Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN str 9.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN 1090. str 9."

Transkrypt

1 Seminarium pt: Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN str 9. Numer 05/2012 (8)

2 Od Autora Spis treści Kontrola jakości..3 Konkurs. 6 W ósmym numerze kontynuacja działów oprogramowanie oraz próby technologiczne. W związku z prośbami użytkowników strony e-spawalnik.pl konkurs zostaje przedłużony do 30 czerwca 2012r.. Wszelkie propozycje materiałów jakie powinny się znajdować w e- wydaniu proszę zgłaszać na maila znajdującego się na stronie R.G. Szkolenia...9 Oprogramowanie..10 Zawód spawacz..11 Próby technologiczne...12 Urządzenia...13 Informacje prasowe..21 Technologia

3 Kontrola jakości Charakterystyka i zadania próby rozciągania. Statyczna próba rozciągania jest podstawową próbą badań własności mechanicznych metali. Sposób wyznaczania wszystkich własności wytrzymałościowych i plastycznych za pomocą rozciągania ujęty jest normą PN-80/H Próba taka realizuje najprostszy stan naprężeń, jaki powstaje przy prostym rozciąganiu. Badanie wytrzymałościowe w trakcie tej próby polega na osiowym rozciąganiu próbki odpowiednio ukształtowanej na maszynie wytrzymałościowej zwanej zrywarką. Podłączony siłomierz wskazuje siłę panującą w każdej chwili w próbce, inne zaś urządzenie (np. czujnik, tensometr) umożliwia odczytanie całkowitego wydłużenia próbki. W czasie trwania próby rejestrujemy siły panujące w próbce i odpowiadające im wydłużenia całkowite próbki. Wartości te, przeniesione na układ współrzędnych, w których na osi pionowej odkładamy siłę F, a na osi poziomej wydłużenie l, dają tzw. wykres rozciągania. W większości maszyn wykres ten jest rysowany samoczynnie przez odpowiednie urządzenie samopiszące. 1.2 Próbki do badań Próbki wykonywane są metodą prasowania lub odlewania i są one wyrobami bądź półwyrobami. Przekroje próbek mogą być okrągłe, kwadratowe, prostokątne bądź pierścieniowe. Próbką proporcjonalną nazywamy taką próbkę, której początkowa długość pomiarowa jest związana z początkową powierzchnią jej przekroju zależnością: L o k S. Jeżeli przekrój poprzeczny próbki nie jest stały na całej jej długości, lecz zmienia się to przejścia powinny mieć łagodny charakter, aby nie występowało zjawisko karbu czyli spiętrzenia naprężeń. Główki próbek czyli elementy mocujące próbkę w zrywarce mogą mieć dowolny kształt zależny od uchwytu maszyny. Początkowa długość próbki powinna być na niej oznakowana znakami liniowymi lub delikatnymi rysami. Próbkę mocuję się w ten sposób aby siła rozciągająca zrywarki była równoległa do osi próbki.

4 1.3 Wykres rozciągania. Kontrola jakości Pierwsza część wykresu od 0 do punktu H jest odcinkiem linii prostej. W tym zakresie obciążeń wydłużenie jest proporcjonalne do obciążenia. Proporcjonalność ta kończy się w punkcie H, który odpowiada sile F h. Punkt ten jest granicą proporcjonalności. Następny odcinek wykresu H-E ma przebieg krzywoliniowy. W tym zakresie wydłużenie wzrasta szybciej niż obciążenie. Przy sile F e (punkt E) próbka płynie. Jej wydłużenie powiększa się bez widocznego wzrostu siły rozciągającej. Punkt E na wykresie obrazuje granicę plastyczności. Na odcinku EM materiał staje się odporniejszy na odkształcenie, dalsze wydłużenie próbki następuje już więc przy wzrastającym obciążeniu. Punktowi M odpowiada największa siła przenoszona przez próbkę w czasie całej próby rozciągania. Jednocześnie punkt ten obrazuje wytrzymałość na rozciąganie badanej próbki. Po przekroczeniu punktu M zmienia się charakter odkształcenia, gdyż dotychczas odkształcała się cała próbka, natomiast teraz tworzy się przewężenie czyli szyjka. Wydłużenie zachodzi teraz przy coraz mniejszej sile (bo mniejsze jest pole przekroju próbki), aż wreszcie w punkcie U przy sile Fu następuje zerwanie. 1.4 Charakterystyczne parametry badanego materiału uwidocznione na wykresie rozciągania. - granica proporcjonalności R h jest to naprężenie, po przekroczeniu którego materiał nie wykazuje proporcjonalności między przyrostem obciążenia i przyrostem wydłużenia. F R H h Pa S O 4

5 - granica plastyczności R e - to naprężenie, po osiągnięciu którego występuje wyraźny wzrost wydłużenia rozciąganej próbki bez wzrostu lub nawet przy spadku obciążenia. - wytrzymałość na rozciąganie R m jest to stosunek największej siły F m przenoszonej przez próbkę do początkowego pola S o przekroju próbki. Dla stali zwykłej jakości wynosi ok. 400 Mpa. - naprężenie rozrywające Ru jest to stosunek siły F u, przy której następuje zerwanie próbki, do pola S u przekroju próbki w miejscu zerwania. F R u u Pa S - umowna granica sprężystości R 0,05 jest to naprężenie wywołujące w próbce wydłużenie trwałe równe 0,05% początkowej długości pomiarowej l. - umowna granica plastyczności R 0,2 to naprężenie wywołujące w próbce wydłużenie trwałe równe 0,2% początkowej długości pomiarowej l. - wydłużenie jednostkowe zależy od kształtu próbki, a szczególnie od stosunku jej długości do przekroju poprzecznego. Dla stali niskowęglowych wydłużenie wynosi ok. 25%. lu l A 100% l - przewężenie względne im większa jego wartość tym bardziej odkształcony jest materiał. Dla stali o małej zawartości węgla przewężenie wynosi ok. 65%. S o S u Z 100% S o u Kontrola jakości 5

6 Konkurs KONKURS FOTOGRAFICZNY pt. Niezgodność spawalnicza Przyślij najciekawsze zdjęcie przedstawiające niezgodność spawalniczą na adres Wygraj kombinezon spawalniczy firmy KEMPPI Najciekawsze zdjęcie zostanie nagrodzone Szczegóły i regulamin na stronie Sponsorzy: Organizator: 6

7 Konkurs 1. Konkurs jest organizowany przez stronę oraz firmę Centromet Warszawa 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników strony e-spawalnik.pl. 3. Każdy z autorów może nadesłać max. 2 zdjęcia. 4. Technika wykonania prac jest dowolna (zdjęcie może przedstawiać niezgodność spawalniczą przed wykonaniem badań nieniszczących, lub niezgodność spawalniczą po przeprowadzeniu badań nieniszczących oraz niszczących.) 5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet. 6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 800x600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 4MB należy nadsyłać na adres w formie załączników do listu elektronicznego. 7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł zdjęcia, imię, adres zamieszkania (tylko miasto), ewentualny komentarz do zdjęcia oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu (tekst z załącznika może być skopiowany oraz przesłany em wraz ze zdjęciem, organizator nie wymaga oświadczenia w formie dokumentu zeskanowanego) 9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Zwycięskie zdjęcie zostanie zamieszczone na stronie oraz w e-wydaniu strony. 10. Zdjęcia należy nadsyłać od do r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do r. 11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne. 12. Tylko zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej. 15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną kombinezon spawalniczy firmy KEMPPI Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 16. Nagroda przesłana zostaną zwycięzcy na koszt organizatorów w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. 17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione. 18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. 19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu. 7

8 Konkurs Oświadczenie imię i nazwisko uczestnika, wiek adres zamieszkania, kontakt: telefon, 1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny Niezgodność spawalnicza i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac. 2. Nieodpłatnie przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na Organizatora. 3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zgłoszonych na konkurs, w formie publikacji na stronie e-spawalnik.pl oraz w e-wydaniu strony e-spawalnik.pl 4. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez stronę e-spawalnik.pl według zasad określonych w ustawie z dnia O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133/97 poz. 883). 5. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu, warunki którego akceptuję. data, podpis uczestnika Konkursu 8

9 Szkolenia Spawanie stalowych konstrukcji budowlanych w świetle przepisów niemieckich i normy EN Data seminarium: 30. Maja 2012 Miejsce: Zabrze Zakres tematyczny seminarium: 10:00-10:15 Otwarcie seminarium 10:15-11:30 Aktualny stan norm, przepisów i aktów prawnych w zakresie stalowych konstrukcji budowlanych dotyczących rynku europejskiego i niemieckiego. 11:30-12:00 Przerwa na kawę 12:00-13:30 Wytyczne wykonania oraz objaśnienia dotyczące kwalifikowania technologii procesów specjalnych w świetle EN Przegląd przepisów europejskich dotyczących projektowania w zakresie budownictwa stalowego i metalowego. 13:30-14:15 Przerwa obiadowa 14:15-15:15 Nowe wydanie normy EN Dyskusja. Konsultacje indywidualne. Zakończenie seminarium. Pliki do pobrania: Zaproszenie, program i karta informacyjna 9

10 EVOK oprogramowanie dla ośrodków szkoleniowych. (Czechy) Oprogramowanie Oprogramowanie służy przede wszystkim dla ośrodków szkolenia spawaczy, do ewidencjonowania oraz rejestracji spawaczy w Czechach (Czech Welding Society ANB) Może też być wykorzystany do tworzenia WPS-ów, testów egzaminacyjnych dla spawaczy. Oferuje także podłączenie do centralnego serwera Czech Welding Society ANB przez co proces obiegu dokumentów staje się krótszy i sprawniejszy. Najważniejszą funkcją programu EVOK * Podstawowe kursy spawalnicze - drukowanie raportów, arkuszy badań, około 30 zdefiniowanych typów kursów, * Szkolenie pracowników - rejestracja, drukowanie raportów, świadectw * Egzaminy zgodnie z EN 287-1, EN ISO serii 9606, standard EN 1418, EN norm i standardów EN , * Tworzenie testów, * Katalog firm - katalog firm i osób, kontakty, informacje o płatnościach, drukowanie kopert, etykiet i kopert, wysyłanie i, * Pobieranie danych z serwera CWS ANB - pobieranie danych z serwera CWS ANB spawaczy, wykaz ważnych badań. Program EVOK występuje w dwóch wersjach. Wersję testową można pobrać Jest to trzymiesięczna wersja próbna. Wersja testowa jest w pełni funkcjonalna, z wyjątkiem łączenia się z serwerem bazy danych CWS ANB. Oficjalny język oprogramowania to język czeski. 10

11 Zawód - spawacz STANOWISKO PRACY SPAWACZA - Rodzaje zagrożeń zawodowych źródło: opracowania: "Charakterystyka zagrożeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy spawacza", dr inż. Krzysztof Benczek, CIOP-PIB "Charakterystyka zagrożeń promieniowaniem optycznym w środowisku pracy spawacza", dr inż. Agnieszka Wolska, mgr inż. Andrzej Pawlak Podstawowym zagrożeniem występującym w procesach spawalniczych jest zagrożenie pożarem. Odpryski i krople stopionego metalu mają bardzo wysoką energię i stanowią groźne źródło zapłonu. Pomimo znacznego nacisku, jaki jest kładziony na odpowiednie zabezpieczenie miejsca spawania, procesy spawalnicze wciąż stanowią przyczynę pożarów. Temperatura łuku elektrycznego zawiera się w granicach 5 000K K, a w przypadku spawania plazmowego może osiągać K. Tak wysokie temperatury stanowią źródło promieniowania cieplnego i ultrafioletowego stanowiącego również poważne zagrożenie dla pracowników. Wysokie temperatury, promieniowanie UV, zróżnicowany skład spawanych stopów i stosowanie bardzo różnych substancji dodatkowych, takich jak gazy osłonowe, otuliny i topniki powodują emisję gazów i dymów spawalniczych o bardzo zróżnicowanym składzie i różnym oddziaływaniu na organizm pracownika. Jako zanieczyszczenia gazowe, emitowane są tlenki azotu powstające w wyniku utlenienia azotu tlenem z powietrza w wysokich temperaturach, w obecności promienia UV i przy katalitycznym działaniu powierzchni metali. Tlenek węgla powstaje w wyniku termicznego rozkładu ditlenku węgla stosowanego jako gaz osłonowy, oraz jako produkt niepełnego spalania. Ditlenek węgla jest stosowany jako gaz osłonowy i powstaje przy spalaniu w nadmiarze tlenu. Ozon powstaje pod wpływem promieniowania UV. Fosgen powstaje z chlorowanych węglowodorów wchodzących w skład substancji stosowanych do przygotowania powierzchni metali przed spawaniem. Dioksyny i dibenzofurany mogą powstawać w wyniku spawania powierzchni pokrytych środkami antykorozyjnymi zawierającymi chlor. Spawanie metali zawierających pozostałości powłok malarskich powoduje emisję różnorodnych substancji organicznych zależnych od rodzaju stosowanej powłoki. W zależności od techniki spawania, spawanych materiałów i stosowanych materiałów pomocniczych, emitowane są dymy (pyły o bardzo drobnych ziarnach) i pyły o bardzo zróżnicowanym składzie. W skład tych dymów wchodzą metale takie jak żelazo, mangan, molibden, tytan, metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych, chrom(vi), beryl, glin, nikiel, kadm, miedź, kobalt, krzem, ołów, cynk i cyna, występują one głównie w postaci tlenków, również w postaci węglanów, fluorków, chromianów i dichromianów. 11

12 Próby technologiczne Próba zginania kształtowników. Próbę tą (PN-76/H-04425) przeprowadza się na kowadle za pomocą młotów mechanicznych lub przez uderzenie młotkiem ręcznym. Po osiągnięciu kąta 180 między ramionami w przypadku kątowników lub między średnikiem a stopką w przypadku ceowników i zetowników, próbkę zgina się prostopadle do podłużnej osi kształtownika (rys. 1). Wynik próby jest dodatni, jeżeli na powierzchni próbki nie występują pęknięcia i naderwania widoczne nieuzbrojonym okiem. a) b) c) Rys.1. Schemat próby zginania kątownika: a) - c) - kolejne etapy próby. 12

13 Urządzenia Nowe zmechanizowane urządzenie do napawania i cięcia typu RS projektu i produkcji firmy ZBUS Sp. z o.o. Gliwice Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych ZBUS Sp. z o.o. w Gliwicach jest producentem, z ponad 55- letnim doświadczeniem, urządzeń do cięcia tlenowego i plazmowego, specjalistycznych urządzeń do spawania i napawania, producentem materiałów spawalniczych oraz płyt napawanych odpornych na ścieranie. Firma ZBUS posiada doświadczoną kadrę konstruktorów i technologów oraz ściśle współpracuje w zakresie technologii z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a swoje produkty wyposaża w komponenty najwyższej jakości, renomowanych firm polskich i światowych. Swoją ofertę wzbogacił o urządzenie do napawania i cięcia typu RS Odporność na zużycie ścierne jest szczególnie pożądane w wielu gałęziach przemysłu. Wymienić tu można przemysł wydobywczy, budownictwo a ostatnio również energetyka. Stosowanie materiałów o dużej odporności na ścieranie, np. stale manganowe (stal Hadfielda), Raex, Hardox wiąże się z dużymi kosztami materiałów. Rozwiązaniem atrakcyjnym ze względów ekonomicznych i praktycznych jest zastosowanie blach napawanych utwardzająco. Wybór napoiny utwardzającej zależy od wymaganych właściwości w docelowym miejscu przeznaczenia. Obecnie na rynku jest dostępny szeroki asortyment drutów spawalniczych do napawania elementów pracujących w różnorodnych warunkach zużycia. Zakład Budowy Urządzeń Spawalniczych w swoim asortymencie oferuje obok drutów spawalniczych elektrody do napawania utwardzającego małych powierzchni. 13

14 Wyposażenie stanowiska Urządzenie RS jest kompleksowo przygotowanym stanowiskiem zarówno do cięcia tlenowego, jak i do napawania. Stanowisko RS to: - dwie głowice do napawania obsługiwane przez źródła prądu ESAB LAF631 ze sterownikami PEK, - układ chłodzenia głowic, - układ filtrowentylacyjny z łapaczem iskier TEKA, - palnik do cięcia tlenowego (6-120 mm), - stoły do cięcia (2500 x 1500 mm) oraz specjalnie przygotowany stół do napawania (2500 x 1500 mm) z możliwością podłączenia chłodzenia cieczą w trakcie napawania. Urządzenia Rys. 1. Widok ogólny stanowiska do napawania i cięcia RS Układ sterowania W urządzeniu RS zintegrowano dwa rodzaje sterowania. Do programowania maszyn, przyjęto powszechnie stosowany w przecinarkach sterowanych numerycznie, system programowania ESSI. Programy technologiczne są przechowywane na twardym dysku. Do bezpośredniego sterowania przecinarkami wykorzystano sterownik PLC. W pamięci komputera znajduje się biblioteka programów MAKRO obejmująca kilkadziesiąt opisanych w sposób parametryczny, podstawowych kształtów figur płaskich i ich złożeń. 14

15 Urządzenia Dodatkowymi atutami systemu sterowania są następujące możliwości: obrót programu o dowolny kąt, podany przez operatora lub obliczony przez maszynę, pomijanie konturów i poszczególnych bloków programu, niezależne ustawianie kompensacji lewej i prawej w zakresie do 9,9 mm, możliwość skalowania wykonywanego programu, automatyczny powrót do przerwanego programu (np. po wymianie dyszy w palniku), kontynuacja przerwanego programu po awaryjnym wyłączeniu zasilania. Za kontrolę nad procesem spawania odpowiadają sterowniki procesu PEK. Szeroka gama ustawień pozwala na precyzyjną kontrolę w trakcie prac. Na dużym ekranie wyświetlane są główne parametry spawania napięcie łuku, natężenie prądu spawania. Sterowniki pozwalają na zapis do 255 programów oraz zapewniają łatwość ich odnajdywania. Szeroką funkcjonalność i wszechstronność zapewnia interfejs do komunikacji pomiędzy urządzeniem i operatorem w sterowniku PEK. Rys. 2. Panel operatora MUS 51 ze sterownikami PEK 15

16 Technologia napawania 05/2012 Napawane płyty trudno ścieralne są materiałem zabezpieczającym części urządzeń technologicznych przed intensywnym zużyciem ściernym. Stanowią doskonały produkt dla użytkowników poszukujących ekonomicznej i uniwersalnej metody ochrony przed ścieraniem. Swoje własności, zawdzięczają występowaniu w strukturze warstwy napawanej twardych węglików chromu typu M 7 C 3. Urządzenie do napawania umożliwia oprócz napawania i cięcia płyt wielkogabarytowych także napawanie elementów mniejszych np. bijaków. Urządzenia Rys. 3. Proces napawania Dla odbiorcy, wraz z urządzeniem przygotowano technologię napawania bijaków do młynów węglowych. Napawano dwa rodzaje bijaków: na materiale podłoża o grubości 55 mm napawano 5 mm warstwę utwardzającą, a na blasze o grubości 80 mm napawano 10 mm na powierzchni i 15 mm na powierzchni czołowej. Technologia napawania drutem DPIS 14 (żeliwo chromowe) zapewniła wykonanie warstwy napawanej, której kryterium odbioru było uzyskanie twardości na poziomie min. 57 HRC, gładkości powierzchni ± 1 mm i uzyskanie wymaganej grubości napoiny w tolerancji ± 1 mm 16

17 oraz brak rozwarstwień pomiędzy napoiną a materiałem rodzimym, zgodnie z wymaganiami klasy S2 wg normy PN-EN Urządzenia Rys. 4. Napawane bijaki do młynów węglowych. Tomasz Chabko Kierownik Działu Produkcyjnego w firmie ZBUS Sp. z o.o. Zakład Budowy Urzadzeń Spawalniczych ZBUS Sp. z o.o., Gliwice, ul. Przewozowa

18 Urządzenia Nowa funkcja przyspieszająca proces spawania!!! Naturalny produktywności! wzrost Firma Weco jest producentem wytwarzającym wysokiej jakości źródła spawalnicze oparte na technologii inwertorowej z użyciem szybkopracujących modułów tranzystorów bipolarnych IGBT. Celem firmy jest ciągłe dążenie do udoskonalania swych produktów z uwzględnieniem coraz większych wymogów rynku spawalniczego z zachowaniem szczególnej dbałości o środowisko naturalne. W wyniku tych działań zostało wprowadzone wiele innowacyjnych rozwiązań, które udoskonaliły i ułatwiły prace spawalnicze w najcięższych warunkach pracy. Dzięki temu, jakość wykonywanych połączeń jest na bardzo wysokim poziomie a ryzyko powstania błędów zostało zminimalizowane. Obecnie w urządzeniach MIG/MAG z serii PowerPulse, które umożliwiają spawanie wszystkimi metodami (również żłobić elektropowietrznie) dodano nową funkcję HiSpeed Pulse, powodującej ogólny wzrost produktywności. Pulse HS jest specjalną odmianą metody spawania MIG/MAG Pulse, charakteryzującą się bardzo krótkim i skoncentrowanym łukiem, łatwym do prowadzenia przez spawacza. Pulse HS jest porównywany do innych wysokowydajnych procesów powodujących mniej naprężeń w wykonywanym złączu. Pulse HS w porównaniu do metody Standard /łuk natryskowy/ i klasycznej metody MIG/MAG Pulse pozwala na: wzrost prędkości spawania (średnio 35%) w porównaniu do metody Pulse. wzrost uzysku (kg/h) o ponad 20%. Głębsza penetracja łuku, mniejsze ryzyko przyklejeń i odkształceń. zmniejszenie ilości energii liniowej (35% mniej), lepsza jakość poprzez polepszenie własności mechanicznych Zmniejszenie kosztów produkcji i amortyzacji 18

19 Porównanie funkcji HiSpeed do metody Pulse: Urządzenia Puls Standard HiSpeed Pulse Penetracja łuku /grubość blachy: 10m, drut 1,0mm/ Prędkość spawania /wykonanie spoiny w czasie 24s, próbka 200mm/: UMÓW SIĘ JUŻ DZIŚ NA PREZENTACJĘ: PASJA SPAWANIA MATERIAŁY, URZĄDZENIA SPAWALNICZE oddział Śląsk: Gdańsk, ul. Powst. Warszawskich 57 tel: , fax: Wyry, ul. Pszczyńska 1 tel: , fax:

20 Urządzenia Ilość wprowadzonego ciepła: PARAMETRY TECHNICZNE PowerPulse 500 HSL: Zasilanie Bezpiecznik 3 x 400V~ ± 15% / Hz 32A ZWŁOCZNY Metody spawania MMA MIG-MAG TIG Cykl pracy (40 C) 50% 60% 100% 50% 60% 100% 50% 60% 100% Prąd spawania 500A 450A 400A 500A 450A 400A 500A 460A 400A Napięcie pracy 40,0V 38,0V 36,4V 39,0V 36,5V 34,0V 30,3V 28,4V 26,0V Maksymalna moc na wejściu Maksymalny prąd na wejściu Maksymalny efektywny prąd na wejściu 26,0KVA 22,5KVA 19,5KVA 25,4KVA 21,8KVA 18,6KVA 23,0KVA 20,0KVA 16,0KVA 37,8A 32,7A 28,0A 37,1A 31,7A 26,7A 33,0A 28,0A 22,5A 26,7A 25,3A 28,0A 26,2A 24,5A 26,7A 19,0A 21,6A 22,5A Napięcie biegu jałowego 83V 12V 12V Klasa izolacji Stopień ochrony H IP23 Norma EN /-10 Wymiary (L x D x H) Masa zest. z wózkiem 500 x 1100 x 1440mm 123,0Kg 20

21 Informacje prasowe Współpraca Kemppi z zespołem Williams F1 Kemppi podpisało umowę sponsorską z jednym z wiodących zespołów Formuły 1. Zaraz po ogłoszeniu przez Kemppi i Williamsa współpracy, zespół Williamsa odniósł wspaniałe zwycięstwo w Grand Prix Hiszpanii. Logo Kemppi jest widoczne na pasie oficjalnego, rezerwowego kierowcy Valtteriego Bottasa, oraz na tylnym spojlerze samochodu Williamsa Renault FW34. Kemppi i Williams F1 będą współpracować również w zakresie urządzeń spawalniczych. Kemppi wspiera Valtteriego Bottasa od 2008 i ta umowa jest naturalną konsekwencją zaangażowania firmy we wspieranie utalentowanych fińskich kierowców rajdowych. W rozmowie na temat partnerstwa Dyrektor Generalny Kemppi, Anssi Rantasalo mówi: Valtteriego Botasa wspieramy od kilku lat a ta umowa jest naturalną kontynuacją współpracy. Być związanym z zespołem Williams F1, jednym z najlepszych w historii Formuły 1 to dla nas zaszczyt. Z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszej współpracy w kierunku partnerstwa technologicznego, jako że Formuła 1 stawia wysokie wymagania technologiczne a spawanie odgrywa w niej znaczącą rolę. Szef zespołu Williams F1, Sir Frank Williams dodaje: Jest nam niezwykle miło powitać jednego z najbardziej znanych fińskich producentów w portfolio naszych partnerów. Poprzez wspieranie kariery Valtteriego przez ostatnich kilka lat wykazali silne zaangażowanie w sporty motorowe i cały zespół bardzo cieszy się na współpracę z nimi w przyszłości. Fakty i liczby dotyczące Grupy Kemppi. Firma Kemppi jest wiodącym producentem sprzętu do spawania łukowego oraz dostawcą rozwiązań zwiększających wydajność spawania, Globalne dochody firmy wynoszą 110 milionów Euro rocznie, Dwie fabryki w Finlandii w Lahti (siedziba główna), Asikkala, oraz jedna w Chennai (Indie). biura w 15 krajach oraz regularny eksport do 70 krajów około 620 pracowników, z czego 150 zatrudnionych poza Finlandią Kemppi Oy jest spółką zależną firmy Kemppi Group Oy. Więcej informacji John Frost Global Product Marketing Manager Tel. +44 (0)

22 Informacje prasowe Tory wyścigowy Circuit de Catalunya, Barcelona, Hiszpania 12 maja Zaraz po ogłoszeniu prze Kemppi i Williamsa współpracy, zespół Williamsa odniósł wspaniałe zwycięstwo w Grand Prix Hiszpanii. Zdjęcie: Zespół Williams F1. Tor wyścigowy Circuit de Catalunya, Barcelona, Hiszpania.11 maja 2012.Valtteri Bottas, Kierowca Testowy, Zespół Williams F1. Zdjęcie: Zespół Williams F1. 22

23 MagTrac F 61 Wózek spawalniczy zwiększający wydajność i jakość spawania 05/2012 Informacje prasowe Nowy wózek spawalniczy Kemppi MagTrac F 61 usprawnia i ułatwia pracę spawacza. Jest to oszczędny i efektywny sposób na zwiększani produktywności małych i dużych zakładów zajmujących się obróbką metalu. Nowy wózek spawalniczy Kemppi MagTrac F 61 łączy w sobie łatwość użytkowania, jakość i wydajność w całkowicie nowy sposób. Został zaprojektowany jako podstawowe narzędzie zakładów produkcyjnych głównie do wykonywania pachwinowych spoin poziomych. Głównym aspektem w fazie projektowania wózka spawalniczego MagTrac F 61 była jego łatwa obsługa. Parametry spawalnicze pomiędzy wózkiem a urządzeniem spawalniczym są przesyłane za pomocą kabla pośredniego zintegrowanego z kablem spawalniczym. Wózek spawalniczy jest zasilany przy pomocy tego samego kabla. Dzięki czemu między podajnikiem a wózkiem potrzebny jest tylko jeden kabel. Ponieważ, nie wymaga użycia dodatkowych transformatorów i kabli praca jest bezpieczna i wydajna. Mocowanie i regulacja uchwytu jest tak łatwa jak to tylko możliwe: długość wolnego wylotu drutu oraz kąt uchwytu jest regulowany za pomocą jednego mocowania. Ustawianie prędkości podawania drutu, napięcia spawania i innych parametrów spawalniczych następuje z panelu sterowania wózka spawalniczego. Ułatwia to zmianę parametrów podczas spawania oraz usprawnia pracę, ponieważ spawacz nie musi się przemieszczać do źródła spawalniczego aby dokonać niewielkich zmian. Interfejs graficzny dodatkowo ułatwia obsługę. Wszystkie funkcje dostępne są z czytelnego menu i mogą być wybrane za pomocą wielofunkcyjnego pokrętła. Funkcje średnicy drutu i testu gazu są dostępne dla fazy przygotowawczej, aby sprawdzić czy wózek działa poprawnie możliwe jest jego uruchomienie testowe bez zajarzenia łuku. 23

24 Wyniki badania potwierdzają, że wiedza o gazach spawalniczych i ich zastosowaniu wśród inżynierów pozostawia wiele do życzenia Zasadniczy wpływ gazów na jakość i wydajność procesów spawania 05/2012 Warszawa, 25 kwietnia 2012 r. Badanie ankietowe przeprowadzone przez firmę Air Products (NYSE:APD), największego dostawcę gazów technicznych w Polsce, dotyczące wiedzy na temat gazów spawalniczych oraz ich zastosowania wykazało, że 53% spawaczy jest zdania, że podczas kursów dla spawaczy za mało wagi przykłada się do sposobów wykorzystywania gazów spawalniczych. Spawacze zauważają, że najbardziej interesują ich właściwości gazów, konkretne mieszanki gazowe, ich zastosowania oraz nowe technologie. Badanie przeprowadzono na grupie 70 spawaczy podczas targów Techni-Show, które odbyły się w dniach marca br. w Utrechcie w Holandii. Celem przeprowadzonego przez Air Products badania było zorientowanie się w ogólnym poziomie wiedzy o gazach stosowanych w procesach spawania wśród przedstawicieli przemysłu maszynowego. Air Products, będąc wiodącym producentem gazów spawalniczych, stawia sobie za zadanie m.in. szerzenie wiedzy na temat gazów oraz procesów stosowanych podczas spawania. Informacje prasowe Badanie wykazało, że argon, tlen i acetylen, to najczęściej stosowane gazy techniczne odpowiednio w 97%, 64% i 59% zastosowań. Gazy takie jak azot, dwutlenek węgla, hel i wodór używane są przez odpowiednio 25%, 22%, 13% i 9% spawaczy, jednak wiedza na temat ich przydatności jest wciąż mało powszechna. Co więcej, połowa spawaczy stwierdziła, że nie jest na bieżąco z informacjami na temat wpływu gazów osłonowych na jakość spawanych konstrukcji. Pytani o to, w jakiej postaci dostarczane są gazy spawalnicze, 71% respondentów powiedziało, że używa butli 200-barowych dostarczanych im pojedynczo lub w wiązkach. Przewiduje się, że butle 200-barowe powoli będą zastępowane przez butle 300-barowe, które są obecnie wykorzystywane w 18% zakładów. Butle 300-barowe zawierają tyle samo gazu co butle 200-barowe, lecz są mniejsze, a więc łatwiejsze w użytkowaniu. Usługa CryoEase, czyli dostarczanie gazów w niewielkich zbiornikach kriogenicznych, jest szczególnie przydatna w firmach, które zużywają większe ilości gazów. Zbiorniki CryoEase instalowane są na terenie zakładu klienta i uzupełniane przez nieduże cysterny, co przynosi wydatne korzyści logistyczne. Natomiast gaz w postaci ciekłej dostarczany jest przez duże cysterny do 18% zakładów, w których pracują ankietowani. Badanie przeprowadzone przez Air Products pokazuje, że systemy kontroli sprzętu spawalniczego i instalacji przewodów doprowadzających gaz w zakładach produkcyjnych działają w miarę dobrze. Natomiast regulatory, zawory, węże i rurociągi sprawdzane są średnio dwa razy do roku w 73% przedsiębiorstw, gdzie wykonywane są prace 24

25 spawalnicze. Air Products wskazuje jednak na zagrożenia, które dotyczą 27% pozostałych zakładów, takie jak niedostateczny pobór gazu, wycieki oraz wiążący się z tym brak bezpieczeństwa i marnotrawstwo gazu. Informacje prasowe Firma Air Products od wielu lat obserwuje, że poziom wiedzy na temat gazów spawalniczych i ich zastosowania rośnie, lecz nadal pozostawia wiele do życzenia. Podczas kursów i szkoleń dla spawaczy zbyt mało uwagi przywiązuje się do praktycznego zastosowania gazów spawalniczych. Z kolei w zakładach, w których przeprowadza się procesy spawania spawacze rzadko mogą zdobywać nowe umiejętności. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że robocizna i koszty kapitałowe stanowią niekiedy nawet ponad 90% kosztów spawania ręcznego i mechanicznego, natomiast cena samych gazów spawalniczych stanowi zaledwie parę procent całkowitej sumy. Mimo to, wybór gazu spawalniczego ma znaczący wpływ na jakość i wydajność procesu spawania. Zastosowanie niewłaściwej mieszanki może skutkować porowatą spoiną, pęknięciami lub niewłaściwym licem spoiny. Niezbędne w takiej sytuacji prace naprawcze kosztują pięć razy drożej, niż gdyby spoina została wykonana poprawnie. Gazy mają także wpływ na cechy łuku spawalniczego, sposób transferu metalu, głębokość wtopienia spoiny i właściwości mechaniczne spawanego metalu. Dbając o odpowiednie kształcenie spawaczy w Polsce, firma Air Products prowadzi Ośrodek Rozwojowo-Szkoleniowy Szkoła Spawania, który mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. W Szkole Spawania od dwunastu lat prowadzone są szkolenia spawaczy przedstawicieli firm, osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych w zakresie wszystkich metod spawania i na różnych poziomach zaawansowania 25

26 Najlepsi wybierają najlepsze rozwiązania Technologie Waterjet Combo firmy Eckert - wielokrotnie wybierany przez klientów, teraz również doceniony przez wiodącego producenta urządzeń do cięcia i spawania firmę Thermadyne. Firma będzie wykorzystywała przecinarkę do testów i cięcia pokazowego. Waterjet Combo zasili park maszynowy jednego z najnowocześniejszych centrów szkoleniowo-testowych w Europie należącego do firmy Thermal Dynamics, gdzie klienci mogą przetestować urządzenie i jakość wycinanych detali, a także uzyskać porady dotyczące opłacalności poszczególnych technologii cięcia. Przy wyborze odpowiedniego urządzenia do swojego nowoczesnego centrum w Holandii firma Thermal Dynamics kierowała się przede wszystkim faktem, że jej systemy do cięcia plazmą Ultra-Cut uzyskują doskonałe osiągi właśnie na maszynie WaterJet Combo. Konstruktorzy firmy Eckert dołożyli wszelkich starań, aby w pełni wykorzystać możliwości tej zaawansowanej technologii wytwarzania plazmy. Firma Thermal Dynamics doceniła też pomysł połączenia w jednym urządzeniu dwóch technologii cięcia wodą oraz plazmą. Szczególnie cieszy to, że nasza maszyna została wybrana przez wiodącego producenta z branży. Wskazuje to na fakt, iż jesteśmy partnerem godnym zaufania powiedział Tadeusz Eckert. 26

27 Precyzja wody czy szybkość plazmy? Przecinarki do cięcia strumieniem wody są bardzo popularnym narzędziem tnącym na rynku europejskim. Technologia wodna zapewnia wysoką dokładność i precyzję cięcia bez wpływu temperatury. Natomiast wysoka prędkość cięcia plazmowego daje nam w połączeniu z cięciem strumieniem wody dużą wydajność i wysoką jakość. Firma Eckert wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy potrzebują zarówno dokładności i doskonałej jakości wycinanych elementów oraz szybkości procesu cięcia opracowała i wdrożyła rozwiązanie zwiększające możliwości przecinarek typu Waterjet. Przecinarka Waterjet COMBO to urządzenie z powodzeniem wykorzystujące dwie nowoczesne technologie cięcia plazmową i wodną. Wycinając detal przy użyciu dwóch różnych technologii wykorzystujemy wszystkie zalety każdej z nich. Możemy zatem ciąć precyzyjnie i szybko praktycznie każdy materiał. Dzięki technologii kombinowanej możemy także znacząco skrócić czas obróbki i zredukować koszty wytworzenia detalu. Co więcej dzięki zaimplementowanemu oprogramowaniu przecinarka Waterjet COMBO może w pełni automatycznie przełączać się pomiędzy narzędziami tnącymi w trakcie wykonywania zadanego programu. Dzięki zastosowaniu stołu wodnego możliwe jest cięcie elementów pod wodą. W przypadku cięcia plazmą eliminuje to powstające pyły i zanieczyszczenia oraz znacząco ogranicza hałas. Sprawia to, że przycinarka posiada również walor ekologiczny. W końcu nie trzeba wybierać między precyzją wody i szybkością plazmy, gdyż te dwie technologie udało się doskonale połączyć. Technologie 27

28 Rozwiązanie problemu odkształcania się cienkich blach Często przy cięciu cienkich blach pojawia się problem ich odkształcania na skutek oddziaływania wysokiej temperatury towarzyszącej procesowi cięcia plazmą. Firma Thermal Dynamics wykorzystała system WMS (ang. Water Mist Secondary) umożliwiający cięcie plazmą z zastosowaniem osłony mgły wodnej zamiast gazu osłonowego. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania cięta plazmą blacha jest optymalnie chłodzona, co rozwiązuje problem odkształcania cienkich blach. Jest to bardzo dobre i coraz popularniejsze w Polsce rozwiązanie. Tak jak w przypadku innych rozwiązań z zastosowaniem palnika plazmowego uzyskamy gładkie powierzchnie bez nacieków i nadmiernego ukosu krawędzi. Przewagą systemu WMS jest zmniejszone utlenianie krawędzi. Ponadto system ten zapewnia dobrą spawalność wyciętych elementów. Za wyborem tego rozwiązania przemawia także niższy koszt eksploatacji - drogi gaz zastępujemy bez porównania tańszą wodą. Do cięcia stali nierdzewnych zwykle używamy azotu lub ewentualnie mieszanki argonu i wodoru. Daje to również wysoką jakość, jednak jest bardzo kosztowne. Natomiast użycie wody znaczenie redukuje koszty produkcji i daje dobre rezultaty nawet przy cięciu materiałów różnego rodzaju grubości. Wykorzystanie technologii WMS daje również wyższe prędkości cięcia. Jedno urządzenie wiele korzyści Waterjet Combo jest przemyślanym rozwiązaniem, które zostało zaprojektowane w odpowiedzi na stale rosnące oczekiwania klientów. Jeżeli kontrola kosztów, różnorodność ciętych materiałów, odpowiednie zaplanowanie produkcji, a przede wszystkim doskonała jakość cięcia jest dla Państwa ważnym aspektem Waterjet Combo będzie idealnym rozwiązaniem. Technologie 28

29

01/2012. Kontrola jakości..3

01/2012. Kontrola jakości..3 Numer 01/2012 (4) Od Autora Spis treści W pierwszym wydaniu roku 2012 kontynuacja Kącika inżyniera procesu oraz dalszy ciąg cyklu o lutowaniu piecowym. Dział kontrola jakości został przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

#1 2012. ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE

#1 2012. ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE #1 2012 ESAB News GLOBAL SOLUTIONS FOR LOCAL CUSTOMERS - EVERYWHERE 2 ESAB News 1 2012 Od redakcji Szanowni Państwo, Mija właśnie 80 lat od opracowania w fi rmie ESAB pierwszych elektrod otulonych do stali

Bardziej szczegółowo

L O B A L S O L U T I O N S E V E R Y W H E R E

L O B A L S O L U T I O N S E V E R Y W H E R E #1 2010 ESAB News G L O B A L S O L U T I O N S F O R L O C A L C U S T O M E R S - E V E R Y W H E R E 2 ESAB News 1 2010 Od redakcji Szanowni Państwo, Pierwsza połowa 2010 roku napawa nadzieją, iż kryzys

Bardziej szczegółowo

UCIĄŻLIWE. drobne problemy? 2010 PL BRAZYLIA. Produkty Kemppi DataStore i DataGun zwiastunem NOWEJ ERY. World of Welding Kraj kontrastów

UCIĄŻLIWE. drobne problemy? 2010 PL BRAZYLIA. Produkty Kemppi DataStore i DataGun zwiastunem NOWEJ ERY. World of Welding Kraj kontrastów PRO News MN Magazyn dla klientów Kemppi 2010 PL UCIĄŻLIWE drobne problemy? Dzień z życia, Mike Summers: KAWA I CIASTO World of Welding Kraj kontrastów BRAZYLIA Produkty Kemppi DataStore i DataGun zwiastunem

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA OPOLSZCZYZNA

INNOWACYJNA OPOLSZCZYZNA INNOWACYJNA OPOLSZCZYZNA Październik - Grudzień 2010 nr 3(12) ISSN 1896-6799 Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04

Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Waldemar Kula Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Spawanie stali nierdzewnych

Spawanie stali nierdzewnych Spawanie stali nierdzewnych Seria: materiały i zastosowania, księga 3 Euro Inox Nota redakcyjna Euro Inox jest stowarzyszeniem zajmującym się rozwojem europejskiego rynku stali nierdzewnych. Członkami

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Indeksy...7 Wydarzenia i trendy...8 TEMAT NUMERU Łożyska w Polsce rynek, produkty, eksploatacja...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Wykorzystanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wolność, Jakość, Wydajność.

Wolność, Jakość, Wydajność. Wolność, Jakość, Wydajność. Otwórz się na wyższą jakość i wydajność. Zgodnie ze swoim motto, Kemppi oferuje rozwiązania spawalnicze dopasowane do indywidualnych potrzeb i zwiększające wydajność. Nieustanny

Bardziej szczegółowo

12/2011. Kontrola jakości..3. Technologie... 5. Kącik Inżyniera Procesu...9. Urządzenia spawalnicze. 12. Lutowanie piecowe..16. Nowości..

12/2011. Kontrola jakości..3. Technologie... 5. Kącik Inżyniera Procesu...9. Urządzenia spawalnicze. 12. Lutowanie piecowe..16. Nowości.. Numer 12/2011 (3) Od Autora Spis treści W kolejnym numerze e-wydania rozpoczynamy nowy cykl Kącik Inżyniera procesu oraz Lutowanie piecowe. Materiały redagowane są przez czytelnika magazynu. Korzystając

Bardziej szczegółowo

LAKIERNIK. str.1. nr36. EURO SYRENKA Str. 10. magazyn reklamowy dla lakierników i blacharzy TECHNOLOGIA NA STAL GALWANIZOWANĄ. Automechanika str.

LAKIERNIK. str.1. nr36. EURO SYRENKA Str. 10. magazyn reklamowy dla lakierników i blacharzy TECHNOLOGIA NA STAL GALWANIZOWANĄ. Automechanika str. LAKIERNIK listopad 2012 www.lakiernik.com.pl str.1 nr36 magazyn bezpłatny EURO SYRENKA Str. 10 Automechanika str. 4 TECHNOLOGIA NA STAL GALWANIZOWANĄ str.2 Już niebawem w Amsterdamie rozpoczną się największe

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02

Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Oleszek Halina Walkiewicz Badanie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON. Targi raport strona 10 EDM raport strona 14 Cięcie kształtowe raport strona 50

ISSN 1509-426X OBERON. Targi raport strona 10 EDM raport strona 14 Cięcie kształtowe raport strona 50 ISSN 1509-426X OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 01 (30) 2007 Targi raport strona 10 EDM raport strona 14 Cięcie kształtowe raport strona 50 OBRABIARKI F R E Z A R K I T O K A R K I C E N

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

Co nowego w branży obróbki metali?

Co nowego w branży obróbki metali? Co nowego w branży obróbki metali? W numerze: Przyszłość zależy od laserów Rosnące wymagania klientów w zakresie wydajności maszyn i jakości wytwarzanych za ich pomocą detali wymagają od producentów poszukiwania

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (50) 2011 Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 Płyty obrobione płyty frezowane płyty obwodowo frezowane,

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) nr 3/2010 (5) biuletyn nr 3/2010 (5) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne, wydajne maszyny

Bezpieczne, wydajne maszyny No.18 PL Bezpieczne, wydajne maszyny Technology & Trends 04. Zintegrowane bezpieczne sterowanie ruchem 12. Funkcja rozpoznawania twarzy współgra z interfejsem HMI 16. Szybka i bezpieczna rejestracja danych

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 66 (4/2010) Szczęśliwe zakończenie przygody z inwestycjami przemysłowymi...6. Szanowni Państwo,

Aktualności. Biuletyn Automatyki 66 (4/2010) Szczęśliwe zakończenie przygody z inwestycjami przemysłowymi...6. Szanowni Państwo, Aktualności Szanowni Państwo, dobiega końca ten trudny i smutny rok, w którym aż za wiele było przykrych i tragicznych wydarzeń. Dla firmy ASTOR był to okres z jednej strony bardzo udany, a z drugiej i

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Co czeka polski przemysł w 2014 roku? 2013 rok to kolejny rok, w którym Polska gospodarka

OD REDAKCJI. Co czeka polski przemysł w 2014 roku? 2013 rok to kolejny rok, w którym Polska gospodarka OD REDAKCJI SPIS TREŚCI NOWOŚCI Z BRAŃŻY PRZEMYSŁOWEJ WYDARZENIA I TRENDY TEMAT NUMERU Smarowanie łożysk wprzemyśle nowe wyzwania WYWIAD NUMERU Wilk Elektronik Inwestycja w technologię przyszłości OPINIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji

Cooling Matters. Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Cooling Matters Informacje firmy Danfoss dla branży chłodnictwa i klimatyzacji Informacje Danfoss przygotowany do ograniczenia stosowania f-gazów w Europie Produkty Wizyta na targach Euroshop i Mostra

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami

INŻYNIERIA PRODUKCJI. Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami INŻYNIERIA PRODUKCJI Przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami Pod redakcją: Justyny Patalas-Maliszewskiej Juliana Jakubowskiego Sławomira Kłosa Zielona Góra 2013 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2014 BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SP. Z O.O. WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 12 Wrzesień 2014 Spis treści Słowo wstępne....3 1. Wprowadzenie...4 2. Informacja o zakładzie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Kurier. numer 28, grudzień 2009. Wesołych Świąt

Kurier. numer 28, grudzień 2009. Wesołych Świąt Kurier numer 28, grudzień 2009 Wesołych Świąt słowo wstępne Szanowni Państwo, sytuacja globalna, która objęła swym działaniem zarówno gospodarkę światową, krajową, jak i podmioty indywidualne, w znaczący

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 02 (43) 2010 Zamówione materiały F UMER 02 (43) 2010 dostarczamy w 24 godziny! OBERO Robert Dyrda ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław tel.

Bardziej szczegółowo