Jubileusz 20-lecia Forum Oświaty Samorządowej przy FRDL MISTiA zanieczyszczonego powietrza Str. 11. Walka ze smogiem małopolskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jubileusz 20-lecia Forum Oświaty Samorządowej przy FRDL MISTiA zanieczyszczonego powietrza Str. 11. Walka ze smogiem małopolskim."

Transkrypt

1 1(42)2014 styczeń ISSN w numerze: Czyste powietrze lepsze życie 6-7 Dobre praktyki w małopolskich samorządach Pomagamy uczyć przedsiębiorczości na Ukrainie 9 Prezydencki projekt ustawy samorządowej 12 Okiem eksperta 16 Medyczne implikacje Jubileusz 20-lecia Forum Oświaty Samorządowej przy FRDL MISTiA zanieczyszczonego powietrza Str. 11 słowo od wydawcy: Szanowni Państwo, Rozpoczął się nowy 2014 rok. Jego nastanie wiąże się z pewną dozą niepewności wynikającą z rozpoczęcia nowego okresu programowania Unii Europejskiej. W optymistycznym wariancie, nowe konkursy uruchomione zostaną z początkiem drugiego półrocza. Oznacza to, że samorządy w Polsce przez pewien czas nie będą mogły korzystać ze środków nowego rozdania. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że środki te będą trudniejsze do pozyskania. W nowym okresie programowania szczególnie promowane będą przedsięwzięcia partnerskie, wymagające współpracy kilku jednostek, uzgodnienia wspólnych celów i wydyskutowania kompromisowych warunków ich osiągania. Wiele naszych samorządów ma na tym polu spore doświadczenia. Są jednak i takie, które dopiero będą uczyć się przygotowywania partnerskich wniosków. To im właśnie będzie nieco trudniej. Bieżący rok, to początek maratonu wyborczego. Wielu samorządowców planuje wziąć udział w wyborach, kandydując na różne funkcje w kraju i w Parlamencie Europejskim. Po wyborach, bez względu na ich wynik, z pewnością nastąpią zmiany. A i przed wyborami kolejne kampanie wyborcze stworzą nowe warunki, w jakich przyjdzie działać samorządom. Ta szczególna rzeczywistość może w wielu miejscach utrudnić pracę urzędnikom. Wiele samorządów boryka się też z kłopotami wynikającymi z zamykania projektów zakontraktowanych ze środków poprzedniego okresu programowania, braku płynności i różnych specy icznych warunków zaistniałych w ich jednostkach. Nie należy jednak popadać w pesymizm. Samorządy w Polsce niejednokrotnie udowodniły, że potra ią radzić sobie z trudnościami i okresowymi kłopotami. Nawet więcej! Pokazały, że w obliczu trudności potra ią mobilizować się i uruchamiać drzemiące na co dzień rezerwy. Potra ią obmyślić i zastosować niekonwencjonalne sposoby radzenia sobie z przeciwnościami. W rozpoczynającym się roku, zespół pracowników naszego Instytutu życzy Państwu, by bez trudu udawało się pokonywać wszelkie bariery i z sukcesami realizować działania przynoszące zadowolenie społecznościom lokalnym i służące rozwojowi naszych małych ojczyzn. Janusz Olesiński Dyrektor FRDL MISTiA Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Walka ze smogiem małopolskim Sejmik Województwa Małopolskiego 30 września 2013 r. przyjął zaktualizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Celem dokumentu jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki. Dla każdej ze stref województwa określono wymagany do osiągnięcia efekt ekologiczny oraz wyznaczono działania naprawcze, których realizacja pozwoli na osiągniecie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w perspektywie 10 lat. Wyznaczono główne kierunki działań: Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej Ograniczenie emisji z transportu Ograniczenie emisji przemysłowej Edukacja ekologiczna mieszkańców Realizacja wyznaczonych działań naprawczych wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów finansowych. W zakresie redukcji emisji z sektora komunalnego wyniosą one ponad 2,31 mld zł. Efektem realizacji Programu powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, w tym pyłu PM10 o 28,2% i pyłu PM2,5 o 28,1%. Korzyści finansowe redukcji pono- szonych kosztów pośrednich, np. kosztów leczenia, absencji w pracy czy szkód w środowisku powodowanych zanieczyszczeniem powietrza mogą wynieść nawet 2,8 mld zł rocznie. Na terenie Małopolski źródłami zanieczyszczeń są: źródła powierzchniowe, które obejmują głównie indywidualne źródła spalania z sektora komunalno-bytowego oraz usługowego, a także rolnictwo, kopalnie odkrywkowe, żwirownie i hałdy, lotniska; źródła liniowe obejmujące drogi krajowe i wojewódzkie z uwzględnieniem natężenia ruchu na poszczególnych odcinkach dróg w podziale na rodzaje pojazdów oraz drogi gminne i powiatowe uwzględniające lokalny ruch pojazdów; źródła punktowe będące źródłami przemysłowymi, uwzględniającymi energetykę zawodową, przemysł wytwórczy, chemiczny i inne zakłady produkcyjne. Tabela 1. Zestawienie szacunkowych wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza w Małopolsce w 2011 r. źródła powierzchniowe źródła liniowe źródła punktowe pył PM10 [tys. Mg/rok] 26,7 2,5 2,7 pył PM2,5 [tys. Mg/rok] 22,4 2,7 3,1 benzo(a)piren [Mg/rok] 10,2 0,5 dwutlenek azotu [tys. Mg/rok] 6,1 17,0 20,0 dwutlenek siarki* [tys. Mg/rok] 31,9 1,9 27,7 * dane za rok

2 Największa emisja pyłu PM10 i pyłu PM2,5 pochodzi ze źródeł powierzchniowych, głównie z sektora komunalno-bytowego. W emisji dwutlenku azotu największe znaczenie mają źródła przemysłowe oraz źródła liniowe. Benzo(a)piren ze względu na specyfikację powstawania występuje głównie ze źródeł powierzchniowych (95%) oraz źródeł punktowych (5%). Emisja dwutlenku siarki w 2012 roku wyniosła 61,5 tys. Mg. Największy udział w emisji miały źródła powierzchniowe (ok. 52%) oraz źródła punktowe (45%). Stan jakości powietrza Według oceny jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2012, dokonanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 i docelowych benzo(a)pirenu wystąpiły we wszystkich strefach w województwie małopolskim. Ponadto, w Aglomeracji Krakowskiej przekroczone zostały średnioroczne wartości dopuszczalne dla dwutlenku azotu, a w strefie małopolskiej dwutlenku siarki. W tabeli 2. przedstawiono szczegółowe dane z poszczególnych stacji pomiarowych w Małopolsce. Tabela 2. Wielkości pomierzonych stężeń zanieczyszczeń powietrza w 2012 roku. Stacje pomiarowe Stężenia średnioroczne pyłu PM10 (μg/m 3 ) Liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów średniodobowych pyłu PM10 W 2012 r. najwyższe stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 pomierzone zostały na stacji monitoringu przy Al. Krasińskiego w Krakowie (stacja komunikacyjna) 66 μg/m 3 (77 μg/m 3 w 2011 r.), w Nowym Sączu (stacja tła miejskiego) 56 μg/m 3, w Suchej Beskidzkiej (stacja tła miejskiego) 55 μg/m 3. W Krakowie przy Al. Krasińskiego średniodobowe poziomy Stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 (μg/m 3 ) Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu (μg/m 3 ) Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki (μg/m 3 ) Stężenie średnioroczne pyłu benzo(a)pirenu (ng/m 3 ) Kraków Kurdwanów ,7 Kraków Krasińskiego Kraków Nowa Huta ,7 Nowy Sącz ,8 Tarnów ,4 Bochnia ,6 Trzebinia ,7 Olkusz Tuchów ,9 Gorlice ,3 Skawina Niepołomice ,5 Proszowice ,6 Sucha Beskidzka ,0 Wadowice ,6 Zakopane ,9 Wartości dopuszczalne ,0 Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. dopuszczalne pyłu PM10 przekraczane były w ciągu 132 dni w roku (200 dni w 2011 r.), natomiast przy ulicy Bulwarowej w 122 dni w roku, w Nowym Sączu w ciągu 121 dni w roku. W 2012 r. doszło do 82 sytuacji przekroczeń poziomów informowania stężenia pyłu PM10 (200 μg/m 3 ) oraz 4 przypadków przekroczenia poziomu alarmowego (300 μg/m 3 ). Najwięcej takich sytuacji wystąpiło w Nowym Sączu oraz w Suchej Beskidzkiej (13), w Krakowie przy ulicy Bujaka (8) oraz w Tarnowie i Wadowicach (7). W 2011 roku sytuacji przekroczeń poziomów powyżej 200 μg/m 3 było 37. Stężenia średnioroczne pyłu PM2,5 mieszczą się w granicy od 32 μg/m 3 (w Trzebini) do 47 μg/m 3 (Al. Krasińskiego w Krakowie) i przekraczają poziom dopuszczalny 27 μg/m 3. Najwyższe stężenia średnioroczne benzo- (a)pirenu zanotowano w Suchej Beskidzkiej (19,0 ng/m 3 ), w Wadowicach (13,6 ng/m 3 ) a także w Proszowicach (12,6 ng/m 3 ). W 2011 r. najwyższe stężenia wystąpiły w Nowym Sączu (13,2 ng/m 3 ) i w Proszowicach (10,4 ng/m 3 ). Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m 3. W 2012 r. doszło do 82 sytuacji przekroczeń poziomów informowania stężenia pyłu PM10 (200 μg/m 3 ) oraz 4 przypadków przekroczenia poziomu alarmowego (300 μg/m 3 ). Najwięcej takich sytuacji wystąpiło w Nowym Sączu oraz w Suchej Beskidzkiej (13), w Krakowie przy ulicy Bujaka (8) oraz w Tarnowie i Wadowicach (7). Dla porównania, w 2011 roku sytuacji przekroczeń poziomów powyżej 200 μg/m 3 było 37. Konieczność zdecydowanych działań w Krakowie Kraków został pierwszym miastem w Polsce, w którym wprowadzono ograniczenia w stosowaniu paliw stałych. Sejmik Województwa Małopolskiego 25 listopada 2013 r. Uchwałą Nr XLIV/703/13 określił rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Przesłankami do podjęcia takiej decyzji były: niska emisja będąca główną przyczyną wysokich stężeń pyłu PM10 (43%), narażenie dużej liczby ludności Kraków zamieszkuje ¼ ludności Małopolski, negatywne oddziaływanie na zdrowie przedwczesne zgony, powikłania sercowo-naczyniowe, nowotwory, wysokie koszty pośrednie złej jakości powietrza, które szacuje się na poziomie 740 mln zł rocznie, potencjał techniczny sieci ciepłowniczej i gazowej 70% budynków jest podłączonych do sieci ciepłowniczej, prawie 100% do sieci gazowej, oddziaływanie zanieczyszczeń na zabytki, Kraków jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce, a w Europie zajmuje pozycję trzecią. Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych zastosowane zostało w innych dużych aglomeracjach miejskich w Europie i na świecie, które zmagały się z podobnym problemem. Stało się tak w Londynie (w 1956 r.) oraz w Dublinie (w 1990 r.). W 2013 r. ograniczenia stosowania paliw stałych objęły kolejnych 7 miast w Irlandii. W Christchurch (Nowa Zelandia) od 2008 r. obowiązuje zakaz używania kotłów starszych niż 15 lat, a w Sacramento (USA) w 2007 r. wprowadzono zakaz stosowania drewna w zależności od prognozy stężenia pyłu PM2,5 (przy stężeniach powyżej 35 µg/m³ można używać tylko autoryzowanych kotłów a przy stężeniach powyżej 40 µg/m³ obowiązuje całkowity zakaz). W 2012 r. w 47 dużych miastach w Chinach wprowadzono zakaz stosowania węgla, natomiast od 2015 r. zakaz ma objąć 113 największych miast. Doświadczenia tych miast wskazują, iż może to być skuteczne narzędzie poprawy jakości powietrza w aglomeracji miejskiej. Czyste powietrze wyzwanie dla wszystkich W listopadzie 2010 r. uruchomiony został serwis internetowy prezentujący prognozę stanu jakości powietrza wraz z informacjami o ryzyku wystąpienia przekroczeń wartości alarmowych i dopuszczalnych. Prognozowanie prowadzone jest z dwudniowym wyprzedzeniem. Prognozy i dane aktualne prezentowane są poprzez ww. stronę internetową oraz środki masowego przekazu. Serwis stał się bardzo popularny wśród mieszkańców regionu. Osoby szczególnie wrażliwe (np. dzieci, osoby starsze, z chorobami dróg oddechowych) ostrzeżone w porę mogą uniknąć nadmierne- 2 MISTiA na Szlaku 1/2014

3 Zmiana jest konieczna Pionierskie działania Małopolski na rzecz jakości powietrza Głosami radnych sejmiku poczyniliśmy ważny krok dla ochrony powietrza w Małopolsce. Uchwała o dopuszczeniu paliw stosowanych do ogrzewania na terenie Krakowa jest pierwszym takim aktem prawa miejscowego w Polsce. Dzięki niej możliwa będzie walka z krakowskim smogiem i realna poprawa jakości powietrza w mieście. Dopuszczenie do ogrzewania budynków i wody wyłącznie oleju opałowego i gazu eliminuje możliwość używania węgla i drewna do tych celów. Emisja szkodliwych pyłów PM2, 5 i PM10, która towarzyszy spalaniu węgla i drewna jest główną przyczyny fatalnego stanu w stolicy Małopolski. Uchwalone przepisy nie obejmą kominków, które nie służą do ogrzewania. Jest to efekt kompromisu, który udało się wypracować Zarządowi Województwa Małopolskiego ze środowiskami ekologicznymi. Dzięki temu możliwe było podjęcie zaproponowanej przez ZWM uchwały podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego, bo radni nie byli jednomyślni w tej sprawie. Uchwała to również wynik przeprowadzonych konsultacji społecznych, choć wcale nie musiały się one odbywać. Nigdy nie lekceważymy opinii mieszkańców. Ponad 90 proc. głosów było za wprowadzeniem zakazu, więc uchwała jest w znacznej mierze realizacją woli mieszkańców Krakowa. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego wie, m.in. wyniki konsultacji ze specjalistami. Wprowadzona redukcja zanieczyszczeń wpłynie znacząco na wydłużenie średniej długości życia mieszkańców miasta. Chcemy chronić tych, którzy są najbardziej zagrożeni: dzieci, seniorów, chorych na schorzenia układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Dzięki nowemu prawu będziemy mogli wpłynąć na zniwelowanie rosnącej liczby urodzeń dzieci o mniejszej wadze i częściej pojawiających się wadach wrodzonych. Wierzę, że zmiany uda się wprowadzić szybko skoncentrowana zabudowa Krakowa bardzo temu sprzyja. To jedno z niewielu miast w Polsce, w którym istnieje techniczna możliwość podłączenia większości budynków mieszkaniowych do scentralizowanego układu ciepłowniczego. W Małopolsce cały czas monitorujemy jakość powietrza i informujemy mieszkańców o zagrożeniach, o podwyższonym stężeniu pyłów i przekroczonych normach. Wykres 1. Liczba dni, w których wystąpiły przekroczenia poziomów pyłu PM10 powyżej 200 μg/m 3 dla wybranych lat. Opracowanie własne na podstawie danych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Dla Krakowian, dla których dostosowanie się do nowych przepisów byłoby bardzo kosztowne przewidziana jest pomoc finansowa: dofinansowanie do wymiany kotłów w wysokości prawie 100 proc. ceny, a także możliwość uzyskania częściowej refundacji kosztów utrzymania. Staramy się wprowadzić również dopłaty dla osób spoza Krakowa, które będą chciały wymienić swoje piece jednak w tym przypadku możliwa będzie wymiana na bardziej nowoczesny piec węglowy. Problem złej jakości powietrza dotyczy nie tylko i wyłącznie Krakowa. W innych miastach regionu, takich jak Nowy Sącz, Wadowice czy Zakopane również normy są przekroczone. Na przykład w miastach i wsiach Małopolski Zachodniej nawet ponad 30 proc. zanieczyszczeń pochodzi ze Śląska zakaz palenia węglem byłby nieskuteczny w takich przypadkach. Nikt nie powinien mieć jednak wątpliwości zmiana jest konieczna. W Krakowie potrzebne były radykalne środki. Jakość powietrza jest skrajnie zła, a Kraków zajmuje trzecie miejsce wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Naszym obowiązkiem jest chronić zdrowie i życie mieszkańców. Dlatego opracowując projekt uchwały analizowaliśmy dokładnie wszystkie dane związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na zdrogo narażenia się na negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń. Ochrona jakości powietrza jest bardzo istotna dla zdrowia i komfortu życia. Analizy wykonywane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wskazują, iż ponad 1,6 mln mieszkańców Małopolski narażonych jest na złą jakość powietrza wywołaną znacznie przekraczającą normy zawartością pyłu zawieszonego PM10. W celu ograniczenia powstawania zanieczyszczeń należy m.in.: zaprzestać spalania śmieci w piecach. Podczas spalania śmieci emitowane są szkodliwe substancje: pyły powodujące zanieczyszczenie metalami ciężkimi, trujący tlenek węgla oraz tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. W dymie znajduje się dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór oraz rakotwórcze dioksyny. stosować właściwe zasady spalania paliw. Stosowanie zasad czystego palenia węglem pozwala na: zmniejszenie zużycia węgla o 30-40%, uzyskanie stabilnej temperatury w budynku w ciągu doby, ograniczenie liczby niezbędnych wizyt w kotłowni do 1-2 na dobę, ograniczenie zanieczyszczenia komina i kosztów jego czyszczenia. stosować ekologiczny styl jazdy, który pozwoli na zmniejszenie spalania paliwa i mniejszą emisję zanieczyszczeń. Informacja o tych powyższych przedsięwzięciach zamieszczona została na stronie internetowej w zakładce Zadbajmy o czyste powietrze. Wojciech Kozak Wicemarszałek Województwa Małopolskiego MISTiA na Szlaku 1/2014 3

4 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Jak poprawić jakość powietrza w Małopolsce? Prowadzone od kilkunastu lat przez Woje- -wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pomiary wykazują stale bardzo złą jakość powietrza w Małopolsce. Przekraczane są dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego PM10, w tym stężenia jego drobnej frakcji PM2,5 oraz bardzo szkodliwego benzo(a)pirenu. W ciągach komunikacyjnych Krakowa powyżej dopuszczalnych norm wykazywane są poziomy dwutlenku azotu, a w powiecie suskim stężenia dwutlenku siarki. W sezonie letnim są dopuszczalne ponadnormatywne dzienne stężenia ozonu, choć ilość tych dni w ciągu roku nie przekracza ilości dopuszczalnej. Głównym problemem, jaki stwarza zła jakość powietrza, jest narażanie mieszkańców Małopolski na wdychanie w sezonie grzewczym toksycznych substancji, które są związkami rakotwórczymi, mutagennymi (powodującymi wady wrodzone), zwiększającymi też bezpłodność. Związki te działają szkodliwie na rozwój dziecka w łonie matki. Są też przyczyną alergii. Gminy różnie radzą sobie z poprawianiem jakości powietrza. Nie wszędzie też stopień trudności przy uzyskiwaniu poprawy jest jednakowy. Najtrudniej zmniejszyć jest zanieczyszczenie w miastach dużych. W grupie tej najlepsze wyniki uzyskuje Tarnów. Wśród miast średnich najlepsze powietrze jest w Gorlicach, Trzebini, Olkuszu i Zakopanem. Nie można jednakże powiedzieć, że powietrze w tych miejscowościach jest czyste. Przedstawia to poniższe zestawienie wyników badań. W świetle opinii ekspertów nauk medycznych na ocenę toksyczności powietrza wpływa nie tylko stężenie zawieszonego w nim pyłu (choć istotna jest ilość drobnej, wnikającej do krwioobiegu frakcji PM2,5). Największe znaczenie ma ilość zaadsorbowanych na powierzchni pyłu, szkodliwych dla zdrowia, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, czego wskaźnikiem jest stężenie benzo(a)pirenu. Z tej perspektywy na znacznie większe zagrożenie niż mieszkańcy Krakowa, 4 którzy słusznie żądają skuteczniejszych działań naprawczych, narażone są osoby mieszkające w Suchej Beskidzkiej, Proszowicach czy w Wadowicach. Dokładniej obrazuje to rozkład miesięcznych stężeń benzo(a)pirenu w poszczególnych miejscowościach. Głównym źródłem emisji są paleniska domowe oraz małe instalacje grzewcze, choć rośnie, zwłaszcza w dużych miastach, emisja z pojazdów drogowych. Godnym uwagi jest fakt, że w uchwalonym 30 września 2013 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, kilkakrotnie zwiększono dla Krakowa szacunkowy udział emisji przemysłowej. Problem udziału poszczególnych źródeł emisji w miastach przemysłowych wymaga dodatkowych badań naukowych, bowiem zaskakujące wahania wskaźników, oparte na niesprawdzającym się w Małopolsce modelowaniu rozkładu zanieczyszczeń, istotnie wpływają na skuteczność programów naprawczych. Wdrażane w Małopolsce od blisko dziesięciu lat programy ochrony powietrza, choć w kilku miastach przyniosły zauważalną poprawę, dalekie są od planowanych celów. Co więcej, w wielu ukierunkowanych na turystykę i rekreację miejscowościach sytuacja się pogorszyła. Jedną z przyczyn było błędne wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii. Na tereny Żywiecczyzny i Południowej Małopolski wwożono w dużych ilościach złej jakości węgle, w tym węgle flotacyjne i węgiel brunatny, a z terenów tych wywożono do elektrociepłowni, trociny i zrąbki. Mimo, iż wycofano się z technologii współspalania biomasy z węglem, nadal nie wspiera się w ramach programu ochrony powietrza wykorzystywania biomasy, jako surowca energetycznego w domowych instalacjach. Nie ustał też proceder palenia nie tylko w powiecie suskim niskiej jakości, zasiarczonymi węglami. MISTiA na Szlaku 1/2014 Sytuacja wymaga radykalnych działań na wszystkich szczeblach władzy. W gminach należy opracować lokalne programy ograniczania niskiej emisji, których podstawą będzie inwentaryzacja źródeł tej emisji oraz funkcjonowanie lokalnej energetyki cieplnej. Gminy muszą zorganizować dla swoich mieszkańców, w oparciu o fundusze wojewódzkie, środki na wymianę szkodzących zdrowiu systemów grzewczych. Muszą zebrać informacje na temat podatności lokalnej społeczności na korzystanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, skierowanych na wymianę uciążliwych urządzeń grzewczych. Należy podkreślić fakt, że warunkiem koniecznym dla osiągnięcia celu będzie kształtowanie pozytywnej świadomości społecznej, wspieranej promowaniem dobrych praktyk, z uwzględnieniem efektów finansowych. Na szczeblu wojewódzkim należy zapewnić gminom środki na wymianę wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych, umożliwiając także (poza Krakowem) montaż wysokiej klasy kotłów opalanych drewnem lub dobrej jakości węglem. Wspierać należy rozbudowę sieci gazociągów i promować odnawialne źródła energii, w tym produkcję biomasy. Istnieje konieczność zaplanowania na szczeblu centralnym znacznie większych niż obecnie środków na programy ochrony powietrza. Wprowadzić też trzeba, obowiązującą na mocy prawa standaryzację paliw stałych oraz kotłów małej mocy. Ustalić należy zasady kontroli funkcjonowania systemów grzewczych w budynkach osób prywatnych. Kluczowe znaczenie będzie jednak miało wprowadzanie korzystnych relacji cenowych dla stosowania przyjaznych środowisku systemów grzewczych. Pomimo nikłego postępu, w dziedzinie ochrony powietrza rysuje się lepsza perspektywa. Rośnie świadomość społeczna i świadomość samorządowców, że należy działać dużo skuteczniej. Widać to w Krakowie, Zakopanem, Gorlicach, Tarnowie czy powiatach chrzanowskim i olkuskim. Rozwija się myśl techniczna, dzięki której rośnie krajowa produkcja, sterowanych elektronicznie wysokiej jakości kotłów na paliwa stałe. Docenia się potrzebę termoizolacji. Mieszkańcy Małopolski coraz pozytywniej reagują na proponowane im rozwiązania, o ile wytłumaczy się racjonalność i stabilność ekonomiczną wprowadzanych innowacji. Ryszard Listwan Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 20 lat finansuje ochronę środowiska w Małopolsce Realne wsparcie działań na rzecz czystego powietrza Małopolanie będą mieć wpływ na czystość powietrza Rekordową sumę przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na walkę z niską emisją powietrza! 20 mln złotych dotacji i pożyczek umożliwi realną poprawę jakości powietrza. W sezonie jesienno-zimowym co roku powraca temat likwidacji niskiej emisji powietrza w Małopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie od lat przyznaje dotacje na walkę ze smogiem. Tylko w 2013 roku Fundusz przyznał prawie 10 mln zł dotacji i 10 mln zł pożyczek. Główną przyczyną powstawania niskiej emisji powietrza jest przede wszystkim palenie w piecach węglowych, nie tylko węglem, ale i śmieciami. Co roku do atmosfery, a następnie do naszych organizmów, trafia 762 ton pyłu i ok. 470 kg rakotwórczego benzopirenu. Liczne akcje protestacyjne mieszkańców i organizacji społecznych świadczą o tym, że świadomość szkodliwości palenia nieodpowiednim opałem w piecach jest coraz większa. Chęć wymiany w 2013 roku zgłosiło aż 1500 gospodarstw, czyli o pięć razy więcej niż w poprzednich latach. Dzięki przydzielonym środkom z Wojewódz-kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Krakowie, w dwóch etapach, będzie można zlikwidować kolejne kotłownie indywidualne i osiedlowe, paleniska węglowe, a także kontynuować rozbudowę sieci ciepłowniczej. Pierwszy etap obejmie wymianę 524 pieców, czyli zmniejszenie emisji równoważnej w ilości ok kg/rok. Na ten cel zostanie przeznaczone prawie 3,5 mln zł dotacji. Na drugi etap przeznaczono 6 mln pożyczki i 6 mln dotacji, dzięki pieniądzom będzie można zmniejszyć emisję równoważną w ilości ok kg/rok, czyli 1057 zlikwidowanych pieców. Uruchomiony został również program pomocowy z dopłatami do ekologicznego ogrzewania. Dzięki dotacjom możliwa będzie instalacja kolektorów słonecznych, a także pomp ciepłowniczych. Na ten cel WFOŚiGW przeznaczył aż 4 mln złotych. Małopolska pogoda pozwala na zastosowanie solarów do produkcji ciepłej wody czy ogrzewania podłogowego. Z kolei pompy ciepła pozwolą w zimie ogrzać budynek, a w lecie będą służyć za klimatyzację. Obecnie jest to jedna z najtańszych form ogrzewania, obok opalania węglem. Poza własnymi zadaniami, Fundusz na terenie Małopolski pilotuje również ogólnopolski program KAWKA, którego celem jest ochrona ludności przed szkodliwymi oddziaływaniami zanieczyszczeń powietrza. Budżet programu przeznaczonego na działania w całej Polsce wynosi aż 400 milionów złotych. Przydzielony jest przede wszystkim na likwidację tych źródeł energii, których wykorzystanie niesie ze sobą produkcję szkodliwych gazów i zamianę ich na takie, które nie szkodzą środowisku. Do zanieczyszczeń z tak zwanej niskiej emisji, której likwidacją zajmuje się przede wszystkim program KAWKA, zaliczają się również zanieczyszczenia pochodzące z wszelkiego rodzaju pojazdów mechanicznych. W tym przypadku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przewidział działania mające na celu zmniejszenie szkodliwych gazów pochodzących z pojazdów komunikacji miejskiej. Pomóc w tym może między innymi: wdrażanie systemów zarządzania ruchem miast, czy budowa stacji zasilania transportu zbiorowego w gaz ziemny lub energię elektryczną. Ze środków finansowych przez pięć lat będą mogły korzystać także osoby fizyczne. Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane na bieżąco. Co powinni zrobić zainteresowani, żeby móc wykorzystać te pieniądze? Przede wszystkim zgłosić się do swojej gminy, która odpowiedzialna jest za przyjmowanie wniosków i dowiedzieć się, czy gmina, w której mieszkają bierze udział w programie KAWKA. Podczas aplikowania o dofinansowanie swoich przedsięwzięć, osoby te powinny zadbać o dziesięć procent kosztów całej operacji, resztę otrzymają od Narodowego Fundu- -szu Ochrony Środowiska (45%) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo- -wiska w Krakowie (45%). Osoby fizyczne będą mogły więc przeprowadzić modernizację starych kotłowni, przyłączyć się do sieci ciepłowniczej, czy wymienić piece na takie, które przystosowane są do spalania biomasy. Już wiadomo, że w ramach zaplanowanych przedsięwzięć zlikwidowanych zostanie ponad 6 tysięcy źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Zastąpi je ponad 1,2 tysiąca źródeł, które do produkcji ciepła nie wykorzystują węgla. Osoby indywidualne mogą także korzystać z dofinansowania inwestycji w ramach umów podpisanych pomiędzy Wojewódzkim Funduszem, a Bankiem Ochrony Środowiska oraz Bankiem Spółdzielczym w Zatorze. Dofi- -nansowanie obejmuje: budowę źródeł ciepła o mocy do 60 kw, jeżeli pochodzą one z odnawialnych źródeł energii, zakup i instalację rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii, wymianę kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 60 kw, zakup i instalację ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych o mocy do 10 kw. W większych aglomeracjach o słabej wentylacji tak jak Kraków niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu. Wdychanie niebezpiecznych gazów, zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z układem oddechowym i krążenia. Działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie znacznie przyczynią się do zmniejszenia zarówno niskiej emisji, jak i jej skutków. Dzięki temu za pięć lat z pewnością zmieni się jakość powietrza w Małopolsce. Podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie programu KAWKA r. MISTiA na Szlaku 1/2014 5

6 Czyste powietrze lepsze życie Dobre praktyki w małopolskich samorządach Czyste powietrze to jeden z ważniejszych elementów, który wpływa na jakość życia. W województwie małopolskim jest to spory problem. Zgodnie z oceną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w całej Małopolsce odnotowuje się złą jakość powietrza. Podstawową jednostką administracji publicznej, która wykonuje zadania dotyczące ochrony środowiska, jest gmina. To ona właśnie podejmuje działania zmierzające ku poprawie stanu rzeczy. Niektóre gminy nie ograniczają się do wykonywania tych zadań wyłącznie w zakresie minimum, jakie określą obowiązki ustawowe. Coraz częściej sięgają one po innowacyjne i niestandardowe narzędzia, dzięki którym wykraczają poza ramy sztywno określone w przepisach o ochronie środowiska naturalnego. Przedstawiamy kilka przykładów dobrych praktyk, które bezsprzecznie mogą stać się źródłem inspiracji dla innych gmin. Udało nam się je zgromadzić dzięki działającemu przy MISTiA Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego. Spotkania Forum są doskonałą okazją do dyskusji i rozwiązywania kwestii z zakresu ochrony środowiska, z którymi borykają się pracownicy urzędów administracji samorządowej oraz instytucji zajmujących się tą problematyką. Starostwo Powiatowe w Zakopanem Starostwo Powiatowe w Zakopanem w lutym 2011 roku przystąpiło do inicjatywy pod nazwą Dobry klimat dla Powiatów. Celami projektu jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i służące lepszej adaptacji do zmian klimatu oraz stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptację do jego zmian. W ramach tego projektu Starostwo Powiatowe w Zakopanym zorganizowało debatę klimatyczną (objęta została patronatem Ministerstwa Środowiska i Starosty Tatrzańskiego) Strategia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, która odbyła się 15 listopada 2012 roku w siedzibie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem. Celem spotkania była dyskusja związana z tematem rozwoju gospodarczego powiatu tatrzańskiego do 2030 roku, z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań klimatycznych. Uczestnikami spotkania byli m. in. pracownicy Powiatu Tatrzańskiego, TPN, Instytutu Meteorologicznego, Sanepidu, radni Rady Powiatu Tatrzańskiego oraz mieszkańcy Powiatu, którzy mogli wymienić swoje poglądy i doświadczenia, a także podzielić się 6 swoimi pomysłami na temat ochrony klimatu oraz adaptacji do jego zmian. Część wniosków, jakie wyciągnięto podczas spotkania, w zakresie kierunków działania związanych z ochroną środowiska, znalazło swoje odzwierciedlenie w zapisach przyjętej 27 grudnia 2012 r. Strategii Rozwoju Powiatu Tatrzańskiego na lata , w jej celu strategicznym pod nazwą: czyste środowisko i chroniony krajobraz. Ponadto Staros- -two Powiatowe aktywnie udostępnia mieszkańcom materiały informacyjne dotyczące programu Dobry Klimat dla Powiatów w formie ulotek i broszur. Projekt Dobry klimat dla Powiatów realizowany jest przez Instytut Na rzecz Ekorozwoju, Związek Miast Polskich oraz Community Energy Plus ze środków LIFE+ oraz NFOŚiGW. Projekt trwać będzie do końca sierpnia 2015 roku. Szczawnica MISTiA na Szlaku 1/2014 Szczawnica jest gminą uzdrowiskową, dlatego w zakresie ochrony środowiska ciążą na niej szczególne obowiązki. Przede wszystkim musi spełniać określone normy z zakresu ochrony powietrza, wody i gleby. Normy te dla obszarów uzdrowiskowych są zaostrzone. Szczawnica jest pierwszym w Polsce pomysłodawcą projektu instalowania kolektorów słonecznych na dużą skalę. Już w 2007 roku władze samorządowe Szczawnicy zdecydowały się podjąć unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie dotyczące zamontowania około 2 tysięcy kolektorów słonecznych u indywidualnych odbiorców na terenie Szczawnicy. Przedsięwzięcie, dla realizacji którego powołano specjalne Stowarzyszenie, spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców. Do Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy EKO Szczawnica przystąpiło ponad 400 osób. Przedsięwzięcie pod nazwą Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców indywidualnych i zbiorowych na terenie miasta Szczawnica z użyciem instalacji solarnych, zainicjowane w 2007 roku, trwa do dziś. W programie wzięło udział 378 osób, u których zamontowano instalacje składające się z 2, 3, 4 kolektorów słonecznych oraz zbiorników ciepłej wody użytecznej. Solarna Szczawnica obejmuje zakup i montaż kompletnych systemów solarnych złożonych z ok szt. kolektorów o łącznej powierzchni absorpcji ok m 2 i mocy ok kw. Na przeprowadzenie programu pozyskano dotacje z NFOŚiGW w Warszawie (dostawa i montaż instalacji solarnych wraz z nadzorem inwestorskim) oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Krakowie (dostawa i montaż instalacji solarnych). Użytkownicy instalacji solarnych otrzymali około 60-65% łącznego dofinansowania z dotacji NFOŚiGW w Warszawie i części umorzonej pożyczki (w 2014 r.) z WFOŚiGW w Krakowie.

7 Tarnów Ponad 10 lat akcji ograniczania niskiej emisji zastępowania palenisk węglowych źródłami ekologicznymi (ciepło miejskie, gaz ziemny, olej opałowy, ew. energia elektryczna) przyniosło w efekcie w Tarnowie likwidację kilkuset pieców węglowych i przyczyniło sie do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, przede wszystkim w obrębie tarnowskiej starówki. Od kilku lat Miasto dofinansowuje także montaż kolektorów słonecznych podgrzewających wodę użytkową oraz prowadzi szereg akcji edukacyjnych i informacyjnych. Jedną z nich jest cykliczny konkurs na najciekawszą gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej. W roku 2013 hasłem przewodnim było My się zanieczyszczeń nie boimy, gdyż aktywnie powietrze chronimy. Metody przeciwdziałania zanieczyszczeniem powietrza, natomiast w roku 2011 Swobodny oddech zdrowe życie. Codzienne sposoby na poprawę jakości powietrza. Ponadto w bezpłatnym miesięczniku TAR- NÓW.PL, w ramach wkładki ekologicznej ukazują się artykuły poświęcone ochronie powietrza. Zachęca się w nich mieszkańców do korzystania z dopłat do wymiany pieców węglowych na ekologiczne i budowy domów energooszczędnych oraz instalowania kolektorów słonecznych. W artykule Jak poprawić jakość powietrza autorzy doradzali mieszkańcom, jakie postawy należy przyjmować, aby przyczyniać się do ochrony środowiska. W artykule Poligon energooszczędności w Tarnowie promowano realizację pracowni i warsztatów do nauki, testowania i praktycznego wykorzystania technologii budownictwa energooszczędnego. Oświęcim Miasto Oświęcim od szeregu lat prowadzi działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Ich podstawą jest akcja Sprzątanie świata (prowadzona cyklicznie od osiemnastu lat), która w 2010 roku odbyła się pod hasłem Kochasz dzieci nie pal śmieci. W samej uroczystości zakończenia akcji wzięło udział ponad 360 osób, w tym nauczyciele oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkolaki i ich wychowawcy, dzieci ze świetlic szkolnych, terapeutycznych wraz z opiekunami, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zaproszeni goście: Radni Rady Miasta Oświęcim, przedstawiciele Rad Osiedli, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Ogólnopolskiego Towarzystwa Animals w Oświęcimiu i Towarzystwa Ochrony Przyrody. Ponadto w 2013 r. Miasto zorganizowało dzieciom z przedszkoli miejskich i niepublicznych oraz uczniom ze szkół podstawowych wyjście na przedstawienia o tematyce ekologicznej. Spektakl Wielkie psotki małej Dorotki poruszał nie tylko problem segregacji odpadów, lecz również wskazał dzieciom odpowiednie postawy prozdrowotne oraz opowiadał o szkodliwości palenia śmieci. W poszukiwaniu Leśnego Szumu przedstawiał zarówno problem segregacji odpadów, jak również dzikich wysypisk, zanieczyszczenia lasów, ochrony dzikich zwierząt oraz szkodliwego wpływu hałasu i palenia śmieci. Natomiast w fabułę spektaklu Jaś i Małgosia wplecione były podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne, dzięki czemu dzieci poznały istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska. Przede wszystkim jednak miasto Oświęcim prowadzi działania związane z ochroną powietrza na podstawie uchwał Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2013 r. Dzięki nim przyznawane są dotacje ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze. Ponadto przyznawane są również dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim. W 2013 r. miasto udzieliło 25 dotacji na wymianę starych kotłów węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne z podajnikiem, 5 dotacji na wymianę starych kotłów węglowych na kotły gazowe, 2 dotacje na wymianę starych kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 15 dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Tuchów Problem palenia śmieci w piecach domowych jest powszechny nie tylko w dużych miastach naszego województwa. Raport Komisji Europejskiej informuje, iż co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. W Unii co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza pochodzi z naszego kraju. W związku z coraz większą ilością spalanych śmieci w gospodarstwach domowych obserwuje się zwiększającą się ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową oraz różne rodzaje alergii. Podczas spalania emitowane są do atmosfery: pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi; tlenek węgla, trujący dla ludzi i zwierząt; tlenek azotu, powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc; dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór; rakotwórcze związki zwane dioksynami. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców, Tuchów włączył się do akcji Kochasz dzieci, nie pal śmieci. Kampanię realizowaną przy wsparciu środków Unii Europejskiej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi Fundacja Ekologiczna ARKA. Kochasz dzieci, nie pal śmieci to ogólnopolska akcja informacyjna, w której uczestniczy już kilkadziesiąt miejscowości z całej Polski. W jej ramach rozpowszechniane są plakaty i ulotki a dzieci podczas lekcji informowane są o zagrożeniu. Agnieszka Cudek Samodzielny Specjalista ds. Promocji i Marketingu MISTiA na Szlaku 1/2014 7

8 Kraków chce oddychać czystym powietrzem Lokalna inicjatywa obywatelska Krakowski Alarm Smogowy jest ruchem społecznym, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie. Postanowiliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i rozpocząć akcje budowania świadomości wśród mieszkańców. Od kilku lat docierały do nas informacje, że oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem spośród miast europejskich a także, że ponadnormatywne stężenia są przekraczane w Krakowie przez ponad 200 dni w roku. Działania władz miasta w zakresie likwidacji niskiej emisji wydawały nam się niewystarczające, zaś środki finansowe przeznaczone na tę walkę nieadekwatne do skali problemu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że tylko presja obywateli skłoni władze miasta i województwa do podjęcia radykalnych działań. Po zapoznaniu się z odpowiednimi ekspertyzami, sporządzonymi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, okazało się, że głównym źródłem smogu w Krakowie są indywidualne paleniska węglowe, czyli emisja powierzchniowa. Dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanego efektu poprawy jakości powietrza w skali odpowiadającej wymogom prawnym, a wykonane analizy i ekspertyzy wskazują, że tylko całkowity zakaz stosowania paliw stałych pozwoli przynieść wymagany efekt. Posiadając takie informacje, postanowiliśmy domagać się naszego konstytucyjnego prawa oddychania powietrzem czystym i bezpiecznym dla naszego życia i zdrowia. Z pobudek czysto egoistycznych i w trosce o swoje dzieci rozpoczęliśmy dialog z urzędnikami i mieszkańcami. Zaczęliśmy od strony na facebooku, która w bardzo szybkim czasie zaczęła cieszyć się dużą popularnością. Kolejną naszą inicjatywą była petycja, w której domagaliśmy się radykalnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. Apelowaliśmy o wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych, a także stworzenie programu osłonowego, czyli wsparcia dla osób najuboższych, polegającego na dofinansowaniu kosztów eksploatacyjnych po zmianie ogrzewania na proekologiczne. Kolejnymi postulatami były: rozwój infrastruktury rowerowej, ograniczenia w strefie komunikacyjnej, a także zwiększenie kompetencji straży miejskiej przy kontrolowaniu palenisk. Problem palenia śmieci w naszym mieście nigdy nie został zniwelowany i zdajemy sobie sprawę, że dopóki piece węglowe będą funkcjonować w mieszkaniach, problem ten nie zniknie. Celem Krakows- -kiego Alarmu Smo- -gowego było doprowadzenie jakości powietrza w Krakowie do poziomów zgod-nych z normami europejskimi, a także do poziomów bezpiecznych dla na- -szego życia i zdrowia. Wraz ze wzrostem świadomości mieszkańców, rosła nasza determinacja, aby ten cel osiągnąć. Bardzo szybko nasze działania zaczęli wspierać krakowscy lekarze. To na ich wieloletnich badaniach opieraliśmy swoją wiedzę w zakresie zachorowalności i jej korelacji z powietrzem. Otrzymaliśmy też wsparcie od środowisk artystycznych i naukowych. Wokół KAS-u skupili się ludzie, którzy dzięki swojej wiedzy i możliwościom pomogli nam uczynić temat jakości powietrza jednym z najważniejszych tematów w Krakowie, a tym samym nie pozwolić, aby problem ten przez kolejne lata był zamiatany pod dywan. Dzięki uprzejmości i poświęceniu ludzi z branży reklamowej udało nam się zorganizować kampanię informacyjną Kraków chce oddychać. Te hasła pojawiły się na 80 bilboardach w naszym mieście i odbiły się szerokim echem, nie tylko w Krakowie. W nasze działania zaangażowała się również IKEA. Dzięki jej wsparciu udało nam się zaistnieć w przestrzeni publicznej. Stworzyliśmy bowiem wystawę, składającą się z 20 obrazków. Rysunki były graficznym przedstawieniem apeli mieszkańców, którzy swoje komentarze o złej jakości powietrza umieszczali na naszej stronie, podpisując petycję. Niejednokrotnie było to wołanie o natychmiastowe podjęcie radykalnych działań, opisy chorób dzieci, a także zapowiedzi opuszczenia Krakowa, jeśli nic się nie zmieni. Wystawa powstała dzięki pracy dwudziestu krakowskich rysowników i grafików. Krakowski Alarm Smogowy zorganizował również dwa marsze antysmogowe. Pierwszy odbył się na początku naszej działalności i skupił ponad 300 osób, dla których czyste powietrze nie jest obojętne. Drugi miał miejsce 25 października 2013 r. i wzięło w nim udział ponad 1000 osób. Dzięki takim działaniom i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, którzy upominają się o swoje prawa, biorą udział w konsultacjach społecznych i oczekują zmian, udało nam się dojść do momentu uchwalenia przez radnych Województwa Małopolskiego skutecznego Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego. Jest to dokument wymagany przez Komisję Europejską i zawiera zapisy o wprowadzeniu pełnego zakazu stosowania paliw stałych. Realizacja programu pozwoli realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza w Krakowie i pozbycie się problemu niskiej emisji Ewa Lutomska Krakowski Alarm Smogowy 8 MISTiA na Szlaku 1/2014

9 Współpraca międzynarodowa Pomagamy uczyć przedsiębiorczości na Ukrainie FRDL MISTiA wspólnie z Zachodnioukraińskim Regionalnym Centrum Szkoleniowym ze Lwowa oraz NGO Bussines Initiatives z Iwano-Frankowska realizuje projekt pt. Młodzi z inicjatywą 2 innowacyjne metody kształcenia przedsiębiorczości w ukraińskim systemie edukacyjnym. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. i stanowi kontynuację projektu realizowanego w 2012 r. Działania projektowe rozpoczęto w marcu 2013 r., a ich zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2014 r. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych instrumentów edukacyjnych w nauczaniu przedsiębiorczości w szkołach I-III stopnia na terenie Zachodniej Ukrainy (województwa: lwowskie, iwano-frankowskie, tarnopolskie, wołyńskie, czerniowieckie, równieńskie). Głównymi produktami projektu będą gry decyzyjne (w postaci aplikacji komputerowych), które będzie można stosować w procesie nauczania przedsiębiorczości w ukraińskich szkołach, a także konkursy na najlepsze pomysły na działalność gospodarczą (pod nazwą Junior Biznesu ), przeznaczone dla młodzieży ukraińskiej. W długim horyzoncie czasowym wszystkie zrealizowane w ramach projektu działania mają się przysłużyć aktywizowaniu młodzieży ukraińskiej do podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju sektora prywatnego. Przesłanki realizacji projektu Ukraińska gospodarka boryka się z przezwyciężaniem negatywnych skutków globalnego kryzysu gospodarczego, z przełomu 2008 i 2009 r. PKB Ukrainy spadło wówczas o 15% był to najgorszy wynik w całej Europie. Lata cechowały oznaki ożywienia gospodarczego, jednak okazało się ono niewystarczające do zapewnienia wzrostu pozwalającego myśleć o trwałym i zrównoważonym rozwoju ekonomicznym oraz społecznym państwa. W zestawieniu krajów o największej wolności gospodarczej, Ukraina zajęła dopiero 162 miejsce na 179 badanych krajów, ostatnie w Europie. Niekorzystne uwarunkowania społeczne i gospodarcze pogłębiają stagnację aktywności ekonomicznej społeczeństwa ukraiń- skiego. Sytuacja ekonomiczna, która doprowadziła nie tylko do spadku pozycji Ukrainy w światowych rankingach, ale przede wszystkim miała realny wpływ na odczuwalne zubożenie jej mieszkańców, nie sprzyja procesom samozatrudniania, a ludzie, którzy nie mają zabezpieczonej przyszłości bytowej nie są w stanie walczyć o cele wyższe. Stąd też zagadnienia związane z kształceniem przedsiębiorczości młodych pokoleń zaczęły nabierać bardzo poważnego znaczenia. Są dostrzegane przez władze centralne, regionalne oraz donorów kształtujących priorytety pomocowe dla Ukrainy. Aktywizowanie młodzieży w kierunku przedsiębiorczości powinno w przyszłości radykalnie zwiększyć liczbę małych i średnich firm, bardziej elastycznych i odpornych na globalne zawirowania finansowe, które będą przeciwwagą dla wielkich przedsiębiorstw, dominujących obecnie w ukraińskiej strukturze gospodarczej. Powstaje zatem pytanie, jak aktywizować młodzież do zakładania działalności gospodarczej? Ukraiński system kształcenia przedsiębiorczości młodzieży Głównym problemem okazał się nieefektywny system kształcenia młodzieży w zakresie przedsiębiorczości w ukraińskich szkołach I-III stopnia (odpowiedniki polskiej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej). Należy stwierdzić, iż zagadnienia te są najczęściej pomijane. Lekcje przedsiębiorczości, jeżeli w ogóle są prowadzone, nie przygotowują do podjęcia działalności gospodarczej. Stąd też tak niewielu młodych ludzi myśli o założeniu firmy, która bardzo często okryta jest mitem niedostępności dla zwykłego obywatela brakuje wiedzy i odwagi. Działania projektowe Projekt FRDL MISTiA skupił się na opracowaniu i wdrożeniu interaktywnych i konkursowych narzędzi kształcenia ukraińskiej młodzieży w zakresie przedsiębiorczości w szkołach I-III stopnia oraz przygotowaniu fachowej kadry nauczycieli z tej tematyki trenerów przedsiębiorczości. Do podstawowych zadań projektu zrealizowanych w 2013 roku należą: Opracowanie scenariuszy tzw. gier podstawowych i decyzyjnych z zakresu przedsiębiorczości dla ukraińskich szkół I-III stopnia z wykorzystaniem polskich doświadczeń; Opracowanie aplikacji komputerowych w wersji ukraińskiej (z opcją dostępu internetowego i lokalnego) dla gier podstawowych i decyzyjnych z zakresu przedsiębiorczości dla szkół; Opracowanie ukraińskiej metodologii kształcenia przedsiębiorczości z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów edukacyjnych dla szkół; Realizacja Training of Trainers z zakresu stosowania innowacyjnych instrumentów przedsiębiorczości dla ukraińskich trenerów przedsiębiorczości. W 2014 roku przewiduje się m.in.: Przeprowadzenie lekcji pilotażowych w 20 ukraińskich szkołach I-III stopnia z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów edukacyjnych łącznie 300 uczniów oraz 100 nauczycieli; Wizyty stażowe ukraińskich trenerów przedsiębiorczości w polskich instytucjach realizujących kształcenie młodzieży w zakresie przedsiębiorczości za pomocą innowacyjnych instrumentów edukacyjnych łącznie 40 osób; Organizację międzyregionalnych konkursów Junior Biznesu dla uczniów ukraińskich szkół I-III stopnia pomysł na własny biznes 2 konkursy międzyregionalne na terenie Ukrainy Zachodniej; Organizację wizyty studyjnej w polskich szkołach dla zwycięzców międzyregionalnych konkursów Junior Biznesu 18 uczniów i 6 opiekunów, 5 dni; Opracowanie i wydanie podręcznika dla trenerów przedsiębiorczości na Ukrainie z zakresu stosowania innowacyjnych instrumentów edukacyjnych oraz portalu internetowego; Przeprowadzenie konferencji podsumowującej realizację projektu oraz promującej jego idee wśród przedstawicieli ukraińskiego środowiska oświatowego, administracyjnego i gospodarczego. Działania projektu cieszą się wielką popularnością wśród ukraińskich odbiorców. Prowadzone są dyskusje o potrzebach w zakresie popularyzowania aktywnych metod kształcenia przedsiębiorczości na Ukrainie, koniecznych zmianach prawnych i finansowaniu podobnych projektów. Wszyscy uczestnicy wyrażają pełną gotowość do współpracy z polskimi partnerami. Wojciech Odzimek Kierownik Projektu Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. MISTiA na Szlaku 1/2014 9

10 Małopolskie Forum Kultury Konferencja: Kultura. Wczoraj, dziś, jutro W Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, 24 października 2013 r. odbyła się konferencja Małopolskiego Forum Kultury pt. Kultura. Wczoraj, dziś, jutro Konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji kultury z terenu województwa małopolskiego stanowiła płaszczyznę do dyskusji nad teoretycznymi i praktycznymi sposobami rozbudzania kreatywności i stymulowania możliwości twórczych w kontekście działalności kulturalnej. Konferencję otworzyli organizatorzy: Ryszard Januszek Wójt Gminy Bolesław, Barbara Rzońca Dyrektor Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, Janusz Olesiński Dyrektor FRDL MISTiA i Anna Łyżwa Koordynator Małopolskiego Forum Kultury. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się: dr Jacek Górski Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Józef Liszka regionalista i honorowy obywatel ziemi bolesławskiej, Dyrektor Barbara Rzońca i Tomasz Sawicki z Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu, Emilia Kotnis-Górka socjolog i medioznawca, Wojciech Imielski psycholog, pisarz i publicysta i Jacek Sypień dziennikarz i historyk reprezentujący Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. W trakcie konferencji, podzielonej na trzy bloki tematyczne, postawione zostały pytania dotyczące kultury wczoraj, dziś oraz w przyszłości. Dr Jacek Górski zaprosił nas do podróży w czasie, która pozwoliła zrozumieć, w jaki sposób archeologia określa nasze dziedzictwo i kulturę. Józef Liszka i Tomasz Sawicki zaprezentowali sylwetki osób zasługujących na miano twórców kultury w historii ziemi bolesławskiej: Jana Waśniewskiego, bolesławskiego epika i twórcy trylogii górniczej oraz Władysława Jastrzębskiego, artysty, malarza i witrażysty, którego prace można podziwiać chociażby w bolesławskim kościele p.w. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny i Michała Archanioła. Dalsza część konferencji oscylowała wokół kultury dzisiejszej, która musi się nieustannie konfrontować ze zmieniającymi się potrzebami i preferencjami odbiorców, a także pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność. O tym, gdzie szukać funduszy i ich wpływie na funkcjonowanie instytucji kultury oraz wyzwalanie społecznej aktywności w odbiorcach mówiła dyrektor Centrum Kultury w Bolesławiu Barbara Rzońca, wzbogacając swoje wystąpienie o prezentację dobrych praktyk. Emilia Kotnis-Górka przedstawiła socjologiczny obraz współczesnych odbiorców kultury, pozwalając tym samym szerzej spojrzeć na problem uczestnictwa w kulturze. W bloku poświęconym przyszłości Wojciech Imielski przedstawił psychologiczne uwarunkowania ludzkiej kreatywności i przekazał praktyczne wskazówki rozbudzania i stymulowania swojej kreatywności oraz możliwości twórczego rozwiązywania problemów. Tematykę bloku dopełnił Jacek Sypień, który odpowiedział na pytanie jak wykorzystać dziedzictwo historyczne w promocji regionu. Zwieńczeniem konferencji była wizyta w Staropolskim Dworku w pobliskiej Krzykawce, gdzie odbył się koncert Iwony Pilarz i Łukasza Węglarza zatytułowany Szczęście oraz wystawa zdjęć Andrzeja Karonia pt. Niebo. Na ponad pięćdziesięciu fotografiach można było zobaczyć niebo w różnych odsłonach: zaćmienie słońca, księżyc, aleje gwiazd. Bardzo interesującymi pracami były te, na których udało się uwiecznić ruch gwiazd oraz Jowisza, meteor i sztucznego satelitę. Konferencja w Bolesławiu wpisuje się w cykl konferencji organizowanych przez Małopol- -skie Forum Kultury w różnych częściach Ma- łopolski przyczyniając się w ten sposób do promowania województwa, ale także prezentowania ciekawych rozwiązań i upowszechniania dobrych praktyk w dziedzinie kultury. Tym razem była doskonałą okazją do prezentacji i promocji gminy Bolesław. Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Małopolskiego Forum Kultury, proszony jest o zapoznanie się ze Statutem Forum dostępnym na stronie internetowej www. mistia.org.pl/mfk oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Serdecznie zapraszamy i zachęcamy przedstawicieli instytucji kultury do udziału w pracach Forum i podejmowania działań na rzecz wspólnych, ważnych dla kultury spraw. Anna Łyżwa Koordynator Małopolskiego Forum Kultury 10 MISTiA na Szlaku 1/2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Szczawnica SZCZAWNICA, KWIECIEŃ 2015 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce

Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Edukacja ekologiczna dla poprawy jakości powietrza w Małopolsce Materiał pomocniczy dla samorządów i szkół Małopolska w zdrowej atmosferze Czym jest edukacja w zakresie ochrony powietrza? Powietrze jest

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH

MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH Kraków walczy ze smogiem Krakowskie Wodociągi Dobra woda prosto z kranu Nr 1/2014 listopad 2013/ styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A

Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A Walcz z nami... z Dymonami P O L E C A 1 Czy Twoje miasto/gmina: 2 Od redaktora Na jednym z portali społecznościowych moja znajoma opublikowała zdjęcie palącej się w kominku choinki, opatrzone podpisem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 Warunki korzystania z wód regionu

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK NR. DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY SZCZUROWA Z DNIA. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Szczurowa, maj 2015 r. Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW W LATACH 2012-2016 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2020 ZLECENIODAWCA: MIASTO MIKOŁÓW ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: 32 324 85 00; fax: 32 324 84

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE

G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 1 G M I N A MIKOŁAJKI POMORSKIE 2 AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE ZLECAJĄCY URZĄD GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE mgr inż. Ryszard Musiał AUTOR PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Konferencja szkoleniowa "PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH

Konferencja szkoleniowa PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH Konferencja szkoleniowa "PLANY GOSPODAKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Kielce, 24 kwietnia 2015 roku Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

Samorządowa polityka prorodzinna

Samorządowa polityka prorodzinna www.mistia.pl 3(44)2014 lipiec ISSN 1731-5204 w numerze: Polityka prorodzinna dobre praktyki 4-5 Jak poprawiać jakość edukacji w gminach? 6 I Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni. e-biuletyn

Program Wieloletni. e-biuletyn Nr 7 kwiecień 2005 r e-biuletyn INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH ADRESY INTERNETOWE http://ietu.katowice.pl/wpr http://wpr.imp.sosnowiec.pl Szanowni Państwo, W siódmym już wydaniu naszego biuletynu

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja niska emisja Plany gospodarki niskoemisyjnej możliwością rozwoju dla gmin Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin Lublin, 12 marca 2015

Bardziej szczegółowo