Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski. Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski. Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych"

Transkrypt

1 prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, ISSN X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych Influence of Polymerization Temperature on Durability of Dental Composites Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Streszczenie Wprowadzenie. Materiały kompozytowe są dzisiaj często stosowanym materiałem, głównie do bezpośredniej odbudowy uszkodzonych twardych tkanek zębów. Sukces kliniczny rekonstrukcji materiałami kompozytowymi uszkodzonych twardych tkanek zębów opiera się w głównej mierze na ich prawidłowej polimeryzacji, ponieważ wytrzymałość mechaniczna kompozytów zależy od stopnia konwersji żywicy. Podniesienie temperatury polimeryzacji materiałów kompozytowych powinno zwiększyć stopień konwersji żywicy i wytrzymałość materiału kompozytowego. Cel pracy. Badanie, czy wzrost temperatury światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych zwiększy ich wytrzymałość mechaniczną. Materiał i metody. Do badań użyto materiału kompozytowego Enamel Plus HRi/Micerium w kolorze szkliwnym (UE2) oraz zębinowym (UD2). Próbki do badań wytrzymałościowych, w formie walców o średnicy 5 mm i wysokości 3 mm, przygotowano polimeryzując materiał światłem diodowej lampy polimeryzacyjnej (Elipar FreeLight 2/3M ESPE) w specjalnej formie z masy silikonowej (Aquasil Ultra Monophase). Z każdego z materiałów kompozytowych wykonano 3 serie, po 10 próbek w każdej, polimeryzowanych w temperaturze: a) pokojowej (grupa porównawcza), b) 39 o C, c) 50 o C. Łącznie wykonano 60 próbek. Do uzyskania odpowiedniej temperatury materiał kompozytowy przed polimeryzacją ogrzewano w specjalnym urządzeniu Ena Heat/Micerium. Wytrzymałość próbek kompozytów badano w urządzeniu do badań wytrzymałościowych Zwick-Roell Z005/Zwick-Roell, wykorzystując test średnicowej wytrzymałości na rozciąganie DTS (Diametral Tensile Strengths). Prędkość przesuwu belki poprzecznej wynosiła 2 mm/min. Wyniki: Uzyskano istotnie wyższą wytrzymałość materiału kompozytowego zębinowego w porównaniu ze szkliwnym. Zarówno szkliwne, jak i zębinowe próbki kompozytu ogrzane do temperatury 50 o C wykazały po polimeryzacji istotnie wyższą wytrzymałość od próbek ogrzanych do 39 o C. Najmniejszą wytrzymałość wykazały próbki grupy kontrolnej (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, ). Słowa kluczowe: materiały kompozytowe, wstępne ogrzewanie, temperatura polimeryzacji, wytrzymałość średnicowa na rozciąganie. Abstract Background. Dental composites are used widely, mostly for direct restorations of dental hard tissues. Clinical success of composite restorations is based on proper polymerization, because mechanical durability depends on resin conversion degree. Leveling the polymerization temperature of dental composite should increase both resin conversion degree and material durability. Objectives. The aim of this research was to examine if the increase in light-cure dental composites temperature leads to the increase in material durability. Material and Methods. Samples were made of Enamel Plus HRi/Micerium dental composites, using enamel (UE2) and dentine (UD2) material. Roller-shaped samples of 5 mm diameter and 3 mm high, were prepared in silicone matrix polymerized with diode lamp (Elipar FreeLight 2/3M ESPE). Three series of 10 samples of each material were made, 60 samples in overall. Series corresponded to polymerization temperature: a) room temperature (test group), b) 39 o C, c) 50 o C. To acquire the necessary temperature, dental composites were placed in Ena Heat/Micerium heating device. Material durability was estimated in DTS test (Diametral Tensile Strengths) with use of Zwick-Roell Z005/Zwick-Roell device. Transverse bar movement velocity accounted for 2 mm/min.

2 154 J. Sokołowska et al. Results. Durability of dentine material was significantly higher in comparison to enamel material. Both enamel and dentine material samples heated to 50 o C showed significantly higher durability in comparison to samples heated to 39 o C. The research indicated the lowest durability of samples in control group (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, ). Key words: dental composite, pre-heating, curing temperature, diametral tensile strenghts. Współczesna stomatologia dysponuje dziś wieloma materiałami metalicznymi, ceramicznymi i polimerowymi o unikatowych właściwościach. Zwłaszcza materiały polimerowe, a wśród nich materiały kompozytowe znalazły szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach stomatologii. Są dzisiaj często stosowanym materiałem, głównie do bezpośredniej odbudowy uszkodzonych twardych tkanek zębów, ale coraz częściej wykorzystuje się je także jako materiały odtwórcze i łączące w rekonstrukcji uszkodzonych tkanek z zastosowaniem pośrednich technik adhezyjnych. Stały postęp w dziedzinie chemii polimerów daje do dyspozycji lekarzy dentystów nowoczesne kompozytowe materiały do wypełnień, które w porównaniu z wcześniej stosowanymi, wyróżniają się znacznie lepszymi właściwościami użytkowymi. Zawdzięcza się to głównie modyfikacjom składu i struktury materiałów kompozytowych, ale także wprowadzanym zmianom w sposobie ich polimeryzacji. Sukces kliniczny rekonstrukcji uszkodzonych twardych tkanek zębów materiałami kompozytowymi opiera się w głównej mierze na ich unikalnych właściwościach, ale także na prawidłowej polimeryzacji, właściwości biologiczne i mechaniczne bowiem, w tym wytrzymałość kompozytów na zginanie czy twardość, zależą od stopnia konwersji żywicy [1 6]. Liczne badania zmierzają do poprawy jakości polimeryzacji materiałów kompozytowych. Jednym z pól badań nad poprawą jakości polimeryzacji jest zastosowanie energii cieplnej jako dodatkowego czynnika modyfikującego kinetykę reakcji polimeryzacji inicjowanej światłem. Część tych badań dotyczy poprawy jakości polimeryzacji materiałów stosowanych w pośrednich technikach adhezyjnych, gdzie spolimeryzowane wkłady inlay-onlay lub licówki po aktywacji polimeryzacji światłem są dodatkowo ogrzewane w specjalnych piecykach, w temperaturze o C. Pozwala to na skrócenie fazy ciemnej polimeryzacji i zwiększenie stopnia konwersji żywicy, twardości i wytrzymałości na zginanie oraz modułu sprężystości i stabilności koloru [7 13]. Drugim kierunkiem badań podejmowanych nad połączeniem energii cieplnej i fotopolimeryzacji jest zastosowanie ogrzewania materiału kompozytowego przed jego deponowaniem. Zwiększenie temperatury materiałów kompozytowych przyspiesza reakcję ich polimeryzacji, co powinno zwiększyć stopień konwersji żywicy i właściwości użytkowe materiałów kompozytowych. Zwiększenie stopnia konwersji podnosi bowiem twardość i wytrzymałość na złamanie oraz moduł sprężystości i odporność na ścieranie materiałów kompozytowych [14]. Celem pracy było zbadanie, czy wzrost temperatury światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych istotnie zwiększy ich wytrzymałość mechaniczną. Materiał i metody Do badań użyto mikrohybrydowego materiału kompozytowego Enamel Plus HRi/Micerium w kolorze szkliwnym (UE2) oraz zębinowym (UD2). Na potrzeby badania sporządzono z masy silikonowej formy polimeryzacyjne z przestrzenią na materiał w kształcie walców o średnicy 5 mm i wysokości 3 mm. Tak przygotowane formy układano na metalowej podstawie na paseczkach celuloidowych, które tworzyły podstawę form polimeryzacyjnych. Formy wypełniano materiałem kompozytowym, pokrywano od góry paseczkiem celuloidowym i za pomocą podstawowego szkiełka mikroskopowego wyrównywano powierzchnię materiału. Materiał kompozytowy polimeryzowano światłem diodowej lampy polimeryzacyjnej (Elipar FreeLight 2/3M ESPE) przez 20 s w bezpośrednim kontakcie światłowodu z powierzchnią paseczka celuloidowego pokrywającego kompozyt. Za pomocą radiometru Cure Rite /Dentsply- Caulk określono natężenie światła lampy polimeryzacyjnej, które wynosiło 1350 mw/cm 2 przy bezpośrednim kontakcie końcówki światłowodu z polem testowym radiometru. Z każdego z materiałów kompozytowych wykonano 3 serie, po 10 próbek w każdej, polimeryzowanych w temperaturze: pokojowej (grupy porównawcze PE i PD), 39 o C (grupy badane E1 i D1) i 50 o C (grupy badane E2 i D2). Łącznie wykonano 60 próbek. Do uzyskania odpowiedniej temperatury, 39 o C i 50 o C, materiał kompozytowy przed polimeryzacją ogrzewano w specjalnym urządzeniu do podgrzewania materiałów Ena Heat/Micerium, a stabilność temperatury materiału uzyskiwano przez wstępne ogrzanie do ww. temperatur metalowej płytki, na której układano formy polimeryzacyjne. Wytrzymałość próbek badano w urządzeniu

3 Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych 155 do badań wytrzymałościowych Zwick-Roell Z005/ Zwick-Roell, wykorzystując test średnicowej wytrzymałości na rozciąganie DTS (Diametral Tensile Strengths), ściskając próbki wzdłuż ich średnicy. Badanie przeprowadzono po 24 godz. przechowywania próbek w wodzie w temperaturze pokojowej. Prędkość przesuwu belki poprzecznej wynosiła 2 mm/min. Wartości maksymalnych naprężeń, w MPa, powodujących pęknięcie materiału były obliczane i notowane automatycznie przez komputer, sprzężony z urządzeniem testującym i wyposażony w oprogramowanie do badań wytrzymałościowych TestXpert Zwick-Roell GmbH. Wykonano 60 pomiarów. Wyniki badań poddano analizie statystycznej, wykorzystując do oceny normalności rozkładu zmiennej mierzalnej (tj. wytrzymałości kompozytu [MPa]) test W Shapiro-Wilka. W celu oszacowania jednorodności wariancji w badanych grupach niezależnych (tj. wytrzymałości kompozytu [MPa] według typu kompozytu oraz według temperatury polimeryzacji) zastosowano test Levene a. Do weryfikacji hipotezy o istotności różnic w wytrzymałości kompozytu [MPa] według temperatury polimeryzacji dla poszczególnych kompozytów zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji bez powtórzeń (one-way ANOVA without replication) oraz test porównań wielokrotnych post hoc Bonferroniego; zaś jednoczynnikową ANOVA bez powtórzeń do porównania wytrzymałości kompozytu polimeryzowanego [MPa] według typu kompozytu, bez uwzględniania temperatury polimeryzacji. W celu weryfikacji hipotezy o istotności różnic w wytrzymałości kompozytu [MPa] według typu kompozytu z uwzględnieniem temperatury polimeryzacji zastosowano dwuczynnikową analizę wariancji, model zagnieżdżony (nested ANOVA). Przedział ufności ustalono na poziomie 95% (95% confidence interval, 95%, CI). Jako istotne statystycznie wyniki odpowiednich testów uznawano wtedy, kiedy poziom istotności był mniejszy niż 5 punktów procentowych (p < 0,05). Wyniki Wyniki badań wytrzymałościowych zestawiono w tabeli 1 oraz na rycinie 1. Uzyskano najwyższą wytrzymałość próbek materiałów kompozytowych polimeryzowanych po ogrzaniu do temperatury 50 o C (grupy E2 i D2), średnie wartości uzyskano dla próbek ogrzanych do temperatury 39 o C (grupy E1 i D1), najniższe wartości wytrzymałości reprezentowały próbki materiałów nieogrzewanych o temperaturze 20 o C (grupy porównawcze PE i PD). Uzyskano także wyższą wytrzymałość materiału zębinowego Enamel HRi UD2 w porównaniu z materiałem szkliwnym Enamel HRi UE2 dla każdej z temperatur. Analiza statystyczna uzyskanych wyników dowiodła, że różnice w wytrzymałości kompozytu Enamel HRi UE2 (grupy PE, E1 i E2) według temperatury są istotne statystycznie (p < 0,001). Test porównań wielokrotnych post hoc Bonferroniego wykazał, że znamienne statystycznie różnice stwierdza się między następującymi parami wyników: dla temperatury 39 o C (grupa E1) versus temperatury 50 o C (grupa E2) (p = 0,046) oraz dla temperatury 20 o C (grupa PE) versus temperatury 50 o C (grupa E2) (p = 0,001). Różnice w wytrzymałości kompozytu Enamel HRi UD2 (grupy PD, D1 i D2) według temperatury są także istotne statystycznie (p < 0,001). Test porównań wielokrotnych post hoc Bonferroniego Tabela 1. Zestawienie materiałów kompozytowych i wyników badań ich średnicowej wytrzymałości na rozciąganie (DTS) wraz z określonym przedziałem ufności. Table 1. Listing of dental composites with results of Diametral Tensile Strenghts test (DTS) and specified confidence interval. Materiał (Composite) Enamel HRi UE2 Grupa (Group) Ilość próbek (Number of samples) Temperatura materiału (Composite temperature) [ o C] Wytrzymałość DTS (Durability) [MPa] Odchylenie standardowe (Standard deviation) [MPa] Przedział ufności (Confidence interval) 95% CI PE ,5 4,25 28,4 34,5 E ,3 4,89 31,8 38,8 E ,1 5,76 37,0 45,3 Enamel HRi UD2 PD ,8 9,00 33,4 46,2 D ,2 7,17 38,0 48,3 D ,7 4,50 52,4 58,9

4 156 J. Sokołowska et al. wykazał, że istotne statystycznie różnice stwierdza się między następującymi parami wyników: dla temperatury 39 o C (grupa D1) versus temperatura 50 o C (grupa D2) (p = 0,002) oraz dla temperatury 20 o C (grupa PD) versus temp. 50 o C (grupa D2) (p < 0,001). Różnice w wytrzymałości kompozytu polimeryzowanego Enamel HRi UE2 (grupy PE, E1 i E2) versus Enamel HRi UD2 (grupy PD, D1 i D2) są istotne statystycznie (p < 0,001), przy rozróżnieniu typu kompozytu, bez uwzględnienia w analizie zarówno temperatury, jak i przy uwzględnieniu temperatury (model zagnieżdżony). Omówienie W bezpośredniej odbudowie uszkodzonych twardych tkanek zębów wykorzystuje się światłoutwardzalne materiały kompozytowe, których polimeryzacja jest inicjowana światłem halogenowym. Mimo że fotopolimeryzacja jest prostym i skutecznym sposobem sieciowania kompozytów, to ma swoje ograniczenia. Dotyczą stopnia konwersji żywicy, ale jednocześnie z uwagi na głębokość oraz umiejscowienie części ubytków i trudności w dotarciu odpowiedniej ilości energii światła lamp polimeryzacyjnych, może dochodzić w różnych warunkach klinicznych do niedostatecznej polimeryzacji materiału. Stopień konwersji kompozytowych materiałów do wypełnień, po polimeryzacji inicjowanej światłem, w idealnych warunkach klinicznych osiąga 50 80% [15], a w przypadku dostarczenia niedostatecznej ilości energii może być znacznie niższy, co decyduje o istotnym pogorszeniu właściwości użytkowych kompozytów. Należy też pamiętać, że inicjacja polimeryzacji światłem rozpoczyna sieciowanie polimeru, który to proces, po zakończeniu naświetlania i osiągnięciu punktu żelowania, w części przebiega w tzw. fazie ciemnej polimeryzacji [15], co może mieć niekorzystne skutki w postaci powstawania większych naprężeń w ubytku. Jedną z proponowanych metod ograniczania opisanych wyżej zjawisk i poprawy właściwości użytkowych kompozytów dentystycznych jest zastosowanie specjalnych urządzeń, umożliwiających podniesienie temperatury materiałów przed ich aplikacją. Tego typu urządzenia są termostatowanymi podgrzewaczami, które zapewniają uzyskanie przez materiał kompozytowy temperatury wyższej od temperatury otoczenia, zazwyczaj o C. Przykładem takiego urządzenia jest użyty w badaniach piecyk Ena-Heat firmy Micerium, który standardowo może ogrzewać materiały do ustalonych temperatur 39 o C i 50 o C. W prowadzonych badaniach założono, że podniesienie temperatury wstępnie ogrzanego materiału kompozytowego przez zmianę warunków polimeryzacji, przyspieszenie reakcji polimeryzacji i obniżenie lepkości materiału ma wpływać na proces sieciowania materiałów kompozytowych, i przez zwiększenie stopnia konwersji żywicy, zwiększyć wytrzymałość mechaniczną badanych materiałów. Wyniki przeprowadzonych badań własnych jednoznacznie wskazują na istotny statystycznie wzrost wytrzymałości materiału Enamel HRi, w kolorze zarówno zębinowym UD2, jak i szkliwnym UE2, polimeryzowanego po jego ogrzaniu do temperatury 39 o C oraz 50 o C, w porównaniu z temperaturą pokojową (20 o C). Wyniki badań własnych trudno bezpośrednio odnieść do rezultatów prac innych autorów. Nieliczni, jak dotąd, autorzy podejmują zagadnienie wpływu ogrzewania materiałów kompozytowych przed ich fotopolimeryzacją na właściwości użytkowe kompozytów, mimo że wydaje się ono bardzo istotne z klinicznego punktu widzenia. Dostępna jest tylko jedna praca Uctasli et al. [16], którzy porównali wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości materiałów kompozytowych, Grandio/ Voco oraz Filtek Z250/3M ESPE, polimeryzowanych w temperaturze pokojowej oraz po ogrzaniu do temperatury 40 o C, 45 o C i 50 o C z wykorzystaniem różnych technik inicjacji fotopolimeryzacji. Autorzy stosowali odmienną metodykę badań, a uzyskane przez nich wyniki odbiegają nieco od rezultatów badań własnych dotyczących wytrzymałości ocenianych materiałów. Zależność wzrostu wytrzymałości wraz ze wzrostem temperatury, do jakiej ogrzano materiał w cytowanych badaniach nie zawsze jest tak jednoznaczna i wyraźna jak w przypadku badań własnych, a stwierdzone przez autorów różnice nie były istotne statystycznie. Autorzy wskazują jednak na istotne zmiany modułu elastyczności, ale tylko w przypadku materiału Filtek Z250 polimeryzowanego dwuetapowo po ogrzaniu. Może to świadczyć o różnicach w przebiegu reakcji sieciowania materiałów w zależności od sposobu aktywacji ich polimeryzacji. Większość dostępnych publikacji dotyczy zagadnień wpływu wstępnego ogrzewania materiałów kompozytowych na proces sieciowania żywic i pokazuje wzrost stopnia konwersji kompozytów [1, 7, 8, 17 19] i głębokości ich polimeryzacji [20] oraz twardości materiałów [20, 21]. Wyniki tych badań pośrednio potwierdzają własne badania. Trujilo et al. [19] w badaniach kinetyki reakcji polimeryzacji różnych światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych (Silux, Herculite XRV, Surfil) oraz stopnia ich konwersji w zakresie temperatur o C, wykazali wraz ze zwiększeniem się temperatury materiałów przyspieszenie reakcji ich polimeryzacji i wzrost stopnia konwersji, niezależnie od rodzaju zastosowanej lampy poli-

5 Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych 157 wytrzymałość (MPa) durability (MPa) Ryc. 1. Zestawienie wytrzymałości [MPa] materiałów kompozytowych Enamel HRi UE2 versus Enamel HRi UD2 w zależności od temperatury [ o C], do jakiej zostały ogrzane przed polimeryzacją Fig. 1. Listing of durability [MPa] of Enamel HRi UE2 versus ENAMEL HRi UD2 dental composites in correlation with precuring temperature [ o C] tempetarura materiału podczas polimeryzacji ( C) composite temperature during polimerization ( C) meryzacyjnej (halogenowa, diodowa, plazmowa). Także Darmoch et al. [1] dowiedli wzrostu stopnia konwersji mikrohybrydowego materiału kompozytowego wraz ze wzrostem temperatury w zakresie 3 60 o C. Jednocześnie w przypadku stosowania materiałów ogrzewanych przed aplikacją wskazali na możliwość skrócenia czasu naświetlania (aktywacji polimeryzacji) bez zasadniczej zmiany stopnia konwersji materiału. Lochbauer et al. [22] natomiast zwracają uwagę nie tylko na wyższy stopień konwersji wstępnie ogrzewanych materiałów kompozytowych, ale także na różnice w kinetyce reakcji ich polimeryzacji. Materiał kompozytowy wstępnie ogrzewany wykazywał taki sam stopień konwersji po 5 min i 24 godz. od naświetlenia, w przeciwieństwie do polimeryzowanych próbek materiału o temperaturze pokojowej, w których po 5 min stwierdzano różnice w stopniu konwersji między powierzchnią naświetlaną i przeciwległą oraz brak różnic w badaniu po 24 godz. Skrócenie fazy ciemnej w procesie sieciowania materiału wstępnie ogrzewanego może mieć swoje korzystne implikacje kliniczne. Zagadnieniem niezwykle istotnym z klinicznego punktu widzenia jest także ochrona miazgi zęba przed bodźcami termicznymi. Mogłoby się wydawać, że zastosowanie materiału kompozytowego o podwyższonej temperaturze, szczególnie w przypadku wypełniania głębokich ubytków i stosowania techniki bezpośredniego łączenia kompozytu z zębiną ( bez podkładu ), może pociągać za sobą uraz termiczny miazgi. Wyniki najnowszych badań na modelach doświadczalnych określających profil zmian termicznych zębiny będącej w kontakcie z materiałem kompozytowym są jednak zaskakujące [23, 24]. Okazuje się, że za wzrost temperatury zębiny odpowiada głównie ciepło wydzielane podczas egzotermicznej reakcji polimeryzacji materiału kompozytowego, a maksimum wzrostu temperatury przypada na koniec fazy naświetlania materiału światłem lampy polimeryzacyjnej. Udział ciepła pochodzącego ze wstępnie ogrzanego materiału kompozytowego jest niewielki i przy stosowaniu materiału ogrzanego do 68 o C temperatura zębiny rośnie zaledwie o 1 o C, w przeciwieństwie do wzrostu temperatury o ok. 7 o C, na skutek polimeryzacji materiału po inicjacji światłem lampy polimeryzacyjnej. Zaskakujące są również, uzyskane przez autorów ww. prac, niewielkie różnice ok. 1 o C, w maksymalnej temperaturze zębiny podczas podawania do ubytku i polimeryzacji materiałów kompozytowych w temperaturach 25 o C i 37 o C, 37 o C i 68 o C [24] oraz 22 o C i 60 o C [23]. Z klinicznego punktu widzenia ważne jest, aby materiał wypełniający zapewniał łatwość podania, ale także po wprowadzeniu do ubytku łatwo zwilżał jego powierzchnię, bądź przy stosowaniu techniki warstwowej, powierzchnię spolimeryzowanego materiału kompozytowego. Trzeba wyraźnie podkreślić, że wstępne ogrzanie materiału kompozytowego zmniejsza jego lepkość, co ułatwia stosowanie i poprawia zwilżalność powierzchni. W pracy z materiałem kompozytowym Enamel HRi/Micerium, szczególnie kolorami zębinowymi, obserwuje się znaczne zmniejszenie lepkości materiału, zwłaszcza po ogrzaniu go do 50 o C. Zmniejszenie lepkości materiału ułatwia podawanie, ale może to mieć także zasadnicze znaczenie dla uzyskania szczelności wypełnień. Wagner et al. [25] w badaniach szczelności wypełnień kompozytowych II klasy metodą dyfuzji barwnika wskazali na istotne statystycznie zmniejszenie mikroprzecieku brzeżnego w okolicy przydziąsłowej przy

6 158 J. Sokołowska et al. zastosowaniu wstępnego ogrzewania materiału do temperatury 54 o C. Stosowanie wstępnego ogrzewania materiału przed zastosowaniem i polimeryzacją ma jeszcze jeden wymiar, wzrost stopnia konwersji żywicy materiału kompozytowego zwiększa stabilność barwy materiału, co czyni go mniej podatnym na przebarwienia w jamie ustnej [14]. W badaniach własnych uzyskano wyższą wytrzymałość materiału zębinowego Enamel HRi UD2 w porównaniu ze szkliwnym, a różnice były istotnie statystycznie. Podobne zjawiskio występuje w przypadku niektórych materiałów kompozytowych innych firm i na ogół kolory zębinowe wykazują wyższą twardość lub wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z kolorami szkliwnymi. Wytłumaczeniem tego mogą być różnice w składzie materiałów, tzn. ilości i jakości wypełniacza, co przy różnicach ich właściwości optycznych może pociągać za sobą różnice w sposobie aktywacji polimeryzacji i wytrzymałości mechanicznej [26]. Mając zatem na uwadze wyniki badań własnych wskazujących jednoznacznie na istotnie statystycznie wyższą wytrzymałość materiałów kompozytowych po wstępnym ich ogrzaniu, w porównaniu z materiałami polimeryzowanymi w temperaturze pokojowej, oraz wyżej opisane zalety materiału wynikające ze zmniejszenia lepkości można wskazać proponowaną technikę podawania i polimeryzacji materiałów jako godną polecenia. Tym bardziej że wraz ze wzrostem współczynnika konwersji poprawiają się także właściwości biologiczne materiału kompozytowego [27, 28]. Wnioski 1. Wstępne ogrzanie światłoutwardzalnego materiału kompozytowego przed jego polimeryzacją zwiększa w istotny sposób jego wytrzymałość średnicową na rozciąganie. 2. Wytrzymałość mechaniczna materiału zębinowego istotnie przewyższa wytrzymałość ocenianego materiału szkliwnego. Piśmiennictwo [1] Daronch M., Rueggeberg F., De Goes M.F.: Monomer Conversion of Pre-heated Composite. J. Dent. Res. 2005, 84, [2] Rueggeberg F.A., Craig R.G.: Correlation of parameters used to estimate monomer conversion in a light-cured composite. J. Dent. Res. 1988, 67, [3] Tanoue N., Matsumura H., Atsuta M.: Properties of four composite veneering materials polymerized with different laboratory photo-curing units. J. Oral Rehab. 1998, 25, [4] Tanoue N., Matsumura H., Atsuta M.: Effectiveness of polymerization of a prosthetic composite using three polymerization systems. J. Prosthet. Dent. 1999, 82, [5] Franz A., König F., Anglmayer M., Rausch-Fan X., Gille G., Rausch W-D., Lucas T., Sperr W., Schedle A.: Cytotoxic effects of packable and nonpackable dental composites. Dent. Mater. 2003, 19, [6] Franz A., König F., Lucas T., Watts D.C, Schedle A.: Cytotoxic effects of dental bonding substances as a function of degree of conversion. Dent. Mater. 2009, 25, [7] Bagis Y.H., Rueggeberg F.A.: Effect of post-cure temperature and heat duration on monomer conversion of photo-activated dental resin composite. Dent. Mater. 1997, 13, [8] Bagis Y.H., Rueggeberg F.A.: Mass loss in urethane/tegdma- and Bis-GMA/TEGDMA-based resin composites during post-cure heating. Dent. Mater. 1997, 13, [9] Covey D.A., Tahaney S.R., Davenport J.M.: Mechanical properties of heat-treated composite resin restorative materials. J. Prosthet. Dent. 1992, 68, [10] Ferracane J.L., Hopkin J.K., Condon J.R.: Properties of heat-treated composites after aging in water. Dent. Mater. 1995, 11, [11] Rueggeberg F, Ergle J, Lockwood P.: Effect of photoinitiator level on properties of a light-cured and post-cure heated model resin system. Dent. Mater. 1997, 13, [12] Wendt S.L.: The effect of heat used as secondary cure upon the physical properties of three composite resins. I. Diametral tensile strength, compressive strength and marginal dimensianal stability. Quintessence Int. 1987, 18, [13] Wendt S.L.: The effect of heat used as secondary cure upon the physical properties of three composite resins. II. Wear, hardness and color stability. Quintessence Int. 1987, 18, [14] Knežević A., Tarle Z., Meniga A., Šutalo J., Pichler G., Ristić M.: Degree of conversion and temperature measurement of composite polymerised with halogen and LED-curing unit. Acta Stomatol. Croat. 2003, 37, [15] Pacyk A.: Porównawcza ocean metod pomiaru skurczu polimeryzacyjnego materiałów złożonych. Praca doktorska. Akademia Medyczna w Łodzi, [16] Uctaslia M.B., Arisub H.D., Lasilla L., Valittud P.K.: Effect of preheating on the mechanical properties of resin composites. Eur. J. Dent. 2008, 2,

7 Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych 159 [17] Park S.H.: Comparison of degree of conversion for light-cured and additionally heat-cured composites. J. Prosthet. Dent. 1996, 76, [18] Park S.H., Lee C.S.: The difference in degree of conversion between lightcured and additional heat-cured composites. Oper. Dent. 1996, 21, [19] Trujillo M., Newman S., Stansbury J.: Use of near-ir to monitor the influence of external heating on dental composite photopolymerization. Dent. Mater. 2004, 20, [20] Muńoz C.A., Bond P.R., Sy-Muńoz J.S., Tan D., Peterson J.: Effect of pre-heating on depth of cure and surface hardness of light-polymerized resin composites. Am. J. Dent. 2008, 21, [21] Lucey S., Lynch C.D., Ray N.J., Burke F.M., Hannigan A.: Effect of pre-heating on the viscosity and microhardness of a resin composite. J. Oral Rehab. 2009, 37, [22] Lohbauer U., Rahiotis Ch., Kramer N., Petschelt A., Eliades G.: The effect of different light-curing units on fatigue behavior and degree of conversion of a resin composite. Dent. Mater. 2005, 21, [23] Daronch M., Rueggeberg F., Hall G., De Goes M.F.: Effect of composite temperature on in vitro intrapulpal temperature rise. Dent. Mater. 2007, 23, [24] Lohbauer U., Zinelis S., Rahiotis Ch., Petschelt A., Eliades G.: The effect of resin composite pre-heating on monomer conversion and polymerization shrinkage. Dent. Mater. 2009, 25, [25] Wagner W.C., Aksu M.N., Neme A.M., Linger J.B., Pink F.E., Walker S.: Effect of pre-heating resin composite on restoration microleakage. Oper. Dent. 2008, 33, [26] Wichrowska K.: Wpływ warunków polimeryzacji materiałów kompozytowych na stopień ich twardości. Praca doktorska. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, [27] Franz A., König F., Anglmayer M., Rausch-Fan X., Gille G., Rausch W.D., Lucas T., Sperr W., Schedle A.: Cytotoxic effects of packable and nonpackable dental composites. Dent. Mater. 2003, 19, 5, [28] Franz A., König F., Lucas T., Watts D.C., Schedle A.: Cytotoxic effects of dental bonding substances as a function of degree of conversion. Dent. Mater. 2009, 25, 2, Adres do korespondencji: Jolanta Sokołowska Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska Łódź tel Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych

Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych The influence of the intensity of light and time exposure on the durability of dental composites Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych.

srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych. W poszukiwaniu alternatywy dla stosowanego od bez mała dwóch stuleci amalgamatu srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych. Jakkolwiek zyskują one powszechną akceptację

Bardziej szczegółowo

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA

APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA Badania właściwości mechanicznych światłoutwardzalnych kompozytów na bazie wielofunkcyjnych żywic akrylanowych ZBIGNIEW CZECH, EWELINA MINCIEL ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ROZPRAWA DOKTORSKA Badanie odporności na zużycie stomatologicznych materiałów złożonych w zależności od wydajności polimeryzacji Lek. stomatolog Marcin Aluchna Promotor

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Marcin ALUCHNA BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI STRESZCZENIE Celem badań było

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym

Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym 5 /2010 STOMATOLOGIA z a c h o w a w c z a Robert A. Lowe, DDS Poszukiwanie materiału o niskim skurczu polimeryzacyjnym Obniżenie wielkości naprężenia skurczowego jest czynnikiem krytycznym, który determinuje

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 301-306 www.prot.stomat.net Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ 61/2 Archives of Foundry, Year 21, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 21, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-58 WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy.

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. EcuSphere Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Bezpieczny, przyjemny i o najwyższych walorach estetycznych system EcuSphere spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa 56/4 Archives of Foundry, Year 22, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 22, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY

OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAY Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 1/2007 125 Sylwia ŁAGAN, Katedra Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Politechnika Krakowska, Kraków OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI 41/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego

Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego Tetric EvoCeram Bulk Fill Wysokiej jakości kompozyt do odcinka bocznego Najbardziej efektywne wypełnienia w odcinku bocznym! TERAZ RÓWNIEŻ W POSTACI FLOW! Tetric EvoCeram Bulk Fill Kompozyt do modelowania

Bardziej szczegółowo

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY Jeden krok do niezawodnego cementowania NOWY KOLOR Silne cementowanie nie jest zależne od liczby kroków roboczych. Samoadhezyjny cement SoloCem

Bardziej szczegółowo

Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond.

Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond. Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Charisma Diamond. Naturalne piękno Odkryj kolejny wymiar naturalnego piękna. Przedstawiamy Charisma Diamond. Po pięciu latach badań, Heraeus z dumą wprowadza Charisma

Bardziej szczegółowo

, Lidia Postek-Stefańska

, Lidia Postek-Stefańska Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2012, 49, 2, 263 271 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Agnieszka Wacławczyk A, B, D F A, B, D, E, Lidia Postek-Stefańska

Bardziej szczegółowo

Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6

Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6 5 Lampy polimeryzacyjne LAMPY HALOGENOWE 5.2 LAMPY DIODOWE 5.3 ŚWIATŁOWODY 5.5 RADIOMETRY 5.5 AKCESORIA DO LAMP 5.6 Lampy halogenowe Optilux 501 Najbardziej wszechstronna, wysokowydajna lampa halogenowa

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka IPS Empress Pierwsze porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Analiza Analiza rozkładu

Zadanie 1. Analiza Analiza rozkładu Zadanie 1 data lab.zad 1; input czas; datalines; 85 3060 631 819 805 835 955 595 690 73 815 914 ; run; Analiza Analiza rozkładu Ponieważ jesteśmy zainteresowani wyznaczeniem przedziału ufności oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe a w badaniach jednorodności wariancji

Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe a w badaniach jednorodności wariancji Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 4/18/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.4.48 WIESŁAWA MALSKA Wykorzystanie testu Levene a i testu Browna-Forsythe

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE

WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE 59/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WYBRANE WŁASNOŚCI STALIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE PELETÓW W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU I TEMPERATURY ICH PRZECHOWYWANIA

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE PELETÓW W ZALEŻNOŚCI OD SKŁADU I TEMPERATURY ICH PRZECHOWYWANIA I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(146) T.2 S. 321-330 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł.

HIGHLIGHTS. Structur 3. 1. Aplikacja! 2. Estetyka! Polysk bez polerowania! 3. Trwalosc! Prosze zamowic! 1.590 zł. 96 zł. HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.04. do 30.09.2012 r. Nowy materiał do wykonywania tymczasowych koron i mostów o poprawionych właściwościach, zapewniających optymalne uzupełnienia! 1. Aplikacja! Krótki czas

Bardziej szczegółowo

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka Pierwsze,, porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress kojarzona

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU

ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA ŚCIERANIE NA PRZEKROJU MODELOWEGO ODLEWU 35/9 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZKŁAD TWARDOŚCI I MIKROTWARDOŚCI OSNOWY ŻELIWA CHROMOWEGO ODPORNEGO NA

Bardziej szczegółowo

Wpływ koloru kompozytu stomatologicznego typu flow na efekty termiczne generowane podczas reakcji fotopolimeryzacji

Wpływ koloru kompozytu stomatologicznego typu flow na efekty termiczne generowane podczas reakcji fotopolimeryzacji PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 2, 159 166 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Sebastian Pryliński 1, A D, Kinga Bociong 2, C, E, Joanna Kleczewska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. Prof. Alferda Meissnera w Ustroniu Dawid Bula Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych (The strength of metal-ceramics joins

Bardziej szczegółowo

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC

LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC 38/9 Archives of Foundry, Year 23, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 23, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg1 Z CZĄSTKAMI SiC Z. KONOPKA 1, M. CISOWSKA

Bardziej szczegółowo

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH Dr inż. Marek Pszczoła Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska Warsztaty Viateco, 12 13 czerwca 2014 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Metody badań materiałów konstrukcyjnych Wyznaczanie stałych materiałowych Nr ćwiczenia: 1 Wyznaczyć stałe materiałowe dla zadanych materiałów. Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3367. Stanowisko do badania wytrzymałości na skręcanie. Skalibrować

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

prosto i łatwo, piękny UŚMIECH

prosto i łatwo, piękny UŚMIECH prosto i łatwo, piękny UŚMIECH logiczny, innowacyjny system do uzupełnień stworzony, aby za każdym razem oszczędzać czas Your Smile. Our Vision. Jak skład zęba wpływa na jego kolor. Ponieważ kolor zęba

Bardziej szczegółowo

COMPOSITUM FILAMENT SERIES

COMPOSITUM FILAMENT SERIES MATERIAL INFORMATION Release date: 27-02-2017 Update: 30-06-2017 COMPOSITUM FILAMENT SERIES Compositum Filament Series to linia filamentów produkowanych z granulatów opracowanych specjalnie dla zastosowania

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si

WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si 48/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WSKAŹNIK JAKOŚCI ODLEWÓW ZE STOPU Al-Si A. W. ORŁOWICZ 1, M. MRÓZ 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 %

HIGHLIGHTS. System, który gwarantuje sukces! 1.558 zł NOWOŚĆ. Highlight 1: Highlight 2: Grandio SO Inlay System. Rebilda Post System NOWOŚĆ 20 % 17 % HIGHLIGHTS Obowiązuje od 01.10.2012 do 31.03.2013 r. System, który gwarantuje sukces! Chciałbyś szybko i wydajnie wykonywać wkłady koronowe albo odbudowy zrębu na bazie wkładów korzeniowych? Pełne zestawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA WSTĘP W stomatologii i technice dentystycznej moŝna zaobserwować znaczny rozwój materiałów ceramicznych. Z tworzyw stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ

Ionolux. Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ Ionolux ŚWIATŁOUTWARDZALNY, SZKŁO-JONOMEROWY MATERIAŁ DO WYPEŁNIEŃ SZKŁO-JONOMEROWE MATERIAŁY FIRMY VOCO SPRAWDZONE PRODUKTY POMAGAJĄCE W CODZIENNEJ PRACY Z PACJENTAMI Przez ponad dwie dekady firma VOCO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (124) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (124) 2002 ARTYKUŁY - REPORTS Marek Lechman* WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE TAŚM KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY Lab 8. Wyznaczanie optimum wulkanizacji mieszanek kauczukowych na reometrze Monsanto oraz analiza

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji kompozytu płynnego przeznaczonego do techniki bulk fill

Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji kompozytu płynnego przeznaczonego do techniki bulk fill Sebastian Pryliński 1, Joanna Kleczewska 2, Kinga Bociong 3, Agnieszka Pacyk 1, Monika Domarecka 1, Jerzy Sokołowski 1 Wpływ rodzaju źródła światła na efekty termiczne generowane podczas reakcji polimeryzacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający

Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Instrukcja użytkowania Polski Uniwersalny Nano-Ceramiczny materiał wypełniający Ceram X jest światłoutwardzalnym, kontrastowym na zdjęciu radiologicznym materiałem wypełniającym do zębów przednich i bocznych.

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007

Bardziej szczegółowo

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH

BEAUTIFIL Flow Plus PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH PŁYNNY HYBRYDOWY MATERIAŁ ODBUDOWUJĄCY DO ZĘBÓW PRZEDNICH I BOCZNYCH SIŁA HYBRYDY Cechą systemu jest zdolność przenikania światła rozproszonego analogiczna do szkliwa i zębiny, niezwykła plastyczność materiału

Bardziej szczegółowo

Z zamiłowania do perfekcji

Z zamiłowania do perfekcji Z zamiłowania do perfekcji Signum Ceramis Masy do odbudowy bezmetalowej - pojedyncze korony bez podbudowy metalowej, licówki, onlay, inlay - charakteryzacja zębów w protezie akrylowej Signum Essentia Masy

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM KATARZYNA BIRUK-URBAN WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM 1. WPROWADZENIE W ostatnich latach można zauważyć bardzo szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ MIKROSKOPOWYCH

KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ MIKROSKOPOWYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 123 Katarzyna WITA, Krzysztof CZAKON, Maciej HAJDUGA, ATH, Bielsko-Biała KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Autor: Joachim Marzec BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Praca dyplomowa napisana w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO

ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO 23/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZMĘCZENIE CIEPLNE STALIWA CHROMOWEGO I CHROMOWO-NIKLOWEGO J.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe

WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium CSe WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ WPŁYW RODZAJU MASY OSŁANIAJĄCEJ NA STRUKTURĘ, WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ODLEWNICZE STOPU Remanium

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Promocja. letnia

Promocja. letnia Promocja letnia 01.05.2012 31.08.2012 Tetric EvoCeram Bulk Fill nagrodzony Medalem Najwyższej Jakości Krakdent 2012 NOWOŚCI Tetric EvoCeram Bulk Fill 3 x 3g IVA (IVA odpowiednik A2/A3) Światłoutwardzalny

Bardziej szczegółowo

nowość: Unikalna technologia SphereTEC

nowość: Unikalna technologia SphereTEC zostań pertem nowość: bazując na www.spheretec.pl uniwersalny kompozyt nanoceramiczny VITA is not a registered trademark of DENTSPLY International Inc. Unikalna technologia SphereTEC Pomysłowy system doboru

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa

Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa A review of the techniques of curing composite

Bardziej szczegółowo

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł Promocje sezonowe 01.02.2012 30.04.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

biomechanicznych, pozwalają na weryfikację i wybranie badań wytrzymałościowych

biomechanicznych, pozwalają na weryfikację i wybranie badań wytrzymałościowych WSTĘP Metodyka badań wytrzymałościowych materiałów stomatologicznych oparta jest na przedmiotowych normach, opracowywanych na przestrzeni lat przez grupy ekspertów. Jednak obecne możliwości zastosowania

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANiA WYNiKÓW ODSTAJĄCYCH DLA TESTÓW WYTRZYMAŁOŚCiOWYCH KOMPOZYTÓW

METODYKA WYZNACZANiA WYNiKÓW ODSTAJĄCYCH DLA TESTÓW WYTRZYMAŁOŚCiOWYCH KOMPOZYTÓW PRACE instytutu LOTNiCTWA ISSN 0509-6669 Nr 3 (244), s. 79-84, Warszawa 2016 eissn 2300-5408 DOi: 10.5604/05096669.1222748 METODYKA WYZNACZANiA WYNiKÓW ODSTAJĄCYCH DLA TESTÓW WYTRZYMAŁOŚCiOWYCH KOMPOZYTÓW

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO

ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO Inżynieria Rolnicza 5(13)/211 ZALEŻNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI WODY W KOSTKACH MARCHWI OD TEMPERATURY POWIETRZA SUSZĄCEGO Marian Szarycz, Krzysztof Lech, Klaudiusz Jałoszyński Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE

WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO NA ROZCIĄGANIE 15/12 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2004, Rocznik 4, Nr 12 Archives of Foundry Year 2004, Volume 4, Book 12 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW WIELKOŚCI WYDZIELEŃ GRAFITU NA WYTRZYMAŁOŚĆ ŻELIWA SFEROIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELOKROTNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH NA STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MASY ZIARNA

WPŁYW WIELOKROTNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH NA STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE MASY ZIARNA Inżynieria Rolnicza 13/2006 Janusz Kolowca Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie WPŁYW WIELOKROTNYCH OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH NA STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA I WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI

OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Analiza wpływu płynu p ustrojowego (sztucznej śliny) na właściwo w ciwości fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych Katarzyna Partyka

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność dla pracowni protetycznych

Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność dla pracowni protetycznych Dwu-krzemian Litu - ceramika prasowana o wyjątkowej wytrzymałości! 420 Mpa odporności na zginanie Wysoka estetyka Doskonałe dopasowanie powierzchni Rozwiązanie systemu pastylek daje najwyższą efektywność

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Przyjemność wyboru. Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów

Przyjemność wyboru. Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów Przyjemność wyboru Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów Łatwe, wysoce estetyczne odbudowy Ceram.X duo to unikalne połączenie prostej, dwuwarstwowej techniki pracy z możliwością

Bardziej szczegółowo

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki.

Seria MB. Year and Brochure Title. Ingeniously Practical. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Seria MB Year and Brochure Title High Performance Balances and Scales Prosta i skuteczna analiza wilgotności. Zaawansowane funkcje. Precyzyjne wyniki. Najlepszy wybór do analizy wilgotności od laboratorium

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: żywice dimetakrylanowe, kompozyty stomatologiczne, fotopolimeryzacja, naprężenia skurczowe.

Słowa kluczowe: żywice dimetakrylanowe, kompozyty stomatologiczne, fotopolimeryzacja, naprężenia skurczowe. 016, 61, nr 7 8 499 Wpływ metody fotopolimeryzacji kompozytów stomatologicznych na bazie żywic dimetakrylanowych na naprężenia skurczowe oraz wybrane właściwości utwardzonego materiału Kinga Bociong 1),

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski

ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH. Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 1(1) 2002, 85-90 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII ODBICIOWEJ DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI WODY W SERACH Agnieszka Bilska, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski

Bardziej szczegółowo

Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących

Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących 430 prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 4, 430 434 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Elżbieta Jodkowska 1, Konrad Małkiewicz 1, Joanna Karaś 2 Ocena

Bardziej szczegółowo