Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN str 9.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN 1090. str 9."

Transkrypt

1 Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN str 9. Numer 05/2012 (8)

2 Od Autora Spis treści Kontrola jakości..3 Konkurs. 6 W ósmym numerze kontynuacja działów oprogramowanie oraz próby technologiczne. W związku z prośbami użytkowników strony e-spawalnik.pl konkurs zostaje przedłużony do 30 czerwca 2012r.. Wszelkie propozycje materiałów jakie powinny się znajdować w e- wydaniu proszę zgłaszać na maila znajdującego się na stronie R.G. Szkolenia...9 Oprogramowanie..10 Zawód spawacz..11 Próby technologiczne...12 Urządzenia...13 Informacje prasowe..21 Technologia

3 Kontrola jakości Charakterystyka i zadania próby rozciągania. Statyczna próba rozciągania jest podstawową próbą badań własności mechanicznych metali. Sposób wyznaczania wszystkich własności wytrzymałościowych i plastycznych za pomocą rozciągania ujęty jest normą PN-80/H Próba taka realizuje najprostszy stan naprężeń, jaki powstaje przy prostym rozciąganiu. Badanie wytrzymałościowe w trakcie tej próby polega na osiowym rozciąganiu próbki odpowiednio ukształtowanej na maszynie wytrzymałościowej zwanej zrywarką. Podłączony siłomierz wskazuje siłę panującą w każdej chwili w próbce, inne zaś urządzenie (np. czujnik, tensometr) umożliwia odczytanie całkowitego wydłużenia próbki. W czasie trwania próby rejestrujemy siły panujące w próbce i odpowiadające im wydłużenia całkowite próbki. Wartości te, przeniesione na układ współrzędnych, w których na osi pionowej odkładamy siłę F, a na osi poziomej wydłużenie l, dają tzw. wykres rozciągania. W większości maszyn wykres ten jest rysowany samoczynnie przez odpowiednie urządzenie samopiszące. 1.2 Próbki do badań Próbki wykonywane są metodą prasowania lub odlewania i są one wyrobami bądź półwyrobami. Przekroje próbek mogą być okrągłe, kwadratowe, prostokątne bądź pierścieniowe. Próbką proporcjonalną nazywamy taką próbkę, której początkowa długość pomiarowa jest związana z początkową powierzchnią jej przekroju zależnością: L o k S. Jeżeli przekrój poprzeczny próbki nie jest stały na całej jej długości, lecz zmienia się to przejścia powinny mieć łagodny charakter, aby nie występowało zjawisko karbu czyli spiętrzenia naprężeń. Główki próbek czyli elementy mocujące próbkę w zrywarce mogą mieć dowolny kształt zależny od uchwytu maszyny. Początkowa długość próbki powinna być na niej oznakowana znakami liniowymi lub delikatnymi rysami. Próbkę mocuję się w ten sposób aby siła rozciągająca zrywarki była równoległa do osi próbki.

4 1.3 Wykres rozciągania. Kontrola jakości Pierwsza część wykresu od 0 do punktu H jest odcinkiem linii prostej. W tym zakresie obciążeń wydłużenie jest proporcjonalne do obciążenia. Proporcjonalność ta kończy się w punkcie H, który odpowiada sile F h. Punkt ten jest granicą proporcjonalności. Następny odcinek wykresu H-E ma przebieg krzywoliniowy. W tym zakresie wydłużenie wzrasta szybciej niż obciążenie. Przy sile F e (punkt E) próbka płynie. Jej wydłużenie powiększa się bez widocznego wzrostu siły rozciągającej. Punkt E na wykresie obrazuje granicę plastyczności. Na odcinku EM materiał staje się odporniejszy na odkształcenie, dalsze wydłużenie próbki następuje już więc przy wzrastającym obciążeniu. Punktowi M odpowiada największa siła przenoszona przez próbkę w czasie całej próby rozciągania. Jednocześnie punkt ten obrazuje wytrzymałość na rozciąganie badanej próbki. Po przekroczeniu punktu M zmienia się charakter odkształcenia, gdyż dotychczas odkształcała się cała próbka, natomiast teraz tworzy się przewężenie czyli szyjka. Wydłużenie zachodzi teraz przy coraz mniejszej sile (bo mniejsze jest pole przekroju próbki), aż wreszcie w punkcie U przy sile Fu następuje zerwanie. 1.4 Charakterystyczne parametry badanego materiału uwidocznione na wykresie rozciągania. - granica proporcjonalności R h jest to naprężenie, po przekroczeniu którego materiał nie wykazuje proporcjonalności między przyrostem obciążenia i przyrostem wydłużenia. F R H h Pa S O 4

5 - granica plastyczności R e - to naprężenie, po osiągnięciu którego występuje wyraźny wzrost wydłużenia rozciąganej próbki bez wzrostu lub nawet przy spadku obciążenia. - wytrzymałość na rozciąganie R m jest to stosunek największej siły F m przenoszonej przez próbkę do początkowego pola S o przekroju próbki. Dla stali zwykłej jakości wynosi ok. 400 Mpa. - naprężenie rozrywające Ru jest to stosunek siły F u, przy której następuje zerwanie próbki, do pola S u przekroju próbki w miejscu zerwania. F R u u Pa S - umowna granica sprężystości R 0,05 jest to naprężenie wywołujące w próbce wydłużenie trwałe równe 0,05% początkowej długości pomiarowej l. - umowna granica plastyczności R 0,2 to naprężenie wywołujące w próbce wydłużenie trwałe równe 0,2% początkowej długości pomiarowej l. - wydłużenie jednostkowe zależy od kształtu próbki, a szczególnie od stosunku jej długości do przekroju poprzecznego. Dla stali niskowęglowych wydłużenie wynosi ok. 25%. lu l A 100% l - przewężenie względne im większa jego wartość tym bardziej odkształcony jest materiał. Dla stali o małej zawartości węgla przewężenie wynosi ok. 65%. S o S u Z 100% S o u Kontrola jakości 5

6 Konkurs KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. Niezgodność spawalnicza Przyślij najciekawsze zdjęcie przedstawiające niezgodność spawalniczą na adres Wygraj kombinezon spawalniczy firmy KEMPPI Najciekawsze zdjęcie zostanie nagrodzone Szczegóły i regulamin na stronie Sponsorzy: Organizator: 6

7 Konkurs 1. Konkurs jest organizowany przez stronę oraz firmę Centromet Warszawa 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników strony e-spawalnik.pl. 3. Każdy z autorów może nadesłać max. 2 zdjęcia. 4. Technika wykonania prac jest dowolna (zdjęcie może przedstawiać niezgodność spawalniczą przed wykonaniem badań nieniszczących, lub niezgodność spawalniczą po przeprowadzeniu badań nieniszczących oraz niszczących.) 5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet. 6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 800x600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 4MB należy nadsyłać na adres w formie załączników do listu elektronicznego. 7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł zdjęcia, imię, adres zamieszkania (tylko miasto), ewentualny komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu (tekst z załącznika może być skopiowany oraz przesłany em wraz ze zdjęciem, organizator nie wymaga oświadczenia w formie dokumentu zeskanowanego) 9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Zwycięskie zdjęcie zostanie zamieszczone na stronie oraz w e-wydaniu strony. 10. Zdjęcia należy nadsyłać od do r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do r. 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 12. Tylko zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej. 15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną kombinezon spawalniczy firmy KEMPPI Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 16. Nagroda przesłana zostaną zwycięzcy na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 7

8 Konkurs Oświadczenie imię i nazwisko uczestnika, wiek adres zamieszkania, kontakt: telefon, 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny Niezgodność spawalnicza i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac. 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na Organizatora. 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs, w formie publikacji na stronie e-spawalnik.pl oraz w e-wydaniu strony e-spawalnik.pl 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez stronę e-spawalnik.pl według zasad określonych w ustawie z dnia O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97 poz. 883). 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, warunki którego akceptuję. data, podpis uczestnika Konkursu 8

9 Szkolenia Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN Data seminarium: 30. Maja 2012 Miejsce: Zabrze Zakres tematyczny seminarium: 10:00-10:15 Otwarcie seminarium 10:15-11:30 Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego. 11:30-12:00 Przerwa na kawę 12:00-13:30 Wytyczne wykonania oraz objaśnienia dotyczące kwalifikowania technologii procesów specjalnych w świetle EN Przegląd przepisów europejskich dotyczących projektowania w zakresie budownictwa stalowego i metalowego. 13:30-14:15 Przerwa obiadowa 14:15-15:15 Nowe wydanie normy EN Dyskusja. Konsultacje indywidualne. Zakończenie seminarium. Pliki do pobrania: Zaproszenie, program i karta informacyjna 9

10 EVOK oprogramowanie dla ośrodków szkoleniowych. (Czechy) Oprogramowanie Oprogramowanie służy przede wszystkim dla ośrodków szkolenia spawaczy, do ewidencjonowania oraz rejestracji spawaczy w Czechach (Czech Welding Society ANB) Może też być wykorzystany do tworzenia WPS-ów, testów egzaminacyjnych dla spawaczy. Oferuje także podłączenie do centralnego serwera Czech Welding Society ANB przez co proces obiegu dokumentów staje się krótszy i sprawniejszy. Najważniejszą funkcją programu EVOK * Podstawowe kursy spawalnicze - drukowanie raportów, arkuszy badań, około 30 zdefiniowanych typów kursów, * Szkolenie pracowników - rejestracja, drukowanie raportów, świadectw * Egzaminy zgodnie z EN 287-1, EN ISO serii 9606, standard EN 1418, EN norm i standardów EN , * Tworzenie testów, * Katalog firm - katalog firm i osób, kontakty, informacje o płatnościach, drukowanie kopert, etykiet i kopert, wysyłanie i, * Pobieranie danych z serwera CWS ANB - pobieranie danych z serwera CWS ANB spawaczy, wykaz ważnych badań. Program EVOK występuje w dwóch wersjach. Wersję testową można pobrać Jest to trzymiesięczna wersja próbna. Wersja testowa jest w pełni funkcjonalna, z wyjątkiem łączenia się z serwerem bazy danych CWS ANB. Oficjalny język oprogramowania to język czeski. 10

11 Zawód - spawacz STANOWISKO PRACY SPAWACZA - Rodzaje zagrożeń zawodowych źródło: opracowania: "Charakterystyka zagrożeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy spawacza", dr inż. Krzysztof Benczek, CIOP-PIB "Charakterystyka zagrożeń promieniowaniem optycznym w środowisku pracy spawacza", dr inż. Agnieszka Wolska, mgr inż. Andrzej Pawlak Podstawowym zagrożeniem występującym w procesach spawalniczych jest zagrożenie pożarem. Odpryski i krople stopionego metalu mają bardzo wysoką energię i stanowią groźne źródło zapłonu. Pomimo znacznego nacisku, jaki jest kładziony na odpowiednie zabezpieczenie miejsca spawania, procesy spawalnicze wciąż stanowią przyczynę pożarów. Temperatura łuku elektrycznego zawiera się w granicach 5 000K K, a w przypadku spawania plazmowego może osiągać K. Tak wysokie temperatury stanowią źródło promieniowania cieplnego i ultrafioletowego stanowiącego również poważne zagrożenie dla pracowników. Wysokie temperatury, promieniowanie UV, zróżnicowany skład spawanych stopów i stosowanie bardzo różnych substancji dodatkowych, takich jak gazy osłonowe, otuliny i topniki powodują emisję gazów i dymów spawalniczych o bardzo zróżnicowanym składzie i różnym oddziaływaniu na organizm pracownika. Jako zanieczyszczenia gazowe, emitowane są tlenki azotu powstające w wyniku utlenienia azotu tlenem z powietrza w wysokich temperaturach, w obecności promienia UV i przy katalitycznym działaniu powierzchni metali. Tlenek węgla powstaje w wyniku termicznego rozkładu ditlenku węgla stosowanego jako gaz osłonowy, oraz jako produkt niepełnego spalania. Ditlenek węgla jest stosowany jako gaz osłonowy i powstaje przy spalaniu w nadmiarze tlenu. Ozon powstaje pod wpływem promieniowania UV. Fosgen powstaje z chlorowanych węglowodorów wchodzących w skład substancji stosowanych do przygotowania powierzchni metali przed spawaniem. Dioksyny i dibenzofurany mogą powstawać w wyniku spawania powierzchni pokrytych środkami antykorozyjnymi zawierającymi chlor. Spawanie metali zawierających pozostałości powłok malarskich powoduje emisję różnorodnych substancji organicznych zależnych od rodzaju stosowanej powłoki. W zależności od techniki spawania, spawanych materiałów i stosowanych materiałów pomocniczych, emitowane są dymy (pyły o bardzo drobnych ziarnach) i pyły o bardzo zróżnicowanym składzie. W skład tych dymów wchodzą metale takie jak żelazo, mangan, molibden, tytan, metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych, chrom(vi), beryl, glin, nikiel, kadm, miedź, kobalt, krzem, ołów, cynk i cyna, występują one głównie w postaci tlenków, również w postaci węglanów, fluorków, chromianów i dichromianów. 11

12 Próby technologiczne Próba zginania kształtowników. Próbę tą (PN-76/H-04425) przeprowadza się na kowadle za pomocą młotów mechanicznych lub przez uderzenie młotkiem ręcznym. Po osiągnięciu kąta 180 między ramionami w przypadku kątowników lub między średnikiem a stopką w przypadku ceowników i zetowników, próbkę zgina się prostopadle do podłużnej osi kształtownika (rys. 1). Wynik próby jest dodatni, jeżeli na powierzchni próbki nie występują pęknięcia i naderwania widoczne nieuzbrojonym okiem. a) b) c) Rys.1. Schemat próby zginania kątownika: a) - c) - kolejne etapy próby. 12

13 Urządzenia Nowe zmechanizowane urządzenie do napawania i cięcia typu RS projektu i produkcji firmy ZBUS Sp. z o.o. Gliwice Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych ZBUS Sp. z o.o. w Gliwicach jest producentem, z ponad 55- letnim doświadczeniem, urządzeń do cięcia tlenowego i plazmowego, specjalistycznych urządzeń do spawania i napawania, producentem materiałów spawalniczych oraz płyt napawanych odpornych na ścieranie. Firma ZBUS posiada doświadczoną kadrę konstruktorów i technologów oraz ściśle współpracuje w zakresie technologii z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a swoje produkty wyposaża w komponenty najwyższej jakości, renomowanych firm polskich i światowych. Swoją ofertę wzbogacił o urządzenie do napawania i cięcia typu RS Odporność na zużycie ścierne jest szczególnie pożądane w wielu gałęziach przemysłu. Wymienić tu można przemysł wydobywczy, budownictwo a ostatnio również energetyka. Stosowanie materiałów o dużej odporności na ścieranie, np. stale manganowe (stal Hadfielda), Raex, Hardox wiąże się z dużymi kosztami materiałów. Rozwiązaniem atrakcyjnym ze względów ekonomicznych i praktycznych jest zastosowanie blach napawanych utwardzająco. Wybór napoiny utwardzającej zależy od wymaganych właściwości w docelowym miejscu przeznaczenia. Obecnie na rynku jest dostępny szeroki asortyment drutów spawalniczych do napawania elementów pracujących w różnorodnych warunkach zużycia. Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych w swoim asortymencie oferuje obok drutów spawalniczych elektrody do napawania utwardzającego małych powierzchni. 13

14 Wyposażenie stanowiska Urządzenie RS jest kompleksowo przygotowanym stanowiskiem zarówno do cięcia tlenowego, jak i do napawania. Stanowisko RS to: - dwie głowice do napawania obsługiwane przez źródła prądu ESAB LAF631 ze sterownikami PEK, - układ chłodzenia głowic, - układ filtrowentylacyjny z łapaczem iskier TEKA, - palnik do cięcia tlenowego (6-120 mm), - stoły do cięcia (2500 x 1500 mm) oraz specjalnie przygotowany stół do napawania (2500 x 1500 mm) z możliwością podłączenia chłodzenia cieczą w trakcie napawania. Urządzenia Rys. 1. Widok ogólny stanowiska do napawania i cięcia RS Układ sterowania W urządzeniu RS zintegrowano dwa rodzaje sterowania. Do programowania maszyn, przyjęto powszechnie stosowany w przecinarkach sterowanych numerycznie, system programowania ESSI. Programy technologiczne są przechowywane na twardym dysku. Do bezpośredniego sterowania przecinarkami wykorzystano sterownik PLC. W pamięci komputera znajduje się biblioteka programów MAKRO obejmująca kilkadziesiąt opisanych w sposób parametryczny, podstawowych kształtów figur płaskich i ich złożeń. 14

15 Urządzenia Dodatkowymi atutami systemu sterowania są następujące możliwości: obrót programu o dowolny kąt, podany przez operatora lub obliczony przez maszynę, pomijanie konturów i poszczególnych bloków programu, niezależne ustawianie kompensacji lewej i prawej w zakresie do 9,9 mm, możliwość skalowania wykonywanego programu, automatyczny powrót do przerwanego programu (np. po wymianie dyszy w palniku), kontynuacja przerwanego programu po awaryjnym wyłączeniu zasilania. Za kontrolę nad procesem spawania odpowiadają sterowniki procesu PEK. Szeroka gama ustawień pozwala na precyzyjną kontrolę w trakcie prac. Na dużym ekranie wyświetlane są główne parametry spawania napięcie łuku, natężenie prądu spawania. Sterowniki pozwalają na zapis do 255 programów oraz zapewniają łatwość ich odnajdywania. Szeroką funkcjonalność i wszechstronność zapewnia interfejs do komunikacji pomiędzy urządzeniem i operatorem w sterowniku PEK. Rys. 2. Panel operatora MUS 51 ze sterownikami PEK 15

16 Technologia napawania 05/2012 Napawane płyty trudno ścieralne są materiałem zabezpieczającym części urządzeń technologicznych przed intensywnym zużyciem ściernym. Stanowią doskonały produkt dla użytkowników poszukujących ekonomicznej i uniwersalnej metody ochrony przed ścieraniem. Swoje własności, zawdzięczają występowaniu w strukturze warstwy napawanej twardych węglików chromu typu M 7 C 3. Urządzenie do napawania umożliwia oprócz napawania i cięcia płyt wielkogabarytowych także napawanie elementów mniejszych np. bijaków. Urządzenia Rys. 3. Proces napawania Dla odbiorcy, wraz z urządzeniem przygotowano technologię napawania bijaków do młynów węglowych. Napawano dwa rodzaje bijaków: na materiale podłoża o grubości 55 mm napawano 5 mm warstwę utwardzającą, a na blasze o grubości 80 mm napawano 10 mm na powierzchni i 15 mm na powierzchni czołowej. Technologia napawania drutem DPIS 14 (żeliwo chromowe) zapewniła wykonanie warstwy napawanej, której kryterium odbioru było uzyskanie twardości na poziomie min. 57 HRC, gładkości powierzchni ± 1 mm i uzyskanie wymaganej grubości napoiny w tolerancji ± 1 mm 16

17 oraz brak rozwarstwień pomiędzy napoiną a materiałem rodzimym, zgodnie z wymaganiami klasy S2 wg normy PN-EN Urządzenia Rys. 4. Napawane bijaki do młynów węglowych. Tomasz Chabko Kierownik Działu Produkcyjnego w firmie ZBUS Sp. z o.o. Zakład Budowy Urzadzeń Spawalniczych ZBUS Sp. z o.o., Gliwice, ul. Przewozowa

18 Urządzenia Nowa funkcja przyspieszająca proces spawania!!! Naturalny produktywności! wzrost Firma Weco jest producentem wytwarzającym wysokiej jakości źródła spawalnicze oparte na technologii inwertorowej z użyciem szybkopracujących modułów tranzystorów bipolarnych IGBT. Celem firmy jest ciągłe dążenie do udoskonalania swych produktów z uwzględnieniem coraz większych wymogów rynku spawalniczego z zachowaniem szczególnej dbałości o środowisko naturalne. W wyniku tych działań zostało wprowadzone wiele innowacyjnych rozwiązań, które udoskonaliły i ułatwiły prace spawalnicze w najcięższych warunkach pracy. Dzięki temu, jakość wykonywanych połączeń jest na bardzo wysokim poziomie a ryzyko powstania błędów zostało zminimalizowane. Obecnie w urządzeniach MIG/MAG z serii PowerPulse, które umożliwiają spawanie wszystkimi metodami (również żłobić elektropowietrznie) dodano nową funkcję HiSpeed Pulse, powodującej ogólny wzrost produktywności. Pulse HS jest specjalną odmianą metody spawania MIG/MAG Pulse, charakteryzującą się bardzo krótkim i skoncentrowanym łukiem, łatwym do prowadzenia przez spawacza. Pulse HS jest porównywany do innych wysokowydajnych procesów powodujących mniej naprężeń w wykonywanym złączu. Pulse HS w porównaniu do metody Standard /łuk natryskowy/ i klasycznej metody MIG/MAG Pulse pozwala na: wzrost prędkości spawania (średnio 35%) w porównaniu do metody Pulse. wzrost uzysku (kg/h) o ponad 20%. Głębsza penetracja łuku, mniejsze ryzyko przyklejeń i odkształceń. zmniejszenie ilości energii liniowej (35% mniej), lepsza jakość poprzez polepszenie własności mechanicznych Zmniejszenie kosztów produkcji i amortyzacji 18

19 Porównanie funkcji HiSpeed do metody Pulse: Urządzenia Puls Standard HiSpeed Pulse Penetracja łuku /grubość blachy: 10m, drut 1,0mm/ Prędkość spawania /wykonanie spoiny w czasie 24s, próbka 200mm/: UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ NA PREZENTACJĘ: PASJA SPAWANIA MATERIAŁY, URZĄDZENIA SPAWALNICZE oddział Śląsk: Gdańsk, ul. Powst. Warszawskich 57 tel: , fax: Wyry, ul. Pszczyńska 1 tel: , fax:

20 Urządzenia Ilość wprowadzonego ciepła: PARAMETRY TECHNICZNE PowerPulse 500 HSL: Zasilanie Bezpiecznik 3 x 400V~ ± 15% / Hz 32A ZWŁOCZNY Metody spawania MMA MIG-MAG TIG Cykl pracy (40 C) 50% 60% 100% 50% 60% 100% 50% 60% 100% Prąd spawania 500A 450A 400A 500A 450A 400A 500A 460A 400A Napięcie pracy 40,0V 38,0V 36,4V 39,0V 36,5V 34,0V 30,3V 28,4V 26,0V Maksymalna moc na wejściu Maksymalny prąd na wejściu Maksymalny efektywny prąd na wejściu 26,0KVA 22,5KVA 19,5KVA 25,4KVA 21,8KVA 18,6KVA 23,0KVA 20,0KVA 16,0KVA 37,8A 32,7A 28,0A 37,1A 31,7A 26,7A 33,0A 28,0A 22,5A 26,7A 25,3A 28,0A 26,2A 24,5A 26,7A 19,0A 21,6A 22,5A Napięcie biegu jałowego 83V 12V 12V Klasa izolacji Stopień ochrony H IP23 Norma EN /-10 Wymiary (L x D x H) Masa zest. z wózkiem 500 x 1100 x 1440mm 123,0Kg 20

21 Informacje prasowe Współpraca Kemppi z zespołem Williams F1 Kemppi podpisało umowę sponsorską z jednym z wiodących zespołów Formuły 1. Zaraz po ogłoszeniu przez Kemppi i Williamsa współpracy, zespół Williamsa odniósł wspaniałe zwycięstwo w Grand Prix Hiszpanii. Logo Kemppi jest widoczne na pasie oficjalnego, rezerwowego kierowcy Valtteriego Bottasa, oraz na tylnym spojlerze samochodu Williamsa Renault FW34. Kemppi i Williams F1 będą współpracować również w zakresie urządzeń spawalniczych. Kemppi wspiera Valtteriego Bottasa od 2008 i ta umowa jest naturalną konsekwencją zaangażowania firmy we wspieranie utalentowanych fińskich kierowców rajdowych. W rozmowie na temat partnerstwa Dyrektor Generalny Kemppi, Anssi Rantasalo mówi: Valtteriego Botasa wspieramy od kilku lat a ta umowa jest naturalną kontynuacją współpracy. Być związanym z zespołem Williams F1, jednym z najlepszych w historii Formuły 1 to dla nas zaszczyt. Z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszej współpracy w kierunku partnerstwa technologicznego, jako że Formuła 1 stawia wysokie wymagania technologiczne a spawanie odgrywa w niej znaczącą rolę. Szef zespołu Williams F1, Sir Frank Williams dodaje: Jest nam niezwykle miło powitać jednego z najbardziej znanych fińskich producentów w portfolio naszych partnerów. Poprzez wspieranie kariery Valtteriego przez ostatnich kilka lat wykazali silne zaangażowanie w sporty motorowe i cały zespół bardzo cieszy się na współpracę z nimi w przyszłości. Fakty i liczby dotyczące Grupy Kemppi. Firma Kemppi jest wiodącym producentem sprzętu do spawania łukowego oraz dostawcą rozwiązań zwiększających wydajność spawania, Globalne dochody firmy wynoszą 110 milionów Euro rocznie, Dwie fabryki w Finlandii w Lahti (siedziba główna), Asikkala, oraz jedna w Chennai (Indie). biura w 15 krajach oraz regularny eksport do 70 krajów około 620 pracowników, z czego 150 zatrudnionych poza Finlandią Kemppi Oy jest spółką zależną firmy Kemppi Group Oy. Więcej informacji John Frost Global Product Marketing Manager Tel. +44 (0)

22 Informacje prasowe Tory wyścigowy Circuit de Catalunya, Barcelona, Hiszpania 12 maja Zaraz po ogłoszeniu prze Kemppi i Williamsa współpracy, zespół Williamsa odniósł wspaniałe zwycięstwo w Grand Prix Hiszpanii. Zdjęcie: Zespół Williams F1. Tor wyścigowy Circuit de Catalunya, Barcelona, Hiszpania.11 maja 2012.Valtteri Bottas, Kierowca Testowy, Zespół Williams F1. Zdjęcie: Zespół Williams F1. 22

23 MagTrac F 61 Wózek spawalniczy zwiększający wydajność i jakość spawania 05/2012 Informacje prasowe Nowy wózek spawalniczy Kemppi MagTrac F 61 usprawnia i ułatwia pracę spawacza. Jest to oszczędny i efektywny sposób na zwiększani produktywności małych i dużych zakładów zajmujących się obróbką metalu. Nowy wózek spawalniczy Kemppi MagTrac F 61 łączy w sobie łatwość użytkowania, jakość i wydajność w całkowicie nowy sposób. Został zaprojektowany jako podstawowe narzędzie zakładów produkcyjnych głównie do wykonywania pachwinowych spoin poziomych. Głównym aspektem w fazie projektowania wózka spawalniczego MagTrac F 61 była jego łatwa obsługa. Parametry spawalnicze pomiędzy wózkiem a urządzeniem spawalniczym są przesyłane za pomocą kabla pośredniego zintegrowanego z kablem spawalniczym. Wózek spawalniczy jest zasilany przy pomocy tego samego kabla. Dzięki czemu między podajnikiem a wózkiem potrzebny jest tylko jeden kabel. Ponieważ, nie wymaga użycia dodatkowych transformatorów i kabli praca jest bezpieczna i wydajna. Mocowanie i regulacja uchwytu jest tak łatwa jak to tylko możliwe: długość wolnego wylotu drutu oraz kąt uchwytu jest regulowany za pomocą jednego mocowania. Ustawianie prędkości podawania drutu, napięcia spawania i innych parametrów spawalniczych następuje z panelu sterowania wózka spawalniczego. Ułatwia to zmianę parametrów podczas spawania oraz usprawnia pracę, ponieważ spawacz nie musi się przemieszczać do źródła spawalniczego aby dokonać niewielkich zmian. Interfejs graficzny dodatkowo ułatwia obsługę. Wszystkie funkcje dostępne są z czytelnego menu i mogą być wybrane za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła. Funkcje średnicy drutu i testu gazu są dostępne dla fazy przygotowawczej, aby sprawdzić czy wózek działa poprawnie możliwe jest jego uruchomienie testowe bez zajarzenia łuku. 23

24 Wyniki badania potwierdzają, że wiedza o gazach spawalniczych i ich zastosowaniu wśród inżynierów pozostawia wiele do życzenia Zasadniczy wpływ gazów na jakość i wydajność procesów spawania 05/2012 Warszawa, 25 kwietnia 2012 r. Badanie ankietowe przeprowadzone przez firmę Air Products (NYSE:APD), największego dostawcę gazów technicznych w Polsce, dotyczące wiedzy na temat gazów spawalniczych oraz ich zastosowania wykazało, że 53% spawaczy jest zdania, że podczas kursów dla spawaczy za mało wagi przykłada się do sposobów wykorzystywania gazów spawalniczych. Spawacze zauważają, że najbardziej interesują ich właściwości gazów, konkretne mieszanki gazowe, ich zastosowania oraz nowe technologie. Badanie przeprowadzono na grupie 70 spawaczy podczas targów Techni-Show, które odbyły się w dniach marca br. w Utrechcie w Holandii. Celem przeprowadzonego przez Air Products badania było zorientowanie się w ogólnym poziomie wiedzy o gazach stosowanych w procesach spawania wśród przedstawicieli przemysłu maszynowego. Air Products, będąc wiodącym producentem gazów spawalniczych, stawia sobie za zadanie m.in. szerzenie wiedzy na temat gazów oraz procesów stosowanych podczas spawania. Informacje prasowe Badanie wykazało, że argon, tlen i acetylen, to najczęściej stosowane gazy techniczne odpowiednio w 97%, 64% i 59% zastosowań. Gazy takie jak azot, dwutlenek węgla, hel i wodór używane są przez odpowiednio 25%, 22%, 13% i 9% spawaczy, jednak wiedza na temat ich przydatności jest wciąż mało powszechna. Co więcej, połowa spawaczy stwierdziła, że nie jest na bieżąco z informacjami na temat wpływu gazów osłonowych na jakość spawanych konstrukcji. Pytani o to, w jakiej postaci dostarczane są gazy spawalnicze, 71% respondentów powiedziało, że używa butli 200-barowych dostarczanych im pojedynczo lub w wiązkach. Przewiduje się, że butle 200-barowe powoli będą zastępowane przez butle 300-barowe, które są obecnie wykorzystywane w 18% zakładów. Butle 300-barowe zawierają tyle samo gazu co butle 200-barowe, lecz są mniejsze, a więc łatwiejsze w użytkowaniu. Usługa CryoEase, czyli dostarczanie gazów w niewielkich zbiornikach kriogenicznych, jest szczególnie przydatna w firmach, które zużywają większe ilości gazów. Zbiorniki CryoEase instalowane są na terenie zakładu klienta i uzupełniane przez nieduże cysterny, co przynosi wydatne korzyści logistyczne. Natomiast gaz w postaci ciekłej dostarczany jest przez duże cysterny do 18% zakładów, w których pracują ankietowani. Badanie przeprowadzone przez Air Products pokazuje, że systemy kontroli sprzętu spawalniczego i instalacji przewodów doprowadzających gaz w zakładach produkcyjnych działają w miarę dobrze. Natomiast regulatory, zawory, węże i rurociągi sprawdzane są średnio dwa razy do roku w 73% przedsiębiorstw, gdzie wykonywane są prace 24

25 spawalnicze. Air Products wskazuje jednak na zagrożenia, które dotyczą 27% pozostałych zakładów, takie jak niedostateczny pobór gazu, wycieki oraz wiążący się z tym brak bezpieczeństwa i marnotrawstwo gazu. Informacje prasowe Firma Air Products od wielu lat obserwuje, że poziom wiedzy na temat gazów spawalniczych i ich zastosowania rośnie, lecz nadal pozostawia wiele do życzenia. Podczas kursów i szkoleń dla spawaczy zbyt mało uwagi przywiązuje się do praktycznego zastosowania gazów spawalniczych. Z kolei w zakładach, w których przeprowadza się procesy spawania spawacze rzadko mogą zdobywać nowe umiejętności. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że robocizna i koszty kapitałowe stanowią niekiedy nawet ponad 90% kosztów spawania ręcznego i mechanicznego, natomiast cena samych gazów spawalniczych stanowi zaledwie parę procent całkowitej sumy. Mimo to, wybór gazu spawalniczego ma znaczący wpływ na jakość i wydajność procesu spawania. Zastosowanie niewłaściwej mieszanki może skutkować porowatą spoiną, pęknięciami lub niewłaściwym licem spoiny. Niezbędne w takiej sytuacji prace naprawcze kosztują pięć razy drożej, niż gdyby spoina została wykonana poprawnie. Gazy mają także wpływ na cechy łuku spawalniczego, sposób transferu metalu, głębokość wtopienia spoiny i właściwości mechaniczne spawanego metalu. Dbając o odpowiednie kształcenie spawaczy w Polsce, firma Air Products prowadzi Ośrodek Rozwojowo-Szkoleniowy Szkoła Spawania, który mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. W Szkole Spawania od dwunastu lat prowadzone są szkolenia spawaczy przedstawicieli firm, osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w zakresie wszystkich metod spawania i na różnych poziomach zaawansowania 25

26 Najlepsi wybierają najlepsze rozwiązania Technologie Waterjet Combo firmy Eckert - wielokrotnie wybierany przez klientów, teraz również doceniony przez wiodącego producenta urządzeń do cięcia i spawania firmę Thermadyne. Firma będzie wykorzystywała przecinarkę do testów i cięcia pokazowego. Waterjet Combo zasili park maszynowy jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowo-testowych w Europie należącego do firmy Thermal Dynamics, gdzie klienci mogą przetestować urządzenie i jakość wycinanych detali, a także uzyskać porady dotyczące opłacalności poszczególnych technologii cięcia. Przy wyborze odpowiedniego urządzenia do swojego nowoczesnego centrum w Holandii firma Thermal Dynamics kierowała się przede wszystkim faktem, że jej systemy do cięcia plazmą Ultra-Cut uzyskują doskonałe osiągi właśnie na maszynie WaterJet Combo. Konstruktorzy firmy Eckert dołożyli wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać możliwości tej zaawansowanej technologii wytwarzania plazmy. Firma Thermal Dynamics doceniła też pomysł połączenia w jednym urządzeniu dwóch technologii cięcia wodą oraz plazmą. Szczególnie cieszy to, że nasza maszyna została wybrana przez wiodącego producenta z branży. Wskazuje to na fakt, iż jesteśmy partnerem godnym zaufania powiedział Tadeusz Eckert. 26

27 Precyzja wody czy szybkość plazmy? Przecinarki do cięcia strumieniem wody są bardzo popularnym narzędziem tnącym na rynku europejskim. Technologia wodna zapewnia wysoką dokładność i precyzję cięcia bez wpływu temperatury. Natomiast wysoka prędkość cięcia plazmowego daje nam w połączeniu z cięciem strumieniem wody dużą wydajność i wysoką jakość. Firma Eckert wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy potrzebują zarówno dokładności i doskonałej jakości wycinanych elementów oraz szybkości procesu cięcia opracowała i wdrożyła rozwiązanie zwiększające możliwości przecinarek typu Waterjet. Przecinarka Waterjet COMBO to urządzenie z powodzeniem wykorzystujące dwie nowoczesne technologie cięcia plazmową i wodną. Wycinając detal przy użyciu dwóch różnych technologii wykorzystujemy wszystkie zalety każdej z nich. Możemy zatem ciąć precyzyjnie i szybko praktycznie każdy materiał. Dzięki technologii kombinowanej możemy także znacząco skrócić czas obróbki i zredukować koszty wytworzenia detalu. Co więcej dzięki zaimplementowanemu oprogramowaniu przecinarka Waterjet COMBO może w pełni automatycznie przełączać się pomiędzy narzędziami tnącymi w trakcie wykonywania zadanego programu. Dzięki zastosowaniu stołu wodnego możliwe jest cięcie elementów pod wodą. W przypadku cięcia plazmą eliminuje to powstające pyły i zanieczyszczenia oraz znacząco ogranicza hałas. Sprawia to, że przycinarka posiada również walor ekologiczny. W końcu nie trzeba wybierać między precyzją wody i szybkością plazmy, gdyż te dwie technologie udało się doskonale połączyć. Technologie 27

28 Rozwiązanie problemu odkształcania się cienkich blach Często przy cięciu cienkich blach pojawia się problem ich odkształcania na skutek oddziaływania wysokiej temperatury towarzyszącej procesowi cięcia plazmą. Firma Thermal Dynamics wykorzystała system WMS (ang. Water Mist Secondary) umożliwiający cięcie plazmą z zastosowaniem osłony mgły wodnej zamiast gazu osłonowego. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania cięta plazmą blacha jest optymalnie chłodzona, co rozwiązuje problem odkształcania cienkich blach. Jest to bardzo dobre i coraz popularniejsze w Polsce rozwiązanie. Tak jak w przypadku innych rozwiązań z zastosowaniem palnika plazmowego uzyskamy gładkie powierzchnie bez nacieków i nadmiernego ukosu krawędzi. Przewagą systemu WMS jest zmniejszone utlenianie krawędzi. Ponadto system ten zapewnia dobrą spawalność wyciętych elementów. Za wyborem tego rozwiązania przemawia także niższy koszt eksploatacji - drogi gaz zastępujemy bez porównania tańszą wodą. Do cięcia stali nierdzewnych zwykle używamy azotu lub ewentualnie mieszanki argonu i wodoru. Daje to również wysoką jakość, jednak jest bardzo kosztowne. Natomiast użycie wody znaczenie redukuje koszty produkcji i daje dobre rezultaty nawet przy cięciu materiałów różnego rodzaju grubości. Wykorzystanie technologii WMS daje również wyższe prędkości cięcia. Jedno urządzenie wiele korzyści Waterjet Combo jest przemyślanym rozwiązaniem, które zostało zaprojektowane w odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania klientów. Jeżeli kontrola kosztów, różnorodność ciętych materiałów, odpowiednie zaplanowanie produkcji, a przede wszystkim doskonała jakość cięcia jest dla Państwa ważnym aspektem Waterjet Combo będzie idealnym rozwiązaniem. Technologie 28

29

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania

Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Gazy osłonowe Linx = Niższe koszty spawania Przy ciągle rosnącej konkurencyjności na rynku, firmy poszukują rozwiązań podnoszących jakość i wydajność produkcji. W odpowiedzi na ten trend wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy.

ESP-150. ZmEchaniZowany, wielogazowy SyStEm PlaZmowy. ESP-150. Zmechanizowany, wielogazowy system plazmowy. Ekonomiczny i wysokowydajny. ESP-150. Różnorodne kombinacje gazów dla ekonomicznego, wysokowydajnego cięcia. System ESP-150 jest łatwy w obsłudze i

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H

Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne: Metody łączenia metali rozłączne nierozłączne: Lutowanie: łączenie części metalowych za pomocą stopów, zwanych lutami, które mają niższą od lutowanych metali temperaturę topnienia. - lutowanie miękkie

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE Nr ZT/281/10

ORZECZENIE Nr ZT/281/10 INSTYTUT SPAWALNICTWA 44-101, ul. Bł. Czesława 16/18 tel. 032 2310011, fax 032 2314652, www.is.gliwice.pl Zakład Technologii Spawalniczych ORZECZENIE Nr ZT/281/10 Badanie i rejestracja procesu spawania/napawania

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002

PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 1708-1:2010 Spawanie. Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali. Część 1: Elementy ciśnieniowe (oryg.) Zastępuje: PN-EN 1708-1:2002 PN-EN 10028-1+A1:2010 Wyroby płaskie ze stali na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję

Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję Emisja substancji o działaniu rakotwórczym przy spawaniu niskoenergetycznymi metodami łukowymi stali odpornych na korozję dr inż. Jolanta Matusiak mgr inż. Joanna Wyciślik Chrom występuje w pyle powstającym

Bardziej szczegółowo

PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE

PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE PRZECINARKI SERII YUN STEROWANE NUMERYCZNIE OPIS TECHNICZNY Przecinarki typu YUN wyposażone w palnik tlenowy przeznaczone są do krzywoliniowego cięcia stali węglowych i niskostopowych. Po wyposażeniu w

Bardziej szczegółowo

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES

Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Eliminacja odkształceń termicznych w procesach spawalniczych metodą wstępnych odkształceń plastycznych z wykorzystaniem analizy MES Mirosław Raczyński Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki wstępnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA

GŁÓWNE ZALETY WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ FASTER NIŻSZE KOSZTY GAZU OSŁONOWEGO MNIEJSZA ILOŚĆ WPROWADZANEGO CIEPŁA WiseThin+ WYDAJNE SPAWANIE BLACH I W POZYCJACH WYMUSZONYCH 18.06.2016 1(8) WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA I LEPSZA JAKOŚĆ Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach

Bardziej szczegółowo

Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych

Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych FastMig M Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych FastMig M Nowa rasa wśród urządzeń przemysłowych Sprawdzona niezawodność i najbardziej zaawansowana technika spawalnicza Najwyższa wydajność dla przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT

SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA AUTO-CUT XT UTOMTYCZNE SYSTEMY CIĘCI PLZMOWEGO Thermal Dynamics przedstawia SYSTEMY UTOMTYCZNEGO CIĘCI UTO-CUT XT Nowy system uto-cut XT stanowi kolejny krok zapewniający elastyczność i niezawodność podczas procesu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa

Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa Piny pozycjonujące i piny do zgrzewania dla przemysłu samochodowego FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa Większa perfekcja i precyzja podczas produkcji samochodu FRIALIT -DEGUSSIT ceramika tlenkowa 2 Komponenty

Bardziej szczegółowo

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych

Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych 2000/3000/4000 Niektóre narzędzia są po prostu wygodniejsze od innych MasterTig MLS opcje MTL MTX MTM MTZ stanowi dla wielu użytkowników standard dzięki precyzji i wysokiej wydajności oraz lekkiej, przenośnej

Bardziej szczegółowo

Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych

Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych Wstęp Cięcie laserem jest stosunkowo nową technologią, która pozwala na uzyskanie bardzo dobrej jakości krawędzi blachy, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 97/23/WE Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 97/23/WE PN-EN 473:2002 Numer: PN-EN ISO/IEC 17024:2004 Tytuł: Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby Data

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką stali. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług kooperacyjnych dla liczących się producentów w Unii Europejskiej. Kompleksowo wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Nieznane zastosowanie plazmy żłobienie, niezastąpione przy spawaniu i rozbiórce.

Nieznane zastosowanie plazmy żłobienie, niezastąpione przy spawaniu i rozbiórce. Nieznane zastosowanie plazmy żłobienie, niezastąpione przy spawaniu i rozbiórce. Słowem wstępu Przecinarka plazmowa posiada wiele zalet takich jak: uniwersalność, różnorodność materiałów, które przy jej

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE

Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE Plazma m 3 System plazmowy trzeciej generacji UNIWERSALNY, EKONOMICZNY, PROSTY W OBSŁUDZE Plazma m 3 nowa formuła precyzji i wydajności Obecnie cięcie i znakowanie metali jest łatwiejsze niż kiedykolwiek,

Bardziej szczegółowo

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie

Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY. Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Suprarex SXE-P WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY I WYSOKOWYDAJNY Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska Rodzina maszyn do cięcia o nazwie SUPRAREX SXE-P jest niezwykle zróżnicowana.

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego

polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego polski Inwertorowe źródła prądu do spawania łukowego i cięcia plazmowego www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco producent inwertorowych źródeł prądu od ponad 30 lat Selco to firma, która już od ponad

Bardziej szczegółowo

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG

Normy przywołane do norm zharmonizowanych do. Dyrektywa 87/404/EWG Normy przywołane do norm zharmonizowanych do Dyrektywa 87/404/EWG PN-EN 1011-1:2001 Numer: PN-EN 287-1:2007 Tytuł: Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale Data zatwierdzenia: 2007-02-16

Bardziej szczegółowo

ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY. Case Study:

ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY. Case Study: ZAMET INDUSTRY LANTEK INTEGRUJE PARK MASZYNOWY W ZAMET INDUSTRY Case Study: Firmy produkcyjne i usługowe mogą budować przewagę konkurencyjną na wiele sposobów. Jednym z kluczowych jest sprawna komunikacja,

Bardziej szczegółowo

COMBIREX DX Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ.

COMBIREX DX Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ. T M Wysoka wydajność Niski koszt WIĘCEJ FUNKCJI, WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ. Od początku tworzona dla uzyskania wydajności i dokładności. warsztatów i wytwórców różnej Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym

Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Osłonowe gazy spawalnicze -w ujęciu tabelarycznym Zawarte w niniejszym katalogu skrócone wersje tabel mają na celu dostarczenie orientacyjnych informacji

Bardziej szczegółowo

Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji

Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji www.ruukki.pl Stal Ruukki Laser dla bezobsługowej produkcji i najwyższej precyzji Ruukki Laser. Standard dla cięcia laserowego. Wyznaczamy standardy w zakresie dokładności i bezstresowej produkcji Dowiedz

Bardziej szczegółowo

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego

Oprócz szerokiego, ciągle rozszerzanego KART-MAP Spółka Jawna 10-376 Olsztyn, Nikielkowo ul. Parkowa 3 tel.+ 48 89 535 71 50, fax.+ 48 89 535 71 43 handlowy@kart-map.com.pl produkcja@kart-map.com.pl www.kart-map.pl KART-MAP Spółka Jawna jest

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY NA NA CHORWACJĘ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w LUBLINIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY NA NA CHORWACJĘ ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW LUBELSZCZYZNY NA ZOOM NA CHORWACJĘ KONKURS FOTOGRAFICZNY lipiec 2013 TWOJE ZDJĘCIA OBIEKTÓW LUB WIDOKÓW Z CHORWACJI W konkursie fotograficznym może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa

Bardziej szczegółowo

Technologia FineCut - części eksploatacyjne zaprojektowanie specjalnie do cięcia cienkich blach.

Technologia FineCut - części eksploatacyjne zaprojektowanie specjalnie do cięcia cienkich blach. Technologia FineCut - części eksploatacyjne zaprojektowanie specjalnie do cięcia cienkich blach. Materiały eksploatacyjne FineCut zostały zaprojektowane specjalnie dla przecinarek plazmowych Powermax.

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7)

ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania. ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA (7) ArcInfo NOWY WYMIAR NAUKI SPAWANIA 07.07.2016 1(7) ArcInfo, Nowy wymiar nauki spawania INTERNETOWE NARZĘDZIE DO ANALIZY PARAMETRÓW SPAWANIA Szukałeś kiedyś podstawowego, przyjaznego w obsłudze narzędzia

Bardziej szczegółowo

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE

TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE TransSynergic i TransPulsSynergic 2700 / 3200 / 4000/ 5000 Metoda MIG / MAG, TIG DC, Elektroda otulona (MMA) PERFEKCYJNE SPAWANIE Rodzina spawarek inwerterowych 100 khz do spawania metodami MIG/MAG, TIG

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie. Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch).

Informacje o firmie. Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch). WELD THE WORLD KATALOG 2014 Informacje o firmie Weco produkuje i sprzedaje urządzenia spawalnicze od 1998r. Produkcja ma miejsce wyłącznie w Europie (na Północy Włoch). Zakres oferty obejmuje inwertorowe

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa

Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa XVI POMORSKIE SYMPOZJUM SPAWALNICTWA XVIII SPOTKANIE SPAWALNIKÓW WYBRZEŻA Nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa Prezentacja alternatywnych możliwości uzyskania wysokiej efektywności procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany Profile ryflowane 50% sztywniejsze ściany WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO! WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ! MOC KORZYŚCI! KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PROFILI Znacznie większa sztywność profili dzięki innowacyjnemu ryflowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna S-MIG 250 Specyfikacja techniczna Model S-DIGITAC 200P Nr katalogowy 2065 Stan Napięcie wejściowe Nowy 230V, 1-Fazowe Częstotliwość sieciowa [Hz]: 50/60 Znamionowy prąd wejściowy(a) 17,4 Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Proces produkcji kabli elektrycznych

Proces produkcji kabli elektrycznych Proces produkcji kabli elektrycznych TOP CABLE Witamy w TOP CABLE. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów przewodów i kabli elektrycznych. VIDEO-BLOG Na tym video-blogu pokażemy jak produkujemy

Bardziej szczegółowo

Pojedyncza instrukcja WPS

Pojedyncza instrukcja WPS Pojedyncza instrukcja WPS ROZWIĄZANIA WPS DLA POTRZEB INDYWIDUALNYCH 07.07.2016 1(6) UZUPEŁNIENIE STANDARDOWEGO PAKIETU WPS Możliwość zakupu pojedynczych rozwiązań WPS zgodnych z Twoim pakietem standardowym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Katedra Wytrzymałości Materiałów Instytut Mechaniki Budowli Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska Laboratorium Wytrzymałości Materiałów Praca zbiorowa pod redakcją S. Piechnika Skrypt dla studentów

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do ręcznego lub automatycznego spawania mikroplazmą

Urządzenie do ręcznego lub automatycznego spawania mikroplazmą Urządzenie do ręcznego lub automatycznego spawania mikroplazmą Termin PLAZMA jest zazwyczaj używany do określenia stanu gazu o temp. powyżej 3000 C i ciśnieniu atmosferycznym. Na skali temperaturowej,

Bardziej szczegółowo

- Konkurs fotograficzny " Wakacyjna Przyroda "

- Konkurs fotograficzny  Wakacyjna Przyroda - Konkurs fotograficzny " Wakacyjna Przyroda " Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Wakacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Robur Polska Spółka. z o.o. ul. Szafirowa 14 16-400 Suwałki Suwałki, 29.10.2013r. Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro Beneficjent ogłasza postępowanie

Bardziej szczegółowo

NUMOREX NXB. Wszechstronność, trwałość, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU

NUMOREX NXB. Wszechstronność, trwałość, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU NUMOREX NXB Wszechstronność, trwałość, niezawodność Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU NUMOREX NXB NUMOREX jest maszyną niezwykle

Bardziej szczegółowo

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede Katalog usług firmy CIĘCIE BLACH LASEREM CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI GIĘCIE BLACH NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ CIĘCIE PRZECINARKĄ TAŚMOWĄ SPAWANIE WALCOWANIE TŁOCZENIE USŁUGI ŚLUSARSKIE Posiadamy certyfikat

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ

SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ SPECJALIZACJA W STALI NIERDZEWNEJ 02 TSN PASJA DO STALI NIERDZEWNEJ Od ponad 10 lat specjalizujemy się w obróbce stali nierdzewnej. Jednym z dwóch filarów naszej działalności jest produkcja maszyn i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Stal - definicja Stal

Stal - definicja Stal \ Stal - definicja Stal stop żelaza z węglem,plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11% co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali

Bardziej szczegółowo

Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych. Linde Gas

Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych. Linde Gas Zawsze właściwa jakość. Zestawienie Gazów Osłonowych Linde Gas Gazy osłonowe do spawania stali wysokostopowych Struktura Austenityczna MAG Drut pełny CRONIGON 2 CRONIGON S2 CRONIGON He20 CRONIGON He50

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz

Bardziej szczegółowo

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy

Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy Kempact Pulse 3000 JAKOŚĆ, SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ Kemppi K5 Sprzęt spawalniczy 22.08.2016 1(9) MOCNA SPAWARKA MIG/MAG O DOSKONAŁEJ WYDAJNOŚCI Urządzenie Kempact Pulse 3000 stanowi doskonałe połączenie mocy,

Bardziej szczegółowo

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej.

w planowaniu przestrzeni produkcyjnej. CIĘCIE TLENOWE I PLAZMOWE O N A S NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE PRACUJĄ NA TWÓJ SUKCES Początki naszej działalności związanej z maszynami do cięcia sięgają lat osiemdziesiątych. Wtedy uruchomiliśmy pierwsze

Bardziej szczegółowo

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, pozwalającym sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów. Cięcie blach CNC - MAZAK Spacegear 510MKII 3D - moc: 2,5kW - maksymalne gabaryty blachy: 1525 x 3050mm

Bardziej szczegółowo

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Plazma często jest nazywana czwartym stanem materii. Zwykle myślimy o trzech

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie

Visions become real. Kontrola temperatury i chłodzenia. Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Kontrola temperatury i chłodzenia Innowacyjne i niezawodne rozwiązanie Nasze urządzenia PulseTemp dają możliwość obsłużenia do 72 cykli chłodzenia w trybie impulsowym, regulację temperatury, monitoring

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

1. Właściwy dobór taśmy

1. Właściwy dobór taśmy 1. Właściwy dobór taśmy 1. 1. Długość taśmy Wymiary taśmy są ściśle związane z rodzajem używanej przecinarki. Informacje na ten temat można przeczytać w DTR-ce maszyny. 1. 2. Szerokość taśmy W przecinarkach

Bardziej szczegółowo

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej. z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym :

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej. z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym : OGŁOSZENIE Konkurs fotograficzny " Zimowe Zabrze w fotografii przyrodniczej " Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Bardziej szczegółowo

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub

Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub Centrum Serwisowe Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne rozwiązania oparte na metalach.

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili efficiency in laser cutting Bystar L Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili 2 Bystar L wielki, precyzyjny i autonomiczny Pod względem długości obszaru roboczego, urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą!

REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! REGULAMIN ZABAWY Słoneczna zabawa z Hondą! Regulamin Zabawy (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki organizacji Zabawy, tryb powołania i pracy Komisji oraz zasady wyłonienia zwycięskich zdjęć. I.

Bardziej szczegółowo

Cienkie tarcze PFERD Wysoka wydajność cięcia

Cienkie tarcze PFERD Wysoka wydajność cięcia Podniesienie wydajności we wszystkich liniach Cienkie tarcze PFERD Wysoka wydajność cięcia ZAUFAJ NIEBIESKIM Wyraźnie odczuwalne zwiększenie wydajności większa agresywność i żywotność Więcej cienkich,

Bardziej szczegółowo

Nowa granica doskonałości

Nowa granica doskonałości nasz informacje potencjał o firmie Malarnia proszkowa Linia technologiczna lakierowania proszkowego dostępna w naszej firmie wyposażona jest w nowoczesny O NAS Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy znany

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła

Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła Regulamin Konkursu Projekt: Pszczoła 1. Organizatorem konkursu Projekt: pszczoła jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą przy ul. Lirowej 13, 02-387 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT

FRIATEC AG. Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT FRIATEC AG Ceramics Division FRIDURIT FRIALIT-DEGUSSIT FRIALIT-DEGUSSIT Ceramika tlenkowa Budowa dla klienta konkretnego rozwiązania osiąga się poprzez zespół doświadczonych inżynierów i techników w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji

Rodzina Minarc Evo Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Wysoka jakość spawania w każdej sytuacji Minarc Evo 150 Mali mocarze spawalnictwa Najwyższa jakość spawania Spawanie wszystkimi rodzajami elektrod Maksymalna sprawność energetyczna dzięki technologii PFC

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU

TELEREX TXB. Wszechstronność, wydajność, niezawodność ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB Wszechstronność, wydajność, niezawodność Maszyny Procesy Kontrola Numeryczna Programowanie Ochrona Środowiska ESAB, TWÓJ PARTNER W SPAWANIU I CIĘCIU TELEREX TXB TELEREX jest największą maszyną

Bardziej szczegółowo

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2

N 160-E N 200-4 N 350-4 N 500-6 N 700-2 Dane techniczne C 160-2 / C 160-2 PLUS C 250-0 PLUS Max. grubość blachy Stal 400 N / mm 2 mm 1,6 2,5 = Rury spiralnie zwijane mm 4 x 0,9 / 6 x 0,6 Stal 600 N / mm 2 mm 1,2 1,5 = Rury spiralnie zwijane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Fotograficznego Kamienna Góra w obiektywie II edycja 2. grudnia 2013 31. styczeń 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

Bardziej szczegółowo

laser cutting efficiency in BySprint Fiber

laser cutting efficiency in BySprint Fiber efficiency in laser cutting BySprint Fiber Szybkie urządzenie do cięcia promieniem lasera z zaawansowanym technologicznie laserem włóknowym umożliwiające ekonomiczną obróbkę cienkich blach 2 BySprint Fiber

Bardziej szczegółowo

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1 ALEKSANDER KAROLCZUK a) MATEUSZ KOWALSKI a) a) Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej, Opole 1 I. Wprowadzenie 1. Technologia zgrzewania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.05.01 KONSTRUKCJA STALOWA WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA STALOWA 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 1.2 Wymogi

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier

Regulamin konkursu Aplikacje bez barier Regulamin konkursu Aplikacje bez barier 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursów Aplikacje bez barier i Dostępne aplikacje w ramach projektu Integracja z nowoczesnymi technologiami współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE

OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE OBECNOŚĆ NA CAŁYM ŚWIECIE Jesteśmy znaną na całym świecie rodzinną firmą działającą globalnie jako lider rynku pomiarów ciśnienia i temperatury oraz technologii kalibracji. Dzięki włączeniu KSR-Kübler

Bardziej szczegółowo

blachy laserowe precyzyjne cięcie blach katalog wyrobów i usług

blachy laserowe precyzyjne cięcie blach katalog wyrobów i usług blachy laserowe precyzyjne cięcie blach katalog wyrobów i usług W niniejszym katalogu przedstawiamy Państwu: pełny zakres asortymentowy oferowanych przez nas blach laserowych, szereg przydatnych informacji

Bardziej szczegółowo

I KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. FAUNA O PUCHAR DYREKTORA. organizator Ośrodek Szkoleniowy MED-VET REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

I KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. FAUNA O PUCHAR DYREKTORA. organizator Ośrodek Szkoleniowy MED-VET REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. FAUNA O PUCHAR DYREKTORA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO MED-VET organizator Ośrodek Szkoleniowy MED-VET REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Celem Konkursu jest ukazanie piękna świata

Bardziej szczegółowo

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370 Rury stalowe Rury precyzyjne Form 220 i 370 Produkowane przez Ruukki precyzyjne rury typu Form są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała formowalność, spawalność, wytrzymałość, dokładność

Bardziej szczegółowo

DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE

DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE DUŻA MOC MAŁA OBUDOWA SZYBKIE ZAJARZENIE Materiał informacyjny: Pakiet FitWeld 300 zawiera informacje o produkcie obejmujące: Drukowany szybki przewodnik i broszurę z instrukcja bezpieczeństwa. Płyta CD

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach KS Maków

Informacje o usługach KS Maków Informacje o usługach KS Maków ul. Przasnyska 77 06-200 Maków Mazowiecki Piotr Jurys Kierownik Projektu Mobile: +48 660 42 93 74 Tel. +48 029 717 08 30 www. ksconstruction.com.pl p.jurys@autohit.com.pl

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego.

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. DuploFLEX 5 Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Lepsze odtaczanie się

Bardziej szczegółowo

EN 450B. EN 14700: E Z Fe3. zasadowa

EN 450B. EN 14700: E Z Fe3. zasadowa EN 450B EN 14700: E Z Fe3 Grubootulona elektroda do regeneracji zużytych części maszyn o wymaganej twardości napawanej powierzchni w stanie surowym minimum 40 HRC. UDT C Si Mn Mo 0,06 0,40 0,75 0,50 Twardość

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo