Mniejsze ryzyko. szersze horyzonty. Oferta dla branży mieszkaniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mniejsze ryzyko. szersze horyzonty. Oferta dla branży mieszkaniowej"

Transkrypt

1 Mniejsze ryzyko szersze horyzonty Oferta dla branży mieszkaniowej

2 Misja Misją Krajowego Rejestru Długów jest ochrona przedsiębiorców, gmin, osób prywatnych oraz wszystkich pozostałych podmiotów funkcjonujących na rynku przed niesolidnymi kontrahentami i klientami. Poprzez upowszechnianie dostępu do informacji gospodarczych oraz propagowanie rzetelności płatniczej Krajowy Rejestr Długów przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego w gospodarce. 2

3 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA rozpoczął działalność 4 sierpnia 2003 r., jako pierwsze biuro informacji gospodarczej w Polsce. Od tego czasu utrzymuje pozycję niekwestionowanego lidera swojej branży, wyznaczając cały czas kierunki jej rozwoju. KRD jest jedynym BIG-iem, który stworzył ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych, łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Dane znajdujące się w rejestrze są cennym źródłem informacji, po które sięga coraz więcej instytucji, przedsiębiorstw i konsumentów. Jednocześnie umieszczenie informacji o dłużnikach w Krajowym Rejestrze Długów to sprawdzone i pewne działanie prowadzące do odzyskania nieuregulowanych należności. 3

4 Dłużnicy a branża mieszkaniowa N a koniec 2011 r. zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów wyniosło 2,9 mld złotych. Nieegzekwowanie należności od zwlekających z zapłatą mieszkańców wpływa negatywnie na sytuację finansową sektora mieszkaniowego, blokuje jego plany inwestycyjne i ma znaczenie m.in. dla wyglądu części wspólnych zarządzanych nieruchomości. 4

5 Dopisywanie dłużników sposobem na odzyskanie pieniędzy N a koniec 2011 r. korzystający z usług Krajowego Rejestru Długów zarządcy nieruchomości odzyskali 31,6% zaległych opłat za mieszkania i lokale użytkowe, a średni termin spłaty nieuregulowanych opłat czynszowych po wpisaniu dłużników do rejestru wyniósł 76 dni. Taka skuteczność jest wynikiem konsekwencji w działaniu zarządców i niepobłażaniu lokatorom, którzy zalegają z opłatami pomimo dobrej sytuacji finansowej, traktując spółdzielnię jako źródło taniego kredytu. Jednym z elementów prowadzenia takiej polityki przez zarządców jest przekazywanie do KRD informacji o dłużnikach niepłacących czynszu. Jak wynika z doświadczeń Krajowego Rejestru Długów firmy i instytucje, które nie zwlekają z dopisywaniem informacji o zadłużeniu, mają większą szansę na odzyskanie swoich należności. 5

6 Nowa ustawa nowe możliwości dla branży mieszkaniowej O bowiązująca od 14 czerwca 2010 r. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wprowadza zmienione definicje pojęć wierzyciela i dłużnika. Nowe pojęcia przyczyniły się do znacznego poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do przekazywania informacji do Krajowego Rejestru Długów. Zmienione przepisy rozszerzyły również zakres tytułów prawnych umożliwiających przekazanie informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej. Dzięki temu wszystkie podmioty działające w branży mieszkaniowej mogą dopisywać do rejestru dłużników zalegających z czynszem i opłatami za tzw. media. Nowa ustawa umożliwia także upublicznianie w KRD danych osób wspólnie zamieszkujących z dłużnikiem oraz zobowiązań wynikających z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Ustawodawca wprowadził również duże ułatwienie dla sektora mieszkaniowego, ponieważ wymagane przepisami pismo wzywające do zapłaty, które musi być dostarczone dłużnikowi przed dopisaniem go do KRD, może być teraz doręczone do rąk własnych, a nie tylko wysłane listem poleconym jak dotychczas. 6

7 Funkcja windykacyjna Krajowego Rejestru Długów dopisywanie dłużników D opisywanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów to skuteczny sposób pozwalający odzyskać należności wszystkim podmiotom działającym w branży mieszkaniowej. Dłużnicy dopisani do Krajowego Rejestru Długów tracą wiarygodność, co wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Wpisane do rejestru dłużników osoby fizyczne muszą liczyć się z ograniczeniem dostępu do kredytów i zakupów ratalnych, a także z problemami z zawarciem umowy abonamentowej na telefon, Internet czy telewizję kablową. Dotkliwe konsekwencje znalezienia się w KRD odczuwają również zadłużeni przedsiębiorcy, ponieważ wielu ich potencjalnych kontrahentów rezygnuje z podjęcia z nimi współpracy. Podobne decyzje podejmują banki, firmy leasingowe i faktoringowe, czy operatorzy telefoniczni. Schemat działania Krajowego Rejestru Długów jest bardzo prosty, a przez to wyjątkowo skuteczny. Przedsiębiorcy ze wszystkich branż gospodarki, instytucje, gminy i osoby fizyczne umieszczają dane swoich dłużników w rejestrze, a tym samym udostępniają je innym. Dzięki temu wpisani do KRD dłużnicy przestają być anonimowi i zawęża się ich pole działania. Aby normalnie funkcjonować starają się oni spłacić swoje zobowiązania, bo tylko dzięki temu mogą zniknąć z Krajowego Rejestru Długów. Schemat systemu wymiany informacji gospodarczych 7

8 Dopisanie informacji gospodarczej na postawie tytułu wykonawczego B ardzo istotną zmianą wprowadzoną przez nową Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jest umożliwienie wierzycielom dopisania informacji o należnościach stwierdzonych tytułem wykonawczym. Każdy wierzyciel posiadający orzeczenie sądu z klauzulą wykonalności może przekazać do Krajowego Rejestru Długów informacje o zobowiązaniach swojego dłużnika, niezależnie od kwoty należności (brak wskazania przez ustawodawcę minimalnej kwoty długu). 8

9 Warunki dopisywania informacji gospodarczej Podstawa dopisania informacji gospodarczej Warunki, po spełnieniu których można dopisać informacje do KRD Tytuł wykonawczy Zobowiązanie wynikające ze stosunku prawnego w szczególności z umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej Inne dokumenty Zobowiązanie wynikające ze stosunku prawnego, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki lub umów z art KPC Kwota zadłużenia dowolna min. 500 zł min. 200 zł Okres wymagalności dowolny min. 60 dni min. 60 dni Konieczność wysłania lub doręczenia pisma z informacją o zamiarze dopisania do KRD TAK TAK TAK Okres, jaki upłynął od wysłania lub doręczenia pisma min. 14 dni min. 30 dni min. 30 dni Kategoria dłużnika Dotyczy zobowiązań wszystkich dłużników Dotyczy zobowiązań dłużników niebędących konsumentami Dotyczy zobowiązań dłużników-konsumentów 9

10 Najważniejsze zmiany w ustawie Poszerzenie uprawnień sektora mieszkaniowego w zakresie dopisywania dłużników przedstawia poniższa tabela. Zakres informacji Informacja gospodarcza o osobach wspólnie zamieszkujących z dłużnikiem, co do których przysługuje spółdzielni roszczenie zgodnie z regulacją art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Informacje o zobowiązaniach związanych z rozliczaniem tzw. mediów (prąd, gaz, ścieki) Zobowiązania wynikające z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu Dopisanie wierzytelności stwierdzonej tytułem egzekucyjnym opatrzonym klauzulą wykonalności Możliwość dopisywania informacji przed nowelizacją NIE NIE NIE TAK (ale tylko jeśli zobowiązanie wynikało z umowy zawartej pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem) Możliwość dopisywania informacji po nowelizacji TAK TAK TAK TAK (bez ograniczeń) 10

11 Funkcja prewencyjna Krajowego Rejestru Długów ograniczenie ryzyka N iezwykle ważnym aspektem działania Krajowego Rejestru Długów jest prewencja i związane z nią narzędzia, które chronią instytucje i przedsiębiorców przed powstawaniem kolejnych nieuregulowanych należności. Dostępne w ramach tej funkcji sprawdzanie, czy potencjalny klient lub kontrahent nie jest dłużnikiem, pozwala zabezpieczyć podmioty korzystające z KRD przed ryzykiem utraty pieniędzy. Pieczęć prewencyjna Płacąc terminowo swój czynsz przyczyniasz się do rozwoju swojego najbliższego otoczenia. Poza jednorazowym sprawdzaniem podmiotów Krajowy Rejestr Długów umożliwia monitorowanie przedsiębiorstw, czyli stałą kontrolę sytuacji finansowej wybranych firm. Jest to szczególnie ważne przy podejmowaniu długoterminowej współpracy z kontrahentami. W ramach tej usługi klienci KRD są informowani automatycznie o wszelkich zmianach w poziomie zadłużenia współpracujących z nimi przedsiębiorstw. Funkcję prewencyjną uzupełniają bardzo skuteczne dodatkowe narzędzia, które otrzymują klienci KRD: pieczęć prewencyjna, wezwanie do zapłaty oraz naklejki prewencyjne. Wzór naklejki prewencyjnej Krajowy Rejestr Długów utrudniamy życie dłużnikom 11

12 12

13 Dlaczego Krajowy Rejestr Długów? 13

14 największ y Liczba informacji o dłużnikach wpisanych do Krajowego Rejestru Długów na koniec 2011 r. przekroczyła 1,7 miliona. Zgodnie z raportem Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC Krajowy Rejestr Długów jest BIG-iem przynoszącym największy zysk. Oznacza to, że KRD jest biurem najczęściej wybieranym przez klientów, a co za tym idzie BIG-iem najbardziej pomocnym w odzyskiwaniu nieuregulowanych należności. Skuteczność KRD, jako stabilnego i pewnego partnera w prowadzeniu interesów, potwierdza już kilkadziesiąt tysięcy polskich firm, które korzystają z usług rejestru. To jedyny BIG, który gromadzi dane ze wszystkich sektorów gospodarki. najbardziej znany Według sondażu TNS OBOP, zrealizowanego w listopadzie 2011 r., 55% dorosłych Polaków zna markę Krajowy Rejestr Długów, podczas gdy rozpoznawalność pozostałych BIG-ów jest pięciokrotnie niższa. Wysoka znajomość marki ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności działania biura informacji gospodarczej. Trudno bowiem obawiać się wpisu do rejestru dłużników, o którym mało kto słyszał. 55% 29% 9% KRS 8% Badania przeprowadzone przez TNS OBOP w listopadzie 2011 r. 14

15 społecznie odpowiedzialny Krajowy Rejestr Długów wyróżnia się dużą odpowiedzialnością społeczną, organizując szereg kampanii kształtujących prawidłowe postawy społeczne, np. uświadamiających konieczność płacenia świadczeń alimentacyjnych, terminowego regulowania czynszów czy potępiających korzystanie na gapę ze środków komunikacji masowej. Przykładami takich działań są: I wszyscy się dowiedzą kampania skierowana do dłużników alimentacyjnych, Wykrywacz gapowicza oraz Wykrywacz niepłacącego lokatora akcje prewencyjne realizowane dla przewoźników komunikacji miejskiej i kolejowej oraz sektora mieszkaniowego. edukujący Działająca przy Krajowym Rejestrze Długów Akademia KRD przeprowadza warsztaty z zakresu obsługi systemu informatycznego KRD oraz zagadnień prawnych związanych z odzyskiwaniem należności. Celem Akademii KRD jest szerzenie wiedzy i dzielenie się doświadczeniem w zakresie wykorzystania narzędzi prewencji, weryfikacji oraz skutecznej windykacji. bez pieczny i wysokiej jakości Jako instytucja zajmująca się gromadzeniem danych Krajowy Rejestr Długów dba o najwyższe standardy w zakresie ich zabezpieczenia. Z tego powodu wprowadził on System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC/27001:2005, stosowaną przez banki, operatorów telefonii komórkowej oraz inne wiodące instytucje w Polsce. Certyfikacja systemu Krajowego Rejestru Długów nastąpiła po audycie przeprowadzonym przez renomowaną jednostkę certyfikującą BSI Management Systems Sp. z o.o. Zasady przetwarzania danych osobowych oparte są na regulaminie zatwierdzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych. W Krajowym Rejestrze Długów wdrożony został także System Zarządzania Jakością ISO 9001:

16 dbający o klientów Krajowy Rejestr Długów przykłada ogromną wagę do opieki posprzedażowej, którą obejmuje wszystkich klientów. Profesjonalizm KRD doceniło już blisko 1800 spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego na terenie całej Polski. innowacyjny Stworzona specjalnie na potrzeby Krajowego Rejestru Długów aplikacja internetowa ułatwia klientom korzystanie z jego usług. Podmioty masowo pobierające lub przekazujące dane do rejestru mogą skorzystać z automatycznego połączenia ich systemu informatycznego z KRD lub przekazywać czy pobierać dane w formie transzowej za pośrednictwem programu klienckiego SABAR. doceniany Wkład Krajowego Rejestru Długów w ochronę polskich przedsiębiorstw przed nierzetelnymi kontrahentami oraz inicjowanie ważnych rozwiązań dla biznesu są dostrzegane i nagradzane przez wiele instytucji i media. W 2009 r. KRD otrzymał tytuł Turbiny Polskiej Gospodarki oraz statuetkę i tytuł Geparda Biznesu, jako jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. W 2010 r. Krajowy Rejestr Długów został uhonorowany Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym za wysoką jakość oferowanych usług oraz wkład w rozwój regionu dolnośląskiego. Ten sam sukces powtórzył w 2011 r. W tym samym roku KRD został zwycięzcą plebiscytu Najlepszy Partner w Biznesie w kategorii Zarządzanie Wierzytelnościami organizowanego przez Home & Market za stworzenie systemu wymiany informacji, łączącego wszystkie gałęzie gospodarki. Ogłoszono go również laureatem międzynarodowego konkursu EuroCertyfikat 2011, gdyż wyróżnia się doskonałą polityką rozwoju i posiada wysokie normy jakościowe. W 2011 r. drugi raz z rzędu Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów, został uznany przez Gazetę Finansową za jednego z 25 najlepszych menedżerów świata finansów w Polsce. 16

17 17

18 Rekomendacje klientów Krajowego Rejestru Długów Podstawą kontaktów z KRD BIG SA jest rzetelność, fachowość, które połączone są z wyczuleniem na indywidualne potrzeby klienta. Z ogromną przyjemnością możemy polecić usługi świadczone przez KRD zwłaszcza tym, którzy poszukują solidnego partnera do współpracy Krzysztof Sikorski, Prezes Zarządu Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PRZEDWIOŚNIE w Warszawie...Możliwość wpisania dłużników do rejestru KRD oraz upublicznienie ich danych osobowych wpłynęły znacząco na poprawę działań windykacyjnych prowadzonych przez spółkę. Niedogodności dla dłużników wynikające z faktu umieszczenia w bazie KRD są na tyle znaczące, iż wielu z nich, już po samym fakcie otrzymania wezwania do zapłaty, przed skierowanie sprawy do sądu, zdecydowało się na uregulowanie istniejących zobowiązań... Marek Łazor, Kierownik ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku Gorąco zachęcamy do podpisania umowy z Krajowym Rejestrem Długów, co z pewnością przełoży się na wzrost ściągalności zaległych czynszów w Państwa spółdzielni czy wspólnocie Jerzy Jankowski, Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 18

19 ...Przez ponad rok system był stosowany w odniesieniu do najemców i właścicieli lokali użytkowych. Widząc pozytywne efekty działania KRD, zdecydowaliśmy się rozszerzyć zasięg i objąć nim również użytkowników lokali mieszkalnych... Adam Jaroch, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu Krajowy Rejestr Długów należy do grona firm spełniających nasze wymagania, z którymi utrzymujemy stałą współpracę. Dzięki korzystaniu z bazy danych KRD uzyskujemy natychmiastową informację na temat płynności finansowej naszych kontrahentów i potencjalnych klientów... Krystyna Wrzeszczyńska, Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Współpraca z KRD układa się bardzo pomyślnie, a zgłaszane przez nas zapytania i wątpliwości są rozpatrywane niezwłocznie Piotr Gogoliński, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju Zapraszamy do współpracy! 19

20 Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Armii Ludowej 21, Wrocław tel , e mail: KRD_DKS/BM/022012

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało kiedyś? www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 6/2013 październik 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Szósty numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 7/2013 listopad 13 Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Siódmy numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać

Nie wszystko złoto co się świeci. Banki spółdzielcze. Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja. czyli jak bezpiecznie oszczędzać + magazyn klientów GBS Bank 02/2012 (05) Nie wszystko złoto co się świeci czyli jak bezpiecznie oszczędzać Banki spółdzielcze stabilizatorem rynku finansowego Inwestycja w ludzi to najlepsza inwestycja

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPŁATY PLUS NA KOSZT DŁUŻNIKA

WEZWANIE DO ZAPŁATY PLUS NA KOSZT DŁUŻNIKA WEZWANIE DO ZAPŁATY PLUS NA KOSZT DŁUŻNIKA OPIS PRODUKTU Nasi Klienci są pod szczególną ochroną, a ich faktury płacone są w pierwszej kolejności. WSTĘP Wiemy, że opóźnienia w płatnościach są na polskim

Bardziej szczegółowo

Rynek certyfikatów w Polsce

Rynek certyfikatów w Polsce 29 Rynek certyfikatów w Polsce Rozpoczęcie debaty publicznej nad rolą certyfikacji w obrocie gospodarczym jest obecnie sprawą konieczną i stanowi punkt wyjścia do podjęcia odpowiednich działań propagujących

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze...2. Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3

SPIS TREŚCI. Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze...2. Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3 SPIS TREŚCI Kryzys napędza wywiadownie gospodarcze....2 Jak polskie firmy korzystają z wywiadu gospodarczego?...3 Kto przychodzi do wywiadowni gospodarczych?...5 Skąd wywiadowcy czerpią informacje?...6

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA. 28 września 4 października 2012 r.

WINDYKACJA. 28 września 4 października 2012 r. 20 28 września 4 października 2012 r. WINDYKACJA PORTRET POLSKIEGO DŁUŻNIKA Spoglądając w przeszłość i analizując przebieg ostatnich 10 lat w branży windykacyjnej pod kątem profilu dłużnika, pozornie możnaby

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu

Spis treści: Polskiego Związku Windykacji. W marcowym wydaniu Newslettera pragniemy przypomnieć o tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Marzec 2015 Nr 2 Newsletter Spis treści: Polskiego Związku Windykacji 1.Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji 2015 5.Nowy członek Związku 5.20-lecie firmy AOW Faktoring 6.Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych

Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych decyzji biznesowych Rejestr Dłużników Monitoruj Giełda Windykuj Certyfikat Wiarygodności Promuj się Sprawdzaj Wyszukiwarka Weryfikuj Wywiadownia Zapobiegaj Firm Gospodarcza Pieczęć Prewencyjna Pomagamy w podejmowaniu bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 1/2014 styczeń Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 1 z 22

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku. Strona 1 z 22 Sprawozdanie Zarządu EGB Investments S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Strona 1 z 22 Strona 2 z 22 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EGB INVESTMENTS S.A. 1. Nazwa i siedziba

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2014 roku na rynku. 6 12 lutego 2015 r. RYNEK WINDYKACJI W POLSCE

Podsumowanie 2014 roku na rynku. 6 12 lutego 2015 r. RYNEK WINDYKACJI W POLSCE 78 Podsumowanie 2014 roku na rynku Rok 2014 był kolejnym, w którym zanotowaliśmy wzrost na rynku wierzytelności. Byliśmy również świadkami największej transakcji zakupu wierzytelności w historii, otwarcia

Bardziej szczegółowo

Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter

Już 12 czerwca w Hotelu Pałac Czarny Las w Woźnikach koło. Newsletter Maj 2014 Nr 4/2014 Newsletter Spis treści: 2 Walne Zgromadzenie Członków PZW 3 CMS World Forum 3 Praktyki zabiezpieczenia transakcji - skutki dla windykacji 4 Dobrowolne poddanie się egzekucji jako forma

Bardziej szczegółowo

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl 2 Grupa Casus Finanse Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów i usług Grupy Casus Finanse. Nasza wiedza i doświadczenie na temat portfeli

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok obrotowy 2014

Raport roczny za rok obrotowy 2014 Raport roczny za rok obrotowy 2014 30 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI LIST ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU EMITENTA... 7 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU... 8

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK ZASADY DOBRYCH PRAKTYK PRZEDSIĘBIORSTW ZRZESZONYCH W KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE czerwiec, 2012 rok Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Związek Pracodawców, powstała 27

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie. Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie Redakcja naukowa: Lech Kurkliński, Krzysztof Markowski SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ - Doświadczenia polskie i europejskie

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Adamem Łąckim, prezesem Krajowego Rejestru Długów i Mirosławem Sędłakiem, prezesem Krajowego Biura Informacji Kredytowej.

Rozmowa z Adamem Łąckim, prezesem Krajowego Rejestru Długów i Mirosławem Sędłakiem, prezesem Krajowego Biura Informacji Kredytowej. Rozmowa z Adamem Łąckim, prezesem Krajowego Rejestru Długów i Mirosławem Sędłakiem, prezesem Krajowego Biura Informacji Kredytowej. Dlaczego Krajowy Rejestr Długów zdecydował się zostać głównym udziałowcem

Bardziej szczegółowo

CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013

CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 Warszawa, maj 2013 CZARNA LISTA BARIER dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 Warszawa, maj 2013 Spis treści WSTĘP 3 1. BARIERY ogólnogospodarcze UTRUDNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów:

Rekomendacje sektora bankowego odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: [Wpisz tekst] Zarząd Związku Banków Polskich 15 stycznia 2010 roku przyjął Rekomendacje dotyczące działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Ich realizacja ma dookreślić

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2014/15 Warszawa/czerwiec 1 2015 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014/15 (okres od 01.04.2014 do 31.03.2015)

Bardziej szczegółowo