Opracowanie wyników pomiarów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie wyników pomiarów"

Transkrypt

1 Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów pomarowch. ardzo waŝm elemetem prac w laboratorum jest prezetacja wków ch terpretacja. Przedstawee uzskach rezultatów przejrzśce zgode z ogóle przjętm zasadam ułatwa prawdłową terpretację wków pomarowch. ajczęstszm zadaem stojącm przed studetem wkoującm pomar jest fakt, Ŝe wk pomaru a ogół e pokrwa sę z jej wartoścą merzoą. Przcz tego faktu mogą bć róŝe róŝe sę mogą oe objawać. Jeśl wk pomarów wkazują sstematcze przesuęce w stosuku do wartośc rzeczwstej lub odzaczają sę epowtarzaloścą przekraczającą zacze dokładość przrządów pomarowch, wówczas mówm, Ŝe są oe obarczoe błędam pomarowm. Mówm o błędach sstematczch przpadkowch grub, pomłka. Oczwśce moŝem je, jeśl e welmować to zmmalzować moŝem to zrobć poprzez:. UŜce właścwe dzałającch przrządów pomarowch.. Poprawe przeprowadzee pomarów. 3. Stosowae poprawek matematczch do wzorów przblŝoch. 4. Usuęce z ser pomarowej wku obarczoego błędem grubm. Elmacja źródeł błędów opsach powŝej estet e prowadz do wków jedozacze pokrwającch sę z rzeczwstoścą. KaŜd pomar jest obcąŝo epewoścą pomarową. RozróŜam: - epewość przpadkowe błąd przpadkow, losow - epewośc sstematcze. W serach pomarowch otrzmujem rozrzut wków, śwadcz to o domacj epewośc przpadkowch. Źródłem takch błędów jest sama welkość merzoa jak sam ekspermetator.

2 PREZETACJA REZULTATÓW Wzaczoą welkość fzczą prezetujem z odpoweda dokładoścą wraz z przedzałem epewośc wkłej ze stosowaej metod, uŝtch przrządów pomarowch cz teŝ własośc obektu merzoego. Wk pomarów podajem wraz z epewoścą bezwzględą względą. ezwzględa epewość pomarową określa, o le wk pomaru moŝe róŝc sę od rzeczwstej wartośc o PoewaŜ wartość rzeczwsta zawarta jest w wk asz zapsujem: ±. epewość względą określam jako stosuek epewośc bezwzględej do wartośc wku wraŝam w procetach wzgl. % Wskazae jest b prezetując wk przedstawać błąd bezwzględ względ. Końcowe wk aleŝ podawać we właścwch jedostkach z właścwa preczją. O preczj zapsu wku śwadcz lość zawartch w ej cfr zaczącch 9, zero jest zaczące tlko w przpadku, gd zajduję sę mędz dwema cfram lub a dowolm mejscu po cfrze ebędącej zerem, ale zawartej w lczbe z przeckem 3 moŝem zapsać jako 3 * jedo mejsce zaczące, chcąc zazaczć trz mejsca zaczące zapszem jako 3, * epewośc pomarowe prezetujem z dokładoścą co ajwŝej do dwóch mejsc zaczącch. Wk pomaru zaokrąglam zawsze do takej samej lczb mejsc zaczącch z jaką podajem epewość pomarową. Przkład: temperatura 93 +/- K, T wzgl.,3% Zasad sporządzaa wkresów. Wkres odzwercedlają przeprowadzoe pomar formując o zwązkach fukcjch, a takŝe o błędach pomarowch. Przgotowując wkres aleŝ zwrócć uwagę a poŝsze wszczególee:. Wartośc zmeej ezaleŝej pow bć odkładae a os pozomej X. Obe ose pow bć ozaczoe smbolem lub azwą zmeej wraz z azwa lub smbolem jedostk w jakej jest oa wraŝoa.. Skale obu os pow bć tak dobrae, ab krzwa wkresu przebegała moŝlwe przez całą jego powerzchę. Ozacza to, Ŝe e muszą oe zaczać sę od zera, tlko od wartośc eco mejszej od ajmejszej zmerzoej wartośc. Podzałk skal pow bć wraźe zazaczoe tak dobrae, ab umoŝlwał łatwe odcztae jakegokolwek puktu a wkrese. 3. Pukt dośwadczale pow bć przedstawoe w tak sposób, ab bł wdocze a tle przeprowadzoej krzwej. Welkość zazaczoego puktu prostokąt, krzŝk powa odpowadać wartośc epewośc.

3 4. a wkrese aleŝ zazaczć epewośc pomarowe reprezetowae przez poszczególe pukt. Jeśl tlko jeda welkość jest obarczoa epewoścą, p. zmea zaleŝa Y, to zazaczam to poową kreską o długośc, której środek przpada w dam pukce. W przpadku, gd obe zmee obarczoe są epewoścam pomarowm, zazaczam to w postac krzŝka o ramoach, a przecęcu którch zajduje sę pukt reprezetując da pomar. 5. Prowadząc krzwą, mającą określć charakter przebegu puktów dośwadczalch, aleŝ przede wszstkm zwrócć uwagę a welkośc epewośc pomarowch. Pukt wtczające krzwą e muszą a ej leŝeć, a pow bć raczej rówomere rozmeszczoe powŝej poŝej krzwej. aleŝ jedak dbać o to, b krzwa meścła sę w gracach zazaczoch epewośc pomarowch. 6. Wkres tworzm rsując lę która e powa meć ostrch załamań przebegać jak ajblŝej puktów pomarowch. Metod oblczeń błędów: W zaleŝośc od sposobu pomaru welkośc merzoej oblczea błędów dzelm a dwe grup: bezpośred pomar welkośc fzczej, p. wsokość krzesła pomar bezpośrede, pomar a podstawe którch wlczam poszukwaą welkość pomar pośrede. łąd bezpośred: Wartość rzeczwstą o ajlepej przblŝa wartość średa artmetcza wartość oczekwaa - określa rozrzut wków wokół wartośc rzeczwstej o przblŝam welkoścą lczoą a podstawe wzoru o PoewaŜ e zam jedak wartośc rzeczwstej o, a jede jej oszacowae przez średą artmetczą, posłuŝm sę zatem wzorem S Tak zdefowaa epewość pomarowa os azwę odchlea stadardowego pojedczego pomaru; stosuje sę róweŝ azwę średego błędu kwadratowego. Wkoując pomar stota jest rozbeŝość mędz wartoścam o. Welkoścą oceającą tę rozbeŝość jest odchlee stadardowe średej, oszące róweŝ azwę średego błędu kwadratowego średej, zdefowae wzorem.

4 S łąd z pomarów pośredch: Chcąc wzaczć epewość sstematczą welkośc Y f,,, musm oblczć zmaę Y tej fukcj spowodowaą zmaam jej argumetów o,,...,, które to welkośc są epewoścam sstematczm merzoch bezpośredo welkośc,,...,. Wzaczaa welkość Y f jest fukcją tlko jedej zmeej obarczoej epewoścą pomarową +/-. Chcem oblczć zmaę +/- Y fukcj f prz zmae jej argumetu o +/-. Y ± Y f ± Stosując rozwęce Talora df d f Y ± Y f d d PoewaŜ Y f otrzmujem df Y d gdze zaedbalśm wraz w którch wstępuje w wŝszch potęgach. Uogólając te przpadek a fukcję zmech Y f,,..., postępując w te sam sposób jak w przpadku fukcj jedej zmeej, otrzmujem Y f f Wstępujące we wzorze smbole azwam pochodm cząstkowm. Oblcza sę je w tak sam sposób jak zwkłe pochode fukcj jedej zmeej prz załoŝeu, Ŝe zmeą jest tlko, a pozostałe zmee są welkoścam stałm. PowŜsze wraŝee przpoma róŝczkę zupełą, dlatego często te sposób oblczaa epewośc azwam metodą róŝczk zupełej. W rzeczwstośc róŝ sę oo od róŝczk zupełej wstępowaem we wzorze bezwzględch wartośc pochodch cząstkowch przrostów zmech Omawae metod oblczaa epewośc welkośc złoŝoch stosowae są, gd epewośc sstematcze pomarów bezpośredch są zacze wększe od epewośc przpadkowch. Zakładam prz tm ajbardzej ekorzstą z puktu wdzea ekspermetatora stuację, w której epewośc pomarów bezpośredch e kompesują sę awzajem. Dlatego w te sposób wzaczam maksmale sstematcze epewośc pomarowe, oszące róweŝ azwę błędów maksmalch. Lteratura: H. Szdłowsk: Pomar fzcze. PW, Warszawa 979 r. H. Szdłowsk: Pracowa fzcza. PW, Warszawa 975 r. T. Drńsk: Ćwczea laboratorje z fzk. PW, Warszawa 967 r.

5 GRAFICZE OPRACOWAIE WYIKÓW POMIARÓW METODA AJMIEJSZYCH KWADRATÓW Ked wkoujem serę pomarów welkośc w zaleŝośc od ej welkośc otrzmując wk,,...,, przewdujem Ŝe są zwązae lowo, to teresuje as zalezee takej l prostej A + która jest ajlepej dopasowaa do wków pomarów. Jest to rówowaŝe zalezeu ajlepszego przblŝea stałch A opartego a otrzmach wkach. Jeśl dwe zmee są powązae relacją lową postac: A + to wkres tej zaleŝośc jest prostą o achleu A, przecającą oś w pukce a oś w pukce / A. Jedą z metod dopasowaa takej prostej jest zastosowae metod ajwększego prawdopodobeństwa. W przpadku ormalego rozkładu wków pomarów metoda ta sprowadza sę do tzw. metod ajmejszch kwadratów. Zarówo wk pomarów jak obarczoe są pewm błędam ale dla uproszczea dskusj zakładam Ŝe błęd welkośc są zaedbwale małe. Zakładam, Ŝe wk pomarów welkośc podlegają rozkładow ormalemu Gaussa wokół swojej prawdzwej wartośc, a losow rozrzut zmeej opsa jest odchleem stadardowm. Tak węc prawdopodobeństwo otrzmaa zmerzoej wartośc jest proporcjoale do welkośc: P A, A / e gdze deks A wskazują, Ŝe prawdopodobeństwo to zaleŝ od wartośc ezach parametrów A. Prawdopodobeństwo otrzmaa zboru wków,,..., jest rówe loczow tch prawdopodobeństw χ / P A,,..., P A,...P A, e, 3 gdze χ określoe jest wzorem: A χ 4 Prawdopodobeństwo to jest ajwększe ked χ jest ajmejsze. Ab zaleźć wartośc A, róŝczkujem χ względem tch parametrów przrówujem otrzmae pochode do zera:

6 / A A χ 5 A / χ 6 Rówaa te moŝa apsać w postac układu rówań a parametr A : + A 7 + A 8 Rozwązae tch rówań daje am ajlepsze, w sese metod ajmejszch kwadratów, przblŝee stałch A : A 9 Mając wzaczoe stałe A moŝa, korzstając z prawa propagacj błędów [], określć błęd wzaczea stałch A A, oraz błąd wzaczea δ. Woszą oe odpowedo: A gdze A 3 oraz + A A δ 4 W te sposób stosując metodę ajmejszch kwadratów moŝa wzaczć zarówo wartośc parametrów szukaej prostej A+, jak ch błęd.

7 PRZYKŁAD: Wzaczae temperatur zera bezwzględego. Jeśl gaz deal umeścm w aczu o stałej objętośc, to jego temperatura T jest lową fukcją cśea P przemaa zochorcza, T AP + 4 gdze: A stała zaleŝa od mas objętośc gazu. temperatura zera bezwzględego, merzoa w C. Zbór pęcu wków pomarów przedstawa poŝsza tabela: umer pomaru Cśee Temperatura T AP + I P mm Hg C , , , , Zakładając, Ŝe pukt pomarowe pow układać sę a prostej postac T AP + aleŝ skorzstać ze wzorów 9 zastępując jede przez P przez T. A PT P T P P 3.7 P T P PT 63 C P P W te sposób otrzmalśm ajlepsze według metod ajmejszch kwadratów przblŝee temperatur zera bezwzględego - 63 C. Zając stałe A, moŝa astępe oblczć wartośc AP +, temperatur oczekwaej a podstawe ajlepszego dopasowaa wków prostą T AP +. Wk tego rachuku przedstawoe są w ostatej kolume tabel. MoŜa teraz oblczć róŝce mędz lczbam w ostatch dwóch kolumach tabel zaleźć T AP co daje odchlee stadardowe 6 C. Korzstając ze wzoru moŝa teraz oblczć błąd wzaczea T P 33 C P P

8 stąd 8 C. Wk powŝsze stają sę bardzej cztele jeŝel aese sę je a wkres. temperatura [oc] cśee [mmhg] zalezoa wartość Ab zaleźć wartość zera bezwzględego, prostą przedłuŝoo poza wszstke pukt pomarowe, aŝ do przecęca z osą T. Zatem ostatecz wk wos 63 ±8 C, co zgadza sę z wartoścą tablcową 73 C. Lteratura: [] J.R. Talor, Wstęp do aalz błędu pomarowego, PW, Warszawa 995.

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ

TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ DECYZJE r 3 czerwiec 005 TRZY TYPY ZASAD SPRAWIEDLIWOŚCI DYSTRYBUTYWNEJ Grzeorz Lissowski * Uiwerstet Warszawski Artkł przedstawia propozcję tpoloii zasad sprawiedliwości dstrbtwej Wróżia się w im trz

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 6. Zasada zachowania pędu. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Wykład FIZYKA I 6. Zasada zachowaa pęd Dr hab. ż. Władysław Artr Woźak Istytt Fzyk Poltechk Wrocławskej http://www.f.pwr.wroc.pl/~wozak/fzyka.htl Dr hab. ż. Władysław Artr

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C Błędy kwatyzacji, zakres dyamiki przetworika /C Celem ćwiczeia jest pozaie wpływu rozdzielczości przetworika /C a błąd kwatowaia oraz ocea dyamiki układu kwatującego. Kwatowaie przyporządkowaie kolejym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A, A, A, A4, A6, A7) GRUDZIEŃ 04 Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego. Ryszard Kostecki Wyznaczane wartośc przyspeszena zeskeo Warszawa, 7 rudna 000 Streszczene Cele tej pracy jest wyznaczene wartośc przyspeszena zeskeo w Warszawe ( 0'00'' E, 5 '5' ' N, 00 n.p.. przy użycu wahadła ateatyczneo.

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki. egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania dr Roman Dolata Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2008 Bogusław GUZIK* USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW W artykule opisano metodę ustalania

Bardziej szczegółowo