INFORMACJA NR 5/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NR 5/2008"

Transkrypt

1 INFORMACJA NR 5/2008 SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO ZA OKRES OD DO R. 32. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2008 roku. Łączna kwota brutto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w I kwartale br. wyniosła ,50 zł i została udzielona 3 podmiotom w formie refundacji poniesionych wydatków z tytułu dofinansowania projektów inwestycyjnych na działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR. 2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 86/08 do nru 92/ Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji imprez promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie: - Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs, który odbędzie się w Toruniu w dniach czerwca br., z udziałem znanych artystów polskiej sceny muzycznej oraz twórców zagranicznych, - Ogólnopolski Przegląd Twórczości Filmowej Pola i inni w Lipnie w dniach r. 2. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 32/371/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 32/372/08 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stanowiącą załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. 3. Nr 32/373/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania pt. Analiza instytucjonalna beneficjentów RPO pod kątem przygotowania do wdrażania i realizacji projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

2 2 4. Nr 32/374/08 - przyjęto harmonogram konkursów na lata dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 32/375/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszczął konkurs otwarty na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO i Działania 8.2. Działania informacyjne i promocyjne, Osi priorytetowej 8 Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz zatwierdził tryb składania wniosków. 6. Nr 32/376/08 - zatwierdzono treść ogłoszenia o naborze wniosków oraz tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Ocena i wybór projektów będą przeprowadzane zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r., zmienionej uchwałą nr 32/372/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 32/377/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - p. Stefana Madeńskiego, zamieszkałego Poledno 2, Bukowiec. 8. Nr 32/378/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe,,MODRZEW, ul. Wierzbińskiego 50a, Inowrocław, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. 9. Nr 32/379/08 - zmieniono załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/282/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie dofinansowania w roku 2008 robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 10. Nr 32/380/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2008 zadania pod nazwą Przebudowa nawierzchni placu manewrowego w obiektach Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku. 11. Nr 32/381/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 12. Nr 32/382/08 - przyznano 79 stypendiów dla studentów w wysokości 380 złotych miesięcznie dla każdego studenta przez okres 4 miesięcy, tj. od marca do czerwca 2008 r. roku akademickiego 2007/2008.

3 3 13. Nr 32/383/08 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I kwartał 2008 r. 14. Nr 32/384/08 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 3/36/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok Nr 32/385/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 maja 2008 r. 16. Nr 32/386/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji i sprzętu niezbędnego dla zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. w Toruniu. 33. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 93/08 do nru 95/ Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 96/08 - pozytywnie zaopiniowano wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2008 w dniu 15 maja br. w Tucholi 2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa - Druk Nr 85/08 - w sprawie udzielenia gminie SKRWILNO pomocy finansowej - Druk Nr 86/08 - w sprawie udzielenia gminie ROGOWO pomocy finansowej - Druk Nr 87/08 - w sprawie udzielenia gminie BARUCHOWO pomocy finansowej - Druk Nr 88/08 - w sprawie udzielenia gminie KONECK pomocy finansowej

4 4 - Druk Nr 89/08 - w sprawie udzielenia miastu i gminie MROCZA pomocy finansowej - Druk Nr 90/08 - w sprawie udzielenia gminie BONIEWO pomocy finansowej - Druk Nr 91/08 - w sprawie udzielenia gminie KSIĄŻKI pomocy finansowej - Druk Nr 92/08 - w sprawie udzielenia gminie ŚWIECIE NAD OSĄ pomocy finansowej - Druk Nr 93/08 - w sprawie udzielenia gminie TOPÓLKA pomocy finansowej - Druk Nr 94/08 - w sprawie udzielenia gminie BYTOŃ pomocy finansowej - Druk Nr 95/08 - w sprawie udzielenia gminie SOŚNO pomocy finansowej - Druk Nr 96/08 - w sprawie udzielenia gminie ZBÓJNO pomocy finansowej - Druk Nr 97/08 - w sprawie udzielenia gminie ŚWIEDZIEBNIA pomocy finansowej - Druk Nr 98/08 - w sprawie udzielenia gminie ŚWIEKATOWO pomocy finansowej - Druk Nr 99/08 - w sprawie udzielenia gminie KOWAL pomocy finansowej - Druk Nr 100/08 - w sprawie udzielenia gminie LIPNO pomocy finansowej - Druk Nr 101/08 - w sprawie udzielenia miastu i gminie KAMIEŃ KRAJEŃ- SKI pomocy finansowej - Druk Nr 102/08 - w sprawie udzielenia miastu i gminie DOBRZYŃ nad WISŁĄ pomocy finansowej - Druk Nr 103/08 - w sprawie udzielenia gminie RACIĄŻEK pomocy finansowej - Druk Nr 104/08 - w sprawie udzielenia gminie RACIĄŻEK pomocy finansowej - Druk Nr 105/08 - w sprawie udzielenia gminie BRZOZIE pomocy finansowej - Druk Nr 106/08 - w sprawie udzielenia gminie GOSTYCYN pomocy finansowej

5 5 - Druk Nr 107/08 - w sprawie udzielenia gminie CHROSTKOWO pomocy finansowej - Druk Nr 108/08 - w sprawie udzielenia gminie CZERNIKOWO pomocy finansowej - Druk Nr 109/08 - w sprawie udzielenia gminie SKĘPE pomocy finansowej - Druk Nr 110/08 - w sprawie udzielenia gminie OSIEK pomocy finansowej 3. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 33/387/08 - uchylono uchwałę Nr 24/280/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie Trasy Przemysłowej Aktywizującej Tereny Inwestycyjne w mieście Brodnicy. 2. Nr 33/388/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Tłuchowo o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr C Koziróg Leśny - Wyczałkowo od km do km o długości 2,254 mb, gmina Tłuchowo. 3. Nr 33/389/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Bora-Komorowskiego i ulicy Gieryna w Bydgoszczy. 4. Nr 33/390/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Osielsko o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Jana Pawła II w Osielsku. 5. Nr 33/391/08 - pozytywnie zaopiniowano Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Książki w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz stwierdza się zgodność Projektu z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa. 6. Nr 33/392//08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ( Uszczegółowienie RPO ). 7. Nr 33/393/08 - wprowadzono zmiany w uchwale nr 10/101/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia projektów: kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań oraz Metodologii oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

6 6 8. Nr 33/394/08 - przyjęto System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/395/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/109/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/396/08 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej. 11. Nr 33/397/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 12. Nr 33/398/08 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13 na wykonanie w roku 2008 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 13. Nr 33/399/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin - Inowrocław - Włocławek - A-1, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/400/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/401/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

7 7 16. Nr 33/402/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/403/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło - Szubin, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/404/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa zapoznał się z informacją o realizacji zadań Samorządu Województwa w roku 2007 na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w 2007 roku. Łącznie przyznane środki finansowe na 2007 rok wyniosły zł, które przeznaczono na: - dofinansowanie robót budowlanych dot. obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zł, - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej zł. 2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 97/08 do nru 101/ Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa - Druk Nr 111/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz - Druk Nr 112/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz - Druk Nr 113/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gniewkowo

8 8 - Druk Nr 114/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń - Druk Nr 115/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń - Druk Nr 116/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń - Druk Nr 117/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń - Druk Nr 118/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Koronowo - Druk Nr 119/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Koronowo - Druk Nr 120/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Kruszwica - Druk Nr 121/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Kruszwica - Druk Nr 122/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielgie - Druk Nr 123/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rojewo - Druk Nr 124/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowo - Druk Nr 125/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubianka - Druk Nr 126/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie - Druk Nr 127/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Mogilno - Druk Nr 128/08 - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Druk Nr 129/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Włocławek - Druk Nr 130/08 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz ogłoszeń zamiaru likwidacji Filii nr 19.

9 9 - Druk Nr 131/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Strzelno - Druk Nr 132/08 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok Druk Nr 133/08 - w sprawie określenia zakresu i formy informowania o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2008 roku oraz wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi - Druk Nr 134/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowniki - Druk Nr 135/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz - Druk Nr 136/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełmża - Druk Nr 137/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Grudziądz - Druk Nr 138/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu - Druk Nr 139/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Janikowo - Druk Nr 140/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kowalewo - Druk Nr 141/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Książki - Druk Nr 142/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Nieszawa - Druk Nr 143/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sicienko - Druk Nr 144/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń - Druk Nr 145/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek - Druk Nr 146/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żnin 3. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 34/412/08 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

10 10 2. Nr 34/405/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wybrano tryb zamówienia z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową. 3. Nr 34/406/08 - zmieniono uchwałę Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2008 uszczegółowioną uchwałą Nr 3/35/08 Zarządu Województwa z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok. 4. Nr 34/407/08 - z okazji wojewódzkich obchodów święta Dnia Bibliotekarza i Bibliotek przyznano nagrody finansowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom szczególnie zasłużonym dla upowszechniania czytelnictwa, edukacji artystycznej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 5. Nr 34/408/08 - ustalono plan rzeczowo-finansowy zadań rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok Nr 34/409/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 12/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu. Na konkurs wpłynęło 80 ofert, z tego 20 uznano za niespełniające wymogów formalnych Przyznano dotacje 60 wnioskodawcom na realizację zadań w kwocie łącznej na łączną kwotę zł. 7. Nr 34/410/08 - Zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Utraciła moc Uchwałą Nr 10/27/99 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 8. Nr 34/411/08 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Utraciły moc uchwały: Nr 63/820/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Nr 25/290/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 9. Nr 34/412/08 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

11 35. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji działań edukacji rówieśniczej" i innych skierowanych do: - młodzieży i rodzin pod hasłem Promocja postaw wolnych od uzależnień jako źródło szczęścia dziecka", - młodzieży, pod hasłem Bieg dla Janka Muzykanta promocją zdrowego stylu życia". 2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 102/08 do nru 103/ Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Brodnicy, które odbędzie się 14 czerwca 2008 roku. 2. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 35/413/08 - zmieniono uchwałę nr 12/108/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2008 roku 2. Nr 35/414/08 - dokonano zmian w załączniku do uchwały nr 17/197/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego. 3. Nr 35/415/08 - zmieniono uchwałę Nr 7/61/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału nieruchomości i sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ulicy Przedzamcze Nr 35/416/08 - do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę numer 26/5 o powierzchni 0,0343 ha położonej w Toruniu przy ulicy Przedzamcze Ustalono cenę nieruchomości. 5. Nr 35/417/08 - postanowiono odstąpić od odwołania darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Grodzkiej 14-16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 111 o pow. 0,1418 ha, obręb 108, darowanej Gminie Miasta Bydgoszcz. 6. Nr 35/418/08 - zaakceptowano zaproponowaną przez dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu wysokość opłat w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu w roku akademickim 2008/2009 za jeden semestr.

12 12 7. Nr 35/419/08 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. 8. Nr 35/420/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2008 zadania pod nazwą II Etap budowy szpitala realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu. 9. Nr 35/421/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 24/546/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą II Etap budowy szpitala do 2009 roku realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu. 10. Nr 35/422/08 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego z powodu wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Nr 35/423/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie i doposażenie biur w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wybrano tryb zapytania o cenę do postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisje przetargową. 12. Nr 35/424/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 13. Nr 35/425/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania i sprzętu niezbędnego dla zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową. 14. Nr 35/426/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na zlecenie wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 15. Nr 35/427/08 - zmieniono załącznik do Uchwały nr 26/295/08 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok Nr 35/428/08 - upoważniono Pana Wacława Filara zatrudnionego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na stanowisku Dyrektora Departamentu Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego, do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim - Etap I oraz sprawozdań z jego realizacji kierowanych do instytucji pośredniczącej.

13 Nr 35/429/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaopiniował pozytywnie projekt planu aglomeracji Czernikowo. 18. Nr 35/430/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w dniu 14 maja 2008 r. 36. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 104/08 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Zarząd Województwa podjął decyzję o włączeniu się Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu Poczta - dziecięce Graffiti Idea Dziecięcego Graffiti" powstała z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, ich rodzicach i opiekunach. Dzięki akcji dzieci będą mogły przesyłać prośby dotyczące ich marzeń, uzależnionych od różnych urzędów. Poczta dostępna będzie również dla rodziców, opiekunów oraz organizacji, które zechcą przekazać w ten sposób informacje na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły czy na placach zabaw. Skrzynki pocztowe Poczty - Dziecięce Graffiti" będą usytuowane w holu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz we wszystkich jego delegaturach. 2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa - Druk Nr 138/08 - projekt autopoprawki Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu 3. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 36/431/08 - ustalono listę odmian gatunków roślin uprawnych do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w 2008 r. w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Wykonanie doświadczeń powierzono Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jako koordynatorowi PDO w województwie. Wyniki doświadczeń Stacja upowszechni zainteresowanym w Województwie Kujawsko-Pomorskim w publikacji Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w kujawsko-pomorskim - Zboża, Rzepak, Groch, Łubin, Burak, Ziemniak-2007". 2. Nr 36/432/08 - w ramach ogłoszonego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2008 roku dla spółek wodnych wpłynęło 100 wniosków. Stwierdzono, że 1 wniosek nie spełnił wymogów formalnych i nie podlegał rozpatrywaniu.

14 14 W ramach ogłoszonego naboru wniosków 11 spółek wodnych złożyło więcej niż jeden wniosek i z uwagi na ograniczoną ilość środków przyznano im dotację tylko na jeden wniosek priorytetowy. Po rozpatrzeniu wniosków spełniających wymogi formalne, łącznie przyznano dotacje w kwocie zł dla 87 spółek wodnych na realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2008 roku. 3. Nr 36/433/08 - obciążono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32/2 o pow. 1,2308 ha, oraz udział do 1/6 części nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 32/8 i 32/10 o łącznej powierzchni 0,4840 ha, ograniczonym prawem rzeczowym nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, ustanowionym na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. 4. Nr 36/434/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą Zakup samochodu" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. 5. Nr 36/435/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/96/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2008 pod nazwą Zakup samochodu terenowego w ramach zadania Bezpieczna dolina - Praca i środowisko 2008 r." realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. 6. Nr 36/436/08 - wprowadzono zmiany w uchwale nr 33/398/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13 na wykonanie w roku 2008 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 7. Nr 36/437/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 14/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w województwie kujawsko-pomorskim. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 czerwca 2008 r. 8. Nr 36/438/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup kserokopiarki zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową. 9. Nr 36/439/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pt. Analiza instytucjonalna beneficjentów RPO pod kątem przygotowania do wdrażania i realizacji projektów kluczowych w ramach Regionalnego Pro-

15 15 gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 10. Nr 36/440/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 15/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu. Przyznano dotacje 5 organizacjom na realizację 5 zadań w kwocie łącznej zł. KALENDARIUM Najważniejsze wydarzenia Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Marszałek pełni funkcję przewodniczącego kolegium. Podczas spotkania przyjęto apel o jak najszybsze zakończenie prac nad ustawą metropolitalną i umieszczenie w niej zapisów dotyczących aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Kolegium B-TOM to ciało powstałe w celu promowania idei Dwumiasta oraz lobbingu na rzecz umieszczenia naszej metropolii w zapisach przygotowywanej obecnie przez rząd ustawy metropolitalnej. Oprócz Marszałka Całbeckiego zasiadają w nim prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, prezydent Torunia Michał Zaleski, starosta bydgoski Kazimierz Krasowski i starosta toruński Mirosław Graczyk Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkali się w Bydgoszczy z Naczelnikiem IPN Krystyną Trepczyńską. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy IPN i Urzędu Marszałkowskiego w celu wydania przewodnika po miejscach pamięci ( ) Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystości pożegnania dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braill a Zenona Imbierowskiego. Pożegnanie odbyło się w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Flagi, które odbyły się w Tucholi. Organizatorami przedsięwzięcia były Tucholski Ośrodek Kultury i Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. Dzień Flagi obchodziliśmy już po raz piąty. W regionie uroczystości ku czci polskiej flagi państwowej odbyły się w Bydgoszczy i w Tucholi Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Toruniu i Bydgoszczy. Po raz pierwszy obchody święta w naszym regionie miały charakter wojewódzki. Samorządowe władze województwa oraz obu miast zaprosiły mieszkańców regionu do udziału w trzeciomajowych spotkaniach na bydgoskim Starym Rynku i toruńskim Rynku Staromiejskim. W bydgoskiej części obchodów udział wzięli również Wicemarszałkowie Województwa Edward Hartwich i Maciej Eckardt.

16 Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Mogilnie Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka w Rzadkwinie (powiat mogileński, gmina Strzelno) Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Portu Lotniczego w Bydgoszczy Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem Skoniecznym. Tematem rozmów była rozbudowa infrastruktury sportowej Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z Burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem Skoniecznym. Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy samorządu Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu zespołu ds. przeglądu przepisów prawnych dotyczących gospodarki rybackiej. W spotkaniu udział wzięli również prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Mirosław Purzycki, przewodnicząca Konwentu Starostów Marzena Kempińska, prof. Ryszard Bartel z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz przedstawiciel Zakładu Ryb Wędrownych z Gdańska Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji, podczas której podpisał razem z Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim porozumienie w sprawie współpracy promocyjnej w ramach Biura Informacyjnego Województwa w Brukseli. Od 15 maja reprezentant miasta będzie pracował w brukselskim przedstawicielstwie regionu. Konferencja odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Podpisane porozumienie stanowi, że przedstawiciel samorządu Torunia, do którego obowiązków będzie należało promowanie miasta w unijnych instytucjach, przez najbliższe miesiące będzie korzystał z pomieszczeń i sprzętu Biura Informacyjnego Województwa, a także kontaktów wypracowanych przez jego personel. Jeśli realizacja porozumienia spełni oczekiwania stron, istnieje możliwość jego przedłużenia na trzy lata Marszałek Województwa Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim sekretarza Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu ks. Giuseppe Scotti. Po spotkaniu watykański gość, w towarzystwie gospodarza województwa i biskupa Andrzeja Suskiego, odbył spacer po toruńskiej Starówce. Z papieskim urzędnikiem spotkali się również Wicemarszałkowie Edward Hartwich i Maciej Eckardt oraz Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz. Ksiądz prałat Scotti przyjechał do Polski w związku z odbywającą się 7 maja w Bydgoszczy konferencją Etyka w mediach w dobie globalizacji, wyzwania i zagrożenia. Podczas spotkań rozmawiano między innymi o zrównoważonym rozwoju naszego województwa oraz o współpracy samorządu województwa z innymi samorządami i władzą państwową.

17 Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z dyrektorem IPN Mirosławem Golonem, z którym rozmawiał o możliwości współpracy IPN i Urzędu Marszałkowskiego w celu wydania przewodnika po miejscach pamięci ( ). Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w Koncercie marszałkowskim, który odbył się w Dworze Artusa w ramach XV Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA. Samorząd województwa wsparł organizację festiwalu PROBALTICA sumą 110 tysięcy złotych Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczyli w poświęconej mediom międzynarodowej konferencji Etyka w mediach w dobie globalizacji, wyzwania i zagrożenia. Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym bydgoskiej Opery Nova. Jednym z prelegentów był ks. Giuseppe Scotti, sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Współorganizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek Wojewódzkich Spotkanie odbyło się w Koronowie, które jest gospodarzem tegorocznych dożynek Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu Stacji Kalibrowania Mlekometrów w Krajowej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Bydgoszczy Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w toruńskich obchodach 63. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W upamiętnieniu tego wydarzenia w Kujawsko-Pomorskiem wzięli udział kombatanci, kompania honorowa Wojska Polskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wicemarszałek Hartwich złożył kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych i pomordowanych Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystości podsumowującej konkurs Sposób na sukces. Gala odbyła się w Pałacu Belweder w Warszawie. I nagrodę w kategorii zespołowej przyznano firmie Nord Torrente Fish Sp. z o.o. z Dąbrowy Chełmińskiej za uruchomienie zakładu przetwórstwa łososia z przeznaczeniem na eksport Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii podpisania umów z pięcioma beneficjentami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To pierwsze umowy finansowe, dotyczące projektów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość odbyła się w Kobylnikach koło Kruszwicy. Gospodarzami spotkania byli Marszałek Piotr Całbecki i Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, która podjęła uczestników uroczystości w Zagrodzie Słowiańskiej w Łojewie Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w obchodach Dnia Europy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Gościem specjalnym uroczystości był członek Komisji Unii Europejskiej Mikołaj Karłowski. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

18 18 chowawczy im. gen. Stanisława Maczka został zaproszony przez Komisję Europejską do udziału w tegorocznych obchodach Dnia Europy Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym gospodarki wodnej na terenach południowych województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu udział wzięli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - główny Geolog Kraju Henryk Jacek Jezierski, prezes KZGW prof. Andrzej Sadurski, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Dariusz Kurzawa oraz przedstawiciele Kopalni Konin. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym spotkaniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, zorganizowanym z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia oficjalnej rejestracji tej organizacji Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w polskiej prapremierze sztuki Howarda Bretona In Extremis. Historia Abelarda i Heloizy w reżyserii Iwony Kempy. Sztuka została wystawiona w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w 50. spotkaniu Bydgoskiego Fanklubu Star Wars, zorganizowanym w ramach wielkiej majówki w Grabowcu. Gościem specjalnym był Garald Home - jeden z aktorów filmów Star Wars Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w Inowrocławskiej Wystawie Gospodarczej. To już dwunasta edycja Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej. Jej celem jest coroczna prezentacja osiągnięć gospodarczych firm, zakładów produkcyjnych i usługowych działających w Inowrocławiu i regionie kujawskim. Wystawa odbyła się w Hali Widowiskowo - Sportowej w Inowrocławiu Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym zakończeniu XV Bydgoskiego Festiwalu Operowego w Bydgoszczy. Ostatnim spektaklem bydgoskiego festiwalu była "Dama pikowa" Piotra Czajkowskiego, wystawiona przez Sanktpetersburską Operę Kameralną w inscenizacji, która była nominowana do najwyższej rosyjskiej nagrody teatralnej "Złota maska" w 2000 roku Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w targach turystyczno-ogrodniczych Lato na wsi w Minikowie. Imprezę zorganizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu z okazji włączenia do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów we Frydrychowie (gmina Kowalewo Pomorskie), należących do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Tereny zostały włączone do strefy w marcu tego roku.

19 Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w konkursie wiedzy o Kociewiu Mój Region - moją Małą Ojczyzną, który odbył się w Szkole Podstawowej im. dra F. Ceynowy w Przysiersku Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w odbywającym się w Międzyzdrojach w Zachodniopomorskiem dwudniowym posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Tematem wiodącym spotkania gospodarzy szesnastu polskich regionów były perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z przedstawicielem oddziału miejskiego PTTK Henrykiem Miłoszewskim. Rozmowy dotyczyły współpracy PTTK i Urzędu Marszałkowskiego Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z dyrektorem Caritas Diecezji Toruńskiej ks. Danielem Adamowiczem. Tematem rozmowy była pomoc potrzebującym z całej Polski, głównie zaś z terenu Diecezji Toruńskiej. Do spotkania doszło w siedzibie Caritas w Przysieku Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w uroczystym podpisaniu umów w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Toruniu Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystości jubileuszowej z okazji 30-lecia Ogrodu Fauny Polskiej w Myślęcinku oraz 50-lecia Sekcji Ogrodów Zoologicznych Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Obchody jubileuszu odbyły się w Hotelu Pałac w Myślęcinku Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie. Targi CEPIF to wydarzenie poświęcone szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości, które w ciągu czterech lat stało się trzecim najważniejszym wydarzeniem dla regionalnej branży, po Expo Real w Monachium i MIPIM w Cannes Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywieniowego oraz rozwój obszarów wiejskich Konferencja odbyła się w oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w Wojewódzkich obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Tucholi. W trakcie uroczystości Wicemarszałek Hartwich wręczył nagrody 16 bibliotekarzom z naszego regionu Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystej Inauguracji XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Bydgoszczy. Organizatorem Kongresu jest Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Inauguracja zjazdu odbyła się w Centrum Konferencyjnym Opery Nova w Bydgoszczy.

20 Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w II Międzynarodowej Wystawie Wszystko dla Lotnictwa. Wystawę zaprezentowano na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w ceremonii poświęcenia i otwarcia nowego budynku szkoły oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku (Gm. Włocławek) Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w III Kongresie Obywatelskim - ogólnopolskiej debacie na temat wyzwań, przed którymi stoi współczesna Polska. Hasło tegorocznego kongresu to: Jaka modernizacja Polski?. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Aleksander Wolszczan, wiceminister kultury Tomasz Merta i reżyser Michał Zadara. Kongres odbył się w Politechnice Warszawskiej Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w pikniku, zorganizowanym w ramach akcji Służba Obywatelska. Podczas pikniku młodzież miała okazję podyskutować z przedstawicielami władz województwa kujawsko-pomorskiego o ich roli w życiu społecznym i politycznym lokalnej społeczności Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył w uroczystych obchodach 610-lecia Mogilna Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka Uroczystości odbyły się we Włocławku. Sporządzono, 18 maja 2008 roku

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU. Miasta Ogółem 3 465 647 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / / 06 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25.05.2006 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2005 ROKU Podstawa prawna - art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik skanalizowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2014 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca zamieszkania Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9

Bardziej szczegółowo

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku

Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Protokół ustaleń Nr 56/2005 z posiedzenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniach 7 i 8 listopada 2005 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego otworzył posiedzenie Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista rankingowa projektów złożonych w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca Tytuł

Bardziej szczegółowo

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji

4 Gmina Lipno Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata Gmina Boniewo Przygotowanie Programu Rewitalizacji Lista wniosków o przyznanie dotacji złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 gm. Lipno 0,0 2,8

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.

Podstawa prawna - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. OGÓŁEM w złotych 8 795, I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 760,85 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 760,85 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Wyniki sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) i sprawdzianu w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński ina Część pierwsza Ogółem Język polski Matematyka Aleksandrów Kujawski M 143

Bardziej szczegółowo

Gm M Kijewo Królewskie

Gm M Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza o

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2012 roku w gminach województwa kujawsko- -pomorskiego (wyniki z zakresu języka polskiego zestaw standardowy) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH

Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH Wojewódzki Program Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH WOJEWÓDZKI PROGRAM PN. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU OSÓB NAJUBOŻSZYCH

Bardziej szczegółowo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo

Stanin Przedział punktowy Opis dydaktyczny wyniku. bardzo Procentowy rozkład wyników uczniów ze sprawdzianu w 2004 r. w gminach w znormalizowanej skali staninowej województwo kujawsko-pomorskie (zestaw standardowy) Powiat bydgoski brodnicki aleksandrowski Stanin

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ

KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S K O P O M O R S K I E G O N A 2 0 1 4 R O K BYDGOSZCZ KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO HARMONOGRAM S Z K O L EŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ W O J E W Ó D Z T W A K U J A W S

Bardziej szczegółowo

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski

Przyznana kwota dotacji. Lp. Wnioskodawca Powiat Tytuł projektu. Gmina Aleksandrów Kujawski Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe)

Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy standardowe) Powiat aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko- -dobrzyński Gmina Typ gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO III KADENCJA ROK 2009. zmieniona przez, uchylona przez 1/1/09 06.01.2009

UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO III KADENCJA ROK 2009. zmieniona przez, uchylona przez 1/1/09 06.01.2009 UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO III KADENCJA ROK 2009 uchwała Nr w sprawie zmienia, uchyla, zmieniona przez, uchylona przez 1/1/09 06.01.2009 udzielenia pełnomocnictwa (dla Piotra Kryn)

Bardziej szczegółowo

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie

Gm 60 55 15 60 57 17 M 189 63 15 189 65 16 Kijewo Królewskie Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński Gmina Język polski Część humanistyczna Historia i wiedza

Bardziej szczegółowo

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103

3. Gmina Miasta Toruń Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku ,00 zł 103 Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Lp. Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor WPS KPUW w Bydgoszczy Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci projekt dotyczy pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Lp. OŚRODEK Adres Numer telefonu Adres e-mail. Powiat aleksandrowski 1 2 3 4 5 6 7 Aleksandrów Kujawski Słowackiego 12 Powiat aleksandrowski 87-700 Aleksandrów Kujawski 54 282-61-48 mopsalk@poczta.onet.pl Ciechocinek Kopernika 14 87-720 Ciechocinek 54 416-10-17 mops@inetia.pl

Bardziej szczegółowo

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009

Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Patronaty Honorowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - listopad 2009 Lp Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator 1. 1.11.2009 rozpoczęcie, zakończenie 15.12.2009 2. 4-5.11.2009 Toruń, Hotel Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO III KADENCJA ROK zmieniona przez, uchylona przez 1/1/

UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO III KADENCJA ROK zmieniona przez, uchylona przez 1/1/ UCHWAŁY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO III KADENCJA ROK 2010 uchwała Nr w sprawie zmienia, uchyla, zmieniona przez, uchylona przez 1/1/10 05.01.2010 nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy)

Populacja zdających sprawdziany w latach w gminach województwa kujawsko-pomorskiego. (zestaw standardowy) Populacja zdających sprawdziany w latach 2004-2008 w gminach województwa kujawsko-pomorego (zestaw standardowy) Powiat aleksandrow brodnicki bydgo chełmiń golubskodobrzyń grudziądzki inowroc ław Jednostka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do. z dnia r PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do. z dnia r PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2016 ROK -projekt- Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. z dnia 4.02.2016r PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2016 ROK I. ZGROMADZENIE: - 4.02.2016r. Ciechocin II. RADA - marzec

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/733/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. w złotych 76 7 098,8 I WOJEWÓDZTWA RAZEM 9 9,88 Pomorskie Działania na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 9 9,88 II MIASTA NA PRAWACH POWIATU RAZEM 9 77 69,79

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016

Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2016 (w materiale wykorzystano dane do roku 2015 pochodzące z zasobów statystyki publicznej - Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego)

Bardziej szczegółowo

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych. przeprowadzonych w latach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego O K E Gdańsk Zestawienia wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych w latach 2003-2007 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Gdańsk, wrzesień 2007 roku Zestawienia wyników sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2a/2014

INFORMACJA NR 2a/2014 INFORMACJA NR 2a/2014 SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA OKRES OD 13.02.2014 R. DO 21.02.2014 R. 6. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 19.02.2014 R. * ) 1. 1. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55

OGÓŁEM. 1 Pomorskie Razem ,55 Załącznik nr do Uchwały Nr 0/99/7 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia.05.07 r. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 06 ROKU L.p. Jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 3 542 508,66 zł. 3 542 508,66 zł. 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 110 278,98 zł

01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 3 542 508,66 zł. 3 542 508,66 zł. 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 110 278,98 zł 5.2. Nabycie nieruchomości a) Zakup nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 8, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 84 o pow. 0,0836 ha zabudowanej budynkiem Pałacem Dąmbskich o pow. użytkowej

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim

System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego w Toruniu Departament Środowiska System gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie kujawsko-pomorskim Październik 2015 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

GUS, - GUS, - GUS)

GUS, - GUS, - GUS) Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. UCHWAŁA NR XXXI/396/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2017 ROK

PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr. z dnia.. PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA 2017 ROK I. ZGROMADZENIE: - 26.01.2017r. Świedziebnia II. RADA - marzec Wielgie - maj Golub-

Bardziej szczegółowo

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych

Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia. Wiejski obszar funkcjonalny wymagający wsparcia procesów rozwojowych Miejski obszar funkcjonalny ośrodków wojewódzkich - Bydgoszczy i Torunia Załącznik do uchwały Nr 30/1135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 50/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 20 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała

Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała. Uchwała INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: kancelaria@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 20.01.2017 r. data publikacji: 2017-03-03 11:42:05

Bardziej szczegółowo

46/III/3.1/2010. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej

46/III/3.1/2010. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce przy ul. Toruńskiej Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Lp. Nr wniosku Data wpływu 46/III/3.1/2010 Powiat Wnioskodawca Tytuł Kwota całkowita Dotacja EFRR 1 04-003/10 21.10.2010 M.Toruń Województwo Kujawsko- Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2017

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2017 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Nabór i ocena wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2017 Raciążek, 22 września 2016 r. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu

Wykaz uniwersytetów trzeciego wieku w województwie kujawsko-pomorskim. LP. Adres Numer telefonu 1 Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. J.K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz 52 341-91-00 2 Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy.

Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPOWKP 124/II/2.3/2014, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 8/253/15 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r.

Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Pomoc społeczna planowanie i realizacja wydatków 2014r. Założenia do wysokości dotacji prezentowanych w projekcie budżetu na 2015r. Opracowanie: Dorota Hass Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1a/2008

INFORMACJA NR 1a/2008 INFORMACJA NR 1a/2008 SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZA OKRES OD 17.01.2008 DO 27.01.2008 R. 4. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 17.01.2007 R. 1. 1. Pozytywnie zaopiniowano

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r.

Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028. UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 3 października 2012 r. Poz. 2028 UCHWAŁA Nr XXVI/435/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015

Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (w materiale wykorzystano dane do roku 2014 z systemów: Banku Danych Lokalnych - GUS, Systemu Strateg - GUS, Dziedzinowych Baz Wiedzy - GUS)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r.

P LAN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY. BYDGOSZCZ 2013 r. KUJAWSKO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO P LAN S ZKOLENIA OBRONNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA 2013 ROK BYDGOSZCZ 2013 r. CZĘŚĆ I - Opisowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Uchwały podjęte przez Zarząd 24.10.2014 r. 2014-11-20 08:42:44.132433+01 Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/162/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 Komisji Rewizyjnej na rok 2016 1. Opiniowanie materiałów na Sesje Rady Miejskiej, odpowiadających merytorycznej działalności Komisji. 2. Opiniowanie wniosków Burmistrza w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów Załącznik do uchwały Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. Konkurs nr

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej STATUT Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia gmin założonego dnia 15 marca 1995 roku przez następujących członków- założycieli-gminy:

Bardziej szczegółowo

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci.

1. Zespoły ratownictwa medycznego - liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary działania, dysponenci. II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Współpracy Gminy Trzcinica z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007

Roczny Program Współpracy Gminy Trzcinica z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007 UCHWAŁA NR V/26/07 Z DNIA 19 STYCZNIA 2007 RADY GMINY TRZCINICA w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy TRZCINICA z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007" Na podstawie art. 5 ust. 3

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017

PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 PLAN POSIEDZEŃ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA ROK 2017 Załącznik do uchwały nr XXVI/393/16 Sejmiku Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku Termin Temat posiedzenia Materiał przygotowuje Komisja opiniująca

Bardziej szczegółowo

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym. Całkowita wartość projektu w PLN

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym. Całkowita wartość projektu w PLN Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym L.p. Nazwa Wnioskodawcy Numer wniosku Tytuł projektu Całkowita wartość projektu w PLN Koszty kwalifikowalne w PLN Dotacja EFRR

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Mój region w Europie RPO w Kujawsko-Pomorskiem 14 grudnia 2009 r. Opera Nova, Bydgoszcz Tryb konkursowy Do dnia 07 grudnia 2009 r. w ramach RPO ogłoszono 23 nabory wniosków w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK

Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK (Projekt) Załącznik: Uchwała nr... z dnia... PLAN PRACY STOWARZYSZENIA GMIN ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ NA VI KADĘCJĘ I 2015 ROK I. ZGROMADZENIE: - 29.01.2015r. Wielgie - 2016 Ciechocin -

Bardziej szczegółowo

4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Zarządu Województwa

4. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Zarządu Województwa Załącznik nr 2 do uchwały Nr 10/309/15 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r. Procedura powoływania i kryteria wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ (zobowiązaniach) jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2011 w kontekście możliwości finansowania polityki rozwoju oraz prognozowane

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku

Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku Protokół Nr 15/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 8 maja 2012 roku 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Jerzy Sobczuk Wicestarosta Zamojski 3. Pan Krzysztof Rusztyn Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok.

PROTOKÓŁ nr 1/14. Komisja dokonała w dniu 16.01.2014 r. kontroli finansowej i statutowej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za 2013 rok. PROTOKÓŁ nr 1/14 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą z przeprowadzonej kontroli Rady i Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej za rok 2013 sporządzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych. Lp. Nr wniosku Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu 1 0012/16 Gmina Bartniczka 2 Gmina Barcin 0010/17 Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów. Konkurs

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów:

UZASADNIENIE. Warunkiem wprowadzenia zadania inwestycyjnego do Katalogu jest przygotowanie przez wnioskodawcę następujących dokumentów: UZASADNIENIE Katalog Potrzeb Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2015(stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) jest dokumentem, który powstał w wyniku prowadzonych od 2008 r. licznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR 30/1135/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie określenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim i ich granic Na podstawie art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r.

Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego. Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Energia wiatru a ochrona wartości kulturowych i przyrodniczych na przykładzie województwa kujawsko pomorskiego Górzno 9-10 grudnia 2010 r. Zawartość opracowania 1. Wprowadzenie 2. Założenia metodyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych.

Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych. Projekty, które spełniły kryteria w yboru projektów i uzyskały w ymaganą liczbę punktów i kw alifikują się do dofinansow ania. Koszty Całkowita wartość kwalifikowalne w projektu w PLN PLN Lp. Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Włocławek. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Kolbego. Papowo GMINA PAPOWO Biskupie - gmina BISKUPIE wiejska.

Gmina Miasto Włocławek. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Maksymiliana Kolbego. Papowo GMINA PAPOWO Biskupie - gmina BISKUPIE wiejska. Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Lista projektów złożonych w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/59/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Projekt Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 26 września 2016 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. 1. Otwarcie XXVI

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna realizowanych zadań:

Podstawa prawna realizowanych zadań: Podstawa prawna realizowanych zadań: Ustawa z dn.27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Uchwała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 8a/2007

INFORMACJA NR 8a/2007 INFORMACJA NR 8a/2007 SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO ZA OKRES OD 18.10.2007 DO 28.10.2007 R. 69. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 18.10.2007 R. 1. 1. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2005 ROK DOCHODY PORÓWNANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2004-2005 2005 250 200 W 2005 ROKU DOCHODY OGÓŁEM WYNIOSŁY 391,1 mln zł, tj.: o

Bardziej szczegółowo

Informacja z pracy Prezydenta Miasta za okres od 4 kwietnia do 8 maja 2013 roku

Informacja z pracy Prezydenta Miasta za okres od 4 kwietnia do 8 maja 2013 roku Informacja z pracy Prezydenta Miasta za okres od 4 kwietnia do 8 maja 2013 roku Raport z budowy DTŚ -wg informacji Inżynierów Kontraktów Odcinek G1 (od Zabrza do ul. Kujawskiej) Trwają prace przy wszystkich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 11/12 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 31 stycznia 2012r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Sprawozdanie merytoryczne Fundacji YouHaveIt za rok 2015 Dane: Fundacja YouHaveIt z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Browarna 6, 87-100 Toruń; wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 2/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2017 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. ZAŁOŻENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo