyciągnąć osoby poszukujące pracy w powiecie, jest sektor prywatny. Należy to uznać za ważną wskazówkę w programowaniu wszelkich działań promujących i wspierających zatrudnienie przedstawicieli najmłodszych pokoleń. Podkreślić należy, iż w ostatnich latach nastąpiło duże ożywienie procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Do głównych czynników, które wpłynęły na ożywienie procesów inwestycyjnych należy zaliczyć: utrzymującą się od kilku lat korzystną sytuacje finansową przedsiębiorstw, rosnący popyt, wysokie wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych, możliwości korzystania z funduszy krajowych oraz unijnych. EDUKACJA W powiecie funkcjonują 33 szkoły podstawowe, 10 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest samorząd podstawowy. Powiat prowadzi 4 szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra H. Sucharskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi (ponad uczniów) oraz Zespół Szkół Specjalnych (ok. 130 uczniów). W Kępnie działa także Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. A. Tansmana: oraz funkcjonuje Wydział Ekonomii w Kępnie Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu. W roku szkolnym 2006/2007 szkoły ponadgimnazjalne w powiecie kępińskim ukończyło 1014 absolwentów. Według stanu na koniec grudnia 2007r. w rejestrze kępińskiego pośredniaka widniało 98 osób bezrobotnych pozostających w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, którzy stanowili 9,7% wszystkich absolwentów oraz 12,2% całej populacji bezrobotnych. 7

9 Lp. Absolwenci z rocznika 2006/2007 według ukończonej szkoły 2007 w %: wyższa - 11%, policealna - 8%, technika - 25% licea profilowane - 7%, licea ogólnokształcące - 29%, zasadnicze zawodowe - 20%. Zestawienie szkół ponadgimnazjalnych i absolwentów w powiecie kępińskim Typ szkoły Liczba szkół Procentowy udział szkół w powiecie Liczba absolwentów kończących szkoły w 2007r. Liczba bezrobotnych absolwentów kończących szkoły w 2007r. stan na technika 3 23% zasadnicze szkoły zawodowe 2 16% licea ogólnokształcące 2 15% licea profilowane 3 23% szkoły policealne 2 16% szkoły wyższe 1 7% Razem Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie BEZROBOCIE Poziom bezrobocia Dane statystyczne wskazują, iż powiat kępiński w porównaniu z całym województwem wielkopolskim, charakteryzuje się zdecydowanie najlepszą sytuacją na rynku pracy. Koniec roku 2007 zamknął się w skali powiatu ogólną liczbą 802 bezrobotnych. Taka wielkość bezrobocia jest porównywalna do stanu bezrobocia jakie istniało w 1990r. Poziom bezrobocia na koniec grudnia ubiegłego roku, był o 528 osób niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. POZIOM BEZROBOCIA wg GMIN POWIATU KĘPIOSKIEGO 8

10 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na terenie działania urzędu w 2007r. nadal należała do niższych w Wielkopolsce oraz w kraju. Jej wysokość porównywalna jest do stóp jakie kształtują się w czołowych krajach Unii Europejskiej. W powiecie kępińskim stopa bezrobocia, na koniec grudnia 2007r. wynosiła 3,2% i po Poznaniu należała do najniższych w woj. Wielkopolskim, natomiast w kraju ukształtowała się na 5 miejscu. W stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego spadła o 2,2%. 12,4% 8,2% 4,1% 0,0% 11,4% 8,0% 3,2% powiat kępioski woj. wielkopolskie Polska Klienci Powiatowego Urzędu Pracy Liczba bezrobotnych i osób poszukujących pracy, figurujących w ewidencji PUP w Kępnie, w dniu 31 grudnia 2007r. wynosiła: Stan XII 2007 Stan XII 2006 wz/sp. do XII 2006 r. - bezrobotnych w tym kobiet os./ os./ 39,7% 41,4% - w tym niepełnosprawnych os./ 21,4% - poszukujących pracy os./ 15,4% - w tym kobiet os./ 29,4% - w tym niepełnosprawnych os./ 13,8% Razem os./ 38,8% Dynamika bezrobocia Dynamika spadku bezrobocia w naszym powiecie jest o wiele wyższa, niż w województwie oraz kraju. Po trudnych w latach , kiedy nastąpił bardzo duży wzrost poziomu bezrobocia w całym kraju, jak również w powiecie kępińskim, rok 2002 był pierwszym, kiedy ten wzrost został wyhamowany i od tego momentu zauważalny jest spadek liczby bezrobotnych w powiecie. Na przestrzeni okresu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie kępińskim zmniejszyła się o osoby tj. o 74,9%. Spadek ten spowodowany jest dobrą koniunkturą gospodarczą zarówno w kraju, w regionie i w powiecie oraz realizacją programów aktywizacji bezrobotnych współfinansowanych przez Fundusz Pracy i Europejski Fundusz Społeczny. 9

11 Ponadto jednym z elementów mających duży wpływ na ograniczenie bezrobocia w powiecie jest duża skala emigracji zarobkowej do krajów Unii Europejskiej. Liczba osób bezrobotnych w PUP Kępno w latach I 90 XII 90 XII 91 XII 92 XII 93 XII 94 XII 95 XII 96 XII 97 XII 98 XII 99 XII 00 XII 01 XII 02 XII 03 XII 04 XII 05 XII 06 XII 07 I 08 Poziom bezrobocia zmniejszył się również we wszystkich gminach powiatu kępińskiego. Największą dynamikę spadku odnotowano w gminie Łęka Opatowska o 47,8% oraz w gminie Baranów o 40,8%. Liczba osób bezrobotnych według gmin zarejestrowanych w PUP Kępno na koniec XII 2007 r. G. Trzcinica G. Rychtal G. Perzów G. Łęka Opatowska G. Bralin G. Baranów MiG Kępno Płynność bezrobocia Zbiorowość zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy bezrobotnych podlega ciągłym zmianom. Na przełomie 2007r. do ewidencji bezrobotnych napłynęło osób bezrobotnych, a więc o 795 osób, (27,9%) mniej aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najwięcej osób zarejestrowało się we wrześniu 265 osób, co było spowodowane rejestracją osób, którym wygasły krótkoterminowe umowy o pracę (prace sezonowe) oraz osób po szkoleniach i stażach pracy. 10

12 Napływ do bezrobocia do XII 2006 w okresie I - XII 2007 zarejestrowano os. 795 os./ 27,9 % z czego większość to osoby: bez prawa do zasiłku % ogółu rejestr. 638 os./ 26,6 % rejestrujące się po raz kolejny % ogółu rejestr. 726 os./ 32,6 % poprzednio pracujące % ogółu rejestr. 482 os./ 26,1 % Do rejestracji w 2007 roku zgłosiło się: kobiet 64,7% 725 mężczyzn 35,3% 108 zwolnionych z przyczyn ekonomicznych 5,3% zamieszkałych na wsi 68,1% osób do 25 roku życia 51,4% 214 osób powyżej 50 roku życia 10,4% 731 bez kwalifikacji 35,6% Najwięcej osób zarejestrowano z terenu Miasta i Gminy Kępno osób (51,1% wszystkich zarejestrowanych z powiatu), natomiast najmniej z Gminy Łęka Opatowska i Perzów po 124 osoby (6,1%). Główne przyczyny napływu osób do bezrobocia: rejestracja absolwentów wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, zakończenie prac sezonowych, po zakończonych urlopach macierzyńskich i wychowawczych, po utracie prawa do świadczeń rentowych. Odpływ z bezrobocia W 2007 r. wyłączono z ewidencji bezrobotnych ogółem osoby. W porównaniu z sytuacją jaka miała miejsce w 2006r. odnotowano spadek o 912 osób, tj. o 26,1%. do XII 2006 w okresie I - XII 2007 z ewidencji wyłączono os. 912 os./ 26,1 % z czego z powodu: podjęcia pracy % ogółu wył. 365 os./ 24,4 % niepotwierdzenia gotowości do % ogółu wył. 317 os./ 39,3 % podjęcia pracy dobrowolnej rezygnacji % ogółu wył. 72 os./ 15,6 % Napływ i odpływ bezrobocia w 2007r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Napływ Odpływ

13 Napływ i odpływ bezrobocia w latach Napływ Odpływ Od 2002 roku mamy do czynienia z wyraźną przewagą liczby wyłączeń z ewidencji nad liczbą rejestracji. W 2007 roku różnica ta wyniosła 528. Jest to pozytywna tendencja, mogąca sygnalizować poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. Struktura społeczno demograficzna bezrobotnych, w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wstępna analiza struktury społeczno demograficznej bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie, pozwala na wyznaczenie kilku podstawowych cech, jakimi charakteryzowała się zbiorowość bezrobotnych z powiatu kępińskiego w 2007 roku: wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP znacząco dominowały kobiety (604 osoby 75,3% ogółu), pod względem wieku przeważały osoby z przedziału lata (230 osób 28,6%), ponadto najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni posiadający wykształcenie policealne i średnie zawodowe (230 osób 28,6%), połowa bezrobotnych pozostawała bez pracy przez okres do 6 m-cy (474 osoby). W porównaniu z końcem grudnia 2006r. struktura bezrobocia przedstawia się w następujący sposób: XII 2007 r. XII 2006 r. do XII 2006r. nie posiadający prawa do zasiłku 679 ( 85%) ( 88%) o 498 os. kobiety 604 ( 75%) ( 77%) o 426 os. mieszkańcy wsi 542 ( 68%) 859 ( 64%) o 317 os. zarejestrowani po raz kolejny 619 ( 77%) ( 78%) o 425 os. poprzednio pracujący 618 ( 77%) ( 76%) o 405 os. młodzież do 25 roku życia 230 ( 29%) 397 ( 30%) o 167 os. długotrwale bezrobotni 361 ( 45%) 752 ( 56%) o 391 os. bezrobotni powyżej 50 roku życia 163 ( 20%) 233 ( 17%) o 70 os. oczekujący na pracę powyżej 1roku 243 ( 30%) 500 ( 37%) o 257 os. bez kwalifikacji zawodowych 220 ( 27%) 356 ( 27%) o 136 os. z wykształceniem zawodowym 207 ( 26%) 350 ( 26%) o 143 os. z wykształceniem wyższym 71 ( 8,9%) 98 ( 7,4%) o 27 os. 12

14 Bezrobotni wg wieku W zbiorowości bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kępnie w końcu 2007r., dominowały osoby młode w przedziałach wiekowych lat i lata. 250 Bezrobotni wg wieku Ogółem Kobiety W porównaniu z rokiem 2006r. zmniejszył się udział bezrobotnych we wszystkich przedziałach wiekowych. Największy spadek wystąpił w przedziale wiekowym lata o 167 osób, tj. 42,1% i wyniósł 230 osób. W pozostałych grupach wiekowych również odnotowano spadek, i tak: grupa wiekowa lata 223 osoby ( 145 os., tj. 39,4%), lata 102 osoby ( 93 os., tj. 47,7%), lata 169 osób ( 112 os., tj. 39,8%), lat 68 osób ( 3 os., tj. 4,2%), lata 10 osób ( 8 os., tj. 44,4%). Bezrobotni wg wykształcenia Bezrobocie w największej mierze dotyka osób posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe, bezrobotni w tej kategorii stanowili 28,7% ogółu (230 osób) Bezrobotni wg wykształcenia 0 wyższe polic. i śr. zaw śr. ogólne zas. zaw gimnazjalne i poniżej Ogółem Kobiety W porównaniu do analogicznego okresu ubr., największy spadek udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowaliśmy wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 192 osoby ( 45,5%). Najmniejszy spadek zanotowano w grupie z wykształceniem wyższym o 27 osób ( 27,5%). 13

15 Bezrobotni wg stażu pracy W roku 2007 największe szanse na rynku pracy miały osoby z określonym doświadczeniem zawodowym, co przekłada się na strukturę bezrobocia analizowaną wg. stażu pracy Bezrobotni wg stażu pracy do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 i więcej bez stażu Ogółem Poziom bezrobotnych bez stażu pracy, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zmniejszył się o 40,1% tj. o 123 osoby. Również zmniejszyło się bezrobocie wśród osób posiadających staż pracy. Bezrobotni wg. czasu pozostawania bez pracy Wśród osób wg. czasu pozostawania bez pracy odnotowano spadek we wszystkich grupach tej subpopulacji. Kobiety Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy do 6 m-cy 6-12 m-cy pow. 12 m-cy Ogółem Kobiety Zmiany te przedstawiają się następująco: wśród osób oczekujących na pracę do 6 m-cy ( 173 os., tj. 26,7%), od 6-12 m-cy ( 98 os., tj. 53,5%) oraz pow. 12 m- cy ( 257os., tj. 51,4%). Największy udział stanowiły osoby zarejestrowane do 6 miesięcy w liczbie 474 bezrobotnych. Kobiety W grudniu 2007 roku w ewidencji bezrobotnych figurowały 604 kobiety, tj. 75,3% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, pomimo utrzymującego się w dalszym ciągu wysokiego udziału kobiet, odnotowaliśmy w tej kategorii spadek o 41,4%, tj. 426 osób. 14

16 Najniższy odsetek kobiet, w ogólnej liczbie bezrobotnych w poszczególnych gminach wystąpił w gm. Bralin 71,2%, natomiast najwyższy w gm. Perzów 82,5%. W 2007r. zarejestrowano kobiet, tj. mniej o 25% (448 osób) niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych w tym samym okresie wyłączono kobiet, czyli mniej o blisko 20% (436 osób), jak przed rokiem 2007, z czego największy udział stanowiły wyłączenia z powodu podjęcia pracy blisko 41% (717 osób). Udział kobiet, do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Perzów 83%, Trzcinica 80%, Łęka Opatowska 79%, Baranów 79%, Kępno 74%, Rychtal 73%. Gminą o najniższym procentowym udziale bezrobotnych kobiet był Bralin 71%. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, zdecydowanie dominowały kobiety legitymujące się ukończeniem szkoły policealnej i średniej zawodowej 186 osób (31%). Bezrobotne kobiety wg wykształcenia 17,7% 9,9% 24,3% 30,8% 17,2% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Poza tym, udział kobiet jest dominujący we wszystkich grupach pod względem struktury bezrobocia, największy jednak wśród osób bez stażu pracy, bowiem Aż 81% % ogółu bezrobotnych 83% ogółu w wieku do 34 lat 81% ogółu bez stażu pracy 78% ogółu długotrwale bezrobotnych 76% ogółu bez prawa do zasiłku 71% ogółu z wykszt. zawodowym 53% ogółu w wieku pow.50r.ż bezrobotni ogółem kobiety Młodzież do 25 roku życia Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 194 kobiety), stanowili w końcu ubr. 28,7% ogólnej liczby bezrobotnych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek w tej grupie o 167 osób tj. o 42,1%. 15

17 Udział bezrobotnych do 25 roku życia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w poszczególnych gminach, przedstawiał się następująco: Baranów 44%, Łęka Opatowska 43%, Trzcinica 38%, Bralin 33%, Rychtal 29%, MiG Kępno 23%. Gminą o najniższym odsetku bezrobotnej młodzieży jest Perzów 20%. W skali 2007r. zarejestrowano w Urzędzie osób do 25 roku życia, czyli mniej o ponad 32% (479 osób) niż w roku minionym. Biorąc pod uwagę wyłączenia z ewidencji, odnotowano również spadek o 32% (555 osób), z czego głównie z powodu podjęcia pracy 44% (510 osób). Natomiast analizując strukturę wykształcenia, na koniec 2007r., to należy podkreślić, iż dominowała młodzież z wykształceniem ogólnokształcącym 34% (78 osób). Młodzież do 25 r.ż wg wykształcenia 8,7% 9,1% 17,4% 30,9% 33,9% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe W powiecie kępińskim co piąty bezrobotny jest człowiekiem młodym do 25 roku życia. W kategorii wiekowej do 25 roku życia wystąpił największy spadek liczby zarejestrowanych, bo o 38,7%. Absolwenci Absolwenci rejestrujący się w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie nabywają prawa do zasiłku (98,5%) oraz z reguły nie legitymują się stażem pracy. W końcu grudnia ubr. status absolwenta posiadało 98 osób, stanowiąc 12,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w tym 64 absolwentów ze szkół z powiatu kępińskiego). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 21,6%, tj. 27 osób. 12,0% Udział absolwentów do ogółu bezrobotnych 30% Udział absolwentów do młodzieży Bezrobotni Absolwenci Młodzież Absolwenci 16

18 W minionym roku, blisko absolwentów z powiatu kępińskiego ukończyło szkoły ponadgimanzjalne, z czego 898 osób to młodzież ze szkół zlokalizowanych na terenie powiatu. Do końca grudnia ubiegłego roku zarejestrowało się 272 absolwentów (tj. o 48 osób 15,0% mniej niż w analogicznym okresie ubr.), z czego 209 ze szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych w powiecie kępińskim. Absolwenci rocznika 2006/2007 wg. ukończonej szkoły w 2007 szkoły policealne 8% licea profilowane 7% szkoły wyższe 11% technika 25% licea ogólnokształcące 29% zasadnicze szkoły zawodowe 20% Udział absolwentów do ogólnej liczby bezrobotnych wdanej gminie, w końcu grudnia 2007 roku, przedstawiał się następująco: Baranów 22%, Łęka Opatowska 21%, Bralin 14%, Kępno 12%, Trzcinica 11%, Gminą o najniższym procentowym udziale bezrobotnych absolwentów był Rychtal 7%, natomiast z Perzowa nie figurował żaden absolwent. Długotrwale bezrobotni Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 281 kobiet), stanowili w ubr. 45,0% ogólnej liczby zarejestrowanych, (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek o 51,9% tj. o 391 osób). Udział długotrwale bezrobotnych, do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Rychtal 57%, Trzcinica 52%, Kępno 48%, Bralin 40%, Łęka Opatowska 38%, Baranów 30%. Gminą o najniższym procentowym udziale osób długotrwale bezrobotnych był Perzów 25%. W 2007r. zarejestrowano 482 osoby, które uzyskały status osoby długotrwale bezrobotnej, tj. mniej o 42,8% (361 osób) niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych w tym samym okresie wyłączono 873 osoby, czyli mniej o ponad 30% (378 osób), jak przed rokiem 2007, z czego największy udział stanowiły wyłączenia z powodu podjęcia pracy blisko 30% (331 osób). Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, zdecydowanie dominowały osoby legitymujące się ukończeniem szkoły gimnazjalnej i poniżej osób (32%). 17

19 Długotrwale bezrobotni wg wykształcenia 31,6% 6,4% 24,9% 25,8% 11,4% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Niekorzystnym zjawiskiem na rynku pracy jest wydłużający się czas pozostawania bez pracy, o czym świadczy utrzymujący się, wysoki poziom osób długotrwale bezrobotnych tzn. pozostających w rejestrach PUP nieprzerwanie powyżej 12 miesiące. Dotyka on w powiecie kępińskim bardzo dużej grupy bezrobotnych, bo 45% ogółu zarejestrowanych. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt występowania wśród długotrwale bezrobotnych osób młodych, gdyż osoby do 34 roku życia stanowią ponad 43 % długotrwale bezrobotnych. Warto podkreślić, że fakt znalezienia się w grupie osób długotrwale bezrobotnych zależy przede wszystkim od wieku i poziomu wykształcenia. Bezrobotni z wyższym poziomem wykształcenia legitymują się najkrótszym czasem pozostawania bez pracy. Najbardziej mobilna na rynku pracy jest grupa osób ze stażem pracy 5-10 lat oraz lat. Grupa ta jest gotowa do podjęcia każdej pracy bez względu na jej rodzaj. Są to w większości osoby mające dzieci na utrzymaniu, którym zgodnie z przyjętą funkcją ekonomiczną rodziny, winni zapewnić poczucie bezpieczeństwa finansowego. Brak wystarczających środków finansowych na realizację potrzeb, zmusza ich do podejmowania aktywniejszych form poszukiwania pracy i przyjęcia oferty każdej pracy. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni tej populacji osoby, (w tym 87 kobiet), stanowili w końcu ubr. 20,3% ogólnej liczby zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił ich spadek o 30,1%, tj. o 70 osób. Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w ogólnej liczbie bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Kępno 25%, Rychtal 21%, Bralin 19%, Perzów 18%, Trzcinica i Łęka Opatowska 14%. Gminą o najniższym udziale procentowym osób pow. 50 roku życia był Baranów 5%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, bowiem blisko 42%, tj. 69 bezrobotnych. 18

20 Bezrobotni do 50 r.ż. wg wykształcenia 2,4% 41,6% 25,9% 7,8% 22,3% Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych w tym przedziale wiekowym, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia przewyższał liczbę osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 214 osób, czyli mniej o 14,7% (37 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 267 osób, tj. o 19,8% (66 osób) mniej niż przed rokiem poprzednim, z czego największy udział stanowiły podjęcia pracy w liczbie 105 osób, tj. 25,5% Populacja bezrobotnych powyżej 50 roku życia, to osoby, które jeszcze nie nabyły praw emerytalnych, a ze względu na wiek napotykają na problemy ze znalezieniem pracy. Jest to grupa, zagrożona bezrobociem długotrwałym. Bezrobotni samotnie wychowujący dzieci do 7 lat Osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to również bezrobotni wychowujących samotnie, co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 7 roku życia. Bezrobotni tej populacji - 43 osoby (w tym 42 kobiety), które stanowiły w końcu ubr. 5,4% - bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano ich niewielki spadek o 18,9% tj. o 10 osób. Udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko, w porównaniu do ogólnej liczby bezrobotnych w danej gminie, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Trzcinica 8%, Perzów 8%, Baranów 8%, Kępno 5%, Bralin 5%, Rychtal 4%. Gminą która nie posiadała bezrobotnych w tej kategorii to Łęka Opatowska. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, należy stwierdzić, iż większość tj. 39,5% (17 osób) legitymuje się zaledwie szkołą gimnazjalną i poniżej. Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 7 r.ż. wg wykształcenia 39,5% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej 4,7% policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe 16,3% 9,3% 30,2% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej 19 policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe

21 Rozpatrując ruch bezrobotnych w tej grupie osób, należy wskazać, iż w 2007r. odnotowano 49 rejestracji w urzędzie tj. tylko o 2,1% (1 osoba) więcej niż w roku poprzednim. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączno 59 osób z tej subpopulacji, z czego 44% (26 osób) podjęło zatrudnienie. Pod względem czasu pozostawania bez pracy ponad połowa 55,8% tej grupy, pozostaje w ewidencji urzędu przez okres krótszy niż jeden rok. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotni tej populacji osób, (w tym 159 kobiet), stanowili w końcu ubr. 27,4% ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano ich spadek o 38,2% tj. o 136 osób. Udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, w liczbie bezrobotnych danej gminy, w końcu grudnia minionego roku, przedstawiał się następująco: Rychtal 32%, Perzów 30%, Łęka Opatowska 29%, Kępno 28%, Trzcinica 27%, Baranów 24%. Gminą o najniższym udziale procentowym tej populacji był Bralin 20%. Podkreślić należy, iż wśród osób bez kwalifikacji zawodowych, aż 146 bezrobotnych legitymowało się szkołą gimnazjalną i poniżej Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych wg wykształcenia średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej W tej kategorii, pod względem wieku, dominowała młodzież do 25 roku życia, co w dużej mierze jest wynikiem zakwalifikowania licealistów (LO) do kategorii bez zawodu. Stosunkowo duży udział w omawianej grupie mieli również bezrobotni powyżej 45 roku życia. Szanse na podjęcie pracy zależą w dużym stopniu od posiadanych kwalifikacji i rodzaju wykształcenia. Osoby z wysokimi kwalifikacjami na ogół nie tracą pracy, a jeśli to jednak nastąpi, nie mają trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia. W powiecie kępińskim bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej stanowią duży problem na rynku pracy, gdyż jest to grupa nie posiadająca kwalifikacji zawodowych, zatem nie można ich przeszkolić tylko trzeba nauczyć zawodu. Biorąc pod uwagę fakt braku mobilności, motywacji do nauki oraz wieku i miejsca zamieszkania, można zrozumieć trudność na jaką napotyka urząd pracy przy kierowaniu ich na szkolenia. 20

22 Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych w tej grupie, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia przewyższał liczbę osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 590 osób, czyli mniej o 19,3% (141 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 726 osób, z czego podjęcia pracy stanowiły 35,4%(257 osób). Bezrobotni mieszkańcy terenów wiejskich Mieszkańcy wsi doświadczają dużo większych trudności związanych z bezrobociem, a tym samym jest wśród nich większa stopa ubóstwa. Ponadto, w związku z gorzej rozwiniętą infrastrukturą komunikacyjną i instytucjonalną, są mniej mobilni. W porównaniu do okresu sprzed roku obserwujemy jednak spadek udziału tej kategorii bezrobotnych o 317 osób tj. 36,9%. W końcu ubr. z terenów wiejskich było zarejestrowanych 542 bezrobotnych, stanowiących 67,6% ogółu bezrobotnych. Biorąc pod uwagę rozmiary bezrobocia wiejskiego należy stwierdzić, że największy udział w tej zbiorowości, stanowili bezrobotni z Gminy Kępno 26,9% (146 osób), najmniejszy natomiast z Gminy Perzów 7,4% (40 osób). Analizując strukturę pod względem wykształcenia, największy udział stanowią bezrobotni, którzy zakończyli edukację na poziomie zasadniczym zawodowym 27,9% (151 osób). Bezrobotni z terenów wiejskich wg wykształcenia 22,1% 8,7% 27,5% 27,9% 13,8% wyższe średnie ogólnokształcące gimnazjalne i poniżej policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe Bezrobocie na terenach wiejskich jest zasobem bardziej dynamicznym, niż w mieście Kępno, bowiem napływ osób z terenów wiejskich na przełomie 12 miesięcy ubiegłego roku stanowił 68,1% ogółu rejestrujących się w urzędzie, dotyczył osób, a więc o 29,2% (579 osób) mniej niż przed rokiem Natomiast wyłączono z ewidencji urzędu osób, tj. o 29,7% (725 osób) mniej niż w analogicznym okresie minionego roku, z czego blisko 50% (771 osób) stanowiły podjęcia pracy. 21

23 Niepełnosprawni Pod terminem bezrobotny niepełnosprawny kryje się osoba spełniająca wszystkie kryteria osoby bezrobotnej, jednocześnie posiadająca orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność (orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS). Do uzyskania statusu bezrobotnego nie są jednakże uprawnione osoby niepełnosprawne, które posiadają prawo do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia rehabilitacyjnego. Grupa ta może jedynie figurować w ewidencji urzędu jako poszukujący pracy. Według stanu na koniec grudnia 2007r. w ewidencji urzędu zarejestrowanych było 59 osób niepełnosprawnych, stanowiących 6,9% ogółu zarejestrowanych w PUP, z czego: 34 osoby posiadały status bezrobotnego, 25 osób to poszukujący pracy. W ciągu 12 m cy ubr. nastąpił wzrost tej populacji o 2 osoby, tj. 3,5%. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest bardzo niekorzystna. Jednym z poważniejszych problemów jest stosunkowo niski poziom wykształcenia występujący w tej grupie tylko 1 osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP legitymowała się dyplomem ukończenia szkoły wyższej. Większość niepełnosprawnych posiada stosunkowo niskie wykształcenie tj. 35,1% zasadnicze zawodowe, a 43,9% gimnazjalne i poniżej. Bezrobotni niepełnosprawni wg wykształcenia 35,3% 17,6% 47,1% policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Pod względem struktury wieku największy udział posiadały osoby niepełnosprawne w przedziale wiekowym lata, tj. 25,4% (15 osób). O szansach osób niepełnosprawnych na znalezienie pracy, w dużej mierze decyduje rodzaj ich dysfunkcji. Wśród zarejestrowanych, schorzeniem najczęściej występującym były: choroby neurologiczne i psychiczne 35,6% (21 osób), narządu ruchu 28,8% (17 osób), choroby układu oddechowego i krążenia 10,2% (6 osób). Biorąc pod uwagę ruch bezrobotnych i poszukujących pracy w tek grupie, należy podkreślić, iż odpływ z bezrobocia porównywalny był z liczbą osób rejestrujących się w urzędzie, bowiem w 2007r. zarejestrowano 108 osób, czyli 22

24 mniej o 31,7% (26 osób) niż w analogicznym okresie ubr. Natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 107 osób, z czego podjęcia pracy stanowiły 39,2%(42 osoby). Często przeszkodą w zdobyciu zatrudnienia są pewne uprzedzenia i stereotypy. W najtrudniejszej sytuacji są osoby niepełnosprawne z poważnymi dysfunkcjami i nieposiadające żadnego doświadczenia zawodowego. Pracodawcy niechętnie przyjmują te osoby do pracy. Analizując poziom bezrobocia wśród niepełnosprawnych, należy zwrócić również uwagę na niedostosowanie stanowisk pracy do potrzeb tych osób, a także występujące na każdym kroku bariery architektoniczne, ponieważ czynniki te nie pozostają bez wpływu na niski wskaźnik aktywności zawodowej w tej grupie. RYNEK OFERT PRACY W 2007r. pracodawcy zgłosili do PUP ogółem ofert zatrudnienia, czyli o 80 więcej niż przed rokiem (tj. o 6,5%). Oferty pracy wpływające urzędu pracy stanowią jedynie pewną część zapotrzebowania na pracę zgłaszaną przez pracodawców ogółem kobiety Biorąc pod uwagę strukturę ofert pracy w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano następujące zmiany: I-XII 2007 I-XII 2006 do I-XII 2006 oferty pracy ogółem of./ 6,5% z czego: sektor publiczny of./ 11,7% sektor prywatny of./ 14,7% miejsca subsydiowane of./ 11,9% dla niepełnosprawnych of./ 200,0% dla kobiet of./ 6,5% 23

25 Zdecydowana większość ofert pracy, w ubiegłym roku, pochodziła z terenu Miasta i Gminy Kępno, stanowiąc 52,9% ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Natomiast w pozostałych gminach oferty pracy przedstawiały się następująco: Inne Trzcinica Wpływ ofert pracy w 2007 roku wg gmin Rychtal 44 Perzów 41 Łęka Opatowska 89 Bralin 108 Baranów 178 MiG Kępno 720 Podkreślić należy, iż decydującą rolę w kreowaniu popytu na pracę odegrał sektor prywatny, z którego wpłynęło 69,1% wszystkich ofert zgłoszonych do urzędu (844). Największą aktywnością charakteryzowały się następujące działy gospodarki: Oferty pracy wg. Rodzaju działalności według PKD Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo Transport, gospodarka magazy-nowa i łącznośd Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Działalnośd usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Hotele i restauracje Edukacja Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazd. samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Przetwórstwo przemysłowe

26 Pracodawcy w większości zatrudniali osoby na: robot. wykwalifikowany 699 stanowiskach robotniczych 996 (76%) robot. niewykwalifikowany 297 stanowiskach nierobotniczych 305 (24%) z tego 248 to staże pracy. Wśród zgłoszonych zapotrzebowań na pracowników najczęściej poszukiwano: stolarzy, tapicerów oraz zawodów pokrewnych, 224 czyli 17,2% pracowników fizycznych, robotników gospodarczych, pakowaczy sprzedawców, przedstawicieli handlowych, menadżerów sprzedaży i zaopatrzenia, kasjerów, magazynierów 168 czyli 12,9% 148 czyli 11,4% krawcowych, szwaczek, krojczyń, 72 czyli 5,5% operatorów: obrabiarek sterowanych numerycznie, dźwigu, koparki, maszyn budowlanych, maszyn do cięcia złomu, maszyn do prod. kartonów, nitownicy, prasy, wiertarki, wózka widłowego 71 czyli 5,3% murarzy i pozostałych murarzy, 61 czyli 4,6% ślusarzy, spawaczy, tokarzy, frezerów, 57 czyli 4,4% kucharzy, kelnerów, bufetowych, 38 czyli 2,9% robotników w przemyśle przetwórczym (drobiarskim), 11 czyli 0,8% monterów: instalacji sanitarnych, konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń przemysłowych, wiązki kablowej. 24 czyli 1,8% Ostatnio coraz większe szanse na pracę mieli: operatorzy maszyn sterowanych numerycznie, monterzy maszyn i urządzeń, informatycy, programiści, inż. budowlani, osoby biegle władające językami obcymi oraz przedstawiciele handlowi. Kolejny już rok, lokalny rynek pracy charakteryzował się problemami w zaspokojeniu potrzeb pracodawców na kadrę w branży meblowej: stolarzy, tapicerów, szwaczek, lakierników; w branży metalowej: ślusarzy, spawaczy, tokarzy frezerów; w branży budowlanej: murarzy, tynkarzy, glazurników, robotników wykończeniowych, malarzy, elektryków, hydraulików. Średnio miesięcznie na 1 ofertę pracy, w powiecie kępińskim oczekiwało 9 bezrobotnych tj. o 7 osób mniej niż przed rokiem. W roku ubiegłym 6 przedsiębiorców zdecydowało się na sezonowe zatrudnienie 22 cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi na okres 3 miesięczny. Natomiast 8 firm wystąpiło za pośrednictwem PUP o przyznanie zezwolenia na zatrudnienie dla 208 cudzoziemców na okres 1 roku z Ukrainy i Białorusi. Tak więc w roku ubiegłym lokalne firmy zatrudniły ponad 230 obcokrajowców. 25

27 Dużym zainteresowaniem wśród bezrobotnych cieszyły się oferty pracy realizowane za pośrednictwem sieci EURES (European Employment Services). Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Przy tworzeniu zbiorów informacji o rynku pracy bardzo dużą rolę odgrywa pośrednictwo terenowe. Systematycznie od 1994r., pośrednik ds. marketingu, obejmuje swoimi działaniamiwizytami przedsiębiorców funkcjonujących na terenie powiatu. W wyniku bezpośrednich wizytspotkań w zakładach pracy, aktualizuje on lokalny Bank Informacji o podmiotach współpracujących z urzędem pracy. Poza tym, wizyty w przedsiębiorstwach mają wiele pozytywnych aspektów, bowiem przyczyniają się do: rozpoznawania potrzeb lokalnego rynku pracy pod kątem podaży i popytu na siłę roboczą, promocji usług świadczonych przez urząd (wspierających finansowo zatrudnianie nowych pracowników), kształtowania wizerunku PUP w Kępnie jako partnera, współpracy w celu pozyskania pracowników z powiatów ościennych przeprowadzenie ankiet promujących lokalny biznes. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ Bezrobocie jakie odnotowujemy w powiecie kępińskim, wymaga w dalszym ciągu skierowania wszelkich sił i środków w celu ograniczenia tego zjawiska, gdyż zadaniem samorządu terytorialnego jest zapobieganie marginalizacji społecznej mieszkańców powiatu. Ograniczenie poziomu bezrobocia wymaga współdziałania partnerów rynku pracy w kwestii nawiązania współpracy z potencjalnymi pracodawcami i inwestorami, aby w jak najszerszej skali promować przedsiębiorczość i wspierać samozatrudnienie. Realizacja niniejszego programu pozwoli na wsparcie rozwoju gospodarczego powiatu, poprzez aktywizację wszystkich grup społecznych, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia regionu, jak i wyeliminowania nierówności społecznych w kwestii dostępu do dobra, jakim jest praca. W ramach działań mających na celu rozpoznanie i wsparcie potrzeb pracodawców, bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz zagospodarowania obszarów wymagających interwencji, kontynuowana będzie współpraca z wieloma instytucjami, w tym m.in. z: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z siedzibą przy WUP w Poznaniu, Filia Kalisz, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Słupii p/kępnem, 26

28 Stowarzyszeniem Kępiński Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw w Kępnie, Związkiem Harcerstwa Polskiego HUFIEC w Kępnie, Związkiem Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kępnie, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Kępińskie Cechem Rzemiosł Różnych w Kępnie, Gminnymi Centrami Informacji, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, lokalnymi mediami. 27

29 II. ANALIZA SWOT LOKALNEGO RYNKU PRACY Mocne strony: umiejętność pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz krajowych na rozwój różnych dziedzin gospodarki w powiecie oraz na rozwój zasobów ludzkich; aktywna współpraca z partnerami na lokalnym rynku pracy, tj. z samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami szkoleniowymi; realizacja programów i projektów na rzecz przeciwdziałania zjawisku bezrobocia w powiecie i promowania zatrudnienia; ścisła współpraca PUP z ośrodkami pomocy społecznej, realizacja programów na szczeblu powiatowym i gminnym z zakresu polityki społecznej oraz infrastruktury technicznej; doświadczenia kadry PUP w Kępnie w zakresie prowadzenia polityki rynku pracy, położenie powiatu na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjno drogowych, Słabe strony: niska mobilność przestrzenna i zawodowa mieszkańców powiatu; brak zainteresowania bezrobotnych wsparciem ze strony urzędu pracy, duże zniechęcenie i bezradność osób bezrobotnych, wzrost liczby osób przejawiających patologiczny stosunek do pracy, wysokie bezrobocie wśród młodzieży do 25 roku życia, duży udział osób bezrobotnych bez wykształcenia, niski poziom wykształcenia bezrobotnych; niedopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do wymagań rynku pracy; wysoki udział długotrwale oczekujących na pracę, występowanie zjawiska wykluczenia społecznego; ukryte bezrobocie w rolnictwie; napływ osób bezrobotnych z sektorów restrukturyzowanych; niezrównoważony rynek pracy; brak dostatecznych zasobów kadrowych w stosunku do realizowanych zadań. Szanse: rozwój instytucji społecznych na terenie powiatu; rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie; wzrost znaczenia sektora pozarządowego; dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy; 28

30 wzrost świadomości w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego w regionie; dostępność środków Unii Europejskiej; rozwój elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia; pozytywny klimat do budowania partnerstw lokalnych; powstawanie regulacji prawnych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promujących aktywizację oraz integrację zawodową i społeczną, partnerstwo publiczno prywatne; powstanie Narodowej Strategii Integracji Społecznej. Zagrożenia: postępująca migracja do innych części Polski i za granicę, szczególnie osób młodych i wykształconych; edukacja zawodowa nie odpowiadająca potrzebom rynku; słaba kondycja finansowa organizacji pozarządowych; wysoki poziom bezrobocia w powiatach ościennych; ubożenie społeczne i rosnące koszty edukacji; niskie zainteresowanie pracodawców kształceniem pracowników; niechęć długookresowo bezrobotnych do udziału w programach aktywizacyjnych i podejmowania dalszej edukacji; przestrzenne kumulowanie problemów związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym doprowadzające do marginalizacji niektórych regionów powiatu; brak precyzyjnego systemu analiz i prognoz rynku pracy dotyczących zapotrzebowania zgłaszanego przez pracodawców; niewystarczający rozwój infrastruktury dla potencjalnych inwestorów, wzrost liczby osób niepracujących, utrzymujących się z transferów socjalnych; pogłębiające się dysproporcje w poziomie dochodu ludności; 29

UCHWAŁA NR XX/ 106/2008 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2008 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XX/ 106/2008 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2008 r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XX/ 106/2008 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 28 MAJA 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008-2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje kwiecień Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy kwiecień 2016 r. Województwo pomorskie marzec 2016 r. kwiecień 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2006 roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2006r wynosiła 2919 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie grudzień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie listopad 2017 r. grudzień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2011 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje wrzesień tys. osób Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy wrzesień 2014 r. Województwo pomorskie sierpień 2014 r. wrzesień 2014 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie listopad 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2017 r. listopad 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec października 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec października 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: secretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo