Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO. Nazwa Loterii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO. Nazwa Loterii"

Transkrypt

1 Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO zwana dalej Loterią. 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadająca kapitał zakładowy ,00 złotych, zwana dalej Organizatorem. 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie; Obszar, na którym będzie urządzana loteria; Czas trwania loterii 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii. 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci TESCO, z wyłączeniem sklepu internetowego e-tesco. 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2015 r. i kończy się ostatecznie w dniu 27 października 2015 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym). 4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2015 r. i trwa do 22 lipca 2015 r. 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora Regulaminu (dalej Komisja ). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów. 1

2 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 7. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Organizatora oraz firmy Nestle Polska S. A., z siedzibą w Warszawie, , przy ul. Szturmowej Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 9. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. 10. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii. 11. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. 12. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia. 4 Zasady prowadzenia loterii 1. W Loterii biorą udział produkty Nestle, których lista znajduje się na stronie internetowej w zakładce TESCO oraz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zwane dalej Produktami Promocyjnymi. 2. Udział w Loterii mogą brać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terytorium Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne, jako konsument w rozumieniu art.22 1 Kodeksu Cywilnego. 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2015 r. i trwa do 22 lipca 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. 4. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 2, która w okresie od dnia 9 lipca 2015 r. do 22 lipca 2015 r. spełni łącznie następujące warunki (dalej Uczestnik ): a. dokona w sklepie sieci TESCO jednorazowo zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za kwotę min. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto. Zakup wyżej wymienionych Produktów Promocyjnych musi być potwierdzony jednym dowodem zakupu paragonem fiskalnym; b. zachowa oryginał dowodu zakupu paragon fiskalny; 2

3 c. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer w treści wpisując: NESTLE.numer z paragonu (np.: NESTLE ); albo dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału do Loterii za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie, zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami, tak aby znalazły się w nim co najmniej następujące dane: numer z paragonu, numer telefonu Uczestnika; d. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii. (dalej Zgłoszenie ). 5. Koszt wysłania SMS-a wynosi 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania SMS-a ponoszą Uczestnicy Loterii. 6. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie w formie SMS, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii. Potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia na stronie internetowej następuje poprzez wyświetlenie komunikatu Organizatora. 7. O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. 8. Do Loterii dany paragon można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego paragonu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie o treści: NESTLE.1234, Nestle.1234, nestle.1234, nestle.1234 itp. 9. Przesłanie większej liczby numerów z paragonów w jednym Zgłoszeniu traktowane jest jako 1 (jedno) Zgłoszenie. Zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do Zgłoszenia numer z paragonu. 10. Dokonanie zakupów na wielokrotność kwoty 20,00 zł brutto na jednym paragonie nie uprawnia do dokonania kilku Zgłoszeń z tytułu tego paragonu. 11. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 9 lipca 2015 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 22 lipca 2015 r. o godz. 23:59: Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne. 13. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer Organizatora. 14. Dowód zakupu (paragon fiskalny) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki: 3

4 a. paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany; b. paragon jest czytelny, nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny czy stanowi połączenie dwóch różnych paragonów; c. w liście zakupów na paragonie powinno być słowo, skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych, Uczestnik powinien potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu); d. wartość zakupów Produktów Promocyjnych na jednym paragonie wynosi minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100); e. data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 00:00:00 w dniu 9 lipca 2015 r. 15. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu. 16. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do wysłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w niniejszym Regulaminie. 17. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, nie będą one uwzględniane w Loterii. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do strony Loterii, dokonywania Zgłoszeń lub podejmuje inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony Loterii. Organizator może wykluczyć tego Uczestnika i wykluczyć dokonane przez niego Zgłoszenia z Loterii. 18. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, 4

5 który się takim dowodem posłużył z Loterii, a laureata pozbawić prawa do nagrody. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 24 sierpnia 2015r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w 2) w nieprzekraczalnym terminie 11 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. 19. Uczestnik Loterii poprzez fakt przystąpienia do Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. Treść komunikacji SMS stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 20. Na potrzeby Loterii za dowód zakupu, paragon poczytuje się tylko paragon fiskalny. 5 Pula nagród 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi ,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 85 (słownie: osiemdziesiąt pięć) szt. 2. Nagrodami w Loterii są: a. Nagrodą Dzienną I stopnia jest rower trekkingowy o wartości zł (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) Nagród Dziennych I stopnia w Loterii, po jednej w każdym losowaniu dziennym. b. Nagrodą Dzienną II stopnia jest bon towarowy o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100), do zrealizowania w sieci TESCO. Organizator przewidział po 5 (słownie: pięć) szt. Nagród Dziennych II stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 70 (słownie: siedemdziesiąt) szt. Nagród Dziennych II stopnia w całej Loterii. c. Nagrodą Główną jest kwota zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z świadczeniem pieniężnym w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset 5

6 pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) przeznaczonym na refundację podatku od wygranej. 3. Nagrody otrzymane w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. 4. Zasady korzystania z bonów towarowych określone są na stronie internetowej 6 Zasady przyznawania Nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników 1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, Warszawa. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, ramach którego wygenerowano ID numerze 2153.W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID. 2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się począwszy od 10 lipca, 2015r. do 23 lipca 2015r. W losowaniach losowana jest 1 Nagroda Dzienna I stopnia i 5 Nagród Dziennych II stopnia. W losowaniach biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu poprzedzającym losowanie, tj. np. w losowaniach w dniu 14 lipca 2015 r. biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu 13 lipca 2015 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Z tym zastrzeżeniem, że losowania spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych : a. 10 lipca 2015 r. (piątek) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 11 lipca 2015 r. (sobotę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 12 lipca 2015 r. 6

7 (niedzielę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, odbywają się w poniedziałek 13 lipca 2015r. b. 17 lipca 2015 r. (piątek) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 18 lipca 2015 r. (sobotę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, 19 lipca 2015 r. (niedzielę) od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59, odbywają się w poniedziałek 20 lipca 2015r. Oznacza to, iż w poniedziałki odbywają się 3 losowania (uwzględniając postanowienia ust.3), zgodnie z następującą kolejnością: losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w piątek, losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w sobotę i losowanie spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w niedzielę. 3. W trakcie losowań, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej znajduje się 5 kolejno wylosowanych osób rezerwowych do Nagród Dziennych II stopnia. W trakcie losowania Nagrody Dziennej I stopnia losowana jest również jedna osoba rezerwowa. Nagroda przekazana jest, zgodnie z kolejnością wylosowania, laureatowi z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, traci prawo do Nagrody w Loterii lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. W przypadku niespełnienia wymagań i warunków określonych w Regulaminie przez laureatów i wyczerpaniu listy laureatów z Listy Rezerwowej, Nagrody przyznane tym laureatom pozostają do dyspozycji Organizatora. 4. Jeden Uczestnik (tj. osoba legitymująca się danym numerem PESEL lub danym adresem lub numerem telefonu) może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę Dzienną I stopnia i 1 Nagrodę Dzienną II stopnia w Loterii. 5. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się 23 lipca 2015r. jako ostatnie, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych w okresie od 9 lipca do 22 lipca 2015r. W trakcie losowania Nagrody Głównej losowana jest również jedna osoba rezerwowa. Nagroda przekazana jest, laureatowi z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii, traci prawo do Nagrody w Loterii lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 7

8 6. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej w zakładce TESCO, po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody. 7 Ochrona danych osobowych Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1182,z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator Unique One Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania oraz ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Loterii. 8 Warunki wydania Nagród 1. Laureat Nagrody informowany jest telefonicznie na numer, z którego dokonał Zgłoszenia bądź który wskazał w Zgłoszeniu, o wyniku losowania w dniu losowania lub w ciągu trzech następnych dni roboczych. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia, wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano wylosowanego Zgłoszenia bądź wskazano w wylosowanym Zgłoszeniu, z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem najpóźniej w następnym dniu roboczym. Jeżeli laureat tego nie uczyni, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: LOTERIA NESTLE: Prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z Organizatorem najpóźniej w dniu X w godz Organizator Unique One Sp. z o.o., gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00-17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 2. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, jest proszony o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora: 8

9 a. Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, a w przypadku laureata Nagrody Głównej dodatkowo dane do wydania nagrody, w postaci danych osobowych i numeru rachunku bankowego bądź adresu na który Organizator ma przekazać Nagrodę Główną, zgodnie ze wzorem Oświadczenie udostępnionego na stronie internetowej w zakładce TESCO. b. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z 4; 3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody. 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np.przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). 5. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda przechodzi na laureata z Listy Rezerwowej zgodnie z kolejnością ich wylosowania. Laureat z Listy Rezerwowe informowany jest o tej okoliczności najpóźniej 17 sierpnia 2015r. W przypadku, gdy laureat z Listy Rezerwowej nie spełni warunków uczestnictwa, wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się do każdego odpowiednio., z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a wiadomość SMS wysłana jest drugiego dnia podejmowania prób kontaktu. 6. Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienia oryginałów wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość laureata (pozostałe dane 9

10 mogą zostać zakryte), w szczególności w związku z postanowieniami 6 ust.4 bądź podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu, w szczególności zasad uczestnictwa w Loterii oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami 4 ust Przesłanie przez laureata paragonu niespełniającego wymagań określonych w 4, w szczególności paragonu nieczytelnego błędnego, bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody. 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w 3 ust. 7 lub 8, Zwycięzca taki traci prawo do nagrody. 9. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora. 10. Zwycięzca nie może żądać wymiany Nagrody na inną. 11. Przesłanie przez Uczestnika/laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w 4 bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, powoduje niespełnienie przez Uczestnika/laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody. 12. Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora do dnia 14 września 2015 r. zgodnie z danymi wskazanymi w Oświadczeniu przez laureata. Nagroda Główna wydawana jest zwycięzcy zgodnie z jego wyborem przelewem/przekazem do dnia 14 września 2015r. 9 Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 5 października 2015 r., przy czym decyduje data nadania (data stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa , ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci TESCO - reklamacja i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia. 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. 10

11 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności. 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. 10 Postanowienia końcowe 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, jest dostępny do wglądu dla Uczestników Loterii w siedzibie Organizatora (Unique One Sp. z o.o Warszawa, ul. Skrzetuskiego 23). 2. Regulamin i Oświadczenie dostępne są również na w zakładce TESCO oraz na 3. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 4. Organizator kontaktuje się z laureatem tylko i wyłącznie na potrzeby loterii audioteksowej. 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator. 6. Kontakt z Organizatorem, o którym mowa w 8 ust.1 następuje pod numerem Organizatora i możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem , gdzie Uczestnik może dowiedzieć się o koszcie wysłania SMS (koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora). Infolinia czynna jest codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612). 9. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator może odesłać oryginał paragonu, na koszt Organizatora, pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji. 10. Załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 11. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. 11

12 Załącznik nr 1 Komunikacja SMS OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII: r. ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII - sms wysłane po 22 lipca 2015 r. KOMUNIKATY DODATKOWE - opcje Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed datą rozpoczęcia loterii Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN Treść zwrotna w przypadku wysłania nieprawidłowej treści Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do loterii Zbliżający się koniec SMS w trakcie NESTLE: Loteria rozpoczyna sie r. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie.zachowaj paragon.loteria powyzej 18 lat.sms/0,62 zl zvat.organizator: Unique One Sp.z o.o.regulamin: NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie.zachowaj paragon.loteria powyzej 18 lat.sms/0,62 zl zvat.organizator: Unique One Sp.z o.o.regulamin: NESTLE: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.loteria powyzej 18 lat.sms/0,62 zl zvat.organizator:unique One Sp.z o.o.regulamin:www.zyjzdrowoisportowo.pl NESTLE: Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe.loteria powyzej 18 lat.koszt SMS/0,62 zl zvat.organizator: Unique One Sp.zo.o.Regulamin: NESTLE: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie r.zapraszamy do kolejnych promocji.organizator: Unique One Sp.z o.o.regulamin: NESTLE: To ostatnie dni loterii.kup jednorazowo produkty promocyjne Nestle za min.20zl w sieci TESCO, zachowaj paragon. Wyslij SMS o tresci: NESTLE.nr z paragonu na (0,62zl z VAT). Przyjmowanie zgloszen do r. Loteria powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: NESTLE: Kup jednorazowo produkty promocyjne Nestle za min. 20zl w sieci TESCO, zachowaj paragon.wyslij SMS o tresci: NESTLE.nr z paragonu na (0,62zl zvat). Atrakcyjne nagrody czekaja!przyjmowanie zgloszen do r.Loteria powyzej 18 lat.organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: 12

13 Załącznik nr 2 Lista Produktów Promocyjnych AFTER EIGHT Classic 200g AFTER EIGHT Classic 400g BLUMIS Lody Jablko Truskawka 5000ml PL BON PARI Original 90g BON PARI Super Kwaśne 90g BON PARI Vitamin C 90g BUKIET WARZYW Zupa Brokułowa 63g CARO ORIGINAL Puszka 200g CORTINA Lody Classic 95ml I28 N1 XE CORTINA Lody Tiramisu 95ml N1 I28 PL CORTINA Lody Toffi 95ml I28 N2 XE DANIE W 5MINUT Makaron z Sosem Pieczarkowy 50g DANIE W 5MINUT MakaronGulaszKub 50g DANIE W 5MINUT Puree Bekon 51g DANIE W 5MINUT Puree GrzCebKub 57g DANIE W 5MINUT Spaghetti Napoli 55g DANIE W 5MINUT Spaghetti po Bolońsku 57g DOMOWA KUCHNIA Bulion Pieczarkowy z Maślaną Nutą 60g DOMOWA KUCHNIA Bulion z Grzybami Leśnymi 60g DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Warzywny 120g DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Warzywny 60g DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Wołowy 120g DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Wołowy 180g PR30g DOMOWA KUCHNIA Rosół Drobiowo-Wołowy 60g JAK U MAMY Biały Barszcz z Grzybami 40g JAK U MAMY Zupa Borowikowa 45g JAK U MAMY Zupa Ogórkowa 44g JAK U MAMY Zupa Pieczarkowa 45g JAK U MAMY Żurek Na Wędzonce 46g JOJO Kwaśne Wężyki 90g JOJO Marshmallow 86g BEST SELLER* JOJO Marshmallow Kaczki 80g JOJO Misie 90g JOJO Party 180g JOJO Super Cola 80g JOJO Zakręcone Pianki 90g KAKTUS Kisiel Instant Cytryna z Limonką 30g KAKTUS Kisiel Instant Polewka Z KAKTUSA 30g KAKTUS Kisiel Instant Truskawka z Żurawiną 30g KAKTUS LdWodne CytrynaJabłko 45ml I46 PL KAKTUS LdWodne MP(9x45ml) PR45mlGR I6 PL 13

14 KAKTUS Lody 45ml I46 PL KIT KAT 4 Paluszki 45g KIT KAT CHUNKY 40g BEST SELLER* KIT KAT CHUNKY Double Caramel 42g KIT KAT CHUNKY Peanut Butter 42g KIT KAT CHUNKY White 40g KIT KAT CHUNKY Xtra Break 48g KIT KAT Ld RozekWanKakao MP6(4x100ml) X2 KIT KAT Lody Czekolada Ciastko 450mlI6PL KIT KAT Lody Czekolada Ciastko 5000mlPL KIT KAT Lody Rozek Kakaowy 110ml I24 PL KIT KAT POP CHOC 140g KOGUTEK Bulion Warzywny 108g KOGUTEK Rosół Drobiowy 108g KOSTKA DO SMAKU Drobiowa 60g KOSTKA DO SMAKU Warzywna 60g KOSTKA DO SMAKU Wołowa 60g LION Biały 42g LION Lody Rozek 110ml I24 PL LION Lody Rozek MP6(4x100ml) FR LION Peanut 40g LION Standard 2 Pack 60g BEST SELLER* LION Standard 42g BEST SELLER* MAGGI Przyprawa w Płynie 200g MAGGI Przyprawa w Płynie 960g MANHATTAN Ld Pdw Wanilia 1400ml I6 N3PL MANHATTAN Ld Pina Colada 1400ml I6 PL MANHATTAN Ld TruStracciatella1400ml I6PL MANHATTAN Ld Wanilia Czek 1400ml I6 N2XE MANHATTAN Ld YL Jogurt Tru 1300ml I6 PL MANHATTAN Ld YL JogurtAnanas1300ml I6 PL MANHATTAN Ld YL JogurtWisnia 1300mlI6 PL MANHATTAN LdWanTruskawkowe 1400mlI6 N1XE MANHATTAN Lody Czek Karm Orz 1400mlI6 PL MANHATTAN Lody Margarita1400ml I6 PL MANHATTAN Lody Mojito 1400ml I6 PL MANHATTAN Lody Mojito 5000ml PL MANHATTAN Lody Smi Jagoda 1400ml I6 PL MANHATTAN Lody Smi Waniliowe 28x85ml PL MANHATTAN Lody SunnyOrange 1400ml I6 PL MOE Ld Bezowe Z Sosem Z CzerPorz5000mlPL MOE Ld Cnch BlackForestCherry 900ml I6XE MOE Ld Cnch Bourbon Vanilla 900ml I6N2XE MOE Ld Cnch Maple Walnuts 900ml I6 N2 XE MOE Ld Cnch Strawberry Cream 6x900ml XE MOE Ld Conched Choc Chip 900ml I6 N2 XE MOE Ld Creme Brulee 900ml I6 N2 XE MOE Ld Dojrzała Wiśnia Śmi 5L PL MOE Ld Pistache WhiteChocolate850ml I6DE MOE Ld Smi Z Orzechami Nerkowca 5000mlPL MOE Ld Vanilla Chocolate 900ml I6 DE 14

15 MOE Lody Cappuccino 900ml I6 XE MOE Lody Espresso Krokant 5000ml PL MOE Lody Koko Czek z Nugatem 5000ml PL MOE Lody Krem Truskawkowy 5000ml PL MOE Lody Śmi Z Leśnymi Jagodami 5L PL MOE MACAO IC JoghWaldfrucht 20x105ml XE MOE MACAO Lody Migdalowe 120ml I20 XE MOE MACAO Lody Wanilia 120ml I20N1 DE MOEVENPICK Ld BlackForestChry 120mlI24PL MOEVENPICK Ld KlonowoOrzechowe 5000ml PL MOEVENPICK Ld Maple Walnuts 120ml I24 PL MOEVENPICK Lody ChocolateChips 5000ml PL MOEVENPICK Lody Waniliowe 5000ml PL MOEVENPICK Sorbet Cytrynowy 5000ml PL MOEVENPICK Sorbet Malinowy 5000ml PL NESCAFE 2in1 Display 10(28x10g) NESCAFE 2in1 Tor (10x10g) NESCAFE 2in1 Torba (20x10g) NESCAFÉ 3in1 BROWN SUGAR display 17g NESCAFÉ 3in1 BROWN SUGAR torba (10x17g) NESCAFÉ 3in1 CLASSIC display 18g NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (10x18g) NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (20x18g) NESCAFE 3in1 Strong Bag (10x18g) NESCAFE 3in1 Strong Bag (20x18g) NESCAFE 3in1 StrongDspl10(28x18g) NESCAFE Barista Puszka 100g NESCAFE Cappuccino Original (8x13g) NESCAFE Cappuccino Vanilla (8x13g) NESCAFÉ CLASSIC 100g NESCAFÉ CLASSIC 200g NESCAFÉ CLASSIC 50g NESCAFÉ CLASSIC Bez Kofeiny 100g NESCAFÉ CLASSIC paczka 300g NESCAFÉ CLASSIC Paluszek 2g NESCAFÉ CLASSIC Saszetka 75g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cafe Au Lait 16 kaps 160g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cappuccino 16 kaps. 200g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Chococino 16 kaps. 270g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Cortado Espresso Macciato 16 kaps. 100,8g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Barista 16 kaps. 120g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Intenso 16 kaps. 128g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Grande 16 kap 128g NESCAFE DOLCE GUSTO Ice Cappucino 16 kaps. 216g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Latte Macchiato 16 kaps. 194g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Lungo 16 kaps. 112g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Nesquik 16 kaps. 256g NESCAFÉ DOLCE GUSTO Nestea Lmn 16 kaps. 96g NESCAFÉ ESPIRO 200g NESCAFÉ ESPRESSO paluszek (1,8gx25) NESCAFÉ ESPRESSO puszka 100g 15

16 NESCAFÉ GOLD 100g NESCAFÉ GOLD 200g NESCAFÉ GOLD Crema 200g NESCAFÉ GOLD INTENSE 200g NESCAFÉ GOLD paluszek 2g NESCAFÉ GOLD saszetka 75g NESCAFÉ GREEN BLEND 100g NESCAFE Intenso 100g NESCAFE Intenso 200g NESCAFE Latte Machiatto(8x15g) NESCAFE SENSAZIONE 200g Zalando NESCAFE SENSAZIONE Crema Paluszek 2g NESCAFÉ SENSAZIONE Cremé paczka 300g NESCAFÉ Sensazione Cremé saszetka 75g NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 100g NESCAFÉ Sensazione Cremé słoik 200g NESCORE paczka180g NESCORE Puszka 100g NESCORE Puszka 260g NESLR Ld Torcik Truskawkowy 110ml I24 XE NESQUIK Budyń Czekoladowy Bez Cukru 38g NESQUIK Budyń Waniliowy Bez Cukru 35g NESQUIK Finger 20g NESQUIK Ld Kakao Waniliowe 43ml I46PL NESQUIK Lody Kakao Wanilia 450ml I6 RO NESQUIK Lody Kakaowo Waniliowe 5000ml PL NESQUIK Lody MP(8x43ml) I6 PL NESQUIK OPTISTART InstCocoa 200g NESQUIK OPTISTART InstCocoa 400g NESQUIK OPTISTART InstCocoa 600g NESQUIK Paluszek 20g NESTEA Lody Wodne Cytryna 99ml I24 PL NESTLÉ AERO Mleczno-Biały 35g NESTLÉ AERO Mleczny 35g NESTLE Ld Jagodowo Smietankowe 5000ml PL NESTLE Ld Wanilia Porzeczka 5000ml N1 PL NESTLE Lody Bakaliowe 5000ml N1 PL NESTLE Lody Cafe Latte 5000ml PL NESTLE Lody Czekoladowe 5000ml N1 PL NESTLE Lody Jablko Wisnia 5000mlN1PL NESTLE Lody Jogurtowe 5000ml PL NESTLE Lody Karmeleon 5000ml PL NESTLE Lody Kokosowe 5000ml PL NESTLE Lody KokosowoWisniowe 5000ml PL NESTLE Lody Mieta PlatkiCzek 5000ml PL NESTLE Lody Orzech Laskowy 5000ml PL NESTLE Lody Pistacjowe 5000ml PL NESTLE Lody Smak Gumy Balonowej 5000mlPL NESTLE Lody Smietankowe 5000ml PL NESTLE Lody Stracciatella 5000ml XE NESTLE Lody Sun On The Beach 5000ml XE 16

17 NESTLE Lody Sunny Orange 5000ml N1 PL NESTLE Lody Torcik Waniliowy 110mlI16 XE NESTLE Lody Truskawkowe 5000ml N2 PL NESTLE Lody Waniliowe 5000ml N1 XE NESTLE Maxer XXL 50g NESTLÉ MAXER XXL 50g NESTLE Sorbet Jablkowy 5000ml PL NESTLE Sorbet Wisniowy 5000ml PL NESTLE SPONGE BOB IC 74ml I28 PL NESTLE ZBOŻAKI 3 Owoce 250g NESTLE ZBOŻAKI Banan 250g NESTLE ZBOŻAKI Malina 250g NESTLE ZBOŻAKI Morela 250g NESTLE ZBOŻAKI Truskawka 250g NESVITA NNŚ Owsianka Golden Syrup 35g NESVITA NNŚ Owsianka Wanilia 35g NESVITA Płatki Owsiane CzerwoneOwoceWięcejOwoców47g NESVITA Płatki Owsiane Jabłko 50g NESVITA Płatki Owsiane Malina 49g NESVITA Płatki Owsiane Porzeczka 49g NESVITA Płatki Owsiane Wiśnia 49g NESVITA Płatki Owsiane ZeŚliwkąWięcejOwoców49g NESVITA Płatki OwsianeTruskawka 49g PIRULO Banani Lody Bananowe 45ml I46 PL PIRULO Gibek Ld Wodne Jablko 50ml I36 PL PIRULO IC Watermelon 73 ml l36 PL PIRULO Ld Banani Bananowe MP(8x45ml)I6PL POMYSŁ NA Boloński Garnek 45g POMYSŁ NA Chłopski Garnek 40g POMYSŁ NA Chrupiące Kąski Czosnkowo-Ziołowe 89g POMYSŁ NA Chrupiące Kąski Klasyczne 89g POMYSŁ NA Gulasz 47g POMYSŁ NA Kotlety Mielone 69g POMYSŁ NA Kurczaka po Chińsku 37g POMYSŁ NA Kurczaka W Sosie Serowym 28g POMYSŁ NA Kurczaka w Sosie Śmietanowo Ziołowym 30g POMYSŁ NA Kurczaka z Pieczarkami 32g POMYSŁ NA Lasagne Po Bolońsku Parmezan 45g POMYSŁ NA Makaronowa Patelnia Kurczak Curry 185g POMYSŁ NA Makaronowa Patelnia z Mięsem Mielonym 185g POMYSŁ NA Papirus Czosnkowy 23,7g POMYSŁ NA Papirus Soczystą Pierś Kurczaka w ziołach prowansalskich 23,4g POMYSŁ NA Papirus Soczystą Pierś Kurczaka z papryką 23,2g POMYSŁ NA Papirus Suszone Pomidory z bazylią 24,4g POMYSŁ NA Roladki Schabowe Ser 30g POMYSŁ NA Rybę w Sosie Śmietanowo-Koperkowym 32g POMYSŁ NA Serowy Garnek 34g POMYSŁ NA Soczystą Karkówkę 30g POMYSŁ NA Soczyste Skrzydełka z Miodem 28g POMYSŁ NA Soczyste Żeberka 28g POMYSŁ NA Soczystego Kurczaka z Czosnkiem i Ziołami 30g 17

18 POMYSŁ NA Soczystego Kurczaka z Papryką i Ziołami 28g POMYSŁ NA Soczystego Kurczaka z Rozmarynem 35g POMYSŁ NA Soczystego Kurczaka Ziołowego z Nutą Cytryny 29g POMYSŁ NA Spaghetti Carbonara 34g POMYSŁ NA Spaghetti Napoli 47g POMYSŁ NA Spaghetti Po Bolońsku 44g POMYSŁ NA Zapiekankę Serową 47g POMYSŁ NA Zapiekankę z Szynką 35g POMYSŁ NA Zapiekankę ziemniaczaną z Kiełbasą 41g POMYSŁ NA Zapiekankę ziemniaczaną z Mięsem 42g PRINCESSA Czekoladowa 30x37g PRINCESSA Kokosowa 36g PRINCESSA Ld Kokos Rożek 110ml I24 N1 PL PRINCESSA LONGA Kokosowa 48g PL BEST SELLER* PRINCESSA LONGA Mleczna 49g BEST SELLER* PRINCESSA LONGA Orzechowa 49g PLBEST SELLER* PRINCESSA Mleczna 37g PRINCESSA Orzechowa 37g PRINCESSA Zebra 37g SMACZNA ZUPA Barszcz Czerwony z Grzankami 16g SMACZNA ZUPA Grochowa z Grzankami 21g SMACZNA ZUPA Pieczarkowa z Grzankami 14g SMACZNA ZUPA Pomidorowa z Makaronem 16g SMACZNA ZUPA Rosół z Kury z Makaronem 12g SMACZNA ZUPA Serowa z Grzankami 16g SMACZNA ZUPA Tajska z Makaronem 16g SMACZNA ZUPA Żurek z Grzankami 13g SMARTIES Tuba 38g SOS ITALIA 4 Sery 37g SOS ITALIA Boloński 46g SOS ITALIA Neapolitański 48g SOS ITALIA Pieczarkowo-Serowy 32g SOS ITALIA Pomidorowy z Mozzarella 40g STAR WARS LodyWodne PomBrz 50ml I36 PL WINIARY Barszcz Biały 66g WINIARY Barszcz Czerwony 49g WINIARY Barszcz Czerwony Express 60g WINIARY Barszcz Czerwony Instant 170g WINIARY Baza Do Sosów Jasnych 24g WINIARY Bita Śmietana 55g WINIARY Budyń Bananowy Z Cukrem 60g WINIARY Budyń Czekoladowy Bez Cukru 38g WINIARY Budyń Czekoladowy Z Cukrem 63g WINIARY Budyń Malinowy Z Cukrem 60g WINIARY Budyń Śmietankowy Bez Cukru 35g WINIARY Budyń Śmietankowy Z Cukrem 60g WINIARY Budyń Toffi Z Cukrem 60g WINIARY Budyń Truskawkowy z Cukrem 60g WINIARY Budyń Waniliowy Bez Cukru 35g WINIARY Budyń Waniliowy Z Cukrem 60g WINIARY Budyń Wiśniowy Z Cukrem 60g 18

19 WINIARY Bulion Cielęcy 120g WINIARY Bulion Cielęcy 60g WINIARY Bulion Na Żeberkach 120g WINIARY Bulion Na Żeberkach 60g WINIARY Bulion Warzywny 120g WINIARY Bulion Warzywny 60g WINIARY BulionDrobiowyZieleAngLiśćLaurowy 120g WINIARY BulionDrobiowyZieleAngLiśćLaurowy 60g WINIARY Chłodnik Buraczkowy 48g WINIARY Chłodnik Czosnkowo-Koperkowy 43g WINIARY Chłodnik Ogórkowy 40g WINIARY Cukier Wanilinowy 16g WINIARY Cukier Wanilinowy 32g WINIARY Galaretka Agrestowa 71g WINIARY Galaretka Arbuzowa 50g WINIARY Galaretka Brzoskwiniowa 71g WINIARY Galaretka Cytrynowa 71g WINIARY Galaretka Granat Ananas 47g WINIARY Galaretka Jagodowa 47g WINIARY Galaretka Jagodowa 50g WINIARY Galaretka Malinowa 71g WINIARY Galaretka Mango Marakuja 47g WINIARY Galaretka Pomarańczowa 71g WINIARY Galaretka Poziomkowa 71g WINIARY Galaretka Trawa Cytrynowa 47g WINIARY Galaretka Truskawkowa 71g WINIARY Galaretka Wiśniowa 71g WINIARY Galaretka Żurawinowa 71g WINIARY Jarzynka Uniwersalna 200g WINIARY Ketchup Chili 300g WINIARY Ketchup Łagodny 300g WINIARY Kisiel Brzoskwiniowy z Cukrem 77g WINIARY Kisiel Cytrynowy Z Cukrem 77g WINIARY Kisiel Malinowy Z Cukrem 77g WINIARY Kisiel Pomarańczowy Z Cukrem 77g WINIARY Kisiel Poziomkowy Bez Cukru 36g WINIARY Kisiel Poziomkowy Z Cukrem 77g WINIARY Kisiel Truskawkowy Bez Cukru 36g WINIARY Kisiel Truskawkowy Z Cukrem 77g WINIARY Kisiel Wiśniowy Z Cukrem 77g WINIARY Kisiel Żurawinowy Z Cukrem 77g WINIARY Kostka Mięsna 120g WINIARY Kostka Mięsna 60g WINIARY Krupnik Polski 59g WINIARY Kwasek Cytrynowy 50g WINIARY Majonez Dekoracyjny 250ml WINIARY Majonez Dekoracyjny 400ml WINIARY Majonez Dekoracyjny 700ml WINIARY Majonez Delikatny 250ml WINIARY Majonez Delikatny 400ml WINIARY Majonez Lekki 250ml 19

20 WINIARY Majonez Lekki 400ml WINIARY Majonez Omega 3 250ml WINIARY Majonez Omega3 400ml WINIARY Majonez Sałatkowy 250ml WINIARY Majonez Sałatkowy 400ml WINIARY Pieczarkowa Express 60g WINIARY Proszek Do Pieczenia 30g WINIARY Przyprawa Płyn 1000g WINIARY Przyprawa Płyn 210g WINIARY Pudding Czekoladowy 60g WINIARY Pudding Waniliowy 60g WINIARY Rodzinna Zupa Barszcz Biały 92g WINIARY Rodzinna Zupa Grochówka 70g WINIARY Rodzinna Zupa Kartoflanka 79g WINIARY Rodzinna Zupa Krupnik 88g WINIARY Rodzinna Zupa Żurek 91g WINIARY Rosół Drobiowy 120g WINIARY Rosół Drobiowy 180g WINIARY Rosół Drobiowy 60g WINIARY Rosół Wołowy 120g WINIARY Rosół Wołowy 180g WINIARY Rosół Wołowy 60g WINIARY Rosół z Kury Instant 170g WINIARY Rosół z Kury z Makaronem 48g WINIARY Sos Chili Ostry 200g WINIARY Sos Chrzanowy 250ml WINIARY Sos Czosnkowy 250ml WINIARY Sos Meksykański 200g WINIARY Sos Na Każdy Dzień Koperkowy Ze Śmietaną 30g WINIARY Sos Na Każdy Dzień Pieczeniowo-Kremowy 30g WINIARY Sos Na Każdy Dzień Pieczeniowy Delikatny 35g WINIARY Sos Tatarski 250ml WINIARY Sos Wiosenny z Koperkiem 240ml WINIARY Sos Ziołowy z Nutą Czosnku 240ml WINIARY Soser 150g WINIARY SOSY NA KAŻDY DZIEŃ Grzybowy 30g WINIARY SOSY NA KAŻDY DZIEŃ Pieczarkowy 32g WINIARY SOSY NA KAŻDY DZIEŃ Pieczeniowy ciemny 30g WINIARY SOSY NA KAŻDY DZIEŃ Pieczeniowy jasny 27g WINIARY SOSY NA KAŻDY DZIEŃ Pomidorowy 36g WINIARY SOSY POPISOWE Borowikowy wykwintny 37g WINIARY SOSY POPISOWE Grzybowy staropolski 35g WINIARY SOSY POPISOWE Myśliwski 30g WINIARY Zupa Fasolowa 65g WINIARY Zupa Grochowa 75g WINIARY Zupa Grzybowa 48g WINIARY Zupa Jarzynowa 48g WINIARY Zupa Ogonowa 40g WINIARY Zupa Pomidorowa 50g WINIARY Żelatyna Spożywcza 50g WINIARY Żurek 49g 20

21 WINIARY Żurek Express 55g WINIARY Żurek Z Grzybami 49g ZIARENKA SMAKU Drobiowe 120g ZIARENKA SMAKU Drobiowe 200g ZIARENKA SMAKU Uniwersalne 200g ZIARENKA SMAKU Uniwersalne 75g ZIARENKA SMAKU Uniwersalne120g ZIARENKA SMAKU Ziołowe 200g 21

761 3033 09141 4 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Barista 16 kaps. 120g 501 1546 49842 3 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Lungo 16 kaps. 112g 501 1546 49849 2 NESCAFÉ

761 3033 09141 4 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Espresso Barista 16 kaps. 120g 501 1546 49842 3 NESCAFÉ DOLCE GUSTO Lungo 16 kaps. 112g 501 1546 49849 2 NESCAFÉ EAN Produkt 599 8710 98476 3 NESCAFE 2in1 Tor (10x10g) 599 8710 96721 6 NESCAFE 2in1 Torba (20x10g) 59 92074 8 NESCAFE 2in1 Display 10(28x10g) 599 8710 98055 0 NESCAFÉ 3in1 CLASSIC torba (10x18g) 599 8710

Bardziej szczegółowo

Lista Produktów Promocyjnych w loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestlé zdrowo i sportowo w sieci Kaufland AFTER EIGHT Classic 200g AFTER EIGHT

Lista Produktów Promocyjnych w loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestlé zdrowo i sportowo w sieci Kaufland AFTER EIGHT Classic 200g AFTER EIGHT Lista Produktów Promocyjnych w loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestlé zdrowo i sportowo w sieci Kaufland AFTER EIGHT Classic 200g AFTER EIGHT Classic 400g BLUMIS Lody Jablko Truskawka 5000ml PL BON PARI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Lista Produktów Promocyjnych biorących udział w loterii audioteksowej Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka

Załącznik nr 2 Lista Produktów Promocyjnych biorących udział w loterii audioteksowej Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka Załącznik nr 2 Lista Produktów Promocyjnych biorących udział w loterii audioteksowej Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka AFTER EIGHT Classic 200g AFTER EIGHT Classic 400g BON PARI Original 90g

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle zdrowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Stokrotka 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Carrefour. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Carrefour. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Carrefour 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Poznaj rodzinę Nestle w sieci Kaufland. Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Poznaj rodzinę Nestle w sieci Kaufland. Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Poznaj rodzinę Nestle w sieci Kaufland 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria Audioteksowa pod nazwą Poznaj rodzinę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Poznaj rodzinę Nestle w sieci Tesco. 1 Nazwa Konkursu

Regulamin Konkursu pod nazwą Poznaj rodzinę Nestle w sieci Tesco. 1 Nazwa Konkursu Regulamin Konkursu pod nazwą Poznaj rodzinę Nestle w sieci Tesco 1 Nazwa Konkursu Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Poznaj rodzinę Nestle w sieci Tesco, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Delikatesach Alma

REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Delikatesach Alma 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Delikatesach Alma 1.1 Organizatorem konkursu Gra warta Smarta w Delikatesach Alma (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs fotograficzny Ale numer w Selgrosie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs fotograficzny Ale numer w Selgrosie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs fotograficzny Ale numer w Selgrosie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą: Konkurs fotograficzny Ale numer w Selgrosie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Sklepach Aldik

REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Sklepach Aldik 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Gra warta Smarta w Sklepach Aldik 1.1 Organizatorem konkursu Gra warta Smarta w Sklepach Aldik (dalej: Konkurs Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer!, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Nestle w Kaufland. Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Nestle w Kaufland. Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Nestle w Kaufland 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria Audioteksowa pod nazwą Loteria Nestle w Kaufland zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015. Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015. Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria Men Expert 2015 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria Men Expert 2015, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Na szlaku smaku w sieci Stokrotka. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Na szlaku smaku w sieci Stokrotka. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Na szlaku smaku w sieci Stokrotka 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Na szlaku smaku w sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria 5 posiłków Stokrotka Odbierz Telefon. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria 5 posiłków Stokrotka Odbierz Telefon. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria 5 posiłków Stokrotka Odbierz Telefon 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Loteria 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria Men Expert 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria Men Expert 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria Men Expert 2014 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa Loteria Men Expert 2014 zwana dalej Loterią. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PN. Chwytaj chwilę z Nestle. 1 Zakres przedmiotowy

REGULAMIN KONKURSU PN. Chwytaj chwilę z Nestle. 1 Zakres przedmiotowy REGULAMIN KONKURSU PN. Chwytaj chwilę z Nestle 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Chwytaj chwilę z Nestle, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PN. Chwytaj chwilę z Nestle. 1 Zakres przedmiotowy

REGULAMIN KONKURSU PN. Chwytaj chwilę z Nestle. 1 Zakres przedmiotowy REGULAMIN KONKURSU PN. Chwytaj chwilę z Nestle 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin Konkursu pn. Chwytaj chwilę z Nestle, zwanego dalej Konkursem, określa warunki uczestnictwa i nagradzania Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami w sieci Intermarché. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami w sieci Intermarché. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Zima przed nami, Nestle sypie nagrodami w sieci Intermarché 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Kroczki stawiamy, nagrody

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Zakręć kubkiem Nescafé po nagrody. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Zakręć kubkiem Nescafé po nagrody. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Zakręć kubkiem Nescafé po nagrody. 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: Zakręć kubkiem Nescafé

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody!,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Loteria Parisienne, zwana dalej Loterią.

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ 200 zł na godzinę! em).

R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ 200 zł na godzinę! em). R E G U L A M I N L O T E R I I PROMOCYJNEJ 200 zł na godzinę! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii promocyjnej 200 zł na godzinę!, zwaną dalej loterią promocyjną lub Loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą Spróbuj mnie i obudź się na wiosnę w sieci Intermarche. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu pod nazwą Spróbuj mnie i obudź się na wiosnę w sieci Intermarche. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu pod nazwą Spróbuj mnie i obudź się na wiosnę w sieci Intermarche 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: Spróbuj mnie i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Tesco. 1 Nazwa Konkursu

Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Tesco. 1 Nazwa Konkursu Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Tesco 1 Nazwa Konkursu Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Tesco zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Circle K. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Circle K. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Circle K 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Circle K, zwanej dalej "Loterią" jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Coca-Cola prezentuje

Coca-Cola prezentuje R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Coca-Cola prezentuje 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Coca-Cola prezentuje, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w dalszej części nazywane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Kaufland. 1 Nazwa Konkursu

Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Kaufland. 1 Nazwa Konkursu Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Kaufland 1 Nazwa Konkursu Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Kaufland, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Real,- 1 Nazwa Konkursu

Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Real,- 1 Nazwa Konkursu Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Real,- 1 Nazwa Konkursu Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Real,-, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna gotówka (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Świąteczna gotówka zwanej dalej Loterią jest IQFM spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 05 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Zestaw kaw Nescafe + ekspres Dolce Gusto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą "Wygraj TYSIĄC"

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Wygraj TYSIĄC Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą "Wygraj TYSIĄC" 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Wygraj TYSIĄC zwana dalej Loterią. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów. 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów. 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Super Szansa na wygraną loteria dla kolektorów 1 Nazwa Loterii i nazwa podmiotu urządzającego loterię 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour. 1 Nazwa Konkursu

Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour. 1 Nazwa Konkursu Regulamin Konkursu pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour 1 Nazwa Konkursu Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą 5 posiłków Nestle w sieci Carrefour, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nestlé - jedz smacznie i zdrowo w Delikatesach Centrum (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Nestlé - jedz smacznie i zdrowo w Delikatesach Centrum (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Nestlé - jedz smacznie i zdrowo w Delikatesach Centrum (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Nestlé jedz smacznie i zdrowo w Delikatesach Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria GRAAL. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria GRAAL. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Loteria GRAAL. 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: Loteria GRAAL zwana dalej Loterią. 2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis Nazwa i podmiot urządzający Loterię 1 Loteria pod nazwą Wygraj srebro z fugami Atlas Artis (dalej Loteria ) organizowana jest przez Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Intermarché. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Intermarché. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Intermarché 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

Wygraj wycieczkę i zakupy z Coca-Cola

Wygraj wycieczkę i zakupy z Coca-Cola R EG U L A MI N LO T E RI I P R O MO C YJ NEJ Wygraj wycieczkę i zakupy z Coca-Cola 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Wygraj wycieczkę

Bardziej szczegółowo

E. Leclerc. 1. Organizator i czas trwania loterii.

E. Leclerc. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J E. Leclerc 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: E. Leclerc, zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ SZKOLNE ODLICZANIE! NAGRÓD WYGRYWANIE!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ SZKOLNE ODLICZANIE! NAGRÓD WYGRYWANIE! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ SZKOLNE ODLICZANIE! NAGRÓD WYGRYWANIE! 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą SZKOLNE ODLICZANIE! NAGRÓD WYGRYWANIE! ( Loteria

Bardziej szczegółowo

Prezenty z Coca-Cola

Prezenty z Coca-Cola R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Prezenty z Coca-Cola 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Prezenty z Coca-Cola, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Radość Pupila. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: Loyalty Point

Bardziej szczegółowo

Wygraj Auto z Coca-Cola

Wygraj Auto z Coca-Cola R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Wygraj Auto z Coca-Cola 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Wygraj Auto z Coca-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Loteria Smaku. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Loteria Smaku. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Smaku 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Loteria Smaku, zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 6 kaw w zestawie z ekspresem Piccolo lub Oblo a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup 6 kaw w zestawie z ekspresem Piccolo lub Oblo a otrzymasz rabat (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ SATURN, POD NAZWĄ: Kup 10 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo kupisz w promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s 2017"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s 2017" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo