Nowoczesne techniki analityczne. Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) prof. dr. hab.inż. M. Biziuk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne techniki analityczne. Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) prof. dr. hab.inż. M. Biziuk"

Transkrypt

1 Kierunek studiów : TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA Specjalność : MONITORING I ANALITYKA ANIECYSCEŃ ŚRODOWISKA Kierownik specjalności : prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK Nazwa Nowoczesne techniki analityczne TOŚo1.7 Semestr VII Godziny Punkty 5+1 Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) prof. dr. hab.inż. M. Biziuk /E Program wykładów Cel zajęć : zapoznanie studentów z instrumentalnymi metodami analitycznymi. Specyfika metod analitycznych opartych na pomiarze względnym. Charakterystyka analitycznych układów pomiarowych. Rodzaje sygnałów, ich położenie i wielkość; problemy szumów w metodach porównawczych. Porównanie dokładności i precyzji metod analitycznych. Analiza elementarna związków organicznych, ich przydatność i rola w chemii analitycznej. Metody oznaczania węgla, wodoru, chlorowca, azotu i siarki. Metody mineralizacji; mineralizacja zapłonowa oraz automatyczne analizatory elementarne. Spektroskopowe metody analizy. Podział metod i zasada działania. Monochromatory, detektory, metody atomizacji i wzbudzenia oraz wpływ matrycy na efekt analityczny. Źródła błędów oraz metody ich usuwania. Fotometria płomieniowa, staloskopia, spektroskopia absorpcji atomowej i cząsteczkowej - zasady działania, aparatura oraz metody wykonywania pomiarów i doboru optymalnych warunków pracy. Optymalizacja techniką sympleksów. Metody rozdzielania ze szczególnym uwzględnieniem technik chromatograficznych. Chromatografia gazowa: teoretyczne podstawy, charakterystyka kolumn, wybrane detektory, analiza jakościowa i ilościowa. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) kolumnowa i cienkowarstwowa. Mechanizmy procesów chromatograficznych, selektywność i sprawność układów chromatograficznych; rodzaje faz; aparatura chromatograficzna. Metody elektroanalityczne, podstawowe prawa fizykochemiczne. Potencjometria, konduktometria, kulometria, elektrody jonoselektywne, chronowoltamperometria: podstawy teoretyczne, metody pomiaru i aparatura.

2 Literatura uzupełniająca 1. Minczewski J., Marczenko., Chemia analityczna, PWN, W-wa 1985, G.W. Ewing, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa T.H. Gouw, Nowoczesne metody instrumentalne analizy, WNT, Warszawa J. Kryściak, Chemiczna analiza instrumentalna, PWL, Warszawa Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska [red. J. Namieśnik], Wyd. Pol.Gdańskiej, Gdańsk Podstawy analityki [red. J. Łukasiak], Akademia Medyczna w Gdańsku, Gdańsk H.W. Willard, LL Merritt, J.A. Dean, F.A. Settle, lnstrumental Methods oj Analysis, Wadsworth,. Belmont Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, [red] J. Namieśnik i. Jamrógiewicz, WN-T, Warszawa M. Jarosz, E. Malinowska, Pracownia chemiczna analizy instrumentalnej, Wydawn. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Laboratorium i seminarium Studenci wykonują Ćwiczenia w kilkuosobowych grupach. Każdy temat obejmuje dwa następujące po sobie ćwiczenia. 1. Ilościowa analiza elementarna związków organicznych. Wyznaczenie wzoru sumarycznego związku po oznaczeniu w nim procentowej zawartości węgla, wodoru, chlorowca i azotu. 2. Cząsteczkowa spektrofotometria absorpcyjna. Dobór warunków analitycznych. Analiza ilościowa próbek modelowych i naturalnych. 3. Emisyjna i absorpcyjna spektroskopia atomowa. Fotometria płomieniowa, absorpcyjna spektrofotometria atomowa, staloskopia. Ocena statystyczna metod oraz porównanie ich precyzji i dokładności. Optymalizacja warunków pracy w fotometrii płomieniowej metoda sympleksów. 4. Elektrochemiczne metody analityczne. Potencjometria, konduktometria, kulometria, elektrody jonoselektywne: analiza ilościowa i jakościowa próbek modelowych i naturalnych. 5. Chromatografia gazowa. Wyznaczanie sprawności oraz parametrów retencyjnych układów chromatograficznych. Analiza ilościowa i jakościowa. 6. Chromatografia cieczowa. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) kolumnowa i cienkowarstwowa. Wyznaczanie sprawności oraz parametrów retencyjnych układów chromatograficznych. Analiza ilościowa i jakościowa.

3 Nazwa Czujniki wielkości chemicznych TOŚo2.7 Semestr VII Godziny 1 2 Punkty 3 Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Odpowiedzialny (a) dr inż. Bogdan Chachulski Przegląd metod pomiarowych stosowanych w kontroli zanieczyszczeń wody i atmosfery. Ogólne własności metrologiczne czujników. Klasyfikacja. Czułość, selektywność, trwałość czujników. Własności dynamiczne. Czujniki elektrochemiczne. Budowa, zasada działania i własności metrologiczne czujników amperometrycznych. Polarografia. Sygnał a potencjał elektrody working. Etapy transportu cząsteczek analitu z otoczenia do powierzchni elektrody working. Rola pozostałych elektrod. Reakcje elektrodowe. Bariery dyfuzyjne. Ogniwa elektrochemiczne i siła elektromotoryczna. Sygnał czujników potencjometrycznych z ciekłym oraz stałym elektrolitem. Czujnik lambda. Budowa i przegląd zastosowań elektrod jonoselektywnych. Podstawy konstrukcji i powstawanie sygnału tranzystorów chemicznych. Czujniki elektryczne. Półprzewodnikowe czujniki z tlenków metali (dwutlenek cyny) i z materiałów organicznych (ftalocyjaniny). Czujniki konduktometryczne i impedancyjne (rezystancyjno-pojemnościowe). Czujniki wilgotności z porowatym tlenkiem glinu oraz z filmem polimerowym. Wykorzystanie światłowodów. Czujniki optyczne: absorpcyjne, luminescencyjne i fluorescencyjne. Czujniki grawimetryczne: czujniki piezoelektryczne i akustycznej fali powierzchniowej. Granice wybuchowości gazów, eksplozymetry i pellistory. Biosensory. Materiał biologiczny: bakterie, tkanki, enzymy. Trwałość i czułość biosensorów. Metody detekcji. Biosensory glukozy. astosowanie czujników chemicznych w medycynie.

4 Nazwa Techniki separacyjne TOŚo3.7 Semestr VII Godziny 2 2 Punkty 4 Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) prof. dr hab inż. Marian Kamiński : 1. naczenie technik i metod rozdzielania oraz ogólne i specyficzne wymagania dotyczące rozdzielania, wzbogacania i otrzymywania substancji w technologii chemicznej oraz w chemii analitycznej. 2. Specyfikacja i podziały konwencjonalnych i niekonwencjonalnych technik oraz metod rozdzielania i oczyszczania produktów oraz najważniejsze pojęcia i zasady postępowania dotyczące hydrodynamiki, selektywności, kinetyki oraz efektywności rozdzielania substancji. 3. Podstawy fizykochemii roztworów i polidyspersyjnych układów wielofazowych oraz inżynierii procesowej rozdzielania i oczyszczania substancji, ogólne zasady optymalizacji warunków separacji i powiększania skali procesów rozdzielania i oczyszczania substancji. 4. Podstawy fizykochemiczne, operacje jednostkowe oraz zasady procesowe, metodyka i aparatura wybranych metod rozdzielania substancji; Przykłady ważniejszych zastosowań preparatywnych, procesowych (szczególnie zastosowania w technologii chemicznej oraz dla przygotowania próbek): Chromatografia żelowa w układach hydrofilowych oraz liofilowych (GPC, SEC); elucyjna chromatografia jonowymienna i jonowa (IC) oraz wymiana jonowa; elucyjna chromatografia adsorpcyjna w układach faz odwróconych (RP) i normalnych (NP), w tym z wykorzystaniem tworzenia par jonowych (IPC), z dynamicznym generowaniem fazy stacjonarnej, z wykorzystaniem oddziaływań hydrofobowych (HIC), wymiany ligandów (LEC), oddziaływań stereospecyficznych (CC), chromatografii micelarnej (MC) techniki kolumnowe (HPLC, SFC, GC) i cienkowarstwowe (TLC); techniki i metody adsorpcji; techniki i metody ługowania i ekstrakcji, w tym ługowanie wysokotemperaturowe pod ciśnieniem (ASE), ekstrakcja metodą Soxleta, ekstrakcja przeciwprądowa w aparacie Craig a, ekstrakcja do cieczy w stanie nadkrytycznym, chromatografia przeciwprądowa ciecz ciecz (CCC), chromatografia rozdzielania w polu sił (FFF); wirowanie i ultrawirowanie; mikrofiltracja, ultrafiltracja i nanofiltracja jedno- i wielostopniowa; osmotyczne i elektroosmotyczne metody membranowe, szczególnie odwrócona osmoza i elektrodializa, a także - wykorzystanie ciekłych membran; odparowywanie próżniowe w cienkiej warstwie i liofilizacja; techniki i metody strącania, wysalania, krystalizacji i rekrystalizacji;

5 techniki i metody elektromigracyjne : elektrochromatografia; dwuwymiarowa elektroforeza żelowa i elektroforeza kapilarna - metody o szczególnym znaczeniu w biotechnologii - zarys 5. Wyodrębnianie substancji krystalicznej lub innej postaci użytkowej substancji. Laboratorium 1. Metodyka wypełniania, ocena selektywności, sprawności, przepuszczalności i pojemności sorpcyjnej kolumny preparatywnej HPLC; 2. Rozdzielanie z zastosowaniem RP-HPLC w skali preparatywnej wybranych substancji organicznych z wykorzystaniem kolumny o średnicy 17 mm SiO2-C18 ; 3. Rozdzielanie z zastosowaniem NP-HPLC w skali preparatywnej wybranych jonów z wykorzystaniem kolumny o średnicy 17 mm SiO2-DIOL; 4. atężanie frakcji po rozdzielaniu - na drodze odparowania oraz adsorpcji, ocena i porównanie efektywności i kosztów stosowania tych technik; 5. atężanie frakcji po rozdzielaniu - na drodze liofilizacji, ocena efektywności i kosztów stosowania; 6. astosowanie HPLC, skala analityczna w kontroli czystości frakcji i produktu po krystalizacji; 7. Rozdzielanie substancji techniką chromatografii żelowej, techniką chromatografii oddziaływań hydrofobowych w warunkach gradientu stężenia soli, z zastosowaniem chromatografii jonowymiennej. Nazwa Komputerowe wspomaganie projektowania TOŚo4.7 Semestr VII Godziny 1 2 Punkty 3 Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) dr inż. R. Aranowski Wykład Opis matematyczny procesów technologicznych w ochronie środowiska, typy modeli matematycznych, równania bilansowe aparatów modelowych, równania bilansów masowych i energetycznych. Symulacja procesów. Modele symulacyjne : model czarnej skrzynki, modele deterministyczne, oprogramowanie do symulacji i projektowania procesów. asady symulacji procesów : obiekty o parametrach skupionych i rozłożonych w stanie ustalonym i nieustalonym. Aproksymacja i predykcja właściwości substancji, równowagi fazowe ( równanie Margulesa a van Laara i Wilsona ), równowaga reakcji chemicznych, obliczanie stężeń w stanie równowagi.

6 Bazy danych fizykochemicznych, własności czystych substancji, własności mieszanin, równowag fazowych. Wykorzystanie zasad analizy wymiarowej i teorii podobieństwa do powiększania skali procesów: podstawy analizy wymiarowej, teoria podobieństwa hydrodynamicznego, cieplnego i wymiany masy. Praktyczne zastosowanie opisu matematycznego procesów do modelowania pracy oczyszczalni ścieków. Laboratorium AutoCAD Wprowadzenie do rysunku wektorowego, oprogramowanie CAD. Tworzenie nowego rysunku. Ekran AutoCAD a : obszar rysunku, linia statutowa, belka narzędziowa, paski narzędzi, linia poleceń, menu górne, menu kontekstowe, menu obrazkowe, menu boczne, menu kursora, ikona układu współrzędnych. Przestrzeń AutoCAD a : globalny układ współrzędnych WCS (World Coordinate System), lokalny układ współrzędnych UCS (User Coordinate System), współrzędne : względne, bezwzględne, prostokątne, biegunowe, sferyczne, walcowe. Jednostki, skala, rozmiar papieru. Podstawowe obiekty AutoCAD a : line, xline, ray, mline, pline, polygon, rectang, arc, circle, ellipse, point, region. Modyfikacja rysunku: erase, copy, array, offset, mirror, rotate, break, extend, trim, stretch, chamfer, fillet, scale, explode, insert, bmake, trace, donut, boundary, sketch, solid, spline, hatch, batch, mtext. Właściwości obiektów. Oglądanie rysunków. Modyfikacja rysunku. Wybieranie obiektów. Napisy. Rysowanie precyzyjne. Anulowanie poleceń. Warstwy. Bloki. Centrum danych projektowych. Rysunek aksonometryczny. Kreskowanie. Rysunek prototypowy. Regiony. Multilinie. apytania. Naprawianie uszkodzonych rysunków. Wydruk. Rozmieszczenia wydruku. Style wydruku. Automatyczny wydruk. Wymiarowanie. Edycja wymiarowania. Style wymiarowania. Wymiary w rzutach przestrzeni papieru. ChemCAD Wykorzystanie diagramów strumieniowych (flowsheetingu) do modelowania procesów w ochronie środowiska za pomocą programu ChemCAD. Podstawy działania programu ChemCAD. Tworzenie projektów technologicznych procesów ochrony środowiska. Modele matematyczne właściwości fizykochemicznych stosowane w ChemCAD. Symulacja przepływów masowych, pełna symulacja i optymalizacja procesów w stanie ustalonym. Symulowanie wybranych technologii ochrony środowiska za pomocą programu ChemCAD. Tworzenie raportów symulacyjnych i interpretacja wyników.

7 Nazwa Alternatywne źródła energii TOŚo5.7 Semestr VII Godziny 2 Punkty 2+1 Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Odpowiedzialny (a) prof. dr hab.inż. W.M.Lewandowski Wykład Wykład obejmuje następujące zagadnienia: - Charakterystykę zasobów, strategię gospodarowania, oszacowanie zasobów konwencjonalnych źródeł energii nieodnawialnych (węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, energii jądrowej), wpływ tych źródeł na skażenie środowiska naturalnego oraz omówienie nowoczesnych proekologicznych technologii wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i skojarzonej o oparciu o tradycyjne nośniki (kotły fluidalne, kondensacyjne, generatory termoelektronowe, generatory magnetohydrodynamiczne MHD i inne). - Przedstawienie rodzajów, zasobów i możliwości wykorzystania proekologicznych źródeł energii odnawialnych takich jak: wodór, energia wody (rzecznej, pływów i falowania), energetyka wiatrowa, geotermia, energetyka słoneczna (elektrownie słoneczne, systemy pasywne w budownictwie) i wielu innych oraz charakterystyka ich wad, zalet, a także opłacalności i ograniczeń ich stosowania. - Przegląd i charakterystyka zasobów niekonwencjonalnych źródeł energii pochodzenia organicznego takich jak: drewno, etanol, metanol, słoma, olej rzepakowy, odpady organiczne, osad ściekowy, gnojowica, biogaz itd. oraz przegląd technologii, aparatów, urządzeń i instalacji do ich przetwarzania. - Wprowadzenie podstaw teoretycznych dotyczących poszczególnych rodzajów energii odnawialnych, teorii promieniowania (słonecznego), teorii zjawisk zachodzących w pasywnych i aktywnych systemach słonecznych, zjawisk fotowoltaicznych, teorii ogniw paliwowych (polimerowych, tlenkowych, fosforanowych, węglanowych), zjawisk wymiany ciepła w nowoczesnych systemach termorenowacyjnych, izolacji transparentnych, geotermi, systemach aktywnych wykorzystania energii słonecznej nisko- i wysoko temperaturowych. - aprezentowanie teorii z wybranych działów termodynamiki, mechaniki płynów i wymiany ciepła, z których wiedza jest niezbędna do sporządzenia bilansu masy, bilansu energii, zaprojektowania optymalnej metody, obliczania wydajności, sprawności i ekonomicznej opłacalności omawianych technologii zagospodarowania proekologicznych odnawialnych źródeł energii. - Omówienie technologii konwersji, magazynowania i praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii: słonecznej (kolektory płaskie, próżniowe, stawy słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, silniki Stirlinga), wodnej (turbiny akcyjne i reakcyjne, pompy i silniki dyfuzyjne), wiatrowej (siłownie wiatrowe różnych typów), wodoru (silniki, ogniwa paliwowe), biomasy (bioreaktory, komory fermentacyjne do produkcji biogazu, silniki wysokoprężne i generatory), geotermalnej (turbiny, wymienniki, pompy ciepła) i innych. /E

8 Literatura 1. Bogdanienko J.: Odnawialne Źródła Energii. Biblioteka Problemów, t Warszawa, PWN Brinkworth B.J.: Energia Słoneczna w Służbie Człowieka. Biblioteka Problemów, t Warszawa, PWN Cieśliński J., Mikielewicz J.: Niekonwencjonalne źródła energii. Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej Mikielewicz J., Cieśliński J.T.: Niekonwencjonalne urządzenia i systemy konwersji energii. Seria Maszyny Przepływowe, t. 24. Wrocław, Ossolineum Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT Warszawa Klugmann E., Klugmann-Radziemska E.: Alternatywne źródła energii. Energetyka fotowoltaiczna. Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Klugmann-Radziemska E., Klugmann E.: Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok Planning and Installing Solar Thermal Systems, a guide for installers, architects and engineers, The German Solar Energy Society (DGS LV Berlin BRB), Ecofys 2005 Nazwa Geograficzne systemy informacji (GIS) TOŚo6.7 Semestr VII Godziny 1 2 Punkty 3 Katedra Inżynierii Biomedycznej, WETI Odpowiedzialny (a) dr inż. Jacek Rumiński Wykład Wprowadzenie systemy informacyjne a GIS. Podstawowe definicje. Modele danych w GIS. Bazy danych. Model wektorowy wektorowe mapy cyfrowe. Model rastrowy zdjęcia lotnicze, obrazowanie satelitarne. Pozyskiwanie danych digitalizacja, pomiary, GPS. Przetwarzanie i analiza danych wektorowych/rastrowych w GIS. Metody wizualizacji informacji wizualizacja 2D/3D/4D modelowanie wysokości. astosowania GIS. Laboratorium Projektowanie systemów GIS wprowadzanie danych i digitalizacja map. Przetwarzanie danych rastrowych obrazy satelitarne i ich zastosowania. Przetwarzanie danych wektorowych wyszukiwanie danych, analizy sąsiedztwa. Wizualizacja informacji 2D/3D, modele wysokościowe. astosowania GIS. Literatura 1. J. Rumiński, Systemy Informacji Przestrzennej, Materiały Kursowe projektu TEMPUS SJEP 08122, Gdańsk 1998 r., 2. M.N. DeMers - Fundamentals of GIS, John Wiley & Sons, New York 1997.

9 Nazwa Analityka procesowa TOŚo1.8 Semestr VIII Godziny Punkty 5+1 Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) dr hab.inż. W.Wardencki, prof.nadzw.pg? /E Nazwa Podstawy chemometrii TOŚo2.8 Semestr VIII Godziny 2 1 Punkty 3 Katedra Technologii Leków i Biochemii Odpowiedzialny (a) prof. dr hab. inż. Jan Mazerski Celem zajęć z "Podstawy chemometrii" jest zapoznanie studentów ze współczesnymi, numerycznymi metodami opracowywania, analizy i prezentacji danych dotyczących stanu środowiska naturalnego i występujących w nim zanieczyszczeń. W ramach 30 godz. wykładów przewiduję omówienie m.in. następujących problemów: planowanie pomiarów ze szczególnym uwzględnieniem planów czynnikowych i minimalnych gromadzenie, archiwizacja i obróbka wstępna danych metody prezentacji graficznej danych wielowymiarowych zastosowanie metody głównych składowych do analizy wielowymiarowych zbiorów danych matematyczne modelowanie zależności ze szczególnym naciskiem na tworzenie i ocenę adekwatności modeli eksperymentalnych klasyfikacja, czyli określanie reguł przynależności obiektów do z góry zdefiniowanych klas analiza podobieństwa, czyli poszukiwanie naturalnych skupień obiektów analiza szeregów czasowych, czyli poszukiwanie zmian cyklicznych i trendów długoterminowych Omawiane zagadnienia ilustrowane będą odpowiednimi przykładami zastosowania technik chemometrycznych w ocenie stanu środowiska.

10 W ramach zajęć seminaryjnych studenci będą omawiać literaturowe przykłady analizy zbiorów danych wielowymiarowych dotyczących stanu środowiska naturalnego z wykorzystaniem różnorodnych technik chemometrycznych. Literatura zalecana: J.Mazerski: "Podstawy chemometrii", Wydawnictwo PG, Gdańsk 2000 A.Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, W-wa 1999 K.Mańczak: Technika planowania eksperymentu", WN-T, W-wa 1976 Nazwa TOŚo3.8 równoważony rozwój regionu Morza Bałtyckiego Semestr VIII Godziny 1 1 Punkty 2 Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) prof. dr hab. inż. Jan Hupka Wykład Charakterystyka środowiska morskiego: Morfometria oceanów. Rzeźba dna oceanicznego. Osady denne. Przezroczystość wody morskiej. Temperatura. asolenie. Gazy rozpuszczone w wodzie morskiej. Ruchy wód morskich. asoby oceaniczne: asoby wodne i możliwości ich pozyskiwania.. asoby mineralne mórz i oceanów. Biologiczne zasoby mórz i oceanów. anieczyszczenia i ochrona mórz i oceanów: Pojęcie i klasyfikacja zanieczyszczeń. Ropa naftowa i jej pochodne. Węglowodory chlorowane. Metale ciężkie. anieczyszczenia radioaktywne. Problemy Bałtyku: Bałtyk jako morze słonawe. Eutrofizacja Bałtyku. Strefy zanieczyszczeń i możliwości samooczyszczania mórz i oceanów: Saprobowość i system saprobów. Możliwości samooczyszczania wód morskich. Utrata różnorodności.

11 Nazwa Metody zapewnienia i kontroli jakości TOŚo4.8 Semestr VIII Godziny Punkty 5+1 Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) prof.. dr hab. inż. Marian Kamiński Część I asady: zapewnienia jakości w produkcji i badaniach Wymagania PN ISO 9001, PN-EN ISO/IEC oraz eksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), akredytacja laboratorium, walidacja metod analitycznych, audyt jakości. Część II Wymagania prawne dotyczące kontroli jakości; asady organizacji i działania laboratorium kontroli jakości; Wybrane techniki i metody kontroli jakości materiałów surowców i produktów chemicznych, paliwowych, farmaceutycznych, żywnościowych Kontrola jakości : pojęcia i definicje, specyfikacje wymagań dotyczących jakości; zasady normalizacji metod kontroli jakości; znaczenie norm i specyfikacji jakościowych; 2. Regulacje prawne, unormowania krajowe i międzynarodowe w zakresie kontroli jakości, relacje dostawca odbiorca, certyfikacja, akredytacja, bezpieczeństwo stosowania wyrobów i wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. 3. Pojęcie systemu zapewnienia jakości w zakładzie i laboratorium; sens akredytacji laboratorium, ogólne wymagania wobec akredytowanego laboratorium; ogólne wymagania eksu Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), wymagania eksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). 4. Pojęcie auditu; znaczenie auditu dla funkcjonowania i doskonalenia funkcjonowania systemu zapewnienia jakości. Przebieg auditu i działania poauditowe. 5. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych wymagań norm PN-ISO 9001, PN-EN ISO/IEC i GLP; szczególnie zalecenia dotyczące alternatywnych sposobów spełnienia w praktyce wymagań normy ISO 9001, PN-EN ISO/IEC i eksu GLP. 6. Pojęcie walidacji metody badań oraz walidacji wyposażenia pomiarowego, zalecenia praktyczne co do sposobów wykonania walidacji. 7. Metody pomiarów i badań stosowane w kontroli jakości podział, grupy, specyfika branżowa. 8. Próbka, zasady planowania poboru próbek i metody pobierania próbek w kontroli jakości. 9. Przykłady ważniejszych metod kontroli jakości w najważniejszych branżach przemysłu chemicznego i pokrewnych: węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa; rudy metali i inne surowce mineralne; metale i stopy metali; produkty naftowe paliwa, oleje, asfalty; nawozy sztuczne; polimery; produkty syntezy organicznej; tłuszcze spożywcze, techniczne i detergenty; produkty farmaceutyczne; produkty rolno spożywcze, żywność i pasze, napoje. /E

12 10. Charakterystyka wybranych fizykochemicznych, technicznych i instrumentalnych technik i metod kontroli jakości materiałów, szczególnie technik i metod istotnych dla ochrony środowiska i zachowania zdrowia: fluorescencja rentgenowska; absorpcja i emisja atomowa; destylacja symulowana; chromatografia żelowa i oznaczanie rozkładu masy cząsteczkowej; oznaczanie zawartości pierwiastków z wykorzystaniem spalania oraz kulometrii, chemoluminescencji, fluorescencji; metody oznaczania parametrów temperaturowych, cieplnych, grawimetrycznych, granulometrycznych, technicznych, kolorymetria, nefelometria, turbidymetria, polarymetria; zasady tworzenia modeli i zastosowania chemometrycznych metod oznaczania. 11. Niepewność pomiaru w kontroli jakości oraz źródła niepewności, powtarzalność odtwarzalność, próbka kontrolna, wzorzec, materiał odniesienia, średni błąd laboratorium; sposoby minimalizacji i wyznaczania niepewności pomiaru, nadzór nad wyposażeniem do pomiarów i badań, stosowanie próbek kontrolnych, zapewnienie spójności pomiarowej; międzylaboratoryjne badania porównawcze i badania biegłości jako metody weryfikacji i minimalizacji niepewności pomiarów, dodatkowe korzyści z badań międzylaboratoryjnych. 12. asady wyboru metod badań i wyposażenia badawczego w laboratorium kontroli jakości. Laboratorium: 12 ćwiczeń laboratoryjnych wybrane, znormalizowane metody kontroli jakości. Nazwa TOŚo5.8 Biologiczne metody w ocenie zanieczyszczeń środowiska Semestr VIII Godziny 1 2 Punkty 3 Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) dr hab.inż.w.wardencki, prof.nadzw.pg, dr L.Wolska? Nazwa TOŚo6.8 Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy Semestr VIII Godziny 1 Punkty 1 Katedra Odpowiedzialny (a) dr M. Doroszkiewicz, dr inż. D. Gorlo?

13 Nazwa Analityka zanieczyszczeń środowiska TOŚo1.9 Semestr IX Godziny Punkty 5+1 Katedra Chemii Analitycznej Odpowiedzialny (a) prof. dr hab. inż. J. Namieśnik prof. dr hab. inż. M. Biziuk /E Program wykładów Cel zajęć: Poznanie podstawowych zagadnień analityki śladów i analityki zanieczyszczeń środowiska w stopniu wystarczającym do podejmowania decyzji co do wyboru właściwej metodyki i sprzętu dla rozwiązania określonego zadania badawczego. Tematyka zajęć: Źródła informacji analitycznych. cytowania źródeł literaturowych. Podstawowe problemy analizy śladowej. akres stężeń analizy śladowej. Rozdzielanie i wzbogacanie śladów. Ogólny schemat analizy śladowej. Kierunki rozwojowe w analityce i monitoringu środowiskowego. Bioanalityka i biomonitoring. Sposoby pobierania i przygotowania próbek środowiskowych do analizy. agadnienia reprezentatywności. Techniki wstępnego wzbogacania i izolacji zanieczyszczeń z wód i powietrza. Urządzenia do pobierania próbek. Przygotowanie próbek. Wybrane metodyki i techniki oznaczania zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby. Techniki oznaczeń końcowych. Detektory. Opracowanie wyników. Problem kalibracji przyrządów pomiarowych. Metody sporządzania mieszanin wzorcowych. Rola materiałów odniesienia. Sumaryczne wskaźniki oceny zanieczyszczeń środowiska. Eliminacja wpływu składników tła na wyniki oznaczeń. Ocena przydatności sumarycznych wskaźników stopnia skażenia środowiska. Charakterystyka i ocena handlowych aparatów do kontroli zanieczyszczenia środowiska. Podstawowe grupy metod oznaczania zanieczyszczeń wód i gleby. Kontrola i zapewnienie jakości wyników (QA/QC). Walidacja metodyk analitycznych. Materiały odniesienia. Literatura uzupełniająca 1. J. Namieśnik, J. Łukasiak,. Jamrógiewicz: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, W-wa, J. Dojlido: Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Arkady, W-wa, Fizykochemiczna analiza wód i gruntów (praca zbiorowa pod redakcją J. Siepaka) UAM, Poznań, J. Nawrocki, I. Obst: Metody analizy powietrza atmosferycznego i organicznych zanieczyszczeń wody pitnej. Wydawnictwa Naukowe UAM, Poznań, A. Ostrowska, S. Gawliński,. Szczubiałka: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin, IOŚ, W-wa, 1991.

14 6. R. Korol, J. Korol: Badanie składu i właściwości osadów ściekowych. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Dęba, Instrumentalne metody w kontroli zanieczyszczeń środowiska (praca zbiorowa pod redakcją J. Namieśnika) Politechnika Gdańska, Gdańsk, Ćwiczenia z chemii środowiska, (praca zbiorowa pod redakcją E. Szczepaniec-Cięciak i P. Kościelniaka), Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1995, tom J. Minczewski, J. Chwastowska, R. Dybczyński: Metody rozdzielania i zagęszczania, WNT, W-wa, Metody manualnych pomiarów zanieczyszczeń atmosfery, (katalog pod redakcją W. Domka i W. Skorupskiego), IOŚ, W-wa, L. Starostin,. Witkiewicz, S. Neffe: Analiza środków trujących. Współczesne metody oraz wojskowe środki detekcji i rozpoznania skażeń chemicznych, WAT, W-wa, Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska (praca zbiorowa pod redakcją J. Namieśnika i. Jamrógiewicza), WNT, Warszawa, Przygotowanie próbek środowiksowych do analizy. J. Namieśnik,.. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, WNT, Warszawa, Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie (praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. inż. Marka Biziuka) Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001 Program seminarium Cel zajęć: apoznanie się z najnowszą literaturą obcojęzyczną z zakresu analityki i monitoringu środowiskowego. dobycie umiejętności syntezy danych literaturowych i ich właściwego przedstawienia. Pogłębienie umiejętności dyskusji na tematy naukowe. Tematyka zajęć: Poszukiwania literaturowe w bibliotece związane z tematem zadanym przez prowadzącego zajęcia (temat nie powinien być bezpośrednio związany z tematyką pracy dyplomowej). Przedstawienie w trakcie sesji sprawozdawczych dwóch krótkich wystąpień (7-8 minut każde) poświęconych omówieniu treści i wniosków zawartych w dwóch publikacjach wydanych w języku angielskim. Przedstawienie właściwej cytaty omawianych prac.

15 Nazwa Analityka zanieczyszczeń żywności TOŚo2.9 Semestr IX Godziny Punkty 5+1 Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Odpowiedzialny (a) dr inż. E. Szukalska Składniki żywności i ich rola w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Podstawowe wiadomości z toksykologii współczesnej. Fizyczne zanieczyszczenia żywności, ich identyfikacja i usuwanie. Chemiczne zanieczyszczenia żywności i ich oznaczanie (WWA, PCB, dioksyny, polibromowane etery difenylowe, aminy heterocykliczne, azotany (V) i (III), chemiczne środki ochrony roślin, metale ciężkie, akryloamidy, radionukleidy i in.). wiązki szkodliwe przechodzące do żywności w wyniku stosowania ich w hodowli i lecznictwie zwierząt oraz produkcji pasz (stymulatory wzrostu, antybiotyki, środki konserwujące w paszach i in.). wiązki szkodliwe przechodzące do żywności w czasie procesu technologicznego oraz z opakowań - metody kontroli i zapobiegania zanieczyszczeniom. Biologiczne zanieczyszczenia żywnosci - bakterie chorobotwórcze i wytwarzane przez nie toksyny, grzyby toksynotwórcze i mykotoksyny, wirusy, pasożyty. Metody oceny jakości mikrobiologicznej żywnosci. Identyfikacja mikroorganizmów: metody biochemiczne, biofizyczne, immunologiczne, biologii molekularnej. Analiza sensoryczna żywności. Naturalne związki przeciwodżywcze i toksyczne w surowcach i żywności. Wpływ przechowywania i obróbki kulinarnej na tworzenie się szkodliwych związków chemicznych w żywności. Substancje dodatkowe dozwolone, stosowane do produkcji, transportu i przechowywania żywności (rodzaje związków dopuszczonych do stosowania w żywności, normy prawne dotyczące powyższych zagadnień). Fałszowanie żywności. Prawo żywnościowe i urzędowa kontrola żywności. /E Nazwa Polimery w ochronie środowiska TOŚo3.9 Semestr IX Godziny Punkty 4 Katedra Technologii Polimerów Odpowiedzialny (a) dr inż. Helena Janik 1. POLIMERY WOKÓŁ NAS. Problemy stwarzane przez polimery i rozwiązywane przez nie. Wprowadzenie do tematyki. 2. CHARAKTERYSTYKA TYPOWYCH POLIMERÓW MAJĄCYCH ASTOSOWANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

16 3. DEGRADACJA I STABILIACJA POLIMERÓW. Definicja. Klasyfikacja i krótkie omówienie czynników powodujących degradację (termiczna, mechaniczna, chemiczna, biologiczna, radiacyjna, mieszana). Szersze omówienie degradacji oksydacyjnej (etapy, wybrane właściwości polimerów a podatność na degradację oksydacyjną), fotodegradacji i biodegradacji (biodegradacja a biorozkład, produkty biodegradacji, czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na szybkość biodegradacji, specyficzność działania enzymów, testy biodegradowalności, polimery biodegradowalne rodzaje, charakterystyka. Metody badań degradacji polimerów. Stabilizacja profilaktyczna i zasadnicza. Antyutlenicze, antyozonanty, fotostabilizatory, środki przeciwgrzybiczne. 4. POLIMERY W OCYSCANIU WODY I ŚCIEKÓW - KOAGULACJA I FLOKULACJA WYKORYSTANIEM POLIMERÓW. Liniowe, rozpuszczalne polielektrolity oraz polimery obojętne stosowane do koagulacji zanieczyszczeń koloidalnych w ściekach. POLIMERYCNE WYMIENIACE JONOWE. Kationity i anionity stosowane do usuwania twardości wody, odsalania i dejonizacji wody. Odzyskiwanie cennych metali ze ścieków. 5. POLIMERY W OCHRONIE GLEBY I MEMBRANY POLIMEROWE. Budowa i zastosowanie membran polimerowych. Ochrona gleby poprzez zastosowanie geomembran i geowłóknin. Funkcje i właściwości polimerów stosowanych do zabezpieczania składowisk odpadów. Przykłady uszczelniania składowisk odpadów i wysypisk śmieci. 6. POLIMERY W OCYSCANIU POWIETRA 7. POLIMERY W OCHRONIE DROWIA.Wymagania stawiane polimerom biomedycznym. Polimery naturalne i syntetyczne stosowane w wytwarzaniu środków krwiozastępczych. Polimerowe środki kontrolowanego uwalniania substancji biologicznie czynnych. Leki polimerowe. Polimery stosowane w wytwarzaniu implantów trwałych i biodegradowalnych. astosowanie polimerów w stomatologii, okulistyce, chirurgii i kardiochirurgii. Polimery w inżynierii tkankowej. 8. PALNOŚĆ TWORYW STUCNYCH, METODY BADAŃ. SPOSOBY MNIEJSANIA PALNOŚCI. Klasyfikacja palności materiałów. Wskaźnik tlenowy. Badania szybkości rozprzestrzeniania się ognia, wydzielania dymu i substancji toksycznych. Antypireny środki zmniejszania palności polimerów. 9. POLIMEROWE MATERIAŁY OPAKOWANIOWE I IOLACYJNE. Wymagania ekologiczne dot. opakowań, produkcja opakowań w Polsce, rodzaje polimerów stosowanych na opakowania, wybrane zagadnienia dot. certyfikacji opakowań. Izolacje cieplne z tworzyw sztucznych. astosowanie rurociągów z tworzyw sztucznych. 10. POLIMERY W WALCE KOROJĄ. 11. POLIMERY W KONSERWACJI ABYTKÓW.

17 Nazwa Fotochemia TOŚo4.9 Semestr IX Godziny 2 Punkty 2 Katedra Chemii Nieorganicznej Odpowiedzialny (a) dr inż. S. Konieczny 1. Podstawy fotochemii ( istota fotochemii i podstawowe pojęcia fotochemiczne, stany wzbudzone, reguła Francka-Condona, multipletowość spinów, reguły wyboru, diagram Jabłońskiego, przejścia promieniste i bezpromieniste, procesy emisyjne fluorescencja, fosforescencja, chemiluminescencja ). 2. Fotochemia atmosfery ( charakterystyka atmosfery, fotochemiczna degradacja węglowodorów w atmosferze, fotochemia związków siarki i azotu, mechanizm powstawania smogu fotochemicznego, związki chloru a degradacja ozonu, fotochemiczne uwarunkowania efektu cieplarnianego ). 3. Reakcje fotochemiczne w roztworach ( fotochemiczne procesy jedno- i wielocząsteczkowe, procesy CT, fotoutlenianie i fotoredukcja, fotosensybilizatory). 4. Wydajności kwantowe reakcji fotochemicznych. Aktynometria. 5. Fotochemia stosowana ( przemysłowe syntezy fotochemiczne, fotopolimeryzacja, techniki fotograficzne i litograficzne, fotochromizm, filtry i wybielacze optyczne, fotochemia w biologii i medycynie ). 6. Fotochemiczna zamiana i magazynowanie energii słonecznej. Fotodegradacja wody. 7. Elektroluminescencja związków organicznych i polimerów. Diody OLED i PLED. 8. Fotodegradacja odpadów. 9. Terapia fotodynamiczna (PDT). Nazwa Akustyka i ochrona przeciwdźwiękowa TOŚo5.9 Semestr IX Godziny 2 1 Punkty 3 Katedra Odpowiedzialny (a) dr hab. inż. A. Kulowski (Wydział Architektury)?

18 Nazwa TOŚo6.9 Priorytety badawcze i przygotowanie wniosków do UE Semestr IX Godziny 1 1 Punkty 2 Katedra Technologii Chemicznej Odpowiedzialny (a) dr inż. Adriana aleska Wykład Formy finansowania Programów Ramowych przez Komisję Europejską. Podstawowe zasady przygotowywania Programów Ramowych. Budżet 6. Programu Ramowego. Kto może uczestniczyć? Przykłady udanych przedsięwzięć w 4, 5 i 6 PR. Priorytety tematyczne w 6 Programie Ramowym. Konkursy w 6PR. Modele rozliczania kosztów. Działania badawczo-rozwojowe i ich finansowanie przez Unie Europejską według rodzaju instrumentu. System stypendialny Marii Curie. Formularze i podstawowe dokumenty potrzebne do przygotowania wniosków grantowych. Procedury aplikacyjne. Składanie wniosków. Kryteria oceny. Negocjowanie warunków kontraktów. Organizacja i finansowanie projektów badawczych. Sieci doskonałości. Projekty zintegrowane. Projekty badawczo-rozwojowe. Programy INCO, INTAS, NEST, EURATOM. Programy wspierające inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej oraz wymianę studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej - SOCRATES. Program Leonardo da Vinci. Seminarium w laboratorium komputerowym Korzystanie ze strony domowej 6. Programu Ramowego CORDIS (Sixth Framework Programme), Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego Biura Programów Europejskich. apoznanie się z dokumentacją niezbędną do przygotowania wniosków europejskich. Wypełnianie formularzy wniosków do UE. Przygotowanie przykładowego wniosku: indywidualne przygotowanie wniosku o stypendium, lub grupowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie badań.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna

Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna Alternatywne źródła energii 3 Bezpieczeństwo techniczne instalacji chemicznych... 7 Bezpieczeństwo techniczne... 11 Chemia techniczna nieorganiczna... 16 Chemia techniczna organiczna... 19 Chemiczna produkcja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozkład materiału BLOKI TEMATYCZNE: I. Blok - Chemia kwantowa (5 godz.) Cele edukacyjne: Znajomość podstaw

Bardziej szczegółowo

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

Chemia. Studia. II stopnia

Chemia. Studia. II stopnia Chemia Studia II stopnia Spis treści: 1. Sylabusy z załącznikami 2 1.1. Moduły kierunkowe 2 1.2. Moduły specjalnościowe: chemia organiczna i stosowana 30 1.3. Moduły specjalnościowe: Podstawy fizykochemicznych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie.

Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie. Metody i Techniki Jądrowe w Środowisku, Przemyśle i Medycynie. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Zadania i cele naukowe, techniczne i aplikacyjne Instytutu

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia na makrokierunku Inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAOSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakładu Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Rozdział, analiza i identyfikacja pochodnych fenolu metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywności Nazwa u BHP i ergonomia Tryb studiów Stacjonarne Semestr 2 Jednostka prowadząca Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji Liczba godzin (łącznie) Liczba

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych"

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych Anna Błajet-Kosicka Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny "Zastosowanie techniki LC-MS/MS w oznaczaniu wybranych mikotoksyn fuzaryjnych" Jestem absolwentką Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Obecnie pracuję

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych

Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Teoria do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenia nr 4-5 Monitoring jakości gleby i ziemi MONITORING ŚRODOWISKA Gdańsk, 2010

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE

STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE ISSN 1425-7351 RAPORTY IChTJ. SERIA B nr 1/2001 PL0200363 INCT-l/B/01 STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU RADIOCHEMII I CHEMII JĄDROWEJ W POLSCE Jerzy Narbutt, Andrzej G. Chmielewski INSTYTUT CHEMII I

Bardziej szczegółowo

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej

1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej 1968 2003 XXXV lat Wydziału Technologii Chemicznej Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej Komisja Analitycznej Spektrometrii

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH

RYNEK ENERGII. AUDYT ENERGETYCZNY. ENERGETYKA ROZPROSZONA I E-INFRASTRUKTURA W GMINACH POLITECHNIK A ŚL ĄSK A W GLIWICACH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Instytut Metrologii i Automatyki Elektrotechnicznej WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI Instytut

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana

KATALOG PRZEDMIOTÓW. Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia PRZEDMIOTY PODSTAWOWE. Statystyka stosowana Kierunek: Technologia śywności i śywienie Człowieka Studia stacjonarne II stopnia KATALOG PRZEDMIOTÓW PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Statystyka stosowana ECTS 3 06.30.01 Applied statistics Wstęp. Statystyka jako

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus Wydział: Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo