EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni"

Transkrypt

1 EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni PRZELOT LOKALNY W CENIE od 3149 PLN cena po rabacie promocyjnym REJS PO NILU LUKSOR I STARO YTNE TEBY ÂWIÑTYNIA HORUSA W EDFU MUZEUM EGIPSKIE W KAIRZE KANAŁ SUESKI GIZA - PIRAMIDY I SFINKS GÓRA MOJ ESZA I KLASZTOR ÂW. KATARZYNY WYPOCZYNEK W HURGHADZIE ORAZ SHARM EL SHEIKH Statek nale àcy do armatora: Angelotel lub podobny. Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (3*** Empire lub podobny). Czas na odpoczynek po podró y. Kolacja. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu dzieƒ wolny na wypoczynek i aklimatyzacj. Wieczorem kolacja w hotelu. Dzieƒ 3 Âniadanie. Czas wolny na pla owanie. Wieczorem kolacja. Dzieƒ 4 WczeÊnie rano transfer autokarowy do Luksoru. Nast pnie zwiedzanie Luxoru, czyli staro ytnych Teb - miasta o stu bramach. Teby, podzielone Nilem na miasto ywych i miasto umarłych, były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu (Âwiàtynia Karnak). Zwiedzimy sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut oraz grobowce w Dolinie Królów - zakamuflowane w skal nych rozst pach, drà one na niewiarygodnych wysoko- Êciach i niesamowicie długie, aby chro niły ciała faraonów wraz z ich skarbami. Nast pnie zobaczymy Kolosy Memnona. Wieczo rem zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 5 Dla ch tnych za dodatkowà opłatà - ok. 40 min lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD), Madinat Habu - najlepiej zachowana Âwiàtynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, Wioska Robotników z pozostałoêciami po zabudowie miasta, oraz grobowcami nadzorców budowlanych, które oszałamiajà niezwykłà kolorystykà malowideł, wyspa bananowa (ok. 45 USD) Przeprawa przez Êluz na Nilu i rejs do Edfu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozostajà na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu zwiedzanie Edfu (ok. 2 godzin), czyli kompleksu Êwiàtynnego poêwi conego bogowi Horusowi - jest to jedna z najlepiej zachowanych i najpi kniejszych Êwiàtyƒ Egiptu, wybudowana w III w p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na statku. Nast pnie rejs po Nilu do Kom Ombo. zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół Êwiàtynny poêwi cony bogom Sobkowi i Harusowi wznoszàcy si tu nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu czas wolny na statku lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok. 80 USD/osoba) wycieczka autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok. 4:00) gdzie zobaczymy Êwiàtyni poêwieconà bóstwom Re-Horachte i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari Êwiàtynia do dziê zachwyca swym ogromem i bogactwem architektonicznym. Po południu rejs felukà (tradycyjnà łodzià z aglem) po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener a - botanicznej wyspy, gromadzàcej najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory płd. Europy, obu Ameryk i Azji płd-wschodniej. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wykwaterowanie (do dyspozycji grupy pozostanà 2-3 kabiny).dla ch tnych mo liwoêç wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, małe krokodyle, szkoła nubijska, tradycyjna herbata w domu nubijskim (25 USD). Po lunchu zwiedzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuaƒska, wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na malowniczà wysp zespół Êwiàtynny poêwi cony bogini Izydzie. Transfer na dworzec kolejowy w Asuanie. Nocny pociàg sypialny z Asuanu do Kairu (w pociàgu kolacja i Êniadanie. Uwaga! Przedziały tylko 2 osobowe). (Trasa ok. 860 km pociàgiem). Dzieƒ 9 Rano przyjazd do Kairu około godziny 9.00 (zakwaterowanie w hotelu Mayorca 3* lub podobnym nastàpi dopiero po zwiedzaniu Kairu). Zwiedzanie Kairu: Giza, czyli piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa i majestatyczny Sfinks. Muzeum Egipskie - zbiór ponad 120 tysi cy eksponatów ukazujàcych wspaniałà cywilizacj staro ytnego Egiptu, skarby Tutenchamona (złota maska, bi uteria i sprz ty u ytkowe). Podczas zwiedzania Muzeum korzystamy z zestawów słuchawkowych (wg rozporzàdzenia władz Muzeum), płatnych dodatkowo 2 USD od osoby. Nast pnie zwiedzanie starego miasta koptyjskiego: wizyta w bogato dekorowanym koêciele Al.- Mullaka (Marii Panny), koêciół Abu Serga (Âw. Sergiusza), gdzie w grocie znalazła schronienie Âwi ta Rodzina w trakcie ucieczki z Egiptu oraz najstarsza synagoga w Egipcie Ben Ezry. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km). Dzieƒ 10 Po Êniadaniu wykwaterowanie (wczeênie rano ok 06:00) i wyjazd (z baga ami) w kierunku Kanału Sueskiego, krótki postój w mieêcie Ismailia, przejazd Mostem Pokoju na azjatyckà stron Egiptu-Synaj. Nast pnie udamy si w dalszà drog (w kierunku Sharm El Sheikh) do słynnego klasztoru Âw. Katarzyny. Dojazd wieczorem, kolacja i nocleg w hotelu u podnó a góry Moj esza i klasztoru Âw. Katarzyny (na wysokoêci ok m n.p.m.). (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 11 Dla ch tnych nocna wyprawa na gór Moj esza kamienisto-piaszczystà trasà, która wije si w gór na długoêci 5 kilometrów (do wspinaczki potrzebny jest sportowy i wygodny ubiór, antypoêlizgowe buty oraz ciepłe okrycie; mo na wynajàç kijki trakingowe w cenie 8 USD i latark w cenie 2 USD). Przy wejêciu pokonuje si ró nic wysokoêci ok. 800 metrów. Po ok. 3 godzinach wspinaczki docieramy na szczyt - na wysokoêç ok m n.p.m. (mo liwoêç jazdy na wielbłàdzie od poczàtku trasy lub na ka dym z jej odcinków za dodatkowà opłatà ok. 15 USD w jednà stron ). Ostatnie 20 minut trasy to podchodzenie po blokach skalnych gdzie wielbłàdy ju nie dochodzà - nale y ten odcinek pokonaç o własnych siłach, aby dostaç si na szczyt). Wzdłu całej trasy znajdujà si stanowiska beduiƒskie gdzie mo na zakupiç napoje lub przekàski. Po wejêciu na szczyt, strudzeni zasiadamy na skałach by podziwiaç wschód słoƒca. Góry mienià si ró nymi kolorami, a według wierzeƒ dusza zostaje oczyszczona. Po wschodzie słoƒca udamy si w drog powrotnà (ok. 2 godz.). Nad ranem powrót do hotelu na Êniadanie oraz wykwaterowanie z hotelu. Nast pnie zwiedzanie klasztoru gdzie zobaczymy: studni 248 KRAJE ARABSKIE

2 WYLOTY Z WARSZAWY, ODZI KATOWIC, POZNANIA, RZESZOWA WROC AWIA, KRAKOWA I GDA SKA przy której Moj esz poznał swojà przyszłà on ; gorejàcy krzew przez który według wierzeƒ Bóg przemówił do Moj esza oraz KoÊciół Âw. Katarzyny. Prawosławny koêciół bogato złocony, ze zbiorami ikon i ksi gozbiorami napisanymi mi dzy innymi w j zykach słowiaƒskich (wst p do biblioteki za opłatà około 5 USD). Uwaga: klasztor nieczynny w piàtki i niedziele. W trakcie Êwiàt religijnych klasztor mo e byç czasowo zamykany (wtedy mo liwoêç oglàdania go jedynie z zewnàtrz). Na terenie Klasztoru Âw. Katarzyny obowiàzuje skromny strój (zakryte ramiona i kolana), nakaz dotyczy zarówno kobiet jak i m czyzn. W okresie od paêdziernika do marca trzeba zabraç z sobà cieplejsze ubrania ze wzgl du na chłód panujàcy na wi kszych wysokoêciach w zimie - ok. 0 C). Nast pnie udamy si w dalszà drog w kierunku Sharm El Sheik, po drodze przystanek w Dahab miasteczku beduiƒsko-hipisowskim, które słynie przede wszystkim z oryginalnej bi uterii ze srebra i złota, korali naturalnych i kamieni szlachetnych (do nabycia równie przeró ne egipskie pamiàtki w atrakcyjnych cenach). B dziemy tu mieli okazj skosztowania lunchu w przybrze nej restauracji z widokiem na morze (dodatkowo płatny ok. 15 USD); czas wolny na zakupy. Po wizycie w Dahab, dojazd w godzinach wieczornych do Sharm El Shaeik, zakwaterowanie w hotelu (Palmyra 4 * all inclusive lub podobnym), kolacja. (Trasa ok. 220 km). Dzieƒ Pobyt w Sharm el Sheikh. Czas na kàpiele słoneczne i morskie. Podczas pobytu w Sharm El Sheikh proponujemy wycieczki fakultatywne: Delfinarium. Pokaz zabaw z delfinami, w cenie transfer autokarem w obie strony. Cena ok. 25 USD. Ras Mohamed. Wycieczka statkiem do Parku Narodowego (przepi kne rafy koralowe), lunch na statku w cenie, kàpiele morskie, nurkowania z maskà i fajkà (kolorowe rafy tu przy brzegu!). Cena ok. 45 USD + 5 USD na wejêciówki do parku. Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one realizowane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Dzieƒ 14 Po Êniadaniu transfer na lotnisko w Sharm El Sheikh i przelot do Hurghady; transfer do hotelu w Hurghadzie (Emipre 3*** lub podobny ), zakwaterowanie, kolacja, nocleg. (Ok. pół godziny lotu samolotem). Dzieƒ 15 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóêniej do godziny 10.00) i transfer na lotnisko w Hurghadzie, wylot samolotu do Polski. Dokładne w godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu na dzieƒ przed wylotem. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Cz Êç objazdowa (7 rozpocz tych dób hotelowych: 4 na statku, 1 w pociàgu, 2 w hotelach): Hotele 3* (2 rozpocz te doby hotelowe): 1 rozpocz ta doba hotelowa w Kairze - hotel Mayorca *** lub podobnym, 1 rozpocz ta doba hotelowa w okolicach klasztoru Âw. Katarzyny - hotel ***. 2-osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV sat. W hotelu restauracja oraz bar. Jedna noc w pociàgu (kolacja i Êniadanie, przedziały tylko 2-osobowe). Uwaga! Pociàgi w Egipcie ró nià si znacznie od tych europejskich, dlatego te nale y byç przygotowanym na pewne niewygody i nie zawsze najczystsze warunki podró owania. Wy ywienie: Êniadania oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie) Rejs po Nilu statkiem 4* (4 rozpocz te doby hotelowe) - wygodne i klimatyzowane kabiny 2- osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkà i WC. Do dyspozycji goêci: restauracja, bar, mały basen oraz le aki. Wy ywienie: Êniadania, lunche i kolacje. Za dopłatà wersja All Inclusive na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino) i bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane) serwowane w głównym barze, najcz Êciej od Uwaga!!! Napoje podawane sà w plastikowych kubkach Cz Êç pobytowa (7 rozpocz tych dób hotelowych) -- Hotele 3* i 4* - 4 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie - hotel *** Three Corners Empire lub podobny (Êniadania i obiadokolacje), 3 rozpocz te doby hotelowe w Sharm el Sheikh - hotel **** Palmyra lub podobny (All Inclusive). Uwaga! Mo liwa dopłata za wersj All Inclusive w hotelu Three Corners Empire *** lub podobnym w Hurghadzie (obowiàzuje w trakcie 3 pierwszych rozpocz tych dób hotelowych oraz w 1 ostatniej dobie hotelowej). Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 9 rozpocz tych dób hotelowych) i na statku (4 rozpocz te doby hotelowe), wy ywienie Êniadania i kolacje w hotelach oraz Êniadania, obiady oraz kolacje na statku, nocny pociàg sypialny z Asuanu do Kairu (przedziały tylko dwuosobowe) z kolacjà i Êniadaniem, transfery klimatyzowanym autokarem, przelot samolotem rejsowym z Sharm el Sheikh do Hurghady, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na KOD IMPREZY: EGO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 731 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 3149 Dopłata za all inclusive na statku od 260 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA - wariant standard (KL, NNW i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 15 USD), dewizowej cz Êci na realizacj programu: kosztów biletów wst pu, usług przewodników, baga owych, kierowców itp (ok. 200 USD - płatne obligatoryjnie na mscu), napoi do obiadokolacji oraz wycieczek fakultatywnych (ceny w programie). KRAJE ARABSKIE 249

3 EGIPT - WZDŁU NILU 15 dni od 2349 PLN cena po rabacie promocyjnym MUZEUM EGIPSKIE W KAIRZE! GIZA - WSPANIAŁE PIRAMIDY I SFINKS STARO YTNE TEBY ÂWIÑTYNIA HORUSA W EDFU POCIÑG SYPIALNY ASUAN - KAIR REJS LUKSUSOWYM STATKIEM PO NILU WYPOCZYNEK W SŁONECZNEJ HURGHADZIE Statek nale àcy do armatora: Angelotel lub podobny. Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (3*** Empire lub podobny). Czas na odpoczynek po podró y. Kolacja. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu dzieƒ wolny na wypoczynek po podró y i aklimatyzacj. Wieczorem kolacja w hotelu. Dzieƒ 3 WczeÊnie rano transfer autokarowy do Luksoru. Nast pnie zwiedzanie Luxoru, czyli staro ytnych Teb - miasta o stu bramach. Teby, podzielone Nilem na miasto ywych i miasto umarłych, były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu (Âwiàtynia Karnak). Zwiedzimy grobowce w Dolinie Królów - zakamuflowane w skalnych rozst pach, drà one na niewiarygodnych wysokoêciach i niesamowicie długie, chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami; póêniej sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut oraz kolosy Memnona. Wieczorem zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 4 Dla ch tnych za dodatkowà opłatà - ok. 40 min lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD), Madinat Habu - najlepiej zachowana Âwiàtynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, wioska robotników z pozostałoêciami po zabudowie miasta, oraz grobowcami nadzorców budowlanych, które oszałamiajà niezwykłà kolorystykà malowideł, wyspa bananowa (ok. 45 USD). Przeprawa przez Êluz na Nilu i rejs do Edfu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozostajà na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu zwiedzanie Edfu (ok. 2 godzin), czyli kompleksu Êwiàtynnego poêwi conego bogowi Horusowi - jest to jedna z najlepiej zachowanych i najpi kniejszych Êwiàtyƒ Egiptu, wybudowana w III w p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na statku. Nast pnie rejs po Nilu do Kom Ombo. zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół Êwiàtynny poêwi cony bogom Sobkowi i Haroerisowi wznoszàcy si tu nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu czas wolny na statku lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok.80 USD/osoba) wycieczka autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok. 4:00) gdzie zobaczymy Êwiàtyni poêwieconà bóstwom Re- Horachte i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari Êwiàtynia do dziê zachwyca swym ogromem i bogactwem architektonicznym. Po południu rejs felukà (tradycyjnà łodzià z aglem) po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener a - botanicznej wyspy, gromadzàcej najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory północnej Afryki. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wykwaterowanie (do dyspozycji grupy pozostanà 2-3 kabiny). Dla ch tnych mo liwoêç wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, małe krokodyle, szkoła nubijska, tradycyjna herbata w domu nubijskim (ok. 25 USD). Po lunchu zwiedzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuaƒska, wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na malowniczà wysp zespół Êwiàtynny poêwi cony bogini Izydzie. Transfer na dworzec kolejowy w Asuanie. Nocny pociàg sypialny z Asuanu do Kairu (w pociàgu kolacja i Êniadanie. Uwaga! Przedziały tylko 2- osobowe). (Trasa ok. 860 km pociàgiem). Dzieƒ 8 Rano przyjazd do Kairu około godziny 9.00 (zakwaterowanie w hotelu Mayorca 3* lub podobnym nastàpi dopiero po zwiedzaniu Kairu). Zwiedzanie Kairu: Muzeum Egipskie - zbiór ponad 120 tysi cy eksponatów ukazujàcych wspaniałà cywilizacj staro ytnego Egiptu, skarby Tutenchamona (złota maska, bi uteria i sprz ty u ytkowe). Podczas zwiedzania muzeum korzystamy z zestawów słuchawkowych (wg rozporzàdzenia władz muzeum), płatne dodatkowo 2 USD od osoby. Dalej udamy si w podró w Êwiat muzułmaƒski: Cytadela Saladyna, alabastrowy meczet Mohameda Alego oraz stary Kair z bazarem Khan El-Khalily. Nast pnie zwiedzanie starego miasta koptyjskiego: wizyta w bogato dekorowanym koêciele Al-Mullaka (Marii Panny), koêciół Abu Sar a (Âw. Sergiusza), gdzie w grocie znalazła schronienie Âwi ta Rodzina w trakcie ucieczki z Egiptu oraz najstarsza synagoga w Egipcie Bena Ezry. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km). Dzieƒ 9 Po Êniadaniu zwiedzanie okolic Kairu: Sakkara z pierwszà i jednoczeênie najstarszà piramidà schodkowà faraona D osera, Memfis - stolica imperium przez cały okres Starego Paƒstwa ze słynnym kolosem Ramzesa II i alabastrowym Sfinksem oraz Giza, czyli piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa i majestatyczny Sfinks. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km). Dzieƒ 10 Po Êniadaniu dzieƒ wolny na samodzielne zwiedzanie Kairu lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok. 70 USD) wycieczka autokarowa do Aleksandrii, w programie: przejazd autokarem przez centrum miasta, cytadela Caytbay (oglàdana tylko z zewnàtrz) - zbudowana z bloków kamiennych pozostałych po słynnej latarni morskiej - Faros, rzymski amfiteatr, nowoczesna biblioteka Alexandrina (zbudowana ze stali i szkła niejako w zamian za wspaniałà bibliotek spalonà w staro ytnoêci) oraz prezydencki Park Montaza z najładniejszà pla à, lunch wliczony w cen. Ewentualnie (za dodatkowa opłatà 45 USD) wycieczka nad Kanał Sueski (krótki postój w mieêcie Ismailia, Most Pokoju, przejazd na azjatyckà strone Egiptu-Synaj, Jezioro Gorzkie przejazd tunelem pod kanałem, zobaczymy port w Suezie. Cena nie zawiera lunchu, program mo e ulec zmianie ze wzgl du na ograniczenia władz miejscowych zwiàzanych z bezpieczeƒstwem kanału). Kolacja i nocleg w hotelu w Kairze. Póênym wieczorem dla ch tnych widowisko Êwiatło i dêwi k pod piramidami w Gizie (dodatkowa opłata ok. 40 USD). Kolacja i nocleg w hotelu. Przykład pomieszczenia na statku 250 KRAJE ARABSKIE

4 WYLOTY Z WARSZAWY, ODZI KATOWIC, POZNANIA, RZESZOWA WROC AWIA, KRAKOWA I GDA SKA Dzieƒ 11 Po Êniadaniu transfer do Hurghady. Po południu przyjazd do Hurghady i zakwaterowanie w wybranym hotelu. Czas na wypoczynek. Wieczorem kolacja. (Trasa ok. 460 km). Dzieƒ Pobyt w Hurgadzie - czas na odpoczynek, kàpiele morskie i słoneczne lub wycieczki fakultatywne: Giftun. Wyprawa statkiem na rafy koralowe, kàpiel w morzu, pla owanie na koralowej wyspie (cena ok. 30 USD). Łódê podwodna Sinbad. Podwodna podró w ró norodny i kolorowy Êwiat fauny i flory gł bi Morza Czerwonego. (Cena ok. 55 USD). Safari. Szaleƒcza jazda po bezdro ach pustyni, wizyta w beduiƒskiej wiosce, zachód słoƒca nad Saharà (cena ok. 35 USD) lub Mega safari z 40 min jazdà na quadach i oglàdaniem gwiazd przez teleskopy. (Cena ok. 55 USD) Nurkowanie gł binowe dla amatorów. Wyprawa całodzienna statkiem na rafy koralowe w tym 2 zej- Êcia po około 15 min w pełnym akwalungu za r k z nurkiem instruktorem. (Cena ok. 50 USD) Katamaran Red Sea Dolphin. Łódê ze szklanym dnem przez które podziwiaç mo na uroki Morza Czerwonego szczególnie dla osób które nie lubià pływaç. (Cena ok. 35 USD) Aqua Park w Hurghadzie. Wycieczka dla rodzin z dzieçmi i nie tylko. Całodzienne All Inclusive w Aqua Parku wliczone w cen wycieczki. (Cena ok. 40 USD) Wieczór tysiàca i jednej nocy. Czarujàce tancerki, wibrujàca orientalna muzyka i wirujàcy derwisze. (Cena ok. 35 USD) Klasztory. Jedne z najstarszych klasztorów na Êwiecie, Âw. Pawła i Âw. Antoniego. Mo liwoêç poznania duchowego ycia egipskich mnichów. (Cena ok. 60 USD) Utopia. Wycieczka morska, mo liwoêç nurkowania powierzchniowego, zejêcie na wysp Utopia, All Inclusive cały dzieƒ Dodatkowo rejs łodzià ze szklanym dnem, mo liwoêç łowienia ryb. (Cena ok. 50 USD) Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Dzieƒ 15 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóêniej do godziny 10) i transfer na lotnisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu na dzieƒ przed wylotem. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Cz Êç objazdowa (5 rozpocz tych dób hotelowych) Hotele 3* o Êrednim standardzie (2 rozpoczete doby hotelowe w Hurghadzie - hotel Empire*** lub podobny, 3 rozpocz te doby hotelowe w Kairze - hotel Mayorca*** lub podobny). 2-osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV sat. W hotelu restauracja oraz bar. Jedna noc w pociàgu (kolacja i Êniadanie, przedziały tylko 2-osobowe). Uwaga! Pociàgi w Egipcie ró nià si znacznie od tych europejskich, dlatego te nale y byç przygotowanym na pewne niewygody i nie zawsze najczystsze warunki podró owania. Wy ywienie: Êniadania oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie). Rejs po Nilu statkiem 4* (4 rozpocz te doby hotelowe) - wygodne i klimatyzowane kabiny 2-osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkà i WC. Do dyspozycji goêci: restauracja, bar, mały basen oraz le- aki. Wy ywienie: Êniadania, lunche i kolacje. Za dopłatà wersja All Inclusive na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino) i bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane) serwowane w głównym barze, najcz Êciej od Uwaga! Napoje podawane sà w plastikowych kubkach Cz Êç pobytowa - Hurghada (4 rozpocz te doby hotelowe). Uwaga! Dopłata za wersj All Inclusive w hotelach w trakcie cz Êci pobytowej obowiàzuje dopiero po powrocie z objazdu w trakcie ostatnich 4 nocy w Hurghadzie. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 9 rozpocz tych dób hotelowych) i na statku (4 rozpocz te doby hotelowe), wy ywienie Êniadania i kolacje w hotelach oraz Êniadania, obiady oraz kolacje na statku, transfery klimatyzowanym autokarem, nocny pociàg sypialny z Asuanu do Kairu przedziały tylko dwuosobowe z kolacjà i Êniadaniem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA - wariant standard (KL, NNW i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 15 USD), dewizowej cz Êci na realizacj programu: kosztów biletów wst pu, usług lokalnych przewodników, baga owych, kierowców itp. (ok. 195 USD płatne obligatoryjnie na miejscu), napojów do obiadokolacji oraz wycieczek fakultatywnych (ceny w programie). KOD IMPREZY: EGT TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hurghadzie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Caribbean World Resort***** Jaz Aquamarine ***** Sea Gull Resort **** Tropitel Sahl Hasheesh***** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za AI na statku od 260 Dopłata do wid. na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa 3%, w promocji 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Egipt Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na KRAJE ARABSKIE 251

5 EGIPT - WZDŁU NILU DLA WYGODNYCH 15 dni od 2299 PLN cena po rabacie promocyjnym KOPTYJSKIE ENKLAWY GIZA MUZEUM EGIPSKIE (OPCJONALNIE) ALEKSANDRIA I PARK MONTAZA TEBY WZGÓRZA MOKATAN POCIÑG SYPIALNY KAIR-ASUAN REJS PO NILU EDFU WYPOCZYNEK W SŁONECZNEJ HURGHADZIE Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (3*** Empire lub podobny). Czas na odpoczynek po podró y. Kolacja. Dzieƒ 2 Âniadanie. Przed południem spotkanie organizacyjne. Nast pnie czas wolny na wypoczynek i aklimatyzacj. Wieczorem kolacja w hotelu. Dzieƒ 3 Âniadanie. Czas wolny na pla owanie. Wieczorem kolacja. Dzieƒ 4 Rano ok. godz. 06:00 wyjazd do Kairu (Êniadanie w formie suchego prowiantu). Po drodze do Kairu zobaczymy jeden z najstrszych klasztorów ChrzeÊcijaƒskich zało onych w IV w. p.n.e. Klasztor Âw. Antoniego. Nast pnie przejazd do Kairu, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i wyjazd na spektakl Âwiatło i Dêwi k pod Piramidami. Nocleg w hotelu. (Trasa ok. 470 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu wyjazd na wycieczk autokarowa do Aleksandrii, w programie: przejazd autokarem przez centrum miasta, cytadela Caytbay (oglàdana tylko z zewnàtrz) - zbudowana z bloków kamiennych pozostałych po słynnej latarni morskiej - Faros, rzymski amfiteatr, nowoczesna biblioteka Alexandrina (zbudowana ze stali i szkła niejako w zamian za wspaniałà bibliotek spalonà w staro ytnoêci) oraz prezydencki Park Montaza z najładniejszà pla à. Opcjonalnie (dla ch tnych) kolacja na statku na Nilu połàczona z orientalnym show (ok. 40 USD). Kolacja i nocleg w hotelu w Kairze. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwiedzanie Kairu: Giza, czyli piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa i majestatyczny Sfinks. Dalej udamy si w podró do Starego Kairu gdzie zwiedzimy stare miasto koptyjskiego: wizyta w bogato dekorowanym koêciele Al.- Mullaka (Marii Panny), koêciół Abu Sar a (Âw. Sergiusza), gdzie w grocie znalazła schronienie Âwi ta Rodzina w trakcie ucieczki z Egiptu oraz najstarsza synagoga w Egipcie Bena Ezry, oraz Meczet Ibn al-assa, pierwotny meczet był pierwszym domem modlitw muzułmanów w Egipcie i pierwszym meczetem na kontynencie afrykaƒskim. Nastepnie zwiedzimy klasztor koptyjski zbudowany przez Êmieciarzy w skałach Moka - tanu w grotach mieszczacych 20 tys. osób. W wysokich partiach skał wykute zostały sceny biblijne. Wieczorem wyjazd pociàgiem sypialnym z Kairu do Asuanu (w pociàgu kolacja i Êniadanie. Uwaga! Przedziały tylko 2 osobowe). (Trasa ok. 60 km autokarem i 860 km pociàgiem). Dzieƒ 7 Przyjazd do Asuanu. Zwiedzanie Asuanu autokarem: Wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na malowniczà wysp zespół Êwiàtynny po- Êwi cony bogini Izydzie. Po południu przyjazd na statek, obiad, zakwaterowanie i kolacja. Dla ch tnych mo liwoêç wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, małe krokodyle, szkoła nubijska, tradycyjna herbata w domu nubijskim (25 USD). (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu czas wolny na statku lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok. 80 USD/osoba) wycieczka autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok. 4:00 rano) gdzie zobaczymy Êwiàtyni po- Êwieconà bóstwom Re-Horachte i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari Êwiàtynia do dziê zachwyca swym ogromem i bogactwem architektonicznym. Powrót po południu, obiad. Nast pnie rejs po Nilu do Kom Ombo. Zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół Êwiàtynny poêwi cony bogom Sobkowi i Haroerisowi wznoszàcy si tu nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 9 Po Êniadaniu wyjazd do Edfu (ok. 2 godzin), czyli kompleksu Êwiàtynnego poêwi conego bogowi Horusowi - jest to jedna z najlepiej zachowanych i najpi kniejszych Êwiàtyƒ Egiptu, wybudowana w III w p.n.e. Nast pnie wypłyni cie do Luksoru. Obiad i kolacja na statku. Po kolacji wycieczka fakultatywna do Êwiàtyni Luksorskiej i przejazd po mieêcie doro kami (koszt około 35 USD). (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 10 Po Êniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na zwiedzanie Luksoru, czyli staro ytnych Teb - miasta o stu bramach. Teby, podzielone Nilem na miasto ywych i miasto umarłych, były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu(Karnak). Zwiedzimy grobowce w Dolinie Królów - zakamuflowane w skalnych rozst pach, drà one na niewiarygodnych wysokoêciach i niesamowicie długie chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami; póêniej sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut. Zobaczymy te Kolosy Memnona. Dla ch tnych za dodatkowà opłatà - ok. 40 min. lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD), Madi - nat Habu - najlepiej zachowana Âwiàtynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III. Ok. 15:00 wyjazd z Luksoru do Hurghady. Przyjazd do Hurghady i zakwaterowanie w wybranym hotelu. Póênym wieczorem kolacja i nocleg. (Trasa ok. 360 km.) Dzieƒ Pobyt w Hurghadzie - czas na odpoczynek, kàpiele morskie i słoneczne lub wycieczki fakultatywne: Giftun. Wyprawa statkiem na rafy koralowe, kàpiel w morzu, pla owanie na koralowej wyspie. (Cena ok. 35 USD). Łódê podwodna Sinbad. Podwodna podró w ró norodny i kolorowy Êwiat fauny i flory gł bi Morza Czerwonego. (Cena ok. 55 USD). Sahara Park. Beduini i ich ycie, jazda na quadach, małe ZOO i oglàdanie gwiazd przez teleskopy. (Cena ok. 55 USD). Nurkowanie gł binowe dla amatorów. Wyprawa całodzienna statkiem na rafy koralowe w tym 2 zej- Êcia po około 15 min. w pełnym akwalungu za r k z nurkiem instruktorem. (Cena ok. 50 USD). Katamaran. Łódê ze szklanym dnem przez które podziwiaç mo na uroki Morza Czerwonego szczególnie dla osób które nie lubià pływaç. (Cena ok. 35 USD). Aqua Park w Hurghadzie. Wycieczka dla ro- 252 KRAJE ARABSKIE

6 WYLOTY Z WARSZAWY, ODZI KATOWIC, POZNANIA, RZESZOWA WROC AWIA, KRAKOWA I GDA SKA dzin z dzieçmi i nie tylko. Całodzienne All Inclusive w Aqua Parku wliczone w cen wycieczki. (Cena ok. 35 USD). Wieczór tysiàca i jednej nocy. Czarujàce tancerki, wibrujàca orientalna muzyka i wirujàcy derwisze. (Cena ok. 35 USD). Delfinarium. Okazja by zobaczyç delfiny i inne ssaki morskie ok 45 min. show (ok. 35 USD), mo liwoêç pływania z delfinami (od 70 USD). Orange Bay. Wycieczka morska, mo liwoêç nurkowania powierzchniowego, zejêcie na wysp Orange, całodniowa rozkosz morskiego luksusu; lunch w restauracji na wyspie w cenie. (Cena ok. 55 USD). Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Dzieƒ 15 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóêniej do godziny 10) i transfer na lotnisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Cz Êç objazdowa (5 rozpocz tych dób hotelowych) Hotele 3* o Êrednim standardzie (3 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie - hotel Empire*** lub podobny, 2 rozpocz te doby hotelowe w Kairze - hotel Mayorca*** lub podobny). 2-osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: Êniadania oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie) Rejs po Nilu statkiem 4* (3 rozpocz te doby hotelowe) - wygodne i klimatyzowane kabiny 2-osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkà i WC. Do dyspozycji goêci: restauracja, bar, mały basen oraz le aki. Wy ywienie: Êniadania, lunche i kolacje. Za dopłatà wersja All inclusive na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino) i bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane) serwowane w głównym barze. Uwaga!!! Napoje podawane sà w plastikowych kubkach. Jedna noc w pociàgu (kolacja i Êniadanie, przedziały tylko 2-osobowe). Uwaga! Pociàgi w Egipcie ró nià si znacznie od tych europejskich, dlatego te nale y byç przygotowanym na pewne niewygody i nie zawsze najczystsze warunki podró owania. Cz Êç pobytowa - Hurghada (5 rozpocz tych dób hotelowych) Uwaga! Dopłata za wersj All Inclusive w hotelach w trakcie cz Êci pobytowej obowiàzuje dopiero po powrocie z objazdu w trakcie ostatnich 5 nocy w Hurghadzie. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 10 rozpocz tych dób hotelowych) i na statku (3 rozpocz te doby hotelowe), wy ywienie Êniadania i kolacje w hotelach oraz Êniadania, obiady oraz kolacje na statku, transfery klimatyzowanym autokarem, nocny pociàg z Kairu do Asuanu (2 osobowe przedziały sypialne, klimatyzacja, kolacja i Êniadanie), obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota oraz lokalnych przewodników i ubezpieczenie TU EUROPA SA (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 15 USD), dewizowej cz Êci na realizacj programu: kosztów biletów wst pu, usług przewodników, napiwki itp. (płatne obligatoryjnie na miejscu ok. 190 USD), napojów do obiadokolacji oraz wycieczek fakultatywnych (ceny w programie). KOD IMPREZY: EGS TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hurghadzie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Caribbean World Resort***** Jaz Aquamarine ***** Sea Gull Resort **** Tropitel Sahl Hasheesh***** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za AI na statku od 195 Dopłata do wid. na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa 3%, w promocji 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Egipt Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na KRAJE ARABSKIE 253

7 EGIPT - POT GA POŁUDNIA 8 lub 15 dni od 1830 PLN cena po rabacie promocyjnym REJS LUKSUSOWYM STATKIEM PO NILU LUKSOR - STARO YTNE TEBY IMPONUJACY KARNAK BOGINI IZYDA NA WYSPIE FILE ÂWIÑTYNIA HORUSA W EDFU I SOBKA W KOM OMBO WYPOCZYNEK W SŁONECZNEJ HURGHADZIE Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (3*** Empire lub podobny). Czas na odpoczynek po podró y. Kolacja. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu, wykwaterowanie i transfer autokarowy do Luksoru. Nast pnie zwiedzanie Luxoru, czyli staro ytnych Teb - miasta o stu bramach. Teby, podzielone Nilem na miasto ywych i miasto umarłych, były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu (Swiatynia Karnak). Wieczorem zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wyruszymy na zwiedzanie grobowców w Dolinie Królów - zakamuflowane w skalnych rozst pach, drà one na niewiarygodnych wysokoêciach i niesamowicie długie, chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami; nast pnie sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut. Dla ch tnych za dodatkowà opłatà - ok. 40 min. lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD), Madinat Habu - najlepiej zachowana Âwiàtynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, Wioska Robotników z pozostałoêciami po zabudowie miasta, oraz grobowcami nadzorców budowlanych, które oszałamiajà niezwykłà kolorystykà malowideł, wyspa bananowa (ok. 45 USD). Przeprawa przez Êluz na Nilu i rejs do Edfu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozostajà na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu zwiedzanie Edfu (ok. 2 godzin), czyli kompleksu Êwiàtynnego poêwi conego bogowi Horusowi - jest to jedna z najlepiej zachowanych i najpi kniejszych Êwiàtyƒ Egiptu, wybudowana w III w p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na statku. Nast pnie rejs po Nilu do Kom Ombo. zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół Êwiàtynny poêwi cony bogom Sobkowi i Harusowi wznoszàcy si tu nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu czas wolny na statku lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok.80 USD/osoba) wycieczka autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok.4:00) gdzie zobaczymy Êwiàtyni poêwieconà bóstwom Re- Horachte i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari Êwiàtynia do dziê zachwyca swym ogromem i bogactwem architektonicznym. Po południu rejs felukà (tradycyjnà łodzià z aglem) po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener a - botanicznej wyspy, gromadzàcej najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory północnej Afryki. Dla ch tnych mo liwoêç wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, małe krokodyle, szkoła nubijska, tradycyjna herbata w domu nubijskim (ok. 25 USD). Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok.60 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie (do dyspozycji grupy pozostanà 2-3 kabiny). Zwiedzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuaƒska, wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na malowniczà wysp zespół Êwiàtynny poêwi cony bogini Izydzie. Po lunchu przejazd autokarem do Hurghady. Póênym wieczorem zakwaterowanie w hotelu (3*** Empire lub podobny), kolacja i nocleg. (Trasa ok. 550 km). Dzieƒ 7 Âniadanie, czas na wypoczynek, kàpiele morskie i słoneczne w Hurghadzie. Wieczorem kolacja. Dzieƒ 8 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóêniej do godz. 12) i transfer na lotnisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu na dzieƒ przed wylotem. Klienci wybierajàcy dodatkowy tydzieƒ pobytu w Hurghadzie - transfer do wybranego hotelu (opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie). Klienci powracajàcy do Polski - transfer na lotnisko. Uwaga! KolejnoÊç realizacji programu mo e zostaç zamieniona na: 2 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie + 4 rozpocz te doby hotelowe na statku + 1 rozpocz ta doba hotelowa w Hurghadzie. KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Wycieczki lokalne Podczas pobytu w Hurghadzie proponujemy wycieczki fakultatywne: Giftun. Wyprawa statkiem na rafy koralowe, kàpiel w morzu, pla owanie na koralowej wyspie (Cena ok. 25 USD). Łódê podwodna Sinbad. Podwodna podró w ró norodny i kolorowy Êwiat fauny i flory gł bi Morza Czerwonego. (Cena ok. 55 USD). Safari. Szaleƒcza jazda po bezdro ach pustyni, wizyta w beduiƒskiej wiosce, zachód słoƒca nad Saharà (Cena ok. 35 USD). Mega safari - z 40 min jazdà na quadach i oglàdaniem gwiazd przez teleskopy. (Cena ok. 55 USD). Nurkowanie gł binowe dla amatorów. Wyprawa całodzienna statkiem na rafy koralowe w tym 2 zej- Êcia po około 15 min w pełnym akwalungu za r k z nurkiem instruktorem. (Cena ok. 50 USD) Katamaran Red Sea Dolphin. Łódê ze szklanym dnem przez które podziwiaç mo na uroki Morza Czerwonego szczególnie dla osób które nie lubià pływaç. (Cena ok. 35 USD). Aqua Park w Hurghadzie. Wycieczka dla rodzin z dzieçmi i nie tylko. Całodzienne All Inclusive w Aqua Parku wliczone w cen wycieczki. (Cena ok. 40 USD). Wieczór tysiàca i jednej nocy. Czarujàce tancerki, wibrujàca orientalna muzyka i wirujàcy derwisze. (Cena ok. 35 USD). Klasztory. Jedne z najstarszych klasztorów na Êwiecie, Âw. Pawła i Âw. Antoniego. Mo liwoêç poznania duchowego ycia egipskich mnichów. (Cena ok. 60 USD). Utopia. Wycieczka morska, mo liwoêç nurkowania powierzchniowego, zejêcie na wysp Utopia, All Inclusive cały dzieƒ Dodatkowo rejs łodzià ze szklanym dnem, mo liwoêç łowienia ryb. (Cena ok. 50 USD). Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizo- 254 KRAJE ARABSKIE

8 WYLOTY Z WARSZAWY, ODZI KATOWIC, POZNANIA, RZESZOWA WROC AWIA, KRAKOWA I GDA SKA wane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Hotele Statek nale àcy do armatora: Angelotel lub podobny. Cz Êç objazdowa (7 rozpocz tych dób hotelowych). Hotele 3* o Êrednim standardzie (3 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie - hotel Empire*** lub podobny). 2-osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: Êniadania oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie). Rejs po Nilu statkiem 4* (4 rozpocz te doby hotelowe) - wygodne i klimatyzowane kabiny 2-osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkà i WC. Do dyspozycji goêci: restauracja, bar, mały basen oraz le aki. Wy ywienie: Êniadania, lunche i kolacje. Za dopłatà wersja All Inclusive na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino) i bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane) serwowane w głównym barze, najcz Êciej od Uwaga! Napoje podawane sà w plastikowych kubkach Dla ch tnych za dopłatà istnieje mo liwoêç przedłu enia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach w Hurghadzie. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Hurghada i w systemie rezerwacyjnym. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 7 rozpocz tych dób hotelowych: 3 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie oraz 4 rozpocz te doby hotelowe na statku. Wy ywienie: Êniadania i kolacje w hotelach oraz Êniadania, obiady oraz kolacje na statku, transfery klimatyzowanym autokarem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EU- ROPA SA - wariant standard (KL, NNW i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 15 USD), dewizowej cz Êci na realizacj programu: kosztów biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, baga- owych, kierowców itp (ok. 135 USD - płatne obligatoryjnie na miejscu), napojów do obiadokolacji oraz wycieczek fakultatywnych (ceny w programie). KOD IMPREZY: EGI TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hurghadzie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Caribbean World Resort***** Jaz Aquamarine ***** Sea Gull Resort **** Tropitel Sahl Hasheesh***** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za AI na statku od 260 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa 3%, w promocji 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Egipt Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na Przykład kabiny na statku KRAJE ARABSKIE 255

9 HOTEL CARIBBEAN WORLD RESORT Soma Bay Dla rodzin Przy pla y 2+2 dla rodzin ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 4,8 NASZYM ZDANIEM Komfortowy obiekt zapewniajàcy swoim goêciom wiele atrakcji oraz wygodnà formuł All Inlusive - rewelacyjny wybór dla rodzin z dzieçmi! STRONA INTERNETOWA index.htm Poło enie Ekskluzywny i przestrzenny kompleks hotelowy, wybudowany w 2007 roku w stylu karaibskim, poło ony około 40 km od centrum Hurghady, około 4 km od Safagi, a od Soma Bay - około 8 km. Hotel poło ony jest w spokojnej okolicy, tu przy własnej, piaszczystej pla y. Otoczony jest rozległym ogrodem, w którym rozlokowany jest budynek główny z recepcjà oraz szeregowe wille z pokojami. Kilka razy dziennie do centrum Hurghady kursuje bus hotelowy (dodatkowo płatny ok. 8 EUR/os.). Hotel oferuje ponad 520 pokoi, mieszczàcych si w niskich willach-bungalowach. Obszerne, komfortowe i ze smakiem urzàdzone pokoje 2-osobowymi typu Superior z mo liwoêcià dwóch dostawek dla dzieci lub pojedynczej dostawki dla osoby dorosłej; wyposa one w łazienk (prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, telefon, tv-sat, sejf oraz dodatkowo płatny mini-bar. Wszystkie pokoje posiadajà balkon lub taras. Za dopłatà mo liwa rezerwacja pokoi z widokiem na morze. Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja, mini centrum handlowe z kilkunastoma sklepami (m.in. z pamiàtkami, bi uterià), kantor wymiany walut, bankomat, kafejka internetowa (płatna). Na terenie kompleksu znajdujà si liczne restauracje (niektóre dodatkowo płatne): główna Caribbean (z wydzielonà sekcjà dla najmłodszych goêci), na pla y - Tortuga, Barbeque (specjalizujàca si w daniach mi snych i rybnych) oraz La Palma (włoska). GoÊcie hotelu mogà tak e korzystaç z wielu barów, m.in.: lobby baru Aloha, baru przy basenie Jamaica, baru przy pla y Cuba, shisha corner Aladin Cafe (dodatkowo płatny) oraz dyskoteka Caribbeano Lounge & Disco Bar (czynne czasowo w sezonie letnim). Ponadto do dyspozycji: amfiteatr, 3 baseny zewn trzne (w tym jeden podgrzewany w okresie zimowym) oraz basen dla dzieci, mini Aquapark z 3 du ymi zje d alniami. Za dopłatà mo na skorzystaç z: centrum SPA (masa e, sauna, siłownia, fitness, aromaterapia), centrum nurkowego, opieki medycznej. Le aki, materace, parasole i r czniki pla owe na pla y i przy basenach bezpłatnie. Wy ywienie Formuła All Inclusive zawiera: Êniadanie (07:00-10:30), obiad (12:30-14:30) i kolacj (18:00-22:00) w formie bufetu w restauracji głównej. W ciàgu dnia: lekkie przekàski oraz podwieczorek (13:00-17:00) w barze Jamaica, lody dla dzieci ( ), napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w godzinach 10:00-24:00 w wyznaczonych barach. Restauracje a la carte sà dodatkowo płatne. Jedna wizyta w restauracji a la carte (raz na pobyt) bezpłatnie (konieczna wczeêniejsza rezerwacja) Program sportowy i animacyjny Bogaty program animacyjny, zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych goêci - aerobik, fitness, koszykówka, siatkówka pla owa, bilard, tenis (oêwietlenie kortów dodatkowo płatne), tenis stołowy, rzutki, waterpolo, boccia, pokazy taƒca. Za dodatkowà opłatà mo na skorzystaç z centrum SPA oraz centrum sportów wodnych przy pla y. Dla dzieci - plac zabaw, basen, mini klub, opiekunka do dzieci (za opłatà). Kategoria lokalna: ***** 256 EGIPT HURGHADA

10 Hurghada HOTEL IBEROTEL JAZ AQUAMARINE Przy pla y Royal 2+2 dla rodzin ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 5,3 Poło enie Imponujàcy, wybudowany w 2009 r. przestrzenny kompleks hotelowy, znanej ze znakomitej jakoêci usług sieci hotelowej Iberotel, poło ony w południowej cz Êci Hurghady, tu przy prywatnej piaszczysto- wirkowej pla y. Centrum kurortu, skupiajàce rozmaite atrakcje, oddalone jest jedynie kilkanaêcie minut drogi od hotelu. Do centrum Sakkali - ok. 17 km, lotniska - ok. 13 km. Ponad 1300 komfortowych i gustownie urzàdzonych pokoi, mieszczàcych si w niskich budynkach hotelowych. Standardowe pokoje sà 2-osobowe; bez mo liwoêci dostawki -mo liwe sà one tylko w pokojach superior (2+1) lub rodzinnych (2+2). Łó eczka dla niemowlàt - bezpłatnie. Wszystkie pokoje wyposa one sà w: łazienk (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, TV-SAT, telefon, sejf, lodówk, mini bar (dodatkowo płatny) oraz balkon lub taras. Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja, mini centrum handlowe, bankomat, kantor wymiany walut, a tak e dyskoteka. Na terenie hotelu mo na skorzystaç z bezprzewodowego internetu lub kafejki internetowej (dodatkowo płatne). Hotel posiada 6 restauracji, w tym dwie restauracje główne: Topaz i 4 Corners (podzielone na sekcje tematyczne w stylu azjatyckim, włoskim, Êródziemnomorskim i orientalnym) oraz restauracje a la carte (dodatkowo płatne): włoska La Rocca, z owocami morza Sennara, azjatycka Ginger i libaƒska Zaitouna, a tak e kilka barów: przy pla y, 2 przy basenie, lobby bar oraz shisha bar. Na terenie kompleksu hotelowego znajduje si 16 basenów (wi kszoêç podgrzewanych w okresie zimowym), 4 brodziki dla najmłodszych goêci, a tu przy pla y mieêci si aquapark oferujàcy a 11 zje d alni! Ponadto - mini aquapark dla dzieci, a przy pla- y - jacuzzi! Przy wejêciu do morza płytka laguna, idealna do kàpieli dla najmłodszych. Parasole, le aki oraz r czniki pla owe dost pne przy basenach i na pla y bezpłatnie. Lekarz w hotelu (za opłatà). Wy ywienie Bogata formuła All Inclusive: Êniadania ( ), obiady ( ) oraz kolacje ( ) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej. Ponadto: przekàski (ciastka, kanapki, pizza, burgery), lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe, serwowane w barach w ciàgu dnia pomi dzy Formuła nie obejmuje mini-baru i restauracji a la carte. Program sportowy i animacyjny Organizowany dla dzieci i dla dorosłych - m.in. wieczorne show oraz pokazy taƒca, a tak e dyskoteka (w godz bezpłatne drinki). Ponadto mo na korzystaç z (cz Êç atrakcji za dodatkowà opłatà): siłowni, siatkówki pla owej, tenisa stołowego, 4 kortów tenisowych, aerobiku, sali fitness, sportów wodnych (łowienie ryb, nurkowanie), jazdy na wielbłàdach. Dodatkowo - centrum SPA oferujàce: saun, jacuzzi oraz masa e (płatne). Dla najmłodszych - mini club, plac zabaw, brodzik. Za dopłatà - opiekunki do dzieci. Kategoria lokalna: ***** NASZYM ZDANIEM Du y, nowoczesny i luksusowy hotel z rewelacyjnà lokalizacjà przy samej pla y! Serwis gwarantowany przez godnà zaufania sieç hotelowà Iberotel. Dedykowany osobom preferujàcym aktywny wypoczynek, a tak e rodzinom z dzieçmi. STRONA INTERNETOWA EGIPT HURGHADA 257

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç

Bardziej szczegółowo

IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni

IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni od 2920 PLN cena po rabacie promocyjnym JEROZOLIMA - ÂWI TE MIASTO! BETLEJEM, NAZARET I KAFARNAUM AKKA I CEZAREA NADMORSKA TEL AVIV I HAJFA MORZE MARTWE I

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

Maroko Agadir. Blue Sea Le Tivoli. PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) 06.02.2015.

Maroko Agadir. Blue Sea Le Tivoli. PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) 06.02.2015. Oferta 1 Maroko Agadir Blue Sea Le Tivoli Warszawa 30.01.2015 06.02.2015 1359.00 PLN 2718.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) z: Warszawa do Agadir

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Oferta 1 Turcja Alanya Millennium Park 25.04.2015 02.05.2015 1099.00 PLN 2198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) z: do Antalya dnia: 25.04.2015 godz.

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

HURGHADA MARSA ALAM SHARM EL SHEIKH REJS PO NILU LUKSOR KAIR. www.bestreisengroup.pl. www.egypt.travel

HURGHADA MARSA ALAM SHARM EL SHEIKH REJS PO NILU LUKSOR KAIR. www.bestreisengroup.pl. www.egypt.travel HURGHADA MARSA ALAM SHARM EL SHEIKH REJS PO NILU LUKSOR KAIR www.egypt.travel Best Time w Egipcie z Best Reisen Group MISJA: EGIPT Od wielu już lat spełniamy marzenia tysięcy Polaków o wakacjach w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah. * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985)

2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah. * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Oferta 1 Emiraty Citymax 12.03.2015 2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah 19.03.2015 Sharjah * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) z: do Dubaj dnia: 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner CHORWACJA REJSY TRASA I: Zatoka Kvarner CHO1111 Opatija Krk Rab Zadar Molat (Ilovik) Lošinj Cres Opatija Rejs klasycznym aglowcem przez Zatok Kvarner, wzdłu wspaniałego adriatyckiego wybrze a od Opatiji

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1059.67 PLN (05.05.1985) Dorosły: 1059.67 PLN (05.05.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1059.67 PLN (05.05.1985) Dorosły: 1059.67 PLN (05.05.1985) Oferta 1 Turcja Alanya Bone Club Svs 10.05.2015 13.05.2015 1059.00 PLN 2119.33 * Cena całkowita: Dorosły: 1059.67 PLN (05.05.1985) Dorosły: 1059.67 PLN (05.05.1985) z: do Antalya dnia: 10.05.2015 godz.

Bardziej szczegółowo

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII,

Bardziej szczegółowo

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko,

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo!

BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo! Drodzy Paƒstwo! Na przestrzeni kilkunastu lat działalnoêci naszej firmy (od 1992 r) wysłaliêmy setki tysi cy turystów na wczasy i wy - cieczki po całym Êwiecie, nawià zaliêmy przyjaênie z wieloma stałymi

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. Złote Piaski

BUŁGARIA. Złote Piaski BUŁGARIA Złote Piaski Zapraszamy do słonecznej Bułgarii kraju b dàcego od wielu lat ulubionym miejscem letnich podró y turystów z całego Êwiata, oferujàcego łagodny klimat, kilometry pi knych, piaszczystych

Bardziej szczegółowo

TURCJA WŁOCHY / GRECJA EGIPT HISZPANIA MEKSYK USA KANADA ALASKA

TURCJA WŁOCHY / GRECJA EGIPT HISZPANIA MEKSYK USA KANADA ALASKA 2009 TURCJA WŁOCHY / GRECJA EGIPT HISZPANIA MEKSYK USA KANADA ALASKA www.sopol.pl Po 16 latach doświadczeń na rynku turystycznym pragniemy zaproponować naszym klientom nowy katalog z propozycjami letniego

Bardziej szczegółowo

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń LATO 2012 Wygoda spełnionych marzeń w grupie siła Comfort Club Sp. z o.o. ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Puławska 257/107, 02-769 Warszawa, tel.: +48 22 379 79 29, tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Gambia Bandżul

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Gambia Bandżul Oferta 1 Gambia Bandżul Golden Beach Warszawa 27.11.2015 04.12.2015 3349.00 PLN 6699.06 * Cena całkowita: Dorosły: 3349.53 PLN (26.08.1985) Dorosły: 3349.53 PLN (26.08.1985) Podróż tam: Wylot z: Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990. wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990. wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 podróże 2014 wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Praga i Karlove Vary...1 Wiedeń i Budapeszt...2 Paryż...3 Toskania...4 Węgry...4

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik obsugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

MARSA ALAM EGIPT. od 737 PLN. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

MARSA ALAM EGIPT. od 737 PLN. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl Egipt MARSA ALAM MARSA ALAM MORZE ŚRÓDZIEMNE Aleksandria Kair Synaj EGIPT El Gouna Hurghada Dahab Sharm El Sheik MORZE CZERWONE Makadi Bay Luksor Marsa Alam Stała cena dla dzieci od 737 PLN Marsa Alam

Bardziej szczegółowo

LAST MINUTE. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Francja Paryż. Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09.

LAST MINUTE. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Francja Paryż. Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09. Oferta 1 Francja Paryż Odlotowy Paryż Katowice 15.09.2015 19.09.2015 1590 PLN Podróż tam: Wylot z: Katowice do Paryz dnia: 15.09.2015 godz. 10:30-12:40 Powrót: Wylot z: Paryz do Katowice dnia: 19.09.2015

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Bułgaria Złote Piaski Oferta 1 Złote Piaski Perla Wrocław 04.09.2015 11.09.2015 1459.00 PLN 2918.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1459.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Warna

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni)

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Termin wyjazdu» Cena wyjazdu» 31 styczeń 07 luty 2015 (wylot z Katowic) 2.999,00zł osoba nurkująca (cena z pakietem nurkowym) 2.339,00zł

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE podróże 2015 Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Złota Praga...1 Budapeszt...1 Chorwacja i Słowenia

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo