S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNEJ METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ NR PN-13/13 PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej metodą mikrokolumnową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Miejscem dostawy jest Laboratorium ZAMAWIAJĄCEGO w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22 w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (dojazd od ulicy Rolnej). II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się na 4 lata od dnia podpisania umowy: 1) dostarczenie i uruchomienie urządzeń musi nastąpić do dnia r. (urządzenia należy uruchomić oraz przeszkolić personel). III. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej, w treści specyfikacji ustawą ). V. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VI. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 1. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Rozliczenie usług i dostaw realizowane będzie w złotych polskich. 3. Termin płatności wynosi 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU. 4. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty, w formie przelewu na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze. 5. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 6. Za dzień zapłaty przyjmuje się obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Należność za usługę płatna będzie przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy, faktura tytułem wykonania usługi wystawiana będzie raz w miesiącu. 8. Należność za dostawę płatna będzie przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy, faktura tytułem wykonania dostawy wystawiana będzie po realizacji zamówienia. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY. 3. Wszystkie strony oferty a że miejsca, w których WYKONAWCA naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 2

3 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia iego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać: 6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego, lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza ofertowego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ wraz z wypełnionymi Załącznikami nr 1 i 2 do formularza przedstawiającymi koszty jednostkowe Uzupełniony Załącznik nr 1 i nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na nośniku w formacie elektronicznym z prawami do edycji (.doc). Uwaga: edytowalną wersję formularza ofertowego wraz z załącznikami ZAMAWIAJĄCY umieścił na stronie internetowej W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYKONAWCA przedstawia: Oświadczenie (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa zamówień publicznych Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Uwaga: dokumenty wskazane w pkt muszą być wystawione w terminie nie wcześniejszym nie wcześniejszym niż 6 miesięcy przed tą datą Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wymóg zawarty w uwadze po punkcie stosuje się odpowiednio WYKONAWCA, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Wykaz, co najmniej 3 wykonanych lub wykonywanych dostaw dla jednostek publicznej służby zdrowia w Polsce w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym od WYKONAWCÓW zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie Upoważnienie lub pełnomocnictwo, dla osoby reprezentującej WYKONAWCĘ (o ile uprawnienie to nie wynika z treści dokumentu określonego w pkt ). 3

4 7. Dokumenty składające się na ofertę powinny być ułożone w kolejności wymienionej w niniejszej specyfikacji. 8. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego w postępowaniu WYKONAWCÓW wchodzących w skład konsorcjum. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania konsorcjum w tym do dokonywania wszelkich czynności w toku postępowania, w szczególności do korespondencji z ZAMAWIAJĄCYM, składania odbierania wszelkich oświadczeń, w tym oświadczeń woli, wszelkich dokumentów w toku postępowania. Ponadto dokumenty określone w punkcie wymagane są od każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 9. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych pkt , mimo wezwania do ich uzupełnienia w trybie określonym w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz nie zachowanie innych wymogów określonych w specyfikacji spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z dalszego postępowania. 10. Każdy WYKONAWCA przedłoży tylko jedną ofertę. WYKONAWCA, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 11. WYKONAWCA może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem otrzymania, przez ZAMAWIAJĄCEGO, pisemnego powiadomienia o zmianach lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Wycofanie lub zmiana oferty po upływie terminu składania ofert jest niedopuszczalne. VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1. ZAMAWIAJĄCY posiada stronę internetową na której zamieszcza informacje dotyczące zamówienia będącego przedmiotem niniejszej specyfikacji. 2. ZAMAWIAJĄCY posiada adres poczty elektronicznej: oraz faks nr: ZAMAWIAJĄCY dokonuje wyboru elektronicznej drogi przekazywania wniosków, zawiadomień i informacji. Dokumenty wychodzące od ZAMAWIAJĄCEGO będą przekazywane na adres mailowy podany w treści korespondencji otrzymanej przed otwarciem ofert, lub w treści formularza ofertowego. 4. W razie braku informacji o adresie poczty elektronicznej ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał korespondencję na numer faksu, jaki zostanie mu udostępniony w sposób wskazany wyżej w pkt Przekazując korespondencję w drodze elektronicznej, lub w drodze faksowej ZAMAWIAJĄCY będzie żądał niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania. 6. W razie braku możliwości przekazania korespondencji w sposób wskazany w pkt. 3 i 4, a że w razie braku żądanego potwierdzenia otrzymania korespondencji przez WYKONAWCĘ zostanie ona wysłana przesyłką pocztową, lub przesyłką kurierską. 7. Kancelaria ZAMAWIAJĄCEGO (budynek administracyjny, I piętro, pokój Nr 101) przyjmuje korespondencję faksową, pocztową i kurierską w dni robocze w godz Do porozumiewania się, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, z WYKONAWCAMI są uprawnione następujące osoby: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Urszula Kowalik, nr tel.: , Agnieszka Pankiewicz, nr tel.: , w sprawach formalnych dotyczących zamówienia publicznego: Adrianna Zalewska, nr tel.: , Agnieszka Kołodziejska, nr tel.: i

5 IX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA. 1. WYKONAWCA może zwrócić się, w formie pisemnej, do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy udzielaniu odpowiedzi nie zostanie ujawniona nazwa podmiotu zwracającego się z zapytaniem. 4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, ZAMAWIAJĄCY może zmienić treść specyfikacji. 5. Każda, wprowadzona przez ZAMAWIAJĄCEGO, zmiana stanie się częścią specyfikacji i zostanie doręczona wszystkich WYKONAWCOM, którzy otrzymali specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ZAMAWIAJĄCY przekaże zmianę ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia lub specyfikacji jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, ZAMAWIAJĄCY przedłuży termin składania ofert i zamieści o tym informację na stronie internetowej. 7. W im przypadku wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO będą podlegały nowemu terminowi. X. WADIUM. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. WYKONAWCA jest związany złożoną ofertą przez okres trzydziestu dni, począwszy od upływu terminu składania ofert. XII. MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT. 1. Ofertę należy składać w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny, I piętro, pokój Nr 101 w dni robocze w godz Termin składania ofert upływa w dniu roku o godz Oferta powinna być umieszczona w zabezpieczonej kopercie zewnętrznej zaopatrzonej w napis: PN-13/13 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNEJ METODĄ MIKROKOLUMNOWĄ. 3. W jednej kopercie wewnętrznej należy umieścić wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami, zgodnie z załączonym wzorem, a w drugiej kopercie wewnętrznej dokumenty określone w części VII pkt niniejszej specyfikacji. 4. Wszystkie oferty doręczone ZAMAWIAJĄCEMU po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone WYKONAWCOM. 5. Na żądanie osoby składającej ofertę ZAMAWIAJĄCY potwierdzi pisemnie datę i godzinę oraz numer kolejny nadany ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszą SIWZ. 5

6 XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. WYKONAWCA w przedstawionej ofercie winien zaoferować łączną cenę, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną. 2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą odczynników i urządzeń do ZAMAWIAJĄCEGO oraz wykonanie czynności związanych z montażem i uruchomieniem urządzeń niezbędnych do wykonania badań w pomieszczeniu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: transport, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego itp. WYKONAWCA winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu przetargu, że nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty. 3. Jeżeli WYKONAWCA stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je ZAMAWIAJĄCEMU w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty. XIV. OTWARCIE I ROZPATRZENIE OFERT. 1. Otwarcie ofert nastąpi roku o godz w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój Nr 102). 2. W części jawnej postępowania działająca, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, komisja przetargowa: podaje kwotę, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; stwierdzi, czy oferty zostały złożone w terminie podanym w specyfikacji; otworzy koperty z ofertami; ogłosi nazwy WYKONAWCÓW, ich adresy i ceny ofertowe. 3. Informacje odczytane po otwarciu ofert zostaną, w tym samym dniu, umieszczone na stronie internetowej oraz przesłane pocztą elektroniczną na adresy mailowe podane przez WYKONAWCÓW, w treści formularza ofertowego. 4. Wybór oferty zostanie dokonany w trybie niejawnym. 5. Jeżeli oferta zostanie odrzucona z powodów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, lub uznana za odrzuconą wobec wykluczenia WYKONAWCY ze względów, o których mowa w art. 24 ustawy wszyscy WYKONAWCY zostaną równocześnie zawiadomieni o tym fakcie. Informacja zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. Przy wyborze oferty będzie stosowane wyłącznie kryterium ustalone w części XV niniejszej specyfikacji. 7. W toku dokonywania oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać udzielenia przez WYKONAWCĘ wyjaśnienia dotyczącego treści złożonej oferty. 8. ZAMAWIAJĄCY poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją. Poprawki nie mogą powodować istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie zawiadamia WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona. Brak zgody WYKONAWCY na dokonanie poprawek w zakresie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją, spowoduje odrzucenie oferty. 9. Zamówienie zostanie udzielone WYKONAWCY, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i w niniejszej specyfikacji oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 10. Niezwłocznie po dokonanym wyborze ZAMAWIAJĄCY zawiadamia o wyniku jednocześnie wszystkich WYKONAWCÓW uczestniczących w postępowaniu i podaje termin, po którego upływie umowa będzie zawarta oraz ogłasza wyniki na stronie internetowej 6

7 XV. KRYTERIA OCENY. 1. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującymi kryteriami: L. P. Kryterium Znaczenie (waga procentowa) 1. cena Wartość kryterium będzie ustalona według następującego wzoru: najniższa cena spośród oferowanych x 20 W k = cena oferty 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wskutek oceny 20 punktów. 4. Ocena punktowa będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem ewentualnej cyfry na trzecim miejscu o wartości od 1 do 5 w dół, a od 6 do 9 w górę. XVI. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PROTOKOŁU I ZAŁĄCZNIKÓW. 1. ZAMAWIAJĄCY udostępnia wskazane dokumenty po otrzymaniu pisemnego wniosku, 2. ZAMAWIAJĄCY udostępnia dokumenty niezwłocznie, chyba, że naruszyłoby to sprawność toku prac dotyczących badania i oceny ofert. W im przypadku ZAMAWIAJĄCY wyznacza miejsce udostępniania dokumentów oraz termin, który nie może być późniejszy od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, lub o unieważnieniu postępowania. 3. Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO lub może nastąpić poprzez przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, 4. Kopiowanie jest odpłatne - cena za 1 stronę 0,65 zł. 5. WYKONAWCA pokrywa że koszty przesyłki. XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Po upływie terminów wskazanych w art. 94 ust. 1 ustawy albo w warunkach, których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy ZAMAWIAJĄCY wyśle dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy na adres WYKONAWCY pocztą, lub przesyłką kurierską. Wysyłka nastąpi z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych poprzedzających dzień oznaczony w umowie, jako dzień jej zawarcia. 2. WYKONAWCA w terminie trzech dni roboczych zwróci jeden podpisany egzemplarz umowy. Zwłoka WYKONAWCY w podpisaniu i zwrocie umowy zostanie uznana za odmowę zawarcia umowy, ze skutkami z tego wynikającymi. 3. WYKONAWCY składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za podpisanie umowy. XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIX. ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY. Projekt umowy zawiera Załącznik nr 4 do specyfikacji. 7

8 XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. WYKONAWCA ma prawo wnieść odwołanie na opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie WYKONAWCY z postępowania i odrzucenie oferty WYKONAWCY. Na pozostałe czynności lub zaniechania ZAMAWIAJĄCEGO odwołanie nie przysługuje. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faxem, lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane pisemnie. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5. Kopię odwołania należy przesłać ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 6. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 7. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 8. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. ZATWIERDZAM: Szczecin, dnia roku 8

9 ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1: szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia ceny jednostkowe; Załącznik nr 2: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Załącznik nr 3: formularz ofertowy; Załącznik nr 4: projekt umowy; Załącznik nr 5: obowiązki wykonawców Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:200, ISO/IEC 27001:2005). 9

10 Przetarg nieograniczony nr PN-11/13. serologii immunotransfuzjologicznej metodą mikrokolumnową. Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr PN-13/13 Załącznik nr 1 do formularza ofertowego SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CENY JEDNOSTKOWE Lp. Opis badania Liczba badań na rok Nazwa odczynnika Nr katalog. Wielkość opak. Ilość opak. na 1 rok* Grupa krwi 1. Karta do badania grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych: A-B-D(VI-)/ctl-A1-B Karta do potwierdzenia grupy krwi pacjentów A- B-D(VI-)/A-B-D(VI-), II-ga seria, inne klony niż 2. w pkt. 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami 3450 IHiT Warszawa) 3. Karta do potwierdzenia grupy krwi dawców A-B- D(VI+)/A-B-D(VI+) przy biorcach RhD ujemnych będących kobietami w wieku rozrodczym, II-ga 1700 seria, inne klony niż w pkt. 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT Warszawa) 4. Krwinki do grupy A1-B Badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS (na 3 krwinkach wzorcowych) do grup krwi, screeningu biorców 5. Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS 5700 Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał zawieszone w proszę 6. roztworze LISS (do testu PTA LISS i NaCl), określić zawierające antygen Cw 1 op. = 200 oznaczeń Próba zgodności 7. Próby zgodności pomiędzy biorcą i dawcą 1700 Materiały zużywalne potrzebne do wykonania ww. ilości badań (liczone w opakowaniach) 8. Według wymagań producenta proszę określić Materiały kontrolne Cena jedn. netto/op. Wartość netto (zł) na 1 rok VAT % Wartość brutto (zł) na 1 rok

11 serologii immunotransfuzjologicznej metodą mikrokolumnową. 9. Kontrola codzienna Międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości 10. potwierdzona certyfikatem 4x w roku Dzierżawa urządzeń W postaci wirówki na 6 miejsc, inkubatora na 24 mikrokarty, pipeta automatyczna - 2 sztuki, 11. dozownik do diluentu - 1 szt., statyw na próbki badane Automatyczny wirówko-czytnik mikrokart żelowych z własnym oprogramowaniem 12. zarządzającym w języku polskim, komputer, czytnik kodów paskowych z UPS Automatyczna stacja pipetująca na mikrokarty i mikropłytki z własnym oprogramowaniem 13. zarządzającym w języku polskim, komputer, czytnik kodów paskowych z UPS proszę określić 4 1 zestaw 1 zestaw 1 komplet RAZEM * liczba opakowań zaokrąglona w górę do pełnych opakowań, uwzględniająca terminy ważności po otwarciu oraz harmonogram dostaw L.p. Wartość urządzeń niezbędnych do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej metodą mikrokolumnową (proszę wymienić niezbędne urządzenia wraz z ich wartością dla potrzeb księgowości ZCO) Wartość netto Wartość brutto dnia 2013 r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY 11

12 Przetarg nieograniczony nr PN-11/13. Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr PN-13/13 Załącznik nr 2 do formularza ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty. lp przedmiot zamówienia wymagane jest wykonanie wszystkich badań wymienionych w zapotrzebowaniu na odczynniki wymagane jest badanie grupy krwi (anty-a, anty-b, anty- D ctl/a1-b) mikrometodą kolumnową; mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta.; karta składająca się z 6 mikrokolumn wymagane jest potwierdzenie grupy krwi ABO RhD, odczynniki anty-a, anty-b i anty-d z innych klonów niż wymienione w pkt 2 (zgodnie z obowiązującymi przepisami); mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta wymagane jest oznaczanie skróconych grupy krwi A-B-D(VI-) dla biorców oraz A-B-D(VI+) dawców, odczynniki monoklonalne naniesione na kolumny przez producenta; inne klony niż w pkt. 2 badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych, zawierających antygen Cw (zgodnie z obowiązującymi przepisami); mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn i były wypełnione nieprzelewającym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi, do PTA naniesione na kolumienki przez producenta wymagane są dostawy odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 st. C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) międzynarodowa zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym 4 x /rok parametr wymagany, proszę podać nazwy klonów w każdej serii odczynników, proszę podać nazwy klonów w każdej serii odczynników, proszę podać nazwy klonów w każdej serii odczynników 11 wymagany jest termin ważności odczynników minimum 9 miesięcy, proszę podać parametr oferowany /nie podać/opisać

13 od daty dostawy 12 wymagana jest wirówka do mikrokart na 6-10 miejsc 1 szt; stała prędkość i czas wirowania; nowa lub używana, z wyjmowanym rotorem dla ułatwienia dezynfekcji. 13 wymagany jest dozownik do diluentu, umożliwiający odmierzanie min. dwóch obj. 0,5 i 1 ml 1 szt.; nowy lub używany 14 manualna pipeta multidozująca dedykowana do systemu 2 szt.; owa lub używana 15 wymagany jest inkubator do mikrokart, nowy lub używany - 1 szt. - pojemność min. 24 karty - regulacja czasu inkubacji - wyświetlacz pokazujący czas i temperaturę inkubacji - możliwość inkubacji głowicy (rotora) wirówki 16 wymagany jest nowy automatyczny wirówko-czytnik mikrokart zapewniający pełną archiwizację obrazu reakcji wraz z niezbędnym zestawem komputerowym - 1 sztuka. - pojemność minimum 24 mikrokarty, - automatyczna kontrola równowagi rotora,, proszę podać - stały czas i prędkość wirowania, - pozytywna identyfikacja każdej mikrokarty, - identyfikacja i odczyt 24 kart w maksimum 5 minut 17 wymagane jest usprawnienie pracy w pracowni serologii transfuzjologicznej poprzez instalację urządzeń dodatkowych innych niż w pkt w postaci stacji pipetującej (używana lub nowa) pozwalającej na proces automatyzacji badań na mikrokartach - wydajność min. 50 kart/h - automatyczna detekcja skrzepu i poziomu płynu w probówkach i, proszę podać odczynnikach - pełna pozytywna identyfikacja próbek i odczynników - możliwość podłączenia do wirówko-czytnika oraz oprogramowania Delphyn - pojemność min. 19 probówek, 24 mikrokarty, 12 odczynników dodatkowych - waga do 50 kg 18 wymagane jest podłączenie wymienionych w pkt. 17 i 18 urządzeń do posiadanego oprogramowania do pracowni serologii i banku krwi Delphyn produkcji Hemasoft 19 wymagana jest instalacja i przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika w siedzibie zamawiającego, potwierdzanego stosownym certyfikatem 20 certyfikaty CE - załączyć do oferty 21 wymagane jest dołączenie polskojęzycznej instrukcji obsługi aparatury i techniki wykonywanych badań - załączyć do oferty 22 wymagane jest aby oferent dostarczył wszelkie dzierżawione urządzenia zwalidowane oraz przeprowadzał na własny koszt walidację wszystkich dzierżawionych urządzeń nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń wykorzystywanych do badań w serologii transfuzjologicznej 23 wymagana jest pozytywna opinia IHiT w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych - załączyć do oferty 24 wymagana jest reakcja serwisu na zgłoszony problem do 24 godzin 25 do oferty dołączyć wykaz, co najmniej 3 wykonanych lub wykonywanych dostaw dla jednostek publicznej służby zdrowia w Polsce w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 26 kalkulacja powinna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki 13

14 dodatkowe (LISS, enzym proteolityczny, roztwory niezbędne do pracy) oraz krwinki firmowe gotowe do użycia (do oznaczania izoaglutynin grupowych, do badania przeglądowego zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej). dnia 2013 r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 14

15 Przetarg nieograniczony nr PN-11/13. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-13/13 Formularz ofertowy (postępowanie Nr PN-13/13) I. Oznaczenie WYKONAWCY składającego ofertę. (nazwa wykonawcy) (siedziba i adres) (adres do korespondencji) (telefon) (fax) (adres ) (numer NIP) (numer Regon) (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) II. Treść oferty. Oferujemy dostawę odczynników wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej metodą mikrokolumnową w następującej cenie: zł zł cena za 4 lata ( netto) cena za 4 lata (brutto) ) zł (cena brutto słownie) zł zł dzierżawa urządzeń 4 lata (cena netto) dzierżawa urządzeń 4 lata (cena brutto) zł (cena brutto słownie) Termin płatności 30 dni od daty doręczenia faktury VAT

16 III. Oświadczenia. 1. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych tj.: posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia; posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*; znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. 2. Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:......nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy stosownie do treści art.36 ust 3 Prawa zamówień publicznych, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: *niepotrzebne skreślić 16

17 IV. Załączniki do oferty. Załącznikami do niniejszej oferty jest wypełniony formularz szczegółowego przedmiotu zamówienia, oraz, wskazane poniżej w kolejności chronologicznej, następujące dokumenty wyszczególnione w rozdziale VII pkt. 6 SIWZ: Wszystkie karty niniejszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane. Cała oferta składa się z... ponumerowanych kart. dnia 2013 r. pieczęcie imienne i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY 17

18 Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-13/13 UMOWA PN- 13/13 projekt W dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającym NIP , Regon , zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają: 1. Zbigniew Dudziński Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 2. Maria Galińska Główny Księgowy a firmą..., ul..., wpisaną do... pod nr..., posiadającą NIP..., Regon..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu, którego działają: została zawarta umowa następującej treści: Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego w dniu r. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek: dostawy odczynników wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wymienionych w Załącznikach nr 1 i Miejscem dostawy jest Laboratorium ZAMAWIAJĄCEGO w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22 w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi (dojazd od ulicy Rolnej). 3. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się na 4 lata od dnia podpisania umowy: dostarczenie i uruchomienie urządzeń musi nastąpić do dnia r. (urządzenia należy uruchomić oraz przeszkolić personel). 4. Dostawy odczynników i mikrokart odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu po złożeniu pisemnego zamówienia. Termin dostawy nie później niż 7 dni. Krwinki wzorcowe należy dostarczyć nie rzadziej niż raz w miesiącu, według cyklu produkcyjnego i daty ważności. 5. Ilości zaplanowanych badań określonych w Załączniku nr 1 do umowy nie są wiążące dla ZAMAWIAJĄCEGO i ich nie zrealizowanie nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych WYKONAWCY WYKONAWCA odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu dostawy (odczynników i urządzeń niezbędnych do wykonania badań) oraz za brak zagwarantowanych właściwości. 2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia WYKONAWCY i przesłania protokołu reklamacyjnego. Braki lub nadwyżki ilościowe ZAMAWIAJĄCY zgłosi przy odbiorze potwierdzając dokument WZ. 18

19 3. WYKONAWCA zobowiązany jest do natychmiastowego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji. 4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad lub uzupełnienia braków ilościowych, w terminie do 3 dni Strony ustalają, że za dostawę odczynników wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej metodą mikrokolumnową przez cztery lata trwania umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę netto.. zł, cenę brutto.. zł, to jest słownie..., w tym: 1) dzierżawa czteroletnia urządzeń w cenie netto zł, to jest brutto:... zł, 2) dostawa czteroletnia odczynników w cenie netto zł, to jest brutto:... zł 2. Należność za usługę płatna będzie przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy, wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, z wyjątkiem zaistnienia podstaw do reklamacji dostawy, wskazanych w 2 umowy: 1) należność za usługę (dzierżawa urządzeń) płatna będzie na podstawie faktury wystawianej raz w miesiącu, 2) należność za dostawę (odczynniki) płatna będzie na podstawie faktury wystawianej po realizacji zamówienia. 3) w przypadku nie korzystania z przedmiotu dzierżawy przez cały miesiąc kalendarzowy, czynsz zostanie proporcjonalnie zmniejszony. 3. Na wypadek zwłoki w zapłacie ceny zakupu ponad 30 dni, licząc od terminu zapłaty, WYKONAWCA uprawniony będzie do powstrzymania się od spełnienia obowiązku kolejnych dostaw towaru do dnia zapłaty całości zaległych należności. 4. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku dłużnika. 5. Cena, określona w załączniku, o których mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO i uruchomieniem urządzeń niezbędnych do wykonania badań a w szczególności należności celne i graniczne, koszty transportu oraz ubezpieczenia. 6. Strony postanawiają, że cena będzie ulegać zmianom w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana obowiązywać będzie z dniem wejścia w życie aktu prawnego, wprowadzającego nową stawkę podatku. 7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności powodujących zwyżkę/ zniżkę czynników cenotwórczych kształtujących cenę przedmiotu dostawy w stopniu przekraczającym 10% ceny jednostkowej, strony dopuszczają możliwość wcześniejszej zmiany cen. Strona żądająca zmiany ceny zobligowana jest do wykazania podstaw żądania. 8. Brak porozumienia stron w zakresie zmiany ceny, w warunkach, o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez stronę zainteresowaną, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia Po uruchomieniu i stwierdzeniu prawidłowości działania urządzeń niezbędnych do wykonania badań, strony sporządzą protokół przekazania, w którym szczegółowo określą jego jakość i elementy wyposażenia. 19

20 2. ZAMAWIAJĄCY odmówi podpisania protokołu przekazania, jeżeli urządzenia nie będą odpowiadały warunkom niniejszej umowy i specyfikacji technicznej. 3. Z chwilą sporządzenia protokołu przekazania ZAMAWIAJACY zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia powierzonego sprzętu. 5. Naprawy bieżące i konserwacja urządzeń niezbędnych do wykonania badań należą do obowiązków WYKONAWCY, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do umożliwienia wykonania tych czynności przez WYKONAWCĘ. 1. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza umowy o podwykonawstwie serwisowym WYKONAWCA w czasie trwania umowy zobowiązany jest do wykonywania wszelkich napraw wraz z fabrycznie nowymi częściami zamiennymi, w cenie zawartej umowy, z wyjątkiem napraw spowodowanych zawinionym działaniem ZAMAWIAJĄCEGO. 3. WYKONAWCA w czasie trwania umowy wykonywał będzie przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniem producenta zawartym w dokumentacji technicznej wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w cenie zawartej umowy. 4. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przyjazd inżyniera serwisowego) wynosi maksymalnie 8 godzin, natomiast naprawa powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 24 godziny. W przypadku gdyby naprawa wymagała czasu przekraczającego ten termin, WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić zastępcze urządzenia niezbędne do wykonania badań zastępczy Odbiór zainstalowanych urządzeń niezbędnych do wykonania badań nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron, w chwili sporządzania protokołu zdawczo odbiorczego. 2. Po dokonaniu odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA przekazuje paszport techniczny urządzeń, w którym potwierdza prawidłowość montażu i sprawność aparatu. 3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zaopatrzony w pisemne oświadczenie WYKONAWCY, iż przedmiot dzierżawy jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami współczesnej wiedzy, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz został zamontowany w zgodzie z tymi warunkami. 1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się korzystać z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w instrukcji przekazanej przez WYKONAWCĘ, a ponadto: 8. 1) chronić urządzenia niezbędne do wykonania badań przed zniszczeniem, uszkodzeniem i przypadkową utratą, 2) utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym stanie, stosując się do zaleceń WYKONAWCY w tym zakresie, 3) używać do wykonywanych badań odczynników WYKONAWCY, 4) zawiadamiać na piśmie /faksem/ WYKONAWCĘ o wadliwej pracy urządzeń. 20

21 2. Ryzyko przypadkowej utraty urządzeń, ich zniszczenie lub uszkodzenie obciąża ZAMAWIAJĄCEGO, z wyjątkiem przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie wynika z wady tkwiącej w urządzeniu. 3. ZAMAWIAJĄCY nie może bez zgody WYKONAWCY udostępniać urządzeń do używania osobom trzecim ani go poddzierżawiać W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach: 1) w wysokości 2% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w jego dostawie, 2) w wysokości 20% wartości części niezrealizowanej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. 2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 20% wartości części niezrealizowanej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO. 3. WYKONAWCA w przypadku nie dostarczenia i uruchomienia urządzeń w terminie wskazanym w 1 ust. 3 będzie ponosił wszystkie koszty związane z wykonaniem badań w innych jednostkach. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Na okoliczność naliczonych kar strony wystawią notę obciążeniową. 6. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności przysługujących mu od ZAMAWIAJĄCEGO Każdej ze stron przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia, przy czym WYKONAWCA zobowiązany jest zachować termin 2 miesięcy, natomiast ZAMAWIAJĄCY miesiąc. W tym okresie WYKONAWCA nie będzie zobowiązany do realizacji zamówień przekraczających średni stan zakupionych miesięcznie odczynników, liczony z okresu obowiązywania umowy. 2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku: 1) opóźnienia w dostawie co najmniej dwóch zamówień, 2) dostarczania odczynników niskiej jakości lub nieodpowiadającym obowiązującym normom, 3) naruszanie obowiązku terminowej naprawy urządzeń lub dokonywanie częstych napraw spowodowanych ich niską jakością, 4) odmowy WYKONAWCY zrealizowania zamówienia, z wyjątkiem zalegania przez ZAMAWIAJĄCEGO z płatnościami za okres przekraczający 60 dni, 5) nie dostarczenia i uruchomienia urządzeń w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 3. WYKONAWCY przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku: 1) zalegania przez ZAMAWIAJĄCEGO z płatnościami ponad 60 dni, 21

22 2) nie zapewnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO należytego zabezpieczenia urządzeń, mimo pisemnych pouczeń, 3) wykorzystywania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób rażąco niezgodny z instrukcją użytkowania, powodujący liczne awarie. 4. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy w każdym czasie, za obopólnym porozumieniem Po zakończeniu umowy ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY przedmiot dzierżawy w należytym stanie, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji i naturalnego zużycia. 2. Koszty odbioru i transportu aparatu z siedziby ZAMAWIAJACEGO, obciążają WYNONAWCĘ. 3. Jeżeli przedmiot dzierżawy w chwili zwrotu przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie pogorszony w sposób rażący, w porównaniu ze stanem pierwotnym - WYKONAWCA ma prawo żądać dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO naprawy Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy. 2. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO uprawnionym do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy jest, nr tel.:, przedstawicielem WYKONAWCY uprawnionym do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy jest..., nr tel.: 3. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 4. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości fakt obowiązywania u ZAMAWIAJĄCEGO zintegrowanego systemu zarządzania oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w tym zakresie, określonych w Załączniku nr 3 do umowy ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian do umowy, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zmian wysokości wynagrodzenia w sposób określony w 3 umowy. 2. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony. 14. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi W przypadku zaistnienia spraw spornych strony będą dążyć do ich załatwienia polubownie. 2. W razie nie dojścia do porozumienia strony poddadzą spór przed sąd powszechny siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 22

23 17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: (stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO, wraz z pieczątkami imiennymi) (stempel firmowy i podpisy osób działających w imieniu WYKONAWCY, wraz z pieczątkami imiennym) 23

24 Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr PN-13/13 Załącznik nr 3 do formularza ofertowego Obowiązki WYKONAWCÓW Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, ISO 22000:2005, ISO/IEC 27001:2005) 1. Zasady ogólne Przed przystąpieniem do realizacji umowy WYKONAWCA wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań WYKONAWCA winien przestrzegać wymagań prawnych wynikających z treści umowy Pracownicy WYKONAWCY, zaangażowani w realizację dostaw powinni zostać przeszkoleni w zakresie obowiązujących aktów prawnych regulujących kwestie objęte zintegrowanym systemem zarządzania. Na żądanie WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY dostarczy rejestr obowiązujących przepisów prawnych WYKONAWCA zobowiązuje się poddać kontroli postępowania w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania na terenie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY upoważnia do prowadzenia kontroli Pełnomocnika ds. Jakości oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy ds. Zarządzania Środowiskowego oraz ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy W przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie sposobu postępowania i braku stosownych uregulowań należy zwrócić się do Pełnomocnika ds. Jakości W razie zlecenia niektórych czynności związanych z dostawą podwykonawcom (np.: powierzenie transportu i doręczenia przedmiotu dostawy przewoźnikowi lub firmie kurierskiej) WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przez podwykonawców zasad określonych niniejszym dokumentem. 2. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania jakością Zapewnienie właściwej jakości dostarczanych wyrobów medycznych, urządzeń i materiałów zgodnej z: przepisami, normami, deklaracjami oraz próbkami zawartymi w ofercie Udostępnienie ZAMAWIAJĄCEMU atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczeń oraz innych wymaganych dokumentów na wszystkie wyroby objęte umową i mogące być przedmiotem zamówień. Bezzwłoczna aktualizacja przekazanych w/w dokumentów w przypadkach utraty ich ważności Udzielanie wyjaśnień pracownikom ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzgadnianie dalszego trybu postępowania w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości przedmiotu dostawy Uczestniczenie w komisyjnym rozpakowaniu przedmiotu dostawy w razie stwierdzenia dostawy w uszkodzonym opakowaniu Bezzwłoczne rozpatrzenie otrzymanej pisemnej (również faxem i pocztą elektroniczną) reklamacji dotyczącej, uszkodzenia, wad jakościowych lub braków ilościowych przedmiotu dostawy. Terminowe udzielenie odpowiedzi na otrzymaną reklamację pisemną. Termin udzielenia odpowiedzi, w przypadku braku odmiennych wskazań, wynosi 7 dni od dnia otrzymania reklamacji Bezzwłoczna, w przypadku uznania zasadności reklamacji wymiana towaru wadliwego, lub uzupełnienie braku ilościowego. 24

25 3. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania środowiskiem Zapobieganie powstawaniu i minimalizacja odpadów wynikłych z właściwości przedmiotu dostawy oraz powstałych przy realizacji dostawy Zabieranie z terenu ZAMAWIAJĄCEGO wszelkich odpadów powstałych przy realizacji dostawy, zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2005 r. o opakowaniach i materiałach opakowaniowych i innymi przepisami dotyczącymi odpadów i ochrony środowiska Minimalizacja zużycia nośników energii i surowców naturalnych Realizacja dostaw wyłącznie pojazdami spełniającymi wymogi w zakresie emisji spalin i hałasu Minimalizacja uciążliwości spowodowanych ruchem pojazdów na terenie ZAMAWIAJĄCEGO poprzez ograniczenie go do niezbędnego minimum i wyłączanie silnika w czasie, gdy pojazd nie jest w ruchu Przestrzeganie zakazów: wwożenia na teren ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek odpadów, wwożenia substancji mogących zanieczyścić wodę, glebę i powietrze atmosferyczne, wwożenia, bez odpowiedniego zabezpieczenia ds.: specjalistycznym pojemnikiem, mogących być przyczyną skażenia radioaktywnego, przestrzegania zasad dotyczących sposobu i miejsca utylizacji wymienianych źródeł promieniotwórczych, mycia środków transportowych, spalania odpadów, wylewania jakichkolwiek substancji do gleby, kanalizacji ogólnospławnej czy burzowej W razie zaistnienia awarii, której skutkiem jest lub może być zanieczyszczenie środowiska należy zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia oraz powiadomić pracownika ZAMAWIAJĄCEGO zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy ds. Zarządzania Środowiskowego (budynek administracyjny pokój Nr 109, nr telefonu: ). W przypadku wystąpienia zagrożenia, którego skutkiem jest, lub może być zdarzenie radiacyjne należy powiadomić że Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej (Oddział Radioterapii, pokój nr 040, nr telefonu: ). Informacją o sposobie kontu po godzinach pracy dysponuje portiernia przy ulicy Strzałowskiej. 4. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: 4.1. Zapewnienie przestrzegania, przez pracowników przebywających na terenie ZAMAWIAJĄCEGO, ogólnych przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego Organizacja pracy zgodna, ze wskazanymi wyżej, przepisami i zasadami Posługiwanie się narzędziami i sprzętem spełniającymi wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pojazdami spełniającymi wymogi Prawa o ruchu drogowym Prowadzenie postępowania powypadkowego dotyczącego własnych pracowników. Informowanie o awariach, zagrożeniach wypadkowych i zaistniałych wypadkach pracownika ZAMAWIAJĄCEGO zatrudnionego na samodzielnym stanowisku pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (budynek administracyjny pok. Nr 117, nr telefonu: ). Informacją o sposobie kontu po godzinach pracy dysponuje portiernia przy ulicy Strzałowskiej. 5. Obowiązki WYKONAWCY w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako ie traktowane są przez drugą stronę. W szczególności za dane ie uznaje się: dane osobowe pacjentów, dane osobowe 25

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY NAZWA: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l Nr referencyjny nadany sprawie: SIWZ CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Przetarg nieograniczony: Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku,

Umowa nr DRR/../16. Zawarta w dniu r., w Białymstoku, Umowa nr DRR/../16 Zawarta w dniu..2016 r., w Białymstoku, pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, NIP 542-254-20-16, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych

FORMULARZ OFERTY. (słownie:... złotych FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 na wykonanie: Dostawa samochodu specjalistycznego Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy: Dostawę samochodu specjalistycznego za cenę:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia r. SSM.DZP

Toruń, dnia r. SSM.DZP Toruń, dnia 15.02.2013 r. SSM.DZP.200.19.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r.

ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn r. ZAPYTANIE O CENĘ NR 1/ZC/2017 Brzesko, dn. 3.03.2017 r. Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Brzesku im. św. Jana Pawła II, ul. Kościuszki 33 Zaprasza do składania ofert cenowych na: SUKCESYWNĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego]

[wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] Załącznik nr 7 do SIWZ [wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego] UMOWA na zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia wraz z montażem na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy Zawarta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo