Hałas słyszalny w środowisku pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hałas słyszalny w środowisku pracy"

Transkrypt

1 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania 1 Hałas słyszalny w środowisku pracy Ocena moŝliwości wykonywania pracy 4.1. Charakterystyka zjawiska Środowisko akustyczne obejmuje ogół występujących w środowisku szmerów i dźwięków o róŝnej sile i głośności oraz o róŝnym przeznaczeniu, odbieranych przez człowieka [4.1]. Dźwięk traktować moŝna jako wraŝenie słuchowe wywołane drganiami akustycznymi. Część z tych dźwięków zaliczyć moŝna do kategorii hałasu, tj. dźwięku traktowanego jako wszelkie niepoŝądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe efekty akustyczne oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka [4.2, 4.3]. KaŜdy dźwięk stanowiący przeszkodę w sprawnym wykonywaniu określonej czynności (przeszkadzający) lub powodujący uszkodzenie ustroju w zaleŝności od natęŝenia nazywa się hałasem lub szumem. JeŜeli w jego widmie występują składowe o częstotliwościach od 16 Hz do 20 khz moŝna go określić jako hałas lub szum słyszalny. Ocena naraŝenia na hałas w środowisku pracy związana jest z określeniem moŝliwych skutków oddziaływania hałasu w odniesieniu do [4.4]: niebezpiecznego lub szkodliwego oddziaływania na narząd słuchu, gdy hałas jest przyczyną zmian wegetatywnych i wewnętrznych uszkodzeń narządu słuchu, zakłóceń moŝliwości wykonywania pracy, gdy hałas występuje jako czynnik zakłócający wykonywanie normalnych czynności i zmniejszający wydajność w pracy, dokuczliwości pracy, gdy czynnik występuje jako czynnik męczący. Oceniając wpływ hałasu na zdrowie i bezpieczeństwo naleŝy przede wszystkim zwrócić uwagę na długotrwałe oddziaływanie hałasu na narząd słuchu. NiezaleŜnie od poziomu jego natęŝenia, powoduje zmiany patologiczne i fizjologiczne. Zmiany patologiczne dotyczą głównie odbioru fal dźwiękowych w uchu. Ich następstwem jest nieodwracalny ubytek słuchu. Zmiany fizjologiczne związane są ze zjawiskiem maskowania. Ponadto szkodliwe oddziaływanie hałasu na organizm słuchu uzaleŝnione jest od czasu naraŝenia na zjawiska akustyczne. MoŜna wyróŝnić trzy okresy naraŝenia na szkodliwe oddziaływanie hałasu [4.5]: okres pierwszy następuje się z chwilą rozpoczęcia przebywania w hałasie (np. podjęcia pracy) i trwa, zaleŝnie od natęŝenia hałasu, od 2 do 4 lat; cechuje go narastający, odbywający się skokami ubytek słuchu, głównie w zakresie duŝej częstotliwości, okres drugi, to przebywanie w hałasie (np. wykonywanie pracy) przez następne 4 do 10 lat; w tym czasie następuje dalszy ubytek słuchu, proporcjonalny do czasu przebywania w hałasie, okres trzeci następuje po przebywaniu w hałasie od 10 do 15 lat i moŝe być traktowany jako stabilność w ubytku słuchu. Powszechnie przyjmuje się, Ŝe hałas o poziomie natęŝenia nieprzekraczającym 75 db jest bezpieczny i nie stwarza ryzyka ubytków słuchu. Hałas o natęŝeniu większym od 75 db moŝe być szkodliwy. Hałas przekraczający 115 db stwarza duŝe ryzyko utraty słuchu juŝ na skutek pojedynczej ekspozycji. Ryzyko, raty słuchu w zaleŝności od występującego poziomu dźwięku oraz czasu nara- Ŝenia przedstawiono w tabeli 4.1.

2 2 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania Tabela 4.1. Ryzyko utraty słuchu w zaleŝności od równowaŝnego poziomu dźwięku i czasu naraŝenia [4.5, 5.15]. Ryzyko utraty słuchu [%] w zaleŝności od czasu naraŝenia RównowaŜny poziom (w latach) dźwięku A [db] < Przyjąć moŝna wyŝszy poziom natęŝenia hałasu i dłuŝszy czas jednostkowej ekspozycji, tym większe ryzyko uszkodzenia narządu [4.6]. Równie negatywnie na naraŝonego wpływa wysoka częstotliwość hałasu i dźwięki impulsowe Istota pomiaru i oceny hałasu w środowisku pracy Wielkościami opisującymi energetyczny aspekt rozprzestrzeniania się dźwięku w środowisku akustycznym, równocześnie wykorzystywanymi w technice pomiarowej są, są: moc akustyczna źródła i natęŝenie dźwięku. NatęŜenie dźwięku I jest to wartość energii fali akustycznej przepływającej w jednostce czasu przez powierzchnię o polu jednostkowym, prostopadle do kierunku rozprzestrzeniania się fali [4.22]. Jednostką natęŝenia dźwięku jest wat na metr kwadratowy (W/m 2 ). Moc akustyczna P jest to ilość energii akustycznej wypromieniowanej przez źródło dźwięku w jednostce czasu [4.22]. Jednostką mocy akustycznej jest wat (W). Ze względu na duŝy zakres zmienności wartości mocy akustycznej i natęŝenia dźwięku do oceny stosuje się skalę logarytmiczną oraz pojęcie poziomu mocy akustycznej i poziomu natęŝenia dźwięku. Poziom mocy L w akustycznej jest to wielkość wyznaczona ze wzoru: 10lg db gdzie: P - moc akustyczna wypromieniowana przez źródło dźwięku [W], P 0 - moc akustyczna odniesienia [W]. Poziom natęŝenia dźwięku L I jest to wielkość pozwalająca na określenie intensywności fali akustycznej pod względem energetycznym [4.22]. ZaleŜność ta wykorzystuje pojęcie poziomu ciśnienia akustycznego, stosowanego do określania stanu akustycznego środowiska przebywania człowieka: 20lg 10lg 10lg db gdzie: p - ciśnienie akustyczne w danym punkcie środowiska [N m -2 ],

3 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania 3 p 0 - ciśnienie odniesieni, które w przybliŝeniu odpowiada dolnej granicy słyszalności tonu o częstotliwości 1000 Hz ( N m -2 ). I - natęŝenie dźwięku w danym punkcie środowiska [N m -2 ]; I = p 2 /(vρ), przy czym: v prędkość dźwięku, ρ gęstość ośrodka, w którym rozchodzi się dźwięk, I 0 - natęŝenie odniesienia, które w przybliŝeniu odpowiada dolnej granicy słyszalności tonu o częstotliwości 1000 Hz (10-12 N m -2 ). Z uwagi na charakter wpływu hałasu na narząd słuchu konieczne jest wyznaczenie uśrednionego poziomu jego oddziaływania, opisującego czas wykonywania pracy. Podstawowym parametrem oceny wpływu oddziaływania hałasu na narząd słuchu jest tzw. równowaŝny poziom dźwięku, wyznaczany w sposób uzaleŝniony od jego charakterystyki. WyróŜnić moŝna dwa szczególne przypadki oddziaływania hałasu: hałas ustalony: hałas, którego poziom dźwięku ( ), zmienia się podczas obserwacji nie więcej niŝ o 5 db, 1 k hałas nie ustalony: hałas, którego poziom dźwięku ( ), zmienia się podczas obserwacji więcej niŝ o 5 db db, 10lg 1 10,, db Dodatkowymi, istotnymi parametrami oceny są: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, jest to średnia wartość poziomu dźwięku wnoszonego do organu słuchu przez 8 godzin taką samą energię jak hałas mierzony przez czas naraŝenia T c :,, 10lg gdzie: L Aeq,Tc - równowaŝny poziom natęŝenia dźwięku [db], db T e - czas ekspozycji w ciągu dnia roboczego, dla pozostałego czasu zmiany roboczej równowaŝny poziom dźwięku nie powinien przekraczać 75 db [min], T 0 - czas odniesienia T 0 = 8h (480 min = s). Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy L EX,8h moŝna wyznaczyć równieŝ na podstawie ekspozycji na hałas skorygowanej charakterystyką częstotliwościową A, E A,Te :,, 10lg 1,15 10 db gdzie: E A,,Te - ekspozycja na hałas skorygowana charakterystyką częstotliwościową A [Pa 2 s]. Wartości wynikające z powyŝszej zaleŝności zamieszczono w tabeli 4.2.

4 4 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania Tabela 4.2. Wartości ekspozycji na hałas skorygowanej charakterystyką częstotliwościową A i odpowiadające im wartości poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy [4.15]. E A,Te [Pa 2 s] L EX,8h [db] 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Jeśli czas ekspozycji T e jest równy 8h, to L Aeq,8h jest równy L EX,8h, a E A,Te = E A,8h. Wówczas zaleŝność miedzy ekspozycją na hałas E A,Te a poziomem ekspozycji L EX,8h (odniesionym do 8-godzinnego dnia pracy) określić moŝna zaleŝnością:, 1, ,, Pa 2 s poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy:, 10lg ,, gdzie: i - kolejny dzień naraŝenia na hałas w rozwaŝanym tygodniu, n - liczba dni roboczych w rozwaŝanym tygodniu db

5 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania 5 krotność przekroczenia wartości dopuszczalnej, k: 10,,8h lub,, Wartości wynikające z powyŝszych zaleŝności zamieszczono w tabeli 4.3. Tabela 4.3. Krotności przekroczenia dopuszczalnego poziomu ekspozycji na hałas odpowiadające wartości poziomu ekspozycji na hałas odniesionej do 8-godzinnego dnia pracy. k L EX,8h [db] 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ocena wpływu hałasu na bezpieczeństwo i poziom uciąŝliwości pracy Ocena higieniczna wpływu hałasu Podczas oceny oddziaływania hałasu na człowieka wyróŝnia się następujące poziomy dźwięku: poziom dźwięku A, tj. poziom ciśnienia akustycznego L A skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej A,

6 6 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania poziom dźwięku C, tj. poziom ciśnienia akustycznego L C skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej C, maksymalny poziom dźwięku A, tj. maksymalna wartość skuteczna L Amax poziomu dźwięku A występująca podczas obserwacji, szczytowy poziom dźwięku C, tj. maksymalna wartość chwilowa L Cpeak poziomu dźwięku C występująca w czasie obserwacji, Wartość dopuszczalnego naraŝenia na hałas w środowisku pracy określono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [4.9]. Wartości NDN (najwyŝszego dopuszczalnego naraŝenia) dla hałasu słyszalnego wynoszą: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie moŝe przekraczać 85 db, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna nie moŝe przekraczać wartości 3, Pa 2 s lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy nie moŝe przekraczać wartości 85 db, a odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa nie moŝe przekraczać wartości 10, Pa 2 s, maksymalny poziom dźwięku A nie moŝe przekraczać wartości 115 db, szczytowa wartość poziomu dźwięku nie moŝe przekraczać wartości 135 db, Wartość NDN traktowana jest jako wartość średnia natęŝenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kp, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń [4.9]. Oznacza to, Ŝe wartość NDN w jednostkowych przypadkach moŝe stanowić zagroŝenie dla wykonujących pracę. Ponadto, określając wartości NDN (najwyŝszego dopuszczalnego naraŝenia) dla hałasu pamiętać naleŝy, Ŝe: wskazane wartości obowiązują łącznie, wskazane wartości stosuje się jeŝeli inne wymagania nie określają niŝszych wartości najwyŝszego dopuszczalnego naraŝenia. Zabronione jest zatrudnienie kobiet w ciąŝy przy pracach wykonywanych w środowisku, w którym [4.8]: poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 db, szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 db, maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 db. Zatrudnianie pracowników młodocianych zabronione jest w środowisku, w którym [4.10]: poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 80 db, szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 db, maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 db.

7 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania Ocena moŝliwości wykonywania pracy Wartości przedstawionych w pkt nie naleŝy mylić z wartościami dopuszczalnymi, ze względu na zapewnienie moŝliwości wykonywania pracy. Określono je w tab Tabela 4.4. Dopuszczalne wartości hałasu umoŝliwiające wykonywanie przez pracowników ich podstawowych zadań [4.11]. L.p. Stanowisko pracy 1 W kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefonicznej, w laboratoriach ze źródłami hałasu, w pomieszczeniach z maszynami i urządzeniami liczącymi, maszynami do pisania, dalekopisami, w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu 2 W kabinach dyspozycyjnych, obserwacyjnych i zdalnego sterowania z łącznością telefoniczną uŝywaną w procesie terowania, w pomieszczeniach do wykonywania prac precyzyjnych i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu 3 W pomieszczeniach: administracyjnych, biurach projektowych, w pomieszczeniach do innego rodzaju pracy umysłowej RównowaŜny poziom dźwięku, L Aeq [db] Podane wartości normatywne obowiązują, jeŝeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niŝszych. Maksymalny poziom dźwięku A i szczytowy poziom dźwięku C nie powinny przekraczać wartości ustalonych dla celów higienicznych. Klasyfikacja stanowisk pracy do jednej z trzech grup podanych w tabeli 2 odbywa się z uwzględnieniem: stopnia odpowiedzialności za realizowane zadania zawodowe, wymaganej dokładności wykonywanej pracy, wymaganego od pracownika poziom skupienia, wymagań odnośnie kontrastu słuchowego z innymi pracownikami [4.21]. Równocześnie dla naraŝenia na hałas słyszalny określono tzw. próg działania, przyjęty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraŝeniem na hałas lub drgania mechaniczne [4.12]: dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy wartość progu działania wynosi 80 db, dla szczytowego poziomu dźwięku C jako wartość progu działania przyjmuje się wartość NDN wynoszącą 135 db Ocena wpływu poziomu hałasu na częstotliwość przeprowadzania pomiarów Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów, mających na celu ocenę zagroŝeń związanych z naraŝeniem zatrudnionych na oddziaływanie hałasu określona została w obowiązujących przepisach prawnych. Częstotliwość i tryb badań, sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań oraz sposób udostępniania pracownikom wyników pomiarów reguluje rozporządzenie Mini-

8 8 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania stra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [4.14]. Zgodnie z rozporządzeniem [4.14] pracodawca w którego zakładzie występuje hałas, obowiązany jest do okresowego wykonywania pomiarów: co najmniej raz na dwa lata, jeŝeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natę- Ŝenie czynnika powyŝej 0,2 do 0,5 wartości najwyŝszego dopuszczalnego natęŝenia (NDN), co najmniej raz w roku, jeŝeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natęŝenie czynnika powyŝej 0,5 wartości najwyŝszego dopuszczalnego natęŝenia (NDN), Równocześnie, jeŝeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu, wykonanych w odstępie dwóch lat, natęŝenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca moŝe odstąpić od wykonywania badań i pomiarów. Badania i pomiary chemicznych i fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, wykonuje się kaŝdorazowo, jeŝeli wprowadzono zmiany w wyposaŝeniu technicznym stanowiska pracy, w procesie technologicznym lub w warunkach wykonywania pracy, jeŝeli wprowadzone zmiany mogą wywierać wpływ na zmianę poziomu emisji, poziomu naraŝenia albo wystąpiły inne okoliczności, które uzasadniają ponowne wykonanie pomiarów Charakterystyka działań pozwalających na zmniejszenie szkodliwych i uciąŝliwych skutków oddziaływania hałasu na narząd słuchu Ochrona zdrowia człowieka oraz konieczność zapewnienia mu odpowiednich warunków akustycznych, niezbędnych zarówno do efektywnej działalności, jak i odpoczynku wymaga podjęcia działań mających na celu zmniejszenie naraŝenia na hałas w środowisku pracy, Ŝycia i wypoczynku. ObniŜenie poziomu hałasu związane jest z odpowiednim kształtowaniem klimatu akustycznego w środowisku pracy, a najlepszymi sposobami jego kształtowania są kompleksowe metody zwalczania hałasu [4.5]. Obejmują one zespół środków umoŝliwiających zmniejszenie lub ograniczenie poziomu hałasu poprzez: ochronę środowiska przed nadmiernym hałasem w warunkach juŝ zaistniałych, kształtowanie optymalnych warunków wibroakustycznych środowiska oraz odpowiednie kształtowanie układów, aby nie emitowały nadmiernego hałasu. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zastosowanie w pomieszczeniach pracy w których mogą wystąpić czynniki szkodliwe dla zdrowia rozwiązań technicznych zabezpieczających zatrudnionych przed oddziaływaniem tych czynników oraz przed przedostaniem się czynników szkodliwych do sąsiednich pomieszczeń wykonywania pracy i pomieszczeń higienicznosanitarnych [4.7]. Zastosowane rozwiązania pozwalają na zapobieganie chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą [4.13]. Do podstawowych działań podejmowanych w celu zapewnienia ochrony przed zagro- Ŝeniami związanymi z naraŝeniem na oddziaływanie hałasu zaliczyć naleŝy [4.7]: stosowanie procesów technologicznych niepowodujących nadmiernego hałasu, wyposaŝenie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia technologiczne powodujące moŝliwie najmniejszy hałas, nieprzekraczający wartości dopuszczalnych, zastosowanie rozwiązań obniŝających poziom hałasu w prowadzonych procesach pracy. Działania podejmowane po przeprowadzeniu oceny naraŝenia na hałas zaleŝne są od występującego poziomu przekroczenia. Przekroczenie progu działania obliguje pracodawcę do [4.12]: 1. Pracodawca o wynikach przeprowadzonych pomiarów hałasu informuje pracowników.

9 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania 9 2. Pracodawca planuje i podejmuje działania zmniejszające ryzyko zawodowe. 3. Pracodawca eliminuje u źródła zagroŝenia zawodowe związane z naraŝeniem na hałas albo ogranicza je do moŝliwie najniŝszego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny. 4. W przypadku, gdy unikniecie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z naraŝenia na hałas nie jest moŝliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca udostępnia środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej słuchu dobiera się w sposób eliminujący ryzyko uszkodzenia słuchu lub zmniejszający je do najniŝszego moŝliwego do osiągnięcia w danych warunkach poziomu. 5. Pracodawca zapewnia pracownikom naraŝonym na działanie hałasu informacje i szkolenie w zakresie odnoszącym się do wyników oceny ryzyka zawodowego Przekroczenie wartości NDN wymaga [4.12]: 1. Pracodawca o wynikach przeprowadzonych pomiarów hałasu informuje pracowników. 2. Pracodawca planuje i podejmuje działania zmniejszające ryzyko zawodowe. 3. Pracodawca eliminuje u źródła zagroŝenia zawodowe związane z naraŝeniem na hałas albo ogranicza je do moŝliwie najniŝszego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny. 4. Pracodawca sporządza i wprowadza w Ŝycie program działań organizacyjnotechnicznych zmierzających do ograniczenia naraŝenia na hałas oraz dostosowuje te działania do potrzeb pracowników naleŝących do grup szczególnego ryzyka. 5. W przypadku, gdy unikniecie lub wyeliminowanie ryzyka zawodowego wynikającego z naraŝenia na hałas nie jest moŝliwe za pomocą środków ochrony zbiorowej lub organizacji pracy, pracodawca udostępnia środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony indywidualnej słuchu dobiera się w sposób eliminujący ryzyko uszkodzenia słuchu lub zmniejszający je do najniŝszego moŝliwego do osiągnięcia w danych warunkach poziomu oraz nadzoruje ich stosowanie. 6. Pracodawca oznacza znakami bezpieczeństwa miejsca pracy, w których wielkości charakteryzujące hałas w środowisku pracy przekraczają wartości NDN, oraz wydziela strefy z takimi miejscami i ogranicza do nich dostęp (jeŝeli jest to technicznie wykonalne i ryzyko wynikające z naraŝenia na hałas uzasadnia takie wydzielenie). 7. Pracodawca zapewnia pracownikom naraŝonym na działanie hałasu informacje i szkolenie w zakresie odnoszącym się do wyników oceny ryzyka zawodowego Pamiętać naleŝy, Ŝe podczas podejmowania działań słuŝących zmniejszeniu oddziaływania hałasu na zatrudnionych priorytet zastosować naleŝy względem środków technicznych i organizacyjnych.

10 10 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania Literatura: [4.1] Horst W. (red.), Ergonomia. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów Politechniki Poznańskiej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011 [4.2] Zawieska W.M. (red.), Ocena ryzyka zawodowego. Podstawy metodyczne, CIOP, Warszawa 1999 [4.3] PN-N-01306:1981, Hałas. Metody pomiaru, Wymagania ogólne, PKN, Warszawa [4.4] Górska E., Juchełko H., Ergonomia i organizacja stanowisk roboczych. Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1999 [4.5] Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 [4.6] Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002 [4.7] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; tekst jednolity: Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm. [4.8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r., w sprawie wykazu szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet; Dz. U. 1996, nr 114, poz. 545, ze zm. [4.9] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r., w sprawie najwyŝszych dopuszczalnych stęŝeń i natęŝeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Dz. U. 2002, nr 217, poz. 1833, ze zm. [4.10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r., w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac; Dz. U. 2004, Nr 200, poz. 2047, ze zm. [4.11] PN-N-01307:1994, Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów, PKN, Warszawa [4.12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraŝeniem na hałas lub drgania mechaniczne; Dz. U. 2005, Nr 157, poz [4.13] Górny A., Ocena naraŝenia oraz zagroŝeń spowodowanych hałasem w uregulowaniach prawnych, w: Hałas, profilaktyka, zdrowie, ss , Polskie Towarzystwo Higieniczne, Koszalin 2004 [4.14] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166 [4.15] PN-ISO 1999:2000, Akustyka. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem, PKN, Warszawa [4.16] PN-EN ISO 9612:2011, Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna, PKN, Warszawa [4.21] Uzarczyk A., Zabiegała W., Charakterystyka czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy. Hałas, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998 [4.22] PN-B-02153:2002, Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki, PKN, Warszawa

Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy

Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania 1 Hałas słyszalny w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy 4.1. Charakterystyka zjawiska Środowisko akustyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Zagrożenie hałasem w środowisku pracy Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi w 2010 r. Zagrożenie hałasem w środowisku

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Hałas Każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy, albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy Zagrożenie hałasem w środowisku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.) Dz.U.05.157.1318 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraŝeniem na hałas lub drgania mechaniczne 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Dz.U.05.157.1318 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Maciej Łabęda Hałasem został określony każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku w pracy - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA STANOWISKU PRACY

OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA STANOWISKU PRACY LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI MASZYN Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów Ćwiczenie nr 1 Cel ćwiczenia: OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA

Bardziej szczegółowo

P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY

P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Nowym Sączu P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY Spis treści 1. Pojęcia i parametry dźwięku 2. Wartości dopuszczalne hałasu 3. Pomiary hałasu 4. Wnioski Zespół ćwiczeniowy:

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Słyszenie w środowisku

Słyszenie w środowisku Słyszenie w środowisku Wykład II Wpływ hałasu na organizm ludzki słuchowe efekty Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 2.03.2016 Plan wykładu Natura dźwięku i hałasu: różnice w percepcji dźwięku i hałasu

Bardziej szczegółowo

Hałas maszyn i środowisko pracy

Hałas maszyn i środowisko pracy Krzywe korekcyjne, charakterystyki dynamiczne Hałas maszyn i środowisko pracy Czułość ucha ludzkiego jest największa dla dźwięków o częstotliwościach z przedziału od 800Hz do 4000Hz. Ze względu na to,

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

Hałas na stanowisku pracy

Hałas na stanowisku pracy Hałas na stanowisku pracy Temat: Warunki akustyczne w pomieszczeniu. 1. Przedmiot. Pomiar i ocena hałasu metodą orientacyjną, w miejscu przebywania ludzi na stanowisku pracy. 2. Zastosowanie - badanie

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Pomiary ciśnienia akustycznego

Ćwiczenie 1. Pomiary ciśnienia akustycznego Ćwiczenie 1. Pomiary ciśnienia akustycznego Ćwiczenie polega na wykonaniu cyklu pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego w miejscu wskazanym przez prowadzącego oraz na opracowaniu i interpretacji wyników.

Bardziej szczegółowo

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik Charakterystyka procesu zgrzewania ultradźwiękowego Hałas słyszalny i hałas ultradźwiękowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2009 z dnia 27 października2009 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE.

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania dr inż. Grzegorz Makarewicz 200000000 µpa 20000000 µpa Młot pneumatyczny 2000000 µpa 200000 µpa Pomieszczenie biurowe 20000

Bardziej szczegółowo

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Katarzyna Skręt Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie Hałas Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Aktywne tłumienie drgań

Aktywne tłumienie drgań Aktywne tłumienie drgań wykład dla specjalności Komputerowe Systemy Sterowania dla kierunku Automatyka i Robotyka Dr inŝ. Zbigniew Ogonowski Instytut Automatyki, Politechnika Śląska Plan wykładu Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY Załącznik nr 2 WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY A. Hałas i hałas ultradźwiękowy 1. Hałas 1.1. Hałas w środowisku pracy jest

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE

WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE WPŁYW EMISJI HAŁASU WYTWARZANY PRZEZ ELEKTROWNIE WIATROWE NA ŚRODOWISKO NATURALNE dr inŝ. Sławomir AUGUSTYN 2009-11-25 POZNAŃ EMISJA HAŁAS NiepoŜądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciąŝliwe lub szkodliwe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne :

Rozdział I Przepisy ogólne : Zatrudnianie młodocianych Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy Dz.U Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami zarządza się co następuje: Rozdział I Przepisy ogólne : 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1582)

z dnia 9 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1582) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie czasu pracy inspektorów i pracowników zatrudnionych w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Dz.U.96.114.545 2002.11.11 zm. Dz.U.02.127.1092 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

POMIARY HAŁASU. 1. Metody pomiaru hałasu

POMIARY HAŁASU. 1. Metody pomiaru hałasu POMIARY HAŁASU Podstawowym celem pomiarów hałasu w środowisku pracy jest określenie ryzyka uszkodzenia zdrowia. Pomiary parametrów akustycznego środowiska pracy mogą być także wykonywane w innych celach,

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY Materiały szkoleniowe HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowadzenie zagrożenie hałasem w środowisku pracy Hałasem określa się każdy niepożądany

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy

Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Metody oceny ryzyka. zawodowego na stanowiskach pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Metody oceny ryzyka. zawodowego na stanowiskach pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Metody oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Przegląd wybranych metod: Metoda ogólna wg PN-N-18009: trójstopniowa; pięciostopniowa. Metody nietypowe: kalkulator ryzyka;

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE Drgania mechaniczne wibracje to ruch cząstek ośrodka spręzystego względem położenia równowagi. W środowisku pracy rozpatrywane są jedynie drgania przekazywane

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY Materiały szkoleniowe HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowadzenie zagrożenie hałasem w środowisku pracy Hałasem określa się każdy niepożądany

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

dr inż. Witold Mikulski

dr inż. Witold Mikulski Obowiązki wynikające z wprowadzenia w życie nowej dyrektywy europejskiej 2003/10/WE w sprawie minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na hałas dr inż. Witold Mikulski

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary hałasu komunikacyjnego

Temat ćwiczenia. Pomiary hałasu komunikacyjnego POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary hałasu komunikacyjnego 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów pomiarów hałasu komunikacyjnego oraz z wpływem parametrów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagroŝeniami związanymi z naraŝeniem na hałas w miejscu pracy (86/188/EWG)

DYREKTYWA RADY. z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagroŝeniami związanymi z naraŝeniem na hałas w miejscu pracy (86/188/EWG) DYREKTYWA RADY z 12 maja 1986 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagroŝeniami związanymi z naraŝeniem na hałas w miejscu pracy RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (86/188/EWG) uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowywania

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 6 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wpływ hałasu na człowieka

Wpływ hałasu na człowieka Zagadnienia Wpływ hałasu na człowieka dźwięk jako fala mechaniczna charakterystyka zdolności słyszenia człowieka definicja i rodzaje hałasu wpływ hałasu na organizm człowieka sposoby ograniczania naraŝenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona Przeciwdźwiękowa. Stosowanie indywidualnych ochron słuchu Skuteczność likwidacji hałasu

Ochrona Przeciwdźwiękowa. Stosowanie indywidualnych ochron słuchu Skuteczność likwidacji hałasu Ochrona Przeciwdźwiękowa Stosowanie indywidualnych ochron słuchu Skuteczność likwidacji hałasu 1 Wprowadzenie Określanie ryzyka zawodowego wynikającego z naraŝenia na hałas słyszalny (L EX,8h poziom ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie hałasem w górnictwie Zagrożenie hałasem w górnictwie Katowice 2010 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Warunków Pracy WUG Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia

Ryzyko zawodowe i czynniki. szkodliwe dla zdrowia Ryzyko zawodowe i czynniki szkodliwe dla zdrowia 1 Pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia 2 Najważniejsze definicje Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) (NDS może określać stężenia: pyłów.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Art. 237 2 Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe cechy dźwięku Ze wzrostem częstotliwości rośnie wysokość dźwięku Dźwięk o barwie złożonej składa się

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego Metodyka badań hałasu na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA HAŁASU NA STANOWISKU PRACY

POMIARY I ANALIZA HAŁASU NA STANOWISKU PRACY INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOT: POMIARY I ANALIZA HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO POMIARY I ANALIZA HAŁASU NA STANOWISKU PRACY POMIARY I ANALIZA HAŁASU NA STANOWISKU PRACY

Bardziej szczegółowo

Krótko- i długookresowe zmiany w opiece zdrowotnej nad pracującymi w Polsce.

Krótko- i długookresowe zmiany w opiece zdrowotnej nad pracującymi w Polsce. Krótko- i długookresowe zmiany w opiece zdrowotnej nad pracującymi w Polsce. dr n. med. Jerzy A. Kopias z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Baza legislacyjna opieki zdrowotnej nad pracującymi w Polsce:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem pierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ Instrukcja Wykonania ćwiczenia 5(m) 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Poziom mocy akustycznej

Bardziej szczegółowo

DRGANIA MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY

DRGANIA MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY DRGANIA MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Zagrożenie drganiami mechanicznymi w środowisku pracy Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi w latach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ KODEKS PRACY Art. 226. Pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko; 2) informuje pracowników o ryzyku

Bardziej szczegółowo

Temat: Zagrożenie hałasem

Temat: Zagrożenie hałasem MODUŁ IV LEKCJA 2 Temat: Zagrożenie hałasem Formy realizacji: ścieżka edukacyjna, lekcja fizyki, techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna). Cele szczegółowe lekcji: uświadomienie zagrożeń związanych z

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) Na podstawie art. 237 11 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Na podstawie art. 37 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj Dr Tomasz Duraj FUNKCJE PRAWNEJ REGULACJI CZASU PRACY Funkcja ochronna prawna regulacja czasu pracy słuŝy ochronie pracownika przed nadmierną eksploatacją w procesie pracy ze strony pracodawcy FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU HAŁASU W WYBRANYCH WYŁUSZCZARNIACH NASION

OCENA POZIOMU HAŁASU W WYBRANYCH WYŁUSZCZARNIACH NASION Konferencja Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym 13-14 Września 2016 Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie Monika Aniszewska, Arkadiusz Gendek,

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia. Zbigniew Ryfka Andrzej Herko Władysław Trzop nadinspektorzy pracy OIP Katowice. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 1

Wybrane Zagadnienia. Zbigniew Ryfka Andrzej Herko Władysław Trzop nadinspektorzy pracy OIP Katowice. Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach 1 Bezpieczeństwo Pracy w GórnictwieG Wybrane Zagadnienia Zbigniew Ryfka Andrzej Herko Władysław Trzop nadinspektorzy pracy OIP Katowice 1 Systemowe narzędzia kształtowania towania bezpiecznych warunków w

Bardziej szczegółowo

Określenie stanowisk pracy, na których występuje zagrożenie hałasem przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego

Określenie stanowisk pracy, na których występuje zagrożenie hałasem przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego Opracowano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 19 września 2014 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

ZASADY POWIERZANIA I WYKONYWANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH

ZASADY POWIERZANIA I WYKONYWANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH Załącznik nr 1 do Pisma okólnego Nr 17/2013 Rektora UMCS ZASADY POWIERZANIA I WYKONYWANIA PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH obowiązujące pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XXV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU październik 2009

SPRAWOZDANIE Z XXV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU październik 2009 ZAKŁAD ENVIRONMENTAL ACOUSTIC DIVISION SPRAWOZDANIE Z XXV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU 15-16 październik 2009 1. ZAKRES BADAŃ Międzylaboratoryjne badania porównawcze składały

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to proste!

Ocena ryzyka zawodowego to proste! Ocena ryzyka zawodowego to proste! Wprowadzenie Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowania środków

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka związanego z występowaniem czynników mierzalnych w środowisku pracy

Ocena ryzyka związanego z występowaniem czynników mierzalnych w środowisku pracy 1 12. Ocena ryzyka związanego z występowaniem czynników mierzalnych w środowisku pracy Ocena ryzyka związanego z występowaniem czynników mierzalnych w środowisku pracy 12.1. Ryzyko zawodowe 12.1.1. Istota

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SZKODLIWE W MIEJSCU PRACY: HAŁAS

CZYNNIKI SZKODLIWE W MIEJSCU PRACY: HAŁAS RAW/05/16 CZYNNIKI SZKODLIWE W MIEJSCU PRACY: HAŁAS Hałas jest najpowszechniej występującym szkodliwym czynnikiem w środowisku pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 r. w warunkach

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Przygotowała: prof. Bożena Kostek Przygotowała: prof. Bożena Kostek Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 107, poz. 1004 zm. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych

Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB Warszawa ul. Czerniakowska 16 Sygnalizator pojazdu uprzywilejowanego jako źródło hałasu pojazd uprzywilejowany

Bardziej szczegółowo