Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44."

Transkrypt

1

2 Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Otwocku Prezydent Miasta Otwocka informuje: Zarz¹dzeniem Nr 7/2008 z dnia r. przeznaczy³ do zbycia, w drodze bezprzetargowej, 4 lokale mieszkalne po³o one w budynkach stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Otwock. Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44. tel zatrudni nauczyciela muzyki od r. w wymiarze 5/18 etatu. DAM PRACÊ Firma odzie owa zatrudni szwaczki i podprasówki na umowê o pracê w pe³nym wymiarze godzinowym. Dobre zarobki i wolne soboty. TEL. KONTAKTOWY Medyczna Szko³a Policealna w Otwocku kszta³ci pracowników poszukiwanych w Unii Europejskiej: * Masa ystów * Kosmetyczki * Terapeutów zajêciowych * Opiekunki dzieciêce * Opiekunów medycznych * Opiekunów œrodowiskowych * Opiekunów w Domach Pomocy Spo³ecznej * Asystentów osoby niepe³nosprawnej Nasz adres: Otwockul. Andriollego 90 Tel/Fax: studium-otwock.pl

3 TEATRZYK JERZEGO F. MICHALAKA ` ` Alleluja, Alleluja! Weso³y nam dziœ dzieñ nasta³ W numerze: Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ycia wiosny. Pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej ze Zmartwychwstania Pañskiego oraz smacznego œwiêconego w gronie najbli szych ycz¹ Dariusz Ko³odziejczyk Zbigniew Szczepaniak Przewodnicz¹cy Rady Miasta Prezydent Miasta Bud et Miasta Otwocka na 2008 r... Czynsze w górê - mg... Partnerstwo kwitnie A. Zakrzewska... Z prac Komisji Rady Miasta Otwocka - mg... U zbiegu ulic T. Zaj¹c... Z³ote Gody E.Banaszkiewicz... Wystawa na Torfach D. Markowska... Tabletka uœmiechu E. Banaszkiewicz... Pozytywne impulsy B. Suchecka... Po prostu tañcz mg... Zima w mieœcie - mg... My siê zimy nie boimy... To by³ piêkny wieczór M. Koœciuszko... Ziemia ceramików M. G¹ga³a... Taka moja mantra E. Banaszkiewicz... Koncert dla Nazaretu - M. Szczygielska... PROSTA(TA) OBRÓBKA JAJ R. Gulczyñski... Koniec ferii czas na wakacje L. Wojda... Bal Plastyków w Œwidrze A. Wieczorek... Ostatnie pami¹tki uzdrowiska B. Matysiak... Rodzina Koz³owskich B. Dudkiewicz... Poczucie odpowiedzialnoœci I. Fija³kowska... Pamiêci Sprawiedliwych Z. Marchlewicz... Goœcie zza oceanu mg Sport F. Stokowski Kapliczki Ml¹dza W. Kielan Nowoœci w MBP A. Sutarzewicz Lektury J. Kacperka Galeria Otwocka. Majka von Schabenbeck - G. Muczke Wielkanoc Wiosn¹ s³oñce na niebie Wysoko siê wzbija W wiosennej ziemi Wiele kwiatów swe p¹ki rozwija. Kaczeñców tysi¹c na zielonej ³¹ce Przy strumyku wody siê mieni. Wiosn¹ nastêpuje Dnia z noc¹ zrównanie Po pe³ni ksiê yca W niedzielê Pañskie Zmartwychwstanie. Pochwalony Jezus Chrystus! Alleluja! Po Wielkiej Niedzieli Ujrzysz drzewa w bieli W kwiatach zawi¹zuj¹ siê owoce. Zmartwychwstanie Pañskie Ma duchow¹ moc By ka dy w yciu zebra³ swój owoc. Józef Kupniewski Wydawca: Urz¹d Miasta Otwocka Redakcja: Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. C, I p., pok , tel ; do 06 w. 132, 155 i 188, fax.: ; Druk: Gazeta Otwocka w internecie: Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów literackich, listów i og³oszeñ. Listy czytelników drukowane s¹ w wersji oryginalnej. Nie drukujemy listów anonimowych. Redaktor Naczelna: Ewa Banaszkiewicz Redaguj¹: Maciej G¹ga³a, Anna Sêdek Sta³a wspó³praca: Barbara Dudkiewicz, Irena Fija³kowska, Ryszard Gulczyñski, Janusz Kacperek, Barbara Matysiak, Grzegorz Muczke, Franciszek Stokowski, Tomasz Zaj¹c

4 Bud et Miasta Otwocka na 2008 r. D O C H O D Y Planowane do zrealizowania dochody w 2008 roku obejmuj¹: 1. dochody w³asne realizowane przez Urz¹d Miasta i jednostki organizacyjne, 2. dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe, 3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, 4. dotacje na zadnia zlecone, 5. dotacje na zadania w³asne, 6. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego tego samego szczebla, 7. dochody pochodz¹ce z funduszy Unii Europejskiej (Fundusz Spójnoœci) na realizacjê inwestycji. Dochody w³asne wynosz¹ z³otych i obejmuj¹: 1. wieczyste u ytkowanie gruntów z³ 2. dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych z³ 3. wp³ywy z przekszta³ceñ prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci z³ 4. wp³ywy z odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci nieruchomoœci z³ 5. podatek od nieruchomoœci z³ 6. podatek rolny z³ 7. podatek leœny z³ 8. podatek od œrodków transportowych z³ 9. op³ata od posiadania psów 200 z³ 10. wp³ywy z op³aty targowej z³ 11. wp³ywy z op³aty skarbowej z³ 12. wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych z³ 13. wp³ywy z op³at pobieranych na podstawie odrêbnych ustaw (m.in. za zezwolenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, renta planistyczna, za zajêcie pasa drogowego)) z³ 14. odsetki od œrodków na rachunkach bankowych z³ 15. op³aty za pobyt dzieci w przedszkolach z³ 16. dochody realizowane przez Oœwiatê Miejsk¹ z³ 17. dochody realizowane przez OPS z³ 18. dochody realizowane przez ³obek Miejski z³ 19. dochody z og³oszeñ w Gazecie Otwockiej z³ 20. wp³ywy z mandatów z³ 21. odsetki od zaleg³oœci podatkowych i op³at z³ 22. dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej z³ 23. pozosta³e z³ Dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe wynosz¹ z³otych i obejmuj¹: Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zosta³y zaplanowane zgodnie z decyzj¹ Nr ST /2007 z dnia r. i wynosz¹ z³, obejmuj¹: dotacje na zadania zlecone zosta³y zaplanowane zgodnie z pismem Urzêdu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/77/2007 z dnia r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW /07 z dnia r. i wynosz¹ z³ obejmuj¹ one dotacje na: Dotacje na zadania w³asne wynosz¹ z³otych i obejmuj¹: 1. pokrycie czêœciowych kosztów funkcjonowania OPS-u z³ 2. wyp³atê zasi³ków okresowych przez OPS z³ 3. realizacje programu pomoc pañstwa w zakresie do ywiania z³ 4. wp³aty za szkolenie m³odocianych z³ RAZEM: z³ote 4 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego tego samego szczebla wynosz¹ z³otych i obejmuj¹ dofinansowanie przez gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych. Ponadto dochody bud etu obejmuj¹ œrodki pochodz¹ce z funduszy Unii Europejskiej (Fundusz Spójnoœci) przeznaczone na modernizacjê i rozbudowê systemu wodoci¹gowo kanalizacyjnego miasta Otwocka w kwocie z³ote.

5 W Y D A T K I Plan w poszczególnych dzia³ach klasyfikacji bud etowej przedstawia siê nastêpuj¹co: ROLNICTWO I OWIECTWO m.in. wp³aty gminy na rzecz izb rolniczych, utrzymanie rowów melioracyjnych z³ HANDEL m.in. op³aty za energiê i wodê na targowisku miejskim z³ TRANSPORT I CZNOŒÆ m.in. utrzymanie dróg publicznych: powiatowych i gminnych oraz transport zbiorowy z³ TURYSTYKA z³ GOSPODARKA MIESZKANIOWA m.in. dotacja dla jednostek gospodarki mieszkaniowej oraz na gospodarkê gruntami i nieruchomoœciami z³ DZIA ALNOŒÆ US UGOWA mi.in. plany zagospodarowania przestrzennego; opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na cmentarze z³ ADMINISTRACJA PUBLICZNA m.in. urzêdy i rady miast oraz promocja jednostek samorz¹du terytorialnego z³ URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA z³ BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA m.in. obrona cywilna, stra miejska oraz zarz¹dzanie kryzysowe z³ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ YCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM z³ OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO z³ RÓ NE ROZLICZENIA z³ OŒWIATA I WYCHOWANIE m.in. szko³y podstawowe, oddia³y przedszkolne,gimnazja z³ OCHRONA ZDROWIA z³ POMOC SPO ECZNA mi.in. domy pomocy spo³ecznej, œwiadczenia rodzinne, zasi³ki, dodatki mieszkaniowe, us³ugi opiekuñcze i spelcjalistyczne us³ugi opiekuñcze z³ POZOSTA E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO ECZNEJ m.in. dotacje dla ³obków z³ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA m.in. œwietlice szkolne, wypoczynek dla dzieci i m³odzie y szkolnej oraz dokszta³canie nauczycieli z³ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA m.in. gospodarka œciekowa i ochrona wód, oczyszczanie miasta, oœwietlenie ulic, utrzymanie zieleni z³ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO m.in. biblioteki, centra kultury i sztuki, koszty wydawania Gazety Otwockiej z³ KULTURA FIZYCZNA I SPORT m.in. obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z³ RAZEM: z³otych Plan dochodów bud etu miasta wynosi z³ote, a plan wydatków bud etu miasta z³otych. Planowany deficyt bud etu w kwocie z³otych zostanie pokryty z: I. po yczek na modernizacjê i rozbudowê systemu wodoci¹gowo kanalizacyjnego dla miasta Otwocka w kwocie z³otych, II. wolnych œrodków jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego w tym wynikaj¹cych z rozliczeñ po yczek i kredytów z lat ubieg³ych w kwocie z³otych. 5

6 Wydatki w podziale na najwiêksze rozdzia³y bud etu Miasta Otwocka 2008 r. fot. M. G¹ga³a Nowe adresy Od po³owy lutego Wydzia³ Gospodarki Lokalami przyjmuje interesantów w nowej siedzibie, w dawnym przedszkolu przy ul. Kruczej 5. Godziny pracy pozosta³y bez zmian. Parter bloku przy Kruczej zajmowaæ bêd¹ wspólnie z Otwockim Centrum Informacji. Czynsze w górê Rozpoczynaj¹ siê prace nad przyjêciem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Otwocka. Projekt przygotowany przez Wydzia³ Gospodarki Lokalami i ZGM, zaopiniowany przez radnych obowi¹zywaæ ma w latach Jego g³ównym celem jest wychodzenie z trudnoœci finansowych, jakie wi¹ ¹ siê z utrzymaniem nale ¹cych do miasta lokali mieszkalnych. Obowi¹zuj¹ca w budynkach administrowanych przez ZGM œrednia stawka czynszu, utrzymuj¹ca siê na poziomie 1,64 z³ za m 2 uniemo liwia planowanie wiêkszych remontów, pozwalaj¹c jedynie na przeprowadzanie najniezbêdniejszych napraw. Dodatkowym problemem jest zakres œci¹galnoœci op³at. Jedynie mieszkañcy oko³o 20 z 530 budynków znajduj¹cych siê w zasobie ZGM nie maj¹ adnych zaleg³oœci czynszowych twierdzi dyrektor Zarz¹du Miros³aw Andrasiak. D³ug generowany przez lokatorów tych budynków to ok tys. z³. co stanowi blisko 1/ 5 rocznych wp³ywów ZGM z tytu³u czynszów. Obecnie œci¹ganiem zaleg³ych nale noœci zajmuje siê specjalnie wynajêta firma windykacyjna. Przyjête w strategii za³o enia, oparte na uwzglêdnieniu 3% tzw. stawki odtworzeniowej, pozwalaj¹cej na zapewnienie œrodków na remonty i konserwacje zak³adaj¹ coroczn¹ regulacjê czynszów. W 2012 œrednia stawka wynieœæ ma ok. 5 z³. mg 6

7 Partnerstwo kwitnie udzia³ W ostatnim dziesiêcioleciu rozwijanie i zagêszczanie sieci miast bliÿniaczych sta- ³o siê wa nym elementem w procesie integracji europejskiej. To w³aœnie kontakty miêdzy mieszkañcami stanowi¹ bazê budowania wspólnej Europy. U pod³o a tradycyjnego twinningu le y przekonanie, e wymiana ludzi, wzajemne odwiedziny i spotkania, wp³ywaj¹ na lepsze zrozumienie partnera. Dlatego te ruch miast bliÿniaczych obejmuje z jednej strony aktywne osoby i œrodowiska z takich dziedzin jak kultura i sport, z drugiej strony w wymianie uczestnicz¹ tak e przedstawiciele w³adz lokalnych, animuj¹c nowe kierunki wspó³pracy. W bie ¹cym roku Wydzia³ Kultury, Sportu i Turystyki koordynuj¹c wspó³pracê z miastami bliÿniaczymi w Otwocku opracowa³ wnioski ubiegaj¹c siê o dofinansowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z realizacj¹ programu pomiêdzy miastami bliÿniaczymi. Dwa projekty zosta³y z³o one do Fundacji Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej, cztery wnioski do Polsko Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie y. W najbli szym czasie planujemy opracowaæ i z³o yæ wniosek do Komisji Europejskiej, w ramach programu Europa dla Obywateli - Dzia³anie 1 Aktywni obywatele dla Europy. Projekt anga uje obywateli wspieraj¹c dzia³ania dotycz¹ce partnerstwa miast, pog³êbia wzajemne zrozumienie miêdzy obywatelami Europy, którzy szanuj¹ i doceniaj¹ ró - norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹, przyczyniaj¹c siê tym samym do dialogu miêdzykulturowego. Tegoroczny plan wspó³pracy miast partnerskich Otwock Lennestadt obejmuje miêdzy innymi: pobyt chórów lokalnych w zaprzyjaÿnionym Lennestadt po³¹czony z wykonaniem koncertów dla mieszkañców; Strzelców z Lennestadt w uroczystoœciach Intronizacji Króla Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity w Otwocku; wizyta nauczycieli szkolnictwa specjalnego z Lennestadt w Otwocku; udzia³ m³odych pi³karzy z Lennestadt w turnieju Ma³e Euro organizowanym w Otwocku i Karczewie; udzia³ artystów z Lennestadt i Saint-Amand- Montrond w Miêdzynarodowym Plenerze Plastycznym w Otwocku; prezentacja miasta Lennestadt w Otwocku podczas Powiatowego Festiwalu Kultury; uczestnictwo m³odzie owych otwockich zespo³ów instrumentalnych w uroczystoœciach Œwiêta Miasta Lennestadt ; udzia³ rowerzystów z Lennestadt w Miêdzynarodowej Imprezie Kolarskiej organizowanej w naszym mieœcie; wystêpy artystów z Lennestadt w V Europejskim Festiwalu Muzycznym w Otwocku. Bli sze informacje o wspó³pracy partnerskiej miasta mo na uzyskaæ w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Miasta, tel. 022/ , lub na stronie internetowej Opracowanie Anna Zakrzewska K4 podpisany Kolejny krok w realizacji projektu wodno kanalizacyjnego. 19 lutego prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz przedstawiciel firmy Laminopol Ryszard Ziarkowski podpisali umowê na zaprojektowanie i realizacjê w ramach Funduszu Spójnoœci tzw. Kontraktu K4, maj¹cego na celu zmniejszenie uci¹ liwoœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ lokalnej oczyszczalni œcieków. Zadaniem wy³onionej w przetargu s³upskiej firmy bêdzie wykonanie hermetyzacji urz¹dzeñ otwockiej stacji uzdatniania wody. Laminopol to spó³ka z wieloletnim doœwiadczeniem w dziedzinie projektowania i produkcji wyrobów z laminatów wykonanych z ywic syntetycznych zbrojonych w³óknem szklanym. Do tej pory pochwaliæ siê mo e wykonaniem podobnych projektów m.in. dla Poznania, Gliwic, a tak e we Francji i Danii. Wartoœæ kontraktu zawartego z gmin¹ Otwock to ponad z³. Jego realizacja ma nast¹piæ do koñca tego roku. mg Z kurtuazyjn¹ wizyt¹ lutego z kurtuazyjn¹ wizyt¹ w otwockim magistracie zawita³ ambasador USA w Polsce Victor Ashe. Wizyta w Otwocku by³a kolejn¹ z serii spotkañ ambasadora z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych polskich miast. Jak zaznaczy³ w rozmowie z prezydentem Zbigniewem Szczepaniakiem, podobne spotkania daj¹ mu wiêksz¹ szansê na poznanie specyfiki polskiego samorz¹du i trudnoœci, z jakimi borykaj¹ siê lokalne spo³ecznoœci. Problematyka ta nie jest mu obca, poniewa Ashe ma za sob¹ przesz³oœæ samorz¹dowca. Swoj¹ polityczn¹ karierê rozpoczyna³ jako najm³odszy w stanie Tennessee radny. Przez 16 lat piastowa³ równie urz¹d burmistrza rodzinnego Knoxville. Wœród zagadnieñ interesuj¹cych pana ambasadora znalaz³y siê historia miasta, jego zabytki oraz perspektywy rozwoju. mg 7

8 8 Jednak nie zamkn¹ Nie planowaliœmy likwidacji i nie zamierzaliœmy jej przeprowadzaæ skomentowa³ prasowe doniesienia o planowanym zamkniêciu podstawówki w Œwierku dyrektor Oœwiaty Miejskiej Robert Rataj. O informacje na temat sytuacji Szko³y Podstawowej nr 9 poprosili radni z Komisji Edukacji. Choæ za likwidacj¹ placówki przemawia³yby przes³anki ekonomiczne, to i radni, i miejscy urzêdnicy opowiadaj¹ siê z utrzymaniem szko³y. Wed³ug informacji udzielonych przez dyrektora Rataja chêæ zapisania dzieci do dziewi¹tki wyrazili jak na razie rodzice 15 przysz³ych pierwszoklasistów i 8 uczniów zerówki. Zbyt ma³e zainteresowanie spowodowane Cenne parcele Pod obrady Komisji Bud etu i Inwestycji oraz Gospodarki Miejskiej trafi³ wniosek jednego z deweloperów w sprawie bezprzetargowej sprzeda y dwóch dzia³ek nale ¹cych do gminy. Problem w tym, e na jednej z nich od wielu lat stoi pawilon us³ugowy. Dwie komisje zajê³y siê spraw¹ dzia³ek znajduj¹cych siê w rejonie ulic Lennona i Karczewskiej. Z proœb¹ o ich bezprzetargow¹ sprzeda wyst¹pi³ inwestor, który na pobliskim terenie by³ej piekarni Spo³em planuje wybudowanie domów wielorodzinnych. Dzia³ki te pos³u ¹ najprawdopodobniej do powiêkszenia area³u powierzchni biologicznie czynnej, co wp³ynie na wielkoœæ inwestycji bez nich nie bêdzie mo liwe wybudowanie wiêkszej iloœci bloków - maj¹ wiêc znaczenie strategiczne. Szacunkowa cena ziemi w tym rejonie to oko³o 400 z³ za m 2. Jednak znaczenie dla inwestycji oraz fakt, e podczas dokonywania wyceny brana jest pod uwagê tak e wartoœæ terenu, który ma byæ poszerzany, wp³yn¹æ mo e na osi¹gniêcie znacznie wy szej kwoty w tym trybie ni na otwartym przetargu. Jedna z wymienionych we wniosku dewelopera dzia³ek, po³o ona w bezpoœrednim s¹siedztwie budynku biurowego firmy Remondis, spe³nia wymogi zieleniaka dla przysz³ego osiedla. Rosn¹ na niej drzewa, których utrzymanie jest jednym z podstawowych warunków sprzeda y. Problematyczna jest natomiast kwestia drugiej dzia³ki, na której obecny dzier- awca gruntu trzydzieœci lat temu wybudowa³ pawilon us³ugowy, mieszcz¹cy zak³ad szewski i salon fryzjerski. W sprawie tej parceli do Wydzia³u Gospodarki Gruntami wp³yn¹³ drugi wniosek, którego autorem jest dotychczasowy najemca. Podanie dotyczy przed³u enia umowy dzier awy, która wygas³a z koñcem stycznia bie ¹cego roku. Obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza jednak istnienia pojedynczych parterowych pawilonów us³ugowych, a jedynie budynki wielorodzinne, nie przekraczaj¹ce 15 metrów wysokoœci. Tak wiêc tymczasowe zabudowania najprawdopodobniej bêd¹ musia³y znikn¹æ. Jednak radni chc¹, by do czasu rozpoczêcia inwestycji na przysz³ym nabywcy terenu spoczywa³ obowi¹zek utrzymania dzier awy dla w³aœciciela budynku. mg Zas³u onym Do rady miasta wp³yn¹³ wniosek Towarzystwa Przyjació³ Otwocka o wziêcie pod uwagê kandydatur dawnych, zas³u onych dla rozwoju miasta mieszkañców Otwocka, przy nadawaniu nazw ulic. Wœród nazwisk wymienionych przez TPO znaleÿli siê m.in. Franciszek Adamkiewicz w³aœciciel legendarnej cukierni przy ul. Koœcielnej, oraz za³o- yciel otwockiego szpitala doktor Pawe³ Martyszewski. mg jest niewielk¹ liczb¹ dzieci zamieszkuj¹cych dzielnicê i brakiem rejonizacji, co umo liwia podjêcie nauki w dowolnej szkole na terenie gminy. Sytuacja ta spowodowa³a, e na jednej szali znalaz³y siê z jednej strony niewielkie, kilkunastoosobowe klasy, których koszt utrzymania równy jest wydatkom na oddzia³y licz¹ce kilkudziesiêciu uczniów, oraz niepodwa alny autorytet szko³y jako oœrodka ogniskuj¹cego ycie lokalnej spo³ecznoœci - z drugiej. Nawet jeœli doniesienia o planowanej likwidacji placówki z przyczyn ekonomicznych okaza³yby siê prawd¹, to zamkniêcie szko³y nie nale y do naj³atwiejszych, jak uspokaja³ przewodnicz¹cy komisji Jacek Hajdacki: Po uzyskaniu opinii rady i prezydenta, powinny zostaæ przeprowadzone jeszcze konsultacje spo³eczne. Wiêc likwidacja tej szko³y na pewno nie mog³aby odbyæ siê w tym roku. Pamiêtaæ trzeba o tym, e szko³ê kasuje siê ³atwo, ale trudno j¹ potem otworzyæ napomina³ radny Wojciech Dziewanowski. Œwierk jest dzielnic¹ rozwojow¹ i ju wkrótce mog³oby siê okazaæ, e trzeba by by³o wybudowaæ now¹ szko³ê, zgodn¹ ze wszystkimi normami unijnymi. Cz³onkowie komisji jednomyœlnie opowiedzieli siê za utrzymaniem placówki. Zapisani ju pierwszoklasiœci bez obaw rozpoczn¹ w niej naukê od wrzeœnia. Zlikwidowana zostanie natomiast przyszkolna zerówka. Zapisane do niej dotychczas dzieci zostan¹ przeniesione do przedszkoli przy ul. Kubusia Puchatka i Kochanowskiego. mg PCK przy AK Miejska Komisja Spraw Spo³ecznych, Zdrowia i Porz¹dku Publicznego pozytywnie zaopiniowa³a wniosek otwockiego ko³a Polskiego Czerwonego Krzy a o nieodp³atne u yczenie instytucji czêœci pomieszczeñ piwnicznych przychodni przy ul. Armii Krajowej. O problemach lokalowych, z którymi boryka siê PCK, pisaliœmy ju w poprzednim numerze Gazety. W podziemiach przychodni znaleÿæ mia³yby siê biura organizacji. Czêœæ piwnic s³u y ju jako magazyn archiwum s¹du rejonowego. mg Szybki poci¹g Radni rozpatrzyli wniosek Zarz¹du Transportu Miejskiego i prezydenta Warszawy w sprawie przyst¹pienia Otwocka do Zwi¹zku Aglomeracji Warszawskiej powo³anego w celu realizacji projektu Szybkiej Kolei Miejskiej. Udzia³ w projekcie ma zapewniæ miastu i innym gminom podwarszawskim wygodn¹ i szybk¹ komunikacjê ze stolic¹. W za³o eniach przedstawionych przez ZTM nowoczesne sk³ady SKM w godzinach szczytu kursowaæ maj¹ co 30 minut. Zintegrowany system karty miejskiej ma umo liwiæ korzystanie z 66 po³¹czeñ dziennie. Wed³ug wstêpnych kalkulacji ZTM us³uga ta kosztowaæ bêdzie miasto 90 tysiêcy z³ miesiêcznie. Radni Otwocka upowa nili prezydenta do prowadzenia dalszych rozmów, od ich wyniku uzale niaj¹c udzia³ miasta w zwi¹zku. Podczas negocjacji podniesiona zostanie równie kwestia zniesienia stref. Podobny wniosek trafi³ tak e do innych gmin. Wkrótce ma byæ rozpatrywany na sesji rady miasta Józefowa. mg

9 801 Cel Strategiczny Powiatu Zarz¹d Powiatu i W³adze Gmin koncentruj¹ swoje dzia³ania nad celem strategicznym, którym jest rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Wa³ Miedzeszyñski) od granic Warszawy do Otwocka. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odby³o siê kolejne spotkanie w³adz samorz¹dowych z terenu Powiatu Otwockiego, w sprawie zintensyfikowania dzia- ³añ na rzecz wspólnego wyst¹pienia do Samorz¹du Województwa na temat przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801. Ju 21 maja 2007 roku zosta³a podpisana przez wszystkich Wójtów, Burmi- Kocie sprawy Ze skarg¹ na bestialskie traktowanie dzikich kotów zamieszkuj¹cych teren ogródków dzia³kowych Meran zg³osi- ³a siê do komisji Zdrowia i Spraw Spo- ³ecznych grupa opiekuj¹cy siê zwierzêtami dzia³kowców. Zdjêcia rentgenowskie zwierz¹t postrzelonych œrutem i ekspertyzy toksykologiczne ujawniaj¹ce œlady trucizny to przedstawione przez nich dowody metod, jakimi zarz¹d ogródków próbuje ograniczyæ, a wrêcz wytêpiæ zamieszkuj¹c¹ ten teren populacjê kotów. W spotkaniu uczestniczyli równie zainteresowani spraw¹ przedstawiciele zarz¹dów mazowieckiego i warszawskiego oraz otwockiego oddzia³u Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami. W celu unikniêcia w przysz³oœci podobnych przypadków Rada Miasta w porozumieniu z prezydentem ma wystosowaæ apel do mieszkañców Otwocka o zasadach traktowania zwierz¹t dziko yj¹cych. mg strzów, Prezydenta i Starostê Deklaracja o Wspó³dzia³aniu równie w sprawie rozbudowy drogi nr 801. Spotkanie otworzy³ Starosta Otwocki Krzysztof Boczarski, który przywita³ wszystkich obecnych. Udzia³ w spotkaniu wziêli: Zbigniew Szczepaniak Prezydent Owocka, Stanis³aw Kruszewski Burmistrz Miasta Józefowa, W³adys³aw okietek Burmistrz Miasta Karczewa, Anna Zadro na pracownik Urzêdu Miasta Karczew, Miros³aw Pszonka Wicestarosta Otwocki, Dariusz Grajda Cz³onek Zarz¹du Powiatu i Janusz Goliñski Radny Rady Powiatu. Od ponad roku trwaj¹ intensywne zabiegi zarówno Prezydenta Otwocka, Burmistrza Józefowa czy Zarz¹du Powiatu w sprawie poprawy komunikacji drogowej Powiatu z Warszaw¹. Niestety nie wszystko zale y od Starosty, Prezydenta czy Burmistrza. Rozmowy s¹ prowadzone miêdzy innymi z Zarz¹dem Województwa, Prezydentem Warszawy, Dyrektorem Mazowieckiego Zarz¹du Dróg i Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad. Na spotkaniu ustalono, e Powiat, uznaj¹c, i rozbudowa tej drogi jest jednym z celów strategicznych, przeznaczy 1 milion z³otych, natomiast drugi milion z³otych pozosta³e Gminy (stan na dzieñ Józefów, Otwock, Karczew). Samorz¹dowcy wspólnie wyst¹pi¹ z propozycj¹ porozumienia w tej sprawie do Zarz¹du Województwa, a na pocz¹tku marca zostanie zorganizowane kolejne spotkanie. Anna Æwiek Wydzia³ Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wspó³pracy Regionalnej Inwentaryzacja Walkê z plag¹ nielegalnych wycinek drzew przez inwestorów wyda³a Komisja Rewizyjna. Opracowany przez jej cz³onków wniosek do ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego zak³ada obowi¹zek inwentaryzacji drzewostanu na ka dej dzia³ce przeznaczonej pod zabudowê. Przed³o enie takiego dokumentu bêdzie wymogiem przed uzyskaniem pozwolenia na budowê. Dodatkowy inwentarz, uwzglêdniaj¹cy nowe nasadzenia inwestor bêdzie musia³ przedstawiæ po zakoñczeniu prac informuje przewodnicz¹cy komisji Tadeusz Makos. mg B¹dŸ zdrów! Ju wkrótce uczniowie otwockich szkó³ dowiedz¹ siê m.in., jak zdrowo siê od ywiaæ i w jaki sposób unikn¹æ zaka enia groÿnymi chorobami. Wœród lokalnych oœrodków zdrowia rozpisany zostanie konkurs na realizacjê programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i m³odzie y. Obowi¹zek prowadzenia kampanii profilaktycznych wœród lokalnych spo- ³ecznoœci na³o y³a przed czterema laty na samorz¹dy ustawa o œwiadczeniach opieki zdrowotnej. W ramach zadania gminy zapewniæ maj¹ równy dostêp do opieki medycznej i zorganizowaæ akcje promocji zdrowia. Jak informuje Marta WoŸniak z wydzia³u Promocji Rozwoju i Dzia³alnoœci Gospodarczej UM w tegorocznym bud ecie, w ramach rezerwy celowej na ten cel zabezpieczono 100 tys. z³otych. To wiêcej o 20 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Programami profilaktyki chorób zakaÿnych i zdrowego stylu od ywiania objêtych zostanie ok. 4 tysiêcy uczniów otwockich podstawówek i gimnazjów. Tematy zwi¹zane z zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym zosta³y wczeœniej skonsultowane z kadr¹ nauczycielsk¹. Do konkursu przyst¹piæ bêd¹ mog³y jedynie podmioty prowadz¹ce opiekê medyczn¹ na terenie Otwocka, które zawar³y umowê z NFZ. Teraz, po zaaprobowaniu programów przez dwie komisje Rady Miasta (Edukacji oraz Spraw Spo³ecznych Zdrowia i Porz¹dku Publicznego), oferty nades³ane przez oœrodki zostan¹ rozpatrzone w przyspieszonym, 15-dniowym terminie. Promocja zdrowego stylu ycia wœród najm³odszych to tylko jedna strona medalu. Ustawa zak³ada równie organizacjê programów badañ skierowanych do doros³ych mieszkañców Otwocka. Pieni¹dze przeznaczone na realizacjê programów medycyny szkolnej w otwockich szko³ach sprawiæ mog¹, e ponownie pojawi¹ siê w nich pielêgniarki. Wytyczne przyjête przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozwalaj¹ na dofinansowanie opieki medycznej jedynie w placówkach, w których uczy siê co najmniej 1000 dzieci. adna z otwockich szkó³ nie spe³nia tych warunków. mg 9

10 U zbiegu ulic Skrzy owanie to miejsce przeciêcia lub po³¹czenia dróg na jednym poziomie, zapewniaj¹ce pe³n¹ lub czêœciow¹ mo liwoœæ wyboru kierunku jazdy. Tak¹ prawnicz¹ definicjê skrzy owania mo na znaleÿæ w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. W naszym mieœcie mo na doliczyæ siê kilkuset skrzy owañ. In ynieria komunikacyjna czêsto dzieli skrzy owania z uwagi na liczbê wlotów, czyli kierunków umo liwiaj¹cych wjazd pojazdów. Ze wzglêdu na powy sze kryterium mo na wyró niæ skrzy- owania: trójwlotowe (np. skrzy owania ul. Wroniej z Karczewsk¹), czterowlotowe (np. skrzy owanie ul. Poniatowskiego z Filipowicza) lub o wiêkszej liczbie wlotów (np. skrzy owanie u zbiegu ulic Majowej, Grunwaldzkiej i Œwierczewskiego). Skrzy owania stanowi¹ newralgiczne miejsca w ka dej sieci komunikacyjnej. To tam najczêœciej dochodzi do kolizji lub wypadków. Na tradycyjnym czterowlotowym skrzy owaniu wystêpuj¹ a trzydzieœci dwa punkty kolizji (tyle razy krzy uj¹ siê kierunki ruchu ze wszystkich stron). Zatem warto siê przyjrzeæ, jakie rozwi¹zania mog¹ zwiêkszyæ bezpieczeñstwo ruchu w rejonie przeciêcia siê dróg. 10 Jak w zwierciadle W przypadku gêstej zabudowy, gdy na rogach skrzy owania znajduj¹ siê budynki, rozwi¹zaniem poprawiaj¹cym widocznoœæ s¹ lustra. Powinny byæ one ustawiane pod odpowiednim k¹tem. Umo liwia to kierowcom poruszaj¹cym siê po drodze podporz¹dkowanej wygodne sprawdzenie, czy z kierunku uprzywilejowanego nadje d a pojazd. W naszym mieœcie jest kilka skrzy owañ, na których budynki utrudniaj¹ widocznoœæ. Doje d aj¹c ze Œwidra ulic¹ Reymonta do ul. Samorz¹dowej, kierowca musi wyjechaæ prawie na œrodek skrzy owania, aby sprawdziæ, czy nadje d a pojazd z lewej strony. Widocznoœæ utrudnia drewniany dom oraz drzewa. Szczególn¹ uwagê nale y równie zachowaæ przecinaj¹c to skrzy owanie w przeciwnym kierunku. Po prawej stronie znajduje siê naro ny, piêtrowy budynek. Dodatkowym utrudnieniem jest usytuowanie skrzy- owania na ostrym zakrêcie ul. Samorz¹dowej. Natomiast u zbiegu ul. Reymonta, eromskiego i Sk³adowej widocznoœæ utrudnia drewniany parterowy dom. Kierowcy doje d aj¹c ul. Reymonta lub Sk³adow¹ nie widz¹ pojazdów zbli aj¹cych siê z prawej strony. Niebezpieczne jest równie skrzy owanie ul. Koœcielnej i Koœciuszki. Jad¹cym od stacji kolejowej w kierunku koœcio³a pod wezwaniem œw. Wincentego a Paulo praw¹ stronê ul. Koœciuszki zas³ania du a drewniana willa. Aby zwiêkszyæ uwagê i czujnoœæ kierowców, ustawiono tam znak STOP, zmuszaj¹c do bezwzglêdnego zatrzymania siê przed wjazdem na skrzy owanie. Równie u zbiegu ul. Prusa i eromskiego zamontowanie lustra poprawi³oby bezpieczeñstwo Lustro na jednym ze skrzy owañ w Opolu Sygnalizacja na skrzy owaniu ul. Poniatowskiego i Filipowicza uczestników ruchu. Skrêcaj¹c w lewo z ulicy Prusa nale y zachowaæ szczególn¹ czujnoœæ. Z prawej strony widocznoœæ ogranicza parterowy, naro ny budynek. Kilka lat temu na wy ej opisanych skrzy owaniach ustawiono du e okr¹g³e lustra. Niestety bardzo krótko pomaga³y one kierowcom w bezpiecznej jeÿdzie. Zwierciad³a szybko zosta³y zniszczone. Jednak te negatywne przypadki nie powinny zniechêciæ do dzia³añ, których celem by³oby zwiêkszenie widocznoœci na tych skrzy owaniach. Gra w kolory Czêsto stosowan¹ metod¹ polepszenia bezpieczeñstwa ruchu w miejscu krzy owania siê dróg jest budowa sygnalizacji œwietlnej. W naszym mieœcie na szeœciu skrzy owaniach ruchem steruj¹ œwiat³a. Pierwsze sygnalizatory zamontowano u zbiegu ulic Karczewskiej, Batorego i Matejki. U³atwi³y one przejazd przez ruchliw¹ ul. Karczewsk¹ oraz wyjazd z ul. Matejki w kierunku Karczewa. Jednak nadal w godzinach szczytu przed sygnalizatorami na ulicy Matejki mo na zobaczyæ d³ug¹ kolejkê pojazdów. Dzieje siê tak, gdy przejazd na drug¹ stronê ul. Karczew-

11 skiej utrudniaj¹ samochody skrêcaj¹ce w lewo. Sytuacjê poprawi³oby wydzielenie dodatkowego pasa jezdni (tzw. lewoskrêt) dla pojazdów jad¹cych w kierunku Karczewa. Nastêpne œwietlne sygnalizatory ustawiono na skrzy owaniu ul. Ko³³¹taja i Majowej. W tym przypadku przebudowano równie skrzy owanie. Na ka dym wlocie powsta- ³y lewoskrêty. Kolejne sygnalizatory zbudowano na skrzy owaniu ul. Andriollego i Powstañców Warszawy, Szosy Lubelskiej i ul. eromskiego oraz ul. Ko³³¹taja i Mickiewicza. Funkcjonowanie tych ostatnich wzbudza szczególn¹ irytacjê wœród kierowców. Przy projektowaniu tej sygnalizacji nie zadbano o to, aby jej dzia³anie by³o zintegrowane z s¹siednimi œwiat³ami. Kierowcy czêsto musz¹ gwa³townie naciskaæ na hamulec, przecinaj¹c ul. Mickiewicza. Sygnalizacja przy koœciele pod wezwaniem œw. Teresy w Œwidrze uniemo liwia p³ynny przejazd ul. Ko³³¹taja miêdzy ul. Majow¹ a rondem w Józefowie. W ubieg³ym roku uruchomiono sygnalizacjê œwietln¹ w miejscu, gdzie ulica Poniatowskiego przecina ulicê Filipowicza. Niedawno lokalna prasa poinformowa- ³a, o tym i rozwa ana jest budowa sygnalizacji œwietlnej u zbiegu ul. Batorego i Okrzei. Jest to jedno z bardzo niebezpiecznych skrzy owañ. Przyczyn¹ wielu wypadków i kolizji w tym miejscu jest parkowanie klientów okolicznych sklepów bezpoœrednio u zbiegu ulic. Tak nieodpowiedzialne zachowanie niektórych kierowców powoduje znaczne ograniczenie widocznoœci. Przed rozpoczêciem budowy œwiate³ w tym miejscu konieczne bêdzie porozumienie w³adz miasta i powiatu. Dooko³a wyspy Sposobem na uspokojenie ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby kolizji jest budowa skrzy owañ o ruchu okrê nym, tzw. rond. Choæ ich konstrukcja ogranicza prêdkoœæ jazdy, to jednak zapewnia kieruj¹cym lepsz¹ widocznoœæ innych uczestników ruchu (w ruchu prawostronnym - pojazdów nadje d aj¹cych zawsze z lewej strony). Dziêki temu ronda znacznie podnosz¹ poziom bezpieczeñstwa. W naszym mieœcie kierowcy mog¹ korzystaæ z trzech rond. Pierwsze skrzy owanie o ruchu okrê - nym zosta³o zbudowane u zbiegu ulic Wawerskiej, Staszica i Powstañców Warszawy. Kolejne ronda powsta³y na skrzy owaniu ul. Ho ej, Przewoskiej i Karczewskiej, a tak e u zbiegu ulic Warszawskiej i Koœcielnej. Obecnie funkcjonuj¹ce ronda na terenie naszego miasta to skrzy owania z Rondo Sybiraków wyspami centralnymi nieprzejezdnymi. Wysp¹ centraln¹ nazywamy teren o kszta³cie ko³a lub elipsy, wokó³ którego odbywa siê ruch pojazdów. Na terenie wysp naszych rond ustawiono s³upy oœwietleniowe, posadzono krzewy i trawê. Dooko³a wyspy centralnej wykonano pierœcieñ z kostki chodnikowej. Jego zadaniem jest umo liwienie przejazdu przez skrzy owanie autobusom i pojazdom ciê arowym. Dogodne warunki do przejazdu przez skrzy owanie autobusom i pojazdom ciê- arowym zapewnia rondo z wysp¹ przejezdn¹. Takie rozwi¹zanie stosowane jest w wielu krajach Europy. W Wielkiej Brytanii powszechnie stosuje siê minironda w postaci bia³ego okrêgu malowanego na œrodku skrzy owania. Budowa ronda w takiej postaci wymaga znacznie mniejszych œrodków finansowych. Zastosowanie przejezdnej wyspy prowadzi równie do zabudowania mniejszego terenu na potrzeby ronda. W Polsce skrzy owania z przejezdn¹ wysp¹ s¹ stosowane bardzo rzadko, gdy ich budowa rodzi wiele kontrowersji. Mimo braku jednoznacznej oceny, w Chorzowie zdecydowano siê na zbudowanie ronda z bia³¹ malowan¹ wysp¹ centraln¹. Przyjête rozwi¹zanie jest dopuszczalne przez obowi¹zuj¹ce w Polsce wytyczne projektowania minirond. Zapisano w nich warunek, aby barwa wyspy by³a kontrastowa w stosunku do koloru nawierzchni jezdni. Wyspy malowane na minirondach s¹ stosunkowo dobrze widoczne. Ponadto ich wyznaczenie nie wymaga naruszania nawierzchni jezdni, a tak e nie zak³óca warunków odwodnienia skrzy owania. W polskich warunkach klimatycznych szczególnie istotny jest ostatni z wymienionych atutów malowanych wyspy. W ci¹gu roku s³upek rtêci przechodzi przez zero ponad dwieœcie razy. Tak czêste wahania temperatury s¹ przyczyn¹ destrukcyjnej dzia³alnoœci wody. Bezpoœrednio po uruchomieniu ronda z malowan¹ wysp¹ w Chorzowie obserwowano zachowania kierowców. Zdecydowana wiêkszoœæ kieruj¹cych (ok. 80%) przeje d a³a przez skrzy- owanie, stosuj¹c siê do zasad ruchu okrê - nego. Natomiast paru kierowców by³o zaskoczonych przyjêtym rozwi¹zaniem. Objawia³o siê to d³u szym postojem pojazdów przed wjazdem na skrzy owanie. Tylko niewielka czêœæ kierowców (ok. 10%) nie zastosowa³a siê do oznakowania i przeje d a- ³a przez malowan¹ wyspê. Z chorzowskich obserwacji wynika, i zastosowanie przejezdnej wyspy centralnej nie wp³ywa w znacz¹cy sposób na liczbê niezdyscyplinowanych kierowców. Warto podkreœliæ, i wykonanie wyspy malowanej (zamiast z kostki brukowej) prowadzi do obni enia kosztów inwestycji, a tak e upraszcza zamianê skrzy owania na bezpieczniejsze minirondo. Dotychczas nie opracowano rozwi¹zania, które prowadzi do ca³kowitego wyeliminowania wypadków i kolizji. Sposoby proponowane przez in ynieriê komunikacyjn¹ mog¹ jedynie zmniejszyæ iloœæ lub z³agodziæ charakter zdarzeñ. Warto pamiêtaæ, i bezpieczeñstwo na skrzy owaniach zale y przede wszystkim od nas, uczestników ruchu drogowego. Tomasz Zaj¹c 11

12 Gertruda i Roman Giere³³o Zofia i Boles³aw Ka³owscy Z³ote Gody! Marianna i Andrzej Szachowscy Henryka i Henryk Czernek 12 Barbara i Kazimierz G³ówka Alicja i Wies³aw Dendek fot. E. Banaszkiewicz

13 Halina i Gerard Wo³odŸko W dniu naszych z³otych godów wyra am mojej onie serdeczne podziêkowanie za okazan¹ mi³oœæ, przywi¹zanie i opiekê. Przyrzekam, e uczyniê wszystko, aby nasze ma³ eñstwo by³o nadal szczêœliwe tak po 50 wspólnie prze ytych latach dziêkowali swoim onom mê owie, a nastêpnie ony mê om podczas uroczystoœci zorganizowanej 20 marca 2008 r. w Urzêdzie Miasta. Ma³ eñstwa z tak imponuj¹cym sta em otrzyma³y Medale za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wrêczy³ uhonorowanym Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak w towarzystwie Przewodnicz¹cego Rady Miasta Otwocka Dariusza Ko³odziejczyka. Do medali i kwiatów obaj panowie do³¹czyli wiele serdecznych yczeñ dalszych lat wspólnego ycia w zdrowiu i szczêœciu. Ca³¹ uroczystoœæ przygotowa³ Urz¹d Stanu Cywilnego pod kierunkiem Ma³gorzaty ebrowskiej. Zarówno jej pomys³ ze sk³adaniem przyrzeczenia, jak i ca³y przebieg uroczystoœci z wrêczaniem medali, szampanem, tortem i spotkaniem przy stole przypad³ wszystkim jubilatom do gustu. W imieniu uœmiechniêtych tego dnia seniorów podziêkowania organizatorkom z³o y³ Gerard Wo³odŸko. Ewa Banaszkiewicz USC zwraca siê z proœb¹ o informowanie o nadchodz¹cych jubileuszach 50-lecia po ycia ma³ eñskiego i jeszcze wiêkszych cz³onków rodzin Stanis³aw Walczyk ( ona Janina) jubilatów. 13

14 Wystawa na Torfach Wystawa na Torfach 8 lutego 2008 r. w budynku Bazy Torfy odby³o siê otwarcie nowej wystawy przyrodniczo kulturowej, która powsta³a przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Wystawê otworzy³ dyrektor Zespo³u Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeñskiego, Pan Robert Belina. Na uroczystym otwarciu goœcili przedstawiciele administracji pañstwowej oraz lokalnych w³adz i instytucji: Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Otwocka, Starostwo Powiatowe w Otwocku, Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie, Nadleœnictwo Celestynów, Nadleœnictwo P³ock, Nadleœnictwo Chojnów, prof. dr hab. Jan elazo z Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody, Mieczys³aw Kurowski z Mazowiecko-Œwiêtokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Ochotnicza Stra Po arna, przedstawiciele prasy oraz telewizja TVP WOT. Wystawa sk³ada³a siê z dwóch czêœci: zwiedzania muzeum oraz wycieczki nad jezioro Torfy. Malutkie muzeum pe³ne jest ciekawych eksponatów. Na parterze budynku zaprezentowano florê i faunê Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeñskiego Parku Krajobrazowego. Dziêki temu zwiedzaj¹cy mogli z bliska podziwiaæ wilka, borsuka, tchórza, warchlaka, bielika, kruka, gawrona czy bardzo rzadkiego bociana czarnego, który jest symbolem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i widnieje w logo MPK. Florê reprezentowa³a bardzo popularna na ni u trzêœlica modra, we³nianka w¹skolistna, bagno zwyczajne czy borówka czernica. Wystawa oprócz czêœci przyrodniczej sk³ada³a siê równie z czêœci folklorystyczno-kulturowo-historycznej. Prezentowano eksponaty pochodz¹ce z epoki paleolitu (drapacz krêpy), neolitu (siekierka krzemienna), br¹zu (naczynia gliniane) czy œredniowiecza (grzebieñ rogowy, wapienna kostka do gry, rogowe kr¹ ki do gry w warcaby). Nastêpnym etapem by³a wycieczka nad jeziorko Torfy. P³ytkie jezioro potorfowe o powierzchni 7 ha poroœniête jest roœlinnoœci¹ wodn¹. Wokó³ jeziora znajduj¹ siê zespo³y leœne charakterystyczne dla terenów torfowiskowych i podmok³ych. Po powrocie do bazy Torfy na zwiedzaj¹cych czeka³ gor¹cy poczêstunek. Zmarzniêci goœcie mogli siê ogrzaæ przy kawie, herbacie i posiliæ przy kie³basce z ogniska. Wszystkim goœciom dopisywa³ dobry humor i ka dy zadowolony wróci³ do swoich s³u bowych obowi¹zków. Dorota Markowska Wydzia³ Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska 14

15 Muzeum Karykatury zaprasza Tabletka uœmiechu Ponad 200 rysunków Juliana Bohdanowicza i Macieja Pietrzyka zaprezentowano w warszawskim Muzeum Karykatury na wystawie, której wernisa odby³ siê 11 lutego 2008 r. Obaj twórcy prezentuj¹ od kilku lat swoje prace na ³amach tygodnika Tele Tydzieñ i dlatego wystawê przy Koziej 11 zatytu³owano: Rysownicy Tele Tygodnia. Karykatura, satyryczny komentarz otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci to obok plakatu specjalnoœci polskiej grafiki. Muzeum utworzone 30 lat temu przez Eryka Lipiñskiego od lat gromadzi najlepsze prace polskich karykaturzystów, tworz¹c zbiór o unikalnej wartoœci. Do skarbca polskiej karykatury wesz³y rysunki Juliana Bohdanowicza drukowane pod wspólnym tytu³em Tele Wicki oraz cykl Macieja Pietrzyka: Lu- dzie uœmiechu. Obaj twórcy, jak za rad¹ Starego Biskupa, ucz¹ bawi¹c, nie z ludzi siê natrz¹saj¹c, a z przywar. I dostarczaj¹ wiêcej radoœci ni niejeden lek antydepresyjny (skutki uboczne w postaci dodatkowych zmarszczek, bólu brzucha, rozmazania makija u ³zami radoœci na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ widza). Julian Bohdanowicz sam siebie nazywa rysownikiem w miêkkich kapciach, który ³agodnie patrzy na œwiat, a po 40 latach ma³ eñstwa wszystkie rysowane przezeñ postaci kobiece przypominaj¹ jego onê. Z kolei Maciej Pietrzyk tropi uœmiech na twarzy ludzi znanych z mediów - aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy. Tylko w jednym przypadku to mu siê nie uda³o! (oczywiœcie zabieg by³ celowy, a zainteresowanych odsy³am na wystawê). Autor patrzy na swoich bohaterów z czu³oœci¹ i sympati¹, a mimiczny skutek obserwacji jego wysi³ku przelanego na papier œmia³o zalicza nas, widzów, do grona ludzi uœmiechu. Wystawa sta³a siê klamr¹ spinaj¹c¹ kilka jubileuszy; bo to i 30- lecie Muzeum, o czym przypomnia³ dyrektor placówki Marek Wojciech Chmurzyñski, i 15-lecie Tele Tygodnia, co odnotowa³ naczelny redaktor czasopisma Tomasz Mi³kowski. T³umnie przybyli goœcie te z pewnoœci¹ mieli na swoim koncie niejeden jubileusz i to raczej - pracy twórczej, bo nasycenie niewielkiej przestrzeni muzealnej artystami by³o przeogromne. Mo na by powiedzieæ, e nie da³o siê ju wetkn¹æ szpilki, ale inauguracyjne przek³ucie baloników w³aœnie szpilk¹, co jest tradycj¹ na Koziej, ca³kowicie temu przeczy. Ta jedna siê zmieœci³a! Ewa Banaszkiewicz Wystawa dwupoziomowa: parter - Julian Bohdanowicz, podziemie (jak zwykle!) - Maciej Pietrzyk, czynna od wtorku do niedzieli w godz , we czwartki od 11 do 18. Bilety w cenie 5 i 3 z³ (ulgowy, ale uprawnia do obejrzenia ca³oœci wystawy), w soboty wstêp wolny. Adres (dla tych, którzy nie czytali uwa nie): Muzeum Karykatury, Warszawa, ul. Kozia 11. Czynna do br. fot. E. Banaszkiewicz 17 15

16 Wolontariat Pozytywne impulsy g³osu Pani Haliny Wnuk przypomina Ordonkê, dlatego piosenka Mi³oœæ ci wszystko wybaczy w jej wykonaniu nie ró ni³a siê od pierwowzoru. Tematyka prezentowanych utworów wskazywa³a na potrzebê mi³oœci i wspólnego prze ywania smutków i radoœci. Uczestnicy spotkania w³¹czyli siê w zabawê œpiewaj¹c i recytuj¹c. Wszystkich ujê- ³a poczuciem humoru Pani Zofia Odolak brawurowo wykonuj¹c piosenki w³asnego autorstwa. Natomiast dzieci œpiewa³y najpiêkniejsze polskie kolêdy, a wszyscy zebrani im wtórowali. Napisanym przez siebie wierszem pt. Zima przywo³a³am uroki tej pory roku: 16 Tak naprawdê nie znamy samych siebie i mo liwoœci w nas tkwi¹cych. Przekonujemy siê o tym w nowych dla nas sytuacjach, gdy podejmujemy wyzwania, przestajemy siê samoograniczaæ, wychodzimy z utartego, monotonnego trybu dzia³ania oraz stereotypów myœlenia. Poruszanie siê w tym samym krêgu osób i spraw zamyka nas na zmiany. Dopiero impulsy p³yn¹ce od innych ludzi przynosz¹ rozwój, prowadz¹ do samopoznania. Mo emy byæ dla siebie inspiracj¹. Nasze wzajemne relacje stanowi¹ o urodzie ycia. Piêkno jest w nas, nale y je tylko dostrzec i wydobyæ. Warto walczyæ z marazmem, przeciêtnoœci¹, nie skazywaæ siê na stagnacjê w imiê œwiêtego spokoju. Trzeba yæ aktywnie, realizowaæ marzenia, siêgaæ do gwiazd. S¹ to zasady wyznawane i stosowane na co dzieñ przez Wolontariat Oœrodka Pomocy Spo- ³ecznej w Otwocku oraz œrodowisko z nim zwi¹zane. Spotkania integracyjne organizowane w Jad³odajni OPS przy Marsza³kowskiej w Œwidrze, dziêki okazywaniu sobie zainteresowania, yczliwoœci, kultury bycia, wyzwalaj¹ entuzjazm, buduj¹ wiêzi, wiarê w cz³owieka. Dotyczy to czterech pokoleñ: dzieci, m³odzie y, rodziców i seniorów. Na spotkaniu noworocznym 26 stycznia w³aœnie dziadkowie i wnukowie stworzyli atmosferê akceptacji dla w³asnych uczuæ i form ekspresji. Okazuje siê, e ró nica wieku zaciera siê wobec piêkna najg³êbszej istoty osobowoœci duszy. Wytworzenie tak ciep³ego klimatu by³o mo liwe dziêki programowi zaprezentowanemu przez artystów amatorów. Umiejêtnie po³¹czyli oni w swoim wystêpie motywy bo onarodzeniowe, karnawa³owe oraz dni babci i dziadka. Pan Eugeniusz Dawidziuk jako konferansjer wprowadza³ widzów w ró norodne nastroje: od refleksyjnego, poprzez budz¹cy zaciekawienie, po radosny, oraz przedstawi³ dawne obyczaje ludowe okresu œwi¹tecznego i zapustów. Wspiera³a go w warstwie s³ownej Pani Julia Kosmal, zgrabnie rozwijaj¹c niektóre w¹tki. Ozdob¹ i wydarzeniem spotkana by³y kolêdy (np. Puste miejsce przy stole), ballady (np. Modlitwa Okuczawy) i pieœni (np. Powrócisz tu) wykonane a cappella przez Pani¹ Halinê Wnuk. Œpiew jest jej pasj¹ i radoœci¹. Dzieli siê tym darem z innymi, równie z bliskimi. Niedzielne spotkania rodzinne rozbrzmiewaj¹ jej œpiewem. Barwa Zima stanê³a mocno spojrza³a bezkresem œnie nym dumnie zadêta trzyma³a uœciskiem panuj¹c surowo zadudni³a mrozem zagwizda³a wiatrem wirem kurzawy zabra³a oddech rozgwie d ona noc¹ roziskrzona dniem królowa w per³ach brzmi¹ca lodow¹ ari¹ hipnotyzuje ycie. Wolontariat OPS w Otwocku oczekuje na twórcze osoby, z pomys³em na ycie, chc¹ce dzieliæ siê umiejêtnoœciami z innymi. Podczas ostatniego zebrania Wolontariuszy 28 stycznia w sali konferencyjnej OPS Pan Józef Kondraciuk (pedagog, socjolog, bioterapeuta) zainteresowa³ wszystkich swoj¹ wiedz¹ i zadeklarowa³ poprowadzenie kolejnego spotkania integruj¹cego, poœwiêconego œwiadomemu yciu w harmonii z sob¹ i otoczeniem 24 lutego przy ulicy Marsza³kowskiej 23 w Œwidrze. Wyg³oszony przez niego wyk³ad porusza³ metody naturalnego leczenia, zasady higienicznego trybu ycia oraz znaczenie wytwarzania pozytywnej energii. W³aœnie zbli enie siê do tych wartoœci motywuje Wolontariat OPS do dzia³ania. Beata Suchecka Koordynator Wolontariatu tel w. 27

17 Po prostu tañcz! e tañczyæ ka dy mo e, udowadniano nam ju wielokrotnie. 4 lutego na co j¹ staæ, pokaza³a m³odzie ze Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w Otwocku. I zgodnie ze sparafrazowanymi s³owami piosenki Jerzego Sztura, które sta³y siê mottem imprezy tañczyli wszyscy. Tego dnia w oœrodku przy Majowej królowa³ taniec. Pod ka d¹ postaci¹. Podopieczni nie poddaj¹c siê tremie wystêpu przed publicznoœci¹ i jurorami œmia³o demonstrowali umiejêtnoœci nabyte podczas miesiêcznych warsztatów prowadzonych przez instruktora tañca Leszka Laskowskiego Wœród skomplikowanych uk³adów solowych i grupowych nie zabrak³o efektownego break dance u, tañca dyskotekowego i nowoczesnego, hip-hopu, czy popularnego jumpstile a. A wszystkie wystêpy, jak przysta³o na zawodowy konkurs, oceniane by³y przez profesjonalne jury, w którym znaleÿli siê miêdzy innymi znani z telewizyjnego przeboju Taniec z gwiazdami Rafa³ Bryndal i Rafa³ Maserak. Gwiazdy tvn-owskiego hitu to nie jedyne znane twarze, które tego dnia zaszczyci³y swoj¹ obecnoœci¹ podopiecznych oœrodka. Wystêpy uczestników przeplata³y siê z pokazami trojga finalistów telewizyjnego pierwowzoru turnieju You can dance po prostu tañcz! : Marii Foryœ, Idy Nowakowskiej i Rafa³a Tito Kryli. Poza konkursem swoje umiejêtnoœci demonstrowa³y równie dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Karczewie oraz tancerze ze szko³y tañca prowadzonej przez Edytê Herbuœ i innego cz³onka jury Tomasza Barañskiego. Konkursowym wystêpom towarzyszy³y nie tylko aplauz publicznoœci i przeboje p³yn¹ce z g³oœników. Dodatkow¹ atrakcj¹ sta³ siê koncert na ywo warszawskiego zespo³u Kompania. Zawsze chêtnie pomagamy w organizacji podobnych imprez, jeœli tylko nadarzy siê taka okazja zgodnie stwierdzili Pawe³ Karwowski i Marcin M³ynarczyk, cz³onkowie istniej¹cej ju od 10 lat Kompanii. Profesjonalne przygotowanie, dopracowana choreografia i poœwiecenie, z jakim m³odzie z Oœrodka przedstawia³a przygotowane przez siebie uk³ady taneczne zdoby³y uznanie jury. Sêdziowie nagradzali ka dy z wystêpów wysokimi notami, wró ¹c czêœci uczestników du e szanse na udzia³ w kolejnych tanecznych show przygotowywanych przez telewizje. Œwiêto tañca na Majowej pokaza³o, e taniec to nie tylko przyjemna rozrywka, ale równie znakomita forma terapii. mg fot. M. G¹ga³a 17 17

18 fot. M. G¹ga³a 18 Dwa tygodnie miêdzysemestralnej przerwy s³u ¹ odpoczynkowi od szkolnych obowi¹zków. Co jednak zrobiæ, gdy aura nie sprzyja wypoczynkowi na œwie ym powietrzu? Czy jedyn¹ alternatyw¹ dla dzieci i m³odzie y pozbawionych uroków zimy ma byæ komputer i telewizor? Organizatorzy corocznej akcji Zima w mieœcie jak w ka de ferie postawili na mo - liwie jak najwiêksze uatrakcyjnienie oferty zimowego wypoczynku najm³odszych. Tak jak co roku miasto aktywnie uczestniczy³o w przygotowaniu akcji. Œrodki zabezpieczone na ten cel w gminnym bud ecie pos³u y³y dofinansowaniu wypoczynku zorganizowanego w 11 placówkach na terenie ca³ego Otwocka. Na liœcie instytucji, które pomimo trwaj¹cych ferii têtni³y yciem i gwarem, znalaz³y siê m.in. kluby osiedlowe, sportowe, MDK, ogniska wychowawcze i szkolne œwietlice. Z ka w tenisie sto³owym, koszykówce oraz szachach. Punktem kulminacyjnym otwockich ferii okaza³a siê zorganizowana 21 lutego w auli Ga³czyna przez OCK impreza Œwiat iluzji na weso³o. Uczestnicz¹ce w niej dzieci w œwiat magii wprowadza³ iluzjonista Jerzy Strzelecki, z humorem ujawniaj¹c czêœæ tajemnic zwi¹zanych z prezentowanymi przez siebie sztuczkami. Nie zabrak³o równie znanych sta³ym uczestnikom zimowisk wystêpów ciotki Tekli, która wraz z towarzysz¹cymi jej zwierzêtami zaprosi³a bior¹ce udzia³ w zabawie dzieci do konkursu wiedzy o bajkach oraz do turnieju rycerskiego. Uzupe³nieniem oferty miejskich zimowisk by³y obozy w Zakopanem, Szklarskiej Porêbie, Czarnem i Ma³em Cichem. Wypoczywa³o na nich ok. 300 uczniów. Zima w mieœcie zapewnianych przez nie rozrywek skorzysta³o oko³o 600 dzieci. Wœród propozycji spêdzania wolnego czasu najbogatsz¹ ofertê przedstawi³ M³odzie owy Dom Kultury. Przez ca³e ferie na wszystkich chêtnych czekali instruktorzy prowadz¹cy zajêcia w sekcjach malarstwa, plastyki, modelarstwa lotniczego, informatyki, teatru czy szachów. Do dyspozycji podopiecznych MDK zosta³a oddana równie hala sportowa, na której rozgrywano mecze siatkówki i koszykówki. Wzbogaceniem oferty zimowego wypoczynku w mieœcie by³y imprezy sportowe i rozrywkowe, w których wziê³y udzia³ dzieci ze wszystkich zorganizowanych w mieœcie zimowisk. Okazje aktywnego, sportowego wypoczynku stworzy³y najm³odszym OKS Start i Stowarzyszenie Nieœmy Radoœæ, proponuj¹c udzia³ w halowym turnieju pi³ki no nej oraz zimowych mistrzostwach Otwoc- Smocze ferie Organizowane od lat zimowiska w klubie Smok ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Podczas tegorocznych ferii przez klubowe zajêcia przewinê³o siê 42 uczestników. W tym czasie dzieciom zapewnione by³y nie tylko rozrywki zorganizowane w obrêbie siedziby klubu. Podopieczni Smoka bawili siê równie w pobliskim centrum zabaw, na basenie oraz w kinie. - Doczekaliœmy siê ju sporej grupy dzieci, które bior¹ udzia³ we wszystkich organizowanych przez nas formach wypoczynku informuje kierownik klubu Jacek Grymuza. Ju teraz kilka osób zadeklarowa³o swój udzia³ w pó³koloniach, które rusz¹ z pocz¹tkiem wakacji. mg

19 Zimowisko w Perle 2008 r. My siê zimy nie boimy Jak by³o podczas ferii zimowych w klubie OSM Per³a? Zapytaliœmy o to dzieci. By³y to rysunki opatrzone tekstem. Ni ej zamieszczamy niektóre fragmenty wypowiedzi. - Na zimowisku w klubie Per³a jest fajnie. S¹ wyjazdy do kina i krêgielni i na basen, ( ) mo na rysowaæ, graæ w gry planszowe, pomagaæ w kuchni, graæ w pi³karzyki lub tenisa sto³owego i ogl¹daæ telewizjê. To takie wspania³e wspomnienie Micha³ Koroœ, lat 9. - Na zimowisku jest fajnie, bo s¹ konkursy. S¹ fajne panie i pan Ania Wróblewska i Weronika Ma³ecka, lat 7. - odbywa³y siê fajne zabawy na dworze i w klubie, ( ) by³o fajnie jak np. poznawanie siebie i swoich imion i turniej tenisa sto³owego na rozgrzewkê, ( )zabawy sprawnoœciowe i turniej zagadkowy, (...) tworzenie komiksu Asterixa na Olimpiadzie, ( ) byliœmy na basenie, ( ) te by³o fajnie jak bawiliœmy siê w karetê i jak by³ turniej warcabowy. ( ) byliœmy na krêglach i w hop siup w Warszawie - Radek Brzezicki, lat jest fajnie, a raczej super lub extra... Dziœ mieliœmy przyjemnoœæ poznaæ iluzjonistê, by³a z nim naprawdê œwietna zabawa. Monika opacka, lat Moje najmilsze wspomnienia to: je d enie na ró ne wycieczki (...), ró ne konkursy, w których uczestniczy³am. Bardzo mi siê podoba pokój cichych zajêæ, karaoke, w którym s¹ bardzo fajne piosenki. ( ) Moje pierwsze ferie tutaj by³y bardzo udane na drugie ferie te tu przyjdê. Wiktoria Romañska, lat 9. - Na zimowisku w klubie Per³a by³o bardzo super, œwietnie poniewa w pi¹tki by³ basen, a w I tygodniu we wtorek byliœmy w kinie Ciemna City na filmie Asterix na Olimpiadzie. A zaœ w II tygodniu byliœmy na krêgielni. By³y ró ne wyjazdy i wycieczki do lasu. Wiêc bardzo mi siê podoba³o. Nawet by³y konkursy, w których dosta³em dyplomy. Dominik Sitek, lat Mój pobyt w klubie Per³a na zimowisku by³ bardzo udany. Dosta³em wiele nagród, dyplomów, a przede wszystkim poprawi³em swoje zachowanie od ostatniego pobytu tutaj. Pozna³em wielu nowych kolegów i kole anek i spotka³em starych przyjació³. Opiekowali siê nami: Pan Piotr, Pani Marysia, Pani Ala i Pani Monika. Organizowali nam wiele zabaw i konkursów w lesie, jak i w klubie Niestety pobyt tutaj do- Od wrzeœnia 2007 r. m³odzie Gimnazjum Nr 3 bierze udzia³ w trzeciej edycji programu edukacyjnego Przywróæmy Pamiêæ pod patronatem Fundacji Ochrony Dziedzictwa ydowskiego. Realizuj¹c, w ramach programu, projekt Œladami ydów Otwockich staramy siê poznawaæ historiê ydów naszego miasta. Pragniemy poszerzaæ nasz¹ wiedzê równie o zagadnienia zwi¹zane z kultur¹ ydowsk¹. W tym celu myœlimy o organizacji ró nego rodzaju wycieczek, spotkaniach z ludÿmi, którzy np. s¹ ydami b¹dÿ maj¹ lub mieli z nimi kontakt, opiece nad cmentarzem ydowskim. Wszystkich, którzy mogliby nam pomóc podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ na biega koñca i muszê czekaæ do wakacji. Ten klub jest najlepszy do spêdzania wolnego czasu z przyjació³mi. Jest tu telewizja, pi³karzyki oraz play stadion 2. Cieszê siê z czasu spêdzonego tu - Konrad Pa³yska, lat 12. (zachowano oryginalny styl i sk³adniê wypowiedzi, b³êdów ortograficznych nie by³o) Czwórka wychowawców z Per³y Pamiêtaæ o ydach interesuj¹ce nas tematy, prosimy o kontakt ze szko³¹ (tel ). W planach mamy równie zapoznanie mieszkañców Otwocka z efektami naszej wspólnej pracy poprzez m.in. zorganizowanie wystawy, wydanie folderu czy stworzenie makiety. W zwi¹zku z naszymi zamiarami szukamy sponsorów, którzy w miarê mo liwoœci wspomogliby nasz kruchy bud et i pomogli w realizacji planów. Mamy nadziejê, e nasze marzenia siê spe³ni¹ i bêdziemy mogli przekazaæ nie tylko otwocczanom, ale i innym mieszkañcom Polski historiê naszego miasta, tak bardzo zwi¹zan¹ z dziedzictwem ydowskim. Z góry dziêkujemy za pomoc. Anna Barysz 19

20 Wiersze Anny Œwirszczyñskiej 20 Szczêœcie Moje w³osy s¹ szczêœliwe i skóra jest szczêœliwa. Skóra dr y ze szczêœcia. Oddycham szczêœciem zamiast powietrza powoli i g³êboko, jak cz³owiek, co unikn¹³ œmiertelnego niebezpieczeñstwa. Po twarzy lec¹ ³zy, nie wiem o tym. Zapomnia³am, e mam jeszcze twarz. Moja skóra œpiewa, dygocê. Czujê trwaj¹cy czas, jak czuje go siê w godzinê œmierci. Jakbym tylko zmys³em czasu chwyta³a œwiat, jakby istnienie by³o tylko czasem. Zanurzona w jego wspania³oœci wstrz¹saj¹cej czujê ka d¹ sekundê szczêœcia, jak nadchodzi, dope³nia siê, rozkwita wed³ug przyrodzonego sobie sposobu, niespieszna jak owoc, zdumiewaj¹ca jak bóstwo. Teraz zaczynam krzyczeæ. Krzyczê. Opuszczam cia³o. Nie wiem, czy jestem jeszcze cz³owiekiem, Któ mo e to wiedzieæ krzycz¹c ze szczêœcia. Ale od takiego krzyku siê umiera, wiêc umieram ze szczêœcia. Na twarzy nie ma ju chyba ³ez, skóra ju chyba nie œpiewa. Nie wiem, czy mam jeszcze skórê, ode mnie do mojej skóry ju za daleko, aby wiedzieæ. Zaraz odejdê. Ju nie dygocê, ju nie oddycham. Nie wiem, czy mam jeszcze coœ, czym mo na oddychaæ. Czujê trwaj¹cy czas, jak e potê nie czujê trwaj¹cy czas. Zapadam siê, zapadam w czas. To by³ piêkny wieczór Sobota, 9 lutego 2008, godzina siedemnasta. Sala kawiarni Cafe MDK wype³niona po brzegi. Na podium poœród udrapowanej materii malowniczo rozsiad³a siê grupa m³odych dziewcz¹t. Œwiat³o œwiec, cicha melodia pianina, nastrój. Tak wchodziliœmy powoli w poetyckie misterium Wieczór poezji Anny Œwirszczyñskiej. Pomys³odawczyni¹ spotkania z wybitn¹ dwudziestowieczn¹ poetk¹ by³a Magdalena Duraj, studentka polonistyki. M³oda, pe³na wdziêku, promienna dziewczyna, która zafascynowana poezj¹ Anny Œwirszczyñskiej chcia³a i nas wszystkich obecnych swoj¹ mi³oœci¹ do niej zaraziæ. Ciê ar wieczoru spoczywa³ na jej barkach. Ja tylko prowadzi³am to spotkanie, kontrapunktuj¹c od czasu do czasu rozwijaj¹cy siê w¹tek. Magda czyta³a fragmenty swego eseju, poœwiêconego poetce, a towarzysz¹ce jej dziewczyny recytowa³y, indywidualnie i z podzia³em na g³osy, wybrane wiersze. Wyst¹pi³y Ania Duraj, Karolina Urbañska, Beata Suchecka, Kasia Stolarska, Ilona Witczak, Monika Chojnacka i Marysia Bartosiewicz. Martyna Szymczak, uczennica II klasy liceum, wzbogaci³a program swoim œpiewem. Piêknym, czystym g³osem wyœpiewa³a trzy piosenki o mi³oœci, piosenki z ró - nych epok, z czasów, które prze y³a Anna Œwirszczyñska. Jej poezja jest tak e o mi³oœci. Œpiewaj¹cej Martynie akompaniowa³ na pianinie znany ju wszystkim muzyk, Andrzej Sajdak, cz³owiek z SAiPKO. A techniczn¹ pomoc¹ przy obs³udze nag³oœnienia s³u y³ Piotr Kostrzewa z harcerskiego zespo³u Szczyt mo liwoœci. Istotnym elementem scenografii by³ portret Anny Œwirszczyñskiej, naszkicowany przez Magdê Kowalsk¹. Zdoln¹ mamy m³odzie w Otwocku. Widowniê tego dnia tworzy³y trzy grupy goœci. Byli tu, oczywiœcie, otwocczanie, mi³oœnicy poezji oraz bliscy wystêpuj¹cych bohaterek wieczoru. Z daleka zaœ, a z Krakowa i Olsztyna, przyjechali przyjaciele Magdy, m³odzie, której bli- skie jest piêkno s³owa poetyckiego, zaanga owana w dzia³alnoœæ studenckich grup teatralnych. Magda zatytu³owa³a swój esej Ogniotrwa³y uœmiech Anny Œwirszczyñskiej i napisa³a o niej, miedzy innymi: Annê Œwirszczyñsk¹ uwa am za poetkê nieodkryt¹ w pe³ni, a jeœli odkryt¹, to niedocenion¹ i zapomnian¹. ( ) Jej poezja przenika do wnêtrza. Szarpie, rozrywa, a jednoczeœnie koi i uspokaja. Po lirycznej tafli prze yæ snuje siê dusza kobiety piêknej, inteligentnej, a nade wszystko wra liwej. Jednak jest to specjalny rodzaj wra liwoœci, który ka e s³owom trafiaæ w samo sedno. Te s³owa mistrzowsko dobrane, misterne, wytworne i proste zarazem zmuszaj¹ czytelnika do zatrzymania siê, do spojrzenia w oczy literom i wyczytanie z nich ukrytego sensu. S³owa s¹ przesi¹kniête emocjami, choæ na pierwszy rzut oka wydaje siê, ze s¹ z nich wyzbyte Wieczór poezji Anny Œwirszczyñskiej by³ kolejn¹ imprez¹ firmowan¹ przez Stowarzyszenie Artystów i Przyjació³ Kultury Otwockiej. Najwiêksz¹ jego wartoœci¹, obok wspania³ej poezji Anny Œwirszczyñskiej, by³ udzia³ tak du ej grupy ludzi m³odych, pe³nych entuzjazmu, zaanga owanych w to, co robi¹. Magdalena Duraj warto zapamiêtaæ to nazwisko. Dysponuje talentem i mnóstwem energii, a otwarta przysz³oœæ przed ni¹. Studiuje jednoczeœnie pedagogikê specjaln¹ i polonistykê, a po swoich zajêciach prowadzi jeszcze pracowniê plastyczn¹ dla dzieci w Klubie Ml¹dz. Mo e w przysz³oœci bêdzie tylko wspania³¹ nauczycielk¹ polskiego, bo takie ma plany, a mo e wybitnym krytykiem literackim? Ma do tego zaciêcie. Maria Koœciuszko

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Programy finansowane z udzia³em œrodków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3. Inwestycje i. zakupy inwestycyjne

Programy finansowane z udzia³em œrodków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3. Inwestycje i. zakupy inwestycyjne i art.5 ust pkt i 600 60 700 6006 6005 6095 PLAN OGÓ EM 9 96 76 9 96 76 5 040 76 75 87 67,00 4 886 00 wydatki gminy TRANSPORT I CZNOŒÆ DROGI PUBLICZNE GMINNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok. Druk Nr 353/2012 Projekt z dnia 3 września 2012 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia września 2012 r. ~~ 'e~\~'td~~rojektu~l!~~ły Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014

PLAN WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/49/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.06.2015 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2014 Dz. R. P. 600 60014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo