Tytu³em wstêpu w n u m e r z e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytu³em wstêpu w n u m e r z e"

Transkrypt

1

2

3 Tytu³em wstêpu w n u m e r z e U progu macierzyñstwa/ojcostwa rodzice dzieci dwujêzycznych staj¹ przed trudnym problemem: w jakim jêzyku mówiæ do dziecka. W swoim jêzyku rodzimym, czy w jêzyku kraju, który zamieszkuj¹? W jêzykach obojga rodziców, czy tylko jednego? Pojawia siê dylemat, ale zwykle, po jakimœ czasie, wszystko idzie w zapomnienie. Bo jakoœ tak to ju jest, e czêsto na nic zdaj¹ siê racje"za", czy "przeciw", gdy w grê wchodz¹ emocje, a pragnienie kontaktu emocjonalnego jest wa niejsze ni wszelkie argumenty. Wielu rodziców twierdzi, e uczucia potrafi¹ przekazaæ dziecku tylko w swoim pierwszym, ojczystym jêzyku. I pewnie maj¹ racjê. Ogólnie rzecz bior¹c argumentów za dwujêzycznoœci¹ jest zdecydowanie wiêcej ni przeciw. Badania dowiod³y, e kilkuletni poligloci maj¹ lepsz¹ zdolnoœæ koncentracji i selekcji informacji, ni ich rówieœnicy. W przysz³oœci mog¹ te liczyæ na wiêkszy wybór pracy za granic¹. A to jeszcze nie wszystko. Zainteresowanych tematem dwujêzycznoœci odsy³am na stronê 14. Tym razem bardzo wiele o dzieciach z dwoma jêzykami. Dotrzymujemy obietnicy z poprzedniego numeru i - jako, e lato w pe³ni - serwujemy Wam gor¹ce nowoœci. Od dziœ Rafa³ Szot bêdzie Was zabiera³ do gwiazd. A w³aœciwie, to gwiazdy sprowadzi na ³amy Goñca. Opowiedz¹ one o sobie, i kto wie, mo e zdradz¹ swoje wielkie tajemnice. Na pocz¹tku - Mateusz Kusznierewicz. Potem jeszcze ciekawiej. Zapraszamy na spotkanie ze œlicznotkami (w kolejnym odcinku porad psychologicznych) i wêdrówkê po Królewskiej Akademii Sztuki, w towarzystwie Andrzeja Marii Borkowskiego. Tych, którzy s¹ w Londynie nied³ugo, na pewno zainteresuje zaœ przewodnik po londyñskiej komunikacji Martyny Porzeziñskiej. KATRZYNA JAKLEWICZ Wiadomoœci: Z Polski 4 Wiadomoœci: Ze œwiata 5 Prosto z Polski 6 Z Wielkiej Brytani 8 Z Londynu 10 Britpress: Polska piêknoœæ i angielski szczur 13 Temat numeru: Dzieci z dwoma jêzykami 14 O sobie samym: Mateusz Kusznierewicz 18 Fotoreporta : Hey w Gara u, Molesta w Londynie 20 Wywiad: Czasami mam woln¹ niedzielê 22 Porady: Tanie podró owanie 24 Podró e: Sealandia - raj na ziemi 26 Fotoreporta : Polska dyskoteka MTV 28 Porady prawne: Urlop 29 Psychologia: Pogoda dla œlicznotek 30 Sztuka: Królewska Akademia 33 Zdrowie: Uwaga na s³oñce 34 Komputery: Najwa niejsze przykazania dobrego u ytkownika 36 K¹cik Bronka: Angielskie przetwory 37 Kalendarium 40 Sport 42 Og³oszenia 44 Editorial (Redakcja): Katarzyna Jaklewicz (red.nacz.), Artur Paprotny. Marketing: Krzysztof Frais, Mariusz Zdeb. Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: M. Titow, M. Porzeziñska, C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: Rafa³ G³owa Design Transform Point, a-project, Fot: PAP, Archiwum Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Editorial Office (Redakcja): Tel: Marketing: Tel: Classified Ads (og³. drobne): Fax: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. Projekt ok³adki Rafa³ G³owa. Ok³adka jest fotomonta em. Goniec Polski 9 lipca

4 ZE ŒWIATA Saddam przed s¹dem 1 lipca rozpocz¹³ siê w Iraku proces Saddama Husajna. By³y dyktator, na zmianê przygnêbiony i bojowy, odmówi³ podpisania odczytanych mu zarzutów o zbrodnie przeciw ludzkoœci i uznania specjalnego trybuna³u, który ma go s¹dziæ. Husajn oœwiadczy³, e jego przes³uchanie to "teatr", a prawdziwym kryminalist¹ jest amerykañski prezydent George W. Bush. Proces prowadzi specjalny trybuna³ z³o ony z sêdziów irackich. By³y dyktator zosta³ przekazany przez Amerykanów w³adzom irackim wraz z jedenastoma wspó³pracownikami. - Œledztwo bêdzie d³ugie, potrwa ca³e miesi¹ce - zaznaczy³ rzecznik rz¹du, Saada. Francuski adwokat Emmanuel Ludot, nale ¹cy do 20-osobowego zespo³u obroñców wynajêtych przez onê Saddama, uwa a, e bêdzie to "trybuna³ odwetu i wyrównywanie rachunków". Ludot podkreœli³, e ka dy sêdzia znajdzie siê pod siln¹ presj¹, by skazaæ by³ego prezydenta. (PAP/AP) Szczyt NATO w Stambule Marlon Brando nie yje 1 lipca wieku 80 lat zmar³ w Kalifornii Marlon Brando, jeden z najwiêkszych aktorów w historii kina. Wiadomoœæ poda³a telewizja CBS News, powo³uj¹c siê na rodzinê zmar³ego. Nie ujawniono przyczyny zgonu. Brando zdoby³ dwa Oscary za g³ówne role w filmach "Na nabrze ach" z 1954 r. i "Ojciec Chrzestny" z 1972 r. Zas³yn¹³ te m.in. rolami w "Czasie Apokalipsy" i w "Tramwaju zwanym po ¹daniem" wed³ug sztuki Tennessee Williamsa. Na zdjêciu kwiaty, zdjêcia i listy po egnalne przy gwieÿdzie Marlona Brando w Alei Gwiazd w Hollywood. (PAP/AP) Z on¹ na karku W fiñskim mieœcie Sonkajarvi odby³y siê miêdzynarodowe mistrzostwa w noszeniu on. Wziê³o w nich udzia³ 30 par z ró nych krajów. D³ugoœæ trasy wynosi³a 253,5 m i by³a pokryta piaskiem, asfaltem i traw¹. Do tego jedna przeszkoda wodna - rów o sporej g³êbokoœci. Niesiona dama nie mog³a mieæ mniej ni 17 lat i wa yæ nie mniej ni 49 kg. W akcji Ilpo Haalisto z Eij¹ Stenberg, z fiñskiej dru yny "Eukonkantomestarit".(PAP) Portrety - petardy Petardy z podobiznami Jasera Arafata, Saddama Husajna, Osamy bin Ladena i Muammara Kadafiego prezentowane przez jednego ze sprzedawców w Plattsmouth w stanie Nebraska. Petardy, w cenie 1.99 dolarów ka da lub 7.96 dolarów komplet, ciesz¹ siê olbrzymi¹ popularnoœci¹ w Stanach Zjednoczonych przed przypadaj¹cym na 4 lipca Œwiêtem Niepodleg³oœci. (PAP/AP) Borowanie i masowanie Relaksacyjny masa stóp to jedna z dodatkowych atrakcji, jakie czekaj¹ na pacjentów nowo otwartego gabinetu dentystycznego pod szyldem SPA w Bangkoku. Dbaj¹c o komfort pacjentów, personel gabinetu zapewnia im masa oraz aromaterapiê przed, w trakcie i po zabiegu dentystycznym. (PAP/EPA) Boso i w tunelu 13 mê czyzn wziê³o udzia³ w tradycyjnym Biegu Golasów podczas festiwalu w Roskilde w Danii. Mimo e w zawodach mog¹ braæ udzia³ tak e panie, w tym roku adna nie stawi³a siê na starcie. W Madrycie natomiast odby³ siê pierwszy na œwiecie podziemny maraton. Zawodnicy biegli po torach madryckiego metra w nocy z 2 na 3 lipca. (pmb/pap/epa/victor Lerena/Carl Redhead) W ostatnich dniach czerwca przywódcy 40 krajów, w tym 26 krajów cz³onkowskich NATO, spotkali siê na szczycie organizacji w Stambule. Tysi¹ce demonstrantów próbowa³y zak³óciæ spotkanie, organizuj¹c kilka równoleg³ych protestów. Na zdjêciu Amerykañski prezydent George W. Bush wyg³asza przemówienie na terenie Uniwersytetu Galatasaray w Stambule. Bush powiedzia³, e Turcja ma swoje miejsce w Unii Europejskiej, e zbli a siê szybko do wype³nienia warunków cz³onkostwa, a jej przyjêcie dopomog³oby w zacieœnieniu kontaktów miêdzy œwiatem muzu³mañskim i Zachodem. (PAP/EPA/Shawn Thew) 4 Goniec Polski

5 ZPOLSKI Kulturalnie i rozrywkowo W Polsce trwa sezon na imprezy kulturalne, czêsto pod go³ym niebem. Gruszka na tropie Kraków W Krakowie, odby³ siê ju XIV Festiwal Kultury ydowskiej. Na zdjêciu jeden Silos artystów wystêpuj¹cych na festiwalu - Mikahy Sipos z wêgierskiej grupy "Muzsikos" na scenie przy ulicy Szerokiej w Krakowie. Poznañ Tak e po raz 14 raz spotkali siê w Poznaniu wielbiciele teatru. Okazj¹ by³ Miêdzynarodowy Festiwal Teatralny Malta Na zdjêciu aktorka rosyjskiego teatru Licedei, która wyst¹pi³a w spektaklu pt. "Semianuki" 3 lipca, w ostatnim dniu festiwalu. Warszawa Dzieñ póÿniej zacz¹³ siê w Warszawie XII Miêdzynarodowy Festiwal "Sztuka Ulicy". Aren¹ by³ miêdzy innymi Tor y wiarski Stegny, gdzie wyst¹pi³ Circo da Madrugada, z Francji ze spektaklem "Upadek z nieba" w re yserii Pierrota Bidona. Katowice Muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcj¹ ukasza Borowicza równie wyszli w plener. Orkiestra podró uje kolej¹ ze Lwowa przez Rzeszów, Kraków i Katowice do Czêstochowy, daj¹c koncerty na trasie wiod¹cej etapami yciowej wêdrówki kompozytora Wojciecha Kilara. Na zdjêciu wykonuj¹,,krzesanego" na przygranicznym dworcu kolejowym w Medyce. Nietypowy projekt ma nazwê,,poci¹g do muzyki Kilara". (PAP/Jacek Bednarczyk/Remigiusz Sikora/Andrzej Rybczyñski/Szymon Pulcyn/Darek Delmanowicz) Józef Gruszka (PSL) zosta³ wybrany na szefa sejmowej komisji œledczej do zbadania nieprawid³owoœci w nadzorze Skarbu Pañstwa w PKN Orlen oraz sprawy zatrzymania w 2002 r. ówczesnego szefa tej najwiêkszej polskiej spó³ki Andrzeja Modrzejewskiego. W prezydium komisji zasiedli tak e Andrzej Aumiller (UP), Roman Giertych (LPR) i Zbigniew Wassermann (PiS). Marsza³ek Sejmu Józef Oleksy (SLD), który prowadzi³ wtorkowe posiedzenie powiedzia³, e powo³anie komisji œwiadczy o tym, i "Sejm Znany psycholog Andrzej S. przyzna³ siê do zainteresowañ i czynnoœci pedofilskich. Prokuratura przeanalizuje zasadnoœæ umorzenia œledztw w których wydawa³ opinie. "Wiem wszystko o tej chorobie. Nie mia³em ju si³y siê ukrywaæ" - powiedzia³ policjantom podczas zatrzymania Andrzej S. "Sprawia³ wra enie cz³owieka, który na to czeka³ i w³aœciwie ujawnienie ca³ej sprawy przynios³o mu ulgê" - powiedzia³ dziennikowi jeden z funkcjonariuszy. Karol Napierski, szef Prokuratury Krajowej, odmówi³ rozmowy na temat czy S. przyzna³ siê tak e podczas przes³uchania w prokuraturze. Potwierdzi³ jednak, e podejrzany o pedofiliê znany psycholog nie odmówi³ rozmowy z prokuratorem i z³o y³ wyjaœnienia. Prokuratura Krajowa dotychczas nie ma informacji, w ilu jest zdecydowany do walki z ciemn¹ stron¹ polityki". Wed³ug Gruszki, w pierwszej kolejnoœci komisja powinna skorzystaæ z dorobku komisji ds. s³u b specjalnych. Pierwsze przes³uchanie szef komisji planuje w po³owie lipca. Jak powiedzia³, wœród pierwszych œwiadków powinni znaleÿæ siê by³y minister skarbu Wies³aw Kaczmarek, oficerowie UOP i prokuratorzy. Gruszka chcia³by, eby komisja skoñczy³a prace w ci¹gu trzech miesiêcy. Psycholog pedofil œledztwach i procesach wykorzystywane by³y opinie Andrzeja S. jako bieg³ego.wszystkie umorzone œledztwa w których on by³ bieg³ym zostan¹ sprawdzone czy jego opinie nie nasuwaj¹ zastrze eñ. Prowadz¹ca œledztwo przeciwko Andrzejowi S. Prokuratura Rejonowa dla Warszawy- Mokotowa sama mo e mieæ jednak problemy ze znalezieniem bieg³ego seksuologa do tej sprawy. Bieg³y bêdzie musia³ oceniæ czy zdjêcia znalezione u Andrzeja S. zawieraj¹ treœci pornograficzne i pedofilskie. Ale w Warszawie jest tylko trzech takich bieg³ych i wszyscy prawdopodobnie znaj¹ Andrzeja S. z kontaktów zawodowych. (Rzeczpospolita) Goniec Polski 9 lipca

6 PROSTO Z POLSKI Smog Wawelski PRZEMYS³AW BOGACKI No, piêknie. Niby-rz¹d Marka Belki jest ju rz¹dem. Sejm udzieli³ gabinetowi wotum zaufania. Wystarczy³o, e "za" opowiedzieli siê pos³owie Socjaldemokracji Polskiej. W zasadzie nie mieli innego wyjœcia, wczeœniejsze wybory mog³yby dla tej partii - z poparciem balansuj¹cym na granicy progu wyborczego - oznaczaæ klêskê. Bezpieczniej dla SdPl jest wiêc poczekaæ do paÿdziernika, kiedy Belka ponownie wyst¹pi do Sejmu o udzielenie wotum zaufania. Jeœli SdPl dalej bêdzie mieæ niskie notowania, wybory pewnie odbêd¹ siê wiosn¹, jeœli poparcie wzroœnie - byæ mo e g³osowanie zostanie przeprowadzone póÿn¹ jesieni¹. Bardziej prawdopodobny jest jedna scenariusz wiosenny. Tym bardziej, e w³aœnie Sejm rozpisa³ przetarg na dostarczenie siedmiu ekskluzywnych limuzyn - ka da ma mieæ komputer pok³adowy, klimatyzacjê, automatycznie otwierane szyby, podgrzewane lusterka, potê ny silnik i inne fajne rzeczy. Niby nic, ale na 7 aut przeznaczonych ma byæ 2 miliony z³otych, oczywiœcie z kieszeni podatnika, czyli tak e mojej. Nie to, ebym by³ zawistny, ale mój 12-letni citroen bardzo dobrze s³u y do przemieszczania siê po mieœcie. Dlaczego wiêc cz³onkowie skompromitowanego Sejmu mieliby jeÿdziæ w pe³nym luksusie i to za moje pieni¹dze? Dlaczego na przyk³ad gwiazda reality show, pose³ Florek (SLD) ma dzwoniæ z lotniska (bilet lotniczy te za moje pieni¹dze) po limuzynê z szoferem (op³acanym te za moje pieni¹dze) i jechaæ dok¹d chce? Chocia by na zakupy (sk³adam siê równie na dietê pos³a Florka). Dla œcis³oœci - na internetowej stronie Sejmu czytam: pose³ Florek wyg³osi³ 14 wypowiedzi. Wybrano go 23 wrzeœnia 2001 roku, czyli 33 miesi¹ce temu. Luksusowa bryka na telefon, za jedn¹ wypowiedÿ na 10 tygodni? Te tak chcê... A przys³owie mówi "jaka praca, taka p³aca"... Nie wiem sk¹d siê wziê³a ta bzdura... Nie wiem te, sk¹d wziê³a siê inna. Uzdrowisko Kraków, znane g³ównie z Huty Sêdzimira, wprowadzi³o w³aœnie op³atê klimatyczn¹. 1,6 z³ taksa normalna, z³ocisz dla szkolniaków. Mieszkam ju trochê w tym mieœcie, ale jakoœ nie zauwa y³em, by powietrze by³o tu zdrojowe. Widzê za to ka dego wieczoru, gdy miasto podœwietlone jest latarniami, przecudny smog. Pomarañczowe niebo naprawdê wygl¹da œlicznie, mo e wiêc turyœci maj¹ p³aciæ za doznania estetyczne, a nie za klimat? Na op³atach miasto ma zarobiæ 2 miliony z³otych. Akurat wystarczy³oby na 7 luksusowych limuzyn, takich jakimi bêd¹ woziæ siê pos³owie... Krakowscy radni dla przyzwoitoœci mogli nazwaæ ten podatek smokowym - za ogl¹danie Smoka Wawelskiego. Choæ wtedy Smok móg³by nie zion¹æ ogniem, a sp³on¹æ ze wstydu. Za smog turyœci p³ac¹ od 1 lipca. Sejmowe limuzyny bêd¹ kosztowaæ 2 miliony z³otych. Turyœci nocuj¹cy w Krakowie za smog zap³ac¹ tak e oko³o 2 milionów z³otych. 4 miliony zapewne wystarczy³yby na uratowanie bezcennego ksiêgozbioru Zakonu Ojców Kamedu³ów z krakowskich Bielan. Klasztorna biblioteka liczy kilkanaœcie tysiêcy woluminów. Starodruki przechowywana s¹ w bardzo z³ych warunkach. Pomoc w renowacji XVI-wiecznego ksiêgozbioru zadeklarowa³a Biblioteka Jagielloñska, ale to nie wystarczy, by uratowaæ bezcenne dzie³a. Wed³ug specjalistów, którzy badali stan ksiêgozbioru, w ka dej chwili mo e dojœæ do zniszczenia dzie³. Klasztor liczy na pomoc sponsora, bo na razie pomoc pañstwa ogranicza siê tylko do obietnic i do dobrych chêci. Z drugiej strony nie ma siê co pos³om dziwiæ. Zajêci s¹ w³aœnie wy³anianiem sk³adu kolejnej komisji œledczej. Ma ona zbadaæ miêdzy innymi okolicznoœci odsuniêcia od w³adzy by³ego prezesa polskiego giganta naftowego. Wed³ug prominentnego dzia³acza SLD Wies³awa Kaczmarka, Andrzej Modrzejewski móg³ byæ aresztowany na bezpoœrednie polecenie ekspremiera Leszka Millera. Praca w komisji orlenowskiej bêdzie zapewne trudniejsza ni w komisji badaj¹cej aferê Rywina, bo si³a opozycji jest wiêksza. Wac³aw Martyniuk, sekretarz SLD zapewnia, e chêtnych do pracy w komisji nie brakowa³o: "Jest po prostu klêska urodzaju. Ja mam zbyt dobrych ludzi i muszê wybraæ najlepszych". Zbyt dobrzy ludzie w SLD? Ciekawe czy Martyniuk mówi³ o Florku, czy o Millerze? Bojê siê wnikaæ... Podpor¹ dla SLD w komisji orlenowskiej bêdzie zapewne reprezentant cichego koalicjanta Sojuszu, czyli Federacyjnego Klubu Parlamentarnego, na czele którego stoi nie mniej skompromitowany Roman Jagieliñski. Z ramienia FKP w Komisji zasi¹dzie prawdopodobnie znany restaurator, by³y kompan Andrzeja Leppera, Zbigniew Witaszek. "Pracowa³em w takiej instytucji jak Pañstwowa Inspekcja Handlowa. Tam siê dochodzi³o spekulantów. Ja myœlê, e w Orlenie te trzeba by by³o trochê spekulantów poszukaæ" - mówi Witaszek. Spekulanci? To chyba komunistyczna rzeczywistoœæ. A - przypomnê - to w³aœnie byli komuniœci doprowadzili do odwo³ania Modrzejewskiego i powo³ania w jego miejsce Wróbla. Sam Wróbel poparcia ju nie ma, bo zg³osi³ gotowoœæ podania siê do dymisji. Odwo³any jeszcze nie zosta³, ale zapewne nast¹pi to wkrótce. I wiadomoœæ z ostatniej chwili: wed³ug ministra obrony Jerzego Szmajdziñskiego Wojskowe S³u by Informacyjne znalaz³y w Iraku kilkanaœcie pocisków z gazami bojowymi. Przed Szmajdziñskim informacjê tê poda³ w wywiadzie radiowym sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld - "Polscy o³nierze znaleÿli w Iraku 16 lub 17 pocisków zawieraj¹cych gaz musztardowy i sarin. (...) Zawsze wiedzieliœmy, e Saddam Husajn mia³ broñ, której nie zadeklarowa³ i prowadzi³ nad ni¹ badania." Byæ mo e to, e informacje tê podali Amerykanie, œwiadczy, e jest ona wiarygodna i potwierdzona. le by³oby, gdyby powtórzy³a siê sytuacja z ubieg³ego roku - Wojsko Polskie informowa³o wtedy, e znalaz³o francuskie rakiety Roland. Mia³y byæ wyprodukowane w okresie, gdy obowi¹zywa³o ju miêdzynarodowe embargo na handel broni¹ z Irakiem. Oczywiœcie tak nie by³o i polscy dyplomaci musieli przepraszaæ Francuzów i gêsto t³umaczyæ siê ze skandalu. Szkoda, e rz¹d, Sejm, prezydent nie musz¹ t³umaczyæ siê Polakom ze skandalicznej sytuacji w kraju... P.S. W czasie pisania tekstu, mimo frustracji autora, nie ucierpia³ aden Smok Wawelski, aden samochód poselski, adna stacja Orlenu, ani aden pocisk Roland. 6 Goniec Polski

7 51-FINAL.qxd 07/07/ :36 Page 7 POSZUKUJACY PRACY PRACA NA POL ETATU, CALY ETAT W plus AGENCJA PRACY GASTRONOMII BUDOWNICTWIE ADMINISTRACJI SPRZATANIU HOTELARSTWIE ORAZ JAKO KIEROWCY 2 Queensway Mowimy Po Polsku TRANSFER PIENIEDZY Polska 29/30 Brixton Village 71 Gloucester Road 244 Dagenham Heathway 47 Old Brompton Road 385 Harrow Road 37 Goldhawk Road TRANSFER GOTOWKI 313a Green Street ODBIOR GOTOWKI W ODDZIALACH BANKU RAIFFEISEN JUZ OD TERAZ Victoria Station Tylko 5 od kazdej sumy 548 & 550 Oxford Street 78 Peckham High Street ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLUGI KANTOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW 2 Queensway 245 High Street, Acton 441 Tottenham High Road 161 Wandsworth High Rd 560 Wembley High Road MOWIMY PO POLSKU Darmowy Telefon

8 WIELKA BRYTANIA Fortuna przeciw Unii Europejskiej Brytyjski milioner Paul Sykes jest gotów poœwiêciæ sw¹ fortunê, aby tylko jego kraj pozosta³ niezale ny wobec Unii Europejskiej - poda³ The Times. Sykes zadeklarowa³, e jest gotów wydaæ do ostatniego grosza ca³¹ sw¹ fortunê szacowan¹ na 500 mln funtów (750 mln euro), byle tylko Wielka Brytania pozosta³a niezale na. - Moim zdaniem nie ma sensu przekazywaæ pieniêdzy dzieciom, jeœli nie mo na im zapewniæ ycia w demokratycznym kraju, który mo e sam siê rz¹dziæ - powiedzia³ Sykes. Milioner przez 27 lat, do 1991, roku nale a³ do Partii Konserwatywnej. W czasie kampanii dotycz¹cej przyjêcia Traktatu z Maastricht wyda³ 5 mln funtów na kampaniê antyeuropejsk¹. W tym roku Sykes przekaza³ 1 mln funtów na kampaniê przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Niezale nej Partii Wielkiej Brytanii (UKIP). To niewielkie ugrupowanie, nawo³uj¹ce do wycofania siê Wielkiej Brytanii z UE, odnios³o du y sukces w wyborach zdobywaj¹c 16 procent g³osów i 12 mandatów w PE. (The Times/PAP/AP) Indyki suszone za oknem Czy Brytyjczycy nie bêd¹ mogli suszyæ i patroszyæ indyków w tradycyjny sposób? Jak siê okazuje, Unia nie zamierza zakazywaæ Brytyjczykom suszenia nie wypatroszonych indyków za oknem przez dwa tygodnie, tak jak to robi¹ do tej pory. Nie planuje równie nakazu sprzeda y indyków zamro onych i wypatroszonych. Dopuszcza siê sprzeda nie wypatroszonych indyków, które suszy³y siê za oknem. PóŸniej jednak musz¹ one byæ patroszone w licencjonowanych zak³adach ze wzglêdu na wymogi higieny. Spod tych przepisów wy³¹czeni s¹ hodowcy, którzy maj¹ mniej ni 10 tys. indyków. Bêd¹ je mogli sprzedawaæ bezpoœrednio swoim klientom. (PAP/AP) Jakie s¹ prawa obcokrajowców w Wielkiej Brytanii oraz jak unikn¹æ nieuczciwych poœredników podczas szukania pracy - odpowiedzi na te pytania mo na znaleÿæ w specjalnej broszurze wydanej w jêzyku polskim i angielskim przez rz¹d brytyjski. W zwi¹zku z informacjami o wykorzystywaniu Polaków, brytyjskie Ministerstwo Handlu i Przemys³u Informacyjna broszura dla Polaków rozpoczê³o kampaniê informacyjn¹. Broszura ma byæ dostêpna w polskich placówkach dyplomatycznych, a tak e w brytyjskiej ambasadzie w Polsce. Ksi¹ eczka zawiera podstawowe informacje o minimalnych zarobkach, ubezpieczeniu, czasie pracy, podatkach czy przys³uguj¹cym urlopie. T³umaczy te, miêdzy innymi, w jakich przypadkach pracodawca mo e potr¹caæ pieni¹dze z wyp³aty. Wyjaœnia, e poœrednicy nie mog¹ ¹daæ op³at za znalezienie pracy. W broszurze mo na znaleÿæ równie informacje, jakie s¹ minimalne stawki za godzinê. Zdaniem brytyjskiego rz¹du, wielu Polaków nie maj¹c wiedzy na ten temat jest bardzo czêsto wykorzystywanych w pracy. Jerry Sadcliff z Ministerstwa Handlu i Przemys³u powiedzia³, e s¹ to informacje, z którymi ka dy wyje d aj¹cy na Wyspy Brytyjskie powinien siê zapoznaæ. - Nale y znaæ swoje prawa pracownicze, a tak e miejsce do którego mo na siê udaæ po poradê. Nie mo na dawaæ siê wykorzystywaæ. To podstawowe przes³anie tej kampanii - powiedzia³ przedstawiciel brytyjskiego ministerstwa. (PAP/AP) Angielscy bukmacherzy zap³ac¹ za gol Campbella Brytyjscy bukmacherzy wyp³ac¹ pieni¹dze wszystkim tym, którzy postawili, e angielski obroñca Sol Campbell strzeli gola w æwieræfina³owym meczu pi³karskich mistrzostw Europy przeciwko Portugalii.Bukmacherzy Williama Hilla p³acili 8-1 za postawienie, e Campbell w czwartkowym spotkaniu strzeli gola i 33-1, je eli angielski obroñca strzeli³by ostatni¹ bramkê w meczu. Campbell strzeli³ gola na 2:1 w 90 minucie spotkania, jednak e szwajcarski sêdzia Urs Meier nie uzna³ bramki, twierdz¹c, e kolega Campbella z dru yny John Terry popchn¹³ portugalskiego bramkarza Ricardo. Rzecznik Williama Hilla Graham Sharpe powiedzia³, e ta decyzja bêdzie kosztowa³a jego firmê oko³o 100 tys. funtów (150 tys. euro). "Zostaliœmy zniewa eni decyzj¹ sêdziego. Nie pozostaje nam nic innego, jak wyp³aciæ te zak³ady" - doda³ Sharpe. Anglia przegra³a w rzutach karnych 5:6. Po up³yniêciu regulaminowego czasu gry by³ remis 1:1. W dogrywce obie dru yny strzeli³y po jednej bramce.(pap) Praca albo wyzysk pielêgniarek Organizacja charytatywna Przyjaciele Staroœci z Londynu og³osi³a, e w³aœnie w Polsce bêdzie szuka³a r¹k do pracy. Burzliwa debata o zatrudnianiu Polaków odby³a siê na ³amach gazety Liverpool Post oraz w bran owych magazynach dla kadry zarz¹dzaj¹cej. Brytyjscy specjaliœci prawa pracy skrytykowali organizacjê za to, e ogo³aca polski rynek pracy z ludzi, którzy s¹ tak e i tam potrzebni. Dyrektor personalny organizacji John Gould zwróci³ jednak uwagê, e przy wysokiej stopie bezrobocia, jaka panuje w Polsce, równie ta kategoria pracowników jest w naszym kraju bez pracy. Na Wyspach nasi rodacy maj¹ zarabiaæ 11 tys. funtów rocznie, plus zakwaterowanie i zwrot kosztów podró y. Zwi¹zek zawodowy Unison dzia³aj¹cy w brytyjskim sektorze zdrowia ostrzega Polaków przed zbytnim optymizmem. - Pielêgniarkom grozi bezwzglêdny wyzysk w prywatnych domach opieki - czytamy w oœwiadczeniu.organizazacja Przyjaciele Staroœci otrzymuj¹ tygodniowo ok. 150 podañ o prace z Polski. Jak na razie wybrano 20 osób - informuje Liverpool Post. (jkl/pap/ap) 8 Goniec Polski

9

10 LONDYN Sobowtórzy Presley'a Pod statu¹ Erosa na Piccadilly zebra³a siê (7 lipca) grupa sobowtórów legendarnego piosenkarza amerykañskiego Elvisa Presley'a. Sobowtórzy wziêli udzia³ w wielkim miêdzynarodowym konkursie sobowtórów Elvisa z okazji 50. rocznicy nagrania przez Króla Rocka pierwszej piosenki. (TB/PAP/AP /John D McHugh) "Zniszczony" Beckham Zdjêcie kapitana reprezentacji Anglii Davida Beckhama, które znalaz³o siê na wystawie z portretami najlepszych wspó³czesnych pi³karzy zorganizowanej w Brytyjskiej Królewskiej Akademii Sztuk Piêknych w Londynie zniszczy³ nieznany sprawca. Na fotografii czerwonym flamastrem napisano "przegrany". Zdjêcie to mia³o 152 cm wysokoœci i zosta³o wykonane w hotelowym holu. Jego wartoœæ by³a szacowana na euro. Królewska Akademia Sztuk Piêknych zakupi³a dziesiêæ kopii oryginalnej wielkoœci i 30 mniejszych formatów. (PAP/AP) Wnêtrze mumii w British Museum W londyñskim British Museum (1 lipca) otwarta zosta³a wystawa oferuj¹ca nieosi¹galne dot¹d spojrzenie na mumie staro ytnego Egiptu. Zaprezentowano m.in. trójwymiarowy film o stosowanych 3000 lat temu metodach balamowania zw³ok. Dziêki najnowoczeœniejszym technikom oraz zdobyczom medycyny mo na zajrzeæ pod banda e mumii bez ingerowania w jej zwoje. (TB/PAP/EPA Londyn) Triumf Szarapowej Maria Szarapowa wygra³a najstarszy i najbardziej presti owy turniej na trawiastych kortach w Wimbledonie. 17-letnia rosyjska tenisistka po raz pierwszy zwyciê y³a w imprezie zaliczanej do Wielkiego Szlema. W londyñskim finale Szarapowa, rozstawiona z numerem 13., pokona³a 6:1, 6:4 Amerykankê Serenê Williams (nr 1.), triumfatorkê Wimbledonu z ostatnich dwóch sezonów. Mecz trwa³ godzinê i 12 minut. Dotychczas Rosjanka najdalej dosz³a w Wielkim Szlemie do æwieræfina³u. Uda³o jej siê to przed miesi¹cem na paryskich kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa. (PAP/AP) Brytyjki nie myj¹ zêbów Badania przeprowadzone przez producenta damskich dezodorantów Right Guard z okazji wprowadzenia na rynek nowego kosmetyku wykaza³y, e prawie jedna trzecia badanych Brytyjek zamiast umyæ zêby przed wyjœciem do pracy, czêsto po prostu uje gumê. Badania objê³y ponad 500 kobiet w wieku lat. Kobiety poproszono o ujawnienie swoich sposobów na oszczêdzenie czasu. Okaza³o siê, e a jedna trzecia mieszkanek Londynu w ogóle nie myje zêbów, a po³owa wszystkich ankietowanych czêsto nosi te same ubrania przez kilka dni z rzêdu, zaœ najlepszym miejscem na na³o enie makija u jest ich zdaniem samochód lub poci¹g, którym jad¹ do pracy. 40 proc. kobiet woli oszczêdziæ kilka minut snu k¹pi¹c siê wieczorem, a rano jedynie pryskaj¹c siê dezodorantem, zaœ 28 proc. czêsto przygotowuje siê do pracy dopiero w s³u bowej toalecie. (Onet/AP) 10 Goniec Polski

11 SprawdŸ, czy jesteœ potomkiem Czyngis Chana Londyñska restauracja "Shish" oferuje swoim klientom darmowe badania DNA pozwalaj¹ce ustaliæ, czy w ich y³ach p³ynie krew Czyngis Chana. Autentyczni potomkowie legendarnego wodza bêd¹ mogli liczyæ na bezp³atne posi³ki. Niezwyk³a akcja zosta³a zorganizowana dla uczczenia decyzji mongolskiego rz¹du, który zezwoli³ obywatelom na pos³ugiwanie siê nazwiskami rodowymi zakazanymi przez komunistów w latach 20. W akcji londyñskiego lokalu bierze udzia³ firma Oxford Ancestors zajmuj¹ca siê badaniami genetycznymi pozwalaj¹cymi na dok³adniejsze ustalenie przodków. Od 3 do 9 lipca wszystkie osoby zamawiaj¹ce posi³ek w jednym z lokali przy Hoxton lub Willesden Green mog³y poddaæ siê prostemu badaniu polegaj¹cemu na pobraniu próbki nab³onka z wnêtrza policzka. Analiza próbek trwa oko³o 2 miesiêcy. Badacze uwa aj¹, e na œwiecie yje oko³o 17 milionów bezpoœrednich spadkobierców Czyngis Chana, wœród których znajduj¹ siê m.in. cz³onkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, monarchowie Iranu oraz ród hrabiego Drakuli. (Onet) SPROSTOWANIE W ostatnim Goñcu, w tekœcie pt. "Licytacja koszulki Jerzego Dudka" napisaliœmy, e Stanis³aw Motyka jest nauczycielem ze szko³y w Brighton. W rzeczywistoœci pan Jerzy uczy w Burnham, niedaleko Slough. Za pomy³kê przepraszamy. Po egnanie ambasadora 29 czerwca w sali " owiczanka" w POSK-u odby³o siê po egnanie Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, dr. Stanis³awa Komorowskiego. Komorowski pe³ni³ swe obowi¹zki od 1999 roku. Brytyjska Królowa uhonorowa³a go odznaczeniem Commander of the Royal Victorian Order. Zaœ Brytyjski Minister ds. Europy - Denis MacShane nazwa³ go "najlepszym ambasadorem Polski od czasu ambasadora RP od czasu Raczyñskiego". Zorganizowana przez Zjednoczenie Polskie Stanê³o na 24 godziny Wed³ug Transport for London ponad 7 milionów londyñczyków przesiad³o siê do autobusów. Przepe³nione pojazdy nie zatrzymywa³y siê na wszystkich przystankach. W Euston rozsierdzonych pasa erów musia³a uspokajaæ policja. Ci, którzy wybrali tego dnia podró w³asnym samochodem, utknêli w gigantycznych korkach. Najwiêkszy chaos zapanowa³ w œrodê rano w centralnej czêœci miasta, kiedy kilka milionów londyñczyków próbowa³o dostaæ siê do pracy. Strajk by³ efektem zerwania rozmów, jakie prowadzi³ z rz¹dem zwi¹zek zawodowy RMT Maszeruj¹ ch³opcy Przy dÿwiêkach samby wyruszy³a w sobotê (3 lipca) z Hyde Parku na Trafalgar Square najwiêksza w historii Londynu, i prawdopodobnie najwiêksza w tym roku w Europie, kilkutysiêczna parada gejów. Kolorowo ubrani tancerze i muzycy przejechali ulicami brytyjskiej metropolii na udekorowanych platformach.centralnymi punktami imprezy by³y Trafalgar Square oraz Finsbury Park, gdzie odby³ siê festiwal muzyczny z udzia³em egzotycznych orkiestr, 45 solistów i 50 did ejów. W poprzednich latach gejowskie œwiêta by³y traktowane jako uliczne demonstracje, tym razem po raz pierwszy uznano przemarsz za "paradê". Uczestnicy pragnêli zademonstrowaæ nie tylko odmiennoœæ w³asnej orientacji seksualnej, ale tak e jednoœæ ró nych ras i kultur zamieszkuj¹cych wspó³czesny Londyn. W imprezie uczestniczy³ burmistrz Londynu Ken Livingstone, powszechnie impreza by³a trzecim polskim po egnaniem dyplomaty. Wczeœniej uroczystoœci po egnalne urz¹dzi³a ambasada, a tak e Ognisko Polskie. (AT/AP) LO ONDYN godzinny strajk pracowników metra, jaki odby³ siê w Londynie na prze³omie czerwca i lipca kompletnie sparali owa³ miasto. Od godziny we wtorek do w œrodê zatrzymane zosta³y prawie wszystkie sk³ady. (zwi¹zek zrzesza kolejarzy, marynarzy i kierowców). Pracownicy metra (maszyniœci i pracownicy stacjii) domagali siê skrócenia czasu pracy (do 35 godzin dziennie, przez 4 dni w tygodniu) i podwy ek p³ac (o 16 procent). Rz¹d zaproponowa³ 6.75-procentow¹ podwy kê przez najbli sze 2 lata. Strajk skrytykowali Tony Blair i Ken Livingston. Burmistrz Londynu poszed³ tego dnia do pracy na piechotê. Strajkuj¹cym powiedzia³: - Sorry, ale wiêcej pieniêdzy dla was nie mamy... (AP/KJ) znany ze swych tolerancyjnych pogl¹dów wobec homoseksualistów. Livingstone traktuje œrodowisko gejów jako wa ny od³am wyborców, o których g³osy skutecznie zabiega³ w niedawnych wyborach. W paradzie wzi¹³ te udzia³ Ian McKellen - asystent jednego z zastêpców komisarza londyñskiej policji. McKellen nie kryje dumy z tego, e jest najwy ej w hierarchii policyjnej postawionym gejem. Tegoroczn¹ paradê zorganizowano dla uczczenia pamiêci Briana Williamsona, który walczy³ o prawa dla gejów, lesbijek, transeksualistów i biseksualistów na Jamajce. 9 czerwca zosta³ tam zamordowany. - Odmowa uznania cz³owieka w osobie o innej orientacji seksualnej jest pierwszym krokiem do przemocy wobec niej, tortur i zabójstwa ze strony rodzin, spo³ecznoœci i rz¹dów - powiedzia³ na wiecu Brian McDonnell z Amnesty International. (Onet/AP) fot. A.Tutkaj fot. K.Jaklewicz Goniec Polski 9 lipca

12 ACCOUNTAX ASSOCIATES OFERUJEMY US UGI W ZAKRESIE Rozliczenia podatkowe: -osób samozatródniaj¹cych siê -cis vouchers -limited companies Rejestracja w biurze podatkowym Rejestracja Limited Companies Kredyty mieszkaniowe T³umaczenia dokumentów Przygotowanie CV Pomoc w wype³nianiiu dokumentów oraz prowadzenie korespondencji Umowy Biznesowe Porady prawne tel mob Elektryk Tel: Goniec Polski

13 B RRITPRESS Polska piêknoœæ i angielski szczur KATARZYNA JAKLEWICZ Polka przespa³a siê z Hugh Grantem i pochwali³a siê tym ca³ej Wielkiej Brytanii. W ten sposób Polska trafi³a na ok³adkê jednej z najbardziej poczytnych gazet na Wyspach. Jeszcze kilka tygodni temu ca³ej Wielkiej Brytanii zapiera³y dech w piersiach opowieœci o tym, co David Beckham wyczynia³ w ³ó ku. Zw³aszcza, e nie by³o to ³o e ma³ eñskie. Ma³ eñstwo pi³karza, a przynajmniej jego medialna wersja, nie wydaje siê jednak zagro one. Tymczasem mijaj¹ kolejne weekendy i spragniony sensacji lud domaga siê kolejnych afer. I dostaje je. Na ³amach News of the World na przyk³ad. Niedzielny brytyjski brukowiec numer 1 w ostatni weekend czerwca g³ówn¹ bohaterk¹ sensacyjnych doniesieñ uczyni³ Polkê - Kasiê Komorowicz. Kasia przespa³a siê z Hugh Grantem i pochwali³a siê tym ca³ej Wielkiej Brytanii. W ten sposób Polska trafi³a na ok³adkê jednej z najbardziej poczytnych gazet na Wyspach. Cztery lata i koniec "Szczur Hugh wykorzysta³ mnie i zostawi³" - brzmia³ tytu³. Litery tak wielkie, e napis zajmowa³ prawie pó³ strony. Poni ej zdjêcie "polskiej piêknoœci" ze smutn¹ min¹ i fotografia niedobrego gwiazdora, który wykorzystywa³ j¹ przez cztery lata tylko po to by na koniec "z³amaæ serce". Na nastêpnych stronach Kasia nie jest ju taka smutna, lecz prezentuje siê w przykrótkawych sukienkach i zachêcaj¹cych pozach. Trochê dziwne z zestawieniu z tekstem, z którego wy³ania siê obraz skrzywdzonego niewini¹tka Ale, wróæmy do tekstu. Druga i trzecia strona to szczegó³owy opis znajomoœci. Romans - relacjonuje News of the World - rozpocz¹³ siê od spotkania w klubie i przez lata ogranicza³ siê w³aœciwie do intymnych spotkañ w domu Kasi. - Godzi³am siê na tak¹ formê znajomoœci, bo Hugh mówi³, e to dla mojego dobra, e chce mnie chroniæ przed wœcibskimi mediami - opowiada. Kasia - specjalistka od technologii informatycznych - bez za enowania zwierza siê czytelnikom ze swojej naiwnoœci. - Mówi³, e mam twarz ma³ego anio³ka - ali siê. Wziê³a komplementy aktora za deklaracje uczuæ i oczekiwa³a, e ich schadzki przeistocz¹ siê w normalny zwi¹zek. Raz wydawa³o siê, e jej marzenia mog¹ siê ziœciæ. W paÿdzierniku ubieg³ego roku Grant zaprosi³ "polsk¹ piêknoœæ" na premierê filmu Love Actually, a na przyjêciu po premierze obdarzy³ towarzyszkê ognistym poca³unkiem w œwietle fleszy fotoreporterów. Wtedy Kasia pierwszy raz trafi³a na ok³adki angielskich brukowców. - Jesteœmy tylko przyjació³mi - opowiada³a wówczas. Dodawa³a wprawdzie, e chcia³aby, aby ich zwi¹zek przeistoczy³ siê w coœ wiêcej, ale wie, e na to nie ma szans. W istocie - nie by³o. Pod³y gwiazdor nie odda³ swego serca. Ba, po pokazaniu "przyjació³ki" mediom zerwa³ wszelki kontakt i przesta³ odpowiadaæ na telefony. W miêdzyczasie Kasia zmieni³a wiêc zeznania. Teraz twierdzi, e nie tylko mia³a nadziejê na scementowanie, znormalizowanie i upublicznienie ich zwi¹zku, ale nawet po cichu oczekiwa³a, e gwiazdor siê oœwiadczy. Na pró no - oczywiœcie. - Jeœli przez cztery lata nie znalaz³ szczêœcia ze mn¹, nigdy nie spotka prawdziwej mi³oœci - opowiada rozgoryczona kochanka. Gor¹cy i dwulicowy Poniewa rzecz dotyczy kobiety z Polski, czyli dla brukowców - Europy Wschodniej, w tekœcie musi byæ smutno i biednie. I tak na przyk³ad wielokrotnie dowiadujemy siê, e Kasia ma naprawdê "ma³e mieszkanko" i, eby ju by³o zupe³nie jak ze z³ej bajki, w tym "ma³ym mieszkanku" gwiazdor - milioner mia³ czelnoœæ aliæ siê na swoje ycie. Hugh jest wprawdzie ohydnym "szczurem","dwulicowym draniem" i "zimnym uwodzicielem", ale jednoczeœnie (najwidoczniej wspomnienia ci¹gle ywe) rzucona Kasia chwali go jako "bardzo doœwiadczonego kochanka", który "ma mnóstwo energii i wie, jak usatysfakcjonowaæ kobietê" funduj¹c jej "mieszankê dzikiego seksu i czu³oœci". Ca³oœæ tekstu ozdobiona jest upozowanymi zdjêciami bohaterki w ró nych przebraniach. Wszystko to na ok³adce i dwóch rozk³adówkach. Razem - piêæ pierwszych stron. Szymborska, z jej wierszami umieszczonymi w metrze nie ma adnych szans. Jeœli jeszcze dodaæ do tego, e News of the World ukazuje siê w kilkusettysiêcznym nak³adzie wszystko staje siê jasne. Mo liwe, e za jakiœ czas oka e siê, e najbardziej znanym Brytyjczykom Polakiem nie jest papie, czy jakiœ tam "Walesa", ale w³aœnie Kasia Komorowicz. Goniec Polski 9 lipca

14 TEMAT NUMERU Dzieci z dwoma jêzykami Przyje d aj¹c do Wielkiej Brytanii mo emy mieæ prawie absolutn¹ pewnoœæ, nasze dziecko bêdzie po angielsku mówiæ lepiej od nas. A po polsku? Prawie w 100 procentach zale y to od nas samych KATARZYNA JAKLEWICZ Maria mieszka po drugiej stronie globu - w Australii. Jest jedn¹ z najbardziej niezwyk³ych osób, jakie spotka³am. Prowadzi wycieczki przez busz, inicjuje szalone k¹piele w wodospadach. Jej opowieœci o tym, jak odró niæ eukaliptusy od innych drzew s³ucha siê z zapartym tchem. Maria szefuje polskiemu harcerstwu w Australii, przez jej dom na obrze ach Sydney przewijaj¹ siê setki ludzi. Wszystko to robi ogromne wra enie. Nie mniejsze wra enie robi jej œwietna polszczyzna. Bo Maria zna Polskê tylko z wakacji i opowieœci ojca. Urodzi³a siê nieco ponad 50 lat temu w Anglii. Przez jakiœ czas mieszka³a w RPA, potem trafi³a do Australii. Ojciec mia³ silne postanowienie: dobrze nauczyæ córkê polskiego. Maria posz³a w jego œlady. Przyjê³a elazn¹ zasadê: dopóki jej dzieci nie skoñcz¹ osiemnastego roku ycia, w domu mog¹ mówiæ tylko po polsku. Konsekwentnie udawa³a, e nie rozumie angielskiego. Dziœ jej dwudziestokilkuletnie dzieci to trzecie pokolenie mieszkaj¹ce za granic¹ - silny akcent, ale polszczyzna nadal bardzo dobra. Deklaruj¹ chêæ uczenia polskiego w³asne dzieci. Lada moment zacznie wiêc wyrastaæ im czwarte pokolenie dzieci dwujêzycznych. Wie a Babel dla ka dego Fenomen dwujêzycznoœci jest powszechniejszy ni mog³oby siê wydawaæ. Dotyczy nie tylko jednostek, ale i ca³ych spo³eczeñstw. Szacuje siê, e w co czwartym pañstwie u ywa siê oficjalnie dwóch jêzyków. W pañstwach afrykañskich co najmniej dwoma jêzykami pos³uguje siê regularnie 90% ludnoœci. Niektórzy badacze twierdz¹, e dwu- lub wielojêzycznoœæ dotyczy a 70% populacji! Bilingwalnoœæ (czyli umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê dwoma jêzykami z równ¹, lub prawie równ¹ bieg³oœci¹) nie jest zjawiskiem nowym. Co wiêcej, mo na zaryzykowaæ twierdzenie, e zatacza coraz szersze krêgi. Podró uje siê coraz ³atwiej, szybciej i coraz taniej. Najbardziej egzotyczne wycieczki nie s¹ zarezerwowane tylko dla wielkich podró ników. Coraz ³atwiej szuka siê szczêœcia w najodleglejszych miejscach na ziemi. Przeprowadzki, nawet o tysi¹ce kilometrów, nikogo ju nie dziwi¹. Imigranci stali siê czêœci¹ krajobrazu etnicznego wielu pañstw. Wielokulturowoœæ - norm¹. Jeœli nawet zaprzemy siê i nie wystawimy nosa z domu przez ca³e lata, i tak mamy marne szanse wytrwaæ w s³odkim przeœwiadczeniu, e nasz ojczysty jêzyk jest jedynym na ziemi. Za pomoc¹ telewizji kablowej, satelitarnej czy Internetu mo emy na w³asnej kanapie zafundowaæ sobie prywatn¹ wie ê Babel. Muzyk mo e wiêcej W Wielkiej Brytanii mówi siê ponad stu jêzykami. Mówienie w ojczystym (nie-angielskim) jêzyku nikogo tu specjalnie nie dziwi. Niemówienie po angielsku - dziwi nieustannie. Ale nie ma siê co martwiæ. Na dwujêzycznoœæ - przekonuj¹ naukowcy - nigdy nie jest za póÿno. Im jesteœmy starsi, tym trudniej bêdzie nam pozbyæ siê rodzimego akcentu, ale na zupe³n¹ bilingwalnoœæ ci¹gle mamy szanse. Wiele zale y od indywidualnych zdolnoœci. Przy odrobinie szczêœcia mo emy nawet dorobiæ siê akcentu bardzo zbli onego do angielskiego. Bogdan Frymorgen, dziennikarz BBC i londyñski korespondent RMF FM trafi³ tu kilkanaœcie lat temu, ju ze œwietnym akcentem. Jak siê to sta³o? Jêzyka nauczy³ siê w Polsce, studiuj¹c anglistykê. Dobry akcent zawdziêcza talentowi muzycznemu. Frymorgen od lat gra na gitarze. - Muzycy maj¹ wiêksze szanse na lepsz¹ wymowê - twierdzi. Dobry s³uch uwra liwia nas na brzmienie s³ów, intonacjê. - Ró nice wysz³y ju w trakcie æwiczeñ na studiach - opowiada. fot.k.jaklewicz 14 Goniec Polski

15 T EMAT NUMERU fot.k.jaklewicz - U tych muzykalnych by³o widaæ postêpy, inni pozostawali w miejscu. Skazani na jêzyk Anil ma 5 lat, tureckie imiê i tureckich rodziców. Przyjechali do Londynu kilkanaœcie lat temu, dziewczynka urodzi³a siê wiêc ju w Anglii. Matka ledwo mówi po angielsku, do córki - wy³¹cznie po turecku. Ojciec pos³uguje siê ubog¹, ale p³ynn¹ angielszczyzn¹. Anil swoim dziecinnym g³osikiem szczebiocze w obu jêzykach. Z du ¹ wpraw¹ przerzuca siê z angielskiego na turecki, by po kilku s³owach znowu zmieniæ jêzyk - nieœwiadomie. Trudno jej nie zazdroœciæ. Tym, którzy urodzili siê jako jednojêzyczni, osi¹gniêcie tego, co Anil otrzyma³a naturalnie, zajmuje dziesi¹tki godzin mudnych æwiczeñ, ca³e lata doskonalenia gramatyki, rozumienia ze s³uchu, zapamiêtywania s³ówek. Anil dosta³a wiêc szczególny dar. Od niej zale y, czy bêdzie potrafi³a go wykorzystaæ w przysz³oœci. Dziœ dwujêzycznoœæ jest przez wiêkszoœæ rodziców, nauczycieli i ca³e spo³eczeñstwa postrzegana jako zaleta i du y potencja³. Nie zawsze i nie wszêdzie jednak tak by³o. W wielu, zw³aszcza monokulturowych krajach, przez d³ugi czas propagowano jednojêzycznoœæ. W Szwecji, na przyk³ad, przez lata g³oszono szkodliwoœæ dwujêzycznoœci. Rodziców i nauczycieli przekonywano, e naturalne jest pos³ugiwanie siê jednym jêzykiem. Twierdzono, e dzieci obcego pochodzenia maj¹ce lekcje jêzyka rodziców, nie naucz¹ siê szybko i dobrze szwedzkiego. Odradzano zatem rozmowy w jêzyku ojczystym w domu. Dziœ pogl¹dy te mo na œmia³o od³o yæ do lamusa. Badania prowadzone obecnie nad dwujêzycznoœci¹ niezbicie dowodz¹, e jest ona korzystna dla ogólnego rozwoju umys³owego dziecka i wychowuj¹c je w dwujêzycznoœci raczej dajemy mu atut ni obci¹ enie. W licznych rozmowach, które przeprowadzi³am z rodzicami, nauczycielami i doros³ymi ju osobami dwujêzycznymi dominowa³o przeœwiadczenie, e w sytuacji przymusowej (np. rodzice wyjechali do innego kraju) dzieci bardzo szybko ucz¹ siê drugiego jêzyka. Zwykle nastêpuje okres adaptacji, a nawet wyobcowania, ale u dzieci w wieku szkolnym nie trwa to d³u ej ni kilka miesiêcy. Z jêzykiem lepiej Z wielu badañ wynika, e rozwój dziecka wychowywanego dwujêzycznie nie jest hamowany a przeciwnie - wzbogacany. Ju w latach 70. przeprowadzono badania, z których wynika³o, e mózgi osób bilingwalnych pracuj¹ inaczej. Podczas nauki pierwszego jêzyka uaktywnia³a siê lewa pó³kula, odpowiedzialna za oœrodki logicznego myœlenia i systematyki. Gdy natomiast rozpoczyna³a siê nauka drugiego jêzyka, aktywizowa³a siê prawa pó³kula, w której znajduj¹ siê oœrodki wyobraÿni i uzdolnieñ artystycznych. Uczenie siê dwu jêzyków dostarcza wiêc dodatkowych bodÿców, a mózgi dzieci dwujêzycznych pracuj¹ intensywniej. Najnowsze badania dowodz¹ te, e najprawdopodobniej dorastanie w dwujêzycznym œrodowisku wp³ynie w przysz³oœci na zdolnoœci jêzykowe dziecka, rozwinie zdolnoœæ abstrakcyjnego myœlenia i u³atwi naukê kolejnych jêzyków. Dzieci od urodzenia dwujêzyczne zaczynaj¹ czêsto mówiæ nieco póÿniej ni ich rówieœnicy. Poniewa jednak dwoma jêzykami w³adaj¹ bardzo wczeœnie, szybko dowiaduj¹ siê, e nazwy przedmiotów to rzecz umowna i lepiej przyswajaj¹ pojêcia abstrakcyjne. Co wiêcej, z badañ przeprowadzonych przez Ellen Bialystok, profesor psychologii na uniwersytecie w Toronto wynika, e dwujêzyczne dzieci po mistr- cd Do szko³y marsz? Rodzice, pragn¹cy zapewniæ swoim dzieciom zorganizowan¹ naukê jêzyka polskiego, mog¹ skorzystaæ z pomocy tzw. szkó³ sobotnich. Jest ich w Wielkiej Brytanii 46, w tym 9 w samym Londynie. Lekcje odbywaj¹ siê raz w tygodniu, w wynajêtych pomieszczeniach angielskich szkó³, salach parafialnych itp. i trwaj¹ do 5 godzin. Nauczanie obejmuje poziom szko³y podstawowej (6 klas), czteroletnie gimnazjum i dwuletni kurs maturalny. W szko³ach sobotnich, czyli tak naprawdê w Szko³ach Przedmiotów Ojczystych dzieci ucz¹ siê czterech "ojczystych" przedmiotów: jêzyka polskiego, historii, geografii i religii. Wokó³ szkó³ powstaj¹ czêsto grupy harcerzy, dru yny pi³ki no nej itp. Uczniowie bior¹ te udzia³ we wspólnych rekolekcjach. Czynnik religijny (zajêcia katechetyczne, modlitwy z nauczycielami przed i po lekcjach) mo e czasem zniechêcaæ rodziców. - Denerwuje mnie w szko³ach ca³y ten etos, nas¹czenie Koœcio³em... Wychowujê synów w duchu g³êbokiego humanizmu i do tego aden ksi¹dz nie jest potrzebny. - twierdzi Bogdan Frymorgen, dziennikarz BBC i RMF FM. Bogdan mieszka w Londynie od 18 lat. Postanowi³ sam zaznajamiaæ swoich synów (11 i 13 lat) z jêzykiem i kultur¹ polsk¹. - W moim domu sprawa jêzyka jest rozwi¹zana prosto. Do dzieci zawsze mówiê po polsku. Nie ma potrzeby wysy³aæ ich do szko³y sobotniej. Szkoda czasu! W weekendy jest tyle "normalnych", ciekawych rzeczy, którymi dzieæmi mog¹ siê zaj¹æ... Ogromna czêœæ rodziców posy³a jednak dzieci do Szkó³ Przedmiotów Ojczystych. - Mo e dziêki temu nie zapomn¹ polskiego - mówi¹. Mo e, choæ - jeœli wierzyæ dr Alinie Siomkaj³o, autorce raportu "Stan edukacji i oœwiaty polonijnej w Wielkiej Brytanii" - wiele siê te nie naucz¹. Podrêczniki s¹ przestarza³e i dostarczaj¹ tylko najbardziej podstawowej wiedzy. Zwykle, jeden nauczyciel, czêsto samozwañczy pedagog - rodzic dziecka uczêszczaj¹cego do szko³y - uczy kilku przedmiotów. Zdaniem autorki, w polonijnej edukacji dominuje: "uporczywe eksponowanie tradycyjnie pojmowanego kultu polskiej historii, sycenie folklorystyk¹ i kiczem, wrêcz uwsteczniaj¹ca prowincjonalizacja." Ci, którzy broni¹ szkó³ sobotnich przekonuj¹, e lepszy rydz ni nic: - W szkole dzieci mog¹ poæwiczyæ pisanie, czytanie. W domu nie da rady robiæ tego samego, bo siê po prostu nie chce. Jak ju pójd¹ do szko³y, to zawsze coœ zapamiêtaj¹ - przekonuje Katarzyna Peret, nauczycielka ze szko³y na Ealingu. fot.k.jaklewicz Goniec Polski 9 lipca

16 TEMAT NUMERU E zowsku opanowuj¹ trudn¹ sztukê selekcji informacji. Zbadano to za pomoc¹ interesuj¹cego eksperymentu. Dzieciom wyjaœniono, e w ka dym klocku, bez wzglêdu na jego wielkoœæ mieszka jedna rodzina. Dzieci, 4 i 5-letnie, mia³y przyjrzeæ siê ró nym wie om z klocków i powiedzieæ, ile rodzin w nich mieszka. Szkopu³ w tym, e wie a zbudowana z siedmiu mniejszych klocków mia³a tê sam¹ wielkoœæ, co wie a zbudowana z czterech klocków innej wielkoœci. Aby prawid³owo odpowiedzieæ na pytanie, w której wie y mieszka wiêcej rodzin, dziecko musia³o zignorowaæ rozmiary obu wie. Jednojêzyczne dzieci by³y w stanie wykonaæ to zadanie w wieku 5 lat. Dzieci bilingwalne prawid³owo wykonywa³y to zadanie ju rok wczeœniej. Bilinwalne dzieci maj¹ te podzielniejsz¹ uwagê - potrafi¹ na przemian wykonywaæ dwa ró ne zadania. Dwujêzycznoœæ zmusza je do nieustannego trenowania procesów tego rodzaju, bo w przeciwnym razie jeden jêzyk kolidowa³by z drugim. Æwiczenie tej umiejêtnoœci stawia mózgowi tak wielkie wymagania, e mózg wczeœniej dojrzewa. Dziêki pos³ugiwaniu siê dwoma jêzykami ucz¹ siê odsiewaæ zbêdne informacje i szybko przeskakiwaæ z jednego zadania do drugiego. Ta umiejêtnoœæ daje im w szkole przewagê nad rówieœnikami pos³uguj¹cymi siê tylko jednym jêzykiem. fot.k.jaklewicz pochodzenia. Z drugiej, nie uczone jêzyka, nie zaznajamiane z kultur¹, by³y prawdopodobnie przekonane, e ich polskie korzenie musz¹ byæ czymœ gorszym, a nawet wstydliwym. Mechanizm ten dzia³a tak e w odwrotn¹ stronê. Uczenie siê jêzyka rodziców zawsze poci¹ga za sob¹ poznawanie innej kultury. Dziecko opanowuj¹ce drugi jêzyk nie tylko bêdzie mia³o mo liwoœæ lepszego, bardziej osobistego kontaktu z babciami, wujkami, kuzynami, ale te poznania innej kultury i innego sposobu myœlenia. Nabierze œwiadomoœci tego, e ludzie s¹ ró ni¹ siê, bêdzie bardziej tolerancyjne, otwarte i ciekawe œwiata. Razem czy osobno? Nie brak argumentów na rzecz dwujêzycznoœci. Nie wykszta³ci siê ona jednak sama. Jeœli chcemy, aby nasze dziecko w równym lub podobnym stopniu pos³ugiwa³o siê dwoma jêzykami, musimy zupe³nie œwiadomie podj¹æ decyzjê i mieæ plan wychowywania dzieci na dwujêzyczne. Wiele zale y od sytuacji i tego, czy dziecko jest dwujêzycznie od urodzenia, czy uczy siê jednego jêzyka (np. w domu), a potem (np. w szkole) dochodzi nauka drugiego. Pierwsza sytuacja pojawia siê w sposób naturalny w ma³ eñstwach mieszanych. Rodzice mówi¹ do siebie wspólnym jêzykiem, natomiast do dziecka ka de zwraca siê w swoim ojczystym jêzyku. W innym przypadku rodzice (z jednego kraju) wychowuj¹ dziecko poza granicami swojej ojczyzny. W domu dziecko uczy siê jednego jêzyka, a drugiego dopiero póÿniej, gdy idzie do szko³y. Obie sytuacje maj¹ swoje wady i zalety. Kiedy dziecko uczy siê dwóch jêzyków naraz i w jego umyœle powstaje coœ w rodzaju jêzyka - hybrydy, mieszaniny dwu jêzyków. Przez jakiœ czas dziecko pos³uguje siê t¹ swoist¹ mieszanin¹, nie musi natomiast przechodziæ etapu uczenia siê drugiego jêzyka. Przyswajanie dwóch jêzyków od urodzenia daje tak e wiêksze szanse na poprawn¹ wymowê. Na tej naturalnej sytuacji bazuje metoda nauki jêzyków obcych bardzo ma³ych dzieci opracowana przez Helen Doron. Ten sposób uczenia zrobi³ ostatnio, tak e w Polsce, zawrotn¹ karierê. Doron, brytyjska lingwistka, opracowa³a i testowa³a metodê na w³asnych dzieciach. Po przeprowadzce do Izraela sama stanê³a przed problemem, jak wychowywaæ dzieci w obcym kraju, aby mówi³y nieskaziteln¹ angielszczyzn¹. Dosz³a do wniosku, e konieczny jest jak najwczeœniejszy kontakt z oboma jêzykami jed- fot.k.jaklewicz Jêzyk siê nie pl¹cze Nie mo na lekcewa yæ wp³ywu dwujêzycznoœci, czy szerzej - dwukulturowoœci na stosunek dzieci do w³asnych korzeni oraz do osób innych nacji. Znamienny jest przyk³ad dzieci polskiego pochodzenia wychowywanych w Szwecji. Dzieci, które uczono wy³¹cznie szwedzkiego, wyra a³y siê póÿniej o Polsce i Polakach tylko negatywnie. Z jednej strony mia³y œwiadomoœæ swojego 16 Goniec Polski

17 noczeœnie. Wa ne jest, aby ju w pierwszym roku ycia dziecko mog³o os³uchaæ siê z melodi¹ obu jêzyków. Z badañ lingwistycznych wynika, e pod koniec pierwszego roku ycia, zmniejsza siê wra liwoœæ dzieci na subtelnoœci fonetyczne jêzyków obcych. Im wiêc wczeœniej, tym lepiej. Metod¹ Helen Doron uczy siê w ³obkach i przedszkolach. Poprzez gry, zabawy i rymowanki dzieci s¹ ³agodnie wprowadzane na nieznany grunt obcego jêzyka. Okazuje siê jednak, e uczenie dziecka najpierw jednego, a póÿniej drugiego jêzyka ma tak e swoje plusy. John Hirsh - badacz uk³adu nerwowego z uniwersytetu Columbia, analizowa³ prace mózgu dwujêzycznych doros³ych. Okaza³o siê bowiem, e jeœli nauka obu jêzyków nastêpuje jednoczeœnie, mózg traktuje je jako jeden. Jeœli natomiast nauka drugiego z jêzyków zaczyna siê w póÿniejszym wieku, oba jêzyki traktowane s¹ "osobno" i fot.k.jaklewicz Na zdjêciach dwujêzyczne dzieci ze Szko³y Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough rozmieszczane na wiêkszej przestrzeni mózgu. Tak wiec, na przyk³ad, u dzieci mówi¹cych jêzykiem rodziców w domu i ucz¹cych siê drugiego jêzyka dopiero w szkole, aktywizuje siê wiêksza czêœæ mózgu. Dwujêzycznoœæ, czy dwukulturowoœæ mo e te, choæ rzadziej, objawiaæ swoje s³abe strony. W rozmowach z doros³ymi ju osobami dwujêzycznymi pojawia siê czasem motyw wyobcowania i problemów w³asn¹ to samoœci¹. Tak na przyk³ad jest dzisiejszych pokoleniem dzisiejszych 40-latków, urodzonych ju w Wielkiej Brytanii, wychowywanych nie tylko po polsku, ale te w duchu wci¹ ywej TEMAT E NUMERU pamiêci o II Wojnie Œwiatowej. Dwujêzycznoœæ da³a im szczególn¹ wra liwoœæ. Obci¹ eni tym baga em nie czuj¹ siê Anglikami, choæ tu siê urodzili i wychowali. Maj¹ poczucie obowi¹zku wobec ich drugiej ojczyzny i kompleksy z powodu niedoskona³oœci ich polszczyzny. - Tu nie czujemy siê u siebie i tam te nie - mówi¹. Rodzimy siê ponoæ obywatelami œwiata i u progu ycia nasz mózg jest czysty. To, czy tê czyst¹ kartê zacznie siê zapisywaæ w jednym, czy w dwóch jêzykach zale y od rodziców. Jeœli narzuc¹ sobie u ywanie jednego jêzyka, i to jêzyka kraju, w którym mieszkaj¹, dziecko wyroœnie w "zwyczajnej" jednojêzycznoœci. Obecny stan wiedzy ka e jednak przypuszczaæ, e nie jest to dobry wybór. Warto podj¹æ wysi³ek bilingwalnego wychowywania dzieci. Prawdopodobnie, dziêki dwujêzycznoœci, ich ycie bêdzie ³atwiejsze. Na pewno - bêdzie bogatsze. Goniec Polski 9 lipca

18 Od tego numeru gwiazdy zdradzaj¹ nam swoje tajemnice "Warszawa za dnia, Londyn noc¹ " O sobie samym specjalnie dla Goñca MATEUSZ KUSZNIEREWICZ Mateusz Kusznierewicz - eglarz, mistrz Olimpijski z Atlanty (1996) w klasie FINN, wielokrotny mistrz œwiata i Europy. Ma 29 lat. Kawa czy herbata? Kawa. Z mlekiem. Jestem jej gor¹cym fanem. Uwielbiam jej smak. Cisza Potrzebujê jej przez chwile ka dego dnia. Tak, eby u³o yæ sobie mysi w g³owie. Kura czy jajko? Jajko. Zdecydowanie wole jajka ni kury. Byæ czy mieæ? Byæ. Wtedy czujê, e yjê. Bia³y czy czarny? Bia³y. Skojarzenie z charakterem. K³amstwo? Gorzki ma smak. Polityka Niby poprawne dzia³anie odpowiedzialnych ludzi, ale jednak mêtna to kraina. Egzamin Zawsze kojarzy mi siê z nauk¹. Czy to na studia, czy do liceum, zawsze trzeba by³o siê uczyæ. Marzenie Obecnie marzê o wakacjach. Marzê, ebyœmy z moj¹ Agnieszk¹ mieli wiêcej spokoju i wolnego czasu dla siebie. ycie Jest ciê kie, ale daje przecie tyle radoœci i satysfakcji. Cel w yciu? Byæ dobrym dla innych i szczêœliwym samemu. Proste, ale z doœwiadczenia wiem, e wtedy wszystkie inne marzenia i cele, jakie sobie obieram, spe³niaj¹ siê ca³kowicie. Najbardziej pesymistyczna myœl? "A jeœli siê nie uda?". Nauczy³em siê jednak tak nie myœleæ. Jestem yciowym optymist¹. Poczucie niespe³nienia? Jak coœ nie wyjdzie. Oczywiœcie, e mam. Pe³na satysfakcja i spe³nienie przychodz¹ wtedy, kiedy osi¹gnê pe³en sukces. Najwiêksza pokusa? Lepiej nie mówiæ. Naprawdê... Moment Radoœci. Ten najprzyjemniejszy. Jednak to tylko moment, bo za chwile znów trzeba zasuwaæ Londyn czy Warszawa? Warszawa za dnia, Londyn noc¹. Obowi¹zki i praca w ci¹gu dnia, przyjaciele i zabawa noc¹. zebra³ Rafa³ Szot 18

19 POLISH PAGES Informator na rok 2004/2005 Najlepsze Ÿród³o informacji zarówno dla sta³ych mieszkañców, osób œwie o przyby³ych, jak i dla firm pragn¹cych poszerzyæ kontakty, nawi¹zaæ wspó³pracê. Popularny format ksi¹ kowy A5, papier wysokiej jakoœci, pe³ny kolor. Dostêpny ju w czerwcu. Równie w Internecie. Interesuje Ciê wpis do informatora? Wype³nij poni sz¹ ankietê i przeœlij na adres: Goniec Polski, 12 Central Chambers, The Broadway, London W5 2NR Tel: , Fax: Chcê zamieœciæ informacjê o swojej dzia³alnoœci, firmie jako: drobn¹ (nazwa, telefon, bran a, adres) og³oszenie czarno-bia³e (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/8 strony) og³oszenie kolorowe (1/4 strony) og³oszenie kolorowe (1/2 strony) og³oszenie pe³nostronicowe og³oszenie na ok³adce og³oszenie na wewnêtrznych stronach ok³adki Chcê zamieœciæ og³oszenie w jêzyku: polskim angielskim w obu jêzykach Imiê Nazwisko... Nazwa firmy... Bran a.....adres... Telefon kontaktowy Miasto. Kod pocztowy... Po otrzymaniu wype³nionej ankiety skontaktujemy siê z Pañstwem telefonicznie lub/oraz przeœlemy poczt¹ materia³y informacyjne. Goniec Polski 9 lipca

20 F OTOREPORTA Hey w "Gara u" 22 czerwca w The Grarage zagra³ Hey. Kasia Nosowska, ju trochê starsza ni na pocz¹tku kariery zespo³u, ale nadal bardzo dziewczêca, urozmaici³a wystêp relacjami ze zwiedzania Londynu. By³o trochê nowszych piosenek dla m³odszej czêœci publicznoœci i kilka pierwszych przebojów Heya dla tej starszej, ju prawie trzydziestoletniej m³odzie y. No i na koniec, obowi¹zkowo "Moja i twoja nadzieja". Ach, ³za siê w oku krêci Organizatorem koncertu by³a Polandia (KJ fot. MT, KF) Molesta w Londynie 24 czerwca w klubie Boulevard odby³ siê koncert warszawskiej grupy Molesta. Publicznoœæ bawi³a siê œwietnie. Molesta debiutowa³a w 1997 roku singlem "Wiedzia³em, e tak bêdzie". W 1998 roku powsta³ "Skandal", rok póÿniej "Ewenement". Kolejne p³yty: "Taka P³yta" (2000), "Autentyk" (2002), "Autentyk II" (2003), "Jak nowonarodzony" (2003). Organizatorem koncertu by³: hwdpice.com 20 Goniec Polski

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 FUNDACJA PRO POMERANIA 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 na podstawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści

EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY. Konieczność i korzyści EDUKACJA FINANSOWA GIMNAZJALISTY Konieczność i korzyści Gimnazjalista to człowiek, który jest chłonny, twórczy, a czasem musi stać się nader dojrzały. Często boryka się z własnymi kłopotami w szkole, w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo