Naród o duszy Koœcio³a*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Naród o duszy Koœcio³a*"

Transkrypt

1 Naród o duszy Koœcio³a* James A. Morone, Hellfire Nation: The Politics of Sin in American History,. Yale University Press, stron. Philip Earl Steele DZIŒ W POLSCE LEPIEJ ROZUMIE SIÊ spo³eczeñstwo amerykañskie ni jeszcze kilka lat temu. Niemniej w dalszym ci¹gu niezbyt dobrze rozumiemy religijnoœæ Amerykanów, miejsce religii w yciu publicznym w Ameryce oraz kluczowe i ca³kiem osobliwe wierzenia religijne w tym kraju. Dzieje siê tak pomimo o wiele bli szych kontaktów miêdzy nami a nawet pomimo prezydentury George a W. Busha. Znajomi redaktorzy ostatnio utwierdzili mnie w przekonaniu, e tak naprawdê dopiero pod koniec lat 90-tych zaczêto odchodziæ od obiegowej opinii, wedle której (nie licz¹c sporadycznych konwulsji folkloru spo³ecznego) forum publiczne w Ameryce jest ca³kowicie zeœwieccza³e i, o ile Amerykanie nie s¹ co najmniej areligijni, to ich wiara sta³a siê spraw¹ ju czysto prywatn¹. T³umaczyli mi, e polska publicystyka d³ugo lansowa³a liberalizm kulturowy jako model okreœlaj¹cy spo³eczeñstwo amerykañskie i e utar³o siê tak myœleæ. Wœród wa niejszych wyj¹tków, które przyku³y moj¹ uwagê w tamtym okresie, jest znakomity artyku³ Jacka akowskiego pt. Coœ w Polsce pêk³o, coœ siê skoñczy³o (GW, IV 1994). Analizuj¹c kryzys etosu pañstwowego (i to w sposób jak e aktualny), akowski napisa³: Wybitny intelektualista i polityk, z którym dzielê siê moimi obawami cytuj¹c Maxa Webera, przestrzega mnie przed uprawianiem moralizatorstwa w polityce. Tak, to jest nasza pora ka. Ale kiedy pan mi to opowiada, nie s³yszê Jacka. z Warszawy. To mówi Amerykanin przypadkiem tu zb³¹kany. W Ameryce etyka rz¹dzi polityk¹, ale nie tu w Europie. Istotnie, ró nica ta rzuca siê w oczy o czym Amerykanie te wiedz¹. Przyk³adowo, parê lat temu, w czasie sk¹din¹d niezrozumia³ej dla Europejczyków afery wokó³ romansu Moniki Lewinsky z Prezydentem Clintonem, czo³owy republikanin William Bennett stwierdzi³, e z powodów moralnych prezydent nie nadaje siê na stanowisko publiczne. Skonfundowanym za oceanem wyjaœni³: Morality is central to our politics and attitudes in a way that is not the case in Europe Moralnoœæ le y u podstaw naszej polityki i naszych pogl¹dów w sposób odmienny ni w Europie. Szeroko komentowana ksi¹ ka Jamesa A. Morone a pt. Hellfire Nation: The Politics of Sin in American History ( Naród zelotów: odzew polityki na grzech w historii Ameryki ) mo e znacz¹co przyczyniæ siê do lepszego zrozumienia powy szej ró nicy zw³aszcza w Europie. O ironio trzeba od razu dodaæ, poniewa ksi¹ ka zosta³a napisana niemal wy³¹cznie z myœl¹ o Amerykanach. 229

2 Recenzje James A. Morone, politolog z Brown University w stanie Rhode Island, dostarcza nam œwietnie napisan¹, gruntownie udokumentowan¹ pracê g³osz¹c¹, i metanarracja amerykañskiej historii jest metanarracj¹ religijn¹. Hellfire Nation jest niew¹tpliwie jedn¹ z najlepszych syntez tej perspektywy i tak¹, któr¹ warto czytaæ w Polsce. Sêk w tym, e Profesor Morone zdaje siê wierzyæ, e odkry³ Amerykê. A jednak teza o religijnej metanarracji dziejów Ameryki ma ywot bez ma³a czterystuletni. Tak pojmowali sobie swoje nie tyle przedsiêwziêcie co przymierze z Bogiem, pierwsi osadnicy w Nowej Anglii. Wœród nich by³ gubernator John Winthrop, który uku³ wci¹ wa n¹ dla Amerykanów metaforê: a city on a hill. Tak te przedstawia historiê Ameryki w naszych czasach Profesor Paul Johnson (zob. A History of the American People, 1998 r). Podobnie jak Morone, Johnson opisuje, e trajektoria dziejów Ameryki nie biegnie od religijnoœci do sekularyzacji, lecz od jednego przebudzenia religijnego do nastêpnego. Przekonaniu o decyduj¹cym wp³ywie siedemnastowiecznego purytanizmu na dalszy los Ameryki wcale nie grozi os³abienie. Tak samo jak postrzeganie przebudzeñ w ruchu na rzecz praw obywatelskich lat , w ruchu na rzecz prohibicji, w abolicjonizmie czy te Rewolucji Amerykañskiej nie budzi w¹tpliwoœci. Jednak czytelnik, który zaczyna swoje odkrywanie Ameryki od Hellfire Nation pomyœli, e ma do czynienia z dzie³em polemicznym. Ale takim ono nie jest. Pytanie, które wy³ania siê z powy szego brzmi: dla kogo Morone napisa³ Hellfire Nation? Sprawa jest rzeczywiœcie zagadkowa. Czy mo e dla tych, którzy zamknêli siê w jakimœ krêgu politologii, w którym teorie typu utylitaryzm panuj¹ niepodzielnie? Wiadomo, e w¹skie specjalizacje nieraz nak³adaj¹ klapki na oczy a skoro tak, mo e po prostu politolog w³aœnie odkry³ historiê? Tak czy inaczej, trzeba przyznaæ, e Morone a odkrycie Ameryki posiada te niedwuznaczne zalety dla czytelnika, jako e proza Hellfire Nation wydaje siê œwie a i przyci¹gaj¹ca w³aœnie poprzez zachwyt autora odkrywaniem. Kolejny mankament Hellfire Nation dotyczy na szczêœcie amerykañskiego czytelnika, nie polskiego. Chodzi o to, e Morone nie przedstawia kontekstu porównawczego. Przy braku odniesieñ do innych kultur, do dziejów na styku religii i polityki w innych krajach, Morone wcale nie sprosta swemu zamiarowi wykazania wyj¹tkowoœci dziejów amerykañskich. Inaczej: metanarracje maj¹ to do siebie, e staj¹ siê dostrzegalne dopiero w zestawieniu z innymi. Polski czytelnik oczywiœcie posiada w³asn¹ odmienn¹ metanarracjê proœciej, ma kontekst porównawczy zatem Hellfire Nation tak naprawdê jest napisana dla niego raczej ni dla Amerykanów. Gwoli sprawiedliwoœci, trzeba przyznaæ, e kilka razy (ale nie wiêcej) Morone rozszerza ramy swoich rozwa añ, by obejmowaæ inne czêœci œwiata. Ale nawet wtedy robi to powierzchownie. Na przyk³ad, na stronie 411 pisze, e wspó³czesne doœwiadczenie Stanów Zjednoczonych w sferze religii zadaje k³am tezie, e modernizm nieub³aganie niszczy wiarê religijn¹. Zgoda, ale nie podaje on adnych danych statystycznych po temu zgo³a nic, by skonfrontowaæ doœwiadcze- 230 Miêdzynarodowy Przegl¹d Polityczny

3 nia krajów europejskich z doœwiadczeniami amerykañskimi. A jednak warto! Albowiem podczas gdy 3% Niemców i 2% Anglików uczestniczy³o w nabo eñstwach w czasie ostatniego weekendu w Ameryce by³o 43%. W Czechach wierzy w Boga 28% - w Ameryce zaœ 94%. W podobnym duchu, oglêdnie omówiwszy jak Amerykanie okreœlaj¹ my oni, Morone pisze we wstêpie: Oczywiœcie ka dy naród wywalcza sobie kryteria okreœlania swoich cz³onków [...] Czym Ameryka siê ró ni?. Potem odnosi siê do Niemiec w zaledwie kilku zdaniach, nie omieszkaj¹c ca³kowicie pomyliæ biologiczn¹ w gruncie rzeczy definicjê niemieckoœci z definicj¹ kulturow¹. S³owem, Hellfire Nation razi prowincjonalizmem amerykañskim. Pewnie to nam t³umaczy dlaczego na stronie 129 Morone ³¹czy Marcina Lutra z rokiem 1492 (sic! odkrycie Ameryki przez Kolumba!) a nie z rokiem 1517, gdy Luter og³osi³ swoje 95 tez. Hellfire Nation jest ju i tak doœæ d³ug¹ lektur¹ (575 stron), ale mo na by³o skróciæ liczne powtórzenia a w zamian rozbudowaæ komparatystykê. Wcale nie negujê tezy o unikalnoœci doœwiadczenia religijnego na styku z forum publicznym w Ameryce wrêcz przeciwnie! ale czytelnik Hellfire Nation czêsto mo e odnieœæ wra enie, e owa wyj¹tkowoœæ istnieje, tam gdzie jej nie ma. Niech za przyk³ad pos³u y cenzuralnoœæ ksi¹ ki D. H. Lawrence a Lady Chatterley s Lover, omawiana w szerszym kontekœcie cenzury na stronach Otó Lady Chatterley s Lover, któr¹ Lawrence ukoñczy³ w roku 1928, czeka³a ponad trzydzieœci lat na pe³ne wydanie nie tylko w Stanach, ale tak e w Wielkiej Brytanii. Zreszt¹, w Polsce pe³ne wydanie czeka³o pó³ wieku. Podobnie, moim zdaniem, Morone powinien by³ porównywaæ abolicjonizm do swojej wersji zw³aszcza w Brazylii i polowanie na czarownice do swojego wydania w Europie (Morone nie wspomina, i podczas gdy w Nowej Anglii stracono ok. 36 czarownic w Europie zabito ich od do !!!). Nale a³o te skonfrontowaæ m.in. amerykañski rasizm oraz ruch na rzecz równouprawnienia kobiet z odpowiednikami w kilku innych krajach. Bez takich porównañ czytelnik amerykañski jest niezdolny do kontemplacji w³asnego odbicia. * * * Naród o duszy Koœcio³a Amerykanie rzeczywiœcie posiadaj¹ w³asny jêzyk religijny 1. Niejednemu Polakowi mo e siê wydaje, i maj¹ ca³¹ w³asn¹ kosmologiê i myœl¹c w ten sposób pewnie ma racjê. Hellfire Nation dobitnie to pokazuje, mo e zw³aszcza tam, gdzie traktuje o milenaryzmie oraz blisko zwi¹zanym z nim mesjanizmie. Zacznê od potrzebnej nam definicji milenaryzmu. S³ownik Jêzyka Polskiego PWN podaje pod has³em >milenaryzm<: odmiana chiliazmu, wiara w powtórne przyjœcie Chrystusa i tysi¹cletnie panowanie królestwa bo ego na ziemi; sk³adnik ideologii wielu antyfeudalnych plebejskich ruchów spo³eczno-religijnych w œredniowiecznej Europie. 231

4 Recenzje Jednak chrzeœcijañski milenaryzm nie jest bynajmniej tak odleg³y jak œredniowiecze! yje i ma siê dobrze wzd³u i wszerz w dzisiejszej Ameryce i to wcale nie tylko wœród adwentystów, œwiadków Jehowy lub ogólniej wœród evangelicals czyli protestantów-starowierców znanych w Polsce jako ewangeliczni 2. Otó milenaryzm w Stanach jest obecny tak e wœród wierz¹cych, którzy nale ¹ do starszych zborów, tych które wywodz¹ siê z Reformacji. Ja siê wychowa³em w Koœciele prezbiteriañskim (znanym w Polsce jako Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), wiêc wiem z autopsji, e i tam nurty milenijne s¹ silne. Pamiêtam, na przyk³ad, e ca³y koœció³ czyta³ literaturê o rych³ym przyjœciu Jezusa (chodzi przede wszystkim o wrêcz paranoidaln¹ ksi¹ kê Hala Lindseya pt. The Late Great Planet Earth notabene, najwiêkszy bestseller w Ameryce w latach 70-tych!). Pamiêtam te wyœwietlanie specjalnej serii filmów o the Rapture (dos³ownie, >uniesienie<; w polskich krêgach ewangelicznych mówi siê pochwycenie ), czyli o tym, e w dniu powrotu Jezusa na ziemiê wierz¹cy po prostu znikn¹, zostan¹ w³aœnie pochwyceni. Mogê wprost stwierdziæ, e jako nastolatek-prezbiterianin w latach 70-tych sk³onny by³em wierzyæ, e the Rapture szybko nadejdzie, e y³em w ostatnich dniach. To sprawa dla doktorantów z etnologii, ale ca³kiem normalny w USA, zw³aszcza w krêgach ewangelicznych (politolog i religioznawca Mary Segers twierdzi [1998 r.], e 40% Amerykanów to ewangeliczni), jest potê ny lêk nastolatków, e nie zd¹ ¹ stan¹æ na œlubnym kobiercu czyli nie doœwiadcz¹ mi³oœci cielesnej 3. Ogólniej, natomiast, milenaryzm wi¹ e siê z uporz¹dkowaniem pod k¹tem duchowym w³asnego ycia oraz ycia wspólnoty w oczekiwaniu na powrót Chrystusa. Morone obszernie opisuje zwi¹zki miêdzy milenaryzmem a ca³¹ gam¹ wa nych spraw politycznych w Ameryce, t³umacz¹c nam udzia³, jaki odegra³y gor¹czki milenijne np. w Wojnie Secesyjnej, historii wyzwoleñczej Murzynów w Ameryce, w Wielkim Przebudzeniu, ruchu pod przywództwem wielebnego Martina Luthera Kinga oraz buncie m³odzie owym lat 60-tych. Ta ostatnia jest mo e spraw¹ najciekawsz¹, gdy œwiadczy o tym, e milenaryzm sta³ siê œwiecki, czyli tym, co wybitny znawca milenaryzmu Charles H. Lippy nazywa civil millennialism 4. Otó mo na dostrzec u aktywistów z przeró nych krajów to, e pojmuj¹ oni swoje dzia³anie nie tylko jako doczesne: bywaj¹ przecie przekonani o zaiste zbawczej roli swej pracy. Jednak na pewno wielu siê zgodzi, i tak¹ postawê spotyka siê du o czêœciej u Amerykanów. Europejczyk niemal natychmiast wyczuwa u nich swoisty moralizm, z jakim podchodz¹ do swego dzia³ania (by nie powiedzieæ misji ). Czêsto przebija tu milenaryzm, w tym sensie, e takim aktywistom naprawdê chodzi o ustanawianie wy szego ³adu, ³adu nie z tego œwiata. ad ten trudno odró niæ od królestwa bo ego œwiadomych milenarystów, e wspomnê choæby mojego brata ze zboru prezbiteriañskiego Woodrowa Wilsona i jego zamiar to make the world safe for democracy. Idealizm amerykañski jest wszak przesi¹kniêty milenaryzmem. S¹dzê, e istnieje coœ takiego jak amerykañski rodzaj rozczarowania i e ma ono milenijne pod³o e. W Hellfire Nation Morone na to wskazuje, gdy na stronie Miêdzynarodowy Przegl¹d Polityczny

5 Naród o duszy Koœcio³a cytuje studenta-radyka³a, jednego z Chicago Seven, Toma Haydena, który w po³owie lat 70-tych stwierdzi³: Zatrzymaliœmy wojnê, obaliliœmy dwóch prezydentów, zintegrowaliœmy Po³udnie rasowo i prze³amaliœmy inne bariery wynikaj¹ce z dyskryminacji. Wiêc jak to mo liwe, e tyle osi¹gnêliœmy, a nadal mamy tak ma³o?. No w³aœnie jak e wa ne sukcesy! Tymczasem królestwo nie zst¹pi³o. St¹d poczucie pustego zwyciêstwa. Przypomina siê w tym kontekœcie tak e pustka zwyciêstwa w Zimnej Wojnie. Zwi¹zek Sowiecki upad³ i nowopowsta³e pañstwa zaczê³y siê przeœcigaæ we wdra aniu systemów na mod³ê amerykañsk¹ i co? Gdzie koniec historii? Kiedy œwit królestwa? Charakterystyczne jest to, e owo rozczarowanie po amerykañsku nie przeradza siê w rozgoryczenie, lecz raczej w niespokojne poszukiwanie mo liwoœci podjêcia nastêpnej próby nastêpnej New Frontier, tzn. misji ad inexplorata i contra hostes. Tak jak przysta³o potomkom przymierza i otwartej krainy (the covenant and the frontier). Milenaryzm ma równie wiele innych obliczy. Profesor Lippy pisze, Czasem milenaryzm wywiera wp³yw w sposób jawny; czasem w sposób bezwiedny. Jak gdyby istnia³o z³o e milenijne w samoœwiadomoœci tych, którzy kszta³towali i kszta³tuj¹ nasze ycie w Ameryce. Tak, pamiêtamy, gdy cztery lata temu to z³o e ujawni³o siê wokó³ pocz¹tku nowego millennium. Niby chodzi³o o przestawienie zegarów komputerowych, ale wprost paranoicznego lêku Amerykanów w tamtym czasie nie da siê tym wyt³umaczyæ. Inne oblicze amerykañskiego milenaryzmu to filmy, które Hollywood nieustannie nam podaje o tematyce Armagedon. Ciekawe, e Profesor Lippy dostrzega tu przeniesienie na ekran sporu miêdzy premilenarystami (którzy wierz¹, e Jezus wróci przed millennium) a postmilenarystami (którzy wierz¹, e millennium pokoju i szczêœcia nast¹pi zanim Jezus wróci) w zestawieniu filmów Star Wars z jednej strony z filmami Star Trek z drugiej. Coœ w tym jest... Hellfire Nation dobrze opisuje jak przymierze i milenaryzm ³¹cz¹ siê w swoisty mesjanizm w USA. Krytyczny wobec niego, Profesor Morone kilkakrotnie oddaje g³os wybitnemu teologowi amerykañskiemu, Reinholdowi Niebuhrowi, który s³usznie potêpi³ ba³wochwalstwo zawarte w mesjanizmie tak wielu swoich rodaków w czasie Zimnej Wojny. Jednak g³os Niebuhra to g³os wo³aj¹cego na pustyni, g³os mo e nawet profetyczny ale ignorowany niemal ca³kowicie. W tej materii Morone s³usznie podkreœla wa n¹ rolê wybitnie amerykañskiego gatunku kazania, jakim jest jeremiada. Otó od 17-ego wieku amerykañscy przywódcy niczym prorocy Starego Testamentu wyg³aszaj¹ ludowi przymierza jeremiady: e lud powsta³ w przymierzu z Bogiem (czy te wokó³ wznios³ych idea³ów, w wersji œwieckiej), e obecne zagro enia s¹ wynikiem odwrócenia od przymierza, lecz jeœli lud na nowo siê nawróci na wiarê ojców i za³o ycieli wspólnoty to znowu dost¹pi ³aski Bo ej. I rzeczywiœcie do dzisiaj w Ameryce rozbrzmiewa jeremiada, czy to w orêdziu wielebnego Kinga I Have A Dream, czy w pierwszym orêdziu inauguracyjnym Prezydenta Clintona czy te w skandalizuj¹cej wypowiedzi 233

6 pastorów Jerry ego Falwella i Pata Robertsona po jedenastym wrzeœnia, gdy obci¹ yli tych, którzy dopuszczaj¹ aborcjê odpowiedzialnoœci¹ za ataki terrorystyczne. God will not be mocked zagrzmia³ Falwell co znaczy cz³owiek nie naigrawa siê z Boga bezkarnie. Moim zdaniem najlepsz¹, najbardziej inspiruj¹c¹ jeremiadê wyg³osi³ w roku 1863 Prezydent Lincoln w Gettysburgu, w stanie Pensylwania, na miejscu najkrwawszej bitwy naszej historii. Jest to krótkie orêdzie i skoro œp. Jan Karski tak po mistrzowsku je prze³o y³ na jêzyk polski, pozwolê sobie je podaæ w pe³ni: Osiemdziesi¹t siedem lat temu ojcowie nasi dali ycie na tym kontynencie nowemu narodowi, poczêtemu w Wolnoœci i oddanemu idei, e wszyscy ludzie s¹ stworzeni, jako sobie równi. Toczymy obecnie wielk¹ wojnê domow¹, by ustaliæ czy naród ten, czyli te jakikolwiek naród, tak poczêty i tej e idei oddany, mo e siê ostaæ. Spotykamy siê na wielkim pobojowisku tej wojny. Przyszliœmy tu, a eby poœwiêciæ jego cz¹stkê na miejsce wiecznego spoczynku tych, którzy tutaj oddali swe ycia, by naród ten móg³ yæ. W³aœciw¹ i s³uszn¹ jest rzecz¹, i to czynimy. Ale szerzej rzecz pojmuj¹c, my nie mo emy ofiarowywaæ, my nie mo emy uœwiêcaæ, my nie mo emy uczciæ tego miejsca. Dzielni mê owie, ywi i zmarli, którzy tutaj walczyli, tak je uœwiêcili, i my ani dodaæ ani uj¹æ z tej œwiêtoœci nie jesteœmy w stanie. Œwiat niewiele zauwa y, ani nie na d³ugo spamiêta, co tutaj mówimy, ale tego, czego oni tutaj dokonali, nigdy nie bêdzie móg³ zapomnieæ. Nam ywym nale y raczej poœwiêciæ siê tutaj niedokoñczonemu dzie³u, które ci, tutaj walcz¹cy, tak godnie a dot¹d doprowadzili. Nam nale y raczej poœwiêciæ siê tutaj wielkiemu zadaniu, jakie stanê³o przed nami aby przej¹æ od tych godnych czci poleg³ych zwiêkszon¹ ofiarnoœæ dla sprawy, której oni oddali siê bez reszty aby zobowi¹zaæ siê tutaj uroczyœcie, i ci zmarli nie polegli na darmo aby naród ten z pomoc¹ Bo ¹ odrodzi³ siê do wolnoœci aby rz¹d z ludu, przez lud i dla ludu nie zgin¹³ z tej ziemi. * * * Recenzje Ograniczaj¹c siê tylko do odzewu polityki na grzech w historii Ameryki, Morone pomija ca³e ogromne obszary oddzia³ywania religii na forum publiczne w Ameryce. I wydaje siê, e robi tak z powodu Ÿle pojmowanej istoty wiary religijnej 5. Otó religia to nie tylko lista spraw, których nie wolno. To nie tylko walka z grzechem. To przecie te uznawanie i pielêgnowanie duchowoœci. To te okazywanie mi³oœci bliÿniemu swojemu. Ignoruj¹c albo nie uznaj¹c tego, Morone traci z oczu szereg bardzo znacz¹cych aspektów ycia publicznego w Ameryce. Jeden z nich to walka przeciw materializmowi. Najg³oœniejszy front tej walki to zaciêty spór miêdzy kreacjonistami a darwinistami toczony z nies³abn¹c¹ determinacj¹ do dziœ o szkolnictwo publiczne 6. Trzeba zaznaczyæ, e ma³pi proces z roku 1925 by³ tylko pocz¹tkiem i e dzisiaj kreacjonizm musi byæ co najmniej 234 Miêdzynarodowy Przegl¹d Polityczny

7 Naród o duszy Koœcio³a uwzglêdniony w kuratoriach szkolnych w USA na wszystkich poziomach. Antydarwinizm nie schodzi na d³ugo z wokand stanowych i federalnych s¹dów i najnowsza mutacja kreacjonizmu design theory, która wed³ug zwolenników mo e empirycznie udowodniæ inteligentne zaprojektowanie zw³aszcza organizmów biologicznych cieszy siê co prawda ma³¹, ale rosn¹c¹ popularnoœci¹ wœród biologów uniwersyteckich. Stanowi¹c drobn¹ mniejszoœæ w innych krajach, w USA co druga osoba to kreacjonista. Tymczasem odzew polityki na grzech nie t³umaczy nam w ogóle zjawiska kreacjonizmu w USA. Drugi aspekt ominiêty w Hellfire Nation to gdzie indziej niespotykany zasiêg wolontariatu w USA. A e koœcio³y i stowarzyszenia religijne maj¹ niezwykle wa ny udzia³ w wolontariacie i szerzej, w ca³ym przekroju prac spo³ecznych i charytatywnych nie trzeba argumentowaæ. Niemniej tego typu zaanga owanie wierz¹cych w ycie publiczne i polityczne nie zosta³o odpowiednio uchwycone w Hellfire Nation. Przeciwnie: Morone sugeruje, e owo zaanga owanie znane w j. angielskim jako Social Gospel przesta³o odgrywaæ znacz¹co rolê w Ameryce ju kilka dekad temu. Rzeczywiœcie, ³atwo mo na zaszufladkowaæ program tzw. Prawicy Chrzeœcijañskiej jako g³os przeciw. Przeciw gejom, przeciw aborcji, przeciw pornografii, przeciw hazardowi, alkoholowi itd. A przecie nie wszyscy wierz¹cy to Prawica choæ i te zachêca ona i wrêcz wysy³a swoich do przeró nych organizacji typu Social Gospel. Zreszt¹ partnerstwo rz¹du federalnego z organizacjami spo³ecznymi o profilu religijnym, to jedna z wa niejszych innowacji administracji ewangelicznego George a W. Busha. Nawiasem mówi¹c, Profesor Morone tak e pomin¹³ Mormonizm, sagê zrodzon¹ wprost z milenaryzmu i jedyn¹ podtrzymywan¹ wyznaniow¹ próbê zbudowania królestwa po purytanach. Hellfire Nation zawiera tylko dwie lakoniczne wzmianki o mormonach co nieuniknione, o wielo eñstwie (s. 2 i 262). Jednak przy ca³ym skupieniu Profesora Morone a na moralistycznym odró nieniu nas od onych, historia mormonów powinna by³a zwróciæ jego uwagê. Przecie jedyne wojny religijne w historii Ameryki wypowiedziano w³aœnie mormonom. I choæ nie sposób przywo³aæ wa niejszego amerykañskiego milenarystê czy po prostu barwniejsz¹ postaæ religijn¹ ni Josepha Smitha, mormoñskiego proroka, nie wychynie on w ogóle z kart Hellfire Nation. W indeksie znajduje siê natomiast niejaki Rodney Gypsy Smith (???) ale nie Joseph Smith. Pewnie najwiêksz¹ zas³ug¹ Hellfire Nation jest klarowne przedstawienie procesu, w jakim oburzenie moralne (uzasadnione czy te urojone) mo e doprowadziæ do rozwoju a nawet stworzenia nowych instytucji pañstwowych. Morone robi to bardzo ciekawie byæ mo e zw³aszcza w sprawie FBI, którego powstanie w Hellfire Nation opisuje jako reakcjê tradycyjnej Ameryki, Ameryki farm, na masowe migracje m³odzie y do miast. Plotki, a w œlad za nimi ulotki, zaczê³y wtedy kr¹ yæ wœród wiejskiej ludnoœci, e z³oczyñcy zwabiali córki farmerów pos³uguj¹c siê oszustwem do domów publicznych, gdzie je wiêziono i zaprzêga- 235

8 Recenzje no do niewolnictwa seksualnego. Prezydent Taft za ¹da³, a eby rz¹d federalny przeciwstawi³ siê handlowi bia³ymi niewolnicami i zadanie to przypad³o maleñkiemu biuru za³o onemu w Szybko przybywa³o mu obowi¹zków, ros³a jego w³adza i nied³ugo potem zosta³o ono przemianowane na Federal Bureau of Investigation. Dalej Morone t³umaczy w jaki sposób FBI wzmocni³o siê w latach 50-tych, zw³aszcza w erze McCarthy ego, dziêki powszechnemu lêkowi przed z³em komunizmu. Choæ Morone przyznaje, e lêk przed Zwi¹zkiem Sowieckim (an implacable enemy nieprzejednanym wrogiem, s. 395) by³ uzasadniony, równoczeœnie jednak Hellfire Nation daje do zrozumienia, e Ameryka raz po raz wymyœla swoje demony. Id¹c tym œladem, pod koniec Hellfire Nation Morone ostrzega, e obecnie coœ podobnego siê dzieje w organizowaniu Department of Homeland Security. Na pewno wielu przekona tym argumentem, ale mnie znowu brakuje jakiejkolwiek komparatystyki. Jak powstawa³y s³u by specjalne w innych krajach? Jak inne pañstwa (Korea Po³udniowa, Indonezja, Izrael, RFN) zorganizowa³y siê, by przeciwstawiæ siê terroryzmowi? Wracaj¹c do mormonów, to mo e Profesor Morone znalaz³by bardziej jednoznaczny przyk³ad ekspansji rz¹du federalnego i pañstwa policyjnego jako odzew polityki na grzech w stanie Utah w drugiej po³owie 19-ego wieku. Otó w gwa³townej reakcji przeciwko mormonom mamy do czynienia z oburzeniem moralnym, które zmusi³o Kongres do przeg³osowania serii ustaw (m.in. zakazuj¹cych poligamii), oraz z przesy³aniem najpierw wojsk do Utah (w roku 1857) i potem szeryfów federalnych (Federal Marshals) z zadaniem przeczesania pustyni w celu aresztowania niemoralnych mê ów i ojców. Owa walka z grzechem okreœli³a te jak e wa n¹ ówczeœnie kwestiê przyjêcia zachodnich terytoriów amerykañskich jako stany. Mojemu stanowi Idaho uda³o siê w roku 1890 zapewniæ sobie statehood po tym jak sejmik terytorialny w 1885 r. sam zakaza³ wielo eñstwa. Mimo moich licznych zastrze eñ, muszê podkreœliæ, e Hellfire Nation znakomicie charakteryzuje dziedzictwo purytanizmu w Ameryce. Morone bardzo przekonuj¹co odnajduje w nim zarówno wspólnotowoœciowy impuls zwi¹zany z Social Gospel jak i moralizatorski impuls, który surowo s¹dzi jednostkê. Hellfire Nation dowodzi nam, i oba te rywalizuj¹ce ze sob¹ paradygmaty powsta³y z purytanizmu. Natomiast Morone gubi inne napiêcie powsta³e z purytanizmu: napiêcie miêdzy pojmowaniem Ameryki jako eksperyment (patrz: Lincoln w Gettysburgu) a pojmowaniem Ameryki jako przeznaczenie (patrz: administracja Busha). Mo na te zarzuciæ Hellfire Nation, e traci z oczu Oœwiecenie, ponoæ tak istotne dla myœlenia ojców-za³o ycieli w czasie Rewolucji. Jednak nawet nasz najwybitniejszy przedstawiciel Oœwiecenia Thomas Jefferson pozwoli³ sobie stwierdziæ, I tremble for my country when I reflect that God is just Dr ê na myœl o mym kraju, wiedz¹c, i Bóg sprawiedliwym jest. 236 Miêdzynarodowy Przegl¹d Polityczny

9 Jak e s³usznie, e ostatnie s³owa Hellfire Nation to: we remain Puritans all pozostajemy purytanami my wszyscy. * Znany bon mot G. K. Chestertona o Stanach Zjednoczonych. Przypisy: Naród o duszy Koœcio³a Philip Earl Steele 1. Byæ mo e znamiennym przyk³adem z ostatnich lat jest u ycie s³owa >crusade< przez Prezydenta Busha po atakach terrorystycznych. Trzeba podkreœliæ, e >crusade< ma o wiele szerszy zakres semantyczny ni np. polskie s³owo >krucjata<. Nieraz s¹ to wszak lingwistyczne false friends, czyli fa³szywi przyjaciele. Amerykanie bowiem mówi¹ >crusade< o przeró nych akcjach, kampaniach m.in. ochrony parków narodowych, planowania rodziny, zaszczepiania dzieci przeciw chorobom, walki przeciw narkotykom, popularyzacji jazzu itp., itd. Nazywamy crusaders takie ró ne postacie, jak Billy Graham, Carl Bernstein i Batman ( the caped crusader ) i wcale nie z ujemn¹ konotacj¹ np. zwrotu b³êdnego rycerza. 2. Patrz mój tekst, Oblicza Ameryki: religia spo³eczeñstwo polityka, cz. 1, Przegl¹d Powszechny nr 941, styczeñ 2000 r. oraz cz. 2 w nr. 942, luty 2000 r. NajzwiêŸlej chodzi o to, e protestantyzm sk³ada siê z dwóch g³ównych nurtów. Jeden obejmuje zbory, które powsta³y w czasie Reformacji (tj. luteranie, prezbiterianie, anglikanie, itd.); drugi nurt obejmuje baptystów, adwentystów, itd., czyli te zbory, które podkreœlaj¹ m.in. potrzebê powtórnego narodzenia doros³ej osoby, nieomylnoœæ Pisma Œwiêtego (co czêsto równa siê z literalizmem), popieraj¹ dzia³alnoœæ misyjn¹. Stanowi¹ strategiczne centrum [amerykañskiego] protestantyzmu (Fowler i in., 1999 r) 3. Mo e jeszcze bardziej wymowny przyk³ad stanowi przes³uchanie w Senacie w roku 1981 Jamesa Watta, ewangelicznego mianowanego przez Reagana na ministra Department of the Interior odpowiedzialnego za pañstwowe ziemie i zasoby naturalne, narodowe parki, ³owiectwo itp. Otó Watt stwierdzi³ wtedy, e rz¹d federalny powinien przeznaczyæ niektóre pañstwowe ziemie na prywatne inwestycje. Zapytany, czy taka polityka nie pozbawi³aby przysz³ych pokoleñ mo liwoœci korzystania z tych ziem, Watt odpowiedzia³, e proroctwa zawarte w Apokalipsie œw. Jana tak szybko siê spe³niaj¹, e nie ma potrzeby, by zagospodarowywaæ te ziemie pod k¹tem ewentualnych przysz³ych pokoleñ (Ted G. Jelen w: A Wall of Separation?, 1998 r). Nominacja zosta³a zatwierdzona (sic!). 4. Zob. Millennialism and Adventism, w: Encyclopedia of the American Religious Experience, T. II. red. Charles H. Lippy, Peter W. Williams, 1988 r. 5. Typowy jest ustêp na s. 8, gdzie mo na czytaæ b³êdne, moim zdaniem, zrównanie chrzeœcijañskiej wiary z moralnoœci¹: But what leaps out [from study into colonial America], loudest and clearest, is the search for eternal salvation through Christ s grace. Morality mattered most in early America. It still matters enormously today. Ale to, co uderza najmocniej [gdy siê bada kolonialny okres historii Ameryki], jest poszukiwanie wiecznego zbawienia poprzez ³askê Chrystusa. To moralnoœæ by³a rzecz¹ najwa niejsz¹ we wczesnej Ameryce. I moralnoœæ pozostaje wa na ogromnie wa na do dziœ. 6. Patrz mój tekst, Ksiêga Rodzaju versus Darwin, Przegl¹d Powszechny nr 947/ 948, lipiec-sierpieñ 2000 r. 237

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne

Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej. Media lokalne Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej Media lokalne w przeciwdziałaniu dyskryminacji rasowej i etnicznej

Bardziej szczegółowo

Chorzy w parafii W ka d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca odwiedzamy w naszej parafii ludzi chorych, cierpi¹cych, podesz³ego wieku z pos³uga kap³añsk¹. Jako kap³ani doskonale wiemy, e ci ludzie czekaj¹ na ksiêdza,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Wkrakowskiej gazecie Czas, ale tak e

Wkrakowskiej gazecie Czas, ale tak e W numerze m.in.: Apel do Akcji Katolickiej l Eseldowskie straszenie JOW-ami l Zaproszenie do Warszawy l BIULETYN INFORMACYJNY Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okrêgów Wyborczych Nr 10 Marzec 2002 r. POSE

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

naukowy warsztat to, co wielu Polaków domyœla³o siê miêdzy nutami propagandy sukcesu UW, AWS i SLD. Reformy

naukowy warsztat to, co wielu Polaków domyœla³o siê miêdzy nutami propagandy sukcesu UW, AWS i SLD. Reformy WSPOLNOTA NUMER 2 (19) Luty 2001 Gazeta Polskiej Wspólnoty Narodowej GAZETA BEZP ATNA WSZYSTKO DLA POLSKI! ISSN 1508-3012 Z NASZEJ trybuny... Echa Wielkiego przekrêtu Przekupni pos³owie dopuœcili siê kolejnej

Bardziej szczegółowo

Na fali przemian zapocz¹tkowanych okr¹g³ym sto³em dosz³o do pojawienia

Na fali przemian zapocz¹tkowanych okr¹g³ym sto³em dosz³o do pojawienia Cezary TROSIAK Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Uwarunkowania i perspektywy dyskusji na temat narodu œl¹skiego Na fali przemian zapocz¹tkowanych okr¹g³ym sto³em dosz³o do pojawienia siê w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji?

Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji? Natalia Okoñ Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji? Nie istnieje ogólna teoria skandalu artystycznego, chocia mo emy próbowaæ okreœliæ cechy, jakie powinno spe³niaæ dzie³o sztuki, aby skandal

Bardziej szczegółowo

CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA. I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY * * * ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO

CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA. I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY * * * ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA I POMOCE DO NABO NYCH ROZMYŒLAÑ dla DOMOWNIKÓW WIARY ZBIÓR TEKSTÓW PISMA ŒWIÊTEGO ZAOPATRZONYCH W KOMENTARZE ZACZERPNIÊTE ZE STRA NICY I Z TERA NIEJSZEJ PRAWDY NA KA DY DZIEÑ

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Disputatio. Re imy TOM VIII

Disputatio. Re imy TOM VIII Disputatio Re imy TOM VIII GDAÑSK 2009 ISSN 1898-3707 Redaktor Naczelny: Jakub H. Szlachetko jakubszlachetko@gmail.com Rada Recenzentów: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean dr Przemys³aw Kieroñczyk

Bardziej szczegółowo

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³

Bardziej szczegółowo

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje Marcin BRYLCZAK Poznañ Szko³a demokracji m³odzie w œwiecie spo³eczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie? Demokratyczna legitymacja. W poszukiwaniu elektoratu Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego

Bardziej szczegółowo

Bo onarodzeniowe przes³anie

Bo onarodzeniowe przes³anie Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

Bardziej szczegółowo