SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH"

Transkrypt

1 SPOTKANIE RADY EUROPEJSKIEJ W SALONIKACH czerwca 2003 r. WNIOSKI PREZYDENCJI* 1. Rada Europejska spotka³a siê w Salonikach 19 i 20 czerwca 2003 r. Na pocz¹tku spotkania przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego Pat Cox wyg³osi³ exposè, po którym nast¹pi³a wymiana pogl¹dów dotycz¹cych g³ównych punktów porz¹dku dziennego. I. KONWENT/KON ERENCJA MIÊDZYRZ DOWA 2. Rada Europejska z zadowoleniem przyjê³a projekt traktatu konstytucyjnego przedstawiony przez przewodnicz¹cego Konwentu, Valéry ego Giscarda d Estaing, uznaj¹c ów projekt za historyczne dokonanie na rzecz realizacji celów integracji europejskiej, a wiêc: przybli enia Unii jej obywatelom, wzmocnienia demokratycznego charakteru Unii, zwiêkszenia zdolnoœci Unii, w szczególnoœci po jej rozszerzeniu, do podejmowania decyzji, wzmocnienia zdolnoœci Unii do dzia³ania jako spójnej i zjednoczonej si³y w systemie miêdzynarodowym oraz efektywnego sprostania wyzwaniom globalizacji i wspó³zale - noœci [ró nych pañstw œwiata]. 3. Rada Europejska podziêkowa³a przewodnicz¹cemu Konwentu, Valéry emu Giscardowi d Estaing, wiceprzewodnicz¹cym Jeanowi Lucowi Dehaene owi i Giuliano Amato oraz cz³onkom i zastêpcom cz³onków Konwentu za wykonan¹ pracê. Konwent dowiód³ swojej przydatnoœci jako forum demokratycznego dialogu miêdzy przedstawicielami rz¹dów, parlamentami narodowymi, Parlamentem Europejskim, Komisj¹ Europejsk¹ i spo³eczeñstwem obywatelskim. 4. Rada Europejska uwa a, e przedstawienie projektu traktatu konstytucyjnego w wersji, w jakim go otrzyma³a, oznacza wype³nienie przez Konwent zadañ sformu³owanych na szczycie w Laeken oraz, w efekcie, koniec pracy Konwentu. Konieczne jest jednak dokoñczenie pewnych, tylko technicznych prac nad trzeci¹ czêœci¹ projektu, co powinno nast¹piæ najpóÿniej do 15 lipca. 5. Rada Europejska uzna³a, e projekt traktatu konstytucyjnego jest dobr¹ podstaw¹ do rozpoczêcia Konferencji Miêdzyrz¹dowej. * Tekst niniejszego dokumentu w jêzyku angielskim mo na znaleÿæ pod adresem internetowym: 78

2 Wymaga to od przysz³ej Prezydencji w³oskiej zainicjowania, na spotkaniu Rady w lipcu, procedury przewidzianej w artykule 48 Traktatu, tak by by³o mo liwe zwo³anie tej konferencji w paÿdzierniku 2003 r. Konferencja powinna zakoñczyæ swoje prace i przyj¹æ traktat konstytucyjny w najbli szym mo liwym terminie, tak aby mogli siê z nim zapoznaæ obywatele Europy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2004 r. Pañstwa przystêpuj¹ce wezm¹ udzia³ w Konferencji Miêdzyrz¹dowej na równi z obecnymi pañstwami cz³onkowskimi. Konstytucja zostanie podpisana przez pañstwa cz³onkowskie rozszerzonej Unii mo liwie najszybciej po 1 maja 2004 r. 5. Konferencja Miêdzyrz¹dowa odbêdzie siê na poziomie szefów pañstw lub rz¹dów, wspieranych przez cz³onków Rady do spraw Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych. W konferencji bêdzie uczestniczy³ przedstawiciel Komisji. Sekretariat Generalny Rady zapewni konferencji obs³ugê sekretariatu. Parlament Europejski bêdzie w znacznym stopniu zaanga owany w prace konferencji. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 6. Trzy kraje kandyduj¹ce: Bu³garia i Rumunia, z którymi prowadzone s¹ negocjacje w sprawie przyst¹pienia, oraz Turcja bêd¹ uczestniczyæ we wszystkich spotkaniach konferencji na prawach obserwatorów. II. IMIGRACJA, GRANICE I AZYL 8. Rada Europejska na spotkaniu w Sewilli podkreœli³a potrzebê przyspieszenia wprowadzenia wszystkich elementów programu zatwierdzonego w Tampere, w szczególnoœci w zakresie spraw dotycz¹cych rozwoju wspólnej polityki europejskiej w dziedzinie azylu i migracji. 9. Skoro kwestii migracji przyznano najwy szy polityczny priorytet, konieczne jest takie przeorientowanie polityki Unii Europejskiej, by objê³a ona szerokie spektrum stosunków z pañstwami trzecimi, w tym bezzw³oczne zawarcie umów o readmisji z pañstwami trzecimi stanowi¹cymi g³ówne Ÿród³o imigracji, a tak e wspieranie dalszej wspó³pracy z tymi pañstwami, postrzeganej jako proces dwukierunkowy, zmierzaj¹cy do zwalczania nielegalnej imigracji, i stworzenie kana³ów legalnej migracji, na zasadzie szczególnych rozwi¹zañ. W tym kontekœcie nale y równie nadal przywi¹zywaæ wagê do u³atwienia integracji legalnych imigrantów ze spo³eczeñstwami Unii Europejskiej. Ponadto trzeba dokonaæ szczegó³owej analizy zasobów œrodków finansowych bêd¹cych w naszej dyspozycji na lata , a ramy finansowe na okres po roku 2006 powinny odzwierciedlaæ ten priorytet polityczny Wspólnoty, z uwzglêdnieniem wszystkich potrzeb i wymagañ dyscypliny bud etowej. 79

3 10. Rada Europejska dosz³a do nastêpuj¹cych wniosków w odniesieniu do: rozwoju wspólnej polityki dotycz¹cej nielegalnej imigracji, granic zewnêtrznych, powrotu nielegalnych emigrantów i wspó³pracy z pañstwami trzecimi. Wizy 11. W odniesieniu do wniosków Rady z 5 czerwca 2003 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacji Wizowej (VIS) Rada Europejska uzna- ³a za stosowne, po przeprowadzeniu studium wykonalnoœci w sprawie VIS przez Komisjê, ustalenie w jak najbli szym terminie kierunków dzia³ania w celu realizacji preferowanych zadañ z zakresu planowania rozwoju tego systemu, stworzenia w³aœciwych podstaw prawnych umo liwiaj¹cych jego ustanowienie i zaanga- owanie niezbêdnych œrodków finansowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu [obowi¹zuj¹cych] ram finansowych. W tym zakresie potrzebne jest w Unii Europejskiej spójne podejœcie do identyfikatorów biometrycznych lub danych biometrycznych, które umo liwi³oby harmonizacjê rozwi¹zañ w odniesieniu do dokumentów dla obywateli pañstw trzecich, paszportów obywateli UE i systemu informacji (VIS i SIS II). Rada Europejska prosi Komisjê o przygotowanie stosownych propozycji, zaczynaj¹c od wiz, przy jednoczesnym przestrzeganiu w pe³nym zakresie przewidzianego harmonogramu wdro enia Systemu Informacyjnego Schengen II. Zarz¹dzanie granicami zewnêtrznymi 12. Uwzglêdniaj¹c wspólny interes wszystkich pañstw cz³onkowskich w zapewnieniu bardziej efektywnego zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi Unii Europejskiej i rezultaty wdra ania ró nego rodzaju programów operacyjnych oraz projektów pilotowych, analiz ryzyka, szkolenia personelu granicznego itp., jak równie wnioski p³yn¹ce z badania podjêtego na wniosek Rady przez Komisjê, a dotycz¹cego skomplikowanej i zarazem delikatnej materii kontroli granicy morskiej, Rada Europejska podkreœla znaczenie zapewnienia ci¹g³oœci i spójnoœci dzia³añ wspólnotowych w tej dziedzinie poprzez wyznaczenie priorytetów i okreœlenie kompleksowych ram i metod. 13. Rada Europejska odnotowuje postêp w aktywizowaniu dzia³añ operacyjnych Komitetu Strategicznego ds. Imigracji, Granic i Azylu (SCI A), o czym by³a mowa we wnioskach ze spotkania w Sewilli, a w szczególnoœci wyznaczenie zadañ wspólnej jednostki na granicy zewnêtrznej wraz z wdro eniem operacyjnym i koordynacj¹ dzia³añ wynikaj¹cych z planu zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi obejmuj¹cego koordynacjê i monitorowanie centrów i czynnoœci operacyjnych, a tak e przygotowywanie decyzji strategicznych w celu bardziej efektywnego i zintegrowanego zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. 80

4 Jak wspomniano we wnioskach przyjêtych przez Radê 5 czerwca 2003 r., Sekretariat Generalny Rady zapewni przygotowanie spotkañ wspólnej jednostki oraz dopilnuje zwi¹zanych z nimi dalszych czynnoœci; w tym zakresie mog¹ go wspieraæ, w pocz¹tkowej fazie, eksperci przedstawieni do dyspozycji przez pañstwa cz³onkowskie. 14. Rada Europejska prosi Komisjê o zbadanie, we w³aœciwym trybie, czerpi¹c z doœwiadczeñ wspólnej jednostki, potrzeby stworzenia nowych mechanizmów instytucjonalnych, w tym ewentualnego utworzenia struktury operacyjnej Wspólnoty, w celu pobudzenia wspó³pracy operacyjnej w zakresie zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi. 15. Rada Europejska podkreœla potrzebê przyspieszenia prac nad przyjêciem w³aœciwego instrumentu prawnego, ustanawiaj¹cego formalnie sieæ oficerów ³¹cznikowych ds. imigracji w pañstwach trzecich, mo liwie najszybciej przed koñcem 2003 r. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 16. Rada Europejska prosi Komisjê o przedstawienie, w jak najkrótszym terminie, propozycji w sprawie zmiany Wspólnego Podrêcznika, w tym w odniesieniu do stemplowania dokumentów podró y obywateli pañstw trzecich. Wydalanie nielegalnych emigrantów 17. Za wdro enie wspólnej polityki w dziedzinie wydalania osób nielegalnie przebywaj¹cych ponosz¹ odpowiedzialnoœæ pañstwa cz³onkowskie. Jednak e mo liwe jest osi¹gniêcie wiêkszej efektywnoœci dziêki wzmocnieniu wspó³pracy i stworzeniu prowadz¹cych do tego celu mechanizmów, z uwzglêdnieniem aspektu finansowego. 18. W tym kontekœcie Rada Europejska prosi Komisjê o zbadanie wszelkich aspektów dotycz¹cych ustanowienia odrêbnego instrumentu Wspólnoty w celu wspierania, w szczególnoœci, priorytetów okreœlonych w programie dzia³añ w zakresie wydalania [nielegalnych imigrantów] zatwierdzonym przez Radê i z³o enie jej sprawozdania przed koñcem 2003 r. Partnerstwo z pañstwami trzecimi 19. W kontekœcie powi¹zania kwestii migracji ze stosunkami Unii z pañstwami trzecimi Rada Europejska potwierdza, e dialog i dzia³ania Unii Europejskiej wobec pañstw trzecich w dziedzinie migracji powinny byæ czêœci¹ zintegrowanego, ca³oœciowego i zrównowa onego podejœcia, które nale y ró nicowaæ, uwzglêdniaj¹c aktualn¹ sytuacjê w poszczególnych regionach i w ka dym kraju partnerskim odrêbnie. W zwi¹zku z tym Rada Europejska zauwa a istotne znaczenie rozwoju mechanizmu oceny, który pozwoli na monitorowanie stosunków z pañstwami trzecimi nie 81

5 wspó³pracuj¹cymi z Uni¹ Europejsk¹, w kwestii zwalczania nielegalnej imigracji, i s¹dzi, e najwiêksze znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce sprawy: udzia³ w odpowiednich porozumieniach miêdzynarodowych (np. konwencjach o prawach cz³owieka, Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 r. dotycz¹cej statusu uchodÿców, zmienionej Protoko³em Nowojorskim z 31 stycznia 1967 r. itp.), wspó³praca pañstw trzecich w dziedzinie readmisji/powrotu ich obywateli i obywateli pañstw trzecich, podjêcie wysi³ków w dziedzinie kontroli granicznej i niedopuszczanie do nielegalnej emigracji, zwalczanie handlu ludÿmi, w tym podejmowanie dzia³añ legislacyjnych i innych, wspó³praca w zakresie polityki wizowej i ewentualne dostosowanie systemów wizowych, tworzenie systemów azylu, ze szczególnym uwzglêdnieniem dostêpu do skutecznej ochrony, starania o ponowne wydanie dokumentów obywatelom poszczególnych krajów. 20. W celu dokonania powy szej oceny Rada wykorzysta informacje uzyskane od oficerów ³¹cznikowych ds. imigracji dotycz¹ce omawianych zagadnieñ, w ramach swoich kompetencji oraz dziêki wzmo onej i bardziej efektywnej wspó³pracy konsularnej miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w pañstwach trzecich. 21. Rada Europejska prosi Komisjê o przedstawianie w corocznych sprawozdaniach rezultatów monitorowania wspó³pracy z pañstwami trzecimi oraz o sk³adanie propozycji lub zaleceñ, jeœli uzna to za w³aœciwe. Wspólnotowe œrodki finansowe i mechanizm podzia³u obci¹ eñ 22. Odnotowuj¹c, e wzros³o wzajemne zaufanie wœród pañstw cz³onkowskich w procesie budowy obszaru wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, który stanowi pierwszoplanowy cel Unii, Rada Europejska podkreœla, e zasada solidarnoœci musi zostaæ wzmocniona i skonkretyzowana, szczególnie w zakresie intensywnej wspó³pracy operacyjnej. Rada Europejska szacuje, e, uwzglêdniaj¹c ramy i potrzebê dyscypliny bud etowej, œrodki finansowe na okres po roku 2006 powinny byæ adekwatne do rangi tego priorytetu politycznego Wspólnoty. 23. Rada Europejska prosi Komisjê o zbadanie, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad okreœlaj¹cych wykorzystanie bud etu, mo liwoœci przeznaczania funduszy z pozycji 3 perspektywy finansowej, 82

6 Azyl z uwzglêdnieniem potrzeby zagwarantowania odpowiedniej rezerwy w ramach górnej granicy tej pozycji, w celu sprostania w latach pilnym potrzebom strukturalnym w tej dziedzinie i rozszerzenia definicji solidarnoœci, która zak³ada³aby, miêdzy innymi (zgodnie z Informacj¹ Komisji), wsparcie Wspólnoty przy zarz¹dzaniu granicami zewnêtrznymi, wdra aniu programu dzia³añ na rzecz powrotów [nielegalnych imigrantów] i rozwijaniu Systemu Informacji Wizowej (VIS). W zwi¹zku z tym Rada Europejska bierze pod uwagê odpowiednie analizy Komisji oraz fakt, e szacowane potrzeby [finansowe] siêgaj¹ 140 mln euro. 24. Rada Europejska potwierdza sw¹ determinacjê na rzecz stworzenia wspólnego europejskiego systemu azylowego, który zaproponowa³a na spotkaniu w Tampere w paÿdzierniku 1999 r. i bli ej omówi³a w czerwcu 2002 r. w Sewilli. W tym kontekœcie istotne jest, aby Rada zapewni³a przyjêcie, przed koñcem 2003 r., pozosta³ej podstawowej legislacji, czyli propozycji dyrektywy Rady w sprawie minimalnych standardów kwalifikacji i przyznawania statusu uchodÿcy lub uznania za osobê, która wymaga ochrony miêdzynarodowej, obywateli pañstw trzecich i bezpañstwowców, oraz propozycji dyrektywy Rady w sprawie minimalnych standardów procedur w pañstwach cz³onkowskich w dziedzinie przyznawania i cofania statusów uchodÿców. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 25. Rada Europejska potwierdza istotne znaczenie ustanowienia bardziej efektywnego systemu udzielania azylu na terytorium Unii Europejskiej, w celu szybkiego identyfikowania wszystkich osób potrzebuj¹cych pomocy, w kontekœcie szerszego przep³ywu migrantów i rozwijania w³aœciwych programów Unii Europejskiej. 26. Rada Europejska odnotowuje Informacjê Komisji, która skupia siê na bardziej dostêpnych, sprawiedliwych i lepiej zarz¹dzanych systemach azylu, i prosi Komisjê o zbadanie wszystkich aspektów [tej sprawy] w celu zapewnienia bardziej uporz¹dkowanego i kontrolowanego wjazdu na terytorium Unii Europejskiej osób potrzebuj¹cych pomocy miêdzynarodowej oraz przebadanie sposobów i œrodków zwiêkszenia zdolnoœci ochrony w regionach pochodzenia [imigrantów], w celu przedstawienia Radzie, przed czerwcem 2004 r., wyczerpuj¹cego sprawozdania z propozycjami dzia³añ, jakie nale y podj¹æ, z uwzglêdnieniem [mo liwych] konsekwencji prawnych. W ramach tego procesu Rada Europejska zauwa a, e wiele pañstw cz³onkowskich planuje zbadanie sposobów udzielania lepszej ochrony uchodÿcom w ich regionach pochodzenia, w porozumieniu z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. UchodŸców (UNHCR). Prace te bêd¹ prowadzone w pe³nej wspó³pracy z zainteresowanymi krajami na podstawie rekomendacji UNHCR. 83

7 27. Rada Europejska prosi Radê i Komisjê o zbadanie, przed koñcem 2003 r., mo liwoœci wzmocnienia procedur udzielania azylu po to, aby sta³y siê one bardziej efektywne w celu przyspieszenia na tyle, na ile to bêdzie mo liwe za³atwiania wniosków nie maj¹cych zwi¹zku z ochron¹ miêdzynarodow¹. Rozwój polityki na poziomie Unii Europejskiej na rzecz integracji obywateli pañstw trzecich legalnie mieszkaj¹cych na terytorium Unii Europejskiej 28. Rada Europejska uznaje za konieczne opracowanie kompleksowej i wielowymiarowej polityki na rzecz integracji legalnie mieszkaj¹cych obywateli pañstw trzecich, którzy, w kontekœcie wdro enia wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej w Tampere, powinni otrzymaæ prawa i obowi¹zki porównywalne do tych, jakie maj¹ obywatele Unii Europejskiej. Uwzglêdniaj¹c fakt, e pomyœlna integracja przyczynia siê do spójnoœci spo³eczeñstwa i dobrobytu ekonomicznego, wspomniana polityka powinna obejmowaæ takie czynniki, jak: zatrudnienie, udzia³ w gospodarce, edukacjê i szkolenia jêzykowe, opiekê zdrowotn¹ i socjaln¹, sprawy mieszkalnictwa i urbanistyki, a tak e kulturê i udzia³ w yciu spo³ecznym. W zwi¹zku z tym Rada Europejska z satysfakcj¹ przyjmuje fakt, e osi¹gniêto porozumienie w sprawie dyrektyw dotycz¹cych ³¹czenia rodzin i nadawania d³ugoterminowych statusów rezydenta, które stanowi¹ podstawowe instrumenty integracji obywateli pañstw trzecich. 29. Polityka integracji Unii Europejskiej powinna siê przyczyniaæ tak efektywnie jak to mo liwe do sprostania nowym wyzwaniom demograficznym i ekonomicznym, które stoj¹ obecnie przed Uni¹ Europejsk¹, z uwzglêdnieniem szczegó³owych kwestii dotycz¹cych ró nych grup docelowych obywateli pañstw trzecich, takich jak kobiety, dzieci i osoby starsze, uchodÿcy i osoby objête ochron¹ miêdzynarodow¹, w odniesieniu g³ównie do d³ugoœci, trwa³oœci i stabilnoœci ich pobytu. 30. W celu sprostania tym wyzwaniom Rada Europejska podkreœla potrzebê zbadania œrodków prawnych dostêpnych obywatelom pañstw trzecich emigruj¹cym do Unii, z uwzglêdnieniem zdolnoœci pañstw cz³onkowskich do przyjmowania [imigrantów], w ramach wzmocnionej wspó³pracy z krajami pochodzenia, z korzyœci¹ dla obu stron. 31. Polityka integracji powinna byæ rozumiana jako ci¹g³y dwukierunkowy proces oparty na wzajemnych prawach i odpowiednich zobowi¹zaniach obywateli pañstw trzecich przebywaj¹cych legalnie i spo³eczeñstw przyjmuj¹cych. G³ówna odpowiedzialnoœæ za jej opracowanie i wdro enie spoczywa na pañstwach cz³onkowskich. Politykê tê nale y rozwijaæ w spójnych ramach unijnych, z uwzglêd- 84

8 nieniem prawnej, politycznej, ekonomicznej, spo³ecznej i kulturowej ró norodnoœci pañstw cz³onkowskich. W celu zintensyfikowania tworzenia tej polityki nale y d¹ yæ do zdefiniowania wspólnych podstawowych zasad. 32. Uwzglêdniaj¹c fakt, e integracja legalnie zamieszka³ych obywateli pañstw trzecich jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym wymiany doœwiadczeñ, Rada Europejska podkreœla wagê rozwoju wspó³pracy i wymiany informacji w ramach nowo utworzonych grup krajowych punktów kontaktowych do spraw integracji, w celu, w szczególnoœci, wzmocnienia koordynacji w³aœciwej polityki na poziomach krajowym i unijnym. 33. W zwi¹zku z powy szym Rada Europejska prosi Komisjê o przedstawienie rocznego sprawozdania z migracji i integracji w Europie, w celu sporz¹dzenia zestawienia danych, polityk i procedur migracji w UE. Raport ten powinien zawieraæ dok³adn¹ i obiektywn¹ analizê powy szych zagadnieñ, dziêki czemu wesprze rozwój inicjatyw politycznych na rzecz bardziej efektywnego zarz¹dzania migracj¹ w Europie. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 34. Bior¹c pod uwagê istotne znaczenie monitorowania i analizowania zjawiska wielowymiarowej migracji, Rada Europejska wyra a zadowolenie z utworzenia Sieci Migracji Europejskiej i zbada mo liwoœæ ustanowienia w przysz³oœci sta³ej struktury. 35. Sukces takiej polityki integracji le y w skutecznym zaanga owaniu jej wszystkich ewentualnych uczestników. W³aœciwe organy Unii Europejskiej, w³adze krajowe i lokalne, zwi¹zki zawodowe, zwi¹zki pracodawców, organizacje pozarz¹dowe, organizacje migrantów i organizacje o celach kulturalnych, spo³ecznych i sportowych nale y zachêcaæ do uczestnictwa we wspólnych staraniach na poziomie unijnym i krajowym. Wyra amy zadowolenie w zwi¹zku z pierwszym szczytem diaspor europejskich, który odbywa siê w Salonikach w tym samym czasie co posiedzenie Rady Europejskiej. III. ROZSZERZENIE UNII EUROPEJSKIEJ 36. W nastêpstwie podpisania 16 kwietnia 2003 r. w Atenach Traktatu Aksesyjnego, w którym oœwiadczyliœmy, e przyst¹pienie nie jest tylko traktatem miêdzy naszymi pañstwami, lecz stanowi now¹ umowê miêdzy naszymi narodami, wyniki referendów na Malcie, w S³owenii, na Wêgrzech, Litwie, w S³owacji, w Polsce i Czechach nada³y dodatkowy impet procesowi ratyfikacji. Aby nowa dziesi¹tka pañstw cz³onkowskich mog³a przyst¹piæ do Unii 1 maja 2004 r., proces ten musi siê zakoñczyæ w terminie. Zachêca siê dziesiêæ pañstw przystêpuj¹cych, aby w nadchodz¹cych miesi¹cach podtrzymywa³y swoje wysi³ki na rzecz pe³nego przygotowania siê do sprostania wymogom cz³onkostwa do chwili przyst¹pienia. Zada- 85

9 nia te obejmuj¹ tak e wykonanie niezbêdnych t³umaczeñ wspólnotowego dorobku prawnego. W celu pomyœlnego zakoñczenia procesu rozszerzenia zosta³a wzmo ona kontrola nad tymi przygotowaniami, zgodnie z regularnie przedk³adanymi sprawozdaniami Komisji. 37. Bu³garia i Rumunia stanowi¹ czêœæ tego samego globalnego i nieodwo³alnego procesu rozszerzenia. W nastêpstwie decyzji Rady Europejskiej podjêtych na spotkaniu w Kopenhadze oraz w zale - noœci od dalszych postêpów na rzecz spe³nienia kryteriów cz³onkostwa, naszym celem jest przyjêcie Bu³garii i Rumunii w poczet cz³onków w 2007 r. Dlatego zostanie utrzymane tempo negocjacji, które bêd¹ siê odbywa³y na tych samych zasadach jak w przypadku dziesiêciu pañstw przystêpuj¹cych, gdy ka dy z kandydatów podlega³ odrêbnej ocenie. Unia wspomaga Bu³gariê i Rumuniê w ich wysi³kach na rzecz zakoñczenia negocjacji w 2004 r. i zachêca je do wzmo enia przygotowañ. Dyskusje lub porozumienia w sprawie przysz³ych reform polityki [UE] czy w kwestii nowych ram finansowych nie powinny byæ przeszkod¹ w przebiegu i zakoñczeniu negocjacji akcesyjnych, ani te nie powinny zale eæ od wyniku tych negocjacji. W grudniu 2003 r., na podstawie regularnych sprawozdañ Komisji oraz dokumentu strategicznego, Rada Europejska oceni dotychczasowy postêp, tak by wyznaczyæ ramy zakoñczenia negocjacji w sprawie przyst¹pienia. 38. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zobowi¹zanie rz¹du Turcji do realizacji procesu reform, zw³aszcza przeprowadzenia pozosta³ych prac ustawodawczych do koñca 2003 r. i popiera podejmowane wysi³ki na rzecz spe³nienia kopenhaskich kryteriów politycznych warunkuj¹cych rozpoczêcie z Uni¹ negocjacji w sprawie przyst¹pienia. Za³o ony cel wymaga podjêcia dalszych wysi³ków. Aby pomóc w tym Turcji, Rada przyjê³a ostatnio zmienion¹ wersjê Partnerstwa dla Cz³onkostwa, która okreœla priorytety, jakie Turcja powinna realizowaæ przy znacznie zwiêkszonej przedakcesyjnej pomocy finansowej. Zgodnie z wnioskami ze spotkania Rady Europejskiej w Helsinkach, realizacja tych priorytetów umo liwi Turcji uzyskanie cz³onkostwa w Unii Europejskiej. Partnerstwo dla Cz³onkostwa to podstawa wzajemnych stosunków Unii Europejskiej i Turcji, zwa ywszy na decyzjê, jak¹ Rada Europejska ma podj¹æ w grudniu 2004 r. IV. CYPR 39. Przyst¹pienie Cypru do Unii ju w tej chwili stwarza korzystne warunki osi¹gniêcia wszechstronnej ugody dwóch wspólnot [zamieszkuj¹cych Cypr] w sprawie problemu cypryjskiego. W tym celu nasza Unia zdecydowanie popiera misjê dobrych us³ug sekretarza generalnego ONZ, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeñstwa ONZ, w tym z rezolucj¹ 1475/2003. Niedawne z³agodzenie ograniczeñ w kontaktach i porozumiewaniu siê 86

10 greckich i tureckich Cypryjczyków by³o pozytywnym doœwiadczeniem, które udowodni³o, e te dwie wspólnoty s¹ w stanie dzieliæ wspólne ycie na wyspie zjednoczonej w ramach Unii. Niemniej Unia nie uwa a, aby fakt ten móg³ zast¹piæ wszechstronn¹ ugodê. W zwi¹zku z tym Rada Europejska namawia wszystkie zainteresowane strony, zw³aszcza przywódców Turcji i tureckich Cypryjczyków, do popierania wysi³ków sekretarza generalnego ONZ i w tym kontekœcie wzywa ich do rych³ego wznowienia rozmów, przy uwzglêdnieniu przedstawionych przez sekretarza wniosków. W tym celu Unia Europejska bêdzie nadal wspiera³a dzia³ania na rzecz s³usznego, realnego i funkcjonalnego rozwi¹zania problemu cypryjskiego, zgodnie ze stosownymi rezolucjami Rady Bezpieczeñstwa ONZ. Unia ponownie zg³asza gotowoœæ do uzgodnienia warunków porozumienia, zgodnie z zasadami stanowi¹cymi podwaliny Unii Europejskiej. Rada Europejska popiera gotowoœæ Komisji do zaproponowania pomocy w szybkim rozwi¹zaniu problemu w ramach dorobku wspólnotowego. Popiera tak e Komunikat Komisji w sprawie wspierania rozwoju gospodarczego pó³nocnej czêœci Cypru i oczekuje wdro enia tych œrodków zgodnie z wnioskami Rady Europejskiej z posiedzenia w Kopenhadze oraz w porozumieniu w rz¹dem Cypru. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska V. ZACHODNIE BA KANY 40. Odwo³uj¹c siê do swoich wniosków z Kopenhagi (grudzieñ 2002 r.) i Brukseli (marzec 2003 r.), Rada Europejska wielokrotnie wyrazi³a swoj¹ determinacjê w dzia³aniach na rzecz pe³nego i efektywnego wspierania europejskiej perspektywy krajów regionu Zachodnich Ba³aganów, które po spe³nieniu ustanowionych kryteriów stan¹ siê integraln¹ czêœci¹ Unii Europejskiej. 41. Rada Europejska podpisa³a siê pod wnioskami Rady z 16 czerwca w sprawie Zachodnich Ba³kanów, w tym pod za³¹cznikiem Agenda z Salonik dla Zachodnich Ba³kanów: zmierzaj¹c w kierunku integracji europejskiej. Chodzi tu o dalsze wzmacnianie uprzywilejowanych stosunków Unii Europejskiej z Zachodnimi Ba³kanami, tak e na podstawie doœwiadczeñ zdobytych dziêki rozszerzeniu. Wzbogacony w ten sposób proces stabilizacji i zjednoczenia Unii bêdzie nadal stanowi³ ramy dla europejskiej drogi krajów Zachodnich Ba³kanów, wiod¹cej do ich przysz³ego cz³onkostwa w UE. 42. Rada Europejska z niecierpliwoœci¹ czeka na szczyt UE Zachodnie Ba³kany, jaki siê odbêdzie 21 czerwca, gdy uwa a, e to wyj¹tkowa okazja, by obie strony zrobi³y krok naprzód na rzecz osi¹gniêcia wspólnych celów. Deklaracja, która zostanie tam przyjêta, wraz z Agend¹ z Salonik, powinna stworzyæ mocne podstawy do ukierunkowania wysi³ków reformatorskich krajów zachodnioba³kañskich na rzecz zbli enia do Unii oraz wiêkszego wsparcia tych wysi³ków przez Uniê Europejsk¹. 87

11 43. Rada Europejska podpisuje siê tak e pod wnioskami Rady w zwi¹zku z rocznym przegl¹dem procesu stabilizacji i zjednoczenia za 2003 r. VI. SZERSZA EUROPA/NOWE S SIEDZTWO 44. Rozszerzenie wi¹ e siê z wiêkszym zasiêgiem granic Unii Europejskiej, przybli aj¹c nas tym samym do nowych s¹siadów. W Atenach zadeklarowaliœmy, e jesteœmy tak e zaanga owani w proces tworzenia silniejszych powi¹zañ i mostów wspó³pracy z naszymi s¹siadami oraz w przysz³y podzia³ wspólnoty wartoœci z innymi, którzy znajduj¹ siê poza jej obrêbem. Stabilnoœæ i dobrobyt [naszych s¹siadów] s¹ nierozerwalnie powi¹zane z naszymi. Aby umocniæ nasze wspólne wartoœci, opracowywaliœmy now¹ politykê na rzecz szerszej Europy, naszego nowego s¹siedztwa. Rada Europejska na spotkaniu w Kopenhadze potwierdzi³a znaczenie tej polityki. Spotkania z partnerami, które odby³y siê 17 kwietnia w ramach Konferencji Europejskiej w Atenach oraz miêdzyokresowego euroœródziemnomorskiego posiedzenia ministerialnego na Krecie maja, zdynamizowa³y rozwój tych polityk. Rada podpisuje siê pod wnioskami Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych z 16 czerwca i czeka na podjêcie prac przez Radê i Komisjê nad zespoleniem ró nych elementów tych polityk. VII. PO WIOSENNEJ SESJI RADY EUROPEJSKIEJ 2003 Ogólne wytyczne polityki gospodarczej i zatrudnienia 45. Rada Europejska przywi¹zuje szczególn¹ wagê do priorytetów ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz zweryfikowanych wytycznych polityki zatrudnienia. S¹ to: stworzenie jak najlepszych warunków wspierania rozwoju poprzez zapewnienie po pierwsze ukierunkowania na stabilizacjê makroekonomiczn¹, co mo e daæ podwaliny pod zwiêkszony popyt wewnêtrzny i stworzyæ nowe miejsca pracy, po drugie, poprzez zwiêkszenie konkurencyjnoœci i dynamiki, inwestowanie w kapita³ ludzki i materialny oraz w badania i rozwój, lepsze wykorzystanie w ca³ej gospodarce technologii i badañ, dziêki w pe³ni zintegrowanym rynkom finansowym Unii Europejskiej oraz poprzez rozwój przedsiêbiorczoœci i stworzenie lepszych warunków funkcjonowania przemys³u; reformy, które maj¹ przynieœæ wiêcej i dobrych miejsc pracy, w celu wspomagania zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu pracy, zwiêkszaj¹ce efektywnoœæ, ch³onnoœæ i zdolnoœæ adaptacyjn¹ rynków pracy, poprzez dostosowanie systemów podatkowego i œwiadczeñ, tak aby op³aca³o siê pracowaæ, zwiêkszaj¹ce aktywnoœæ zawodow¹ zgodnie z celami przyjêtymi w Lizbonie, wspieraj¹ce równowagê miêdzy elastycznoœci¹ a bezpieczeñstwem, u³atwiaj¹ce mo- 88

12 bilnoœæ si³y roboczej oraz poprawiaj¹ce i uaktualniaj¹ce umiejêtnoœci na rzecz lepszej wydajnoœci i jakoœci pracy oraz wzmacnianie stabilnoœci finansów publicznych, zw³aszcza przez dalsz¹ redukcjê wskaÿników zad³u enia pañstwa oraz przez reformê systemów emerytalnych i opieki zdrowotnej, z uwzglêdnieniem tendencji demograficznych, co zapewni, i przysz³ym pokoleniom nie pozostawimy ogromnych obci¹ eñ, oraz przez zwiêkszanie stopy zatrudnienia. 46. W zwi¹zku z powy szym Rada Europejska podpisuje siê pod projektem ogólnych wytycznych polityki gospodarczej oraz wytycznych polityki zatrudnienia. Po raz pierwszy zdarza siê, e dwa programy wytycznych zosta³y przedstawione w ramach nowych zmodernizowanych procedur: Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, e zestawy wytycznych obejmuj¹ teraz okres trzyletni oraz zosta³y przedstawione w nowej zwiêz³ej formie, z wyraÿnymi zaleceniami co do realizacji polityki. Perspektywa œrednioterminowa i specyficzne zalecenia dla poszczególnych uczestników tworz¹ uzgodnione, kompleksowe ramy dla narzêdzi polityki gospodarczej, której rozwój bêdzie mo na w nadchodz¹cych latach systematycznie weryfikowaæ. Pañstwa cz³onkowskie powinny zapewniæ spójnoœæ i zgodnoœæ wdra ania wytycznych. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 47. Szefowie pañstw lub rz¹dów podjêli decyzjê w sprawie kandydatury Jeana-Claude a Tricheta na urz¹d prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Zachêcaj¹ oni Radê (ECO IN), aby na kolejnej sesji uruchomi³a procedurê przewidzian¹ w artykule 112 Traktatu. Postêp w realizacji Agendy Lizboñskiej 48. Rada Europejska odnotowa³a na podstawie sprawozdania przed³o onego przez Prezydencjê stan realizacji ró nych postanowieñ przyjêtych na wiosennej sesji Rady Europejskiej w 2003 r. i uzna³a, e mimo postêpu, jaki osi¹gniêto, nadal wiele pozostaje do zrobienia. 49. Rada ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje ostateczne przyjêcie pakietu podatkowego oraz pakietu energetycznego dla rynku wewnêtrznego, a tak e uzgodnienia poczynione w formie porozumienia miêdzyinstytucjonalnego miêdzy Parlamentem Europejskim, Rad¹ i Komisj¹ na rzecz lepszych regulacji oraz w sprawie drugiego pakietu kolejowego, jak równie decyzjê upowa niaj¹c¹ Komisjê do przyst¹pienia do negocjacji z USA w sprawie transportu lotniczego; decyzjê w sprawie ponownego wykorzystania dokumentacji dotycz¹cej sektora publicznego oraz ustanowienia Agencji Bezpieczeñstwa ds. Europejskiej Sieci i Informacji; decyzjê w spra- 89

13 wie programów Erasmus Mundus i e-learning; program Inteligentna Energia dla Europy oraz decyzjê w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN); oraz w sprawie dyrektywy dotycz¹cej odpowiedzialnoœci za œrodowisko. 50. Umowa w sprawie ograniczenia przewozu ciê kich paliw olejowych statkami jednokad³ubowymi oraz w sprawie przyspieszenia procesu wycofania takich statków z eksploatacji równie jest wyrazem oczekiwanego postêpu. Rada Europejska podkreœli³a znaczenie zaanga owania w ten proces Rosji. 51. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje tak e postêp, jaki odnotowano w zakresie wdra ania planu dzia³añ w dziedzinie us³ug finansowych (fundusze emerytalne, prospekty emisyjne i us³ugi inwestycyjne) oraz na rzecz nowelizacji rozporz¹dzenia nr 408/71, które umo liwi³oby usprawnienie ruchu transgranicznego obywateli Unii Europejskiej. 52. Rada Europejska przypomnia³a wnioski ze swej sesji wiosennej w 2003 r. w odniesieniu do kalkulacji kosztów dostêpu do infrastruktury transportowej i z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji przedstawienia wkrótce wniosku w sprawie eurowiniety. 53. I wreszcie Rada Europejska odnotowuje zamiar Komisji podjêcia wspó³pracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, maj¹cej na celu wspieranie rozwoju i integracji przez zwiêkszenie ³¹cznych inwestycji oraz zaanga owanie sektora prywatnego w projekty sieci transeuropejskich (TEN) oraz w wiêksze projekty badawcze. Rada Europejska zwraca siê do Prezydencji w³oskiej o kontynuacjê tych zamierzeñ. VIII. STOSUNKI ZEWNÊTRZNE, WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEÑSTWA ORAZ EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEÑSTWA I OBRONY Strategia bezpieczeñstwa Unii Europejskiej 54. Unia jest zdecydowana wywi¹zywaæ siê ze swoich obowi¹zków zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa Europy i lepszego œwiata. W tym celu nieustannie bêdziemy podejmowaæ wysi³ki na rzecz wzmocnienia i przekszta³cenia instytucji zarz¹dzania globalnego, wspó³pracy regionalnej i rozszerzenia zasiêgu prawa miêdzynarodowego. Bêdziemy wspieraæ dzia³ania na rzecz zapobiegania konfliktom, propagowaæ sprawiedliwoœæ, trwa³y rozwój, pomagaæ w utrzymaniu pokoju oraz broniæ stabilnoœci w naszym regionie i na œwiecie. Dlatego te Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zalecenia przed³o one przez sekretarza generalnego Javiera Solanê, dotycz¹ce ogólnej strategii w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, inicjatywê podjêt¹ na nieformalnym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych w Kastellorizo. Zobo- 90

14 wi¹zuje ona sekretarza generalnego do kontynuacji prac w tym zakresie, do dalszej analizy wyzwañ w zakresie bezpieczeñstwa, w œcis³ej wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi i Komisj¹, z zamiarem przed³o enia Radzie do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych strategii bezpieczeñstwa Unii Europejskiej, w celu przyjêcia jej przez Radê Europejsk¹ w grudniu. Strategia ta powinna uwzglêdniaæ interesy pañstw cz³onkowskich oraz priorytety obywateli, a tak e byæ dokumentem stanowi¹cym podstawê debaty na forum publicznym, a w razie koniecznoœci równie weryfikacji. EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEÑSTWA I OBRONY (EPBO) 55. Rada Europejska podpisuje siê pod sprawozdaniem Prezydencji w sprawie postêpu w zakresie EPBO. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 56. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wnioski Rady do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych z 19 maja i z zadowoleniem odnotowuje informacjê o postêpie w dziedzinie zdolnoœci militarnych. Obecnie Unia Europejska ma zdolnoœæ operacyjn¹ w zakresie wszystkich misji petersberskich, ograniczon¹ stwierdzonymi niedoci¹gniêciami, które mo na z³agodziæ poprzez dalszy rozwój mo liwoœci militarnych Unii Europejskiej, w tym poprzez ustanowienie grup projektowych ds. planu dzia³añ na rzecz europejskich zdolnoœci militarnych (ECAP). 57. Odnotowano postêp w zakresie rozwoju zdolnoœci i aspektów koncepcyjnych w czterech priorytetowych obszarach zarz¹dzania kryzysami wewnêtrznymi, a mianowicie w odniesieniu do policji, rz¹dów prawa, administracji publicznej i ochrony cywilnej. 58. Zdolnoœæ operacyjna Unii Europejskiej zosta³a potwierdzona przez zapocz¹tkowanie trzech operacji EPBO, Misjê Policyjn¹ UE (EUPM) w Boœni i Hercegowinie, CONCORDIA w By³ej Republice Jugos³awii Macedonii i ARTEMIS w Bunii, w Demokratycznej Republice Konga. 59. Dzia³ania Misji Policyjnej UE i operacja ARTEMIS da³y impuls do wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a ONZ. 60. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje podpisanie i wdra anie uzgodnieñ miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i NATO, w szczególnoœci inicjatywy Berlin Plus, które zwiêkszy³y zdolnoœæ operacyjn¹ Unii i zapewni³y ramy strategicznego partnerstwa obu organizacji w zakresie zarz¹dzania kryzysami. 61. Realizuj¹c mandat otrzymany od Rady Europejskiej w Sewilli, Prezydencja przedstawi³a doroczne sprawozdanie z wdra ania programu Unii Europejskiej na rzecz zapobiegania gwa³townym kon- 91

15 fliktom. Rada Europejska przyjmuje to sprawozdanie. We wdra aniu omawianego programu Prezydencja grecka podkreœli³a regionalne podejœcie, koncentruj¹c siê g³ównie na Zachodnich Ba³kanach. 62. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje do wiadomoœci informacjê o postêpie w walce z terroryzmem dziêki zewnêtrznym akcjom Unii Europejskiej (³¹cznie z WPZB/EPBO), co odnotowano w za³¹czonym sprawozdaniu (Za³¹cznik I) dotycz¹cym tej kwestii; Rada Europejska pod nim siê podpisuje. 63. Rada Europejska przyjê³a sprawozdanie premiera Verhofstadta dotycz¹ce spotkania, jakie siê odby³o 29 kwietnia 2003 r. w sprawie EPBO. Broñ masowego ra enia 64. Rada Europejska podpisuje siê pod za³¹czon¹ deklaracj¹ (Za³¹cznik II) o nierozprzestrzenianiu broni masowego ra enia, przyjêt¹ przez Radê do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych 16 czerwca 2003 r. Agencja ds. rozwoju mo liwoœci obronnych 65. Po wiosennym spotkaniu w 2003 r. Rada Europejska powierzy³a swoim w³aœciwym organom zadanie podjêcia dzia³añ na rzecz utworzenia w 2004 r. miêdzyrz¹dowej agencji ds. rozwoju mo liwoœci obronnych, badañ, zakupów i zbrojeñ. Agencja ta, dzia³aj¹ca pod nadzorem Rady oraz z mo liwym udzia³em wszystkich pañstw cz³onkowskich, bêdzie dzia³a³a na rzecz rozwoju mo liwoœci obronnych w dziedzinie zarz¹dzania kryzysami, wspierania i zacieœnienia wspó³pracy na poziomie europejskim w zakresie zbrojeñ, wzmacniania europejskiego zaplecza przemys³owego i technologicznego oraz stworzenia konkurencyjnego, europejskiego rynku sprzêtu obronnego, jak równie wspierania, w miarê potrzeb, w powi¹zaniu z dzia³alnoœci¹ badawcz¹ Wspólnoty, badañ maj¹cych na celu osi¹gniêcie [przez Uniê Europejsk¹] pozycji lidera w technologiach strategicznych z punktu widzenia przysz³ych mo liwoœci obronnych i zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa, wzmacniaj¹c tym samym potencja³ przemys³owy Europy w tej dziedzinie. Stosunki ze œwiatem arabskim 66. Unia Europejska jest przekonana o koniecznoœci umocnienia partnerstwa ze œwiatem arabskim. Zamierza podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu wspomaganie dialogu politycznego, pluralizmu i demokratycznych reform oraz rozwoju gospodarczego i spo³ecznego. Nale y rozwijaæ dialog miêdzy poszczególnymi kulturami, wyznaniami i cywilizacjami. 92

16 67. W zwi¹zku z tym Rada Europejska wzywa Komisjê i wysokiego przedstawiciela do kontynuacji prac oraz do opracowania szczegó³owego planu prac, jaki ma zostaæ przedstawiony Radzie Europejskiej w paÿdzierniku bie ¹cego roku, z pe³nym uwzglêdnieniem obecnych polityk i programów, a w szczególnoœci procesu barceloñskiego i inicjatywy w sprawie nowych s¹siadów. Na tej podstawie Rada podejmie w³aœciwe decyzje. Partnerstwo euroœródziemnomorskie 68. Rada Europejska z zadowoleniem odnotowa³a klimat wspó³pracy wœród wszystkich uczestników miêdzyokresowych euroœródziemnomorskich obrad ministerialnych na Krecie. Podkreœli³a, e wzmocnienie parlamentarnego wymiaru partnerstwa euroœródziemnomorskiego w znacznym stopniu przyczyni siê do wspó³pracy miêdzyparlamentarnej. Uzna³a tak e, e ustanowienie fundacji euroœródziemnomorskiej u³atwi³oby przyjêcie przewodnich zasad dialogu miêdzy poszczególnymi kulturami i cywilizacjami. Oczekuje siê, e w wysi³kach na rzecz przekszta³cenia basenu Morza Œródziemnego w obszar dialogu, wspó³pracy, pokoju i stabilnoœci wa n¹ rolê bêdzie odgrywa³o spo³eczeñstwo obywatelskie krajów tego regionu (uwzglêdniaj¹c te rolê kobiet), poprzez popularyzowanie wartoœci demokratycznych, œwiadomoœci spo³ecznej, edukacji i rozwoju. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska USA 69. Rada Europejska oceni³a stan stosunków UE USA i wyrazi³a przekonanie, e rozwój transatlantyckich relacji na równej stopie pozostanie fundamentaln¹ zasad¹ partnerstwa w ka dej dziedzinie nie tylko dla obu stron, ale równie dla wspólnoty miêdzynarodowej. 70. Rada Europejska oczekuje od szczytu UE USA, który ma siê odbyæ w Waszyngtonie 25 czerwca 2003 r., okreœlenia priorytetów we wzajemnych stosunkach, w d¹ eniu do intensyfikacji wspó³pracy na rzecz osi¹gniêcia konkretnych rezultatów, dziêki postêpowi, jaki osi¹gniêto w wielu dziedzinach, i poprzez rozwój nowych obszarów wspó³pracy. Ponadto Unia Europejska jest zdecydowana rozwijaæ dialog transatlantycki na wszystkich poziomach miêdzy organizacjami spo³eczeñstw obu stron oraz kontynuowaæ dyskusje z USA nad propozycjami wzmocnienia stosunków, w³¹cznie z tymi koncepcjami, które mog¹ siê wy³oniæ przy opracowywaniu europejskiej strategii bezpieczeñstwa. Wspólne strategie 71. Rada Europejska odnotowuje regularne raporty na temat wdro enia wspólnej unijnej strategii dotycz¹cej Rosji i regionu Morza Œródziemnego oraz wyra a zgodê na przed³u enie okresu wdro- enia wspólnej strategii wobec Rosji do 24 czerwca 2004 r. 93

17 Zwalczanie HIV/AIDS, gruÿlicy i malarii 72. Rada Europejska potwierdza swoje zaanga owanie na rzecz zwalczania HIV, gruÿlicy i malarii. Rada Europejska z zadowoleniem wita rozpoczêcie dzia³alnoœci przez undusz Globalny (Global ound) w walce z HIV/AIDS, gruÿlic¹ i malari¹ oraz potwierdza swoj¹ determinacjê na rzecz umo liwienia temu miêdzynarodowemu instrumentowi skutecznoœci w zapobieganiu, opiece i leczeniu ubogich z krajów rozwijaj¹cych siê. 73. Rada wzywa wszystkie pañstwa cz³onkowskie i Komisjê do znacz¹cego i d³ugoterminowego udzia³u w finansowaniu tego funduszu. Rada zobowi¹zuje siê wspieraæ miêdzynarodow¹ konferencjê darczyñców, która odbêdzie siê w Pary u 16 czerwca 2003 r., kiedy to zostanie okreœlony udzia³ Unii Europejskiej w funduszu. Miêdzynarodowe prawo humanitarne 74. Rada Europejska podkreœla znaczenie przestrzegania zasad humanitarnych przez narodowe si³y zbrojne, jak równie wagê, jak¹ przywi¹zuje do dialogu z Miêdzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy a w tej sprawie. Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny 75. Unia Europejska zdecydowanie popiera utworzenie Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego, uznaj¹c to za wa ny krok naprzód we wprowadzaniu miêdzynarodowego s¹downictwa humanitarnego i praw cz³owieka. Bêdziemy kontynuowaæ aktywne dzia³ania na rzecz uniwersalnoœci Trybuna³u i przyczyniaæ siê do jego efektywnego funkcjonowania. Tzw. zielona dyplomacja 76. Rada Europejska potwierdza swoje zaanga owanie na rzecz uwzglêdniania kwestii zwi¹zanych ze œrodowiskiem naturalnym w stosunkach zewnêtrznych, przez rozwój dyplomacji europejskiej w odniesieniu do ochrony œrodowiska i trwa³ego rozwoju. W tym kontekœcie Rada wita ustanowienie sieci ekspertów pod egid¹ Prezydencji, w œcis³ym powi¹zaniu z Komisj¹, jak przewidziano w strategii potwierdzonej w Barcelonie w sprawie uwzglêdniania spraw œrodowiska naturalnego w polityce zewnêtrznej Rady ds. Ogólnych. 77. Rada Europejska zachêca Radê do bacznego œledzenia tej inicjatywy i w powi¹zaniu z Komisj¹ zaprasza do przedstawienia osi¹gniêtych wyników na spotkaniu w czerwcu 2005 r. Bliski Wschód 78. Istnieje historyczna szansa dla pokoju na Bliskim Wschodzie. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje decyzjê Izraela i Autonomii 94

18 Palestyñskiej w sprawie zaakceptowania mapy drogowej opracowanej przez Kwartet Palestyñski, z udzia³em Unii Europejskiej. 79. Rada z zadowoleniem przyjmuje rezultaty osi¹gniête na szczycie w Aqaba, osobiste zaanga owanie prezydenta Busha, zobowi¹zanie podjête przez premiera Sharona i Abu Mazena oraz zaanga owanie na rzecz pokoju liderów arabskich w Sharm-el-Sheikh. 80. Rada Europejska jest przekonana, e ta szansa pokoju nie powinna zostaæ zaprzepaszczona; jest g³êboko zaniepokojona niekoñcz¹cymi siê aktami przemocy. Nie ma na to przyzwolenia, gdy zagra a to wprowadzeniu w ycie mapy drogowej. Nie istnieje alternatywa dla szybkiego wdro enia, przy dobrej woli obu stron, mapy drogowej Kwartetu, zawieraj¹cej limity czasowe ustanowienia Pañstwa Palestyñskiego do roku Pañstwo to funkcjonowa- ³oby obok Izraela, w pokoju i bezpieczeñstwie. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 81. Rada Europejska podkreœla znaczenie roli Kwartetu Palestyñskiego i gotowoœæ Unii Europejskiej do udzia³u we wszystkich etapach wprowadzania w ycie mapy drogowej w celu trwa³ego, sprawiedliwego i pokojowego rozwi¹zania konfliktu, w³¹cznie z ustanowieniem mechanizmu wiarygodnego i efektywnego monitorowania. Spodziewane spotkanie szefów Kwartetu w Ammanie stworzy dobr¹ okazjê do podkreœlenia tego faktu. 82. Unia Europejska jednog³oœnie potêpia terroryzm i bêdzie wspieraæ wysi³ki maj¹ce na celu odciêcie grup terrorystycznych od pomocy obejmuj¹cej uzbrojenie i finansowanie. Unia jest równie gotowa pomóc Autonomii Palestyñskiej w jej wysi³kach na rzecz walki z terroryzmem, w³¹cznie z niedopuszczaniem do finansowania grup terrorystycznych. 83. Unia ¹da, by Hamas i inne grupy zadeklarowa³y niezw³ocznie zawieszenie broni i zaprzestanie wszelkiej dzia³alnoœci terrorystycznej. Wa ne jest, aby wszyscy zainteresowani, w szczególnoœci pañstwa tego regionu, potêpi³y terroryzm i wspar³y wysi³ki na rzecz jego wykorzenienia. 84. Unia z zadowoleniem przyjmuje wznowienie rozmów na temat bezpieczeñstwa i aktywn¹ postawê Egiptu w tej kwestii. 85. Rada Europejska wzywa Izrael do podjêcia dzia³añ w celu przywrócenia zaufania i powstrzymania wszelkich represyjnych kroków, ³¹cznie ze skrytobójstwami, oraz do dzia³ania zgodnego z prawem miêdzynarodowym. 86. Rada wzywa równie Izrael do zmiany polityki i praktyki osadniczej, a tak e zakoñczenia konfiskat ziemi oraz budowy murów bezpieczeñstwa ; wszystko to bowiem grozi doprowadzeniem do 95

19 tego, e rozwi¹zanie w postaci utworzenia dwóch pañstw bêdzie niemo liwe do zrealizowania. 87. Pokój na Bliskim Wschodzie musi te obejmowaæ Syriê i Liban. 88. Nie bêdzie pokoju na Bliskim Wschodzie bez poparcia lokalnych spo³eczeñstw. Unia Europejska jest gotowa podj¹æ inicjatywê zmierzaj¹c¹ do budowania pomostów porozumienia miêdzy przedstawicielami spo³eczeñstw obywatelskich obu krajów. Nale y tu uwzglêdniæ rolê kobiet, których udzia³ okazywa³ siê czêsto wa nym czynnikiem w budowaniu pokoju na obszarach objêtych wojn¹. 89. Rada Europejska wyrazi³a swój podziw dla Miguela Angela Moratinosa za wielk¹ pracê, jak¹ wykona³ w ci¹gu ubieg³ych siedmiu lat jako specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie. 90. Unia Europejska podkreœla znaczenie, jakie przypisuje zasiêgowi regionalnemu partnerstwa euroœródziemnomorskiego i z zadowoleniem przyjmuje wolê wspó³pracy okazan¹ przez wszystkich uczestników ostatniego ministerialnego spotkania na Krecie. Irak 91. Upadek rz¹du Saddama Husajna utorowa³ ludnoœci Iraku drogê do pokojowej, bezpiecznej i pomyœlnej przysz³oœci. 92. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje rezolucjê nr 1483 Rady Bezpieczeñstwa ONZ, która oznacza nowy wymiar wspó³pracy w ramach spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Wierzymy, e zapewni ona podstawy efektywnego wsparcia miêdzynarodowego w pocz¹tkowym etapie przemian politycznych w Iraku, poprzez zagwarantowanie stosownych œrodków pomocy humanitarnej i odbudowy kraju. 93. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje mianowanie Sergio Vieira de Mello na stanowisko specjalnego przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ do spraw Iraku; oczekuje znacznego udzia- ³u ONZ w procesie prowadz¹cym do jak najszybszego uformowania reprezentatywnego rz¹du irackiego, w którym to procesie ONZ mo e wykorzystaæ swoje specyficzne mo liwoœci i doœwiadczenie w budowaniu powojennego pañstwa. Rada zachêca Komisjê i pañstwa cz³onkowskie do wspierania specjalnego przedstawiciela w wype³nianiu jego mandatu. 94. Unia Europejska potwierdza swoje zaanga owanie na rzecz przekszta³cenia Iraku w pañstwo pomyœlnie rozwijaj¹ce siê i stabilne, z reprezentatywnymi w³adzami i kwitn¹cym spo³eczeñstwem 96

20 obywatelskim, z którym mo na rozwijaæ wzajemnie korzystne stosunki. Mianowanie tymczasowej administracji pañstwowej bêdzie pierwszym wa nym krokiem na tej drodze. 95. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje polepszenie sytuacji humanitarnej, ale w dalszym ci¹gu wzywa do zapewnienia bezpieczeñstwa ludnoœci cywilnej. Prawo i porz¹dek publiczny s¹ warunkami koniecznymi trwa³ej odbudowy kraju. Rada Europejska zauwa a, e niektóre pañstwa cz³onkowskie i pañstwa kandyduj¹ce przyczyniaj¹ siê do tworzenia warunków stabilnoœci i bezpieczeñstwa w Iraku, zgodnie z rezolucj¹ nr 1483 Rady Bezpieczeñstwa ONZ. 96. Unia Europejska jest gotowa do udzia³u w odbudowie Iraku w ramach rezolucji nr 1483 Rady Bezpieczeñstwa ONZ. Rada Europejska zachêca Komisjê i wysokiego przedstawiciela (ds. polityki zagranicznej) do przedstawienia propozycji w sprawie udzia³u Unii Europejskiej. MONITOR INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ URZ D KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Unia Europejska 97. Unia Europejska bêdzie nadal aktywnie siê anga owaæ w pomoc humanitarn¹. UE czeka na spotkanie konsultacyjne pañstw udzielaj¹cych pomocy, które zostanie zorganizowane przez Program Rozwoju NZ (UNDP) w Nowym Jorku 24 czerwca. 98. Ponawiamy nasze wezwanie do s¹siadów Iraku, by wspierali stabilizacjê w tym kraju i w regionie oraz wyra amy wolê udzia³u w pog³êbionym dialogu i wspó³pracy ze œwiatem arabskim i islamskim w ka dej dziedzinie. Iran 99. Rada Europejska przedyskutowa³a rozwój stosunków z Iranem. Na temat irañskiego programu nuklearnego poczyniono uwagê w deklaracji wydanej [wczoraj] przez przewodnicz¹cego Rady Gubernatorów Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Rada potwierdza swoje poparcie dla Agencji w jej wysi³kach zmierzaj¹cych do przeprowadzenia wyczerpuj¹cych badañ irañskiego programu nuklearnego. Rada wyra a powa ne zaniepokojenie niektórymi aspektami irañskiego programu; w szczególnoœci dotyczy to zakoñczenia cyklu uzyskiwania paliwa nuklearnego, g³ównie poprzez odwirowywanie uranu, zapowiedzianego przez prezydenta Khatami. Rada Europejska oczekuje od Iranu spe³nienia zobowi¹zania, potwierdzonego na [wczorajszym] spotkaniu IAEA, do pe³nej jawnoœci. Wzywa Iran do pe³nej wspó³pracy z IAEA w zakresie ca³ej dzia³alnoœci w dziedzinie nuklearnej i do bezwarunkowego podpisania, ratyfikowania i wdro enia protoko³u dodatkowego do porozumienia o bezpieczeñstwie. Bêdzie to znacz¹cym krokiem w kierunku zdobycia zaufania. 97

21 100. Unia Europejska bêdzie nadal uwa nie monitorowaæ postêpy w tej i we wszystkich innych dziedzinach w relacjach z Iranem. Unia Europejska podkreœla w szczególnoœci potrzebê istotnego postêpu w zakresie [przestrzegania] praw cz³owieka; dotyczy to tak e postêpowania wobec demonstracji i terroryzmu, a tak e w odniesieniu do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Unia Europejska potwierdza, e postêp w tych sprawach oraz wzmocniony dialog i wspó³praca s¹ wspó³zale nymi, zasadniczymi i wzajemnie umacniaj¹cymi siê elementami stosunków miêdzy Uni¹ Europejska i Iranem. Korea Pó³nocna 101. Rada Europejska wci¹ jest powa nie zaniepokojona pó³nocnokoreañskim programem nuklearnym i jego niezgodnoœci¹ z porozumieniem dotycz¹cym bezpieczeñstwa i ochrony w ramach Miêdzynarodowej Agencji Energii Atomowej; podwa a to fundamenty systemu nieproliferacji. Rada wzywa Koreê Pó³nocn¹ do powstrzymania siê od wszelkich dzia³añ, które mog³yby jeszcze bardziej zaostrzyæ sytuacjê. Jednoczeœnie Rada ponagla Koreê Pó³nocn¹, aby przeprowadzi³a mo liwy do udowodnienia i nieodwracalny demonta swojego programu nuklearnego, co by³oby fundamentalnym krokiem na rzecz u³atwienia wszechstronnego pokojowego rozwi¹zania i powrotu do pe³nej zgodnoœci z miêdzynarodowymi postanowieniami dotycz¹cymi nieproliferacji. Unia Europejska potwierdza swoj¹ gotowoœæ uczestniczenia w wielostronnym rozwi¹zaniu dyplomatycznym kryzysu i wyra a poparcie dla polityki pokoju i dobrobytu prowadzonej przez Republikê Korei. Timor Wschodni UchodŸcy 102. Unia Europejska uwa nie obserwuje sytuacjê timorskich uchodÿców, którzy nadal przebywaj¹ na terytorium Indonezji, w pobli u granicy z Timorem Wschodnim Rada Europejska deklaruje gotowoœæ Unii Europejskiej do wspó³pracy z wysokim komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. uchodÿców we wspieraniu w³adz indonezyjskich, w szybkim wdro eniu programu osiedleñczego dla tych uchodÿców, którzy nie zamierzaj¹ osi¹œæ na sta³e w Timorze Wschodnim. Poparcie dla wyborów 104. Rada Europejska zapewnia o swoim poparciu dla konsolidacji demokratycznych przemian w Timorze Wschodnim. Wzywa Radê do zbadania, wspólnie z Komisj¹, stosownych mechanizmów zapewnienia pomocy w³adzom Timoru Wschodniego, w szczególnoœci podczas wyborów, które odbêd¹ pod koniec tego roku. 98

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej

Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Globalne negocjacje klimatyczne: interesy i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Koalicji Klimatycznej WARSZAWA LISTOPAD 2011 ARTUR GRADZIUK, ZBIGNIEW

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego

Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego Nr 5 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2011 JUSTYNA ZAJ C Warszawa Unia Europejska wobec idei pañstwa palestyñskiego 23 wrzeœnia 2011 roku prezydent Autonomii Palestyñskiej Mahmud Abbas z³o y³ na rêce Sekretarza

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE najwa niejsze efekty oraz próba oceny 41 Rozdzia³ II CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE Pierwszy rok cz³onkostwa jest okresem zbyt krótkim, aby w zwi¹zku z akcesj¹ wyst¹pi³y wyraÿne i trwa³e

Bardziej szczegółowo

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim.

ISSN 1641-9952 Publikacja jest rozprowadzana bezp³atnie. Publikacja jest równie dostêpna w jêzyku angielskim, rosyjskim i ukraiñskim. Warszawa, marzec 2002 1 Autorzy: Bogumi³a Berdychowska Przemys³aw urawski vel Grajewski Grzegorz Gromadzki Wspó³praca: Joanna Konieczna Magdalena Tomczyñska Ma³gorzata Antczak Zdzis³aw Najder Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego

Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego Nr 6 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2012 JAKUB MICHALAK Poznañ Niemcy w procesie integracji europejskiej na tle kryzysu greckiego Objêcie stanowiska kanclerza Niemiec przez Gerharda Schrödera w 1998 r.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla zarz¹dzania zasobami ludzkimi; podejœcie unijne

Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla zarz¹dzania zasobami ludzkimi; podejœcie unijne Dwumiesięcznik Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6/2005. Powielanie, przedrukowywanie oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji ZZL jest zabronione ARTYKU Y Stanis³awa Borkowska* CSR wyzwaniem dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

spis treœci Panel S³u by Zdrowia Leczenie substytucyjne osób uzale nionych od narkotyków str. 3 4 Rozmowa z Markiem Balickim Szkodliwa utopia œwiata bez narkotyków str. 5 6 Dokument ONZ Zasady leczenia

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE. Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE. Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Nr 6 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2012 MATERIA Y PRZEGL DY KOMENTARZE AGNIESZKA BIELAWSKA Poznañ Rola Republiki Federalnej Niemiec w wizji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Na miesi¹c

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo