W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie"

Transkrypt

1 W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Kêtach - zwyciêzcy konkursu wiedzy o Józefie Pi³sudskim: Jakub Grygierczyk, Damian Stañczak i Artur Christ odbieraj¹ puchar i dyplomy od burmistrza Romana Olejarza.

2 Drodzy Czytelnicy, Joanna Klêczar z³o y³a rezygnacjê z funkcji redaktora naczelnego miesiêcznika Kêczanin. Piêknie dziêkujemy Jej za trud tworzenia i mi³¹ wspó³pracê. yczymy tak e zadowolenia i powodzenia w yciu osobistym i zawodowym. Wydawca na stanowisko pe³ni¹cego obowi¹zki redaktora naczelnego powo³a³ Monikê Paw- ³owsk¹ ycz¹c wielu powodów do zadowolenia, satysfakcji z wykonywanej pracy, sympatii od czytelników i sprzymierzeñców w dzia³aniu. Przede mn¹ nowe wyzwanie. Mam nadziejê, e sprostam Pañstwa oczekiwaniom i yczeniom. Swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie zamierzam spo ytkowaæ na nowej i jak s¹dzê ciekawej niwie. Moim marzeniem jest, by Kêczanin by³ ulubion¹ Pañstwa gazet¹. By tak siê sta³o, jej Czytelnicy powinni byæ wspó³redaguj¹cymi. Dlatego te zapraszam do wspó³pracy. Oczekujê odpowiedzi na pytania: jakie informacje lubi Pani/Pan czytaæ? jakich oczekuje na ³amach Kêczanina? jakich powinno byæ mniej, a mo e wcale? s³owem co nale y Pani/Pana zdaniem zmieniæ, poprawiæ, udoskonaliæ? Na Pañstwa propozycje czekam do 10 marca br. Listy proszê kierowaæ na adres redakcji Kêty, ul. wirki i Wigury 2, lub Pozdrawiam Monika Paw³owska 2 Kêczanin / luty 2005

3 Wiadomoœci Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Szukam S³owa I miejsce w kategorii I ( lat): Karina Merta god³o G uczennica klasy maturalnej w Pañstwowym Zespole nr 3 Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Oœwiêcimiu. Interesuje siê literatur¹, muzyk¹, rysunkiem. Wiersze nagrodzone: 60. rocznica wyzwolenia Kêt W pi¹tek 28 stycznia przypad³a 60 rocznica wyzwolenia Kêt. Pamiêæ o³nierzy oraz innych osób, które zginê³y podczas oswobadzania miasta, uczczono z³o eniem wi¹zanek pod pomnikiem Nieznanego o³nierza. xxxxx Twoje w³osy uplot³am z moich jasnych modlitw Oczy obrysowa³am wêglem têsknoty renice wype³ni³am motylami myœli Usta u³o y³am z czerwieni powrotów D³onie- ciep³e jak usmiech silne jak wiara delikatne i czu³e... Mój kochany... Oczy mi wilgotniej¹... Têskniê... U CIEBIE Nawet deszcz tam pada na swój w³asny cichy sposób, jakby ba³ siê przeszkodziæ twoim snom braciszku mówi³eœ, e to gwiazda tak mruga, a ona po prostu próbowa³a siê uwolniæ od swego zimnego œwiat³a chcia³a jak ja zanurzyæ siê w ciemnow³osej nocy. milczenie jest tam takie czyste jak te oczy, które zamknêli wasi górscy anieli dobrych snów je eli jeszcze gdzieœ znajdê powietrze, które jak tam pachnie chlebem i zielonym kolorem napiszê ci o tym w najbli szym liœcie a teraz muszê koñczyæ, bo w oknie poci¹gu ucieka mi to o czym piszê a tam dok¹d jadê jest inaczej ani gorzej ani lepiej jest inaczej, kiedyœ braciszku opowiem ci na dobranoc mój œwiat a ty przytulisz ucho do listu i... zaœniesz uko³ysany przez wasze górskie anio³y dobrych snów PS...ju pi¹ta......dobrych snów... Kombatanci sk³adaj¹ wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem Nieznanego o³nierza. Kwiaty z³o y³y delegacje Urzêdu Gminy z Burmistrzem Romanem Olejarzem oraz Rady Miejskiej z Przewodnicz¹cym Józefem Skudlarskim. W pi¹tkowe popo³udnie na p³ycie Rynku obecni byli równie radni, kombatanci, harcerze i uczniowie z Gimnazjum nr1 i Szko³y Podstawowej nr 1 w Kêtach. Styczniowa uroczystoœæ mia³a skromny i symboliczny charakter. Warto jednak odnotowaæ, e wziêli w niej udzia³ przedstawiciele zarówno najstarszego (kombatanci) jak i najm³odszego (uczniowie) pokolenia Kêczan. Pamiêæ o ludziach, którzy zginêli podczas wyzwalania naszego miasta pozostaje wiêc ywa w œwiadomoœci mieszkañców. Wiêcej mieszkañców naszej gminy Prze³om roku to czas statystycznych zestawieñ. W tym numerze Kêczanina prezentujemy zmiany demograficzne jakie zasz³y w ubieg³ym roku w mieœcie i so³ectwach Gminy Kêty. Na zmiany wp³yw maj¹ zgony, urodzenia oraz migracje ludzi. Liczba mieszkañców Gminy Kêty, w porównaniu z rokiem 2003, wzros³a i wynosi (stan na r.) osób. To 30 mieszkañców wiêcej ni w analogicznym okresie roku Liczba osób mieszkaj¹cych w mieœcie Kêty zmniejszy³a siê o 48 ( r.), w so³ectwach z kolei zwiêkszy³a o 78 ( r.) Najwiêcej nowych mieszkañców maj¹ Bielany 27 ( r.). W Witkowicach przyby³o 26 mieszkañców (2115), w Nowej Wsi 18 ( r.), Malcu 10 ( r.), a êkach 5 ( r.). Tylko w Bulowicach liczba mieszkañców zmniejszy³a siê, ale tylko o 1 osobê ( r.). Interesuj¹ce s¹ dane dotycz¹ce liczby urodzeñ. Ogó³em w ubieg³ym roku (2004) w Gminie Kêty urodzi³o siê 315 dzieci. W Kêtach by³o ich 167 (Stare Miasto 67, Nowe Miasto 74 i Podlesie 26), a na so³ectwach 148. W so³ectwach najwiêcej dzieci przysz³o na œwiat w Bulowicach 37, prawie tyle samo (36) w Nowej Wsi. W Witkowicach by³o ich 30, w êkach 18, a w Bielanach 17. Najmniej dzieci w ubieg³ym roku urodzi³o siê w Malcu tylko 10. KÊCZANIN - PISMO ZIEMI KÊCKIEJ Wydawca: Dom Kultury w Kêtach; p.o. Redaktor naczelny: Monika Paw³owska; Adres redakcji: Kêty, ul. wirki i Wigury 2, tel ; Dy ury redakcji: ka dy wtorek od godz w Domu Kultury w Kêtach - pokój 121 Og³oszenia i reklamy przyjmowane s¹ w Domu Kultury w pok. 105 codziennie od godz Za treœæ og³oszeñ, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Sk³ad: Monika Paw³owska Druk: Por¹bka, ul. Chmielna 5, tel , Nak³ad: 1200 egz. Kêczanin / luty

4 Wiadomoœci Rzecz o Marsza³ku K onkurs pod nazw¹ Józef Pi³sudski - pobyt w Kêtach w 1915 roku odby³ siê 17 lutego w Muzeum im. A. K³osiñskiego w Kêtach. Jego organizatorami byli: Wydzia³ Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Gminy, kêckie Muzeum, Towarzystwo Mi³oœników Kêt oraz Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i b. WiêŸniów Politycznych - Ko³o MG w Kêtach im. 3. Kompanii Obrony Narodowej Kêty Patronatem obj¹³ go burmistrz gminy Roman Olejarz. Gimnazjaliœci musieli opanowaæ przygotowan¹ przez organizatorów bibliografiê, sk³adaj¹c¹ siê z 8 pozycji, w których znaleÿæ by³o mo na m.in.: udokumentowane fakty z ycia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, informacje o pocz¹tkach tworzenia legionów i szlaku bojowym przed przybyciem do Kêt, informacje o pobycie Marsza³ka w Kêtach i okolicy oraz legionistach z Kêt. Do konkursowych zmagañ przyst¹pili uczniowie z wszystkich 8 gimnazjów z terenu gminy. Egzamin wiedzy sk³ada³ siê z dwóch czêœci. W pisemnym teœcie wyboru gimnazjaliœci odpowiadali na 20 pytañ. W czêœci ustnej 3-osobowy zespó³ wybiera³ lidera, który po konsultacji z dru yn¹ odpowiada³ na 3 pytania wybrane z dwóch zestawów o ró nym stopniu trudnoœci. Najwiêcej, bo a 29 pkt. uzyska³a reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Kêtach. Zwyciêsk¹ dru ynê tworzyli: Jakub Grygierczyk, Damian Stañczak i Artur Christ. Drugie miejsce przypad³o zdobywcom 25 pkt. Gimnazjum nr 2 w Kêtach. Na trzecim z 24 pkt. uplasowali siê uczniowie Gimnazjum nr 3 / ZSPG/ w Kêtach, na czwartym Gimnazjum z Bulowic / 23 pkt./. Trzy równorzêdne pi¹te miejsca / 22 pkt./ przypad³y gimnazjalistom z : Bielan, Nowej Wsi i Witkowic. Ostatnie miejsce / 13 pkt./ zajê³o powiatowe gimnazjum przy Powiatowym Zespole nr 11 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Stanis³awa Wyspiañskiego. Poziom konkursu by³ bardzo wysoki. Gratulacje nale ¹ siê uczniom i ich nauczycielom, którzy ich przygotowywali podkreœlaj¹ organizatorzy i jurorzy Zbigniew Jarosz przewodnicz¹cy oraz Anna Chowaniak emerytowana nauczycielka historii, wspó³autorka pytañ i by³a pracownica kêckiego Muzeum, a tak e Jan Christ syn Mariana, jednego z ostatnich œwiadków pobytu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kêtach, który w czerwcu tego roku bêdzie obchodzi³ setne urodziny. Zwyciêzcy konkursu otrzymali puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu medale pami¹tkowe. Medalem uhonorowano równie Jana Christa i jego rodzinê. M.P. To by³o 90 lat temu Pi³sudski w Kêtach 24 stycznia minê³o 90 lat od przybycia do naszego miasta legionistów Józefa Pi³sudskiego. W rocznicê przybycia o³nierzy Pi³sudskiego, okolicznoœciowe wi¹zanki pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ pobyt Marsza³ka, z³o- y³y delegacje Urzêdu Gminy oraz kombatantów. Zwi¹zek Kombatantów RP i by³ych WiêŸniów Politycznych pamiêta³ równie o grobach legionistów znajduj¹cych siê na cmentarzu komunalnym. Kombatanci oraz przedstawiciele Towarzystwa Mi³oœników Kêt zapaleniem zniczy i chwil¹ skupienia uczcili pamiêæ pochowanych o³nierzy. W ramach upamiêtnienia pobytu legionistów zorganizowano szereg imprez. 17 lutego w muzeum im. A. K³osiñskiego odby³ siê konkurs Józef Pi³sudski pobyt w Kêtach w 1915r. (wyniki zamieszczamy obok). 25 lutego dr Jakub Przy grobie legionistów. Polit z Uniwersytetu Jagielloñskiego - w ramach Spotkañ przy armacie - przygotowa³ i przedstawi³ wyk³ad zatytu³owany Józef Pi³sudski czyn legionowy i odzyskanie niepodleg³oœci. Od po³owy lutego - równie w muzeum - mo na ogl¹daæ wystawê, na której eksponowane s¹ pami¹tki zwi¹zane z Marsza³kiem i Legionami Polskimi. Wystawa potrwa do po³owy marca. Ciekawe co prze yjemy: radoœæ czy rozczarowanie? 2 lutego pan (imiê i nazwisko znane redakcji) zg³osi³, e posiada informacje na temat zamurowanych na œcianie frontowej strzelnicy sportowej w Kêtach p³askorzeÿb Józefa Pi³sudskiego oraz herbu Kêt. Informacjê popar³ dowodami w postaci fotografii. Muzeum zobowi¹za³o siê do pomocy w przypadku potwierdzenia informacji i podjêcia decyzji o ods³oniêciu p³askorzeÿb. Tyle notatka s³u bowa sporz¹dzona przez dyrektora kêckiego muzeum. Co do szczegó³ów. Kilka lat temu nie- yj¹cy ju Jan Tobijasiewicz przekaza³ mi tak¹ informacjê: Ciebie takie sprawy interesuj¹, to ci powiem. Gdzieœ tak na samym pocz¹tku wojny, chyba w paÿdzierniku 1939 roku szed³em do pracy na cegielni o 5,30 rano (zastêpowa³em w pracy brata przez dwa dni). Gdy by³em na Kêckiej Górce, to zobaczy- ³em jak na ma³ym rusztowaniu pracowa- ³o dwóch mê czyzn. M³odszy jutowym workiem zas³ania³ p³askorzeÿbê profilu twarzy Pi³sudskiego, a starszy zapraw¹ murarsk¹ zamurowywa³. Po uzyskaniu tej wiadomoœci przez parê lat poszukiwa³em dowodów w postaci zdjêæ z okresu przedwojennego. I uda³o siê w styczniu br. Od Anny Korczyk otrzyma³em zdjêcia sprzed 1939 roku, na których wyraÿnie widaæ (patrz zdjêcie): w górnej wnêce p³askorzeÿbê twarzy Pi³sudskiego a w dolnej herb Kêt. Ponadto pamiêtaj¹cy tamte lata Aleksander Berwiñski potwierdza, e jest mo liwe, i pod warstw¹ tynku nadal istniej¹ obie p³askorzeÿby. Gdy tylko ust¹pi¹ œniegi i zrobi siê nieco cieplej, za zgod¹ obecnego w³aœciciela strzelnicy w asyœcie pracowników kêckiego muzeum, chcemy dokonaæ odkucia chocia czêœci tynku, aby przekonaæ siê o s³usznoœci dokonanych ustaleñ. By³oby mi³o gdyby w 70. rocznicê œmierci Komendanta, 13 maja 2005 r. uda³o siê uroczyœcie przywróciæ dla spo³ecznoœci Kêt tê pami¹tkê czasu minionego. Andrzej Orlicki 4 Kêczanin / luty 2005

5 Wiadomoœci Z artystycznym akcentem Spotkanie noworoczne Burmistrz Roman Olejarz spotka³ siê z przedsiêbiorcami miasta i gminy na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Sala Kameralna Domu Kultury gdzie zorganizowano spotkanie wype³ni³a siê przedsiêbiorcami z Kêt oraz so- ³ectw. W krótkim przemówieniu otwieraj¹cym spotkanie burmistrz odniós³ siê do mijaj¹cego roku. Zaakcentowa³ najwa niejsze sukcesy osi¹gniête przez gminê w minionych dwunastu miesi¹cach. Omówi³ po- Henryk B³a ej i Teresa Kaban podczas koncertu. Zebranie wiejskie w Witkowicach Pozytywnie o planie rozwoju Na zebranie wiejskie w Witkowi cach przysz³o ponad stu mieszkañców so³ectwa. Na spotkaniu obecni byli równie burmistrz Roman Olejarz, wiceburmistrz Anna Gacek Bilczewska, Antoni Kawoñczyk oraz Ma³gorzata Grzywa. Gospodarzem spotkania by³a so³tys Witkowic Kazimiera Micherda. G³ównym punktem zebrania by³o zapoznanie mieszkañców so³ectwa z planem rozwoju miejscowoœci Witkowice. Plan przygotowa³a i przedstawi³a Ma³gorzata nadto politykê finansow¹ i spo³eczn¹ gminy w ubieg³ym roku oraz przedstawi³ plany, które zrealizowane zostan¹ w najbli szym czasie. Po czêœci oficjalnej przedstawiono krótki wystêp artystyczny. Zebranym zaprezentowali siê Teresa Kaban (fortepian) i Henryk B³a ej (flet). Artyœci zagrali utwory Chopina i Wieniawskiego oraz kilka irlandzkich oraz japoñskich kolêd. Wieczór zakoñczy³ poczêstunek w kawiarni, który sta³ siê okazj¹ do swobodnej rozmowy pomiêdzy uczestnikami spotkania. Grzywa z oœwiêcimskiego Centrum Biznesu. Krótki komentarz do niego wyg³osi³ burmistrz Roman Olejarz. Obecni mieszkañcy Witkowic pozytywnie zaopiniowali plan, który jako propozycja uchwa³y zosta³ wniesiony pod obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kêtach. Oprócz wy ej wymienionego planu, zebrani mieli mo liwoœæ przedstawienia so³tysowi oraz burmistrzowi, bie ¹cych tematów oraz problemów dotycz¹cych codziennego funkcjonowania so³ectwa. Na zebraniu obecnych by³o ponad stu mieszkañców so³ectwa. Sto lat pana Józefa 17 stycznia Józef Naglik z Kêt obchodzi³ swoje setne urodziny. Pan Józef bêd¹cy w doskona³ej formie jest mieszkañcem Podlesia. Jubilat wychowa³ czwórkê dzieci, a dziœ otacza go jeszcze dziewiêcioro wnucz¹t i szesnaœcioro prawnucz¹t. Józef Naglik nie ma specjalnej recepty jak w tak dobrej kondycji do yæ stu lat. Syn Benedykt podkreœla jednak, e ojciec do dnia dzisiejszego pozosta³ aktywny, a jego ulubionym zajêciem s¹ piesze wêdrówki po górach. W dniu setnych urodzin, jubilata odwiedzi³ burmistrz Roman Olejarz. Z³o y³ Panu Pan Józef Naglik z burmistrzem Romanem Olejarzem. Józefowi serdeczne yczenia wszelkiej pomyœlnoœci oraz przekaza³ pisemne gratulacje od premiera i wojewody ma³opolskiego. W³adze gminy, województwa i kraju nie zapomnia³y równie o innym jubilacie z naszej gminy - Kazimierzu Orlickim. Pan Kazimierz 29 stycznia równie œwiêtowa³ setn¹ rocznicê swoich urodzin. Z tej okazji burmistrz, wojewoda i premier skierowali do niego gratulacje i yczenia. Atak zimy sprawi³, e burmistrz Roman Olejarz nie móg³ przekazaæ ich osobiœcie. Pan Kazimierz jest bowiem zameldowany w Kêtach przy ul. Œwiêtokrzyskiej, ale na co dzieñ przebywa w oœrodku rehabilitacyjnym w Ujso³ach. Jubilat, podobnie jak Pan Józef jest w dobrej kondycji i czasem odwiedza jeszcze nasze miasto (relacja z jego wizyty w muzeum A. K³osiñskiego zamieszczona zosta³a w styczniowym numerze Kêczanina). Obu jubilatom jeszcze raz yczymy zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci oraz dalszych lat ycia. Kêczanin / luty

6 Wieœci ratuszowe Wiadomoœci z Gminnego Centrum Informacji Dla przedsiêbiorców Informujemy przedsiêbiorców, e mo na jeszcze sk³adaæ wnioski o dotacjê z Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw w ramach nastêpuj¹cych dzia³añ: 1. Dzia³anie Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez doradztwo. 2. Dzia³anie Wsparcie konkurencyjnoœci produktowej i technologicznej przedsiêbiorstw. Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw dokonuj¹cych nowych inwestycji Poddzia³anie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiêbiorstw 3. Dzia³anie Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje. 4. Dzia³anie Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostosowania przedsiêbiorstw do wymogów ochrony œrodowiska. Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki wodno-œciekowej. Poddzia³anie Wsparcie przedsiêbiorstw w zakresie ochrony powietrza. Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi. Szczegó³owych informacji na temat warunków udzielenia dotacji, wysokoœci wsparcia, terminów oraz miejsca sk³adania wniosków udziela: Gminne Centrum Informacji w Kêtach, ul. wirki i Wigury 2a, Kêty, tel. (33) , czynne w dniach od poniedzia³ku do soboty w godz. od Zbli a siê koniec roku kwotowego mleka Przypominamy e zbli a siê koniec roku kwotowego mleka. Rok kwotowy to okres od l kwietnia do 31 marca nastêpnego roku. Ka dy producent mleka otrzyma³ na podstawie danych z roku referencyjnego swoj¹ INDYWIDU- ALN ILOŒÆ REFEREN- CYJN (IIR). Jest to iloœæ mleka wyprodukowana w ci¹gu roku kwotowego w posiadanym gospodarstwie, jak¹ producent mo e sprzedaæ do mleczarni albo - w postaci mleka i/lub produktów mlecznych - bezpoœrednio na rynkach, bazarach czy s¹siadom. Jest to iloœæ, jak¹ mo e wprowadziæ na rynek bez konsekwencji finansowych. Mleko wyprodukowane i wprowadzone na rynek ponad przyznan¹ indywidualn¹ iloœæ referencyjn¹ podlega op³acie (kara pieniê na bêdzie naliczana od 2006 r.). Producent mleka musi byæ posiadaczem gospodarstwa rolnego, bo tylko wówczas mo e byæ posiadaczem indywidualnej iloœci referencyjnej. Wartoœæ indywidualnej iloœci referencyjnej mo na przeliczyæ na z³otówki, czyli mo - na j¹ sprzedaæ lub kupiæ, wydzier- awiæ za okreœlon¹ cenê b¹dÿ te zapisaæ w spadku swoim najbli - szym. Producent mleka jest w³aœcicielem swojego limitu, w zwi¹zku z czym to on ustala cenê. Prawo do indywidualnej iloœci referencyjnej jest dziedziczne. Dziedziczy je osoba lub osoby, które odziedziczy³y gospodarstwo i które bêd¹ kontynuowa³y produkcjê mleka. Je eli spadek przypada Skarbowi Pañstwa, IIR przechodzi do rezerwy krajowej. O zmianach w³aœcicieli kwoty nale y informowaæ Oddzia³ Terenowy ARR w³aœciwy dla swojego miejsca zamieszkania na specjalnych formularzach (dostêpne na stronach ARR Istnieje mo liwoœæ rezygnacji z przyznanej IIR. W takim przypadku nale y siê zwróciæ z wnioskiem do OT ARR i do³¹czyæ miesiêczne rejestry wyprodukowanego mleka. Je eli rejestry miesiêczne nie zostan¹ dostarczone do Agencji, to rezygnacja nie jest przyjêta i takich dostawców obowi¹zuje z³o enie rocznego sprawozdania w terminie do 15 maja, pod groÿb¹ kary pieniê nej. Jest to kara dotkliwa, zw³aszcza kiedy dotyczy ma³ych gospodarstw. Posiadanie Indywidualnej Iloœci Referencyjnej (IIR) nak³ada na producentów mleka pewne obowi¹zki. Rolnicy naszej Gminy, którzy otrzymali IIR mleka jeszcze do niedawna nazywan¹ kwot¹ mleczn¹ zobowi¹zani s¹ do prowadzenia miesiêcznych rejestrów (sprawozdañ) o iloœci wyprodukowanego i wykorzystanego mleka. Rejestry te pozostaj¹ w gospodarstwie i podlegaj¹ kontroli. Ponadto do 15 maja 2005 r. dostawcy bezpoœredni s¹ zobligowani do przekazania Terenowemu Oddzia³owi ARR rocznej informacji o wyprodukowanym i rozdysponowanym mleku w minionym roku kwotowym. Za niedotrzymanie powy szego terminu grodzi kara pieniê na. Na³o ona kara nie mo e byæ mniejsza ni 100 euro. Pomoc wype³nianiu miesiêcznych rejestrów produkowanego mleka, jak i rocznych sprawozdañ oferuje Urz¹d Gminy Kêty Gminne Centrum Informacji ul. wirki i Wigury 2a tel. (033) Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 1 lutego 2005 r. wesz³o w ycie rozporz¹dzenie Rady Ministrów uruchamiaj¹ce kolejny ju instrument finansowego wsparcia dla polskich rolników. Przydatne adresy: Ma- ³opolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego Oœwiêcim ul. Wyspiañskiego 10, tel Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Oœwiêcimiu ul. Wyspiañskiego 10, tel , , Tym razem jest on kierowany do producentów rolnych bêd¹cych w³aœcicielami gospodarstw o niskim potencjale ekonomicznym tzw. gospodarstw niskotowarowych. Przez gospodarstwo niskotowarowe nale y rozumieæ takie, którego wielkoœæ ekonomiczna (mierzona wysokoœci¹ standardowej nadwy ki bezpoœredniej) kszta³tuje siê w przedziale pomiêdzy 2 a 4 ESU (ang.: European Size Unit). Najprostszym sposobem obliczenia wielkoœci ekonomicznej jest pos³u enie siê arkuszem kalkulacyjnym (tabel¹) dostêpnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa (www.minrol.gov.pl) lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Pomoc¹ mog¹ równie s³u yæ doradcy Oœrodków Doradztwa Rolniczego. Do wyliczenia wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa niezbêdne s¹ dane dotycz¹ce: wielkoœci posiadanego gospodarstwa w tym wielkoœci i rodzaju poszczególnych zasiewów (upraw), liczby i gatunków utrzymywanych zwierz¹t. Warunki ubiegania siê o p³atnoœæ Niezbêdnym warunkiem ubiegania siê przez producenta rolnego o p³atnoœæ jest: 1.) prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej przez okres co najmniej 3 lat przed dniem z³o enia wniosku. Udogodnieniem dla osób, które odziedziczy³y gospodarstwo rolne lub naby³y je jako nastêpcy producenta rolnego, (któremu przyznano rentê strukturaln¹) i zamierzaj¹ skorzystaæ z tego dzia³ania choæ nie spe³niaj¹ warunku 3- letniego okresu prowadzenia dzia- ³alnoœci rolniczej jest, mo liwoœæ zaliczenia okresu prowadzenia takiej dzia³alnoœci przez poprzedniego w³aœciciela gospodarstwa. 2.) prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej w gospodarstwie spe³niaj¹cym wymóg niskotowarowego w dniu z³o enia wniosku, 3.) tytu³ prawny do gospodarstwa w postaci prawa w³asnoœci (odrêbna w³asnoœæ producenta 6 Kêczanin / luty 2005

7 Wieœci ratuszowe Wiadomoœci z Gminnego Centrum Informacji Producent rolny osoba fizyczna, prowadz¹ca na w³asny rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym, po³o onym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Dzia³alnoœæ rolnicza - to dzia³alnoœæ w zakresie produkcji roœlinnej i zwierzêcej, w tym w zakresie produkcji materia³u siewnego, szkó³karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roœlin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materia³u zarodowego ssaków, ptaków i owadów u ytkowych, produkcji typu przemys³owego, fermowego oraz chowu i hodowli ryb. cz¹stkowych wskazanych przez producenta we wniosku Niezbêdne dokumenty 1.) wniosek o przyznanie p³atnoœci (dostêpny na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa lub ARiMR wskazanych powy ej oraz w jej siedzibie), 2.) plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego (dostêpny na zasadach wskazanych powy- ej), 3.) dokument potwierdzaj¹cy prawo w³asnoœci gospodarstwa (np. akt notarialny), 4.) dokument potwierdzaj¹cy prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej przez okres co najmniej 3 lat (np. dokument z KRUS potwierdzaj¹cy okres podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej lub dokument potwierdzaj¹cy okres posiadania gospodarstwa wraz z oœwiadczeniem o okresie prowadzenia dzia- ³alnoœci rolniczej w tym gospodarstwie z³o one przez ubiegaj¹cego siê o p³atnoœæ). Miejsce i termin sk³adania wniosków Wniosek nale y z³o yæ w powiatowym biurze ARiMR. Wnioski sk³ada siê w dowolnym terminie pocz¹wszy od 1 lutego 2005 r. Ze wzglêdu na ograniczon¹ limitem wysokoœæ œrodków finanmu zostanie przyznana renta strukturalna. Nastêpca bêdzie mia³ mo liwoœæ dalszego pobierania p³atnoœci je eli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia na niego w³asnoœci albo jego ma³ onka albo wspó³w³asnoœæ z ma³ onkiem) Do czego nale y siê zobowi¹zaæ? Wsparcie finansowe dla gospodarstwa niskotowarowego ma na celu poprawê jego sytuacji ekonomicznej i to nie tylko poprzez jego przejœciowe dofinansowanie przez ARiMR ale przede wszystkim poprzez podjêcie przez producenta rolnego dzia³añ, które umo liwi¹ mu w przysz³oœci podjêcie produkcji towarowej. Dlatego te rolnik w chwili sk³adania wniosku musi siê zobowi¹zaæ do: 1) nieprzenoszenia w³asnoœci gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia przyznania p³atnoœci pod rygorem ich wstrzymania, a nastêpnie koniecznoœci zwrotu pobranych p³atnoœci, Wyj¹tek stanowi przypadek przeniesienia w³asnoœci gospodarstwa na rzecz nastêpcy producenta otrzymuj¹cego p³atnoœæ, któregospodarstwa z³o y oœwiadczenie, w którym zobowi¹ e siê do: - nieprzenoszenia w³asnoœci tego gospodarstwa do koñca okresu objêtego zobowi¹zaniem poprzedniego w³aœciciela oraz - do realizacji planu rozwoju tego gospodarstwa, które w swym wniosku przedstawi³ poprzedni w³aœciciel. 2) realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zrestrukturyzowanie gospodarstwa. Do takich przedsiêwziêæ (tzw. celów cz¹stkowych) nale ¹ m.in.: - zakup zwierz¹t gospodarskich, maszyn rolniczych, gruntu rolnego lub jego dzier awa, - ukoñczenie szkoleñ w zakresie dobrej praktyki rolniczej lub ekonomi gospodarstwa, - rozpoczêcie prowadzenia produkcji w dzia³ach specjalnych produkcji rolnej, - przestawienie lub przestawianie gospodarstwa na produkcjê metodami ekologicznymi, - przejœcie na system opodatkowania VAT na zasadach ogólnych, - udokumentowanie sprzeda- y produktów rolnych z gospodarstwa za co najmniej 20 tyœ z³ rocznie przez okres pobierania p³atnoœci. Wysokoœæ pomocy i terminy udzielanych p³atnoœci P³atnoœæ dla gospodarstwa niskotowarowego bêdzie wyp³acana przez 5 kolejnych lat w wysokoœci 1250 euro rocznie (ok z³.) w poni ej podanych terminach: I Rok - wyp³ata w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu p³atnoœci sta³a siê ostateczna Uwaga: W przypadku wniosków z³o onych w 2005 r. w terminie 120 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu p³atnoœci sta³a siê ostateczna II i III Rok -wyp³ata w terminie 12 miesiêcy od dnia wyp³aty poprzedniej p³atnoœci IV i V Rok -wyp³ata bêdzie uzale niona od realizacji celów Rada Spo³eczna Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kêtach wyra a podziêkowanie wszystkim Sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy w 2004r. wsparli Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej i swoj¹ ofiarnoœci¹ przyczyniaj¹ siê do poprawy warunków œwiadczenia przez niego us³ug zdrowotnych dla mieszkañców Gminy Kêty. W 2004r. Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej wspierali: - Grupa Kêty S.A. - Bank Spó³dzielczy w Kêtach - T.S. Hejna³ w Kêtach - Piwnica Rycerska - Stanis³aw Sordyl - P.P.U.H. Czes³aw Haczek - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych - Ireneusz Szemik - Hutnik Sp. z o.o. w Kêtach - P.H.U. Leszek Jura - Finish A Anna Dryjak Przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej - Roman Olejarzsowych na tê formê pomocy p³atnoœci bêd¹ udzielane wed³ug kolejnoœci otrzymanych przez Agencjê wniosków. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz ze zmianami, - rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r., Nr 286, poz. 2870). Szczegó³owe informacje na temat opisanego dzia³ania (w tym pomocy w obliczeniu wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa, uzyskania formularza wniosku, formularza i instrukcji opracowania planu rozwoju gospodarstwa) mo na uzyskaæ w Wydziale RDG Urzêdu Gminy Kêty Rynek 7, pok 27, tel wew. 128, 168 oraz w Gminnym Centrum Informacji w Kêtach ul. wirki i Wigury 2a (naprzeciwko g³ównego wejœcia do Domu Kultury), tel Kêczanin / luty

8 Na forum Rady Z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kêtach Najwa niejszym punk tem obrad Rady Miejskiej w Kêtach by³o podjêcie uchwa³ w sprawach: - zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci w myœl podjêtej 28 stycznia uchwa³y, zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci: 1. grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo arow¹. 2. grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle bêd¹ce w posiadaniu zale nym lub zarz¹dzie instytucji kultury, za wyj¹tkiem wykorzystywanych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. 3. grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle, administrowane na zlecenie Gminy, je eli zosta³y u yczone instytucjom kultury. 4. grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle zajête na potrzeby odp³atnego prowadzenia krytych p³ywalni, za wyj¹tkiem zajêtych na inn¹ dzia³alnoœci ni w zakresie kultury fizycznej i sportu. 5. budynki lub ich czêœci bêd¹ce w posiadaniu jednostek oœwiatowych zajête na dzia³alnoœæ6 w zakresie prowadzenia sto³ówek szkolnych. 7. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), stanowi¹ce dojazd do gruntów rolnych. 8. grunty, budynki, budowle lub ich czêœci stanowi¹ce mienie komunalne nie oddane OG OSZENIE o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kêty Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Kêtach nr:xii/96/2003 z dnia 31 paÿdziernika 2003 r. zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kêty obejmuj¹cego obszar miasta Kêty oraz so³ectw: Bielany, Bulowice, êki, Malec, Nowa Wieœ i Witkowice z wy³¹czeniem terenów, dla których obowi¹zuj¹ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1 stycznia 1995 r., wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 8 marca 2005 r. do 8 kwietnia 2005 r. w Sali Narad w siedzibie Urzêdu Gminy Kêty w poniedzia³ki, œrody, czwartki i pi¹tki w godz. od 9 00 do 12 00, we wtorki w godz. od do Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 30 marca 2005 r. w Sali Sesyjnej w siedzibie Urzêdu Gminy Kêty o godz Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo e wnieœæ uwagi. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Gminy Kêty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2005 r. Burmistrz Gminy Kêty Roman Olejarz w posiadanie zale ne osobom trzecim. - zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zañ w zakresie wydatków maj¹tkowych przekraczaj¹cych rok bud etowy Rada Miejska podjêt¹ uchwa³¹ wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie zobowi¹zania finansowego w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ przez Radê Miejsk¹ w uchwale bud etowej na rok 2005, na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Staszica w Kêtach, budowa drogi gminnej ul. Staszica w nowej Wsi. - przyst¹pienia Gminy Kêty do projektu Rozbudowa Systemów Elektronicznej Administracji w Ma³opolsce. Gmina Kêty podjêt¹ uchwa³¹ przyst¹pi³a do powy - szego projektu - realizowanego w latach przez Województwo Ma³opolskie w nastêpuj¹cym zakresie: 1. elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach samorz¹du terytorialnego Ma³opolski 2. infrastruktura podpisu elektronicznego dla jednostek samorz¹du terytorialnego Ma- ³opolski 3. platforma aukcji elektronicznych dla jednostek samorz¹du terytorialnego Ma³opolski 4. publiczne Punkty Dostêpu do Internetu w Ma³opolsce - umorzenia postêpowania skargowego dotycz¹cego zbycia dzia³ki nr 3857/1 po- ³o onej w Bulowicach przy ul. Bielskiej na wiosek Komisji Rewizyjnej radni uchwalili umorzenie postêpowania skargowego w zwi¹zku ze œmierci¹ skar ¹cego. - w sprawie zamiany gruntów pomiêdzy Gmin¹ Kêty a Województwem Ma³opolskim uchwa³a uprawnia do dokonania zamiany nieruchomoœci po³o onej w Kêtach (dzia³ka po³o ona przy budowanym rondzie na ul. Fabrycznej oraz dzia³ka na odcinku obwodnicy - ul. Fabryczna i J.Kantego) bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Kêty na nieruchomoœæ po³o- on¹ w Bulowicach (szeœæ dzia³ek wydzielonych wzd³u drogi krajowej nr 52). Powodem dokonanej wymiany jest regulacja prawna terenu pod budowê chodnika z Kêt do Bulowic. ***** Interpelacje i zapytania Radnych Radna Wies³awa Drabek Polek Poprosi³a o przed³o enie - na nastêpn¹ Sesjê Rady Miejskiej - przez Wydzia³ Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Gminy, informacji dotycz¹cej mo liwoœci poprawy warunków nauki dzieci w Gimnazjum nr 2 w Kêtach. Burmistrz Roman Olejarz zobowi¹za³ siê przedstawiæ informacjê, o któr¹ prosi³a radna na kolejnej Sesji Rady Miejskiej. Radny Kazimierz Brzuska W zwi¹zku z kolejnym, tragicznym wypadkiem samochodowym na ul. Sobieskiego (zakrêt w pobli u kortów tenisowych) radny zaapelowa³ o podjêcie wszelkich mo liwych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy bezpieczeñstwa tego odcinka drogi Kêty Kêty Podlesie. Radny zapyta³ tak e czy zosta³ przygotowany program na ferie zimowe, dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz w jaki sposób jest on rozpropagowany wœród m³odzie y. Burmistrz Roman Olejarz odpowiadaj¹c na apel radnego obieca³ dog³êbn¹ analizê mo - liwoœci, które mog³yby poprawiæ bezpieczeñstwo na ³uku ul. Sobieskiego. Odnosz¹c siê do drugiego pytania zapewni³, e odpowiednie instytucje opracowa³y program ferii i jest on dostêpny w miejscach odwiedzanych przez dzieci oraz m³odzie 8 Kêczanin / luty 2005

9 Na forum Rady (szko³y, kluby sportowe, Dom Kultury). Radny Stanis³aw Drzy d yk Z³o y³ pisemn¹ interpelacjê dotycz¹c¹ sto³ówki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr2. Radny zapyta³ w niej czy planowane jest sprywatyzowanie lub zlikwidowanie sto³ówki. Ponadto interpelowa³ w sprawie odcinka drogi na os. 700lecia pomiêdzy ul. wirki i Wigury, a Koœcio³em p.w. NSPJ. Radny poprosi³ o interwencjê, z racji czêstego tworzenia siê na tym odcinku ka³u y, która zamarzaj¹c stwarza niebezpieczeñstwo dla pieszych i kierowców. Jednoczeœnie zapyta³ czy gmina bêdzie finansowaæ prace modernizacyjne tego odcinka, jeœli oka ¹ siê one konieczne. Burmistrz Roman Olejarz zobowi¹za³ siê odpowiedzieæ pisemnie na interpelacjê radnego dotycz¹c¹ szkolnej sto³ówki. Dyrektor Miejskiego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji Jan Klêczar odnosz¹c siê do problemu zwi¹zanego z odcinkiem drogi na os. 700lecia poinformowa³, e problem zosta³ ju zg³oszony do MZWiK przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹. Naprawa wskazanego, 70m, odcinka drogi zosta³a ujêta w planie realizacji zadañ Zak³adu na rok bie ¹cy. Obecnie zlecone zosta³o zrealizowanie projektu drogowego (m.in. wyznaczenie objazdów). Po wykonaniu opracowania nast¹pi - w uzgodnieniu ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ - realizacja zadania. Radny Stanis³aw Olearczyk Interpelowa³ w kwestiach zwi¹zanych z ul. G³owackiego w Kêtach. Zwróci³ uwagê na skuteczne odprowadzanie wody opadowej (wzd³u po³o onego w ubieg³ym roku chodnika). Zapyta³ te o mo liwoœæ wyasfaltowania odcinka pobocza drogi w miejscu przystanku przeznaczonym do wysiadania z autobusu, a tak e postawienia niewielkiego przystanku z zadaszeniem w miejscu zlikwidowanej wiaty. Radny zaapelowa³ tak e o poprawê zarówno stanu technicznego jak i widocznoœci na skrzy owaniu drogi powiatowej (ul. G³owackiego) z lini¹ kolejow¹ nr117 (Kalwaria - Bielsko Bia³a). Kierownik Wydzia³u Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Adam Ha³atek odpowiadaj¹c na pytania radnego wyjaœni³, e problemy zwi¹zane z odprowadzaniem wody z ul.g³owackiego wi¹ ¹ siê z odkszta³ceniami nawierzchni jezdni. Jej wyprofilowanie spowoduje schodzenie wody. Wiata natomiast zosta³a rozebrana, ze wzglêdu na jej z³y stan techniczny. Wszystkie prace na ul.g³owackiego zostan¹ wykonane w miarê posiadanych œrodków finansowych. Odpowiadaj¹c na interpelacjê dotycz¹c¹ przejazdu kolejowego na ul. G³owackiego, kierownik poinformowa³ o rozmowach, które by³y przeprowadzone pomiêdzy Urzêdem Gminy w Kêtach i PKP. W ich wyniku poczyniono starania o poprawê stanu technicznego przejazdu. Z kolei aby poprawiæ widocznoœæ w tym miejscu, Urz¹d Gminy na bie ¹co prowadzi wycinki roœlin samosiewnych wyrastaj¹c w okolicach przejazdu. Radny Marek B³asiak Interpelowa³ w sprawie pojemnika na piasek przy ul. Legionów. Radny zwróci³ siê z proœb¹ o ustawienie pojemnika w miejscu w którym znajdowa³ siê on w ubieg³ym roku.. Kierownik Wydzia³u Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Adam Ha³atek obieca³ zwróciæ siê do Przedsiêbiorstwa Komunalnego Komax o takie przemieszczenie pojemników z piaskiem, by wszyscy mieszkañcy mogli z nich korzystaæ. Radny Ryszard Janeczko Zaapelowa³ o poprawê stanu technicznego przystanku autobusowego w Bulowicach (centrum Bulowic przy koœciele). Radny zauwa y³, e jego obecny stan zagra a przebywaj¹cym w jego pobli u osobom. Ponadto radny zapyta³ o mo liwoœæ zagwarantowania w przysz³orocznej organizacji zimowego utrzymania dróg, wiêkszej ni tegoroczna iloœci ci¹gników z odpowiednim napêdem w so- ³ectwie Bulowice. Zwróci³ równie uwagê na wystêpuj¹ce ostatnio problemy z kontaktem pomiêdzy mieszkañcami a kierowcami odpowiedzialnymi za odœnie anie. Radny Janeczko ponowi³ tak e proœbê o przesuniêcie jednego z punktów œwietlnych na ul. Wojciecha w Bulowicach o dwa stanowiska dalej. Kierownik Wydzia³u Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Adam Ha³atek nakaza³ natychmiastowe zabezpieczenie wskazanego przystanku autobusowego, celem zachowania bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w jego pobli u. Obieca³ tak e jak najszybciej podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu naprawê obiektu. Odnosz¹c siê do drugiej interpelacji radnego zobowi¹za³ siê przeanalizowaæ wnioski radnego w kontekœcie przysz³orocznych przetargów na zimowe utrzymanie dróg w gminie Kêty. Burmistrz Roman Olejarz poinformowa³, e planowana jest poprawa podzia³ oœwietlenia w Bulowicach (wzd³u drogi krajowej). Postulowane przez radnego przesuniêcie punktu œwietlnego na ul. Wojciech mog³oby siê staæ jednym z jej elementów. Radny Wies³aw Gawêda Nawi¹za³ do interpelacji Kazimierza Brzuski, odnosz¹cej siê do poprawy bezpieczeñstwa na zakrêcie ul. Sobieskiego. Radny przypomnia³, e w przesz³oœci sk³ada³ ju tak¹ interpelacjê. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Józef Skudlarski Prosi³ o interwencjê i podjêcie rozmów z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w sprawie obni- enia dopuszczalnego tona u pojazdów poruszaj¹cych siê po moœcie na Sole (Kêty Podlesie). Przewodnicz¹cy zaapelowa³ równie o wykorzystanie wszystkich mo liwych sposobów w celu poprawienia bezpieczeñstwa na odcinku ul. Sobieskiego w którym dochodzi do tragicznych wypadków. Wiceburmistrz Anna Gacek Bilczewska poinformowa- ³a, e Urz¹d Gminy w Kêtach dwukrotnie - w ubieg³ym roku - zwraca³ siê do Zarz¹du Dróg Powiatowych o zmianê dopuszczalnego tona u pojazdów poruszaj¹cych siê po moœcie na Sole. Niestety odpowiedÿ zawsze by³a negatywna. W roku bie ¹cym pismo z tak¹ proœb¹ zostanie wystosowana ponownie. Burmistrz Roman Olejarz doda³, e w³adze powiatu oœwiêcimskiego zg³osz¹ wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o remont mostu. Wnioski zg³aszaæ nale y do 4 marca, a ich ocena nast¹pi na pocz¹tku kwietnia. Istnieje wiêc mo liwoœæ, e w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezw³ocznie nast¹pi remont mostu. Tomasz Nikiel Serdeczne podziêkowania za przemi³¹ wspó³pracê dla firmy Biprop³yt i firmy Baka oraz za udzielon¹ wielk¹ pomoc dla p.prezes Zuzanny Bilczewskiej i p.prezesa W³adys³awa Bilczewskiego, sk³ada Beata Zaj¹c, sklep spo ywczo przemys³owy ycz¹c wszystkiego co najlepsze. Kêczanin / luty

10 Reklama B.P WELT TOUR Ul. Koœciuszki Kêty 033 tel/fax Kêty dn r. Szanowni Pañstwo, Jest nam mi³o nam poinformowaæ, e rozpoczêliœmy ju sprzeda oferty Lato 2005 Orbis Travel i Travel Time! Mamy nadziejê, e oferta wycieczek lotniczych do krajów z basenu M. Œródziemnego, któr¹ prezentujemy w za³¹czonych ulotkach, spodoba siê Pañstwu! Zapraszamy do zapoznania siê z naszymi propozycjami. Travel Time- Lato 2005 wycieczki lotnicze imprezy wypoczynkowe - ju od 730 z³/ 1 tydz., g³ównie w hotelach ** i *** oraz wycieczki z atrakcyjnym programem objazdowym (Tanie Zwiedzanie) - ju od 1020 z³, Orbis Travel Œwiat Wakacji- Lato 2005 wycieczki lotnicze - imprezy wypoczynkowe w hotelach **** i *****, ju wkrótce oferta Autokarem po Europie Chcielibyœmy zwróciæ Pañstwa uwagê na wycieczki, które wed³ug naszych przewidywañ bêd¹ cieszy³y siê najwiêksz¹ popularnoœci¹, a wiêc Kreta, Egipt, Majorka, Bu³garia, Rodos. Prognozujemy, e ze wzglêdu na szerok¹ i ró norodn¹ ofertê hoteli oraz dobre ceny, bêd¹ to hity tegorocznego lata. Zapraszamy do naszego biura ju teraz, kiedy jest najwiêkszy wybór ofert wakacyjnych oraz kiedy mo na skorzystaæ z atrakcyjnych promocji premiuj¹cych wczesne rezerwacje! Polecamy Pañstwa uwadze promocjê Wypoczywaj Taniej Zwiedzaj za 0 z³!. Rezerwuj¹c do wycieczkê lotnicz¹ z oferty Lato 2005, mo na skorzystaæ z du ych rabatów cenowych (nawet do 25% - katalog Travel Time i do 15% - katalog Orbis Travel). Ponadto mo na otrzymaæ wycieczkê fakultatywn¹ za 0 z³ (np. Santorini, Ibiza, Turcja, Luksor, Góra Moj esza) oraz skorzystaæ z wyj¹tkowej oferty - gratisowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji! Przy rezerwacji imprez na wybrane kierunki czekaj¹ na Pañstwa tak e dodatkowe, atrakcyjne propozycje, które urozmaic¹ wakacyjny pobyt! Na Krecie, bêdzie mo na np. wynaj¹æ samochód na 1 dzieñ za darmo. Klienci, którzy wybior¹ Egipt/Sharm El Sheikh, otrzymaj¹ w prezencie okularki p³ywackie Arena. Mamy nadziejê, e letnia oferta wycieczek i promocji B.P Welt-Tour spe³ni Pañstwa oczekiwania. Zapraszamy do naszego biura, gdzie nasi pracownicy szczegó³owo zaprezentuj¹ wakacyjne propozycje wyjazdów oraz z przyjemnoœci¹ odpowiedz¹ na Pañstwa pytania. Mi³o nam bêdzie Pañstwa goœciæ. Zapraszamy! B.P Welt Tour czynne: Poniedzia³ek Pi¹tek od do Sobota od do Kierownik biura: Joanna Paj¹k 10 Kêczanin / luty 2005

11 Oœwiatowe klimaty Zwyciêstwo w akcji Tesco dla Szkó³ Maj¹ now¹ pracowniê komputerow¹ 7 lutego przedstawiciele firmy Tesco goœcili w podwojach Gimnazjum nr 1 im. Feliksa Dyczkowskiego w Kêtach, aby uroczyœcie przekazaæ nowoczesn¹ pracowniê internetow¹. Szko³a wzbogaci³a siê o ni¹ dziêki udzia³owi w akcji Tesco dla Szkó³. Plasuj¹c siê na pierwszym miejscu, otrzyma- ³a nagrodê g³ówn¹, tj. szeœæ stanowisk komputerowych, zestaw tablic informacyjnych oraz komplet programów edukacyjnych. Symboliczny klucz do pracowni komputerowej na rêce dyrektor gimnazjum Miros³awy Kad³ubickiej przekaza³ Krzysztof Br¹czek, specjalista do spraw marketingu sieci Tesco z siedzib¹ w Bielsku Bia³ej. Wœród zaproszonych goœci znaleÿli siê m.in. Andrzej Szafrañski, dyrektor wadowickiej Delegatury Kuratorium Oœwiaty, Renata uszczek, wizytator Kuratorium Oœwiaty, burmistrz gminy Kêty Roman Olejarz, Zbigniew Jarosz, kierownik Wydzia³u Edukacji Kultury Zdrowia i Spraw Spo³ecznych oraz Wraz z szeœcioma komputerami kêckie Gimnazjum nr 1 otrzyma³o zestaw tablic informacyjnych oraz komplet programów edukacyjnych. W³adys³aw Hebda, przewodnicz¹cy Komisji Spraw Spo³ecznych. Mimo ferii, nie zabrak³o sporej grupy m³odzie y tego gimnazjum. Uczniowie z klas II b, II e oraz, I a i I d, zaprezentowa- li specjalnie na tê okolicznoœæ przygotowany pod okiem swoich opiekunek pañ B. Kapci, A. Mrowiec, L. Kubas, zabawny, ale i pouczaj¹cy program artystyczny pt. Jak z handlem by³o. L.K. Trzeci etap Olimpiady Przedszkolnej Bajkowy Bal Przedszkolaków Pod koniec stycznia odby³ siê trzeci etap tegorocznej Olimpiady Przedszkolnej. Na dwa dni holl Domu Kultury w Kêtach zamieni³ siê w salê balow¹, a wszystko to za spraw¹ barwie i pomys³owo poprzebieranych przedszkolaków uczestników Bajkowego Balu Karnawa³ niestety ju za nami, zatem kolejny etap p.n. Wielkanocny Zaj¹czek, bêdzie dotyczy³ zbli aj¹cych siê œwi¹t Wielkiej Nocy. D.K. Kêczanin / luty

12 Oœwiatowe klimaty Duchowe rekolekcje Okazuje siê, e ferie zimowe niekoniecznie trzeba spêdziæ przed komputerem lub na osiedlowym podwórku. Uczestnikom ferii w Rycerce Górnej najbardziej podoba³y siê spacery po okolicy. Mia³y okazjê przekonaæ siê o tym dzieci z parafii p.w. NSPJ. Dziêki yczliwoœci ludzi dobrej woli oraz goœcinnoœci ks. Tadeusza Cadera, michality, spêdzi³y pierwszy tydzieñ ferii na rekolekcjach w Rycerce Górnej. Dla wielu z nich by³ to jedyna okazja do wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Ponad czterdzieœcioro ministrantów i dziewcz¹t ze scholi, podziwia³o piêkne widoki doliny Rycerki. Dzieci zgodnie stwierdzi³y, e najbardziej podoba³y im siê spacery po okolicy i mo liwoœæ zje d ania z górki. Rzeczywiœcie zima nie zawiod³a i przez ca³y pobyt œniegu nie zabrak³o. Na stok wyszli spróbowaæ swych si³ nie tylko saneczkarze, ale i pocz¹tkuj¹cy amatorzy narciarstwa. Oczywiœcie by³ czas równie na inne zabawy. O radosn¹ atmosferê, nie tylko w czasie pogodnych wieczorów, zadbali animatorzy: Madzia, Agnieszka, Dorota i Artur. Wiele emocji wzbudzi³ konkurs na Kolêdê Roku 2004, a tak e bieg samarytañski, w czasie którego dzieci sprawdza³y swoj¹ wiedzê z ró nych dziedzin. Na zakoñczenie karnawa³u (co prawda trochê wczeœniej) odby³a siê dyskoteka. Wyjazd ten zosta³ pomyœlany równie jako rekolekcje. O to, by przyniós³ duchowe owoce i by³ okazj¹ do pog³êbienia przyjaÿni z Bogiem, zatroszczy³ siê g³ównie ks. Stanis³aw Cader (organizator wyjazdu). Dzieci uczestniczy³y w codziennej mszy œwiêtej, wspólnym œpiewie oraz spotkaniach w grupach. Zimowisko by³o tak e czasem nauki. Dzieci uczy³y siê tolerancji, poszanowania drugiego cz³owieka, wspó³pracy w grupie, kole eñstwa, wra liwoœci na potrzeby innych. W drodze powrotnej by³o s³ychaæ jak dzieci pe³ne wra eñ opowiadaj¹ sobie wydarzenia ostatnich, spêdzonych razem dni. Œpiewem dziêkowa³y ksiêdzu, animatorom i tym, którzy przyjêli ich pod swój dach. yczy³y sobie spotkania w takim samym gronie podczas wyjazdu wakacyjnego. Mo e znowu do Rycerki Górnej...? Do zorganizowania wyjazdu przyczyni³y siê nastêpuj¹ce firmy: Bank Spó³dzielczy w Kêtach, - Klub Sportowy Hejna³, Firma Ice-Mastry, Producent Ko³paków Firma Góreccy, Piekarnia pana Jacka Matyszkowicza, Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa, Spó³dzielnia Rolniczo-Handlowa Skiba, PSS Spo³em, Apteka Stefan Urbañczyk, PPH AKSAM. A.K. Podziel siê Wielkanoc¹ Obiad Wielkanocny dla samotnych i potrzebuj¹cych mieszkañców gminy organizowany przez harcerzy Hufca ZHP Kêty. Jednym z harcerskich idea³ów jest s³u - ba i bezinteresowna pomoc ludziom, którzy tego potrzebuj¹. Czy s¹ to wartoœci zapomniane? Na pewno nie dla nas - harcerzy i instruktorów hufca ZHP Kêty. W tym roku ju po raz dwunasty zorganizowany zostanie Obiad Wielkanocny dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców gminy Kêty - podopiecznych Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Mimo, e do œwi¹t daleko, my ju rozpoczynamy przygotowania, eby ze wszystkim zd¹ yæ na czas. A czeka nas sporo pracy. Naszym celem jest nie tylko przygotowanie smacznego obiadu i stworzenie œwi¹tecznej atmosfery, ale tak e przygotowanie paczek ywnoœciowych dla potrzebuj¹cych. Zorganizowanie ubieg³orocznych Obiadów nie by³oby mo liwe, gdyby nie nasi darczyñcy i sponsorzy. To dziêki nim na sto- ³ach pojawi³ siê obfity i smaczny posi³ek, a potrzebuj¹cy mogli zanieœæ do domu paczki, w których znajdowa³y siê ró ne artyku- ³y ywnoœciowe oraz œwiêconki przekazane przez parafian Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Dlatego i w tym roku apelujemy o pomoc w zorganizowaniu obiadu. Taki niewielki gest jak w³o enie œwiêconki do przygotowanego przez nas koszyka mo e mieæ du e znaczenie w zorganizowaniu obiadu i paczek. Pokarmy mo na wk³adaæ do kosza przez ca³¹ Wielk¹ Sobotê. Z góry dziêkujemy za okazana pomoc. Serdecznie dziêkujemy ks. Jerzemu Musia³kowi proboszczowi Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa za udostêpnienie nam kaplicy, w której mo emy przyj¹æ naszych goœci. sam. Paulina Zelek 12 Kêczanin / luty 2005

13 Oœwiatowe klimaty Bycie wolontariuszem nie jest rzecz¹ ³atw¹ Min¹³ kolejny rok dzia³alnoœci Bycie wolontariuszem nie jest rzecz¹ ³atw¹. Aby pomóc innym trzeba czasem zrezygnowaæ z w³asnych przyjemnoœci i planów. Prawdziwy wolontariusz nie pomaga wtedy, gdy nie ma co robiæ lub, gdy przynosi mu to korzyœæ. Wed³ug nas prawdziwy wolontariusz, to osoba ofiarowuj¹ca swój czas i umiejêtnoœci w momencie, gdy s¹ potrzebne innym. Kieruj¹c¹ siê takim mottem m³odzie mo na spotkaæ w Kêtach Podlesiu, w Gimnazjum nr 3 przy ZSPG. S¹ to m³odzi ludzie, którzy kolejny ju rok wspó³pracuj¹ z Olimpiadami Specjalnymi Polska Beskidzkie, a w szczególnoœci z Oœrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Kaczynie i jego Fili¹ Kêtach. Pod kierunkiem opiekuna Barbary Sikory, staraj¹ siê uprzyjemniæ wychowankom pobyt w oœrodku, jak równie sprawiæ, by chwile spêdzone na zabawie, wspólnym œpiewaniu czy uprawianiu sportu by³y bezpieczniejsze i radoœniejsze dla ludzi z upoœledzeniem umys³owym. Pomoc p³ynie od 2001 roku i szczêœliwie mo e byæ kontynuowana dziêki dyrektor Józefie Karkoszce-Warcha³. W pierwszych dniach nowego roku m³odzie pomog³a w organizacji i przeprowadzeniu uroczystoœci z okazji 10 lecia istnienia w Kêtach Filii Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowawczego z Kaczyny, przygotowanie masek, strojów i wspólnej zabawy karnawa³owej z podopiecznymi oœrodka. Niezast¹piona okaza³a siê przy organizacji IV Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Wis³a Ustroñ. Prowadzi³a Wioskê Olimpijsk¹ i czuwa³a nad sprawnym przebiegiem biegów i zjazdów na nartach. Wiele wspania³ych inicjatyw nie mog³oby siê odbyæ, bez ludzi wielkiego serca. Nale ¹ do nich: pañstwo Sadlik z firmy SILESIA MUSIC CENTER, Barbara Sordyl, pañstwo Dworzañscy z firmy SIAT-POL i pañstwo Szczepañczyk z firmy BESKIDY. W ubieg³ym roku swój czas i umiejêtnoœci ludziom potrzebuj¹cym odda- ³o bezinteresownie 38 dziewcz¹t i ch³opców z licz¹cego 150 uczniów Gimnazjum nr 3 w Kêtach. Oprócz ich zaanga owania przychylnoœæ okaza³a dyrekcja i grono pedagogiczne tej placówki. Dzia³alnoœæ bêdzie kontynuowana, przede wszystkim ku zadowoleniu podopiecznych oœrodka. Barbara Sikora Kêczanin / luty

14 Nasza historia 25-lecie istnienia i dzia³alnoœci Chóru Œwiêtojañskiego przy parafii œw. Ma³gorzaty i Katarzyny w Kêtach Taki piêkny jubileusz Gdzie s³yszysz œpiew, tam wejdÿ, tam dobre serca maj¹. Ÿli ludzie, wierzaj mi. Ci nigdy nie œpiewaj¹. Ze œpiewem uœmiech nieœ, bo on jak promieñ s³oñca, rozjaœnia Bo ¹ wieœæœpiewajmy wiêc bez koñca!. J.W. Gethe Œpiew wspólnotowy daje radoœæ ycia i jednoczy ludzi oraz zasiewa zami³owanie do wy szych wartoœci. 29 stycznia 2005 roku uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ w koœciele p.w. œw. Katarzyny i Ma³gorzaty w Kêtach rozpoczê³y siê obchody æwieræwiecza chóru. Pierwsze próby i spotkania rozpoczê³y siê w styczniu 1980 r. Postanowiono, e od imienia œw. Jana z Kêt, chór bêdzie siê nazywa³ Œwiêtojañski. I tak ju zosta³o. Jesteœmy amatorskim chórem koœcielnym, co okreœla podstawowy repertuar. W okresie mijaj¹cego 25-lecia chór mia³ okazjê œpiewaæ w wielu sanktuariach i koœcio³ach w kraju i poza granicami, m.in. zwiedziliœmy: Austriê/ Wiedeñ, Mariazell, S³owacjê- Sanktuarium w Lewoczy, W³ochy, Holandiê, Norwegiê, Belgiê, Pary, Londyn oraz ca³¹ Polskê / wszystkie najpiêkniejsze zak¹tki i Sanktuaria Maryjne /. Przez te wszystkie lata chór mia³ swoich przewodników duchowych, którzy zawsze uto samiali siê z nami. Wœród nich wymieniæ nale y: ks. Józefa Zajdê, ks. Tadeusza Cichonia, ks. Jerzego Zubera, ks. Jerzego Kolasiñskiego, ks. Franciszka Knapika, i ks. Krzysztofa Ziêbê. Kilkakrotnie w pielgrzymkach chórowych bra³ udzia³ tak e ks. Jan Gawlas. Dla wielu z nas, te 25 lat to znacz¹ca cz¹stka naszego ycia. Lata, które minê³y, naznaczone s¹ prac¹ nas wszystkich, a nade wszystko Andrzeja Wiktora - pomys³odawcy i inicjatora naszej wspólnoty. To dziêki jego olbrzymiemu wysi³kowi, takcie, kulturze osobistej oraz bezmiernej cierpliwoœci jesteœmy dzisiaj razem. Poziom, który reprezentujemy, to te jego, ale i nasza zas³uga. Burmistrz gminy Kêty Roman Olejarz sk³ada yczenia na rêce dyrygentów chóru: Stanis³awy Majkut i Andrzeja Wiktora. Bo œpiewamy z potrzeby serca, i na chwa³ê Bogu, a nie dla pieniêdzy, czy splendoru. Wraz z nim, 25 lat pracy w chórze œwiêtowali tak e najstarsze sta em nasze kole anki i koledzy. S¹ to: Edward Bakalarski, Józef Jasiaczek, Danuta Ochmanek, Stanis³awa Tyrloch, Stanis³aw Foryœ, Janina Jurzak, Henryk Pojda, Adam Prus, Edwina Sz³apa, Karol Pilarski, Wac³aw Korytowski. Dok³adne kalendarium wydarzeñ z ycia chóru znajduje siê w specjalnie wydanym na tê uroczystoœæ folderze i œpiewniku. Wydanie tych e zawdziêczamy: Romanowi i Adamowi Góreckim oraz Jackowi Bylicy - wspó³w³aœcicielowi Firmy Poligraficznej A- 3 z Oœwiêcimia. Ka dy dzieñ, ka da próba, koncert, pielgrzymka czy inne nasze spotkanie, nios¹ z sob¹ wiele chwil, które wymagaj¹ od nas wyrzeczeñ, poœwiêcenia i naszej dobrej woli. Wszak œpiewamy dla w³asnej przyjemnoœci i na chwa³ê Bogu. Wa ne jest, aby siêgaj¹c pamiêci¹ wstecz nie mieæ odczucia Ÿle prze ytych dni, niespe³nienia, czy zmarnowania czasu. S³u ¹c swojemu miastu i gminie, braliœmy udzia³ w uroczystoœciach pañstwowych i koœcielnych. Towarzyszyliœmy kêczanom w radosnych uroczystoœciach zawierania zwi¹zków ma³ eñskich, a tak e w ich ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku. Kilkakrotnie œpiewaliœmy tak e w Sanktuarium Bo ego Mi³osierdzia w Krakowie agiewnikach, m.in. 7 maja 2004 roku podczas Mszy Œwiêtej dla chorych transmitowanej przez TV Kraków. Co roku tradycyjnie chórzyœci spotykaj¹ siê na pielgrzymkach, majówkach, pra onkach, Jajeczku Wielkanocnym, Op³atku Bo onarodzeniowym i koncertach kolêd cyklicznie organizowanych przez Dom Kultury w Kêtach lub goœcinnie w innych parafiach. Korzystaj¹c z okazji chcia³abym tak e podziêkowaæ wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, dziêki którym mog³a odbyæ siê uroczystoœæ 25 -lecia istnienia i dzia³alnoœci naszego chóru. S¹ to: Firma Argo - Adam i Roman Góreccy, Firma Poligraficzna A- 3 spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Oœwiêcimiu, ABC Biuro - Renata i Marek P³onka, Zbigniew Syty firma ABC PRINTERS z Andrychowa, Lucyna i Stanis³aw Sordyl Piwnica Rycerska w Kêtach, Diana Sordyl Matusiak Piwnica Rycerska w Kêtach, Tomasz Biernat - zak³ad fotograficzny w Kêtach. 14 Kêczanin / luty 2005

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ 21.02.2007 R.

IV SESJA RADY GMINY WIEPRZ 21.02.2007 R. Przysz³a wiosna a wraz z ni¹ zieleñ przyrody i d³u sze cieplejsze dni. W Gminie Wieprz odby³o siê wiele ciekawych imprez, o których na ³amach tego wydania poinformujemy czytelników. Nowy numer gazety oznacza

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 7/8 (223/224) lipiec/sierpieñ 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA

MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA MIESIÊCZNIK LOKALNY LUBOMIERZA Nr 213 kwiecieñ 2011 r. ISSN 1233-3093 cena 2,00 z³ www.sami-swoi.com.pl Radosnych i spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych, bez pospiechu, troski zmartwieñ, pe³nych wiosennego optymizmu,

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

Najpiêkniejszy listopad

Najpiêkniejszy listopad ISSN 1508-7298 W numerze: Uwaga Meningokoki...str. 3 Groby wy nasze...str. 5 PaŸdziernik - Listopad 2007 Egzemplarz bezp³atny To bêdzie trudny rok...str.7 Sukces Janowa Lubelskiego Najpiêkniejszy listopad

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1

W NUMERZE: MI YCH I SPOKOJNYCH ORAZ WIELE RADOŒCI I WIOSENNEGO OPTYMIZMU. Kwiecieñ 2013 nr 4/239 1 Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo