Tytu³em wstêpu w n u m e r z e

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytu³em wstêpu w n u m e r z e"

Transkrypt

1

2

3 Tytu³em wstêpu w n u m e r z e U progu macierzyñstwa/ojcostwa rodzice dzieci dwujêzycznych staj¹ przed trudnym problemem: w jakim jêzyku mówiæ do dziecka. W swoim jêzyku rodzimym, czy w jêzyku kraju, który zamieszkuj¹? W jêzykach obojga rodziców, czy tylko jednego? Pojawia siê dylemat, ale zwykle, po jakimœ czasie, wszystko idzie w zapomnienie. Bo jakoœ tak to ju jest, e czêsto na nic zdaj¹ siê racje"za", czy "przeciw", gdy w grê wchodz¹ emocje, a pragnienie kontaktu emocjonalnego jest wa niejsze ni wszelkie argumenty. Wielu rodziców twierdzi, e uczucia potrafi¹ przekazaæ dziecku tylko w swoim pierwszym, ojczystym jêzyku. I pewnie maj¹ racjê. Ogólnie rzecz bior¹c argumentów za dwujêzycznoœci¹ jest zdecydowanie wiêcej ni przeciw. Badania dowiod³y, e kilkuletni poligloci maj¹ lepsz¹ zdolnoœæ koncentracji i selekcji informacji, ni ich rówieœnicy. W przysz³oœci mog¹ te liczyæ na wiêkszy wybór pracy za granic¹. A to jeszcze nie wszystko. Zainteresowanych tematem dwujêzycznoœci odsy³am na stronê 14. Tym razem bardzo wiele o dzieciach z dwoma jêzykami. Dotrzymujemy obietnicy z poprzedniego numeru i - jako, e lato w pe³ni - serwujemy Wam gor¹ce nowoœci. Od dziœ Rafa³ Szot bêdzie Was zabiera³ do gwiazd. A w³aœciwie, to gwiazdy sprowadzi na ³amy Goñca. Opowiedz¹ one o sobie, i kto wie, mo e zdradz¹ swoje wielkie tajemnice. Na pocz¹tku - Mateusz Kusznierewicz. Potem jeszcze ciekawiej. Zapraszamy na spotkanie ze œlicznotkami (w kolejnym odcinku porad psychologicznych) i wêdrówkê po Królewskiej Akademii Sztuki, w towarzystwie Andrzeja Marii Borkowskiego. Tych, którzy s¹ w Londynie nied³ugo, na pewno zainteresuje zaœ przewodnik po londyñskiej komunikacji Martyny Porzeziñskiej. KATRZYNA JAKLEWICZ Wiadomoœci: Z Polski 4 Wiadomoœci: Ze œwiata 5 Prosto z Polski 6 Z Wielkiej Brytani 8 Z Londynu 10 Britpress: Polska piêknoœæ i angielski szczur 13 Temat numeru: Dzieci z dwoma jêzykami 14 O sobie samym: Mateusz Kusznierewicz 18 Fotoreporta : Hey w Gara u, Molesta w Londynie 20 Wywiad: Czasami mam woln¹ niedzielê 22 Porady: Tanie podró owanie 24 Podró e: Sealandia - raj na ziemi 26 Fotoreporta : Polska dyskoteka MTV 28 Porady prawne: Urlop 29 Psychologia: Pogoda dla œlicznotek 30 Sztuka: Królewska Akademia 33 Zdrowie: Uwaga na s³oñce 34 Komputery: Najwa niejsze przykazania dobrego u ytkownika 36 K¹cik Bronka: Angielskie przetwory 37 Kalendarium 40 Sport 42 Og³oszenia 44 Editorial (Redakcja): Katarzyna Jaklewicz (red.nacz.), Artur Paprotny. Marketing: Krzysztof Frais, Mariusz Zdeb. Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: M. Titow, M. Porzeziñska, C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: Rafa³ G³owa Design Transform Point, a-project, Fot: PAP, Archiwum Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Editorial Office (Redakcja): Tel: Marketing: Tel: Classified Ads (og³. drobne): Fax: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. Projekt ok³adki Rafa³ G³owa. Ok³adka jest fotomonta em. Goniec Polski 9 lipca

4 ZE ŒWIATA Saddam przed s¹dem 1 lipca rozpocz¹³ siê w Iraku proces Saddama Husajna. By³y dyktator, na zmianê przygnêbiony i bojowy, odmówi³ podpisania odczytanych mu zarzutów o zbrodnie przeciw ludzkoœci i uznania specjalnego trybuna³u, który ma go s¹dziæ. Husajn oœwiadczy³, e jego przes³uchanie to "teatr", a prawdziwym kryminalist¹ jest amerykañski prezydent George W. Bush. Proces prowadzi specjalny trybuna³ z³o ony z sêdziów irackich. By³y dyktator zosta³ przekazany przez Amerykanów w³adzom irackim wraz z jedenastoma wspó³pracownikami. - Œledztwo bêdzie d³ugie, potrwa ca³e miesi¹ce - zaznaczy³ rzecznik rz¹du, Saada. Francuski adwokat Emmanuel Ludot, nale ¹cy do 20-osobowego zespo³u obroñców wynajêtych przez onê Saddama, uwa a, e bêdzie to "trybuna³ odwetu i wyrównywanie rachunków". Ludot podkreœli³, e ka dy sêdzia znajdzie siê pod siln¹ presj¹, by skazaæ by³ego prezydenta. (PAP/AP) Szczyt NATO w Stambule Marlon Brando nie yje 1 lipca wieku 80 lat zmar³ w Kalifornii Marlon Brando, jeden z najwiêkszych aktorów w historii kina. Wiadomoœæ poda³a telewizja CBS News, powo³uj¹c siê na rodzinê zmar³ego. Nie ujawniono przyczyny zgonu. Brando zdoby³ dwa Oscary za g³ówne role w filmach "Na nabrze ach" z 1954 r. i "Ojciec Chrzestny" z 1972 r. Zas³yn¹³ te m.in. rolami w "Czasie Apokalipsy" i w "Tramwaju zwanym po ¹daniem" wed³ug sztuki Tennessee Williamsa. Na zdjêciu kwiaty, zdjêcia i listy po egnalne przy gwieÿdzie Marlona Brando w Alei Gwiazd w Hollywood. (PAP/AP) Z on¹ na karku W fiñskim mieœcie Sonkajarvi odby³y siê miêdzynarodowe mistrzostwa w noszeniu on. Wziê³o w nich udzia³ 30 par z ró nych krajów. D³ugoœæ trasy wynosi³a 253,5 m i by³a pokryta piaskiem, asfaltem i traw¹. Do tego jedna przeszkoda wodna - rów o sporej g³êbokoœci. Niesiona dama nie mog³a mieæ mniej ni 17 lat i wa yæ nie mniej ni 49 kg. W akcji Ilpo Haalisto z Eij¹ Stenberg, z fiñskiej dru yny "Eukonkantomestarit".(PAP) Portrety - petardy Petardy z podobiznami Jasera Arafata, Saddama Husajna, Osamy bin Ladena i Muammara Kadafiego prezentowane przez jednego ze sprzedawców w Plattsmouth w stanie Nebraska. Petardy, w cenie 1.99 dolarów ka da lub 7.96 dolarów komplet, ciesz¹ siê olbrzymi¹ popularnoœci¹ w Stanach Zjednoczonych przed przypadaj¹cym na 4 lipca Œwiêtem Niepodleg³oœci. (PAP/AP) Borowanie i masowanie Relaksacyjny masa stóp to jedna z dodatkowych atrakcji, jakie czekaj¹ na pacjentów nowo otwartego gabinetu dentystycznego pod szyldem SPA w Bangkoku. Dbaj¹c o komfort pacjentów, personel gabinetu zapewnia im masa oraz aromaterapiê przed, w trakcie i po zabiegu dentystycznym. (PAP/EPA) Boso i w tunelu 13 mê czyzn wziê³o udzia³ w tradycyjnym Biegu Golasów podczas festiwalu w Roskilde w Danii. Mimo e w zawodach mog¹ braæ udzia³ tak e panie, w tym roku adna nie stawi³a siê na starcie. W Madrycie natomiast odby³ siê pierwszy na œwiecie podziemny maraton. Zawodnicy biegli po torach madryckiego metra w nocy z 2 na 3 lipca. (pmb/pap/epa/victor Lerena/Carl Redhead) W ostatnich dniach czerwca przywódcy 40 krajów, w tym 26 krajów cz³onkowskich NATO, spotkali siê na szczycie organizacji w Stambule. Tysi¹ce demonstrantów próbowa³y zak³óciæ spotkanie, organizuj¹c kilka równoleg³ych protestów. Na zdjêciu Amerykañski prezydent George W. Bush wyg³asza przemówienie na terenie Uniwersytetu Galatasaray w Stambule. Bush powiedzia³, e Turcja ma swoje miejsce w Unii Europejskiej, e zbli a siê szybko do wype³nienia warunków cz³onkostwa, a jej przyjêcie dopomog³oby w zacieœnieniu kontaktów miêdzy œwiatem muzu³mañskim i Zachodem. (PAP/EPA/Shawn Thew) 4 Goniec Polski

5 ZPOLSKI Kulturalnie i rozrywkowo W Polsce trwa sezon na imprezy kulturalne, czêsto pod go³ym niebem. Gruszka na tropie Kraków W Krakowie, odby³ siê ju XIV Festiwal Kultury ydowskiej. Na zdjêciu jeden Silos artystów wystêpuj¹cych na festiwalu - Mikahy Sipos z wêgierskiej grupy "Muzsikos" na scenie przy ulicy Szerokiej w Krakowie. Poznañ Tak e po raz 14 raz spotkali siê w Poznaniu wielbiciele teatru. Okazj¹ by³ Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny Malta Na zdjêciu aktorka rosyjskiego teatru Licedei, która wyst¹pi³a w spektaklu pt. "Semianuki" 3 lipca, w ostatnim dniu festiwalu. Warszawa Dzieñ póÿniej zacz¹³ siê w Warszawie XII Miêdzynarodowy Festiwal "Sztuka Ulicy". Aren¹ by³ miêdzy innymi Tor y wiarski Stegny, gdzie wyst¹pi³ Circo da Madrugada, z Francji ze spektaklem "Upadek z nieba" w re yserii Pierrota Bidona. Katowice Muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcj¹ ukasza Borowicza równie wyszli w plener. Orkiestra podró uje kolej¹ ze Lwowa przez Rzeszów, Kraków i Katowice do Czêstochowy, daj¹c koncerty na trasie wiod¹cej etapami yciowej wêdrówki kompozytora Wojciecha Kilara. Na zdjêciu wykonuj¹,,krzesanego" na przygranicznym dworcu kolejowym w Medyce. Nietypowy projekt ma nazwê,,poci¹g do muzyki Kilara". (PAP/Jacek Bednarczyk/Remigiusz Sikora/Andrzej Rybczyñski/Szymon Pulcyn/Darek Delmanowicz) Józef Gruszka (PSL) zosta³ wybrany na szefa sejmowej komisji œledczej do zbadania nieprawid³owoœci w nadzorze Skarbu Pañstwa w PKN Orlen oraz sprawy zatrzymania w 2002 r. ówczesnego szefa tej najwiêkszej polskiej spó³ki Andrzeja Modrzejewskiego. W prezydium komisji zasiedli tak e Andrzej Aumiller (UP), Roman Giertych (LPR) i Zbigniew Wassermann (PiS). Marsza³ek Sejmu Józef Oleksy (SLD), który prowadzi³ wtorkowe posiedzenie powiedzia³, e powo³anie komisji œwiadczy o tym, i "Sejm Znany psycholog Andrzej S. przyzna³ siê do zainteresowañ i czynnoœci pedofilskich. Prokuratura przeanalizuje zasadnoœæ umorzenia œledztw w których wydawa³ opinie. "Wiem wszystko o tej chorobie. Nie mia³em ju si³y siê ukrywaæ" - powiedzia³ policjantom podczas zatrzymania Andrzej S. "Sprawia³ wra enie cz³owieka, który na to czeka³ i w³aœciwie ujawnienie ca³ej sprawy przynios³o mu ulgê" - powiedzia³ dziennikowi jeden z funkcjonariuszy. Karol Napierski, szef Prokuratury Krajowej, odmówi³ rozmowy na temat czy S. przyzna³ siê tak e podczas przes³uchania w prokuraturze. Potwierdzi³ jednak, e podejrzany o pedofiliê znany psycholog nie odmówi³ rozmowy z prokuratorem i z³o y³ wyjaœnienia. Prokuratura Krajowa dotychczas nie ma informacji, w ilu jest zdecydowany do walki z ciemn¹ stron¹ polityki". Wed³ug Gruszki, w pierwszej kolejnoœci komisja powinna skorzystaæ z dorobku komisji ds. s³u b specjalnych. Pierwsze przes³uchanie szef komisji planuje w po³owie lipca. Jak powiedzia³, wœród pierwszych œwiadków powinni znaleÿæ siê by³y minister skarbu Wies³aw Kaczmarek, oficerowie UOP i prokuratorzy. Gruszka chcia³by, eby komisja skoñczy³a prace w ci¹gu trzech miesiêcy. Psycholog pedofil œledztwach i procesach wykorzystywane by³y opinie Andrzeja S. jako bieg³ego.wszystkie umorzone œledztwa w których on by³ bieg³ym zostan¹ sprawdzone czy jego opinie nie nasuwaj¹ zastrze eñ. Prowadz¹ca œledztwo przeciwko Andrzejowi S. Prokuratura Rejonowa dla Warszawy- Mokotowa sama mo e mieæ jednak problemy ze znalezieniem bieg³ego seksuologa do tej sprawy. Bieg³y bêdzie musia³ oceniæ czy zdjêcia znalezione u Andrzeja S. zawieraj¹ treœci pornograficzne i pedofilskie. Ale w Warszawie jest tylko trzech takich bieg³ych i wszyscy prawdopodobnie znaj¹ Andrzeja S. z kontaktów zawodowych. (Rzeczpospolita) Goniec Polski 9 lipca

6 PROSTO Z POLSKI Smog Wawelski PRZEMYS³AW BOGACKI No, piêknie. Niby-rz¹d Marka Belki jest ju rz¹dem. Sejm udzieli³ gabinetowi wotum zaufania. Wystarczy³o, e "za" opowiedzieli siê pos³owie Socjaldemokracji Polskiej. W zasadzie nie mieli innego wyjœcia, wczeœniejsze wybory mog³yby dla tej partii - z poparciem balansuj¹cym na granicy progu wyborczego - oznaczaæ klêskê. Bezpieczniej dla SdPl jest wiêc poczekaæ do paÿdziernika, kiedy Belka ponownie wyst¹pi do Sejmu o udzielenie wotum zaufania. Jeœli SdPl dalej bêdzie mieæ niskie notowania, wybory pewnie odbêd¹ siê wiosn¹, jeœli poparcie wzroœnie - byæ mo e g³osowanie zostanie przeprowadzone póÿn¹ jesieni¹. Bardziej prawdopodobny jest jedna scenariusz wiosenny. Tym bardziej, e w³aœnie Sejm rozpisa³ przetarg na dostarczenie siedmiu ekskluzywnych limuzyn - ka da ma mieæ komputer pok³adowy, klimatyzacjê, automatycznie otwierane szyby, podgrzewane lusterka, potê ny silnik i inne fajne rzeczy. Niby nic, ale na 7 aut przeznaczonych ma byæ 2 miliony z³otych, oczywiœcie z kieszeni podatnika, czyli tak e mojej. Nie to, ebym by³ zawistny, ale mój 12-letni citroen bardzo dobrze s³u y do przemieszczania siê po mieœcie. Dlaczego wiêc cz³onkowie skompromitowanego Sejmu mieliby jeÿdziæ w pe³nym luksusie i to za moje pieni¹dze? Dlaczego na przyk³ad gwiazda reality show, pose³ Florek (SLD) ma dzwoniæ z lotniska (bilet lotniczy te za moje pieni¹dze) po limuzynê z szoferem (op³acanym te za moje pieni¹dze) i jechaæ dok¹d chce? Chocia by na zakupy (sk³adam siê równie na dietê pos³a Florka). Dla œcis³oœci - na internetowej stronie Sejmu czytam: pose³ Florek wyg³osi³ 14 wypowiedzi. Wybrano go 23 wrzeœnia 2001 roku, czyli 33 miesi¹ce temu. Luksusowa bryka na telefon, za jedn¹ wypowiedÿ na 10 tygodni? Te tak chcê... A przys³owie mówi "jaka praca, taka p³aca"... Nie wiem sk¹d siê wziê³a ta bzdura... Nie wiem te, sk¹d wziê³a siê inna. Uzdrowisko Kraków, znane g³ównie z Huty Sêdzimira, wprowadzi³o w³aœnie op³atê klimatyczn¹. 1,6 z³ taksa normalna, z³ocisz dla szkolniaków. Mieszkam ju trochê w tym mieœcie, ale jakoœ nie zauwa y³em, by powietrze by³o tu zdrojowe. Widzê za to ka dego wieczoru, gdy miasto podœwietlone jest latarniami, przecudny smog. Pomarañczowe niebo naprawdê wygl¹da œlicznie, mo e wiêc turyœci maj¹ p³aciæ za doznania estetyczne, a nie za klimat? Na op³atach miasto ma zarobiæ 2 miliony z³otych. Akurat wystarczy³oby na 7 luksusowych limuzyn, takich jakimi bêd¹ woziæ siê pos³owie... Krakowscy radni dla przyzwoitoœci mogli nazwaæ ten podatek smokowym - za ogl¹danie Smoka Wawelskiego. Choæ wtedy Smok móg³by nie zion¹æ ogniem, a sp³on¹æ ze wstydu. Za smog turyœci p³ac¹ od 1 lipca. Sejmowe limuzyny bêd¹ kosztowaæ 2 miliony z³otych. Turyœci nocuj¹cy w Krakowie za smog zap³ac¹ tak e oko³o 2 milionów z³otych. 4 miliony zapewne wystarczy³yby na uratowanie bezcennego ksiêgozbioru Zakonu Ojców Kamedu³ów z krakowskich Bielan. Klasztorna biblioteka liczy kilkanaœcie tysiêcy woluminów. Starodruki przechowywana s¹ w bardzo z³ych warunkach. Pomoc w renowacji XVI-wiecznego ksiêgozbioru zadeklarowa³a Biblioteka Jagielloñska, ale to nie wystarczy, by uratowaæ bezcenne dzie³a. Wed³ug specjalistów, którzy badali stan ksiêgozbioru, w ka dej chwili mo e dojœæ do zniszczenia dzie³. Klasztor liczy na pomoc sponsora, bo na razie pomoc pañstwa ogranicza siê tylko do obietnic i do dobrych chêci. Z drugiej strony nie ma siê co pos³om dziwiæ. Zajêci s¹ w³aœnie wy³anianiem sk³adu kolejnej komisji œledczej. Ma ona zbadaæ miêdzy innymi okolicznoœci odsuniêcia od w³adzy by³ego prezesa polskiego giganta naftowego. Wed³ug prominentnego dzia³acza SLD Wies³awa Kaczmarka, Andrzej Modrzejewski móg³ byæ aresztowany na bezpoœrednie polecenie ekspremiera Leszka Millera. Praca w komisji orlenowskiej bêdzie zapewne trudniejsza ni w komisji badaj¹cej aferê Rywina, bo si³a opozycji jest wiêksza. Wac³aw Martyniuk, sekretarz SLD zapewnia, e chêtnych do pracy w komisji nie brakowa³o: "Jest po prostu klêska urodzaju. Ja mam zbyt dobrych ludzi i muszê wybraæ najlepszych". Zbyt dobrzy ludzie w SLD? Ciekawe czy Martyniuk mówi³ o Florku, czy o Millerze? Bojê siê wnikaæ... Podpor¹ dla SLD w komisji orlenowskiej bêdzie zapewne reprezentant cichego koalicjanta Sojuszu, czyli Federacyjnego Klubu Parlamentarnego, na czele którego stoi nie mniej skompromitowany Roman Jagieliñski. Z ramienia FKP w Komisji zasi¹dzie prawdopodobnie znany restaurator, by³y kompan Andrzeja Leppera, Zbigniew Witaszek. "Pracowa³em w takiej instytucji jak Pañstwowa Inspekcja Handlowa. Tam siê dochodzi³o spekulantów. Ja myœlê, e w Orlenie te trzeba by by³o trochê spekulantów poszukaæ" - mówi Witaszek. Spekulanci? To chyba komunistyczna rzeczywistoœæ. A - przypomnê - to w³aœnie byli komuniœci doprowadzili do odwo³ania Modrzejewskiego i powo³ania w jego miejsce Wróbla. Sam Wróbel poparcia ju nie ma, bo zg³osi³ gotowoœæ podania siê do dymisji. Odwo³any jeszcze nie zosta³, ale zapewne nast¹pi to wkrótce. I wiadomoœæ z ostatniej chwili: wed³ug ministra obrony Jerzego Szmajdziñskiego Wojskowe S³u by Informacyjne znalaz³y w Iraku kilkanaœcie pocisków z gazami bojowymi. Przed Szmajdziñskim informacjê tê poda³ w wywiadzie radiowym sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld - "Polscy o³nierze znaleÿli w Iraku 16 lub 17 pocisków zawieraj¹cych gaz musztardowy i sarin. (...) Zawsze wiedzieliœmy, e Saddam Husajn mia³ broñ, której nie zadeklarowa³ i prowadzi³ nad ni¹ badania." Byæ mo e to, e informacje tê podali Amerykanie, œwiadczy, e jest ona wiarygodna i potwierdzona. le by³oby, gdyby powtórzy³a siê sytuacja z ubieg³ego roku - Wojsko Polskie informowa³o wtedy, e znalaz³o francuskie rakiety Roland. Mia³y byæ wyprodukowane w okresie, gdy obowi¹zywa³o ju miêdzynarodowe embargo na handel broni¹ z Irakiem. Oczywiœcie tak nie by³o i polscy dyplomaci musieli przepraszaæ Francuzów i gêsto t³umaczyæ siê ze skandalu. Szkoda, e rz¹d, Sejm, prezydent nie musz¹ t³umaczyæ siê Polakom ze skandalicznej sytuacji w kraju... P.S. W czasie pisania tekstu, mimo frustracji autora, nie ucierpia³ aden Smok Wawelski, aden samochód poselski, adna stacja Orlenu, ani aden pocisk Roland. 6 Goniec Polski

7 51-FINAL.qxd 07/07/ :36 Page 7 POSZUKUJACY PRACY PRACA NA POL ETATU, CALY ETAT W plus AGENCJA PRACY GASTRONOMII BUDOWNICTWIE ADMINISTRACJI SPRZATANIU HOTELARSTWIE ORAZ JAKO KIEROWCY 2 Queensway Mowimy Po Polsku TRANSFER PIENIEDZY Polska 29/30 Brixton Village 71 Gloucester Road 244 Dagenham Heathway 47 Old Brompton Road 385 Harrow Road 37 Goldhawk Road TRANSFER GOTOWKI 313a Green Street ODBIOR GOTOWKI W ODDZIALACH BANKU RAIFFEISEN JUZ OD TERAZ Victoria Station Tylko 5 od kazdej sumy 548 & 550 Oxford Street 78 Peckham High Street ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLUGI KANTOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW 2 Queensway 245 High Street, Acton 441 Tottenham High Road 161 Wandsworth High Rd 560 Wembley High Road MOWIMY PO POLSKU Darmowy Telefon

8 WIELKA BRYTANIA Fortuna przeciw Unii Europejskiej Brytyjski milioner Paul Sykes jest gotów poœwiêciæ sw¹ fortunê, aby tylko jego kraj pozosta³ niezale ny wobec Unii Europejskiej - poda³ The Times. Sykes zadeklarowa³, e jest gotów wydaæ do ostatniego grosza ca³¹ sw¹ fortunê szacowan¹ na 500 mln funtów (750 mln euro), byle tylko Wielka Brytania pozosta³a niezale na. - Moim zdaniem nie ma sensu przekazywaæ pieniêdzy dzieciom, jeœli nie mo na im zapewniæ ycia w demokratycznym kraju, który mo e sam siê rz¹dziæ - powiedzia³ Sykes. Milioner przez 27 lat, do 1991, roku nale a³ do Partii Konserwatywnej. W czasie kampanii dotycz¹cej przyjêcia Traktatu z Maastricht wyda³ 5 mln funtów na kampaniê antyeuropejsk¹. W tym roku Sykes przekaza³ 1 mln funtów na kampaniê przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Niezale nej Partii Wielkiej Brytanii (UKIP). To niewielkie ugrupowanie, nawo³uj¹ce do wycofania siê Wielkiej Brytanii z UE, odnios³o du y sukces w wyborach zdobywaj¹c 16 procent g³osów i 12 mandatów w PE. (The Times/PAP/AP) Indyki suszone za oknem Czy Brytyjczycy nie bêd¹ mogli suszyæ i patroszyæ indyków w tradycyjny sposób? Jak siê okazuje, Unia nie zamierza zakazywaæ Brytyjczykom suszenia nie wypatroszonych indyków za oknem przez dwa tygodnie, tak jak to robi¹ do tej pory. Nie planuje równie nakazu sprzeda y indyków zamro onych i wypatroszonych. Dopuszcza siê sprzeda nie wypatroszonych indyków, które suszy³y siê za oknem. PóŸniej jednak musz¹ one byæ patroszone w licencjonowanych zak³adach ze wzglêdu na wymogi higieny. Spod tych przepisów wy³¹czeni s¹ hodowcy, którzy maj¹ mniej ni 10 tys. indyków. Bêd¹ je mogli sprzedawaæ bezpoœrednio swoim klientom. (PAP/AP) Jakie s¹ prawa obcokrajowców w Wielkiej Brytanii oraz jak unikn¹æ nieuczciwych poœredników podczas szukania pracy - odpowiedzi na te pytania mo na znaleÿæ w specjalnej broszurze wydanej w jêzyku polskim i angielskim przez rz¹d brytyjski. W zwi¹zku z informacjami o wykorzystywaniu Polaków, brytyjskie Ministerstwo Handlu i Przemys³u Informacyjna broszura dla Polaków rozpoczê³o kampaniê informacyjn¹. Broszura ma byæ dostêpna w polskich placówkach dyplomatycznych, a tak e w brytyjskiej ambasadzie w Polsce. Ksi¹ eczka zawiera podstawowe informacje o minimalnych zarobkach, ubezpieczeniu, czasie pracy, podatkach czy przys³uguj¹cym urlopie. T³umaczy te, miêdzy innymi, w jakich przypadkach pracodawca mo e potr¹caæ pieni¹dze z wyp³aty. Wyjaœnia, e poœrednicy nie mog¹ ¹daæ op³at za znalezienie pracy. W broszurze mo na znaleÿæ równie informacje, jakie s¹ minimalne stawki za godzinê. Zdaniem brytyjskiego rz¹du, wielu Polaków nie maj¹c wiedzy na ten temat jest bardzo czêsto wykorzystywanych w pracy. Jerry Sadcliff z Ministerstwa Handlu i Przemys³u powiedzia³, e s¹ to informacje, z którymi ka dy wyje d aj¹cy na Wyspy Brytyjskie powinien siê zapoznaæ. - Nale y znaæ swoje prawa pracownicze, a tak e miejsce do którego mo na siê udaæ po poradê. Nie mo na dawaæ siê wykorzystywaæ. To podstawowe przes³anie tej kampanii - powiedzia³ przedstawiciel brytyjskiego ministerstwa. (PAP/AP) Angielscy bukmacherzy zap³ac¹ za gol Campbella Brytyjscy bukmacherzy wyp³ac¹ pieni¹dze wszystkim tym, którzy postawili, e angielski obroñca Sol Campbell strzeli gola w æwieræfina³owym meczu pi³karskich mistrzostw Europy przeciwko Portugalii.Bukmacherzy Williama Hilla p³acili 8-1 za postawienie, e Campbell w czwartkowym spotkaniu strzeli gola i 33-1, je eli angielski obroñca strzeli³by ostatni¹ bramkê w meczu. Campbell strzeli³ gola na 2:1 w 90 minucie spotkania, jednak e szwajcarski sêdzia Urs Meier nie uzna³ bramki, twierdz¹c, e kolega Campbella z dru yny John Terry popchn¹³ portugalskiego bramkarza Ricardo. Rzecznik Williama Hilla Graham Sharpe powiedzia³, e ta decyzja bêdzie kosztowa³a jego firmê oko³o 100 tys. funtów (150 tys. euro). "Zostaliœmy zniewa eni decyzj¹ sêdziego. Nie pozostaje nam nic innego, jak wyp³aciæ te zak³ady" - doda³ Sharpe. Anglia przegra³a w rzutach karnych 5:6. Po up³yniêciu regulaminowego czasu gry by³ remis 1:1. W dogrywce obie dru yny strzeli³y po jednej bramce.(pap) Praca albo wyzysk pielêgniarek Organizacja charytatywna Przyjaciele Staroœci z Londynu og³osi³a, e w³aœnie w Polsce bêdzie szuka³a r¹k do pracy. Burzliwa debata o zatrudnianiu Polaków odby³a siê na ³amach gazety Liverpool Post oraz w bran owych magazynach dla kadry zarz¹dzaj¹cej. Brytyjscy specjaliœci prawa pracy skrytykowali organizacjê za to, e ogo³aca polski rynek pracy z ludzi, którzy s¹ tak e i tam potrzebni. Dyrektor personalny organizacji John Gould zwróci³ jednak uwagê, e przy wysokiej stopie bezrobocia, jaka panuje w Polsce, równie ta kategoria pracowników jest w naszym kraju bez pracy. Na Wyspach nasi rodacy maj¹ zarabiaæ 11 tys. funtów rocznie, plus zakwaterowanie i zwrot kosztów podró y. Zwi¹zek zawodowy Unison dzia³aj¹cy w brytyjskim sektorze zdrowia ostrzega Polaków przed zbytnim optymizmem. - Pielêgniarkom grozi bezwzglêdny wyzysk w prywatnych domach opieki - czytamy w oœwiadczeniu.organizazacja Przyjaciele Staroœci otrzymuj¹ tygodniowo ok. 150 podañ o prace z Polski. Jak na razie wybrano 20 osób - informuje Liverpool Post. (jkl/pap/ap) 8 Goniec Polski

9

10 LONDYN Sobowtórzy Presley'a Pod statu¹ Erosa na Piccadilly zebra³a siê (7 lipca) grupa sobowtórów legendarnego piosenkarza amerykañskiego Elvisa Presley'a. Sobowtórzy wziêli udzia³ w wielkim miêdzynarodowym konkursie sobowtórów Elvisa z okazji 50. rocznicy nagrania przez Króla Rocka pierwszej piosenki. (TB/PAP/AP /John D McHugh) "Zniszczony" Beckham Zdjêcie kapitana reprezentacji Anglii Davida Beckhama, które znalaz³o siê na wystawie z portretami najlepszych wspó³czesnych pi³karzy zorganizowanej w Brytyjskiej Królewskiej Akademii Sztuk Piêknych w Londynie zniszczy³ nieznany sprawca. Na fotografii czerwonym flamastrem napisano "przegrany". Zdjêcie to mia³o 152 cm wysokoœci i zosta³o wykonane w hotelowym holu. Jego wartoœæ by³a szacowana na euro. Królewska Akademia Sztuk Piêknych zakupi³a dziesiêæ kopii oryginalnej wielkoœci i 30 mniejszych formatów. (PAP/AP) Wnêtrze mumii w British Museum W londyñskim British Museum (1 lipca) otwarta zosta³a wystawa oferuj¹ca nieosi¹galne dot¹d spojrzenie na mumie staro ytnego Egiptu. Zaprezentowano m.in. trójwymiarowy film o stosowanych 3000 lat temu metodach balamowania zw³ok. Dziêki najnowoczeœniejszym technikom oraz zdobyczom medycyny mo na zajrzeæ pod banda e mumii bez ingerowania w jej zwoje. (TB/PAP/EPA Londyn) Triumf Szarapowej Maria Szarapowa wygra³a najstarszy i najbardziej presti owy turniej na trawiastych kortach w Wimbledonie. 17-letnia rosyjska tenisistka po raz pierwszy zwyciê y³a w imprezie zaliczanej do Wielkiego Szlema. W londyñskim finale Szarapowa, rozstawiona z numerem 13., pokona³a 6:1, 6:4 Amerykankê Serenê Williams (nr 1.), triumfatorkê Wimbledonu z ostatnich dwóch sezonów. Mecz trwa³ godzinê i 12 minut. Dotychczas Rosjanka najdalej dosz³a w Wielkim Szlemie do æwieræfina³u. Uda³o jej siê to przed miesi¹cem na paryskich kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa. (PAP/AP) Brytyjki nie myj¹ zêbów Badania przeprowadzone przez producenta damskich dezodorantów Right Guard z okazji wprowadzenia na rynek nowego kosmetyku wykaza³y, e prawie jedna trzecia badanych Brytyjek zamiast umyæ zêby przed wyjœciem do pracy, czêsto po prostu uje gumê. Badania objê³y ponad 500 kobiet w wieku lat. Kobiety poproszono o ujawnienie swoich sposobów na oszczêdzenie czasu. Okaza³o siê, e a jedna trzecia mieszkanek Londynu w ogóle nie myje zêbów, a po³owa wszystkich ankietowanych czêsto nosi te same ubrania przez kilka dni z rzêdu, zaœ najlepszym miejscem na na³o enie makija u jest ich zdaniem samochód lub poci¹g, którym jad¹ do pracy. 40 proc. kobiet woli oszczêdziæ kilka minut snu k¹pi¹c siê wieczorem, a rano jedynie pryskaj¹c siê dezodorantem, zaœ 28 proc. czêsto przygotowuje siê do pracy dopiero w s³u bowej toalecie. (Onet/AP) 10 Goniec Polski

11 SprawdŸ, czy jesteœ potomkiem Czyngis Chana Londyñska restauracja "Shish" oferuje swoim klientom darmowe badania DNA pozwalaj¹ce ustaliæ, czy w ich y³ach p³ynie krew Czyngis Chana. Autentyczni potomkowie legendarnego wodza bêd¹ mogli liczyæ na bezp³atne posi³ki. Niezwyk³a akcja zosta³a zorganizowana dla uczczenia decyzji mongolskiego rz¹du, który zezwoli³ obywatelom na pos³ugiwanie siê nazwiskami rodowymi zakazanymi przez komunistów w latach 20. W akcji londyñskiego lokalu bierze udzia³ firma Oxford Ancestors zajmuj¹ca siê badaniami genetycznymi pozwalaj¹cymi na dok³adniejsze ustalenie przodków. Od 3 do 9 lipca wszystkie osoby zamawiaj¹ce posi³ek w jednym z lokali przy Hoxton lub Willesden Green mog³y poddaæ siê prostemu badaniu polegaj¹cemu na pobraniu próbki nab³onka z wnêtrza policzka. Analiza próbek trwa oko³o 2 miesiêcy. Badacze uwa aj¹, e na œwiecie yje oko³o 17 milionów bezpoœrednich spadkobierców Czyngis Chana, wœród których znajduj¹ siê m.in. cz³onkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, monarchowie Iranu oraz ród hrabiego Drakuli. (Onet) SPROSTOWANIE W ostatnim Goñcu, w tekœcie pt. "Licytacja koszulki Jerzego Dudka" napisaliœmy, e Stanis³aw Motyka jest nauczycielem ze szko³y w Brighton. W rzeczywistoœci pan Jerzy uczy w Burnham, niedaleko Slough. Za pomy³kê przepraszamy. Po egnanie ambasadora 29 czerwca w sali " owiczanka" w POSK-u odby³o siê po egnanie Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, dr. Stanis³awa Komorowskiego. Komorowski pe³ni³ swe obowi¹zki od 1999 roku. Brytyjska Królowa uhonorowa³a go odznaczeniem Commander of the Royal Victorian Order. Zaœ Brytyjski Minister ds. Europy - Denis MacShane nazwa³ go "najlepszym ambasadorem Polski od czasu ambasadora RP od czasu Raczyñskiego". Zorganizowana przez Zjednoczenie Polskie Stanê³o na 24 godziny Wed³ug Transport for London ponad 7 milionów londyñczyków przesiad³o siê do autobusów. Przepe³nione pojazdy nie zatrzymywa³y siê na wszystkich przystankach. W Euston rozsierdzonych pasa erów musia³a uspokajaæ policja. Ci, którzy wybrali tego dnia podró w³asnym samochodem, utknêli w gigantycznych korkach. Najwiêkszy chaos zapanowa³ w œrodê rano w centralnej czêœci miasta, kiedy kilka milionów londyñczyków próbowa³o dostaæ siê do pracy. Strajk by³ efektem zerwania rozmów, jakie prowadzi³ z rz¹dem zwi¹zek zawodowy RMT Maszeruj¹ ch³opcy Przy dÿwiêkach samby wyruszy³a w sobotê (3 lipca) z Hyde Parku na Trafalgar Square najwiêksza w historii Londynu, i prawdopodobnie najwiêksza w tym roku w Europie, kilkutysiêczna parada gejów. Kolorowo ubrani tancerze i muzycy przejechali ulicami brytyjskiej metropolii na udekorowanych platformach.centralnymi punktami imprezy by³y Trafalgar Square oraz Finsbury Park, gdzie odby³ siê festiwal muzyczny z udzia³em egzotycznych orkiestr, 45 solistów i 50 did ejów. W poprzednich latach gejowskie œwiêta by³y traktowane jako uliczne demonstracje, tym razem po raz pierwszy uznano przemarsz za "paradê". Uczestnicy pragnêli zademonstrowaæ nie tylko odmiennoœæ w³asnej orientacji seksualnej, ale tak e jednoœæ ró nych ras i kultur zamieszkuj¹cych wspó³czesny Londyn. W imprezie uczestniczy³ burmistrz Londynu Ken Livingstone, powszechnie impreza by³a trzecim polskim po egnaniem dyplomaty. Wczeœniej uroczystoœci po egnalne urz¹dzi³a ambasada, a tak e Ognisko Polskie. (AT/AP) LO ONDYN godzinny strajk pracowników metra, jaki odby³ siê w Londynie na prze³omie czerwca i lipca kompletnie sparali owa³ miasto. Od godziny we wtorek do w œrodê zatrzymane zosta³y prawie wszystkie sk³ady. (zwi¹zek zrzesza kolejarzy, marynarzy i kierowców). Pracownicy metra (maszyniœci i pracownicy stacjii) domagali siê skrócenia czasu pracy (do 35 godzin dziennie, przez 4 dni w tygodniu) i podwy ek p³ac (o 16 procent). Rz¹d zaproponowa³ 6.75-procentow¹ podwy kê przez najbli sze 2 lata. Strajk skrytykowali Tony Blair i Ken Livingston. Burmistrz Londynu poszed³ tego dnia do pracy na piechotê. Strajkuj¹cym powiedzia³: - Sorry, ale wiêcej pieniêdzy dla was nie mamy... (AP/KJ) znany ze swych tolerancyjnych pogl¹dów wobec homoseksualistów. Livingstone traktuje œrodowisko gejów jako wa ny od³am wyborców, o których g³osy skutecznie zabiega³ w niedawnych wyborach. W paradzie wzi¹³ te udzia³ Ian McKellen - asystent jednego z zastêpców komisarza londyñskiej policji. McKellen nie kryje dumy z tego, e jest najwy ej w hierarchii policyjnej postawionym gejem. Tegoroczn¹ paradê zorganizowano dla uczczenia pamiêci Briana Williamsona, który walczy³ o prawa dla gejów, lesbijek, transeksualistów i biseksualistów na Jamajce. 9 czerwca zosta³ tam zamordowany. - Odmowa uznania cz³owieka w osobie o innej orientacji seksualnej jest pierwszym krokiem do przemocy wobec niej, tortur i zabójstwa ze strony rodzin, spo³ecznoœci i rz¹dów - powiedzia³ na wiecu Brian McDonnell z Amnesty International. (Onet/AP) fot. A.Tutkaj fot. K.Jaklewicz Goniec Polski 9 lipca

12 ACCOUNTAX ASSOCIATES OFERUJEMY US UGI W ZAKRESIE Rozliczenia podatkowe: -osób samozatródniaj¹cych siê -cis vouchers -limited companies Rejestracja w biurze podatkowym Rejestracja Limited Companies Kredyty mieszkaniowe T³umaczenia dokumentów Przygotowanie CV Pomoc w wype³nianiiu dokumentów oraz prowadzenie korespondencji Umowy Biznesowe Porady prawne tel mob Elektryk Tel: Goniec Polski

13 B RRITPRESS Polska piêknoœæ i angielski szczur KATARZYNA JAKLEWICZ Polka przespa³a siê z Hugh Grantem i pochwali³a siê tym ca³ej Wielkiej Brytanii. W ten sposób Polska trafi³a na ok³adkê jednej z najbardziej poczytnych gazet na Wyspach. Jeszcze kilka tygodni temu ca³ej Wielkiej Brytanii zapiera³y dech w piersiach opowieœci o tym, co David Beckham wyczynia³ w ³ó ku. Zw³aszcza, e nie by³o to ³o e ma³ eñskie. Ma³ eñstwo pi³karza, a przynajmniej jego medialna wersja, nie wydaje siê jednak zagro one. Tymczasem mijaj¹ kolejne weekendy i spragniony sensacji lud domaga siê kolejnych afer. I dostaje je. Na ³amach News of the World na przyk³ad. Niedzielny brytyjski brukowiec numer 1 w ostatni weekend czerwca g³ówn¹ bohaterk¹ sensacyjnych doniesieñ uczyni³ Polkê - Kasiê Komorowicz. Kasia przespa³a siê z Hugh Grantem i pochwali³a siê tym ca³ej Wielkiej Brytanii. W ten sposób Polska trafi³a na ok³adkê jednej z najbardziej poczytnych gazet na Wyspach. Cztery lata i koniec "Szczur Hugh wykorzysta³ mnie i zostawi³" - brzmia³ tytu³. Litery tak wielkie, e napis zajmowa³ prawie pó³ strony. Poni ej zdjêcie "polskiej piêknoœci" ze smutn¹ min¹ i fotografia niedobrego gwiazdora, który wykorzystywa³ j¹ przez cztery lata tylko po to by na koniec "z³amaæ serce". Na nastêpnych stronach Kasia nie jest ju taka smutna, lecz prezentuje siê w przykrótkawych sukienkach i zachêcaj¹cych pozach. Trochê dziwne z zestawieniu z tekstem, z którego wy³ania siê obraz skrzywdzonego niewini¹tka Ale, wróæmy do tekstu. Druga i trzecia strona to szczegó³owy opis znajomoœci. Romans - relacjonuje News of the World - rozpocz¹³ siê od spotkania w klubie i przez lata ogranicza³ siê w³aœciwie do intymnych spotkañ w domu Kasi. - Godzi³am siê na tak¹ formê znajomoœci, bo Hugh mówi³, e to dla mojego dobra, e chce mnie chroniæ przed wœcibskimi mediami - opowiada. Kasia - specjalistka od technologii informatycznych - bez za enowania zwierza siê czytelnikom ze swojej naiwnoœci. - Mówi³, e mam twarz ma³ego anio³ka - ali siê. Wziê³a komplementy aktora za deklaracje uczuæ i oczekiwa³a, e ich schadzki przeistocz¹ siê w normalny zwi¹zek. Raz wydawa³o siê, e jej marzenia mog¹ siê ziœciæ. W paÿdzierniku ubieg³ego roku Grant zaprosi³ "polsk¹ piêknoœæ" na premierê filmu Love Actually, a na przyjêciu po premierze obdarzy³ towarzyszkê ognistym poca³unkiem w œwietle fleszy fotoreporterów. Wtedy Kasia pierwszy raz trafi³a na ok³adki angielskich brukowców. - Jesteœmy tylko przyjació³mi - opowiada³a wówczas. Dodawa³a wprawdzie, e chcia³aby, aby ich zwi¹zek przeistoczy³ siê w coœ wiêcej, ale wie, e na to nie ma szans. W istocie - nie by³o. Pod³y gwiazdor nie odda³ swego serca. Ba, po pokazaniu "przyjació³ki" mediom zerwa³ wszelki kontakt i przesta³ odpowiadaæ na telefony. W miêdzyczasie Kasia zmieni³a wiêc zeznania. Teraz twierdzi, e nie tylko mia³a nadziejê na scementowanie, znormalizowanie i upublicznienie ich zwi¹zku, ale nawet po cichu oczekiwa³a, e gwiazdor siê oœwiadczy. Na pró no - oczywiœcie. - Jeœli przez cztery lata nie znalaz³ szczêœcia ze mn¹, nigdy nie spotka prawdziwej mi³oœci - opowiada rozgoryczona kochanka. Gor¹cy i dwulicowy Poniewa rzecz dotyczy kobiety z Polski, czyli dla brukowców - Europy Wschodniej, w tekœcie musi byæ smutno i biednie. I tak na przyk³ad wielokrotnie dowiadujemy siê, e Kasia ma naprawdê "ma³e mieszkanko" i, eby ju by³o zupe³nie jak ze z³ej bajki, w tym "ma³ym mieszkanku" gwiazdor - milioner mia³ czelnoœæ aliæ siê na swoje ycie. Hugh jest wprawdzie ohydnym "szczurem","dwulicowym draniem" i "zimnym uwodzicielem", ale jednoczeœnie (najwidoczniej wspomnienia ci¹gle ywe) rzucona Kasia chwali go jako "bardzo doœwiadczonego kochanka", który "ma mnóstwo energii i wie, jak usatysfakcjonowaæ kobietê" funduj¹c jej "mieszankê dzikiego seksu i czu³oœci". Ca³oœæ tekstu ozdobiona jest upozowanymi zdjêciami bohaterki w ró nych przebraniach. Wszystko to na ok³adce i dwóch rozk³adówkach. Razem - piêæ pierwszych stron. Szymborska, z jej wierszami umieszczonymi w metrze nie ma adnych szans. Jeœli jeszcze dodaæ do tego, e News of the World ukazuje siê w kilkusettysiêcznym nak³adzie wszystko staje siê jasne. Mo liwe, e za jakiœ czas oka e siê, e najbardziej znanym Brytyjczykom Polakiem nie jest papie, czy jakiœ tam "Walesa", ale w³aœnie Kasia Komorowicz. Goniec Polski 9 lipca

14 TEMAT NUMERU Dzieci z dwoma jêzykami Przyje d aj¹c do Wielkiej Brytanii mo emy mieæ prawie absolutn¹ pewnoœæ, nasze dziecko bêdzie po angielsku mówiæ lepiej od nas. A po polsku? Prawie w 100 procentach zale y to od nas samych KATARZYNA JAKLEWICZ Maria mieszka po drugiej stronie globu - w Australii. Jest jedn¹ z najbardziej niezwyk³ych osób, jakie spotka³am. Prowadzi wycieczki przez busz, inicjuje szalone k¹piele w wodospadach. Jej opowieœci o tym, jak odró niæ eukaliptusy od innych drzew s³ucha siê z zapartym tchem. Maria szefuje polskiemu harcerstwu w Australii, przez jej dom na obrze ach Sydney przewijaj¹ siê setki ludzi. Wszystko to robi ogromne wra enie. Nie mniejsze wra enie robi jej œwietna polszczyzna. Bo Maria zna Polskê tylko z wakacji i opowieœci ojca. Urodzi³a siê nieco ponad 50 lat temu w Anglii. Przez jakiœ czas mieszka³a w RPA, potem trafi³a do Australii. Ojciec mia³ silne postanowienie: dobrze nauczyæ córkê polskiego. Maria posz³a w jego œlady. Przyjê³a elazn¹ zasadê: dopóki jej dzieci nie skoñcz¹ osiemnastego roku ycia, w domu mog¹ mówiæ tylko po polsku. Konsekwentnie udawa³a, e nie rozumie angielskiego. Dziœ jej dwudziestokilkuletnie dzieci to trzecie pokolenie mieszkaj¹ce za granic¹ - silny akcent, ale polszczyzna nadal bardzo dobra. Deklaruj¹ chêæ uczenia polskiego w³asne dzieci. Lada moment zacznie wiêc wyrastaæ im czwarte pokolenie dzieci dwujêzycznych. Wie a Babel dla ka dego Fenomen dwujêzycznoœci jest powszechniejszy ni mog³oby siê wydawaæ. Dotyczy nie tylko jednostek, ale i ca³ych spo³eczeñstw. Szacuje siê, e w co czwartym pañstwie u ywa siê oficjalnie dwóch jêzyków. W pañstwach afrykañskich co najmniej dwoma jêzykami pos³uguje siê regularnie 90% ludnoœci. Niektórzy badacze twierdz¹, e dwu- lub wielojêzycznoœæ dotyczy a 70% populacji! Bilingwalnoœæ (czyli umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê dwoma jêzykami z równ¹, lub prawie równ¹ bieg³oœci¹) nie jest zjawiskiem nowym. Co wiêcej, mo na zaryzykowaæ twierdzenie, e zatacza coraz szersze krêgi. Podró uje siê coraz ³atwiej, szybciej i coraz taniej. Najbardziej egzotyczne wycieczki nie s¹ zarezerwowane tylko dla wielkich podró ników. Coraz ³atwiej szuka siê szczêœcia w najodleglejszych miejscach na ziemi. Przeprowadzki, nawet o tysi¹ce kilometrów, nikogo ju nie dziwi¹. Imigranci stali siê czêœci¹ krajobrazu etnicznego wielu pañstw. Wielokulturowoœæ - norm¹. Jeœli nawet zaprzemy siê i nie wystawimy nosa z domu przez ca³e lata, i tak mamy marne szanse wytrwaæ w s³odkim przeœwiadczeniu, e nasz ojczysty jêzyk jest jedynym na ziemi. Za pomoc¹ telewizji kablowej, satelitarnej czy Internetu mo emy na w³asnej kanapie zafundowaæ sobie prywatn¹ wie ê Babel. Muzyk mo e wiêcej W Wielkiej Brytanii mówi siê ponad stu jêzykami. Mówienie w ojczystym (nie-angielskim) jêzyku nikogo tu specjalnie nie dziwi. Niemówienie po angielsku - dziwi nieustannie. Ale nie ma siê co martwiæ. Na dwujêzycznoœæ - przekonuj¹ naukowcy - nigdy nie jest za póÿno. Im jesteœmy starsi, tym trudniej bêdzie nam pozbyæ siê rodzimego akcentu, ale na zupe³n¹ bilingwalnoœæ ci¹gle mamy szanse. Wiele zale y od indywidualnych zdolnoœci. Przy odrobinie szczêœcia mo emy nawet dorobiæ siê akcentu bardzo zbli onego do angielskiego. Bogdan Frymorgen, dziennikarz BBC i londyñski korespondent RMF FM trafi³ tu kilkanaœcie lat temu, ju ze œwietnym akcentem. Jak siê to sta³o? Jêzyka nauczy³ siê w Polsce, studiuj¹c anglistykê. Dobry akcent zawdziêcza talentowi muzycznemu. Frymorgen od lat gra na gitarze. - Muzycy maj¹ wiêksze szanse na lepsz¹ wymowê - twierdzi. Dobry s³uch uwra liwia nas na brzmienie s³ów, intonacjê. - Ró nice wysz³y ju w trakcie æwiczeñ na studiach - opowiada. fot.k.jaklewicz 14 Goniec Polski

15 T EMAT NUMERU fot.k.jaklewicz - U tych muzykalnych by³o widaæ postêpy, inni pozostawali w miejscu. Skazani na jêzyk Anil ma 5 lat, tureckie imiê i tureckich rodziców. Przyjechali do Londynu kilkanaœcie lat temu, dziewczynka urodzi³a siê wiêc ju w Anglii. Matka ledwo mówi po angielsku, do córki - wy³¹cznie po turecku. Ojciec pos³uguje siê ubog¹, ale p³ynn¹ angielszczyzn¹. Anil swoim dziecinnym g³osikiem szczebiocze w obu jêzykach. Z du ¹ wpraw¹ przerzuca siê z angielskiego na turecki, by po kilku s³owach znowu zmieniæ jêzyk - nieœwiadomie. Trudno jej nie zazdroœciæ. Tym, którzy urodzili siê jako jednojêzyczni, osi¹gniêcie tego, co Anil otrzyma³a naturalnie, zajmuje dziesi¹tki godzin mudnych æwiczeñ, ca³e lata doskonalenia gramatyki, rozumienia ze s³uchu, zapamiêtywania s³ówek. Anil dosta³a wiêc szczególny dar. Od niej zale y, czy bêdzie potrafi³a go wykorzystaæ w przysz³oœci. Dziœ dwujêzycznoœæ jest przez wiêkszoœæ rodziców, nauczycieli i ca³e spo³eczeñstwa postrzegana jako zaleta i du y potencja³. Nie zawsze i nie wszêdzie jednak tak by³o. W wielu, zw³aszcza monokulturowych krajach, przez d³ugi czas propagowano jednojêzycznoœæ. W Szwecji, na przyk³ad, przez lata g³oszono szkodliwoœæ dwujêzycznoœci. Rodziców i nauczycieli przekonywano, e naturalne jest pos³ugiwanie siê jednym jêzykiem. Twierdzono, e dzieci obcego pochodzenia maj¹ce lekcje jêzyka rodziców, nie naucz¹ siê szybko i dobrze szwedzkiego. Odradzano zatem rozmowy w jêzyku ojczystym w domu. Dziœ pogl¹dy te mo na œmia³o od³o yæ do lamusa. Badania prowadzone obecnie nad dwujêzycznoœci¹ niezbicie dowodz¹, e jest ona korzystna dla ogólnego rozwoju umys³owego dziecka i wychowuj¹c je w dwujêzycznoœci raczej dajemy mu atut ni obci¹ enie. W licznych rozmowach, które przeprowadzi³am z rodzicami, nauczycielami i doros³ymi ju osobami dwujêzycznymi dominowa³o przeœwiadczenie, e w sytuacji przymusowej (np. rodzice wyjechali do innego kraju) dzieci bardzo szybko ucz¹ siê drugiego jêzyka. Zwykle nastêpuje okres adaptacji, a nawet wyobcowania, ale u dzieci w wieku szkolnym nie trwa to d³u ej ni kilka miesiêcy. Z jêzykiem lepiej Z wielu badañ wynika, e rozwój dziecka wychowywanego dwujêzycznie nie jest hamowany a przeciwnie - wzbogacany. Ju w latach 70. przeprowadzono badania, z których wynika³o, e mózgi osób bilingwalnych pracuj¹ inaczej. Podczas nauki pierwszego jêzyka uaktywnia³a siê lewa pó³kula, odpowiedzialna za oœrodki logicznego myœlenia i systematyki. Gdy natomiast rozpoczyna³a siê nauka drugiego jêzyka, aktywizowa³a siê prawa pó³kula, w której znajduj¹ siê oœrodki wyobraÿni i uzdolnieñ artystycznych. Uczenie siê dwu jêzyków dostarcza wiêc dodatkowych bodÿców, a mózgi dzieci dwujêzycznych pracuj¹ intensywniej. Najnowsze badania dowodz¹ te, e najprawdopodobniej dorastanie w dwujêzycznym œrodowisku wp³ynie w przysz³oœci na zdolnoœci jêzykowe dziecka, rozwinie zdolnoœæ abstrakcyjnego myœlenia i u³atwi naukê kolejnych jêzyków. Dzieci od urodzenia dwujêzyczne zaczynaj¹ czêsto mówiæ nieco póÿniej ni ich rówieœnicy. Poniewa jednak dwoma jêzykami w³adaj¹ bardzo wczeœnie, szybko dowiaduj¹ siê, e nazwy przedmiotów to rzecz umowna i lepiej przyswajaj¹ pojêcia abstrakcyjne. Co wiêcej, z badañ przeprowadzonych przez Ellen Bialystok, profesor psychologii na uniwersytecie w Toronto wynika, e dwujêzyczne dzieci po mistr- cd Do szko³y marsz? Rodzice, pragn¹cy zapewniæ swoim dzieciom zorganizowan¹ naukê jêzyka polskiego, mog¹ skorzystaæ z pomocy tzw. szkó³ sobotnich. Jest ich w Wielkiej Brytanii 46, w tym 9 w samym Londynie. Lekcje odbywaj¹ siê raz w tygodniu, w wynajêtych pomieszczeniach angielskich szkó³, salach parafialnych itp. i trwaj¹ do 5 godzin. Nauczanie obejmuje poziom szko³y podstawowej (6 klas), czteroletnie gimnazjum i dwuletni kurs maturalny. W szko³ach sobotnich, czyli tak naprawdê w Szko³ach Przedmiotów Ojczystych dzieci ucz¹ siê czterech "ojczystych" przedmiotów: jêzyka polskiego, historii, geografii i religii. Wokó³ szkó³ powstaj¹ czêsto grupy harcerzy, dru yny pi³ki no nej itp. Uczniowie bior¹ te udzia³ we wspólnych rekolekcjach. Czynnik religijny (zajêcia katechetyczne, modlitwy z nauczycielami przed i po lekcjach) mo e czasem zniechêcaæ rodziców. - Denerwuje mnie w szko³ach ca³y ten etos, nas¹czenie Koœcio³em... Wychowujê synów w duchu g³êbokiego humanizmu i do tego aden ksi¹dz nie jest potrzebny. - twierdzi Bogdan Frymorgen, dziennikarz BBC i RMF FM. Bogdan mieszka w Londynie od 18 lat. Postanowi³ sam zaznajamiaæ swoich synów (11 i 13 lat) z jêzykiem i kultur¹ polsk¹. - W moim domu sprawa jêzyka jest rozwi¹zana prosto. Do dzieci zawsze mówiê po polsku. Nie ma potrzeby wysy³aæ ich do szko³y sobotniej. Szkoda czasu! W weekendy jest tyle "normalnych", ciekawych rzeczy, którymi dzieæmi mog¹ siê zaj¹æ... Ogromna czêœæ rodziców posy³a jednak dzieci do Szkó³ Przedmiotów Ojczystych. - Mo e dziêki temu nie zapomn¹ polskiego - mówi¹. Mo e, choæ - jeœli wierzyæ dr Alinie Siomkaj³o, autorce raportu "Stan edukacji i oœwiaty polonijnej w Wielkiej Brytanii" - wiele siê te nie naucz¹. Podrêczniki s¹ przestarza³e i dostarczaj¹ tylko najbardziej podstawowej wiedzy. Zwykle, jeden nauczyciel, czêsto samozwañczy pedagog - rodzic dziecka uczêszczaj¹cego do szko³y - uczy kilku przedmiotów. Zdaniem autorki, w polonijnej edukacji dominuje: "uporczywe eksponowanie tradycyjnie pojmowanego kultu polskiej historii, sycenie folklorystyk¹ i kiczem, wrêcz uwsteczniaj¹ca prowincjonalizacja." Ci, którzy broni¹ szkó³ sobotnich przekonuj¹, e lepszy rydz ni nic: - W szkole dzieci mog¹ poæwiczyæ pisanie, czytanie. W domu nie da rady robiæ tego samego, bo siê po prostu nie chce. Jak ju pójd¹ do szko³y, to zawsze coœ zapamiêtaj¹ - przekonuje Katarzyna Peret, nauczycielka ze szko³y na Ealingu. fot.k.jaklewicz Goniec Polski 9 lipca

16 TEMAT NUMERU E zowsku opanowuj¹ trudn¹ sztukê selekcji informacji. Zbadano to za pomoc¹ interesuj¹cego eksperymentu. Dzieciom wyjaœniono, e w ka dym klocku, bez wzglêdu na jego wielkoœæ mieszka jedna rodzina. Dzieci, 4 i 5-letnie, mia³y przyjrzeæ siê ró nym wie om z klocków i powiedzieæ, ile rodzin w nich mieszka. Szkopu³ w tym, e wie a zbudowana z siedmiu mniejszych klocków mia³a tê sam¹ wielkoœæ, co wie a zbudowana z czterech klocków innej wielkoœci. Aby prawid³owo odpowiedzieæ na pytanie, w której wie y mieszka wiêcej rodzin, dziecko musia³o zignorowaæ rozmiary obu wie. Jednojêzyczne dzieci by³y w stanie wykonaæ to zadanie w wieku 5 lat. Dzieci bilingwalne prawid³owo wykonywa³y to zadanie ju rok wczeœniej. Bilinwalne dzieci maj¹ te podzielniejsz¹ uwagê - potrafi¹ na przemian wykonywaæ dwa ró ne zadania. Dwujêzycznoœæ zmusza je do nieustannego trenowania procesów tego rodzaju, bo w przeciwnym razie jeden jêzyk kolidowa³by z drugim. Æwiczenie tej umiejêtnoœci stawia mózgowi tak wielkie wymagania, e mózg wczeœniej dojrzewa. Dziêki pos³ugiwaniu siê dwoma jêzykami ucz¹ siê odsiewaæ zbêdne informacje i szybko przeskakiwaæ z jednego zadania do drugiego. Ta umiejêtnoœæ daje im w szkole przewagê nad rówieœnikami pos³uguj¹cymi siê tylko jednym jêzykiem. fot.k.jaklewicz pochodzenia. Z drugiej, nie uczone jêzyka, nie zaznajamiane z kultur¹, by³y prawdopodobnie przekonane, e ich polskie korzenie musz¹ byæ czymœ gorszym, a nawet wstydliwym. Mechanizm ten dzia³a tak e w odwrotn¹ stronê. Uczenie siê jêzyka rodziców zawsze poci¹ga za sob¹ poznawanie innej kultury. Dziecko opanowuj¹ce drugi jêzyk nie tylko bêdzie mia³o mo liwoœæ lepszego, bardziej osobistego kontaktu z babciami, wujkami, kuzynami, ale te poznania innej kultury i innego sposobu myœlenia. Nabierze œwiadomoœci tego, e ludzie s¹ ró ni¹ siê, bêdzie bardziej tolerancyjne, otwarte i ciekawe œwiata. Razem czy osobno? Nie brak argumentów na rzecz dwujêzycznoœci. Nie wykszta³ci siê ona jednak sama. Jeœli chcemy, aby nasze dziecko w równym lub podobnym stopniu pos³ugiwa³o siê dwoma jêzykami, musimy zupe³nie œwiadomie podj¹æ decyzjê i mieæ plan wychowywania dzieci na dwujêzyczne. Wiele zale y od sytuacji i tego, czy dziecko jest dwujêzycznie od urodzenia, czy uczy siê jednego jêzyka (np. w domu), a potem (np. w szkole) dochodzi nauka drugiego. Pierwsza sytuacja pojawia siê w sposób naturalny w ma³ eñstwach mieszanych. Rodzice mówi¹ do siebie wspólnym jêzykiem, natomiast do dziecka ka de zwraca siê w swoim ojczystym jêzyku. W innym przypadku rodzice (z jednego kraju) wychowuj¹ dziecko poza granicami swojej ojczyzny. W domu dziecko uczy siê jednego jêzyka, a drugiego dopiero póÿniej, gdy idzie do szko³y. Obie sytuacje maj¹ swoje wady i zalety. Kiedy dziecko uczy siê dwóch jêzyków naraz i w jego umyœle powstaje coœ w rodzaju jêzyka - hybrydy, mieszaniny dwu jêzyków. Przez jakiœ czas dziecko pos³uguje siê t¹ swoist¹ mieszanin¹, nie musi natomiast przechodziæ etapu uczenia siê drugiego jêzyka. Przyswajanie dwóch jêzyków od urodzenia daje tak e wiêksze szanse na poprawn¹ wymowê. Na tej naturalnej sytuacji bazuje metoda nauki jêzyków obcych bardzo ma³ych dzieci opracowana przez Helen Doron. Ten sposób uczenia zrobi³ ostatnio, tak e w Polsce, zawrotn¹ karierê. Doron, brytyjska lingwistka, opracowa³a i testowa³a metodê na w³asnych dzieciach. Po przeprowadzce do Izraela sama stanê³a przed problemem, jak wychowywaæ dzieci w obcym kraju, aby mówi³y nieskaziteln¹ angielszczyzn¹. Dosz³a do wniosku, e konieczny jest jak najwczeœniejszy kontakt z oboma jêzykami jed- fot.k.jaklewicz Jêzyk siê nie pl¹cze Nie mo na lekcewa yæ wp³ywu dwujêzycznoœci, czy szerzej - dwukulturowoœci na stosunek dzieci do w³asnych korzeni oraz do osób innych nacji. Znamienny jest przyk³ad dzieci polskiego pochodzenia wychowywanych w Szwecji. Dzieci, które uczono wy³¹cznie szwedzkiego, wyra a³y siê póÿniej o Polsce i Polakach tylko negatywnie. Z jednej strony mia³y œwiadomoœæ swojego 16 Goniec Polski

17 noczeœnie. Wa ne jest, aby ju w pierwszym roku ycia dziecko mog³o os³uchaæ siê z melodi¹ obu jêzyków. Z badañ lingwistycznych wynika, e pod koniec pierwszego roku ycia, zmniejsza siê wra liwoœæ dzieci na subtelnoœci fonetyczne jêzyków obcych. Im wiêc wczeœniej, tym lepiej. Metod¹ Helen Doron uczy siê w ³obkach i przedszkolach. Poprzez gry, zabawy i rymowanki dzieci s¹ ³agodnie wprowadzane na nieznany grunt obcego jêzyka. Okazuje siê jednak, e uczenie dziecka najpierw jednego, a póÿniej drugiego jêzyka ma tak e swoje plusy. John Hirsh - badacz uk³adu nerwowego z uniwersytetu Columbia, analizowa³ prace mózgu dwujêzycznych doros³ych. Okaza³o siê bowiem, e jeœli nauka obu jêzyków nastêpuje jednoczeœnie, mózg traktuje je jako jeden. Jeœli natomiast nauka drugiego z jêzyków zaczyna siê w póÿniejszym wieku, oba jêzyki traktowane s¹ "osobno" i fot.k.jaklewicz Na zdjêciach dwujêzyczne dzieci ze Szko³y Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough rozmieszczane na wiêkszej przestrzeni mózgu. Tak wiec, na przyk³ad, u dzieci mówi¹cych jêzykiem rodziców w domu i ucz¹cych siê drugiego jêzyka dopiero w szkole, aktywizuje siê wiêksza czêœæ mózgu. Dwujêzycznoœæ, czy dwukulturowoœæ mo e te, choæ rzadziej, objawiaæ swoje s³abe strony. W rozmowach z doros³ymi ju osobami dwujêzycznymi pojawia siê czasem motyw wyobcowania i problemów w³asn¹ to samoœci¹. Tak na przyk³ad jest dzisiejszych pokoleniem dzisiejszych 40-latków, urodzonych ju w Wielkiej Brytanii, wychowywanych nie tylko po polsku, ale te w duchu wci¹ ywej TEMAT E NUMERU pamiêci o II Wojnie Œwiatowej. Dwujêzycznoœæ da³a im szczególn¹ wra liwoœæ. Obci¹ eni tym baga em nie czuj¹ siê Anglikami, choæ tu siê urodzili i wychowali. Maj¹ poczucie obowi¹zku wobec ich drugiej ojczyzny i kompleksy z powodu niedoskona³oœci ich polszczyzny. - Tu nie czujemy siê u siebie i tam te nie - mówi¹. Rodzimy siê ponoæ obywatelami œwiata i u progu ycia nasz mózg jest czysty. To, czy tê czyst¹ kartê zacznie siê zapisywaæ w jednym, czy w dwóch jêzykach zale y od rodziców. Jeœli narzuc¹ sobie u ywanie jednego jêzyka, i to jêzyka kraju, w którym mieszkaj¹, dziecko wyroœnie w "zwyczajnej" jednojêzycznoœci. Obecny stan wiedzy ka e jednak przypuszczaæ, e nie jest to dobry wybór. Warto podj¹æ wysi³ek bilingwalnego wychowywania dzieci. Prawdopodobnie, dziêki dwujêzycznoœci, ich ycie bêdzie ³atwiejsze. Na pewno - bêdzie bogatsze. Goniec Polski 9 lipca

SKAZANI NA SUKCES STR.12

SKAZANI NA SUKCES STR.12 SKAZANI NA SUKCES STR.12 Tytu³em wstêpu J ak siê okazuje starzenie siê mo e byæ przyjemne. Jeœli jest siê gazet¹ na przyk³ad. Dziwne bardzo jest to prasowe starzenie siê. Przez lata Goniec rozty³ siê strasznie.

Bardziej szczegółowo

LUDZIE Z DWORCA STR.10

LUDZIE Z DWORCA STR.10 LUDZIE Z DWORCA STR.10 Tytu³em wstêpu Pierwszy raz przyjecha³am do Londynu dwa lata temu. Dobrze zna³am angielski, pracowa³am wczeœniej za granic¹. Nie mia³am tu znajomych, ani rodziny, nikogo, kto by

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Tytu³em wstêpu H urra! Czekaliœmy na to d³ugo... i sta³o siê! Nareszcie mo emy powiedzieæ, e spe³ni³y siê nasze nadzieje! Wszyscy wci¹ tylko pytaliœmy: Co to bêdzie niepewni o najbli sz¹ przysz³oœæ. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Podziemny Londyn - sk³ot str.12

Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Zamiast wstêpu sychologowie twierdz¹, e to gdzie i jak mieszkamy jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj¹cych o naszym samopoczuciu. P To, czy dom jest cudzy, w³asny,

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy M T Tytu³em wstêpu W ubieg³ym ju roku, jednym z wa niejszych polskich wydarzeñ w Londynie, niew¹tpliwie

Bardziej szczegółowo

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA NR 1(271) 17 stycznia 2004 r. Cena 2 zł z VAT Nakład 14001 egz. NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 DWUTYGODNIK Fakty Opinie Komentarze 2 TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

czerwiec 2010 TYTULIK

czerwiec 2010 TYTULIK 12 TYTULIK J 2 Palikot znowu yje anusz Palikot niczym Mark Twain zmartwychwsta³ szybciej ni umar³. Pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone oœwiadczy³ by³ wybitny amerykañski pisarz i humorysta,

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie

W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Pichit wójtem adzice nareszcie maj¹

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

AZETA. Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie AZETA - h..c G r. er m 11 u n 0 y 2 pn 9. 0 tê. s Na 23 O ISSN 1234-9518 O A NR 16 (749) ROK XIX 09.09.2011 CENA 1,50z³ Nowa publikacja Kilka dni temu

Bardziej szczegółowo

reklama 11.10. 2013 r. NR 17 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Daæ Warszawie szansê Gdy w czerwcu ulice Warszawy by³y ó³to-czerwone od koszulek wolontariuszy zbieraj¹cych podpisy, czuliœmy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo