W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie"

Transkrypt

1 W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Kêtach - zwyciêzcy konkursu wiedzy o Józefie Pi³sudskim: Jakub Grygierczyk, Damian Stañczak i Artur Christ odbieraj¹ puchar i dyplomy od burmistrza Romana Olejarza.

2 Drodzy Czytelnicy, Joanna Klêczar z³o y³a rezygnacjê z funkcji redaktora naczelnego miesiêcznika Kêczanin. Piêknie dziêkujemy Jej za trud tworzenia i mi³¹ wspó³pracê. yczymy tak e zadowolenia i powodzenia w yciu osobistym i zawodowym. Wydawca na stanowisko pe³ni¹cego obowi¹zki redaktora naczelnego powo³a³ Monikê Paw- ³owsk¹ ycz¹c wielu powodów do zadowolenia, satysfakcji z wykonywanej pracy, sympatii od czytelników i sprzymierzeñców w dzia³aniu. Przede mn¹ nowe wyzwanie. Mam nadziejê, e sprostam Pañstwa oczekiwaniom i yczeniom. Swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie zamierzam spo ytkowaæ na nowej i jak s¹dzê ciekawej niwie. Moim marzeniem jest, by Kêczanin by³ ulubion¹ Pañstwa gazet¹. By tak siê sta³o, jej Czytelnicy powinni byæ wspó³redaguj¹cymi. Dlatego te zapraszam do wspó³pracy. Oczekujê odpowiedzi na pytania: jakie informacje lubi Pani/Pan czytaæ? jakich oczekuje na ³amach Kêczanina? jakich powinno byæ mniej, a mo e wcale? s³owem co nale y Pani/Pana zdaniem zmieniæ, poprawiæ, udoskonaliæ? Na Pañstwa propozycje czekam do 10 marca br. Listy proszê kierowaæ na adres redakcji Kêty, ul. wirki i Wigury 2, lub Pozdrawiam Monika Paw³owska 2 Kêczanin / luty 2005

3 Wiadomoœci Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Szukam S³owa I miejsce w kategorii I ( lat): Karina Merta god³o G uczennica klasy maturalnej w Pañstwowym Zespole nr 3 Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Oœwiêcimiu. Interesuje siê literatur¹, muzyk¹, rysunkiem. Wiersze nagrodzone: 60. rocznica wyzwolenia Kêt W pi¹tek 28 stycznia przypad³a 60 rocznica wyzwolenia Kêt. Pamiêæ o³nierzy oraz innych osób, które zginê³y podczas oswobadzania miasta, uczczono z³o eniem wi¹zanek pod pomnikiem Nieznanego o³nierza. xxxxx Twoje w³osy uplot³am z moich jasnych modlitw Oczy obrysowa³am wêglem têsknoty renice wype³ni³am motylami myœli Usta u³o y³am z czerwieni powrotów D³onie- ciep³e jak usmiech silne jak wiara delikatne i czu³e... Mój kochany... Oczy mi wilgotniej¹... Têskniê... U CIEBIE Nawet deszcz tam pada na swój w³asny cichy sposób, jakby ba³ siê przeszkodziæ twoim snom braciszku mówi³eœ, e to gwiazda tak mruga, a ona po prostu próbowa³a siê uwolniæ od swego zimnego œwiat³a chcia³a jak ja zanurzyæ siê w ciemnow³osej nocy. milczenie jest tam takie czyste jak te oczy, które zamknêli wasi górscy anieli dobrych snów je eli jeszcze gdzieœ znajdê powietrze, które jak tam pachnie chlebem i zielonym kolorem napiszê ci o tym w najbli szym liœcie a teraz muszê koñczyæ, bo w oknie poci¹gu ucieka mi to o czym piszê a tam dok¹d jadê jest inaczej ani gorzej ani lepiej jest inaczej, kiedyœ braciszku opowiem ci na dobranoc mój œwiat a ty przytulisz ucho do listu i... zaœniesz uko³ysany przez wasze górskie anio³y dobrych snów PS...ju pi¹ta......dobrych snów... Kombatanci sk³adaj¹ wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem Nieznanego o³nierza. Kwiaty z³o y³y delegacje Urzêdu Gminy z Burmistrzem Romanem Olejarzem oraz Rady Miejskiej z Przewodnicz¹cym Józefem Skudlarskim. W pi¹tkowe popo³udnie na p³ycie Rynku obecni byli równie radni, kombatanci, harcerze i uczniowie z Gimnazjum nr1 i Szko³y Podstawowej nr 1 w Kêtach. Styczniowa uroczystoœæ mia³a skromny i symboliczny charakter. Warto jednak odnotowaæ, e wziêli w niej udzia³ przedstawiciele zarówno najstarszego (kombatanci) jak i najm³odszego (uczniowie) pokolenia Kêczan. Pamiêæ o ludziach, którzy zginêli podczas wyzwalania naszego miasta pozostaje wiêc ywa w œwiadomoœci mieszkañców. Wiêcej mieszkañców naszej gminy Prze³om roku to czas statystycznych zestawieñ. W tym numerze Kêczanina prezentujemy zmiany demograficzne jakie zasz³y w ubieg³ym roku w mieœcie i so³ectwach Gminy Kêty. Na zmiany wp³yw maj¹ zgony, urodzenia oraz migracje ludzi. Liczba mieszkañców Gminy Kêty, w porównaniu z rokiem 2003, wzros³a i wynosi (stan na r.) osób. To 30 mieszkañców wiêcej ni w analogicznym okresie roku Liczba osób mieszkaj¹cych w mieœcie Kêty zmniejszy³a siê o 48 ( r.), w so³ectwach z kolei zwiêkszy³a o 78 ( r.) Najwiêcej nowych mieszkañców maj¹ Bielany 27 ( r.). W Witkowicach przyby³o 26 mieszkañców (2115), w Nowej Wsi 18 ( r.), Malcu 10 ( r.), a êkach 5 ( r.). Tylko w Bulowicach liczba mieszkañców zmniejszy³a siê, ale tylko o 1 osobê ( r.). Interesuj¹ce s¹ dane dotycz¹ce liczby urodzeñ. Ogó³em w ubieg³ym roku (2004) w Gminie Kêty urodzi³o siê 315 dzieci. W Kêtach by³o ich 167 (Stare Miasto 67, Nowe Miasto 74 i Podlesie 26), a na so³ectwach 148. W so³ectwach najwiêcej dzieci przysz³o na œwiat w Bulowicach 37, prawie tyle samo (36) w Nowej Wsi. W Witkowicach by³o ich 30, w êkach 18, a w Bielanach 17. Najmniej dzieci w ubieg³ym roku urodzi³o siê w Malcu tylko 10. KÊCZANIN - PISMO ZIEMI KÊCKIEJ Wydawca: Dom Kultury w Kêtach; p.o. Redaktor naczelny: Monika Paw³owska; Adres redakcji: Kêty, ul. wirki i Wigury 2, tel ; Dy ury redakcji: ka dy wtorek od godz w Domu Kultury w Kêtach - pokój 121 Og³oszenia i reklamy przyjmowane s¹ w Domu Kultury w pok. 105 codziennie od godz Za treœæ og³oszeñ, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania tekstów. Sk³ad: Monika Paw³owska Druk: Por¹bka, ul. Chmielna 5, tel , Nak³ad: 1200 egz. Kêczanin / luty

4 Wiadomoœci Rzecz o Marsza³ku K onkurs pod nazw¹ Józef Pi³sudski - pobyt w Kêtach w 1915 roku odby³ siê 17 lutego w Muzeum im. A. K³osiñskiego w Kêtach. Jego organizatorami byli: Wydzia³ Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Gminy, kêckie Muzeum, Towarzystwo Mi³oœników Kêt oraz Zwi¹zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i b. WiêŸniów Politycznych - Ko³o MG w Kêtach im. 3. Kompanii Obrony Narodowej Kêty Patronatem obj¹³ go burmistrz gminy Roman Olejarz. Gimnazjaliœci musieli opanowaæ przygotowan¹ przez organizatorów bibliografiê, sk³adaj¹c¹ siê z 8 pozycji, w których znaleÿæ by³o mo na m.in.: udokumentowane fakty z ycia Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, informacje o pocz¹tkach tworzenia legionów i szlaku bojowym przed przybyciem do Kêt, informacje o pobycie Marsza³ka w Kêtach i okolicy oraz legionistach z Kêt. Do konkursowych zmagañ przyst¹pili uczniowie z wszystkich 8 gimnazjów z terenu gminy. Egzamin wiedzy sk³ada³ siê z dwóch czêœci. W pisemnym teœcie wyboru gimnazjaliœci odpowiadali na 20 pytañ. W czêœci ustnej 3-osobowy zespó³ wybiera³ lidera, który po konsultacji z dru yn¹ odpowiada³ na 3 pytania wybrane z dwóch zestawów o ró nym stopniu trudnoœci. Najwiêcej, bo a 29 pkt. uzyska³a reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Kêtach. Zwyciêsk¹ dru ynê tworzyli: Jakub Grygierczyk, Damian Stañczak i Artur Christ. Drugie miejsce przypad³o zdobywcom 25 pkt. Gimnazjum nr 2 w Kêtach. Na trzecim z 24 pkt. uplasowali siê uczniowie Gimnazjum nr 3 / ZSPG/ w Kêtach, na czwartym Gimnazjum z Bulowic / 23 pkt./. Trzy równorzêdne pi¹te miejsca / 22 pkt./ przypad³y gimnazjalistom z : Bielan, Nowej Wsi i Witkowic. Ostatnie miejsce / 13 pkt./ zajê³o powiatowe gimnazjum przy Powiatowym Zespole nr 11 Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Stanis³awa Wyspiañskiego. Poziom konkursu by³ bardzo wysoki. Gratulacje nale ¹ siê uczniom i ich nauczycielom, którzy ich przygotowywali podkreœlaj¹ organizatorzy i jurorzy Zbigniew Jarosz przewodnicz¹cy oraz Anna Chowaniak emerytowana nauczycielka historii, wspó³autorka pytañ i by³a pracownica kêckiego Muzeum, a tak e Jan Christ syn Mariana, jednego z ostatnich œwiadków pobytu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kêtach, który w czerwcu tego roku bêdzie obchodzi³ setne urodziny. Zwyciêzcy konkursu otrzymali puchary i dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu medale pami¹tkowe. Medalem uhonorowano równie Jana Christa i jego rodzinê. M.P. To by³o 90 lat temu Pi³sudski w Kêtach 24 stycznia minê³o 90 lat od przybycia do naszego miasta legionistów Józefa Pi³sudskiego. W rocznicê przybycia o³nierzy Pi³sudskiego, okolicznoœciowe wi¹zanki pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ pobyt Marsza³ka, z³o- y³y delegacje Urzêdu Gminy oraz kombatantów. Zwi¹zek Kombatantów RP i by³ych WiêŸniów Politycznych pamiêta³ równie o grobach legionistów znajduj¹cych siê na cmentarzu komunalnym. Kombatanci oraz przedstawiciele Towarzystwa Mi³oœników Kêt zapaleniem zniczy i chwil¹ skupienia uczcili pamiêæ pochowanych o³nierzy. W ramach upamiêtnienia pobytu legionistów zorganizowano szereg imprez. 17 lutego w muzeum im. A. K³osiñskiego odby³ siê konkurs Józef Pi³sudski pobyt w Kêtach w 1915r. (wyniki zamieszczamy obok). 25 lutego dr Jakub Przy grobie legionistów. Polit z Uniwersytetu Jagielloñskiego - w ramach Spotkañ przy armacie - przygotowa³ i przedstawi³ wyk³ad zatytu³owany Józef Pi³sudski czyn legionowy i odzyskanie niepodleg³oœci. Od po³owy lutego - równie w muzeum - mo na ogl¹daæ wystawê, na której eksponowane s¹ pami¹tki zwi¹zane z Marsza³kiem i Legionami Polskimi. Wystawa potrwa do po³owy marca. Ciekawe co prze yjemy: radoœæ czy rozczarowanie? 2 lutego pan (imiê i nazwisko znane redakcji) zg³osi³, e posiada informacje na temat zamurowanych na œcianie frontowej strzelnicy sportowej w Kêtach p³askorzeÿb Józefa Pi³sudskiego oraz herbu Kêt. Informacjê popar³ dowodami w postaci fotografii. Muzeum zobowi¹za³o siê do pomocy w przypadku potwierdzenia informacji i podjêcia decyzji o ods³oniêciu p³askorzeÿb. Tyle notatka s³u bowa sporz¹dzona przez dyrektora kêckiego muzeum. Co do szczegó³ów. Kilka lat temu nie- yj¹cy ju Jan Tobijasiewicz przekaza³ mi tak¹ informacjê: Ciebie takie sprawy interesuj¹, to ci powiem. Gdzieœ tak na samym pocz¹tku wojny, chyba w paÿdzierniku 1939 roku szed³em do pracy na cegielni o 5,30 rano (zastêpowa³em w pracy brata przez dwa dni). Gdy by³em na Kêckiej Górce, to zobaczy- ³em jak na ma³ym rusztowaniu pracowa- ³o dwóch mê czyzn. M³odszy jutowym workiem zas³ania³ p³askorzeÿbê profilu twarzy Pi³sudskiego, a starszy zapraw¹ murarsk¹ zamurowywa³. Po uzyskaniu tej wiadomoœci przez parê lat poszukiwa³em dowodów w postaci zdjêæ z okresu przedwojennego. I uda³o siê w styczniu br. Od Anny Korczyk otrzyma³em zdjêcia sprzed 1939 roku, na których wyraÿnie widaæ (patrz zdjêcie): w górnej wnêce p³askorzeÿbê twarzy Pi³sudskiego a w dolnej herb Kêt. Ponadto pamiêtaj¹cy tamte lata Aleksander Berwiñski potwierdza, e jest mo liwe, i pod warstw¹ tynku nadal istniej¹ obie p³askorzeÿby. Gdy tylko ust¹pi¹ œniegi i zrobi siê nieco cieplej, za zgod¹ obecnego w³aœciciela strzelnicy w asyœcie pracowników kêckiego muzeum, chcemy dokonaæ odkucia chocia czêœci tynku, aby przekonaæ siê o s³usznoœci dokonanych ustaleñ. By³oby mi³o gdyby w 70. rocznicê œmierci Komendanta, 13 maja 2005 r. uda³o siê uroczyœcie przywróciæ dla spo³ecznoœci Kêt tê pami¹tkê czasu minionego. Andrzej Orlicki 4 Kêczanin / luty 2005

5 Wiadomoœci Z artystycznym akcentem Spotkanie noworoczne Burmistrz Roman Olejarz spotka³ siê z przedsiêbiorcami miasta i gminy na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. Sala Kameralna Domu Kultury gdzie zorganizowano spotkanie wype³ni³a siê przedsiêbiorcami z Kêt oraz so- ³ectw. W krótkim przemówieniu otwieraj¹cym spotkanie burmistrz odniós³ siê do mijaj¹cego roku. Zaakcentowa³ najwa niejsze sukcesy osi¹gniête przez gminê w minionych dwunastu miesi¹cach. Omówi³ po- Henryk B³a ej i Teresa Kaban podczas koncertu. Zebranie wiejskie w Witkowicach Pozytywnie o planie rozwoju Na zebranie wiejskie w Witkowi cach przysz³o ponad stu mieszkañców so³ectwa. Na spotkaniu obecni byli równie burmistrz Roman Olejarz, wiceburmistrz Anna Gacek Bilczewska, Antoni Kawoñczyk oraz Ma³gorzata Grzywa. Gospodarzem spotkania by³a so³tys Witkowic Kazimiera Micherda. G³ównym punktem zebrania by³o zapoznanie mieszkañców so³ectwa z planem rozwoju miejscowoœci Witkowice. Plan przygotowa³a i przedstawi³a Ma³gorzata nadto politykê finansow¹ i spo³eczn¹ gminy w ubieg³ym roku oraz przedstawi³ plany, które zrealizowane zostan¹ w najbli szym czasie. Po czêœci oficjalnej przedstawiono krótki wystêp artystyczny. Zebranym zaprezentowali siê Teresa Kaban (fortepian) i Henryk B³a ej (flet). Artyœci zagrali utwory Chopina i Wieniawskiego oraz kilka irlandzkich oraz japoñskich kolêd. Wieczór zakoñczy³ poczêstunek w kawiarni, który sta³ siê okazj¹ do swobodnej rozmowy pomiêdzy uczestnikami spotkania. Grzywa z oœwiêcimskiego Centrum Biznesu. Krótki komentarz do niego wyg³osi³ burmistrz Roman Olejarz. Obecni mieszkañcy Witkowic pozytywnie zaopiniowali plan, który jako propozycja uchwa³y zosta³ wniesiony pod obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kêtach. Oprócz wy ej wymienionego planu, zebrani mieli mo liwoœæ przedstawienia so³tysowi oraz burmistrzowi, bie ¹cych tematów oraz problemów dotycz¹cych codziennego funkcjonowania so³ectwa. Na zebraniu obecnych by³o ponad stu mieszkañców so³ectwa. Sto lat pana Józefa 17 stycznia Józef Naglik z Kêt obchodzi³ swoje setne urodziny. Pan Józef bêd¹cy w doskona³ej formie jest mieszkañcem Podlesia. Jubilat wychowa³ czwórkê dzieci, a dziœ otacza go jeszcze dziewiêcioro wnucz¹t i szesnaœcioro prawnucz¹t. Józef Naglik nie ma specjalnej recepty jak w tak dobrej kondycji do yæ stu lat. Syn Benedykt podkreœla jednak, e ojciec do dnia dzisiejszego pozosta³ aktywny, a jego ulubionym zajêciem s¹ piesze wêdrówki po górach. W dniu setnych urodzin, jubilata odwiedzi³ burmistrz Roman Olejarz. Z³o y³ Panu Pan Józef Naglik z burmistrzem Romanem Olejarzem. Józefowi serdeczne yczenia wszelkiej pomyœlnoœci oraz przekaza³ pisemne gratulacje od premiera i wojewody ma³opolskiego. W³adze gminy, województwa i kraju nie zapomnia³y równie o innym jubilacie z naszej gminy - Kazimierzu Orlickim. Pan Kazimierz 29 stycznia równie œwiêtowa³ setn¹ rocznicê swoich urodzin. Z tej okazji burmistrz, wojewoda i premier skierowali do niego gratulacje i yczenia. Atak zimy sprawi³, e burmistrz Roman Olejarz nie móg³ przekazaæ ich osobiœcie. Pan Kazimierz jest bowiem zameldowany w Kêtach przy ul. Œwiêtokrzyskiej, ale na co dzieñ przebywa w oœrodku rehabilitacyjnym w Ujso³ach. Jubilat, podobnie jak Pan Józef jest w dobrej kondycji i czasem odwiedza jeszcze nasze miasto (relacja z jego wizyty w muzeum A. K³osiñskiego zamieszczona zosta³a w styczniowym numerze Kêczanina). Obu jubilatom jeszcze raz yczymy zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci oraz dalszych lat ycia. Kêczanin / luty

6 Wieœci ratuszowe Wiadomoœci z Gminnego Centrum Informacji Dla przedsiêbiorców Informujemy przedsiêbiorców, e mo na jeszcze sk³adaæ wnioski o dotacjê z Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjnoœci Przedsiêbiorstw w ramach nastêpuj¹cych dzia³añ: 1. Dzia³anie Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez doradztwo. 2. Dzia³anie Wsparcie konkurencyjnoœci produktowej i technologicznej przedsiêbiorstw. Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw dokonuj¹cych nowych inwestycji Poddzia³anie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiêbiorstw 3. Dzia³anie Wzrost konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw poprzez inwestycje. 4. Dzia³anie Wsparcie dla przedsiêwziêæ w zakresie dostosowania przedsiêbiorstw do wymogów ochrony œrodowiska. Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki wodno-œciekowej. Poddzia³anie Wsparcie przedsiêbiorstw w zakresie ochrony powietrza. Poddzia³anie Wsparcie dla przedsiêbiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi. Szczegó³owych informacji na temat warunków udzielenia dotacji, wysokoœci wsparcia, terminów oraz miejsca sk³adania wniosków udziela: Gminne Centrum Informacji w Kêtach, ul. wirki i Wigury 2a, Kêty, tel. (33) , czynne w dniach od poniedzia³ku do soboty w godz. od Zbli a siê koniec roku kwotowego mleka Przypominamy e zbli a siê koniec roku kwotowego mleka. Rok kwotowy to okres od l kwietnia do 31 marca nastêpnego roku. Ka dy producent mleka otrzyma³ na podstawie danych z roku referencyjnego swoj¹ INDYWIDU- ALN ILOŒÆ REFEREN- CYJN (IIR). Jest to iloœæ mleka wyprodukowana w ci¹gu roku kwotowego w posiadanym gospodarstwie, jak¹ producent mo e sprzedaæ do mleczarni albo - w postaci mleka i/lub produktów mlecznych - bezpoœrednio na rynkach, bazarach czy s¹siadom. Jest to iloœæ, jak¹ mo e wprowadziæ na rynek bez konsekwencji finansowych. Mleko wyprodukowane i wprowadzone na rynek ponad przyznan¹ indywidualn¹ iloœæ referencyjn¹ podlega op³acie (kara pieniê na bêdzie naliczana od 2006 r.). Producent mleka musi byæ posiadaczem gospodarstwa rolnego, bo tylko wówczas mo e byæ posiadaczem indywidualnej iloœci referencyjnej. Wartoœæ indywidualnej iloœci referencyjnej mo na przeliczyæ na z³otówki, czyli mo - na j¹ sprzedaæ lub kupiæ, wydzier- awiæ za okreœlon¹ cenê b¹dÿ te zapisaæ w spadku swoim najbli - szym. Producent mleka jest w³aœcicielem swojego limitu, w zwi¹zku z czym to on ustala cenê. Prawo do indywidualnej iloœci referencyjnej jest dziedziczne. Dziedziczy je osoba lub osoby, które odziedziczy³y gospodarstwo i które bêd¹ kontynuowa³y produkcjê mleka. Je eli spadek przypada Skarbowi Pañstwa, IIR przechodzi do rezerwy krajowej. O zmianach w³aœcicieli kwoty nale y informowaæ Oddzia³ Terenowy ARR w³aœciwy dla swojego miejsca zamieszkania na specjalnych formularzach (dostêpne na stronach ARR Istnieje mo liwoœæ rezygnacji z przyznanej IIR. W takim przypadku nale y siê zwróciæ z wnioskiem do OT ARR i do³¹czyæ miesiêczne rejestry wyprodukowanego mleka. Je eli rejestry miesiêczne nie zostan¹ dostarczone do Agencji, to rezygnacja nie jest przyjêta i takich dostawców obowi¹zuje z³o enie rocznego sprawozdania w terminie do 15 maja, pod groÿb¹ kary pieniê nej. Jest to kara dotkliwa, zw³aszcza kiedy dotyczy ma³ych gospodarstw. Posiadanie Indywidualnej Iloœci Referencyjnej (IIR) nak³ada na producentów mleka pewne obowi¹zki. Rolnicy naszej Gminy, którzy otrzymali IIR mleka jeszcze do niedawna nazywan¹ kwot¹ mleczn¹ zobowi¹zani s¹ do prowadzenia miesiêcznych rejestrów (sprawozdañ) o iloœci wyprodukowanego i wykorzystanego mleka. Rejestry te pozostaj¹ w gospodarstwie i podlegaj¹ kontroli. Ponadto do 15 maja 2005 r. dostawcy bezpoœredni s¹ zobligowani do przekazania Terenowemu Oddzia³owi ARR rocznej informacji o wyprodukowanym i rozdysponowanym mleku w minionym roku kwotowym. Za niedotrzymanie powy szego terminu grodzi kara pieniê na. Na³o ona kara nie mo e byæ mniejsza ni 100 euro. Pomoc wype³nianiu miesiêcznych rejestrów produkowanego mleka, jak i rocznych sprawozdañ oferuje Urz¹d Gminy Kêty Gminne Centrum Informacji ul. wirki i Wigury 2a tel. (033) Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wspieranie gospodarstw niskotowarowych 1 lutego 2005 r. wesz³o w ycie rozporz¹dzenie Rady Ministrów uruchamiaj¹ce kolejny ju instrument finansowego wsparcia dla polskich rolników. Przydatne adresy: Ma- ³opolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego Oœwiêcim ul. Wyspiañskiego 10, tel Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Oœwiêcimiu ul. Wyspiañskiego 10, tel , , Tym razem jest on kierowany do producentów rolnych bêd¹cych w³aœcicielami gospodarstw o niskim potencjale ekonomicznym tzw. gospodarstw niskotowarowych. Przez gospodarstwo niskotowarowe nale y rozumieæ takie, którego wielkoœæ ekonomiczna (mierzona wysokoœci¹ standardowej nadwy ki bezpoœredniej) kszta³tuje siê w przedziale pomiêdzy 2 a 4 ESU (ang.: European Size Unit). Najprostszym sposobem obliczenia wielkoœci ekonomicznej jest pos³u enie siê arkuszem kalkulacyjnym (tabel¹) dostêpnym na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa (www.minrol.gov.pl) lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Pomoc¹ mog¹ równie s³u yæ doradcy Oœrodków Doradztwa Rolniczego. Do wyliczenia wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa niezbêdne s¹ dane dotycz¹ce: wielkoœci posiadanego gospodarstwa w tym wielkoœci i rodzaju poszczególnych zasiewów (upraw), liczby i gatunków utrzymywanych zwierz¹t. Warunki ubiegania siê o p³atnoœæ Niezbêdnym warunkiem ubiegania siê przez producenta rolnego o p³atnoœæ jest: 1.) prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej przez okres co najmniej 3 lat przed dniem z³o enia wniosku. Udogodnieniem dla osób, które odziedziczy³y gospodarstwo rolne lub naby³y je jako nastêpcy producenta rolnego, (któremu przyznano rentê strukturaln¹) i zamierzaj¹ skorzystaæ z tego dzia³ania choæ nie spe³niaj¹ warunku 3- letniego okresu prowadzenia dzia- ³alnoœci rolniczej jest, mo liwoœæ zaliczenia okresu prowadzenia takiej dzia³alnoœci przez poprzedniego w³aœciciela gospodarstwa. 2.) prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej w gospodarstwie spe³niaj¹cym wymóg niskotowarowego w dniu z³o enia wniosku, 3.) tytu³ prawny do gospodarstwa w postaci prawa w³asnoœci (odrêbna w³asnoœæ producenta 6 Kêczanin / luty 2005

7 Wieœci ratuszowe Wiadomoœci z Gminnego Centrum Informacji Producent rolny osoba fizyczna, prowadz¹ca na w³asny rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym, po³o onym w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Dzia³alnoœæ rolnicza - to dzia³alnoœæ w zakresie produkcji roœlinnej i zwierzêcej, w tym w zakresie produkcji materia³u siewnego, szkó³karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roœlin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materia³u zarodowego ssaków, ptaków i owadów u ytkowych, produkcji typu przemys³owego, fermowego oraz chowu i hodowli ryb. cz¹stkowych wskazanych przez producenta we wniosku Niezbêdne dokumenty 1.) wniosek o przyznanie p³atnoœci (dostêpny na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa lub ARiMR wskazanych powy ej oraz w jej siedzibie), 2.) plan rozwoju gospodarstwa niskotowarowego (dostêpny na zasadach wskazanych powy- ej), 3.) dokument potwierdzaj¹cy prawo w³asnoœci gospodarstwa (np. akt notarialny), 4.) dokument potwierdzaj¹cy prowadzenie dzia³alnoœci rolniczej przez okres co najmniej 3 lat (np. dokument z KRUS potwierdzaj¹cy okres podlegania ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej lub dokument potwierdzaj¹cy okres posiadania gospodarstwa wraz z oœwiadczeniem o okresie prowadzenia dzia- ³alnoœci rolniczej w tym gospodarstwie z³o one przez ubiegaj¹cego siê o p³atnoœæ). Miejsce i termin sk³adania wniosków Wniosek nale y z³o yæ w powiatowym biurze ARiMR. Wnioski sk³ada siê w dowolnym terminie pocz¹wszy od 1 lutego 2005 r. Ze wzglêdu na ograniczon¹ limitem wysokoœæ œrodków finanmu zostanie przyznana renta strukturalna. Nastêpca bêdzie mia³ mo liwoœæ dalszego pobierania p³atnoœci je eli w terminie 35 dni od dnia przeniesienia na niego w³asnoœci albo jego ma³ onka albo wspó³w³asnoœæ z ma³ onkiem) Do czego nale y siê zobowi¹zaæ? Wsparcie finansowe dla gospodarstwa niskotowarowego ma na celu poprawê jego sytuacji ekonomicznej i to nie tylko poprzez jego przejœciowe dofinansowanie przez ARiMR ale przede wszystkim poprzez podjêcie przez producenta rolnego dzia³añ, które umo liwi¹ mu w przysz³oœci podjêcie produkcji towarowej. Dlatego te rolnik w chwili sk³adania wniosku musi siê zobowi¹zaæ do: 1) nieprzenoszenia w³asnoœci gospodarstwa przez okres 5 lat od dnia przyznania p³atnoœci pod rygorem ich wstrzymania, a nastêpnie koniecznoœci zwrotu pobranych p³atnoœci, Wyj¹tek stanowi przypadek przeniesienia w³asnoœci gospodarstwa na rzecz nastêpcy producenta otrzymuj¹cego p³atnoœæ, któregospodarstwa z³o y oœwiadczenie, w którym zobowi¹ e siê do: - nieprzenoszenia w³asnoœci tego gospodarstwa do koñca okresu objêtego zobowi¹zaniem poprzedniego w³aœciciela oraz - do realizacji planu rozwoju tego gospodarstwa, które w swym wniosku przedstawi³ poprzedni w³aœciciel. 2) realizacji przedsiêwziêæ maj¹cych na celu zrestrukturyzowanie gospodarstwa. Do takich przedsiêwziêæ (tzw. celów cz¹stkowych) nale ¹ m.in.: - zakup zwierz¹t gospodarskich, maszyn rolniczych, gruntu rolnego lub jego dzier awa, - ukoñczenie szkoleñ w zakresie dobrej praktyki rolniczej lub ekonomi gospodarstwa, - rozpoczêcie prowadzenia produkcji w dzia³ach specjalnych produkcji rolnej, - przestawienie lub przestawianie gospodarstwa na produkcjê metodami ekologicznymi, - przejœcie na system opodatkowania VAT na zasadach ogólnych, - udokumentowanie sprzeda- y produktów rolnych z gospodarstwa za co najmniej 20 tyœ z³ rocznie przez okres pobierania p³atnoœci. Wysokoœæ pomocy i terminy udzielanych p³atnoœci P³atnoœæ dla gospodarstwa niskotowarowego bêdzie wyp³acana przez 5 kolejnych lat w wysokoœci 1250 euro rocznie (ok z³.) w poni ej podanych terminach: I Rok - wyp³ata w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu p³atnoœci sta³a siê ostateczna Uwaga: W przypadku wniosków z³o onych w 2005 r. w terminie 120 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu p³atnoœci sta³a siê ostateczna II i III Rok -wyp³ata w terminie 12 miesiêcy od dnia wyp³aty poprzedniej p³atnoœci IV i V Rok -wyp³ata bêdzie uzale niona od realizacji celów Rada Spo³eczna Gminnego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kêtach wyra a podziêkowanie wszystkim Sponsorom i ludziom dobrej woli, którzy w 2004r. wsparli Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej i swoj¹ ofiarnoœci¹ przyczyniaj¹ siê do poprawy warunków œwiadczenia przez niego us³ug zdrowotnych dla mieszkañców Gminy Kêty. W 2004r. Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej wspierali: - Grupa Kêty S.A. - Bank Spó³dzielczy w Kêtach - T.S. Hejna³ w Kêtach - Piwnica Rycerska - Stanis³aw Sordyl - P.P.U.H. Czes³aw Haczek - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych - Ireneusz Szemik - Hutnik Sp. z o.o. w Kêtach - P.H.U. Leszek Jura - Finish A Anna Dryjak Przewodnicz¹cy Rady Spo³ecznej - Roman Olejarzsowych na tê formê pomocy p³atnoœci bêd¹ udzielane wed³ug kolejnoœci otrzymanych przez Agencjê wniosków. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 229, poz ze zmianami, - rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r., Nr 286, poz. 2870). Szczegó³owe informacje na temat opisanego dzia³ania (w tym pomocy w obliczeniu wielkoœci ekonomicznej gospodarstwa, uzyskania formularza wniosku, formularza i instrukcji opracowania planu rozwoju gospodarstwa) mo na uzyskaæ w Wydziale RDG Urzêdu Gminy Kêty Rynek 7, pok 27, tel wew. 128, 168 oraz w Gminnym Centrum Informacji w Kêtach ul. wirki i Wigury 2a (naprzeciwko g³ównego wejœcia do Domu Kultury), tel Kêczanin / luty

8 Na forum Rady Z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kêtach Najwa niejszym punk tem obrad Rady Miejskiej w Kêtach by³o podjêcie uchwa³ w sprawach: - zwolnieñ w podatku od nieruchomoœci w myœl podjêtej 28 stycznia uchwa³y, zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci: 1. grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle zwi¹zane z ochron¹ przeciwpo arow¹. 2. grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle bêd¹ce w posiadaniu zale nym lub zarz¹dzie instytucji kultury, za wyj¹tkiem wykorzystywanych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. 3. grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle, administrowane na zlecenie Gminy, je eli zosta³y u yczone instytucjom kultury. 4. grunty, budynki lub ich czêœci oraz budowle zajête na potrzeby odp³atnego prowadzenia krytych p³ywalni, za wyj¹tkiem zajêtych na inn¹ dzia³alnoœci ni w zakresie kultury fizycznej i sportu. 5. budynki lub ich czêœci bêd¹ce w posiadaniu jednostek oœwiatowych zajête na dzia³alnoœæ6 w zakresie prowadzenia sto³ówek szkolnych. 7. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi (dr), stanowi¹ce dojazd do gruntów rolnych. 8. grunty, budynki, budowle lub ich czêœci stanowi¹ce mienie komunalne nie oddane OG OSZENIE o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kêty Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Kêtach nr:xii/96/2003 z dnia 31 paÿdziernika 2003 r. zawiadamiam o wy³o eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kêty obejmuj¹cego obszar miasta Kêty oraz so³ectw: Bielany, Bulowice, êki, Malec, Nowa Wieœ i Witkowice z wy³¹czeniem terenów, dla których obowi¹zuj¹ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone po 1 stycznia 1995 r., wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 8 marca 2005 r. do 8 kwietnia 2005 r. w Sali Narad w siedzibie Urzêdu Gminy Kêty w poniedzia³ki, œrody, czwartki i pi¹tki w godz. od 9 00 do 12 00, we wtorki w godz. od do Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 30 marca 2005 r. w Sali Sesyjnej w siedzibie Urzêdu Gminy Kêty o godz Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu miejscowego, mo e wnieœæ uwagi. Uwagi nale y sk³adaæ na piœmie do Burmistrza Gminy Kêty z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 kwietnia 2005 r. Burmistrz Gminy Kêty Roman Olejarz w posiadanie zale ne osobom trzecim. - zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zañ w zakresie wydatków maj¹tkowych przekraczaj¹cych rok bud etowy Rada Miejska podjêt¹ uchwa³¹ wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie zobowi¹zania finansowego w zakresie inwestycji o wartoœci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ przez Radê Miejsk¹ w uchwale bud etowej na rok 2005, na zadanie inwestycyjne Przebudowa ul. Staszica w Kêtach, budowa drogi gminnej ul. Staszica w nowej Wsi. - przyst¹pienia Gminy Kêty do projektu Rozbudowa Systemów Elektronicznej Administracji w Ma³opolsce. Gmina Kêty podjêt¹ uchwa³¹ przyst¹pi³a do powy - szego projektu - realizowanego w latach przez Województwo Ma³opolskie w nastêpuj¹cym zakresie: 1. elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach samorz¹du terytorialnego Ma³opolski 2. infrastruktura podpisu elektronicznego dla jednostek samorz¹du terytorialnego Ma- ³opolski 3. platforma aukcji elektronicznych dla jednostek samorz¹du terytorialnego Ma³opolski 4. publiczne Punkty Dostêpu do Internetu w Ma³opolsce - umorzenia postêpowania skargowego dotycz¹cego zbycia dzia³ki nr 3857/1 po- ³o onej w Bulowicach przy ul. Bielskiej na wiosek Komisji Rewizyjnej radni uchwalili umorzenie postêpowania skargowego w zwi¹zku ze œmierci¹ skar ¹cego. - w sprawie zamiany gruntów pomiêdzy Gmin¹ Kêty a Województwem Ma³opolskim uchwa³a uprawnia do dokonania zamiany nieruchomoœci po³o onej w Kêtach (dzia³ka po³o ona przy budowanym rondzie na ul. Fabrycznej oraz dzia³ka na odcinku obwodnicy - ul. Fabryczna i J.Kantego) bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy Kêty na nieruchomoœæ po³o- on¹ w Bulowicach (szeœæ dzia³ek wydzielonych wzd³u drogi krajowej nr 52). Powodem dokonanej wymiany jest regulacja prawna terenu pod budowê chodnika z Kêt do Bulowic. ***** Interpelacje i zapytania Radnych Radna Wies³awa Drabek Polek Poprosi³a o przed³o enie - na nastêpn¹ Sesjê Rady Miejskiej - przez Wydzia³ Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Urzêdu Gminy, informacji dotycz¹cej mo liwoœci poprawy warunków nauki dzieci w Gimnazjum nr 2 w Kêtach. Burmistrz Roman Olejarz zobowi¹za³ siê przedstawiæ informacjê, o któr¹ prosi³a radna na kolejnej Sesji Rady Miejskiej. Radny Kazimierz Brzuska W zwi¹zku z kolejnym, tragicznym wypadkiem samochodowym na ul. Sobieskiego (zakrêt w pobli u kortów tenisowych) radny zaapelowa³ o podjêcie wszelkich mo liwych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy bezpieczeñstwa tego odcinka drogi Kêty Kêty Podlesie. Radny zapyta³ tak e czy zosta³ przygotowany program na ferie zimowe, dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz w jaki sposób jest on rozpropagowany wœród m³odzie y. Burmistrz Roman Olejarz odpowiadaj¹c na apel radnego obieca³ dog³êbn¹ analizê mo - liwoœci, które mog³yby poprawiæ bezpieczeñstwo na ³uku ul. Sobieskiego. Odnosz¹c siê do drugiego pytania zapewni³, e odpowiednie instytucje opracowa³y program ferii i jest on dostêpny w miejscach odwiedzanych przez dzieci oraz m³odzie 8 Kêczanin / luty 2005

9 Na forum Rady (szko³y, kluby sportowe, Dom Kultury). Radny Stanis³aw Drzy d yk Z³o y³ pisemn¹ interpelacjê dotycz¹c¹ sto³ówki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr2. Radny zapyta³ w niej czy planowane jest sprywatyzowanie lub zlikwidowanie sto³ówki. Ponadto interpelowa³ w sprawie odcinka drogi na os. 700lecia pomiêdzy ul. wirki i Wigury, a Koœcio³em p.w. NSPJ. Radny poprosi³ o interwencjê, z racji czêstego tworzenia siê na tym odcinku ka³u y, która zamarzaj¹c stwarza niebezpieczeñstwo dla pieszych i kierowców. Jednoczeœnie zapyta³ czy gmina bêdzie finansowaæ prace modernizacyjne tego odcinka, jeœli oka ¹ siê one konieczne. Burmistrz Roman Olejarz zobowi¹za³ siê odpowiedzieæ pisemnie na interpelacjê radnego dotycz¹c¹ szkolnej sto³ówki. Dyrektor Miejskiego Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji Jan Klêczar odnosz¹c siê do problemu zwi¹zanego z odcinkiem drogi na os. 700lecia poinformowa³, e problem zosta³ ju zg³oszony do MZWiK przez Spó³dzielniê Mieszkaniow¹. Naprawa wskazanego, 70m, odcinka drogi zosta³a ujêta w planie realizacji zadañ Zak³adu na rok bie ¹cy. Obecnie zlecone zosta³o zrealizowanie projektu drogowego (m.in. wyznaczenie objazdów). Po wykonaniu opracowania nast¹pi - w uzgodnieniu ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ - realizacja zadania. Radny Stanis³aw Olearczyk Interpelowa³ w kwestiach zwi¹zanych z ul. G³owackiego w Kêtach. Zwróci³ uwagê na skuteczne odprowadzanie wody opadowej (wzd³u po³o onego w ubieg³ym roku chodnika). Zapyta³ te o mo liwoœæ wyasfaltowania odcinka pobocza drogi w miejscu przystanku przeznaczonym do wysiadania z autobusu, a tak e postawienia niewielkiego przystanku z zadaszeniem w miejscu zlikwidowanej wiaty. Radny zaapelowa³ tak e o poprawê zarówno stanu technicznego jak i widocznoœci na skrzy owaniu drogi powiatowej (ul. G³owackiego) z lini¹ kolejow¹ nr117 (Kalwaria - Bielsko Bia³a). Kierownik Wydzia³u Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Adam Ha³atek odpowiadaj¹c na pytania radnego wyjaœni³, e problemy zwi¹zane z odprowadzaniem wody z ul.g³owackiego wi¹ ¹ siê z odkszta³ceniami nawierzchni jezdni. Jej wyprofilowanie spowoduje schodzenie wody. Wiata natomiast zosta³a rozebrana, ze wzglêdu na jej z³y stan techniczny. Wszystkie prace na ul.g³owackiego zostan¹ wykonane w miarê posiadanych œrodków finansowych. Odpowiadaj¹c na interpelacjê dotycz¹c¹ przejazdu kolejowego na ul. G³owackiego, kierownik poinformowa³ o rozmowach, które by³y przeprowadzone pomiêdzy Urzêdem Gminy w Kêtach i PKP. W ich wyniku poczyniono starania o poprawê stanu technicznego przejazdu. Z kolei aby poprawiæ widocznoœæ w tym miejscu, Urz¹d Gminy na bie ¹co prowadzi wycinki roœlin samosiewnych wyrastaj¹c w okolicach przejazdu. Radny Marek B³asiak Interpelowa³ w sprawie pojemnika na piasek przy ul. Legionów. Radny zwróci³ siê z proœb¹ o ustawienie pojemnika w miejscu w którym znajdowa³ siê on w ubieg³ym roku.. Kierownik Wydzia³u Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Adam Ha³atek obieca³ zwróciæ siê do Przedsiêbiorstwa Komunalnego Komax o takie przemieszczenie pojemników z piaskiem, by wszyscy mieszkañcy mogli z nich korzystaæ. Radny Ryszard Janeczko Zaapelowa³ o poprawê stanu technicznego przystanku autobusowego w Bulowicach (centrum Bulowic przy koœciele). Radny zauwa y³, e jego obecny stan zagra a przebywaj¹cym w jego pobli u osobom. Ponadto radny zapyta³ o mo liwoœæ zagwarantowania w przysz³orocznej organizacji zimowego utrzymania dróg, wiêkszej ni tegoroczna iloœci ci¹gników z odpowiednim napêdem w so- ³ectwie Bulowice. Zwróci³ równie uwagê na wystêpuj¹ce ostatnio problemy z kontaktem pomiêdzy mieszkañcami a kierowcami odpowiedzialnymi za odœnie anie. Radny Janeczko ponowi³ tak e proœbê o przesuniêcie jednego z punktów œwietlnych na ul. Wojciecha w Bulowicach o dwa stanowiska dalej. Kierownik Wydzia³u Utrzymania i Rozwoju Infrastruktury Adam Ha³atek nakaza³ natychmiastowe zabezpieczenie wskazanego przystanku autobusowego, celem zachowania bezpieczeñstwa osób przebywaj¹cych w jego pobli u. Obieca³ tak e jak najszybciej podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu naprawê obiektu. Odnosz¹c siê do drugiej interpelacji radnego zobowi¹za³ siê przeanalizowaæ wnioski radnego w kontekœcie przysz³orocznych przetargów na zimowe utrzymanie dróg w gminie Kêty. Burmistrz Roman Olejarz poinformowa³, e planowana jest poprawa podzia³ oœwietlenia w Bulowicach (wzd³u drogi krajowej). Postulowane przez radnego przesuniêcie punktu œwietlnego na ul. Wojciech mog³oby siê staæ jednym z jej elementów. Radny Wies³aw Gawêda Nawi¹za³ do interpelacji Kazimierza Brzuski, odnosz¹cej siê do poprawy bezpieczeñstwa na zakrêcie ul. Sobieskiego. Radny przypomnia³, e w przesz³oœci sk³ada³ ju tak¹ interpelacjê. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Józef Skudlarski Prosi³ o interwencjê i podjêcie rozmów z Zarz¹dem Dróg Powiatowych w sprawie obni- enia dopuszczalnego tona u pojazdów poruszaj¹cych siê po moœcie na Sole (Kêty Podlesie). Przewodnicz¹cy zaapelowa³ równie o wykorzystanie wszystkich mo liwych sposobów w celu poprawienia bezpieczeñstwa na odcinku ul. Sobieskiego w którym dochodzi do tragicznych wypadków. Wiceburmistrz Anna Gacek Bilczewska poinformowa- ³a, e Urz¹d Gminy w Kêtach dwukrotnie - w ubieg³ym roku - zwraca³ siê do Zarz¹du Dróg Powiatowych o zmianê dopuszczalnego tona u pojazdów poruszaj¹cych siê po moœcie na Sole. Niestety odpowiedÿ zawsze by³a negatywna. W roku bie ¹cym pismo z tak¹ proœb¹ zostanie wystosowana ponownie. Burmistrz Roman Olejarz doda³, e w³adze powiatu oœwiêcimskiego zg³osz¹ wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o remont mostu. Wnioski zg³aszaæ nale y do 4 marca, a ich ocena nast¹pi na pocz¹tku kwietnia. Istnieje wiêc mo liwoœæ, e w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezw³ocznie nast¹pi remont mostu. Tomasz Nikiel Serdeczne podziêkowania za przemi³¹ wspó³pracê dla firmy Biprop³yt i firmy Baka oraz za udzielon¹ wielk¹ pomoc dla p.prezes Zuzanny Bilczewskiej i p.prezesa W³adys³awa Bilczewskiego, sk³ada Beata Zaj¹c, sklep spo ywczo przemys³owy ycz¹c wszystkiego co najlepsze. Kêczanin / luty

10 Reklama B.P WELT TOUR Ul. Koœciuszki Kêty 033 tel/fax Kêty dn r. Szanowni Pañstwo, Jest nam mi³o nam poinformowaæ, e rozpoczêliœmy ju sprzeda oferty Lato 2005 Orbis Travel i Travel Time! Mamy nadziejê, e oferta wycieczek lotniczych do krajów z basenu M. Œródziemnego, któr¹ prezentujemy w za³¹czonych ulotkach, spodoba siê Pañstwu! Zapraszamy do zapoznania siê z naszymi propozycjami. Travel Time- Lato 2005 wycieczki lotnicze imprezy wypoczynkowe - ju od 730 z³/ 1 tydz., g³ównie w hotelach ** i *** oraz wycieczki z atrakcyjnym programem objazdowym (Tanie Zwiedzanie) - ju od 1020 z³, Orbis Travel Œwiat Wakacji- Lato 2005 wycieczki lotnicze - imprezy wypoczynkowe w hotelach **** i *****, ju wkrótce oferta Autokarem po Europie Chcielibyœmy zwróciæ Pañstwa uwagê na wycieczki, które wed³ug naszych przewidywañ bêd¹ cieszy³y siê najwiêksz¹ popularnoœci¹, a wiêc Kreta, Egipt, Majorka, Bu³garia, Rodos. Prognozujemy, e ze wzglêdu na szerok¹ i ró norodn¹ ofertê hoteli oraz dobre ceny, bêd¹ to hity tegorocznego lata. Zapraszamy do naszego biura ju teraz, kiedy jest najwiêkszy wybór ofert wakacyjnych oraz kiedy mo na skorzystaæ z atrakcyjnych promocji premiuj¹cych wczesne rezerwacje! Polecamy Pañstwa uwadze promocjê Wypoczywaj Taniej Zwiedzaj za 0 z³!. Rezerwuj¹c do wycieczkê lotnicz¹ z oferty Lato 2005, mo na skorzystaæ z du ych rabatów cenowych (nawet do 25% - katalog Travel Time i do 15% - katalog Orbis Travel). Ponadto mo na otrzymaæ wycieczkê fakultatywn¹ za 0 z³ (np. Santorini, Ibiza, Turcja, Luksor, Góra Moj esza) oraz skorzystaæ z wyj¹tkowej oferty - gratisowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji! Przy rezerwacji imprez na wybrane kierunki czekaj¹ na Pañstwa tak e dodatkowe, atrakcyjne propozycje, które urozmaic¹ wakacyjny pobyt! Na Krecie, bêdzie mo na np. wynaj¹æ samochód na 1 dzieñ za darmo. Klienci, którzy wybior¹ Egipt/Sharm El Sheikh, otrzymaj¹ w prezencie okularki p³ywackie Arena. Mamy nadziejê, e letnia oferta wycieczek i promocji B.P Welt-Tour spe³ni Pañstwa oczekiwania. Zapraszamy do naszego biura, gdzie nasi pracownicy szczegó³owo zaprezentuj¹ wakacyjne propozycje wyjazdów oraz z przyjemnoœci¹ odpowiedz¹ na Pañstwa pytania. Mi³o nam bêdzie Pañstwa goœciæ. Zapraszamy! B.P Welt Tour czynne: Poniedzia³ek Pi¹tek od do Sobota od do Kierownik biura: Joanna Paj¹k 10 Kêczanin / luty 2005

11 Oœwiatowe klimaty Zwyciêstwo w akcji Tesco dla Szkó³ Maj¹ now¹ pracowniê komputerow¹ 7 lutego przedstawiciele firmy Tesco goœcili w podwojach Gimnazjum nr 1 im. Feliksa Dyczkowskiego w Kêtach, aby uroczyœcie przekazaæ nowoczesn¹ pracowniê internetow¹. Szko³a wzbogaci³a siê o ni¹ dziêki udzia³owi w akcji Tesco dla Szkó³. Plasuj¹c siê na pierwszym miejscu, otrzyma- ³a nagrodê g³ówn¹, tj. szeœæ stanowisk komputerowych, zestaw tablic informacyjnych oraz komplet programów edukacyjnych. Symboliczny klucz do pracowni komputerowej na rêce dyrektor gimnazjum Miros³awy Kad³ubickiej przekaza³ Krzysztof Br¹czek, specjalista do spraw marketingu sieci Tesco z siedzib¹ w Bielsku Bia³ej. Wœród zaproszonych goœci znaleÿli siê m.in. Andrzej Szafrañski, dyrektor wadowickiej Delegatury Kuratorium Oœwiaty, Renata uszczek, wizytator Kuratorium Oœwiaty, burmistrz gminy Kêty Roman Olejarz, Zbigniew Jarosz, kierownik Wydzia³u Edukacji Kultury Zdrowia i Spraw Spo³ecznych oraz Wraz z szeœcioma komputerami kêckie Gimnazjum nr 1 otrzyma³o zestaw tablic informacyjnych oraz komplet programów edukacyjnych. W³adys³aw Hebda, przewodnicz¹cy Komisji Spraw Spo³ecznych. Mimo ferii, nie zabrak³o sporej grupy m³odzie y tego gimnazjum. Uczniowie z klas II b, II e oraz, I a i I d, zaprezentowa- li specjalnie na tê okolicznoœæ przygotowany pod okiem swoich opiekunek pañ B. Kapci, A. Mrowiec, L. Kubas, zabawny, ale i pouczaj¹cy program artystyczny pt. Jak z handlem by³o. L.K. Trzeci etap Olimpiady Przedszkolnej Bajkowy Bal Przedszkolaków Pod koniec stycznia odby³ siê trzeci etap tegorocznej Olimpiady Przedszkolnej. Na dwa dni holl Domu Kultury w Kêtach zamieni³ siê w salê balow¹, a wszystko to za spraw¹ barwie i pomys³owo poprzebieranych przedszkolaków uczestników Bajkowego Balu Karnawa³ niestety ju za nami, zatem kolejny etap p.n. Wielkanocny Zaj¹czek, bêdzie dotyczy³ zbli aj¹cych siê œwi¹t Wielkiej Nocy. D.K. Kêczanin / luty

12 Oœwiatowe klimaty Duchowe rekolekcje Okazuje siê, e ferie zimowe niekoniecznie trzeba spêdziæ przed komputerem lub na osiedlowym podwórku. Uczestnikom ferii w Rycerce Górnej najbardziej podoba³y siê spacery po okolicy. Mia³y okazjê przekonaæ siê o tym dzieci z parafii p.w. NSPJ. Dziêki yczliwoœci ludzi dobrej woli oraz goœcinnoœci ks. Tadeusza Cadera, michality, spêdzi³y pierwszy tydzieñ ferii na rekolekcjach w Rycerce Górnej. Dla wielu z nich by³ to jedyna okazja do wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Ponad czterdzieœcioro ministrantów i dziewcz¹t ze scholi, podziwia³o piêkne widoki doliny Rycerki. Dzieci zgodnie stwierdzi³y, e najbardziej podoba³y im siê spacery po okolicy i mo liwoœæ zje d ania z górki. Rzeczywiœcie zima nie zawiod³a i przez ca³y pobyt œniegu nie zabrak³o. Na stok wyszli spróbowaæ swych si³ nie tylko saneczkarze, ale i pocz¹tkuj¹cy amatorzy narciarstwa. Oczywiœcie by³ czas równie na inne zabawy. O radosn¹ atmosferê, nie tylko w czasie pogodnych wieczorów, zadbali animatorzy: Madzia, Agnieszka, Dorota i Artur. Wiele emocji wzbudzi³ konkurs na Kolêdê Roku 2004, a tak e bieg samarytañski, w czasie którego dzieci sprawdza³y swoj¹ wiedzê z ró nych dziedzin. Na zakoñczenie karnawa³u (co prawda trochê wczeœniej) odby³a siê dyskoteka. Wyjazd ten zosta³ pomyœlany równie jako rekolekcje. O to, by przyniós³ duchowe owoce i by³ okazj¹ do pog³êbienia przyjaÿni z Bogiem, zatroszczy³ siê g³ównie ks. Stanis³aw Cader (organizator wyjazdu). Dzieci uczestniczy³y w codziennej mszy œwiêtej, wspólnym œpiewie oraz spotkaniach w grupach. Zimowisko by³o tak e czasem nauki. Dzieci uczy³y siê tolerancji, poszanowania drugiego cz³owieka, wspó³pracy w grupie, kole eñstwa, wra liwoœci na potrzeby innych. W drodze powrotnej by³o s³ychaæ jak dzieci pe³ne wra eñ opowiadaj¹ sobie wydarzenia ostatnich, spêdzonych razem dni. Œpiewem dziêkowa³y ksiêdzu, animatorom i tym, którzy przyjêli ich pod swój dach. yczy³y sobie spotkania w takim samym gronie podczas wyjazdu wakacyjnego. Mo e znowu do Rycerki Górnej...? Do zorganizowania wyjazdu przyczyni³y siê nastêpuj¹ce firmy: Bank Spó³dzielczy w Kêtach, - Klub Sportowy Hejna³, Firma Ice-Mastry, Producent Ko³paków Firma Góreccy, Piekarnia pana Jacka Matyszkowicza, Spó³dzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-W³asnoœciowa, Spó³dzielnia Rolniczo-Handlowa Skiba, PSS Spo³em, Apteka Stefan Urbañczyk, PPH AKSAM. A.K. Podziel siê Wielkanoc¹ Obiad Wielkanocny dla samotnych i potrzebuj¹cych mieszkañców gminy organizowany przez harcerzy Hufca ZHP Kêty. Jednym z harcerskich idea³ów jest s³u - ba i bezinteresowna pomoc ludziom, którzy tego potrzebuj¹. Czy s¹ to wartoœci zapomniane? Na pewno nie dla nas - harcerzy i instruktorów hufca ZHP Kêty. W tym roku ju po raz dwunasty zorganizowany zostanie Obiad Wielkanocny dla najbardziej potrzebuj¹cych mieszkañców gminy Kêty - podopiecznych Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Mimo, e do œwi¹t daleko, my ju rozpoczynamy przygotowania, eby ze wszystkim zd¹ yæ na czas. A czeka nas sporo pracy. Naszym celem jest nie tylko przygotowanie smacznego obiadu i stworzenie œwi¹tecznej atmosfery, ale tak e przygotowanie paczek ywnoœciowych dla potrzebuj¹cych. Zorganizowanie ubieg³orocznych Obiadów nie by³oby mo liwe, gdyby nie nasi darczyñcy i sponsorzy. To dziêki nim na sto- ³ach pojawi³ siê obfity i smaczny posi³ek, a potrzebuj¹cy mogli zanieœæ do domu paczki, w których znajdowa³y siê ró ne artyku- ³y ywnoœciowe oraz œwiêconki przekazane przez parafian Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Dlatego i w tym roku apelujemy o pomoc w zorganizowaniu obiadu. Taki niewielki gest jak w³o enie œwiêconki do przygotowanego przez nas koszyka mo e mieæ du e znaczenie w zorganizowaniu obiadu i paczek. Pokarmy mo na wk³adaæ do kosza przez ca³¹ Wielk¹ Sobotê. Z góry dziêkujemy za okazana pomoc. Serdecznie dziêkujemy ks. Jerzemu Musia³kowi proboszczowi Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa za udostêpnienie nam kaplicy, w której mo emy przyj¹æ naszych goœci. sam. Paulina Zelek 12 Kêczanin / luty 2005

13 Oœwiatowe klimaty Bycie wolontariuszem nie jest rzecz¹ ³atw¹ Min¹³ kolejny rok dzia³alnoœci Bycie wolontariuszem nie jest rzecz¹ ³atw¹. Aby pomóc innym trzeba czasem zrezygnowaæ z w³asnych przyjemnoœci i planów. Prawdziwy wolontariusz nie pomaga wtedy, gdy nie ma co robiæ lub, gdy przynosi mu to korzyœæ. Wed³ug nas prawdziwy wolontariusz, to osoba ofiarowuj¹ca swój czas i umiejêtnoœci w momencie, gdy s¹ potrzebne innym. Kieruj¹c¹ siê takim mottem m³odzie mo na spotkaæ w Kêtach Podlesiu, w Gimnazjum nr 3 przy ZSPG. S¹ to m³odzi ludzie, którzy kolejny ju rok wspó³pracuj¹ z Olimpiadami Specjalnymi Polska Beskidzkie, a w szczególnoœci z Oœrodkiem Szkolno- Wychowawczym w Kaczynie i jego Fili¹ Kêtach. Pod kierunkiem opiekuna Barbary Sikory, staraj¹ siê uprzyjemniæ wychowankom pobyt w oœrodku, jak równie sprawiæ, by chwile spêdzone na zabawie, wspólnym œpiewaniu czy uprawianiu sportu by³y bezpieczniejsze i radoœniejsze dla ludzi z upoœledzeniem umys³owym. Pomoc p³ynie od 2001 roku i szczêœliwie mo e byæ kontynuowana dziêki dyrektor Józefie Karkoszce-Warcha³. W pierwszych dniach nowego roku m³odzie pomog³a w organizacji i przeprowadzeniu uroczystoœci z okazji 10 lecia istnienia w Kêtach Filii Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowawczego z Kaczyny, przygotowanie masek, strojów i wspólnej zabawy karnawa³owej z podopiecznymi oœrodka. Niezast¹piona okaza³a siê przy organizacji IV Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Wis³a Ustroñ. Prowadzi³a Wioskê Olimpijsk¹ i czuwa³a nad sprawnym przebiegiem biegów i zjazdów na nartach. Wiele wspania³ych inicjatyw nie mog³oby siê odbyæ, bez ludzi wielkiego serca. Nale ¹ do nich: pañstwo Sadlik z firmy SILESIA MUSIC CENTER, Barbara Sordyl, pañstwo Dworzañscy z firmy SIAT-POL i pañstwo Szczepañczyk z firmy BESKIDY. W ubieg³ym roku swój czas i umiejêtnoœci ludziom potrzebuj¹cym odda- ³o bezinteresownie 38 dziewcz¹t i ch³opców z licz¹cego 150 uczniów Gimnazjum nr 3 w Kêtach. Oprócz ich zaanga owania przychylnoœæ okaza³a dyrekcja i grono pedagogiczne tej placówki. Dzia³alnoœæ bêdzie kontynuowana, przede wszystkim ku zadowoleniu podopiecznych oœrodka. Barbara Sikora Kêczanin / luty

14 Nasza historia 25-lecie istnienia i dzia³alnoœci Chóru Œwiêtojañskiego przy parafii œw. Ma³gorzaty i Katarzyny w Kêtach Taki piêkny jubileusz Gdzie s³yszysz œpiew, tam wejdÿ, tam dobre serca maj¹. Ÿli ludzie, wierzaj mi. Ci nigdy nie œpiewaj¹. Ze œpiewem uœmiech nieœ, bo on jak promieñ s³oñca, rozjaœnia Bo ¹ wieœæœpiewajmy wiêc bez koñca!. J.W. Gethe Œpiew wspólnotowy daje radoœæ ycia i jednoczy ludzi oraz zasiewa zami³owanie do wy szych wartoœci. 29 stycznia 2005 roku uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ w koœciele p.w. œw. Katarzyny i Ma³gorzaty w Kêtach rozpoczê³y siê obchody æwieræwiecza chóru. Pierwsze próby i spotkania rozpoczê³y siê w styczniu 1980 r. Postanowiono, e od imienia œw. Jana z Kêt, chór bêdzie siê nazywa³ Œwiêtojañski. I tak ju zosta³o. Jesteœmy amatorskim chórem koœcielnym, co okreœla podstawowy repertuar. W okresie mijaj¹cego 25-lecia chór mia³ okazjê œpiewaæ w wielu sanktuariach i koœcio³ach w kraju i poza granicami, m.in. zwiedziliœmy: Austriê/ Wiedeñ, Mariazell, S³owacjê- Sanktuarium w Lewoczy, W³ochy, Holandiê, Norwegiê, Belgiê, Pary, Londyn oraz ca³¹ Polskê / wszystkie najpiêkniejsze zak¹tki i Sanktuaria Maryjne /. Przez te wszystkie lata chór mia³ swoich przewodników duchowych, którzy zawsze uto samiali siê z nami. Wœród nich wymieniæ nale y: ks. Józefa Zajdê, ks. Tadeusza Cichonia, ks. Jerzego Zubera, ks. Jerzego Kolasiñskiego, ks. Franciszka Knapika, i ks. Krzysztofa Ziêbê. Kilkakrotnie w pielgrzymkach chórowych bra³ udzia³ tak e ks. Jan Gawlas. Dla wielu z nas, te 25 lat to znacz¹ca cz¹stka naszego ycia. Lata, które minê³y, naznaczone s¹ prac¹ nas wszystkich, a nade wszystko Andrzeja Wiktora - pomys³odawcy i inicjatora naszej wspólnoty. To dziêki jego olbrzymiemu wysi³kowi, takcie, kulturze osobistej oraz bezmiernej cierpliwoœci jesteœmy dzisiaj razem. Poziom, który reprezentujemy, to te jego, ale i nasza zas³uga. Burmistrz gminy Kêty Roman Olejarz sk³ada yczenia na rêce dyrygentów chóru: Stanis³awy Majkut i Andrzeja Wiktora. Bo œpiewamy z potrzeby serca, i na chwa³ê Bogu, a nie dla pieniêdzy, czy splendoru. Wraz z nim, 25 lat pracy w chórze œwiêtowali tak e najstarsze sta em nasze kole anki i koledzy. S¹ to: Edward Bakalarski, Józef Jasiaczek, Danuta Ochmanek, Stanis³awa Tyrloch, Stanis³aw Foryœ, Janina Jurzak, Henryk Pojda, Adam Prus, Edwina Sz³apa, Karol Pilarski, Wac³aw Korytowski. Dok³adne kalendarium wydarzeñ z ycia chóru znajduje siê w specjalnie wydanym na tê uroczystoœæ folderze i œpiewniku. Wydanie tych e zawdziêczamy: Romanowi i Adamowi Góreckim oraz Jackowi Bylicy - wspó³w³aœcicielowi Firmy Poligraficznej A- 3 z Oœwiêcimia. Ka dy dzieñ, ka da próba, koncert, pielgrzymka czy inne nasze spotkanie, nios¹ z sob¹ wiele chwil, które wymagaj¹ od nas wyrzeczeñ, poœwiêcenia i naszej dobrej woli. Wszak œpiewamy dla w³asnej przyjemnoœci i na chwa³ê Bogu. Wa ne jest, aby siêgaj¹c pamiêci¹ wstecz nie mieæ odczucia Ÿle prze ytych dni, niespe³nienia, czy zmarnowania czasu. S³u ¹c swojemu miastu i gminie, braliœmy udzia³ w uroczystoœciach pañstwowych i koœcielnych. Towarzyszyliœmy kêczanom w radosnych uroczystoœciach zawierania zwi¹zków ma³ eñskich, a tak e w ich ostatniej drodze na miejsce wiecznego spoczynku. Kilkakrotnie œpiewaliœmy tak e w Sanktuarium Bo ego Mi³osierdzia w Krakowie agiewnikach, m.in. 7 maja 2004 roku podczas Mszy Œwiêtej dla chorych transmitowanej przez TV Kraków. Co roku tradycyjnie chórzyœci spotykaj¹ siê na pielgrzymkach, majówkach, pra onkach, Jajeczku Wielkanocnym, Op³atku Bo onarodzeniowym i koncertach kolêd cyklicznie organizowanych przez Dom Kultury w Kêtach lub goœcinnie w innych parafiach. Korzystaj¹c z okazji chcia³abym tak e podziêkowaæ wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli, dziêki którym mog³a odbyæ siê uroczystoœæ 25 -lecia istnienia i dzia³alnoœci naszego chóru. S¹ to: Firma Argo - Adam i Roman Góreccy, Firma Poligraficzna A- 3 spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Oœwiêcimiu, ABC Biuro - Renata i Marek P³onka, Zbigniew Syty firma ABC PRINTERS z Andrychowa, Lucyna i Stanis³aw Sordyl Piwnica Rycerska w Kêtach, Diana Sordyl Matusiak Piwnica Rycerska w Kêtach, Tomasz Biernat - zak³ad fotograficzny w Kêtach. 14 Kêczanin / luty 2005

15 Nasza historia Czêsto mówi siê, e muzyka jest przyjacielem cz³owieka. Ten, kto j¹ rozumie i trwale polubi, kto bêdzie siê cieszy³ ni¹ na co dzieñ, stanie siê cz³owiekiem bogatszym wewnêtrznie, radoœniejszym, lepszym. Chwil, w których muzyka przenika do serca, wibruje w myœli, staje siê skupieniem ducha, blaskiem oczu i ciep³em rêki bliskiego cz³owieka najgorêcej Wam i sobie na kolejne lata yczê. Niech Œwiêta Cecylia patronka chórów i muzyki koœcielnej bêdzie dla naszego chóru wielkim niedoœcignionym wzorem. Stanis³awa Majkut AKTUALNY SK AD CHÓRZYSTÓW Dyrygenci: Stanis³awa Majkut, Andrzej Wiktor Soprany: Lidia Bogunia, Urszula Brejdak, Zofia Ha³atek, Danuta Handzlik, Zofia Karpiñska, Weronika Ko³ek, Antonina KuŸma, Ewa Latawiec, Maria ysek, El bieta Madeja, Anna Matyszkowicz, Stanis³awa Micorek, Kazimiera Niedziela, Anna Szczerba, Edwina Sz³apa, Kazimiera Zarêba. Alty: Czes³awa Jura, Janina Jurzak, Irena Korczyk, El bieta Madej, Stanis³awa Majkut, Danuta Ochmanek, Irena Pajek, Maria Pilarska, Danuta Tworowska, Stanis³awa Tyrloch. Tenory: Stanis³aw Dudziak, Józef Jasiaczek, Jan Andrzej Majkut, Stanis³aw Matusiak, Benedykt Naglik, Karol Pilarski, Henryk Pojda, Adam Prus, W³adys³aw Surówka. Basy: Edward Bakalarski, Tadeusz Belak, Tadeusz Bezwiñski, Jacek Czarnota, Tadeusz Dyczkowski, Stanis³aw Foryœ, Józef Górecki, Wac³aw Korytowski, Tadeusz Nieroda, Stanis³aw Sadlik, Zbigniew Tworowski. Rozœwietliæ prawdê Auschwitz - powa ny temat, polski obóz - niepowa ne stwierdzenie Nie milkn¹ wci¹ sygna³y o uznawaniu przez zagraniczne media obozu koncentracyjnego Auschwitz za polski obóz œmierci. Sprawa ta dla kêczan powinna byæ wa niejsza o tyle, e wielu naszych rodaków pad³o ofiar¹ akcji eksterminacyjnej rz¹du hitlerowskiego. Wa niejsza o tyle, e Oœwiêcim, w którym za³o ono w 1940 roku najwiêkszy niemiecki obóz koncentracyjny, le y 18 kilometrów od Kêt i jest miastem powiatowym dla kêckiej spo- ³ecznoœci. Wa niejsza, gdy nie ma nastolatka koñcz¹cego szko³ê w Kêtach, który nie zwiedzi³by by³ego obozu koncentracyjnego i nie pozna³ jego historii. I jeœli to od polskiej m³odzie y zale ¹ dalsze losy pañstwa, to przyszli politycy, nauczyciele, dziennikarze i publicyœci, którzy bêd¹ siê wywodziæ z Kêt, bêd¹ musieli uwra liwiaæ opiniê spo³eczn¹ na prawdê, jaka rozegra³a siê za bram¹ obozu Auschwitz. Wa na rola dyplomatów polskich... Polscy dyplomaci s¹ ludÿmi œwiat³ymi, którzy czytaj¹ gazety ukazuj¹ce siê na obszarach ich pracy. To od nich w³aœnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nap³ywaj¹ codziennie raporty o artyku³ach prasowych o polskich obozach œmierci. Najbardziej dra ni¹ce formu³y typu: Polski obóz koncentracyjny w Oœwiêcimiu, Obóz zag³ady w Polsce, Polski ³agr czy Polskie komory gazowe obok stwierdzeñ, e Oskar Schindler ratowa³ ydów z polskich obozów œmierci czy, e W³adys³aw Szpilman by³ zamkniêty w polskim getcie œwiadcz¹ o nieznajomoœci historii II wojny œwiatowej i niewiedzy na temat Holocaustu objawiaj¹cych siê u zagranicznych dziennikarzy, recenzentów i krytyków filmowych. Szwajcarski korespondent z Brukseli mówi wprost o niedouczeniu dziennikarzy. Jeœli œrednio wykszta³cony Polak zna historiê zjednoczenia siê Sta- nów Ameryki Pó³nocnej i wie, kim by³ oraz co zrobi³ Napoleon Bonaparte, to zagraniczny dziennikarz powinien znaæ historiê obozu koncentracyjnego, w którym zginê³o, co trudno ustaliæ, od jednego do czterech milionów osób, wœród których byli obywatele jego kraju....i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno w takich sytuacjach dzia³aæ bardzo zdecydowanie, wysy³aj¹c do redakcji gazety czy telewizji ostry list z protestem oraz kategorycznym ¹daniem przeprosin i sprostowania z powo³aniem siê na historyczne Ÿród³a. Dyplomaci polscy zobowi¹zani s¹ tak e do wci¹gniêcia do protestu lokalnych sojuszników: naukowców i przedstawicieli ró nych organizacji, którym zale y na prawdziwym przedstawieniu historii. Bezpodstawne oskar enia pod adresem Polaków Bezpodstawne i bezsensowne jest oskar anie Polaków o Holocaust. Obozy koncentracyjne rzeczywiœcie by³y budowane na terytorium, co nale y podkreœliæ okupowanej Polski, ale nigdy nie by³y kierowane przez Polaków, którzy przecie obok ydów i Cyganów stanowili najwiêksz¹ grupê ludnoœci, która masowo w obozach ginê³a. Gdyby Polacy byli winni tej tragedii, nie stworzyliby po wojnie Pañstwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, dokumentuj¹cego zbrodnie hitlerowskie, nie organizowaliby uroczystoœci takich, jak ta zwi¹zana z obchodami 60. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz i nie staraliby siê o powo³anie do ycia centrów informacyjno-edukacyjnych o Holocauœcie. I wreszcie niewyobra alne jest, aby katolickie spo³eczeñstwo polskie yj¹ce przez wiele wieków w zgodzie z ydami, dopuœci³o siê takiego bestialstwa wobec starszych braci w wierze i jak Polacy dzieci jednego Boga. Janusz Mro ek Kêczanin / luty

16 Tradycje historyczne Malca, zw³aszcza te siêgaj¹ce okresu II Wojny Œwiatowej, trwale upamiêtniaj¹ monumentalne zapisy: pomnik poœwiêcony Kazimierzowi Jêdrzejowskiemu usytuowany w maleckim parku oraz tablica ku czci ppor. Stefana Jasieñskiego, wmurowana na historycznej kapliczce obok koœcio- ³a. Za patriotyczn¹ postawê i udzia³ mieszkañców w antyhitlerowskim Ruchu Oporu Malec w 1984 roku zosta³ odznaczony Krzy em Walecznych. Miejscowoœæ szczyci siê bogat¹ i udokumentowan¹ histori¹ Ruchu Oporu z okresu okupacji hitlerowskiej. Na tych terenach mia³ on œcis³y zwi¹zek z obozem KL Auschwitz i dzia³aj¹c¹ wewn¹trz obozu konspiracj¹. W ostatnich latach mieszkañcy Malca ywo przypominali tamte czasy m³odszemu pokoleniu m.in. poprzez organizacjê Spotkañ Pokoleñ. Spotkania te dokumentowane by³y nie tylko przypominaniem zdarzeñ historycznych, lecz tak- e wzbogacano je wspomnieniami yj¹cych œwiadków. W tej konwencji Towarzystwo Mi³oœników Malca zorganizowa³o 17 stycznia spotkanie, którego celem by³o uczczenie 60. rocznicy wyzwolenia Malca i 60. rocznicy œmierci ppor. Stefana Jasieñskiego, cichociemnego o pseudonimie Urban, którego zadaniem by³o przygotowanie wyzwolenia obozu i niedopuszczenie do zatarcia œladów odbywaj¹cych siê w nim zbrodni. W spotkaniu uczestniczy³ p³k Stefan Ba³uk, cichociemny o pseudonimie Starba, który by³ goœciem honorowym uroczystoœci. Pu³kownik mimo sêdziwego wieku pe³ni funkcjê Przewodnicz¹cego Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Malec mia³ zaszczyt goœciæ ponadto p³k Leszka Drewniaka, by³ego o³nierza jednostek specjalnych GROM, obecnie Prezesa Fundacji By³ych o³nierzy Jednostek Specjalnych, któremu towarzyszy³o piêciu o³nierzy jednostek specjalnych GROM. Na uroczystoœciach obecni byli tak e dr Adam Cyra i Andrzej Kacorzyk pracownicy naukowi Pañstwowego Muzeum KL Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu. Ponadto goœæmi spotkania byli Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Powiatowego Zespo- ³u nr3 Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych w Oœwiêcimiu. Obecnoœæ pedagogów by³a ostatnim akcentem przygotowañ do nadania szkole w Oœwiêcimiu imienia Nasza historia 60. rocznica wyzwolenia Malca Dobrze odrobiona lekcja historii Z³o enie kwiatów pod tablic¹ poœwiêcon¹ ppor. Stefanowi Jasieñskiemu. ppor. Stefana Jasieñskiego (co nast¹pi³o dzieñ póÿniej - 18 stycznia). Spotkanie poprzedzi³o z³o enie wieñców i zapalenie zniczy przez oficjalne delegacje goœci i mieszkañców so³ectwa w miejscach pamiêci. W programie uroczystoœci znalaz³o siê tak e przedstawienie Wieczór Wigilijny w wykonaniu uczniów Szko³y Podstawowej w Malcu. Obchody 60. rocznicy wyzwolenia Malca sta³y siê okazj¹ do promocji ksi¹ - ki historycznej dr Adama Cyry pt. Spadochroniarz Urban. Prezentacji i omówienia dokona³ autor, którego wyst¹pienie wzbudzi³o ywe zainteresowanie. Wp³yn¹³ na to zapewne fakt, e prezentowane zdarzenia z okresu wojny usytuowane by³y w Malcu i s¹siednich miejscowoœciach (Osiek, Bielany, êki). Dotyczy³y wiêc dzia³añ i zachowañ ojców oraz dziadków osób obecnych na spotkaniu. We wstêpie ksi¹ ki Spadochroniarz Urban mo na przeczytaæ... Razem z mieszkañcami Malca, w przyobozowym Ruchu Oporu, nios¹c pomoc wiêÿniom KL Auschwitz, dzia³a³ jeden z cichociemnych. Wœród wtajemniczonych znany by³ pod pseudonimem Urban... By³ synonimem wolnoœci, widocznym ³¹cznikiem z Wojskiem Polskim, które istnia³o nadal. Jeszcze d³ugo po zakoñczeniu wojny trudno by³o ustaliæ jego prawdziwe nazwisko.... Dla pe³nej informacji dodaæ nale y, e Urban zosta³ postrzelony i pojmany przez Gestapo w Malcu w 1944 r. Nastêpnie osadzony zosta³ w KL Auschwitz, gdzie poniós³ œmieræ tu przed wyzwoleniem obozu. Ksi¹ ka dr Adama Cyry opisuj¹ca te zdarzenia cieszy siê ogromnym zainteresowaniem i stanowi pozycjê biblioteczn¹ prawie ka dej maleckiej rodziny. Z dyskusji, która mia³a miejsce podczas spotkania, warto odnotowaæ wyst¹pienie Marii Dusik, córki cz³onka Ruchu Oporu. Przedstawione zosta³y przez ni¹ wspomnienia siêgaj¹ce ówczesnych - widzianych okiem dziecka - zdarzeñ, lêku, konspiracji i bohaterstwa. Odnosz¹c siê zaœ konstatacyjnie do wspó³czesnych czasów zapyta³a Czy dzisiaj wszystko jest w porz¹dku, czy nie zaprzepaszcza siê walki, bohaterstwa i ofiary poprzednich pokoleñ.? Albin Palma wspomnia³ nastroje i zagro enia, które mia³y miejsce w jego rodzinnym domu podczas okupacji i po wojnie (represje wobec cz³onków by³ej partyzantki). Z kolei p³k Stefan Ba- ³uk w swojej wypowiedzi zachêca³ do lektury ksi¹ ki waszyngtoñskich autorów Lynne Olson i Stanley Cloud pt. Sprawa Honoru. Opracowanie, które opatrzone jest podtytu³ami Dywizjon 303 Koœciuszkowski i Zapomniani bohaterowie II Wojny Œwiatowej jest rekomendowane jako: Najwa niejsza, najbardziej oczekiwana ksi¹ ka roku. Nieznana historia polskich pilotów myœliwskich i wielkiej zdrady Churchilla i Roosvelta. Tegoroczne obchody 60. rocznicy wyzwolenia Malca by³y wiêc wyrazem patriotycznego zachowania, ale równie dobrze odrobion¹ lekcj¹ historii, która miejmy nadziejê pobudzi³a wszystkich do refleksji. Towarzystwo Mi³oœników Malca 16 Kêczanin / luty 2005

17 Nasza historia Historyczny suplement do KALENDARIUM KÊT Anna Chowaniak (cz.5) Co zyska³y Kêty po fakcie zakupu ksiêstwa oœwiêcimskiego przez polskiego króla? Jakie by³o nasze miasto w tamtych czasach? Co mówi¹ Ÿród³a? Ziemie ksiêstw oœwiêcimskiego i zatorskiego, w ci¹gu ca³ego okresu oderwania od Macierzy niezmiennie nale a³y do polskiej prowincji koœcielnej, do diecezji krakowskiej. Poœwiadczaj¹ to wykazy dokumentuj¹ce œci¹ganie w Kêtach nale nych podatków na rzecz koœcio³a, siêgaj¹ce czasów Piastów jak: œwiêtopietrza, zwanego denarem œw. Piotra (wy- ³¹cznie od doros³ych mieszkañców ) i dziesiêciny,,,...(rok)1328, , œwiêtop. 20 sk. (w podanych latach wysokoœæ œwiêtopietrza to dwadzieœcia skojców) Suma ta ponownie jest wspomniana w rejestrach w latach Kêty, tworzy³y wówczas dystrykt bêd¹cy czêœci¹ dekanatu oœwiêcimskiego. Dla porównania mo na podaæ, e w s¹siednich Dankowicach i Starej Wsi w XIV wieku p³acono œwiêtopietrze w wysokoœci trzech skojców. 27 Za³¹czony materia³ wspomina o uposa eniu kêckiego koœcio³a oraz jego przynale nych filiach w czasach Jagiellonów. Trzeba zaznaczyæ, e nie by³ on drewniany, jak w wielu innych miejscowoœciach.,, koœció³ par. pod wezw. Œ Magorzaty, murowany z ceg³y. Pleb. ( pleban ) ma wolne role i ³¹ki oraz sadzawki (stawy). Dzies. (dziesiêcina ) dawniej snop.( czyli co dziesi¹ty snop z pola) zamieniona na skutek niedbalstwa posesora na pieniê n¹ wart. 3 grz. nale y do scholastyka kat. Krak ( katedry krakowskiej). Do par.( parafii) nale ¹: Kobiernice, Por¹bka, Czaniec, Nowa Wieœ, Bulowice Dodatkowo dziesiêcinê pieniê n¹, p³aci³o miasto w wysokoœci 1 1 grzywny do klasztoru zwierzynieckiego. 29 Pleban w Kêtach móg³ œci¹gn¹æ z miasta Kêty oraz z Czañca, Nowej Wsi, Kobiernic meszne ( rodzaj podatku ) o wartoœci 13 grzywien i 28 groszy w owsie i w ycie. Przynale- a³o tak e do parafii sto³owe po 2 grosze od kmiecia w Bulowicach oraz kolêda w Kêtach o wartoœci 1 1 fl œci¹gana z ka dego domu. 30 To dziêki takim wykazom historycy mogli ustaliæ dane o liczbie ludnoœci w mieœcie. ród³a wspominaj¹ o kilku plebanach. Pierwszym by³ Adam (1308 r.). 31,, pleb. Wojciech( rozumiemy, e siódmym plebanem by³ Wojciech), par. (parafia) oceniona na 9 grz. ( grzywien)...,,, pleb. Bart³omiej...,,, Dzier- ek pleb. w K. (Kêtach) i kan.(kanonik) w G³ogowie [ Œl¹sk]...,,, Miko³aj pleb.; Jan duchowny w K.(Kêtach)...,,, B³a ej pleb Kompletny wykaz proboszczów w Kêtach z lat podaje kronika,,liber Memorabilium, z której mo na wyliczyæ, e na przestrzeni 337 lat gospodarzami kêckiej parafii by³o 111 ksiê y..33 Aby rozszerzyæ dane o sprawach kêckiej fary w owym czasie, nale y wspomnieæ o istniej¹cej wówczas w naszym koœciele altarii Bo ego Cia³a, uposa onej na,,... 8 grzywien i 6 groszy wieczystego czynszu od rady miejskiej Trudno dziœ ustaliæ coœ wiêcej na ten temat. Wszelkie porównania, odwo³ywanie siê do przyk³adów czy danych uœciœlaj¹cych podjête zagadnienia, jak np. iloœæ mieszkañców, ró - norodnoœæ zawodów i rzemios³, liczba kszta³c¹cych siê obywateli miasta, zwi¹zków z wielkimi wydarzeniami historycznymi itd., s¹ na pewno powodem do naszej dumy, podkreœlaj¹ rozum i przedsiêbiorczoœæ Kêczan. Czy takie podejœcie do tematu jest wystarczaj¹ce? ycie miasta to przede wszystkim mniej interesuj¹ca badaczy przeciêtnoœæ dnia codziennego. Dla nakreœlenia w miarê pe³nego obrazu przesz³oœci, licz¹ siê nie tylko fakty dziejowe, ich nieuchronny wp³yw, lecz równorzêdnie ludzkie cele, d¹ enia, praca, obyczaje, zgie³k jarmarków i targów a tak e przekonania religijne i zwi¹zane z nimi praktyki. Te ostatnie, s¹ widoczne najlepiej w kêckich œwi¹tyniach. O wielkiej religijnoœci mówi chocia by iloœæ koœcio³ów w niewielkim mieœcie. Najg³êbszych czasów siêga, zgodnie z duchem œredniowiecza kult Maryjny. Znany powszechnie i czczony obraz Matki Boskiej Kêckiej, wydobyty przy konserwacji w 1968 roku spod póÿniej nak³adanych warstw malarskich,,...okaza³ siê byæ gotyck¹ wersj¹ bizantyjskiej Hodegetrii Takie wizerunki Madonny powstawa³y czêsto w krakowskich pracowniach ju od I po³. XV wieku. Jak powszechny by³ kult Maryjny w œredniowieczu, œwiadcz¹ tytu³y koœcio³ów,,,...71 na 260 wyliczonych u D³ugosza wezwañ w diecezji krakowskiej Sufragan krakowski Miko³aj Oborski odwiedzaj¹c parafiê w Kêtach w roku 1658 poleci³,,... by spoœród 52 wotów oddanych na ozdobienie wizerunku matki boskiej pozostawiæ tylko 10 cenniejszych..., 37 zaœ resztê, po przetopieniu w iloœci 11 kg srebra, wartoœci 46 grzywien przeznaczyæ na,,... potrzeby odbudowywanego koœcio³a farnego, który sp³on¹³ w sam dzieñ œw. Katarzyny, 25 XI 1657 r.(miasto spali³o siê wówczas po raz drugi w ci¹gu kilku lat). 38 Obraz Matki Boskiej ocala³. Wczeœniejsza wizytacja z 1644 r i pozosta³e po niej protoko³y wspominaj¹ o g³ównym o³tarzu, w którym znajdowa³ siê obraz Matki Bo ej z Dzieci¹tkiem, koronowany, a tak e wyraÿnie mówi¹ o innym wizerunku Maryjnym w szóstym o³tarzu posiadaj¹cym liczniejsze wota, œwiadcz¹ce o wiêkszej dla niego czci. Hojnoœæ mieszczan i mieszkañców nale y rozumieæ jako wyraz ho³du w kategoriach kultury duchowej tamtych czasów. Do kêckiej parafii przynale a³y tak e,,...filia w Bielanach i w Czañcu do 1660, w Bulowicach do 1817 r Drugi, istniej¹cy w mieœcie,,...koœció³ Œ. Krzy a w K. ( w Kêtach) ma 2 1 grz. dochodu od miasta Tradycja lokalizowa³a go od zawsze przy ulicy Œwiêtokrzyskiej, która przybra³a od niego swoj¹ nazwê. Pos³uguj¹c siê aktami powizytacyjnymi znajduj¹cymi siê w Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie mo emy powiedzieæ, e kaplica, zwana koœcio³em,,,... znajduj¹ca siê poza miastem..., posiada³a trzy o³tarze, chór, zakrystiê i dzwonnicê, pokryta by³a gontem, obok z cmentarzem 41. Akta z póÿniejszych wizytacji opisuj¹ j¹ bardzo szczegó³owo. Istnia³a w mieœcie trzecia œwi¹tynia, Koœció³ WW. Œwiêtych, przy ulicy o tej samej nazwie. W chwili obecnej wiemy o nim niewiele. Przypisy: 26. S³ownik historyczno - geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu, has³o: Kêty, Warszawa - Kraków Wroc³aw, Warszawa 1991, str. 494, 27. Wilamowice, praca zbiorowa pod redakcj¹ Antoniego Barciaka, Wilamowice 2001, str. 92, 28. S³ownik historyczno geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu, has³o: Kêty, Warszawa Kraków Wroc³aw, Warszawa 1991, str. 494, 29. tam e, 30. tam e, 31.Dzieje miasta Kêt do roku 1564, Antoni Barciak, Muzeum w Kêtach arch. (maszynopis), 32. S³ownik historyczno geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu, has³o: Kêty, Warszawa Kraków Wroc³aw, Warszawa 1991, str. 494, 33. Kronika parafii Œw. Katarzyny i Ma³gorzaty w Kêtach,, Liber Memorabilium, 34. S³ownik historyczno geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu, has³o: Kêty, Warszawa Kraków Wroc³aw, Warszawa 1991, str. 494, 35. Obraz Hodegetrii czczonej w Kêtach, Ks. Jan Kracik, Wydzia³ Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej, Notificationes nr 5 6/1988, Kraków 1988 ( maszynopis), 36. tam e, str. 101, 37. tam e, str. 105, 38. tam e, str.105, 39. S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, has³o: Kêty, pod red. Filipa Sulimierskiego, Warszawa 1882, 40. S³ownik historyczno geograficzny województwa krakowskiego w œredniowieczu, has³o: Kêty, Warszawa Kraków Wroc³aw, Warszawa 1991, str. 494, 41. Koœció³ pod wezwaniem Krzy a Œwiêtego w Kêtach o. Grzegorz Antoni Wiœniowski, maszynopis, Muzeum w Kêtach arch. Kêczanin / luty

18 Rozmaitoœci Punkt Doradztwa Zawodowego Szansa dla m³odych bezrobotnych Nie masz pracy, jesteœ za³amany kolejnymi bezskutecznymi próbami znalezienia p³atnego zajêcia, poœredniaki nie maj¹ oferty dla ciebie? Mo e warto, byœ skorzysta³ z pomocy krakowskich fachowców. Od listopada w Ma³opolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w Punkcie Doradztwa Zawodowego udzielana jest bezp³atna pomoc dla m³odzie y, zarejestrowanej jako osoby bezrobotne lub poszukuj¹ce pracê. Punkt jest jednym z elementów projektu - Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu PROMOCJA WZROSTU ZATRUDNIENIA WŒRÓD M ODZIE Y, realizowanego przez Ma³opolsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego (MARR S.A.). Projekt finansowany jest z programu PHARE 2002 pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP). Bezp³atne szkoleniowo-doradcze maj¹ na celu zwiêkszenie kompetencji zawodowych, zdobycie doœwiadczenia w aktywnym poruszaniu siê na rynku pracy, przygotowywaniu dokumentów, autoprezentacji oraz komunikacji w œrodowisku miêdzynarodowym. Pracownicy Punktu zapraszaj¹ osoby pragn¹ce zaplanowaæ swoj¹ karierê, poszerzyæ wiedzê, zdobyæ nowe kwalifikacje zawodowe, zrobiæ karierê w UE czy te za³o yæ w³asn¹ firmê. SprawdŸ czy mo esz przyst¹piæ do programu, jeœli tak, to umów siê na bezp³atn¹ konsultacjê z doradc¹ zawodowym, który pomo e ci w wyborze darmowych szkoleñ podnosz¹cych kwalifikacje. Szczegó³owe informacje oraz formularze Punkt Doradztwa Zawodowego MARR SA Kraków ul. Kordylewskiego 11 tel. (12) BARAN / 21.III. 20.IV./ Praca zawodowa nie sprawi Ci powa niejszych k³opotów. Teraz jest dobry moment by poprawiæ atmosferê w pracy. Gwiazdy wró ¹ sercowe podboje, wybuja³e têsknoty, ale równie komplikacje partnerskie. Jeœli jesteœ ³akomczuchem, ju teraz pomyœl jak ustrzec siê od nadwagi. Mo e uprawiaj zimowe sporty? BYK / 21.IV. 21.V./ Twój szef ma teraz oczy dooko³a g³owy i wszystko s³yszy. Jeœli sam jesteœ szefem, pamiêtaj, e konkurencja tylko czeka na Twoje potkniêcie. Podbijesz niejedno serce. Mi³oœæ ma swoje przyp³ywy i odp³ywy, byæ mo e akurat teraz przysz³a pora na jedno i drugie? Teraz mo esz straciæ bez bólu kilka kilogramów lub wprowadziæ lekk¹ dietê. Œmia³o poprawiaj urodê. BLI NIÊTA / 22.V. 21.VI/ Poczujesz wielkie mo liwoœci i z du ¹ b³yskotliwoœci¹ oraz optymizmem podejdziesz do wielu spraw. Mo esz œmia³o zabieraæ siê za najtrudniejsze zadania. ycie uczuciowe bêdzie Ÿród³em radoœci i satysfakcji. Wyka esz siê du ¹ witalnoœci¹, optymizmem i wiar¹ w przezwyciê anie wszelkich chorób. RAK / 22.VI. 22.VII. / Planety na razie nie s¹ zainteresowane u³atwieniem Ci zawodowych i finansowych osi¹gniêæ. Ale za to, ogarnie Ciê kochliwy nastrój, który przyci¹gnie ciekawych ludzi. Na horyzoncie pojawi siê ktoœ nowy - mi³e znajomoœci. Staniesz siê w sypialni bardzo wymagaj¹cym partnerem. Nie bagatelizuj przeziêbienia. LEW / 23.VII. 22.VII. / Bêdziesz pe³en namiêtnoœci i pasji. W interesach zaczniesz snuæ nowe, œmia³e plany. Pilnuj portfela i kart p³atniczych, aby nie zmieni³y w³aœciciela. Nie po yczaj równie nikomu pieniêdzy. Pamiêtaj, e zdrowie bêdzie Ci s³u yæ tak d³ugo, jak d³ugo nie bêdziesz go nadwyrê aæ. PANNA / 23.VIII. 22.IX. / Ujawni¹ siê wszystkie skrywane dot¹d napiêcia i ró nice zdañ. Wykorzystaj swoje szare komórki - w ostatecznym rozrachunku wyjdziesz na plus. Nie odrzucaj zaproszeñ na rozmaite imprezy kulturalne, bo mog¹ siê okazaæ milsze ni oczekiwa³eœ. Pomyœl o regeneracji organizmu. TWÓJ HOROSKOP WAGA / 23.IX. 23.X. / Bêdziesz móg³ rozwijaæ bez przeszkód swoje zainteresowania, a gdy zechcesz - przeforsujesz odwa nie projekty. Otocz¹ Ciê mili ludzie, bêdziesz popularna i powszechnie lubiana. Nie jednemu na Twój widok serce mocniej zabije. Unikaj prawdziwych bomb kalorycznych. Lepiej odmówiæ sobie pysznych przysmaków ni straciæ smuk³¹ figurê. SKORPION / 24.X. 22.XI./ B¹dŸ pogodny i myœl pozytywnie. Nie czekaj na mannê z nieba, tylko wychodÿ z inicjatyw¹, a zaliczysz ten czas do ca³kiem udanych Twoja du a umiejêtnoœæ wczuwania siê w czyjeœ problemy sprawi, e oka esz siê bardziej pomocny. Twoja dieta powinna byæ urozmaicona, ale i wyj¹tkowo delikatna - adnego alkoholu, t³ustych i ciê kostrawnych potraw. STRZELEC / 23.XI. 21.XII./ Poszerzysz swoje zainteresowania, poczujesz wiatr w aglach, uwierzysz w swoje bardzo du e mo liwoœci. Wokó³ samotnych ruch - romanse bêd¹ siê rozwijaæ w b³yskawicznym tempie. Jeœli jesteœ zaobr¹czkowany lub w sta³ym zwi¹zku, mo esz siê cieszyæ rodzinnym szczêœciem. Œmia³o wybierz siê na urlop. Wygospodaruj czas na ulubione rozrywki. KOZIORO EC / 22.XII. 20.I. / Tym razem twój nos do interesów oka e siê lepszy ni ch³odna kalkulacja. Masz szanse na wzbogacenie siê, jednak bez naprawdê ciê kiej pracy nie bêdzie ko³aczy. Nie ekscytuj siê tak mocno nowymi znajomoœciami. Mo e sam nie wiesz, czego oczekujesz od losu? To dobry moment by pozbyæ siê chronicznych schorzeñ metodami niekonwencjonalnymi, takimi jak bioenergoterapia, hipnoza czy akupunktura. WODNIK / 21.I. 20.II. / Wszêdzie Ciê bêdzie pe³no - w domu i w pracy nie zabraknie Ci zajêæ. Przychylny uk³ad planet sprawi, e bêdziesz otrzymywaæ ró ne ciekawe oferty pracy, naprawdê warte grzechu Nie wykluczone, e los zeœle Ci mi³oœæ od pierwszego wejrzenia. Kochaj bez obaw. Zdecydowanie unikaj radykalnych zabiegów kosmetyczno - higienicznych, a tak e fryzjerskich. RYBY / 21.II. 20.II. / B¹dŸ powœci¹gliwy w stosunku do osób, z którymi pracujesz. Dokoñcz sprawy, które ju s¹ rozpoczête. Zrób porz¹dek w interesach, remanent w biurku, planach, dokumentach. Planety obdarz¹ Ciê wdziêkiem, urokiem i seksapilem. Bêdziesz popularny w towarzystwie. Ciesz siê ka d¹ dobr¹ chwil¹, korzystaj z okazji do odpoczynku i relaksu. Postaraj siê porz¹dnie wysypiaæ, prowadziæ oszczêdny tryb ycia i uzupe³niaæ niedobory mikroelementów zw³aszcza magnesu. 18 Kêczanin / luty 2005

19 Rozmaitoœci Lepszy dostêp i wymierne korzyœci dla urzêdników i mieszkañców Kêty przest¹pi¹ Wrota Ma³opolski Internetowa strona Wrót Ma³opolski jest dostêpna pod adresem: Ju ponad 100 podmiotów administracji publicznej wraz z Województwem Ma³opolskim zg³osi³o projekt do Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Ma³opolsce. W tym gronie, decyzj¹ radnych znalaz³a siê równie gmina Kêty. To bardzo wa na decyzja, nie tylko dla administracji publicznej, ale równie mieszkañców gminy. W 2004 r. samorz¹d województwa ma³opolskiego przyj¹³ program p.n. Informatyzacja Województwa Ma³opolskiego w latach Celem projektu jest rozwój województwa ma³opolskiego poprzez rozbudowê regionalnej i lokalnej infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostêpu i wykorzystania Internetu oraz œwiadczenie wszechstronnych us³ug on-line. Projekt jest ju realizowany, g³ównie poprzez wdra anie kolejnego etapu portalu regionalnego Wrota Ma³opolski. Samorz¹dy mog¹ przystêpowaæ do wszystkich lub niektórych elementów projektu, który finansowany jest ze œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz œrodków w³asnych gminy, proporcjonalnych do stopnia zaanga owania. Projekt ma przyczyniæ siê do poprawy efektywnoœci pracy urzêdników i uproœciæ kontakty miêdzy administracj¹ samorz¹dów ró nych szczebli. Jego wdro enie oznacza oszczêdnoœci dla administracji i wzrost bezpieczeñstwa: oszczêdnoœæ materia³ów, zmniejszenie iloœci dokumentów papierowych i kosztów przesy³u informacji; a zwiêkszenie bezpieczeñstwa przesy- ³ania dokumentacji miêdzy samorz¹dami, zapewnienie zgodnoœci technicznej i kompatybilnoœci systemów wprowadzanych w jednostkach uczestnicz¹cych w projekcie; usprawnienie realizacji zamówieñ publicznych i wreszcie znacz¹ce udoskonalenie monitorowania dzia³alnoœci s³u b publicznych. Z projektu wyp³ywaj¹ równie korzyœci dla mieszkañców, to: powszechny dostêpu do informacji sektora publicznego, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa, ³atwy dostêp do internetu poprzez zainstalowanie kiosków multimedialnych, a przez to zwiêkszenie liczby osób korzystaj¹cych z internetu oraz oszczêdnoœæ czasu u ytkowników - interesantów urzêdów administracji publicznej. W ramach projektu zostan¹ zrealizowane nastêpuj¹ce zadania: wdro enie systemów elektronicznego obiegu dokumentów w urzêdach administracji samorz¹dowej - w celu poprawy efektywnoœci obs³ugi ludnoœci, wdro enie niekwalifikowanego pod- Wbrew pozorom, koniec roku bliski zw³aszcza, dla gimnazjalistów klas trzecich. Jeœli gimnazjalisto jeszcze nie wiesz, w jakiej szkole chcia³byœ siê uczyæ, pomocne w wyborze przysz³oœci, mog¹ okazaæ Powiatowe Targi Edukacyjne, po raz szósty organizowane przez Starostwo Powiatowe w Oœwiêcimiu. W targach weÿmie udzia³ 11 zespo³ów szkó³ ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat oraz szeœæ szkó³ niepublicz- pisu elektronicznego w administracji publicznej z terenu województwa ma³opolskiego, budowa regionalnej platformy aukcji elektronicznych - maj¹cej na celu zmniejszenie kosztów funkcjonowania urzêdów oraz zmniejszenie zagro enia korupcj¹ poprzez budowê systemu zakupów i udzielania zamówieñ publicznych - platformy aukcji elektronicznych. Na podstawie informacji z Wrót Ma³opolski oprac. M.P. VI Powiatowe Targi Edukacyjne w Oœwiêcimiu Gimnazjaliœci przed trudnym wyborem nych i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zatorze. VI Powiatowe Targi Edukacyjne odbêd¹ siê 1 i 2 marca w Oœwiêcimskim Centrum Kultury przy ul. Œniadeckiego 24. Pierwszego dnia organizatorzy zapraszaj¹ w godz , drugiego Oprócz oferty edukacyjnej dla gimnazjów, szko³y prezentowaæ bêd¹ jednoczeœnie propozycje kszta³cenia w szko³ach dla doros³ych. Targom towarzyszyæ bêdzie informator szkolny na rok 2005/2006. Kêczanin / luty

20 Zdaniem Czytelników Listy do redakcji Dopisek do Wspomnieñ Przeczyta³am Wspomnienia sprzed 60 lat p. S. Matusiaka i nie mogê pozostaæ obojêtna. Maj¹c ywe wspomnienia dotycz¹ce bezpoœrednio mej rodziny, trudno siê zgodziæ ze stwierdzeniem, e bombardowanie przez sowieckie samoloty miasta / nie bêd¹cego jakimœ strategicznym punktem w walkach wyzwoleñczych/ NIE WYRZ DZI O WIÊK- SZYCH SZKÓD. Otó tragicznie dotknê³o ono moj¹ i kilka innych rodzin. W³aœnie podczas zrzucenia bomby na kêcki rynek zginê³o i zosta³o rannych kilka osób. Mój brat Piotr Jamróz, maj¹cy zaledwie 10 lat oraz dwaj bracia Bednarscy: m³odszy oko³o 5-letni i starszy lat ponieœli œmieræ od bomby. Mieszkaliœmy w rynku, na rogu ul. Krakowskiej. Wczesnym popo- ³udniem r., moja mama z trójk¹ m³odszego rodzeñstwa i najstarszym Piotrem postanowi³a wyjœæ na spacer. Dzieñ by³ piêkny. Zbli a³o siê wyzwolenie. Tato po przymusowej pracy w gliwickiej fabryce i pó³torarocznym pobycie w obozie jenieckim w Pelsac na Wêgrzech, wraca³ do rodziny. I wtedy to w³aœnie Piotruœ powiedzia³, e zaczeka przed domem. Zbieg³ po schodach. W tym czasie nadlecia³y sowieckie samoloty i zrzuci³y bomby. Brat zd¹ y³ zamkn¹æ drzwi do sieni domu i ukryæ siê za nimi. Jednak od³amek ugodzi³ go w g³owê powoduj¹c œmieræ. D³ugo jeszcze, do póÿnych lat 70. dziura po od³amku widnia³a w drzwiach tego domu, jako niemy œwiadek bezmyœlnego bombardowania miasteczka. Ch³opcy Bednarscy jechali przez rynek na stacjê kolejow¹ po wêgiel ma³ym czteroko³owym wózkiem ze skrzyni¹. I by³a to ich ostatnia podró. I tak, gdy w mieœcie i w kraju z radoœci¹ wiwatowano na czeœæ odzyskanej wolnoœci, moja rodzina op³akiwa³a syna i brata. al i tragedia rodziców po stracie syna by³a ogromna, tote staraniem m.in. mojego ojca, na tablicy pami¹tkowej znajduj¹cej siê w koœciele parafialnym, obok nazwisk tych wszystkich, którzy zginêli w czasie okupacji hitlerowskiej, wyryto nazwiska zabitych. Niestety, w czasie gdy wmurowywano tablicê, nie pozwolono umieœciæ na niej s³ów: Zginêli od bomb sowieckich samolotów. Po jakimœ czasie rynek wyrównano, posadzono kwiaty, a pamiêæ tamtych dni pozosta³a tylko wœród rodzin tych, którzy zginêli, zostali okaleczeni lub doznali innych krzywd w tych dniach, napawaj¹cych najwiêkszym optymizmem. Lidia Boguniowa Ktokolwiek zna, ktokolwiek wie W nr 1/160 Kêczanina ukaza- ³a siê notatka stanowi¹ca odpowiedÿ sekretarza Rady Ochrony, Walk i Mêczeñstwa na list skierowany do tej instytucji przez prezesa kêckiego ko³a Romana Ba³aja. W zamieszczonym wykazie zamordowanych i poleg³ych w II wojnie œwiatowej, figuruje nazwisko mjr wet. rez. Edwarda K³osiñskiego. Syna Karola i Marii z Foltynów ur. 15.VII.1887 r. w Kêtach, absolwenta Akademii Weterynaryjnej we Lwowie (1914 r.), lekarza weterynarii z Ciechanowa. Legionisty, który od 1919 do 1924 r. pe³ni³ s³u bê w 11 Pu³ku U³anów. Zosta³ zamordowany wiosn¹ 1940 r. w siedzibie Charkowskiego Zarz¹du NKWD. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie. Ta wiadomoœæ, to rewelacyjne odkrycie dla rodziny K³osiñskich. W numerze VIII z 2004 r. w Almanachu Kêckiego przedstawi³em pokrótce dzieje rodziny K³osiñskich, od 1780 r. Jednym z siedmiu synów Jana Alojzego K³osiñskiego (ur.1839 r.), by³ Karol K³osiñski. O eni³ siê z Mari¹ z Foltynów. Mieszkali przy ul. Mickiewicza, w domu naprzeciw bramy wjazdowej do koœcio³a parafialnego. W materiale przedstawiono, e jedynym ich synem by³ Tadeusz Kajetan K³osiñski ( ), postaæ niezwykle barwna i zas³u- ona. S³u bê wojskow¹ odby³ w latach Kurs oficerów gospodarczych ukoñczy³ w Wilnie. Legionista, jako podchor¹ y bra³ udzia³ w walkach 1920 roku. Po powrocie z wojny, zosta³ kierownikiem szko³y w Miêdzybrodziu Bialskim i ywo w³¹czy³ siê w nurt pracy obywatelskiej. Pe³ni³ funkcjê prezesa Soko³a i Zwi¹zku Strzeleckiego. Porucznik rezerwy Wojska Polskiego. Po jego œmierci funkcjê kierownika szko³y przejê- ³a jego ona Maria z Wielogórskich. Biografia jaka znajduje siê w posiadaniu rodziny, nic nie mówi o drugim synu Karola K³osiñskiego, mjr rez. Edwardzie K³osiñskim ( ). Ze zrozumia³ych wzglêdów, nie wspomina o tym prof. W.DroŸdzik w ksi¹ ce Cmentarze i groby w Kêtach wydanej w 1996r. Stwierdzam, e major rezerwy Edward K³osiñski, by³ starszym bratem Tadeusza Kajetana K³osiñskiego ( ). Fakt ten móg³ ujœæ uwadze autorom historii roku K³osiñskich, gdy ta czêœæ rodziny zamieszkiwa³a poza terenem Kêt i wymar³a od pierwszych lat powojennych, co stanowi³o przeszkodê w dotarciu do wa nych, Ÿród³owych informacji. W Kêczaninie nr 1/160 rozwi¹zana zosta³a kolejna zagadka. Jan Kazimierz Podworski ur. 31.I.1914 r., podporucznik rezerwy 156 pu³ku piechoty rez. 45 DP, poleg³ 13.IX.1939 r. w okolicach Banach i spoczywa na cmentarzu wojennym w Banachach. Dotychczas rodzina by³a przekonana, e Jan Kazimierz Podworski zgin¹³ w Katyniu. Pragnê przypomnieæ, e p.por. Jan Podworski z zawodu nauczyciel, w latach 30. by³ zawodnikiem i dzia³aczem Klubu Sportowego Hejna³ w Kêtach. By³a to postaæ niezwykle zas³u- ona dla klubu, obdarzona niezwyk³ym talentem organizatorskim, wokó³ której skupia³o siê w tym czasie ca³e ycie sportowe i towarzyskie. Adam K³osiñski 20 Kêczanin / luty 2005

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 25 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/386/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych

Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU. XXIII edycja. Ankieta dla Grup Producentów Rolnych Ogólnopolski Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU XXIII edycja Ankieta dla Grup Producentów Rolnych ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU PARTNER KONKURSU: Agencja Nieruchomości Rolnych PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1

Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 Formularz do procedury WOŚ/PG2 Zarządzanie Środowiskiem F-WOŚ/PG2.1 1. F-WOŚ/PG2.1/1 - formularz wniosku i karty usług dot. udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 15 F-WOŚ/PG2.1/1 WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIAZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LIPINKI W ROKU 2016 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo