Media globalne media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej. Global media local media

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media globalne media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej. Global media local media"

Transkrypt

1 Agnieszka Roguska Media globalne media lokalne Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej Global media local media Issues from the field of media pedagogy and regional education

2 Agnieszka Roguska MEDIA GLOBALNE MEDIA LOKALNE Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej GLOBAL MEDIA LOCAL MEDIA Issues from the eld of media pedagogy and regional education Kraków 2012

3 Copyright by Agnieszka Roguska Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki dr hab. Maciej Tanaś Adiustacja: Izabela Rutkowska Korekta: Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) , fax (12) Wydanie II, Kraków 2012

4 Spis treści Wstęp Rozdział 1 Różnorodność i bogactwo środowiska współczesnych mediów 1.1. Pojęcia związane z mediami Media lokalne i ich pojmowanie Współczesne media cyfrowe i ich wartość edukacyjna Reklama Internet Multimedia Hipermedia Hipertekst Gry wideo, gry komputerowe Indywidualne urządzenia multimedialne: telefon komórkowy, palmtop, ipod, iphone Rozdział 2 Media we współczesnym świecie 2.1. Cechy środowiska współczesnych mediów Globalizacja i jej wpływ na lokalny porządek świata Formy globalizacji społeczeństwa Prawo primum non nocere a osobowe i społeczne konsekwencje rozwoju mediów cyfrowych Dylematy związane z medialnością świata i kreowaniem siebie Socjalizacja medialna i społeczność medialna Zjawisko mediotyzmu

5 6 Spis treści Rozdział 3 Wartości środowiska mediów lokalnych i ich funkcje 3.1. Środowisko mediów lokalnych w edukacji regionalnej Specyfika funkcjonowania mediów środowiskowych na przykładzie lokalnej telewizji kablowej Funkcje mediów środowiskowych Funkcja integrująca środowisko lokalne Funkcja socjalizująca Funkcja uniformizacyjna Funkcja indywidualizująca Funkcja aktywizująca Funkcja inspirująca Funkcja upowszechniania różnorodnych treści Funkcja ludyczna Funkcja stymulująca Funkcja wzorcotwórcza Funkcja interpersonalna Funkcja kształtowania lokalnej opinii społecznej Funkcja interwencyjna Funkcja dokumentacyjna Rozdział 4 Wyzwania mediów lokalnych odnośnie do integracji Polski z Unią Europejską 4.1. Proces integracji europejskiej a tendencja do umacniania się tradycyjnych kultur lokalnych i regionalnych Możliwości i zadania mass mediów środowiskowych w obliczu unijnej polityki medialnej Rozdział 5 Edukacyjne wartości mediów środowiskowych 5.1. Wokół pojęcia wartości Wartości w życiu człowieka Wartości medialne w kulturze postmodernizmu Wartość mediów lokalnych Media lokalne w edukacji medialnej i regionalnej Rozdział 6 Kultura i edukacja medialna z udziałem mediów w skalach makro i mikro 6.1. Rozumienie kultury i edukacji medialnej Media elektroniczne jako nowoczesne narzędzia edukacji

6 Spis treści Działania społeczno-kulturalne i edukacyjne wspierane mediami lokalnymi Edukacja medialna oparta na teorii kognitywistycznej Rozdział 7 Potrzeba edukacji medialnej globalnej i lokalnej 7.1. Człowiek wśród zagrożeń współczesności w perspektywie edukacji medialnej Możliwości i złożoność edukacji medialnej społeczeństwa Zakończenie Bibliogra a Summary

7

8 Contents Introduction Chapter 1 Diversity and abundance of modern media environment 1.1. Notions connected with the media Local media and its comprehension Modern digital media and its educational value Advertisement Internet Multimedia Hipermedia Hypertext Video games, computer games Individual multimedia devices: mobile phones, palmtop, ipod, iphone Chapter 2 Media in modern world 2.1. Features of modern media environment Globalization and its influence on local order of the world Forms of society globalization The right of primum non nocere and personal and social consequences of digital media development Dilemmas connected with media-friendly world and self-creation Media socialization and media society Mediotism

9 10 Contents Chapter 3 Values of local media environment and thier functions 3.1. Local media environment in regional education Specificity of environmental media functioning illustrated with an example of local cable television Function of environmental media Function integrating the local environment Socializing function Function of uniformization Function of individualization Motivating function Inspiring function Function of diverse contents popularization Ludic function Stimulating function Function of creating models Interpersonal function Function of local public opinion Function of intervention Documenting function Chapter 4 Challenges of local media with reference to integration of Poland into European Union 4.1. Process of European integration and the tendency to local and regional cultures strengthening Possibilities and tasks of environmental mass media in the face of European Union media policy Chapter 5 Educational values of environmantal media 5.1. Around the notion of the value Values in the life of a human being Media values in postmodernism culture Value of local media Local media in media and regional education Chapter 6 Media culture and education with participation of media in macro and micro scale 6.1. Comprehension of media culture and education

10 Contents Electronic media as a modern tools of education Social-cultural and educational activities supported by local media Media education based on cognitive theory Chapter 7 The need of global and local media education 7.1. The human being among the threats of modern world in the view of media education Possibilities and complexity of media education of the society Conclusion Bibliography Summary

11

12 Wstęp Przestrzeń współczesnego życia ulega polaryzacji biegunowości, jak zaznacza Jerzy Nikitorowicz. Uczestniczymy w procesach globalizacji, a jednocześnie podążamy w stronę lokalności, plemienności. Ścierają się ze sobą dwie tendencje, dwa sposoby uczestniczenia w życiu społecznym, najbliższym i dalszym, dwie wartości obcowania z rzeczywistością. Cele edukacji medialnej jako ważnego działu pedagogiki medialnej subdyscypliny pedagogicznej w procesie kształcenia to przygotowanie człowieka do odbioru przekazów medialnych i posługiwanie się mediami. Edukacja medialna zajmuje się wykorzystaniem mediów w procesie dydaktyczno-wychowawczym we wszystkich formach kształcenia, dokształcania i samokształcenia oraz metodyką nauczania uczenia się medialnego i informatycznego. W procesie edukacji medialnej mieszczą się zarówno media globalne, jak i media środowiskowe. Jedne i drugie uczestniczą w wychowywaniu do mediów i przez media, a w szerszym znaczeniu do zadań oraz wyzwań współczesnej kultury. Kultura może być rozpatrywana w sensie całościowych procesów i przemian, ale również w odniesieniu do małych zakątków rzeczywistości społecznej, owych regionów kulturowych. Należy przy tym zaznaczyć, że te obszary kulturowe w skali makro i mikro przenikają się nawzajem i uzupełniają, podobnie jak działalność mediów o dużym i małym zasięgu społecznego odbioru w działaniach na rzecz edukacji globalnej oraz edukacji regionalnej. W procesie przenikania się globalności i lokalności biorą udział media lokalne i globalne, które tworzą jedną przestrzeń medialną, kreują wizerunek kulturowy społeczeństwa, ale w ich oddziaływaniach zaznacza się wiele różnic. Funkcjonowanie tych mediów odgrywa dużą rolę i nieco inną w swoim charakterze w odniesieniu do działań społecznych i edukacyjnych, w tym kulturalnych. J. Nikitorowicz, Dziecko w przestrzeni wielości pograniczy i ustawicznej konieczności wyborów [w:] Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka, red. J. Izdebska J. Szymanowska, Białystok 2009, s. 15. B. Siemieniecki, Przedmowa [w:] Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. 1, red. B. Siemieniecki, Warszawa 2007, s. 11.

13 14 Wstęp Media globalne edukują szeroko i w kontekście zmian ogólnych, zachodzących w danym kraju czy na świecie, uogólniają zachodzące przemiany, mody, trendy. Media lokalne i ich wartość edukacyjna zasadzają się na odkrywaniu, przybliżaniu i upowszechnianiu: rzeczywistości najbliższej w sferze kultury regionalnej, dziedzictwa danego regionu, tradycji, obyczajów, gospodarki, polityki, postrzegania zachodzących zmian, codziennego życia użytkowników mediów środowiskowych. Wartość tego typu edukacji regionalnej społeczeństwa polega na dokładniejszej analizie małego wycinka rzeczywistości. Inną zaletą edukowania z udziałem mediów środowiskowych jest to, że odbiorca ma bezpośredni wpływ na kształtowanie wizerunku owych mediów, ale także na kształt najbliższego otoczenia, jego specyfikę, przeobrażenia, inicjatywy. W ten sposób czuje się odpowiedzialny za dzieło tworzenia się jego małej ojczyzny, miejsca zakorzenienia. Miejsce zakorzenienia można rozumieć w sensie tradycyjnym, czyli miejsca urodzenia i zamieszkania, ale także w sensie sentymentalnym, nie zawsze związanym z miejscem osiedlenia się. Udział mediów środowiskowych w systemie komunikowania społecznego wspomaga proces dążenia do poszukiwania względnej równowagi zjawisk globalnych i lokalnych; daje możliwość szerokiego uczestnictwa w oglądzie świata z różnych perspektyw, co jest cenną wartością w rozwoju i ubogacaniu świata kultury w ogóle. Obok mass mediów w skali makro funkcjonują media w skali mikro (lokalne, regionalne, środowiskowe, media trzeciego sektora angielska nazwa: community media), takie jak: prasa, radio, telewizja, lokalne portale internetowe, ulotki, foldery, plakaty. Podjęta problematyka wiąże się z chęcią zaznaczenia współistnienia mediów globalnych z lokalnymi oraz przybliżenia ich możliwości w obszarze działalności społecznej i wspierania procesów edukacyjnych. Wyzwaniem stojącym przed współczesną cywilizacją jest umiejętne wykorzystanie technicznej ekspansji mediów w obronie zagrożonych wartości humanistycznych, co odnosi się również do mediów o małej skali oddziaływania. W proces szeroko pojętej edukacji, w tym edukacji medialnej, należy włączyć media środowiskowe jako przedstawicieli głosu społeczności lokalnych, reprezentantów ich poglądów, myśli, oczekiwań, wątpliwości. Można zapytać: czy media gromadzą wokół siebie widzów, czy też widzowie gromadzą się wokół mediów? Media globalne, o dużym zasięgu oddziaływania, przyciągają odbiorców, kuszą, wabią, natomiast wokół mediów lokalnych, środowiskowych odbiorcy gromadzą się sami. Media lokalne skupiają się na wydarzeniach z określonego terenu i tym samym dysponują ograniczonymi treściami, pochodzącymi z danego obszaru społeczno-kulturowego, które są w stanie zainteresować odbiorcę lub nie. Przy czym dla odbiorcy ważne są również: jakość odbioru, zawartość merytoryczna, pory dostępności tych mediów itd. Z kolei media globalne mieszczą w sobie przeróżne treści i nie ma w tym zbytniej przesady, jeśli uzna się, że każdy może znaleźć wśród nich coś, co go nie tyle zainteresuje,

14 Wstęp 15 ile zwabi. Można uruchomić Internet bez zamiaru poszukiwania konkretnych treści, one same zaczną się nam narzucać dzięki odnośnikom, multi- i hipermediom, kusić wstępem, kolorem, dźwiękiem, obrazem jednym elementem lub kilkoma równocześnie. Podobnie jest z telewizją, która dysponuje wielością kanałów, w tym programów tematycznych, np. sportowych, muzycznych, przyrodniczych. Wybór mediów lokalnych poprzedzony jest świadomą chęcią czynnego lub biernego uczestniczenia w wydarzeniach środowiska zamieszkania, pracy czy innego rodzaju aktywności swojego odbiorcy. Lokalność i globalność funkcjonują obok siebie, kształtują się i umacniają w powiązaniu ze sobą, nieustannie się przenikają. Są to pojęcia, które w swej istocie nie mają granic fizycznych. Uznawane są za zjawiska, wartości, aktywności bądź procesy, które kształtowane są za pomocą wielu czynników: społecznych, politycznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych. Z upływem czasu zmieniają również swoje pierwotne znaczenie, coraz wyraźniej różnicując te dwa pojęcia. Skłaniam się w swoich dywagacjach ku temu, że wpływ globalności na lokalność jest nieunikniony, i odwrotnie, chociażby za sprawą masowych środków komunikowania. Temu procesowi nie należy się przeciwstawiać kategorycznie, ponieważ można pominąć cenne wartości tkwiące zarówno w mediach globalnych, jak i lokalnych, ujawniane również w ich wzajemnych relacjach. Podejmowane działania należałoby skierować ku łagodzeniu negatywnych skutków globalizacji przy jednoczesnym wzmacnianiu pozytywnych wartości tkwiących w lokalnych społecznościach. Ponadto przenikanie się tych procesów może skutkować nie tylko negatywnymi konsekwencjami, ale też wnosić wartości pozytywne, pewien powiew świeżości, inności, i służyć wzajemnemu budzeniu się inspiracji. Na kształt lokalnego środowiska, także medialnego, wpływają zarówno siły oddolne, jak i obiektywne, procesy na skalę nie tylko narodową, ale też światową. Media w skali makro i mikro biorą udział w działaniach na rzecz przybliżania wydarzeń z wielu dziedzin życia, w tym społecznego, kulturalnego, edukacyjnego. Ukazują zachodzące przemiany, nowe rozwiązania, ich pozytywne aspekty i różnego rodzaju nieprawidłowości. Ponieważ media lokalne, środowiskowe są najbliżej swego odbiorcy pod względem znajomości specyfiki terenu oddziaływania, a zatem i jego samego, mają ogromne możliwości aktywnego włączania się w proces upowszechniania kultury regionalnej i edukacji regionalnej, co wydaje się nie w pełni wykorzystywane. Sąsiedztwo tych dwóch rodzajów mediów nie oznacza rywalizacji pomiędzy nimi czy porównań w kategoriach wartościujących: lepsze gorsze, ponieważ ze swej natury są inne i to bogactwo inności oraz możliwości społeczno-edukacyjne starano się przybliżyć. Podjęto próbę ukazania różnic na zasadzie wyodrębnienia i przybliżenia znaczenia mediów w skali mikro i makro, ich funkcji, a nie na zasadzie umniejszania wartości któregoś z mediów. Z naturalnych przyczyn, podczas opisywania, podawania przykładów, pojawiają się porównania, jednak mają one

15 16 Wstęp służyć przede wszystkim uwydatnieniu pewnych jakości, możliwości czy ograniczeń w działalności na rzecz kultury, edukacji, społecznych przedsięwzięć. Publikacja ta jest próbą zaznaczenia współistnienia mediów w skali makro i mikro, a zatem również pewnych więzi, zależności tych dwóch, wydawałoby się, skrajnych zjawisk w kontekście społeczno-edukacyjnym. W tytule celowo umieszczono media lokalne obok mediów globalnych, by móc wyraźnie zaznaczyć także różnorodność tych mediów, ich odmienność, zalety i wady, jak również możliwości we wspieraniu oraz rozwoju kultury i edukacji. Media lokalne i media globalne wspólnie tworzą środowisko medialne, jednak kwestia wizerunku i oddziaływania tych pierwszych w publikacjach naukowych w kontekście edukacyjnym jest podejmowana bardzo rzadko, stąd próba ich wydobycia z medialnej masowości. Książka nie wyczerpuje zagadnienia dotyczącego działalności społeczno-edukacyjnej i kulturalnej mediów o dużej i małej skali oddziaływania w sferze edukacji medialnej i regionalnej. Publikacja podejmuje pewne tropy, które rozwija bardziej lub mniej, tym samym chcąc pobudzić Czytelnika do dialogu, przemyśleń oraz podsunąć swego rodzaju zaczynki do dalszych dociekań naukowo- -badawczych. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym określono rozumienie mediów, w tym mediów lokalnych, i podano ich różne nazewnictwo. Scharakteryzowano wybrane media współczesne, wskazując na ich pozytywne i negatywne działanie edukacyjne. Rozdział drugi przedstawia media w skali mikro i makro, w globalnym i lokalnym porządku świata, wskazując na cechy środowiska współczesnych mediów i dylematy związane z funkcjonowaniem człowieka w otoczeniu tych mediów. Przyjrzano się procesom socjalizacji medialnej i tworzeniu się społeczności medialnych. Poruszono również zagadnienie mediotyzmu, czyli zjawiska specyficznej manipulacji medialnej, ukazującej rzeczywistość w krzywym zwierciadle, np. zmieniając sens czy wagę wydarzeń. W rozdziale trzecim skupiono się na specyfice funkcjonowania mediów lokalnych w środowisku ich oddziaływania. Ukazano najważniejsze funkcje, jakie pełnią media lokalne, na przykładzie telewizji miejskiej. Przybliżono znaczenie mediów środowiskowych w procesie edukacji regionalnej. W rozdziale czwartym podkreślono znaczenie i rolę mediów lokalnych w umacnianiu kultury i tożsamości regionalnej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wskazano również na pewne aspekty rozwiązań prawnych i zapisy w dokumentach unijnych odnośnie do mediów globalnych, w tym mediów środowiskowych, oraz odsłonięto oblicze unijnej polityki medialnej. Rozdział piąty podejmuje znaczenie pojęcia wartości, ich pojmowanie w kulturze postmodernizmu. Szczególną uwagę zwrócono na wartości tkwiące w mediach środowiskowych, ich możliwości uczestniczenia w procesie edukacji medialnej i regionalnej. Rozdział szósty koncentruje się na zagadnieniach poświęconych kulturze i edukacji medialnej. W tym kontekście rozpatrywane są media globalne i lokalne jako narzędzia wspierające proces edukacyjny. Skupiono

16 Wstęp 17 się tu głównie na niewykorzystanym potencjale możliwości mediów środowiskowych w społeczno-kulturowych i edukacyjnych poczynaniach na rzecz społeczności lokalnej. Podjęto również zagadnienie mediów w obszarze rozważań kognitywistycznych. Rozdział siódmy jest próbą uzasadnienia potrzeby włączenia mediów, zarówno globalnych, jak i lokalnych, w proces edukacji medialnej społeczeństwa. Na tle zagrożeń współczesnego świata przedstawiono argumenty przemawiające za koniecznością edukacji do wartości ogólnoludzkich, ogólnonarodowych, jak też w szczególny sposób do wartości najbliższych, lokalnych, regionalnych. Publikacja skierowana jest do pedagogów i studentów podejmujących zagadnienia związane z mediami globalnymi i lokalnymi, zajmujących się: pedagogiką mediów, pedagogiką kultury, pedagogiką społeczną, edukacją kulturową, regionalną, problematyką dziennikarstwa. Może być pomocna dla twórców i pracowników mediów lokalnych oraz mediów o dużej skali oddziaływania. Zamysłem autorki było również dotarcie do użytkowników zarówno mediów globalnych, jak i lokalnych, by mogli skonfrontować treści zawarte w tej książce z własnymi przemyśleniami. *** Moje rozważania naukowe nabrały ostatecznie rumieńców dzięki cennym uwagom i sugestiom prof. Bronisława Siemienieckiego i prof. Macieja Tanasia, za które ogromnie dziękuję. Wyrażone opinie skłoniły mnie do twórczych przemyśleń, niezbędnych uzupełnień i są iskierką do dalszych poszukiwań w obszarze pedagogiki medialnej. Agnieszka Roguska Siedlce, marzec 2011

17

18 Zakończenie Przedmiotem badań w niniejszej publikacji były mass media o dużym i małym zasięgu oddziaływania w kontekście możliwości działań społeczno-edukacyjnych i kulturalnych. Chciano tym samym zaznaczyć, że zarówno media globalne, jak i lokalne, regionalne wspólnie tworzą środowisko medialne, uczestnicząc w zachodzących procesach, przemianach społeczno-kulturowych, jednocześnie na nie wpływając. Zamysłem autorki było wyeksponowanie znaczenia oraz specyfiki funkcjonowania mediów w skalach mikro i makro, co w sumie daje pełniejszy obraz pojmowania bogactwa środowiska medialnego, zróżnicowania kultury i kształtu edukacji medialnej oraz regionalnej. Scharakteryzowano wybrane media o dużym zasięgu oddziaływania, przybliżono również funkcje i możliwości edukacyjne mediów o małym zasięgu oddziaływania, które zdają się nie być w pełni wykorzystywane przez różnego rodzaju podmioty, w tym szkoły, placówki i organa oświatowe, samorządowe, społeczne. Zwrócono uwagę na konieczność podjęcia planowej, zorganizowanej działalności i współpracy między podmiotami działań społecznych i edukacyjnymi a mediami środowiskowymi. Istotny wydaje się przy tym nie tylko permanentny przepływ informacji w środowisku odbiorców mediów lokalnych, lecz także świadome kreowanie wizerunku owych mediów w skali mikro i świadomość uczestnictwa w kształtowaniu specyfiki danego obszaru społeczno- -kulturowego z udziałem mediów o małym zasięgu oddziaływania. Media lokalne jawią się jako szansa dla małych społeczności lokalnych, umacniania ich tożsamości i wskazywania na wartości kultury mieszczące się w regionie. Media te, w odróżnieniu od mass mediów ogólnopolskich, mają większe możliwości chronienia od zapomnienia regionalnych, dawnych i współczesnych, wytworów kultury duchowej i materialnej. Dysponują ogromną siłą przyciągania do siebie ludzi twórczych, społeczników, animatorów, co sprawia, że docenia się nawet najmniejsze działania na rzecz szeroko pojętej kultury i edukacji regionalnej. Siły drzemiące w środowiskach lokalnych do jego umacniania i pozytywnego wpływania na kształt rozwoju są ogromne i nie zawsze w pełni wykorzystywane. W tym kontekście środowisko mediów lokalnych staje się elementem namysłu nad

19 224 Zakończenie możliwością ich oddziaływania w kierunku pobudzania sił ludzkich, oddolnych inicjatyw. Takie zaangażowanie i chęć współpracy z mediami lokalnymi należy wypracowywać wśród młodych ludzi, tym bardziej że wszelkiego rodzaju aktywność o wymiernych efektach daje dobre rokowania na przyszłość. Młodzi ludzie w sposób naturalny włączeni zostaną w życie społeczności lokalnej, której wizerunek będą współtworzyć. Działalność mediów w skali mikro sprzyja bogaceniu się i utrwalaniu tożsamości kulturowej i świadomości przynależności lokalnej wśród mieszkańców. Należy wszelkimi sposobami podkreślać i umacniać dziedzictwo kulturowe. Dostrzeganie, wspieranie i otaczanie szacunkiem różnic kulturowych, przejawiających się w regionalnych czy miejscowych obyczajach, obrzędach, mowie, zabytkach, powinno być jednym z priorytetowych zadań państwa oraz mass mediów w skalach makro i mikro. Mass media mają ogromną siłę oddziaływania na człowieka. Ostoją kultury narodowej stają się małe ośrodki, których działalność czasami promieniuje na cały kraj, a nawet poza jego granice. Ich aktywność jest często niezależna, autonomiczna, nie podlega wpływom mód i nowoczesnych trendów, choć nie zawsze wolna od wpływów czy nacisków miejscowych polityków, władz rządzących czy reklamodawców. Są cenną inicjatywą, ponieważ jawią się jako oryginalna działalność twórcza, wynikająca z zapotrzebowania pewnej społeczności. Dzieje się tak za sprawą samych twórców, animatorów, organizacji i instytucji wspierających rozwój kultury, przy współpracy z mediami. Media lokalne nie wykorzystują w pełni swojego potencjału w upowszechnianiu i wspieraniu kultury w różnych zakątkach naszego kraju, stanowiąc jednocześnie odbicie kultury narodowej. Należy przy tym zaznaczyć, że współpraca polega na chęci i aktywnej działalności wielu innych podmiotów lokalnych z mediami lokalnymi. Mass media lokalne w edukacji regionalnej mogą się jawić jako strażnik protestujący przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom, skupiając wokół siebie i podając pozytywne przykłady osób wartościowych, pomysłowych, twórczych. Mogą się okazać pomocne w informowaniu społeczeństwa o bieżących wydarzeniach z zakresu polityki, gospodarki, kultury, pomagając lepiej zrozumieć zachodzące przeobrażenia, nie tylko w skali kraju, ale przede wszystkim w najbliższym otoczeniu, regionie. Płaszczyzny oddziaływania mediów w skalach mikro i makro są ze sobą powiązane, często zależne, mogące funkcjonować w doskonałej symbiozie ze sobą. Treści z mediów lokalnych, szczególnie te interesujące, godne zauważenia i zaprezentowania na szerszym forum, chociaż niestety i sensacyjne, bez większych wartości edukacyjnych, są prezentowane w mediach o zasięgu ponadregionalnym, ogólnopolskim, czy z udziałem nowych mediów, jak internet, w sieci dostępnej na całym świecie. Ważne wydaje się szukanie innowacyjnych sposobów upowszechniania kultury, by tym skuteczniej docierać do potencjalnych odbiorców jej dóbr. Afisze,

20 Zakończenie 225 ulotki, plakaty, program ośrodków kultury to tylko część możliwości docierania do potencjalnych uczestników kultury. Media lokalne mogą się stać atrakcyjnym nośnikiem informacji oraz podmiotami promującymi i upowszechniającym kulturę regionalną. Promowane przez nie treści są cennymi wartościami najbliższego otoczenia. Są w stanie wyłapać i przedstawić więcej szczegółów i wydarzeń z życia kulturalnego, patronować konkursom, wysuwać swoje propozycje obcowania z kulturą. Uczestnictwo Polski w strukturach Unii Europejskiej otwarło przed lokalnymi mediami nowe możliwości i wyzwania. Wzmożone, przemyślane i zaplanowane ukazywanie walorów kulturowych regionu przy współpracy np. z mediami globalnymi i przy wykorzystaniu Internetu może sprzyjać lepszemu wizerunkowi kraju w zjednoczonej Europie. Media środowiskowe jawić się mogą jako potencjalny animator działań, budzić twórcze siły jednostek, inicjować różnego typu przedsięwzięcia, budzić aktywność kulturalną, zachęcać do czynnego udziału w akcjach społeczno-kulturalnych, ukazywać kulturowe walory regionu, uczestniczyć w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych lub owe projekty przybliżać. Dzięki takim działaniom region może się stać np. kuszącą atrakcją turystyczną dla obywateli pozostałych państw członkowskich. Wskutek powstania i działalności lokalnych ośrodków masowego komunikowania następuje decentralizacja rynku medialnego, urozmaicenie i ubogacenie mass mediów w skali ogólnonarodowej, upodmiotowienie małych społeczności lokalnych. Jest to również ważne z innego powodu. Nadając na mniejszym, ściśle określonym obszarze, są w stanie szybciej rozpoznać potrzeby mieszkańców i zaspokajać je, stając się środkiem upowszechniania kultury w danym regionie. Zadania tego nie są w stanie udźwignąć mass media ogólnokrajowe, globalne, w takim samym stopniu, jak działające na określonym terenie mass media lokalne: radio, prasa, telewizja, lokalne portale internetowe. Wydaje się, że im szczegółowsze wycinki rzeczywistości się bada, tym lepiej rozpoznany i pełniejszy wyłania się obraz całości. Media środowiskowe są częściowo interaktywne. Użytkownicy tych mediów pochodzą z określonego obszaru społeczno-kulturowego. Łatwiej jest zatem zbadać potrzeby i zainteresowania np. odbiorcy ekranowego, słuchacza radiowego, czytelnika i uwzględnić je przy tworzeniu i realizacji programu. Mógłby to być dobry sposób na zdobycie zaufania odbiorców i włączenie ich do współpracy. Dzięki temu wiele cennych inicjatyw miałoby szansę ujrzenia światła dziennego, być może stanowiłyby one inspirację do innych, podobnych aktywności na rzecz miejscowej społeczności. Ujawnia się konieczność kreatywnego współdziałania mieszkańców, w tym młodzieży, z lokalnymi mediami, wymiany poglądów, pomocy w odnajdywaniu ludzi twórczych, wartościowych, wspierania ciekawych i oryginalnych pomysłów. Wszystko to ma sprzyjać ugruntowywaniu się i rozwijaniu kultury najbliższego otoczenia. W każdym środowisku społecznym można znaleźć ludzi, którym nie są obojętne problemy ich otoczenia. Miejscowa telewizja kablowa może eksponować lokalne inicjatywy społeczne i kulturalne oraz wspierać,

21 226 Zakończenie promować pomysłowość ludzi zainteresowanych upowszechnianiem kultury w swoim regionie. Media lokalne mogą się jawić jako obrońcy lokalnej społeczności, jej gospodarczej, społecznej, politycznej, kulturalnej i edukacyjnej aktywności. Mogą stanowić pomoc w podkreślaniu różnic w sposobie myślenia i działania, służyć edukacji wielokulturowej i międzykulturowej, edukacji do wartości tkwiących w najbliższym środowisku, tzw. małej ojczyźnie i przez owe wartości. Zaznaczanie zasług, dorobku kulturowego i bogactwa tkwiącego w ośrodkach regionalnych tworzy koloryt kulturowy państwa i nie pozwala upodabniać się do jednorodnej, homogenicznej, globalnej wioski, słabo zróżnicowanej pod względem obyczajów, języka, strojów i innych oznak bogactwa kultury. Edukacja medialna nie polega jedynie na mówieniu o potencjalnych możliwościach i zagrożeniach odnośnie do mass mediów w skali makro w tej edukacji medialnej mieszczą się także media w skali mikro, technicznie podobne, ale jakościowo różne. Można zaryzykować stwierdzenie, że każde medium lokalne jest oryginalne, specyficzne i niepowtarzalne w swoich przekazach. Każdy region, powiat, gmina, miasto mają swój koloryt kulturowy i swoje zadania, które starają się przybliżać media środowiskowe. Edukacja medialna ma pomagać w oswajaniu się z różnymi formami medialnych wytworów, owej techniki i kultury komunikowania, stwarzać okazje do poznawania możliwości nabierania dystansu do wolności oraz odpowiedzialności obcowania z mediami. Media o dużym zasięgu oddziaływania, szczególnie elektroniczne, realizują postulat równości dostępu do informacji i wiedzy, ale też dewiacji i zakłamania w różnych jego wymiarach. Umożliwiają uczestnictwo w debatach publicznych na różne tematy oraz w konwersacjach interpersonalnych w małym gronie. Media jako narzędzia publicznej swobodnej wymiany myśli i informacji należy oswoić tak, by korzystanie z nich nie stało się wykorzystywaniem nas przez nie same, w czym pomóc ma zaplanowana, permanentnie kontynuowana na różnych etapach nauki szkolnej, edukacja medialna, w tym edukacja medialna z wykorzystaniem potencjałów mediów lokalnych, środowiskowych. Media globalne i lokalne w naturalny sposób uzupełniają się. Te o dużym zasięgu oddziaływania zaspokajają potrzebę posiadania informacji, do których dostęp mają wszyscy, tworząc sieciową wspólnotę globalną. Z kolei media o małym zasięgu oddziaływania są środkami przekazu, które zawierają treści zebrane i kierowane do małej grupy odbiorców z określonego wycinka rzeczywistości społeczno-kulturowej. Jedne i drugie niosą ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z ich użytkowaniem, stąd i w edukacji medialnej pamiętać należy o tych dwóch grupach mediów czy podsystemów medialnych. Media globalne i lokalne nie zawsze wzajemnie się wspierają, nawet nie zawsze dopełniają, ale odpowiadają na potrzeby swoich odbiorców, ponieważ przez nich są tworzone i do nich kierowane.

22 Zakończenie 227 Komplementarność w podchodzeniu do zagadnień związanych z mediami daje obraz całości ich funkcjonowania i możliwości edukacyjne oraz umożliwia kreowanie wizerunków globalności i lokalności. Istnieje pewna ciągłość między tym, co lokalne, a tym, co globalne, między tradycją i nowoczesnością. Ich bezceremonialne rozdzielanie jest szkodliwe, podobnie jak łączenie w prosty sposób. Globalność i lokalność oraz ich przejawy są jak dobre małżeństwo ścierają się ze sobą, posiadają swoje charakterystyczne cechy, ale jednocześnie mają cechy wspólne, zachowują swoją tożsamość i się różnią. Tożsamość jednostek czy grup nie jest czymś danym, a raczej czymś zadanym, czego trzeba poszukiwać, co należy odkrywać, przepracowywać, pielęgnować do czego należy się przyznawać. Bez wykorzystania edukacji medialnej z udziałem mediów w skalach makro oraz mikro edukacja nadal będzie przebiegać w sposób fragmentaryczny, pozbawiony spójności i całościowego jej oglądu.

23

24 Bibliogra a Druki zwarte Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga, t. 11: Media, red. J. Skrzypczak, Poznań Allen R.C., Wstęp do wydania drugiego. Porozmawiajmy jeszcze o telewizji [w:] Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. R.C. Allen, Kielce Bagiński D., Lokalna opinia publiczna [w:] Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, red. P. Francuz, Lublin Banasiuk J. i in., Matematyczne wędrówki po Sokołowie i okolicy: zbiór zadań dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Sokołów Podlaski Barczyk P.P., Kulturowa perspektywa dla pedagogiki [w:] Kultura, język, edukacja, t. 3, red. R. Mrózek, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 1861, Katowice Barta J., Markiewicz R., Matlak A., Telewizja kablowa i prawo, Warszawa Baudrillard J., Symulakry i symulacja, Warszawa Bauman T., O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych [w:] Zasady badań pedagogicznych, red. T. Pilch, Warszawa Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Warszawa Beba B., Warmia i Mazury jako region kulturowy [w:] Regionalizm, tradycja i współczesność. Materiały z sesji popularnonaukowej. Olsztyn czerwca 1994 roku, red. B. Barczewska, Olsztyn Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa Biriukow N.S., Telewizja na Zachodzie, Warszawa Błachnio A., Przepiórka A., Internet jako globalna wioska [w:] Globalizacja a jednostka, red. A. Błachnio, Bydgoszcz Bobrowicz W., Internet, kultura, edukacja, Lublin Bobryk J.K., Świadomość człowieka w epoce mediów elektronicznych. Znak, język, rzeczywistość, Warszawa Braun-Gałkowska M., Ulfik I., Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Warszawa Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa 1984.

25 230 Bibliogra a Budzyńska E., Regionalism indentity prosocial attitiude [w:] Region and regionalism. Culture and social order, ed. W. Świątkiewicz, Katowice Bukowska-Floreńska I., Symboliczne wartości kulturowe a komunikacja i transmisja w ludowej kulturze regionalnej [w:] Symbole kulturowe, komunikacja społeczna, społeczności regionalne. Studia, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice Burszta W.J., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa Burszta J., Kultura ludowa kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa Castells M., The information age: Economy, society and culture, vol. 1: The rise of the network society, Oxford Chałasiński J., Społeczeństwo i wychowanie, Warszawa Chełmińska M., Warunki rozwoju kultury na szczeblu lokalnym. Europejski model rozwiązań systemowych a sytuacja w Polsce, Warszawa Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa Chojecki M., Od monopolu do pluralizmu [w:] Telewizja pieniądze władza. Materiały z sesji zorganizowanej przez Instytut Kultury i NTP Plus, Warszawa, 8 10 grudnia Chojnacki G., Od społeczeństwa widzów do społeczeństwa obywateli. Chrześcijańskie podstawy budowania społeczeństwa obywatelskiego, Poznań Chojnicki Z., Czyż T., Region i regionalizacja w geografii [w:] Region, regionalizm. Pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa Chrabąszcz-Smoczyńska E., Telewizja publiczna w edukacji zdalnej [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań Chudziński E., Między regionalizmem a lokalizmem. Uwagi o tożsamości mediów [w:] Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia, teoria, zjawiska, red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa, Kraków Clark A., Being there: Putting brain, body and world together again, Cambridge Cynarski W. J., Globalizacja a spotkanie kultur, Rzeszów Czerny J., Czy prawo Moore a zdetronizuje osobę ludzką?, Katowice Czerwiński M., Przemiany kultury w dobie przebudowy społecznej [w:] Wybrane problemy upowszechniania kultury. Materiały pomocnicze do doskonalenia kadry domów kultury i klubów, Warszawa Czerwiński M., Telewizja wobec kultury, Warszawa Czerwiński M., Upowszechnienie kultury a struktura społeczna, Warszawa Damrosz J., Kultura i lokalno-regionalna polityka kulturalna w Polsce (szanse i zagrożenia), Warszawa Damrosz J., Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Warszawa Dawidowicz W., Wyzwania przyszłości związane z przygotowaniem kultury do jej funkcjonowania w nowym tysiącleciu [w:] Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje, Warszawa Wrocław Dawkins R., Ślepy zegarmistrz, czyli jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, Warszawa Dennett D.C., Słodkie sny. Filozoficzne przeszkody na drodze do nauki o świadomości, Warszawa Dobek-Ostrowska B., Przemiana systemu medialnego w Polsce po 1989 roku [w:] Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998.

26 Bibliogra a 231 Doktorowicz K., Transformacja telewizyjnych mediów europejskich. Regulacja i technologia [w:] Transformacja telewizji w Polsce, red. W. Dudek, Katowice Doktorowicz K., Europejska telewizja publiczna. Zmiana modelu w Europie Zachodniej, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 1530, Katowice Doktorowicz K., Europejskie społeczeństwo informacyjne bariery integracyjne dla Polski [w:] Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka, red. W. Dudek, Katowice Doktorowicz K., Transformacja telewizyjnych mediów europejskich. Regulacja i technologia [w:] Transformacja telewizji w Polsce, red. W. Dudek, Katowice Dylak S., Kompetencje medialne jako ważny nurt w edukacji humanistycznej [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań Dylematy metodologiczne pedagogiki, red. T. Lewowicki, Warszawa Cieszyn Dymalski J., Zmiany odbioru społecznego telewizji w Wałbrzychu ( ) [w:] Pięciolecie transformacji mediów ( ). Materiały pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa, t. 25, red. A. Słomkowska, Warszawa Dziki S., Chorązki W., Media lokalne i regionalne [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków Edukacja jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques a Delorsa, Warszawa Ejsmond M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowanie, Kraków Falkowska M., Pojęcie edukacja kulturalna w rozumieniu przedstawicieli wybranych instytucji gminnych [w:] Monitoring gminnych środowisk edukacji kulturalnej w małym mieście i na wsi. Raport z badań socjologicznych, oprac. E. Kolbowska i in., Warszawa Feibel T., Zabójca w dziecinnym pokoju, Warszawa Fenstermacher G.D., Soltis J.F, Style nauczania, Warszawa Ferenz K., Edukacyjne dylematy codzienności [w:] Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), red. W. Jakubowski, Kraków Ferenz K., Możliwości ożywiania życia kulturalnego społeczności lokalnych [w:] Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, red. J. Gajda, Lublin Filiciak M., Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin Francuz P., Fortuna P., Psychologiczne aspekty doktryny i misji regionalnych ośrodków telewizji publicznej [w:] Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, red. P. Francuz, Lublin Franklin C., Kinnell S.K., Hypertext/hypermedia in schools. A resource book, Santa Barbara, California Frączek Z., Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności, Rzeszów Furman W., Paradoks prasy samorządowej na przykładzie Brzozowskiej Gazety Powiatowej [w:] Media regionalne. Sukcesy i porażki, red. J. Adamowski, K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Kielce Gajda J., Edukacja bez granic. O środkach masowego przekazu, Lublin Gajda J., Język mediów jako system komunikacji i jego kulturowe uwarunkowania [w:] Kultura i język mediów, red. M. Tanaś, Kraków Gajda J., Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje mass mediów [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań Gajda J., Mass media a megatrendy rozwoju kultury i implikacje dla edukacji [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań 1998.

27 232 Bibliogra a Gajda J., Media w edukacji, Kraków Gajda J., Media w kształtowaniu tożsamości narodowej i rozumieniu innych kultur [w:] J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Toruń Gajda J., Pedagogika kultury optymalną szansą ratowania zagrożonych wartości humanistycznych [w:] Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, red. J. Gajda, Lublin1998. Gajda J., Rola mediów regionalnych w stymulowaniu rozwoju kultury praworządności i integrowaniu środowiska [w:] J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Edukacja medialna, Toruń Gajda J., Rosnąca rola mass mediów zagrożenia i szanse w edukacji [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań Gajda J., Telewizja a upowszechnianie kultury, Warszawa Gajda J., Telewizja, młodzież, kultura, Warszawa Gajda J., Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Lublin Gąsior H., Pedagogika jako nauka o wychowaniu człowieka i edukacji ustawicznej w świetle potrzeb teraźniejszości [w:] Wychowanie dla teraźniejszości, red. J. Bańka, Warszawa Giddens A., Beyond left and right. The future of radical politics, Stanford Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Kraków Giddens A., Runway world. How globalization is reshaping our lives, New York Giddens A., Życie w społeczeństwie posttradycyjnym [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa Gierula M., Znaczenie mediów lokalnych w życiu społeczności lokalnych [w:] Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia, teoria, zjawiska, red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa, Kraków Gierula M., Jachimowski M., Telewizja w województwach śląskich w okresie transformacji [w:] Transformacja telewizji w Polsce, red. W. Dudek, Katowice Gierula M., Jachimowski M., Zmiany mediów i dziennikarstwa lokalnego w Polsce (prasa, radio, telewizja) [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce , red. G.G. Kopper, I. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków Gilarek K., Państwo narodowe a globalizacja dynamika powstawania nowego ładu, Toruń Ginko Ł., Założenia polityki kulturalnej wojewody katowickiego rozważania na temat mecenatu państwa w kulturze. Mecenat państwa w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje, Warszawa Wrocław Głuchowska I., Edukacja kulturalna społeczeństwa polskiego. Program światowej dekady rozwoju kulturalnego [w:] Kultura polska a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje, red. K. Mazurek-Łopacińska, Warszawa Wrocław Gnitecki J., Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej, Zielona Góra Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa Kraków Goban-Klas T., Polska chata w globalnej wiosce [w:] Media a integracja europejska, red. T. Sasińska-Klas, A. Hess, Kraków 2004.

28 Bibliogra a 233 Goban-Klas T., Powstanie i rozwój mediów od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków Goban-Klas T., Świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego, Kraków Goban-Klas T., Telekomunikacja i nowe media [w:] Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, red. L.W. Zacher, Warszawa Godzic W., Przyjemność [w:] W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków Godzic W., Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa Gogacz M., Szkice o kulturze, Kraków Golka M., Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Poznań Golka M., Elementy wiedzy o kulturze [w:] Menedżer kultury. Podręcznik, red. M. Iwaszkiewicz, Warszawa Poznań Gołaszewska M., Internalizacja kultury. Analiza i interpretacja zjawiska oraz pojęcia edukacja kulturowa w aspekcie antropologii filozoficznej [w:] Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, red. J. Gajda, Lublin Gołaszewska M., Multimedia krytyka i obrona. Esej o estetycznym statusie nowych mediów [w:] Piękno w sieci. Estetyka a nowe media, red. K. Wilkoszewska, Kraków Gołębiewska M., Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk Gołębiowski B., Kultura chłopska ruch społeczno-kulturalny regionalizm [w:] Miasto wojewódzkie jako ośrodek kultury. Praca zbiorowa, red. M. Malikowski, Rzeszów Górecka H., Struktura pracy promocyjnej i ogniwa postępowania badawczego [w:] Prace promocyjne z pedagogiki. Skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego, red. W. Ciczkowski, Olsztyn Grabowska E., Wywiad, ankieta, socjometria [w:] Metody badań pedagogicznych w zarysie, red. A. Góralski, Warszawa Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, Poznań Grad J., Pozaekonomiczne uwarunkowania rynku kultury [w:] Menedżer kultury. Podręcznik, red. M. Iwaszkiewicz, Warszawa Poznań Graszewicz M., Lewiński D., Edukacja a media [w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku. Nurty, kategorie, idee, red. M. Sokołowski, Olsztyn Grodecka E., Sokołowska H., Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe, Warszawa Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa Gulińska G., Massalski A., Regionalizm w okresie międzywojennym na kielecczyźnie [w:] Miasto wojewódzkie jako ośrodek kultury, red. M. Malikowski, Rzeszów Handke K., Pojęcie region a symbolika środka [w:] Region, regionalizm pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów, red. K. Handke, Warszawa Handke K., Przedmowa [w:] Region, regionalizm pojęcia i rzeczywistość. Zbiór studiów,. red. K. Handke, Warszawa Hannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków Hilarowicz M., Kowalski T., Rola i konteksty prasy lokalnej [w:] Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, red. J. Kurczewska, Warszawa 2006.

29 234 Bibliogra a Homplewicz J., Wyzwania pedagogiczne wobec perspektyw integracji europejskiej, Rzeszów Hryniewicz J., Pułtusk jako społeczność lokalna. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna [w:] Region, miasto, osiedle, red. B. Jałowiecki, Warszawa Ingold T., Ewoluujące umiejętności [w:] Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze, t. 2, red. A. Klawiter, Warszawa Izdebska J., Dziecko i rodzina polska wobec zagrożeń telewizji i innych mediów [w:] W służbie dziecku, red. J. Wilk, Kraków Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych. Teoria, badania, edukacja medialna, Białystok Izdebska J., Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok Izdebska J., Rola mass mediów w kształtowaniu przez dziecko obrazu świata [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań Jabłońska M., Nieprzejrzystość estetyczna światów dziecięcych [w:] Estetyka, sztuka, media, red. M. Jabłońska, Wrocław Jachimowski M., Telewizja regionalna w regionalnym systemie informacji [w:] Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka, red. W. Dudek, Katowice Jakubowicz K., Polityka medialna a media elektroniczne, Warszawa Jakubowicz K., Publiczna i prywatna telewizja w Polsce [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce , red. G.G. Kopper, J. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków Jakubowicz K., Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Warszawa Jankowski D., Jeden czy wielość paradygmatów działalności kulturalnej [w:] Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, red. J. Gajda, Lublin Jankowski D., Zróżnicowane rozumienie upowszechniania kultury i jego współczesna wykładnia [w:] Współczesne dylematy upowszechniania kultury. Zbiór materiałów, red. J. Gajda, Lublin Janowski A., Badanie zjawisk pedagogicznych, Kalisz Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J., Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki, Poznań Januszkiewicz F., Skrzydlewski W., Edukacyjne zastosowanie telewizji, Warszawa Jarowiecki J., Paszko A., Kolasa W.M., Wstęp [w:] Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia teoria zjawiska, red. J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa, Kraków Jaskiernia A., Publiczne media elektroniczne w Europie, Warszawa Jastrzębski J., Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wrocław Jaworska-Witkowska M., Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcia, Kraków Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa Juszczyk S., Cele i zadania technologii informacyjnej i edukacji medialnej [w:] Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, t. 2, red. B. Siemieniecki, Warszawa Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów szanse i zagrożenia, Katowice Juszczyk S., Kognitywne aspekty uczenia się [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, red. T. Pilch, Warszawa 2003.

30 Bibliogra a 235 Kaczmarek U., Organizacja imprez kulturalnych [w:] Menedżer kultury. Podręcznik, red. M. Iwaszkiewicz, Warszawa Poznań Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa Kamiński A., Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej [w:] Metodologia pedagogiki społecznej, red. R. Wroczyński, T. Pilch, Wrocław Kapuściński R., Lapidarium, Warszawa Karwicka T., Wartości symboliczne jako wyznaczniki odrębności lokalno-regionalnych (na przykładzie Kujaw) [w:] Symbole kulturowe, komunikacja społeczna, społeczności regionalne. Studia, red. I. Bukowska-Floreńska, Katowice Katalog mediów polskich, red. W. Chorązki, Kraków Kawula S., Pedagogika a system nauk o wychowaniu [w:] Prace promocyjne z pedagogiki. Skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego, doktoranckiego, red. W. Ciczkowski, Olsztyn Kawula S., Współczesna pedagogika społeczna w perspektywie ontologicznej i aksjologicznej [w:] Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, red. G. Orzechowska, Toruń Kawula S., Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży [w:] Pedagogika spoecyna. Dokonania, aktualności, perspektywy, red. S. Kawula, Toruń Kerckhove D. de, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Warszawa Klapa W., Ogarek M., Wpływ telewizji kablowej i satelitarnej na sposoby spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży [w:] Media a edukacja, red. W. Strykowski, Poznań Klepacki Z., EWG, Białystok Kłosińska T., Aspekty odbioru reklamy telewizyjnej przez dzieci w młodszym wieku szkolnym [w:] Manipulacja, media, edukacja, red. B. Siemieniecki, Toruń Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa Kłoskowska A., Kultura narodowa [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa Kłossowicz J., Czasopisma kulturalne, problematyka kulturalna w mediach [w:] Media i dziennikarstwo w Polsce , red. G.G. Kopper, J. Rutkiewicz, K. Schliep, Kraków Kmita J., O kulturze symbolicznej, Warszawa Kohl H., Idea zjednoczonej Europy staje się znakiem nadziei [w:] Kultura i tożsamość europejska. Duchowy fundament integracji naszego kontynentu, Gliwice Konarzewski K., Czy pedagogika wybić się może na naukowości? [w:] Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków Korporowicz L., Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji, Warszawa Korzeniowska W., Polskie regiony w świetle wybranych aspektów dziedzictwa kulturowego [w:] Kultura, język, edukacja, t. 3, red. R. Mrózek, Katowice Kossak-Główczewski K., Edukacja regionalna pytania o realizację [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. J. Brzeziński, L. Witkowski, Poznań Toruń Kossak-Główczewski K., Niektóre aspekty niezależnej edukacji regionalnej [w:] Od pedagogiki do pedagogii, red. E. Rodziewicz, M. Szczepska-Pustkowska, Toruń Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce, t. 3, Poznań Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce. Podręcznik akademicki, Poznań 2009.

NAUCZYCIEL I UCZEŃ WOBEC WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI MEDIALNEJ. W KIERUNKU EDUKACJI MEDIALNEJ

NAUCZYCIEL I UCZEŃ WOBEC WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI MEDIALNEJ. W KIERUNKU EDUKACJI MEDIALNEJ NAUCZYCIEL I UCZEŃ WOBEC WSPÓŁCZESNEJ RZECZYWISTOŚCI MEDIALNEJ. W KIERUNKU EDUKACJI MEDIALNEJ THE TEACHER AND THE STUDENT TO CONTEMPORARY MEDIA REALITY. TOWARDS MEDIA EDUCATION Rozprawy Społeczne, nr 4

Bardziej szczegółowo

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF

Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB. Redaktor prowadzący: Ewa Różycka. Redakcja i korekta: ALEF 1 2 Recenzent: Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB Redaktor prowadzący: Ewa Różycka Redakcja i korekta: ALEF Wydanie publikacji współfinansował Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI Redakcja naukowa Wojciech Welskop Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Łódź, 2014 Recenzent prof. nadzw. dr hab. Adam Solak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego

Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego 1 Regionalizm w szkolnej edukacji Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ Dariusza Rozmusa i Sławomira Witkowskiego

Bardziej szczegółowo

, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH

, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH 39 PEDAGOGIKASPOŁECZNANARZECZ, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 39, część 2 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Pod redakcją Zdzisława Wołka Zielona

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat:

Cyfrowa Przyszłość. Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Cyfrowa Przyszłość KATALOG KOMPETENCJI MEDIALNYCH I INFORMACYJNYCH Zrealizowano w ramach zadania finansowanego przez: Honorowy patronat: Autorzy: Anna Justyna Dąbrowska Piotr Drzewiecki Dorota Górecka

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego

Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego ANNA GĘBALSKA-BEREKETS Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Znaczenie i rola mediów we współczesnej edukacji społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska

Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Polityka audiowizualna Unia Europejska Polska Wybrane zagadnienia Stan prawny - grudzień 2002 Marcin K. Szewczyk 1 Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Adres internetowy:

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

EDUKACJA HUMANISTYCZNA Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie EDUKACJA HUMANISTYCZNA Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej Nr 2 (31), 2014 Wersja drukowana jest wersją pierwotną Szczecin 2014

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Grzegorza Żuka i Ewy Łoś

Grzegorza Żuka i Ewy Łoś Muzea literackie Historia, edukacja, perspektywy pod redakcją Grzegorza Żuka i Ewy Łoś Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Muzea literackie Historia, edukacja, perspektywy Muzea literackie

Bardziej szczegółowo

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli

Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku Poradnik dla nauczycieli Redakcja Tomasz Kranz Lublin 2012 Redakcja i korekta:

Bardziej szczegółowo

Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends

Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends MPRA Munich Personal RePEc Archive Regional Cultural Observatory in the Podlaskie Voivodeship - Conditions and Development Trends Andrzej Klimczuk and Katarzyna Sztop-Rutkowska 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61887/

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 89914 51 4

ISBN 978 83 89914 51 4 RADA WYDAWNICZA Michał Czakowski, Agnieszka Florczak, Krystyna Kwaśniewska, Anna Matuszczak, Igor Taranov RECENZENT prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak PROJEKT OKŁADKI Małgorzata Truskawa Copyright

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze

Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze Zdrowie i wychowanie a jakość życia Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze NR 2622 Ewa Syrek Zdrowie i wychowanie a jakość życia Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 Urząd Miasta Lublin Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 Wersja do konsultacji społecznych Przygotował: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin Wrzesień 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 Struktura

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15

Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15 Warszawa 2011 01 I 1 2 3 4 5 O Laboratorium Innowacji Społecznej... 7 Bohdan Skrzypczak, Marta Wieczorek Środowiskowa praca socjalna Analiza doświadczeń i kierunki rozwoju... 15 Analiza doświadczeń w obszarze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce

Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce Pod redakcją Andrzeja Białkowskiego Warszawa 2012 Instytut Muzyki i Tańca WYDAWCA Instytut

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 1 (1) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze pod redakcją: Mieczysława Morawskiego i Jerzego Tutaja Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce. Instytut Socjologii Wydział Historyczno Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku - Agnieszka Maszkowska -3579- Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ. Numer 11 stycze 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ. Numer 11 stycze 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ Numer 11 stycze 2012 FDP Bogactwo kulturowe Polski identyfikacja dziedzictwa niematerialnego Spis treści Od redakcji... 7 Wstęp... 8 Rozdział I Materiały nadesłane przed

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo