BIULETYN INFORM ACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORM ACYJNY"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORM ACYJNY Nr 3/2009 Dokumenty Prof. dr hab. MAREK BUGDOL Zgodnie z normą ISO 9001 dokumentacja różni się ze względu na wielkość i rodzaj organizacji, złożoność, wzajemne oddziaływanie procesów oraz kompetencje personelu. Jak stworzyć politykę jakości? Za politykę jakości odpowiada najwyższe kierownictwo, które podejmuje zobowiązanie do ciągłego doskonalenia jakości usług. Zwykle w polityce zawarte są ogólne przesłania, z których niewiele wynika (chcemy być najlepsi, satysfakcjonować naszych klientów, ciągle się uczuć, doskonalić itp.). Problem w tym, że wszyscy chcą tego samego (być może, dlatego jest tak źle). Zastanów się nad tym, jakie są Twoje cele? Co jest Twoją misją działania? Co jest najważniejsze? Napisz kilka realnych celów (mierzalnych). Upewnij się później, czy te cele mogą być przypisane do odpowiednich funkcji, szczebli. Czasami potrzebny jest podział celów ogólnych na cele operacyjne. Polityka jakości powinna być komunikowana. Zwykle wydruki polityki jakości są w każdym pomieszczeniu, zdarza się, że nawet w toalecie. Możesz jednak opracować inną formę komunikacji. Ważne jest to, aby pracownicy wiedzieli, jakie są cele jakości i jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie systemu. Uwaga: Opracowywanie polityki jakości jest doskonałą okazją do zintegrowania pracowników. Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku Beneficjentom i wszystkim Pracownikom administracji publicznej życzą realizatorzy projektu Co to oznacza, że cele muszą być mierzalne? Często można znaleźć w polityce jakości (lub w oddzielnym dokumencie) takie cele jak: poprawa wizerunku, wzrost satysfakcji, zadowolenia klientów, poprawa morale itp. Jeżeli posiadasz profesjonalne narzędzia badawcze i jesteś w stanie zdiagnozować zaufanie, wizerunek itp. to nie popełniasz błędu. Sęk w tym, aby nie wpisywać tego, czego nie będziesz w stanie zmierzyć! Jakie cele jakości opracowywane są dla urzędów? Cele są: sformułowane zbyt ogólnie lub niewłaściwie (np. zatrudnianie w urzędzie pracowników posiadających kwalifikacje odpowiadające powierzonym im zadaniom oraz prowadzenie szkoleń dostosowujących poziom wiedzy urzędników do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także oczekiwań interesantów, zachowanie tożsamości historyczno-kulturowej, stworzenie warunków rozwoju miasta, załatwianie spraw wnoszonych do urzędu w trybie i terminach określonych przepisami prawa itp.), sformułowane w jasny sposób (np. wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędzie wg ISO/IEC 27001:2005, osiągnięcie wskaźnika decyzji uchylonych przez organ odwoławczy do liczby wydawania decyzji na poziomie poniżej 1%, nie przekroczenie liczby 7 zasadnych skarg mieszkańców w ciągu roku na pracę urzędu oraz ilość podjętych działań korygujących w stosunku do ilości skarg zasadnych zgłaszanych na pracę urzędu ).

2 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Uwaga: w urzędach nie zawsze realizacja celów zależy od samych urzędników, nie mamy wpływu na wszystkie zachowania klientów. Uchylenie decyzji może wynikać ze złej interpretacji. Istnieje sezonowość procesów (np. wymiana dowodów osobistych), a o przebiegu procesów decydują politycy. Musimy o tym pamiętać, kiedy piszemy cele jakości, analizujemy satysfakcję klientów itp. Jak opracować Księgę Jakości? Jeżeli opracowałeś już procedury i wiesz, kto za co odpowiada w systemie jakości, jaki jest zakres systemu, to opracowanie takiej księgi nie powinno być trudne. O Księdze Jakości już pisaliśmy. Wiesz, z jakich elementów ona się składa. Tutaj należy jednak przypomnieć, że księga jakości powinna zawierać: udokumentowane procedury ustanowione dla SZJ lub powołanie się na nie, oraz opis wzajemnego oddziaływania między procesami SZJ (ISO 9001:2008). Narysuj mapkę procesów, która zawiera graficzny obraz przebiegu wszystkich procesów (od wejścia do wyjścia), zastanów się jak te procesy są od siebie zależne. Czy są takie zasoby (technologiczne, społeczne), które są zaangażowane w realizację poszczególnych procesów. Jaka jest alokacja zasobów (ilu pracowników realizuje jaki proces, ile jest sprzętu, programów, środków finansowych itp.)? Jest to trudne zadanie, ale możliwe do zrealizowania. Uwaga: większość dobrych urzędów zamieszcza swoje Księgi Jakości na stronach internetowych. Jak nadzorować dokumenty? Tutaj Ameryki nie odkryjemy. Zasady są archaiczne i powszechnie znane, wręcz szkolne. Dokumenty muszą być: zatwierdzone przed ich wydaniem, poddawane przeglądom, uaktualniane. Należy: identyfikować zmiany w dokumentacji, zapobiegać niezamierzonemu użyciu nieaktualnych dokumentów. Zapewniona powinna być czytelność i łatwa identyfikacja dokumentów. Dokumenty zewnętrzne, określone przez organizację jako niezbędne dla planowania i funkcjonowania systemu są zidentyfikowane, a ich rozpowszechnianie jest nadzorowane. Te podstawowe zalecenia wynikają z normy IS Uwaga: w urzędach istnieją instrukcje kancelaryjne. Jak zatwierdzamy dokumenty? Poprzez złożenie podpisu przez uprawnioną osobę i zaznaczenie daty. Z jakich działań należy utrzymywać zapisy? To również wynika z normy. Przykładowe działania, które wymagają utrzymywania zapisów: przegląd zarządzania, zarządzanie ludźmi (wykształcenie, szkolenie, umiejętności, doświadczenia), przegląd wymagań dotyczących wyrobów, projektowanie i rozwój, ocena dostawców, wyniki wzorcowania, identyfikowalność, audity, monitorowanie i pomiary wyrobów, niezgodności, działania korygujące, zapobiegawcze. Jeżeli system musi być udokumentowany, to ile procedur muszę opracować? Zwykle na tym etapie (dokumentacyjnym) popełnianych jest najwięcej błędów. Opracowywane są nikomu nie potrzebne instrukcje, procedury 1. Największą głupotą jest opisywanie tego, co już jest. Konsultanci nie zastanawiają się, jak poprawić przebieg procesów, jak doskonalić jakość usług administracyjnych, ale z zacięciem opisują przebieg procesów już istniejących. Nie wykonuje się żadnych zmian, usprawnień. W konsekwencji pracownicy po opracowaniu dokumentacji dowiadują się z niej to, co już wiedzieli. W systemie zarządzania jakością należy opracować procedury: nadzorowania dokumentów, nadzorowania zapisów, przeprowadzania auditów, postępowania z wyrobem niezgodnym, podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Uwaga: możemy połączyć procedury opisujące działania korygujące, zapobiegawcze i postępowanie z wyrobami niezgodnymi. Połączeniu ulega również sposób nadzorowania zapisów i dokumentów. Oddzielną procedurę stanowią audity jakości. Nie ma sensu tworzyć sterty dokumentów. Co oznacza sformułowanie udokumentowana procedura? Zgodnie z normą ISO 9001 dokumentacja różni się ze względu na: wielkość i rodzaj organizacji, złożoność i wzajemne oddziaływanie procesów, kompetencje personelu. Dokumentacja może mieć dowolną formę i dowolny rodzaj nośnika. Nie musisz drukować opasłych tomów. Możesz posiadać tylko pliki w komputerze, nagrać film, głos itp. 1 Procedury szczegółowe są ważne dla nowych pracowników, pełnią one wówczas rolę edukacyjną. 2

3 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3/2009 Procesy Prof. dr hab. MAREK BUGDOL Istnieje kilka możliwości doskonalenia procesów, a tym samym jakości usług. Jednak najważniejszym zadaniem jest dokładne zbadanie procesów, zastanowienie się w jaki sposób można wpłynąć na poprawę obsługi klientów. Jak identyfikować procesy? Najlepiej, jeżeli sam wcielisz się w rolę klienta i poznasz jego problemy. Możliwa jest analiza zewnętrzna (ale ona obejmuje klika urzędów i jedną grupę klientów, np. osoby niepełnosprawne) i analiza wewnętrzna. Najpierw podam przykład analizy zewnętrznej: W jednym z powiatów wcieliłem się w rolę osoby niepełnosprawnej. Chciałem w ten sposób pomóc osobie z grupą inwalidzką, a przy okazji zidentyfikować proces realizacji usługi. Po uzyskaniu kilku niezbędnych informacji w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych (w starostwie) musiałem udać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam otrzymałem kilka wniosków (wpis do powiatowej ewidencji osób niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie zajęć i turnusów rehabilitacyjnych, wniosek na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i usuwanie barier architektonicznych). Aby złożyć część z tych wniosków klient musi przedstawić kosztorys, opinię lekarza itp. W starostwie złożyłem wniosek na wydanie karty komunikacyjnej (parkingowej). Kartę, po zapłaceniu 25 złotych i dołączeniu zdjęcia, musiałem odebrać w innym miejscu w wydziale komunikacji. Następnie skierowano mnie po wniosek na zasiłek pielęgnacyjny do Ośrodka Pomocy Społecznej. Formularze z OPS-u nie były dostępne w powiatowym centrum. Wypełniony wniosek wysłałem pocztą, ale i tak musiałem zgłosić się osobiście do ośrodka po to, aby pokazać dowód i wypełnić formularz informujący o numerze konta. Podany przykład wskazuje nam na to, jak klienci nie powinni być obsługiwani. Transformacja tego procesu wymaga zmiany istniejącej struktury administracji publicznej. W każdym dobrze zorganizowanym państwie te wszystkie czynności zrealizowałbym w jednym miejscu i w jednym czasie (w one-stop-shop-ie) 1. Takie punkty są tworzone w Wielkiej Brytanii nawet dla polskich pracowników. 1 W poprzednich latach wiele mówiono o jednym okienku dla osób prowadzących działalność gospodarcza. Nikt jednak nie zastanawiał się nad tym, jak obsługiwane są inne grupy społeczne. Większość procesów, jakie opisujemy to procesy zachodzące wewnątrz urzędu (na styku otoczenie organizacja). Aby zarejestrować pojazd (nowy) klient musi udać się do wydziału komunikacji. Wydziały takie są prowadzone przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu. Do wypełnionego wniosku klienci muszą dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji, kartę pojazdu, dowód własności (rachunek, faktura), dowód osobisty osoby, która figuruje na dowodzie własności. Procedura rejestracja pojazdu jest przykładem procedury, która wymaga dwu lub trzykrotnej obecności klienta w urzędzie. Składa się bowiem ona z dwóch etapów. Najpierw otrzymujemy dowód czasowej rejestracji, a dopiero później dowód rejestracyjny właściwy. Klienci muszą również wykupić ubezpieczenie OC. Pracownik wydziału komunikacji po sprawdzeniu wniosków i wpisaniu danych wydaje dowód czasowej rejestracji i tablice rejestracyjne (wraz z nalepką kontrolną ). Nieco inny tryb postępowania obejmuje rejestracja pojazdu zabytkowego, sprowadzonego z zagranicy, rejestracja pojazdu nabytego (w zależności od tego, z jakiego terenu pochodzi), czasowa rejestracja pojazdu (z urzędu i na wniosek strony), rejestracja pojazdu nabytego od policji i sił zbrojnych. Dobrze określony proces ma swoje wejście (np. złożenie wniosku) i wyjście (np. otrzymanie dowody, rejestracji, decyzji etc). Wszystkie opisywane procesy dotyczą realizacji jakiś usług dla klienta zewnętrznego. Zdarza się jednak, że klient chce lub musi złożyć skargę lub wniosek. Urzędy administracji publicznej mają obowiązek przyjmowania skarg i wniosków co wynika z przepisów KPA (rozdz. VIII). Poniżej podany zostanie przykład takiego procesu w oparciu o procedurę funkcjonującą w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 248/012 z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie zasad przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w ŚUW). Wejściem opisywanego procesu jest złożenie skargi lub wniosku. Klient może uczynić to za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub 3

4 ISO dla Obszarów Metropolitalnych ustnie do protokołu. W przypadku dokonania zgłoszenia pocztą elektroniczną otrzyma w ciągu kilku sekund potwierdzenie przyjęcia poczty. Jeżeli klient zgłosi skargę osobiście ( ustnie ), to urzędnik sporządza protokół. Skargi, które są anonimowe (nie mają adresu, imienia i nazwiska) są traktowane na zasadzie anonimów i nie są rozpatrywane. Składanie skarg i wniosków jest przykładem procesu jednoinstancyjnego (nie ma stron postępowania). Klienci nie muszą też wnosić żadnych opłat. Skargi i wnioski są rozpatrywane do jednego miesiąca. Może zdarzyć się, że termin ten ulegnie wydłużeniu, ale wówczas klient musi być o tym fakcie powiadomiony. Po rozpatrzeniu skargi/wniosku całość dokumentacji jest przechowywana w dokumentacji wydziałowej. Skarga i wniosek po zarejestrowaniu trafia do odpowiedniego wydziału, gdzie jest rozpatrywana. Nadzór nad przyjmowaniem, rozprowadzaniem i załatwianiem skarg i wniosków prowadzą dyrektorzy wydziałów. Ograniczenia prawne sprawiają, że upraszczanie procesów, tak ważne dla czasu realizacji jest niewykonalne. Czy mogę korzystać z gotowych wzorów klasyfikacji? Jak najbardziej. Jedną najlepszych jest klasyfikacja Amerykańskiego Stowarzyszenia Jakości (ASQ). Wyróżnia ona procesy kluczowe, które: obejmują więcej niż jedną jednostkę, jeden dział w strukturze organizacyjnej, mają bezpośrednie znaczenie dla realizacji misji i celów jakości, przyczyniają się do podejmowania decyzji, wpływają bezpośrednio na satysfakcję klientów, są związane z wytwarzaniem podstawowych wyrobów organizacji. Co mam zrobić po identyfikacji procesów? Po pierwsze wyznacz właściciela procesu osobę, która odpowiada za jego przebieg i doskonalenie. Po drugie wprowadź mierniki, wskaźniki oceny procesów i systemu jakości. Aktualnie stosowane wskaźniki można podzielić na następujące grupy: a) wskaźniki uwzględniające czas (np.): średni czas załatwiania skargi, średni czas przekroczeń w załatwianiu skargi, terminowość zwrotów (w urzędach skarbowych), czas przekazania informacji o zagrożeniu (np. przez Wydział Zarządzania Kryzysowego), czas wydawania zaświadczenia, postanowienia, czas usuwania awarii, terminu realizacji usługi itp. b) wskaźniki uwzględniające kryterium ilości, np. ilość skarg rozpatrywanych pozytywnie, ilość skarg załatwionych negatywnie, ilość wniosków, ilość skarg, wniosków i interwencji, ilość błędnie dekretowanych korespondencji, które spowodowały zmiany w funkcjonowaniu urzędu, ilość decyzji wydanych w wyniku postępowania podatkowego, ilość rozpoczętych i realizowanych inwestycji itp. c) wskaźniki wymagające badań (analizy dokumentów, badań sondażowych): wskaźnik zadowolenia klienta, wskaźnik skuteczności (zadowolenia), szkoleń, poziom bezrobocia, wykształcenia itp. d) wskaźniki bezpośrednio związane z doskonaleniem systemu (oparte również o kryterium ilości): ilość działań korygujących podjętych w danym roku kalendarzowym, procent realizacji planu działań udoskonalających, ilość niezgodności, ilość problemów i spostrzeżeń zauważonych podczas auditu. Jak doskonalić procesy? Istnieje kilka możliwości doskonalenia procesów, a tym samym jakości usług. Jedną z nich jest różnicowanie dostępu do usług. Service encounters (zetknięcie się z usługą) to wszelkie formy bezpośredniej interakcji, jakie zachodzą między usługodawcą, a usługobiorcą. Interakcje te oddziałują nie tylko na klientów, ale również na pracowników. Wpływają na poziom ich motywacji i satysfakcji. Klienci powinni mieć możliwość zrealizowania usługi poprzez centra obsługi i portale typu one-stop-shop 2, drogą pocztową, przez Internet (przesłanie wniosku z własnego komputera), za pośrednictwem biura obsługi klienta czy doradcy indywidualnego, w kiosku, który znajduje się w urzędzie lub w innym oznaczonym 2 W jednym miejscu w jednym czasie. Idea to polega na tym, aby klienci nie musieli biegać od jednego urzędu do drugiego. W jednym punkcie mogą zrealizować cała usługę. 4

5 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3/2009 miejscu, przez urzędników doradców oraz wyspecjalizowane firmy prywatne. Można życzyć wszystkim nam, aby w przyszłości urzędnicy w trosce o własne wynagrodzenie i zatrudnienie musieli konkurować o klientów ze światem techniki. Urzędnicy, powinni stać się doradcami klientów. Najważniejszym jednak zadaniem jest dokładne zbadanie procesów, zastanowienie się, w jaki sposób komputeryzacja może wpłynąć na zmniejszenie czasu załatwiania licznych konsultacji? Jak ja sam mogę pomagać klientom? Co powinniśmy wspólnie uczynić, aby satysfakcjonować klientów? (również tych wewnętrznych!). Jakie są cele zrządzania procesami? Musi dążyć do: upraszczania przebiegu procesów (aby stał się on czytelny dla większości klientów), zmniejszaniu czasu przebiegu (gdyż czas jest głównym kryterium oceny jakości usługi), wizualizacji procesów (procesy zobrazowane wpływają na ocenę jakości przez klientów). Pamiętajmy o: ścisłym zdefiniowaniu realizowanych procesów, zarządzaniu procesami (poprzez ich monitoring, ale również analizę zasobów i kosztów), doskonaleniu procesów, kontroli procesów. Jakie działania inne można podjąć? Aby poprawić jakość usług w urzędach: dąży się do scentralizowania usług (tak, aby klient mógł wszystkie usługi zrealizować w jednym budynku), poprawia się łączność telefoniczną i wprowadza się punkty informacji o realizowanych usługach (kioski informacyjne), wprowadza się dodatkowe punkty obsługi klienta (również poza urzędem), przedłuża się pracę całego urzędu i poszczególnych komórek organizacyjnych, kas, wprowadza się biura wirtualne, tworzy się specjalne pomieszczenia dla matek z małymi dziećmi (np. kącik zabawowy dla dzieci) oraz dla osób niepełnosprawnych (dodatkowo organizowane są kursy komunikowania się z osobami z uszkodzonym słuchem), zwiększa się zakres informacji dla klientów (wykorzystuje się media, tworzy się dodatkowe punkty informacyjne). Uwaga: staraj się integrować bazy danych, to znacznie ułatwia pracę i zmniejsza koszty, czas realizacji usługi. Prof. dr hab. MAREK BUGDOL Odpowiedzialność kierownictwa Zarządzanie urzędem uprawnienia, obowiązki czyli o roli kierownictwa we wdrażaniu systemu jakości. Za co odpowiada kierownictwo urzędu? Za opracowanie i realizację polityki, celów jakości, wyznaczenie pełnomocnika, zagwarantowanie zasobów, przeglądy zarządzania, wyznaczenie odpowiedzialności i uprawnień, określenie komunikacji oraz za orientację na klienta. Co oprócz odpowiedzialności pracowników najwyższe kierownictw powinno ustalić? Uprawnienia pracowników. Pamiętaj, że najlepsze wyniki osiągają te organizacje, w których decyzje podejmują pracownicy będący jak najbliżej klientów. Jak funkcjonuje urząd, w którym wszystkie decyzje podejmuje burmistrz? Jeżeli jest to tylko możliwe to stosuj pierwsze zasady empowermentu. Jest to koncepcja, która: dąży do zwiększenia realnego wpływu pracowników na funkcjonowanie organizacji, zachęca pracowników do inicjowania działań projakościowych i proinnowacyjnych. To bardzo motywuje pracowników, ale nie oznacza, że wszyscy będą szczęśliwi (niektórzy nie lubią przejmować odpowiedzialności). Brak uprawomocnienia sprawia, że pracownicy często boją zgłaszać się pomysły na doskonalenie jakości usług nawet, jeżeli wiedzą, że coś funkcjonuje niewłaściwie. 5

6 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Jakie zasady dotyczą komunikacji? Istnieje tutaj duża swoboda twórcza. Ważne jest to, aby były ustalone procesy komunikacji. I jeszcze jedno: pracownicy muszą otrzymywać informacje o skuteczności systemu. To bardzo ważne. Jeżeli, jakieś cele zostały osiągnięte, to poinformuj o tym wszystkich pracowników. Tak informacja motywuje. Warto jednak już na samym początku wdrażania systemu opracować strategię komunikacyjną. Nie chodzi tutaj o jakiś dokument, lecz o opracowanie zasad dotyczących komunikacji. Pamiętaj, że komunikacja w wirtualnym świecie jest niewystarczająca. To, co nazywamy kapitałem społecznym wymaga bezpośrednich spotkań. Jakie są obowiązki pełnomocnika? Przykładowe obowiązki pełnomocnika: przygotowywanie raportów dla najwyższego kierownictwa, dbałość o świadomość jakości (współudział w ustalaniu programów szkolenia, rozpowszechnianie wiedzy, dbałość o znajomość celów i polityki etc), dbałość o to, aby procesy były określone i doskonalone, przygotowywanie planów jakości, utrzymywanie kontaktów z instytucjami certyfikacyjnymi, nadzorowanie wymagań normalizacyjnych, samokształcenie itp. Kto może być pełnomocnikiem? Przedstawiciel kierownictwa, który ma odpowiednie kompetencje (kandydat może ukończyć odpowiedni kurs, a najlepiej studia podyplomowe). Pełnomocnik staje się dyrektorem ds. jakości. Nie zawsze sprawdza się często powielana zasada, że pełnomocnikiem jest sekretarz. Większość sekretarzy to ludzie na tyle zajęci bieżącym zarządzaniem, że nie mają czasu na sprawowanie nadzoru nad systemem. Pamiętaj też, że zależność służbowe nie zawsze sprzyjają doskonaleniu jakości. Kto może uczestniczyć w przeglądach zarządzania? Zwyczajowo udział bierze pełnomocnik, sekretarz, skarbnik (ktoś za to wszystko musi płacić), burmistrz i jego zastępcy, kierownicy funkcjonalni, którzy są często właścicielami procesów (osobami sprawującymi nadzór nad ich realizacją, przebiegiem). Nie ma żadnych przeciwwskazań, a wręcz przeciwnie, aby zapraszać radnych, mieszkańców, pracowników wykonawczych. Pamiętaj jednak o zasadzie sprawiedliwości - takie zaproszenie może być traktowane jako wyróżnienie. Jak często organizujemy przegląd zarządzania i czy można go łączyć z innymi przeglądami? Zwyczajowo taki przegląd jest przeprowadzany raz do roku. Jeżeli jest taka potrzeba, to możesz go przeprowadzać znacznie częściej. Masz prawo wyboru. Przegląd ten, jeżeli jest to tylko możliwe, może być połączony z innym przeglądem (np. wymagań). Jakie decyzję podejmuje kierownictwo w wyniku przeglądu? Decyzje (dane wyjściowe) dotyczą: doskonalenia skuteczności SZJ i jego procesów (czy osiągnięto cele, jak wyznaczać cele, wprowadzać nowe doskonalsze mierniki?), doskonalenia wyrobów w powiązaniu z wymogami klientów (jak wykorzystać informacje od klientów do doskonalenia jakości, jak badać satysfakcję?), potrzebnych zasobów (może potrzebne są nowe osoby, nowy sprzęt?). Podsumowanie działań w projekcie W ramach projektu ISO dla Obszarów Metropolitalnych w 2009 roku zrealizowano: 20 jednodniowych szkoleń dla Kadry Kierowniczej, w których wzięło udział 199 osób (wrzesień październik), 46 jednodniowych szkoleń dla Pracowników Wykonawczych, w których łączenie wzięło udział 539 osób (październik grudzień), przeszkolono pracowników 14 urzędów, 1 czterodniowe szkolenie wyjazdowe dla Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością, w którym wzięło udział 20 osób (wrzesień). Łącznie w szkoleniach w roku 2009, wzięło udział 758 osób, przy czym 64,8% stanowiły kobiety (491 osób), 35,2% mężczyźni (267 osób). W 2010 roku kontynuowane będą szkolenia dla Pracowników Wykonawczych w pozostałych 6 urzędach. Równocześnie rozpoczną się czterodniowe szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością. Cykl szkoleń dla Pracowników urzędów zakończy się w kwietniu

7 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3/2009 Dr hab. JÓZEF MACIUSZEK Komunikacja wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego opis wyników badań Komunikacja wewnętrzna, czyli komunikacja między pracownikami i zespołami w ramach różnych poziomów i działów organizacji, jest niezbędna dla skutecznego funkcjonowania organizacji. Komunikacja wewnętrzna w organizacji odgrywa podstawową rolę zarówno w realizacji podstawowych funkcji zarządzania, jak i wypełnianiu zadań na każdym poziomie organizacji. Przyjmujemy założenie, iż opracowanie programów doskonalenia komunikacji wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) wymaga wcześniejszej analizy jakości przepływu informacji między przełożonymi i podwładnymi oraz między członkami organizacji funkcjonującymi na równorzędnych stanowiskach. Do tego celu opracowano kwestionariusz komunikacji wewnętrznej, za pomocą którego szukano odpowiedzi, jak pracownicy ogólnie oceniają efektywność trzech wymiarów komunikacji wewnętrznej, (komunikacji w górę, w dół oraz poziomej ), po drugie, jak oceniają poszczególne aspekty tych wymiarów przepływu informacji w organizacji, po trzecie: w jaki sposób postrzegają bariery (przeszkody) w przypadku każdego wymiaru i po czwarte; jakie są najczęstsze formy (kanały) komunikacji. Cały projekt badawczy bazuje na dużo większej ilości metod oraz dotyczy ponad tysięcznej próby pracowników. W niniejszym opracowaniu wyniki prezentujemy w oparciu o badania 100 pracowników w 2 wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (JST) z województwa mazowieckiego (74 kobiet i 26 mężczyzn). Zastosowano autorskie narzędzie; Kwestionariusz Komunikacji Wewnętrznej. Pytania miały charakter zamknięty i dotyczyły takich kwestii, jak: ogólna ocena komunikacji w górę, w dół i poziomej ; ocena wyróżnionych aspektów tych trzech rodzajów komunikacji wewnętrznej; opis podstawowych barier i przeszkód w procesie komunikacji. Do analizy uzyskanych wyników zastosowano analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami. Wyniki W jaki sposób respondenci oceniali efektywność przepływu informacji od podwładnych do przełożonych (komunikacja w górę ), od przełożonych do podwładnych, (komunikacja w dół ) oraz wymianę informacji na równorzędnych stanowiskach (komunikacja pozioma )? Poszukiwaliśmy odpowiedzi na to pytanie, odwołując się do ogólnej oceny tych wymiarów, a także do szczegółowych ocen wyróżnionych aspektów każdego z wymiaru komunikacji wewnętrznej. Okazało się, iż ogólna ocena efektywności komunikacji w górę oraz w dół jest identyczna (średnia oceny: 2,7), natomiast istotnie wyżej (różnica na poziomie p< 0.001) respondenci ocenili efektywność komunikacji poziomej (średnia: 3.2). Oceny te były podobne u mężczyzn i kobiet. Przy przyjętej skali ocen oznacza to ocenę dobrą dla komunikacji poziomej a ocenę dostateczną dla dwóch rodzajów komunikacji pionowej. Komunikacja w górę Kolejnym zabiegiem była ocena, na skali 5 punktowej, wyróżnionych aspektów komunikacji w górę, w dół i poziomej. W przypadku komunikacji w górę ocenie podlegały następujące aspekty: 1. Komunikowanie własnych planów rozwoju zawodowego 2. Przekazywanie pomysłów, sugestii, wniosków 3. Skargi, prośby własne i współpracowników 4. Oczekiwania 5. Przekazywanie informacji, które mogą mieć znaczenie dla zwierzchników 6. Problemy związane z wykonywaniem pracy, których nie możesz rozwiązać 7

8 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Poniższy wykres ilustruje średnią ocen wyróżnionych aspektów komunikacji w górę. Ryc. 1. Ocena wyróżnionych aspektów komunikacji w górę. Liczby na osi X odpowiadają przedstawionej powyżej numeracji poszczególnych aspektów Najwyżej oceniono przekazywanie informacji, które mogą mieć znaczenie dla zwierzchników; ten aspekt komunikacji w górę zyskał istotnie wyższą ocenę od wszystkich pozostałych aspektów. Wystąpiły też różnice między-płciowe; mężczyźni najniżej oceniali jakość przepływu informacji, gdy trzeba komunikować o problemach w pracy, natomiast u kobiet najniższą ocenę zyskało komunikowanie przełożonym swoich oczekiwań. Ilustruje to ryc. 2. Komunikacja w dół Poddano także ocenie komunikację w dół. Respondenci oceniali następujące jej cele: 1. Informowanie o celach i zadaniach 2. Przekazywanie szczegółowych dyrektyw zadaniowych, wydawanie poleceń 3. Powiadamianie o procedurach i zmianach procedur działania 4. Wyrażanie oczekiwań wobec pracowników 5. Dostarczanie informacji zwrotnej o efektach pracy, ocenianie 6. Motywowanie, inspirowanie, zachęcanie do pracy 7. Doradzanie, pouczanie 8. Zachęcanie pracowników do wyrażania opinii, swojego zdania 9. Wskazywanie problemów wymagających uwagi. Poniższy wykres ilustruje średnią ocen wyróżnionych aspektów komunikacji w dół. Ryc. 3. Ocena wyróżnionych aspektów komunikacji w dół. Liczby na osi X odpowiadają przedstawionej powyżej numeracji poszczególnych aspektów Ryc. 2. Ocena wyróżnionych aspektów komunikacji w górę w zależności od płci badanych. Liczby na osi X odpowiadają przedstawionej powyżej numeracji poszczególnych aspektów Wśród barier komunikacji w górę najczęściej wskazywano na zniekształcenia odebranych komunikatów przez przełożonego, a najrzadziej jako przeszkoda w przepływie informacji pojawiała się niedostępność przełożonego. Na pytanie, jakie środki komunikacji są wykorzystywane w komunikacji pionowej w górę, respondenci wskazywali najczęściej rozmowy na osobności, rozmowy telefoniczne, odprawy i spotkania w grupie. Wiele innych środków komunikacji miało podobny poziom wskazań. Zdecydowanie najrzadziej wykorzystywane są tutaj wiadomości SMS i komunikatory w postaci Gadu Gadu. Style zarządzania można charakteryzować zwracając uwagę na to, w jakim stopniu lider koncentruje się na zadaniach organizacji, a w jakim na stosunkach międzyludzkich, na potrzebach pracowników. Pierwszych pięć aspektów komunikacji (informowanie o celach i zadaniach, przekazywanie szczegółowych dyrektyw zadaniowych, wydawanie poleceń, powiadamianie o procedurach i zmianach procedur działania, wyrażanie oczekiwań wobec pracowników, dostarczanie informacji zwrotnej o efektach pracy, ocenianie) wiąże się z wymiarem koncentracji na zadaniach, pozostałe cztery bardziej na kwestii potrzeb pracowników. Wyniki wskazują na istotną różnicę między tymi dwoma grupami aspektów komunikacji w dół ; respondenci oceniają, że przekazywanie informacji z wyższych szczebli hierarchii organizacyjnej na niższe jest lepiej realizowane w związku z wy- 8

9 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3/2009 miarem koncentracji na zadaniach niż w związku z koncentracją na potrzebach pracowników. Wynik porównania połączonych wyników dla 1, 2, 3, 4, 5 z połączonymi wynikiem dla 6, 7, 8, 9 wyniósł: F(1, 78) = 28,28; p < 0,001). Wyniki były podobne w grupie mężczyzn i kobiet. Wśród wyróżnionych możliwych barier komunikacji w dół, nie było takiej, która uzyskałaby znaczącą przewagę nad innymi. Do środków komunikacji najczęściej wykorzystywanych w komunikacji pionowej w dół należą rozmowy na osobności i rozmowy telefoniczne. Komunikacja pozioma Trzeci rodzaj komunikacji wewnętrznej dotyczy wymiany informacji między pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska w hierarchii zarządzania. Respondenci oceniali następujące cele komunikacji poziomej : 1. Koordynowanie działań. 2. Współpraca między pracownikami i działami. 3. Dzielenie się informacjami, uzupełnianie zasobu posiadanych informacji. 4. Rozwiązywanie problemów w zakresie współpracy między komórkami organizacyjnymi i między pracownikami. 5. Rozwiązywanie konfliktów. Poniższy wykres ilustruje średnią ocen wyróżnionych aspektów komunikacji poziomej. Ryc. 4. Ocena wyróżnionych aspektów komunikacji poziomej. Liczby na osi X odpowiadają przedstawionej powyżej numeracji poszczególnych aspektów Także w przypadku komunikacji poziomej ocena tych aspektów komunikacji, które bezpośrednio dotyczą realizacji zadań jest wyższa niż tych, które dotyczą relacji międzyludzkich. Efektywność takich aspektów komunikacji poziomej, jak koordynowanie działań, współpraca między działami, dzielenie się informacjami, uzupełnianie zasobu posiadanych informacji jest wyżej oceniana niż rozwiązywanie problemów i konfliktów między pracownikami (F(1, 81) = 18,61; p < 0,001). Mężczyźni różnią się od kobiet (różnica na poziomie p < 0,05) w ocenie efektywności komunikacji poziomej przy rozwiązywaniu konfliktów; oceniają ten aspekt komunikacji niżej niż kobiety. W pytaniu o przeszkody i bariery komunikowania się poziomego połowa uczestników wybrała odpowiedź, iż nie dostrzega żadnych barier komunikacji poziomej. Respondenci, którzy dostrzegali takie przeszkody, najczęściej wskazywali na brak odpraw i spotkań. Do środków komunikacji najczęściej wykorzystywanych w komunikacji poziomej należą rozmowy na osobności, rozmowy telefoniczne, odprawy i spotkania w grupie oraz nieformalne plotki i pogłoski. Respondenci ocenili także, czy któryś z badanych rodzajów komunikacji wewnętrznej dominuje w ich organizacji. Przeważyły głosy, iż te rodzaje wymiany informacji są zrównoważone. Najmniej wyborów miała opcja wskazująca, iż przeważa komunikacja od podwładnego do przełożonego. Podobną ocenę wyrażali mężczyźni, jak i kobiety. Podsumowanie Komunikacja wewnętrzna, czyli komunikacja między pracownikami i zespołami w ramach różnych poziomów i działów organizacji, jest niezbędna dla skutecznego funkcjonowania organizacji. Nasz projekt, którego celem końcowym jest opracowanie metod doskonalenia komunikacji wewnętrznej w jednostkach samorządowych, składał się z kilku etapów; po pierwsze opracowanie narzędzia do przeprowadzenia diagnozy istniejącego systemu komunikacji wewnętrznej w danej jednostce, po drugie przeprowadzenie badań, których celem była ocena dominujących wymiarów komunikacji (komunikacja pionowa w górę i w dół, komunikacja pozioma) i rozpoznanie istniejących barier komunikowania pionowego i poziomego oraz identyfikacja podstawowych sposobów komunikowania się: rozmowy, zebrania, listy, poczta pantoflowa, itp. Jakie są najczęstsze sposoby przekazywania informacji w JST? Przepływ informacji w ramach wyróżnionych wymiarów (komunikacja w górę, w dół, pozioma ) najczęściej dokonuje się w ramach rozmów na osobności, rozmów telefonicznych, odpraw i spotkań w grupie. W przypadku komunikacji poziomej (przekazywania wiadomości między pracownikami funkcjonującymi na równorzędnych stanowiskach) dużą role odgrywają nieoficjalne komunikaty; plotki i pogłoski. 9

10 ISO dla Obszarów Metropolitalnych Procesy komunikacji w zależności od ich wymiarów spełniają różne funkcje i cele; w ramach naszych badań sprawdziliśmy, jak pracownicy JST oceniają najważniejsze cele danego wymiaru komunikacji wewnętrznej. Okazało się, że badani w przypadku każdego wymiaru komunikacji wewnętrznej wyżej oceniają te aspekty przepływu informacji, które bezpośrednio dotyczą realizacji zadań w organizacji. Komunikowanie dotyczące potrzeb pracowników lub szeroko rozumianych relacji międzyludzkich oceniane było istotnie niżej. W odniesieniu do każdego wymiaru komunikacji badani mogli wskazać na różne przeszkody, czy bariery przepływu informacji. Ogólnie można powiedzieć, że respondenci raczej unikali wskazywania konkretnych barier komunikacyjnych. Wśród podanych barier komunikacji wewnętrznej najczęściej wskazywano na zniekształcenia odebranych komunikatów przez przełożonego i brak odpraw i spotkań. Aby uzyskać więcej informacji na temat jakości komunikowania się w wybranych JST wykorzystaliśmy także inne metody kwestionariuszowe, a także planujemy przeprowadzić obserwacje zebrań i odpraw zespołów. Wykorzystane zostaną następujące instrumenty i techniki obserwacyjne: a) Analiza interakcji werbalnych (verbal interaction analysis), b) Procedury analizy treściowej (content analysis procedures) technika pomagająca analizować typ uwag wygłaszanych przez poszczególnych członków grupy, c) Skale ocen (rating scales) i d) Formularze reakcji po spotkaniu (postmeeting reaction forms). Uzyskane za pomocą tych narzędzi wyniki staną się podstawą analizy sposobów usprawnienia komunikacji i zwiększenia jej efektywności. Audity Prof. dr hab. MAREK BUGDOL Kwalifikacje, rola i odpowiedzialność, metody, zasady przeprowadzania oraz ocenianie, o tych aspektach w odniesieniu do auditorów, w kolejnym artykule prof. M. Bugdola. O czym musimy pamiętać podczas przeprowadzania auditów? Auditorzy nie powinni auditować własnej pracy. Oznacza to, na przykład, że pracownik wydziału spraw obywatelskich nie może przeprowadzać auditów w tym wydziale. Przed auditem jakości pełnomocnik sporządza plan auditów. Najczęściej zawarte są tam terminy auditów, wykazu zespołów auditujących, zakres auditu i terminy. Audity muszą być obiektywne (o co zwykle trudno) i polegają na poszukiwaniu zgodności pozytywnych stron a nie na poszukiwaniu słabych stron. Jakie metody auditów mogę stosować? Zaleca się, aby metody zbierania informacji obejmowały: rozmowy (1), obserwację działań (2) oraz przegląd dokumentów (3). Jak bywa? Niestety audity szczególnie zewnętrzne oparte są o analizę dokumentów. Jest to poważny błąd, który sprawia, że jakość usług certyfikacyjnych obniża się. Jakie mamy rodzaje auditów? Jest bardzo dużo różnych klasyfikacji. Pamiętaj, że audity można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze przeprowadzają Twoi pracownicy (przeszkoleni), a te drugie auditorzy pracujący dla jednostek certyfikujących. Audity zewnętrzne dzielimy na: nadzoru (przeprowadzane po otrzymaniu certyfikatu, najczęściej raz do roku) i audity certyfikujące (sama nazwa tłumaczy po co one są). Kiedy Twój certyfikat straci ważność to możesz poprosić o audit recertyfikujący. Niektórzy komplikują sobie życie i mówią o auditach drugiej i trzeciej strony. Sprawa jest prosta. Audit drugiej strony są przeprowadzane np. przez klientów, a trzeciej strony przez jednostki certyfikujące. Zasady przeprowadzania auditów Norma ISO wymienia: Postępowanie etyczne: podstawę profesjonalizmu. Rzetelną prezentację: obowiązek przestawiania spraw dokładnie i zgodnie z prawdą. Należytą staranność zawodową: pracowitość i rozsądek w auditowaniu. 10

11 BIULETYN INFORMACYJNY Nr 3/2009 Zaufanie, rzetelność, poufność i rozwagę. Niezależność (bezstronności auditu i obiektywność wniosków z auditu). Podejście oparte na dowodach (racjonalna metoda uzyskiwania wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu w systematycznym procesie auditu). Powyższa liczba przypomina zestaw pobożnych życzeń, ale prawdę powiedziawszy jest pewną wskazówką celem dla tych, którzy chcą zajmować się auditowaniem. Pamiętaj: Najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Co zrobić, aby zostać auditorem wewnętrznym? Jest kilka możliwości. Możesz ukończyć specjalny kurs organizowany przez większość instytucji certyfikujących, możesz ukończyć studia podyplomowe (najczęściej uzyskasz więcej tytuł inżyniera jakości, menedżera, pełnomocnika) albo ukończyć szkolenie, jakie zorganizuje Twój urząd w trakcie wdrażania systemu. Olbrzymią rolę w audicie odgrywają kwalifikacje auditorów. W sposób szczegółowy określa je norma ISO 19011:2002, według której kompetencje te decydują o wiarygodności auditu oraz o zaufaniu, jakim obarczane są wyniki auditu, a już szczególnie zalecenia poauditowe. Auditorzy są oceniani, muszą doskonalić swoją wiedzę, ale warto zauważyć, że samo uczestnictwo w audicie rozwija ich kompetencje. Jakie role pełnią poszczególne osoby w zespole auditorów wewnętrznych? Rola i odpowiedzialność zespołu auditorskiego Auditor wiodący lista pytań kontrolnych, komunikacja z osobami auditowanymi raport z auditu. Auditorzy wszyscy identyfikacja wiedzy i zasobów potrzebnych do przeprowadzania auditu, współudział w sporządzaniu scenariusza auditu i raportu z auditu Auditor wiodący komunikacja z osobami auditowanymi, nadzorowanie procesu wdrażania zmian, korekta ustalonych zmian, Auditorzy wszyscy współpraca z auditorem wiodącym i właścicielami procesów, współudział w warsztatach, pracach kół jakości etc. Inne działania Sprawy poufności Działania poauditowe Tematyka raportu Logistyka (jeżeli potrzebna) Tematyka raportu Działania poauditowe Źródło: M. Bugdol. Zarządzanie jakością w administracji publicznej teoria i praktyka. Difin 2008, Warszawa. Jakie są wnioski z auditów? Wnioski obejmują: zakres zgodności systemu zarządzania z kryteriami auditu, skuteczne wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz zdolność procesu przeglądu zarządzania do zapewnienia ciągłej przydatności, adekwatności, skuteczności i doskonalenia systemu zarządzania (ISO 19011). Najczęściej wnioski obejmują pomysły na: doskonalenie systemu jakości (poprawa czytelności raportu z przeglądu, uzupełnienie polityki jakości, aktualizacja kart procesów, doskonalenie raportu z przeglądów zarządzania), funkcjonowania systemu (uproszczenie procedury systemu, dopracowywanie systemu oceny szkoleń, doskonalenie wskaźników oceny procesów, poprawa planowania auditów), doskonalenie całej organizacji (uporządkowanie funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej, wprowadzenie zakresu czynności dla stanowiska X, wybudowanie podestu dla osób niepełnosprawnych). Jak można oceniać system jakości? Istnieje wiele metod, ale jedną z najpopularniejszych jest stosowanie samooceny wg ISO Zgodnie z normą ISO 9004 wyróżnia się pięć poziomów dojrzałości systemów jakości: brak formalnego podejścia, podejście bierne, stabilne i formalne podejście systemowe, nacisk na doskonalenie, najlepsze osiągnięcia w danej klasie. Pierwszy poziom dojrzałości oznacza, że osoby, które dokonują samooceny urzędu nie potrafią znaleźć jednoznacznych dowodów na to, że system funkcjonuje zgodnie z normami. Podejście bierne przejawia się tym, że system od strony formalnej istnieje, funkcjonuje, jednak widoczny jest brak zaangażowania ze strony najwyższego kierownictwa. Wyniki, które dotyczą doskonalenia systemu są dostępne w ilości minimalnej (ISO 9004:2001, s. 109). Podejście systemowe jest już podejściem w miarę dojrzałym. System funkcjonuje, realizowane są cele jakości, pojawiają się pierwsze pomysły na jego doskonalenie. W czwartym poziomie dojrzałości nacisk a doskonalenie pracownicy podejmują widoczne wysiłki na rzecz doskonalenia systemu. Istnieją dowody na to, że system jest skuteczny i efektywny. Aby stwierdzić, czy udało się osiągnąć poziom piąty należy przeprowadzać badania benchmarkingowe. Trzeba przekonać się, że oceniane pojedyncze rozwiązania należą do tzw. klasy światowej. Związek Powiatów Polskich; Warszawa, Plac Defilad 1, Biuro Projektu: Nowy Sącz 1, skr. pocztowa 119 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE MADE.pl Małopolska Agencja Doradczo Edukacyjna sp. z o.o.; Kraków, ul. Ariańska 8/14, Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Badań Społecznych OMIKRON; Warszawa, ul. Mehoffera 66c lok. 9, 11

Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST

Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST Biuletyn elektroniczny DORADCA PRACOWNIKA JST Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Serdecznie zapraszamy do przeczytania pierwszego numeru Biuletynu Doradca Pracownika JST, którego celem jest zapoznanie Państwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORM ACYJNY

BIULETYN INFORM ACYJNY BIULETYN INFORM ACYJNY Nr 2/2009 Prof. dr hab. MAREK BUGDOL Funkcjonowanie systemu jakości Poważnym impulsem do zmiany sposobów myślenia o jakości i obsłudze klientów było przystąpienie Polski do Unii

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A

URZĄD MIASTA TERESPOL EDYCJA: A KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA TERESPOL. Edycja A URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 1 KSIĘG JKOŚCI URZĘDU MIST TERESPOL Edycja Egzemplarz Nr 1 URZĄD MIST TERESPOL KSIĘG JKOŚCI EDYCJ: STRON: 2 IMIĘ I NZWISKO PODPIS OPRCOWŁ: ZTWIERDZIŁ: PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE strona 1 z 39 STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 9001:2009 SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Pełnomocnik ds. Systemu Starosta Wąbrzeski Zarządzania Jakością Krzysztof Goleń Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej Zarządzanie jakością - wprowadzenie Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Program prezentacji Procesy - mapowanie Narzędzia zarządzania

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie 2013 6 AUDYT WEWNĘTRZNY W DOSKONALENIU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 6.1 METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wraz

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMNIE Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W CHEŁMNIE NR 01/2009 według normy Opracował: 10.01.2010 Zatwierdził: 10.01.2010 Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan.

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów.

Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Dokument wydrukowany 17 marca 2015, nadzorowany w bazie informacyjnej UGP. Przed każdorazowym użyciem sprawdzić w bazie aktualność dokumentów. Urząd Gminy Polkowice Załącznik Nr 1 do procedury Nr Q 4.2.3

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW

REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW czyli polskie doświadczenia w standaryzacji usług publicznych REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW czyli polskie doświadczenia w standaryzacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo