Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 2 Luty 2009 ISSN gazeta bezp³atna Nak³ad egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny Praktyka Stomatologiczna Lek. stom. Ewa Milc- Paciorek Kraków, os. Piastów 41 tel PE NY ZAKRES US UG PROTETYKA CHIRURGIA IMPLANTY ODBUDOWY ESTETYCZNE ZÊBÓW RTG NA MIEJSCU W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny Od d³u szego czasu mieszkañcy Domu Opieki Spo³ecznej im. Œw. Brata Alberta w Krakowie walcz¹ o tramwaje niskopod³ogowe na trasie Kapelanka Centrum. Niestety taki tabor tamtêdy nie szybko pojedzie. Przystanki, chocia zosta³y przebudowane, by spe³nia³y oczekiwania osób maj¹cych problemy z poruszaniem siê, nie s¹ dostosowane do parametrów nowych tramwajów. M ieszkañcy Domu Opieki Spo- ³ecznej przy ul. Nowaczyñskiego 1 sami niejednokrotnie zg³aszali w Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym, by na trasie Kapelanka Centrum wprowadzono tramwaje niskopod³ogowe. W tej sprawie w sierpniu 2007 skierowali tak e pismo do Pe³nomocnika Prezydenta Miasta Gabinet Pawe³ Bergel Masa u Leczniczego MASA RELAKSACYJNY: - gor¹cymi kamieniami wulkanicznymi!!! - aromaterapeutyczny - stóp MASA LECZNICZY: - klasyczny - segmentarny rwa kulszowa, lumbago (postrza³) zespó³ bolesnego barku, bóle krzy a - bañk¹ chiñsk¹ US UGI SPECJALISTYCZNE: - masa wspomagaj¹cy odchudzanie - woskowanie uszu ul. Krowoderskich Zuchów 4/ Kraków (Krowodrza) (róg ul. Wybickiego i Krowoderskich Zuchów przy Urzêdzie Skarbowym) tel Zielarnia w CENTRUM miasta SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY GABINET MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ IRYDOLOGIA Kraków, ul.garbarska 5 tel. fax: Czynne: od do APARATY S UCHOWE Pomagamy s³yszeæ od 1992 Bezp³atne badanie s³uchu Refundacja NFZ i PFRON Kraków, ul. Batorego 4 tel RATY 0% gazeta bezp³atna Niepe³nosprawni cierpi¹ przez pomy³kê w obliczeniach! trasie kursowa³. Dosta³em odpowiedÿ, z której wynika³o, e wiêkszoœæ autobusów, które tam kursuj¹ jest niskopod³ogowych. MPK jednoczeœnie poinformowa³o o braku taboru niskopod³ogowego tramwajowego, jednak, jak wynika z odpowiedzi, od 2008 roku mia³o go byæ zdecydowanie wiêcej. Minê³o pó³tora roku, a sytuacja siê nie zmieni³a. Niepe³nosprawni z Domu Opieki Spo³ecznej im. Œw. Brata Alberta nadal maj¹ problemy z dostaniem siê do centrum Krakowa. Sporo mieszkaj¹cych tam osób jeÿdzi na wózkach inwalidzkich. Potrzebuj¹ pomocy opiekunów, by dostaæ siê na przystanek, ds. Osób Niepe³nosprawnych, Bogdana izolacjê spo³eczn¹, gdy wydostanie siê D¹sala pismo, w którym zwrócili siê z do centrum œrodkami komunikacji proœb¹ o interwencjê w tej sprawie. miejskiej jest ponad si³y wspomagaj¹cych nas wolontariuszy. W piœmie tym krótko nakreœlili sytuacjê: Po remontach przystanki Po tym jak pismo do mnie dotar³o zosta³y dostosowane dla pojazdów niskopod³ogowych, ale niestety na tej trasie podstawie, zwróci³em siê do prezesa informuje Bogdan D¹sal, na jego nie przewidziano takiego taboru. [ ] zarz¹du MPK, Juliana Pilszczka, z Taka sytuacja powoduje wiêksz¹ nasz¹ proœb¹, by tabor niskopod³ogowy na tej dokoñczenie str. 6» PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY Dr n. med. Ewa Wójcik specjalista chorób oczu LECZENIE ZEZA, OCZOPL SU U DZIECI I DOROS YCH - OPERACYJNIE I ZACHOWAWCZO Przyjmuje: poniedzia³ek, wtorek, czwartek Kraków ul. Lea 19 m.1 tel gabinet tel. kom Pracownia Pe³nia Renata Mazur-Ponikiewicz - psychoterapia, Gestalt - warsztaty, szkolenia - grupy kobiece - akademia terapii tel Zdrowie, równowaga, radoœæ ycia Ayurveda jest holistycznym systemem ochrony zdrowia obszaru Indii Sri Lanki. D¹ y zarówno do zachowania zdrowia jak i wyleczenia cz³owieka. Jest doskona³ym uzupe³nieniem medycyny zachodniej. Pomaga w leczeniu wielu chorób. Pomaga zachowaæ piêkno i radoœc ycia. NZOZ SPÓ KA LEKARSKA NA KOZ ÓWCE W RAMACH NFZ : - poradnia okulistyczna - poradnia diabetologiczna - poradnia psychologiczna - poradnia logopedyczna US UGI MEDYCZNE ODP ATNE: kardiolog, psychiatra REJESTRACJA PN-PT TEL.O Bardzo bogata asortyment leków bez Pe³na dostêpnoœæ leków na Dermokosmetyki z Rewolucyjne ceny perfum Kraków, Galeria Kazimierz ul. Podgórska 34 tel. (012) Pon. - Sob.: ; Niedz: W KRAKOWIE dzia³ reklamy zadzwoñ: czytaj str. 2» GABINET TRYCHOLOGICZNY PRZYCHODNIA LEKARSKA HORMON MED Kraków ul. Mazowiecka 25 tel.: analiza, diagnoza, leczenie chorób skóry g³owy i w³osów, ³ysienia, ³upie e, ³ojotok, ciemieniucha dzieciêca-starcza, zabiegi, eksfoliacja skóry, mezoterapia, profilaktyka ogólna w okresie dojrzewania, menopauzy, przed i po porodzie tkankowa analiza w³osów, KONSULTACJE MEDYCZNE BADANIA LABORATORYJNE PE NY ZAKRES!

2 2 Zdrowie w Krakowie Nr 2 WARTO WIEDZIEÆ Ayurveda - zdrowie, równowaga, radoœæ ycia Ayurveda jest holistycznym systemem ochrony zdrowia obszaru Indii i Sri Lanki. D¹ y zarówno do zachowania zdrowia jak i wyleczenia cz³owieka. Jest doskona³ym uzupe³nieniem medycyny zachodniej. Pomaga w leczeniu wielu chorób. Pomaga zachowaæ piêkno i radoœc ycia. P rzyczyn¹ chorób s¹ toksyny nagromadzone w organizmie. Niezdrowy tryb ycia, stres, z³e od ywianie, t³umienie emocji powoduj¹ odk³adanie siê toksyn, które zaburzaj¹ naturalne funkcjonowanie narz¹dów i tkanek co przyczynia siê do rozwoju chorób. Podstawow¹ terapi¹ Ayurvedy pozwalaj¹c¹ usun¹æ toksyny jest Pancha Karma wykorzystuj¹ca masa ciep³ym olejem. Na ciele cz³owieka zgromadzonych jest 108 punktów specjalnych. Odpowiedni ucisk takich punktów stymuluje pracê organów wewnêtrznych, uk³adu krwionoœnego i limfatycznego. Masa aktywizuje system immunologiczny, poprawia kr¹ enie krwi, wzmacnia system naczyñ krwionoœnych, dzia³a koj¹co na system nerwowy i wydzielania wewnêtrznego, zwiêksza sprawnoœæ psychofizyczn¹, poprawia pamiêæ, g³êboko relaksuje. Œwietnie radzi sobie z nadwag¹, zapobiega powstawaniu zmarszczek, opóÿnia procesy starzenia, dzia³a odm³adzaj¹co. Masa poprzez usuniêcie toksyn przywraca naturaln¹ równowagê w organizmie, równowagê trzech dosha Vata, Pitta, Kapha. Zanim terapeuta Konferencja naukowa Kontrowersje w Pediatrii odby³a siê w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej w dniach stycznia 2009 roku. Spotka³a siê z ogromnym zainteresowaniem œrodowiska medycznego. Zjawili siê na niej pediatrzy, neonatolodzy i lekarze rodzinni. Organizatorem konferencji rozpocznie masa, musi ustaliæ nasz typ psychofizyczny, nasze dosha na podstawie badania pulsu. Jest to konieczne by dowiedzieæ siê jak du a jest dysharmonia pomiêdzy doshami i jaki olej zastosowaæ do zabiegu by przywróciæ równowagê. Osoby typu Vata s¹ z regu³y wra liwe, radosne, optymistyczne, z by³a Klinika Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UJ Collegium Medicum i Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy. Nad ca³oœci¹ czuwa³ prof. Jacek Pietrzyk. Poruszano tematy, które nie s¹ zbyt dobrze jak do tej pory opisane, a z którymi lekarze stykaj¹ siê na co dzieñ w swojej praktyce. Wspólnie szukano odpowiedzi na kontrowersyjne pytania, prezentowano swoje tezy i dyskutowano. Chcieliœmy podzieliæ siê wnioskami i doœwiadczeniami powiedzia³ prof. Jacek Pietrzyk, Kierownik Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii UJ Collegium Medium. entuzjazmem podchodz¹ do ycia. Brak równowagi powoduje, e staj¹ siê nerwowe, maj¹ tendencje do zamartwiania siê, cierpi¹ na bezsennoœæ, bóle g³owy, brak koncentracji, bóle stawowe, lêdÿwiowe, zmêczenie. To pierwsze objawy rozwoju powa nych chorób. Po przywróceniu równowagi, organizm reguluje siê sam. Wraca radoœæ ycia. Osoby Pitta, pewne siebie, przedsiêbiorcze, o ywej inteligencji przy braku równowagi wpadaj¹ w gniew, irytacjê, s¹ niecierpliwe, k³ótliwe, w³adcze. Miewaj¹ uderzenia gor¹ca, pieczenie odbytu, wrzody trawienne, nadkwasotê, wypryski. Osoby Kapha s¹ spokojne, odwa - ne, wytrzyma³e, konsekwentne, kochaj¹ce. Przy braku równowagi pojawia siê ospa³oœæ, apatia, zach³annoœæ, ociê a³oœæ koñczyn, czêste zaziêbienia, sk³onnoœæ do tycia, alergie, zatrzymanie wody. Pocz¹tkowe objawy braku równowagi s¹ trudne do uchwycenia. Czêsto jest to zwyk³y spadek energii utrudniaj¹cy nasz¹ pracê. Czêste przeziêbienia sygnalizuj¹ nam brak odpornoœci. Gdy we w³aœciwym momencie uchwycimy nierównowagê i pozbêdziemy siê toksyn z organizmu, mo emy w przysz³oœci unikn¹æ wielu powa nych schorzeñ. Zgodnie z Ayurved¹ zdrowie powinniœmy zachowaæ do koñca naszych dni. Sk³onnoœæ do chorób okreœla nasza indywidualna konstytucja. Proces chorobowy mo e zacz¹æ siê w o³¹dku lub w jelitach a przejawiaæ siê w p³ucach, w chorobach kr¹ enia. Objawy choroby mog¹ wystêpowaæ w innym miejscu ni miejsce ich powstawania. Dylematy w leczeniu najm³odszych pacjentów Przez dwa dni Kraków goœci³ wybitnych lekarzy specjalistów z ca³ej Polski, którzy wspólnie podjêli próbê omówienia i przedyskutowania kwestii, które w pediatrii budz¹ najwiêksze kontrowersje. Konferencja podzielona zosta³a na bloki tematyczne. Na poszczególnych sesjach omawiano: aspekty diagnostyki genetycznej, zagadnienia zwi¹zane z dysplazj¹ oskrzelowo-p³ucn¹ u noworodków, czy z dylematami pediatry wobec bólów stawów u dzieci. Dyskutowano tak e o szczepieniach ochronnych dzieci i o problemie oty³oœci wœród najm³odszych pacjentów. Pierwsza sesja naukowa dotyczy³a zagadnieñ genetyki Czy i po co wykonywaæ testy genetyczne? Testy genetyczne powinny byæ przede wszystkim przeprowadzane tam, gdzie istniej¹ zalecenia powiedzia³ dziennikarzom na konferencji prasowej prof. Tadeusz Mazurczak, przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Genetyki Cz³owieka. - Powinny byæ wykonywane tylko ze wzglêdów zdrowotnych, poprzedzone poradnictwem medycznym i œwiadom¹ zgod¹ osób poddawanych testom podkreœli³. Nastêpny temat podczas konferencji brzmia³ Noworodek z przewlek³¹ chorob¹ p³ucn¹ po wypisaniu z oddzia- ³u. Rozwój p³uc u dzieci z dysplazj¹ oskrzelowo-p³ucn¹, które urodzi³y siê przedwczeœnie, mia³y problem z oddychanie i wymaga³y wsparcia medycznego, przebiega bowiem zupe³nie inaczej ni u zdrowych dzieci. Wymagaj¹ one specjalnego ywienia i opieki mówi³a prof. Ewa Helwich, krajowy konsultant ds. neonatologii. - Inny jest te dla nich kalendarz szczepieñ. Zadaniem rodziców i s³u by zdrowia jest specjalna opieka nad nimi. Istotne znaczenie ma te dobre porozumienie miêdzy lekarzami, którzy opiekowali siê noworodkiem a pediatrami. Wa nym punktem konferencji by³o równie Bezpieczeñstwo szczepieñ ochronnych. Kontrowersje w ich zakresie z kolei dotycz¹ z jednej strony w¹tpliwoœci samych lekarzy, jakie szczepionki wybraæ, maj¹c ograniczone mo liwoœci finansowe, zaœ z drugiej s¹ to kontrowersje wœród laików. Przeciwnicy szczepieñ czêsto wysuwaj¹ miêdzy innymi takie argumenty: My (rodzice/dziadkowie) nie byliœmy szczepieni, a mamy siê dobrze, W¹tpiê w skutecznoœæ szczepieñ, a nawet Istnieje Ayurveda œwietnie radzi sobie z nadwag¹. Po masa ach zwiêksza siê przemiana materii. Tracimy na wadze. Pocz¹tkowo usuwamy nadmiar wody zgromadzonej w tkankach. Nastêpnie organizm w³¹cza mechanizmy samoreguluj¹ce i chudniemy. Nasze cia³o staje siê jêdrne. Poprawia siê owal twarzy, skóra jest g³adka i elastyczna. ycie w harmonii sprawia, e wszystkie procesy psychofizjologiczne przebiegaj¹ poprawnie. W organizmie nie odk³adaj¹ siê toksyny, mamy du o energii, jesteœmy kreatywni, pozytywnie nastawieni do ycia. Ayurveda to równie radoœæ ycia. Body Time. Ayurveda w Krakowie ul. Konfederacka Kraków tel tel. kom mo liwoœæ niepo ¹danych objawów poszczepieniowych. Chcemy pokazaæ wyniki badañ i uœwiadomiæ rodzicom, co ma z³y wp³yw, a co nie ma, na zdrowie ich dziecka powiedzia³ prof. Jacek Wysocki, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Istotna kwestia poruszona w tym bloku tematycznym to zwi¹zek szczepieñ z autyzmem. Lekarze stwierdzaj¹, e brak jest dowodów na to, e szczepienia przeciw odrze i ró yczce zwiêkszaj¹ rozwój autyzmu. W drugim dniu konferencji dyskutowano natomiast miêdzy innymi o oty³oœci u dzieci. Jest to rzeczywiœcie temat kontrowersyjny, zw³aszcza, e powszechnie o oty³oœci jako o chorobie cywilizacyjnej mówi siê g³ównie w odniesieniu do osób doros³ych. Dr hab. Jerzy Starzyk, przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego podkreœla jednak, e ten problem coraz czêœciej dotyka te dzieci. Mia d yca jest ju nie tylko domen¹ starszych mówi. Okazuje siê, e zmiany mia d ycowe coraz czêœciej wystêpuj¹ te u dzieci. Profilaktykê nale y wiêc zacz¹æ ju w wieku dzieciêcym, zmieniaj¹c wzorce zachowania. Nale y po³o yæ nacisk na odpowiednie od ywianie i ruch u dzieci. Czasem u dziecka wystarczy minimum 60 minut ruchu dziennie, by zapobiec oty³oœci. Konferencja ta by³a, mo na powiedzieæ, wymian¹ doœwiadczeñ miêdzy lekarzami i wspólnym rozwi¹-zywaniem problemów diagnostycznych i terapeutycznych. Dziêki niej przynajmniej czêœæ w¹tpliwoœci, z jakimi na co dzieñ siê stykaj¹, zosta³a rozwiana. (AP)

3 Zdrowie w Krakowie Nr 2 3 URODA Jak osi¹gn¹æ harmoniê Wielu z nas o siebie nie dba. Ci¹gle zagonieni, zapracowani, nie mamy czasu pomyœleæ o sobie. A tymczasem ka dy stres trzeba roz³adowaæ od razu, nie wolno pozwoliæ, by problemy siê nawarstwia³y. Jeœli duch cierpi, to równie zaczyna to odczuwaæ nasze cia³o. Z aczyna boleæ krêgos³up, barki, lêdÿwie, nasza odpornoœæ spada. Ogólnie czujemy siê Ÿle. Siêgamy po œrodki przeciwbólowe, coraz to mocniejsze, a w koñcu musimy siê wybraæ do lekarza. I wtedy zaczyna siê d³ugie leczenie. Tymczasem tego mogliœmy unikn¹æ, odpowiednio wczeœniej zaczynaj¹c dbaæ o siebie. Ró nego rodzaju profilaktyka sprawia, e cz³owiek jest bardziej odporny.nikt te nie myœli o tym, e przyczyn¹ bólu czêsto jest stres, mo e on wynikaæ z napiêcia psychicznego. Te negatywne emocje trzeba wiêc roz³adowaæ. Pomocny jest masa. Niektórzy przypominaj¹ sobie jednak o nim dopiero wtedy, gdy coœ ich zaczyna boleæ. Z pomoc¹ przychodz¹ jednak miejsca takie jak kameralne SPA ród³o Harmonii. To dobre miejsce na w³aœciwy relaks - decyduj¹ o tym nie tylko same masa e, ale tak e atmosfera. Ju samo przebywanie tam sprawia, e czujemy siê spokojniej, przy relaksacyjnej muzyce, zapachach olejków, czy przy ³yku herbaty. Wa ne jest równie to, e jest to miejsce zupe³nie inne od wielkich SPA, które wrêcz w maszynowy sposób obs³uguj¹ klientów. Tutaj ka dy traktowany jest indywidualnie, ka dy masa dopasowany jest do konkretnej sytuacji i mo na powiedzieæ, e nie ma dwóch takich samych zabiegów. Podczas nawet zwyk³ego masa u grzbietu i barków (30 min - koszt 35 z³) wykorzystywane s¹ takie techniki, które bêd¹ najskuteczniejsze do rozluÿnienia i uspokojenia psychicznego. Oprócz manualnego masa u ca³oœciowego (80min - cena 90 z³) ciekawe i warte polecenia s¹ masa e dÿwiêkiem i zabiegi z wykorzystaniem kamieni bazaltowych. Masa ciep³ymi kamieniami polega na masowaniu ca³ego cia³a, najpierw manualnie, a nastêpnie przy u yciu ciep³ych kamieni, które na koniec pozostawiane s¹ jeszcze przez pewien czas na ciele. S¹ to ska³y bazaltowe, przetrzymuj¹ce ciep³o nawet kilkanaœcie minut, dziêki czemu powoduj¹ rozszerzanie siê naczyñ krwionoœnych, przyspieszaj¹ dostarczenie substancji od ywczych i usprawniaj¹ wydalanie toksyn. Poza tym przemieszczaj¹ce siê podczas masa u kamieniem ciep³o jest bardzo przyjemne, doskonale relaksuje, poprawia wygl¹d skóry i funkcjonowanie ca³ego organizmu. Masa ten jest delikatniejszy, nieco l ejszy w odczuciu, poniewa pewne techniki rêczne zastêpuje tu ciep³o kamieni. Ca³oœæ trwa oko³o 75 minut i kosztuje 100 z³. Doskona³ym sposobem na roz³adowanie napiêcia jest te masa dÿwiêkiem, z u yciem mis i gongów. Misy rozstawiane s¹ na ciele klienta, zaœ gongi obok. Powoli uderzane, wywo³uj¹ dÿwiêk i drgania. Wibracje te dzia³aj¹ na poszczególne zmys³y. Subtelne drgania mis i g³êboki dÿwiêk gongów, mocno oddzia³ywaj¹ zw³aszcza na nasz¹ psychikê - odprê amy siê i uspokajamy. Ludzie, pocz¹tkowo nastawieni bardzo sceptycznie do tego zabiegu, s¹ zaskoczeni efektem (60 min - 60 z³). Klienci mog¹ równie skorzystaæ z dwóch rodzajów sauny: tradycyjnej fiñskiej, gdzie temperatura waha siê od C i sauny Infra-red, ogrzewanej promieniami podczerwonymi, w której temperatura wynosi oko³o 50 C. Regularne korzystanie z sauny fiñskiej ma przede wszystkim ogromny wp³yw na nasz uk³ad kr¹ enia. Z kolei pobyt w saunie Infra-red, przeznaczony dla tych, którzy nie lubi¹ wysokich temperatur, umo liwia szybsze usuniêcie toksyn i poprawia ogólny wygl¹d skóry. Sauna mo e spokojnie pomieœciæ trzy osoby i jest zawsze wynajmowana na wy³¹cznoœæ (1 godzina - 30 z³ za dwie osoby). W tym kameralnym SPA mo na tak e skorzystaæ z masa u we dwoje, który jest wykonywany w jednym pomieszczeniu dla dwóch osób naraz. To dobre rozwi¹zanie dla tych, którzy chc¹ przyjœæ razem na masa i razem spêdziæ ten czas. Lokal mo na tak e wynaj¹æ jako ca³oœæ, na wy³¹cznoœæ. Jest to ciekawa odmiana dla tych, którzy chcieliby zrobiæ coœ ciekawego w kilkuosobowym gronie. P³ac¹c okreœlon¹ stawkê maj¹ mo liwoœæ korzystania z dowolnych zabiegów, sauny i wszystkich pomieszczeñ. Osoby korzystaj¹ce regularnie ze ród³a Harmonii mog¹ dziêki wykupieniu karnetów korzystaæ z atrakcyjnych zni ek. Pomyœlano równie o tych, którzy chcieliby sprawiæ komuœ dobry i zdrowy prezent. Istnieje bowiem mo liwoœæ wykupienia specjalnego zaproszenia na dowolny zabieg lub zabiegi z ca³ej oferty. Bez adnych op³at drukowane jest wtedy specjalne zaproszenie, które mo na wrêczyæ, maj¹c pewnoœæ trafionego prezentu. W ródle Harmonii mo na nabyæ równie naturalne kosmetyki Queen Helene, sole oraz olejki zapachowe. W ofercie znajduj¹ siê równie poduszki z ³uski gryki, zapewniaj¹ce zdrowy i spokojny sen. ród³o Harmonii dzia³a ju od dwóch lat. Lokal znajduje siê na granicy Krakowa (w rejonie ul. okietka), a dojazd z centrum zajmuje do 15 minut. Warto odwiedzaæ stronê poniewa w tym roku pojawi siê wiele ciekawych zmian w ofercie. Wszyscy klienci, którzy do 15 marca 2009 roku odwiedz¹ ród³o Harmonii z tym numerem miesiêcznika Zdrowie w Krakowie, otrzymaj¹ 15 % zni ki na dowolny zabieg. ród³o Harmonii , Zielonki, ul Wiarusa 11/ Zielonki IPL /fotoodm³adzanie, usuwanie ow³osienia, leczenie tr¹dziku, zamykanie naczyñ, leczenie przebarwieñ MASA E Lomi Lomi Nui, Mau-ri, refleksologia twarzy wg. Metody Lone Sorensen, PeLoHa, gor¹cymi kamieniami KONIEC ERY BOTOXU! JAPOÑSKI COSMOLIFTING PO RAZ PIERWSZY W KRAKOWIE TYLKO W LANGMANN VISAGE! CELLULOGIA masa pró niowy nr 1 na Œwiecie w redukcji cellulitu W OFERCIE RÓWNIE : - makija permanentny - trwa³y makija, niezale nie od pory roku - makija na ka d¹ okazjê - nauka makija u - indywidualne lekcje - stylizacja œlubna pary m³odej, pakiety œlubne - organizacja i aran acja sesji zdjêciowych /portfolio dla aktorów i modeli/ - organizacja pokazów mody - dobór i sprzeda kosmetyków marki STAGECOLOR - profesjonalna kosmetyka twarzy, cia³a, d³oni i stóp oferta specjalna: SPÊD WYJ TKOWY DZIEÑ 14 LUTEGO W LANGMANN VISAGE! LANGMANN - VISAGE Gabinet Makija u i Kosmetyki Profesjonalnej ul. Œw.Jana 13/2, Kraków tel. /12/ , PRACA Przedstawiciel korporacji w³osko-niemieckiej Z POWODU OTWARCIA NOWYCH ODDZIA ÓW zatrudni osoby z rejonu ma³opolskiego na stanowiska KIEROWCÓW Z OBS UG KLIENTA Praca tylko w godz Wynagrodzenie œrednie od do z³/mc WYMAGANIA rzetelnoœæ, operatywnoœæ, prawo jazdy kat. B sam. osobowy w okresie próbnym zwracamy koszty paliwa, telefon komórkowy fot. tomaszpolgrabia.com, make-up: langmann visage Dzia³ zatrudnienia ( ) KRAKÓW: 012/ , 0/

4 4 Zdrowie w Krakowie Nr 2 URODA Odkryj lecznicz¹ moc œwiat³a Terapia œwiat³em spolaryzowanym BIOPTRON to rewolucyjny prze³om w medycynie, to forma kuracji w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji. Z astosowanie œwiat³a w medycynie ma d³ug¹ historiê. Pierwszym Ÿród³em œwiat³a wykorzystanym w medycynie by³o naturalne œwiat³o s³oneczne. Wykorzystywano je ju w staro ytnym Egipcie do kuracji medycznych. W póÿniejszych czasach Hipokrates opisa³ wykorzystanie œwiat³a s³onecznego do leczenia wielu schorzeñ. Pomi- mo, i terapia œwiat³em nie mia³a w tamtych czasach wyjaœnienia naukowego, to jej moc uzdrawiania by³a na tyle oczywista, e lekarze staro ytni wprowadzili œwiat³oterapiê do ogólnego stosowania. Na pocz¹tkach lat 80-tych, zespó³ naukowców stworzy³ Ÿród³o œwiat³a oparte na laserze ale pracuj¹ce w niemal ca³ym spektrum œwiat³a widzialnego i Nowy oddzia³ w szpitalu w Prokocimiu po czêœci podczerwieni. Badania ujawni³y w³aœciwoœci fizyczne maj¹ce podstawowe znaczenie dla skutecznoœci leczenia œwiat³em W oparciu o t¹ technologiê powsta³ system leczenia œwiat³em BIOPTRON. Baz¹ by³ oryginalny wynalazek prof.dr n.med. Mestersa chirurga, specjalisty laseroterapii 30 lat temu na Uniwersytecie Semmelweis Œwiat³o spolaryzowane aparatów Bioptron dzia³a biostymulacyjnie na komórki ludzkiego organizmu i w efekcie wzmacnia system odpornoœciowy, pobudza przemianê materii, aktywizuje komórkowy metabolizm, poprawia ukrwienie, wzmacnia œciany naczyñ krwionoœnych, poprawia parametry krwi, dzia³a przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Bioptron skutecznie wspomaga leczenie urazów tkanki miêkkiej i jest stosowany w fizjoterapii i medycynie sportowej. G³ówne wskazania lecznicze dla terapii œwiat³em Bioptron: Leczenie ran - przyspiesza regeneracjê tkanek, ogranicza ból, likwiduje blizny) Owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa, odle yny, oparzenia, leczenie ran pooperacyjnych, leczenie ran pourazowych Leczenie bólu (uœmierza ból, zwieksza aktywnoœæ ruchow¹ stawów) Reumatologia, fizjoterapia,medycyna sportowa ( Bioptron wydatnie przyspiesza leczenie kontuzji sportowych, naci¹gniêcia œciêgien, st³uczenia, skrêcenia, z³amania, st³uczenia. Likwiduje obrzêki, uœnierza ból) Leczenie stanów zapalnych (dzia³a przeciwzapalnie, zmniejsza ból) Laryngologia (zapalenie zatok, gard³a, ucha, oskrzeli, leczenie kataru,anginy, grypy) Neurologia (zapalenie nerwu trójdzielnego, pora enie nerwu twarzy, urazy pni nerwowych) Reumatologia, Urologia (zapalenie pêcherza moczowego i gruczo³u krokowego) Okulistyka (zapalenie spojówek, gradówka, zaæma) Leczenie problemów skórnych: Tr¹dzik m³odzieñczy, tradzik ró owaty, ³uszcyca, alergie, atopowe zapalenie skóry, blizny Leczenie chorób uk³adu kr¹ enia Wytwarzany pod wp³ywem zabiegów aparatem Bioptron tlenek azotu rozszerza naczynia krwionoœne( dzia³anie rozkurczowe podobne do aspiryny), poprawia parametry krwi, zapobiega zatorom, zakrzepom. Zalety stosowania terapii œwiat³em spolaryzowanym Bioptron: Szeroki wachlarz zastosowañ, dobre wyniki terapeutyczne, krótki czas leczenia, brak skutków ubocznych, mo liwoœæ stosowania terapii w domu bez przygotowania medycznego. Firma Zepter oferuje szeroki wybór aparatów medycznych do Terapii Œwiat³em: BIOPTRON COMPACT III, BIOPTRON PRO1, BIOPTRON 2, przeznaczonych do u ytku domowego i profesjonalnego w placówkach specjalistycznych. System Terapii Œwiat³em Bioptron zosta³ zatwierdzony jako urz¹dzenie medyczne wg.norm Unii Europejskiej 193/43 EEC. Posiada certyfikaty DEKERTA oraz SQS i IQNET potwierdzaj¹ce najwy sze standarty jakoœci. Terapia œwiat³em Bioptron jest ju dzisiaj standartem w instytucjach dbaj¹cych o zdrowie i urodê, lecz d³ugi czas oczekiwania na zabiegi i wysoki ich koszt w gabinetach prywatnych utrudnia ich dostepnoœæ. Wiecej informacji: Firma Zepter Medical specjalizuj¹ca siê w sprzeda y szwajcarskich Lamp do œwiat³oterapii, œwiat³em spolaryzowanym BIOPTRON posiada swoje Biuro Regionalne w Krakowie. ZAPRASZA Na BEZP ATNE cykle zabiegów leczniczych aparatami Bioptron konsultacje medyczne, prezentacje domowe i multimedialne, sprzeda promocyjn¹ Lamp Bioptron (gotówka,kredyt) Sprzeda, konsultacje i zapisy na zabiegi: Gra yna Macio³ Tel , W Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciêcym 19 stycznia otwarto Oddzia³ Leczenia ywieniowego. Jest to ratunek dla wszystkich chorych dzieci, które z rozmaitych powodów nie mog¹ byæ karmione w sposób naturalny. Jednoczeœnie zmodernizowana te zosta³a Pracownia Scyntygrafii. Pacjenci nowego Oddzia³u to chorzy, u których stwierdzono niewydolnoœæ przewodu pokarmowego zespó³ jelita krótkiego, wady wrodzone, ciê kie zaburzenia wch³aniania i trawienia. Stworzenie Oddzia³u Leczenia ywieniowego pozwala na przygotowanie zarówno pacjenta, jak i jego opiekunów do rozpoczêcia ywienia w warunkach domowych. Wa ne jest jak najszybsze okreœlenie potrzeb ywieniowych pacjenta, wybranie najlepszej drogi podawania mu substancji od ywczych i wybór optymalnego sk³adu roztworu do ywienia do ylnego. Jednoczeœnie jego opiekunów nale y uczyæ, jak takie roztwory sporz¹dzaæ i jak pielêgnowaæ dziecko ze sta³ym dostêpem do y³y. Stworzenie oddzia³u w Krakowie ma same pozytywne strony. Dzieci z po³udnia Polski nie bêd¹ ju musia³y jeÿdziæ na podobne leczenie a do Warszawy. Oddzia³ zosta³ sfinansowany dziêki akcji sms owej Fundacji TVN Nie jesteœ sam. Z pieniêdzy zebranych przez Fundacjê uda³o nam siê równie zmodernizowaæ pracowniê Scyntygrafii dodaje Magdalena Oberc, rzecznik prasowy szpitala. Scyntygrafia to metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenê struktury i funkcji niemal ka dego narz¹du oraz na wykrycie struktur patologicznych, jak np. zaburzenia czynnoœci w¹troby, p³uc, nerek, tarczycy, mózgu czy uk³adu pokarmowego, a tak e zmiany nowotworowe i przerzuty. Posiadane przez nas urz¹dzenie jest jednym z najnowoczeœniejszych na œwiecie podaje rzecznik prasowy Magdalena Oberc. Jest to gamma kamera po³¹czona z tomografem komputerowym, co pozwala nie tylko na zbadanie struktury i funkcji interesuj¹cego nas narz¹du, ale równie dziêki badaniu tomografii komputerowej na dok³adne zlokalizowanie stwierdzanych zmian w stosunku do otaczaj¹cych tkanek. Przygotowanie odpowiedniej pracowni by³o bardzo kosztown¹ inwestycj¹. Nasz Szpital otrzyma³ dotacjê z Ministerstwa Zdrowia na zakup gamma kamery w wysokoœci 1,5 mln z³ podaje Magdalena Oberc, natomiast bez pomocy Fundacji TVN nie bylibyœmy w stanie urz¹dzenia zainstalowaæ, poniewa koszty przygotowania pracowni wynios³y ponad 700 tys. z³.

5 Zdrowie w Krakowie Nr 2 5 Zdrowy ruch dla kobiet w ci¹ y W czasie ci¹ y wiêkszoœæ kobiet odczuwa du ¹ potrzebê ruchu i jeœli ci¹ a przebiega prawid³owo wcale nie nale y rezygnowaæ ze wszystkiego, co siê do tej pory robi³o. Ruch poprawia kondycjê przysz³ej mamy, wzmacnia si³ê miêœni i wiêzade³, uelastycznia cia³o i jego ukrwienie, usuwa wiele przykrych dolegliwoœci ci¹ owych, jak np. bóle pleców, g³owy, zaparcia, ylaki, bezsennoœæ czy zaburzenia oddychania. O prócz tego, ruch wyraÿnie poprawia samopoczucie i nastrój przysz³ej mamy, a to ma kolosalny wp³yw na zdrowy rozwój fizyczny i emocjonalny dziecka w jej ³onie. Zw³aszcza, kiedy brzuszek zaczyna rosn¹æ i uciskaæ organy wewnêtrzne oraz przeponê, wykonywanie odpowiednich dla tego okresu æwiczeñ staje siê zbawienne. Mamy czêsto zastanawiaj¹ siê, jaki rodzaj ruchu wybraæ, a z czego jednak zrezygnowaæ. Na pewno unikaæ nale y wszystkiego, co niesie zagro enie upadku, nag³ych szarpniêæ, nadwyrê eñ i nadmiernego obci¹ enia organizmu. Ci¹ a sama w sobie jest ogromnym wydatkiem energetycznym, wiêc dobrze jest znaleÿæ æwiczenia, które tej energii dodadz¹ i pomog¹ lepiej znieœæ czas ci¹ y nie tylko fizycznie, ale równie emocjonalnie. W Joga Centrum przy ul. Biskupiej 18 w Krakowie od prawie 10 lat pracujemy z kobietami w ci¹ y przygotowuj¹c je miêdzy innymi do aktywnego, œwiadomego porodu. Na zajêciach ruchowych panie poprawiaj¹ swoj¹ kondycjê psychofizyczn¹, ucz¹ siê efektywnego oddechu i radzenia sobie z dolegliwoœciami ci¹ owymi, a tak e poznaj¹ techniki relaksacyjne i anty-stresowe, które pomagaj¹ odnaleÿæ spokój i równowagê poœród tej burzy hormonalnej, jaka towarzyszy okresowi ci¹ y, porodu i po³ogu. Zajêcia ruchowe uzupe³niamy wyk³adami i spotkaniami ze specjalistami z dziedziny po³o nictwa, psychologii i medycyny naturalnej na kursach Instytutu Œwiadomego Rodzicielstwa, na których przyszli rodzice przygotowuj¹ siê do radosnego i odpowiedzialnego przyjêcia swojego potomka na œwiat, a potem bezstresowego z nim obcowania. Staramy siê równie wzmocniæ motywacjê rodziców do prowadzenia zdrowego trybu ycia, a ci¹ a jest ku temu doskona³¹ okazj¹. W dalszych planach Instytutu mamy kursy dla pañ z niemowlêtami do 6 miesi¹ca ycia (obejmuj¹ce æwiczenia z niemowlêciem, masa i zabawy rozwojowe) oraz kursy dla par, które maj¹ problemy z poczêciem dziecka. Za³o ycielami Instytutu s¹ Agnieszka Grin- Walaszek (dyplomowana nauczycielka jogi z wieloletnim doœwiadczeniem w praktyce i nauczaniu, mama czworga dzieci z pi¹tym w drodze ) i Janusz Walaszek (obecny przy porodach tata, naturoterapeuta, dietetyk), którzy dziel¹ siê swoimi doœwiadczeniami zarówno zawodowymi jak i jako rodzice. Jak wygl¹daj¹ zajêcia dla pañ w ci¹ y w Joga Centrum? W zajêciach organizowanych przez Joga Centrum mog¹ uczestniczyæ panie, które ukoñczy- ³y 14 tydzieñ ci¹ y i nie maj¹ powa niejszych przeciwwskazañ do wykonywania æwiczeñ ruchowych. Uczêszczaæ na zajêcia mo na do samego porodu, a niektóre pozycje i techniki oddechowe wykorzystaæ w poszczególnych jego fazach, co pomaga z³agodziæ bóle porodowe i efektywnie pracowaæ ze skurczami zapewniaj¹c dobre dotlenienie dziecka w tym wa nym i trudnym dla niego momencie. Ka de zajêcia rozpoczynaj¹ siê relaksem, w czasie którego zrzucamy ciê ar ca³ego dnia, zarówno zmêczenie fizyczne, jak i napiêcie psychiczne. Wprowadzane proste æwiczenia oddechowe uspokajaj¹ system nerwowy i pomagaj¹ kobietom nawi¹zaæ kontakt z w³asnym cia³em, poczuæ swój oddech i odpowiednio nim pokierowaæ. Kolejnym etapem jest rozci¹gniêcie i wzmocnienie miêœni ca³ego cia³a w ró nych sekwencjach, zale nych od dotykanego problemu czy dolegliwoœci ci¹ owej (np. praca z dolnym odcinkiem krêgos³upa, barkami i szyj¹, czy koñczynami dolnymi i miednic¹). Panie dowiaduj¹ siê miêdzy innymi jak radziæ sobie z problemem kr¹ enia w nogach (opuchniêcia, ylaki, skurcze ³ydek), zamkniêcia w klatce piersiowej i sztywnoœci w barkach i szyi (trudnoœci z oddychaniem, zaburzenia ciœnienia krwi, zawroty g³owy, omdlenia), jak równie poznaj¹ sposoby na poprawê funkcjonowania uk³adu trawiennego (nudnoœci, zgaga, zaparcia, hemoroidy). Ka de z æwiczeñ mo na wykonywaæ póÿniej samodzielnie w domu w oparciu o wskazówki nauczyciela. Panie, które w czasie ci¹ y cierpi¹ na zaburzenia snu wywo³ane silnie prze ywanymi emocjami i lêkami, jak równie z powodu dyskomfortu spowodowanego rosn¹cym brzuszkiem i trudnoœci¹ ze znalezieniem wygodnej pozycji do spania, ceni¹ sobie szczególnie poznane na zajêciach ró ne u³o enia i sposoby na spokojny i regeneruj¹cy sen. Panie, które praktykowa³y jogê jeszcze przed ci¹ ¹ wykonuj¹ równie pozycje odwrócone, takie jak œwieca czy stanie na g³owie, które wp³ywaj¹ bardzo korzystnie na uregulowanie gospodarki hormonalnej i poprawê kr¹ enia w ca³ym ciele. Pozycje te wykonuje siê jednak tylko z asekuracj¹ nauczyciela. Na zajêciach du ¹ uwagê skupiamy równie na odpowiednim wzmocnieniu miêœni dna miednicy i miêœni krocza, aby uchroniæ siê przed przedwczesnym porodem, a po porodzie zachowaæ zdrowie narz¹dów rodnych i satysfakcjê z ycia seksualnego. Æwiczenia te chroni¹ równie kobietê na przysz³oœæ przed dolegliwoœciami takimi jak opadanie narz¹dów rodnych, czy nietrzymanie moczu. Ka de zajêcia koñcz¹ siê relaksem, w czasie którego energia zgromadzona w czasie praktyki zostaje rozprowadzona po ca³ym organizmie, od ywiaj¹c i regeneruj¹c komórki. Umys³ ponownie siê wycisza i jest to dobry moment na to, aby wejœæ w g³êbszy kontakt ze swoim maleñstwem. Zajêcia dla pañ w ci¹ y odbywaj¹ siê dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki w godz Zajêcia w ramach Instytutu Œwiadomego Rodzicielstwa og³aszane s¹ na bie ¹co na stronie Serdecznie zapraszam, Agnieszka Grin-Walaszek dyplomowany nauczyciel jogi Iyengara Joga Centrum ul. Biskupia 18 Zapisy tel. (012) lub kom Akceptujemy karty Multisport. Oprócz grup ci¹ owych prowadzimy: - zajêcia dla osób o ró nym stopniu zaawansowania, - grupy specjalistyczne dla kobiet i dla starszych, - zajêcia dla dzieci i osób z nadwag¹, - grupy terapeutyczne i warsztaty wyjazdowe Zadbaj o prawid³ow¹ Zdrowie rehabilitacja postawê Twojego dziecka Wada postawy to w ostatnich latach najczêœciej brzmi¹ca diagnoza lekarska dotycz¹ca dzieci i m³odzie y. P Przez termin ten rozumiemy wszelkie asymetrie i dysproporcje w budowie cia³a, których zaniedbanie mo e byæ w przysz³oœci przyczyn¹ powa nych dysfunkcji narz¹du kostno stawowego. W W KRAKOWIE dzia³ reklamy zadzwoñ: badaniu ogl¹dowym najczêœciej stwierdzamy : skrzywienia krêgos³upa, okr¹g³e plecy, odstaj¹ce ³opatki, wady koñczyn dolnych. Najbardziej zagro one s¹ dzieci w wieku wczesnoszkolnym 6 8 lat oraz w okresie dojrzewania lat. Przyczyn¹ wad postawy jest g³ównie ma³a aktywnoœæ ruchowa, przeci¹ enia pleców ciê kimi tornistrami szkolnymi, z³e nawyki higieniczne i ywieniowe. O prawid³owej sylwetce decyduje: budowa koœci i stawów, si³a i wytrzyma³oœæ miêœni i wiêzade³ oraz nawyk przyjmowania prawid³owej postawy. Podstaw¹ do podjêcia w³aœciwej terapii jest przede wszystkim wczesna i trafna diagnoza lekarska. Leczenie polega na doborze w³aœciwej metody æwiczeñ oraz zajêciach ruchowych na p³ywalni. Systematyczne i konsekwentne postêpowanie rehabilitacyjne procentuje zatrzymaniem lub ca³kowitym skorygowaniem wady. Leczenie trwa praktycznie a do zakoñczenia okresu wzrostu tj. u dziewcz¹t do 16 a u ch³opców do 18 roku ycia. Zbagatelizowanie na pozór b³ahych objawów wady postawy, mo e doprowadziæ do pog³êbienia i utrwalenia zniekszta³ceñ i w efekcie do rozwoju jednostki chorobowej zwanej skolioz¹. Leczenie tego trójp³aszczyznowego skrzywienia krêgos³upa czêsto wymaga dodatkowo gorsetownia ortopedycznego lub interwencji chirurgicznej. Zaniedbania z okresu dzieciñstwa czêsto daj¹ siê we znaki w yciu doros³ym w postaci bolesnej rwy kulszowej, zmian dyskopatycznych i zwyrodnieniowych. Równie wtedy ruch recept¹ jest na zdrowie. Warto wiêc zainwestowaæ ju dziœ w zdrowie m³odych organizmów by potwierdziæ znane powiedzenie lepiej zapobiegaæ ni leczyæ. KSOS to Oœrodek który od ponad 40 lat zajmuje siê profilaktyk¹ i leczeniem wad postawy u dzieci i m³odzie y. Uczestnicy zajêæ æwicz¹ pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry fizjoterapeutów oraz instruktorów sportowych. Ka de dziecko objête jest Kierownik Dzia³u Gimnastyki Korekcyjnej mgr Ilona Barañska fachow¹ opiek¹ lekarzy rehabilitantów. Dysponujemy nowoczeœnie wyposa ona baz¹ sportow¹ : sale gimnastyczne, p³ywalnia, si³ownia. Od wrzeœnia 2008r. dzia³amy równie w nowo otwartym obiekcie rekreacyjno sportowym Kurdwanów Nowy. Kierownik Dzia³u Gimnastyki Korekcyjnej: mgr Ilona Barañska

6 6 Zdrowie w Krakowie Nr 2 dokoñczenie ze str. 1 a tym bardziej, by wejœæ do autobusu, nie mówi¹c ju o tramwajach. Na tej trasie kursuj¹ wy³¹cznie tramwaje z wysok¹ pod³og¹. Z kolei, jeœli chodzi o autobusy, to s¹ one zwykle prze³adowane w kierunku Kampusu UJ je d ¹ przecie t³umy studentów. Wychodzimy na przystanek i to jest wielka niewiadoma, czy wsi¹dziemy, czy nie opowiada El bieta Boduch, mieszkanka Domu Opieki Spo³ecznej. Albo przyjedzie autobus ze schodami, albo niskopod³ogowy, który jest tak napchany, e nikt ju nie da rady siê przesun¹æ. Musimy wiêc czekaæ na kolejny i te nie wiadomo, jaka bêdzie sytuacja. Nie jest wiêc ³atwo wsi¹œæ, by dostaæ siê do Centrum dodaje. Tymczasem na stronie internetowej MPK czytamy, e Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Krakowie to przedsiêbiorstwo przyjazne niepe³nosprawnym. Od wielu lat prowadzone s¹ te inwestycje, które maj¹ u³atwiæ poruszanie siê tramwajami i autobusami osobom niepe³nosprawnym. I rzeczywiœcie, po Krakowie jeÿdzi ju oko³o 94 % nowych autobusów. A jak jest z tramwajami? Owszem, przystanki tramwajowe na trasie Kapelanka Centrum zosta³y przebudowane, jednak aden nowy pojazd tamtêdy nie kursuje. Dlaczego? Na tej trasie, ze swojej strony, jak najbardziej moglibyœmy tramwaje niskopod³ogowe wprowadziæ mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK, jednak jest to niemo liwe z przyczyn technologicznych. Perony s¹ za wysoko, a drzwi, które w taborze niskopod³ogowym otwieraj¹ siê na zewn¹trz, w takim przypadku, nie mog¹ siê otworzyæ. Kto zatem odpowiada za zaistnia³y stan rzeczy? Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne twierdzi, e to organizator transportu, dawny ZDiK, by³ za to odpowiedzialny. Ta modernizacja zosta³a przeprowadzona przez organizatora transportu informuje Marek Gancarczyk, rzecznik MPK. Nie przeprowadzono jej jednak tak, by w pe³ni odpowiada³a parametrom tramwajów niskopod³ogowych. Na pewno MPK bra³o udzia³ przy opracowywaniu parametrów tych peronów. Ostateczna decyzja zapada jednak u organizatora transportu. Zarz¹d MPK oficjalnie nie podpisywa³ adnych dokumentów. Niepe³nosprawni cierpi¹ przez pomy³kê w obliczeniach! Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy Zak³adu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z kolei podaje: Perony na tak¹ wysokoœæ zosta³y jednak wybudowane na yczenie MPK. My byliœmy jedynie wykonawc¹ tej inwestycji. Na dowód przedstawia pismo z 4 paÿdziernika 2002 roku, w którym MPK zwraca siê z proœb¹ do ówczesnego Zarz¹du Dróg i Komunikacji o uwzglêdnienie w projekcie takich rozwi¹zañ technicznych, które u³atwi³yby osobom niepe³nosprawnym, o ograniczonej zdolnoœci poruszania siê, korzystanie z komunikacji zbiorowej. W dokumencie tym znajduje siê zapis: W ci¹gu ul. Kapelanka i ul. Bro ka proponujemy zachowanie wydzielonego torowiska tramwajowego i wyposa enie wszystkich przystanków w wysokie perony, umo liwiaj¹ce samodzielny wjazd osobom na wózkach inwalidzkich do tramwaju niskopod- ³ogowego. Poniewa wysokoœæ pod³ogi przy wejœciu do tramwaju typu NGT6 wynosi 29 cm, proponujemy przyjêcie wysokoœci peronu cm ponad g³ówk¹ szyny. Niestety nie pomyœlano, e drzwi w nowych niskopod³ogowych tramwajach otwieraj¹ siê wysuwaj¹c nieco na zewn¹trz i obni aj¹c. W zwi¹zku z tym zabrak³o 2 3 cm, by mog³y siê otworzyæ na przystankach na wspomnianej trasie. B³¹d by³ ju zatem w fazie projektowej. Nie da siê tego poprawiæ. Jak twierdz¹ specjaliœci z ZIKiT, trzeba przebudowaæ ca³oœæ. Przez tak¹ pomy³kê niepe³nosprawni nie mog¹ jeÿdziæ tramwajami na Kapelankê. Teraz na przebudowê nie ma pieniêdzy. W tym momencie nie mo emy nic zrobiæ, nie dysponujemy adnymi œrodkami, eby to naprawiæ mówi Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy ZIKiD. S¹ przecie obostrzenia zwi¹zane z rozdysponowaniem œrodków unijnych na tê inwestycjê. Niepe³nosprawni, jak czekali na Kapelance na niskopod³ogowy tramwaj, tak czekaj¹ nadal. A co najgorsze, nic nie wskazuje na to, by sytuacja w najbli szych miesi¹cach uleg³a zmianie. Niepe³nosprawni nie maj¹ siê ju do kogo zwróciæ, gdy i tak nic nie da siê w tym momencie zrobiæ. Bogdan D¹sal, Pe³nomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepe³nosprawnych proponuje im z³o enie kolejnego pisma do MPK. Ja ze swojej strony podobne pismo tak e skierujê mówi. Jeœli trzeba bêdzie, zorganizujê te spotkanie w MPK, w którym mieszkañcy Domu Opieki bêd¹ mogli uczestniczyæ. Ale co to w³aœciwie da? adne pismo poziomu peronów nie obni y. Przez takie niedopatrzenie niepe³nosprawni jeszcze d³ugo w niskopod³ogowy tramwaj na Kapelance nie wsi¹d¹. Anna Maria Pi¹tkowska Oaza zdrowego oddechu w zanieczyszczonym mieœcie Sól od wieków by³a symbolem niezniszczalnoœci, a to dlatego, e sama siê nie psuje i w dodatku chroni od zepsucia. Doskonale wyg³adza skórê, redukuje tkankê t³uszczow¹. Regularne k¹piele w soli wzmacniaj¹ te naczynia krwionoœne i poprawiaj¹ kr¹ enie krwi. G rota solna wytwarza swoisty mikroklimat, wzbogaca powietrze w mikroelementy i jony ujemne, a niszczy szkodliwe dla zdrowia jony dodatnie i drobnoustroje chorobotwórcze. Wskazane jest odbycie dziesiêciu seansów 45-minutowych. Uodporni siê wtedy i dziecko, i rodzic. Ju po tygodniu regularnego pobytu w grocie solnej mo na dostrzec wyraÿn¹ poprawê samopoczucia. Powietrze oczyszczone z py³ów i alergenów, przechodz¹c przez œciany solne, uwalnia cenne mikroelementy. Grota solna w Oœrodku Sportowo- Rekreacyjnym Kurdwanów Nowy na ul. Wys³ouchów 34a, zbudowana jest z naturalnych bry³ solnych. Na œcianach znajduj¹ siê kryszta³y soli z Morza Martwego, a na pod³odze sól z Wieliczki. Temperatura wynosi oko³o C, poniewa wtedy najlepiej wydobywa siê jod. Nie mo e byæ ani za zimno, ani za gor¹co. Mog¹ z niej korzystaæ wszyscy - i dzieci, i osoby doros³e minut spêdzone w grocie mówi Anna Mitka, kierownik oœrodka - równa siê trzem dniom pobytu nad morzem, jeœli chodzi o ch³oniêcie jodu oraz makro- i mikroelementów. Chcielibyœmy zachêciæ do przychodzenia zw³aszcza rodziców, którzy maj¹ dzieci w wieku przedszkolnym. Pobyt w grocie solnej to doskona³y sposób spêdzania wolnego czasu ca³¹ rodzin¹. Rodzice mog¹ siê relaksowaæ, siedz¹c na wygodnych fotelach, czytaj¹c ksi¹ kê lub ws³uchuj¹c siê w szum morza czy œpiew ptaków. Ich pociechy zaœ w tym czasie bêd¹ siê bawiæ w solnej piaskownicy. Grota solna jest doskona³ym miejscem na odpoczynek, na przyk³ad po ciê kim dniu. W baœniowym wnêtrzu mo na usi¹œæ na fotelu i odpocz¹æ, dotleniaj¹c siê jednoczeœnie i ch³on¹c cenne mikroelementy. Grota solna w Oœrodku Sportowo- Rekreacyjnym Kurdwanów Nowy ma kszta³t litery L. Jest w niej du o zakamarków, wiêc dzieci mog¹ siê tu wspaniale bawiæ w chowanego. Oprócz tego jest solna piaskownica z zabawkami, gdzie maluchy mog¹ budowaæ domki z soli. Dodatkow¹ atrakcj¹ jest ma³e, œlicznie oœwietlone Ÿróde³ko umieszczone w jednym z zakamarków. Szum p³yn¹cej wody dzia³a koj¹co i odprê a. Z kolei delikatne oœwietlenie w kolorze jasnopomarañczowym pozwala nieco pobudziæ nasz organizm i nabraæ energii. Grota œwietnie nadaje siê tak e do przeprowadzania zajêæ dydaktycznych, na przyk³ad lekcji œpiewu, czy g³oœnego czytania dodaje Anna Mitka. - Mówi¹c i œpiewaj¹c pobieramy wiêcej powietrza, a tym samym ch³oniemy wiêcej jodu i tlenu. Do szkó³ i przedszkoli kierowana jest te specjalna oferta mo liwoœæ dwóch seansów po 20 minut. Czosnek wykorzystujemy w kuchni jako przyprawê do wielu potraw. Dodajemy go zw³aszcza do miês. Od dawna jest on jednak nie tylko przypraw¹, ale te i œrodkiem leczniczym. Jego zalety docenili ju staro ytni. Rzymianie na przyk³ad wierzyli, e zwiêksza on si³ê fizyczn¹ potrzebn¹ o³nierzom w walce. Potem jego w³aœciwoœci lecznicze odkry³a równie medycyna ludowa. Wspó³czeœnie stwierdzono, e czosnek zawiera allicynê i trójsiarczek dwuallilu, które dzia³aj¹ bakteriobójczo, a tak e siarkowe zwi¹zki lotne, skuteczne przy leczeniu przeziêbieñ i infekcji dróg oddechowych. Œwie y czosnek zawiera witaminê C, witaminy z grupy B, a tak e potas, elazo, magnez i fosfor. Okazuje siê równie, e jeœli jemy go Seanse w grocie solnej to równie doskona³y pomys³ dla zak³adów pracy. Jeœli zak³ad stawia na wydajnoœæ pracowników, musi zadbaæ, by byli zdrowi i wypoczêci. Pobyt w grocie zaleca siê zw³aszcza osobom z chorobami górnych dróg oddechowych, astm¹ oskrzelow¹, alergi¹, zapaleniem zatok, dolegliwoœciami tarczycy. Pomaga te w leczeniu ³uszczycy, tr¹dziku, a nawet redukuje tkankê t³uszczow¹. Podczas pobytu w grocie oddychamy g³êboko i dotleniamy ca³y organizm. Z groty solnej mo na korzystaæ codziennie. Przeciwwskazaniem jest jednak nadciœnienie, nadczynnoœæ tarczycy i choroby nowotworowe. W tych przypadkach konieczna jest zgoda lekarza. Anna Maria Pi¹tkowska Leki z kuchni parê s³ów o czosnku codziennie, mo e on byæ pomocny w leczeniu chorób serca obni a cholesterol i ciœnienie krwi. W aptekach dostêpne s¹ specjalne preparaty, zawieraj¹ce czosnek suszony, polecane zw³aszcza w okresie zwiêkszonej zachorowalnoœci na grypê i przeziêbienie. Niejednokrotnie stosuje siê je te przy leczeniu schorzeñ bakteryjnych w obrêbie uk³adu oddechowego, przewodu pokarmowego, dróg moczowych oraz przy mia d ycy i nadciœnieniu. W³aœciwie jedyn¹ wad¹ czosnku jest doœæ intensywny i nieprzyjemny zapach z ust, tu po jego spo yciu. Tymczasem œwie y czosnek ma najwiêcej w³aœciwoœci leczniczych. Aby pozbyæ siê tego zapachu, nale y popijaæ go mlekiem. Pomocne jest tak e ucie zielonej natki pietruszki.

7 Zdrowie w Krakowie Nr 2 7 PEDIATRIA Szczekaj¹cy kaszel w œrodku nocy czyli s³ów kilka o zapaleniu krtani Wraz z nastaniem jesieni nieuchronnie rozpoczyna siê okres czêstych infekcji uk³adu oddechowego u dzieci. Dominuj¹ zwykle tzw. nie yty górnych dróg oddechowych przebiegaj¹ce z katarem i kaszlem, czasem z gor¹czk¹. N ajczêœciej udaje siê je opanowaæ w warunkach domowych. Istnieje jednak e kilka sytuacji, które wymagaj¹ pilnej interwencji lekarskiej o takich momentach mówimy stany nag³e. Warto poœwiêciæ kilka chwil na omówienie jednego z najczêœciej wystêpuj¹cych zapalenia krtani. Trafiaj¹cy na ostry dy ur, mocno przestraszeni rodzice zwykle opowiadaj¹ nastêpuj¹c¹ historiê: Moje dziecko po³o y³o siê spaæ zdrowe, wczeœniej nic nie zapowiada³o choroby, mia³o tylko niewielki katar od wczoraj. Nagle, w œrodku nocy obudzi³o siê, zaczê³o dziwnie g³oœno, z trudem oddychaæ i kaszleæ tak jak nigdy w yciu przypomina³o to szczekanie ma³ego psa. Czym prêdzej wezwaliœmy pogotowie (albo przyjechaliœmy) na ostry dy ur. Rzeczywiœcie zapalenie krtani mo e wystraszyæ kogoœ, kto widzi tê chorobê u dziecka po raz pierwszy. Dzieje siê tak dlatego, e krtañ jest najwê szym odcinkiem górnych dróg oddechowych i stan zapalny tego miejsca mo e w bardzo krótkim czasie zmniejszyæ œwiat³o (wewnêtrzn¹ œrednicê) krtani o po³owê, a nawet wiêcej. Obrzêk b³ony œluzowej zwi¹zany z infekcj¹ szerzy siê do œrodka krtani zmniejszaj¹c koncentrycznie w szybkim tempie jej œwiat³o. Przyjrzyjmy siê zatem objawom na co nale y zwróciæ uwagê? G³oœne oddychanie z wysi³kiem to typowe cechy zapalenia krtani. Jest to dusznoœæ wdechowa, wiêc dziecko ma trudnoœci z nabraniem powietrza. Czêsto temu forsownemu nabieraniu towarzyszy charakterystyczny dÿwiêk œwist krtaniowy, który nazywa siê stridorem. Rodzice czasem obrazowo opisuj¹ ten dÿwiêk porównuj¹c do piania. No i ów kaszel g³oœny, suchy, szczekaj¹cy. Komplet typowych objawów zamyka chrypka, a czasem wrêcz bezg³os gdy dziecko próbuje nam coœ powiedzieæ albo zap³akaæ. Zapalenie krtani dotyczy dzieci w ka dym wieku, ale najbardziej niebezpieczne jest dla ma³ych pacjentów, zw³aszcza niemowl¹t i dzieci do lat 3. Co trzeba zrobiæ? Nale y jak najszybciej dostaæ siê do punktu pomocy doraÿnej, gdy jest to stan nag³ego zagro enia zdrowia, a czasem ycia dziecka. Obowi¹zuje zasada, e im m³odsze dziecko tym wiêksze ryzyko zdarzeñ niepo ¹danych. Jedyne dzia³anie doraÿne jakie mo na przedsiêwzi¹æ w domu to ekspozycja (oczywiœcie ostro na) dziecka na ch³odne powietrze nale y pociechê otuliæ czymœ ciep³ym i zbli yæ do otwartego okna czêsto na zasadzie miejscowego och³odzenia nastêpuje niewielkie zmniejszenie obrzêku i z³agodzenie objawów. Niektórzy zwracaj¹ uwagê na dobroczynne dzia³anie nawil ania powietrza ale przy braku odpowiedniego sprzêtu jest to trudne do uzyskania (czasem pomagaj¹ mokre rêczniki, pieluchy rozwieszone przy ³ó ku dziecka, zaprowadzenie dziecka do ³azienki i puszczenie wody do wanny wdychanie wilgotnego powietrza). Jest to jednak e tylko dzia³anie doraÿne, skuteczne w niewielkim stopniu, dlatego ka de dziecko z nasilonymi objawami choroby powinno jak najszybciej znaleÿæ siê w placówce medycznej, aby otrzymaæ leczenie zmniejszaj¹ce obrzêk najczêœciej do ylne i wziewne (inhalacyjne). Powy sze opisy i dane dotycz¹ najczêstszej postaci zapalenia krtani jakim jest podg³oœniowe zapalenie krtani. Zapalenie krtani oraz pokrewne okreœlenie zespó³ krupu, opisuj¹ce podobne objawy to znacznie pojemniejsza jednostka chorobowa. Warto wspomnieæ, e zapalenie górnej czêœci krtani nag³oœni stanowi zawsze zagro enie ycia dziecka i nale y je ró nicowaæ z typowym podg³oœniowym typem zapalenia. Wyró nia je du o wiêksza dusznoœæ dziecka, wysoka gor¹czka, brak chrypki oraz trudnoœci z po³ykaniem, krztuszenie siê pacjenta. Z takim dzieckiem nale y postêpowaæ wyj¹tkowo ostro nie i czym prêdzej odtransportowaæ do oddzia³u intensywnej opieki medycznej. Zazwyczaj w leczeniu typowego podg³oœniowego zapalenia krtani nastêpuje szybka i zdecydowana poprawa, a pobyt w szpitalu jeœli konieczny jest krótki. Wyleczenie zapalenia krtani nie zabezpiecza przed kolejnymi zachorowaniami. W sytuacji czêstego wystêpowania objawów zapalenia krtani nale y siê zastanowiæ nad inn¹ ni infekcyjna przyczyn¹ schorzenia najczêœciej komponent¹ alergiczn¹. Mo e dochodziæ równie Zdrowie pediatra lekarz medycyny Andrzej Grudzieñ do wspó³wystêpowania obu sk³adowych jako mechanizmu wyzwalaj¹cego pocz¹tek choroby. Nale y równie zaznaczyæ, e pogoda mglista oraz nagromadzenie, zagêszczenie alergenów w powietrzu np. zapylenie, smog, tak czêste w naszym mieœcie, sprzyjaj¹ manifestacji objawów zapalenia krtani. lek. Andrzej Grudzieñ Nie pijê za jego zdrowie! Wypatruj¹c bociana W Pa³acu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Œwiêtych 27 stycznia 2009 odby³a siê konferencja naukowa pt. Nie pijê za jego zdrowie, czyli czym jest FAS. Zorganizowa³ j¹ Wydzia³ Nauk Spo³ecznych Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Wydzia³ Sportu i Inicjatyw Spo³ecznych Urzêdu Miasta Krakowa. N a Sali Obrad Magistratu zebrali siê nie tylko wybitni lekarze, naukowcy, studenci, g³ównie z Uniwersytetu Pedagogicznego i Collegium Medium UJ. Ponadto uczestniczyli wyk³adowcy akademiccy, nauczyciele szkó³ podstawowych i gimnazjalnych, pedagodzy, psychologowie, terapeuci uzale nieñ i Warsztatów Terapii Zajêciowej, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, przedstawiciele rodzin adopcyjnych i zastêpczych, pielêgniarki, pracownicy socjalni, specjaliœci ds. pracy z rodzin¹ oraz inni. - Odzew by³ ogromny powiedzia³a Katarzyna ukaszek, koordynator konferencji. - Sala by³a pe³na, chocia chêtnych by³o znacznie wiêcej. Nie wszyscy jednak mogli przyjœæ z powodu braku miejsc. Konferencja adresowana by³a g³ównie do studentów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców, rodziców zastêpczych, adopcyjnych oraz do osób zawodowo zajmuj¹cych siê problemami rodziny. - Chcieliœmy pokazaæ, jak szkodliwy dla dziecka jest alkohol pity przez matkê podczas ci¹ y poinformowa³a Katarzyna ukaszek. - Dziêki tej konferencji m³odzie mia³a okazjê spotkaæ siê z ludÿmi, którzy na co dzieñ z tym problemem siê stykaj¹. Chcemy apelowaæ zw³aszcza do m³odych kobiet, by podczas ci¹ y nie pi³y alkoholu. Zdrowie dziecka jest najwa niejsze. - Jak do tej pory w Krakowie odby³y siê dwie takie konferencje, jednak by³y one zamkniête, przeznaczone dla w¹skiego krêgu odbiorców doda³a Katarzyna ukaszek, studentka Nauk o Rodzinie z Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Papieskiej Akademii Teologicznej. Kiedy wiêc organizowa³am tê konferencjê, wysz³am z za³o enia, e musi byæ ona byæ otwarta, by studenci tak e mogli na ni¹ przyjœæ. Poruszanymi zagadnieniami by³y miêdzy innymi: promocja zdrowia w kreowaniu rodziny, trudnoœci funkcjonalne dzieci z FAS, problematyka FAS w kontekœcie adopcji. Na zakoñczenie odby³a siê tak e projekcja filmu Wieczne dziecko, przedstawiaj¹cego osoby dotkniête syndromem FAS. Na konferencji specjaliœci podkreœlali, e nie ma takiego alkoholu, który wypity przez matkê w czasie ci¹ y jest bezpieczny dla rozwijaj¹cego siê dziecka. - Przez lata kobiety by³y namawiane do picia podczas ci¹ y czerwonego wina, by przeciwdzia³aæ anemii powiedzia³ prof. Andrzej Urbanik. - Tymczasem okazuje siê, e nawet najmniejsza dawka alkoholu mo e wywo³aæ spustoszenie w organizmie rozwijaj¹cego siê dziecka. U dzieci, których matki pi³y alkohol w czasie ci¹ y, mo e dojœæ do powstania zespo³u charakterystycznych objawów. Jest to w³aœnie FAS, czyli P³odowy Zespó³ Alkoholowy. G³ówne objawy to: zaburzenia wzrostu, trwa³e uszkodzenia mózgu, charakterystyczne zniekszta³cenia twarzy (ma³e oczodo³y, krótki nos, p³aska œrodkowa czêœæ twarzy, w¹ska górna warga, ma³a uchwa). W wyniku uszkodzenia mózgu dziecko ma problemy z pamiêci¹, trudnoœci w uczeniu siê, problemy z koordynacj¹ ruchów, a nawet zaburzenia emocjonalne. Nie potrafi zrozumieæ norm spo³ecznych, ani utrzymaæ d³u ej uwagi. Mo na tak e u niego zaobserwowaæ zaburzenia na p³aszczyÿnie sensoryki nieprawid³owe odczuwanie koñczyn, nieprawid³owe odczucia s³uchowe, wzrokowe, wêchowe, np. mo e mu siê wydawaæ, e coœ brzydko pachnie, a tak w rzeczywistoœci nie jest, albo mo e ono samo siê okaleczyæ i nie bêdzie czu³o bólu. Trudno jest te na pocz¹tku zdiagnozowaæ P³odowy Zespó³ Alkoholowy. 3- letnie dziecko z FAS-em jest rozhamowane, bardziej œmia³e, w przeciwieñstwie do dziecka zdrowego, lubi kontakt z doros³ymi. Jeœli jednak takie same badania przeprowadzilibyœmy po okresie dojrzewania, to oka e siê, e dziecko z FAS-em bêdzie mia³o powa ne zaburzenia emocjonalne, zaburzenia w odruchowoœci (zachowanie odruchów dzieciêcych nawet w wieku doros³ym), a tak e ogromne braki w rozwoju spo³ecznym i trudnoœci w rozumieniu jêzyka, norm, metafor, dowcipu, metakontekstu wypowiedzi tzw. p³askie rozumienie jêzyka Alkohol mo e zatem doprowadziæ do wielu nieodwracalnych zmian w mózgu i w oœrodkowym uk³adzie nerwowym p³odu. Nie tylko jednak picie alkoholu przez kobietê podczas ci¹ y ma negatywny wp³yw na rozwój dziecka. Dotyczy to tak e spo ycia alkoholu przez mê czyznê. Naukowcy twierdz¹, e jeœli zale y nam na zdrowym potomstwie, najlepiej powstrzymaæ siê od alkoholu na trzy miesi¹ce przed poczêciem dziecka. Alkohol mo e bowiem niekorzystnie wp³yn¹æ na jakoœæ materia³u genetycznego przekazywanego potomstwu przez oboje rodziców. Plemniki dojrzewaj¹ bowiem oko³o dwóch miesiêcy, natomiast jajo dojrzewaj¹ce na powierzchni jajnika matki jest ju przed zap³odnieniem nara one na dzia³anie alkoholu. Alkohol mo e zatem wywo³aæ mnóstwo chorób. Jedn¹ z nich jest w³aœnie FAS. Badania nad P³odowym Zespo³em Alkoholowym prowadzone s¹ ju od 40 lat. Pe³ny FAS, ze wszystkich upoœledzeñ wywo³anych alkoholem, wystêpuje najrzadziej. Inne jednak (np. czêœciowy FAS; ARND - zaburzenia neurologiczne zwi¹zane z alkoholem; ARBN - wady wrodzone zwi¹zane z alkoholem, tj. deformacja niektórych czêœci cia³a, uszkodzenia narz¹dów wewnêtrznych, zaburzenia s³yszenia i widzenia) pojawiaj¹ siê nawet dziesiêæ razy czêœciej. Badania wykaza³y te, e kobiety innych ras ni bia³a znacznie czêœciej rodz¹ dzieci z pe³nym syndromem FAS. Jak przekonali siê organizatorzy, zapotrzebowanie wœród spo³eczeñstwa, zw³aszcza wœród studentów, na tego typu konferencje jest ogromne. - Jest to temat, o którym siê g³oœno nie mówi - Katarzyna Jarzmik, studentka Uniwersytetu Jagielloñskiego. - Owszem wspomina siê, e nadu ywanie alkoholu w czasie ci¹ y szkodzi dziecku, jednak nie mówi siê, e jakiekolwiek u ywanie alkoholu w ci¹ y jest z³e i ma niekorzystny wp³yw na dziecko. Takie spotkania, konferencje s¹ bardzo potrzebne. Œwiadomoœæ spo³eczeñstwa jest bowiem znikoma. Nawet w szkole taki przedmiot jak Przygotowanie do ycia w rodzinie traktowany jest po macoszemu. Jestem w takim wieku, e pewnie nied³ugo pomyœlê o za³o eniu rodziny - doda³a. - Chcê wiêc wszystko robiæ œwiadomie i odpowiedzialnie. (AP)

8 8 Zdrowie w Krakowie Nr 2 GALERIA OSOBOWOŒCI Liczy siê szybkie i rozs¹dne podejmowanie decyzji Zdrowo zakrêceni Rozmowa z Andrzejem Œwigostem, nieustraszonym kierowc¹ rally trackera Przed domem stoj¹ samochody ciê arowe, wœród nich s³ynna rajdówka i holowniki. Miêdzy nimi Czarny Koñ. Dzieñ zaczyna siê intensywnie wyjazd do sklepu po czêœci potrzebne do naprawy ciê arówek, w miêdzyczasie trzeba te odwieÿæ córki do szko³y. Co chwilê ktoœ dzwoni lub przychodzi za³atwiæ jak¹œ sprawê. A jeœli w pobli u zdarzy siê jakaœ awaria, albo wypadek z udzia³em ciê arówki? Na pewno Andrzej Œwigost zaraz zostanie wezwany na miejsce, by pomóc. Dojechaæ tam, gdzie inni nie dadz¹ rady Firmê prowadzimy z on¹ Bernadk¹. Zajmujemy siê serwisem samochodowym, ratownictwem drogowym i usuwaniem skutków wypadków z udzia³em ró nych pojazdów, a szczególnie samochodów ciê arowych. Od czego to siê zaczê³o? Na pocz¹tku by³ transport i serwis samochodów ciê arowych. Okaza³o siê jednak, e nieraz uszkodzonej ciê arówki nie da³o siê naprawiæ na miejscu i trzeba by³o j¹ przetransportowaæ. By³y nam wiêc potrzebne specjalne ciê kie holowniki i platformy za³adowcze. Wypadki na drogach z udzia³em TIR-ów sk³oni³y nas do zajêcia siê pomoc¹ drogow¹. Nasza firma jako jedyna w Ma³opolsce mog³a sprostaæ takim zadaniom jak: prze³adunek uszkodzonego towaru, postawienie TIR-a, czy wyci¹gniêcie go z rowu, a na koniec odholowanie na parking strze ony i póÿniej naprawa powypadkowa. Samochód osobowy mo na zepchn¹æ z drogi, jeœli popsu³ siê lub zosta³ uszkodzony, natomiast w przypadku ciê arówek, ju nie jest tak ³atwo. Jako jedyni w Polsce mo emy dotrzeæ w trudne i czasem niedostêpne dla innych tereny, by usun¹æ skutki katastrof, typu rozbity samolot lub powódÿ. Samochód RALLY TRACK przez to, e ma wysokie zawieszenie, dociera na miejsce przez bagniste i podmokle tereny, i mo e zabraæ jeszcze ekipê ratowników. Przy usuwaniu katastrof drogowych bardzo potrzebne jest doœwiadczenie zdobyte w rajdach samochodów ciê arowych, w których uczestniczê ju od 12 lat. Tam zdarzaj¹ siê bardzo ciê kie sytuacje, gdy na przyk³ad trzeba szybko postawiæ przewrócon¹ ciê arówkê i oczyœciæ teren, by nie stwarzaæ trudnoœci innym. By pozosta³e samochody mog³y jechaæ dalej po tym odcinku. Dla przeciêtnego cz³owieka st³uczka lub przewrócenie siê samochodu to wielki szok. U nas tego nie ma. Jest adrenalina, jest power, trzeba myœleæ trzeÿwo, szybko i rozs¹dnie podejmowaæ decyzje. Podczas XXII MERCEDES TRUCK RALLY kolega jad¹cy przed nami po³o y³ ciê arówkê na boku Nie by³o czasu na zastanawianie siê. Szybko postawiliœmy jego samochód, tak e móg³ jechaæ dalej. To trwa³o kilka minut, a Miros³aw Wróbel, organizator Mercedes Truck Rally, podziêkowa³ za to, e to tak szybko nam posz³o. Ostatnio by³a te Pyromachina w Krakowie na B³oniach. Organizatorom potrzebny by³ samochód terenowy do wo enia komandosów, którzy podczas szybkiej jazdy mieli ostrzeliwaæ teren, Zamontowaliœmy ³awki boczne dla komandosów i na nastêpny dzieñ mogliœmy ju uczestniczyæ w pokazie. To by³o niesamowite prze ycie. Zewsz¹d wyskakiwa³y beczki z prochem, komandosi strzelali, a ja nie widzia³em praktyczni nic, ale musia³em jechaæ szybko, by nic na nas nie spad³o. Nie mog³em siê wtedy baæ. Strach jest z³ym doradc¹. W naszym przypadku nie mo e go byæ. Za³oga rajdówki, czyli pilot Krzysztof Dziedzic i ja, musimy podejmowaæ decyzje szybkie, ale jednoczeœnie bardzo odpowiedzialne. Wchodz¹c w jakiœ odcinek trasy, czasem nie widzimy nic. Ktoœ inny w podobnej sytuacji by zahamowa³. Ryzykujemy swoim zdrowiem, a czasem nawet yciem. Na rajdzie zdarzy³o nam siê ju dwa razy wywróciæ ciê arówk¹. Ale co nas nie dobije, to nas wzmocni. W 2003 roku mieliœmy wywrotkê podczas Rajdu Mercedes Truck Rally we Wroc³awiu. Startowaliœmy nowym samochodem, jeszcze farba na nim by³a œwie a. Gdy wjechaliœmy na odcinek w lesie, podczas pokonywania wzniesienia, samochód, przy doœæ sporej prêdkoœci obsun¹³ siê w prawo. Przewracaj¹c siê, wpadliœmy na drzewa. By³a to nasza pierwsza taka wywrotka. Szybko zgasiliœmy silnik, by samochód siê nie zapali³ i wyszliœmy z auta. PóŸniej, dziêki pomocy kolegów z innych ciê arówek, postawiliœmy nasz pojazd na cztery ko³a i dalej uczestniczyliœmy w rajdzie. Dakar uczyæ siê od najlepszych Ka dy ma jakieœ marzenia. Wiem, e z powodu braku sponsorów, nie mogê startowaæ w najwiêkszym rajdzie œwiata, jakim jest Dakar. Ale mogê jeÿdziæ jako obserwator. Od paru lat jeÿdzimy zorganizowan¹ grup¹, razem z onami i jesteœmy zawsze na rozpoczêciu i podczas pierwszych dni rajdu. W tym roku nie pojecha³em, poniewa czekamy z on¹ na narodziny dziecka. Podczas jednego z rajdów naszym zawodnikom, bardzo mi³o zrobi³o siê, gdy machaliœmy polsk¹ flag¹ olbrzymich rozmiarów, wykonan¹ z kartonów. ZnaleŸliœmy je w hipermarkecie, porozrywaliœmy i z³o yliœmy z nich flagê bia³o-czerwon¹. Pamiêtam, e podeszli do nas wtedy Francuzi i poprosili, ebyœmy te machali ich zawodnikowi, bo tak piêknie ta flaga wygl¹da. W zamian oni wstawali, gdy jechali nasi. Wyjazdy na Rajd Dakar to tak e zdobywanie ogromnego doœwiadczenia i wiedzy od najlepszych. Potem mogê j¹ przekazaæ innym. Kiedyœ poproszono mnie, ebym w radio opowiedzia³, co widzia³em. Ludzie, którzy nie mieli mo liwoœci obejrzenia rajdu, cieszyli siê, e przynajmniej mog¹ pos³uchaæ. Czarny Koñ w drodze do Czêstochowy Mój holownik przydaje siê nie tylko przy ratowaniu ciê arówek z wypadków. Co roku wybieram siê na Pielgrzymkê Krakowsk¹ na Jasn¹ Górê. Czarny Koñ jedzie ze mn¹. Codziennie rano musi byæ wtedy dok³adnie wyczyszczony i wypolerowany, po prostu musi siê b³yszczeæ. Nie wyjedzie na trasê, zanim nie bêdzie siê œwieci³. Holownik podczas pielgrzymki jedzie z naczep¹, na której przewo one s¹ baga e pielgrzymów. Wiozê te butle z gazem i wodê, wiêc ludzie maj¹ mo liwoœæ umyæ siê po ca³ym dniu, a nawet ogoliæ. Na postojach rozk³adam tuby i w³¹czam muzykê. Od razu robi siê radoœniej, ludzie nie myœl¹ ju o zmêczeniu i zaczynamy wtedy na przyk³ad graæ w pi³kê. Dzieliæ siê doœwiadczeniem Dlaczego to robiê? Dlaczego biorê udzia³ w rajdach? Te wyjazdy wymagaj¹ wielu przygotowañ i czasu. Robiê to jednak po to, by podzieliæ siê z ludÿmi swoj¹ pasj¹. Zdobywam wiedzê i doœwiadczenie, które potem przekazuje innym. Chcê, by ludzie wiedzieli, e istniej¹ takie samochody, które potrafi¹ dojechaæ w niedostêpne dla innych miejsca, i e jest cz³owiek, który podejmie siê tych ryzykownych i odpowiedzialnych zadañ. Rajdy to nie s¹ imprezy dochodowe, starty w nich adnych dochodów mi nie przynosz¹. Dziêki nim jednak mogê hartowaæ i szlifowaæ swój charakter, i organizm. Na przyk³ad gdy jesteœmy na pustyni. Jest godzina 3:00 rano, jest bardzo zimno. Niespodziewanie psuje nam siê samochód. Wiemy, e go musimy naprawiæ, eby dotrzeæ do celu. Tym doœwiadczeniem dzielê siê potem z innymi. Kiedy widzê, jak pod nasz dom podje d a samochód i wychodzi ojciec z dzieckiem, któremu oczy siê œwiec¹ na widok rally trucka, wiem, e muszê znaleÿæ czas, eby o swojej pasji opowiedzieæ. Ojciec nie mo e odmówiæ synkowi, który koniecznie chce zobaczyæ na ywo znan¹ z rajdów ciê arówkê, wiêc ja te nie mogê odmówiæ. Emocje, adrenalina i b³yskawiczne decyzje Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska

9 AUTORYTETY Zdrowie w Krakowie Nr 2 9 Ka dy przypadek jest najwa niejszy 1. Rozmowa z dr hab. med. Jackiem Pucha³¹ D r hab. med. Jacek Pucha³a jest kierownikiem Dzieciêcego Centrum Oparzeniowego i Ordynatorem Oddzia³u Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeñ Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie. Jako pierwszy w Polsce rozpocz¹³ leczenie pacjentów za pomoc¹ Integry, która pozwala na zminimalizowanie szpec¹cych blizn i przyspiesza gojenie siê ran. W Dzieciêcym Centrum Oparzeniowym w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciêcym w Krakowie Integrê wszczepiono ju 32 pacjentom. Zdrowie w Krakowie: W paÿdzierniku 2008 roku otrzyma³ Pan presti- ow¹ nagrodê, Z³ot¹ Brzytw¹ im. Zory Janžekoviè, przyznawan¹ przez Europejski Klub Oparzeñ Dzieciêcych. Jednoczeœnie, poza sam¹ Zor¹ Janžekoviè, jest Pan jej pierwszym laureatem. Czym jest dla Pana ta nagroda? Jacek Pucha³a: To dla mnie wielki honor, dowód uznania ze strony œrodowiska medycznego za to, co robiê przez ca³e ycie. Jest to nagroda tym bardziej wartoœciowa, poniewa po raz pierwszy dosta³a j¹ osoba, która nie jest dawc¹ tytu³u/nazwiska. Trzy lata temu pierwsz¹ Z³ot¹ Brzytwê wrêczono bowiem samej Zorze Janžekoviè, która w latach 60-tych XX wieku, w dawnej Jugos³awii, obecnie S³owenii, rozpoczê³a samodzielnie leczenie g³êbokich oparzeñ metod¹ radykalnych i g³êbokich wyciêæ oparzonych obszarów skóry. Powiêkszy³o to szanse prze ycia pacjentów. Teraz pierwsz¹, mo na powiedzieæ ju regularn¹ Z³ot¹ Brzytw¹ obdarowano mnie. Jest to wiêc szczególne wyró - nienie. Ale czy to jest dla Pana najwiêksza nagroda za pracê? Oczywiœcie, e nie. Najwiêksz¹ nagrod¹ jest ycie tych dzieci, które pozostaj¹ pod moj¹ opiek¹. T¹ nagrod¹ jest w³aœnie ich zdrowie i uœmiech, gdy w pewnym momencie wydajê im ju kartê wypisow¹ ze szpitala i mog¹ pójœæ do domu. Jaki by³ najtrudniejszy przypadek, któremu musia³ Pan stawiæ czo³o? Ka dy przypadek jest najwa niejszy i najtrudniejszy. Przy ka dym mo e zdarzyæ siê coœ nieoczekiwanego. Ka dy mo e przynieœæ szczególne trudnoœci i komplikacje. W przypadku oparzeñ nawet te pozornie niewielkie mog¹ prowadziæ do œmierci, gdy uszkodzone zostan¹ tzw. okolice wstrz¹sorodne. Mo e siê wydawaæ, e oparzenie jest ma³e i nie niebezpieczne, g³êbokie, tymczasem z powodu du ego unerwienia tych miejsc, mo e dojœæ do reakcji wstrz¹sowej, która niejednokrotnie mo e prowadziæ nawet do œmierci. Ka dy pacjent inaczej reaguje na ró ne urazy. Tak wiêc ka dy przypadek jest najwa niejszy, gdy za ka dym razem w moje rêce oddawany jest los danego dziecka. Co jest najczêstsz¹ przyczyn¹ oparzeñ u dzieci? Na co nale a³oby zwróciæ uwagê rodziców? Przede wszystkim trzeba obudziæ w sobie wyobraÿniê. Ludziom jej niestety brakuje. Trzeba te znaleÿæ trochê wiêcej czasu dla dzieci. W dzisiejszym, pseudo-cywilizacyjnym, g³ównie biznesowym pêdzie, zapomina siê o tym, co najwa niejsze, a póÿniej ktoœ siê dziwi i mówi o!!!, coœ siê sta³o! A tu nie sta³o siê samo. Ktoœ zawini³ i to na pewno nie dziecko. Trudno przecie oczekiwaæ od dwu- lub trzylatka, e bêdzie uwa a³ i nie ulegnie wypadkowi. Dzieci s¹ ciekawe œwiata i zawsze chc¹ siê czegoœ dowiedzieæ i czegoœ doœwiadczyæ. Ich wyobraÿnia nie wie jeszcze, e coœ im siê mo e z³ego wydarzyæ. Obowi¹zek chronienia dzieci spada zatem g³ównie na doros³ych. Jestem przekonany, e 90% oparzeñ mo na by unikn¹æ. Ich przyczyn¹ s¹ bowiem niedopatrzenia opiekunów. Wiadomo, e nie wszystkich wypadków Zdrowie autorytety da siê unikn¹æ, ale wiêkszoœci na pewno. W grê wchodzi kwestia odpowiedniego umeblowania, zabezpieczenia kontaktów, nie stawienia gor¹cych rzeczy w pobli u miejsc, gdzie przebywaj¹ dzieci, a tak e nauczenie ich, e nie nale y podchodziæ na przyk³ad do kuchenki. W wyniku ewentualnego wypadku dziecko mo e zostaæ okaleczone nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Urazy mog¹ pozostaæ nawet do koñca ycia, nie wszystko bowiem da siê do koñca wyleczyæ. Jeœli nowoczesna szko³a bezstresowego wychowania bêdzie nadal dominowaæ, to bêd¹ tego niestety zgubne efekty. Dziecko musi s³uchaæ doros³ych i nauczyæ siê, e nie mo e na przyk³ad dotykaæ gor¹cych rzeczy. Czego najbardziej boi siê Pan podczas operacji? Zawsze przyjmujê takie za³o enie: mój pacjent po operacji musi wygl¹daæ lepiej ni przed ni¹. Nie mogê jednak jej siê baæ. Strach podczas operacji parali owa³by mnie tylko. Mogê siê obawiaæ, ale nie baæ. Mimo e mam 30 lat praktyki, zawsze siê czegoœ obawiam. Nigdy do koñca nie wiadomo, co mo e siê staæ, nie wszystko da siê przewidzieæ. Do krakowskiego Dzieciêcego Centrum Oparzeñ ustawiaj¹ siê d³ugie kolejki oczekuj¹cych na operacjê. Z jakimi problemami prowadzony przez Pana Oddzia³ Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeñ oraz Dzieciêce Centrum Oparzeñ na co dzieñ siê borykaj¹? Czy s¹ wystarczaj¹co finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia? W tej chwili s¹ nadal prowadzone rozmowy z NFZ-em. Jak na razie na Oddziale Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Oparzeñ oraz w Dzieciêcym Centrum Oparzeñ, które prowadzê, nie ma zasadniczych problemów. Owszem, liczymy wydatki i staramy siê je dokoñczenie str. 10» 1. ZOZ "Centrum Medyczne- (012) ul. Ujastek 3 Nowa Huta" 2. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II (012) ul. Pr¹dnicka NZOZ "CORVITA" S.C. (012) ul. Koœciuszki 35 (012) NZOZ "Centrum Medyczne Prokocim Nowy" (012) ul. Teligi 8 5. NZOZ "Lekarska Poradnia Specjalistyczna Towarzystwa Rozwoju Rodziny" (012) (012) ul. Bronowicka NZOZ "Œródmieœcie" (012) ul. D³uga NZOZ "GRO-MEDICUS" Sp. z o.o. (012) (012) ul. Szwedzka S.C.D.Z. "MEDICINA" Sp. z o.o. (012) ul. Rogoziñskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera (012) os. Z³ota Jesieñ NZOZ "KOV-MED." (012) (012) (012) NZOZ "Ginekologii i Po³o nictwa GEMELLI" Sp. z o.o. 12. NZOZ "POLIKMED" Specjalistyczne Gabinety Lekarskie 13. NZOZ Szpital na Siemiradzkiegoim. R. Czerniakowskiego PROFILAKTYKA Miejskie programy profilaktyczne Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - populacja badana to kobiety w wieku od 18 do 25 i powy ej 59 roku ul. Pleszowska 23 (012) os. Jagielloñskie 1 (012) (012) (012) ul. Garncarska 3/1 (012) ul. Siemiradzkiego1 2. Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych m³odzie y szkolnej Cele szczegó³owe Programu s¹ nastêpuj¹ce: 1) wczesne rozpoznawanie choroby alergicznej u wszystkich uczniów Miasta Krakowa w wieku 7, 8 i 16, 17 lat, kierowanych przez pielêgniarki (higienistki) szkolne do konsultacji alergologicznej z podejrzeniem alergii, na podstawie ankiety, a nastêpnie kierowanie uczniów z rozpoznaniem chorób alergicznych do leczenia przez lekarza rodzinnego zgodnie z zaleceniami alergologa; 2) edukacja zdrowotna w zakresie podstaw wiedzy dotycz¹cej zjawisk alergii we wspó³czesnym œwiecie i w ska onym przemys³em œrodowisku; 3) doradztwo zawodowe w grupie starszych uczniów (16, 17 lat) ze sk³onnoœci¹ do chorób alergicznych. 1. "Specjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i M³odzie y" Spó³ka z o.o. (012) Al. Pokoju 2A 2. Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy (012) wew ul. Wielicka 265 w Krakowie 3. Centrum Medyczne "MED- (012) ul. Budziszyñska 1 ALL" s.c. 4. Szpital Specjalistyczny im. S. (012) wew. 276 os. Na Skarpie 66 eromskiego SPZOZ 5. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki (012) ul. Kopernika 36 6 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciêcy (012) Ul. Strzelecka 2 3. Program profilaktyki mia d ycy, cukrzycy typu 2 i nadciœnienia Program adresowany jest do osób, które s¹ mieszkañcami Miasta Krakowa, ukoñczy³y 25 rok ycia i które nie przeby³y zawa³u miêœnia sercowego lub udaru mózgu i nie s¹ w momencie badania leczone z powodu cukrzycy typu 2 1. Laboratorium Analityczne (012) os. Urocze 2 DAN-MED. 2. ZOZ "Centrum Medyczne- (012) ul. Ujastek 3 Nowa Huta" Sp. z o.o. 3. NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych Spó³ka z o.o. (012) ul. Estery 6 4. Firma Marketingowo- (0-12) os. Urocze 2 Medyczna Sp. z o.o. MARK- MED" 5. Firma Marketingowo- (0-12) os. Centrum B Medyczna Sp. z o.o. MARK- MED" 6. Firma Marketingowo- (0-12) ul. Branicka 29 Medyczna Sp. z o.o. MARK- MED" 7. Firma Marketingowo- (0-12) ul. Lubocka 53 Medyczna Sp. z o.o. MARK- MED" 8. NZOZ "Centrum Medycyny Profilaktycznej" Sp. z o.o. 9. NZOZ "Centrum Medycyny Profilaktycznej" Sp. z o.o. 10. NZOZ "Praktyka Lekarza Rodzinnego Wojciech Borak" (012) ul. Komorowskiego 12 (012) wew. 313 ul. Olszañska 5 (012) , ul. Estery 6/ MDK Spó³ka z o.o. NZOZ (012) ul. Kamedulska 70 "Gabinet Lekarza Rodzinnego" 12. NZOZ "Przychodnia Na Wzgórzach" Sp. z o.o. Informacja: (012) Rejestracja: (012) os. Na Wzgórzach1

10 10 Zdrowie w Krakowie Nr Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego Program adresowany jest do osób (kobiet i mê czyzn) w wieku pomiêdzy 50 a 65 rokiem ycia nie zg³aszaj¹cych (nie podaj¹cych w wywiadzie lekarskim) adnych dolegliwoœci ze strony przewodu pokarmowego. Ponadto, osoby z grupy podwy szonego ryzyka raka jelita grubego, w tym z chorob¹ nowotworow¹ w najbli szej rodzinie, z udokumentowan¹ tzw. polipowoœci¹ rodzinn¹, podejrzeniem dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego, przewlek³ych stanów zapalnych jelita grubego oraz jawnego lub utajnionego krwawienia z przewodu pokarmowego. Dla osób z grupy podwy szonego ryzyka, kryterium wiekowe nie jest obowi¹zuj¹ce. 1. "RAC AWICKA" Sp. z o.o. (012) ul. Rac³awicka SP ZOZ Szpital Uniwersytecki (012) ul. Kopernika S.C.D.Z. "MEDICINA" Sp. z o.o. (012) ul. Barska Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza (012) (012) ul. Pr¹dnicka Program profilaktyki chorób tarczycy u kobiet po 40 roku ycia Populacjê badan¹ bêd¹ stanowi³y mieszkanki Krakowa po 40 roku ycia z podejrzeniem schorzenia gruczo³u tarczowego. 1. S.C.D.Z. "MEDICINA" (012) ul. Barska 12 2 "Oœrodek Leczenia Schorzeñ Cywilizacyjnych Zespó³ Poradni Specjalistycznych" (012) al. Pokoju 4 3. NZOZ "KOV-MED." (012) (012) (012) Centrum Medyczne "MED.- ALL" S.C. 5 Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza 6 NZOZ "Centrum Medyczne Prokocim Nowy" 7. Firma marketingowo - Medyczna Sp. z o.o. NZOZ MARK-MED." 8 ZOZ "Centrum Medyczne - Nowa Huta" ul. Pleszowska 23 (012) ul. Budziszyñska 1 (012) ul. Pr¹dnicka (012) ul. Teligi 8 (012) os. Urocze 2 (012) /46 ul. Ujastek 3 6. Program profilaktyki próchnicy u dzieci Programem objête zostan¹ dzieci z wybranych placówek powiatowych w wieku od 6 do 14 lat, bêd¹ce mieszkañcami Miasta Krakowa. 1. Miejskie Centrum Stomatologii (012) Pl. Dw. Ducha 3 "Œródmieœcie" Sp. Z o. o. 2. "Miejskie Centrum Stomatologii Nowa Huta" NZOZ 3. N.S.Z.O.Z. Miejskie Centrum Stomatologii KROWODRZA Sp. z o.o. 4. Miejskie Centrum Stomatologii PODGÓRZE Sp. z o.o. (012) os. 2 Pu³ku Lotniczego 22 (012) ul. Tetmajera 2 (012) ul. Na Koz³ówce Program profilaktyki wad postawy Badaniami objête zostan¹ dzieci w wybranych szko³ach, w wieku od 11 do 12 roku ycia, bêd¹ce mieszkañcami Miasta Krakowa. 1 N.Z.O.Z. "Krakowski Oœrodek (012) ul. Krakowska 39 Diagnostyki Krêgos³upa" 2 NZOZ "Œródmieœcie" (012) ul. D³uga 38 3 "Krakowskie Centrum Rehabilitacji" (012) al. Modrzewiowa Program edukacyjno-profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi Program adresowany jest do wszystkich kobiet, mieszkanek Miasta Krakowa rozpoczynaj¹cych 40 rok ycia w danym roku kalendarzowym tj.: w rocznik 1969, W przypadku niezrealizowania zaplanowanych œrodków finansowych w danym roku od 30 czerwca istnieje mo liwoœæ w³¹czenia do Programu kobiet w wieku od 40 do 50 roku ycia i powy ej 69 roku ycia w miarê ich zg³oszeñ oraz wolnych miejsc. Lp Nazwa Realizatora programu Telefon do rejestracji 1. NZOZ "POLIKMED" Specjalistyczne Gabinety Lekarskie (012) (012) (012) Adres ul. Garncarska 1 2. S.C.D.Z. "MEDICINA" (012) ul. Rogoziñskiego "Zak³ad Rentgena i USG" (012) ul. Teligi 8 4. "Zak³ad Rentgena i USG" (012) ul. Smoleñsk 25 A/2 5. NZOZ "Centrum Medycyny Profilaktycznej" Sp. z o.o. (012) ul. Komorowskiego SP ZOZ Szpital Uniwersytecki (012) ul. Kopernika ZOZ "Centrum Medyczne (012) ul. Ujastek 3 Nowa-Huta" Sp. z o.o. 8. NZOZ Kraków Po³udnie (0-12) ul. Szwedzka 27 W KRAKOWIE reklama w miesiêczniku W KRAKOWIE jest skuteczna i niedroga zadzwoñ CIEKAWOSTKI Przez o³¹dek do serca Porady na Dzieñ Zakochanych Znane jest nam przys³owie: Przez o³¹dek do serca. To w³aœnie t¹ drog¹ najszybciej mo na pobudziæ ka dego, przywracaj¹c mu si³y witalne. Smaczny posi³ek we dwoje mo e byæ wiêc idealnym wstêpem przed noc¹ mi³osnych igraszek. Przygotowuj¹c kolacjê, nie zapominajmy jednak o dodaniu sk³adników, które podobno maj¹ dzia³anie pobudzaj¹ce. Do najstarszych afrodyzjaków nale y eñ-szeñ, który bardzo czêsto goœci³ na sto³ach staro ytnych cesarzy Chin. Afrodyzjakami s¹ przede wszystkim przyprawy, które poprawiaj¹ kr¹ enie krwi i wspomagaj¹ trawienie, dziêki czemu czujemy siê l ejsi i pe³ni energii. W naszej kuchni nigdy nie powinno wiêc zabrakn¹æ bazylii, chili, cynamonu, curry, kolendry, ga³ki muszkato³owej, papryki, pieprzu, korzenia eñ-szenia i lubczyku. Ten ostatni dawniej stosowano nie tylko do wzmacniania mêskich mo liwoœci, ale i w celu rozkochania w sobie drugiej osoby. W krajach azjatyckich zawsze wysoko ceniono imbir, który poprawia kr¹ enie krwi i tym samym wzmaga erekcjê. Doskonale na potencjê wp³ywaj¹ te orzechy. W staro- ytnoœci uznawane by³y nawet za symbol p³odnoœci. Powszechnie znanym afrodyzjakiem jest seler - wzmaga dzia³anie naturalnych feromonów w organizmie, poprawia nastrój i wyostrza zmys³y. Mê czyznom szczególnie poleca siê surówkê z surowego warzywa, które podobno wp³ywa na wzmocnienie i d³ugoœæ dzia³ania mêskich organów. Ka dy przypadek jest najwa niejszy» dokoñczenie ze str. 9 ograniczaæ, ale nigdy nie by³o takiego przypadku, eby zabrak³o jakiegoœ leku lub nie odby³ siê zabieg, który móg³by uratowaæ ycie dziecka. Nigdy siê tak nie zdarzy³o. Szpital ma problemy finansowe, takie - jakie ma, i przek³ada siê to niestety na dzia³alnoœæ mojego Oddzia- ³u. Sprawy ostre, nag³e s¹ jednak za³atwiane na bie ¹co. Ka da pomoc jest udzielana bez ograniczeñ i bêdzie udzielana nadal. Inaczej jest w przypadku operacji planowanych. Tu czas czekania siê ci¹gle wyd³u a. Nadal przybywa nam pacjentów i to z ró nych stron Polski, ale ka dy z nas ma tylko dwie rêce. Przyda³oby siê wiêc, eby zespó³ by³ dwu-, a nawet trzykrotnie wiêkszy. Wtedy pacjenci mo e czekaliby krócej. A tak sprawa siê niestety komplikuje. Przyje d aj¹ do nas pacjenci z ró nych miast ca³ej Polski, w poradni przyjmujemy nawet po trzydziestu dziennie. Jeœli siê okazuje, e ka dy musi przejœæ zabieg, czasem nawet kilkakrotnie (leczenie wieloetapowe, typowe dla chirurgii korekcyjno-rekonstrukcyjnej), to kolejka siê niestety wyd³u a. Czasem pacjenci czekaj¹ nawet dwa lata na Zdrowie ciekawostki Afrodyzjakiem z powodzeniem mo e te byæ chrzan, który zawiera du o witaminy C i wp³ywa w znacznym stopniu na ukrwienie. Staro ytni Grecy, by poprawiæ jakoœæ mi³osnych zabaw, dodawali równie do potraw cebulê i pili sok z marchwi. Oni te jako pierwsi za afrodyzjak uznali ryby i owoce morze. W miarê up³ywu czasu do tej grupy zaczêto zaliczaæ pory, fasolê szparagow¹, pietruszkê, bak³a any, broku³y, kie³ki i grzyby, zw³aszcza prawdziwki, smardze i trufle. Przygotowuj¹c romantyczn¹ kolacjê we dwoje nie zapominajmy te o miodzie, który podobno mi³oœci daje s³odycz, i o czosnku, nios¹cym ogieñ. Wa ne jest jednak, by czosnek kochankowie jedli wspólnie wtedy mniej bêd¹ czuæ jego intensywny zapach. Wœród owoców z kolei najlepszymi afrodyzjakami s¹ ananasy, brzoskwinie i banany. Od dawna twierdzono, e pobudzaj¹cy wyobraÿniê kszta³t i zmys³owy smak banana mog¹ wiele zdzia³aæ w ka dej sypialni. Z miês zaœ za afrodyzjaki uchodz¹ g³ównie podroby: w¹troba, o³¹dki, nerki, mó - d ek. Jako ciekawostkê mo na podaæ, e w Hiszpanii szczególnie cenione s¹ j¹dra byków, na Ba³kanach - oczy jagni¹t, a na Wêgrzech - grzebienie kogutów. Nie mo na jednak polegaæ jedynie na afrodyzjakach. Podczas romantycznego wieczoru nie tylko one s¹ istotne. Niejednokrotnie wa niejszy jest nastrój i czu³oœæ kochanków, która najlepiej rozpali zmys³y. operacjê. Spowodowane to jest m.in. ograniczonym dostêpem do bloku operacyjnego, gdzie na operacje musz¹ tak e czekaæ pacjenci innych podspecjalnoœci, a dzieciêca chirurgia plastyczna, jako nie decyduj¹ca bezpoœrednio o yciu pacjenta, ma swoje odpowiednio dalekie miejsce, w tej nieszczêsnej kolejce. Na koniec Pana opinia na temat polskiej s³u by zdrowia. Co nale a- ³oby poprawiæ? Tak na dobr¹ sprawê to nigdzie na œwiecie nie istnieje idealna s³u ba zdrowia. Nasz system na obecnym etapie jest dalece niezadowalaj¹cy. Zmienia siê czêœciowo w dobrym kierunku, ale daleko mu jeszcze do doskona³oœci. Do prac przy opracowywaniu ustaw i przy przygotowywaniu reform my, którzy na co dzieñ pracujemy z pacjentem, jesteœmy niestety namiernie rzadko, dalece niedostatecznie - w³¹czani. Mimo, e urzêdnicy mog¹ mieæ nawet najlepsze chêci, to jednak nie znaj¹ oni prawdziwych realiów codziennej pracy w tzw terenie. Nasz kraj poza tym jest ci¹gle zbyt biedny, eby znaleÿæ rzeczywiste rozwi¹zania kompleksowe, z najlepszym efektem jednoczeœnie dla pacjentów i pracowników s³u by zdrowia. Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Baran Opuszcza Ciê dobry nastrój, tracisz motywacjê, nic Ciê nie cieszy uwa aj to mo e byæ symptom zimowej depresji. Na przekór wszyst-kiemu zrób sobie bilans i znajdÿ kilka powodów, które uœwiadomi¹ Ci, e masz powody do zadowolenia. Spróbuj wykrzesaæ z siebie wiêcej yczliwoœci. Byk Odczuwasz zmêczenie i przygnêbienie, aura za oknem wp³ywa na Twoje samopoczucie. Nie wierz w to, e s³oñce nie istnieje, po prostu go nie widaæ zza grubej warstwy chmur. Zrelaksuj siê, mo e k¹piel w pachn¹cej pianie poprawi Ci humor. BliŸniêta Wiesz, e zbli a siê dla Ciebie dobry czas, mo esz rozpocz¹æ t¹ passê sam. Zrób mi³¹ niespodziankê najbli szym. Ich zadowolenie bêdzie dla Ciebie du ym zastrzykiem pozytywnej energii. Przecie nie ka dy dzieñ musi byæ nudny i schematyczny, weÿ inicja-tywê w swoje rêce. Rak Wiesz, e s¹ tacy, którzy maj¹ wiêksze powody do zmartwienia ni Ty, nie rozczulaj siê i nie u alaj nad sob¹. Najlepsz¹ form¹ terapii jest praca. Chyba masz jeszcze zaleg³e sprz¹tanie w szafach No to do roboty! dokoñczenie str. 12» W KRAKOWIE W KRAKOWIE Bezp³atny informator zdrowie uroda ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków Zdrowie w Krakowie. Bezp³atny informator zdrowie uroda. Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Beata Mazurek. Druk: Drukarnia Kraków. Adres redakcji: Zdrowie w Krakowie, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: Ma³gorzata Guzik, S³awek Cisowski Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

11 ROZRYWKA Zdrowie w Krakowie Nr 2 11 Czy jesteœ pracoholikiem? Jeœli temat Ciê zainteresowa³ i jesteœ kobiet¹, zapraszamy do spêdzenia kilku chwil sam na sam z psychozabaw¹. Psycho zabawa 1. Jest weekend, a Ty a. w sobotê nadrabiasz zaleg³oœci z zesz³ego tygodnia, a w niedzielê przygotowujesz siê do pracy na kolejny tydzieñ b. bierzesz do domu dokumenty postanawiaj¹c sobie, e trochê popracujesz, ale ostatecznie nawet do nich nie zagl¹dasz c. spêdzasz ten czas z bliskimi wy³¹czaj¹c s³u bowy telefon 2. Przyszli do Ciebie w odwiedziny znajomi a. odczuwasz stan niepokoju, maj¹c poczucie e marnujesz czas, w którym mo esz popracowaæ b. cieszysz siê, e przyszli mo esz siê zrelaksowaæ c. wychodzisz do s¹siedniego pokoju wykonuj¹c kilka szybkich telefonów s³u bowych 3. W dniu kiedy w szkole u twojego dziecka jest bal karnawa³owy, twój klient proponuje termin spotkania a. sprawdzasz w kalendarzu i prosisz klienta o zmianê terminu spotkania b. dzwonisz do babci, cioci, wujków i kuzynów szukaj¹c opiekuna dla dziecka, bo wiesz, e marzy³o o tym balu c. t³umaczysz dziecku, e masz wa ne spotkanie w pracy i nie mo esz zawieÿæ go do szko³y, bêdziesz próbowaæ jakoœ to wynagrodziæ 4. Kiedy ostatni raz by³eœ na urlopie a. korzystam z urlopu regularnie b. czasami zmieniam terminy planowanych urlopów ze wzglêdu na natê enie obowi¹zków w pracy c. oj dawno, nie pamiêtam kiedy 5. Wyje d aj¹c na urlop a. zabierasz ze sob¹ laptopa i dokumenty, na wszelki wypadek b. oddajesz siê b³ogiemu lenistwu c. po przyjeÿdzie na miejsce odruchowo dzwonisz do biura, eby zapytaæ o sprawy bie ¹ce 7. a. 1 b. 2 c a. 3 b. 2 c a. 2 b. 3 c a. 3 b. 2 c a. 3 b. 2 c a. 2 b. 3 c a. 1 b. 2 c. 3 Punktacja 6. Pracujesz, bo a. lubisz, panuj¹c¹ tam mi³¹ atmosferê b. musisz, eby mieæ z czego yæ c. czujesz, e siê realizujesz 7. Czasami wydaje ci siê, e a. lepiej rozumiej¹ ciê koledzy w pracy, ni w³asna rodzina b. praca to dla ciebie relaks, a w domu siê mêczysz c. musisz wiêcej pracowaæ, eby mieæ wiêcej pieniêdzy Wynik. 17 pkt - 21 pkt Masz swobodne podejœcie do pracy, traktujesz j¹ jako Ÿród³o yciowej stabilizacji, a rodzina i przyjaciele s¹ dla ciebie najwa niejsi. Czas po pracy potrafisz spêdziæ na odpoczywaj¹c. wynik 11 pkt - 16 pkt Masz silne poczucie obowi¹zku, jednak e praca wyzwala w tobie niepokój, czasami wybór miêdzy prac¹, a rodzin¹ wiele ciê kosztuje. Nie potrafisz siê relaksowaæ i psychicznie oderwaæ od swoich obowi¹zków zawodowych. Uwa aj, to mo e byæ pierwszy etap uzale nienia od pracy. Wynik 7 pkt 10 pkt W yciu s¹ rzeczy wa ne i wa niejsze, dla ciebie wa na jest jedynie praca. Taka postawa tylko przysporzy Ci k³opotów w relacji z bliskimi, którzy czuj¹ siê odsuniêci na drugi plan. Nie potrafisz odpoczywaæ, na d³u sz¹ metê mo e to okazaæ siê zgubne dla twojego zdrowia i psychiki. Domowy anio³ stró W zimie ogrzewamy mieszkania przewa nie piecami gazowymi lub wêglowymi. Czasem jednak nie zdajemy sobie sprawy, e mo emy byæ nara eni na niebezpieczeñstwo. Co jeœli zacznie ulatniaæ siê tlenek wêgla (czad)? Wzrost jego stê enia w powietrzu, którym oddychamy, trudno wykryæ. Nie czuæ go bowiem, ani nie widaæ. T lenek wêgla (CO) najczêœciej powstaje na skutek niepe³nego spalenia ró nych paliw (z ograniczonym dostêpem powietrza). Jest gazem bezbarwnym i bezwonnym (przez to niewykrywalny zmys³ami cz³owieka), trochê tylko l ejszy od powietrza (poddaje siê ruchom konwekcyjnym i ³atwo miesza siê z powietrzem). Przez to stanowi bardzo niebezpieczny czynnik zagra aj¹cy naszemu zdrowiu, a nawet yciu. Tlenek wêgla jest gazem ³atwo wch³anianym przez nasz organizm. Dostaje siê przez p³uca do krwioobiegu, gdzie wi¹ e siê trwale z hemoglobin¹. Powoduje niedotlenienie mózgu (nieodwracalne uszkodzenia) i niedotlenienie ca³ego organizmu, a w konsekwencji (przy du ym stê eniu) prowadzi do utraty œwiadomoœci i ostatecznie do zgonu. Im d³u szy czas wch³aniania czadu przez organizm cz³owieka lub im wy sze stê enie go w powietrzu, tym niebezpieczeñstwo zatrucia wzrasta. Jak zatem mamy siê chroniæ przed niepo ¹dana emisj¹ CO w naszym mieszkaniu? Jak mo emy zapowiedz nieszczêœciu? Domowy detektor tlenku wêgla jest to urz¹dzenie przeznaczone do sta³ego monitorowania obecnoœci tlenku wêgla (czadu) w mieszkaniu. Nieustannie sprawdza on stê enie CO w otaczaj¹cym nas powietrzu i gdy przekroczy ono 300ppm (0.03 % obj. powietrzu), detektor alarmuje o tym domowników (optyczna i akustyczna sygnalizacja). Gdzie powinniœmy stosowaæ detektory? w ³azienkach i kuchniach wyposa onych w gazowe podgrzewacze wody przep³ywowej w pokojach z kominkiem w pomieszczeniach ogrzewanych przenoœnymi piecykami na propan-butan w pomieszczeniach domowych z piecami opalanymi wêglem lub drewnem w kot³owniach opalanych paliwem sta³ym w kot³owniach olejowych lub gazowych (z kot³ami bez czytnika wyp³ywu spalin) w przydomowych gara ach. Nale y tak e pamiêtaæ, e detektor reaguje tylko na stê enie tlenku wêgla. Nie wykrywa on niebezpiecznego stê enia gazów wybuchowych (np. gazu ziemnego), ani nie mo e byæ wykorzystywany jako czujnik dymu. Nasza reakcja na sygnalizowany przez detektor alarm powinna byæ natychmiastowa. Powinniœmy: 1. Usun¹æ tlenek wêgla z mieszkania otworzyæ okna i drzwi, w³¹czyæ wentylatory. 2. Powstrzymaæ lub ograniczyæ emisjê CO wy³¹czyæ gazowy podgrzewacz wody, kuchenkê gazow¹ itd. 3. Wyprowadziæ osoby, które przebywa³y w pomieszczeniu gdzie stê enie CO wzros³o, na zewn¹trz powinny chocia przez 15 minut lub do czasu ust¹pienia ewentualnych objawów zatrucia pooddychaæ œwie ym powietrzem. 4. Zleciæ naprawê lub regulacjê urz¹dzeñ gazowych i pieca upowa nionemu specjaliœcie. 5) Zleciæ kontrolê kominiarsk¹ dro noœæ przewodów kominowych.

12 12 Zdrowie w Krakowie Nr 2 REKLAMA W KRAKOWIE dzia³ reklamy zadzwoñ: GARNITURY, MARYNARKI, SPODNIE Szycie na miarê produkcja, us³ugi szwalnia Zapraszamy klientów indywidualnych na zakupy do naszego zak³adu. Oferujemy pe³ny zakres rozmiarów, garnitur dopasujemy dla ka dej sylwetki. NASZE ZDROWE MA E CENY KRAKOWSKIE ZAK ADY MEBLARSKIE MEBLOSTYL CENY PRODUCENTA Kraków, ul. Tatarska 5 od 8.00 do tel , fax: Krzeszowice, ul. Krakowska 53 OFERUJE MEBLE: - tapicerowane - wersalki, komplety wypoczynkowe - pokojowe - szafki kuchenne stoj¹ce i wisz¹ce, sto³y kuchenne, blaty - meble biurowe, zabudowy wnêk - us³ugi meblarskie (przecinanie p³yt meblowych, okleinowanie krawêdzi) GDÓW ul. M³yñska 1 tel czynne: pn. - pt sobota czynne: pn. - pt sobota SPRZEDA - MONTA ê kowice 111, K³aj tel , KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel MYŒLENICE ul. Niepodleg³oœci 8 tel czynne: pn. - pt sobota KARTA STA EGO PACJENTA! JURAJSKIE CENTRUM MEDYCZNE Kraków, Wierzyñskiego 9 (Mydlniki) Konsultacje lekarzy specjalistów, badania analityczne 2. USG biopsje tarczycy, piersi, ECHO serca doroœli i dzieci 3. EKG wysi³kowe, Holter EKG i RR - doroœli i dzieci 4. Medycyna pracy badania wstêpne, okresowe, abonamenty dla firm 5. Chirurgia naczyniowa ostrzykiwanie ylaków, USG têtnic i y³ 6. Ortopedia i reumatologia punkcje, blokady stawów 7. Ginekologia i po³o nictwo USG ci¹ y i endowaginalne 8. Proktologia - rektoskopia sprzêtem jednorazowego u ytku 9. Nefrologia - leczenie schorzeñ nerek Lew Trudno okazaæ bliskim uczucia, gdy czas przyprószy³ emocje, gdy zmêczenie codziennymi obowi¹zkami t³umi radoœæ. Wyjmij stare zdjêcia, zaparz kubki gor¹cej herbatki i wróæcie wspomnieniami do tego co by³o najpiêkniejsze. Panna Czas, czas, czas t³umaczysz siê, e ci¹gle go brakuje. Up³yw czasu niszczy niepielêgnowan¹ przyjaÿñ. Zarezerwuj w tym tygodniu chwilê dla przyjació³, których dawno ju nie widzia³eœ. Waga Nie interpretuj wszystkiego co siê dzieje, przez pryzmat w³asnej osoby. To wprawia Ciê w nerwowoœæ i dopatrujesz siê nies³usznie z³ych intencji ze strony innych. Spróbuj siê zaanga- owaæ w bezinteresown¹ pomoc innym, to pomaga patrzeæ na siebie z wiêkszym dystansem. Skorpion Nie czekaj a gwiazdy bêd¹ Ci sprzyjaæ, nie wyrêczaj siê magicznym myœleniem, weÿ sprawy w swoje rêce. Wiele zale y od Ciebie, Twoja postawa wobec innych sprawia, e postrzegaj¹ Ciê tak, a nie inaczej. Przemyœl jakie b³êdy pope³niasz w relacjach z innymi, zacznij reformê zwi¹zku od siebie. Strzelec Masz du o pomys³ów, ale z ich realizacj¹ ju jest gorzej. Pracuj nad wiêksz¹ samodyscyplin¹ i konsekwencj¹, zacznij od tego co najtrudniejsze ogranicz niezdrowe jedzenie. Wiêcej ruchu dobrze Ci zrobi i poprawi Twoje psychiczne samopoczucie. Kozioro ec Nie krytykuj innych za ich plecami, bo sam zostaniesz skrytykowany, a mo e nawet nies³usznie oceniony na podstawie wyrywkowych opinii na Twój temat. Nie anga uj siê w spory i sytuacje konfliktowe, a ludzie doceni¹ Twoj¹ m¹droœæ. Dostrzegaj dobre strony, one s¹ w ka dym, choæ mo e trudno Ci w to uwierzyæ. Dostrzegaj je, a uwolnisz siê od p³ytkich szufladek. Wodnik Odpoczynek dobrze Ci zrobi, Twoje zmêczenie powoduje rozdra nienie, które odbija siê na innych Twoj¹ opryskiwoœci¹ i rozdra nieniem. Wracaj¹c do domu odwiedÿ cukierniê i os³odziæ atmosferê w domu. Ryby Zadbaj o zdrowie, brak s³oñca zrekompensuj sobie z³ocistym miodem. Spadek odpornoœci mo e zaowocowaæ infekcj¹, a to w konsekwencji spowoduje zaleg³oœci w pracy. Absolutnie nie mo esz sobie na to pozwoliæ.

Nr 1 Grudzieñ 2008 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny Nigdy nie wiemy, czy to przeziêbienie, czy grypa. Sami siê leczymy, nie idziemy do lekarza.

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie

organizmu. Szczególnie, zwrócê tu teorii, które udowadniaj¹, i przewlek³e Pañstwu uwagê na równowagê niedotlenienie organizmu znacznie OD CZEGO MAMY PRODUKTY ZIELONE?! luty 2009/marzec 2009 Ostatnio, pewna pacjentka zapyta³a które do ust nie wezm¹ kaszy mnie, na co mo na zastosowaæ jêczmiennej, nie mówi¹c ju o innych preparat BARLEY?

Bardziej szczegółowo

Nr 4(25) kwiecieñ 2011 ISSN gazeta 1899-2161 bezp³atna ISSN 2081-2361 Nak³ad 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Pomosty

Bardziej szczegółowo

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie

NR 36/37. BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Koszalinie NR 36/37 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie 1 BIULETYN INFORMACYJNY w Koszalinie NR 36/37 Ocena niewydolnoœci oddechowej u noworodków i metody wsparcia oddechowego Warsztaty szkoleniowe Katowice 2003 O

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005

INFORMATOR. dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej. Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Jadwiga uczak-wawrzyniak, Andrzej Roszak, Marek Kuczyñski INFORMATOR dla pacjentek Oddzia³u Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznañ 2005 Projekt ok³adki i wnêtrza:

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Bia³o³êckie do ynki. GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 czynne 9-20 bezbolesne leczenie

Bia³o³êckie do ynki. GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 czynne 9-20 bezbolesne leczenie Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 18 (340) 13 wrzeœnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

siê za ga³k¹ oczn¹, powoduj¹c niesymetryczny

siê za ga³k¹ oczn¹, powoduj¹c niesymetryczny Zgodnie z zapowiedzi¹ rozpoczynamy publikacjê cyklu, w którym lekarze z Kliniki Onkologii i Hematologii Dzieciêcej we Wroc³awiu mówiæ bêd¹ o ró nych rodzajach chorób nowotworowych u dzieci. Uwaga rak O

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie.

Cukrzyca i Ty. Krótki przewodnik. Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. Cukrzyca i Ty Krótki przewodnik Rozumiemy cukrzycę. Rozumiemy Ciebie. SPIS TREŒCI Masz cukrzycê...3 Co to jest cukrzyca?...4 Cukrzyca typu 1...6 Cukrzyca typu 2...7 Rola insuliny, profile ró nych typów

Bardziej szczegółowo

g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki "Wielkiego Serca"

g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki Wielkiego Serca ISSN 1731-9749 Nr 18, listopad 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Nale ymy do elity g Opieka w innych krajach g Lecznicza si³a drzew g Statuetki

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹

MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ MUKOWISCYDOZA nr 17 (2005 r.) Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydoz¹ Zespó³ Redakcyjny: Alina Grzeszczuk, Ma³gorzata Kaczmarek, Andrzej Pogorzelski, Teresa Rak, Alicja Rostocka.

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a

brano siê do orki i siewu. Chodzi³o o to, aby ziarno, które ma byæ rzucone w ziemiê, pob³ogos³awi³a Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 17 (486) 12 wrzeœnia 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624

ul. Samarytanka 11/13 w budynku Szko³y Podstawowej nr 52 tel. 022 678-70-57 kom. 0601-439-624 Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 1 (349) 10 stycznia 2007 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska GABINET STOMATOLOGICZNY 1 Szwedzka

Bardziej szczegółowo

dokoñczenie na str. 8 PANELE RADZYMIÑSKA 116 (dawny BESAR ) tel. 678-19-29, 678-29-34 GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45

dokoñczenie na str. 8 PANELE RADZYMIÑSKA 116 (dawny BESAR ) tel. 678-19-29, 678-29-34 GÓRCZEWSKA 181, tel. 877-35-45 Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka www.nowagazetapraska.zigzag.pl nr 5 (279) 10 marca 2004 roku bezp³atnie Krêgos³up prawie jak nowy Pamiêtam: przyjecha³ do nas 30-latek, z dyskopati¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Rekrutacja na I rok studiów w AMB w roku akademickim 2005/2006 str. 4 Rozmowa miesi¹ca z prof. dr. hab. Kazimierzem Kobusem str. 5 Inauguracja roku akademickiego 2005/2006.

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w swoje koœci Ruszaæ siê lub traciæ!

Zainwestuj w swoje koœci Ruszaæ siê lub traciæ! Zainwestuj w swoje koœci Ruszaæ siê lub traciæ! Jak æwiczenia fizyczne pomagaj¹ tworzyæ i utrzymaæ mocne koœci, zapobiegaj¹ upadkom i z³amaniom oraz przyspieszaj¹ rehabilitacjê Napisa³ w imieniu Komitetu

Bardziej szczegółowo

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie. Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem

Najtañszy Zak³ad Pogrzebowy w Warszawie. Profesjonalnie, godnie i z szacunkiem Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 6 (543) 1 kwietnia 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Krzy - symbol chrzeœcijañstwa Krzy zajmuje szczególne

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo