SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1

2 Spis treści I. Cel realizacji projektu... 3 II. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia... 3 III. Miejsce realizacji dostawy sprzętu i wykonywania usług... 4 IV. Harmonogram realizacji zamówienia... 4 V. Wymagania prawne... 5 VI. Definicje... 6 VII. Promocja VIII. Wymagania w zakresie zarządzania, dokumentacji projektu oraz komunikacji IX. Licencjonowanie Oprogramowania X. Dane źródłowe XI. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia XII. Kluczowe cechy Systemu XIII. Sprzęt i oprogramowanie systemowe wymagania ogólne XIV. Wymagania dotyczące wydajności i pojemności S t r o n a 2

3 I. Cel realizacji projektu Zasadniczym celem realizacji Projektu pn. Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej w zakresie rozwoju edukacji, gospodarki przestrzennej oraz rozwinięcie e-informacji związanych z infrastrukturą społeczeństwa informacyjnego. Celem budowy RSIPWL na poziomie regionalnym jest zaspokojenie potrzeb w zakresie informacji o przestrzeni województwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zadaniem Systemu jest zapewnienie rzetelnych, kompleksowych, aktualnych i łatwo dostępnych danych związanych z przestrzenią geograficzną, potrzebnych do zarządzania województwem, planowania strategicznego, przestrzennego i gospodarczego, utrzymania ładu przestrzennego, rozwoju przedsiębiorczości we wszystkich sektorach własności, konserwacji i rozwoju infrastruktury komunalnej, wspomagania służb publicznych oraz obsługi potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki przestrzennej. Pod względem technicznym celem wdrożenia Systemu będzie gromadzenie, zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej dla wszystkich użytkowników Systemu. II. Ogólny opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem Zamówienia w ramach niniejszego postępowania są prace w charakterze Generalnego Wykonawcy polegające na zadaniach analitycznych, projektowych, wdrożeniowych, dokumentacyjnych oraz szkoleniowych związanych realizacją Projektu. Przedmiotem Zamówienia objęte zostaną prace: 1. Kompleksowe Wdrożenie Systemu w zakresie: a. wdrożenia Centralnej Bazy Danych, b. aplikacji desktop służącej realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego oraz zarządzającej danymi GIS, c. internetowego Portalu mapowego, 2. Instalacja i konfiguracja dostarczonego w tym Oprogramowania Aplikacyjnego, Narzędziowego oraz Systemowego (Zadanie 12)- zgodnie z Załącznikiem 4b do SIWZ, 3. Przetworzenie i migracja danych obejmująca: a. migrację i przetworzenie zbiorów danych PZPW do struktur systemu zarządzania bazą danych, b. migrację i przetworzenie zbiorów danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego do struktur systemu zarządzania bazą danych, c. utworzenie metadanych dla wojewódzkich zbiorów danych. 4. Dostawa Oprogramowania w tym Oprogramowania Aplikacyjnego, Narzędziowego oraz Systemowego (Zadanie 12) zgodnie z Załącznikiem 4b do SIWZ w tym przede wszystkim: a. Centralnej Bazy Danych, b. Aplikacji desktop zarządzającej danymi GIS, c. Serwera usług sieciowych (przeglądania, pobierania, wyszukiwania), S t r o n a 3

4 d. Portalu mapowego (klient usług przeglądania, wyszukiwania i pobierania) oraz klienckich aplikacji mobilnych. e. Modułu Administratora systemu (monitoring, zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, zadaniami oraz konfiguracją) 5. Dostawa sprzętu komputerowego : a. infrastruktura sprzętowa, w szczególności infrastruktura serwerowa (Zadanie 1), urządzenia do archiwizacji danych wraz z możliwością dokonywania backupów (Zadanie 2 oraz Zadanie 3) zgodnie z Załącznikiem 4 do SIWZ, b. wyposażenie podstawowe, w szczególności: stacje robocze wraz z monitorami (Zadanie 4 oraz Zadanie 5), laptopy (Zadanie 6), drukarki (Zadanie 7), rzutnik multimedialny (Zadanie 8), dyski zewnętrzne (Zadanie 9), pamięć USB (Zadanie 10), firewall z IPS (Zadanie 11) zgodnie z Załącznikiem 4 do SIWZ, Uwaga: Pod pojęciem przetworzenie danych rozumie się dostosowanie danych posiadanych przez Zamawiającego do środowiska systemowego RSIPWL między innymi dla potrzeb publikacji danych za pośrednictwem usługi. 6. Przeprowadzenie Szkoleń dla Użytkowników Końcowych poszczególnych Modułów oraz Administratora Systemu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 7. Dostarczenie Dokumentacji Funkcjonalnej i Technicznej Systemu oraz instrukcji użytkownika dla poszczególnych Modułów oraz Dokumentacji Utrzymaniowej dla Administratora Systemu. 8. Promocja Projektu: zgodnie z punktem VII. Promocja. 9. Zapewnienie na czas realizacji Projektu ośrodka przetwarzania danych (Data Center) zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ. 10. Świadczenie usług Gwarancyjnych oraz Asysty Technicznej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 11. Przeniesienie w terminach i na zasadach określonych w Projekcie Umowy Załącznik nr 5 do SIWZ, praw autorskich, licencji przysługujących Wykonawcy lub które Wykonawca zobowiązany jest nabyć w wyniku realizacji niniejszej Umowy. 12. Współpracę z Zamawiającym, w tym wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem Projektem opisanych w punkcie VIII. Wymagania w zakresie zarządzania, Dokumentacji Projektu oraz komunikacji. III. Miejsce realizacji dostawy sprzętu i wykonywania usług Przedmiot Zamówienia realizowany będzie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra, Województwo Lubuskie oraz w wybranym przez Wykonawcę Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 4a do SIWZ. IV. Harmonogram realizacji zamówienia Termin realizacji: 30 tygodni od daty podpisania Umowy. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym w Tabeli 1 - Harmonogram realizacji Etapów Projektu. Płatności, będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli 1 - w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury VAT. Wystawienie faktur następuje po podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag, Protokołu Odbioru Etapu, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ. S t r o n a 4

5 Płatności, które należy uwzględnić w Harmonogramie będą realizowane w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury VAT. Wystawienie faktur następuje po podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag Protokołu Odbioru (częściowego i końcowego) stanowiące załącznik 1 i 2 do Umowy: a) za wykonane Usługi wdrożeniowe, b) za dostarczony Przedmiot Zamówienia, Terminy końcowe realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Zamówienia przedstawia Tabela 1. Tabeli 1 Harmonogram realizacji Etapów Projektu. Lp Prace Dostawa sprzętu komputerowego, licencji Oprogramowania oraz Oprogramowania Narzędziowego. Instalacja Konfiguracja oraz parametryzacja Systemu. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów Systemu, w szczególności Oprogramowania Narzędziowego i Użytkowego. 3. Promocja Projektu. Czas zakończenia od daty podpisania umowy ETAP % kosztów całości projektu 6 tygodni ETAP I 32,5% 4. Zasilenie Systemu Danymi. 20 tygodni 5. Szkolenia specjalistyczne. 24 tygodnie 6. Wdrożenie Systemu. 28 tygodni ETAP II 67,5% 7. Uruchomienie prototypu Portalu mapowego. 30 tygodni 8. Odbiór wdrożenia Systemu 30 tygodniu Zamawiający wymaga świadczenia usług wsparcia/asysty technicznej przez okres 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego. V. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej. Oferowane rozwiązania muszą być zgodne w szczególności z następującymi przepisami: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 2) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 3) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; S t r o n a 5

6 4) Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001r.Nr 112, poz.1198 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 5) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 6) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz. 1402z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 7) Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130,poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 8) Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r.Nr 144, poz z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 9) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003r. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 10) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.z 2006r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 11) Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)wraz z aktami wykonawczymi. VI. Definicje Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i konfiguracji Systemu. Pod pojęciem mieści się Administrator merytoryczny i Administrator techniczny, Aktualizacja rozumiana jest, jako dostarczenie i instalowanie nowych wersji Oprogramowania Aplikacyjnego lub jego poszczególnych Modułów. Aktualizacja obejmuje udzielenie lub zapewnienie Zamawiającemu licencji na korzystanie z nowych wersji Oprogramowania w ramach wynagrodzenia objętego Umową, Asysta Techniczna - usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bieżącym wsparciu Użytkowników Końcowych, pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i obsługi Systemu zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ, Awaria - stan niesprawności Oprogramowania lub sprzętu teleinformatycznego uniemożliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie, Błąd - opis stanu Produktu niezgodny z zapisami SIWZ i Umowy, w szczególności Nienormalne Działanie Systemu, lub niepoprawnie zrealizowany element Dokumentacji, Błąd Oprogramowania niepoprawne działanie Oprogramowania, tzn. sytuacja, w której zachowanie Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. W przypadku, gdy powyższa dokumentacja nie opisuje danej sytuacji, Strony przyjmują odwołanie się do wymagań funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej, Beneficjent Organ administracji publicznej, do którego będą realizowane dostawy produktów projektu i który będzie uczestniczył w procedurach ich odbiorów (beneficjentem w ramach niniejszego projektu jest Województwo Lubuskie), Centralna Baza Danych (CBD) - repozytorium - element Systemu, w którym gromadzi się, przetwarza, przechowuje Zasoby Informacyjne Systemu, CMS - System zarządzania treścią (ang. Content Management System, CMS) - aplikacja pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę przez redaktorów, Czas Reakcji na Zgłoszenie - czas, jaki jest liczony od momentu zarejestrowania Zgłoszenia lub od przekazania Zgłoszenia Wykonawcy do powiadomienia Zgłaszającego o sposobie i terminie realizacji Zgłoszenia, Dane przestrzenne - dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych, S t r o n a 6

7 Dokumentacja - wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w ramach realizacji Projektu. Pojęcie obejmuje Dokumentację Funkcjonalną, Techniczną, Szkoleniową, Utrzymaniową, Użytkową oraz Wdrożeniową oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony, Dokumentacja Funkcjonalna musi udokumentować wymagania Zamawiającego odnośnie architektury logicznej, zakresu informacji (danych) oraz funkcjonalności Systemu. W dokumencie przedstawiony zostanie model wymagań oraz model przypadków użycia wraz z powiązanymi przykładami graficznego interfejsu użytkownika. Dokumentacja funkcjonalna zawierać musi co najmniej: opis oraz diagramy modelu dziedziny, analiza wymagań przedstawionych jako diagramy, lista przypadków użycia wraz z dokumentacją GUI, model komunikacji - katalog zewnętrznych źródeł danych oraz katalog interfejsów wymiany danych z systemami zewnętrznymi, model danych katalog magazynów danych wraz z szczegółowym modelem danych (w UML), model przetwarzania danych, model wymagań katalog wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Dokumentacja Szkoleniowa - dokument zawierający zestaw ćwiczeń szkoleniowych, Dokumentacja Techniczna musi opisywać architekturę technologiczną realizującą wymagania funkcjonalne. Architektura technologiczna musi opisywać sposób realizacji elementów funkcjonalnych tj. przy pomocy jakich komponentów technologicznych i jakiej infrastruktury aplikacyjnej, witalizacyjnej, sprzętowej oraz sieciowej przeprowadzi się wdrożenie funkcjonalności systemu. Architektura technologiczna będzie logiczną konsekwencją decyzji i wymagań opisanych w dokumentacji funkcjonalnej. Jej opis składać się musi co najmniej z opisów następujących elementów: Oprogramowanie aplikacyjne - komponenty technologiczne konieczne do dostarczenia, które zawierają wszystkie wymagane i niezbędne funkcjonalności systemu wraz z ich konfiguracją, Oprogramowanie systemowe pozostałe elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu, Logiczna infrastruktura sprzętowa określająca klasę i właściwości logicznych komponentów sprzętowych, na których instalowane jest oprogramowanie standardowe i aplikacyjne, Infrastruktura witalizacyjną określająca rozwiązania wirtualizacyjne i ich właściwości, w ramach których funkcjonują logiczne systemy operacyjne, Fizyczna infrastruktura sprzętowa - określająca klasę i właściwości sprzętu, na którym instalowane są komponenty wyższych warstw architektury technologicznej, Infrastruktura sieci określająca rożne obszary bezpieczeństwa, wydzielone fizycznie lub logicznie dla poprawnego funkcjonowania komponentów sprzętowych i programowych. Dokumentacja Utrzymaniowa zawierająca zalecenia w zakresie sposobu monitorowania systemu, diagnozowania przyczyn awarii, informacja o najczęściej występujących problemach oraz sugestie dotyczące rozwiązywania problemów. Dokumentacja Użytkowa - dokument napisany w języku zrozumiałym dla przeciętnego docelowego użytkownika, opisujący sposób wykorzystania wszystkich funkcji Oprogramowania w trakcie jego eksploatacji, zawierający w szczególności opis poszczególnych funkcji danego Modułu, wskazujący "jak" i "co" zrobić w określonej sytuacji, opisujący komunikaty o błędach oraz sposób wspomagania i tworzenia własnych raportów (dostęp do struktury bazy danych), zawierający szczegółowe zasady instalacji, opisujące krok po kroku cały proces instalacji, konfiguracji, obsługi oraz konserwacji wszystkich składników Systemu, opisujący również procedury naprawcze na wypadek wystąpienia Awarii poszczególnych elementów/modułów, celem przywrócenia stanu normalnej pracy, w tym sposobu przywrócenia kopii awaryjnej, zawierający wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu w szczególności Instrukcje Użytkownika i instrukcje Administratora Systemu, Dokumentacja Wdrożeniowa - dokumentacja powstająca w trakcie realizacji Wdrożenia, obejmująca opis procesu dostosowania Oprogramowania do wymagań Zamawiającego (opis konfiguracji i parametryzacji Oprogramowania), opis interfejsów, Dostawa - przemieszczenie Przedmiotu Zamówienia w postaci sprzętu komputerowego oraz licencji i nośników Oprogramowania, Oprogramowania Narzędziowego od Wykonawcy do Zamawiającego obejmujące transport oraz wniesienie do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, S t r o n a 7

8 Dyrektywa INSPIRE- Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), Dzień Roboczy- dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych, Dzień - dzień kalendarzowy, Edytor WYSYWIG- wizualny edytor WWW działający na zasadzie "Dostajesz to co widzisz" (ang. What You See Is What You Get). Użytkownik edytora obarczony jest jedynie odpowiedzialnością za merytoryczną część przygotowania treści. Kodowanie informacji na język zrozumiały dla komputera jest realizowane przez edytor, EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków, Etap - faza realizacji Przedmiotu Zamówienia, stanowiącą funkcjonalną całość, podlegającą odrębnym odbiorom, GIS / SIP- system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej stosowany jest również, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS. Godziny Robocze godziny zegarowe od 7.30 do w ramach Dnia Roboczego, Gwarancja - świadczenia realizowane przez Wykonawcę na warunkach opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ, Help Desk- część organizacji Wykonawcy (dział, sekcja, zespół lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie Zgłoszeń od osób uprawnionych do ich dostarczania oraz kontrolę ich rozwiązania, Hurtownia - patrz Hurtownia Danych, Hurtownia Danych - element Systemu, miejsce składowania i integrowania wybranych danych pochodzących z CBD oraz zewnętrznych źródeł danych, Incydent - każde Zdarzenie występujące po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu, niebędące częścią normalnego działania Systemu, w szczególności działanie Systemu niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i Dokumentacji, Infrastruktura Sprzętowa - serwery oraz inne urządzenia dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia opisane z Zadaniach: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, Inżynier Kontraktu - zewnętrzna firma wiodąca weryfikująca prawidłowość wykonywanych czynności przez Wykonawcę Istotna Funkcja Oprogramowania - funkcja, której brak uniemożliwia wykorzystanie danego modułu Oprogramowania Aplikacyjnego i uniemożliwia działanie Zamawiającego w zakresie funkcjonalnym tego modułu Oprogramowania, ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) - zbiór zaleceń dotyczących efektywnego i skutecznego zarządzania usługami informatycznymi w wersji III opublikowanej w 2007 roku, Kierownik Projektu Wykonawcy Osoba z ramienia Wykonawcy uprawomocniona do jego reprezentowania w zakresie realizacji Umowy odpowiedzialna za jej prawidłową realizację, Kompozycja obrazu - map composition (*.map) - kompozycja mapowa złożona z szeregu warstw tematycznych (rastrowych i wektorowych) z możliwością przygotowania odpowiedniej oprawy graficznej dla mapy (tytuł, legenda, kolorystyka, dodatkowe opisy, powiększenie fragmentu, podziałka itd.), Metadane - w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu, Moduł - część Systemu tworząca logiczną całość, dostarczająca zbiór funkcjonalności określony w OPZ, Modyfikacja - każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Użytkownika Końcowego w formie Zgłoszenia, S t r o n a 8

9 Naprawa - spowodowanie przez Wykonawcę Normalnego Działania Systemu, w tym usunięcie zgłoszonych Błędów, na zasadach określonych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Normalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób zgodny z SIWZ i Dokumentacją, Nienormalne Działanie Systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób nie zgodny z SIWZ i Dokumentacją, Obsługa standardów OGC - możliwość publikowania usług internetowych, takich jak mapa, rastry, lokalizator, geoprzetwarzanie, KML, WMS, WCS, WFS, WFS- T, REST i SOAP, Okienko serwisowe - czas wyznaczony na zgłaszanie Błędów Oprogramowania oraz Awarii. Okienko serwisowe obowiązuje w godzinach od 7.30 do 15:30 w Dni Robocze, Oprogramowanie Aplikacyjne (użytkowe) Standardowe Oprogramowanie Wykonawcy wraz z Modyfikacjami Wykonawcy, Oprogramowanie Osób Trzecich - Oprogramowanie komputerowe inne niż Oprogramowanie Aplikacyjne, wchodzące w skład Systemu z wyłączeniem Oprogramowania Narzędziowego oraz Oprogramowania Systemowego, Oprogramowanie Narzędziowe Oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania lub zarządzania zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania Oprogramowania Systemowego potrzebne do działania Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ, Oprogramowanie Systemowe odpowiednie Oprogramowanie realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane, OPZ - patrz: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, PRINCE2- strukturalna metodyka efektywnego zarządzania projektami. Zgodnie z metodyką realizacja przedmiotu zamówienia jest projektem, którego realizacja ma wytworzyć określone produkty,(produkty zarządcze: zapisy dziennika projektu, dziennika doświadczeń oraz rejestry zgodne z PRINCE2 tj.: rejestr zagadnień, rejestr jakości, rejestr ryzyk.) Projekt - projekt pn: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działanie: 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Portal mapowy (geoportal) - Witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych lub dostęp użytkowników zewnętrznych do Systemu zrealizowany zostanie poprzez geoportal mapowy (geoportal), Problem- nieznana przyczyna Incydentu, Produkt- produkt zarządczy i specjalistyczny rozumiany w myśl metodyki PRINCE2, który ma być dostarczony przez Wykonawcę w ramach Zamówienia zgodne z SIWZ, w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Narzędziowe, Dokumentacja, a także wszelkie materiały i informacje, w tym nie podlegające ochronie prawa autorskiego, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. Propozycja zmian Systemu (Modyfikacja) - każda proponowana zmiana Systemu lub jego funkcjonalności, odbiegająca od stanu i funkcjonalności Systemu opisanego w SIWZ i Dokumentacji, zgłoszona przez Użytkownika Końcowego w formie Zgłoszenia, Protokół Odbioru - Protokół Odbioru Etapu lub Protokół Odbioru Produktu lub Protokół Odbioru Końcowego, Protokół Odbioru Końcowego - protokół potwierdzający realizację zadań w ramach Etapów, Protokół Odbioru Etapu - protokół potwierdzający realizację wskazanych w OPZ zadań do wykonania w ramach danego Etapu, Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego - zbiór wszystkich zapytań i odpowiedzi do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia udzielonych w trakcie postępowania przetargowego, S t r o n a 9

10 Rozwiązanie Zgłoszenia- dla Incydentu i Problemu: spowodowanie przez Wykonawcę Normalnego Działania Systemu, dla Zapytania: spowodowanie przez Wykonawcę odpowiedzi na Zapytanie w taki sposób, aby wyjaśnił wszystkie przyczyny i przesłanki Zgłoszenia Zapytania przez Użytkownika Końcowego, dla Modyfikacji - wypełnienie wszystkich zadań Wykonawcy wynikających z Zarządzania Zmianą. Serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania Umowy zagwarantowana jest naprawa, możliwość usunięcia usterek oraz pozostałe świadczenia realizowane przez Wykonawcę na warunkach opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ wynikające z Umowy, SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) - format zdefiniowany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U ), służący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi, pozwalający na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Format umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu, Szkolenia - spójny, zorganizowany, dostarczony przez Wykonawcę system dedykowanych dla Zamawiającego szkoleń, o których mowa w SIWZ, przeprowadzony w sposób umożliwiający samodzielne użytkowanie oraz samodzielną obsługę i utrzymanie całego Systemu i jego wszystkich elementów przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, System - spójna całość wszystkich wdrożonych elementów składających się na Przedmiot Zamówienia, udostępniający funkcjonalność oferowaną przez Wykonawcę, na który składają się w szczególności Oprogramowanie oraz Oprogramowania Narzędziowe, wraz z Zasobem Informacyjnym zgromadzonym w Systemie, Umowa - Umowa wraz z jej Załącznikami i wszelkimi Aneksami zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w wyniku udzielenia Zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z wdrożeniem Systemu GIS pn.: RSIPWL, Urządzenie - element Infrastruktury Sprzętowej, Usterka - każdy stan lub działanie Systemu lub Produktu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SIWZ i Dokumentacją. Utwór - wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę wszelkie projekty koncepcje, opracowania, bazy danych, programy komputerowe oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.), Uwaga - opis niezgodności Produktu z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ i Załącznikach do SIWZ stanowiących jego integralną część, w szczególności każda Wada, Błąd lub Usterka. Użytkownik Końcowy - Użytkownik lub inny system informatyczny bezpośrednio eksploatujący funkcje Systemu, Wada - wada konstrukcyjna, materiałowa lub wykonawcza powodująca nienormalny stan lub nienormalne działanie Systemu. Wdrożenie - całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu umożliwienia samodzielnej eksploatacji Oprogramowania przez pracowników Zamawiającego, a w szczególności czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja Oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie Dokumentacji Technicznej i Użytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie Danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności Systemu, szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług Asysty Technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu, Web Map Service (WMS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu i udostępniania map, S t r o n a 10

11 Web Feature Service (WFS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu mapowego obiektów geoprzestrzennych, WODGiK Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyłoniona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonującą/wdrażającą wszystkie Produkty Projektu, Zadanie- wydzielona część Przedmiotu Zamówienia wyszczególniona w Załącznikach nr 4, 4a i 4b do SIWZ. Zamawiający-Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zdarzenie - Zapytanie, Modyfikacja oraz każde nienormalne działanie Systemu, które ma negatywny wpływ na działanie Systemu, jego elementów lub funkcjonalności, tzn. sytuacja, w której zachowanie Oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w Dokumentacji Użytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z Dokumentacją działaniem Użytkownika Końcowego. Kategorie Zdarzeń: Kategoria A (sytuacja awaryjna / Awaria) (Zdarzenie Krytyczne) Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu - powodujące całkowite zatrzymanie pracy lub niedostępność Systemu lub jednego z Modułów, utratę danych, naruszenie ich spójności lub Zdarzenie uniemożliwiające działanie jednej z funkcji Systemu lub Modułu, tak, że dalsza praca dowolnej części Systemu lub jednego z Modułów uniemożliwia prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego przy użyciu Systemu. Do kategorii A należą, między innymi takie zdarzenia jak: a) spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu powyżej 1 minuty); b) Użytkownik Końcowy nie może zapisać lub odtworzyć wyników pracy; c) System nie odpowiada na żądania Użytkownika; d) System generuje komunikat Błędu, e) System pomimo posiadanych przez Użytkownika Końcowego uprawnień odmawia dostępu, lub udostępnia zasób osobie nieuprawnionej; f) działania w Systemie nie są możliwe do zrealizowania; g) nastąpiła utrata Zasobów Informacyjnych z Systemu. Kategoria B Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu - powodujące nieprawidłowe działanie Systemu lub jednego z Modułów, ale umożliwiające jego użytkowanie. Zdarzenie kategorii B charakteryzuje się zmniejszeniem funkcjonalności Systemu, znacząco utrudniającym korzystanie z Systemu. Do kategorii B należą, między innymi takie zdarzenia jak: a) spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 10 do 60 sekund) b) nieprawidłowe działanie Systemu, lub jego części tj. każde działanie niezgodne z przeznaczeniem Systemu, Modułu, usługi Systemu, lub niespełnienie wymogów stawianych Systemowi przez Zamawiającego w Dokumentacji. c) występują istotne ograniczenia w działaniu Systemu, (ale nie powodujące przeciążenia systemu); d) nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności Systemu lub konieczność przełączenia się na rozwiązanie zapasowe z wyłączeniem sytuacji objętych kategorią A; e) wystąpiły Błędy odczytu/zapisu danych- bez utraty danych; tzn. nieprawidłowe wyświetlanie odczytanych danych, lub niepoprawna forma zapisania danych; Kategoria C Zdarzenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Systemu lub po stronie prawidłowej obsługi i użytkowania Systemu lub inne niż w kategoriach A i B, w wyniku, którego, dowolna część Systemu - oprogramowanie, platforma sprzętowa, akcesoria, itp.; utraciła swoją funkcjonalność. Do kategorii C należą, między innymi takie Zdarzenia jak: S t r o n a 11

12 a) spadek wydajności Systemu (Wydłużenie czasu odpowiedzi Systemu od 5 do 10 sekund); b) każdy inne Zdarzenie niebędące Zdarzeniem Kategorii A lub B. Zespół GIS - zespół pracowników Zamawiającego posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu poszczególnych aplikacji Systemu, Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy - zespół pracowników Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu poszczególnych aplikacji Systemu oferowanego przez Wykonawcę oraz usług związanych z ich wdrożeniem, Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego - zespół składający się z pracowników Zamawiającego posiadających merytoryczną, wiedzę w zakresie każdego z wdrażanych Systemów oraz ewentualnie pracowników działów informatyki, oddelegowanych decyzją Zamawiającego do zadań związanych z Wdrożeniem Systemu, Zgłoszenie- Incydent lub Problem zgłoszony przez Użytkownika Końcowego dotyczący Systemu. W szczególności Zgłoszeniem mogą być również Modyfikacje, Zapytania oraz Zmiany Konfiguracji Systemu. Zmiana Konfiguracji Systemu - jakakolwiek zmiana parametrów Systemu wobec zdefiniowanych w SIWZ i Dokumentacji. XML - XML (ang. Extensible Markup Language) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XSD - Język definicji schematu XML (XML Schema Definition) służy do definiowania struktury dokumentów XML. Jego podstawowym zadaniem jest umożliwianie aplikacjom takiego opisywania dokumentów XML, aby inne aplikacje używające tych dokumentów mogły zakładać, że dokument jest zgodny z przewidzianą strukturą. Język XSD, popierany przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), zawiera dziesiątki definicji i poleceń deklaracyjnych, które umożliwiają opis struktury dokumentów. XSLT i XSL - XSL (ang. Extensible Stylesheet Language) - opisuje sposób prezentacji i przekształceń dokumentów zapisanych w XML. XSLT (ang. Extensible Stylesheet Language: Transformations) jest podzbiorem XSL. Język XSL jest używany do definiowania formatowania dokumentów XML, a język XSLT zawiera szablony i polecenia służące do manipulowania strukturą danych VII. Promocja W ramach realizacji Wdrożenia Systemu Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dostarczonego sprzętu oraz materiałów promocyjnych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji dla Beneficjentów (Załącznik nr 7 do SIWZ). Rodzaj materiałów promocyjnych na potrzeby wdrożenia projektu został opisany w Załączniku nr 3a do SIWZ. VIII. Wymagania w zakresie zarządzania, dokumentacji projektu oraz komunikacji 1. Realizacja projektu odbywać się będzie zgodnie z metodyką zarządzania projektami PRINCE 2 lub równoważną (za równoważną uznaję się metodę pod warunkiem, że będzie ona posiadała co najmniej takie same parametry lub lepsze parametry funkcjonalne której zastosowanie pozwoli na efektywne zarządzanie projektem). Przedmiot Zamówienia jest Projektem, którego realizacja ma stworzyć określone produkty. W trakcie realizacji Projektu Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z metodyką PRINCE 2 lub równoważną. 2. Współpraca na drodze Zamawiający Wykonawca będzie obejmować zakres dotyczący : a) obustronnej komunikacji w Projekcie, b) obiegu dokumentów, c) osób funkcyjnych i zakresu ich ról i odpowiedzialności. 3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w razie audytu lub kontroli realizacji prac, a w szczególności do przygotowania niezbędnych dokumentów dla instytucji kontrolujących (m.in. kontrola LRPO). S t r o n a 12

13 4. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia konsultacji wraz z Zamawiającym w miejscu realizacji nie rzadziej niż raz w tygodniu. Zamawiający dopuszcza konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego w liczbie 40 godzin w całym okresie realizacji Zamówienia, nie rzadziej niż raz na tydzień. Jeżeli zaistnieje nagła sytuacja niezbędna do prawidłowej realizacji Projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych konsultacji (w ramach dodatkowego limitu 40 godzin) w siedzibie Zamawiającego, również poza godzinami pracy Zamawiającego. Ze strony Wykonawcy we wszystkich konsultacjach musi brać udział Kierownik lub z-ca Kierownika Zespołu Wykonawcy. Na prośbę Zamawiającego w wybranych konsultacjach będą brali udział inni eksperci ze strony Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na : role Kierownika Projektu Wykonawcy (o której mowa w pkt VI SOPZ, str. 8) oraz Kierownika Zespołu Wykonawcy (o której mowa w pkt. VII.4 SOPZ) są tożsame. wymóg Zamawiającego dotyczy odbywania osobistych, cotygodniowych spotkań w siedzibie Zamawiającego jest obligatoryjny, 40 godzin konsultacji możliwych do odbycia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy Zamawiającego, jest traktowane jako odrębny zasób godzin(niezależny od osobistych spotkań u Zamawiającego oraz sytuacji nagłych), W razie nagłej sytuacji Zamawiający może wykorzystać odrębną pulę dodatkowych 40 godzin konsultacji fizycznie w siedzibie, również poza swoimi godzinami pracy. IX. Licencjonowanie Oprogramowania Zamawiający będzie licencjobiorcą Systemu i będzie go eksploatować zgodnie z zakresem Przedmiotu Zamówienia w okresie wdrożenia i trwałości projektu. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu niewyłącznej Licencji na korzystanie z Systemu. Licencja musi być udzielona na czas nieokreślony. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe wymagania przy doborze odpowiedniego sposobu licencjonowania. X. Dane źródłowe Podstawą budowy (RSIPWL) jest zasób, którym dysponuje Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK), Wydział Planowania Przestrzennego Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz inne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Dane są podstawą Systemu, a ich zakres, aktualności szczegółowość są niezależne od modelu Wdrożenia Oprogramowania Narzędziowego. Budowa RSIPWL wymaga formalizacji współpracy w ramach struktur samego Urzędu Marszałkowskiego, a w późniejszym czasie również podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem i rozwojem Systemu. RSIPWL będzie repozytorium Metadanych, które są aktualnie zarządzane przez WODGiK. Pozwoli to na sprawną komunikację użytkowników Systemu, którzy przez interfejs WWW będą mogli zasięgnąć szczegółowych informacji o Danych Przestrzennych przechowywanych w Zasobie. Na zakres tematyczny Systemu składają się przede wszystkim: a) referencyjne bazy danych (ortofotomapy, NMT, BDOT), S t r o n a 13

14 b) środowisko przyrodnicze, c) rolnictwo, d) infrastruktura techniczna, e) podziały terytorialne, f) przemysł, gospodarka, g) kultura fizyczna i sport, h) kultura i dziedzictwo kulturowe, i) turystyka, j) zdrowie i polityka społeczna, k) bezpieczeństwo. Wstępna inwentaryzacja dostępnego w strukturach Urzędu Marszałkowskiego zasobu Danych Przestrzennych wykazała bardzo dużą ilość informacji o różnym charakterze i ich wysoką jakość (tab,.shp,.jpeg,.tiff). Fakt istnienia danych bardzo ułatwia realizacje zadania wdrożenia RSIPWL. Ujednolicenie zasobu Centralnej Bazy Danych będzie następowało systematycznie. Wykonawca jest zobowiązany przetworzyć i ujednolicić około 500 MB danych niezbędnych do uruchomienia Portalu mapowego oraz wskazać w jaki sposób należy ujednolicić pozostały zasób danych. XI. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia Zamawiający dla dostaw sprzętowych określił parametry minimalne, które stanowią zakres minimalnych oczekiwań sprzętowych : a) W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które będą posiadały co najmniej takie same parametry lub lepsze parametry techniczne lub funkcjonalne w stosunku do opisanych w SIWZ, b) Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową, c) W przypadku zaproponowania urządzeń, instalacji i materiałów, równoważnych Wykonawca zobowiązany wykazać i załączyć do oferty zaproponowane urządzenia, instalacje i materiały oraz wskazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji i materiałów opisanych w SIWZ. d) Zaproponowane przez Wykonawcę równorzędne urządzenia, instalacje i materiały muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ oraz muszą zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w SIWZ, a także posiadać atesty. Wszystkie dostarczane przez Wykonawcę urządzenia muszą być wyposażone w przewody zasilające sygnałowe niezbędne do uzyskania jego pełnej funkcjonalności, a w szczególności do jego podłączenia do sieci energetycznej, sieci komputerowej LAN / WAN lub zestawów komputerowych / komputerów przenośnych lub serwerów w zależności od pełnionej funkcji. XII. Kluczowe cechy Systemu Narzędzia do obsługi systemu GIS powinny być sprawdzone i uznane w świecie, co ułatwi ich obsługę zarówno przez Administratorów Systemu ale przede wszystkim przez samych Użytkowników Końcowych. Wsparcie w trakcie realizacji oraz możliwość aktualizacji Oprogramowania zastosowanego do budowy Systemu musi być zagwarantowane przez Wykonawcę lub Producenta Oprogramowania. Aspekty techniczne to: przechowywanie danych geometrycznych w systemie relacyjnej bazy danych (RDBMS), S t r o n a 14

15 definiowanie logiki bazy danych przestrzennych poprzez relacje, reguły topologiczne i więzy integralności, możliwość edycji współbieżnej wielu Użytkowników Końcowych bez konieczności blokowania danych i powstawania zakleszczeń, skalowalność, która zapewni łatwe rozszerzenie dostępności i funkcjonalności Systemu bez konieczności wprowadzania istotnych zmian programistycznych, praca w architekturze SOA, równoczesny, kontrolowany, wielopoziomowy dostęp do zasobów baz geometrycznych dla wyodrębnionych kategorii użytkowników poprzez konfigurację na poziomie obiektów i zakresu tematycznego, obsługę historii danych z możliwością wizualizacji ich stanu na określony dzień, zgodność ze światowymi i europejskimi standardami, możliwość eksportu danych do innych systemów. Aspekty organizacyjne obejmują: scentralizowaną administrację bazą danych przestrzennych i aplikacjami, zgodność z aktualnie wykorzystywanymi w Urzędzie rozwiązaniami GIS, elastyczny model licencyjny (licencje serwerowe, pojedyncze z możliwością zmiany ich liczby i rodzaju), dostępność dokumentacji, ciągłość rozwoju Oprogramowania i dostęp do pomocy technicznej, spełnienie wszystkich stawianych przed Systemem zadań (Uwaga: - czas trwania i budżet Projektu wskazuje na konieczność wyboru gotowego rozwiązania, a tym samym redukcję ryzyka niepowodzenia całości Projektu) po analizie aktualnego stanu danych i wykorzystywanych narzędzi, implementacja RSIPWL powinna być wykonana w oparciu o technologię uznanego dostawcy oprogramowania na dwóch poziomach: o Oprogramowanie Narzędziowe GIS - stacje robocze, o Oprogramowanie Narzędziowe serwera - serwer danych przestrzennych. Realizacja Projektu RSIPWL podzielona została na następujące Etapy: ETAP I: Dostawa sprzętu komputerowego, licencji Oprogramowania oraz Oprogramowania Narzędziowego, Instalacja, Konfiguracja oraz parametryzacja Systemu, przeprowadzenie Szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów Systemu, w szczególności Oprogramowania Narzędziowego i Użytkowego. ETAP II: Zasilenie Systemu Danymi, Szkolenia specjalistyczne, Wdrożenie Systemu, uruchomienie prototypu Portalu mapowego. Zamawiający wymaga świadczenia usług wsparcia/asysty technicznej przez okres 3 lat od dnia podpisania protokołu końcowego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację całości prac związanych z Wdrożeniem Systemu. XIII. Sprzęt i oprogramowanie systemowe wymagania ogólne Szczegółowy zakres Dostaw oraz Usług przedstawiony został w poszczególnych Kartach Produktów Projektu (Zadaniach) w Załączniku nr 4, 4a oraz 4b do SIWZ. S t r o n a 15

16 XIV. Wymagania dotyczące wydajności i pojemności Wydajność Systemu musi być dostosowana przez Wykonawcę do ilości przetwarzanych w Systemie Danych, liczby Użytkowników oraz liczby transakcji - przy zachowaniu zapasu zakładającego wzrost obciążenia Systemu w przyszłości, przy czym sposób wyliczenia założeń dotyczące wydajność i pojemności oraz skalowania tych parametrów w czasie musi zostać załączony przez Wykonawcę do oferty. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę na czas realizacji Projektu ośrodka przetwarzania danych (Data Center) zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ.W czasie trwania Projektu Zamawiający będzie prowadził działania zmierzające do wybudowania własnego Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane w Zadaniu 4a. Zamawiający wymaga dostarczenia Serwerów typu Blade (Zadanie 1) umożliwiających ich montaż w posiadanej obudowie przez Zamawiającego tj. Obudowa blade Fujitsu BX900 S1. Wstępnie System zostanie zasilony danymi powyżej 12GB, jednak należy pamiętać że będzie ulegał dalszemu rozwojowi. Szczegółowy zakres Dostaw oraz Usług przedstawiony został w poszczególnych Kartach Produktów Projektu (Zadaniach): Załącznik nr 4, 4a i 4b do SIWZ. XV. Wymagania odnośnie treści oferty Na potwierdzenie, że oferowany System spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć Oświadczenie, że oferowane urządzenia są fabrycznie nowe, tzn. nie wyprodukowane wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy i pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. S t r o n a 16

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa i wdrażanie platform usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest usprawnienie funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego. Mariusz Goraj Zielona Góra, 11.02.2015 r.

Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego. Mariusz Goraj Zielona Góra, 11.02.2015 r. Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego Mariusz Goraj Zielona Góra, 11.02.2015 r. Zamawiający: Województwo Lubuskie Wykonawca: SmallGIS Sp. z o.o. Rozpoczęcie projektu 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

działania i produkty projektu Ciechocinek, r.

działania i produkty projektu Ciechocinek, r. Infostrada Kujaw i Pomorza planowane działania i produkty projektu Ciechocinek, 24.11.2011 r. Wprowadzenie Mariusz Krupa Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Planowane działania i produkty

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r.

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dotyczący działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Kwestionariusz dotyczący działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Zał. nr 2 do zawiadomienia o kontroli Kwestionariusz dotyczący działania teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Poz. Obszar / Zagadnienie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PROCEDURA TESTOWANIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r.

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r. Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo