Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44."

Transkrypt

1

2 Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Otwocku Prezydent Miasta Otwocka informuje: Zarz¹dzeniem Nr 7/2008 z dnia r. przeznaczy³ do zbycia, w drodze bezprzetargowej, 4 lokale mieszkalne po³o one w budynkach stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Otwock. Z wykazem mo na zapoznaæ siê w Urzêdzie Miasta Otwocka, budynek B, II piêtro, pokój numer 44. tel zatrudni nauczyciela muzyki od r. w wymiarze 5/18 etatu. DAM PRACÊ Firma odzie owa zatrudni szwaczki i podprasówki na umowê o pracê w pe³nym wymiarze godzinowym. Dobre zarobki i wolne soboty. TEL. KONTAKTOWY Medyczna Szko³a Policealna w Otwocku kszta³ci pracowników poszukiwanych w Unii Europejskiej: * Masa ystów * Kosmetyczki * Terapeutów zajêciowych * Opiekunki dzieciêce * Opiekunów medycznych * Opiekunów œrodowiskowych * Opiekunów w Domach Pomocy Spo³ecznej * Asystentów osoby niepe³nosprawnej Nasz adres: Otwockul. Andriollego 90 Tel/Fax: studium-otwock.pl

3 TEATRZYK JERZEGO F. MICHALAKA ` ` Alleluja, Alleluja! Weso³y nam dziœ dzieñ nasta³ W numerze: Radosnych Œwi¹t Wielkanocnych wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ycia wiosny. Pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej ze Zmartwychwstania Pañskiego oraz smacznego œwiêconego w gronie najbli szych ycz¹ Dariusz Ko³odziejczyk Zbigniew Szczepaniak Przewodnicz¹cy Rady Miasta Prezydent Miasta Bud et Miasta Otwocka na 2008 r... Czynsze w górê - mg... Partnerstwo kwitnie A. Zakrzewska... Z prac Komisji Rady Miasta Otwocka - mg... U zbiegu ulic T. Zaj¹c... Z³ote Gody E.Banaszkiewicz... Wystawa na Torfach D. Markowska... Tabletka uœmiechu E. Banaszkiewicz... Pozytywne impulsy B. Suchecka... Po prostu tañcz mg... Zima w mieœcie - mg... My siê zimy nie boimy... To by³ piêkny wieczór M. Koœciuszko... Ziemia ceramików M. G¹ga³a... Taka moja mantra E. Banaszkiewicz... Koncert dla Nazaretu - M. Szczygielska... PROSTA(TA) OBRÓBKA JAJ R. Gulczyñski... Koniec ferii czas na wakacje L. Wojda... Bal Plastyków w Œwidrze A. Wieczorek... Ostatnie pami¹tki uzdrowiska B. Matysiak... Rodzina Koz³owskich B. Dudkiewicz... Poczucie odpowiedzialnoœci I. Fija³kowska... Pamiêci Sprawiedliwych Z. Marchlewicz... Goœcie zza oceanu mg Sport F. Stokowski Kapliczki Ml¹dza W. Kielan Nowoœci w MBP A. Sutarzewicz Lektury J. Kacperka Galeria Otwocka. Majka von Schabenbeck - G. Muczke Wielkanoc Wiosn¹ s³oñce na niebie Wysoko siê wzbija W wiosennej ziemi Wiele kwiatów swe p¹ki rozwija. Kaczeñców tysi¹c na zielonej ³¹ce Przy strumyku wody siê mieni. Wiosn¹ nastêpuje Dnia z noc¹ zrównanie Po pe³ni ksiê yca W niedzielê Pañskie Zmartwychwstanie. Pochwalony Jezus Chrystus! Alleluja! Po Wielkiej Niedzieli Ujrzysz drzewa w bieli W kwiatach zawi¹zuj¹ siê owoce. Zmartwychwstanie Pañskie Ma duchow¹ moc By ka dy w yciu zebra³ swój owoc. Józef Kupniewski Wydawca: Urz¹d Miasta Otwocka Redakcja: Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. C, I p., pok , tel ; do 06 w. 132, 155 i 188, fax.: ; Druk: Gazeta Otwocka w internecie: Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytu³ów. Redakcja nie odpowiada za treœæ materia³ów literackich, listów i og³oszeñ. Listy czytelników drukowane s¹ w wersji oryginalnej. Nie drukujemy listów anonimowych. Redaktor Naczelna: Ewa Banaszkiewicz Redaguj¹: Maciej G¹ga³a, Anna Sêdek Sta³a wspó³praca: Barbara Dudkiewicz, Irena Fija³kowska, Ryszard Gulczyñski, Janusz Kacperek, Barbara Matysiak, Grzegorz Muczke, Franciszek Stokowski, Tomasz Zaj¹c

4 Bud et Miasta Otwocka na 2008 r. D O C H O D Y Planowane do zrealizowania dochody w 2008 roku obejmuj¹: 1. dochody w³asne realizowane przez Urz¹d Miasta i jednostki organizacyjne, 2. dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe, 3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów, 4. dotacje na zadnia zlecone, 5. dotacje na zadania w³asne, 6. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego tego samego szczebla, 7. dochody pochodz¹ce z funduszy Unii Europejskiej (Fundusz Spójnoœci) na realizacjê inwestycji. Dochody w³asne wynosz¹ z³otych i obejmuj¹: 1. wieczyste u ytkowanie gruntów z³ 2. dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych z³ 3. wp³ywy z przekszta³ceñ prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci z³ 4. wp³ywy z odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci nieruchomoœci z³ 5. podatek od nieruchomoœci z³ 6. podatek rolny z³ 7. podatek leœny z³ 8. podatek od œrodków transportowych z³ 9. op³ata od posiadania psów 200 z³ 10. wp³ywy z op³aty targowej z³ 11. wp³ywy z op³aty skarbowej z³ 12. wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych z³ 13. wp³ywy z op³at pobieranych na podstawie odrêbnych ustaw (m.in. za zezwolenia na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, renta planistyczna, za zajêcie pasa drogowego)) z³ 14. odsetki od œrodków na rachunkach bankowych z³ 15. op³aty za pobyt dzieci w przedszkolach z³ 16. dochody realizowane przez Oœwiatê Miejsk¹ z³ 17. dochody realizowane przez OPS z³ 18. dochody realizowane przez ³obek Miejski z³ 19. dochody z og³oszeñ w Gazecie Otwockiej z³ 20. wp³ywy z mandatów z³ 21. odsetki od zaleg³oœci podatkowych i op³at z³ 22. dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej z³ 23. pozosta³e z³ Dochody realizowane przez Urzêdy Skarbowe wynosz¹ z³otych i obejmuj¹: Dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów zosta³y zaplanowane zgodnie z decyzj¹ Nr ST /2007 z dnia r. i wynosz¹ z³, obejmuj¹: dotacje na zadania zlecone zosta³y zaplanowane zgodnie z pismem Urzêdu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/77/2007 z dnia r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWW /07 z dnia r. i wynosz¹ z³ obejmuj¹ one dotacje na: Dotacje na zadania w³asne wynosz¹ z³otych i obejmuj¹: 1. pokrycie czêœciowych kosztów funkcjonowania OPS-u z³ 2. wyp³atê zasi³ków okresowych przez OPS z³ 3. realizacje programu pomoc pañstwa w zakresie do ywiania z³ 4. wp³aty za szkolenie m³odocianych z³ RAZEM: z³ote 4 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego tego samego szczebla wynosz¹ z³otych i obejmuj¹ dofinansowanie przez gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych. Ponadto dochody bud etu obejmuj¹ œrodki pochodz¹ce z funduszy Unii Europejskiej (Fundusz Spójnoœci) przeznaczone na modernizacjê i rozbudowê systemu wodoci¹gowo kanalizacyjnego miasta Otwocka w kwocie z³ote.

5 W Y D A T K I Plan w poszczególnych dzia³ach klasyfikacji bud etowej przedstawia siê nastêpuj¹co: ROLNICTWO I OWIECTWO m.in. wp³aty gminy na rzecz izb rolniczych, utrzymanie rowów melioracyjnych z³ HANDEL m.in. op³aty za energiê i wodê na targowisku miejskim z³ TRANSPORT I CZNOŒÆ m.in. utrzymanie dróg publicznych: powiatowych i gminnych oraz transport zbiorowy z³ TURYSTYKA z³ GOSPODARKA MIESZKANIOWA m.in. dotacja dla jednostek gospodarki mieszkaniowej oraz na gospodarkê gruntami i nieruchomoœciami z³ DZIA ALNOŒÆ US UGOWA mi.in. plany zagospodarowania przestrzennego; opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz na cmentarze z³ ADMINISTRACJA PUBLICZNA m.in. urzêdy i rady miast oraz promocja jednostek samorz¹du terytorialnego z³ URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA z³ BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA m.in. obrona cywilna, stra miejska oraz zarz¹dzanie kryzysowe z³ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ YCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM z³ OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO z³ RÓ NE ROZLICZENIA z³ OŒWIATA I WYCHOWANIE m.in. szko³y podstawowe, oddia³y przedszkolne,gimnazja z³ OCHRONA ZDROWIA z³ POMOC SPO ECZNA mi.in. domy pomocy spo³ecznej, œwiadczenia rodzinne, zasi³ki, dodatki mieszkaniowe, us³ugi opiekuñcze i spelcjalistyczne us³ugi opiekuñcze z³ POZOSTA E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO ECZNEJ m.in. dotacje dla ³obków z³ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA m.in. œwietlice szkolne, wypoczynek dla dzieci i m³odzie y szkolnej oraz dokszta³canie nauczycieli z³ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA m.in. gospodarka œciekowa i ochrona wód, oczyszczanie miasta, oœwietlenie ulic, utrzymanie zieleni z³ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO m.in. biblioteki, centra kultury i sztuki, koszty wydawania Gazety Otwockiej z³ KULTURA FIZYCZNA I SPORT m.in. obiekty sportowe, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z³ RAZEM: z³otych Plan dochodów bud etu miasta wynosi z³ote, a plan wydatków bud etu miasta z³otych. Planowany deficyt bud etu w kwocie z³otych zostanie pokryty z: I. po yczek na modernizacjê i rozbudowê systemu wodoci¹gowo kanalizacyjnego dla miasta Otwocka w kwocie z³otych, II. wolnych œrodków jako nadwy ki œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego w tym wynikaj¹cych z rozliczeñ po yczek i kredytów z lat ubieg³ych w kwocie z³otych. 5

6 Wydatki w podziale na najwiêksze rozdzia³y bud etu Miasta Otwocka 2008 r. fot. M. G¹ga³a Nowe adresy Od po³owy lutego Wydzia³ Gospodarki Lokalami przyjmuje interesantów w nowej siedzibie, w dawnym przedszkolu przy ul. Kruczej 5. Godziny pracy pozosta³y bez zmian. Parter bloku przy Kruczej zajmowaæ bêd¹ wspólnie z Otwockim Centrum Informacji. Czynsze w górê Rozpoczynaj¹ siê prace nad przyjêciem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Otwocka. Projekt przygotowany przez Wydzia³ Gospodarki Lokalami i ZGM, zaopiniowany przez radnych obowi¹zywaæ ma w latach Jego g³ównym celem jest wychodzenie z trudnoœci finansowych, jakie wi¹ ¹ siê z utrzymaniem nale ¹cych do miasta lokali mieszkalnych. Obowi¹zuj¹ca w budynkach administrowanych przez ZGM œrednia stawka czynszu, utrzymuj¹ca siê na poziomie 1,64 z³ za m 2 uniemo liwia planowanie wiêkszych remontów, pozwalaj¹c jedynie na przeprowadzanie najniezbêdniejszych napraw. Dodatkowym problemem jest zakres œci¹galnoœci op³at. Jedynie mieszkañcy oko³o 20 z 530 budynków znajduj¹cych siê w zasobie ZGM nie maj¹ adnych zaleg³oœci czynszowych twierdzi dyrektor Zarz¹du Miros³aw Andrasiak. D³ug generowany przez lokatorów tych budynków to ok tys. z³. co stanowi blisko 1/ 5 rocznych wp³ywów ZGM z tytu³u czynszów. Obecnie œci¹ganiem zaleg³ych nale noœci zajmuje siê specjalnie wynajêta firma windykacyjna. Przyjête w strategii za³o enia, oparte na uwzglêdnieniu 3% tzw. stawki odtworzeniowej, pozwalaj¹cej na zapewnienie œrodków na remonty i konserwacje zak³adaj¹ coroczn¹ regulacjê czynszów. W 2012 œrednia stawka wynieœæ ma ok. 5 z³. mg 6

7 Partnerstwo kwitnie udzia³ W ostatnim dziesiêcioleciu rozwijanie i zagêszczanie sieci miast bliÿniaczych sta- ³o siê wa nym elementem w procesie integracji europejskiej. To w³aœnie kontakty miêdzy mieszkañcami stanowi¹ bazê budowania wspólnej Europy. U pod³o a tradycyjnego twinningu le y przekonanie, e wymiana ludzi, wzajemne odwiedziny i spotkania, wp³ywaj¹ na lepsze zrozumienie partnera. Dlatego te ruch miast bliÿniaczych obejmuje z jednej strony aktywne osoby i œrodowiska z takich dziedzin jak kultura i sport, z drugiej strony w wymianie uczestnicz¹ tak e przedstawiciele w³adz lokalnych, animuj¹c nowe kierunki wspó³pracy. W bie ¹cym roku Wydzia³ Kultury, Sportu i Turystyki koordynuj¹c wspó³pracê z miastami bliÿniaczymi w Otwocku opracowa³ wnioski ubiegaj¹c siê o dofinansowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z realizacj¹ programu pomiêdzy miastami bliÿniaczymi. Dwa projekty zosta³y z³o one do Fundacji Wspó³pracy Polsko - Niemieckiej, cztery wnioski do Polsko Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie y. W najbli szym czasie planujemy opracowaæ i z³o yæ wniosek do Komisji Europejskiej, w ramach programu Europa dla Obywateli - Dzia³anie 1 Aktywni obywatele dla Europy. Projekt anga uje obywateli wspieraj¹c dzia³ania dotycz¹ce partnerstwa miast, pog³êbia wzajemne zrozumienie miêdzy obywatelami Europy, którzy szanuj¹ i doceniaj¹ ró - norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹, przyczyniaj¹c siê tym samym do dialogu miêdzykulturowego. Tegoroczny plan wspó³pracy miast partnerskich Otwock Lennestadt obejmuje miêdzy innymi: pobyt chórów lokalnych w zaprzyjaÿnionym Lennestadt po³¹czony z wykonaniem koncertów dla mieszkañców; Strzelców z Lennestadt w uroczystoœciach Intronizacji Króla Bractwa Strzelców Kurkowych Lechity w Otwocku; wizyta nauczycieli szkolnictwa specjalnego z Lennestadt w Otwocku; udzia³ m³odych pi³karzy z Lennestadt w turnieju Ma³e Euro organizowanym w Otwocku i Karczewie; udzia³ artystów z Lennestadt i Saint-Amand- Montrond w Miêdzynarodowym Plenerze Plastycznym w Otwocku; prezentacja miasta Lennestadt w Otwocku podczas Powiatowego Festiwalu Kultury; uczestnictwo m³odzie owych otwockich zespo³ów instrumentalnych w uroczystoœciach Œwiêta Miasta Lennestadt ; udzia³ rowerzystów z Lennestadt w Miêdzynarodowej Imprezie Kolarskiej organizowanej w naszym mieœcie; wystêpy artystów z Lennestadt w V Europejskim Festiwalu Muzycznym w Otwocku. Bli sze informacje o wspó³pracy partnerskiej miasta mo na uzyskaæ w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzêdu Miasta, tel. 022/ , lub na stronie internetowej Opracowanie Anna Zakrzewska K4 podpisany Kolejny krok w realizacji projektu wodno kanalizacyjnego. 19 lutego prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak oraz przedstawiciel firmy Laminopol Ryszard Ziarkowski podpisali umowê na zaprojektowanie i realizacjê w ramach Funduszu Spójnoœci tzw. Kontraktu K4, maj¹cego na celu zmniejszenie uci¹ liwoœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ lokalnej oczyszczalni œcieków. Zadaniem wy³onionej w przetargu s³upskiej firmy bêdzie wykonanie hermetyzacji urz¹dzeñ otwockiej stacji uzdatniania wody. Laminopol to spó³ka z wieloletnim doœwiadczeniem w dziedzinie projektowania i produkcji wyrobów z laminatów wykonanych z ywic syntetycznych zbrojonych w³óknem szklanym. Do tej pory pochwaliæ siê mo e wykonaniem podobnych projektów m.in. dla Poznania, Gliwic, a tak e we Francji i Danii. Wartoœæ kontraktu zawartego z gmin¹ Otwock to ponad z³. Jego realizacja ma nast¹piæ do koñca tego roku. mg Z kurtuazyjn¹ wizyt¹ lutego z kurtuazyjn¹ wizyt¹ w otwockim magistracie zawita³ ambasador USA w Polsce Victor Ashe. Wizyta w Otwocku by³a kolejn¹ z serii spotkañ ambasadora z przedstawicielami w³adz samorz¹dowych polskich miast. Jak zaznaczy³ w rozmowie z prezydentem Zbigniewem Szczepaniakiem, podobne spotkania daj¹ mu wiêksz¹ szansê na poznanie specyfiki polskiego samorz¹du i trudnoœci, z jakimi borykaj¹ siê lokalne spo³ecznoœci. Problematyka ta nie jest mu obca, poniewa Ashe ma za sob¹ przesz³oœæ samorz¹dowca. Swoj¹ polityczn¹ karierê rozpoczyna³ jako najm³odszy w stanie Tennessee radny. Przez 16 lat piastowa³ równie urz¹d burmistrza rodzinnego Knoxville. Wœród zagadnieñ interesuj¹cych pana ambasadora znalaz³y siê historia miasta, jego zabytki oraz perspektywy rozwoju. mg 7

8 8 Jednak nie zamkn¹ Nie planowaliœmy likwidacji i nie zamierzaliœmy jej przeprowadzaæ skomentowa³ prasowe doniesienia o planowanym zamkniêciu podstawówki w Œwierku dyrektor Oœwiaty Miejskiej Robert Rataj. O informacje na temat sytuacji Szko³y Podstawowej nr 9 poprosili radni z Komisji Edukacji. Choæ za likwidacj¹ placówki przemawia³yby przes³anki ekonomiczne, to i radni, i miejscy urzêdnicy opowiadaj¹ siê z utrzymaniem szko³y. Wed³ug informacji udzielonych przez dyrektora Rataja chêæ zapisania dzieci do dziewi¹tki wyrazili jak na razie rodzice 15 przysz³ych pierwszoklasistów i 8 uczniów zerówki. Zbyt ma³e zainteresowanie spowodowane Cenne parcele Pod obrady Komisji Bud etu i Inwestycji oraz Gospodarki Miejskiej trafi³ wniosek jednego z deweloperów w sprawie bezprzetargowej sprzeda y dwóch dzia³ek nale ¹cych do gminy. Problem w tym, e na jednej z nich od wielu lat stoi pawilon us³ugowy. Dwie komisje zajê³y siê spraw¹ dzia³ek znajduj¹cych siê w rejonie ulic Lennona i Karczewskiej. Z proœb¹ o ich bezprzetargow¹ sprzeda wyst¹pi³ inwestor, który na pobliskim terenie by³ej piekarni Spo³em planuje wybudowanie domów wielorodzinnych. Dzia³ki te pos³u ¹ najprawdopodobniej do powiêkszenia area³u powierzchni biologicznie czynnej, co wp³ynie na wielkoœæ inwestycji bez nich nie bêdzie mo liwe wybudowanie wiêkszej iloœci bloków - maj¹ wiêc znaczenie strategiczne. Szacunkowa cena ziemi w tym rejonie to oko³o 400 z³ za m 2. Jednak znaczenie dla inwestycji oraz fakt, e podczas dokonywania wyceny brana jest pod uwagê tak e wartoœæ terenu, który ma byæ poszerzany, wp³yn¹æ mo e na osi¹gniêcie znacznie wy szej kwoty w tym trybie ni na otwartym przetargu. Jedna z wymienionych we wniosku dewelopera dzia³ek, po³o ona w bezpoœrednim s¹siedztwie budynku biurowego firmy Remondis, spe³nia wymogi zieleniaka dla przysz³ego osiedla. Rosn¹ na niej drzewa, których utrzymanie jest jednym z podstawowych warunków sprzeda y. Problematyczna jest natomiast kwestia drugiej dzia³ki, na której obecny dzier- awca gruntu trzydzieœci lat temu wybudowa³ pawilon us³ugowy, mieszcz¹cy zak³ad szewski i salon fryzjerski. W sprawie tej parceli do Wydzia³u Gospodarki Gruntami wp³yn¹³ drugi wniosek, którego autorem jest dotychczasowy najemca. Podanie dotyczy przed³u enia umowy dzier awy, która wygas³a z koñcem stycznia bie ¹cego roku. Obowi¹zuj¹cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza jednak istnienia pojedynczych parterowych pawilonów us³ugowych, a jedynie budynki wielorodzinne, nie przekraczaj¹ce 15 metrów wysokoœci. Tak wiêc tymczasowe zabudowania najprawdopodobniej bêd¹ musia³y znikn¹æ. Jednak radni chc¹, by do czasu rozpoczêcia inwestycji na przysz³ym nabywcy terenu spoczywa³ obowi¹zek utrzymania dzier awy dla w³aœciciela budynku. mg Zas³u onym Do rady miasta wp³yn¹³ wniosek Towarzystwa Przyjació³ Otwocka o wziêcie pod uwagê kandydatur dawnych, zas³u onych dla rozwoju miasta mieszkañców Otwocka, przy nadawaniu nazw ulic. Wœród nazwisk wymienionych przez TPO znaleÿli siê m.in. Franciszek Adamkiewicz w³aœciciel legendarnej cukierni przy ul. Koœcielnej, oraz za³o- yciel otwockiego szpitala doktor Pawe³ Martyszewski. mg jest niewielk¹ liczb¹ dzieci zamieszkuj¹cych dzielnicê i brakiem rejonizacji, co umo liwia podjêcie nauki w dowolnej szkole na terenie gminy. Sytuacja ta spowodowa³a, e na jednej szali znalaz³y siê z jednej strony niewielkie, kilkunastoosobowe klasy, których koszt utrzymania równy jest wydatkom na oddzia³y licz¹ce kilkudziesiêciu uczniów, oraz niepodwa alny autorytet szko³y jako oœrodka ogniskuj¹cego ycie lokalnej spo³ecznoœci - z drugiej. Nawet jeœli doniesienia o planowanej likwidacji placówki z przyczyn ekonomicznych okaza³yby siê prawd¹, to zamkniêcie szko³y nie nale y do naj³atwiejszych, jak uspokaja³ przewodnicz¹cy komisji Jacek Hajdacki: Po uzyskaniu opinii rady i prezydenta, powinny zostaæ przeprowadzone jeszcze konsultacje spo³eczne. Wiêc likwidacja tej szko³y na pewno nie mog³aby odbyæ siê w tym roku. Pamiêtaæ trzeba o tym, e szko³ê kasuje siê ³atwo, ale trudno j¹ potem otworzyæ napomina³ radny Wojciech Dziewanowski. Œwierk jest dzielnic¹ rozwojow¹ i ju wkrótce mog³oby siê okazaæ, e trzeba by by³o wybudowaæ now¹ szko³ê, zgodn¹ ze wszystkimi normami unijnymi. Cz³onkowie komisji jednomyœlnie opowiedzieli siê za utrzymaniem placówki. Zapisani ju pierwszoklasiœci bez obaw rozpoczn¹ w niej naukê od wrzeœnia. Zlikwidowana zostanie natomiast przyszkolna zerówka. Zapisane do niej dotychczas dzieci zostan¹ przeniesione do przedszkoli przy ul. Kubusia Puchatka i Kochanowskiego. mg PCK przy AK Miejska Komisja Spraw Spo³ecznych, Zdrowia i Porz¹dku Publicznego pozytywnie zaopiniowa³a wniosek otwockiego ko³a Polskiego Czerwonego Krzy a o nieodp³atne u yczenie instytucji czêœci pomieszczeñ piwnicznych przychodni przy ul. Armii Krajowej. O problemach lokalowych, z którymi boryka siê PCK, pisaliœmy ju w poprzednim numerze Gazety. W podziemiach przychodni znaleÿæ mia³yby siê biura organizacji. Czêœæ piwnic s³u y ju jako magazyn archiwum s¹du rejonowego. mg Szybki poci¹g Radni rozpatrzyli wniosek Zarz¹du Transportu Miejskiego i prezydenta Warszawy w sprawie przyst¹pienia Otwocka do Zwi¹zku Aglomeracji Warszawskiej powo³anego w celu realizacji projektu Szybkiej Kolei Miejskiej. Udzia³ w projekcie ma zapewniæ miastu i innym gminom podwarszawskim wygodn¹ i szybk¹ komunikacjê ze stolic¹. W za³o eniach przedstawionych przez ZTM nowoczesne sk³ady SKM w godzinach szczytu kursowaæ maj¹ co 30 minut. Zintegrowany system karty miejskiej ma umo liwiæ korzystanie z 66 po³¹czeñ dziennie. Wed³ug wstêpnych kalkulacji ZTM us³uga ta kosztowaæ bêdzie miasto 90 tysiêcy z³ miesiêcznie. Radni Otwocka upowa nili prezydenta do prowadzenia dalszych rozmów, od ich wyniku uzale niaj¹c udzia³ miasta w zwi¹zku. Podczas negocjacji podniesiona zostanie równie kwestia zniesienia stref. Podobny wniosek trafi³ tak e do innych gmin. Wkrótce ma byæ rozpatrywany na sesji rady miasta Józefowa. mg

9 801 Cel Strategiczny Powiatu Zarz¹d Powiatu i W³adze Gmin koncentruj¹ swoje dzia³ania nad celem strategicznym, którym jest rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 801 (Wa³ Miedzeszyñski) od granic Warszawy do Otwocka. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odby³o siê kolejne spotkanie w³adz samorz¹dowych z terenu Powiatu Otwockiego, w sprawie zintensyfikowania dzia- ³añ na rzecz wspólnego wyst¹pienia do Samorz¹du Województwa na temat przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801. Ju 21 maja 2007 roku zosta³a podpisana przez wszystkich Wójtów, Burmi- Kocie sprawy Ze skarg¹ na bestialskie traktowanie dzikich kotów zamieszkuj¹cych teren ogródków dzia³kowych Meran zg³osi- ³a siê do komisji Zdrowia i Spraw Spo- ³ecznych grupa opiekuj¹cy siê zwierzêtami dzia³kowców. Zdjêcia rentgenowskie zwierz¹t postrzelonych œrutem i ekspertyzy toksykologiczne ujawniaj¹ce œlady trucizny to przedstawione przez nich dowody metod, jakimi zarz¹d ogródków próbuje ograniczyæ, a wrêcz wytêpiæ zamieszkuj¹c¹ ten teren populacjê kotów. W spotkaniu uczestniczyli równie zainteresowani spraw¹ przedstawiciele zarz¹dów mazowieckiego i warszawskiego oraz otwockiego oddzia³u Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami. W celu unikniêcia w przysz³oœci podobnych przypadków Rada Miasta w porozumieniu z prezydentem ma wystosowaæ apel do mieszkañców Otwocka o zasadach traktowania zwierz¹t dziko yj¹cych. mg strzów, Prezydenta i Starostê Deklaracja o Wspó³dzia³aniu równie w sprawie rozbudowy drogi nr 801. Spotkanie otworzy³ Starosta Otwocki Krzysztof Boczarski, który przywita³ wszystkich obecnych. Udzia³ w spotkaniu wziêli: Zbigniew Szczepaniak Prezydent Owocka, Stanis³aw Kruszewski Burmistrz Miasta Józefowa, W³adys³aw okietek Burmistrz Miasta Karczewa, Anna Zadro na pracownik Urzêdu Miasta Karczew, Miros³aw Pszonka Wicestarosta Otwocki, Dariusz Grajda Cz³onek Zarz¹du Powiatu i Janusz Goliñski Radny Rady Powiatu. Od ponad roku trwaj¹ intensywne zabiegi zarówno Prezydenta Otwocka, Burmistrza Józefowa czy Zarz¹du Powiatu w sprawie poprawy komunikacji drogowej Powiatu z Warszaw¹. Niestety nie wszystko zale y od Starosty, Prezydenta czy Burmistrza. Rozmowy s¹ prowadzone miêdzy innymi z Zarz¹dem Województwa, Prezydentem Warszawy, Dyrektorem Mazowieckiego Zarz¹du Dróg i Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad. Na spotkaniu ustalono, e Powiat, uznaj¹c, i rozbudowa tej drogi jest jednym z celów strategicznych, przeznaczy 1 milion z³otych, natomiast drugi milion z³otych pozosta³e Gminy (stan na dzieñ Józefów, Otwock, Karczew). Samorz¹dowcy wspólnie wyst¹pi¹ z propozycj¹ porozumienia w tej sprawie do Zarz¹du Województwa, a na pocz¹tku marca zostanie zorganizowane kolejne spotkanie. Anna Æwiek Wydzia³ Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wspó³pracy Regionalnej Inwentaryzacja Walkê z plag¹ nielegalnych wycinek drzew przez inwestorów wyda³a Komisja Rewizyjna. Opracowany przez jej cz³onków wniosek do ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego zak³ada obowi¹zek inwentaryzacji drzewostanu na ka dej dzia³ce przeznaczonej pod zabudowê. Przed³o enie takiego dokumentu bêdzie wymogiem przed uzyskaniem pozwolenia na budowê. Dodatkowy inwentarz, uwzglêdniaj¹cy nowe nasadzenia inwestor bêdzie musia³ przedstawiæ po zakoñczeniu prac informuje przewodnicz¹cy komisji Tadeusz Makos. mg B¹dŸ zdrów! Ju wkrótce uczniowie otwockich szkó³ dowiedz¹ siê m.in., jak zdrowo siê od ywiaæ i w jaki sposób unikn¹æ zaka enia groÿnymi chorobami. Wœród lokalnych oœrodków zdrowia rozpisany zostanie konkurs na realizacjê programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i m³odzie y. Obowi¹zek prowadzenia kampanii profilaktycznych wœród lokalnych spo- ³ecznoœci na³o y³a przed czterema laty na samorz¹dy ustawa o œwiadczeniach opieki zdrowotnej. W ramach zadania gminy zapewniæ maj¹ równy dostêp do opieki medycznej i zorganizowaæ akcje promocji zdrowia. Jak informuje Marta WoŸniak z wydzia³u Promocji Rozwoju i Dzia³alnoœci Gospodarczej UM w tegorocznym bud ecie, w ramach rezerwy celowej na ten cel zabezpieczono 100 tys. z³otych. To wiêcej o 20 tys. w stosunku do poprzedniego roku. Programami profilaktyki chorób zakaÿnych i zdrowego stylu od ywiania objêtych zostanie ok. 4 tysiêcy uczniów otwockich podstawówek i gimnazjów. Tematy zwi¹zane z zapobieganiem chorobom cywilizacyjnym zosta³y wczeœniej skonsultowane z kadr¹ nauczycielsk¹. Do konkursu przyst¹piæ bêd¹ mog³y jedynie podmioty prowadz¹ce opiekê medyczn¹ na terenie Otwocka, które zawar³y umowê z NFZ. Teraz, po zaaprobowaniu programów przez dwie komisje Rady Miasta (Edukacji oraz Spraw Spo³ecznych Zdrowia i Porz¹dku Publicznego), oferty nades³ane przez oœrodki zostan¹ rozpatrzone w przyspieszonym, 15-dniowym terminie. Promocja zdrowego stylu ycia wœród najm³odszych to tylko jedna strona medalu. Ustawa zak³ada równie organizacjê programów badañ skierowanych do doros³ych mieszkañców Otwocka. Pieni¹dze przeznaczone na realizacjê programów medycyny szkolnej w otwockich szko³ach sprawiæ mog¹, e ponownie pojawi¹ siê w nich pielêgniarki. Wytyczne przyjête przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozwalaj¹ na dofinansowanie opieki medycznej jedynie w placówkach, w których uczy siê co najmniej 1000 dzieci. adna z otwockich szkó³ nie spe³nia tych warunków. mg 9

10 U zbiegu ulic Skrzy owanie to miejsce przeciêcia lub po³¹czenia dróg na jednym poziomie, zapewniaj¹ce pe³n¹ lub czêœciow¹ mo liwoœæ wyboru kierunku jazdy. Tak¹ prawnicz¹ definicjê skrzy owania mo na znaleÿæ w Rozporz¹dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. W naszym mieœcie mo na doliczyæ siê kilkuset skrzy owañ. In ynieria komunikacyjna czêsto dzieli skrzy owania z uwagi na liczbê wlotów, czyli kierunków umo liwiaj¹cych wjazd pojazdów. Ze wzglêdu na powy sze kryterium mo na wyró niæ skrzy- owania: trójwlotowe (np. skrzy owania ul. Wroniej z Karczewsk¹), czterowlotowe (np. skrzy owanie ul. Poniatowskiego z Filipowicza) lub o wiêkszej liczbie wlotów (np. skrzy owanie u zbiegu ulic Majowej, Grunwaldzkiej i Œwierczewskiego). Skrzy owania stanowi¹ newralgiczne miejsca w ka dej sieci komunikacyjnej. To tam najczêœciej dochodzi do kolizji lub wypadków. Na tradycyjnym czterowlotowym skrzy owaniu wystêpuj¹ a trzydzieœci dwa punkty kolizji (tyle razy krzy uj¹ siê kierunki ruchu ze wszystkich stron). Zatem warto siê przyjrzeæ, jakie rozwi¹zania mog¹ zwiêkszyæ bezpieczeñstwo ruchu w rejonie przeciêcia siê dróg. 10 Jak w zwierciadle W przypadku gêstej zabudowy, gdy na rogach skrzy owania znajduj¹ siê budynki, rozwi¹zaniem poprawiaj¹cym widocznoœæ s¹ lustra. Powinny byæ one ustawiane pod odpowiednim k¹tem. Umo liwia to kierowcom poruszaj¹cym siê po drodze podporz¹dkowanej wygodne sprawdzenie, czy z kierunku uprzywilejowanego nadje d a pojazd. W naszym mieœcie jest kilka skrzy owañ, na których budynki utrudniaj¹ widocznoœæ. Doje d aj¹c ze Œwidra ulic¹ Reymonta do ul. Samorz¹dowej, kierowca musi wyjechaæ prawie na œrodek skrzy owania, aby sprawdziæ, czy nadje d a pojazd z lewej strony. Widocznoœæ utrudnia drewniany dom oraz drzewa. Szczególn¹ uwagê nale y równie zachowaæ przecinaj¹c to skrzy owanie w przeciwnym kierunku. Po prawej stronie znajduje siê naro ny, piêtrowy budynek. Dodatkowym utrudnieniem jest usytuowanie skrzy- owania na ostrym zakrêcie ul. Samorz¹dowej. Natomiast u zbiegu ul. Reymonta, eromskiego i Sk³adowej widocznoœæ utrudnia drewniany parterowy dom. Kierowcy doje d aj¹c ul. Reymonta lub Sk³adow¹ nie widz¹ pojazdów zbli aj¹cych siê z prawej strony. Niebezpieczne jest równie skrzy owanie ul. Koœcielnej i Koœciuszki. Jad¹cym od stacji kolejowej w kierunku koœcio³a pod wezwaniem œw. Wincentego a Paulo praw¹ stronê ul. Koœciuszki zas³ania du a drewniana willa. Aby zwiêkszyæ uwagê i czujnoœæ kierowców, ustawiono tam znak STOP, zmuszaj¹c do bezwzglêdnego zatrzymania siê przed wjazdem na skrzy owanie. Równie u zbiegu ul. Prusa i eromskiego zamontowanie lustra poprawi³oby bezpieczeñstwo Lustro na jednym ze skrzy owañ w Opolu Sygnalizacja na skrzy owaniu ul. Poniatowskiego i Filipowicza uczestników ruchu. Skrêcaj¹c w lewo z ulicy Prusa nale y zachowaæ szczególn¹ czujnoœæ. Z prawej strony widocznoœæ ogranicza parterowy, naro ny budynek. Kilka lat temu na wy ej opisanych skrzy owaniach ustawiono du e okr¹g³e lustra. Niestety bardzo krótko pomaga³y one kierowcom w bezpiecznej jeÿdzie. Zwierciad³a szybko zosta³y zniszczone. Jednak te negatywne przypadki nie powinny zniechêciæ do dzia³añ, których celem by³oby zwiêkszenie widocznoœci na tych skrzy owaniach. Gra w kolory Czêsto stosowan¹ metod¹ polepszenia bezpieczeñstwa ruchu w miejscu krzy owania siê dróg jest budowa sygnalizacji œwietlnej. W naszym mieœcie na szeœciu skrzy owaniach ruchem steruj¹ œwiat³a. Pierwsze sygnalizatory zamontowano u zbiegu ulic Karczewskiej, Batorego i Matejki. U³atwi³y one przejazd przez ruchliw¹ ul. Karczewsk¹ oraz wyjazd z ul. Matejki w kierunku Karczewa. Jednak nadal w godzinach szczytu przed sygnalizatorami na ulicy Matejki mo na zobaczyæ d³ug¹ kolejkê pojazdów. Dzieje siê tak, gdy przejazd na drug¹ stronê ul. Karczew-

11 skiej utrudniaj¹ samochody skrêcaj¹ce w lewo. Sytuacjê poprawi³oby wydzielenie dodatkowego pasa jezdni (tzw. lewoskrêt) dla pojazdów jad¹cych w kierunku Karczewa. Nastêpne œwietlne sygnalizatory ustawiono na skrzy owaniu ul. Ko³³¹taja i Majowej. W tym przypadku przebudowano równie skrzy owanie. Na ka dym wlocie powsta- ³y lewoskrêty. Kolejne sygnalizatory zbudowano na skrzy owaniu ul. Andriollego i Powstañców Warszawy, Szosy Lubelskiej i ul. eromskiego oraz ul. Ko³³¹taja i Mickiewicza. Funkcjonowanie tych ostatnich wzbudza szczególn¹ irytacjê wœród kierowców. Przy projektowaniu tej sygnalizacji nie zadbano o to, aby jej dzia³anie by³o zintegrowane z s¹siednimi œwiat³ami. Kierowcy czêsto musz¹ gwa³townie naciskaæ na hamulec, przecinaj¹c ul. Mickiewicza. Sygnalizacja przy koœciele pod wezwaniem œw. Teresy w Œwidrze uniemo liwia p³ynny przejazd ul. Ko³³¹taja miêdzy ul. Majow¹ a rondem w Józefowie. W ubieg³ym roku uruchomiono sygnalizacjê œwietln¹ w miejscu, gdzie ulica Poniatowskiego przecina ulicê Filipowicza. Niedawno lokalna prasa poinformowa- ³a, o tym i rozwa ana jest budowa sygnalizacji œwietlnej u zbiegu ul. Batorego i Okrzei. Jest to jedno z bardzo niebezpiecznych skrzy owañ. Przyczyn¹ wielu wypadków i kolizji w tym miejscu jest parkowanie klientów okolicznych sklepów bezpoœrednio u zbiegu ulic. Tak nieodpowiedzialne zachowanie niektórych kierowców powoduje znaczne ograniczenie widocznoœci. Przed rozpoczêciem budowy œwiate³ w tym miejscu konieczne bêdzie porozumienie w³adz miasta i powiatu. Dooko³a wyspy Sposobem na uspokojenie ruchu drogowego oraz zmniejszenie liczby kolizji jest budowa skrzy owañ o ruchu okrê nym, tzw. rond. Choæ ich konstrukcja ogranicza prêdkoœæ jazdy, to jednak zapewnia kieruj¹cym lepsz¹ widocznoœæ innych uczestników ruchu (w ruchu prawostronnym - pojazdów nadje d aj¹cych zawsze z lewej strony). Dziêki temu ronda znacznie podnosz¹ poziom bezpieczeñstwa. W naszym mieœcie kierowcy mog¹ korzystaæ z trzech rond. Pierwsze skrzy owanie o ruchu okrê - nym zosta³o zbudowane u zbiegu ulic Wawerskiej, Staszica i Powstañców Warszawy. Kolejne ronda powsta³y na skrzy owaniu ul. Ho ej, Przewoskiej i Karczewskiej, a tak e u zbiegu ulic Warszawskiej i Koœcielnej. Obecnie funkcjonuj¹ce ronda na terenie naszego miasta to skrzy owania z Rondo Sybiraków wyspami centralnymi nieprzejezdnymi. Wysp¹ centraln¹ nazywamy teren o kszta³cie ko³a lub elipsy, wokó³ którego odbywa siê ruch pojazdów. Na terenie wysp naszych rond ustawiono s³upy oœwietleniowe, posadzono krzewy i trawê. Dooko³a wyspy centralnej wykonano pierœcieñ z kostki chodnikowej. Jego zadaniem jest umo liwienie przejazdu przez skrzy owanie autobusom i pojazdom ciê arowym. Dogodne warunki do przejazdu przez skrzy owanie autobusom i pojazdom ciê- arowym zapewnia rondo z wysp¹ przejezdn¹. Takie rozwi¹zanie stosowane jest w wielu krajach Europy. W Wielkiej Brytanii powszechnie stosuje siê minironda w postaci bia³ego okrêgu malowanego na œrodku skrzy owania. Budowa ronda w takiej postaci wymaga znacznie mniejszych œrodków finansowych. Zastosowanie przejezdnej wyspy prowadzi równie do zabudowania mniejszego terenu na potrzeby ronda. W Polsce skrzy owania z przejezdn¹ wysp¹ s¹ stosowane bardzo rzadko, gdy ich budowa rodzi wiele kontrowersji. Mimo braku jednoznacznej oceny, w Chorzowie zdecydowano siê na zbudowanie ronda z bia³¹ malowan¹ wysp¹ centraln¹. Przyjête rozwi¹zanie jest dopuszczalne przez obowi¹zuj¹ce w Polsce wytyczne projektowania minirond. Zapisano w nich warunek, aby barwa wyspy by³a kontrastowa w stosunku do koloru nawierzchni jezdni. Wyspy malowane na minirondach s¹ stosunkowo dobrze widoczne. Ponadto ich wyznaczenie nie wymaga naruszania nawierzchni jezdni, a tak e nie zak³óca warunków odwodnienia skrzy owania. W polskich warunkach klimatycznych szczególnie istotny jest ostatni z wymienionych atutów malowanych wyspy. W ci¹gu roku s³upek rtêci przechodzi przez zero ponad dwieœcie razy. Tak czêste wahania temperatury s¹ przyczyn¹ destrukcyjnej dzia³alnoœci wody. Bezpoœrednio po uruchomieniu ronda z malowan¹ wysp¹ w Chorzowie obserwowano zachowania kierowców. Zdecydowana wiêkszoœæ kieruj¹cych (ok. 80%) przeje d a³a przez skrzy- owanie, stosuj¹c siê do zasad ruchu okrê - nego. Natomiast paru kierowców by³o zaskoczonych przyjêtym rozwi¹zaniem. Objawia³o siê to d³u szym postojem pojazdów przed wjazdem na skrzy owanie. Tylko niewielka czêœæ kierowców (ok. 10%) nie zastosowa³a siê do oznakowania i przeje d a- ³a przez malowan¹ wyspê. Z chorzowskich obserwacji wynika, i zastosowanie przejezdnej wyspy centralnej nie wp³ywa w znacz¹cy sposób na liczbê niezdyscyplinowanych kierowców. Warto podkreœliæ, i wykonanie wyspy malowanej (zamiast z kostki brukowej) prowadzi do obni enia kosztów inwestycji, a tak e upraszcza zamianê skrzy owania na bezpieczniejsze minirondo. Dotychczas nie opracowano rozwi¹zania, które prowadzi do ca³kowitego wyeliminowania wypadków i kolizji. Sposoby proponowane przez in ynieriê komunikacyjn¹ mog¹ jedynie zmniejszyæ iloœæ lub z³agodziæ charakter zdarzeñ. Warto pamiêtaæ, i bezpieczeñstwo na skrzy owaniach zale y przede wszystkim od nas, uczestników ruchu drogowego. Tomasz Zaj¹c 11

12 Gertruda i Roman Giere³³o Zofia i Boles³aw Ka³owscy Z³ote Gody! Marianna i Andrzej Szachowscy Henryka i Henryk Czernek 12 Barbara i Kazimierz G³ówka Alicja i Wies³aw Dendek fot. E. Banaszkiewicz

13 Halina i Gerard Wo³odŸko W dniu naszych z³otych godów wyra am mojej onie serdeczne podziêkowanie za okazan¹ mi³oœæ, przywi¹zanie i opiekê. Przyrzekam, e uczyniê wszystko, aby nasze ma³ eñstwo by³o nadal szczêœliwe tak po 50 wspólnie prze ytych latach dziêkowali swoim onom mê owie, a nastêpnie ony mê om podczas uroczystoœci zorganizowanej 20 marca 2008 r. w Urzêdzie Miasta. Ma³ eñstwa z tak imponuj¹cym sta em otrzyma³y Medale za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wrêczy³ uhonorowanym Prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak w towarzystwie Przewodnicz¹cego Rady Miasta Otwocka Dariusza Ko³odziejczyka. Do medali i kwiatów obaj panowie do³¹czyli wiele serdecznych yczeñ dalszych lat wspólnego ycia w zdrowiu i szczêœciu. Ca³¹ uroczystoœæ przygotowa³ Urz¹d Stanu Cywilnego pod kierunkiem Ma³gorzaty ebrowskiej. Zarówno jej pomys³ ze sk³adaniem przyrzeczenia, jak i ca³y przebieg uroczystoœci z wrêczaniem medali, szampanem, tortem i spotkaniem przy stole przypad³ wszystkim jubilatom do gustu. W imieniu uœmiechniêtych tego dnia seniorów podziêkowania organizatorkom z³o y³ Gerard Wo³odŸko. Ewa Banaszkiewicz USC zwraca siê z proœb¹ o informowanie o nadchodz¹cych jubileuszach 50-lecia po ycia ma³ eñskiego i jeszcze wiêkszych cz³onków rodzin Stanis³aw Walczyk ( ona Janina) jubilatów. 13

14 Wystawa na Torfach Wystawa na Torfach 8 lutego 2008 r. w budynku Bazy Torfy odby³o siê otwarcie nowej wystawy przyrodniczo kulturowej, która powsta³a przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Wystawê otworzy³ dyrektor Zespo³u Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeñskiego, Pan Robert Belina. Na uroczystym otwarciu goœcili przedstawiciele administracji pañstwowej oraz lokalnych w³adz i instytucji: Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Otwocka, Starostwo Powiatowe w Otwocku, Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Warszawie, Nadleœnictwo Celestynów, Nadleœnictwo P³ock, Nadleœnictwo Chojnów, prof. dr hab. Jan elazo z Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody, Mieczys³aw Kurowski z Mazowiecko-Œwiêtokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Ochotnicza Stra Po arna, przedstawiciele prasy oraz telewizja TVP WOT. Wystawa sk³ada³a siê z dwóch czêœci: zwiedzania muzeum oraz wycieczki nad jezioro Torfy. Malutkie muzeum pe³ne jest ciekawych eksponatów. Na parterze budynku zaprezentowano florê i faunê Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeñskiego Parku Krajobrazowego. Dziêki temu zwiedzaj¹cy mogli z bliska podziwiaæ wilka, borsuka, tchórza, warchlaka, bielika, kruka, gawrona czy bardzo rzadkiego bociana czarnego, który jest symbolem Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i widnieje w logo MPK. Florê reprezentowa³a bardzo popularna na ni u trzêœlica modra, we³nianka w¹skolistna, bagno zwyczajne czy borówka czernica. Wystawa oprócz czêœci przyrodniczej sk³ada³a siê równie z czêœci folklorystyczno-kulturowo-historycznej. Prezentowano eksponaty pochodz¹ce z epoki paleolitu (drapacz krêpy), neolitu (siekierka krzemienna), br¹zu (naczynia gliniane) czy œredniowiecza (grzebieñ rogowy, wapienna kostka do gry, rogowe kr¹ ki do gry w warcaby). Nastêpnym etapem by³a wycieczka nad jeziorko Torfy. P³ytkie jezioro potorfowe o powierzchni 7 ha poroœniête jest roœlinnoœci¹ wodn¹. Wokó³ jeziora znajduj¹ siê zespo³y leœne charakterystyczne dla terenów torfowiskowych i podmok³ych. Po powrocie do bazy Torfy na zwiedzaj¹cych czeka³ gor¹cy poczêstunek. Zmarzniêci goœcie mogli siê ogrzaæ przy kawie, herbacie i posiliæ przy kie³basce z ogniska. Wszystkim goœciom dopisywa³ dobry humor i ka dy zadowolony wróci³ do swoich s³u bowych obowi¹zków. Dorota Markowska Wydzia³ Rolnictwa, Leœnictwa i Ochrony Œrodowiska 14

15 Muzeum Karykatury zaprasza Tabletka uœmiechu Ponad 200 rysunków Juliana Bohdanowicza i Macieja Pietrzyka zaprezentowano w warszawskim Muzeum Karykatury na wystawie, której wernisa odby³ siê 11 lutego 2008 r. Obaj twórcy prezentuj¹ od kilku lat swoje prace na ³amach tygodnika Tele Tydzieñ i dlatego wystawê przy Koziej 11 zatytu³owano: Rysownicy Tele Tygodnia. Karykatura, satyryczny komentarz otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci to obok plakatu specjalnoœci polskiej grafiki. Muzeum utworzone 30 lat temu przez Eryka Lipiñskiego od lat gromadzi najlepsze prace polskich karykaturzystów, tworz¹c zbiór o unikalnej wartoœci. Do skarbca polskiej karykatury wesz³y rysunki Juliana Bohdanowicza drukowane pod wspólnym tytu³em Tele Wicki oraz cykl Macieja Pietrzyka: Lu- dzie uœmiechu. Obaj twórcy, jak za rad¹ Starego Biskupa, ucz¹ bawi¹c, nie z ludzi siê natrz¹saj¹c, a z przywar. I dostarczaj¹ wiêcej radoœci ni niejeden lek antydepresyjny (skutki uboczne w postaci dodatkowych zmarszczek, bólu brzucha, rozmazania makija u ³zami radoœci na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ widza). Julian Bohdanowicz sam siebie nazywa rysownikiem w miêkkich kapciach, który ³agodnie patrzy na œwiat, a po 40 latach ma³ eñstwa wszystkie rysowane przezeñ postaci kobiece przypominaj¹ jego onê. Z kolei Maciej Pietrzyk tropi uœmiech na twarzy ludzi znanych z mediów - aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy. Tylko w jednym przypadku to mu siê nie uda³o! (oczywiœcie zabieg by³ celowy, a zainteresowanych odsy³am na wystawê). Autor patrzy na swoich bohaterów z czu³oœci¹ i sympati¹, a mimiczny skutek obserwacji jego wysi³ku przelanego na papier œmia³o zalicza nas, widzów, do grona ludzi uœmiechu. Wystawa sta³a siê klamr¹ spinaj¹c¹ kilka jubileuszy; bo to i 30- lecie Muzeum, o czym przypomnia³ dyrektor placówki Marek Wojciech Chmurzyñski, i 15-lecie Tele Tygodnia, co odnotowa³ naczelny redaktor czasopisma Tomasz Mi³kowski. T³umnie przybyli goœcie te z pewnoœci¹ mieli na swoim koncie niejeden jubileusz i to raczej - pracy twórczej, bo nasycenie niewielkiej przestrzeni muzealnej artystami by³o przeogromne. Mo na by powiedzieæ, e nie da³o siê ju wetkn¹æ szpilki, ale inauguracyjne przek³ucie baloników w³aœnie szpilk¹, co jest tradycj¹ na Koziej, ca³kowicie temu przeczy. Ta jedna siê zmieœci³a! Ewa Banaszkiewicz Wystawa dwupoziomowa: parter - Julian Bohdanowicz, podziemie (jak zwykle!) - Maciej Pietrzyk, czynna od wtorku do niedzieli w godz , we czwartki od 11 do 18. Bilety w cenie 5 i 3 z³ (ulgowy, ale uprawnia do obejrzenia ca³oœci wystawy), w soboty wstêp wolny. Adres (dla tych, którzy nie czytali uwa nie): Muzeum Karykatury, Warszawa, ul. Kozia 11. Czynna do br. fot. E. Banaszkiewicz 17 15

16 Wolontariat Pozytywne impulsy g³osu Pani Haliny Wnuk przypomina Ordonkê, dlatego piosenka Mi³oœæ ci wszystko wybaczy w jej wykonaniu nie ró ni³a siê od pierwowzoru. Tematyka prezentowanych utworów wskazywa³a na potrzebê mi³oœci i wspólnego prze ywania smutków i radoœci. Uczestnicy spotkania w³¹czyli siê w zabawê œpiewaj¹c i recytuj¹c. Wszystkich ujê- ³a poczuciem humoru Pani Zofia Odolak brawurowo wykonuj¹c piosenki w³asnego autorstwa. Natomiast dzieci œpiewa³y najpiêkniejsze polskie kolêdy, a wszyscy zebrani im wtórowali. Napisanym przez siebie wierszem pt. Zima przywo³a³am uroki tej pory roku: 16 Tak naprawdê nie znamy samych siebie i mo liwoœci w nas tkwi¹cych. Przekonujemy siê o tym w nowych dla nas sytuacjach, gdy podejmujemy wyzwania, przestajemy siê samoograniczaæ, wychodzimy z utartego, monotonnego trybu dzia³ania oraz stereotypów myœlenia. Poruszanie siê w tym samym krêgu osób i spraw zamyka nas na zmiany. Dopiero impulsy p³yn¹ce od innych ludzi przynosz¹ rozwój, prowadz¹ do samopoznania. Mo emy byæ dla siebie inspiracj¹. Nasze wzajemne relacje stanowi¹ o urodzie ycia. Piêkno jest w nas, nale y je tylko dostrzec i wydobyæ. Warto walczyæ z marazmem, przeciêtnoœci¹, nie skazywaæ siê na stagnacjê w imiê œwiêtego spokoju. Trzeba yæ aktywnie, realizowaæ marzenia, siêgaæ do gwiazd. S¹ to zasady wyznawane i stosowane na co dzieñ przez Wolontariat Oœrodka Pomocy Spo- ³ecznej w Otwocku oraz œrodowisko z nim zwi¹zane. Spotkania integracyjne organizowane w Jad³odajni OPS przy Marsza³kowskiej w Œwidrze, dziêki okazywaniu sobie zainteresowania, yczliwoœci, kultury bycia, wyzwalaj¹ entuzjazm, buduj¹ wiêzi, wiarê w cz³owieka. Dotyczy to czterech pokoleñ: dzieci, m³odzie y, rodziców i seniorów. Na spotkaniu noworocznym 26 stycznia w³aœnie dziadkowie i wnukowie stworzyli atmosferê akceptacji dla w³asnych uczuæ i form ekspresji. Okazuje siê, e ró nica wieku zaciera siê wobec piêkna najg³êbszej istoty osobowoœci duszy. Wytworzenie tak ciep³ego klimatu by³o mo liwe dziêki programowi zaprezentowanemu przez artystów amatorów. Umiejêtnie po³¹czyli oni w swoim wystêpie motywy bo onarodzeniowe, karnawa³owe oraz dni babci i dziadka. Pan Eugeniusz Dawidziuk jako konferansjer wprowadza³ widzów w ró norodne nastroje: od refleksyjnego, poprzez budz¹cy zaciekawienie, po radosny, oraz przedstawi³ dawne obyczaje ludowe okresu œwi¹tecznego i zapustów. Wspiera³a go w warstwie s³ownej Pani Julia Kosmal, zgrabnie rozwijaj¹c niektóre w¹tki. Ozdob¹ i wydarzeniem spotkana by³y kolêdy (np. Puste miejsce przy stole), ballady (np. Modlitwa Okuczawy) i pieœni (np. Powrócisz tu) wykonane a cappella przez Pani¹ Halinê Wnuk. Œpiew jest jej pasj¹ i radoœci¹. Dzieli siê tym darem z innymi, równie z bliskimi. Niedzielne spotkania rodzinne rozbrzmiewaj¹ jej œpiewem. Barwa Zima stanê³a mocno spojrza³a bezkresem œnie nym dumnie zadêta trzyma³a uœciskiem panuj¹c surowo zadudni³a mrozem zagwizda³a wiatrem wirem kurzawy zabra³a oddech rozgwie d ona noc¹ roziskrzona dniem królowa w per³ach brzmi¹ca lodow¹ ari¹ hipnotyzuje ycie. Wolontariat OPS w Otwocku oczekuje na twórcze osoby, z pomys³em na ycie, chc¹ce dzieliæ siê umiejêtnoœciami z innymi. Podczas ostatniego zebrania Wolontariuszy 28 stycznia w sali konferencyjnej OPS Pan Józef Kondraciuk (pedagog, socjolog, bioterapeuta) zainteresowa³ wszystkich swoj¹ wiedz¹ i zadeklarowa³ poprowadzenie kolejnego spotkania integruj¹cego, poœwiêconego œwiadomemu yciu w harmonii z sob¹ i otoczeniem 24 lutego przy ulicy Marsza³kowskiej 23 w Œwidrze. Wyg³oszony przez niego wyk³ad porusza³ metody naturalnego leczenia, zasady higienicznego trybu ycia oraz znaczenie wytwarzania pozytywnej energii. W³aœnie zbli enie siê do tych wartoœci motywuje Wolontariat OPS do dzia³ania. Beata Suchecka Koordynator Wolontariatu tel w. 27

17 Po prostu tañcz! e tañczyæ ka dy mo e, udowadniano nam ju wielokrotnie. 4 lutego na co j¹ staæ, pokaza³a m³odzie ze Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w Otwocku. I zgodnie ze sparafrazowanymi s³owami piosenki Jerzego Sztura, które sta³y siê mottem imprezy tañczyli wszyscy. Tego dnia w oœrodku przy Majowej królowa³ taniec. Pod ka d¹ postaci¹. Podopieczni nie poddaj¹c siê tremie wystêpu przed publicznoœci¹ i jurorami œmia³o demonstrowali umiejêtnoœci nabyte podczas miesiêcznych warsztatów prowadzonych przez instruktora tañca Leszka Laskowskiego Wœród skomplikowanych uk³adów solowych i grupowych nie zabrak³o efektownego break dance u, tañca dyskotekowego i nowoczesnego, hip-hopu, czy popularnego jumpstile a. A wszystkie wystêpy, jak przysta³o na zawodowy konkurs, oceniane by³y przez profesjonalne jury, w którym znaleÿli siê miêdzy innymi znani z telewizyjnego przeboju Taniec z gwiazdami Rafa³ Bryndal i Rafa³ Maserak. Gwiazdy tvn-owskiego hitu to nie jedyne znane twarze, które tego dnia zaszczyci³y swoj¹ obecnoœci¹ podopiecznych oœrodka. Wystêpy uczestników przeplata³y siê z pokazami trojga finalistów telewizyjnego pierwowzoru turnieju You can dance po prostu tañcz! : Marii Foryœ, Idy Nowakowskiej i Rafa³a Tito Kryli. Poza konkursem swoje umiejêtnoœci demonstrowa³y równie dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Karczewie oraz tancerze ze szko³y tañca prowadzonej przez Edytê Herbuœ i innego cz³onka jury Tomasza Barañskiego. Konkursowym wystêpom towarzyszy³y nie tylko aplauz publicznoœci i przeboje p³yn¹ce z g³oœników. Dodatkow¹ atrakcj¹ sta³ siê koncert na ywo warszawskiego zespo³u Kompania. Zawsze chêtnie pomagamy w organizacji podobnych imprez, jeœli tylko nadarzy siê taka okazja zgodnie stwierdzili Pawe³ Karwowski i Marcin M³ynarczyk, cz³onkowie istniej¹cej ju od 10 lat Kompanii. Profesjonalne przygotowanie, dopracowana choreografia i poœwiecenie, z jakim m³odzie z Oœrodka przedstawia³a przygotowane przez siebie uk³ady taneczne zdoby³y uznanie jury. Sêdziowie nagradzali ka dy z wystêpów wysokimi notami, wró ¹c czêœci uczestników du e szanse na udzia³ w kolejnych tanecznych show przygotowywanych przez telewizje. Œwiêto tañca na Majowej pokaza³o, e taniec to nie tylko przyjemna rozrywka, ale równie znakomita forma terapii. mg fot. M. G¹ga³a 17 17

18 fot. M. G¹ga³a 18 Dwa tygodnie miêdzysemestralnej przerwy s³u ¹ odpoczynkowi od szkolnych obowi¹zków. Co jednak zrobiæ, gdy aura nie sprzyja wypoczynkowi na œwie ym powietrzu? Czy jedyn¹ alternatyw¹ dla dzieci i m³odzie y pozbawionych uroków zimy ma byæ komputer i telewizor? Organizatorzy corocznej akcji Zima w mieœcie jak w ka de ferie postawili na mo - liwie jak najwiêksze uatrakcyjnienie oferty zimowego wypoczynku najm³odszych. Tak jak co roku miasto aktywnie uczestniczy³o w przygotowaniu akcji. Œrodki zabezpieczone na ten cel w gminnym bud ecie pos³u y³y dofinansowaniu wypoczynku zorganizowanego w 11 placówkach na terenie ca³ego Otwocka. Na liœcie instytucji, które pomimo trwaj¹cych ferii têtni³y yciem i gwarem, znalaz³y siê m.in. kluby osiedlowe, sportowe, MDK, ogniska wychowawcze i szkolne œwietlice. Z ka w tenisie sto³owym, koszykówce oraz szachach. Punktem kulminacyjnym otwockich ferii okaza³a siê zorganizowana 21 lutego w auli Ga³czyna przez OCK impreza Œwiat iluzji na weso³o. Uczestnicz¹ce w niej dzieci w œwiat magii wprowadza³ iluzjonista Jerzy Strzelecki, z humorem ujawniaj¹c czêœæ tajemnic zwi¹zanych z prezentowanymi przez siebie sztuczkami. Nie zabrak³o równie znanych sta³ym uczestnikom zimowisk wystêpów ciotki Tekli, która wraz z towarzysz¹cymi jej zwierzêtami zaprosi³a bior¹ce udzia³ w zabawie dzieci do konkursu wiedzy o bajkach oraz do turnieju rycerskiego. Uzupe³nieniem oferty miejskich zimowisk by³y obozy w Zakopanem, Szklarskiej Porêbie, Czarnem i Ma³em Cichem. Wypoczywa³o na nich ok. 300 uczniów. Zima w mieœcie zapewnianych przez nie rozrywek skorzysta³o oko³o 600 dzieci. Wœród propozycji spêdzania wolnego czasu najbogatsz¹ ofertê przedstawi³ M³odzie owy Dom Kultury. Przez ca³e ferie na wszystkich chêtnych czekali instruktorzy prowadz¹cy zajêcia w sekcjach malarstwa, plastyki, modelarstwa lotniczego, informatyki, teatru czy szachów. Do dyspozycji podopiecznych MDK zosta³a oddana równie hala sportowa, na której rozgrywano mecze siatkówki i koszykówki. Wzbogaceniem oferty zimowego wypoczynku w mieœcie by³y imprezy sportowe i rozrywkowe, w których wziê³y udzia³ dzieci ze wszystkich zorganizowanych w mieœcie zimowisk. Okazje aktywnego, sportowego wypoczynku stworzy³y najm³odszym OKS Start i Stowarzyszenie Nieœmy Radoœæ, proponuj¹c udzia³ w halowym turnieju pi³ki no nej oraz zimowych mistrzostwach Otwoc- Smocze ferie Organizowane od lat zimowiska w klubie Smok ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹. Podczas tegorocznych ferii przez klubowe zajêcia przewinê³o siê 42 uczestników. W tym czasie dzieciom zapewnione by³y nie tylko rozrywki zorganizowane w obrêbie siedziby klubu. Podopieczni Smoka bawili siê równie w pobliskim centrum zabaw, na basenie oraz w kinie. - Doczekaliœmy siê ju sporej grupy dzieci, które bior¹ udzia³ we wszystkich organizowanych przez nas formach wypoczynku informuje kierownik klubu Jacek Grymuza. Ju teraz kilka osób zadeklarowa³o swój udzia³ w pó³koloniach, które rusz¹ z pocz¹tkiem wakacji. mg

19 Zimowisko w Perle 2008 r. My siê zimy nie boimy Jak by³o podczas ferii zimowych w klubie OSM Per³a? Zapytaliœmy o to dzieci. By³y to rysunki opatrzone tekstem. Ni ej zamieszczamy niektóre fragmenty wypowiedzi. - Na zimowisku w klubie Per³a jest fajnie. S¹ wyjazdy do kina i krêgielni i na basen, ( ) mo na rysowaæ, graæ w gry planszowe, pomagaæ w kuchni, graæ w pi³karzyki lub tenisa sto³owego i ogl¹daæ telewizjê. To takie wspania³e wspomnienie Micha³ Koroœ, lat 9. - Na zimowisku jest fajnie, bo s¹ konkursy. S¹ fajne panie i pan Ania Wróblewska i Weronika Ma³ecka, lat 7. - odbywa³y siê fajne zabawy na dworze i w klubie, ( ) by³o fajnie jak np. poznawanie siebie i swoich imion i turniej tenisa sto³owego na rozgrzewkê, ( )zabawy sprawnoœciowe i turniej zagadkowy, (...) tworzenie komiksu Asterixa na Olimpiadzie, ( ) byliœmy na basenie, ( ) te by³o fajnie jak bawiliœmy siê w karetê i jak by³ turniej warcabowy. ( ) byliœmy na krêglach i w hop siup w Warszawie - Radek Brzezicki, lat jest fajnie, a raczej super lub extra... Dziœ mieliœmy przyjemnoœæ poznaæ iluzjonistê, by³a z nim naprawdê œwietna zabawa. Monika opacka, lat Moje najmilsze wspomnienia to: je d enie na ró ne wycieczki (...), ró ne konkursy, w których uczestniczy³am. Bardzo mi siê podoba pokój cichych zajêæ, karaoke, w którym s¹ bardzo fajne piosenki. ( ) Moje pierwsze ferie tutaj by³y bardzo udane na drugie ferie te tu przyjdê. Wiktoria Romañska, lat 9. - Na zimowisku w klubie Per³a by³o bardzo super, œwietnie poniewa w pi¹tki by³ basen, a w I tygodniu we wtorek byliœmy w kinie Ciemna City na filmie Asterix na Olimpiadzie. A zaœ w II tygodniu byliœmy na krêgielni. By³y ró ne wyjazdy i wycieczki do lasu. Wiêc bardzo mi siê podoba³o. Nawet by³y konkursy, w których dosta³em dyplomy. Dominik Sitek, lat Mój pobyt w klubie Per³a na zimowisku by³ bardzo udany. Dosta³em wiele nagród, dyplomów, a przede wszystkim poprawi³em swoje zachowanie od ostatniego pobytu tutaj. Pozna³em wielu nowych kolegów i kole anek i spotka³em starych przyjació³. Opiekowali siê nami: Pan Piotr, Pani Marysia, Pani Ala i Pani Monika. Organizowali nam wiele zabaw i konkursów w lesie, jak i w klubie Niestety pobyt tutaj do- Od wrzeœnia 2007 r. m³odzie Gimnazjum Nr 3 bierze udzia³ w trzeciej edycji programu edukacyjnego Przywróæmy Pamiêæ pod patronatem Fundacji Ochrony Dziedzictwa ydowskiego. Realizuj¹c, w ramach programu, projekt Œladami ydów Otwockich staramy siê poznawaæ historiê ydów naszego miasta. Pragniemy poszerzaæ nasz¹ wiedzê równie o zagadnienia zwi¹zane z kultur¹ ydowsk¹. W tym celu myœlimy o organizacji ró nego rodzaju wycieczek, spotkaniach z ludÿmi, którzy np. s¹ ydami b¹dÿ maj¹ lub mieli z nimi kontakt, opiece nad cmentarzem ydowskim. Wszystkich, którzy mogliby nam pomóc podzieliæ siê swoj¹ wiedz¹ na biega koñca i muszê czekaæ do wakacji. Ten klub jest najlepszy do spêdzania wolnego czasu z przyjació³mi. Jest tu telewizja, pi³karzyki oraz play stadion 2. Cieszê siê z czasu spêdzonego tu - Konrad Pa³yska, lat 12. (zachowano oryginalny styl i sk³adniê wypowiedzi, b³êdów ortograficznych nie by³o) Czwórka wychowawców z Per³y Pamiêtaæ o ydach interesuj¹ce nas tematy, prosimy o kontakt ze szko³¹ (tel ). W planach mamy równie zapoznanie mieszkañców Otwocka z efektami naszej wspólnej pracy poprzez m.in. zorganizowanie wystawy, wydanie folderu czy stworzenie makiety. W zwi¹zku z naszymi zamiarami szukamy sponsorów, którzy w miarê mo liwoœci wspomogliby nasz kruchy bud et i pomogli w realizacji planów. Mamy nadziejê, e nasze marzenia siê spe³ni¹ i bêdziemy mogli przekazaæ nie tylko otwocczanom, ale i innym mieszkañcom Polski historiê naszego miasta, tak bardzo zwi¹zan¹ z dziedzictwem ydowskim. Z góry dziêkujemy za pomoc. Anna Barysz 19

20 Wiersze Anny Œwirszczyñskiej 20 Szczêœcie Moje w³osy s¹ szczêœliwe i skóra jest szczêœliwa. Skóra dr y ze szczêœcia. Oddycham szczêœciem zamiast powietrza powoli i g³êboko, jak cz³owiek, co unikn¹³ œmiertelnego niebezpieczeñstwa. Po twarzy lec¹ ³zy, nie wiem o tym. Zapomnia³am, e mam jeszcze twarz. Moja skóra œpiewa, dygocê. Czujê trwaj¹cy czas, jak czuje go siê w godzinê œmierci. Jakbym tylko zmys³em czasu chwyta³a œwiat, jakby istnienie by³o tylko czasem. Zanurzona w jego wspania³oœci wstrz¹saj¹cej czujê ka d¹ sekundê szczêœcia, jak nadchodzi, dope³nia siê, rozkwita wed³ug przyrodzonego sobie sposobu, niespieszna jak owoc, zdumiewaj¹ca jak bóstwo. Teraz zaczynam krzyczeæ. Krzyczê. Opuszczam cia³o. Nie wiem, czy jestem jeszcze cz³owiekiem, Któ mo e to wiedzieæ krzycz¹c ze szczêœcia. Ale od takiego krzyku siê umiera, wiêc umieram ze szczêœcia. Na twarzy nie ma ju chyba ³ez, skóra ju chyba nie œpiewa. Nie wiem, czy mam jeszcze skórê, ode mnie do mojej skóry ju za daleko, aby wiedzieæ. Zaraz odejdê. Ju nie dygocê, ju nie oddycham. Nie wiem, czy mam jeszcze coœ, czym mo na oddychaæ. Czujê trwaj¹cy czas, jak e potê nie czujê trwaj¹cy czas. Zapadam siê, zapadam w czas. To by³ piêkny wieczór Sobota, 9 lutego 2008, godzina siedemnasta. Sala kawiarni Cafe MDK wype³niona po brzegi. Na podium poœród udrapowanej materii malowniczo rozsiad³a siê grupa m³odych dziewcz¹t. Œwiat³o œwiec, cicha melodia pianina, nastrój. Tak wchodziliœmy powoli w poetyckie misterium Wieczór poezji Anny Œwirszczyñskiej. Pomys³odawczyni¹ spotkania z wybitn¹ dwudziestowieczn¹ poetk¹ by³a Magdalena Duraj, studentka polonistyki. M³oda, pe³na wdziêku, promienna dziewczyna, która zafascynowana poezj¹ Anny Œwirszczyñskiej chcia³a i nas wszystkich obecnych swoj¹ mi³oœci¹ do niej zaraziæ. Ciê ar wieczoru spoczywa³ na jej barkach. Ja tylko prowadzi³am to spotkanie, kontrapunktuj¹c od czasu do czasu rozwijaj¹cy siê w¹tek. Magda czyta³a fragmenty swego eseju, poœwiêconego poetce, a towarzysz¹ce jej dziewczyny recytowa³y, indywidualnie i z podzia³em na g³osy, wybrane wiersze. Wyst¹pi³y Ania Duraj, Karolina Urbañska, Beata Suchecka, Kasia Stolarska, Ilona Witczak, Monika Chojnacka i Marysia Bartosiewicz. Martyna Szymczak, uczennica II klasy liceum, wzbogaci³a program swoim œpiewem. Piêknym, czystym g³osem wyœpiewa³a trzy piosenki o mi³oœci, piosenki z ró - nych epok, z czasów, które prze y³a Anna Œwirszczyñska. Jej poezja jest tak e o mi³oœci. Œpiewaj¹cej Martynie akompaniowa³ na pianinie znany ju wszystkim muzyk, Andrzej Sajdak, cz³owiek z SAiPKO. A techniczn¹ pomoc¹ przy obs³udze nag³oœnienia s³u y³ Piotr Kostrzewa z harcerskiego zespo³u Szczyt mo liwoœci. Istotnym elementem scenografii by³ portret Anny Œwirszczyñskiej, naszkicowany przez Magdê Kowalsk¹. Zdoln¹ mamy m³odzie w Otwocku. Widowniê tego dnia tworzy³y trzy grupy goœci. Byli tu, oczywiœcie, otwocczanie, mi³oœnicy poezji oraz bliscy wystêpuj¹cych bohaterek wieczoru. Z daleka zaœ, a z Krakowa i Olsztyna, przyjechali przyjaciele Magdy, m³odzie, której bli- skie jest piêkno s³owa poetyckiego, zaanga owana w dzia³alnoœæ studenckich grup teatralnych. Magda zatytu³owa³a swój esej Ogniotrwa³y uœmiech Anny Œwirszczyñskiej i napisa³a o niej, miedzy innymi: Annê Œwirszczyñsk¹ uwa am za poetkê nieodkryt¹ w pe³ni, a jeœli odkryt¹, to niedocenion¹ i zapomnian¹. ( ) Jej poezja przenika do wnêtrza. Szarpie, rozrywa, a jednoczeœnie koi i uspokaja. Po lirycznej tafli prze yæ snuje siê dusza kobiety piêknej, inteligentnej, a nade wszystko wra liwej. Jednak jest to specjalny rodzaj wra liwoœci, który ka e s³owom trafiaæ w samo sedno. Te s³owa mistrzowsko dobrane, misterne, wytworne i proste zarazem zmuszaj¹ czytelnika do zatrzymania siê, do spojrzenia w oczy literom i wyczytanie z nich ukrytego sensu. S³owa s¹ przesi¹kniête emocjami, choæ na pierwszy rzut oka wydaje siê, ze s¹ z nich wyzbyte Wieczór poezji Anny Œwirszczyñskiej by³ kolejn¹ imprez¹ firmowan¹ przez Stowarzyszenie Artystów i Przyjació³ Kultury Otwockiej. Najwiêksz¹ jego wartoœci¹, obok wspania³ej poezji Anny Œwirszczyñskiej, by³ udzia³ tak du ej grupy ludzi m³odych, pe³nych entuzjazmu, zaanga owanych w to, co robi¹. Magdalena Duraj warto zapamiêtaæ to nazwisko. Dysponuje talentem i mnóstwem energii, a otwarta przysz³oœæ przed ni¹. Studiuje jednoczeœnie pedagogikê specjaln¹ i polonistykê, a po swoich zajêciach prowadzi jeszcze pracowniê plastyczn¹ dla dzieci w Klubie Ml¹dz. Mo e w przysz³oœci bêdzie tylko wspania³¹ nauczycielk¹ polskiego, bo takie ma plany, a mo e wybitnym krytykiem literackim? Ma do tego zaciêcie. Maria Koœciuszko

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011 g05.p65 1 2007-05-15, 13:06 P R A C A Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku

Dzia³alnoœæ Miko³aja i Piotra Myszkowskich a rozwój Brzeszcz i okolic w XV wieku Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 12 (216) grudzieñ 2009 cena 2 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Dzia³alnoœæ Miko³aja

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc

Dialog o Strategii. Rozwoju Pragi Pó³noc Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (478) 2 maja 2012 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe UWAGA! www.ngp.pl GABINET

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo