Regulamin Konkursu. pod nazwą Star Wars z Kinder Niespodzianką. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu. pod nazwą Star Wars z Kinder Niespodzianką. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu pod nazwą Star Wars z Kinder Niespodzianką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Star Wars z Kinder Niespodzianką (dalej Konkurs ) jest Hypermedia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP (dalej Organizator ). 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest FERRERO POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 126, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 63478, NIP: (dalej Fundator ). 3. Regulamin Konkursu (dalej Regulamin ) określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie. Przystąpienie do udziału w Konkursie traktowane jest jako akceptacja przez Uczestnika warunków Konkursu, zawartych w niniejszym Regulaminie. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal (dalej: Facebook). Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 2 Zasady Konkursu 1. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest na fan page Kinder Niespodzianka na portalu Facebook. 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej Uczestnicy ), które: a) Ukończyły i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby niepełnoletniej, które ukończyła 13 rok życia lub innej osoby, która posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w celu prawidłowego zgłoszenia do Konkursu wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego (dalej Opiekun ) na uczestnictwo w Konkursie, zgodnie z warunkami Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu; b) są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej; c) posiadają zweryfikowane konto w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami tego serwisu; d) Zostaną fanami profilu Kinder Niespodzianka w serwisie Facebook poprzez kliknięcie przycisku Lubię to! ; e) udzielą zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w profilu Uczestnika oraz na przesyłanie wiadomości przez Aplikację w trakcie jej uruchamiania; f) zaakceptują warunki Regulaminu, dostępnego na stronie Kinder Niespodzianka na portalu Facebook; 1

2 g) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych; h) wykonają zadanie konkursowe, opisane w 2 pkt. 7Regulaminu (dalej Praca konkursowa ) i) zgłoszą się do Konkursu poprzez przesłanie na adres Pracy konkursowej j) złożą oświadczenie, że wykonana przez nich Praca konkursowa jest wynikiem ich własnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich. 3. Konkurs trwa od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 5 maja 2013 r. do godz. 23: Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej Komisja ). W skład Komisji wejdą trzy osoby powołane przez Organizatora. 5. W Konkursie nie mogą brac udziału pracownicy Organizatora Konkursu, Fundatora oraz osoby wspo łpracujące z tymi podmiotami w sposo b stały na innej podstawie niz stosunek pracy, a takz e ich wspo łmałz onkowie i dzieci, jak tez osoby pozostające z nimi we wspo lnym gospodarstwie domowym. 6. W Konkursie moz na brac udział wyłącznie osobis cie, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszen w Konkursie w imieniu oso b trzecich bądz tworzenia kont fikcyjnych. Zgłoszenia dokonane na rzecz oso b trzecich bądz pochodzące z fikcyjnych kont w serwisie Facebook będą wykluczane z Konkursu. 7. Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest Wykonanie Pracy konkursowej), składającej się ze zdjęcia, przedstawiającego w jak najciekawszy, artystyczny sposób jedną lub wiele figurek Star Wars z kolekcji Kinder Niespodzianki oraz ilustrującego to zdjęcie cytatu lub cytatów z filmów z serii Gwiezdne Wojny, odzwierciedlającym charakter przedstawionej postaci lub relacji między nimi w serii filmów Gwiezdne Wojny lub w Pracy konkursowej. Zdjęcie może mieć rozmiar do 10 MB i powinno być zapisane w formacie JPG, PNG, TIFF, RAW lub GIF. Cytat może być umieszony bezpośrednio w Pracy konkursowej, bądź przesłany osobno, w treści a, o którym mowa w pkt. 9, poniżej. 8. Praca konkursowa winna być przesłana na adres 9. Uczestnik może przesłać wyłącznie zdjęcie, którego jest autorem i do którego posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie. Jeśli na zdjęciu ma być zamieszczony wizerunek osoby względnie taki element, do którego mogę służyć prawa osobie trzeciej, Uczestnik winien przed przysłaniem zdjęcia zapewnić sobie odpowiednie prawa. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w przesłanej Pracy konkursowej. 10. Spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. 7-9 powyżej traktowane jest jako zgłoszenie do Konkursu jednej Pracy konkursowej (dalej Zgłoszenie ). 11. Jeden Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedną pracę konkursową, z tym, że Organizator zastrzega, iż jeden Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną nagrodę w Konkursie. Nagroda zostanie przyznana za najlepszą Pracę konkursową. 12. Wyboru zwycięzców dokona Komisja. Komisja wyłoni w sumie 9 zwycięzców i 9 zwycięzców rezerwowych. Oceniając prace konkursowe, Komisja weźmie pod uwagę kreatywność, oryginalność i pomysłowość, jak też walory artystyczne Pracy konkursowej; 13. Przy wyborze najlepszych prac konkursowych, Komisja kierować się będzie swoim własnym uznaniem. Decyzje Komisji są ostateczne. Komisja dokona wyboru zwycięzców w terminie do 7 maja 2013 r. 2

3 14. Informacja o zwycięzcach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Kinder Niespodzianka w serwisie Facebook w terminie do 10 maja 2013 r. Termin ten może się opóźnić jeśli zajdą przesłanki do przyznania Nagrody Zwycięzcy rezerwowemu. 15. Uczestnicy, którym Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w Konkursie (dalej Laureaci ), zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą wiadomości wysłanej przez Organizatora na adres Uczestnika, z którego dokonał on Zgłoszenia, do której zostanie załączony wzór formularza zawierający oświadczenia: a) o autorstwie Pracy konkursowej, b) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, c) w przypadku niepełnoletnich Uczestników powyżej 13 roku życia lub innych osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych, o zgodzie Opiekuna na udział w Konkursie i przetwarzanie danych osobowych w celu udziału i rozstrzygnięcia Konkursu. Do formularza należy nadto wpisać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania na terytorium Polski (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), numer telefonu komórkowego, adres , a w przypadku niepełnoletnich Uczestników powyżej 13 roku życia, należy również wpisać dane Opiekuna, wyrażającego zgodę na udział w Konkursie. 16. Uczestnik, w odpowiedzi na przesłany z informacją o nagrodzie, winien w ciągu dwóch dni roboczych przesłać wiadomość zwrotną, zawierającą skan wydrukowanego, wypełnionego i prawidłowo podpisanego formularza, o którym mowa w pkt. 15, powyżej. Dopuszcza się również wysłanie w powyższym terminie oryginału wypełnionego i podpisanego formularza pocztą, przesyłką priorytetową, na adres Organizator. Jeżeli formularz nie zostanie w wskazanym terminie wysłany lub jeżeli zawiera istotne braki, stosuje się postanowienia pkt. 18, poniżej. 17. Organizator wyśle Nagrody kurierem na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie do 10 maja 2013 r. 18. W razie, gdy Nagroda nie zostanie doręczona Laureatowi na skutek podania przez niego w Zgłoszeniu nieprawidłowego adresu bądź z innych przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik, a także w razie wykluczenia Laureata z Konkursu z przyczyn, o których mowa w pkt 16, 19 i 20, poniżej, jego prawo do Nagrody przepada. W takiej sytuacji, Organizator powiadomi o wygranej pierwszego Zwycięzcę rezerwowego oraz prześle mu Nagrodę w sposób opisany w pkt. 17. Jeżeli Nagroda nie zostanie doręczona Zwycięzcy rezerwowemu z przyczyn, o których mowa powyżej, przepada ona na rzecz Fundatora. 19. W Konkursie zabronione są zachowania, które mogą zakłócać, wyłączać, niszczyć bądź powodować niewłaściwe działanie fun page Kinder Niespodzianka w serwisie Facebook, w szczególności wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do działań sprzecznych z Regulaminem. 20. Zabronione jest Zgłaszanie do Konkursu prac naruszających przepisy prawa, obraźliwych lub godzących w dobre obyczaje. Zgłoszenia naruszające powyższy zakaz bądź niespełniające wymagań, o których mowa w pkt 2, 5 7,9 i 15, powyżej, będą wykluczane z Konkursu. 21. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania nagrody tym Uczestnikom, 3

4 których działania są sprzeczne z Regulaminem bądź naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa bądź dobre obyczaje. 22. Wszystkie Nagrody w Konkursie zostaną wydane do dnia 17 maja 2013 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 23. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych, stanowiących Utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dniem wydania Nagrody zostają przeniesione przez Uczestnika na Organizatora i Fundatora nagród, bez odrębnego wynagrodzenia, w zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób; publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). 3 Nagrody 1. Nagrodami w Konkursie jest 9 (dziewięć) zestawów Star Wars z kolekcji Kinder Niespodzianka o wartości 99,- pln każdy. W skład zestawu wchodzi ekspozytor oraz 10 różnych figurek Star Wars Twist Heads. 2. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na osobę trzecią. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody ani zamiana nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody. 4 Dane osobowe 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności weryfikacji prawidłowości przebiegu Konkursu, poinformowania o wygranej oraz wydania nagród, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane te będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Organizator będzie przetwarzał następujące dane Uczestników: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres , numer telefonu komórkowego. 2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie. 3. Każdy ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres Organizatora lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres 4

5 5 Reklamacje 1. Reklamacje mogą być zgłaszane listem poleconym wysłanym na adres Organizatora: ul. Domaniewska 49, Warszawa, do dnia 15 kwietnia 2013 r. z dopiskiem Konkurs Star Wars z Kinder Niespodzianką. O złożeniu reklamacji w terminie decyduje data stempla pocztowego. 2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego powyżej terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Nie będą również rozpatrywane reklamacje otrzymane przez Organizatora po dniu 24 maja 2013 r., choćby data nadania listu była prawidłowa. 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, podpis, numer telefonu kontaktowego. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną, w skład której wejdą dwie osoby powołane przez Organizatora i jedną przez Fundatora nagród. 5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji). 6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, jednakże nie później niż do 31 maja 2013 r. 7. Decyzje Komisji Reklamacyjnej są ostateczne. Nieuwzględnione roszczenia mogą być dochodzone przez Uczestników przez właściwym sądem powszechnym. 6 Postanowienia końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: a) problemy techniczne leżące po stronie Facebook.com lub opóźnienie działania aplikacji ze względu na jakość łącza internetowego szybkości przesyłu danych Użytkownika; b) przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook, w tym za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony operatora serwisu Facebook; c) ewentualne problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie. 2. Niedopełnienie warunków Konkursu lub odmowa ich spełnienia może skutkować wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym brakiem roszczeń Uczestnika związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora. 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Organizator Konkursu powiadomi na stronie internetowej Konkursu. Zmiana ta nie może wpłynąć na dotychczas nabyte przez Uczestników Konkursu prawa. 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 7 dni roboczych. Niniejszy Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora oraz zostaje udostępniony Uczestnikom na fun page Kinder Niespodzianka w serwisie Facebook. 5

6 5. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani zwrot kosztów uczestnictwa w Konkursie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o ochronie danych osobowych. 6

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Ekspedycja 2015. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Ekspedycja 2015. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Ekspedycja 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ekspedycja 2015 (dalej Konkurs ) jest Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem 07.02.2014 r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą Inspiracje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo