"Wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu a kierunki polityki miejskiej"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu a kierunki polityki miejskiej""

Transkrypt

1 "Wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu a kierunki polityki miejskiej" II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków r. Szymon Tumielewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju 1

2 Europa - kluczowa rola miast Główne wyzwania przed jakimi stoi ludzkość, takie jak zdrowie publiczne, rozwój gospodarczy, ubóstwo, energia, wyczerpywanie się zasobów oraz stan środowiska są zadaniami stojącymi przed miastami. Ich rozwiązanie zależy od kierunku rozwoju, który te miasta obejmą. A te wyzwania będą rosły w miarę, jak miasta będą się powiększać Margot Wallström wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej 2007 r. 2 2

3 Polityka miejska a adaptacja - raport Europejskiej Agencji Środowiska Główne wyzwania stojące przed miastami wskazywane w raporcie przygotowanym przez EEA to: wysokie temperatury i fale upałów(fale upałów przyczyniły się do największej ilości zgonów podczas klęsk żywiołowych w ostatnich dziesięcioleciach w Europie. Szacuje się iż fale upałów przyczyniły się do śmierci około osób w czasie czterech miesięcy lata 2003 r. w Europie Środkowej i Zachodniej. Przewiduje się że czas trwania, częstotliwość i/lub intensywność fal upałów będzie wzrastać) powodzie (Burze i powodzie są zagrożeniami naturalnymi, które powodowały największe straty gospodarcze w Europie. W roku 2002 w 6 krajach członkowskich UE wystąpiła największa liczba powodzi. Spowodowane straty szacuje się na około 21 mld USD) deficyt wody i susze (Czynniki społeczno-ekonomiczne, takie jak wzrost liczby ludności, wzrost konsumpcji i użytkowania gruntów zaostrzają problem niedoboru wody. Przewiduje się, iż w Europie stan zasobów wodnych będzie maleć na skutek rosnących rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a jej dostępnością). 3 3

4 Krajowe dokumenty strategiczne a polityka miejska Przyjęcie przez Radę Ministrów w lipcu 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR ) oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) w grudniu 2011 r. stworzyło podstawy prowadzenia przez państwo ukierunkowanej terytorialnie polityki rozwoju. Szczególnym obszarem działań polityki ukierunkowanej terytorialnie są obszary miejskie, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społecznogospodarczego kraju. Dokumenty rządowe (szczególnie KPZK 2030 i KSRR ) określają różne aspekty działań rozwojowych wobec obszarów miejskich. 4 4

5 Krajowa Polityka Miejska (KPM) a zmiany klimatu Założenia Krajowej Polityki Miejskiej (KPM) odnoszą się do zmiany klimatu, jako wyzwania horyzontalnego, specyficznie ujawniającego się w miastach. Wymienione w tym dokumencie wyzwania: wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w energię elektryczną, zarządzanie zasobami wody, poprawa efektywności energetycznej poprzez m.in. termomodernizację budynków, przyłączanie mikroźródeł energii odnawialnej, modernizację istniejących miejskich jednostek wytwarzania i przesyłu energii, inteligentne systemy pomiarowe mają bezpośredni związek z adaptacją i powinny znaleźć odzwierciedlenie w realizacji poszczególnych celów KPM. 5 5

6 Strategiczny Plan Adaptacji (SPA) Pod nadzorem Ministra Środowiska opracowywany jest Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (planowany termin przygotowania dokumentu koniec 2013 r.). Projekt stanowi realizację stanowiska Rządu ws. Białej Księgi KE: COM(2009)147 Adaptacja do zmian klimatu: w kierunku europejskich działań ramowych. KE rozpoczęła w br. przygotowanie wskazówek dot. opracowywania krajowych strategii adaptacji. Strategia adaptacji UE ma być gotowa w marcu Więcej informacji na stronie: 6 6

7 SPA a strategie rozwoju Adaptacja ma charakter lokalny i miasta samodzielnie powinny dokonać oceny swojej wrażliwości i odporności na zmiany klimatu oraz zdecydować o celach i sposobach redukcji ryzyka z nimi związanego. dokumenty strategiczne powinny zostać uzupełnione o kierunki działań adaptacyjnych wskazane w SPA. Krajowa Polityka Miejska (KPM) i lokalne programy rewitalizacji miast powinny uwzględniać adaptację do zmian klimatu, obok innych celów ekologicznych. 7 7

8 SPA zawartość dokumentu SPA będzie zawierał m.in.: scenariusze zmian klimatu w Polsce, określenie wpływu zmian klimatu i wrażliwości sektorów, koszty szkód spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi w latach , określenie skutków dla rozwoju do roku 2030, wskazanie kierunków działań adaptacji do 2030 r. i określenie systemu realizacji, określenie potrzeb finansowania w perspektywie finansowej UE Istotne jest, aby plany działań adaptacji dla wrażliwych sektorów i obszarów oraz szacunki kosztów i korzyści, mogły zostać uwzględnione w przyszłych decyzjach finansowych. 8 8

9 Zidentyfikowane zagrożenia dla miast Największe ryzyko dla miast, ich infrastruktury i pogorszenia warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców stanowią: fale upałów i miejskie wyspy ciepła, kontrasty termiczne, częste zmiany temperatury przechodzące przez 0 o C, wzrost koncentracji zanieczyszczeń powietrza (aerozole, pyły, ozon przyziemny, smog), powodzie, zalania i podtopienia (wyzwanie dla miejskich systemów odprowadzania wód; zagrożenie dla infrastruktury, zagrożenie dla zabudowy na terenach nizinnych i depresyjnych), deficyt wody i susze, silne i huraganowe wiatry (zwłaszcza dla mniejszych miast). Działania adaptacji w miastach powinny odnosić się do tych zagrożeń i ograniczać ryzyko ich wystąpienia. 9 9

10 Scenariusze klimatyczne dla Polski Źródło: Projekt KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko gospodarkę i społeczeństwo IMGW 2012 Wyniki wykazują, że istotniejszych zmian warunków klimatycznych należy oczekiwać w drugiej połowie XXI stulecia. Scenariusz wiązkowy zmian sum opadów w Polsce w sezonie letnim dla okresów i Mapy prezentują zmiany w % w stosunku do wartości średniej z okresu Anomalie średniej rocznej temperatury powietrza w Polsce ( C) w odniesieniu do okresu dla wybranych okresów XXI wieku ( , ) i scenariuszy emisyjnych (A2, B1, A1B) Źródło: Projekt KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko gospodarkę i społeczeństwo IMGW 2012 Do roku 2030 największe zagrożenie dla sektorów gospodarki, w tym dla miast, będą stanowiły ekstremalne zjawiska pogodowe i klimatyczne

11 Zmiana struktury demograficznej między 2012 a 2030 w miastach Struktura demograficzna rzutuje istotnie na ocenę wrażliwości miasta i podatności na ryzyko termiczne. Liczba mieszkańców w tysiącach Liczba mieszkańców w tysiącach Wiek mieszkańców Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 2012 Najbardziej wrażliwe grupy to osoby starsze >65 roku życia, małe dzieci, kobiety w ciąży i chorzy

12 Mieszkańcy powyżej 65 roku Procentowy udział ludzi w wieku ponad 65 lat w ogólnej liczbie mieszkańców poszczególnych miast powyżej 100 tys. wg stanu na rok 2011 Warszawa Łódź Katowice Chorzów Gdynia Wałbrzych Legnica Rybnik Płock Gorzów Olsztyn Elbląg Tychy 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 Źródło: Opracowanie Bożena Degórska Marek Degórski na potrzeby projektu SPA 12 12

13 Uwarunkowania gospodarki przestrzennej System planowania przestrzennego w Polsce wymaga gruntownej przebudowy W obecnym kształcie nie pozwala rozwiązać ani problemów adaptacji, ani problemów zarządzania przestrzenią, W SPA wskazane zostaną drogi realizacji w Polsce wytycznych KE w zakresie adaptacji przestrzeni każdego państwa członkowskiego do zmian klimatu oraz w zakresie zmniejszenia lub eliminowania negatywnych skutków wzajemnego oddziaływania zmian klimatu i gospodarki. Źródło: arszawa.gazeta.pl 13 13

14 Dostosowywanie obszarów miejskich do zmian klimatu W SPA zostaną wskazane działania i zalecenia niezbędne dla prawidłowego dostosowania obszarów miejskich do: zmian temperatury i zmniejszenia uciążliwości miejskiej wyspy ciepła, złagodzenia skutków gwałtownych opadów, poprawy warunków sanitarnych powietrza, adaptacji do niedoboru wody i susz, adaptacji do zagrożenia powodziowego, poprawy łączności ekologicznej. Żródło:

