PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PODRĘCZNIK AKADEMICKI 3. WYDANIE redakcja Andrzej Koch Jacek Napierała Warszawa 2011

2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych Zagadnienia wstępne Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej Umowa założycielska spółki handlowej Źródła prawa spółek Kodeks spółek handlowych Stosowanie kodeksu cywilnego Inne ustawy regulujące materię prawa spółek Zwyczaje i dobre obyczaje Spółki osobowe Wprowadzenie Podmiotowość prawna spółek osobowych Zmiana umowy spółki osobowej Przeniesienie członkostwa w spółce osobowej Wprowadzenie Przesłanki przeniesienia członkostwa w spółce osobowej Odpowiedzialność za zobowiązania występującego wspólnika Spółki kapitałowe Wprowadzenie Spółka kapitałowa w organizacji Powstanie spółki w organizacji Status prawny spółki w organizacji Rozwiązanie spółki kapitałowej w organizacji Wpis do rejestru Wkłady do spółki kapitałowej Wkłady jako źródło pokrycia kapitału zakładowego spółki Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych Kryteria zdolności aportowej Ochrona interesów wierzycieli Zgoda innego organu spółki jako przesłanka skuteczności czynności prawnej dokonanej przez zarząd

3 Wymóg zgody innego organu jako ograniczenie wykonywania mandatu przez członka zarządu Zarząd jako organ spółki kapitałowej Ograniczenia wykonywania mandatu przez członka zarządu Dokonanie przez zarząd czynności prawnej bez zgody innego organu Ustawowy wymóg zgody Wymóg zgody wynikający z umowy albo statutu spółki Zasada równego traktowania wspólników i akcjonariuszy Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy Ujawnianie dokumentów i informacji Szczególne postaci spółek handlowych Spółka jednoosobowa Status spółki Forma czynności prawnych Spółka publiczna Uwagi wstępne Definicja spółki publicznej Dematerializacja akcji Oferta publiczna Obrót akcjami na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu Spółka dominująca Spółka powiązana Spółki handlowe jako przedsiębiorcy Pojęcie przedsiębiorcy Rachunkowość przedsiębiorców Status prawny przedsiębiorców zagranicznych Upadłość spółki jako przedsiębiorcy Uwagi wprowadzające Uwagi ogólne o sposobach regulacji prawnej niewypłacalności w poszczególnych systemach prawnych Podmioty objęte regulacją niewypłacalności Charakter prawny postępowań wobec podmiotów niewypłacalnych Wpływ przeprowadzenia postępowania w sprawie niewypłacalności na zobowiązania dłużnika Zagadnienia terminologiczne Zagadnienia ogólne międzynarodowego postępowania upadłościowego Regulacja międzynarodowego postępowania upadłościowego w prawie Unii Europejskiej Polskie prawo upadłościowe i naprawcze Uwagi ogólne o prawie upadłościowym i naprawczym Podmioty objęte postępowaniem upadłościowym i naprawczym

4 Przebieg postępowania upadłościowego Zgrupowania spółek. Zarys problematyki prawa holdingowego Wprowadzenie Struktura organizacyjna i typowe cechy zgrupowania spółek Przegląd charakterystycznych problemów prawnych występujących w procesie tworzenia i zarządzania zgrupowaniami spółek Charakter prawny zgrupowania (grupy spółek) Obowiązki spółek dominujących i członków ich organów zarządzających wobec spółek zależnych, ich akcjonariuszy (udziałowców) i wierzycieli Konsekwencje przystąpienia lub utworzenia zgrupowania dla wspólników (akcjonariuszy) spółki dominującej i zależnej Regulacja stosunków między spółką zależną a spółką dominującą w kodeksie spółek handlowych (art. 6, 7 oraz ) Literatura Rozdział drugi Rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców Uwagi wprowadzające Regulacja dotycząca rejestru spółek w prawie europejskim Rozwój regulacji prawnej dotyczącej rejestru spółek w prawie polskim Ogólne uwagi o Krajowym Rejestrze Sądowym Budowa Krajowego Rejestru Sądowego Sposób prowadzenia Funkcje Domniemania prawne związane z wpisem Domniemanie prawdziwości wpisu i nieistnienia danych niewpisanych Domniemanie powszechnej znajomości wpisu Obowiązek zgłaszania danych do rejestru Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestr dłużników niewypłacalnych Treść wpisów do rejestrów przedsiębiorców Uwagi wprowadzające Wpisy w dziale Wpisy w dziale Wpisy w dziale Wpisy w dziale Wpisy w dziale Wpisy w dziale Postępowanie związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego

5 6.1. Regulacja prawna dotycząca postępowania w sprawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Wszczęcie postępowania Zakres badania sprawy Orzeczenie Środki przymuszające Uwagi wprowadzające Grzywna Rozwiązanie spółki osobowej Kurator z art. 26 u.k.r.s Literatura Rozdział trzeci Firma Podstawy prawne ochrony firmy Określenie firmy Budowa firmy Spółki osobowe Spółka jawna (sp.j.) Spółka partnerska (sp.p.) Spółka komandytowa (sp.k.) Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) Spółki kapitałowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Spółka akcyjna (S.A.) Przepisy wspólne dla rozmaitych typów spółek Spółka w organizacji Spółka w likwidacji Oddziały i przedstawicielstwa Ogólne zasady budowy firmy Zasada prawdziwości firmy Zasada jedności firmy Zasada wyłączności firmy Zasada jawności firmy Zasada kontynuacji firmy Charakter prawny firmy Ochrona firmy Firma a oznaczenie przedsiębiorstwa Firma a znak towarowy lub usługowy Zagraniczne nazwy handlowe Literatura Rozdział czwarty Prokura Geneza prokury Regulacja prokury w Polsce

6 3. Istota prokury Udzielenie prokury Zakres prokury Nieograniczalność prokury wobec osób trzecich Wygaśnięcie prokury Zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Podpis prokurenta Literatura Rozdział piąty Spółka jawna Rys historyczny Regulacja spółki jawnej w Polsce Pojęcie spółki jawnej Powstanie spółki Wprowadzenie Umowa spółki Obligatoryjne postanowienia umowy Wpis do rejestru Stosunek do osób trzecich Reprezentacja spółki Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki Stosunki wewnętrzne spółki Uwagi wstępne Prowadzenie spraw spółki Majątek spółki Pojęcie udziału Obowiązek lojalności Rozwiązanie i likwidacja spółki Przyczyny rozwiązania spółki Skutki wystąpienia przyczyny rozwiązania spółki Kontynuacja działalności spółki Kontynuacja działalności spółki w dotychczasowym składzie Kontynuacja działalności spółki w zmienionym składzie Przekształcenie spółki jawnej Przejęcie majątku przez jednego wspólnika spółki dwuosobowej Zakończenie działalności spółki Uzgodnienie sposobu zakończenia działalności spółki Likwidacja spółki Procedura likwidacji spółki Wprowadzenie Likwidatorzy Czynności likwidacyjne Zakończenie likwidacji Literatura

7 Rozdział szósty Spółka partnerska Charakterystyka ogólna Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej Wolne zawody Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej Prowadzenie spraw oraz reprezentacja Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki przez zarząd Prowadzenie spraw spółki, w której nie powołano zarządu Reprezentacja spółki, w której nie powołano zarządu Pozostałe prawa i obowiązki partnera Rozwiązanie spółki i jej likwidacja Literatura Rozdział siódmy Spółka komandytowa Rys historyczny Regulacja spółki komandytowej w Polsce Pojęcie spółki komandytowej Powstanie spółki Status prawny komplementariusza Status prawny komandytariusza Uwagi wstępne Odpowiedzialność za zobowiązania spółki Odpowiedzialność nieograniczona Reprezentowanie spółki Prowadzenie spraw spółki Uprawnienia kontrolne Udział w zyskach i stratach Rozwiązanie i likwidacja spółki Literatura Rozdział ósmy Spółka komandytowo-akcyjna Charakterystyka ogólna Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej Pojęcie spółki komandytowo-akcyjnej Założyciele spółki Powstanie spółki Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej Funkcjonowanie organów spółki Status prawny komplementariusza i akcjonariusza

8 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki Literatura Rozdział dziewiąty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstrukcja prawna i charakterystyka ogólna Znaczenie i geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako postać spółki kapitałowej Elementy osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Cele i wykorzystanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przesłanki powstania Umowa spółki Obligatoryjne postanowienia umowy Fakultatywne postanowienia umowy Znaczenie pierwotnej umowy założycielskiej i możliwość jej zmiany Zgromadzenie kapitału zakładowego Kontrola wniesienia wkładów Zgłoszenie i wpis spółki do rejestru sądowego Następstwa naruszeń prawa przy zakładaniu spółki Kapitał zakładowy Pojęcie i funkcje Wielkość kapitału zakładowego Ochrona stałości kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego Cele i sposoby podwyższenia Pokrycie powiększonego kapitału Objęcie udziałów przez nowego wspólnika Objęcie udziałów przez wspólników dotychczasowych Wpis podwyższenia do rejestru sądowego Obniżenie kapitału zakładowego Przyczyny obniżenia Sposoby obniżenia kapitału Tryb obniżenia (wymogi formalne) Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Udziały w spółce Równość i nierówność praw i obowiązków Uprzywilejowanie udziałów Rodzaje praw i obowiązków Prawa korporacyjne Prawa majątkowe Prawo do udziału w zysku (do dywidendy) Obowiązki wspólnika Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

9 5.1. Uwagi ogólne Zbycie udziałów Inne rozporządzenia udziałami Wyłączenie wspólnika orzeczeniem sądowym Umorzenie udziałów Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Charakterystyka ogólna Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Funkcje Powołanie i odwołanie zarządu Kompetencje i obowiązki zarządu Obowiązek prowadzenia spraw i reprezentacji spółki Sposób prowadzenia spraw i reprezentowania spółki przez zarząd Ograniczenia reprezentacji spółki wykonywanej przez zarząd Szczególna kontrola reprezentacji spółki jednoosobowej Konflikt interesów członka zarządu i spółki Odpowiedzialność osobista członków zarządu Zgromadzenie wspólników Pojęcie i charakterystyka ogólna Kompetencje uchwałodawcze wspólników (zgromadzenia wspólników) Zwoływanie zgromadzenia wspólników Przebieg zgromadzenia i podejmowanie uchwał Możliwość podważenia uchwał wspólników Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fakultatywny i obowiązkowy nadzór Kompetencje organów nadzoru Sposób funkcjonowania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Powoływanie i odwoływanie organów nadzoru i ich członków Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rozwiązanie i czynności poprzedzające Przyczyny uzasadniające rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Postępowanie likwidacyjne Likwidatorzy Utrata bytu prawnego Literatura Rozdział dziesiąty Spółka akcyjna Wiadomości ogólne o spółce akcyjnej Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej Rys historyczny Wpływ systemu corporate governance na ustrój spółek akcyjnych Pojęcie systemu corporate governance Otwarty system corporate governance

10 Zamknięty system corporate governance Polska jako przykład zamkniętego systemu corporate governance Powstanie spółki akcyjnej Czynności podejmowane przy zakładaniu spółki Podstawowe czynności założycielskie Dodatkowe czynności założycielskie Zawiązanie spółki Umowa założycielska Charakter prawny umowy założycielskiej Akt założycielski jednoosobowej spółki akcyjnej Statut spółki Charakter prawny Treść statutu Zawiązanie spółki, której statut określa minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego Skutek zawiązania spółki Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej Wpis do rejestru Akcja Wprowadzenie Akcja jako ułamek kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe spółki Akcja jako prawo podmiotowe Wprowadzenie Charakterystyka praw udziałowych (korporacyjnych) w spółce Akcje zwykłe i uprzywilejowane Uprawnienia udziałowe Prawo do udziału w zysku Prawo do udziału w zysku a prawo do wypłaty dywidendy Przesłanki prawa do wypłaty dywidendy Sposób podziału zysku Zaliczka na poczet dywidendy Uprzywilejowanie akcji w zakresie dywidendy Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Przesłanki udziału w majątku likwidacyjnym Reguły (zasady) podziału majątku likwidacyjnego Prawo poboru akcji Rola (funkcja) prawa poboru akcji Wyłączenie prawa poboru Prawo poboru obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

11 Prawo głosu na walnym zgromadzeniu Zakres Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu Wykonywanie prawa głosu Akcja uprzywilejowana co do głosu Prawo weta Skarbu Państwa Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia Wprowadzenie Osoby legitymowane do wytoczenia powództwa Przesłanki Skutki wniesienia powództwa Skutki wyroku Prawo do informacji Prawo do wniesienia powództwa o odszkodowanie na rzecz spółki Akcja jako papier wartościowy Wprowadzenie Dokument akcji Akcje zdematerializowane Powstanie akcji jako deklaratywnego papieru wartościowego Akcje imienne i na okaziciela Akcje imienne Akcje na okaziciela Papiery wartościowe odnoszące się do akcji w obrocie zorganizowanym Prawo do akcji Kwity depozytowe Obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa Prawo poboru Prawa pochodne Wykonywanie praw z akcji Wykonywanie praw z akcji imiennych (świadectw tymczasowych) Wykonywanie praw z akcji na okaziciela Wykonywanie praw z akcji w obrocie zorganizowanym Wykonywanie praw z kuponu dywidendowego Wykonywanie praw z akcji imiennych należących do wspólności majątkowej małżeńskiej Rozporządzanie akcją Przeniesienie akcji Zastaw i użytkowanie akcji Ograniczenia rozporządzania akcją Umorzenie akcji

12 Uwagi wstępne Sposoby umorzenia akcji Umorzenie dobrowolne Umorzenie przymusowe Przesłanki umorzenia Postanowienie statutu Uchwała walnego zgromadzenia Obniżenie kapitału zakładowego Ustawowe umorzenie akcji Moment dojścia umorzenia akcji do skutku Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji Wprowadzenie Wyjątki od zakazu nabywania własnych akcji Skutki nabycia własnych akcji Obowiązki informacyjne Ważność rozporządzenia Los praw udziałowych Obowiązek zbycia albo umorzenia akcji własnych Odpowiedzialność członków organów spółki Organy spółki akcyjnej Wprowadzenie Zarząd spółki akcyjnej Skład zarządu Powoływanie i zatrudnianie członków zarządu Wewnętrzny i zewnętrzny stosunek prawny Powołanie do zarządu i zmiany w składzie zarządu Zatrudnienie Skutek powołania Kadencja członka zarządu Mandat członka zarządu Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja spółki Wygaśnięcie mandatu Rada nadzorcza Wprowadzenie Członkowie rady nadzorczej Powoływanie Wybór rady nadzorczej grupami Wynagrodzenie Kadencja i mandat Kadencja Kompetencje rady nadzorczej Zasada kolegialności Delegowanie członków rady nadzorczej Walne zgromadzenie

13 Wprowadzenie Kompetencje walnego zgromadzenia Zwołanie walnego zgromadzenia Obrady walnego zgromadzenia Lista uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Otwarcie obrad Podejmowanie uchwał Uchwały wymagające kwalifikowanej większości Uchwały wymagające większości 2/3 głosów Uchwały wymagające 3/4 głosów Uchwały wymagające 4/5 głosów Uchwała wymagająca 95/100 głosów usuwanie akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out) Uchwały wymagające zgody wszystkich akcjonariuszy, których one dotyczą Uchwały wymagające jednomyślności Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego Zwyczajne podwyższenie kapitału zakładowego Wprowadzenie Zmiana statutu Podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji Emisja akcji Przebieg subskrypcji akcji Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Wprowadzenie Statutowe upoważnienie zarządu Uchwały zarządu Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Wprowadzenie Cele warunkowego podwyższenia Procedura Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki Obniżenie kapitału zakładowego Uchwała o obniżeniu kapitału Ochrona interesów wierzycieli Postępowanie konwokacyjne Uproszczone obniżenie kapitału zakładowego Wpis do rejestru Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej Uwaga terminologiczna Przyczyny otwarcia likwidacji Zaistnienie przyczyny przewidzianej w statucie

14 Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby za granicę Ogłoszenie upadłości spółki Inne przyczyny przewidziane prawem Rozwiązanie na mocy orzeczenia sądu rejestrowego Rozwiązanie z mocy decyzji administracyjnej Skutki otwarcia likwidacji Likwidacja Status likwidatora Czynności przygotowawcze Zgłoszenie otwarcia likwidacji Ogłoszenie o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli Bilans otwarcia likwidacji Czynności likwidacyjne Zakończenie interesów bieżących spółki Ściągnięcie wierzytelności oraz należności w stosunku do akcjonariuszy Upłynnienie majątku Wypełnienie zobowiązań Uchylenie likwidacji Zakończenie likwidacji i rozwiązanie spółki Literatura Rozdział jedenasty Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Systematyka przepisów Łączenie się spółek Zagadnienia ogólne Uwagi wstępne Zakres podmiotowy Sposoby łączenia się spółek Wydanie udziałów (akcji). Dopłaty Wydanie udziałów (akcji) Dopłaty Charakter prawny akcji obejmowanych przez wspólników spółki przejmowanej Dzień połączenia Stosunek wymiany udziałów (akcji) Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących powstania spółki Uchylenie połączenia z powodu braków, o których mowa w art. 21 k.s.h Skutki połączenia Ustanie bytu prawnego spółki przejmowanej (spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki) Sukcesja uniwersalna Sytuacja prawna wspólników spółki przejmowanej (spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki)

15 Oddzielne zarządzanie majątkiem Łączenie się spółek kapitałowych Postępowanie w sprawie łączenia się spółek kapitałowych Etap pierwszy: czynności przygotowawcze Etap drugi: powzięcie uchwał o połączeniu Etap trzeci: rejestracja i ogłoszenie o połączeniu Charakter prawny planu połączenia. Dopuszczalność wprowadzania zmian przez wspólników Zaskarżanie uchwał o połączeniu Sytuacja prawna osób o szczególnych uprawnieniach i posiadaczy papierów wartościowych innych niż akcje Odpowiedzialność odszkodowawcza Zakaz obejmowania udziałów (akcji) własnych Połączenie spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego Szczególne przypadki łączenia się spółek Przejęcie przez spółkę przejmującą posiadającą co najmniej 90% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki przejmowanej Łączenie się spółek z o.o., których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo- akcyjnej (zarys regulacji prawnej) Łączenie się z udziałem spółek osobowych Uwagi ogólne Postępowanie w sprawie połączenia Sporządzenie planu połączenia Treść planu połączenia Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego Badanie planu połączenia Zawiadomienie wspólników. Prawo wspólników do informacji Uchwała o połączeniu Zgłoszenie połączenia do sądu rejestrowego Ogłoszenie o połączeniu Odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej Odpowiedzialność odszkodowawcza Podział spółek Uwagi wstępne Zakres podmiotowy Sposoby podziału Skutki podziału Rozwiązanie spółki dzielonej Wydanie udziałów (akcji) spółek przejmujących (spółek nowo zawiązanych). Dopłaty

16 Dopłaty na rzecz wspólników spółki dzielonej Dopłaty na rzecz spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej Sukcesja uniwersalna Sytuacja prawna wspólników spółki dzielonej Postępowanie w sprawie podziału spółek Etap pierwszy: czynności przygotowawcze Sporządzenie planu podziału wraz z załącznikami Zgłoszenie planu podziału do sądu rejestrowego Ogłoszenie planu podziału Sporządzenie sprawozdań zarządów Badanie wkładów niepieniężnych Badanie planu podziału. Opinia biegłego Zawiadomienie wspólników Etap drugi: powzięcie uchwały o podziale Etap trzeci: rejestracja podziału, ogłoszenie o podziale Wpis wzmianki o uchwale Wykreślenie spółki dzielonej. Inne wpisy Ogłoszenie o podziale Zastrzeżenia do planu podziału. Żądanie wykupienia udziałów (akcji) Zaskarżanie uchwał o podziale Ochrona wierzycieli spółki dzielonej Inne elementy regulacji prawnej podziału spółek Podział jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (wzmianka) Przekształcenia spółek Uwagi wstępne Zagadnienia ogólne Zakres podmiotowy Dzień przekształcenia Istota i skutki przekształcenia Skutki w zakresie praw i obowiązków spółki przekształcanej Skutki w zakresie składu osobowego wspólników Skutki w zakresie brzmienia firmy Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących powstania spółki przekształconej Postępowanie w sprawie przekształcenia Sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami Badanie planu przekształcenia. Wyznaczenie biegłego rewidenta Zawiadomienie wspólników Uchwała o przekształceniu Wpis przekształcenia do rejestru Ogłoszenie o przekształceniu Uczestnictwo wspólników w spółce przekształconej Uwagi ogólne

17 Roszczenie wspólnika o wypłatę kwoty pieniężnej Roszczenie o zwrot przedmiotu wkładu niepieniężnego Zaskarżenie uchwały o przekształceniu Odpowiedzialność odszkodowawcza Odpowiedzialność osób działających za spółkę Odpowiedzialność biegłego rewidenta Zagadnienia szczególne Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową Przekształcenie spółki cywilnej Literatura Rozdział dwunasty Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego Wprowadzenie Łącznik siedziby spółki Statut personalny spółki handlowej. Uwagi ogólne Zakres podmiotowy zastosowania statutu personalnego osoby prawnej do spółek handlowych Zakres spraw podlegających statutowi personalnemu spółki handlowej Typologia (kwalifikacja) spółek Tworzenie i rozwiązanie (likwidacja) spółki Organizacja spółki i stosunki między organami spółki a wspólnikami Treść i wykonywanie praw oraz obowiązków w spółkach handlowych Pozostałe zagadnienia Oddziały spółek zagranicznych w Polsce Umowy modyfikujące odpowiedzialność spółki, wspólników lub członków jej organów Skutki transgranicznej sukcesji uniwersalnej Umowy między jednym wspólnikiem (akcjonariuszem) a spółką Rozdział trzynasty Europejskie prawo spółek Wprowadzenie Swoboda przedsiębiorczości Podstawy prawne Spółka w rozumieniu art. 54 TFUE Korzystanie przez spółki ze swobody przedsiębiorczości Zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki Imigracja spółki Emigracja spółki Zakładanie oddziału Wyrok ETS w sprawie Segers

18 Wyrok ETS w sprawie Centros Wyrok ETS w sprawie Inspire Art Transgraniczna fuzja spółek Dyrektywy i rozporządzenia jako instrument integracji krajowego prawa spółek Zasady integracji prawa spółek Zasada pomocniczości Zasada proporcjonalności Zasada szczególnego umocowania Dyrektywa jako środek harmonizacji prawa spółek Obowiązek implementacji dyrektywy Dyrektywy europejskiego prawa spółek Rozporządzenia europejskiego prawa spółek Wprowadzenie Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Spółka europejska Wprowadzenie Tworzenie spółki europejskiej Elementy procedury tworzenia spółki europejskiej Siedziba spółki europejskiej System organów spółki europejskiej Współdziałanie pracowników spółki europejskiej Spółdzielnia europejska Spółki ponadgraniczne z siedzibą w Polsce Wprowadzenie Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Spółka europejska Założenie spółki europejskiej (art u.e.z.i.g.) Organy spółki europejskiej w systemie dualistycznym i systemie monistycznym Przeniesienie siedziby statutowej spółki europejskiej Zaangażowanie pracowników Spółdzielnia europejska Plany modernizacji europejskiego prawa spółek Literatura

19

20 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne szósta dyrektywa szósta dyrektywa Rady 82/891/EWG z dnia 17 grudnia 1982 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu dotycząca podziału Rady 82/891 spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 378 z , s. 47; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 50, z późn. zm.) trzecia dyrektywa trzecia dyrektywa Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. Rady 78/855 wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (Dz. Urz. WE L 295 z , s. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 42, z późn. zm.) dyrektywa kapitałowa druga dyrektywa Rady 77/91/EWG z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz. Urz. WE L 26 z r., s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 8, z późn. zm.) k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) k.h. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) konstytucja ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) konwencja paryska konwencja paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 i 52) k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz z późn. zm.) 23

21 p.p.m. ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm.) pr. bank. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) pr. not. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz z późn. zm.) p.u.n. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) p.w.p. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz z późn. zm.) szwajc. p.p.m. Loi federale sur le droit internationale privé z dnia 18 grudnia 1987 r. u.e.z.i.g. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. Nr 62, poz. 551 z późn. zm.) u.g.b. ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej (Dz. U. Nr 90, poz. 406 z późn. zm.) u.k.p. ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz z późn. zm.) u.k.r.s ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz z późn. zm.) u.o.i.f. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz z późn. zm.) u.o.k.k. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) u.o.p. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz z późn. zm.) u.r. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) u.s.d.g. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) u.s.e. ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1077) u.z.n.k. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) Czasopisma GSP KPP KSP Gdańskie Studia Prawnicze Kwartalnik Prawa Prywatnego Krakowskie Studia Prawnicze 24

22 M. Pod. Monitor Podatkowy M. Praw. Monitor Prawniczy MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNP Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP Orzecznictwo Sądów Polskich PiP Państwo i Prawo PN Przegląd Notarialny PPH Przegląd Prawa Handlowego PPW Prawo Papierów Wartościowych Pr. Spółek Prawo Spółek PS Przegląd Sądowy PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RP Radca Prawny RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczposp. Rzeczpospolita SC Studia Cywilistyczne SPP Studia Prawa Prywatnego St. Praw. Studia Prawnicze ZNWSKiZ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania Inne skróty EFTA ETS HGB KDPW OECD PKD SCE SE UNCITRAL Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu Europejski Trybunał Sprawiedliwości Handelsgesetzbuch z 1897 r. (niemiecki kodeks handlowy) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Cooperation and Development) Polska Klasyfikacja Działalności Spółdzielnia Europejska Spółka Europejska Komisja Handlu Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych 25

23

24 Jacek Napierała, Tomasz Sójka Rozdział pierwszy CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej Odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie zawiązują spółki handlowe celem prowadzenia działalności gospodarczej, jest dość trywialna ludzie zawiązują spółki handlowe, ponieważ w konkretnych okolicznościach im się to opłaca. O wiele bardziej złożona jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznościach i dlaczego efektywną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka handlowa. Przecież indywidualna działalność również umożliwia prowadzenie nawet znacznego przedsięwzięcia gospodarczego, więc po co sobie komplikować życie złożonymi strukturami organizacyjnymi spółek handlowych. Wypada zacząć od ogólnego stwierdzenia, że rozwój gospodarki, a tym samym wzrost zamożności społeczeństwa wymaga współpracy pomiędzy ludźmi. Celem tej współpracy jest wymiana zasobów: pracy, kapitału, wiedzy czy zasobów naturalnych. Współpraca ta umożliwia efektywną alokację zasobów w gospodarce tzn. efektywne wykorzystanie rzadkich (niewystarczających) zasobów do ich alternatywnych gospodarczych zastosowań 1. Wymiana zasobów pomiędzy ludźmi wymaga instytucji prawnych, które proces ten będą koordynowały i zabezpieczały. Jedną z takich instytucji jest umowa handlowa. Proces, w ramach którego podmioty wchodzą we wzajemne relacje w celu zawierania umów handlowych, których przedmiotem jest wymiana zasobów, określany jest mianem rynku. Wymiana zasobów w ramach rynku koordynowana jest za pomocą mechanizmu cenowego rządzącego się prawami podaży i popytu 2. Teoretycznie indywidualny przedsiębiorca może więc, korzystając z instytucji umów handlowych, zdobyć na rynku kapitał (np. w postaci kredytów) oraz zatrudnić menedżerów i innych specjalistów dysponujących wiedzą niezbędną do prowadzenia danej działalności gospodarczej. W świecie motywy zakładania spółek handlowych 1 R. Coase, The theory of the firm (w:) R. Coase, The firm, the market and the law, Chicago London 1988, s ; S. Douma, H. Schreuder, Economic approaches to organizations, London Paris New York, s S. Douma, H. Schreuder, Economic approaches..., s

25 koszty transakcyjne spółka handlowa jako sposób alokacji zasobów funkcja praw udziałowców spółki Jacek Napierała, Tomasz Sójka idealnie uczciwych i sumiennych ludzi, którzy funkcjonują w ramach idealnie konkurencyjnego rynku, spółka handlowa być może byłaby niepotrzebna. Jednak w realnym świecie korzystanie z mechanizmu cenowego pociąga za sobą tzw. koszty transakcyjne związane na przykład z: określeniem poziomu cen; znalezieniem potencjalnego kontrahenta; negocjowaniem, sporządzeniem i zawarciem umowy handlowej czy wreszcie kontrolą realizacji i egzekucją postanowień umowy handlowej 3. Koszty te rosną wraz ze wzrostem specyfiki przedmiotu świadczenia jednej ze stron umowy (asset specificity) 4, długością i stopniem skomplikowania wzajemnych relacji handlowych 5 oraz przewagą jednej ze stron umowy w zakresie specjalistycznej wiedzy dotyczącej przedmiotu świadczenia (asymetrią informacyjną) 6. Gdy koszty transakcyjne prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej rosną z podanych wyżej przyczyn, powstaje konieczność zastosowania alternatywnego wobec umowy handlowej sposobu alokacji zasobów, jakim jest spółka handlowa 7. W procesie alokacji zasobów w ramach umowy handlowej mechanizm cenowy do pewnego stopnia zostaje zastąpiony przez swoisty mechanizm zarządzania spółką. Głównymi podmiotami w mechanizmie zarządzania strukturą organizacyjną spółki są udziałowcy wspólnicy i akcjonariusze spółek kapitałowych. Przysługuje im bowiem wewnątrzorganizacyjna kompetencja do kierowania procesem alokacji zasobów pomiędzy pozostałe podmioty zaangażowane w funkcjonowanie spółki kapitałodawców, menedżerów i pracowników 8. Różnica pomiędzy prawami udziałowców a prawami innych podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółki jest więc zasadnicza: udziałowcy mają wpływ na działalność spółki, podejmując dyskrecjonalne decyzje w ramach jej wewnętrznego mechanizmu zarządzania 9. Udziałowcy mają motywację do efektywnego wykorzystywania kompetencji wewnątrzorganizacyjnych, gdyż przysługuje im również prawo do udziału w zysku spółki. W sensie ekonomicznym udziałowcy są ostatecznymi beneficjentami spółki (residual claimants). Oznacza to, że udziałowcom przysługuje prawo do udziału w przychodach spółki netto, czyli tej części przychodów, która pozostaje po odjęciu tych wydatków, do których spółka jest umownie zobowiązana wobec pozostałych podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie spółki (stakeholders) 10 np. kredytodawców i pracowników. Tym ostatnim podmiotom w zamian za dostarczany spółce kapitał i pracę przysługuje prawo do ściśle określonej w umowie cząstki przychodów spółki (fixed claimants) wynagrodzenia za pracę, odsetek od udzielonego kredytu. Tymczasem ostatecznemu beneficjentowi spółki (udziałowcowi) przysługuje prawo tylko do tej 28 3 R. Coase, Introduction (w:) R. Coase, The firm, s O. Williamson, Economic institutions of capitalism, New York 1985, s Ibidem, s H. Hansman, The ownership of the enterprise, London Cambridge (Mass.) 1996, s. 28 i n. 7 R. Coase, The theory..., s Ibidem, s. 39 i n. 9 H. Hansman, The ownership..., s Ibidem, s. 11.

26 Jacek Napierała, Tomasz Sójka części, ale jednocześnie do całej [podkr. J.N. i T.S.] tej części przychodu, która pozostanie po zaspokojeniu pozostałych podmiotów zaangażowanych w działalność spółki 11. Udziałowcy uczestniczą więc w podziale przychodów spółki w ostatniej kolejności, jednakże wielkość tej cząstki przychodów pozostaje ex ante nieokreślona. Jest ona wprost zależna od efektywności gospodarczej spółki. Skutkiem takiej struktury podziału przychodów spółki jest obciążenie udziałowców przeważającą częścią ryzyka związanego z jej działalnością gospodarczą. Udziałowcy pełnią więc rolę ostatecznych podmiotów ryzyka spółki (residual risk bearers) 12. Zysk albo strata odzwierciedla bowiem sukces albo niepowodzenie działalności gospodarczej spółki 13. Konieczność skupienia większości specyficznego dla spółki ryzyka na jej udziałowcach jest warunkiem efektywności ekonomicznej mechanizmu zarządzania spółką handlową 14. Udziałowcy spółki dysponują kompetencją wewnątrzorganizacyjną do zarządzania spółką handlową. Skupienie na udziałowcach całego ryzyka organizacyjnego spółki handlowej motywuje ich do efektywnego ekonomicznie zarządzania spółką, gdyż to oni ponoszą zdecydowaną większość skutków wykonywania kompetencji wewnątrzorganizacyjnej w postaci większego lub mniejszego zysku 15. Alokacja zasobów w gospodarce za pomocą instytucji spółki handlowej ma także swoje koszty. Określane są one mianem kosztów mechanizmu zarządzania spółką 16 lub częściej kosztów agencyjnych (agency costs) 17. Ich rodzaj oraz wielkość są wprost zależne od specyfiki działalności gospodarczej danej spółki handlowej. Stąd też systemy prawne państw o rozwiniętej gospodarce rynkowej przewidują wiele rodzajów spółek handlowych o różnej strukturze organizacyjnej. Pozwala to ich udziałowcom zastosować taką formę prawną spółki handlowej, która będzie ekonomicznie najbardziej efektywna dla danego rodzaju działalności gospodarczej. koszty agencyjne 1.2. Umowa założycielska spółki handlowej Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób (art. 3 k.s.h.). Osiąganie wspólnego celu przez wspólników ma dokonywać się w ramach powołanej umową założycielską struktury organizacyjnej (spółki) 18. umowa spółki handlowej 11 F.H. Easterbrook, D.R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge (Mass.) London 1991, s E. Fama, M. Jensen, Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics 1983, no. 26, s H. Hansman, The Ownership..., s M. Jensen, C. Smith, Stockholders, Menagers, and Creditors Interest (w:) Recent Advances in Corporate Finance, red. E. Altman, M. Subramanyam, Oxford 1985, s F. Easterbrook, D. Fischel, The economic structure..., s H. Hansman, The ownership..., s M. Jensen, W. Meckling, The theory of the firm: managerial behaviour, agency costs, and ownership of the enterprise, Journal of Financial Economics 1976, no S. Włodyka, Umowy (porozumienia) organizacyjne (w:) Prawo umów w obrocie gospodarczym, red. S. Włodyka, Warszawa 2001, s

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PODRĘCZNIK AKADEMICKI 4. WYDANIE redakcja naukowa Andrzej Koch Jacek Napierała Marian Kępiński, Andrzej Koch Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa Jacek Napierała, Aurelia Nowicka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

prawo spółek handlowych

prawo spółek handlowych prawo spółek handlowych redakcja naukowa Andrzej Koch, Jacek Napierała Marian Kępiński, Andrzej Koch, Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa, Jacek Napierała, Aurelia Nowicka, Dorota Sokołowska, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PODRĘCZNIK AKADEMICKI 4. WYDANIE redakcja naukowa Andrzej Koch Jacek Napierała Marian Kępiński, Andrzej Koch Maciej Mataczyński, Leopold Moskwa Jacek Napierała, Aurelia Nowicka

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Prawo spółek handlowych

Prawo spółek handlowych Prawo spółek handlowych redakcja naukowa Andrzej Koch, Jacek Napierała SERIA AKADEMICKA 6. WYDANIE Prawo spółek handlowych redakcja naukowa Andrzej Koch, Jacek Napierała Jędrzej Jerzmanowski, Marian Kępiński

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie............................................... Wykaz skrótów.............................................. Bibliografia................................................. XI XIII XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Katowice 26.04.2017r. Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień Budowa, Istota i cele Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW 6. WYDANIE kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXIX Wykaz skrótów... XXXI Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Rozdział I. Spółka cywilna... 1.. 1. Źródła prawa... 1.. 2. Charakter prawny spółki cywilnej... 2.. I. Model normatywny spółki cywilnej... 2.. II. Problem podmiotowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 3 sierpnia 2009 r. Redakcja: Małgorzata Buczna Korekta: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015

EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego EGZAMIN O Z PODSTAW PRAWA GOSPODARCZEGO ODARCZEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH rok akademicki 2014/2015 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się jako podwyższenie zwykłe i podwyższenie warunkowe, z subskrypcją akcji (prywatną, zamkniętą, otwartą) i zapisami na akcje. Jedne z najpoważniejszych zmian

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej................................

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.03.2014 godz. 12:50:51 Numer KRS: 0000380413 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:22:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:22:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2016 godz. 21:22:28 Numer KRS: 0000053151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/2017 - Zmiany w treści Statutu W Statucie ABC Data S.A. ( Spółka ), którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:20:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.12.2016 godz. 11:20:27 Numer KRS: 0000480276 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:23:19 Numer KRS: 0000028098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:23:19 Numer KRS: 0000028098 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:23:19 Numer KRS: 0000028098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe. Andrzej Kidyba. 15. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe. Andrzej Kidyba. 15. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Andrzej Kidyba 15. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Prawo handlowe Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:00:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:00:57 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.03.2017 godz. 15:00:57 Numer KRS: 0000346734 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2014 godz. 12:30:57 Numer KRS: 0000325700

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.08.2014 godz. 12:30:57 Numer KRS: 0000325700 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.08.2014 godz. 12:30:57 Numer KRS: 0000325700 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:27:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:27:52 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.02.2016 godz. 17:27:52 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo