Koncepcja Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji z ekstrakcyjnymi analizatorami gazowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji z ekstrakcyjnymi analizatorami gazowymi"

Transkrypt

1 PENTOL - ENVIRO POLSKA Sp. z o.o. Osiedle Piastów 21B, Kraków Tel , fax Numer Certyfikatu Koncepcja Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji z ekstrakcyjnymi analizatorami gazowymi 1. Wprowadzenie Pentol ma z góra dwudziestoletnie doświadczenie w realizacji kompletnych systemów monitoringu emisji opartych na optycznych analizatorach in situ produkcji brytyjskiej firmy Codel International. Ich użytkownicy doceniają niewątpliwe zalety takiego rozwiązania, przede wszystkim praktyczną bezobsługowość, dzięki czemu system zachowuje swą wiarygodność również wtedy, gdy jego użytkownik nie dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą automatyków. Więcej informacji na ten temat w publikacji DOŚWIADCZENIA FIRM CODEL I PENTOL W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN METODĄ IN SITU Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW, dostępnej na stronie internetowej Pentolu. Dla przypadków, gdy z dowolnych powodów metoda in situ nie może znaleźć zastosowania, Pentol opracował i wdrożył koncepcję systemu ciągłego monitoringu emisji z wykorzystaniem analizatorów ekstrakcyjnych. W praktyce zachodzi konieczność stosowania ekstrakcyjnej metody pomiaru stężeń gazowych za absorberami mokrego odsiarczania (IMOS), za niektórymi instalacjami spalania odpadów oraz za turbinami gazowymi. Ponadto niektórzy inwestorzy preferują metodę ekstrakcyjną niezależnie od tego czy jest to uzasadnione warunkami pomiaru. Niniejszy dokument przedstawia opracowaną przez Pentol koncepcję systemu ciągłego monitoringu emisji spełniającego wszystkie wymagania legislacyjne dla energetycznego spalania paliw, w tym najnowszą dyrektywę UE o emisjach przemysłowych (tzw. Dyrektywę IED). Na życzenie Pentol przygotuje koncepcję systemu dla instalacji spalania lub współspalania odpadów. W zasadzie wszystkie analizatory wielkości podstawowych emisji posiadają certyfikat QAL 1 zgodny z wymaganiami normy PN-EN Jest to koncepcja ramowa i nie odnosi się do żadnego konkretnego obiektu. 2. Koncepcja systemu Poniższa koncepcja pokazana na rysunku 1 odnosi się do lokalizacji przekroju pomiarowego zarówno na kominie jak i kanale spalin. W przekroju pomiarowym zostaną zabudowane: Sonda do poboru próbki dla gazowego pomiaru ekstrakcyjnego z podgrzewanym filtrem i (w razie takiej konieczności) podgrzewaną rurą poboru próbki;

2 Pyłomierz in situ lub w razie potrzeby ekstrakcyjny; Przepływomierz spalin; Termometr i manometr do celów normalizacyjnych. Rys. 1. Koncepcja systemu ciągłego monitoringu emisji z analizatorem ekstrakcyjnym Sonda będzie połączona grzanym wężem z kontenerem ustawionym w pobliżu przekroju pomiarowego. W kontenerze będą zlokalizowane: Układ kondycjonowania próbki produkcji JCT Analizator gazowy ekstrakcyjny Fuji Electric typ ZRE Elementy niezbędne do kalibracji analizatorów Moduły wejść/wyjść analogowo-cyfrowych z komunikacją RS485 do wymiany danych z panelem operatorskim (koncentratorem danych) HMI Panel operatorski HMI pełniący funkcje nadzoru nad elementami wchodzącymi w skład układu pomiarowego, koncentratora danych oraz komunikacji z komputerem emisyjnym Opisy podstawowych komponentów systemu przedstawiono w rozdziale 3. W przypadku pyłomierza i przepływomierza spalin zostaną omówione rozwiązania alternatywne. Strona 2 z 28

3 3. Opis urządzeń pomiarowych 3.1 Analizator SO2/NOx/CO/O2 FUJI model ZRE Uwagi ogólne Analizator model ZRE, wyprodukowany przez firmę Fuji Electric jest urządzeniem wielokanałowym (do 5 ścieżek pomiarowych, jeżeli jednym z mierzonych gazów jest tlen lub do 4 ścieżek pomiarowych bez pomiaru tlenu). Dla typowych zastosowań przewidziano analizator z torami pomiarowymi SO2, NOx, CO i O2. (piątym mierzonym gazem może być np. CO2). Analizator został zaprojektowany, jako podstawowy przyrząd do pomiarów ciągłych dla potrzeb systemów monitoringu emisji dla obiektów energetycznego spalania paliw i posiada certyfikat QAL-1 zgodnie z wymaganiami normy PN-EN Wychodzący z oficjalnego użycia, chociaż wciąż powszechnie stosowany termin NOx oznacza wszystkie tlenki azotu tzn. NO, NO2, N2O, N2O3, N2O5. Dyrektywa IED wprowadza w zamian pojęcie NO+NO2. Analizator zdolny do pomiaru wszystkich pięciu gazów byłby bardzo skomplikowany i drogi. Analizy dla spalin kotłowych wykazały, że z całości emisji wszystkich tlenków azotu NO stanowi 95%, a 5% NO2 przy pomijalnie małym udziale pozostałych tlenków, dlatego też w wersji podstawowej przewidziano pomiar NO bez pomiaru NO2. W przypadku gdy niezbędne będzie uwzględnienie rzeczywistego udziału NO2 zostanie zastosowany konwerter NO2 do NO produkcji Fuji zapewniający, że pomiar NO będzie miarodajny dla łącznego stężenia NO+NO2. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej przepisami stężenie NOx ma zostać przeliczony na NO Zasada działania i budowa Widok panelu czołowego analizatora, montowanego w obudowie typu Rack o podziałce 19 przedstawia rys. 2. Analizator posiada duży wyświetlacz umożliwiający jednoczesne odczytanie wszystkich mierzonych wartości stężeń oraz klawiaturę pozwalającą na konfigurację wszystkich funkcji miernika. Przyrząd łączy dwie techniki pomiarowe, optymalne dla poszczególnych mierzonych gazów. Rys. 2 Widok panelu czołowego analizatora Absorpcja promieniowania podczerwonego Przyrząd może wykorzystywać jednocześnie do 4 kanałów pomiarowych wykorzystujących absorpcję promieniowania elektromagnetycznego w podczerwieni (NDIR). Strona 3 z 28

4 Rys. 3 Budowa kanału pomiarowego pracującego w podczerwieni (NDIR) Każdy z kanałów mierzących w podczerwieni (rys. 3 powyżej) składa się ze źródła promieniowania zabudowanego w wirującym cylindrze ze szczeliną, zapewniającym modulację wiązki promieniowania. Zabudowany po przeciwnej stronie w stosunku do źródła podwójny detektor generuje sygnał pomiarowy. Sygnały ten, po wzmocnieniu jest przetwarzany do postaci cyfrowej i wprowadzany do procesora, który na podstawie odpowiednich algorytmów oblicza sygnał stężenia danego gazu. W opisany powyżej sposób mierzone są stężenia wszystkich mierzonych gazów oprócz tlenu. Poniżej w rozdziałach opisano trzy opcjonalne rozwiązania pomiaru O2: elektrochemiczne, cyrkonowe i paramagnetyczne. Wszystkie trzy metody są dopuszczone przez prawo i wybór zależy od parametrów spalin oraz preferencji inwestora. Dane techniczne analizatora Fuji ZRE Zakresy (technika pomiaru) zakres min zakres max SO2 (podczerwień) ppm ppm NO (podczerwień) ppm ppm CO (podczerwień) ppm ppm O % obj % obj. Dla każdego z torów pomiarowych można dobrać 2 zakresy pomiarowe. Powyższy dobór jest przykładowy i jest każdorazowo dostosowywany do rzeczywistego zakresu poszczególnych stężeń. Zakresy mogą być przełączane automatycznie. Charakterystyka czujników Liniowość* 1% Pływanie zera* 2%/tydzień Pływanie zakresu* 2%/tydzień Powtarzalność* 0,5% Czas odpowiedzi t90** 60s (po przełączeniu źródła próbki) Przepływ próbki 0,5 0,2dm 3 /min. Strona 4 z 28

5 Wyjścia Temperatura otoczenia analogowe 4 20mA, 550 max. 0-1V 100KΩ min. dwustanowe do sygnalizacji wysokiego stężenia gazu lub uszkodzenia analizatora cyfrowe w protokole Modbus przez port szeregowy RS o C Wilgotność względna otoczenia 0 90% Obudowa do montażu w szafie lub na stojaku typu rack 19 lub do zabudowy w panelu, rozmiar 133 x 483 x 418mm Masa około 8kg (sam analizator) Zasilanie V 50-60Hz, 100W *) **) W odniesieniu do wybranego zakresu pomiarowego Bez uwzględnienia toru poboru próbki Czujnik elektrochemiczny (moduł analizatora Fuji ZRE) Służy do pomiaru stężenia tlenu. Zastosowany detektor (rys. 4) ma małe wymiary oraz charakteryzuje się krótkim czasem odpowiedzi i szerokim zakresem dynamicznym. Zastosowany czujnik tlenu jest to odmiana ogniwa elektrochemicznego, które generuje prąd proporcjonalny do ciśnienia parcjalnego tlenu znajdującego się w próbce gazu otaczającego membranę. Molekuły tlenu, przenikając do ogniwa przez nieporowatą membranę teflonową, zachodzą w reakcję chemiczną na katodzie wywołując przepływ prądu na pomiędzy elektrodami. Napięcie pomiędzy elektrodami powstałe na skutek przepływu prądu jest proporcjonalne ciśnienia parcjalnego tlenu w próbce a zatem przy stałym ciśnieniu próbki gazu, jest proporcjonalne do stężenia tlenu w próbce. Ta wersja czujnika na bazie elektrolitu kwasowego jest praktycznie nieczuła na interferencje skrośne, szczególnie z CO2, CO, CH4 i H2. Czujnik ma wbudowany termistor do kompensacji temperaturowej sygnału wyjściowego. Rys. 4 Budowa czujnika elektrochemicznego tlenu Tlenomierz cyrkonowy Fuji Electric ZFK7 Cyrkonowy analizator tlenu pracuje w oparciu o metodę ekstrakcyjną. Zasada pomiaru oparta jest na wykorzystaniu ogniwa cyrkonowego umieszczonego bezpośrednio w próbce Strona 5 z 28

6 mierzonego gazu. Ogniwo to jest podgrzewane do stałej temperatury 800 C. Siła elektromotoryczna na jego elektrodach zależy od stężenia tlenu mającego kontakt z nimi i jest opisana wzorem Nernsta: E = - RT nf ln PX PA gdzie: R: stała gazowa T: temperatura absolutna F: stała Faradaya PX: stężenie tlenu w gazie referencyjnym pozostającym w kontakcie z ujemną elektrodą PA: stężenie tlenu w gazie mierzonym pozostającym w kontakcie z dodatnią elektrodą Gazem referencyjnym jest powietrze z otoczenia. Wraz ze zmianą stężenia O2 w mierzonym gazie zmienia się siła elektromotoryczna ogniwa. Budowę analizatora przedstawia rysunek 5. Na obudowie znajduje się wyświetlacz do odczytywania danych z analizatora. Tlenomierz jest zintegrowany z analizatorem wielogazowym Fuji ZRE. Rys. 5 Budowa tlenomierza cyrkonowego Fuji ZFK Czujnik paramagnetyczny tlenu (moduł analizatora Fuji ZRE) Czujnik paramagnetyczny zintegrowany z analizatorem Fuji ZRE mierzy stężenie tlenu w próbce spalin na zasadzie konwersji zawartości O2 na wartość ciśnienia zależną od własności magnetycznych tlenu. Wszystkie gazy charakteryzują się dodatnią lub ujemną podatnością magnetyczną. Spośród nich cząsteczki tlenu (jak również NO i NO2) mają bardzo wysoką podatność magnetyczną i są silnie przyciągane przez pole magnetyczne, podczas gdy pozostałe Strona 6 z 28

7 składniki spalin wykazują własności diamagnetyczne. Wpływ NO i NO2 jest pomijany ze względu na znikome stężenie tych gazów w porównaniu z tlenem. Możliwy jest więc pomiar stężenia tlenu w spalinach wykorzystując jego podatność magnetyczną. Rys. 6 ilustruje budowę kanału pomiarowego tlenu. W niejednorodnym polu magnetycznym cząsteczki tlenu są przyciągane w kierunku obszaru o wyższej gęstości pola magnetycznego co powoduje miejscowy wzrost ciśnienia. Wartość ciśnienia jest przetwarzana na sygnał elektryczny przez detektor mikroprzepływu i następnie wzmacniany. 3.2 Układ przygotowania próbki Rys. 6 Budowa celi paramagnetycznej Na rys. 7 przedstawiono schemat przepływu próbki od sondy do analizatora. Rys. 7 Schemat przepływu próbki do analizatora FUJI ZRE Układ składa się z następujących komponentów: Sonda poboru próbki ER-S10 Wąż poboru próbki JCT JH3F Strona 7 z 28

8 Chłodnica kompresorowa z podwójnym wymiennikiem, typ Compact MIDI Pompa membranowa zasysająca próbkę typ 303 Pompka kondensatu Filtr typ JF-1TE2 Czujnik wilgoci typ KW-1 Filtr aerozolu typ 20.5 Zawory elektromagnetyczne do kalibracji 3.3 Pyłomierze Pentol ma w swojej ofercie 4 modele pyłomierzy: Codel D-CEM2100 in situ optyczny prześwietleniowy; Land 4500MkIII in situ optyczny prześwietleniowy; Durag D-R800 in situ optyczny rozproszeniowy (stosowany na kominach lub kanałach spalin o bardzo małych gabarytach oraz w przypadku bardzo niskich stężeń pyłu); Dr. Foedisch PFM 06 ED ekstrakcyjny optyczny rozproszeniowy (stosowany w przypadku istnienia wolnych kropel wody w spalinach, np. za absorberem mokrego odsiarczania). Pyłomierz Codela jest w trakcie procedury certyfikacyjnej, natomiast pozostałe 3 mierniki posiadają certyfikaty QAL 1. W dalszej części rozdziału opisano poszczególne modele Pyłomierz optyczny Codel D-CEM 2100 Pomiar stężenia pyłu dokonywany metodą optyczną opiera się na określeniu stopnia pochłaniania (ekstynkcji) wiązki promieniowania w poprzek drogi gazu. Mierniki optyczne podają zazwyczaj, oprócz ekstynkcji, wartość względnego stopnia zaczernienia ("opacity"), przy czym: zaczernienie + przejrzystość = 1 Z kolei wzajemną zależność ekstynkcji i zaczernienia określa wzór Beer-Lamberta: zaczernienie = 1 - e -ekstynkcja Warunkiem miarodajności metody optycznej dla określenia emisji cząstek stałych są rozmiary cząsteczek pyłu - zakłada się, że nie powinny być mniejsze od długości fali promieniowania używanego do prześwietlania kanału spalin, tj. ok. 0,6µm. Pochłanianie strumienia światła przez cząsteczki stałe zależy zarówno od rozmiarów cząsteczek jak i od długości fali świetlnej. Zwłaszcza zdolność rozpraszania maleje, gdy rozmiar cząsteczek jest mniejszy od długości fali światła użytego do pomiaru. Z tego powodu promieniowanie podczerwone jest mniej skuteczne od światła widzialnego do wykrywania cząstek o rozmiarach submikronowych. Światło widzialne nie jest absorbowane przez inne składniki spalin, jak dwutlenek węgla bądź para wodna, zapewnia wreszcie porównywalność wyników z metodą Ringelmana. Stężenie pyłu w gazie C jest wprost proporcjonalne do mierzonej przez przyrząd ekstynkcji E i wyraża się wzorem: E k C = l Strona 8 z 28

9 gdzie l jest długością ścieżki pomiarowej (wewnętrzny wymiar kanału lub komina w miejscu zainstalowania przyrządu), natomiast k jest współczynnikiem proporcjonalności, który należy określić empirycznie przez porównanie wskazań ekstynkcji mierzonej przez przyrząd optyczny z wynikiem pomiaru izokinetycznego. W przypadku braku wyników pomiaru porównawczego można przyjąć, jako wartość tymczasową, do chwili przeprowadzenia wzorcowania przybliżoną wartość współczynnika k=2500. Wzorcowanie pyłomierza należy przeprowadzić metodą pomiarów grawimetrycznych. Na ich podstawie do pamięci przyrządu zostanie wstawiony wyliczony współczynnik. Opisany poniżej przyrząd wykorzystuje zjawisko liniowej zależności ekstynkcji tzn. stopnia pochłaniania promieniowania widzialnego od stężenia pyłu. Budowa analizatora Miernik jest zmodyfikowaną wersją sprawdzonego od lat modelu 200. Umożliwia on kontrolę wskazań odpowiadających zerowemu zapyleniu bez przerywania procesu technologicznego - a więc dla procesów ciągłych oraz kominów zbierających spaliny z kilku źródeł emisji. Układ kompensacji zanieczyszczeń powierzchni optycznych zapewnia precyzyjny pomiar również dla niskich poziomów zapylenia. Rys. 8 Sposób montażu pyłomierza typ D-CEM 2100 Miernik (rys. 8) składa się z dwóch identycznych zespołów nadajnik-odbiornik i modułów: procesora, wyświetlacza i zasilacza. Zespoły nadajnik-odbiornik są montowane naprzeciwko siebie na kanale spalin. Nadajnik-odbiornik składa się ze źródła światła (diody LED), detektora, układu optycznego z ruchomym lustrem kalibracyjnym zamontowanym w zaworze kulowym oraz niezbędnego dla sterowania i pomiaru układu elektronicznego. Źródłem światła jest dioda elektroluminescencyjna (LED) modulowana w taki sposób, że w danym momencie tylko jedna z nich świeci. Przełączenie diod odbywa się 37,5 razy na sekundę. System optyczny każdej z głowic jest tak zaprojektowany, że detektor otrzymuje sygnał z własnej diody oraz z przeciwległego nadajnika. Sygnały emitowane z nadajników są elektronicznie modulowane częstotliwością 600 Hz, dzięki czemu można było odstroić odbiorniki od obcych źródeł światła. Strona 9 z 28

10 Rys. 9 Układ optyczny pyłomierza typ D-CEM Podczas normalnej pracy (rysunek 9 po lewej) położenie zaworu kulowego pozwala, aby strumień światła przepływał poprzez kanał spalin do drugiego zespołu. W tym czasie lustro jest zabezpieczone przed spalinami. W wybranych przez użytkownika odstępach czasu zostaje zainicjowana procedura kalibracyjna dla zerowego zaczernienia (rysunek 8 po prawej). W tym celu zawór kulowy obraca się odcinając system od otoczenia a lustro ustawia się prostopadle do strumienia światła. Odbiornik mierzy w tym czasie natężenie światła tłumionego jedynie przez elementy optyczne. Każdy z nadajników-odbiorników jest kalibrowany indywidualnie, dzięki czemu w odróżnieniu od innych systemów, zanieczyszczenie układów optycznych jest automatycznie kompensowane. W najnowszej wersji zastosowano również układ weryfikacji wskazań pyłomierza w punkcie pracy. Funkcja ta jest realizowana po ustawieniu lustra w pozycji kalibracji zera. Częściowe zaczernienie symulowane jest przez kontrolowane zmniejszenie intensywności świecenia diody LED. Z uwagi na bardzo precyzyjną kontrolę intensywności świecenia diody metoda ta jest wiarygodna, a zarazem znacznie prostsza konstrukcyjnie od wprowadzania na ścieżkę optyczną filtra sygnalizującego częściowe zaczernienie unika się zastosowania kolejnego ruchomego elementu. Dla zabezpieczenia powierzchni optycznych zastosowano układ powietrza zaporowego, niedopuszczającego do osadzania się cząstek stałych zawartych w przepływającym gazie. Do tego celu stosuje się niewielkie ilości 3,5 dm 3 /s czystego powietrza o ciśnieniu 0,1-0,5 MPa. W przypadku stabilnego podciśnienia medium rolę tę może pełnić zasysane powietrze atmosferyczne, chociaż nie jest to rozwiązanie zalecane, jako docelowe. Zespół procesora zawiera mikroprocesor do przetwarzania danych z obydwu głowic i formowania sygnału wyjściowego. Przyrząd oferuje możliwość odczytu wartości pomiaru w postaci zaczernienia (w procentach lub jednostkach Ringelmana), ekstynkcji, bądź po wprowadzeniu współczynnika proporcjonalności - stężenia pyłu, mierzonego w miligramach na rzeczywisty lub normalny metr sześcienny. Miernik umożliwia przeliczanie stężeń na warunki normalne. Zastosowany procesor umożliwia swobodny wybór czasu uśredniania w zakresie od 10 sekund do 30 dni. Oprócz wyjścia analogowego 4 20 ma miernik posiada wyjście szeregowe RS485. Przyrząd wyposażony jest w klawiaturę i wyświetlacz ciekłokrystaliczny umożliwiające programowanie, kalibrację i diagnostykę miernika. Strona 10 z 28

11 Pamięć trwała RAM pozwala na utrzymanie wszystkich danych w przypadku zaniku zasilania. Dane techniczne analizatora: Zakres - zaczernienie - nastawiany indywidualnie w dowolnym podzakresie 0 100% - ekstynkcja - nastawiany indywidualnie - stężenie pyłu - nastawiany indywidualnie w zakresie mg/nm 3 Przetwarzanie danych pomiarowych - bieżące uśrednianie w czterech nastawianych przedziałach czasowych: 10-60s, 1-60 min, 1-24h, 1-30d. Dokładność Powtarzalność Max. pełzanie długookresowe Długość ścieżki pomiarowej Obudowa Wyjście Temperatura otoczenia Zasilanie Zużycie powietrza czyszczącego Pyłomierz optyczny LAND 4500MkIII Uwagi ogólne - ± 0,2% zaczernienia - ± 0,1% zaczernienia - 0,2% zaczernienia - max. 8m - stopień ochrony IP65Wyjście - analogowe 0 20 lub 4 20mA, 500Ω max. (wybrany przedział uśredniania) - szeregowe przez magistralę RS485 - dwustanowe do sygnalizacji wysokiego zanieczyszczenia układu optycznego lub braku współosiowości do +60 o C - 230V prądu zmiennego 30VA - 12Nm 3 /h, ciśnienie min 5 bar Pomiar stężenia pyłu dokonywany metodą optyczną opiera się na określeniu stopni pochłaniania (ekstynkcji) wiązki promieniowania w poprzek drogi gazu, a więc podobnie jak opisano to w rozdziale dla pyłomierza Codel. Budowa analizatora Miernik jest zmodyfikowaną wersją modelu 450MkII. Umożliwia on kontrolę wskazań odpowiadających zerowemu zapyleniu bez przerywania procesu technologicznego - a więc dla procesów ciągłych oraz kominów zbierających spaliny z kilku źródeł emisji. Układ automatycznej korekcji zera zapewnia precyzyjny pomiar również dla niskich poziomów zapylenia. Miernik (rys. 10 i 11) składa się z zespołu nadajnik/odbiornik, zwierciadła oraz skrzynki zaciskowej. Zespoły nadajnik/odbiornik oraz zwierciadło montowane naprzeciwko siebie na kanale spalin. Nadajnik-odbiornik składa się ze źródła światła (zielonej diody LED modulowanej za pomocą opatentowanej przez producenta technologii Flood LED ), detektora, układu optycznego z lustrem półprzepuszczalnym, ruchomym elementem do kalibracji zakresu, Strona 11 z 28

12 ruchomym lustrem do automatycznej kalibracji zera oraz niezbędnego dla sterowania i pomiaru układu elektronicznego z wyświetlaczem i klawiaturą. Rys. 10 Widok głowic pyłomierza LAND 4500MkIII Dla zabezpieczenia powierzchni optycznych zastosowano układ powietrza zaporowego, niedopuszczającego do osadzania się cząstek stałych zawartych w przepływającym gazie. Do tego celu stosuje się dmuchawę lub niewielkie ilości czystego powietrza o ciśnieniu 0,5 MPa. Zespół procesora zawiera układ zasilania zabudowany w skrzynce zaciskowej oraz zintegrowany z głowicą nadawczo-odbiorczą mikroprocesor do przetwarzania danych z obydwu głowic i formowania sygnału wyjściowego. W głowicy zabudowane są również wyświetlacz i klawiatura. Przyrząd oferuje możliwość odczytu wartości pomiaru w postaci zaczernienia, ekstynkcji, bądź po wprowadzeniu współczynnika proporcjonalności - stężenia pyłu, mierzonego w miligramach na metr sześcienny. Pamięć trwała RAM pozwala na utrzymanie wszystkich danych w przypadku zaniku zasilania. Rys. 11. Budowa elementów pyłomierza LAND 4500MkIII Strona 12 z 28

13 Dane techniczne analizatora: Zakres - zaczernienie % do 0-100% Pływanie (długoterminowe) Rozdzielczość Ścieżka pomiarowa Kalibracja Korekcja zera Czas odpowiedzi Uśrednianie Temperatura otoczenia Temperatura spalin - ekstynkcja - 0-0,1 do 0-3,0 - stężenie pyłu to mg/Nm 3 - <0,3% zaczernienia/miesiąc - 0,1% zaczernienia, 0,001 ekstynkcji, 0,1mg/m 3 stężenia - 0,5 do 10m - automatyczna kalibracja zera i zakresu - ustawiany okres 1-24h - automatyczna korekcja zera - 10s - ustawiane od 10s do 24h do +55 C C max Wyjścia - analogowe - izolowane 4-20mA konfigurowane jako zaczernienie, ekstynkcyjne lub stężeń pyłu - szeregowe - RS485 zaczernienia, ekstynkcyjne, stężenia oraz stan przyrządu (protokół Modbus) - dwustanowe - System OK., kalibracja, alarm Pyłomierz Durag D-R800 Pyłomierz D-R800 jest przyrządem in situ służącym do ciągłego pomiaru niskich i średnich wartości stężenia pyłu w spalinach. Miernik działa na zasadzie rozpraszania wiązki światła laserowego przez cząstki pyłu obecne w strudze spalin. Pomiar światła rozproszonego dokonywany jest w kierunku padania promienia świetlnego jest to technika określana angielskim terminem front scatter. Intensywność światła rozproszonego jest proporcjonalna do stężenia pyłu w strudze spalin. Przyrząd (rys 12) składa się z dwóch elementów: Lancy pomiarowej ze zintegrowaną głowicą z wyświetlaczem i klawiaturą. Skrzynki zasilającej przyrząd w energię elektryczną i powietrze (w skrzynce zabudowana jest dmuchawa). Na rys. 13 pokazano główne komponenty układu pomiarowego. Wiązka światła z diody laserowej (1) jest rozdzielana za pomocą półprzepuszczalnych luster (2) na wiązkę pomiarową (6) i referencyjną (7). Sterowana elektromagnesem przysłona (3) służy do przełączania wiązek. Wiązka pomiarowa ulega rozproszeniu przez cząsteczki pyłu obecne w strefie pomiarowej (8). Umieszczony pod katem w stosunku do osi wiązki pomiarowej obiektyw (9) skupia światło rozproszone, transmitowane światłowodem (11) do detektora (13) generującego sygnał pomiarowy, poddawany następnie obróbce w procesorze. Po wprowadzeniu do pamięci charakterystyki zdjętej podczas wzorcowania (za pomocą pomiarów równoległych) umożliwia wyskalowanie wskazań w mg/m 3 lub mg/nm 3. W odstępach co 5 minut dokonywana jest kompensacja zabrudzenia optyki oraz efektów starzenia się elementów optycznych. Strona 13 z 28

14 Rys 12. Sposób zabudowy analizatora na obiekcie Rys 13. Budowa pyłomierza D-R800. Objaśnienia poniżej: Objaśnienia do rysunku Dioda laserowa 1. Strefa pomiarowa 2. Rozdzielacz wiązki 2. Obiektyw 3. Przysłona 3. Pochłaniacz światła 4. Szybka ochronna 4. Światłowód 5. Króciec do czyszczenia 5. Powietrze czyszczące 6. Wiązka pomiarowa 6. Detektor 7. Wiązka referencyjna Dane techniczne analizatora Zakresy pomiarowe Dokładność Wyjścia dwustanowe Wyjścia analogowe Standard transmisji szeregowej Dowolnie ustawiane od 0-10 mg/m 3 do mg/m 3 2% zakresu 4 dowolnie programowalne przekaźniki beznapięciowe o prądzie przełączania 2A 0-20mA - mierzona intensywność światła rozproszonego, maksymalne obciążenie 500 Ω regulowane zero 4mA w czasie grawimetrycznej kalibracji stężenia pyłu podanego w mg/m3 Modbus Strona 14 z 28

15 Wejścia cyfrowe Zakres uśredniania Zakres temperatur otoczenia Dopuszczalna temperatura otoczenia Max. temperatura strumienia spalin 220 o C 2 dowolnie programowalne s dowolnie skalowane -20 o C do +50 o C -20 o C do +50 o C Min. temperatura strumienia spalin Powyżej wodnego punktu rosy Ciśnienie w kanale spalin Max. grubość ściany kanału Zasilanie Pobór mocy Wymiary Masa Wymiary, część pomiarowa Wymiary, moduł zasilania -50 do +10 hpa 400 mm V, Hz 50 W 1000[600] mm x 160 mm x 160 mm 7 [6] kg Klasa obudowy IP [600] mm x 160 mm x 160 mm 380 mm x 300 mm x 210 mm Pyłomierz ekstrakcyjny Dr Foedisch PFM 06 ED Opis przyrządu Z uwagi na specyfikę procesu mokrego odsiarczania, a w szczególności zawartość wolnych kropel wody w strumieniu spalin nie jest możliwe zastosowanie pyłomierza optycznego (krople wody byłyby widziane jako pył powodując niedopuszczalny błąd wskazań). Powszechną praktyką stosowaną w przypadku pomiaru stężeń pyłu za instalacją mokrego odsiarczania spalin (IMOS) jest użycie pyłomierza ekstrakcyjnego. Przewidziano użycie posiadającego Certyfikat QAL1 pyłomierza Dr Foedisch PFM 06 ED przedstawionego na rys. 14 i 15. Rozwiązanie tego producenta zostało pomyślnie zweryfikowane w eksploatacji za IMOS. Rys. 14 sposób zabudowy pyłomierza ekstrakcyjnego Dr Foedisch PFM 06 ED na obiekcie Strona 15 z 28

16 Pyłomierz PFM 06 ED składa się z sondy do poboru próbki, dmuchawy podającej gorące powietrze do rozcieńczania próbki, grzanej komory pomiarowej oraz układu zasysania próbki za pomocą eżektora napędzanego drugą dmuchawą. Cechą charakterystyczną, pozytywnie odróżniającą omawiany pyłomierz od innych podobnych rozwiązań jest kompaktowa budowa (szafa analizatora zabudowana jest bezpośrednio na kominie lub kanale spalin). Droga poboru próbki do komory pomiarowej jest prosta i krótka. Rys. 15 Schemat pyłomierza ekstrakcyjnego Dr Foedisch PFM 06 ED Zastosowanie gorącego powietrza do rozcieńczania próbki oraz grzanej komory pomiarowej gwarantuje, że w komorze pomiarowej będzie jedynie pył i gazowe składniki spalin bez kropel wody, dzięki czemu pomiar będzie miarodajny. Dane techniczne przyrządu Zakres spalin od 0-15mg/m 3 do 0-500mg/m 3 Wyjścia analogowe Wyjścia dwustanowe 4 x 4-20mA Temperatura spalin max 280 C 6 wyjść beznapięciowych Wilgotność spalin bezwzględna do 40% względna do 100% Temperatura otoczenia Przepływ próbki -20 C do +50 C 7-10m 3 /h (razem z powietrzem rozcieńczonym) Wymiary sonda ze zintegrowaną komorą pomiarową 500x750x1000mm szafa sterownicza z dmuchawami 600x1700x500mm Stopień ochrony Zasilanie IP65 400V 3~, 4kVA Strona 16 z 28

17 3.4 Przepływomierze spalin Dla określenia emisji masowej zanieczyszczeń niezbędne jest wyznaczenie przepływu objętościowego spalin. Pentol stosuje jeden z opisanych poniżej przepływomierzy: Codel V-CEM5100 optyczny korelacyjny (ograniczeniem jest bardzo niska temperatura spalin - poniżej ok. 70ºC); Dr. Foedisch FMD 09 spiętrzeniowy (ograniczeniem jest wysokie zapylenie spalin); Durag D-FL200 ultradźwiekowy (ograniczeniem jest wysoka temperatura). Pierwsze dwa przyrządy posiadają certyfikat QAL 1. Ponadto, w przypadkach gdy ze względów metrologicznych poprawny pomiar przepływu spalin jest niemożliwy, Pentol opracował algorytmy obliczania przepływu spalin, dostosowane do specyfiki obiektu. Wymienione przepływomierze opisano w dalszej części rozdziału Przepływomierz Codel V-CEM5100 Zasada działania i budowa Do pomiaru przepływu spalin firma CODEL stosuje niewymagającą kontaktu ze spalinami metodę korelacji poprzecznej. Normalnie metoda ta wymaga wprowadzenia do medium śladowej ilości znacznika chemicznego, barwiącego lub promieniotwórczego. Prędkość przepływu mierzonego gazu jest określona w funkcji czasu przepływu znacznika między punktami pomiarowymi o znanej odległości. W przypadku jednakże gazu zanieczyszczonego pyłem, zamiast sztucznie wprowadzanego znacznika, wykorzystuje się występujące naturalnie szybkozmienne zaburzenia promieniowania podczerwonego emitowanego przez strugę spalin. Miernik typ 5100 składa się z następujących elementów (Rysunek 16): Rys. 16 Podstawowe komponenty i sposób montażu przepływomierza V-CEM 5100 Strona 17 z 28

18 Dwóch odbiorników mierzących natężenie naturalnego promieniowania podczerwonego przepływającego gazu; Procesora przetwarzającego wyjścia odbiorników na sygnał proporcjonalny do prędkości przepływu gazu między punktami pomiarowymi; Wyświetlacza z klawiaturą; Zasilacza 230V. Prędkość przepływu v to oczywiście iloraz odległości l między czujnikami przez czas przepływu zakłócenia t (rys. 16). natomiast wydajność przepływu F: l S F = v S = t gdzie S to pole przekroju poprzecznego kanału (komina) w miejscu pomiaru. Drugi czujnik Drugi czujnik Pierwszy czujnik Pierwszy czujnik Sterownik lokalny (SCU) Proste procedury matematyczne realizowane w mikroprocesorze pozwalają obliczyć czas przepływu odpowiadający maksymalnemu nałozeniu się sygnałów z obu czujników. Przetwornik sygnałowy Rys. 17. Zasada działania przepływomierza typ V-CEM 5100 Sygnał wyjściowy wydajności przepływu może być normalizowany. Dane techniczne przyrządu: Zakres - prędkość - nastawiany od 3 do 50 m/s - przepływ - nastawiany indywidualnie Dokładność - ± 2% Liniowość - ± 1% Wyjścia Obudowa Temperatura otoczenia Zasilanie - analogowe 4 20 ma, 500 Ω max. - szeregowe RS485 do transmisji danych i celów serwisowych - aluminiowa, stopień ochrony IP65, uszczelnienie epoksydowe do +70 C - 230V prądu zmiennego, 50VA Zapotrzebowanie powietrza czyszczącego - 12Nm3/h, 5bar lub z dmuchawy Kierunek przepływu Strona 18 z 28

19 3.4.2 Przepływomierz Dr Foedisch FMD 09 Przyrząd określa prędkość gazu, w tym przypadku spalin poprzez pomiar ciśnienia dynamicznego (jako różnica między wartością ciśnienia statycznego a sumy ciśnienia statycznego i dynamicznego). Zasadę pomiaru ilustruje rys. 18, a widok rys. 19. Rys. 18. Zasada pomiaru przepływomierza spiętrzeniowego Rys. 19 Widok przepływomierza Dr Foedisch FMD-09 Zależność prędkości od ciśnienia dynamicznego określa poniższe równanie: Strona 19 z 28

20 gdzie k współczynnik kalibracyjny v prędkość gazu Δp różnica ciśnień rgas gęstość właściwa gazu Na opisanej powyżej zasadzie pracuje przepływomierz spalin typ FMD-09 produkcji niemieckiej firmy Dr Foedisch. Przyrząd ten został pozytywnie zweryfikowany dla warunków panujących za absorberem instalacji mokrego odsiarczania bez podgrzewu spalin. Warunkiem poprawności pomiaru jest znajomość składu gazu oraz jego parametrów fizycznych, co w przypadku spalin za mokrym odsiarczaniem jest możliwa do spełnienia. Potencjalnym zagrożeniem poprawności pomiaru tą metodą jest zagrożenie zablokowania otworów sondy pyłem. Doświadczenie z eksploatacji tego przyrządu za instalacjami mokrego odsiarczania spalin wskazuje, że w takich warunkach zagrożenie to nie występuje, a dla dodatkowego zabezpieczenia przyrządu stosowane jest okresowe (automatyczne) zwrotne przedmuchiwanie sondy. Po wprowadzeniu do pamięci procesora przyrządu wartości przekroju poprzecznego kanału spalin lub komina zostanie określony przepływ objętościowy. Sygnał wyjściowy analizatora można wyskalować w postaci różnicy ciśnień (mbar), prędkości (m/s), przepływu objętościowego rzeczywistego (m 3 /h) lub przepływu objętościowego znormalizowanego. Opcjonalnie możliwe jest uzyskanie na jednym z wyjść sygnału ciśnienia statycznego do celów normalizacji. Dane techniczne przyrządu Zakres - prędkość nastawiany od 2 do 30m/s Wyjścia - przepływ nastawiany indywidualnie 3 x analogowe 4-20mA Temperatura spalin max 280 C Temperatura otoczenia Zasilanie dwustanowe (alarmy i sygnalizacja przekroczeń) -20 do +50 C 230V, 50-60Hz Przepływomierz Durag D-FL200. Przepływomierz ultradźwiękowy jest przyrządem nieinwazyjnym wykorzystującym zjawisko zmiany prędkości fali ultradźwiękowej w zależności od tego czy rozchodzi się ona w kierunku zgodnym czy przeciwnym do ruchu medium (w tym przypadku strumienia spalin). Przyrząd (rysunek 20) składa się z dwóch głowic rozmieszczonych na wspólnej osi po przeciwnych stronach kanału spalin lub komina pod katem zazwyczaj 45º w stosunku do kierunku przepływu spalin. Głowice naprzemiennie wysyłają i odbierają impulsy fal ultradźwiękowych. Mierzony jest czas przepływu fali ultradźwiękowej w obu kierunkach, a z określonej w ten sposób różnicy czasu przepływu impulsu obliczana jest prędkość spalin. Po przemnożeniu wartości prędkości przez pole przepływu określany jest przepływ objętościowy. W skład analizatora wchodzi również moduł procesora z wyświetlaczem i klawiatura oraz układu doprowadzenia powietrza czyszczącego (typowym rozwiązaniem są dmuchawy). Strona 20 z 28

21 Opcjonalnie przepływomierz może być wyposażony w przetworniki ciśnienia i temperatury spalin, co umożliwia przeliczenie wartości przepływu na warunki normalne. Rys. 20. Podstawowe komponenty i sposób zabudowy przepływomierza Durag D-FL200 Dane techniczne przyrządu: Zakres - prędkość - nastawiany od 0 do 40 m/s - przepływ - nastawiany indywidualnie Dokładność - ± 2% Pływanie zera Pływanie zakresu Wyjścia Obudowa - ± 0,2% zakresu/miesiąc - ± 0,3% zakresu/miesiąc - 2x analogowe 4 20 ma, 500 Ω max. - 3x dwustanowe - szeregowe (protokół Modbus RTU opcjonalnie) - stopień ochrony IP65 Temperatura spalin - max 200 C Temperatura otoczenia Zasilanie do +50 C - 230V prądu zmiennego, 50VA Zapotrzebowanie powietrza czyszczącego - 80Nm3/h, z dmuchawy. 4. System gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych 4.1 Uwagi ogólne Wdrożony przez Pentol system transmisji, gromadzenia i przetwarzania danych systemu ciągłego monitoringu emisji składa się z następujących elementów: Koncentratorów danych w kontenerach pomiarowych realizowanych przez panele operatorskie (HMI); Cyfrowej magistrali danych (RS485 lub Ethernet) służącej do transmisji danych z kontenerów pomiarowych do komputera emisyjnego; Komputera emisyjnego (serwera danych) wyposażonego w oprogramowanie wizualizacyjne i raportujące z zainstalowanym serwerem relacyjnej bazy danych MS SQL; Wymiany danych między komputerem emisyjnym a systemem SCADA; Strona 21 z 28

22 W kolejnych podrozdziałach zostaną opisane poszczególne komponenty sprzętowe oraz oprogramowanie. 4.2 Koncentratory danych W każdym kontenerze będzie zainstalowany panel operatorski HMI (rys. 21 i 22). Rys. 21 Podgląd danych bieżących na ekranie panelu operatorskiego HMI. Rys. 22 Prezentacja drogi gazowej na ekranie panelu operatorskiego HMI. Strona 22 z 28

23 Panel ten wyposażony w specjalne oprogramowanie opracowane przez Pentol pełnił będzie następujące funkcje: Dwustronna komunikacja cyfrowa z komponentami systemu pomiarowego poprzez moduły wejść/wyjść; Konfiguracja parametrów czujników pomiarowych, zmiana zakresów pomiarowych, wprowadzanie funkcji kalibracyjnych, przeliczanie wartości pomiarowych do warunków referencyjnych; Lokalna diagnostyka czujników pomiarowych oraz podgląd w bieżące odczyty; Nadzorowanie pracy układu pomiarowego (w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości układ przejdzie automatycznie w stan awarii zapobiegając ewentualnym groźnym skutkom); Buforowanie danych pomiarowych. W przypadku braku komunikacji z komputerem emisyjnym dane pomiarowe będą dostępne w pamięci urządzenia. Pojemność pamięci zapewni gromadzenie danych za ostatnie kilka miesięcy; Komunikacja z komputerem emisyjnym w sieci RS 485 lub Ethernet przy wykorzystaniu jednego z dostępnych standardowych protokołów transmisji stosowanych w przemyśle takich jak Modicon Modbus RTU, Allen Bradley CompactLogix, Honeywell BACnet/IP, Siemens AG Simatic S7 i wielu innych; Wydawanie sygnałów pomiarowych do systemów zewnętrznych (np. DCS) przy wykorzystaniu komunikacji jak wyżej; 4.3 Szeregowa magistrala danych Służy do zapewnienia dwukierunkowej transmisji danych między kontenerem pomiarowym, a komputerem emisyjnym. Każdy z kontenerów jest przyłączony do magistrali przez port koncentratora danych. Oprogramowanie PCEM wykorzystuje sieć RS 485 z protokołem Modbus RTU. 4.4 Komputer (serwer) emisyjny Dane pomiarowe będą przetwarzane i przechowywane w komputerze emisyjnym o architekturze serwerowej dla zapewnienia najwyższego standardu bezpieczeństwa i niezawodności. Stosujemy zawsze sprzęt jednego z czołowych producentów: IBM/Lenovo, HP lub Fujitsu Siemens. 4.5 Pakiet oprogramowania PCEM System informatyczny pracujący w ramach Systemu Ciągłego Monitoringu emisji (AMS) zapewnia prawidłową wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu, a ponadto umożliwia komunikowanie się systemu z komputerami Użytkownika poprzez zakładową sieć komputerową. Dane gromadzone są w bazie danych MS SQL zainstalowanej na serwerze. Dane te są dostępne dla uprawnionych użytkowników na ich komputerach podpiętych do wspólnej sieci. W skład opracowanego przez Pentol pakietu oprogramowania PCEM wchodzą następujące programy: PCEMComm program komunikacyjny PCEMData program konwertujący dane PCEMView program do wizualizacji danych pomiarowych PCEMReport program do generowania raportów rozliczeniowych Strona 23 z 28

24 Architekturę systemu PCEM przedstawia rysunek 23. System jest uniwersalny może być stosowany zarówno do współpracy z opisywanymi w niniejszym artykule analizatorów ekstrakcyjnych dowolnego producenta (poprzez wspomniany powyżej panel operatorski HMI), jak też z analizatorami in situ produkcji firmy Codel International (oznaczonymi na rysunku 23 symbolami 3000, 4000 i 40. Rys. 23. Architektura systemu PCEM Dane pomiarowe i dane diagnostyczne Wizualizacja danych pomiarowych odbywa się z wykorzystaniem programu PCMView wchodzącego w skład pakietu oprogramowania Systemu Ciągłego Monitoringu Emisji PCEM, rysunek 23 poniżej przedstawia okno programu dla danych bieżących : Strona 24 z 28

25 Rys. 23 Przykładowe okno wizualizacji danych bieżących W oknie tym przedstawiane są dane pomiarowe, jako dane bieżące oraz wszystkie parametry istotne dla odczytywanych wyników, a więc: parametry normalizacji, jednostki pomiarowe wartości aktualnych wyników dla wybranej średniej 1minuta, 60 minut 24h, 48h oraz aktualnej średniej miesięcznej wartości prognozowane dla średnich 24h, 48h oraz średniej miesięcznej zakresy pomiarowe poszczególnych torów pomiarowych zadane poziomy alarmowe. Wartości alarmowe mogą być ustawione w odniesieniu do wartości dopuszczalnych (ELV). W przypadku różnych wartości dopuszczalnych dla podłączonych kotłów wartości ELV dla wspólnego kolektora są dynamicznie wyliczane na podstawie stanu pracy poszczególnych kotłów. Jeżeli wartości dopuszczalne są zależne od ilości spalanej biomasy to program wylicza je automatycznie i odpowiednio aktualizuje wartości alarmowe status ważności danych (dane ważne, kalibracja) status obiektu Aby program PCEM mógł poprawnie prezentować otrzymywane dane z analizatorów konieczna jest praca w tle programów komunikacyjnego i konwertującego. Wyłączenie programów komunikacyjnych powoduje przerwanie transmisji danych pomiędzy serwerem, a analizatorami. Dane historyczne zapisane w bazie danych MS SQL na twardym dysku komputera systemu monitoringu prezentowane są z wykorzystaniem opcji Wykres (Rysunek 24). Program umożliwia odtworzenie przebiegu każdej zarejestrowanej wielkości pomiarowej, w dowolnym przedziale czasowym w okresie objętym rejestracją. Oprócz odwzorowania graficznego w postaci wykresu można za pomocą kursora wyświetlać kolejne wartości średnie analizowanego przedziału czasowego zaznaczając w Źródle danych Wartość Strona 25 z 28

26 kursora odczytując je, co 1 minutę lub co 10 minut. Dane historyczne mogą być prezentowane w dowolnych dostępnych w systemie jednostkach i średnich czasowych. Możliwe też jest wycięcie z wykresu określonego przedziału czasowego i obliczenie średniej dla tego przedziału. Rys. 24 Przykładowe okno wizualizacji wykres trendu Rys. 25 Przykładowe okno wizualizacji dla operatorów procesu Dla operatorów procesu zaprojektowano osobny program PCEMmonitor służący do wizualizacji bieżących wartości niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia procesu i podejmowania optymalnych decyzji. Przykładowe okno przedstawia rysunek 25. Z punktu widzenia obsługi przyrządów bardzo pomocną funkcją programu jest możliwość edytowania na ekranie komputera danych diagnostycznych dla każdego podłączonego do systemu przyrządu w celu analizy poprawności pracy przyrządów w czasie. Dane te Strona 26 z 28

27 pozwalają na precyzyjne określenie poprawności działania przyrządów, a w przypadku usterki na zlokalizowanie usterki. Dane te są zapisywane w pamięci komputera, co daje możliwość pełnej analizy serwisowej urządzeń monitoringu. Podłączenie do internetu lub modemu pozwoli na zdalne sprawdzanie poprawności działania pracy analizatorów lub lokalizacji usterek. Można będzie z siedziby serwisu Pentol-Enviro Polska lub producenta aparatury mieć wgląd do danych diagnostycznych, co pozwoli na prowadzenie działań profilaktycznych i osiągnięcie prawie stuprocentowej dyspozycyjności systemu. Rys. 26 Przykładowe okno diagnostyki PCEM Report generowanie raportów rozliczeniowych W skład pakietu oprogramowania wchodzi program PCEMReport do generowania raportów emisji i raportów przekroczeń generowanych w wybranych przez użytkownika interwałach czasowych doby, tygodnia, miesiąca, kwartału, pół roku, roku lub zadeklarowanego przez Użytkownika interwału czasowego. Zawartość programu PCEMReport jak również sposób generowania raportów i ich zawartość opierają się na interpretacji obowiązujących aktów prawnych, a w przypadku ich zmiany Pentol niezwłocznie oferuje aktualizację oprogramowania Wymiana danych między system monitoringu emisji a systemem zewnętrznym DCS/SCADA System PCEM ofertuje kilka możliwości transmisji danych do systemów zewnętrznych. Wszystkie dane zarówno bezpośrednio zmierzone jak i sprowadzone do warunków normalnych odpowiadające wymaganym poziomom uśredniania w tym również dane uwzględniające funkcje korekcyjne wyznaczone zgodnie z procedura QAL 2 normy PN-EN będą dostępne w komputerze emisyjnym systemu monitoringu. Uzupełnieniem tych informacji będą dane dotyczące alarmów np. związane z uszkodzeniem analizatora, zanikiem zasilania, uruchomieniem procedury kalibracyjnej Założono następujące sposoby wymiany danych z systemem informatycznym Użytkownika: Dane pomiarowe będą dostępne w systemie SCADA z wykorzystaniem łącza komunikacyjnego Ethernet z protokołem Modbus TCP/IP lub dodatkowego portu Strona 27 z 28

28 RS485 w Komputerze Emisyjnym; jest to alternatywne rozwiązanie analogowej transmisji danych 4-20mA. Na wybranych istniejących stacjach roboczych Użytkownika zostanie zainstalowany pakiet oprogramowania PCEM. Umożliwi to dostęp specjalistów Użytkownika do danych pomiarowych i diagnostycznych oraz umożliwi generację raportów. Rozwiązanie takie jest niezależne od dostępu do danych zgromadzonych w DCS. Informacje niezbędne do identyfikacji stanu pracy poszczególnych kotłów lub innych urządzeń objętyuch monitoringiem będą wydane przez użytkownika w formie sygnału Modbus TCP/IP lub jako wyjścia analogowe. Sygnały analogowe zostaną wprowadzone do dostarczonych przez Pentol modułów wejść analogowych z wyjściem Ethernet i wprowadzone do sieci. Zadaniem oprogramowania PCEM będzie odczytywanie tych sygnałów i wprowadzenie do bazy danych systemu. 4.6 Baza danych Pakiet oprogramowania PCEM jest oparty o współpracę z bazą danych Microsoft SQL Serwer Jest to nowoczesna relacyjna baza danych spełniająca wszystkie aktualne standardy informatyczne. Serwer bazy będzie zainstalowany na komputerze emisyjnym. Dane pomiarowe oraz wszystkie istotne ustawienia będą zapisane w tej bazie. Baza ta ma cały szereg możliwości pobierania danych (sporządzania kwerend w języku SQL), eksportowania wybranych danych oraz rozbudowany system administrowania. Na komputerze emisyjnym będzie zainstalowane oprogramowanie narzędziowe SQL Server Management Studio, które daje Użytkownikowi bogaty zestaw narzędzi służący zarówno do administrowania bazą jak i zapewniający bezpieczny dostęp do danych. 4.7 Bezpieczeństwo danych System transmisji, rejestracji i przetwarzania danych został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa danych, rozumianego, jako: Zapis danych pomiarowych, konfiguracyjnych i diagnostycznych w sposób minimalizujący ryzyko utraty danych; Zabezpieczenie zarejestrowanych danych przed skasowaniem, zniekształceniem lub sfałszowaniem. Powyższe cele zrealizowano w sposób następujący: Zastosowano lokalne koncentratory zapisujące dane pomiarowe za ostatnie kilka miesięcy w swojej pamięci (niezależnie od zapisu w komputerze). Zastosowano macierz dyskową RAID1 (100% redundancji zasobów dyskowych). Zastosowana baza danych MS SQL wyposażona jest w wbudowany mechanizm automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa według ustalonego harmonogramu. Kopia bezpieczeństwa powinna być objęta zakładowym systemem przechowywania kopii bezpieczeństwa; Dostęp do ważniejszych funkcji komputera chroniony jest wielopoziomowym systemem indywidualnych haseł oraz systemem uwierzytelnienia. Mierniki na obiekcie w przypadku zaniku napięcia i jego ponownego podania automatycznie kontynuują pracę w dotychczasowej konfiguracji. W czasie zapisywania danych na dysku, każdy rekord danych ma przypisaną specjalnie wyliczaną sumę kontrolną. Na wykresach danych historycznych widoczny jest specjalny pasek Ważność danych, który pozwala w łatwy sposób rozpoznać każdą ewentualną ingerencję w dane. Strona 28 z 28

1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji Pentol-Codel w Polsce

1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji Pentol-Codel w Polsce DOŚWIADCZENIA FIRM CODEL I PENTOL W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN METODĄ IN SITU Z KOTŁÓW, TURBIN GAZOWYCH, CEMENTOWNI I INNYCH OBIEKTÓW 1. Wstęp 20 lat monitoringu emisji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof FILIPOWSKI. Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o.

Krzysztof FILIPOWSKI. Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o. Krzysztof FILIPOWSKI Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o. ANALIZATORY OPTYCZNE SPALIN IN SITU DO CELÓW OPTYMALIZACJI SPALANIA W KOTŁACH ORAZ WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH W UKŁADZIE PODAWANIA WĘGLA

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA

CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA CHROMATOGRAF GAZOWY MODEL 500FPD/2350A INSTRUKCJA OBSŁUGI DANIEL EUROPE LTD AN EMERSON PROCESS MANAGEMENT COMPANY STIRLING, SZKOCJA Numer części : 09902 0061 Wersja O Maj 2005 Rozdział SPIS TREŚCI Strona

Bardziej szczegółowo

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181

Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Warszawa, maj 2011 r. Aktualne źródła problemów przy realizacji pomiarów ciągłych procedury QAL 1, QAL 2, QAL 3 oraz AST wg normy PN-EN 14181 Kierownik Laboratorium BadańŚrodowiskowych ZEC DIAGPOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Nowości 2010. Pomiary i Automatyka. www.pl.endress.com/nowosci

Nowości 2010. Pomiary i Automatyka. www.pl.endress.com/nowosci Nowości 2010 Pomiary i Automatyka www.pl.endress.com/nowosci www.pl.endress.com/zbiorniki_pomiarowe 2 Spis treści Pomiary poziomu Ewolucja w świecie radarów falowodowych...4 Micropilot S FMR540...5 Prosonic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony

Aktualności. Temat numeru. Pod lupą. Instalacje automatyki. Ostatnie strony Aktualności 3 Szanowni Państwo, gdy piszę te słowa, cały świat żyje mistrzostwami świata w piłce nożnej. O mundialu mówi się i pisze wszędzie. Ja jednak ośmielę się zaryzykować twierdzenie, że nie samą

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny. Aplikacje

Opis ogólny. Aplikacje Opis ogólny Opis ogólny Analizator gazu ULTRAMAT 23 może mierzyć do 4 składników gazu jednocześnie: maksymalnie 3 gazy czułe na podczerwień takie jak CO, CO2, NO, SO2, CH4 oraz O2 przy pomocy celki elektrochemicznej.

Bardziej szczegółowo

... Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych. Aplikacja 2: Koncentrator pomiarów analogowych

... Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych. Aplikacja 2: Koncentrator pomiarów analogowych Aplikacja 1: Automatyczny system komponowania soków owocowych Multicon dzięki funkcjom logicznym, umożliwia zaimplementowanie prostych systemów sterowania. Przykładowo, na poniższym rysunku, w zależności

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ INSTRUKCJA OBSŁUGI 03.20 2 Spis treści. Wstęp...5 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...5 3. Przeznaczenie oraz zakres stosowania...5 3. Przepływ cieczy...6 3.2

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE październik 2014 WWW.SYSTEMYALARMOWE.COM.PL BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE wydanie specjalne bezpieczeństwo pożarowe 3 Spis treści 4 6 12 14 17 18 20 22 24 26 28 29 30 32 Na czym bazować, projektując Instalację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk

Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Doc 9837 AN/454 Załącznik do wytycznych Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. Podręcznik Automatycznych Systemów Pomiarowych dla Lotnisk Drugie wydanie 2011 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej

Załącznik nr 8.2) do SIWZ. sieci wodociągowej Załącznik nr 8.2) do SIWZ Szczegółowe wymagania Zamawiającego dla systemu monitoringu sieci wodociągowej 1. Opis systemu monitoringu sieci wodociągowej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (dostawa, montaż

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN

DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN DOKUMENTACJA KARTA TECHNICZNO-RUCHOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej strony górnej transformatora

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C

Dokumentacja techniczno-ruchowa OCM/C Typ: Wersja oprogramowania 7.0 NIVUS Sp. z o. o. ul.m.reja3 80-404 Gdańsk Tel. 0 58 344 25 25 Fax 0 58 344 25 04 E-mail: as@nivus.de NIVUS Kontrollgeräte GmbH Im Täle 2 D - 75031 Eppingen Tel.07262/9191-0

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis treści

Spis Treści. Spis treści Spis treści Spis Treści 1 Kotły grzewcze na olej i gaz... 3 1.1 Typoszeregi i moce... 3. 1.2 Przegląd modeli... 3. 1.3 Możliwości zastosowania... 3. 1.4 Właściwości i cechy szczególne... 3. 2 Podstawy...

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz

Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz Produkty Rozwiązania Usługi Pomiary i sygnalizacja poziomu Przegląd metod, przyrządów i rozwiązań pomiarowych pod klucz Poziom 2 Pomiary poziomu Endress+Hauser od producenta aparatury pomiarowej do dostawcy

Bardziej szczegółowo

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOM1AR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o. jest wyspecjalizowaną firmą inżynierską działającą na

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68)

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP-68) wydanie 1/10 (3), marzec 2010 NOWOŚĆ!!! MT723 wodoszczelny moduł telemetryczny zasilany bateryjnie (IP68) MT713 bateryjne moduły telemetryczne dbają o środowisko monitorowanie studni solankowych Sól z

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11)

w numerze: Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż Zagrożenie wybuchem Wstępnie i rzeczowo nr 1/2010 (11) Profesjonalne pomiary dla wszystkich branż www.podkontrola.pl ISSN 1897-1008 nr 1/2010 (11) w numerze: dobra praktyka: Pomiary kontrolne przepływomierzy Szybko, sprawnie, na obiekcie temat wydania: Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo