EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni"

Transkrypt

1 EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni PRZELOT LOKALNY W CENIE od 3149 PLN cena po rabacie promocyjnym REJS PO NILU LUKSOR I STARO YTNE TEBY ÂWIÑTYNIA HORUSA W EDFU MUZEUM EGIPSKIE W KAIRZE KANAŁ SUESKI GIZA - PIRAMIDY I SFINKS GÓRA MOJ ESZA I KLASZTOR ÂW. KATARZYNY WYPOCZYNEK W HURGHADZIE ORAZ SHARM EL SHEIKH Statek nale àcy do armatora: Angelotel lub podobny. Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (3*** Empire lub podobny). Czas na odpoczynek po podró y. Kolacja. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu dzieƒ wolny na wypoczynek i aklimatyzacj. Wieczorem kolacja w hotelu. Dzieƒ 3 Âniadanie. Czas wolny na pla owanie. Wieczorem kolacja. Dzieƒ 4 WczeÊnie rano transfer autokarowy do Luksoru. Nast pnie zwiedzanie Luxoru, czyli staro ytnych Teb - miasta o stu bramach. Teby, podzielone Nilem na miasto ywych i miasto umarłych, były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu (Âwiàtynia Karnak). Zwiedzimy sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut oraz grobowce w Dolinie Królów - zakamuflowane w skal nych rozst pach, drà one na niewiarygodnych wysoko- Êciach i niesamowicie długie, aby chro niły ciała faraonów wraz z ich skarbami. Nast pnie zobaczymy Kolosy Memnona. Wieczo rem zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 5 Dla ch tnych za dodatkowà opłatà - ok. 40 min lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD), Madinat Habu - najlepiej zachowana Âwiàtynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, Wioska Robotników z pozostałoêciami po zabudowie miasta, oraz grobowcami nadzorców budowlanych, które oszałamiajà niezwykłà kolorystykà malowideł, wyspa bananowa (ok. 45 USD) Przeprawa przez Êluz na Nilu i rejs do Edfu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozostajà na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu zwiedzanie Edfu (ok. 2 godzin), czyli kompleksu Êwiàtynnego poêwi conego bogowi Horusowi - jest to jedna z najlepiej zachowanych i najpi kniejszych Êwiàtyƒ Egiptu, wybudowana w III w p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na statku. Nast pnie rejs po Nilu do Kom Ombo. zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół Êwiàtynny poêwi cony bogom Sobkowi i Harusowi wznoszàcy si tu nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu czas wolny na statku lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok. 80 USD/osoba) wycieczka autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok. 4:00) gdzie zobaczymy Êwiàtyni poêwieconà bóstwom Re-Horachte i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari Êwiàtynia do dziê zachwyca swym ogromem i bogactwem architektonicznym. Po południu rejs felukà (tradycyjnà łodzià z aglem) po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener a - botanicznej wyspy, gromadzàcej najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory płd. Europy, obu Ameryk i Azji płd-wschodniej. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wykwaterowanie (do dyspozycji grupy pozostanà 2-3 kabiny).dla ch tnych mo liwoêç wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, małe krokodyle, szkoła nubijska, tradycyjna herbata w domu nubijskim (25 USD). Po lunchu zwiedzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuaƒska, wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na malowniczà wysp zespół Êwiàtynny poêwi cony bogini Izydzie. Transfer na dworzec kolejowy w Asuanie. Nocny pociàg sypialny z Asuanu do Kairu (w pociàgu kolacja i Êniadanie. Uwaga! Przedziały tylko 2 osobowe). (Trasa ok. 860 km pociàgiem). Dzieƒ 9 Rano przyjazd do Kairu około godziny 9.00 (zakwaterowanie w hotelu Mayorca 3* lub podobnym nastàpi dopiero po zwiedzaniu Kairu). Zwiedzanie Kairu: Giza, czyli piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa i majestatyczny Sfinks. Muzeum Egipskie - zbiór ponad 120 tysi cy eksponatów ukazujàcych wspaniałà cywilizacj staro ytnego Egiptu, skarby Tutenchamona (złota maska, bi uteria i sprz ty u ytkowe). Podczas zwiedzania Muzeum korzystamy z zestawów słuchawkowych (wg rozporzàdzenia władz Muzeum), płatnych dodatkowo 2 USD od osoby. Nast pnie zwiedzanie starego miasta koptyjskiego: wizyta w bogato dekorowanym koêciele Al.- Mullaka (Marii Panny), koêciół Abu Serga (Âw. Sergiusza), gdzie w grocie znalazła schronienie Âwi ta Rodzina w trakcie ucieczki z Egiptu oraz najstarsza synagoga w Egipcie Ben Ezry. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km). Dzieƒ 10 Po Êniadaniu wykwaterowanie (wczeênie rano ok 06:00) i wyjazd (z baga ami) w kierunku Kanału Sueskiego, krótki postój w mieêcie Ismailia, przejazd Mostem Pokoju na azjatyckà stron Egiptu-Synaj. Nast pnie udamy si w dalszà drog (w kierunku Sharm El Sheikh) do słynnego klasztoru Âw. Katarzyny. Dojazd wieczorem, kolacja i nocleg w hotelu u podnó a góry Moj esza i klasztoru Âw. Katarzyny (na wysokoêci ok m n.p.m.). (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 11 Dla ch tnych nocna wyprawa na gór Moj esza kamienisto-piaszczystà trasà, która wije si w gór na długoêci 5 kilometrów (do wspinaczki potrzebny jest sportowy i wygodny ubiór, antypoêlizgowe buty oraz ciepłe okrycie; mo na wynajàç kijki trakingowe w cenie 8 USD i latark w cenie 2 USD). Przy wejêciu pokonuje si ró nic wysokoêci ok. 800 metrów. Po ok. 3 godzinach wspinaczki docieramy na szczyt - na wysokoêç ok m n.p.m. (mo liwoêç jazdy na wielbłàdzie od poczàtku trasy lub na ka dym z jej odcinków za dodatkowà opłatà ok. 15 USD w jednà stron ). Ostatnie 20 minut trasy to podchodzenie po blokach skalnych gdzie wielbłàdy ju nie dochodzà - nale y ten odcinek pokonaç o własnych siłach, aby dostaç si na szczyt). Wzdłu całej trasy znajdujà si stanowiska beduiƒskie gdzie mo na zakupiç napoje lub przekàski. Po wejêciu na szczyt, strudzeni zasiadamy na skałach by podziwiaç wschód słoƒca. Góry mienià si ró nymi kolorami, a według wierzeƒ dusza zostaje oczyszczona. Po wschodzie słoƒca udamy si w drog powrotnà (ok. 2 godz.). Nad ranem powrót do hotelu na Êniadanie oraz wykwaterowanie z hotelu. Nast pnie zwiedzanie klasztoru gdzie zobaczymy: studni 248 KRAJE ARABSKIE

2 WYLOTY Z WARSZAWY, ODZI KATOWIC, POZNANIA, RZESZOWA WROC AWIA, KRAKOWA I GDA SKA przy której Moj esz poznał swojà przyszłà on ; gorejàcy krzew przez który według wierzeƒ Bóg przemówił do Moj esza oraz KoÊciół Âw. Katarzyny. Prawosławny koêciół bogato złocony, ze zbiorami ikon i ksi gozbiorami napisanymi mi dzy innymi w j zykach słowiaƒskich (wst p do biblioteki za opłatà około 5 USD). Uwaga: klasztor nieczynny w piàtki i niedziele. W trakcie Êwiàt religijnych klasztor mo e byç czasowo zamykany (wtedy mo liwoêç oglàdania go jedynie z zewnàtrz). Na terenie Klasztoru Âw. Katarzyny obowiàzuje skromny strój (zakryte ramiona i kolana), nakaz dotyczy zarówno kobiet jak i m czyzn. W okresie od paêdziernika do marca trzeba zabraç z sobà cieplejsze ubrania ze wzgl du na chłód panujàcy na wi kszych wysokoêciach w zimie - ok. 0 C). Nast pnie udamy si w dalszà drog w kierunku Sharm El Sheik, po drodze przystanek w Dahab miasteczku beduiƒsko-hipisowskim, które słynie przede wszystkim z oryginalnej bi uterii ze srebra i złota, korali naturalnych i kamieni szlachetnych (do nabycia równie przeró ne egipskie pamiàtki w atrakcyjnych cenach). B dziemy tu mieli okazj skosztowania lunchu w przybrze nej restauracji z widokiem na morze (dodatkowo płatny ok. 15 USD); czas wolny na zakupy. Po wizycie w Dahab, dojazd w godzinach wieczornych do Sharm El Shaeik, zakwaterowanie w hotelu (Palmyra 4 * all inclusive lub podobnym), kolacja. (Trasa ok. 220 km). Dzieƒ Pobyt w Sharm el Sheikh. Czas na kàpiele słoneczne i morskie. Podczas pobytu w Sharm El Sheikh proponujemy wycieczki fakultatywne: Delfinarium. Pokaz zabaw z delfinami, w cenie transfer autokarem w obie strony. Cena ok. 25 USD. Ras Mohamed. Wycieczka statkiem do Parku Narodowego (przepi kne rafy koralowe), lunch na statku w cenie, kàpiele morskie, nurkowania z maskà i fajkà (kolorowe rafy tu przy brzegu!). Cena ok. 45 USD + 5 USD na wejêciówki do parku. Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one realizowane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Dzieƒ 14 Po Êniadaniu transfer na lotnisko w Sharm El Sheikh i przelot do Hurghady; transfer do hotelu w Hurghadzie (Emipre 3*** lub podobny ), zakwaterowanie, kolacja, nocleg. (Ok. pół godziny lotu samolotem). Dzieƒ 15 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóêniej do godziny 10.00) i transfer na lotnisko w Hurghadzie, wylot samolotu do Polski. Dokładne w godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu na dzieƒ przed wylotem. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Cz Êç objazdowa (7 rozpocz tych dób hotelowych: 4 na statku, 1 w pociàgu, 2 w hotelach): Hotele 3* (2 rozpocz te doby hotelowe): 1 rozpocz ta doba hotelowa w Kairze - hotel Mayorca *** lub podobnym, 1 rozpocz ta doba hotelowa w okolicach klasztoru Âw. Katarzyny - hotel ***. 2-osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV sat. W hotelu restauracja oraz bar. Jedna noc w pociàgu (kolacja i Êniadanie, przedziały tylko 2-osobowe). Uwaga! Pociàgi w Egipcie ró nià si znacznie od tych europejskich, dlatego te nale y byç przygotowanym na pewne niewygody i nie zawsze najczystsze warunki podró owania. Wy ywienie: Êniadania oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie) Rejs po Nilu statkiem 4* (4 rozpocz te doby hotelowe) - wygodne i klimatyzowane kabiny 2- osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkà i WC. Do dyspozycji goêci: restauracja, bar, mały basen oraz le aki. Wy ywienie: Êniadania, lunche i kolacje. Za dopłatà wersja All Inclusive na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino) i bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane) serwowane w głównym barze, najcz Êciej od Uwaga!!! Napoje podawane sà w plastikowych kubkach Cz Êç pobytowa (7 rozpocz tych dób hotelowych) -- Hotele 3* i 4* - 4 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie - hotel *** Three Corners Empire lub podobny (Êniadania i obiadokolacje), 3 rozpocz te doby hotelowe w Sharm el Sheikh - hotel **** Palmyra lub podobny (All Inclusive). Uwaga! Mo liwa dopłata za wersj All Inclusive w hotelu Three Corners Empire *** lub podobnym w Hurghadzie (obowiàzuje w trakcie 3 pierwszych rozpocz tych dób hotelowych oraz w 1 ostatniej dobie hotelowej). Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 9 rozpocz tych dób hotelowych) i na statku (4 rozpocz te doby hotelowe), wy ywienie Êniadania i kolacje w hotelach oraz Êniadania, obiady oraz kolacje na statku, nocny pociàg sypialny z Asuanu do Kairu (przedziały tylko dwuosobowe) z kolacjà i Êniadaniem, transfery klimatyzowanym autokarem, przelot samolotem rejsowym z Sharm el Sheikh do Hurghady, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na KOD IMPREZY: EGO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 731 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 3149 Dopłata za all inclusive na statku od 260 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA - wariant standard (KL, NNW i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 15 USD), dewizowej cz Êci na realizacj programu: kosztów biletów wst pu, usług przewodników, baga owych, kierowców itp (ok. 200 USD - płatne obligatoryjnie na mscu), napoi do obiadokolacji oraz wycieczek fakultatywnych (ceny w programie). KRAJE ARABSKIE 249

3 EGIPT - WZDŁU NILU 15 dni od 2349 PLN cena po rabacie promocyjnym MUZEUM EGIPSKIE W KAIRZE! GIZA - WSPANIAŁE PIRAMIDY I SFINKS STARO YTNE TEBY ÂWIÑTYNIA HORUSA W EDFU POCIÑG SYPIALNY ASUAN - KAIR REJS LUKSUSOWYM STATKIEM PO NILU WYPOCZYNEK W SŁONECZNEJ HURGHADZIE Statek nale àcy do armatora: Angelotel lub podobny. Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (3*** Empire lub podobny). Czas na odpoczynek po podró y. Kolacja. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu dzieƒ wolny na wypoczynek po podró y i aklimatyzacj. Wieczorem kolacja w hotelu. Dzieƒ 3 WczeÊnie rano transfer autokarowy do Luksoru. Nast pnie zwiedzanie Luxoru, czyli staro ytnych Teb - miasta o stu bramach. Teby, podzielone Nilem na miasto ywych i miasto umarłych, były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu (Âwiàtynia Karnak). Zwiedzimy grobowce w Dolinie Królów - zakamuflowane w skalnych rozst pach, drà one na niewiarygodnych wysokoêciach i niesamowicie długie, chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami; póêniej sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut oraz kolosy Memnona. Wieczorem zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 4 Dla ch tnych za dodatkowà opłatà - ok. 40 min lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD), Madinat Habu - najlepiej zachowana Âwiàtynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, wioska robotników z pozostałoêciami po zabudowie miasta, oraz grobowcami nadzorców budowlanych, które oszałamiajà niezwykłà kolorystykà malowideł, wyspa bananowa (ok. 45 USD). Przeprawa przez Êluz na Nilu i rejs do Edfu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozostajà na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu zwiedzanie Edfu (ok. 2 godzin), czyli kompleksu Êwiàtynnego poêwi conego bogowi Horusowi - jest to jedna z najlepiej zachowanych i najpi kniejszych Êwiàtyƒ Egiptu, wybudowana w III w p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na statku. Nast pnie rejs po Nilu do Kom Ombo. zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół Êwiàtynny poêwi cony bogom Sobkowi i Haroerisowi wznoszàcy si tu nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu czas wolny na statku lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok.80 USD/osoba) wycieczka autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok. 4:00) gdzie zobaczymy Êwiàtyni poêwieconà bóstwom Re- Horachte i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari Êwiàtynia do dziê zachwyca swym ogromem i bogactwem architektonicznym. Po południu rejs felukà (tradycyjnà łodzià z aglem) po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener a - botanicznej wyspy, gromadzàcej najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory północnej Afryki. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wykwaterowanie (do dyspozycji grupy pozostanà 2-3 kabiny). Dla ch tnych mo liwoêç wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, małe krokodyle, szkoła nubijska, tradycyjna herbata w domu nubijskim (ok. 25 USD). Po lunchu zwiedzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuaƒska, wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na malowniczà wysp zespół Êwiàtynny poêwi cony bogini Izydzie. Transfer na dworzec kolejowy w Asuanie. Nocny pociàg sypialny z Asuanu do Kairu (w pociàgu kolacja i Êniadanie. Uwaga! Przedziały tylko 2- osobowe). (Trasa ok. 860 km pociàgiem). Dzieƒ 8 Rano przyjazd do Kairu około godziny 9.00 (zakwaterowanie w hotelu Mayorca 3* lub podobnym nastàpi dopiero po zwiedzaniu Kairu). Zwiedzanie Kairu: Muzeum Egipskie - zbiór ponad 120 tysi cy eksponatów ukazujàcych wspaniałà cywilizacj staro ytnego Egiptu, skarby Tutenchamona (złota maska, bi uteria i sprz ty u ytkowe). Podczas zwiedzania muzeum korzystamy z zestawów słuchawkowych (wg rozporzàdzenia władz muzeum), płatne dodatkowo 2 USD od osoby. Dalej udamy si w podró w Êwiat muzułmaƒski: Cytadela Saladyna, alabastrowy meczet Mohameda Alego oraz stary Kair z bazarem Khan El-Khalily. Nast pnie zwiedzanie starego miasta koptyjskiego: wizyta w bogato dekorowanym koêciele Al-Mullaka (Marii Panny), koêciół Abu Sar a (Âw. Sergiusza), gdzie w grocie znalazła schronienie Âwi ta Rodzina w trakcie ucieczki z Egiptu oraz najstarsza synagoga w Egipcie Bena Ezry. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 80 km). Dzieƒ 9 Po Êniadaniu zwiedzanie okolic Kairu: Sakkara z pierwszà i jednoczeênie najstarszà piramidà schodkowà faraona D osera, Memfis - stolica imperium przez cały okres Starego Paƒstwa ze słynnym kolosem Ramzesa II i alabastrowym Sfinksem oraz Giza, czyli piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa i majestatyczny Sfinks. Kolacja i nocleg w hotelu. (Trasa ok. 40 km). Dzieƒ 10 Po Êniadaniu dzieƒ wolny na samodzielne zwiedzanie Kairu lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok. 70 USD) wycieczka autokarowa do Aleksandrii, w programie: przejazd autokarem przez centrum miasta, cytadela Caytbay (oglàdana tylko z zewnàtrz) - zbudowana z bloków kamiennych pozostałych po słynnej latarni morskiej - Faros, rzymski amfiteatr, nowoczesna biblioteka Alexandrina (zbudowana ze stali i szkła niejako w zamian za wspaniałà bibliotek spalonà w staro ytnoêci) oraz prezydencki Park Montaza z najładniejszà pla à, lunch wliczony w cen. Ewentualnie (za dodatkowa opłatà 45 USD) wycieczka nad Kanał Sueski (krótki postój w mieêcie Ismailia, Most Pokoju, przejazd na azjatyckà strone Egiptu-Synaj, Jezioro Gorzkie przejazd tunelem pod kanałem, zobaczymy port w Suezie. Cena nie zawiera lunchu, program mo e ulec zmianie ze wzgl du na ograniczenia władz miejscowych zwiàzanych z bezpieczeƒstwem kanału). Kolacja i nocleg w hotelu w Kairze. Póênym wieczorem dla ch tnych widowisko Êwiatło i dêwi k pod piramidami w Gizie (dodatkowa opłata ok. 40 USD). Kolacja i nocleg w hotelu. Przykład pomieszczenia na statku 250 KRAJE ARABSKIE

4 WYLOTY Z WARSZAWY, ODZI KATOWIC, POZNANIA, RZESZOWA WROC AWIA, KRAKOWA I GDA SKA Dzieƒ 11 Po Êniadaniu transfer do Hurghady. Po południu przyjazd do Hurghady i zakwaterowanie w wybranym hotelu. Czas na wypoczynek. Wieczorem kolacja. (Trasa ok. 460 km). Dzieƒ Pobyt w Hurgadzie - czas na odpoczynek, kàpiele morskie i słoneczne lub wycieczki fakultatywne: Giftun. Wyprawa statkiem na rafy koralowe, kàpiel w morzu, pla owanie na koralowej wyspie (cena ok. 30 USD). Łódê podwodna Sinbad. Podwodna podró w ró norodny i kolorowy Êwiat fauny i flory gł bi Morza Czerwonego. (Cena ok. 55 USD). Safari. Szaleƒcza jazda po bezdro ach pustyni, wizyta w beduiƒskiej wiosce, zachód słoƒca nad Saharà (cena ok. 35 USD) lub Mega safari z 40 min jazdà na quadach i oglàdaniem gwiazd przez teleskopy. (Cena ok. 55 USD) Nurkowanie gł binowe dla amatorów. Wyprawa całodzienna statkiem na rafy koralowe w tym 2 zej- Êcia po około 15 min w pełnym akwalungu za r k z nurkiem instruktorem. (Cena ok. 50 USD) Katamaran Red Sea Dolphin. Łódê ze szklanym dnem przez które podziwiaç mo na uroki Morza Czerwonego szczególnie dla osób które nie lubià pływaç. (Cena ok. 35 USD) Aqua Park w Hurghadzie. Wycieczka dla rodzin z dzieçmi i nie tylko. Całodzienne All Inclusive w Aqua Parku wliczone w cen wycieczki. (Cena ok. 40 USD) Wieczór tysiàca i jednej nocy. Czarujàce tancerki, wibrujàca orientalna muzyka i wirujàcy derwisze. (Cena ok. 35 USD) Klasztory. Jedne z najstarszych klasztorów na Êwiecie, Âw. Pawła i Âw. Antoniego. Mo liwoêç poznania duchowego ycia egipskich mnichów. (Cena ok. 60 USD) Utopia. Wycieczka morska, mo liwoêç nurkowania powierzchniowego, zejêcie na wysp Utopia, All Inclusive cały dzieƒ Dodatkowo rejs łodzià ze szklanym dnem, mo liwoêç łowienia ryb. (Cena ok. 50 USD) Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Dzieƒ 15 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóêniej do godziny 10) i transfer na lotnisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu na dzieƒ przed wylotem. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Cz Êç objazdowa (5 rozpocz tych dób hotelowych) Hotele 3* o Êrednim standardzie (2 rozpoczete doby hotelowe w Hurghadzie - hotel Empire*** lub podobny, 3 rozpocz te doby hotelowe w Kairze - hotel Mayorca*** lub podobny). 2-osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV sat. W hotelu restauracja oraz bar. Jedna noc w pociàgu (kolacja i Êniadanie, przedziały tylko 2-osobowe). Uwaga! Pociàgi w Egipcie ró nià si znacznie od tych europejskich, dlatego te nale y byç przygotowanym na pewne niewygody i nie zawsze najczystsze warunki podró owania. Wy ywienie: Êniadania oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie). Rejs po Nilu statkiem 4* (4 rozpocz te doby hotelowe) - wygodne i klimatyzowane kabiny 2-osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkà i WC. Do dyspozycji goêci: restauracja, bar, mały basen oraz le- aki. Wy ywienie: Êniadania, lunche i kolacje. Za dopłatà wersja All Inclusive na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino) i bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane) serwowane w głównym barze, najcz Êciej od Uwaga! Napoje podawane sà w plastikowych kubkach Cz Êç pobytowa - Hurghada (4 rozpocz te doby hotelowe). Uwaga! Dopłata za wersj All Inclusive w hotelach w trakcie cz Êci pobytowej obowiàzuje dopiero po powrocie z objazdu w trakcie ostatnich 4 nocy w Hurghadzie. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 9 rozpocz tych dób hotelowych) i na statku (4 rozpocz te doby hotelowe), wy ywienie Êniadania i kolacje w hotelach oraz Êniadania, obiady oraz kolacje na statku, transfery klimatyzowanym autokarem, nocny pociàg sypialny z Asuanu do Kairu przedziały tylko dwuosobowe z kolacjà i Êniadaniem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EUROPA SA - wariant standard (KL, NNW i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 15 USD), dewizowej cz Êci na realizacj programu: kosztów biletów wst pu, usług lokalnych przewodników, baga owych, kierowców itp. (ok. 195 USD płatne obligatoryjnie na miejscu), napojów do obiadokolacji oraz wycieczek fakultatywnych (ceny w programie). KOD IMPREZY: EGT TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hurghadzie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Caribbean World Resort***** Jaz Aquamarine ***** Sea Gull Resort **** Tropitel Sahl Hasheesh***** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za AI na statku od 260 Dopłata do wid. na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa 3%, w promocji 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Egipt Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na KRAJE ARABSKIE 251

5 EGIPT - WZDŁU NILU DLA WYGODNYCH 15 dni od 2299 PLN cena po rabacie promocyjnym KOPTYJSKIE ENKLAWY GIZA MUZEUM EGIPSKIE (OPCJONALNIE) ALEKSANDRIA I PARK MONTAZA TEBY WZGÓRZA MOKATAN POCIÑG SYPIALNY KAIR-ASUAN REJS PO NILU EDFU WYPOCZYNEK W SŁONECZNEJ HURGHADZIE Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (3*** Empire lub podobny). Czas na odpoczynek po podró y. Kolacja. Dzieƒ 2 Âniadanie. Przed południem spotkanie organizacyjne. Nast pnie czas wolny na wypoczynek i aklimatyzacj. Wieczorem kolacja w hotelu. Dzieƒ 3 Âniadanie. Czas wolny na pla owanie. Wieczorem kolacja. Dzieƒ 4 Rano ok. godz. 06:00 wyjazd do Kairu (Êniadanie w formie suchego prowiantu). Po drodze do Kairu zobaczymy jeden z najstrszych klasztorów ChrzeÊcijaƒskich zało onych w IV w. p.n.e. Klasztor Âw. Antoniego. Nast pnie przejazd do Kairu, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i wyjazd na spektakl Âwiatło i Dêwi k pod Piramidami. Nocleg w hotelu. (Trasa ok. 470 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu wyjazd na wycieczk autokarowa do Aleksandrii, w programie: przejazd autokarem przez centrum miasta, cytadela Caytbay (oglàdana tylko z zewnàtrz) - zbudowana z bloków kamiennych pozostałych po słynnej latarni morskiej - Faros, rzymski amfiteatr, nowoczesna biblioteka Alexandrina (zbudowana ze stali i szkła niejako w zamian za wspaniałà bibliotek spalonà w staro ytnoêci) oraz prezydencki Park Montaza z najładniejszà pla à. Opcjonalnie (dla ch tnych) kolacja na statku na Nilu połàczona z orientalnym show (ok. 40 USD). Kolacja i nocleg w hotelu w Kairze. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i wyjazd na zwiedzanie Kairu: Giza, czyli piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa i majestatyczny Sfinks. Dalej udamy si w podró do Starego Kairu gdzie zwiedzimy stare miasto koptyjskiego: wizyta w bogato dekorowanym koêciele Al.- Mullaka (Marii Panny), koêciół Abu Sar a (Âw. Sergiusza), gdzie w grocie znalazła schronienie Âwi ta Rodzina w trakcie ucieczki z Egiptu oraz najstarsza synagoga w Egipcie Bena Ezry, oraz Meczet Ibn al-assa, pierwotny meczet był pierwszym domem modlitw muzułmanów w Egipcie i pierwszym meczetem na kontynencie afrykaƒskim. Nastepnie zwiedzimy klasztor koptyjski zbudowany przez Êmieciarzy w skałach Moka - tanu w grotach mieszczacych 20 tys. osób. W wysokich partiach skał wykute zostały sceny biblijne. Wieczorem wyjazd pociàgiem sypialnym z Kairu do Asuanu (w pociàgu kolacja i Êniadanie. Uwaga! Przedziały tylko 2 osobowe). (Trasa ok. 60 km autokarem i 860 km pociàgiem). Dzieƒ 7 Przyjazd do Asuanu. Zwiedzanie Asuanu autokarem: Wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na malowniczà wysp zespół Êwiàtynny po- Êwi cony bogini Izydzie. Po południu przyjazd na statek, obiad, zakwaterowanie i kolacja. Dla ch tnych mo liwoêç wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, małe krokodyle, szkoła nubijska, tradycyjna herbata w domu nubijskim (25 USD). (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu czas wolny na statku lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok. 80 USD/osoba) wycieczka autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok. 4:00 rano) gdzie zobaczymy Êwiàtyni po- Êwieconà bóstwom Re-Horachte i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari Êwiàtynia do dziê zachwyca swym ogromem i bogactwem architektonicznym. Powrót po południu, obiad. Nast pnie rejs po Nilu do Kom Ombo. Zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół Êwiàtynny poêwi cony bogom Sobkowi i Haroerisowi wznoszàcy si tu nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 9 Po Êniadaniu wyjazd do Edfu (ok. 2 godzin), czyli kompleksu Êwiàtynnego poêwi conego bogowi Horusowi - jest to jedna z najlepiej zachowanych i najpi kniejszych Êwiàtyƒ Egiptu, wybudowana w III w p.n.e. Nast pnie wypłyni cie do Luksoru. Obiad i kolacja na statku. Po kolacji wycieczka fakultatywna do Êwiàtyni Luksorskiej i przejazd po mieêcie doro kami (koszt około 35 USD). (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 10 Po Êniadaniu wykwaterowanie i wyjazd na zwiedzanie Luksoru, czyli staro ytnych Teb - miasta o stu bramach. Teby, podzielone Nilem na miasto ywych i miasto umarłych, były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu(Karnak). Zwiedzimy grobowce w Dolinie Królów - zakamuflowane w skalnych rozst pach, drà one na niewiarygodnych wysokoêciach i niesamowicie długie chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami; póêniej sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut. Zobaczymy te Kolosy Memnona. Dla ch tnych za dodatkowà opłatà - ok. 40 min. lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD), Madi - nat Habu - najlepiej zachowana Âwiàtynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III. Ok. 15:00 wyjazd z Luksoru do Hurghady. Przyjazd do Hurghady i zakwaterowanie w wybranym hotelu. Póênym wieczorem kolacja i nocleg. (Trasa ok. 360 km.) Dzieƒ Pobyt w Hurghadzie - czas na odpoczynek, kàpiele morskie i słoneczne lub wycieczki fakultatywne: Giftun. Wyprawa statkiem na rafy koralowe, kàpiel w morzu, pla owanie na koralowej wyspie. (Cena ok. 35 USD). Łódê podwodna Sinbad. Podwodna podró w ró norodny i kolorowy Êwiat fauny i flory gł bi Morza Czerwonego. (Cena ok. 55 USD). Sahara Park. Beduini i ich ycie, jazda na quadach, małe ZOO i oglàdanie gwiazd przez teleskopy. (Cena ok. 55 USD). Nurkowanie gł binowe dla amatorów. Wyprawa całodzienna statkiem na rafy koralowe w tym 2 zej- Êcia po około 15 min. w pełnym akwalungu za r k z nurkiem instruktorem. (Cena ok. 50 USD). Katamaran. Łódê ze szklanym dnem przez które podziwiaç mo na uroki Morza Czerwonego szczególnie dla osób które nie lubià pływaç. (Cena ok. 35 USD). Aqua Park w Hurghadzie. Wycieczka dla ro- 252 KRAJE ARABSKIE

6 WYLOTY Z WARSZAWY, ODZI KATOWIC, POZNANIA, RZESZOWA WROC AWIA, KRAKOWA I GDA SKA dzin z dzieçmi i nie tylko. Całodzienne All Inclusive w Aqua Parku wliczone w cen wycieczki. (Cena ok. 35 USD). Wieczór tysiàca i jednej nocy. Czarujàce tancerki, wibrujàca orientalna muzyka i wirujàcy derwisze. (Cena ok. 35 USD). Delfinarium. Okazja by zobaczyç delfiny i inne ssaki morskie ok 45 min. show (ok. 35 USD), mo liwoêç pływania z delfinami (od 70 USD). Orange Bay. Wycieczka morska, mo liwoêç nurkowania powierzchniowego, zejêcie na wysp Orange, całodniowa rozkosz morskiego luksusu; lunch w restauracji na wyspie w cenie. (Cena ok. 55 USD). Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Dzieƒ 15 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóêniej do godziny 10) i transfer na lotnisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Cz Êç objazdowa (5 rozpocz tych dób hotelowych) Hotele 3* o Êrednim standardzie (3 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie - hotel Empire*** lub podobny, 2 rozpocz te doby hotelowe w Kairze - hotel Mayorca*** lub podobny). 2-osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: Êniadania oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie) Rejs po Nilu statkiem 4* (3 rozpocz te doby hotelowe) - wygodne i klimatyzowane kabiny 2-osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkà i WC. Do dyspozycji goêci: restauracja, bar, mały basen oraz le aki. Wy ywienie: Êniadania, lunche i kolacje. Za dopłatà wersja All inclusive na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino) i bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane) serwowane w głównym barze. Uwaga!!! Napoje podawane sà w plastikowych kubkach. Jedna noc w pociàgu (kolacja i Êniadanie, przedziały tylko 2-osobowe). Uwaga! Pociàgi w Egipcie ró nià si znacznie od tych europejskich, dlatego te nale y byç przygotowanym na pewne niewygody i nie zawsze najczystsze warunki podró owania. Cz Êç pobytowa - Hurghada (5 rozpocz tych dób hotelowych) Uwaga! Dopłata za wersj All Inclusive w hotelach w trakcie cz Êci pobytowej obowiàzuje dopiero po powrocie z objazdu w trakcie ostatnich 5 nocy w Hurghadzie. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 10 rozpocz tych dób hotelowych) i na statku (3 rozpocz te doby hotelowe), wy ywienie Êniadania i kolacje w hotelach oraz Êniadania, obiady oraz kolacje na statku, transfery klimatyzowanym autokarem, nocny pociàg z Kairu do Asuanu (2 osobowe przedziały sypialne, klimatyzacja, kolacja i Êniadanie), obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opieka polskiego pilota oraz lokalnych przewodników i ubezpieczenie TU EUROPA SA (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 15 USD), dewizowej cz Êci na realizacj programu: kosztów biletów wst pu, usług przewodników, napiwki itp. (płatne obligatoryjnie na miejscu ok. 190 USD), napojów do obiadokolacji oraz wycieczek fakultatywnych (ceny w programie). KOD IMPREZY: EGS TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hurghadzie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Caribbean World Resort***** Jaz Aquamarine ***** Sea Gull Resort **** Tropitel Sahl Hasheesh***** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za AI na statku od 195 Dopłata do wid. na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa 3%, w promocji 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Egipt Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na KRAJE ARABSKIE 253

7 EGIPT - POT GA POŁUDNIA 8 lub 15 dni od 1830 PLN cena po rabacie promocyjnym REJS LUKSUSOWYM STATKIEM PO NILU LUKSOR - STARO YTNE TEBY IMPONUJACY KARNAK BOGINI IZYDA NA WYSPIE FILE ÂWIÑTYNIA HORUSA W EDFU I SOBKA W KOM OMBO WYPOCZYNEK W SŁONECZNEJ HURGHADZIE Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Wylot do Hurghady w Egipcie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po odprawie paszportowo-celnej transfer do hotelu (3*** Empire lub podobny). Czas na odpoczynek po podró y. Kolacja. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu, wykwaterowanie i transfer autokarowy do Luksoru. Nast pnie zwiedzanie Luxoru, czyli staro ytnych Teb - miasta o stu bramach. Teby, podzielone Nilem na miasto ywych i miasto umarłych, były sanktuarium trójcy bóstw: Amona, Mut i Chonsu (Swiatynia Karnak). Wieczorem zakwaterowanie na statku 4*, kolacja. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wyruszymy na zwiedzanie grobowców w Dolinie Królów - zakamuflowane w skalnych rozst pach, drà one na niewiarygodnych wysokoêciach i niesamowicie długie, chroniły ciała faraonów wraz z ich skarbami; nast pnie sanktuarium i grobowiec królowej Hatszepsut. Dla ch tnych za dodatkowà opłatà - ok. 40 min. lot balonem nad zachodnim brzegiem Luksoru (ok. 120 USD), Madinat Habu - najlepiej zachowana Âwiàtynia Grobowa na Zachodnim Brzegu Luksoru, zbudowana przez Ramzesa III, Wioska Robotników z pozostałoêciami po zabudowie miasta, oraz grobowcami nadzorców budowlanych, które oszałamiajà niezwykłà kolorystykà malowideł, wyspa bananowa (ok. 45 USD). Przeprawa przez Êluz na Nilu i rejs do Edfu. W trakcie rejsu po Nilu uczestnicy pozostajà na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu zwiedzanie Edfu (ok. 2 godzin), czyli kompleksu Êwiàtynnego poêwi conego bogowi Horusowi - jest to jedna z najlepiej zachowanych i najpi kniejszych Êwiàtyƒ Egiptu, wybudowana w III w p.n.e. Wczesnym popołudniem obiad na statku. Nast pnie rejs po Nilu do Kom Ombo. zwiedzanie Kom Ombo, gdzie zobaczymy zespół Êwiàtynny poêwi cony bogom Sobkowi i Harusowi wznoszàcy si tu nad brzegami Nilu. Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok. 120 km statkiem). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu czas wolny na statku lub dla ch tnych (za dodatkowà opłatà ok.80 USD/osoba) wycieczka autokarowa do Abu Simbel (wyjazd ok.4:00) gdzie zobaczymy Êwiàtyni poêwieconà bóstwom Re- Horachte i Hathor. Wzniesiona przez Ramzesa II dla siebie i dla Nefretari Êwiàtynia do dziê zachwyca swym ogromem i bogactwem architektonicznym. Po południu rejs felukà (tradycyjnà łodzià z aglem) po Nilu, zwiedzanie Ogrodów Kitchener a - botanicznej wyspy, gromadzàcej najbujniejsze i najbarwniejsze przykłady flory północnej Afryki. Dla ch tnych mo liwoêç wycieczki fakultatywnej do wioski nubijskiej, małe krokodyle, szkoła nubijska, tradycyjna herbata w domu nubijskim (ok. 25 USD). Kolacja i nocleg na statku. (Trasa ok.60 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie (do dyspozycji grupy pozostanà 2-3 kabiny). Zwiedzanie Asuanu autokarem: Wielka Tama Asuaƒska, wyspa File - przeniesiony z zalanych terenów na malowniczà wysp zespół Êwiàtynny poêwi cony bogini Izydzie. Po lunchu przejazd autokarem do Hurghady. Póênym wieczorem zakwaterowanie w hotelu (3*** Empire lub podobny), kolacja i nocleg. (Trasa ok. 550 km). Dzieƒ 7 Âniadanie, czas na wypoczynek, kàpiele morskie i słoneczne w Hurghadzie. Wieczorem kolacja. Dzieƒ 8 Rano wykwaterowanie z hotelu (najpóêniej do godz. 12) i transfer na lotnisko w Hurghadzie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu na dzieƒ przed wylotem. Klienci wybierajàcy dodatkowy tydzieƒ pobytu w Hurghadzie - transfer do wybranego hotelu (opisy hoteli w sekcji o Hurghadzie). Klienci powracajàcy do Polski - transfer na lotnisko. Uwaga! KolejnoÊç realizacji programu mo e zostaç zamieniona na: 2 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie + 4 rozpocz te doby hotelowe na statku + 1 rozpocz ta doba hotelowa w Hurghadzie. KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Wycieczki lokalne Podczas pobytu w Hurghadzie proponujemy wycieczki fakultatywne: Giftun. Wyprawa statkiem na rafy koralowe, kàpiel w morzu, pla owanie na koralowej wyspie (Cena ok. 25 USD). Łódê podwodna Sinbad. Podwodna podró w ró norodny i kolorowy Êwiat fauny i flory gł bi Morza Czerwonego. (Cena ok. 55 USD). Safari. Szaleƒcza jazda po bezdro ach pustyni, wizyta w beduiƒskiej wiosce, zachód słoƒca nad Saharà (Cena ok. 35 USD). Mega safari - z 40 min jazdà na quadach i oglàdaniem gwiazd przez teleskopy. (Cena ok. 55 USD). Nurkowanie gł binowe dla amatorów. Wyprawa całodzienna statkiem na rafy koralowe w tym 2 zej- Êcia po około 15 min w pełnym akwalungu za r k z nurkiem instruktorem. (Cena ok. 50 USD) Katamaran Red Sea Dolphin. Łódê ze szklanym dnem przez które podziwiaç mo na uroki Morza Czerwonego szczególnie dla osób które nie lubià pływaç. (Cena ok. 35 USD). Aqua Park w Hurghadzie. Wycieczka dla rodzin z dzieçmi i nie tylko. Całodzienne All Inclusive w Aqua Parku wliczone w cen wycieczki. (Cena ok. 40 USD). Wieczór tysiàca i jednej nocy. Czarujàce tancerki, wibrujàca orientalna muzyka i wirujàcy derwisze. (Cena ok. 35 USD). Klasztory. Jedne z najstarszych klasztorów na Êwiecie, Âw. Pawła i Âw. Antoniego. Mo liwoêç poznania duchowego ycia egipskich mnichów. (Cena ok. 60 USD). Utopia. Wycieczka morska, mo liwoêç nurkowania powierzchniowego, zejêcie na wysp Utopia, All Inclusive cały dzieƒ Dodatkowo rejs łodzià ze szklanym dnem, mo liwoêç łowienia ryb. (Cena ok. 50 USD). Uwaga! Zamieszczone powy ej opisy wycieczek fakultatywnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizo- 254 KRAJE ARABSKIE

8 WYLOTY Z WARSZAWY, ODZI KATOWIC, POZNANIA, RZESZOWA WROC AWIA, KRAKOWA I GDA SKA wane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Hotele Statek nale àcy do armatora: Angelotel lub podobny. Cz Êç objazdowa (7 rozpocz tych dób hotelowych). Hotele 3* o Êrednim standardzie (3 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie - hotel Empire*** lub podobny). 2-osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: Êniadania oraz lunche lub kolacje (wg. opisu w programie). Rejs po Nilu statkiem 4* (4 rozpocz te doby hotelowe) - wygodne i klimatyzowane kabiny 2-osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkà i WC. Do dyspozycji goêci: restauracja, bar, mały basen oraz le aki. Wy ywienie: Êniadania, lunche i kolacje. Za dopłatà wersja All Inclusive na statku: w tym lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino) i bezalkoholowe (soki, woda, napoje gazowane) serwowane w głównym barze, najcz Êciej od Uwaga! Napoje podawane sà w plastikowych kubkach Dla ch tnych za dopłatà istnieje mo liwoêç przedłu enia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach w Hurghadzie. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Hurghada i w systemie rezerwacyjnym. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym do Hurghady, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach (razem 7 rozpocz tych dób hotelowych: 3 rozpocz te doby hotelowe w Hurghadzie oraz 4 rozpocz te doby hotelowe na statku. Wy ywienie: Êniadania i kolacje w hotelach oraz Êniadania, obiady oraz kolacje na statku, transfery klimatyzowanym autokarem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota podczas objazdu i ubezpieczenie TU EU- ROPA SA - wariant standard (KL, NNW i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 15 USD), dewizowej cz Êci na realizacj programu: kosztów biletów wst pu, usług przewodników lokalnych, baga- owych, kierowców itp (ok. 135 USD - płatne obligatoryjnie na miejscu), napojów do obiadokolacji oraz wycieczek fakultatywnych (ceny w programie). KOD IMPREZY: EGI TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Hurghadzie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Caribbean World Resort***** Jaz Aquamarine ***** Sea Gull Resort **** Tropitel Sahl Hasheesh***** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za AI na statku od 260 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa 3%, w promocji 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Egipt Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na Przykład kabiny na statku KRAJE ARABSKIE 255

9 HOTEL CARIBBEAN WORLD RESORT Soma Bay Dla rodzin Przy pla y 2+2 dla rodzin ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 4,8 NASZYM ZDANIEM Komfortowy obiekt zapewniajàcy swoim goêciom wiele atrakcji oraz wygodnà formuł All Inlusive - rewelacyjny wybór dla rodzin z dzieçmi! STRONA INTERNETOWA index.htm Poło enie Ekskluzywny i przestrzenny kompleks hotelowy, wybudowany w 2007 roku w stylu karaibskim, poło ony około 40 km od centrum Hurghady, około 4 km od Safagi, a od Soma Bay - około 8 km. Hotel poło ony jest w spokojnej okolicy, tu przy własnej, piaszczystej pla y. Otoczony jest rozległym ogrodem, w którym rozlokowany jest budynek główny z recepcjà oraz szeregowe wille z pokojami. Kilka razy dziennie do centrum Hurghady kursuje bus hotelowy (dodatkowo płatny ok. 8 EUR/os.). Hotel oferuje ponad 520 pokoi, mieszczàcych si w niskich willach-bungalowach. Obszerne, komfortowe i ze smakiem urzàdzone pokoje 2-osobowymi typu Superior z mo liwoêcià dwóch dostawek dla dzieci lub pojedynczej dostawki dla osoby dorosłej; wyposa one w łazienk (prysznic, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, telefon, tv-sat, sejf oraz dodatkowo płatny mini-bar. Wszystkie pokoje posiadajà balkon lub taras. Za dopłatà mo liwa rezerwacja pokoi z widokiem na morze. Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja, mini centrum handlowe z kilkunastoma sklepami (m.in. z pamiàtkami, bi uterià), kantor wymiany walut, bankomat, kafejka internetowa (płatna). Na terenie kompleksu znajdujà si liczne restauracje (niektóre dodatkowo płatne): główna Caribbean (z wydzielonà sekcjà dla najmłodszych goêci), na pla y - Tortuga, Barbeque (specjalizujàca si w daniach mi snych i rybnych) oraz La Palma (włoska). GoÊcie hotelu mogà tak e korzystaç z wielu barów, m.in.: lobby baru Aloha, baru przy basenie Jamaica, baru przy pla y Cuba, shisha corner Aladin Cafe (dodatkowo płatny) oraz dyskoteka Caribbeano Lounge & Disco Bar (czynne czasowo w sezonie letnim). Ponadto do dyspozycji: amfiteatr, 3 baseny zewn trzne (w tym jeden podgrzewany w okresie zimowym) oraz basen dla dzieci, mini Aquapark z 3 du ymi zje d alniami. Za dopłatà mo na skorzystaç z: centrum SPA (masa e, sauna, siłownia, fitness, aromaterapia), centrum nurkowego, opieki medycznej. Le aki, materace, parasole i r czniki pla owe na pla y i przy basenach bezpłatnie. Wy ywienie Formuła All Inclusive zawiera: Êniadanie (07:00-10:30), obiad (12:30-14:30) i kolacj (18:00-22:00) w formie bufetu w restauracji głównej. W ciàgu dnia: lekkie przekàski oraz podwieczorek (13:00-17:00) w barze Jamaica, lody dla dzieci ( ), napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w godzinach 10:00-24:00 w wyznaczonych barach. Restauracje a la carte sà dodatkowo płatne. Jedna wizyta w restauracji a la carte (raz na pobyt) bezpłatnie (konieczna wczeêniejsza rezerwacja) Program sportowy i animacyjny Bogaty program animacyjny, zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych goêci - aerobik, fitness, koszykówka, siatkówka pla owa, bilard, tenis (oêwietlenie kortów dodatkowo płatne), tenis stołowy, rzutki, waterpolo, boccia, pokazy taƒca. Za dodatkowà opłatà mo na skorzystaç z centrum SPA oraz centrum sportów wodnych przy pla y. Dla dzieci - plac zabaw, basen, mini klub, opiekunka do dzieci (za opłatà). Kategoria lokalna: ***** 256 EGIPT HURGHADA

10 Hurghada HOTEL IBEROTEL JAZ AQUAMARINE Przy pla y Royal 2+2 dla rodzin ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 5,3 Poło enie Imponujàcy, wybudowany w 2009 r. przestrzenny kompleks hotelowy, znanej ze znakomitej jakoêci usług sieci hotelowej Iberotel, poło ony w południowej cz Êci Hurghady, tu przy prywatnej piaszczysto- wirkowej pla y. Centrum kurortu, skupiajàce rozmaite atrakcje, oddalone jest jedynie kilkanaêcie minut drogi od hotelu. Do centrum Sakkali - ok. 17 km, lotniska - ok. 13 km. Ponad 1300 komfortowych i gustownie urzàdzonych pokoi, mieszczàcych si w niskich budynkach hotelowych. Standardowe pokoje sà 2-osobowe; bez mo liwoêci dostawki -mo liwe sà one tylko w pokojach superior (2+1) lub rodzinnych (2+2). Łó eczka dla niemowlàt - bezpłatnie. Wszystkie pokoje wyposa one sà w: łazienk (wanna lub prysznic, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, TV-SAT, telefon, sejf, lodówk, mini bar (dodatkowo płatny) oraz balkon lub taras. Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja, mini centrum handlowe, bankomat, kantor wymiany walut, a tak e dyskoteka. Na terenie hotelu mo na skorzystaç z bezprzewodowego internetu lub kafejki internetowej (dodatkowo płatne). Hotel posiada 6 restauracji, w tym dwie restauracje główne: Topaz i 4 Corners (podzielone na sekcje tematyczne w stylu azjatyckim, włoskim, Êródziemnomorskim i orientalnym) oraz restauracje a la carte (dodatkowo płatne): włoska La Rocca, z owocami morza Sennara, azjatycka Ginger i libaƒska Zaitouna, a tak e kilka barów: przy pla y, 2 przy basenie, lobby bar oraz shisha bar. Na terenie kompleksu hotelowego znajduje si 16 basenów (wi kszoêç podgrzewanych w okresie zimowym), 4 brodziki dla najmłodszych goêci, a tu przy pla y mieêci si aquapark oferujàcy a 11 zje d alni! Ponadto - mini aquapark dla dzieci, a przy pla- y - jacuzzi! Przy wejêciu do morza płytka laguna, idealna do kàpieli dla najmłodszych. Parasole, le aki oraz r czniki pla owe dost pne przy basenach i na pla y bezpłatnie. Lekarz w hotelu (za opłatà). Wy ywienie Bogata formuła All Inclusive: Êniadania ( ), obiady ( ) oraz kolacje ( ) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej. Ponadto: przekàski (ciastka, kanapki, pizza, burgery), lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe, serwowane w barach w ciàgu dnia pomi dzy Formuła nie obejmuje mini-baru i restauracji a la carte. Program sportowy i animacyjny Organizowany dla dzieci i dla dorosłych - m.in. wieczorne show oraz pokazy taƒca, a tak e dyskoteka (w godz bezpłatne drinki). Ponadto mo na korzystaç z (cz Êç atrakcji za dodatkowà opłatà): siłowni, siatkówki pla owej, tenisa stołowego, 4 kortów tenisowych, aerobiku, sali fitness, sportów wodnych (łowienie ryb, nurkowanie), jazdy na wielbłàdach. Dodatkowo - centrum SPA oferujàce: saun, jacuzzi oraz masa e (płatne). Dla najmłodszych - mini club, plac zabaw, brodzik. Za dopłatà - opiekunki do dzieci. Kategoria lokalna: ***** NASZYM ZDANIEM Du y, nowoczesny i luksusowy hotel z rewelacyjnà lokalizacjà przy samej pla y! Serwis gwarantowany przez godnà zaufania sieç hotelowà Iberotel. Dedykowany osobom preferujàcym aktywny wypoczynek, a tak e rodzinom z dzieçmi. STRONA INTERNETOWA EGIPT HURGHADA 257

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek Egipt - Hurghada wypoczynek Hilton Long Beach**** Położenie: Otoczony zadbanym egzotycznym ogrodem, przestronny hotel należący do sieci hotelowej Hilton, słynącej z usług na wysokim poziomie. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK SHARM EL SHEIK Przedpłata: 500 zł RABATY za wczesną rezerwację! 12% zniżki do 31.01.2007 8%zniżki do 28.02.2007 SHARM EL SHEIK AL. DIWAN***+ PALMYRA RESORT**** REGENCY PLAZA RESORT***** TERMIN 8 DNI 15

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 Dla Paostwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo

Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo Egipt Safaga 19.03.09 26.03.09 1. Miejsce Safaga to miejscowość oddalona o około 50 km od Hurghady. To jeden z najlepszych spotów windsurfingowych i kite owych w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM EL SHEIKH.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM EL SHEIKH. Dla Paostwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: +48 503 97 48 43 ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 Dla Państwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: poczta@e-sharm.pl ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni)

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Termin wyjazdu» Cena wyjazdu» 31 styczeń 07 luty 2015 (wylot z Katowic) 2.999,00zł osoba nurkująca (cena z pakietem nurkowym) 2.339,00zł

Bardziej szczegółowo

NIELIMITOWANA ILOŚĆ NURKOWAŃ NA RAFIE DOMOWEJ!!! WYPRAWA DLA PRAWDZIWYCH NURKÓW 2013

NIELIMITOWANA ILOŚĆ NURKOWAŃ NA RAFIE DOMOWEJ!!! WYPRAWA DLA PRAWDZIWYCH NURKÓW 2013 NIELIMITOWANA ILOŚĆ NURKOWAŃ NA RAFIE DOMOWEJ!!! WYPRAWA DLA PRAWDZIWYCH NURKÓW 2013 OLE TOURS I BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ zapraszają na integracyjny wyjazd nurkowy CENA ZA OSOBĘ : 360 +1490,00zł - pobyt,

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Otrant**** Czarnogóra - wczasy

Otrant**** Czarnogóra - wczasy Czarnogóra - wczasy Otrant**** Położenie: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant, położony przy morzu, na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej Velikiej Plaży o długości

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE EGIPSKIE INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 304/2647. Zakwaterowanie: Telefon, Kuchnia, Restauracja, Bar, Jadalnia, Kawiarnia

TAJEMNICE EGIPSKIE INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 304/2647. Zakwaterowanie: Telefon, Kuchnia, Restauracja, Bar, Jadalnia, Kawiarnia TAJEMNICE EGIPSKIE Symbol oferty: 304/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne Inne Samolot + prom Pielgrzymka

Bardziej szczegółowo

Egipt - Sharm Ośrodki nurkowe Rafy koralowe:

Egipt - Sharm Ośrodki nurkowe Rafy koralowe: Egipt - Sharm Cała nazwa to Sharm el-szejk, co znaczy Zatoka Starca lub błędnie Zatoka Szejka miasto i kurort w Egipcie, w południwej części półwyspu Synaj, leżące nad brzegiem Morza Czerwonego składająca

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

EGIPT PALMYRA RESORT OPIS HOTELU. Położenie. Hotel. Pokoje. Sharm El Sheikh

EGIPT PALMYRA RESORT OPIS HOTELU. Położenie. Hotel. Pokoje. Sharm El Sheikh EGIPT Sharm El Sheikh PALMYRA RESORT OPIS HOTELU Położenie Ośrodek należy do grupy hoteli The Three Corners. Usytuowany jest w zatoce Nabq, 5 min. drogi od lotniska w Sharm El Shaikh i 20 min. od jego

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

Pobyt : 02 10.10.2010

Pobyt : 02 10.10.2010 EGIPT Pobyt : 02 10.10.2010 wylot 02.10.2010 ( nr lotu LO 6861 ) z Warszawy o godz.20:30 lądowanie w Tabie godz.00:30 (03.10.2010 ) powrót 10.10.2010 ( nr lotu LO 6862) z taby wylot o godz. 01:30 lądowanie

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie:

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie: Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy Costa Caleta ***+ Położenie: Ten wybudowany w 2005 roku hotel położony jest w niewielkim, popularnym zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi kurorcie Caleta de Fuste,

Bardziej szczegółowo

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y!

590 PLN * Egipt Turcja Tunezja Grecja. 20 euro. gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji LATO 2012... ...ju w sprzeda y! LATO 2012......ju w sprzeda y! Egipt Turcja Tunezja Grecja wycieczki dla dzieci do 12 lat gratis * dotyczy: Egiptu, Tunezji i Turcji zestaw ma ego podró nika gratis * Dziecko za Jedyne 590 PLN * Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises.

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises. Orientalna Podróż - sprzedane Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Costa Fortuna Statek: Linia: Cena od: Costa Cruises na zapytanie/os. 1 z 6 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie Wypłynięcie

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

Egipt Nowy projekt nurkowy!

Egipt Nowy projekt nurkowy! Egipt Nowy projekt nurkowy! Samodzielny wybór spotów. Nurkowanie tylko w miejscach nieznanych... Termin wyjazdu» 17 październik - 24 październik 2015 (8 dni) Cena wyjazdu» 4.690,00 zł osoba nurkująca Główne

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

EGIPT HURGHADA WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA. Wylot. Wa ne informacje. Âwiadczenia. W regionie

EGIPT HURGHADA WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA. Wylot. Wa ne informacje. Âwiadczenia. W regionie EGIPT HURGHADA WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç EURO lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach.

Bardziej szczegółowo

EGIPT CALLING. facebook.com/remplustravel remplus kitesurfing. Wyjazd stacjonarny + kite safari łodzią. e-mail: info@remplustravel.

EGIPT CALLING. facebook.com/remplustravel remplus kitesurfing. Wyjazd stacjonarny + kite safari łodzią. e-mail: info@remplustravel. EGIPT CALLING Wyjazd stacjonarny + kite safari łodzią e-mail: info@remplustravel.pl www.remplustravel.pl Telefon: 061 221 30 42 Fax: 061 221 30 41 Kom: 502 751 645 facebook.com/remplustravel remplus kitesurfing

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Bułgaria Oferta: Obozy młodzieżowe Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 860 zł + 230 Euro/os. PLN Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Perla *** Typ dojazdu: Autokar

Bardziej szczegółowo

Ecco Holiday. Lato 2013

Ecco Holiday. Lato 2013 MANUAL PRODUKTOWY Ecco Holiday Lato 2013 Bułgaria ZŁOTE PIASKI **** Golden Yavor duży basen ładne pokoje apartamenty z 2 pomieszczeniami oddzielone drzwiami dobrze wyposażone aneksy odpłatne niewielkie

Bardziej szczegółowo

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12.

WENEZUELA. Hotel Isla Caribe Beach Resort. Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano. Terminy: 26.11.2011 11.12. WENEZUELA Hotel Isla Caribe Beach Resort Miejsce pobytu: Wenezuela / Wyspa Margarita / Playa El Tirano Terminy: 26.11.2011 11.12.2011 03.12.2011 18.12.2011 Cena za osobę: 4559 zł Wyżywienie: All inclusive

Bardziej szczegółowo

Tajlandia Fitness. Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA

Tajlandia Fitness. Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA Tajlandia Fitness według Witolda Szmańdy Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA Aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem i relaksem w tajskim wydaniu (14 DNI) Terminy wyjazdu: Pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL HOTEL BEACH ALBATROS GARDEN * * * *+ ALL HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL Położenie Ok. 33 km na południe od Hurghady w słynnej Zatoce Makadi.

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

EGIPT, HURGHADA WYCIECZKI LOKALNE. Możliwość dopłaty do Kairu 2-dniowego 70 USD (za nocleg ze śniadaniem).

EGIPT, HURGHADA WYCIECZKI LOKALNE. Możliwość dopłaty do Kairu 2-dniowego 70 USD (za nocleg ze śniadaniem). , Jeszcze niedawno skromna wioska rybacka nad Morzem Czerwonym, a dzisiaj jeden z najpopularniejszych na świecie kurortów Bajecznie kolorowy, tajemniczy świat podmorski przyciąga płetwonurków z całego

Bardziej szczegółowo

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Be Live Lanzarote****+ Położenie: Hotel znajduje się w kurorcie Costa Teguise, ok. 10 km od lotniska w Arrecife. Hotel położony jest przy małej, kameralnej plaży el

Bardziej szczegółowo

Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016

Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016 Mama w Podróży TAJLANDIA 2016 Termin 22.02-04.03.2016 Grupa: 6 Mam, 6 dzieci, przewodnik z dzieckiem, niania przewodnik Standard hoteli 3* lub 4* Wyżywienie: śniadania PROGRAM WYPRAWY: Dzień 1 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC, VOGEL, KRANSKA GORA 7 dni, SKIPASS, śniadania, obiadokolacje, dojazd własny 3-9 stycznia 2016 r. 10-16 stycznia 2016 r. 17 23 stycznia 2016 r. 24 30 stycznia 2016 r. 31

Bardziej szczegółowo

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01)

NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) 1 NARTY SŁOWENIA: BLED-KRVAVEC 6 lub7 dni w dowolnym terminie od 1 grudnia 2013 - do 31 marca 2014 r. (z wyjątkiem 28.12-02.01) Bled to niewątpliwie jedno z najpiękniejszych miejsc na Słowenii. Wtulony

Bardziej szczegółowo

Iberotel Miramar *****

Iberotel Miramar ***** Zjednoczone Emiraty Arabskie - wypoczynek Iberotel Miramar ***** Położenie: Hotel należący do znanej i cenionej za wysoka jakość usług, sieci hotelowej Iberotel. Zlokalizowany w wypoczynkowym rejonie Fujairah

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam hotel + pakiet W cenie nielimitowana ilość nurkowań!!!

Marsa Alam hotel + pakiet W cenie nielimitowana ilość nurkowań!!! Marsa Alam hotel + pakiet W cenie nielimitowana ilość nurkowań!!! Termin wyjazdu» 11 lipiec - 18 lipiec 2015 Cena wyjazdu» 3.134,00 zł osoba nurkująca 2.228,00 zł osoba nienurkująca Zakwaterowanie» Hotel

Bardziej szczegółowo

WYJAZD NURKOWY DO SHARM EL SHEIKH

WYJAZD NURKOWY DO SHARM EL SHEIKH WYJAZD NURKOWY DO SHARM EL SHEIKH HOTEL 5* + PAKIET 5 DNI NURKOWYCH Z ŁODZI CENA: 2.759,00zł TERMIN: 22.04-29.04.2014 PRZELOT: Katowice/Warszawa/Wrocław Marsa Alam Katowice/Warszawa/Wrocław Aktualnie Sharm

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie

COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie COSTA BRAVA Hotel Royal Sun 4* (FB lub AI) + wycieczka do Barcelony w cenie Symbol oferty: 1037/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

EGIPT INFORMACJE PRAKTYCZNE. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

EGIPT INFORMACJE PRAKTYCZNE. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, INFORMACJE PRAKTYCZNE Egipt marzenie każdego podróżnika, jest naszą specjalizacją. W tym fascynującym zakątku Ziemi znajduje się wszystko, co stanowi podstawę udanego urlopu i niezapomnianych chwil. Mamy

Bardziej szczegółowo

EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009

EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009 EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009 El gouna Luksusowe miasteczko turystyczne, położone nad Morzem Czerwonym, około 25 km od Hurghady.

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Program Zabawa i zwiedzanie - Dla dzieci i rodziców - Disneyland Paris - najlepszy na świecie - A quaboulevard odpoczynek na basenie - Asterix Park - moc śmiechu i

Bardziej szczegółowo

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

Tajlandia Fitness Bangkok + Wyspa Koh Chang

Tajlandia Fitness Bangkok + Wyspa Koh Chang Tajlandia Fitness Bangkok + Wyspa Koh Chang Hiper aktywna wyprawa do Tajlandii. A w niej Joga, Medytacja, spersonalizowane treningi fitness prowadzone przez Annę Ostrowską v-ce mistrzynią Polski w Fitness

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie!

COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! COSTA BRAVA Low Cost - H. Calella Palace 4* (FB lub AI) + Barcelona w cenie! Symbol oferty: 1056/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam hotel + pakiet W cenie nielimitowana ilość nurkowań!!!

Marsa Alam hotel + pakiet W cenie nielimitowana ilość nurkowań!!! Marsa Alam hotel + pakiet W cenie nielimitowana ilość nurkowań!!! Termin wyjazdu» 07 listopad - 14 listopad 2015 Cena wyjazdu» 3.349,00 zł osoba nurkująca 2.299,00 zł osoba nienurkująca Zakwaterowanie»

Bardziej szczegółowo

Zniżka nawet do 49%! 1159 zł/7dni. 1019 zł/7dni. 1319 zł/7dni. 1699 zł/7dni. 2139 zł/7dni, 2619 zł/7dni, 3519 zł/7dni, 3959 zł/7dni,

Zniżka nawet do 49%! 1159 zł/7dni. 1019 zł/7dni. 1319 zł/7dni. 1699 zł/7dni. 2139 zł/7dni, 2619 zł/7dni, 3519 zł/7dni, 3959 zł/7dni, Zniżka nawet do 49%! EGIPT Sharm el Sheikh Verginia Sharm Resort HB, Blisko rozrywkowego centrum Il Mercato - dla młodych ludzi Mexicana Sharm Resort HB, Kameralny hotel w przystępnej cenie 1-sze dziecko

Bardziej szczegółowo

EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna

EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna EASY SURF TRAVEL i EASY-kitecenter zaprasza na jesienny kitesurfing w Egipcie El Gouna 29.10 6.11 2009 DRUGI TERMIN 14.11 21.11 2009 SUPER CENA 1899 zł Panorama 4* All incl. El gouna Luksusowe miasteczko

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Bezkresy

Biuro Turystyczne Bezkresy PERŁY POŁUDNIOWEGO WYBRZEŻA (AUTOKAR+POCIĄG) 14 DNI WYJAZD Z OPOLA KATOWIC KRAKOWA RZESZOWA Od: Do Cena: 2013 07 31 2013 08 13 SPRZEDAŻ ZAKOŃCZONA Opis: * zakwaterowanie w hotelu Ałuszta 2*+ ** zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK egipt sharm el sheikh. Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia

KIERUNEK egipt sharm el sheikh. Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia KIERUNEK egipt sharm el sheikh Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia 188 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub

Bardziej szczegółowo

Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni

Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni Program 1 / 15 Sharm kurort Synaju Wadi Rum królowa pustyń Petra Nebo ostatnie spojrzenie Mojżesza Betlejem Dżerasz miasto tysiąca kolumn rzeka

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

Dubaj - Sri Lanka TERMIN: 03 12.11.2013 r.

Dubaj - Sri Lanka TERMIN: 03 12.11.2013 r. Dubaj - Sri Lanka TERMIN: 03 12.11.2013 r. Oferta grupowa 1 Ramowy program 1 dzień 03.11 Warszawa Dubaj 11.50 odprawa paszportowo-bagażowa na lotnisku w Warszawie; 13.50 wylot z do Dubaju; 22.15 przylot

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK ALBANIA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA

KIERUNEK ALBANIA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA KIERUNEK ALBANIA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA 112 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta ALL Lek Albaƒski. Mo liwoêç płacenia kartami jest bardzo organiczona. Napiwki Przyj te jest zostawianie

Bardziej szczegółowo

HOTEL AYAZ AQUA **** TURCJA - BODRUM. tel: 91 433 02 75. www.ayazaqua.com

HOTEL AYAZ AQUA **** TURCJA - BODRUM. tel: 91 433 02 75. www.ayazaqua.com HOTEL AYAZ AQUA **** www.ayazaqua.com Położenie: Ok.1,5 km od centrum Gumbet. Dogodny dojazd lokalnymi środkami transportu. Plaża: Oddalona od hotelu o ok.100 m, szeroka, publiczna i piaszczysto-żwirowa.

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK EGIPT TABA EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie

KIERUNEK EGIPT TABA EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie KIERUNEK EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç gotówk,

Bardziej szczegółowo

Zabawa, sport i wypoczynek

Zabawa, sport i wypoczynek Zabawa, sport i wypoczynek Region S³oneczny Brzeg Najpiêkniejsze pla e Europy, malownicze zatoki nad ciep³ym morzem, gor¹ce s³oñce i przyjemna bryza daj¹ca wytchnienie. Komfortowe hotele, têtni¹ce yciem

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 cena za os. w pok. standard 2 299zł wylot i powrót: Poznań wyżywienie: All Inclusive Położenie: Kameralny hotel, z którego rozpościera się

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus)

Oferta Promocyjna. ok. 29 km do Side, ok. 25 km do Manavgat (co 15 minut publiczny autobus), ok. 30 km do Alanyi (co 15 minut publiczny autobus) Oferta 1 Aqua plaza z: do Antalya z: Antalya do Pokój 2-osobowy w supercenie 25.10.2015 31.10.2015 818.00 PLN dnia: 25.10.2015 godz. 06:10-10:00 dnia: 31.10.2015 godz. 02:25-04:20 w mieście: Okurcalar

Bardziej szczegółowo

Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA

Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA Od Patagoni do wodospadów Iguazu REJS AMERYKA POŁUDNIOWA Terminy: od 06.11.2015 - do 28.11.2015 21538 PLN/os Ramowy program: 1 dzień WARSZAWA Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Chile. 2 dzień

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

Malta. Informacje ogólne: Malta INFORMACJE O OFERCIE:

Malta. Informacje ogólne: Malta INFORMACJE O OFERCIE: Malta INFORMACJE O OFERCIE: * Termin wyjazdu: cały rok, najlepiej kwiecień-październik * Czas trwania wyjazdu: 6 dni, 5 nocy * Transport: samolot * WyŜywienie: AI * Dostępność oferty: od 2 osób Informacje

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

KUBA 02.03 11.03.2015

KUBA 02.03 11.03.2015 KUBA 02.03 11.03.2015 Program: Hawana Pinar del Rio Pinar del Rio Cienfuegos Park Narodowy Montemar - Trnidad Varadero Dzień 1 Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie. Przylot do Hawany, spotkanie

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016

Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 Egipt/Hurghada Titanic Beach Spa & Aquapark***** Termin: 11.02-18.02.2016 cena za os. w pok. standard 1907 zł wylot i powrót: Poznań Rozległy i bajecznie kolorowy kompleks hotelowy, idealny dla rodzin

Bardziej szczegółowo

Dwa słońca Egiptu: Kair, Luxor INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 301/2647. Oferta objazdowa, Pielgrzymka, Inny, Wycieczka objazdowa

Dwa słońca Egiptu: Kair, Luxor INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 301/2647. Oferta objazdowa, Pielgrzymka, Inny, Wycieczka objazdowa Dwa słońca Egiptu: Kair, Luxor Symbol oferty: 301/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Egipt Inne Edfu Autokar, Samolot Oferta

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost

COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost COSTA BRAVA + BARCELONA 2 dni - Hiszpania Low cost Symbol oferty: 1060/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Katalonia

Bardziej szczegółowo

Europejskie Rynki Nieruchomości: Grecja

Europejskie Rynki Nieruchomości: Grecja Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw przy współpracy z portalem turystycznym WWW.HAPPY-TOURS.PL oraz

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Zapraszamy do miasta niezwykłych kontrastów, gdzie tradycja z nowoczesnością tworzy doskonały mariaż. W Dubaju jest czas na wszystko

Bardziej szczegółowo

Program Motywacyjny. MEKSYK Śladami Majów

Program Motywacyjny. MEKSYK Śladami Majów Program Motywacyjny MEKSYK Śladami Majów Meksyk wyjazd motywacyjny do Meksyku kultura Majów Cancun Chichen Itza miasta Majów Merida Jukatan Uxmal Jaskinie Loltun rejs po lagunie Campeche Riwiera Maya MEKSYK

Bardziej szczegółowo

Wycieczki fakultatywne (Sharm el Sheikh)

Wycieczki fakultatywne (Sharm el Sheikh) Wycieczki fakultatywne (Sharm el Sheikh) ABU GALOUM Abu Galom to Park Narodowy a zarazem jedno z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc do nurkowania. Wyruszamy około godz. 07:00 na trasę Dahab-Nuweiba.

Bardziej szczegółowo