1 z :54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, Zielona Góra, woj. lubuskie, tel , , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wynikających ze zmiany sposobu ogrzewania budynku w rewitalizowanym budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze. Zakres obejmuje roboty budowlane - montaż rozdzielaczy dla instalacji c.o i c.t wraz z ich niezbędnym wyposażeniem w pomieszczeniu węzła cieplnego oraz wykonanie opomiarowana zużycia wody w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku. Inwestycja dotyczy budynku usytuowanego na terenie Wojewódzkiego Szpitala w Zielonej Górze na działce nr 61/5, znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej. Przedmiot zamówienia obejmuje: - Wykonanie robót budowlanych, - Wykonanie wszelkich badań, prób i sprawdzeń oraz uzyskanie innych niezbędnych do wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia protokołów i zaświadczeń, pozwoleń, - Udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na wbudowane materiały budowlane, urządzenia, sprzęt i wyposażenie objęte umową która zostanie zawarta w celu realizacji przedmiotu zamówienia, na okres nie krótszy niż 36 i nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, - Serwisowanie i reklamowanie w okresie gwarancji, - Opracowanie Instrukcji użytkowania i konserwacji UWAGA: Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia III.3.2) Wiedza i doświadczenie Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - Kierownikiem robót w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - jedna osoba 1 z :54

2 2 z :54 posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: a) minimum 5 letnia praktyka zawodowa (liczona od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w danej specjalności, b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Kierownikiem robót w specjalności sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych - jedna osoba posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: a)minimum 5 letnia praktyka zawodowa (liczona od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w danej specjalności, b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. UWAGA: Pod pojęciem praktyki zawodowej Zamawiający rozumie okres czasu liczony od daty uzyskania uprawnień zawodowych do daty wszczęcia (ogłoszenia) niniejszego postępowania. Pod pojęciem pełnienia funkcji Zamawiający rozumie wykonanie lub wykonywanie (obecnie) danej funkcji III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż: zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). UWAGA: Polisa winna być aktualna na dzień składania i otwarcia ofert. Jeżeli z ww. dokumentu nie wynika że składka została opłacona, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie jej opłaty lub opłat raty składki wymagalnej na dzień otwarcia ofert III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty

3 3 z :54 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego, wykonawca załączy do oferty: 1. Zestawienie proponowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych - zgodnie z Zał. Nr 7 do SIWZ - jeśli dotyczy, 2. Oświadczenie, że zaoferowane w ofercie inne materiały i urządzenia niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są równoważne, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej, dostosowane pod względem rodzaju, wielkości i ciężaru do przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w projekcie - zgodnie z Zał. Nr 6 do SIWZ - jeśli dotyczy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały poprzez złożenie Zał. Nr 7 do SIWZ. UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń tych samych co wskazane w dokumentacji projektowej i pozostałych załącznikach do SIWZ, Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Zał. Nr 6 i 7 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Wykonawca może w ofercie zaproponować inne materiały i urządzenia lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej, dostosowane pod względem rodzaju, wielkości i ciężaru do przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w projekcie. Karty techniczne ujętych w wycenie materiałów i urządzeń równoważnych winny być dołączone do oferty. Brak udokumentowania równoważności proponowanych w ofercie materiałów i urządzeń, traktowane będzie jak przyjęcie wszelkich rozwiązań projektowych bez zmian. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ 2. Pisemne zobowiązanie (w oryginale), o którym mowa w rozdziale IX pkt. 4 i XII pkt. 2 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. 3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Okres gwarancji - 10 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany o których mowa w ust. 1, dopuszcza się tylko w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Dopuszcza się m. in. następujące zmiany umowy: 1) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego dopuszcza się zmiany w tym zakresie; stare dane zostaną zastąpione nowymi, 2) dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy; określone w umowie terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu: a) w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, b) jeśli podczas wykonywania robót okaże się, że konieczne do wykonania są czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których wykonania uzależnione jest wykonywanie robót podstawowych - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności, c) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, d) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, e) jeżeli opóźnieniu ulegnie udostępnienie przez Zamawiającego frontu robót, gdzie prowadzone mają być prace, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przedmiotowych prac, f) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, g) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów, h) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie prac, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z

4 4 z :54 przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, i) jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, j) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej do Instytucji Zarządzającej LRPO i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, k) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, l) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków, m) jeśli konieczność skoordynowania robót z innymi Wykonawcami realizującymi roboty budowlane na terenie Szpitala uniemożliwi Wykonawcy zrealizowanie robót w terminie umownym - termin realizacji może zostać przesunięty o czas, w którym Wykonawca nie mógł swoich robót realizować, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 3) dopuszcza się zmiany w osobach mających pełnić określone funkcje w realizacji zamówienia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze względów losowych, służbowych, z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu niewłaściwego zachowania. Nowo wskazane przez Wykonawcę osoby muszą spełniać wszystkie warunki wskazane dla tych funkcji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu, na podstawie którego zawarta została niniejsza umowa. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na powierzenie obowiązków nowej osobie. W przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o takim fakcie; 4) dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych do realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zmianę podwykonawcy, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy 6 umowy; 5) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy 6 umowy; 6) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują odpowiednie zapisy 6 umowy; 7) w przypadku gdy elementy przedmiotu umowy zaoferowane w ofercie/projekcie zostaną wycofane z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany elementów przedmiotu zamówienia na wersję o parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie/projekcie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny (wartości umowy), zmiany terminu wykonania i innych warunków zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt został wycofany z dystrybucji lub producent zaprzestał jego produkcji; 8) dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych i technologicznych lub materiałowych niż przewiduje Opis przedmiotu zamówienia i/lub opracowana dokumentacja ze względu na: zmiany warunków geologicznych i, zmiany obowiązującego prawa i obowiązujących norm, z uwagi na racjonalność ekonomiczną, funkcjonalną lub in., pojawienie się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na np. zaoszczędzenie na kosztach eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub innych uzasadnionych przyczyn - dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na wprowadzenie tych zmian; w takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny (wartości umowy), zmiany terminu wykonania i innych warunków zamówienia zawartych w SIWZ; 9) dopuszcza się możliwość za zgodą Zamawiającego zmiany elementów przedmiotu zamówienia, wynikającej m. in. z pobranych z natury wymiarów, zmiany profilów produkcji i parametrów technicznych elementów przedmiotu zamówienia, 10) wartość niniejszej umowy może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, np. Wykonawca wprowadzi specjalny rabat lub gdy konieczna będzie zmiana rozwiązań projektowych, która spowoduje konieczność zaniechania realizacji części robót (niewykonanie ich w trakcie umowy) - w takich przypadkach wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, b) nastąpi ograniczenie zakresu robót budowlanych i dostaw, wynikające z braku środków finansowanych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków LRPO w takim przypadku wartość umowy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, c) zmiany wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, w tym zmian przepisów w zakresie kwalifikowalności finansowania elementów stanowiących przedmiot zamówienia. 11) dopuszcza się możliwość zmiany sposobu rozliczenia umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy lub wskutek zmiany umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinasowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego Projektu. 4. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 5. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 6. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Podgórna Zielona Góra. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego KANCELARIA OGÓLNA ul. Podgórna Zielona Góra. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest realizowany jako projekt własny Województwa Lubuskiego pn. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej,

5 5 z :54 Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej. Warszawa: Wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych Numer ogłoszenia: 32388-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-102-09 Druk nr 2310 Warszawa, 31 sierpnia 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo