Poznaj siebie. Zainteresowania. Uzdolnienia. Warto ci. Temperament. Cechy charakteru. Stan zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznaj siebie. Zainteresowania. Uzdolnienia. Warto ci. Temperament. Cechy charakteru. Stan zdrowia"

Transkrypt

1 Poznaj siebie Na Twoje predyspozycje do wykonywania określonego zawodu mają wpływ: Zainteresowania Każdy z nas posiada zainteresowania, choć nie zawsze potrafimy je nazwać i o nich mówić. A naprawdę warto, ponieważ większość dorosłych zadowolonych ze swojej pracy mówi, że sekret ich szczę ścia 1 polega przede wszystkim na tym, że otrzymują pieniądze za to, co uwielbiają robić. Warto przyj rzeć się swoim zainteresowaniom, bo może uda Ci się znaleźć to coś, co będziesz lubił robić, i uczynić z tego sposób na życie. Umiej tno ci Zastanawiasz się czasami nad tym, co umiesz robić najlepiej? Może ktoś Cię już pytał o to, co potrafisz, na czym się znasz? Jeśli tak, to przypomnij sobie udzielone wówczas odpowiedzi. Jeśli dojdziesz do wniosku, że niewiele możesz tu wymienić nie szkodzi. Pomyśl zatem, jakimi umiejętnościami jesteś zainteresowany, co chciałbyś umieć robić. Może np. umiesz łatwo nawiązywać kontakty z innymi, doradzać im, może jesteś przywódcą wśród znajomych, albo potrafisz znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji, a może dobrze gotujesz lub naprawiasz sprzęt elektryczny. Temperament Z pewnością zauważyłeś, że w tych samych okolicznościach ludzie różnie reagują na to samo zdarzenie. Jedni bardzo emocjonalnie, inni zaś spokojnie. Jedni potrafią długo wykonywać monotonne zajęcie, nie odczuwając znużenia, innych po minucie dopada zniecierpliwienie i zniechęcenie. Są też oso- 5 by niezwykle łatwo nawiązujące kontakt z innymi, ale też takie, które wolą samotność i własne towarzystwo. Różnice w reagowaniu na te same bodźce związane są właśnie z temperamentem. Do jakiej grupy osób Ty należysz? Stan zdrowia Jeśli jesteś pod opieką specjalistycznej poradni, to zapytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu, który sobie wymarzyłeś. Zawód, który Cię interesuje, nie może być w kolizji z Twoim stanem zdrowia. To też jest ważne! 3 7 Uzdolnienia Zdolności decydują o niejednakowych rezultatach w uczeniu się i działaniu przy jednakowej motywa cji i uprzednim przygotowywaniu się. Pewnie zaobserwowałeś to u siebie i swoich znajomych. Jedni tyrają i nie zawsze udaje się im dostać szóstkę, a inni mają najlepszą ocenę w kieszeni bez wysiłku. Z innego przedmiotu może być dokładnie odwrotnie. Przykłady uzdolnień to: spostrzegawczość, wyobraźnia, zręczność oraz zdolności specjalne, np. matematyczne, językowe, lite rackie, interpersonalne, plastyczne, muzyczne, techniczne, sportowe czy organizacyjne. A Ty jakie masz uzdolnienia? Warto ci Wartości to podstawowe kryterium przewodnik w kształtowaniu naszych postaw. Są wyobrażeniem tego, co jest godne pożądania, na zdobyciu czego najbardziej Ci zależy. Jeśli np. dla Ciebie wartością jest pomaganie innym, warto wybrać zawód, w którym można tę wartość realizować. Nie powinno się wybierać zawodu pozostającego w sprzeczności z preferowanymi wartościami. A co Ty sobie cenisz w życiu? Cechy charakteru W przypadku cech charakteru mówimy o tych dobrych, stanowiących naszą mocną stronę lub o złych, które składają się na nasze słabe strony. Jedni są uprzejmi, uczynni, dyskretni, uczciwi, a inni obojętni, nieopanowani, niecierpliwi. Również w sferze edukacji i pracy, w podejściu do obowią zków niektóre osoby są systematyczne, odpowiedzialne, skrupulatne, dokładne i sumienne, podczas gdy inne zachowują się beztrosko, spoko, na luziku. Powinny więc wykonywać inne prace. A Ty jaki jesteś? W internecie możesz znaleźć testy służące do tego, aby samodzielnie spróbować określić swoje predyspozycje. Rozwiązując je, możesz otrzymać informacje o tym, co lubisz, co Cię interesuje, w czym będziesz dobry. Możesz to potraktować, jak przy miarkę do określenia siebie. Jeśli zdarzy się, że coś Cię zaintrygowało i masz ochotę omówić z kimś wyniki Twojej pracy z testem, jeśli nie masz pewności, czy dostatecznie dużo wiesz o sobie, to poszukaj pomocy. Możesz porozmawiać ze szkolnym doradcą zawodowym (jeśli jest ktoś taki w Twojej szkole), pedagogiem szkolnym, wychowawcą. Porozmawiaj ze swoimi rodzicami/opiekunami, znajomymi. Możesz poszukać specjalisty, który pomoże dokonać wyboru szkoły czy zawodu. TESTY, ZNAJDZIESZ M.IN. NA: talentgame.pl labirynt-zawodow.progra.pl zawodowe.info interklasa.pl einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum kariera.pl ród o: O wiatowe ABC, pa dziernik 2012 nr 24 wiosna

2 DOBRA SZKOŁA - DOBRY ZAWÓD Zawody zwi zane ze sfer us ug, a wywodz ce si z tradycji rzemie lniczej, zawsze b d potrzebne i musia by nast pi gigantyczny prze om cywilizacyjny i technologiczny, eby odesz y w niepami. Zdobywając konkretny zawód, bądź posiadając ich dwa lub nawet trzy, współczesny człowiek zwiększa swoje szanse na zaistnienie i dynamiczne funkcjonowanie w różnych sektorach rynku i gospodarki. Tradycja cechów rzemieślniczych i uczenia się zawodu w Polsce i Europie sięga czasów średniowiecza. Wtedy to właśnie rodzice posyłali dzieci do mistrza, pod którego czujnym okiem adept sztuki złotniczej, krawieckiej czy garbarskiej poznawał tajniki zawodu. Jakość i kunszt ich pracy można do dziś podziwiać w muzeach. Jednak wtedy uczeń, zgłębiający arkana zawodu, nie miał najmniejszych szans na zdobycie wykształcenia ogólnego i wiedzy o świecie. Dzisiejsza szkoła zawodowa daje uczniowi niezliczone możliwości rozwoju, nie tylko poprzez uczenie się języków obcych, podstaw przedsiębiorczości czy geografii, lecz także dzięki możliwościom rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Taką szkołą, spełniającą standardy kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, jest Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu przy ulicy Dawida 5, w skład którego wchodzi: Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Kilińskiego. Uczniowie decydujący się na naukę w tej szkole mają do wyboru szereg atrakcyjnych zawodów: fryzjer, cukiernik, piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych. W klasach wielozawodowych uczą się przyszli fotografowie, złotnicy-jubilerzy, krawcy, stolarze, tapicerzy, lakiernicy, blacharze samochodowi oraz wędliniarze. W technikum kształcą się przyszli technicy usług fryzjerskich. Niedaw no szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną poprzez organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób chcących nabyć kwalifikacje w zawodzie fryzjer. Wielką zaletą struktury szkoły jest kształcenie dualne, dzię ki któremu uczeń poznaje teorię swego przyszłego zawodu oraz przedmioty ogólnokształcące w szkole, a praktyczną naukę zawodu odbywa w zakładach pracy, u mistrzów szkolących. Taki system daje możliwość jednoczesnego kształcenia w kierunku praktycznym i teoretycznym. Ważne jest też to, że za swoją pracę uczeń otrzymuje od pracodawcy comiesięczne wynagrodzenie. Dyrektor ZSZ nr 5 pani Czesława Gersztyn, zadbała też o to, aby młodzież miała szansę rozwijania swoich talentów i zainteresowań, w czym pomagają zajęcia pozalekcyjne. Już trzeci rok szkoła uczestniczy w unij nym projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego. Ta interesująca oferta edukacyjna polega na prowadzeniu zajęć dodatkowych, 10 nr 24 wiosna 2014

3 poszerzających wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ogólnokształcące. Zajęcia tego rodzaju przeznaczone są głównie dla uczniów zdolnych, rozwijają kompetencje kluczowe i mają charakter dydaktyczno-wychowawczy. Szkoła organizuje także różnorodne konkursy zawodoznawcze, w których biorą udział przyszli mistrzowie cukiernictwa, piekarnictwa czy fryzjer stwa. Prace uczniów eksponowane są na wystawach. W ten sposób zapewnia się adeptom poszczególnych zawodów możliwość pokazania swoich osiągnięć, co cieszy i raduje nie tylko autorów prac, lecz także nauczycieli i mistrzów szkolących. Od 19 lat szkoła, wraz z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu (DIR), organizuje Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Rozstrzygnięciu konkursu i ogłoszeniu wyników towarzyszy zawsze uroczysta oprawa, a wręczeniu nagród oczywiste emocje. Przyszli fryzjerzy natomiast mają szansę zaprezentować swoje umie jętności zawodowe w konkursach i mistrzostwach odbywających się na terenie Dolnego Śląska oraz w innych regionach Polski. Robią to chętnie i dzię ki własnemu talentowi oraz wsparciu nauczycieli i zawodowych mistrzów, wracają jako laureaci różnych kategorii konkursowych. W ZSZ nr 5 prowadzone są zajęcia w dwóch specjalistycznych pracowniach: fryzjerskiej i cukierniczo-piekarniczej. Uczniowie doskonalą w nich swoje umiejętności zawodowe. Doświadczeniami z nauki zawodu młodzież ZSZ nr 5 ma okazję dzielić się ze swoimi rówieśnikami z Niemiec. Od 26 lat trwa współpraca ze szkołą o profilu zawodowym w Kaufbeuren i nieco krócej ze szkołą w Hameln. Wizyty młodzieży niemieckiej we Wrocławiu i polskiej w miastach niemieckich służą nie tylko wymianie doświadczeń zawodowych, lecz także poznawaniu przez młodych ludzi kultury obu krajów. Ponadto współpraca szkoły z DIR we Wrocławiu stwarza młodzieży możliwość wyjazdu na staże zagraniczne do Niemiec, Francji i Anglii. Zawód zdobyty w ZSZ nr 5 we Wrocławiu daje szansę na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach Unii Europejskiej, o czym świadczą losy absolwentów. Czas spędzony w murach tej szkoły i w zakładach szkolących zapewnia młodemu człowiekowi szansę na bycie dobrym fachowcem w danej dziedzinie, a to z kolei pozwala już budować poważne plany życiowe i zawodowe. Pawe Elias nauczyciel j zyka polskiego w ZSZ nr 5 we Wroc awiu Technikum nr 5 im. Jana Kilińskiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 im. Jana Kilińskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie zatytułowanym: Zwykli Ludzie Wielkimi Bohaterami Konkurs poświęcony jest Janowi Kilińskiemu, a odbędzie się w 3 kategoriach: literackiej, muzyczno-literackiej na wiersz lub piosenkę o Janie Kilińskim oraz plastycznej. Termin nadsyłania zgłoszeń - do 14 marca 2014 r. na adres Termin nadsyłania prac konkursowych do 31 marca 2014 r. na adres oraz drogą pocztową na adres: Wrocław, ul. Dawida 5. Na kopercie proszę umieścić hasło: Konkurs Zwykli ludzie wielkimi bohaterami oraz podać kategorię. Informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie szkoły lub pisząc na adres: oraz pod numerem telefonu 71/ (Zofia Kawecka). Ogłoszenie wyników i nagrody: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2014 r. W każdej z kategorii jury wyłoni trzech najlepszych uczestników, dla których ufundowane zostaną dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymają również opiekunowie nagrodzonych uczniów. Szkoła, z której uczniowie zostaną nagrodzeni we wszystkich kategoriach, otrzyma puchar dyrektora Zespołu Szkół. PATRONAT HONOROWY: Jerzy Bartnik prezes Związku Rzemiosła Polskiego Iwona Bugajska - dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Departamentu Edukacji we Wrocławiu Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Beata Pawłowicz Dolnośląski Kurator Oświaty SPONSORZY KONKURSU: Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu Departament Edukacji we Wrocławiu Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu Dolnośląski Cech Rzemiosł Metalowych i Motoryzacyjnych we Wrocławiu Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu PATRONAT MEDIALNY: Nowiny Rzemieślnicze - magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Odkrywca - miesięcznik wydawany przez Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych Sp. z o.o. nr 24 wiosna

4 SZKOŁA Z KLIMATEM I DOBRYM FACHEM Rzemie lnicza Zasadnicza Szko a Zawodowa im. Stanis awa Palucha w Wa brzychu to szko a z klimatem i dobrym fachem, kszta c ca nowocze nie w tradycyjnych zawodach. Szkoła istnieje na wałbrzyskim rynku edukacyjnym od 12 lat. Jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Stwarza absolwentom gimnazjów możliwość zdobycia tradycyjnego zawodu w nowoczesnej placówce. Uczeń podejmujący u nas naukę staje przed możliwością nabycia wysokich kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem składanym przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną lub komisją przy izbie rzemieślniczej. Egzaminy czeladnicze organizowane przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu stanowią dla absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej przepustkę do podjęcia pracy, tak w Polsce, jak i w krajach całej Europy, gdzie od wielu lat ceni się świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną i profesjonalnie wyposażone pracownie dla pasjonatów fryzjerstwa. Powodzeniem cieszą się też zawody z branży gastronomicznej, usługowej i motoryzacyjnej, takie jak: cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, stolarz. Uczniowie rozpoczynający naukę w tej szkole spotykają się z systemem różniącym się od standardów panujących w większości polskich szkół. Wałbrzyska placówka rzemieślnicza oferuje kształcenie w systemie dualnym, zbliżonym do standardów kształcenia niemieckiego. Praktyczną naukę zawodu uczniowie realizują, nie w warsztatach szkolnych, ale w zakładach pracy, salonach fryzjerskich czy warsztatach samochodowych, na prawach pracownika młodocianego, w szkole zaś uzupełniają kształcenie teoretyczne. Rozwiązanie to stwarza szereg zalet. Młodzi adepci rzemiosła uczą się swego fachu w realnych warunkach pracy, a ich starania, już od pierwszego roku nauki, są rekompensowane poprzez comiesięczne wynagrodzenie. Praco wnikowi młodocianemu naliczane są składki ZUS oraz staż pracy. Korzyści płynące z nauki zawodu u pracodawcy odzwierciedlają corocznie zdobywane przez naszych uczniów pierwsze miejsca w wojewódzkim konkursie bhp. Szkoła, w okresie swojej długoletniej działalności, zdążyła wypracować szereg ciekawych inicjatyw, takich jak corocznie organizowany Szkolny Dzień Rzemiosła, Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski oraz staże zagraniczne. BIURA DO WYNAJĘCIA W WAŁBRZYCHU Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu wynajmie biura pod adresem: pl. Magistracki Wałbrzych Dostępne są lokale o powierzchni od 13 m 2 do 25 m 2 KONTAKT tel: , Zapraszamy do negocjacji cenowych. 12 nr 24 wiosna 2014

5 Pozyskane środki finansowe na realizację projektu unijnego Fryzjer/wizażysta jako bardziej prestiżowy zawód kluczem do samorealiza cji i zatrudnienia pozwoliły wyposażyć szkołę w profesjonalny sprzęt i narzędzia do nauki zawodu wizażysty, na stałe wprowadzając go do oferty edukacyjnej branży fryzjerskiej. Aktualnie realizowany jest projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób szkolących się i kształcących zawodowo w ramach programu Leonardo da Vinci, w ramach którego 35 uczniów wyjedzie na praktyki do Niemiec. Ogromnym walorem szkoły jest jej kameralność. To nie jest placówka, w której uczeń może się zgubić. Optymalnie dobrane oddziały klasowe, nowoczesne wyposażenie oraz doświadczona kadra pedagogiczna sprawiają, że wałbrzyska szkoła rzemieślnicza staje się dla wielu gimna zjalistów szkołą pozytywnego wyboru. Dla rozwijania uzdolnień i zainteresowań młodzieży szkoła oddaje do dyspozycji nowoczesną pracownię fryzjersko-wizażystyczną, pracownię gastronomiczno-piekarniczą, 16-stanowiskową mobilną pracownię komputerową z dostępem do nowoczesnej sieci internetowej. Ponadto w użytkowaniu nauczycieli i uczniów pozostają 4 tablice interaktywne, sprzęt multimedialny, biblioteka, siłownia, boisko sportowe, skle pik oraz radiowęzeł. Szkoła zapewnia także opiekę pedagoga, doradcy zawodowego i pielęgniarki. Kolejna inicjatywa placówki to działania na rzecz nauki projektowania odzieży i próba reaktywowania, odchodzącego niesłusznie w zapomnienie, zawodu krawca. W tym celu zakupione zostały maszyny do szycia i prowadzone są dodatkowe zajęcia, rozwijające zainteresowania młodzieży tą branżą. Jan Brzezi ski dyrektor szko y TARGI PRACY I ZAWODÓW WE WROCŁAWIU Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II, zorganizował ko lejną edycję Targów Pracy i Zawodów. Celem wydarzenia była promocja kszta ł- cenia zawodowego w województwie dolnośląskim. W tegorocznej edycji, która odbyła się 13 lutego 2014 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym, udział wzięła również Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu (DIR). W targach uczestniczyła młodzież ze szkół gimnazjalnych, przed którą ważna decyzja odnośnie wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Nie zabrakło przede wszystkim uczniów z Wrocławia i powiatów milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego i wołowskiego. Stoisko DIR cieszyło się zainteresowaniem zwiedzających. Uwagę zwróciły szczególnie materiały z informacjami o zawodach. Z nich uczniowie gimnazjów dowiadywali się o korzyściach, jakie wiążą się z posiadaniem konkretnego fachu. Mamy nadzieję, że latem spotkamy w cechach uczestników targów, podpisujących umowy o praktyczną naukę zawodu z dolnośląskimi rzemieślnikami. Na targach zaprezentowano także projekty realizowane przez DIR, tj. Kariera bez granic transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa projekt, którego celem jest przygotowanie młodzieży do skorzystania z szans i możliwości, jakie istnieją na transgranicznym rynku kształcenia i pracy oraz projekt Młodzi rzemieślnicy w Europie, który oferuje staże zagraniczne w Niemczech i we Francji dla uczniów szkół zawodowych, odbywających praktykę w zakładach rzemieślniczych. Jakub Tura ski nr 24 wiosna

6 ROLA CECHU W NAUCE ZAWODU Cech rzemie lniczy to instytucja, która znajduje pracodawc dla ucznia, chc cego zdoby zawód rzemie lniczy i podpisuje z nim umow w celu przygotowania zawodowego. O tym, co jeszcze robi cechy opowiada kierownik boles awieckiego cechu pani Urszula Róg. Dzięki ścisłej współpracy ze szkołami, urzędem pracy, Ochotniczym Hufcem Pracy w Bolesławcu, a przede wszystkim starostwem bolesławieckim przy każdej okazji promujemy szkolnictwo zawodowe. W tym celu organizujemy targi oświatowe, podczas których młodzież dowiaduje się, jak wygląda praca w poszczególnych zawodach. Każdy uczestnik targów otrzymuje ulotkę reklamową. Organizujemy konkursy dla młodzieży, mające na celu promocję cechu, zakładów rzemieślniczych, a w szczególności zachęcenie gimnazjalistów do podejmowania nauki w rzemiośle. Organizowaliśmy Festiwal Fryzur, Festiwal Smaku, festiwal Murowany Sukces, a w tym roku odbędzie się konkurs dla branży motoryzacyjnej Festiwal na 4 Koła. Cieszymy się, że z każdym rokiem coraz więcej cechów bierze udział w tej wspaniałej, integrującej środowisko rzemieślnicze zabawie. W promocji bolesławieckiego rzemiosła i nauki zawodu pomaga nam gazeta i portal bolec.info, za co serdecznie dziękujemy redaktorowi Kazimierzowi Marczewskiemu. Delegujemy także naszych uczniów na konkursy organizowane przez inne cechy, gdzie odnoszą sukcesy. Promujemy uczniów mających bardzo dobre wyniki w nauce, kierując ich na praktyki zagraniczne. Jest to możliwe dzięki współpracy z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu (DIR). Wspólnie z rzemieślnikami staramy się również pomagać młodzieży z ubogich rodzin i mamy ogromną satysfakcję, że wielu z nich daliśmy szansę na lepsze jutro. Dzięki ścisłej współpracy z komendantem OHP w Bolesławcu panem Jackiem Neslerem, w naszych zakładach rzemieślniczych, odbywają przyuczenie do wykonywania określonej pracy uczniowie, którzy teoretyczną naukę zawodu realizują na poziomie gimnazjum. Stwarzamy szanse dla zagubionej młodzieży na lepszą przyszłość. Staramy się zrozumieć problemy młodego człowieka. Zdobywając jego zaufanie, pokazujemy mu właściwą drogę. Młodzi ludzie zapamiętują cech jako instytucję, która pomaga i której zależy na dobru nie tylko rzemieślnika, ale także na dobru młodego człowieka, wkraczającego w dorosłe życie. Po zakończonej edukacji uczeń zdaje egzamin czeladniczy. Zdobycie tytułu czeladnika jest uwieńczeniem nauki w szkole zawodowej i u pracodawcy. Aby to uczcić od kilku lat organizujemy gale wręczania świadectw czeladniczych. Ostatnia taka uroczystość odbyła się we wrześniu ubiegłego roku w Teatrze Starym w Bolesławcu. Frekwencja dopisała. Wręczanie świadectw czeladniczych rozpoczęto od najlepszych. Na scenie bardzo dobrzy uczniowie, w asyście swojego nauczyciela zawodu i rodziców, otrzymywali nagrody książkowe, ufundowane przez cech, a Starostwo Bolesławieckie wręczało listy gratulacyjne rodzicom i rzemieślnikom szkolącym uczniów. Była to podniosła i wzruszajaca chwila, szczególnie dla rodziców. Dobrzy rzemieślnicy poszukiwani są na rynku polskim i europejskim zwrócił się do młodzieży członek zarządu Powiatu Bolesławieckiego Dariusz Kwaśniewski. Praca rzemieślnika jest bardzo ważna i potrzebna dla naszych mieszkańców dodał. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu Ewa Hryciów niejednokrotnie podkreślała, że najwięcej ofert pracy jest dla osób z wykształceniem zawodowym, a szczególnie dla tych, którzy uczą się zawodu u tak dobrych rzemieślników, jacy działają na terenie bolesławieckiego powiatu. O tym, że obraliśmy właściwy kierunek świadczy fakt, że nasza młodzież wraca do cechu zasilając grono rzemieślników. Cech Rzemios Ró nych i Ma ej Przedsi biorczo ci w Boles awcu 14 nr 24 wiosna 2014

7 EGZAMINY ZAWODOWE W RZEMIOŚLE System rzemieślniczych egzaminów, w rezultacie których można uzyskać tytuł zawodowy czeladnika i mistrza, jest jedną z najstarszych form potwierdzania kwalifikacji zawodowych. System ten jest prawnie umocowany w Polsce w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 ze zm.), której przepisy upoważniają izby rzemieślnicze do powoływania komisji egzaminacyjnych, przeprowadzania egzaminów, wydawania świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem pań stwa. Ten stan prawny oznacza, że rzemieślniczy system nadawania tytułów zawodowych jest elementem państwowego systemu potwierdzania kwalifi kacji zawodowych i z powodzeniem działa nieprzerwanie od 1945 r. Cechą charakterystyczną egzaminów przeprowadzanych przez izby rzemieślnicze jest ich dostępność dla różnych grup kandydatów, tj. młodocianych pracowników z systemu szkol nego, pozaszkolnego oraz osób dorosłych, poszukujących możliwości walidacji umiejętności zawodowych, zdobytych na rynku pracy lub poprzez szkolenia. Pierwszym stopniem rzemieślniczego wtajemniczenia zawodowego jest tytuł czeladnika. Do egzaminu czeladniczego w głównej mierze przystępują młodociani pracownicy po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika. Choć obowiązek złożenia egzaminu przez młodocianego wynika z odrębnych przepisów, to uzyskane w jego wyniku świadectwo czeladnicze powinno być przez kandydatów niezwykle pożądane. Świadectwo czeladnicze jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kompetencji do wykonywania określonego zawodu. Do funkcjonowania na rynku pracy jest to dokument niezbędny, poświadczający umiejętności i kompetencje zawodowe. Do tej pory wiele osób posługuje się w kontaktach gospodarczych świadectwem ukończenia szko ły zawodowej i jeszcze przed paroma laty świadectwo to faktycznie zawierało informacje o zawodzie, którego uczył się uczeń. Obecnie świadectwo ukończenia szkoły zawodowej poświa d cza jedynie poziom wykształcenia szkol nego osoby nim się posługującej. Zatem, gdy chcemy podjąć pracę w danym zawodzie, musimy wylegitymować się dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Rzemiosło jest segmentem gospodarki, posiadającym wyjątkowe znaczenie niemal w każdym kraju na świecie, posiadającym odrębną strukturę organizacyjną oraz określone uprawnienia nadane przez władze państwowe. Podobieństwo systemów rzemieślniczych w wielu krajach, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, sprawia, że tytuły zawodowe nadawane przez izby rzemieślnicze w Polsce są znane i uznawane w innych krajach europejskich przez tamtejsze instytucje, urzędy i pracodawców. Ma to znaczenie w kontekście jednolitego rynku pracy i mobilności polskich pracowników, którzy, dzięki posiadaniu tytułu czeladnika lub mistrza, podejmują pracę za granicą na warunkach przewidzianych dla wykwalifikowanych pracowników. Dodat kowym dokumentem wydawanym przez izby, ułatwiającym poruszanie się na krajowym i zagranicznym rynku pracy jest Suplement do dyplomu EUROPASS. Ten dokument w sposób opisowy przedstawia umiejętności zawodowe potwierdzone w wyniku zdanego egzaminu. Wskazuje, do wykonywania jakich zawodów pokrewnych posiadacz dokumentu jest przygotowany. Ma gorzata Luci ska naczelnik Wydzia u O wiaty i Kwalifikacji Zawodowych KONKURS BEZPIECZNIE OD STARTU Już po raz czternasty zapraszamy uczniów z zakładów rzemieślniczych do wzięcia udziału w etapie woje wódzkim ogólnopolskiego konkursu wiedzy z zakresu bhp Bezpiecznie od startu. Konkurs ma na celu propagowanie znajomości przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpie czeństwa i higieny pracy wśród uczniów, odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych. Poza rywalizacją stricte konkursową, ma więc na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz kształ towanie pozytywnych nawyków w środowisku pracy wśród młodych pracowników. Organizatorami konkursu regionalnego są Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, przy współudziale Kuratorium Oświaty we Wrocła wiu. Rozstrzygnięcie dolnośląskiego etapu zaplanowano w dniu 3 kwietnia 2014 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Dolny Śląsk podczas finału konkursu w Warszawie w maju br. Uczniów, którzy chcą zmierzyć się ze swoimi koleżankami i kolegami oraz zawalczyć o cenne nagrody (dotychczas były to ipod-y, tablety, aparaty fotograficzne, mp4, pendrivy) zapraszamy do kontaktu z lokalnym cechem, który dokona formalnego zgłoszenia. Czekamy do 20 marca 2014 r. Ma gorzata Luci ska naczelnik Wydzia u O wiaty i Kwalifikacji Zawodowych nr 24 wiosna

8 ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Podstawowym celem zatrudniania m odocianych jest umo liwienie im zdobycia kwalifikacji zawodowych. Obowi zuj ce przepisy przewiduj szereg wymogów, zasad i procedur maj cych na celu ochron zdrowia m odocianych oraz stosunku pracy. Wskazane warunki zawarte s w przepisach art Kodeksu pracy oraz aktach wykonawczych. POJĘCIE MŁODOCIANEGO ORAZ CHARAKTER ZATRUDIENIA Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia. Co do zasady dozwolone jest zatrudnianie wyłącznie tych młodocianych, którzy: 1. ukończyli co najmniej gimnazjum, 2. przedstawili świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Nieliczne wyjątki od tych wymogów ustawodawca wskazał w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U ). Zatrudnianie młodocianych może przybrać następujące formy: 1. nauka zawodu (dokształcanie teoretyczne i praktyczna nauka zawodu organizowana u pracodawcy), 2. przyuczenie do wykonywania okre ślonej pracy (wybrane prace związane z nauką zawodu), 3. w innym celu niż przygotowanie zawodowe, ale wyłącznie przy wykonywaniu tzw. prac lekkich (wykaz takich prac sporządza pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy i zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy). Pracodawca przyjmujący młodocianego powinien posiadać uprawnienia do szkolenia przewidziane w 10 ust. 4 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U ), tj.: tytuł mistrzowski lub przynajmniej wykształcenie średnie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia i staż pracy, przygotowanie pedagogiczne. OBOWIĄZKI PRACODAWCY PRZY ZATRUDNIANIU MŁODOCIANYCH Pracodawca zatrudniający młodocianych winien spełnić następujące wymogi: skierować młodocianego na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie, zawrzeć z młodocianym umowę o pracę (zasadniczo na czas nieokreślony), przeprowadzić wstępne ogólne i stanowiskowe szkolenia bhp, przekazać informacje o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami, opracować i zapoznać z wykazem prac wzbronionych młodocianym w zakładzie pracy, opracować wykaz stanowisk i prac dozwolonych, opracować (realizować) program kształcenia młodocianych, prowadzić ewidencję wykaz pracowników młodocianych, prowadzić ewidencję czasu pracy młodocianych, prowadzić ewidencję przydzielonej odzieży i obuwia roboczego. POSTANOWIENIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWA- NIA ZAWODOWEGO Ustawodawca przewidział, iż umowa o pracę z młodocianym powinna zawierać w szczególności: rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy), czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego, wysokość wynagrodzenia. CZAS PRACY, PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH I PORZE NOCNEJ Wymiar czasu pracy uzależniony jest od wieku młodocianego, tj. w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianych wli cza się czas nauki, wynikający z obowiązkowego programu zajęć szkolnych (bez względu na to, czy odbywa się w godzinach pracy). Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny, młodocianemu przysługuje przerwa wliczana do czasu pracy, trwająca nieprzerwanie przez 30 minut. Młodocianemu przysługuje przerwa w pracy, obejmująca porę nocną, trwa jąca nieprzerwanie przez 14 godzin oraz prawo do cotygodniowego co naj mniej 48-godzinnego odpoczynku obejmującego niedzielę. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania młodocianego w godzinach nadliczbowych oraz porze nocnej w godzinach od do Pracodawca zobowiązany jest udzielić młodocianemu czasu wol- 16 nr 24 wiosna 2014

9 nego od pracy w celu wzięcia udziału w zaję ciach w ramach dokształcania (dokształ canie jest obowiązkiem młodocianego do ukończenia 18 lat). Odmienne zasady obowiązują przy wykonywaniu przez młodocianego tzw. prac lekkich, co nie jest objęte przedmiotem niniejszego artykułu. PRAWO DO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych wraz z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, a z upływem roku przysługuje mu urlop w wymiarze 26 dni roboczych (łącznie w ciągu pierwszego roku 38 dni). W roku kalendarzowym, w którym młodociany ukończy 18 lat przysługuje mu prawo do 20 dni roboczych urlopu. Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu wypoczynkowego podczas ferii szkolnych. Pracodawca jest obowiązany, na wniosek młodocianego (ucznia szkoły dla pracujących) udzielić mu, w okresie ferii szkolnych, urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącz nie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM Ustawodawca w przepisie art. 196 Kodeksu pracy przewidział zamknięty katalog przypadków, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Rozwiązanie stosunku pracy nastąpić może w razie: niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych, ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego, stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA Przepis art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przewiduje, iż pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w przypadku, gdy posiadają oni kwalifikacje do przygotowania zawodowego młodocianych i ich wyna gradzania, a młodociany ukończy przygotowanie zawodowe i zda egzamin. Wysokość kwoty dofinansowania wynosi zł w przypadku nauki zawodu trwającej 36 miesięcy (przy krótszym okresie kształcenia kwota ta jest proporcjonalnie niższa), zaś w przypadku przyuczania do wykonywania określonej pracy dofinansowanie wynosi 245 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Wskazane kwoty są waloryzowane. W celu otrzymania dofinansowania należy złożyć wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu. Zgodnie ze zmianami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy (Dz. U ), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2013 r., pomoc publiczna będzie udzielana pracodawcom do dnia 30 czerwca 2014 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U ), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U ), akty wykonawcze wskazane w treści artykułu. Stan prawny na dzień 15 stycznia 2014 r. Magdalena Kieszkowska radca prawny BAL MISTRZA SZKOLĄCEGO W ZGORZELCU Dnia 23 listopada 2013 r. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu, jak co roku, organizował Bal Mistrza Szkolącego. Tradycyjnie swoją obecnością bal zaszczycili: prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniew Ładziński, wójt Gminy Zgorzelec Kazimierz Janik, starosta Powiatu Zgorzeleckiego Artur Biliński, bur mistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, dyrektorzy szkół zawodowych Andrzej Weychan i Katarzyna Koman, dyrektor szpitala w Zgorzelcu Zofia Barczyk, dyrektor ośrodka rehabilitacji Zbigniew Śliwiński. W tym dniu Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego zostali odznaczeni: Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz, Dyrektor Zespołu Szkół Zawo dowych im. św. Barbary w Bogatyni Katarzyna Koman. Uczniowie z Zespołu Szkół Po nadgimnazjalnych przygotowali dla mistrzów szkolących wspaniały pokaz teatralny. Zgorzeleccy rzemieślnicy nato miast przygotowali na tę uroczystość przepyszne wypieki. Cukiernia pani Agnieszki Brzuzko ufundowała ciasto, a cukiernia Jacek i Mieczysław Nitarscy okolicznościowy tort. Wszyscy, przy doskonałej muzyce i swojskim jadle, bawili się do białego rana. Alina Skowronek nr 24 wiosna

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2015/2016 Spis treści: 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty...6 2. Informacje dla absolwenta szkoły

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY 1 Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I PRACA rozmowa z Janem Lewandowskim, kawalerem Szabli Kilińskiego BEZPIECZNA PRACA WYDAJNA

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Pismo rzemieślników i przedsiębiorców - wydawnictwo bezpłatne nr 27 zima 2014 ISSN 1898-1968 Magazyn Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZIENIA WSZYSTKIM CZYTELNIKOM NOWIN RZEMIESLNICZYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR NABOROWY. Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna szkół i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu na rok szkolny 2014/2015 Spis treści: 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty...6 2. Informacje dla absolwenta szkoły

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 1/2 marzec/czerwiec 2008 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY SHOW FRYZJERSKIE I METAMORFOZY WOŚP WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE DO MISTRZOSTW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG UMOWA O PRACĘ A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Potocznie za pracowników uwa a si wszystkie osoby, które wykonuj prac. Nale y pami ta, i praca mo e by wiadczona w oparciu o ró ne podstawy prawne. Do niedawna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl... SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH... 12 Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl..... 12 Zespół

Bardziej szczegółowo

Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ

Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Nr 6 / 165 / 2014 Kilka refleksji na temat kształcenia ustawicznego z perspektywy blisko 70 lat doświadczenia Związku ZDZ Za dwa lata Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego będzie obchodzić 70-lecie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY nr 2 2009 nakład: 650 egz. rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Płock, 2014 (...)Kiedy patrzymy w przyszłość, stajemy twarzą w twarz z wieloma wątpliwościami dotyczącymi świata, w którym będą żyć nasze

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY

MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY MYSŁOWICE DOBRZE BRZMIĄCE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. Wstęp Informacje o rodzajach szkół Pracownia Doradztwa Zawodowego Postanowienie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ

Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ Nr 01 2012/13 Z RZEMIOSŁEM ŁATWIEJ, BEZPIECZNIEJ, RAŹNIEJ Przemyska fontanna z niedźwiadkiem ufundowana staraniem Przemyskich rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Przemyślu w 1964r. Związek

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28

Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł na szkolenia bezrobotnych 28 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 5 (49) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Rozwój kształcenia ustawicznego 8 Nowe wyzwania na rynku pracy 4 19 mln zł

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie MAZOWIECKI RYNEK PRACY, KWIECIEŃ 2006 1 2 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl Dyrektor WUP w Warszawie: Tadeusz Jan Zając tel. (022)

Bardziej szczegółowo