15 NOWA perspektywa finansowa UE Polityka miejska i klimat (adaptacja i mitygacja) są elementem przyszłej perspektywy finansowej UE i Polska będzie zabiegać o te środki. Źródło: ojastancja.pl W zakresie NPF o całkowitym budżecie mld EURO prawdopodobnie będą przewidziane środki finansowe na działania adaptacyjne i mitygacyjne w wysokości ok. 20% całkowitego budżetu (tj. około 203 mld EURO). Po raz pierwszy Polityka Spójności (ok. 33% NPF tj. około 336 mld EURO) jako jeden z jedenastu tematów wskazuje cel związany z adaptacją do zmian klimatu. Wspólna Polityka Rolna (36% NPF tj. 386 mld EURO) wspomagać będzie instrumenty zarządzania ryzykiem (w tym różne rodzaje ubezpieczeń) Program Horyzont 2020 (7,8% NPF tj. 80 mld EURO) będzie uwzględniał finansowe wsparcie dla działań B+R związanych z adaptacją. 35% z budżetu programu powinno być przeznaczone na działania związane z klimatem. Ponadto cel klimatyczny jest jednym z dwóch komponentów Programu LIFE+ (drugi komponent to komponent środowiskowy, ale również często odnoszący się do przeciwdziałania zmianom klimatu), na które przewidziano w NPF alokację w wysokości 386 mln EURO. Na podstawie ustaleń 4 sesji plenarnej Nieformalnego Spotkania Ministrów Środowiska, Cypr, r

16 SPA wstępne wnioski dla miast opracowanie i wdrożenie miejskich programów reagowania (m.in. rozdzielenie sieci kanalizacyjnej deszczowej od komunalnej, zwiększenie retencji wody poprzez rozwój terenów zielonych nieutwardzonych); prawne zapewnienie nienaruszalności obszarów zielonych i wodnych i ich ekspansja; poprawa ładu przestrzennego; opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego miast i ich przestrzeganie; intensyfikacja działań na rzecz poprawy monitoringu wrażliwości infrastruktury miejskiej; zwiększenie udziału społeczności lokalnych w zarządzaniu rozwojem miast, uwzględniającym obecne i przyszłe zmiany klimatu. Źródło:

17 Dziękuję za uwagę Szymon Tumielewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju 17

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Podręcznik adaptacji dla miast wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Podręcznik został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie ekspertyzy wykonanej przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku 2012 Strategia działania Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska

Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Załącznik do uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r. Program Strategiczny Ochrona Środowiska Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 Warunki korzystania z wód regionu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) DLA MIASTA KIELCE Projekt Kraków, sierpień 2015 r. str. 2 Zamawiający: Gmina Kielce Wykonawca: Consus Carbon Engineering sp. z

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ MIASTA GŁOGOWA Zamawiający: Gmina Miejska Głogów Wykonawca: Envi Konsulting ul. Wolności 13/8 49-300 Brzeg SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 1.1. Cel i zakres opracowania... 5 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA"

PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA PROGRAM OPERACYJNY W RAMACH CELU "INWESTYCJE NA RZECZ WZROSTU I ZATRUDNIENIA" CCI 2014PL16M2OP015 Tytuł Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Wersja 1.5 Pierwszy rok 2014 Ostatni

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA SZÓSTY RAPORT RZĄDOWY I PIERWSZY RAPORT DWULETNI DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Warszawa 2013 Sfinansowano ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska Warszawa, 2 września 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYKAZ SKRÓTÓW...2 WSTĘP...3 PODSTAWOWE ZASADY TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Katowice, grudzień 2014 r. Opracowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu

WFOŚiGW w Łodzi WFOŚiGW w Krakowie WFOŚiGW w Warszawie WFOŚiGW w Opolu INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI WSPÓLNA STRATEGIA DZIAŁANIA Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Kraków, kwiecień 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Sanoka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SANOKA Opracował:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO MIASTA BIŁGORAJ - DOKUMENT RAMOWY 2014 1 Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj Dokument Ramowy została opracowany przez

Bardziej szczegółowo