APEL DO RZĄDU. Przedsiębiorcy apelują do rządu o regulacje wspierające walkę z zatorami płatniczymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APEL DO RZĄDU. Przedsiębiorcy apelują do rządu o regulacje wspierające walkę z zatorami płatniczymi"

Transkrypt

1 Warszawa, 14 maja 2012 r. APEL DO RZĄDU Przedsiębiorcy apelują do rządu o regulacje wspierające walkę z zatorami płatniczymi Obecni na poniedziałkowej debacie BCC (14 maja) pt. Okrągły stół nt. zatorów płatniczych przedsiębiorcy i eksperci zaapelowali do rządu o wprowadzenie regulacji, które zlikwidują lub pozwolą istotnie ograniczyć problem zatorów płatniczych w Polsce. Główne postulaty środowiska biznesu to: zastąpienie memoriałowego systemu rozliczania podatków dochodowych oraz VAT-u systemem kasowym, wdrożenie uproszczonej (szybszej) procedury dochodzenia wierzytelności, wprowadzenie regulacji umożliwiających dyscyplinowanie dłużników poprzez brak możliwości zaliczenia do kosztów kwot z niezapłaconych faktur. Inne, wskazane przez przedsiębiorców i ekspertów, działania to m.in. popularyzacja usług factoringu oraz rabatów za płatność przed terminem. [szczegółowy opis propozycji poniżej] Propozycje rozwiązań mających przeciwdziałać zatorom płatniczym zostaną przekazane rządowi, odpowiednim ministerstwom oraz przedstawicielom sejmowych i senackich komisji. W panelu dyskusyjnym BCC nt. zatorów płatniczych udział wzięli m.in.: Adam Szejnfeld poseł na Sejm, b. wiceminister gospodarki Prof. Stanisław Gomułka minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, główny ekonomista BCC Dr Krzysztof Matela wiceprezes BCC, ekspert rynku windykacji, prezes EGB Investments Mec. Michał Jaskólski ekspert prawny BCC, Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Marek Goliszewski prezes BCC Moderatorem panelu był Dr Wojciech Warski przewodniczący Konwentu BCC, minister w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. Dyskusji przysłuchiwali się również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki.

2 Podczas debaty przedstawione zostały wyniki sondażu przeprowadzonego w maju 2012 wśród przedsiębiorców członków BCC z całej Polski nt. przyczyn, skutków, skali oraz możliwości rozwiązania problemu zatorów płatniczych. Ponad 60% przedsiębiorców z BCC uważa, że zatory płatnicze są dla nich dużym problemem w prowadzeniu działalności biznesowej. Niemalże tyle samo (59%) przedsiębiorców czeka od 30 do 90 dni na uregulowanie już przeterminowanych płatności. Te zdaniem 59% ankietowanych firm wzrosły na koniec 2011 r. w porównaniu z rokiem 2010, o 20%, a w przypadku jednej czwartej przedsiębiorstw zwiększyły się aż od 20 do 50%. [cały sondaż w załączeniu] Propozycje rozwiązań BCC mających ograniczyć problem powstawania zatorów płatniczych: 1. Wprowadzenie kasowego systemu rozliczania podatków dochodowych oraz od wartości dodanej. Polski przedsiębiorca, zanim dostanie pieniądze, musi zapłacić VAT od faktury, którą wystawił, a często i podatek dochodowy. W prawie niemieckim takiej konieczności nie ma. Tam przedsiębiorca odprowadza podatek dopiero po otrzymaniu zapłaty. Oczywiście w Polsce rozpoczął funkcjonowanie tzw. system kasowy, ale dotyczy on zdecydowanej mniejszości przedsiębiorców. 2. Wprowadzenie regulacji mówiących o braku możliwości rozliczenia jako koszt uzyskania przychodu zobowiązania opłaconego po terminie umownym lub po terminie 30 dni (zgodnie z przepisami o terminach płatności w transakcjach handlowych). Zobowiązanie opłacone po terminie nie mogłoby być wliczane w koszty uzyskania przychodu i tym samym nie mogłoby stanowić przesłanki do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Konsekwencje wynikające z tego rozwiązania bez wątpienia prowadziłyby do terminowego i rzetelnego rozliczania zobowiązań. Pakiet rozwiązań pomocnych w walce zatorami płatniczymi, zawierający obie powyższe propozycje przedstawił w trakcie spotkania b. minister gospodarki, poseł Adam Szejnfeld (zostały one zgłoszone 13 lutego br. w ramach zapytania poselskiego (nr 540) do marszałka Sejmu i przekazane Ministerstwu Finansów). Jego zdaniem: Docelowo, dla ochrony interesów wierzycieli, najlepiej byłoby zastąpić memoriałowy system płacenia podatków systemem kasowym, czyli wprowadzić zasadę, że podatek byłby odprowadzany dopiero po uzyskaniu należności za dostarczone towary czy wykonane usługi. Obecnie obowiązek podatkowy powstaje po wystawieniu faktury. W tym przypadku inicjatywa leży po stronie MF. Inna z propozycji Adama Szejnfelda, zakłada korektę podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych (PIT i CIT) o wartość niezapłaconych w terminie zobowiązań, zarówno po stronie wierzyciela, jak i po stronie dłużnika w przypadku spełnienia kryterium czasowego (brak zapłaty w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności przewidzianego w przepisach, umowie lub na fakturze). W skrócie chodzi o wprowadzenie sankcji podatkowych dla dłużników w

3 postaci likwidacji możliwości zaliczania w koszty prowadzenia działalności faktur, które nie zostały w terminie zapłacone oraz regulacji umożliwiających wierzycielom uwzględnienie braku płatności od kontrahenta przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym. Obie propozycje A. Szejnfelda koncentrują się na podatku dochodowym. Propozycje zmian, które mogą zmniejszyć skalę zatorów płatniczych związane z rozliczaniem podatku VAT przedstawił prof. Stanisław Gomułka: I. Zgodnie z zasadami rachunkowości, przedsiębiorstwo sprzedające produkt wpisuje do faktury także podatek VAT. Teraz ten podatek przedsiębiorstwo-sprzedawca przekazuje raz na miesiąc do Urzędu Skarbowego (US) niezależnie od tego, czy faktura została zapłacona czy też nie została zapłacona. Jeśli faktura nie została zapłacona, to przedsiębiorstwosprzedawca kredytuje kupującego nie tylko w swoich relacjach z klientem, ale także w relacjach klienta z US. Obecne prawo wymusza ten drugi rodzaj kredytu. Tymczasem przedsiębiorstwo sprzedające produkt powinno być tylko pośrednikiem między kupującym, a US w przekazywaniu podatku VAT. Zmiana powinna polegać na tym, że podatek VAT przedsiębiorstwo-sprzedawca przekazuje dopiero po otrzymaniu zapłaty. To przekazywanie mogłoby być częstsze niż jest teraz, nie raz na miesiąc ale np. raz na tydzień, w odniesieniu do zapłaconych faktur z ostatniego tygodnia. II. Przedsiębiorstwo kupujące jakiś produkt nie powinno mieć prawa do odzyskiwania z US naliczonego na fakturze podatku VAT przed zapłaceniem za kupiony produkt. Obecny system pozwala korzystać z tego prawa, zatem pozwala na darmowe kredytowanie przedsiębiorstwa kupującego przez US, więc tym samym zachęca do niepłacenia za fakturę. Zmiana powinna polegać na tym by odzyskanie z US naliczonego na fakturze podatku VAT było możliwe dopiero po zapłaceniu za fakturę, a więc także po zapłaceniu tego podatku. 3. Promocja faktoringu. Usługa faktoringu jest w Polsce rzadko wykorzystywana. Faktoring polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności z odroczonym terminem. Jest to doskonałe narzędzie do walki z zatorami płatniczymi. Niestety w Polsce obroty na rynku faktoringowym wynoszą obecnie jedynie 4,5 mld euro, podczas, gdy w Irlandii lub Holandii są one pięciokrotnie wyższe, w Hiszpanii czy Niemczech piętnastokrotnie, we Francji wyższe aż dwudziestokrotnie, we Włoszech trzydziestokrotnie, zaś w Anglii obroty tego rynku są niemal sześćdziesięciokrotnie większe niż w Polsce. 4. Stworzenie dla przedsiębiorstw, które opłacą fakturę przed terminem płatności, tzw. ulgi cenowej i popularyzacja rabatów za płatność przed terminem. W wielu przedsiębiorstwach wprowadza się system ulgi w płatnościach przed terminem. System ten opiera się na wystawieniu faktury na kwotę powiększoną np. o 10% wartości zamówienia, która to zostanie skorygowana fakturą korygującą do kwoty pierwotnie

4 wynegocjowanej w przypadku przedterminowej płatności. System ten skutkuje zachętą kontrahentów do opłacania swoich zobowiązań przed terminem, co pozwala im niejako uniknąć konieczności płacenia pierwotnie naliczonej kary. 5. Stworzenie uproszonych procedur dochodzenia wierzytelności dla przedsiębiorców. Rozważyć należy przyjęcie jednego ze stosowanych na zachodzie systemów dochodzenia zobowiązań pieniężnych pomiędzy przedsiębiorstwami [prezentacja w załączeniu]. W Niemczech, podobnie jak i we Francji, istnieje tzw. procedura wezwania do zapłaty przed sądem. Nie ma tutaj górnej granicy w odniesieniu do wartości roszczenia. Korzystanie z procedury dotyczącej wezwania do zapłaty jest fakultatywne dla wierzyciela. To on musi zdecydować, czy zastosować procedurę wezwania do zapłaty, czy też wszcząć normalne postępowanie. Bez względu na wysokość roszczenia, jedynym sądem właściwym dla celów procedury dotyczącej wezwania do zapłaty jest sąd rejonowy, w którym wnioskodawca ma swoją ogólną jurysdykcję. Ogólną jurysdykcję zasadniczo określa miejsce zamieszkania lub w przypadku podmiotu prawnego - siedziba. O wiele lepiej wygląda w Niemczech również sama procedura egzekucji. Jako przykład, w przeciwieństwie do długotrwałych, aukcyjnych procedur polskich, wskazać można np. niemiecką instytucję prostej konfiskaty nieruchomości - wykonania w stosunku do nieruchomości dłużnika dokonuje się w formie hipoteki zapisanej dla zabezpieczenia roszczenia, obowiązkowego zakupu i odsprzedaży na aukcji lub polecenia sekwestru sądowego w stosunku do majątku. W Włoszech istnieje, nieco podobna do polskiego postępowania uproszczonego, ale o wiele lepiej niż w Polsce, funkcjonująca tzw. procedura w przypadku drobnych roszczeń, gdzie spory dotyczące mienia ruchomego o wartości nieprzekraczającej kwoty 2 582,28 EUR rozpatrywane są przez sędziego pokoju, zaś sprawy o odszkodowanie w związku z wypadkami w ruchu pojazdów lub łodzi rozpatrywane są przez sędziego pokoju, o ile wartość pozwu nie przekracza kwoty ,71 EUR. Nie przewiduje się tu żadnych formularzy. W sprawach wnoszonych do sędziego pokoju pozew składany jest w formie wezwania do stawiennictwa w sądzie na wyznaczoną rozprawę. Pozew może również zostać złożony ustnie. Następnie sędzia wpisuje pozew do sprawozdania, o czym strona powodowa zawiadamia stronę pozwaną w postaci wezwania do stawiennictwa w sądzie na wyznaczoną rozprawę. Podobnie uproszczone jest postępowanie egzekucyjne. Najpowszechniejszym typem jest postępowanie mające na celu uzyskanie kwoty pieniędzy lub składnika majątku rzeczowego dla dochodzącego swojego roszczenia wierzyciela. Procedurę tę stosuje się, gdy na mocy orzeczenia sądu, lub środka równoważnego, wierzycielowi przysługuje kwota pieniędzy. Procedura obejmuje dwa etapy: najpierw zajęcie majątku należącego do dłużnika, którego dotyczy wyrok, a następnie przekazanie pieniędzy wierzycielowi (jeżeli zajęto pieniądze), składnika majątku lub pieniędzy uzyskanych z aukcji majątku objętego postępowaniem egzekucyjnym (w celu zamiany majątku na pieniądze), zależnie od okoliczności. Procedura ta, znana jako przymusowe wywłaszczenie, regulowana jest różnymi zasadami, zależnie od tego, czy majątek jest nieruchomy ( przymusowe wywłaszczenie nieruchomości ) czy

5 ruchomy ( przymusowe wywłaszczenie ruchomości ). Co więcej, we Włoszech, egzekucję powierza się oczywiście, tak jak i w Polsce, komornikom, ale niedawne reformy w zakresie procedury egzekucyjnej, odnoszące się do majątku nieruchomego, pozwalają sądowi na powierzenie także i notariuszowi działań związanych ze sprzedażą majątku. W Belgii nie ma co prawda szczególnej procedury w przypadku drobnych spraw sądowych, ale cała procedura sądowa jest bardzo prosta. Zwykła procedura odbywa się według następującego schematu: doręczenie wezwania komornika, wymiana argumentacji na piśmie, nazwanej wnioskami, rozprawa (mowa obrończa) oraz zamknięcie debaty, wyrok. Także i w belgijskim prawie upadłościowym widać, o wiele lepiej podkreślony niż w regulacjach polskich, prymat interesu wierzycieli nad interesem upadłego, którym najczęściej jest nieuczciwy, niesolidny, a w najlepszym wypadku pechowy, dotychczasowy kontrahent. Art. 8 belgijskiej ustawy o zastawie hipotecznym stwierdza wprost, iż Majątek dłużnika ma służyć jako powszechnie stosowane zabezpieczenie wierzycieli, a wartość tego majątku jest podzielona pomiędzy nich na sprawiedliwych zasadach, chyba że określeni wierzyciele mają prawnie zagwarantowane pierwszeństwo. We Francji z kolei istnieje uproszczona procedura tocząca się przed sądem instancji, zwana oświadczeniem strony w kancelarii sądowej. Sprawa wnoszona jest do sądu za pomocą ustnego lub pisemnego oświadczenia strony przed kancelarią właściwego sądu instancji. Kancelaria wzywa strony na rozprawę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Na rozprawie sędzia stara się pogodzić strony i może, za ich zgodą, wyznaczyć mediatora. Kwota pozwu nie powinna przekraczać 3800 euro i powinna należeć do właściwości sądu instancji. Z powodu wartości przedmiotu sporu wyklucza się możliwość apelacji. Wyrok może jedynie być przedmiotem skargi kasacyjnej. Kontakt: Dr Wojciech Warski przewodniczący Konwentu BCC minister Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców wiceprzewodniczący TK ds. Społeczno-Gospodarczych tel Michał Jaskólski ekspert BCC ds. prawa gospodarczego Partner w Kancelarii Świeca i Wspólnicy sp.k. tel Emil Muciński rzecznik Instytut Interwencji Gospodarczych BCC tel ,

6 Gospodarczy Gabinet Cieni BCC został powołany 2 kwietnia 2012 r. Jego celem jest wsparcie działań rządu służących gospodarce, inspirowanie i monitorowanie prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To rząd gospodarczych fachowców będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka. Wielu z nich piastowało w przeszłości również funkcje publiczne. Celem Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC nie jest pusta krytyka działań rządu, ale ich konstruktywne recenzowanie, a przede wszystkim rekomendowanie zmian sprzyjających rozwojowi naszego kraju, wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm, a także walce z bezrobociem i szarą strefą. Naszym priorytetem jest przejrzyste i przyjazne prawo, likwidowanie barier stających przed przedsiębiorcami. Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza 2500 członków (osób i firm). Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Związek Pracodawców BCC jest członkiem Komisji Trójstronnej. Członkowie Klubu, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski. Więcej: Kontakty prasowe:

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3432 Warszawa, 22 maja 2015 r.

Druk nr 3432 Warszawa, 22 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-123-14 Druk nr 3432 Warszawa, 22 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE

38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE KANCELARIA SEJMU / NR 34 (670) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 31 MARCA 2009 R. 38 POSIEDZENIE SEJMU WIZYTA MARSZAŁKA SEJMU W CHORWACJI I ALBANII PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU REPUBLIKI ŁOTWY W SEJMIE Na okładce:

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

subpartycypacja Warszawa, styczeń 2014

subpartycypacja Warszawa, styczeń 2014 subpartycypacja Warszawa, styczeń 2014 Spis treści Drugie życie subpartycypacji... 3 Istota subpartycypacji... 4 Czy stroną umowy o subpartycypację z bankiem może być zagraniczny fundusz inwestycyjny?...

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku

Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku Rekomendacje Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Warszawa dnia 10 grudnia 2012 roku 2 Szanowni Państwo! W dniu 14 maja 2012 r., po szeregu spotkań i rozmów, podczas których zapoznałem się

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI

ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI ZESPÓŁ DS. PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO, NAPRAWCZEGO i EGZEKUCYJNEGO TRZECI KONGRES PRAWNIKÓW WIELKOPOLSKI PRAWNICY DLA GOSPODARKI I. Ocena stanu regulacji w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego wraz z

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny 42% mikroprzedsiębiorców uważa, że w ostatnich dwóch latach warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły

Bardziej szczegółowo

Tax & Fiscal Alert. Informacje Księgowe

Tax & Fiscal Alert. Informacje Księgowe Tax & Fiscal Alert August 2013 Informacje Księgowe Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie rocznych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych jednostek Nowa Dyrektywa Parlamentu

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie

JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ. Jak poprawić płynność finansową w firmie JAK POPRAWIĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ W FIRMIE Jak poprawić płynność finansową w firmie 1 2 Jak poprawić płynność finansową w firmie Faktoring Spis treści Rynek faktoringu w Polsce i na świecie...4 Definicja

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: październik-grudzień 2014 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: CIT > > Ceny transferowe

Bardziej szczegółowo

Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015

Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015 Poradnik kredytowy Publikacja: 29.06.2015 Parę słów o nas: Lexperto tworzy zespół wykwalifikowanych prawników oraz współpracujący z nim sztab doradców. Dzięki ich pomocy udało nam się pomóc już 20 000

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom 4

NAUKI EKONOMICZNE tom 4 NAUKI EKONOMICZNE tom 4 Zeszyty Naukowe Paƒstwowej Wy szej Szko y Zawodowej w P ocku NAUKI EKONOMICZNE tom 4 P OCK 2005 REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTWA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Prawa Gospodarczego

Tygodnik Prawa Gospodarczego gazetaprawna.pl nr 152 (2022) WTOREK, 7 sierpnia 2007 Tygodnik Prawa Gospodarczego OA P R O C E D U R Y K O N T R A K T Y O R Z E C Z N I C T W Przewodnik Nowe zasady odpowiedzialności firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING

Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING nr 100, styczeń 201412 issn 1895-2852 Spółka z o.o. PRAWO l ZARZĄDZANIE l FINANSE l PR l MARKETING w numerze m.in.: OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZY WYPŁACIE DYWIDENDY Obowiązki przy wypłacie dywidendy spoczywają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez. BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

REGULAMIN. przez. BZ WBK Faktor Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FAKTORINGOWYCH Z PRZEJĘCIEM RYZYKA przez BZ WBK Faktor Sp. z o.o. czerwiec 2015 Strona 1 z 14 Spis treści: Postanowienia ogólne... 3 Zabezpieczenia... 4 Zgłoszenie Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji

NEWSLETTER PZW. Polski Związek Windykacji. Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Nr 1/2014 styczeń Polski Związek Windykacji NEWSLETTER PZW Kolejny numer biuletynu Polskiego Związku Windykacji Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu kolejny numer newslettera Polskiego Związku Windykacji.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI SAF SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji zwykłych serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce

Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce Instrumenty prawne określające praktykę handlu książką w Polsce analiza przygotowana przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Polska Książka (opracował: Jędrzej Maciejewski) Kraków, październik 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM WYBRANE MECHANIZMY KORUPCYJNE W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM WSTĘP Korupcja zawsze będzie towarzyszyć ludzkości. Są jednak sytuacje szczególnie jej sprzyjające. Jedną z takich sytuacji jest uchwalanie sprzyjających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo