Warszawa, 6 lutego 2015r. dr Jan Golba Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek Muszyna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 6 lutego 2015r. dr Jan Golba Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna"

Transkrypt

1 Warszawa, 6 lutego 2015r. dr Jan Golba Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ul. Rynek Muszyna Fundacja ClientEarth z uwagą zapoznała się z pismem Pana Burmistrza z dnia 21 stycznia 2015 r., nr SOiPS , otrzymanym drogą mailową w dniu 29 stycznia 2015 r., a drogą pocztową w dniu 3 lutego 2015 r, w sprawie opracowania pt. (O)cena powietrza w Polsce raport w sprawie wybranych zagadnień związanych z jakością powietrza w Polsce oraz pobieranie opłat miejscowych i opłat uzdrowiskowych, oraz w sprawie dotacji udzielanych gminom uzdrowiskowym, opublikowanego na stronie internetowej Fundacji. Fundacja uważa w związku z tym za celowe przedstawić następujące stanowisko: 1. Raport Fundacji powstał w oparciu o badania i ocenę jakości powietrza przygotowaną przez Generalny i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, czyli państwowe instytucje odpowiedzialne za monitoring stanu środowiska w Polsce, w tym jakości powietrza. 2. Prezentowane przez państwowe instytucje dane nie pozostawiają wątpliwości, że na terenie wszystkich gmin województwa małopolskiego występują znaczne przekroczenia benzo(a)pirenu substancji rakotwórczej i mutogennej. 3. Analiza Fundacji jednoznacznie wskazuje, że Pan Burmistrz jest w błędzie. Co za tym idzie, Fundacja odrzuca wszelkie żądania, uznając je nie tylko za bezpodstawne, ale i szkodliwe. Dążą one bowiem do ograniczenia działalności w interesie publicznym, jakim niewątpliwie jest działanie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. 4. Zdaniem Fundacji, opinie wyrażone przez Pana Burmistrza w wyżej wymienionym piśmie opierają się na niezrozumieniu celu i istoty Raportu. Jest to dokument sygnalizujący niektóre aspekty problemu jakości powietrza w Polsce oraz konsekwencji obecnego ukształtowania przepisów regulujących tę problematykę. Jest on adresowany przede wszystkim do władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli w celu zwrócenia uwagi na konieczność pilnego podjęcia niezbędnych kroków zaradczych. 1

2 Społeczne znaczenie uzdrowisk, których Raport także dotyczy, jak również ich miejsce w systemie ochrony zdrowia i organizacji wypoczynku w Polsce, jest oczywiste i Fundacja w żadnym fragmencie Raportu tego nie kwestionowała. Poprawa jakości powietrza jest niezwykle ważna ze względu na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Jak stwierdza Najwyższa Izba Kontroli, w latach jakość powietrza na terenie województw objętych kontrolą [w tym w województwie małopolskim przypis Fundacji] nie uległa zdecydowanej poprawie. Świadczy to o nieskuteczności działań administracji w tym zakresie. W wielu strefach w dalszym ciągu znacznie przekraczane są standardy jakości powietrza, a dotychczasowe tempo i skala działań naprawczych nie dają wystarczających podstaw do prognozowania wyraźnej poprawy sytuacji w najbliższych latach. Istotny jest fakt, że skala przekroczeń wartości normatywnych dla pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest zdecydowanie wyższa niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej ( ) Jak zauważył pan Burmistrz w wystąpieniu na sesji Rady Miasta i Gminy Muszyna w dniu 3 lutego 2015 r., istota rzekomego błędu Fundacji w podejściu do stanu sanitarnego powietrza w uzdrowiskach tkwi w wiązaniu stanu powietrza w strefie w rozumieniu art. 87 ust. 2 Prawa ochrony środowiska 2 (dalej POŚ) z oceną poziomu zanieczyszczeń powietrza w uzdrowiskach 3. Zdaniem Pana Burmistrza, nie ma podstaw do przyjęcia, że taki związek istnieje i w konsekwencji nie można przyjmować, że dane o jakości powietrza w strefach, publikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i wojewódzkie inspektoraty mogą być wykorzystane dla dokonywania ocen stanu jakości powietrza w obszarach obejmujących uzdrowiska. Formułując taki pogląd, podkreśla Pan Burmistrz dwie okoliczności. Po pierwsze, oceny dokonywane na podstawie wyników pomiarów prowadzonych poza terenem uzdrowiska, często w odległych od niego lokalizacjach, nie mogą być miarodajne. Po drugie, pozytywna ocena stanu sanitarnego powietrza dokonywana w trakcie postępowania o nadanie/weryfikację statusu uzdrowiska prowadzonego w trybie przewidzianym w rozdziale 5 ustawy o uzdrowiskach 4 zachowuje moc obowiązującą do czasu zakończenia kolejnego postępowania w takiej sprawie, niezależnie od ocen formułowanych na podstawie danych z bieżącego monitoringu jakości powietrza, prowadzonego zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. W konsekwencji uważa Pan Burmistrz za bezzasadny wniosek, że jeśli w wyniku stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów zanieczyszczeń w strefie, została ona zaklasyfikowana do kategorii C, i jednocześnie jak w wypadku Muszyny i Żegiestowa z oceny tej wynika także, że poziomy te zostały przekroczone na obszarze uzdrowiska, może ono zostać uznane za niespełniające kryteriów wymaganych przez ustawę dla posiadania takiego statusu. W oparciu o tak sformułowane stanowisko, odrzuca Pan Burmistrz wszystkie zaprezentowane w Raporcie Fundacji wywody, wnioski i postulaty Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 651 ze zm. 2

3 Fundacja zdecydowanie nie podziela powyższego stanowiska Pana Burmistrza i uważa je za niesłuszne. Po pierwsze bowiem, z odnośnego Rozporządzenia Ministra Środowiska 5, stosowanego także w procedurze potwierdzania właściwości leczniczych klimatu, wyraźnie wynika, że oceny poziomu substancji w powietrzu dokonuje się w strefach, w rozumieniu art. 87 ust. 2 POŚ. Po drugie, postanowienia tego samego rozporządzenia gwarantują, że oceny stanu powietrza w strefach, publikowane przez kompetentne organy, także za 2013 r., nie są formułowane w sposób dowolny. Biorąc to pod uwagę, Fundacja jest zdania, że jeśli z takich ocen wynika, że obszar obejmujący uzdrowisko nie spełnia którejkolwiek z norm czystości powietrza, to jest to konkluzja wiarygodna nawet wtedy, kiedy punkty pomiaru zlokalizowane są poza tym obszarem. Po trzecie, w przepisach dotyczących uzdrowisk w tym w samej ustawie o uzdrowiskach przewidziane jest bieżące monitorowanie stanu środowiska, w tym jakości powietrza, prowadzone w okresach między rozstrzygnięciami o statusie uzdrowiska, podejmowanymi w cyklach co najwyżej dziesięcioletnich. Mowa tu o katalogu zadań ministra właściwego do spraw zdrowia, zawartym w art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o uzdrowiskach, a także w kontekście możliwych negatywnych wniosków wynikających z takiego monitorowania w art. 44 tej ustawy. Nie jest tajemnicą ani dla Fundacji, ani zapewne dla Pana Burmistrza że w polskich uzdrowiskach poza pojedynczymi przypadkami - nie wdrożono systemu, który pozwalałby na prowadzenie takiej obserwacji 6. Dla porządku Fundacja odnotowuje, że ani w Muszynie, ani w Żegiestowie system taki nie działa. W tej sytuacji, słuszny wydaje się wniosek, że bez wykorzystania istniejącej sieci gromadzenia danych oraz stosowania ustalonego właściwymi przepisami systemu ich oceny, obowiązek bieżącego monitorowania byłby niemożliwy do wykonania. Podsumowując, akceptacja tezy Pana Burmistrza o braku związku między stanem powietrza w uzdrowisku i strefie oraz o prymacie oceny stanu powietrza składanej właściwie raz na dziesięć lat w związku z przedłożeniem Ministrowi Zdrowia operatu uzdrowiskowego, oznaczałaby w istocie rezygnację z jakiejkolwiek kontroli jakości powietrza przez okres od złożenia operatu uzdrowiskowego do następnego rozstrzygnięcia o statusie uzdrowiska (maksymalnie następne 10 lat). Byłoby to nie tylko niezgodne z istniejącym stanem prawnym i szeroko rozumianym interesem społecznym, ale także sprzeczne z zasadami racjonalnego myślenia. Wypada odnotować w tym miejscu, że operaty uzdrowiskowe Muszyny oraz Żegiestowa pochodzą z 2009 r., i są oparte na danych z okresu poprzedzającego ich sporządzenie. Sam Pan potwierdził, że pomiary, na które się Pan powołuje, 5 Tryb dokonywania ocen uregulowany został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania ocen substancji w powietrzu Dz. U. z 2012 r., poz Wypadałoby odnotować w tym miejscu, że nawet gdyby system taki istniał, nie mógłby on funkcjonować równolegle do państwowej sieci monitoringu. Uzdrowiska nie są bowiem enklawami posiadającymi skuteczne bariery chroniące przed zanieczyszczeniami generowanymi na innych terenach, w tym zwłaszcza na terenie strefy. 3

4 pochodzą z 2006 r., a kolejne robione będą dopiero w 2016 r. 7 Twierdzenie, że dane te są aktualne i wykluczają miarodajność ocen opartych na danych zebranych w 2013 r. opublikowanych przez podmioty do tego powołane Fundacja uważa za co najmniej niezrozumiałe, zwłaszcza w świetle faktu, że w aktualnym Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego stwierdzono, że Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu we wszystkich 182 gminach województwa przekraczają poziom docelowy 1 ng/m3. Obliczenia modelowe wykazały najwyższe stężenia na obszarze Krakowa (15,6 ng/m3), Oświęcimia (11,4 ng/m3), Tarnowa (10,2 ng/m3), Nowego Sącza (15,3 ng/m3), Chrzanowa (11,8 ng/m3), oraz Makowa Podhalańskiego (11,3 ng/m3). Obszarami o najmniejszym narażeniu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu są Bukowina Tatrzańska, Jabłonka, Czarny Dunajec czy Kamienica wartości stężenia średniorocznego osiągają wartość około 2 ng/m3. 8 Warto odnotować, że wśród obszarów o najmniejszym narażeniu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu nie została wymieniona Muszyna. W tym samym dokumencie stwierdzono na stronie 15, że 48% mieszkańców Małopolski narażonych jest na ponadnormatywne stężenie średniodobowe pyłu PM10, a 38% na zbyt wysoki poziom średnioroczny pyłu PM2,5. Wszyscy znajdują się w obszarze stężeń benzo(a)pirenu przekraczających poziom docelowy. Również z Oceny jakosci powietrza w województwie małopolskim w 2013 r. przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wynika, że na terenie wszystkich gmin w województiw małopolskim doszło do przekroczeń normatywnych stężeń benzo(a)pirenu Ponadto z dodatkowych informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wynika, że na obszarze Muszyny stężenia te wynosiły od 2,4 ng/m 3 do 4,4 ng/m 3, a na terenie Żegiestowa od 1,3 ng/m 3 do 2,9 ng/m 3, co stanowi odpowiednio % normy i 130 do 290% procent normy. W związku z powyższym, wobec przypisywania przez Pana Burmistrza szczególnego znaczenia badaniom jakości powietrza dokonywanym w związku z potwierdzaniem właściwości leczniczych klimatu, Fundacja uważa za stosowne odnotować, że w art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy o uzdrowiskach sformułowany został, odrębnie, wymóg spełnienia określonych w przepisach o ochronie środowiska wymagań w stosunku do środowiska. Zdaniem Fundacji przepis ten, - wbrew niektórym opiniom, że jego funkcja jest w istocie realizowana jedynie przy okazji ustalania właściwości leczniczych klimatu ani nie obumarł, ani też nie znajduje się w ustawie o uzdrowiskach z powodu błędu legislacyjnego. Fundacja podtrzymuje zatem pogląd, że do czasu ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach, nie istnieją podstawy do stosowania wobec uzdrowisk systemu oceny jakości powietrza odbiegającego od tego, który 7 Artykuł z dnia 31 stycznia 2015 r. pt. Muszyna chce odszkodowania za raport o smogu w uzdrowiskach, chce odszkodowania za raport ojakosci powietrza, html 8 Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r., str

5 ukształtowany został pod rządami obowiązującego prawa, w tym ustawy o uzdrowiskach i przywoływanego przez nią prawa ochrony środowiska. 6. Jak wskazano już wyżej, dane będące podstawą Raportu za 2013 r. zostały pozyskane i zinterpretowane przez powołane do tego podmioty w ramach obowiązującego państwowego systemu oceny jakości powietrza. W tej sytuacji Fundacja podkreśla, że zarzut manipulowania przez nią danymi dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza jest całkowicie bezzasadny, zwłaszcza że dane te są ogólnie dostępne dla każdego. 7. Fundacja kategorycznie odrzuca zarzut o umieszczeniu w Raporcie [wyjątkowo represyjnych wniosków zmierzających] do zabrania uzdrowiskom statusu, a co najmniej pozbawienia ich dotacji uzdrowiskowej i możliwości pobierania opłaty uzdrowiskowej. W Raporcie został precyzyjnie opisany ustawowo określony mechanizm i możliwe rezultaty weryfikacji statusu uzdrowiska. Na odnotowanie zasługuje przy tym fakt, że o ile, zdaniem Fundacji, nieusunięcie nieprawidłowości w okresie dostosowawczym może skutkować pozbawieniem danego obszaru statusu uzdrowiska, o tyle art. 43 ust. 3 ustawy o uzdrowiskach stanowiący, że [W] przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zdrowia występuje do Rady Ministrów o pozbawienie danego obszaru statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej., a także art. 44 ust. 2 oraz 3 w zw. z art. 43 ust. 3 ustawy o uzdrowiskach stanowiący, że w takim przypadku Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, pozbawia dany obszar takiego statusu, nie pozostawiają ani Ministrowi ani Radzie Ministrów żadnego wyboru drogi postępowania. 8. Odnosząc się do podniesionej przez Pana Burmistrza kwestii nieprawidłowych wniosków Fundacji odnośnie do pobierania opłat uzdrowiskowych, stwierdzamy, że jest to jeden z przykładów wspomnianego już niezrozumienia intencji Raportu. Fundacja w żadnym miejscu nie apelowała o natychmiastowe wstrzymanie pobierania tej opłaty. Zasygnalizowała jedynie, że poziom istniejącego zanieczyszczenia powietrza może być powodem braku pozytywnej weryfikacji obowiązującego obecnie statusu uzdrowiska, co w konsekwencji może pozbawić uzdrowisko prawa pobierania opłaty uzdrowiskowej. Niezależnie od tego, w odniesieniu tym razem do opłaty miejscowej pobieranej w niektórych miejscowościach w gminie Muszyna, nie ulega wątpliwości, że znajdując się w strefie małopolskiej, sklasyfikowanej wg stanu na rok 2013 jako strefa kategorii C, gmina Muszyna nie powinna pobierać opłaty miejscowej, jak to czyni na podstawie odpowiednich uchwał w tym przedmiocie 9. Jest to bowiem sprzeczne z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 9 Chodzi tu m. in. o następujące uchwały: 1. Uchwała Nr XXIII/352/2008 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2008 r., Nr 837, poz. 6198) 2. Uchwała Nr LII Rady Miasta I Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania poboru i terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r., poz. 6176) 5

6 2014 r., poz. 849) w zw. z 2 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1851). Fundacja wyraża zdziwienie, że Pan Burmistrz, zarzucając Fundacji manipulacje i nadużycia, nie dostrzega jednocześnie potrzeby uchylenia uchwał, które utrzymują stan faktyczny niezgodny z przepisami ustawy, a także co Fundacja uważałaby za całkowicie uzasadnione - nie uzna Raportu za narzędzie do walki o czystsze powietrze w strefach. Niezależnie od pozytywnych skutków takiego działania dla stanu powietrza w Małopolsce, a także - z pewnością szerzej w skali całego kraju - pozwoliłoby to bezproblemowo pobierać opłatę miejscową. 9. W nawiązaniu do powyższego Fundacja podkreśla, że w jej przekonaniu w Raporcie nie zawarto niczego, co pozwalałoby stwierdzić, że przypisuje ona władzom gmin uzdrowiskowych odpowiedzialność za zjawiska, na które zwraca się uwagę. Co więcej, w części Raportu dotyczącej pobierania opłat uzdrowiskowych stwierdzono: Należy jednak przyjąć, że inaczej niż w przypadku opłaty miejscowej pobieranej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłata uzdrowiskowa może być pobierana w danej miejscowości tak długo, jak długo jest ona zaliczana do miejscowości znajdującej się na obszarze, któremu nadano we właściwym trybie status uzdrowiska, nawet jeśli w chwili pobierania opłaty uzdrowiskowej dana miejscowości znajduje się na obszarze, który faktycznie nie spełnia kryteriów właściwych dla uzdrowiska. Oznacza to, że o ile obszarowi nie odebrano statusu uzdrowiska z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, miejscowość znajdująca się w jego granicach może pobierać opłatę uzdrowiskową. 10. Fundacja wyraża zdumienie z powodu przypisania jej złośliwej motywacji w przygotowaniu Raportu. Fundacja kategorycznie odrzuca zawarty w piśmie Pana Burmistrza zarzut opublikowania Raportu z zamiarem naruszenia wizerunku uzdrowisk, w tym Muszyny. Fundacja protestuje też z całą mocą przeciwko aluzjom dotyczącym jej rzekomego udziału w międzynarodowych wysiłkach zmierzających do pogorszenia szans polskich uzdrowisk w Europie, poczynionym przez Pana Burmistrza w rozmowach z przedstawicielami niektórych mediów, a także w wystąpieniu na wspomnianej już sesji Rady Miasta i Gminy w dniu 3 lutego 2015 r. Fundacja jest zdania, że zawarta w Raporcie ocena niektórych aspektów bieżącej sytuacji tych uzdrowisk, dokonana w ramach i na podstawie obowiązującego w Polsce prawa oraz z intencją uzyskania poprawy, tam gdzie jest ona ważna, nie może być traktowana jako niedopuszczalny zamach na wizerunek i interesy tych uzdrowisk. 11. Fundacja z zaskoczeniem odnotowała ocenę skuteczności Raportu, jaką zawarł Pan Burmistrz w swoim piśmie. Co więcej, Fundacja jest zdania, że Pan Burmistrz swoimi obecnymi działaniami faktycznie przyczynia się do rozpropagowania Raportu. Fundacja nadto stanowczo stwierdza, że raport nie zawiera żadnych stwierdzeń tożsamych lub podobnych do zacytowanych przez Pana, a to np.: chore uzdrowiska, rakotwórcze uzdrowiska, trujące uzdrowiska, trucizna w powietrzu uzdrowiskowym. Przypisywanie Fundacji odpowiedzialności za te określenia jest całkowicie pozbawione podstaw. 12. W konkluzji, Fundacja ClientEarth stwierdza, że nie widzi podstaw dla dostosowania się do żądań zawartych w piśmie Pana Burmistrza z dnia 21 stycznia 2015 r. Nie może też nie podkreślić, że ich rodzaj, charakter, i zakres świadczą o 6

7 tym, że chodzi tu o próbę zastraszenia i uciszenia konstruktywnego głosu wyrażonego przez istniejący od wielu lat podmiot o charakterze społecznym, funkcjonujący w ramach i na podstawie polskiego prawa, statutowo powołany do zajmowania się problematyką ochrony środowiska i działania w interesie publicznym. 13. Ponadto, Fundacja ClientEarth zwraca się z apelem o wspólne podjęcie działań skierowanych do władz państwowych, których celem jest wprowadzenie prawnie obowiązujących norm dotyczących jakości paliw używanych do celów grzewczych; wprowadzenie jasnego upoważnienia ustawowego dla gmin, powiatów i województw samorządowych w celu wdrożenia lokalnych zakazów lub ograniczeń używania niektórych paliw do celów grzewczych. Dodatkowo, Fundacja apeluje o przeznaczenie znacząco większej ilości środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ochronę powietrza w gminach, rozwój energetyki prosumenckiej i termomodernizację budynków. Z poważaniem, dr Marcin Stoczkiewicz Członek Zarządu Fundacji ClientEarth Poland 7

PL-LS.054.9.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu

PL-LS.054.9.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.9.2015 Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu 133324.370933.276090 W związku z upoważnieniem przez Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR KI-411/257/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR KI-411/257/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR KI-411/257/13 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 r. znak sprawy: KI-43-060/35/13 Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-654450 - I/10/AWO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-17 (5)/10 Warszawa, 5 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze

Projekt zintegrowany LIFE. Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Projekt zintegrowany LIFE Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze Strategia poprawy jakości powietrza Jakość powietrza w Małopolsce należy do

Bardziej szczegółowo

USTAWA ANTYSMOGOWA. Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP

USTAWA ANTYSMOGOWA. Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP USTAWA ANTYSMOGOWA Tadeusz Arkit Poseł na Sejm RP JAKOŚĆ POWIETRZA W POLSCE Europejska Agencja Środowiska (EEA) w raporcie Jakość powietrza w Europie 2013 wymienia Polskę jako jedno z najbardziej zanieczyszczonych

Bardziej szczegółowo

Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański

Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański LRZ-4101-05-10/2012 P/12/168 Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r. Pan Gabriel Waliłko Starosta Niżański Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17

Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA Nr XXVI/6359/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Rzeszowie Kolegium Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. GI-DS-430/218/03 (dotyczy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych - Szpitalowi danych osobowych osób, którym Szpital udzielił świadczeń zdrowotnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09

Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Wyrok z dnia 14 stycznia 2010 r. III ZS 4/09 Regionalna izba notarialna nie ma kompetencji do podejmowania uchwał w przedmiocie zasad etyki zawodowej notariuszy. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ul. Targowa 18 25-520 Kielce. Znak: WG-0711-17/09. Nowa Słupia, dnia 08.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ul. Targowa 18 25-520 Kielce. Znak: WG-0711-17/09. Nowa Słupia, dnia 08. Nowa Słupia, dnia 08.102009 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach ul. Targowa 18 25-520 Kielce Znak: WG-0711-17/09 Korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. Sygn. akt KIO/KU 21/15 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń od wyników kontroli z 25 marca 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW:

Komentarz. Poniżej znajdują się wybrane twierdzenia opinii, które są zgodne z argumentacją przytoczoną we Wniosku NASZ URSYNÓW: Komentarz Klubu Radnych i Stowarzyszenia NASZ URSYNÓW do opinii prawnej Biura Prawnego m.st. Warszawy przygotowanej na zlecenie Burmistrza Dzielnicy Ursynów dotyczącej zbadania przesłanek do stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka

O stosowaniu uchwały KNF w kwestii oceny rękojmi kandydatów na członków organów podmiotów nadzo. Wpisany przez Mariusz Maciejewski, Elżbieta Sienicka W praktyce stosowania przedmiotowych regulacji przez KNF przyjmuje się, że na przesłankę rękojmi składa się wiele czynników, które są oceniane przez KNF łącznie. Mając na względzie prawidłowy rozwój rynku

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Pani B.S. zam. Biesiadki na uchwałę Rady Gminy Gnojnik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak Pan ZSRI5 OO/4/20 14/MM Marek Michalak Kwestię uregulowania treści wokandy sądowej określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania salą, w

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku

STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku STANOWISKO Nr 27 KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym możliwości pokrywania wydatków na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. Sygn. akt KIO/KD 27/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 18 marca 2014 r., zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz Sygn. akt II CK 37/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Teresa

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11

Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Wyrok z dnia 3 marca 2011 r. III ZS 2/11 Powiatowy lekarz weterynarii nie jest zobowiązany do zawarcia umów określających warunki wykonywania przez lekarzy weterynarii czynności, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia stycznia 2007 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PROKURATORA GENERALNEGO. wnoszę o stwierdzenie, że:

WNIOSEK PROKURATORA GENERALNEGO. wnoszę o stwierdzenie, że: RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia sierpnia 2015 r. PG VIII TKw 39/15 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY WNIOSEK PROKURATORA GENERALNEGO Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy prawne udzielenia dofinansowania

1 Podstawy prawne udzielenia dofinansowania Zasady i warunki dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu zadań w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW w dniu 22.07.2015r. programu priorytetowego NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA Likwidacja

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Lekarz medycyny nie może godzić się na wykorzystywanie swojego nazwiska i tytułu przy wykonywaniu przez spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r. GI-DEC-DS-87/04 DECYZJA

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2004 r. GI-DEC-DS-87/04 DECYZJA Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 7 kwietnia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję GIODO (nr. GI-DEC-DS-18/04/36) nakazującą Towarzystwu Ubezpieczeń na Życie przywrócenie stanu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (1) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (1) (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2008 r.) Dz.U.2008.218.1390 2013-01-01 zm. Dz.U.2011.232.1378 art. 20 2013-11-30 zm. Dz.U.2013.1323 art. 2 2015-12-02 zm. Dz.U.2015.1884 art. 1 USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

ul. Racławicka 56 30-017 Kraków

ul. Racławicka 56 30-017 Kraków Kraków, 25 stycznia 2013 r. Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56 30-017 Kraków Uwagi i wnioski do projektu Programu ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE

- PROJEKT ROZDZIAŁ I. INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE - PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHRZANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK WSTĘP W myśl ustawy o samorządzie gminnym lokalną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt IV CZ 60/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2009 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 23.03.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/3/ORG/15 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Załącznik do uchwały nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Zielona Góra 2014 Id: B70DB4EF-6BC2-4D8C-9900-7870F720D023.

Bardziej szczegółowo

TAK. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r.

TAK. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Iwanowice

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Mlostoń Warszawa 21.03.2014r.

Jadwiga Mlostoń Warszawa 21.03.2014r. Podniesienie jakości i skuteczności zarządzania jakością powietrza w strefach w celu zapewnienia czystego powietrza w województwie. Poradnik dla organów administracji publicznej. - Wytyczne do projektu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04

Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Wyrok z dnia 14 lutego 2005 r. I UK 166/04 Powództwo pracownika przeciwko pracodawcy o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy podlega oddaleniu ze względu na brak biernej legitymacji procesowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia sierpnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr /2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia sierpnia 2015 roku UCHWAŁA Nr /2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia sierpnia 2015 roku w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Szczecinku na uchwałę Nr V/43/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan. Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa

Pan. Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-683517-V/ll/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity uwzględniający zmiany określone w uchwale nr 35 z dnia 7 marca 2007r. REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA

Tekst jednolity uwzględniający zmiany określone w uchwale nr 35 z dnia 7 marca 2007r. REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA Tekst jednolity uwzględniający zmiany określone w uchwale nr 35 z dnia 7 marca 2007r. REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO FUNDACJI ROZWOJU REGIONU RABKA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, na których

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, na których RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-658549-V/10/BA 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Sławomir Nowak Minister Transportu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż państwowego lub komunalnego budynku (lokalu) użytkowego bez przetargu

Sprzedaż państwowego lub komunalnego budynku (lokalu) użytkowego bez przetargu Sprzedaż państwowego lub komunalnego budynku (lokalu) użytkowego bez przetargu Po wiosennym szkoleniu notariuszy Izby Dolnośląskiej wydawało się, że problem sprzedaży przez Skarb Państwa lub gminę lokali

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r.

Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. Uchwała Nr LXIII/603/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P15/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 1 Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego

Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Dobre praktyki legislacyjne 107 Posługiwanie się sformułowaniami określi zasady albo określi szczegółowe zasady w upoważnieniach ustawowych do wydania aktu wykonawczego Tezy: Ustawodawca powinien unikać

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I PK 280/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 maja 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu.

Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. PROJEKT - Uchwała Nr.../.../15 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Rady Seniorów w Siewierzu oraz nadania jej statutu. Na podstawie art. 5 c ust.2 i ust.5, art. 40

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE. z dnia 15 września 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1940/15 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Anna Chudzik Katarzyna Brzeska Dagmara Gałczewska-Romek Protokolant: Paweł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb,

Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb, 8 POSTANOWIENIE z dnia 22 stycznia 2003 r. Sygn. akt K 44/01 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński przewodniczący Janusz Niemcewicz sprawozdawca Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/166/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 403 ust.4,5,6

Bardziej szczegółowo

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji.

Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania tych interpretacji. Pierwszego lipca 2008 r. upłynął rok od wprowadzenia zmian do systemu wydawania interpretacji co do sposobu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna PROJEKT Druk nr 91 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/163/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/163/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/163/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Pana J. J. Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃSKA 18 62-095 MUROWANA GOŚLINA

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃSKA 18 62-095 MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2015 r. PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MUROWANA GOŚLINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1000 Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

Druk nr 1000 Warszawa, 12 grudnia 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1000 Warszawa, 12 grudnia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 5/12. Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 5/12. Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 5/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w sprawie z urzędu na

Bardziej szczegółowo

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne

Jednostka. Przepis Proponowane zmiany i ich uzasadnienie Decyzja projektodawcy. Lp. zgłaszająca. ogólne Stanowisko projektodawcy do uwag resortów nieuwzględnionych w projekcie Założeń do projektu ustawy zmieniającej ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zakresie implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 4 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 4938 UCHWAŁA NR 90/2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 5 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 5 marca 2010 r. Ministra Spraw Zagranicznych Nr 1 50 Poz. 19 19 ZARZĄDZENIE Nr 5 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykonywania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA JASTROWIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2016 R. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:.

POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Przewodniczący:. Sygn. akt: KIO 2113/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 października 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Art. 92. 1. W przypadku ryzyka występowania

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-17-07/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/137 Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie

II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie II SA/Wa 898/06 - Wyrok WSA w Warszawie Data orzeczenia 2006-09-28 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2006-05-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Skarżony organ Treść wyniku Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska Białystok, grudzień 2006 r. Zakres prezentacji: podstawy prawne regulacje krajowe na

Bardziej szczegółowo