INFORMACJA NR 5/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NR 5/2008"

Transkrypt

1 INFORMACJA NR 5/2008 SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO ZA OKRES OD DO R. 32. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa przyjął informację o udzielonej pomocy publicznej za I kwartał 2008 roku. Łączna kwota brutto udzielonej pomocy publicznej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w I kwartale br. wyniosła ,50 zł i została udzielona 3 podmiotom w formie refundacji poniesionych wydatków z tytułu dofinansowania projektów inwestycyjnych na działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR. 2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 86/08 do nru 92/ Zarząd Województwa podjął decyzję o współorganizacji imprez promujących Województwo Kujawsko-Pomorskie: - Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs, który odbędzie się w Toruniu w dniach czerwca br., z udziałem znanych artystów polskiej sceny muzycznej oraz twórców zagranicznych, - Ogólnopolski Przegląd Twórczości Filmowej Pola i inni w Lipnie w dniach r. 2. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 32/371/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 27/306/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 32/372/08 - zmieniono Instrukcję Wykonawczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata stanowiącą załącznik do uchwały nr 14/138/2008 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r. 3. Nr 32/373/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badania pt. Analiza instytucjonalna beneficjentów RPO pod kątem przygotowania do wdrażania i realizacji projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

2 2 4. Nr 32/374/08 - przyjęto harmonogram konkursów na lata dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 32/375/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wszczął konkurs otwarty na nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO i Działania 8.2. Działania informacyjne i promocyjne, Osi priorytetowej 8 Pomoc techniczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz zatwierdził tryb składania wniosków. 6. Nr 32/376/08 - zatwierdzono treść ogłoszenia o naborze wniosków oraz tryb składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Oś Priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Ocena i wybór projektów będą przeprowadzane zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej przyjętej uchwałą Nr 14/138/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008r., zmienionej uchwałą nr 32/372/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 32/377/08 - dokonano oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej przez uprawnionego do rybactwa - p. Stefana Madeńskiego, zamieszkałego Poledno 2, Bukowiec. 8. Nr 32/378/08 - wydano opinię o ośrodku pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe,,MODRZEW, ul. Wierzbińskiego 50a, Inowrocław, ubiegającym się o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. 9. Nr 32/379/08 - zmieniono załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/282/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie dofinansowania w roku 2008 robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. 10. Nr 32/380/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2008 zadania pod nazwą Przebudowa nawierzchni placu manewrowego w obiektach Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku. 11. Nr 32/381/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 12. Nr 32/382/08 - przyznano 79 stypendiów dla studentów w wysokości 380 złotych miesięcznie dla każdego studenta przez okres 4 miesięcy, tj. od marca do czerwca 2008 r. roku akademickiego 2007/2008.

3 3 13. Nr 32/383/08 - przyjęto i podano do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I kwartał 2008 r. 14. Nr 32/384/08 - wprowadzono zmiany w uchwale Nr 3/36/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok Nr 32/385/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Wacławowi Filarowi do udziału i wykonywania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego prawa głosu w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 5 maja 2008 r. 16. Nr 32/386/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji i sprzętu niezbędnego dla zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. w Toruniu. 33. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 93/08 do nru 95/ Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 96/08 - pozytywnie zaopiniowano wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie w sprawie udzielenia przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. 3. Zarząd Województwa podjął decyzję o organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2008 w dniu 15 maja br. w Tucholi 2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa - Druk Nr 85/08 - w sprawie udzielenia gminie SKRWILNO pomocy finansowej - Druk Nr 86/08 - w sprawie udzielenia gminie ROGOWO pomocy finansowej - Druk Nr 87/08 - w sprawie udzielenia gminie BARUCHOWO pomocy finansowej - Druk Nr 88/08 - w sprawie udzielenia gminie KONECK pomocy finansowej

4 4 - Druk Nr 89/08 - w sprawie udzielenia miastu i gminie MROCZA pomocy finansowej - Druk Nr 90/08 - w sprawie udzielenia gminie BONIEWO pomocy finansowej - Druk Nr 91/08 - w sprawie udzielenia gminie KSIĄŻKI pomocy finansowej - Druk Nr 92/08 - w sprawie udzielenia gminie ŚWIECIE NAD OSĄ pomocy finansowej - Druk Nr 93/08 - w sprawie udzielenia gminie TOPÓLKA pomocy finansowej - Druk Nr 94/08 - w sprawie udzielenia gminie BYTOŃ pomocy finansowej - Druk Nr 95/08 - w sprawie udzielenia gminie SOŚNO pomocy finansowej - Druk Nr 96/08 - w sprawie udzielenia gminie ZBÓJNO pomocy finansowej - Druk Nr 97/08 - w sprawie udzielenia gminie ŚWIEDZIEBNIA pomocy finansowej - Druk Nr 98/08 - w sprawie udzielenia gminie ŚWIEKATOWO pomocy finansowej - Druk Nr 99/08 - w sprawie udzielenia gminie KOWAL pomocy finansowej - Druk Nr 100/08 - w sprawie udzielenia gminie LIPNO pomocy finansowej - Druk Nr 101/08 - w sprawie udzielenia miastu i gminie KAMIEŃ KRAJEŃ- SKI pomocy finansowej - Druk Nr 102/08 - w sprawie udzielenia miastu i gminie DOBRZYŃ nad WISŁĄ pomocy finansowej - Druk Nr 103/08 - w sprawie udzielenia gminie RACIĄŻEK pomocy finansowej - Druk Nr 104/08 - w sprawie udzielenia gminie RACIĄŻEK pomocy finansowej - Druk Nr 105/08 - w sprawie udzielenia gminie BRZOZIE pomocy finansowej - Druk Nr 106/08 - w sprawie udzielenia gminie GOSTYCYN pomocy finansowej

5 5 - Druk Nr 107/08 - w sprawie udzielenia gminie CHROSTKOWO pomocy finansowej - Druk Nr 108/08 - w sprawie udzielenia gminie CZERNIKOWO pomocy finansowej - Druk Nr 109/08 - w sprawie udzielenia gminie SKĘPE pomocy finansowej - Druk Nr 110/08 - w sprawie udzielenia gminie OSIEK pomocy finansowej 3. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 33/387/08 - uchylono uchwałę Nr 24/280/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie Trasy Przemysłowej Aktywizującej Tereny Inwestycyjne w mieście Brodnicy. 2. Nr 33/388/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Tłuchowo o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr C Koziróg Leśny - Wyczałkowo od km do km o długości 2,254 mb, gmina Tłuchowo. 3. Nr 33/389/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Bora-Komorowskiego i ulicy Gieryna w Bydgoszczy. 4. Nr 33/390/08 - zaopiniowano pozytywnie wniosek Wójta Gminy Osielsko o ustalenie lokalizacji dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Jana Pawła II w Osielsku. 5. Nr 33/391/08 - pozytywnie zaopiniowano Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Książki w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz stwierdza się zgodność Projektu z obowiązującymi założeniami polityki energetycznej państwa. 6. Nr 33/392//08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 75/963/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ( Uszczegółowienie RPO ). 7. Nr 33/393/08 - wprowadzono zmiany w uchwale nr 10/101/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia projektów: kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań oraz Metodologii oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

6 6 8. Nr 33/394/08 - przyjęto System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/395/08 - zmieniono załącznik nr 1 do uchwały Nr 12/109/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/396/08 - przyjęto Wytyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej. 11. Nr 33/397/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru kserograficznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 12. Nr 33/398/08 - powołano komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13 na wykonanie w roku 2008 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 13. Nr 33/399/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek Żnin - Inowrocław - Włocławek - A-1, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/400/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/401/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

7 7 16. Nr 33/402/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/403/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 246 Nakło - Szubin, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Nr 33/404/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa zapoznał się z informacją o realizacji zadań Samorządu Województwa w roku 2007 na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w 2007 roku. Łącznie przyznane środki finansowe na 2007 rok wyniosły zł, które przeznaczono na: - dofinansowanie robót budowlanych dot. obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zł, - dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej zł. 2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 97/08 do nru 101/ Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa - Druk Nr 111/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz - Druk Nr 112/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz - Druk Nr 113/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Gniewkowo

8 8 - Druk Nr 114/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń - Druk Nr 115/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń - Druk Nr 116/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń - Druk Nr 117/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń - Druk Nr 118/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Koronowo - Druk Nr 119/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Koronowo - Druk Nr 120/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Kruszwica - Druk Nr 121/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Kruszwica - Druk Nr 122/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielgie - Druk Nr 123/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rojewo - Druk Nr 124/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowo - Druk Nr 125/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubianka - Druk Nr 126/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie - Druk Nr 127/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Mogilno - Druk Nr 128/08 - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Druk Nr 129/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Włocławek - Druk Nr 130/08 - w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz ogłoszeń zamiaru likwidacji Filii nr 19.

9 9 - Druk Nr 131/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Strzelno - Druk Nr 132/08 - w sprawie zmiany budżetu województwa na rok Druk Nr 133/08 - w sprawie określenia zakresu i formy informowania o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2008 roku oraz wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi - Druk Nr 134/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bobrowniki - Druk Nr 135/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz - Druk Nr 136/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełmża - Druk Nr 137/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Grudziądz - Druk Nr 138/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu - Druk Nr 139/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Janikowo - Druk Nr 140/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kowalewo - Druk Nr 141/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Książki - Druk Nr 142/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Nieszawa - Druk Nr 143/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sicienko - Druk Nr 144/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń - Druk Nr 145/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek - Druk Nr 146/08 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Żnin 3. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 34/412/08 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

10 10 2. Nr 34/405/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zlecenie wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wybrano tryb zamówienia z wolnej ręki oraz powołano komisję przetargową. 3. Nr 34/406/08 - zmieniono uchwałę Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2008 uszczegółowioną uchwałą Nr 3/35/08 Zarządu Województwa z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok. 4. Nr 34/407/08 - z okazji wojewódzkich obchodów święta Dnia Bibliotekarza i Bibliotek przyznano nagrody finansowe Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom szczególnie zasłużonym dla upowszechniania czytelnictwa, edukacji artystycznej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim. 5. Nr 34/408/08 - ustalono plan rzeczowo-finansowy zadań rekultywacyjnych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok Nr 34/409/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 12/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu. Na konkurs wpłynęło 80 ofert, z tego 20 uznano za niespełniające wymogów formalnych Przyznano dotacje 60 wnioskodawcom na realizację zadań w kwocie łącznej na łączną kwotę zł. 7. Nr 34/410/08 - Zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Utraciła moc Uchwałą Nr 10/27/99 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 8. Nr 34/411/08 - uchwalono Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Utraciły moc uchwały: Nr 63/820/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Nr 25/290/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 9. Nr 34/412/08 - powołano komisję konkursową do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2008 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

11 35. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa podjął decyzję o realizacji działań edukacji rówieśniczej" i innych skierowanych do: - młodzieży i rodzin pod hasłem Promocja postaw wolnych od uzależnień jako źródło szczęścia dziecka", - młodzieży, pod hasłem Bieg dla Janka Muzykanta promocją zdrowego stylu życia". 2. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego od nru 102/08 do nru 103/ Zarząd Województwa podjął decyzję o promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Festiwalu Nauki i Sztuki w Brodnicy, które odbędzie się 14 czerwca 2008 roku. 2. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 35/413/08 - zmieniono uchwałę nr 12/108/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2008 roku 2. Nr 35/414/08 - dokonano zmian w załączniku do uchwały nr 17/197/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie kultury w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego. 3. Nr 35/415/08 - zmieniono uchwałę Nr 7/61/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału nieruchomości i sprzedaży w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ulicy Przedzamcze Nr 35/416/08 - do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę numer 26/5 o powierzchni 0,0343 ha położonej w Toruniu przy ulicy Przedzamcze Ustalono cenę nieruchomości. 5. Nr 35/417/08 - postanowiono odstąpić od odwołania darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Grodzkiej 14-16, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 111 o pow. 0,1418 ha, obręb 108, darowanej Gminie Miasta Bydgoszcz. 6. Nr 35/418/08 - zaakceptowano zaproponowaną przez dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu wysokość opłat w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu w roku akademickim 2008/2009 za jeden semestr.

12 12 7. Nr 35/419/08 - ogłoszono konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy. 8. Nr 35/420/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2008 zadania pod nazwą II Etap budowy szpitala realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu. 9. Nr 35/421/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 24/546/06 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego pod nazwą II Etap budowy szpitala do 2009 roku realizowanego przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu. 10. Nr 35/422/08 - unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego z powodu wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Nr 35/423/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie i doposażenie biur w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wybrano tryb zapytania o cenę do postępowania, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisje przetargową. 12. Nr 35/424/08 - zatwierdzono protokół Komisji przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 13. Nr 35/425/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup oprogramowania i sprzętu niezbędnego dla zwiększenia wydajności sieci teleinformatycznej obsługiwanej przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową. 14. Nr 35/426/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki na zlecenie wdrażania Działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 15. Nr 35/427/08 - zmieniono załącznik do Uchwały nr 26/295/08 z dnia 8 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok Nr 35/428/08 - upoważniono Pana Wacława Filara zatrudnionego w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu na stanowisku Dyrektora Departamentu Zdrowia, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego, do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Telemedycyna w regionie kujawsko-pomorskim - Etap I oraz sprawozdań z jego realizacji kierowanych do instytucji pośredniczącej.

13 Nr 35/429/08 - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaopiniował pozytywnie projekt planu aglomeracji Czernikowo. 18. Nr 35/430/08 - udzielono pełnomocnictwa Panu Edwardowi Hartwichowi do udziału i wykonywania w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego prawa głosu w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w dniu 14 maja 2008 r. 36. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA R Zarząd Województwa przyjął postanowienie nr 104/08 w zakresie zgodności z zadaniami samorządu województwa realizującymi cele publiczne uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 2. Zarząd Województwa podjął decyzję o włączeniu się Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu Poczta - dziecięce Graffiti Idea Dziecięcego Graffiti" powstała z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, ich rodzicach i opiekunach. Dzięki akcji dzieci będą mogły przesyłać prośby dotyczące ich marzeń, uzależnionych od różnych urzędów. Poczta dostępna będzie również dla rodziców, opiekunów oraz organizacji, które zechcą przekazać w ten sposób informacje na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły czy na placach zabaw. Skrzynki pocztowe Poczty - Dziecięce Graffiti" będą usytuowane w holu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz we wszystkich jego delegaturach. 2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa - Druk Nr 138/08 - projekt autopoprawki Zarządu Województwa do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Inowrocławiu 3. Uchwały Zarządu Województwa 1. Nr 36/431/08 - ustalono listę odmian gatunków roślin uprawnych do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w 2008 r. w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Wykonanie doświadczeń powierzono Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, jako koordynatorowi PDO w województwie. Wyniki doświadczeń Stacja upowszechni zainteresowanym w Województwie Kujawsko-Pomorskim w publikacji Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w kujawsko-pomorskim - Zboża, Rzepak, Groch, Łubin, Burak, Ziemniak-2007". 2. Nr 36/432/08 - w ramach ogłoszonego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2008 roku dla spółek wodnych wpłynęło 100 wniosków. Stwierdzono, że 1 wniosek nie spełnił wymogów formalnych i nie podlegał rozpatrywaniu.

14 14 W ramach ogłoszonego naboru wniosków 11 spółek wodnych złożyło więcej niż jeden wniosek i z uwagi na ograniczoną ilość środków przyznano im dotację tylko na jeden wniosek priorytetowy. Po rozpatrzeniu wniosków spełniających wymogi formalne, łącznie przyznano dotacje w kwocie zł dla 87 spółek wodnych na realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2008 roku. 3. Nr 36/433/08 - obciążono nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32/2 o pow. 1,2308 ha, oraz udział do 1/6 części nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 32/8 i 32/10 o łącznej powierzchni 0,4840 ha, ograniczonym prawem rzeczowym nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony, ustanowionym na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. 4. Nr 36/434/08 - zatwierdzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadania pod nazwą Zakup samochodu" realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. 5. Nr 36/435/08 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 10/96/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na rok 2008 pod nazwą Zakup samochodu terenowego w ramach zadania Bezpieczna dolina - Praca i środowisko 2008 r." realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. 6. Nr 36/436/08 - wprowadzono zmiany w uchwale nr 33/398/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13 na wykonanie w roku 2008 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 7. Nr 36/437/08 - ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 14/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego w województwie kujawsko-pomorskim. Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień 20 czerwca 2008 r. 8. Nr 36/438/08 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup kserokopiarki zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wybrano tryb przetargu nieograniczonego na postępowanie, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową. 9. Nr 36/439/08 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pt. Analiza instytucjonalna beneficjentów RPO pod kątem przygotowania do wdrażania i realizacji projektów kluczowych w ramach Regionalnego Pro-

15 15 gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 10. Nr 36/440/08 - rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 15/2008 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie sportu w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu. Przyznano dotacje 5 organizacjom na realizację 5 zadań w kwocie łącznej zł. KALENDARIUM Najważniejsze wydarzenia Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Marszałek pełni funkcję przewodniczącego kolegium. Podczas spotkania przyjęto apel o jak najszybsze zakończenie prac nad ustawą metropolitalną i umieszczenie w niej zapisów dotyczących aglomeracji bydgosko-toruńskiej. Kolegium B-TOM to ciało powstałe w celu promowania idei Dwumiasta oraz lobbingu na rzecz umieszczenia naszej metropolii w zapisach przygotowywanej obecnie przez rząd ustawy metropolitalnej. Oprócz Marszałka Całbeckiego zasiadają w nim prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, prezydent Torunia Michał Zaleski, starosta bydgoski Kazimierz Krasowski i starosta toruński Mirosław Graczyk Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkali się w Bydgoszczy z Naczelnikiem IPN Krystyną Trepczyńską. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy IPN i Urzędu Marszałkowskiego w celu wydania przewodnika po miejscach pamięci ( ) Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystości pożegnania dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braill a Zenona Imbierowskiego. Pożegnanie odbyło się w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Flagi, które odbyły się w Tucholi. Organizatorami przedsięwzięcia były Tucholski Ośrodek Kultury i Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. Dzień Flagi obchodziliśmy już po raz piąty. W regionie uroczystości ku czci polskiej flagi państwowej odbyły się w Bydgoszczy i w Tucholi Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Toruniu i Bydgoszczy. Po raz pierwszy obchody święta w naszym regionie miały charakter wojewódzki. Samorządowe władze województwa oraz obu miast zaprosiły mieszkańców regionu do udziału w trzeciomajowych spotkaniach na bydgoskim Starym Rynku i toruńskim Rynku Staromiejskim. W bydgoskiej części obchodów udział wzięli również Wicemarszałkowie Województwa Edward Hartwich i Maciej Eckardt.

16 Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Mogilnie Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka w Rzadkwinie (powiat mogileński, gmina Strzelno) Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Portu Lotniczego w Bydgoszczy Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem Skoniecznym. Tematem rozmów była rozbudowa infrastruktury sportowej Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki spotkał się z Burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem Skoniecznym. Na spotkaniu omawiano bieżące sprawy samorządu Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu zespołu ds. przeglądu przepisów prawnych dotyczących gospodarki rybackiej. W spotkaniu udział wzięli również prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu Mirosław Purzycki, przewodnicząca Konwentu Starostów Marzena Kempińska, prof. Ryszard Bartel z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz przedstawiciel Zakładu Ryb Wędrownych z Gdańska Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w konferencji, podczas której podpisał razem z Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim porozumienie w sprawie współpracy promocyjnej w ramach Biura Informacyjnego Województwa w Brukseli. Od 15 maja reprezentant miasta będzie pracował w brukselskim przedstawicielstwie regionu. Konferencja odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. Podpisane porozumienie stanowi, że przedstawiciel samorządu Torunia, do którego obowiązków będzie należało promowanie miasta w unijnych instytucjach, przez najbliższe miesiące będzie korzystał z pomieszczeń i sprzętu Biura Informacyjnego Województwa, a także kontaktów wypracowanych przez jego personel. Jeśli realizacja porozumienia spełni oczekiwania stron, istnieje możliwość jego przedłużenia na trzy lata Marszałek Województwa Piotr Całbecki gościł w Urzędzie Marszałkowskim sekretarza Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu ks. Giuseppe Scotti. Po spotkaniu watykański gość, w towarzystwie gospodarza województwa i biskupa Andrzeja Suskiego, odbył spacer po toruńskiej Starówce. Z papieskim urzędnikiem spotkali się również Wicemarszałkowie Edward Hartwich i Maciej Eckardt oraz Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz. Ksiądz prałat Scotti przyjechał do Polski w związku z odbywającą się 7 maja w Bydgoszczy konferencją Etyka w mediach w dobie globalizacji, wyzwania i zagrożenia. Podczas spotkań rozmawiano między innymi o zrównoważonym rozwoju naszego województwa oraz o współpracy samorządu województwa z innymi samorządami i władzą państwową.

17 Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z dyrektorem IPN Mirosławem Golonem, z którym rozmawiał o możliwości współpracy IPN i Urzędu Marszałkowskiego w celu wydania przewodnika po miejscach pamięci ( ). Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w Koncercie marszałkowskim, który odbył się w Dworze Artusa w ramach XV Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA. Samorząd województwa wsparł organizację festiwalu PROBALTICA sumą 110 tysięcy złotych Marszałek Województwa Piotr Całbecki oraz Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczyli w poświęconej mediom międzynarodowej konferencji Etyka w mediach w dobie globalizacji, wyzwania i zagrożenia. Konferencja odbyła się w Centrum Kongresowym bydgoskiej Opery Nova. Jednym z prelegentów był ks. Giuseppe Scotti, sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Współorganizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Dożynek Wojewódzkich Spotkanie odbyło się w Koronowie, które jest gospodarzem tegorocznych dożynek Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w otwarciu Stacji Kalibrowania Mlekometrów w Krajowej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Bydgoszczy Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w toruńskich obchodach 63. rocznicy zakończenia II wojny światowej. W upamiętnieniu tego wydarzenia w Kujawsko-Pomorskiem wzięli udział kombatanci, kompania honorowa Wojska Polskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wicemarszałek Hartwich złożył kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych i pomordowanych Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w uroczystości podsumowującej konkurs Sposób na sukces. Gala odbyła się w Pałacu Belweder w Warszawie. I nagrodę w kategorii zespołowej przyznano firmie Nord Torrente Fish Sp. z o.o. z Dąbrowy Chełmińskiej za uruchomienie zakładu przetwórstwa łososia z przeznaczeniem na eksport Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w ceremonii podpisania umów z pięcioma beneficjentami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To pierwsze umowy finansowe, dotyczące projektów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość odbyła się w Kobylnikach koło Kruszwicy. Gospodarzami spotkania byli Marszałek Piotr Całbecki i Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, która podjęła uczestników uroczystości w Zagrodzie Słowiańskiej w Łojewie Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w obchodach Dnia Europy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy. Gościem specjalnym uroczystości był członek Komisji Unii Europejskiej Mikołaj Karłowski. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

18 18 chowawczy im. gen. Stanisława Maczka został zaproszony przez Komisję Europejską do udziału w tegorocznych obchodach Dnia Europy Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w spotkaniu dotyczącym gospodarki wodnej na terenach południowych województwa kujawsko-pomorskiego. W spotkaniu udział wzięli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - główny Geolog Kraju Henryk Jacek Jezierski, prezes KZGW prof. Andrzej Sadurski, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Arkadiusz Błochowiak, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski, Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Dariusz Kurzawa oraz przedstawiciele Kopalni Konin. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w uroczystym spotkaniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu, zorganizowanym z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia oficjalnej rejestracji tej organizacji Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w polskiej prapremierze sztuki Howarda Bretona In Extremis. Historia Abelarda i Heloizy w reżyserii Iwony Kempy. Sztuka została wystawiona w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w 50. spotkaniu Bydgoskiego Fanklubu Star Wars, zorganizowanym w ramach wielkiej majówki w Grabowcu. Gościem specjalnym był Garald Home - jeden z aktorów filmów Star Wars Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w Inowrocławskiej Wystawie Gospodarczej. To już dwunasta edycja Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej. Jej celem jest coroczna prezentacja osiągnięć gospodarczych firm, zakładów produkcyjnych i usługowych działających w Inowrocławiu i regionie kujawskim. Wystawa odbyła się w Hali Widowiskowo - Sportowej w Inowrocławiu Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w uroczystym zakończeniu XV Bydgoskiego Festiwalu Operowego w Bydgoszczy. Ostatnim spektaklem bydgoskiego festiwalu była "Dama pikowa" Piotra Czajkowskiego, wystawiona przez Sanktpetersburską Operę Kameralną w inscenizacji, która była nominowana do najwyższej rosyjskiej nagrody teatralnej "Złota maska" w 2000 roku Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w targach turystyczno-ogrodniczych Lato na wsi w Minikowie. Imprezę zorganizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki Marszałek Województwa Piotr Całbecki uczestniczył w spotkaniu z okazji włączenia do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenów we Frydrychowie (gmina Kowalewo Pomorskie), należących do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Tereny zostały włączone do strefy w marcu tego roku.

19 Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w konkursie wiedzy o Kociewiu Mój Region - moją Małą Ojczyzną, który odbył się w Szkole Podstawowej im. dra F. Ceynowy w Przysiersku Marszałek Województwa Piotr Całbecki wziął udział w odbywającym się w Międzyzdrojach w Zachodniopomorskiem dwudniowym posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Tematem wiodącym spotkania gospodarzy szesnastu polskich regionów były perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z przedstawicielem oddziału miejskiego PTTK Henrykiem Miłoszewskim. Rozmowy dotyczyły współpracy PTTK i Urzędu Marszałkowskiego Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt spotkał się z dyrektorem Caritas Diecezji Toruńskiej ks. Danielem Adamowiczem. Tematem rozmowy była pomoc potrzebującym z całej Polski, głównie zaś z terenu Diecezji Toruńskiej. Do spotkania doszło w siedzibie Caritas w Przysieku Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich wziął udział w uroczystym podpisaniu umów w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Toruniu Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w uroczystości jubileuszowej z okazji 30-lecia Ogrodu Fauny Polskiej w Myślęcinku oraz 50-lecia Sekcji Ogrodów Zoologicznych Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Obchody jubileuszu odbyły się w Hotelu Pałac w Myślęcinku Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki wziął udział w Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie. Targi CEPIF to wydarzenie poświęcone szeroko rozumianemu rynkowi nieruchomości, które w ciągu czterech lat stało się trzecim najważniejszym wydarzeniem dla regionalnej branży, po Expo Real w Monachium i MIPIM w Cannes Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz uczestniczył w konferencji podsumowującej realizację działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywieniowego oraz rozwój obszarów wiejskich Konferencja odbyła się w oddziale Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku Wicemarszałek Województwa Edward Hartwich uczestniczył w Wojewódzkich obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Tucholi. W trakcie uroczystości Wicemarszałek Hartwich wręczył nagrody 16 bibliotekarzom z naszego regionu Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w uroczystej Inauguracji XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w Bydgoszczy. Organizatorem Kongresu jest Klinika Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Inauguracja zjazdu odbyła się w Centrum Konferencyjnym Opery Nova w Bydgoszczy.

20 Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt uczestniczył w II Międzynarodowej Wystawie Wszystko dla Lotnictwa. Wystawę zaprezentowano na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy Członek Zarządu Województwa Franciszek Złotnikiewicz wziął udział w ceremonii poświęcenia i otwarcia nowego budynku szkoły oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku (Gm. Włocławek) Wicemarszałek Edward Hartwich uczestniczył w III Kongresie Obywatelskim - ogólnopolskiej debacie na temat wyzwań, przed którymi stoi współczesna Polska. Hasło tegorocznego kongresu to: Jaka modernizacja Polski?. Organizatorem przedsięwzięcia był Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Aleksander Wolszczan, wiceminister kultury Tomasz Merta i reżyser Michał Zadara. Kongres odbył się w Politechnice Warszawskiej Wicemarszałek Województwa Maciej Eckardt wziął udział w pikniku, zorganizowanym w ramach akcji Służba Obywatelska. Podczas pikniku młodzież miała okazję podyskutować z przedstawicielami władz województwa kujawsko-pomorskiego o ich roli w życiu społecznym i politycznym lokalnej społeczności Członek Zarządu Województwa Bartosz Nowacki uczestniczył w uroczystych obchodach 610-lecia Mogilna Członkowie Zarządu Województwa Bartosz Nowacki i Franciszek Złotnikiewicz wzięli udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka Uroczystości odbyły się we Włocławku. Sporządzono, 18 maja 2008 roku

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXVIII /1 /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 13 listopada 2012 r. do 17 grudnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Powiatu Poznañskiego

Biuletyn Powiatu Poznañskiego Biuletyn Powiatu Poznañskiego MIESIĘCZNIK NR 5 (147) ROK XIV ISSN 1640-3177 MAJ 2013 Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach jednym z 7 Cudów Funduszy Europejskich Nagroda główna w VI edycji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XXII /1 / /2012 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 3-30 kwietnia 2012 r./ Lublin 2012 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA 2014 ROK Marzec 2015 Spis treści: Wstęp.. 3 Słowniczek.. 4 Zarząd WŁ.. 5 Kancelaria Marszałka.. 6 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W okresie od 10 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Województwa, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. W okresie od 07 listopada 2012 r. do 20 listopada 2012 r. odbyły się cztery posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Świdnica, 26 lutego 2015 r. 24-31 stycznia Wraz z Romanem Szełemejem, prezydentem Wałbrzycha, Andrzejem Kosiórem, wicemarszałkiem

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r.

Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. Raport z działalności Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Okres międzysesyjny: 16.02.2004r. - 19.03.2004r. W okresie międzysesyjnym prezydent Tadeusz Krzakowski oraz jego służby skupiły swą uwagę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. Sprawozdanie z prac Zarządu Opolskiego w okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. W okresie od 14 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. odbyły się 3 posiedzenia Zarządu, których rezultatem było

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467. INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1467 INFORMACJA Nr 1 PREZESA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w TORUNIU SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. OP.0021.6.2015 I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Gminy. Maj 2009

Z prac Rady Gminy. Maj 2009 Maj 2009 Z prac Rady Gminy W okresie od grudnia 2008r. do kwietnia 2009r. odbyło się 5 Sesji Rady Gminy, które dotyczyły następujących spraw: - 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy, na której

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie 472.364.192 zł wydatkowano kwotę 444.919.877 zł, co stanowi 94,19% planu.

Bardziej szczegółowo