SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH"

Transkrypt

1 SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH czerwca 2003 r. WNIOSKI PREZYDENCJI* 1. Rada Europejska spotka³a siê w Salonikach 19 i 20 czerwca 2003 r. Na pocz¹tku spotkania przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Pat Cox wyg³osi³ exposè, po którym nast¹pi³a wymiana pogl¹dów dotycz¹cych g³ównych punktów porz¹dku dziennego. I. KONWENT/KON ERENCJA MIÊDZYRZ DOWA 2. Rada Europejska z zadowoleniem przyjê³a projekt traktatu konstytucyjnego przedstawiony przez przewodnicz¹cego Konwentu, Valéry ego Giscarda d Estaing, uznaj¹c ów projekt za historyczne dokonanie na rzecz realizacji celów integracji europejskiej, a wiêc: przybli enia Unii jej obywatelom, wzmocnienia demokratycznego charakteru Unii, zwiêkszenia zdolnoœci Unii, w szczególnoœci po jej rozszerzeniu, do podejmowania decyzji, wzmocnienia zdolnoœci Unii do dzia³ania jako spójnej i zjednoczonej si³y w systemie miêdzynarodowym oraz efektywnego sprostania wyzwaniom globalizacji i wspó³zale - noœci [ró nych pañstw œwiata]. 3. Rada Europejska podziêkowa³a przewodnicz¹cemu Konwentu, Valéry emu Giscardowi d Estaing, wiceprzewodnicz¹cym Jeanowi Lucowi Dehaene owi i Giuliano Amato oraz cz³onkom i zastêpcom cz³onków Konwentu za wykonan¹ pracê. Konwent dowiód³ swojej przydatnoœci jako forum demokratycznego dialogu miêdzy przedstawicielami rz¹dów, parlamentami narodowymi, Parlamentem Europejskim, Komisj¹ Europejsk¹ i spo³eczeñstwem obywatelskim. 4. Rada Europejska uwa a, e przedstawienie projektu traktatu konstytucyjnego w wersji, w jakim go otrzyma³a, oznacza wype³nienie przez Konwent zadañ sformu³owanych na szczycie w Laeken oraz, w efekcie, koniec pracy Konwentu. Konieczne jest jednak dokoñczenie pewnych, tylko technicznych prac nad trzeci¹ czêœci¹ projektu, co powinno nast¹piæ najpóÿniej do 15 lipca. 5. Rada Europejska uzna³a, e projekt traktatu konstytucyjnego jest dobr¹ podstaw¹ do rozpoczêcia Konferencji Miêdzyrz¹dowej. * Tekst niniejszego dokumentu w jêzyku angielskim mo na znaleÿæ pod adresem internetowym: 78

2 Wymaga to od przysz³ej Prezydencji w³oskiej zainicjowania, na spotkaniu Rady w lipcu, procedury przewidzianej w artykule 48 Traktatu, tak by by³o mo liwe zwo³anie tej konferencji w paÿdzierniku 2003 r. Konferencja powinna zakoñczyæ swoje prace i przyj¹æ traktat konstytucyjny w najbli szym mo liwym terminie, tak aby mogli siê z nim zapoznaæ obywatele Europy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 r. Pañstwa przystêpuj¹ce wezm¹ udzia³ w Konferencji Miêdzyrz¹dowej na równi z obecnymi pañstwami cz³onkowskimi. Konstytucja zostanie podpisana przez pañstwa cz³onkowskie rozszerzonej Unii mo liwie najszybciej po 1 maja 2004 r. 5. Konferencja Miêdzyrz¹dowa odbêdzie siê na poziomie szefów pañstw lub rz¹dów, wspieranych przez cz³onków Rady do spraw Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych. W konferencji bêdzie uczestniczy³ przedstawiciel Komisji. Sekretariat Generalny Rady zapewni konferencji obs³ugê sekretariatu. Parlament Europejski bêdzie w znacznym stopniu zaanga owany w prace konferencji. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 6. Trzy kraje kandyduj¹ce: Bu³garia i Rumunia, z którymi prowadzone s¹ negocjacje w sprawie przyst¹pienia, oraz Turcja bêd¹ uczestniczyæ we wszystkich spotkaniach konferencji na prawach obserwatorów. II. IMIGRACJA, GRANICE I AZYL 8. Rada Europejska na spotkaniu w Sewilli podkreœli³a potrzebê przyspieszenia wprowadzenia wszystkich elementów programu zatwierdzonego w Tampere, w szczególnoœci w zakresie spraw dotycz¹cych rozwoju wspólnej polityki europejskiej w dziedzinie azylu i migracji. 9. Skoro kwestii migracji przyznano najwy szy polityczny priorytet, konieczne jest takie przeorientowanie polityki Unii Europejskiej, by objê³a ona szerokie spektrum stosunków z pañstwami trzecimi, w tym bezzw³oczne zawarcie umów o readmisji z pañstwami trzecimi stanowi¹cymi g³ówne Ÿród³o imigracji, a tak e wspieranie dalszej wspó³pracy z tymi pañstwami, postrzeganej jako proces dwukierunkowy, zmierzaj¹cy do zwalczania nielegalnej imigracji, i stworzenie kana³ów legalnej migracji, na zasadzie szczególnych rozwi¹zañ. W tym kontekœcie nale y równie nadal przywi¹zywaæ wagê do u³atwienia integracji legalnych imigrantów ze spo³eczeñstwami Unii Europejskiej. Ponadto trzeba dokonaæ szczegó³owej analizy zasobów œrodków finansowych bêd¹cych w naszej dyspozycji na lata , a ramy finansowe na okres po roku 2006 powinny odzwierciedlaæ ten priorytet polityczny Wspólnoty, z uwzglêdnieniem wszystkich potrzeb i wymagañ dyscypliny bud etowej. 79

3 10. Rada Europejska dosz³a do nastêpuj¹cych wniosków w odniesieniu do: rozwoju wspólnej polityki dotycz¹cej nielegalnej imigracji, granic zewnêtrznych, powrotu nielegalnych emigrantów i wspó³pracy z pañstwami trzecimi. Wizy 11. W odniesieniu do wniosków Rady z 5 czerwca 2003 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacji Wizowej (VIS) Rada Europejska uzna- ³a za stosowne, po przeprowadzeniu studium wykonalnoœci w sprawie VIS przez Komisjê, ustalenie w jak najbli szym terminie kierunków dzia³ania w celu realizacji preferowanych zadañ z zakresu planowania rozwoju tego systemu, stworzenia w³aœciwych podstaw prawnych umo liwiaj¹cych jego ustanowienie i zaanga- owanie niezbêdnych œrodków finansowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu [obowi¹zuj¹cych] ram finansowych. W tym zakresie potrzebne jest w Unii Europejskiej spójne podejœcie do identyfikatorów biometrycznych lub danych biometrycznych, które umo liwi³oby harmonizacjê rozwi¹zañ w odniesieniu do dokumentów dla obywateli pañstw trzecich, paszportów obywateli UE i systemu informacji (VIS i SIS II). Rada Europejska prosi Komisjê o przygotowanie stosownych propozycji, zaczynaj¹c od wiz, przy jednoczesnym przestrzeganiu w pe³nym zakresie przewidzianego harmonogramu wdro enia Systemu Informacyjnego Schengen II. Zarz¹dzanie granicami zewnêtrznymi 12. Uwzglêdniaj¹c wspólny interes wszystkich pañstw cz³onkowskich w zapewnieniu bardziej efektywnego zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi Unii Europejskiej i rezultaty wdra ania ró nego rodzaju programów operacyjnych oraz projektów pilotowych, analiz ryzyka, szkolenia personelu granicznego itp., jak równie wnioski p³yn¹ce z badania podjêtego na wniosek Rady przez Komisjê, a dotycz¹cego skomplikowanej i zarazem delikatnej materii kontroli granicy morskiej, Rada Europejska podkreœla znaczenie zapewnienia ci¹g³oœci i spójnoœci dzia³añ wspólnotowych w tej dziedzinie poprzez wyznaczenie priorytetów i okreœlenie kompleksowych ram i metod. 13. Rada Europejska odnotowuje postêp w aktywizowaniu dzia³añ operacyjnych Komitetu Strategicznego ds. Imigracji, Granic i Azylu (SCI A), o czym by³a mowa we wnioskach ze spotkania w Sewilli, a w szczególnoœci wyznaczenie zadañ wspólnej jednostki na granicy zewnêtrznej wraz z wdro eniem operacyjnym i koordynacj¹ dzia³añ wynikaj¹cych z planu zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi obejmuj¹cego koordynacjê i monitorowanie centrów i czynnoœci operacyjnych, a tak e przygotowywanie decyzji strategicznych w celu bardziej efektywnego i zintegrowanego zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. 80

4 Jak wspomniano we wnioskach przyjêtych przez Radê 5 czerwca 2003 r., Sekretariat Generalny Rady zapewni przygotowanie spotkañ wspólnej jednostki oraz dopilnuje zwi¹zanych z nimi dalszych czynnoœci; w tym zakresie mog¹ go wspieraæ, w pocz¹tkowej fazie, eksperci przedstawieni do dyspozycji przez pañstwa cz³onkowskie. 14. Rada Europejska prosi Komisjê o zbadanie, we w³aœciwym trybie, czerpi¹c z doœwiadczeñ wspólnej jednostki, potrzeby stworzenia nowych mechanizmów instytucjonalnych, w tym ewentualnego utworzenia struktury operacyjnej Wspólnoty, w celu pobudzenia wspó³pracy operacyjnej w zakresie zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi. 15. Rada Europejska podkreœla potrzebê przyspieszenia prac nad przyjêciem w³aœciwego instrumentu prawnego, ustanawiaj¹cego formalnie sieæ oficerów ³¹cznikowych ds. imigracji w pañstwach trzecich, mo liwie najszybciej przed koñcem 2003 r. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 16. Rada Europejska prosi Komisjê o przedstawienie, w jak najkrótszym terminie, propozycji w sprawie zmiany Wspólnego Podrêcznika, w tym w odniesieniu do stemplowania dokumentów podró y obywateli pañstw trzecich. Wydalanie nielegalnych emigrantów 17. Za wdro enie wspólnej polityki w dziedzinie wydalania osób nielegalnie przebywaj¹cych ponosz¹ odpowiedzialnoœæ pañstwa cz³onkowskie. Jednak e mo liwe jest osi¹gniêcie wiêkszej efektywnoœci dziêki wzmocnieniu wspó³pracy i stworzeniu prowadz¹cych do tego celu mechanizmów, z uwzglêdnieniem aspektu finansowego. 18. W tym kontekœcie Rada Europejska prosi Komisjê o zbadanie wszelkich aspektów dotycz¹cych ustanowienia odrêbnego instrumentu Wspólnoty w celu wspierania, w szczególnoœci, priorytetów okreœlonych w programie dzia³añ w zakresie wydalania [nielegalnych imigrantów] zatwierdzonym przez Radê i z³o enie jej sprawozdania przed koñcem 2003 r. Partnerstwo z pañstwami trzecimi 19. W kontekœcie powi¹zania kwestii migracji ze stosunkami Unii z pañstwami trzecimi Rada Europejska potwierdza, e dialog i dzia³ania Unii Europejskiej wobec pañstw trzecich w dziedzinie migracji powinny byæ czêœci¹ zintegrowanego, ca³oœciowego i zrównowa onego podejœcia, które nale y ró nicowaæ, uwzglêdniaj¹c aktualn¹ sytuacjê w poszczególnych regionach i w ka dym kraju partnerskim odrêbnie. W zwi¹zku z tym Rada Europejska zauwa a istotne znaczenie rozwoju mechanizmu oceny, który pozwoli na monitorowanie stosunków z pañstwami trzecimi nie 81

5 wspó³pracuj¹cymi z Uni¹ Europejsk¹, w kwestii zwalczania nielegalnej imigracji, i s¹dzi, e najwiêksze znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce sprawy: udzia³ w odpowiednich porozumieniach miêdzynarodowych (np. konwencjach o prawach cz³owieka, Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 r. dotycz¹cej statusu uchodÿców, zmienionej Protoko³em Nowojorskim z 31 stycznia 1967 r. itp.), wspó³praca pañstw trzecich w dziedzinie readmisji/powrotu ich obywateli i obywateli pañstw trzecich, podjêcie wysi³ków w dziedzinie kontroli granicznej i niedopuszczanie do nielegalnej emigracji, zwalczanie handlu ludÿmi, w tym podejmowanie dzia³añ legislacyjnych i innych, wspó³praca w zakresie polityki wizowej i ewentualne dostosowanie systemów wizowych, tworzenie systemów azylu, ze szczególnym uwzglêdnieniem dostêpu do skutecznej ochrony, starania o ponowne wydanie dokumentów obywatelom poszczególnych krajów. 20. W celu dokonania powy szej oceny Rada wykorzysta informacje uzyskane od oficerów ³¹cznikowych ds. imigracji dotycz¹ce omawianych zagadnieñ, w ramach swoich kompetencji oraz dziêki wzmo onej i bardziej efektywnej wspó³pracy konsularnej miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w pañstwach trzecich. 21. Rada Europejska prosi Komisjê o przedstawianie w corocznych sprawozdaniach rezultatów monitorowania wspó³pracy z pañstwami trzecimi oraz o sk³adanie propozycji lub zaleceñ, jeœli uzna to za w³aœciwe. Wspólnotowe œrodki finansowe i mechanizm podzia³u obci¹ eñ 22. Odnotowuj¹c, e wzros³o wzajemne zaufanie wœród pañstw cz³onkowskich w procesie budowy obszaru wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, który stanowi pierwszoplanowy cel Unii, Rada Europejska podkreœla, e zasada solidarnoœci musi zostaæ wzmocniona i skonkretyzowana, szczególnie w zakresie intensywnej wspó³pracy operacyjnej. Rada Europejska szacuje, e, uwzglêdniaj¹c ramy i potrzebê dyscypliny bud etowej, œrodki finansowe na okres po roku 2006 powinny byæ adekwatne do rangi tego priorytetu politycznego Wspólnoty. 23. Rada Europejska prosi Komisjê o zbadanie, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad okreœlaj¹cych wykorzystanie bud etu, mo liwoœci przeznaczania funduszy z pozycji 3 perspektywy finansowej, 82

6 Azyl z uwzglêdnieniem potrzeby zagwarantowania odpowiedniej rezerwy w ramach górnej granicy tej pozycji, w celu sprostania w latach pilnym potrzebom strukturalnym w tej dziedzinie i rozszerzenia definicji solidarnoœci, która zak³ada³aby, miêdzy innymi (zgodnie z Informacj¹ Komisji), wsparcie Wspólnoty przy zarz¹dzaniu granicami zewnêtrznymi, wdra aniu programu dzia³añ na rzecz powrotów [nielegalnych imigrantów] i rozwijaniu Systemu Informacji Wizowej (VIS). W zwi¹zku z tym Rada Europejska bierze pod uwagê odpowiednie analizy Komisji oraz fakt, e szacowane potrzeby [finansowe] siêgaj¹ 140 mln euro. 24. Rada Europejska potwierdza sw¹ determinacjê na rzecz stworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, który zaproponowa³a na spotkaniu w Tampere w paÿdzierniku 1999 r. i bli ej omówi³a w czerwcu 2002 r. w Sewilli. W tym kontekœcie istotne jest, aby Rada zapewni³a przyjêcie, przed koñcem 2003 r., pozosta³ej podstawowej legislacji, czyli propozycji dyrektywy Rady w sprawie minimalnych standardów kwalifikacji i przyznawania statusu uchodÿcy lub uznania za osobê, która wymaga ochrony miêdzynarodowej, obywateli pañstw trzecich i bezpañstwowców, oraz propozycji dyrektywy Rady w sprawie minimalnych standardów procedur w pañstwach cz³onkowskich w dziedzinie przyznawania i cofania statusów uchodÿców. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 25. Rada Europejska potwierdza istotne znaczenie ustanowienia bardziej efektywnego systemu udzielania azylu na terytorium Unii Europejskiej, w celu szybkiego identyfikowania wszystkich osób potrzebuj¹cych pomocy, w kontekœcie szerszego przep³ywu migrantów i rozwijania w³aœciwych programów Unii Europejskiej. 26. Rada Europejska odnotowuje Informacjê Komisji, która skupia siê na bardziej dostêpnych, sprawiedliwych i lepiej zarz¹dzanych systemach azylu, i prosi Komisjê o zbadanie wszystkich aspektów [tej sprawy] w celu zapewnienia bardziej uporz¹dkowanego i kontrolowanego wjazdu na terytorium Unii Europejskiej osób potrzebuj¹cych pomocy miêdzynarodowej oraz przebadanie sposobów i œrodków zwiêkszenia zdolnoœci ochrony w regionach pochodzenia [imigrantów], w celu przedstawienia Radzie, przed czerwcem 2004 r., wyczerpuj¹cego sprawozdania z propozycjami dzia³añ, jakie nale y podj¹æ, z uwzglêdnieniem [mo liwych] konsekwencji prawnych. W ramach tego procesu Rada Europejska zauwa a, e wiele pañstw cz³onkowskich planuje zbadanie sposobów udzielania lepszej ochrony uchodÿcom w ich regionach pochodzenia, w porozumieniu z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. UchodŸców (UNHCR). Prace te bêd¹ prowadzone w pe³nej wspó³pracy z zainteresowanymi krajami na podstawie rekomendacji UNHCR. 83

7 27. Rada Europejska prosi Radê i Komisjê o zbadanie, przed koñcem 2003 r., mo liwoœci wzmocnienia procedur udzielania azylu po to, aby sta³y siê one bardziej efektywne w celu przyspieszenia na tyle, na ile to bêdzie mo liwe za³atwiania wniosków nie maj¹cych zwi¹zku z ochron¹ miêdzynarodow¹. Rozwój polityki na poziomie Unii Europejskiej na rzecz integracji obywateli pañstw trzecich legalnie mieszkaj¹cych na terytorium Unii Europejskiej 28. Rada Europejska uznaje za konieczne opracowanie kompleksowej i wielowymiarowej polityki na rzecz integracji legalnie mieszkaj¹cych obywateli pañstw trzecich, którzy, w kontekœcie wdro enia wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere, powinni otrzymaæ prawa i obowi¹zki porównywalne do tych, jakie maj¹ obywatele Unii Europejskiej. Uwzglêdniaj¹c fakt, e pomyœlna integracja przyczynia siê do spójnoœci spo³eczeñstwa i dobrobytu ekonomicznego, wspomniana polityka powinna obejmowaæ takie czynniki, jak: zatrudnienie, udzia³ w gospodarce, edukacjê i szkolenia jêzykowe, opiekê zdrowotn¹ i socjaln¹, sprawy mieszkalnictwa i urbanistyki, a tak e kulturê i udzia³ w yciu spo³ecznym. W zwi¹zku z tym Rada Europejska z satysfakcj¹ przyjmuje fakt, e osi¹gniêto porozumienie w sprawie dyrektyw dotycz¹cych ³¹czenia rodzin i nadawania d³ugoterminowych statusów rezydenta, które stanowi¹ podstawowe instrumenty integracji obywateli pañstw trzecich. 29. Polityka integracji Unii Europejskiej powinna siê przyczyniaæ tak efektywnie jak to mo liwe do sprostania nowym wyzwaniom demograficznym i ekonomicznym, które stoj¹ obecnie przed Uni¹ Europejsk¹, z uwzglêdnieniem szczegó³owych kwestii dotycz¹cych ró nych grup docelowych obywateli pañstw trzecich, takich jak kobiety, dzieci i osoby starsze, uchodÿcy i osoby objête ochron¹ miêdzynarodow¹, w odniesieniu g³ównie do d³ugoœci, trwa³oœci i stabilnoœci ich pobytu. 30. W celu sprostania tym wyzwaniom Rada Europejska podkreœla potrzebê zbadania œrodków prawnych dostêpnych obywatelom pañstw trzecich emigruj¹cym do Unii, z uwzglêdnieniem zdolnoœci pañstw cz³onkowskich do przyjmowania [imigrantów], w ramach wzmocnionej wspó³pracy z krajami pochodzenia, z korzyœci¹ dla obu stron. 31. Polityka integracji powinna byæ rozumiana jako ci¹g³y dwukierunkowy proces oparty na wzajemnych prawach i odpowiednich zobowi¹zaniach obywateli pañstw trzecich przebywaj¹cych legalnie i spo³eczeñstw przyjmuj¹cych. G³ówna odpowiedzialnoœæ za jej opracowanie i wdro enie spoczywa na pañstwach cz³onkowskich. Politykê tê nale y rozwijaæ w spójnych ramach unijnych, z uwzglêd- 84

8 nieniem prawnej, politycznej, ekonomicznej, spo³ecznej i kulturowej ró norodnoœci pañstw cz³onkowskich. W celu zintensyfikowania tworzenia tej polityki nale y d¹ yæ do zdefiniowania wspólnych podstawowych zasad. 32. Uwzglêdniaj¹c fakt, e integracja legalnie zamieszka³ych obywateli pañstw trzecich jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym wymiany doœwiadczeñ, Rada Europejska podkreœla wagê rozwoju wspó³pracy i wymiany informacji w ramach nowo utworzonych grup krajowych punktów kontaktowych do spraw integracji, w celu, w szczególnoœci, wzmocnienia koordynacji w³aœciwej polityki na poziomach krajowym i unijnym. 33. W zwi¹zku z powy szym Rada Europejska prosi Komisjê o przedstawienie rocznego sprawozdania z migracji i integracji w Europie, w celu sporz¹dzenia zestawienia danych, polityk i procedur migracji w UE. Raport ten powinien zawieraæ dok³adn¹ i obiektywn¹ analizê powy szych zagadnieñ, dziêki czemu wesprze rozwój inicjatyw politycznych na rzecz bardziej efektywnego zarz¹dzania migracj¹ w Europie. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 34. Bior¹c pod uwagê istotne znaczenie monitorowania i analizowania zjawiska wielowymiarowej migracji, Rada Europejska wyra a zadowolenie z utworzenia Sieci Migracji Europejskiej i zbada mo liwoœæ ustanowienia w przysz³oœci sta³ej struktury. 35. Sukces takiej polityki integracji le y w skutecznym zaanga owaniu jej wszystkich ewentualnych uczestników. W³aœciwe organy Unii Europejskiej, w³adze krajowe i lokalne, zwi¹zki zawodowe, zwi¹zki pracodawców, organizacje pozarz¹dowe, organizacje migrantów i organizacje o celach kulturalnych, spo³ecznych i sportowych nale y zachêcaæ do uczestnictwa we wspólnych staraniach na poziomie unijnym i krajowym. Wyra amy zadowolenie w zwi¹zku z pierwszym szczytem diaspor europejskich, który odbywa siê w Salonikach w tym samym czasie co posiedzenie Rady Europejskiej. III. ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ 36. W nastêpstwie podpisania 16 kwietnia 2003 r. w Atenach Traktatu Aksesyjnego, w którym oœwiadczyliœmy, e przyst¹pienie nie jest tylko traktatem miêdzy naszymi pañstwami, lecz stanowi now¹ umowê miêdzy naszymi narodami, wyniki referendów na Malcie, w S³owenii, na Wêgrzech, Litwie, w S³owacji, w Polsce i Czechach nada³y dodatkowy impet procesowi ratyfikacji. Aby nowa dziesi¹tka pañstw cz³onkowskich mog³a przyst¹piæ do Unii 1 maja 2004 r., proces ten musi siê zakoñczyæ w terminie. Zachêca siê dziesiêæ pañstw przystêpuj¹cych, aby w nadchodz¹cych miesi¹cach podtrzymywa³y swoje wysi³ki na rzecz pe³nego przygotowania siê do sprostania wymogom cz³onkostwa do chwili przyst¹pienia. Zada- 85

9 nia te obejmuj¹ tak e wykonanie niezbêdnych t³umaczeñ wspólnotowego dorobku prawnego. W celu pomyœlnego zakoñczenia procesu rozszerzenia zosta³a wzmo ona kontrola nad tymi przygotowaniami, zgodnie z regularnie przedk³adanymi sprawozdaniami Komisji. 37. Bu³garia i Rumunia stanowi¹ czêœæ tego samego globalnego i nieodwo³alnego procesu rozszerzenia. W nastêpstwie decyzji Rady Europejskiej podjêtych na spotkaniu w Kopenhadze oraz w zale - noœci od dalszych postêpów na rzecz spe³nienia kryteriów cz³onkostwa, naszym celem jest przyjêcie Bu³garii i Rumunii w poczet cz³onków w 2007 r. Dlatego zostanie utrzymane tempo negocjacji, które bêd¹ siê odbywa³y na tych samych zasadach jak w przypadku dziesiêciu pañstw przystêpuj¹cych, gdy ka dy z kandydatów podlega³ odrêbnej ocenie. Unia wspomaga Bu³gariê i Rumuniê w ich wysi³kach na rzecz zakoñczenia negocjacji w 2004 r. i zachêca je do wzmo enia przygotowañ. Dyskusje lub porozumienia w sprawie przysz³ych reform polityki [UE] czy w kwestii nowych ram finansowych nie powinny byæ przeszkod¹ w przebiegu i zakoñczeniu negocjacji akcesyjnych, ani te nie powinny zale eæ od wyniku tych negocjacji. W grudniu 2003 r., na podstawie regularnych sprawozdañ Komisji oraz dokumentu strategicznego, Rada Europejska oceni dotychczasowy postêp, tak by wyznaczyæ ramy zakoñczenia negocjacji w sprawie przyst¹pienia. 38. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zobowi¹zanie rz¹du Turcji do realizacji procesu reform, zw³aszcza przeprowadzenia pozosta³ych prac ustawodawczych do koñca 2003 r. i popiera podejmowane wysi³ki na rzecz spe³nienia kopenhaskich kryteriów politycznych warunkuj¹cych rozpoczêcie z Uni¹ negocjacji w sprawie przyst¹pienia. Za³o ony cel wymaga podjêcia dalszych wysi³ków. Aby pomóc w tym Turcji, Rada przyjê³a ostatnio zmienion¹ wersjê Partnerstwa dla Cz³onkostwa, która okreœla priorytety, jakie Turcja powinna realizowaæ przy znacznie zwiêkszonej przedakcesyjnej pomocy finansowej. Zgodnie z wnioskami ze spotkania Rady Europejskiej w Helsinkach, realizacja tych priorytetów umo liwi Turcji uzyskanie cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Partnerstwo dla Cz³onkostwa to podstawa wzajemnych stosunków Unii Europejskiej i Turcji, zwa ywszy na decyzjê, jak¹ Rada Europejska ma podj¹æ w grudniu 2004 r. IV. CYPR 39. Przyst¹pienie Cypru do Unii ju w tej chwili stwarza korzystne warunki osi¹gniêcia wszechstronnej ugody dwóch wspólnot [zamieszkuj¹cych Cypr] w sprawie problemu cypryjskiego. W tym celu nasza Unia zdecydowanie popiera misjê dobrych us³ug sekretarza generalnego ONZ, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeñstwa ONZ, w tym z rezolucj¹ 1475/2003. Niedawne z³agodzenie ograniczeñ w kontaktach i porozumiewaniu siê 86

10 greckich i tureckich Cypryjczyków by³o pozytywnym doœwiadczeniem, które udowodni³o, e te dwie wspólnoty s¹ w stanie dzieliæ wspólne ycie na wyspie zjednoczonej w ramach Unii. Niemniej Unia nie uwa a, aby fakt ten móg³ zast¹piæ wszechstronn¹ ugodê. W zwi¹zku z tym Rada Europejska namawia wszystkie zainteresowane strony, zw³aszcza przywódców Turcji i tureckich Cypryjczyków, do popierania wysi³ków sekretarza generalnego ONZ i w tym kontekœcie wzywa ich do rych³ego wznowienia rozmów, przy uwzglêdnieniu przedstawionych przez sekretarza wniosków. W tym celu Unia Europejska bêdzie nadal wspiera³a dzia³ania na rzecz s³usznego, realnego i funkcjonalnego rozwi¹zania problemu cypryjskiego, zgodnie ze stosownymi rezolucjami Rady Bezpieczeñstwa ONZ. Unia ponownie zg³asza gotowoœæ do uzgodnienia warunków porozumienia, zgodnie z zasadami stanowi¹cymi podwaliny Unii Europejskiej. Rada Europejska popiera gotowoœæ Komisji do zaproponowania pomocy w szybkim rozwi¹zaniu problemu w ramach dorobku wspólnotowego. Popiera tak e Komunikat Komisji w sprawie wspierania rozwoju gospodarczego pó³nocnej czêœci Cypru i oczekuje wdro enia tych œrodków zgodnie z wnioskami Rady Europejskiej z posiedzenia w Kopenhadze oraz w porozumieniu w rz¹dem Cypru. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska V. ZACHODNIE BA KANY 40. Odwo³uj¹c siê do swoich wniosków z Kopenhagi (grudzieñ 2002 r.) i Brukseli (marzec 2003 r.), Rada Europejska wielokrotnie wyrazi³a swoj¹ determinacjê w dzia³aniach na rzecz pe³nego i efektywnego wspierania europejskiej perspektywy krajów regionu Zachodnich Ba³aganów, które po spe³nieniu ustanowionych kryteriów stan¹ siê integraln¹ czêœci¹ Unii Europejskiej. 41. Rada Europejska podpisa³a siê pod wnioskami Rady z 16 czerwca w sprawie Zachodnich Ba³kanów, w tym pod za³¹cznikiem Agenda z Salonik dla Zachodnich Ba³kanów: zmierzaj¹c w kierunku integracji europejskiej. Chodzi tu o dalsze wzmacnianie uprzywilejowanych stosunków Unii Europejskiej z Zachodnimi Ba³kanami, tak e na podstawie doœwiadczeñ zdobytych dziêki rozszerzeniu. Wzbogacony w ten sposób proces stabilizacji i zjednoczenia Unii bêdzie nadal stanowi³ ramy dla europejskiej drogi krajów Zachodnich Ba³kanów, wiod¹cej do ich przysz³ego cz³onkostwa w UE. 42. Rada Europejska z niecierpliwoœci¹ czeka na szczyt UE Zachodnie Ba³kany, jaki siê odbêdzie 21 czerwca, gdy uwa a, e to wyj¹tkowa okazja, by obie strony zrobi³y krok naprzód na rzecz osi¹gniêcia wspólnych celów. Deklaracja, która zostanie tam przyjêta, wraz z Agend¹ z Salonik, powinna stworzyæ mocne podstawy do ukierunkowania wysi³ków reformatorskich krajów zachodnioba³kañskich na rzecz zbli enia do Unii oraz wiêkszego wsparcia tych wysi³ków przez Uniê Europejsk¹. 87

11 43. Rada Europejska podpisuje siê tak e pod wnioskami Rady w zwi¹zku z rocznym przegl¹dem procesu stabilizacji i zjednoczenia za 2003 r. VI. SZERSZA EUROPA/NOWE S SIEDZTWO 44. Rozszerzenie wi¹ e siê z wiêkszym zasiêgiem granic Unii Europejskiej, przybli aj¹c nas tym samym do nowych s¹siadów. W Atenach zadeklarowaliœmy, e jesteœmy tak e zaanga owani w proces tworzenia silniejszych powi¹zañ i mostów wspó³pracy z naszymi s¹siadami oraz w przysz³y podzia³ wspólnoty wartoœci z innymi, którzy znajduj¹ siê poza jej obrêbem. Stabilnoœæ i dobrobyt [naszych s¹siadów] s¹ nierozerwalnie powi¹zane z naszymi. Aby umocniæ nasze wspólne wartoœci, opracowywaliœmy now¹ politykê na rzecz szerszej Europy, naszego nowego s¹siedztwa. Rada Europejska na spotkaniu w Kopenhadze potwierdzi³a znaczenie tej polityki. Spotkania z partnerami, które odby³y siê 17 kwietnia w ramach Konferencji Europejskiej w Atenach oraz miêdzyokresowego euroœródziemnomorskiego posiedzenia ministerialnego na Krecie maja, zdynamizowa³y rozwój tych polityk. Rada podpisuje siê pod wnioskami Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych z 16 czerwca i czeka na podjêcie prac przez Radê i Komisjê nad zespoleniem ró nych elementów tych polityk. VII. PO WIOSENNEJ SESJI RADY EUROPEJSKIEJ 2003 Ogólne wytyczne polityki gospodarczej i zatrudnienia 45. Rada Europejska przywi¹zuje szczególn¹ wagê do priorytetów ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz zweryfikowanych wytycznych polityki zatrudnienia. S¹ to: stworzenie jak najlepszych warunków wspierania rozwoju poprzez zapewnienie po pierwsze ukierunkowania na stabilizacjê makroekonomiczn¹, co mo e daæ podwaliny pod zwiêkszony popyt wewnêtrzny i stworzyæ nowe miejsca pracy, po drugie, poprzez zwiêkszenie konkurencyjnoœci i dynamiki, inwestowanie w kapita³ ludzki i materialny oraz w badania i rozwój, lepsze wykorzystanie w ca³ej gospodarce technologii i badañ, dziêki w pe³ni zintegrowanym rynkom finansowym Unii Europejskiej oraz poprzez rozwój przedsiêbiorczoœci i stworzenie lepszych warunków funkcjonowania przemys³u; reformy, które maj¹ przynieœæ wiêcej i dobrych miejsc pracy, w celu wspomagania zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu pracy, zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ, ch³onnoœæ i zdolnoœæ adaptacyjn¹ rynków pracy, poprzez dostosowanie systemów podatkowego i œwiadczeñ, tak aby op³aca³o siê pracowaæ, zwiêkszaj¹ce aktywnoœæ zawodow¹ zgodnie z celami przyjêtymi w Lizbonie, wspieraj¹ce równowagê miêdzy elastycznoœci¹ a bezpieczeñstwem, u³atwiaj¹ce mo- 88

12 bilnoœæ si³y roboczej oraz poprawiaj¹ce i uaktualniaj¹ce umiejêtnoœci na rzecz lepszej wydajnoœci i jakoœci pracy oraz wzmacnianie stabilnoœci finansów publicznych, zw³aszcza przez dalsz¹ redukcjê wskaÿników zad³u enia pañstwa oraz przez reformê systemów emerytalnych i opieki zdrowotnej, z uwzglêdnieniem tendencji demograficznych, co zapewni, i przysz³ym pokoleniom nie pozostawimy ogromnych obci¹ eñ, oraz przez zwiêkszanie stopy zatrudnienia. 46. W zwi¹zku z powy szym Rada Europejska podpisuje siê pod projektem ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz wytycznych polityki zatrudnienia. Po raz pierwszy zdarza siê, e dwa programy wytycznych zosta³y przedstawione w ramach nowych zmodernizowanych procedur: Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, e zestawy wytycznych obejmuj¹ teraz okres trzyletni oraz zosta³y przedstawione w nowej zwiêz³ej formie, z wyraÿnymi zaleceniami co do realizacji polityki. Perspektywa œrednioterminowa i specyficzne zalecenia dla poszczególnych uczestników tworz¹ uzgodnione, kompleksowe ramy dla narzêdzi polityki gospodarczej, której rozwój bêdzie mo na w nadchodz¹cych latach systematycznie weryfikowaæ. Pañstwa cz³onkowskie powinny zapewniæ spójnoœæ i zgodnoœæ wdra ania wytycznych. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 47. Szefowie pañstw lub rz¹dów podjêli decyzjê w sprawie kandydatury Jeana-Claude a Tricheta na urz¹d prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Zachêcaj¹ oni Radê (ECO IN), aby na kolejnej sesji uruchomi³a procedurê przewidzian¹ w artykule 112 Traktatu. Postêp w realizacji Agendy Lizboñskiej 48. Rada Europejska odnotowa³a na podstawie sprawozdania przed³o onego przez Prezydencjê stan realizacji ró nych postanowieñ przyjêtych na wiosennej sesji Rady Europejskiej w 2003 r. i uzna³a, e mimo postêpu, jaki osi¹gniêto, nadal wiele pozostaje do zrobienia. 49. Rada ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje ostateczne przyjêcie pakietu podatkowego oraz pakietu energetycznego dla rynku wewnêtrznego, a tak e uzgodnienia poczynione w formie porozumienia miêdzyinstytucjonalnego miêdzy Parlamentem Europejskim, Rad¹ i Komisj¹ na rzecz lepszych regulacji oraz w sprawie drugiego pakietu kolejowego, jak równie decyzjê upowa niaj¹c¹ Komisjê do przyst¹pienia do negocjacji z USA w sprawie transportu lotniczego; decyzjê w sprawie ponownego wykorzystania dokumentacji dotycz¹cej sektora publicznego oraz ustanowienia Agencji Bezpieczeñstwa ds. Europejskiej Sieci i Informacji; decyzjê w spra- 89

13 wie programów Erasmus Mundus i e-learning; program Inteligentna Energia dla Europy oraz decyzjê w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN); oraz w sprawie dyrektywy dotycz¹cej odpowiedzialnoœci za œrodowisko. 50. Umowa w sprawie ograniczenia przewozu ciê kich paliw olejowych statkami jednokad³ubowymi oraz w sprawie przyspieszenia procesu wycofania takich statków z eksploatacji równie jest wyrazem oczekiwanego postêpu. Rada Europejska podkreœli³a znaczenie zaanga owania w ten proces Rosji. 51. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje tak e postêp, jaki odnotowano w zakresie wdra ania planu dzia³añ w dziedzinie us³ug finansowych (fundusze emerytalne, prospekty emisyjne i us³ugi inwestycyjne) oraz na rzecz nowelizacji rozporz¹dzenia nr 408/71, które umo liwi³oby usprawnienie ruchu transgranicznego obywateli Unii Europejskiej. 52. Rada Europejska przypomnia³a wnioski ze swej sesji wiosennej w 2003 r. w odniesieniu do kalkulacji kosztów dostêpu do infrastruktury transportowej i z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji przedstawienia wkrótce wniosku w sprawie eurowiniety. 53. I wreszcie Rada Europejska odnotowuje zamiar Komisji podjêcia wspó³pracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, maj¹cej na celu wspieranie rozwoju i integracji przez zwiêkszenie ³¹cznych inwestycji oraz zaanga owanie sektora prywatnego w projekty sieci transeuropejskich (TEN) oraz w wiêksze projekty badawcze. Rada Europejska zwraca siê do Prezydencji w³oskiej o kontynuacjê tych zamierzeñ. VIII. STOSUNKI ZEWNÊTRZNE, WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEÑSTWA ORAZ EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEÑSTWA I OBRONY Strategia bezpieczeñstwa Unii Europejskiej 54. Unia jest zdecydowana wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa Europy i lepszego œwiata. W tym celu nieustannie bêdziemy podejmowaæ wysi³ki na rzecz wzmocnienia i przekszta³cenia instytucji zarz¹dzania globalnego, wspó³pracy regionalnej i rozszerzenia zasiêgu prawa miêdzynarodowego. Bêdziemy wspieraæ dzia³ania na rzecz zapobiegania konfliktom, propagowaæ sprawiedliwoœæ, trwa³y rozwój, pomagaæ w utrzymaniu pokoju oraz broniæ stabilnoœci w naszym regionie i na œwiecie. Dlatego te Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zalecenia przed³o one przez sekretarza generalnego Javiera Solanê, dotycz¹ce ogólnej strategii w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, inicjatywê podjêt¹ na nieformalnym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych w Kastellorizo. Zobo- 90

14 wi¹zuje ona sekretarza generalnego do kontynuacji prac w tym zakresie, do dalszej analizy wyzwañ w zakresie bezpieczeñstwa, w œcis³ej wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi i Komisj¹, z zamiarem przed³o enia Radzie do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych strategii bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, w celu przyjêcia jej przez Radê Europejsk¹ w grudniu. Strategia ta powinna uwzglêdniaæ interesy pañstw cz³onkowskich oraz priorytety obywateli, a tak e byæ dokumentem stanowi¹cym podstawê debaty na forum publicznym, a w razie koniecznoœci równie weryfikacji. EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEÑSTWA I OBRONY (EPBO) 55. Rada Europejska podpisuje siê pod sprawozdaniem Prezydencji w sprawie postêpu w zakresie EPBO. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 56. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wnioski Rady do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych z 19 maja i z zadowoleniem odnotowuje informacjê o postêpie w dziedzinie zdolnoœci militarnych. Obecnie Unia Europejska ma zdolnoœæ operacyjn¹ w zakresie wszystkich misji petersberskich, ograniczon¹ stwierdzonymi niedoci¹gniêciami, które mo na z³agodziæ poprzez dalszy rozwój mo liwoœci militarnych Unii Europejskiej, w tym poprzez ustanowienie grup projektowych ds. planu dzia³añ na rzecz europejskich zdolnoœci militarnych (ECAP). 57. Odnotowano postêp w zakresie rozwoju zdolnoœci i aspektów koncepcyjnych w czterech priorytetowych obszarach zarz¹dzania kryzysami wewnêtrznymi, a mianowicie w odniesieniu do policji, rz¹dów prawa, administracji publicznej i ochrony cywilnej. 58. Zdolnoœæ operacyjna Unii Europejskiej zosta³a potwierdzona przez zapocz¹tkowanie trzech operacji EPBO, Misjê Policyjn¹ UE (EUPM) w Boœni i Hercegowinie, CONCORDIA w By³ej Republice Jugos³awii Macedonii i ARTEMIS w Bunii, w Demokratycznej Republice Konga. 59. Dzia³ania Misji Policyjnej UE i operacja ARTEMIS da³y impuls do wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a ONZ. 60. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i wdra anie uzgodnieñ miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i NATO, w szczególnoœci inicjatywy Berlin Plus, które zwiêkszy³y zdolnoœæ operacyjn¹ Unii i zapewni³y ramy strategicznego partnerstwa obu organizacji w zakresie zarz¹dzania kryzysami. 61. Realizuj¹c mandat otrzymany od Rady Europejskiej w Sewilli, Prezydencja przedstawi³a doroczne sprawozdanie z wdra ania programu Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania gwa³townym kon- 91

15 fliktom. Rada Europejska przyjmuje to sprawozdanie. We wdra aniu omawianego programu Prezydencja grecka podkreœli³a regionalne podejœcie, koncentruj¹c siê g³ównie na Zachodnich Ba³kanach. 62. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje do wiadomoœci informacjê o postêpie w walce z terroryzmem dziêki zewnêtrznym akcjom Unii Europejskiej (³¹cznie z WPZB/EPBO), co odnotowano w za³¹czonym sprawozdaniu (Za³¹cznik I) dotycz¹cym tej kwestii; Rada Europejska pod nim siê podpisuje. 63. Rada Europejska przyjê³a sprawozdanie premiera Verhofstadta dotycz¹ce spotkania, jakie siê odby³o 29 kwietnia 2003 r. w sprawie EPBO. Broñ masowego ra enia 64. Rada Europejska podpisuje siê pod za³¹czon¹ deklaracj¹ (Za³¹cznik II) o nierozprzestrzenianiu broni masowego ra enia, przyjêt¹ przez Radê do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych 16 czerwca 2003 r. Agencja ds. rozwoju mo liwoœci obronnych 65. Po wiosennym spotkaniu w 2003 r. Rada Europejska powierzy³a swoim w³aœciwym organom zadanie podjêcia dzia³añ na rzecz utworzenia w 2004 r. miêdzyrz¹dowej agencji ds. rozwoju mo liwoœci obronnych, badañ, zakupów i zbrojeñ. Agencja ta, dzia³aj¹ca pod nadzorem Rady oraz z mo liwym udzia³em wszystkich pañstw cz³onkowskich, bêdzie dzia³a³a na rzecz rozwoju mo liwoœci obronnych w dziedzinie zarz¹dzania kryzysami, wspierania i zacieœnienia wspó³pracy na poziomie europejskim w zakresie zbrojeñ, wzmacniania europejskiego zaplecza przemys³owego i technologicznego oraz stworzenia konkurencyjnego, europejskiego rynku sprzêtu obronnego, jak równie wspierania, w miarê potrzeb, w powi¹zaniu z dzia³alnoœci¹ badawcz¹ Wspólnoty, badañ maj¹cych na celu osi¹gniêcie [przez Uniê Europejsk¹] pozycji lidera w technologiach strategicznych z punktu widzenia przysz³ych mo liwoœci obronnych i zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa, wzmacniaj¹c tym samym potencja³ przemys³owy Europy w tej dziedzinie. Stosunki ze œwiatem arabskim 66. Unia Europejska jest przekonana o koniecznoœci umocnienia partnerstwa ze œwiatem arabskim. Zamierza podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu wspomaganie dialogu politycznego, pluralizmu i demokratycznych reform oraz rozwoju gospodarczego i spo³ecznego. Nale y rozwijaæ dialog miêdzy poszczególnymi kulturami, wyznaniami i cywilizacjami. 92

16 67. W zwi¹zku z tym Rada Europejska wzywa Komisjê i wysokiego przedstawiciela do kontynuacji prac oraz do opracowania szczegó³owego planu prac, jaki ma zostaæ przedstawiony Radzie Europejskiej w paÿdzierniku bie ¹cego roku, z pe³nym uwzglêdnieniem obecnych polityk i programów, a w szczególnoœci procesu barceloñskiego i inicjatywy w sprawie nowych s¹siadów. Na tej podstawie Rada podejmie w³aœciwe decyzje. Partnerstwo euroœródziemnomorskie 68. Rada Europejska z zadowoleniem odnotowa³a klimat wspó³pracy wœród wszystkich uczestników miêdzyokresowych euroœródziemnomorskich obrad ministerialnych na Krecie. Podkreœli³a, e wzmocnienie parlamentarnego wymiaru partnerstwa euroœródziemnomorskiego w znacznym stopniu przyczyni siê do wspó³pracy miêdzyparlamentarnej. Uzna³a tak e, e ustanowienie fundacji euroœródziemnomorskiej u³atwi³oby przyjêcie przewodnich zasad dialogu miêdzy poszczególnymi kulturami i cywilizacjami. Oczekuje siê, e w wysi³kach na rzecz przekszta³cenia basenu Morza Œródziemnego w obszar dialogu, wspó³pracy, pokoju i stabilnoœci wa n¹ rolê bêdzie odgrywa³o spo³eczeñstwo obywatelskie krajów tego regionu (uwzglêdniaj¹c te rolê kobiet), poprzez popularyzowanie wartoœci demokratycznych, œwiadomoœci spo³ecznej, edukacji i rozwoju. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska USA 69. Rada Europejska oceni³a stan stosunków UE USA i wyrazi³a przekonanie, e rozwój transatlantyckich relacji na równej stopie pozostanie fundamentaln¹ zasad¹ partnerstwa w ka dej dziedzinie nie tylko dla obu stron, ale równie dla wspólnoty miêdzynarodowej. 70. Rada Europejska oczekuje od szczytu UE USA, który ma siê odbyæ w Waszyngtonie 25 czerwca 2003 r., okreœlenia priorytetów we wzajemnych stosunkach, w d¹ eniu do intensyfikacji wspó³pracy na rzecz osi¹gniêcia konkretnych rezultatów, dziêki postêpowi, jaki osi¹gniêto w wielu dziedzinach, i poprzez rozwój nowych obszarów wspó³pracy. Ponadto Unia Europejska jest zdecydowana rozwijaæ dialog transatlantycki na wszystkich poziomach miêdzy organizacjami spo³eczeñstw obu stron oraz kontynuowaæ dyskusje z USA nad propozycjami wzmocnienia stosunków, w³¹cznie z tymi koncepcjami, które mog¹ siê wy³oniæ przy opracowywaniu europejskiej strategii bezpieczeñstwa. Wspólne strategie 71. Rada Europejska odnotowuje regularne raporty na temat wdro enia wspólnej unijnej strategii dotycz¹cej Rosji i regionu Morza Œródziemnego oraz wyra a zgodê na przed³u enie okresu wdro- enia wspólnej strategii wobec Rosji do 24 czerwca 2004 r. 93

17 Zwalczanie HIV/AIDS, gruÿlicy i malarii 72. Rada Europejska potwierdza swoje zaanga owanie na rzecz zwalczania HIV, gruÿlicy i malarii. Rada Europejska z zadowoleniem wita rozpoczêcie dzia³alnoœci przez undusz Globalny (Global ound) w walce z HIV/AIDS, gruÿlic¹ i malari¹ oraz potwierdza swoj¹ determinacjê na rzecz umo liwienia temu miêdzynarodowemu instrumentowi skutecznoœci w zapobieganiu, opiece i leczeniu ubogich z krajów rozwijaj¹cych siê. 73. Rada wzywa wszystkie pañstwa cz³onkowskie i Komisjê do znacz¹cego i d³ugoterminowego udzia³u w finansowaniu tego funduszu. Rada zobowi¹zuje siê wspieraæ miêdzynarodow¹ konferencjê darczyñców, która odbêdzie siê w Pary u 16 czerwca 2003 r., kiedy to zostanie okreœlony udzia³ Unii Europejskiej w funduszu. Miêdzynarodowe prawo humanitarne 74. Rada Europejska podkreœla znaczenie przestrzegania zasad humanitarnych przez narodowe si³y zbrojne, jak równie wagê, jak¹ przywi¹zuje do dialogu z Miêdzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy a w tej sprawie. Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny 75. Unia Europejska zdecydowanie popiera utworzenie Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, uznaj¹c to za wa ny krok naprzód we wprowadzaniu miêdzynarodowego s¹downictwa humanitarnego i praw cz³owieka. Bêdziemy kontynuowaæ aktywne dzia³ania na rzecz uniwersalnoœci Trybuna³u i przyczyniaæ siê do jego efektywnego funkcjonowania. Tzw. zielona dyplomacja 76. Rada Europejska potwierdza swoje zaanga owanie na rzecz uwzglêdniania kwestii zwi¹zanych ze œrodowiskiem naturalnym w stosunkach zewnêtrznych, przez rozwój dyplomacji europejskiej w odniesieniu do ochrony œrodowiska i trwa³ego rozwoju. W tym kontekœcie Rada wita ustanowienie sieci ekspertów pod egid¹ Prezydencji, w œcis³ym powi¹zaniu z Komisj¹, jak przewidziano w strategii potwierdzonej w Barcelonie w sprawie uwzglêdniania spraw œrodowiska naturalnego w polityce zewnêtrznej Rady ds. Ogólnych. 77. Rada Europejska zachêca Radê do bacznego œledzenia tej inicjatywy i w powi¹zaniu z Komisj¹ zaprasza do przedstawienia osi¹gniêtych wyników na spotkaniu w czerwcu 2005 r. Bliski Wschód 78. Istnieje historyczna szansa dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje decyzjê Izraela i Autonomii 94

18 Palestyñskiej w sprawie zaakceptowania mapy drogowej opracowanej przez Kwartet Palestyñski, z udzia³em Unii Europejskiej. 79. Rada z zadowoleniem przyjmuje rezultaty osi¹gniête na szczycie w Aqaba, osobiste zaanga owanie prezydenta Busha, zobowi¹zanie podjête przez premiera Sharona i Abu Mazena oraz zaanga owanie na rzecz pokoju liderów arabskich w Sharm-el-Sheikh. 80. Rada Europejska jest przekonana, e ta szansa pokoju nie powinna zostaæ zaprzepaszczona; jest g³êboko zaniepokojona niekoñcz¹cymi siê aktami przemocy. Nie ma na to przyzwolenia, gdy zagra a to wprowadzeniu w ycie mapy drogowej. Nie istnieje alternatywa dla szybkiego wdro enia, przy dobrej woli obu stron, mapy drogowej Kwartetu, zawieraj¹cej limity czasowe ustanowienia Pañstwa Palestyñskiego do roku Pañstwo to funkcjonowa- ³oby obok Izraela, w pokoju i bezpieczeñstwie. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 81. Rada Europejska podkreœla znaczenie roli Kwartetu Palestyñskiego i gotowoœæ Unii Europejskiej do udzia³u we wszystkich etapach wprowadzania w ycie mapy drogowej w celu trwa³ego, sprawiedliwego i pokojowego rozwi¹zania konfliktu, w³¹cznie z ustanowieniem mechanizmu wiarygodnego i efektywnego monitorowania. Spodziewane spotkanie szefów Kwartetu w Ammanie stworzy dobr¹ okazjê do podkreœlenia tego faktu. 82. Unia Europejska jednog³oœnie potêpia terroryzm i bêdzie wspieraæ wysi³ki maj¹ce na celu odciêcie grup terrorystycznych od pomocy obejmuj¹cej uzbrojenie i finansowanie. Unia jest równie gotowa pomóc Autonomii Palestyñskiej w jej wysi³kach na rzecz walki z terroryzmem, w³¹cznie z niedopuszczaniem do finansowania grup terrorystycznych. 83. Unia ¹da, by Hamas i inne grupy zadeklarowa³y niezw³ocznie zawieszenie broni i zaprzestanie wszelkiej dzia³alnoœci terrorystycznej. Wa ne jest, aby wszyscy zainteresowani, w szczególnoœci pañstwa tego regionu, potêpi³y terroryzm i wspar³y wysi³ki na rzecz jego wykorzenienia. 84. Unia z zadowoleniem przyjmuje wznowienie rozmów na temat bezpieczeñstwa i aktywn¹ postawê Egiptu w tej kwestii. 85. Rada Europejska wzywa Izrael do podjêcia dzia³añ w celu przywrócenia zaufania i powstrzymania wszelkich represyjnych kroków, ³¹cznie ze skrytobójstwami, oraz do dzia³ania zgodnego z prawem miêdzynarodowym. 86. Rada wzywa równie Izrael do zmiany polityki i praktyki osadniczej, a tak e zakoñczenia konfiskat ziemi oraz budowy murów bezpieczeñstwa ; wszystko to bowiem grozi doprowadzeniem do 95

19 tego, e rozwi¹zanie w postaci utworzenia dwóch pañstw bêdzie niemo liwe do zrealizowania. 87. Pokój na Bliskim Wschodzie musi te obejmowaæ Syriê i Liban. 88. Nie bêdzie pokoju na Bliskim Wschodzie bez poparcia lokalnych spo³eczeñstw. Unia Europejska jest gotowa podj¹æ inicjatywê zmierzaj¹c¹ do budowania pomostów porozumienia miêdzy przedstawicielami spo³eczeñstw obywatelskich obu krajów. Nale y tu uwzglêdniæ rolê kobiet, których udzia³ okazywa³ siê czêsto wa nym czynnikiem w budowaniu pokoju na obszarach objêtych wojn¹. 89. Rada Europejska wyrazi³a swój podziw dla Miguela Angela Moratinosa za wielk¹ pracê, jak¹ wykona³ w ci¹gu ubieg³ych siedmiu lat jako specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie. 90. Unia Europejska podkreœla znaczenie, jakie przypisuje zasiêgowi regionalnemu partnerstwa euroœródziemnomorskiego i z zadowoleniem przyjmuje wolê wspó³pracy okazan¹ przez wszystkich uczestników ostatniego ministerialnego spotkania na Krecie. Irak 91. Upadek rz¹du Saddama Husajna utorowa³ ludnoœci Iraku drogê do pokojowej, bezpiecznej i pomyœlnej przysz³oœci. 92. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje rezolucjê nr 1483 Rady Bezpieczeñstwa ONZ, która oznacza nowy wymiar wspó³pracy w ramach spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Wierzymy, e zapewni ona podstawy efektywnego wsparcia miêdzynarodowego w pocz¹tkowym etapie przemian politycznych w Iraku, poprzez zagwarantowanie stosownych œrodków pomocy humanitarnej i odbudowy kraju. 93. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje mianowanie Sergio Vieira de Mello na stanowisko specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ do spraw Iraku; oczekuje znacznego udzia- ³u ONZ w procesie prowadz¹cym do jak najszybszego uformowania reprezentatywnego rz¹du irackiego, w którym to procesie ONZ mo e wykorzystaæ swoje specyficzne mo liwoœci i doœwiadczenie w budowaniu powojennego pañstwa. Rada zachêca Komisjê i pañstwa cz³onkowskie do wspierania specjalnego przedstawiciela w wype³nianiu jego mandatu. 94. Unia Europejska potwierdza swoje zaanga owanie na rzecz przekszta³cenia Iraku w pañstwo pomyœlnie rozwijaj¹ce siê i stabilne, z reprezentatywnymi w³adzami i kwitn¹cym spo³eczeñstwem 96

20 obywatelskim, z którym mo na rozwijaæ wzajemnie korzystne stosunki. Mianowanie tymczasowej administracji pañstwowej bêdzie pierwszym wa nym krokiem na tej drodze. 95. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje polepszenie sytuacji humanitarnej, ale w dalszym ci¹gu wzywa do zapewnienia bezpieczeñstwa ludnoœci cywilnej. Prawo i porz¹dek publiczny s¹ warunkami koniecznymi trwa³ej odbudowy kraju. Rada Europejska zauwa a, e niektóre pañstwa cz³onkowskie i pañstwa kandyduj¹ce przyczyniaj¹ siê do tworzenia warunków stabilnoœci i bezpieczeñstwa w Iraku, zgodnie z rezolucj¹ nr 1483 Rady Bezpieczeñstwa ONZ. 96. Unia Europejska jest gotowa do udzia³u w odbudowie Iraku w ramach rezolucji nr 1483 Rady Bezpieczeñstwa ONZ. Rada Europejska zachêca Komisjê i wysokiego przedstawiciela (ds. polityki zagranicznej) do przedstawienia propozycji w sprawie udzia³u Unii Europejskiej. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 97. Unia Europejska bêdzie nadal aktywnie siê anga owaæ w pomoc humanitarn¹. UE czeka na spotkanie konsultacyjne pañstw udzielaj¹cych pomocy, które zostanie zorganizowane przez Program Rozwoju NZ (UNDP) w Nowym Jorku 24 czerwca. 98. Ponawiamy nasze wezwanie do s¹siadów Iraku, by wspierali stabilizacjê w tym kraju i w regionie oraz wyra amy wolê udzia³u w pog³êbionym dialogu i wspó³pracy ze œwiatem arabskim i islamskim w ka dej dziedzinie. Iran 99. Rada Europejska przedyskutowa³a rozwój stosunków z Iranem. Na temat irañskiego programu nuklearnego poczyniono uwagê w deklaracji wydanej [wczoraj] przez przewodnicz¹cego Rady Gubernatorów Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Rada potwierdza swoje poparcie dla Agencji w jej wysi³kach zmierzaj¹cych do przeprowadzenia wyczerpuj¹cych badañ irañskiego programu nuklearnego. Rada wyra a powa ne zaniepokojenie niektórymi aspektami irañskiego programu; w szczególnoœci dotyczy to zakoñczenia cyklu uzyskiwania paliwa nuklearnego, g³ównie poprzez odwirowywanie uranu, zapowiedzianego przez prezydenta Khatami. Rada Europejska oczekuje od Iranu spe³nienia zobowi¹zania, potwierdzonego na [wczorajszym] spotkaniu IAEA, do pe³nej jawnoœci. Wzywa Iran do pe³nej wspó³pracy z IAEA w zakresie ca³ej dzia³alnoœci w dziedzinie nuklearnej i do bezwarunkowego podpisania, ratyfikowania i wdro enia protoko³u dodatkowego do porozumienia o bezpieczeñstwie. Bêdzie to znacz¹cym krokiem w kierunku zdobycia zaufania. 97

21 100. Unia Europejska bêdzie nadal uwa nie monitorowaæ postêpy w tej i we wszystkich innych dziedzinach w relacjach z Iranem. Unia Europejska podkreœla w szczególnoœci potrzebê istotnego postêpu w zakresie [przestrzegania] praw cz³owieka; dotyczy to tak e postêpowania wobec demonstracji i terroryzmu, a tak e w odniesieniu do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Unia Europejska potwierdza, e postêp w tych sprawach oraz wzmocniony dialog i wspó³praca s¹ wspó³zale nymi, zasadniczymi i wzajemnie umacniaj¹cymi siê elementami stosunków miêdzy Uni¹ Europejska i Iranem. Korea Pó³nocna 101. Rada Europejska wci¹ jest powa nie zaniepokojona pó³nocnokoreañskim programem nuklearnym i jego niezgodnoœci¹ z porozumieniem dotycz¹cym bezpieczeñstwa i ochrony w ramach Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej; podwa a to fundamenty systemu nieproliferacji. Rada wzywa Koreê Pó³nocn¹ do powstrzymania siê od wszelkich dzia³añ, które mog³yby jeszcze bardziej zaostrzyæ sytuacjê. Jednoczeœnie Rada ponagla Koreê Pó³nocn¹, aby przeprowadzi³a mo liwy do udowodnienia i nieodwracalny demonta swojego programu nuklearnego, co by³oby fundamentalnym krokiem na rzecz u³atwienia wszechstronnego pokojowego rozwi¹zania i powrotu do pe³nej zgodnoœci z miêdzynarodowymi postanowieniami dotycz¹cymi nieproliferacji. Unia Europejska potwierdza swoj¹ gotowoœæ uczestniczenia w wielostronnym rozwi¹zaniu dyplomatycznym kryzysu i wyra a poparcie dla polityki pokoju i dobrobytu prowadzonej przez Republikê Korei. Timor Wschodni UchodŸcy 102. Unia Europejska uwa nie obserwuje sytuacjê timorskich uchodÿców, którzy nadal przebywaj¹ na terytorium Indonezji, w pobli u granicy z Timorem Wschodnim Rada Europejska deklaruje gotowoœæ Unii Europejskiej do wspó³pracy z wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. uchodÿców we wspieraniu w³adz indonezyjskich, w szybkim wdro eniu programu osiedleñczego dla tych uchodÿców, którzy nie zamierzaj¹ osi¹œæ na sta³e w Timorze Wschodnim. Poparcie dla wyborów 104. Rada Europejska zapewnia o swoim poparciu dla konsolidacji demokratycznych przemian w Timorze Wschodnim. Wzywa Radê do zbadania, wspólnie z Komisj¹, stosownych mechanizmów zapewnienia pomocy w³adzom Timoru Wschodniego, w szczególnoœci podczas wyborów, które odbêd¹ pod koniec tego roku. 98

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE

PL Zjednoczona w różnorodności PL 11.4.2016 B8-0442/1. Poprawka. Renate Sommer w imieniu grupy PPE 11.4.2016 B8-0442/1 1 Umocowanie 10 uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące przystąpienia Turcji do UE, uwzględniając ramy negocjacyjne z dnia 3 października 2005 r. dotyczące

Bardziej szczegółowo

WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ WK AD RANCJI I NIEMIEC DO PRAC KONWENTU EUROPEJSKIEGO DOTYCZ CYCH ARCHITEKTURY INSTYTUCJONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Pary i Berlin, 15 stycznia 2003 r. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kopenhadze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki PL PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki Informacje ogólne i przydatne linki Rozdział I Sekcja 1.1. Sposób rządzenia i poprawa regulacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 Platforma Obywatelska Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r.

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA. Warszawa, 26 lutego 2016 r. Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRZYSZTOFA JURGIELA Realizacja exposé Ochrona polskiej ziemi Pakt dla obszarów wiejskich Ubezpieczenia rolnicze Płatności bezpośrednie Nowa inspekcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza Artykułu 29 06/EN

Grupa robocza Artykułu 29 06/EN Grupa robocza Artykułu 29 06/EN Oświadczenie prasowe w sprawie SWIFT wydane po przyjęciu opinii Grupy roboczej Artykułu 29 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez SWIFT (Society for Worldwide Interbank

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego

Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego P6_TA(2008)0257 Proces barceloński: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie procesu barcelońskiego: Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ Postanowienia ogólne 1. 1. Tworzy się związek pracodawców pod nazwą: Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Ilość wydanych decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę dla cudzoziemców Rodzaje wydanych zezwoleń na pracę A dotyczy cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Data publikacji : 10.01.2011 Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy Wdrażania

Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-14 Memorandum of Understanding Rzeczpospolita Polska. Ramy Wdrażania Ramy Wdrażania ZAŁĄCZNIK B Zgodnie z Artykułem 2.1 Regulacji strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły następujące ramy wdrażania zawarte w niniejszym Załączniku: 1. Finansowe aspekty Ram

Bardziej szczegółowo