Katarzyna Bartosiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katarzyna Bartosiewicz"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE SZKOLNY DORADACA ZAWODOWY Katarzyna Bartosiewicz KIEROWANIE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ UCZNIA - GIMNAZJALISTY O WYSOKICH OSIĄGNIĘCIACH W NAUCE SZKOLNEJ. STUDIUM PRZYPADKU Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Renaty Wiechnik WARSZAWA - LUBLIN 2010

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Rozdział 1. Czynniki warunkujące trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Zainteresowania Zdolności i uzdolnienia Temperament. Osobowość. Charakter Stan zdrowia Wiedza w obszarze systemu kształcenia oraz rynku pracy Rozdział 2. Cel i problematyka badawcza Rozdział 3. Przedstawienie sylwetki uczennicy Karoliny B Rozdział 4. Metody wykorzystane w czynnościach diagnostyczno-badawczych Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) Inwentarz Zainteresowań Kwestionariusz Preferencji Zawodowych JOB Test Wartości Kwestionariusz Co wybierzesz? Test EQ FPL Kwestionariusz pomiaru cech w ujęciu Wielkiej Piątki Test oryginalności wyobraźni i myślenia Cate Franck Skala Inteligencji Wechslera WISC-R Wywiad Analiza dokumentacji szkolnej Rozdział 5. Organizacja i przebieg badań Rozdział 6. Charakterystyka psychologiczna Karoliny B. analiza i interpretacja wyników badań Funkcjonowanie szkolne Obszar zainteresowań i upodobań Cechy osobowości Zdolności intelektualne inteligencja ogólna Zdolności intelektualne wyobraźnia i myślenie twórcze Portret psychologiczny Karoliny B. podsumowanie wyników badań Rozdział 7. Optymalna ścieżka edukacyjna i zawodowa Karoliny B Spis literatury cytowanej

3 Wstęp Z analiz teoretycznych spotykanych w literaturze przedmiotu wynika, iż uczeń powinien już na etapie szkoły gimnazjalnej podejmować działania ukierunkowane na wybór zawodu. Nie jest to proces łatwy dla młodego człowieka ani też krótkoterminowy. Wymaga pomocy osób dorosłych, profesjonalistów, którzy pomogą kierować ścieżką edukacyjną. Literatura wykazuje znaczącą rolę poznania siebie, jako kluczowego czynnika w podejmowaniu ważnych życiowo decyzji. Młody człowiek może poznać siebie samego poprzez autoanalizę oraz gromadząc informacje o sobie w relacjach z innymi ludźmi. Tworzenie bliskich związków powoduje powiększenie pola dostępnego dla siebie i innych i zmniejszenie obszarów ukrytych, nieznanych. Jednak te źródła poznania siebie mogą okazać się niewystarczające. Należy wskazać tu znaczącą rolę różnorodnych metod i technik ułatwiających samopoznanie, które może wykonać specjalista - doradca zawodowy. Wiedza w ten sposób zgromadzona dostarcza młodemu człowiekowi obszerniejszych danych, które może on wziąć pod uwagę, podejmując decyzję o dalszej karierze szkolnej, zawodowej. Analizując dane gromadzone na bazie metod diagnostycznych, nie można pominąć ogromnie istotnego czynnika, jakim jest etap rozwojowy osoby badanej. Okres adolescencji, nazywany często kryzysem młodzieńczym sami uczniowie kojarzą ze zmianami w dotychczasowej hierarchii wartości, to jest negowaniem pewnych wartości, a poszukiwaniem nowych. Szukaniem sensu życia i celów. Odnajdywaniem nowych perspektyw życiowych i buntem przeciwko rzeczywistości. Kryzys młodzieńczy to także stany psychiczne, takie jak utrata wiary w siebie, zachwianie równowagi psychicznej, poczucie zagubienia, samotności, również niepowodzenia i problemy rodzinne, szkolne, towarzyskie oraz konflikty o charakterze zewnętrznym. Młodzieży na tym etapie stawia się wymagania i zadania, do których często nie jest dostatecznie przygotowana. Młody człowiek przestaje już być dzieckiem, lecz nie jest jeszcze osobą dorosłą. Odczuwa niepewność, lęk, nieśmiałość, brak zdeterminowania, konsekwencji w działaniu, niestałość w różnych obszarach psychicznego funkcjonowania. Na tle ogólnych trudności o charakterze przystosowawczym pojawiają się trudności w podejmowaniu decyzji w obszarze edukacyjno-zawodowym. Wynikają one z tego, że zainteresowania osób w tym wieku są jeszcze zmienne. Uczniowie czują się bezradni, 3

4 niedoinformowani. Niewiele wiedzą na temat rynku pracy, zawodów, szkół. Nie znają przeciwwskazań do zawodów oraz jakie są strategie podejmowania decyzji zawodowych. Niezmiernie budujące jest to, że obecnie zauważa się coraz większe grupy młodzieży aktywnej, która zdobywa samodzielnie informacje o rynku pracy, poznaje siebie, szuka własnej drogi, kształci się wszechstronnie. Podejmuje się uczestnictwa w rozmaitych kursach, szkoleniach. Obecna praca stanowi studium przypadku. Autorka pracy jako psycholog doradca zawodowy koncentruje swoją uwagę na uczennicy II klasy gimnazjum Karolinie B., osiągającej bardzo wysokie wyniki w nauce. Podejmuje próbę wspomożenia uczennicy w czynnościach decyzyjnych w obszarze edukacyjno-zawodowym. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy ma charakter teoretyczny i omawia zagadnienia dotyczące czynników mających wpływy na trafny wybór przez ucznia ścieżki edukacyjno-zawodowej. Pozostałe rozdziały pracy mają charakter metodologiczno-empiryczny i dotyczą bezpośrednio całej procedury badawczodiagnostycznej, którą autorka pracy przeprowadza i która ostatecznie prowadzi do podjęcia decyzji odnośnie do dalszego etapu kształcenia Karoliny. 4

5 Rozdział 1. Czynniki warunkujące trafny wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej Dokonanie każdego wyboru wiąże się nierozerwalnie ze zrozumieniem motywów, które skłaniają jednostkę do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Wybierając dalszą karierę edukacyjną czy zawodową, opiera się ona na pewnych kryteriach, sądach, opiniach, stara się uwzględnić także własne pragnienia. Karierę zawodową należy sobie świadomie zaplanować. Aby osiągnąć zamierzony cel, należy poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości. Znajomość ich umożliwi odnalezienie się na rynku pracy i jednocześnie pozwoli na wybór ścieżki zawodowej zgodnej z własnymi możliwościami, predyspozycjami. Pomoc w tym zakresie uczeń może znaleźć u doradcy zawodowego. Kierowanie ścieżką edukacyjną ucznia gimnazjalisty jest szczególnie istotne. W okresie dojrzewania i dorastania młodzież zaczyna interesować się swoimi stanami psychicznymi, zastanawia się nad sobą i światem. Jak zauważa B. Wojtasik (1997, s. 62), etap ten jest rzeczywiście punktem zwrotnym i okresem przełomowym, ponieważ związany jest ze zmianami fizycznymi, dojrzewaniem płciowym, zmianami psychicznymi, wzmożoną emocjonalnością. ( ) Wtedy bowiem, z jednej strony, młodzież ma problemy sama ze sobą, problemy z którymi trudno jej uporać się, z drugiej zaś, młodzież sama stwarza wiele problemów swoim rodzicom, nauczycielom, społeczeństwu. Wymienione czynniki determinują kształtowanie się obrazu własnej osoby, co z kolei ma duży wpływ na podejmowanie decyzji zawodowej. M. Kozakiewicz (1957) podaje, że w tym okresie stosunek dziecka do sprawy wyboru zawodu, o ile nie jest świadomie kształtowany przez wychowawców, bywa często beztroskim, przypadkowym wyborem. Podjęcie przez ucznia trafnej i mądrej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest łatwe. Poprzedza ją wybór właściwej szkoły, która ma skutecznie rozwijać, kształcić i przygotowywać do wymarzonego zawodu. Wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę dotyczącą mechanizmów podejmowania decyzji, w tym także zawodowych, a także czynników determinujących ten wybór, wydaje się naczelnym celem doradztwa zawodowego. Istnieje wiele czynników wpływających na decyzję zawodową. Jednak panuje zgodność co do tego, że należy przede wszystkim poznać siebie, zawody i dopasować siebie do zawodu. Poznanie siebie, wg B. Wojtasik (1997, s. 68), oznacza ocenę swojej osobowości, posiadanej wiedzy, własnych zainteresowań, wartości i potrzeb, a także 5

6 możliwości tkwiących w środowisku, w jakim się przebywa. Poznanie zawodów wiąże się ze zaznajomieniem się z wymogami, czynnościami, przeciwwskazaniami do zawodu oraz z analizą aktualnej sytuacji gospodarczej, rynku pracy, polityki firm, szkół przygotowujących do danego zawodu. Dopasowanie siebie do zawodu wymaga przeanalizowania, na ile zainteresowania, system wartości, potrzeby, możliwości i środowisko będą sprzyjały wykonywaniu wybranego zawodu. Podobne stanowisko przyjmuje K. Zielińska (1975, s ), która uważa, że o trafnej decyzji zawodowej można mówić wtedy, gdy wybrany zawód: odpowiada możliwościom psychofizycznym ucznia (tj. stanowi fizycznemu, rodzajowi i poziomowi uzdolnień i umiejętności, głównym cechom charakteru); jest zgodny z motywacją ucznia, tj. z jego zainteresowaniami i dążeniami zawodowymi; jest zgodny ze społecznym zapotrzebowaniem na określony rodzaj działalności zawodowej. Spełnienie dwóch pierwszych czynników w wysokim stopniu gwarantuje powodzenie w zawodzie, natomiast brak jednego z nich zmniejsza możliwość sukcesu. Trzeci warunek związany jest ze społeczną użytecznością i realnością planów zawodowych uczniów. Reasumując, niezmiernie istotne jest samopoznanie jako czynnik warunkujący trafny wybór zawodu. Aby poznać siebie, należy dokładnie przeanalizować własne: zainteresowania, zdolności, cechy charakteru/ temperament, stan zdrowia Zainteresowania Współcześnie istnieje przekonanie o dużym znaczeniu zainteresowań dla rozwoju człowieka i dla efektywności jego działań. Zainteresowania są jedną z ważniejszych właściwości psychicznych, które obok skłonności, uzdolnień, talentu, charakteru stanowią osobowość człowieka. Wyrażają one pewien mniej więcej trwały stosunek człowieka do różnych dziedzin rzeczywistości. Człowiek na wiele rzeczy zwraca uwagę, lecz tylko niektóre z nich budzą jego zainteresowanie, czyli wywołują taki stosunek do przedmiotu, który charakteryzuje się aktywnością poznawczą człowieka wobec tego przedmiotu. Zainteresowania, według A. Guryckiej (1989, s. 33), to względnie trwała obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata, przybierająca postać 6

7 ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu, przejawiająca się w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk. K. Zielińska (1975, s. 15) uważa, że zainteresowania zawodowe ucznia przejawiają się w: aktywności poznawczej (poszukiwaniu, zdobywaniu i gromadzeniu wiedzy o określonym rodzaju działalności zawodowej oraz poznawaniu dziedziny wiedzy, która znajduje zastosowanie w danych zawodach czy rodzaju pracy zawodowej); częstym podejmowaniu i wykonywaniu czynności zbliżonych w swym charakterze do zawodowych ; motywacji i uczuciach (tj. chęci poznawania danych zawodów i dziedziny wiedzy, lubieniu pewnego rodzaju pracy, działalności, chętnym jej podejmowaniu i wykonywaniu) (Zielińska, 1975, s. 15). Zainteresowania zawodowe zaczynają rozwijać się według D. Supera (1972) około 15 roku życia, a w wieku lat ustalają się. Pełna stabilizacja zainteresowań następuje dopiero po 21 roku życia. W życiu codziennym rzadko spotyka się ludzi o jednym zainteresowaniu. Najczęściej ludzie posiadają wiele zainteresowań. Często jedno zainteresowanie jest silniejsze, dominujące - centralne. Zainteresowanie centralne - jak podaje M. Kozakiewicz (1957, s. 15) - odznacza się trwałością i stosunkowo znaczną aktywnością. Takie zainteresowanie zapewnia zachowaniu jedność celu życiowego, harmonijne uwarunkowanie wszystkich poczynań człowieka w dążeniu do jednego celu głównego, w stosunku do którego inne będą sprawowały funkcje pomocnicze lub uboczne. Istnieją różne podziały zainteresowań. J. Woroniecka wymienia następujące zainteresowania: humanistyczne, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne, techniczne, opiekuńczo-wychowawcze, usługowe (za: Wojtasik, 1997, s. 72). A. Frydrychowicz (1994) podaje inną klasyfikację zainteresowań. Wymienia zainteresowania: handlowo-biurowe, techniczne, literackie, rolnicze, opiekuńcze, wojskowe, plastyczne, naukowe, muzyczne. Do badania zainteresowań służą inwentarze, ankiety, testy. Ogromną rolę w określaniu zainteresowań odgrywa obserwacja i autoanaliza. Brak znajomości swoich zainteresowań może prowadzić do podejmowania błędnych i trudnych do naprawienia decyzji o wyborze kierunku kształcenia i właściwego wyboru zawodu. 7

8 1.2. Zdolności i uzdolnienia Kolejnym czynnikiem warunkującym trafny wybór zawodu są zdolności, uzdolnienia terminy te w życiu codziennym bywają zamiennie używane. S. Gertsmann (1969, s. 167) określa uzdolnienia jako zespół czynników organicznych i związanych z nimi funkcjonalnie właściwości psychicznych umożliwiających szczególnie sprawne wykonywanie różnorodnych czynności i bardziej skomplikowanych działań. M. Kozakiewicz (1957, s. 11) zdolnościami nazywa takie właściwości psychiki ludzkiej, które warunkują pomyślne wykonanie jakiejś jednej lub kilku rodzajów czynności. B. Wojtasik (1997) podaje, że najczęściej wyróżnia się zdolności ogólne (do których zalicza się inteligencję), spostrzegawczość, wyobraźnię, zręczność i zdolności specjalne, ukierunkowane przedmiotowo, np. językowe, matematyczne, muzyczne, plastyczne, techniczne czy sportowe. Uzdolnienia, podobnie jak zainteresowania i inne właściwości psychiczne, rozwijają się w toku nabywania doświadczenia życiowego przez człowieka, szczególnie zaś w toku tych czynności, których wykonywanie zależy od danego uzdolnienia. Pomiar zdolności przeprowadza się za pomocą specjalnie skonstruowanych testów, jednak dokładny ich pomiar jest zadaniem trudnym. Zdolności mogą być podstawą rozwoju zainteresowań i często umożliwiają pokonywanie licznych trudności przy wyborze zawodu. Uświadomienie uczniom ich uzdolnień przed podjęciem decyzji o wyborze zawodu jest niezmiernie ważne, ponieważ każdy zawód wymaga różnych uzdolnień Temperament. Osobowość. Charakter Każdy człowiek jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. To, kim jest, objawia się przede wszystkim w tym, jak reaguje na rzeczy dookoła, wyraża się w tym, co sprawia mu przyjemność, a co powoduje niezadowolenie. Charakter jest jednym z istotnych wymiarów osobowości, przejawia się w zachowaniu, postępowaniu, czynnościach. Według M. Kozakiewicza (1957, s. 36), charakter oznacza całokształt właściwości stanowiących rdzeń psychiki człowieka, wyciskających piętno na wszystkich jego czynach i działaniach. Temperament z kolei według M. Grzywak-Kaczyńskiej (1975, s. 97) to wrodzona zdolność do 8

9 silniejszego czy słabszego przeżywania swojego życia, do silniejszej czy słabszej aktywności psychicznej. Temperament stanowi tę części składową naszej osobowości, która najsilniej jest związana z naszą cielesnością, tzw. konstytucją fizyczną. Wielu autorów zwraca uwagę na ścisłe powiązanie cech osobowościowych z wykonywanym zawodem. Określone środowisko pracy przyciąga niejako określony typ osobowościowy. Pełna zgodność w tym obszarze jest podstawą satysfakcjonującego życia zawodowego. Bardzo popularną w tym zakresie jest teoria osobowości zawodowej J. L. Hollanda (za: Pomianowski, 1996; Paszkowska-Rogacz, 2003; Wojtasik, 1997), który wyróżnia sześć typów osobowości i odpowiadających im środowisk pracy. Wybór zawodu zdaniem autora jest wyrazem dojrzałości osobowości. Holland akceptuje model człowieka zdeterminowanego społecznie. Uważa, że wytwarzanie się sześciu typów osobowościowych kształtuje się pod wpływem społecznym, zwłaszcza rodziny. Każdy typ osobowościowy szuka odpowiedniego dla siebie środowiska wśród ludzi. Satysfakcja z wykonywania konkretnej pracy zależy od stopnia zbieżności typu osobowości i środowiska pracy. Według Hollanda w wyborze zawodu można odczytać ekspresję całej osobowości, główne uwarunkowania jej rozwoju, w którym udział biorą czynniki wrodzone, społeczno-kulturowe oraz doświadczenie życiowe jednostki. Czynniki społecznokulturowe i osobiste doświadczenie sprawia, że jednostka wytwarza w sobie określone opinie i zróżnicowane postawy wobec świata pracy ogólnie i bardziej specyficzne nastawienia wobec różnych zawodów. W ten sposób osobowość jednostki strukturalizuje się wokół specyficznej aktywności zawodowej. W wielu przypadkach zainteresowania człowieka odnoszą się do szerokiego obszaru zawodowego. Między osobowością człowieka a środowiskiem zachodzi interakcja, która z kolei wyraża się w zachowaniu. Tylko w takim związku można przewidywać powodzenie jednostki na studiach, kursach zawodowych czy też w pracy zawodowej. Holland wymienia sześć typów osobowościowych: Typ społeczny ma emocjonalny stosunek do problemów ludzkich, szuka środowiska innych ludzi. Preferuje zajęcia zorientowane na pouczanie i pomaganie. Oznacza się żeńskimi cechami, zdolnościami werbalnymi, elokwencją, społeczną odpowiedzialnością, zdolnością do pracy z ludźmi. Chętnie podejmuje role pouczającego, pomagającego terapeuty. Typowe zawody 9

10 dla tego typu to: pedagog, doradca, nauczyciel, psycholog kliniczny, sędzia dla nieletnich, kierownik personalny, lekarz, pielęgniarka, itp. Typ realistyczny (motoryczny) - preferuje czynności oparte o siłę fizyczną, koordynację ruchową, zręczność. Wykazuje uzdolnienia techniczne, mechaniczne. Charakteryzuje go dążenie do rozwiązywania konkretnych zadań. Jest twardy, agresywny, tzw. męski. Preferowane zawody to: mechanik, elektryk, inżynier, rolnik, itp. Typ intelektualny (badający) - skupia się na zadaniach abstrakcyjnych. Próbuje zrozumieć siebie i organizować świat. Typy osobowości intelektualnej możemy znaleźć w zawodach: badacz, antropolog, astronom, matematyk, chemik, fizyk, edytor literatury naukowej, programista komputerowy, technik laboratoryjny, itp. Typ konwencjonalny (konformistyczny) - w swoich postawach i wartościach orientuje się na władzę i siłę autorytetu, miejsce w społeczeństwie, status, wynagrodzenie. Jest zorganizowany, praktyczny, uległy. Eksponuje siebie i swoje cele, a uspokojenie osiąga poprzez przystosowanie, podporządkowanie się, przyjmowanie podrzędnych ról. Stosuje się do poglądów i wskazówek innych. Unika sytuacji wieloznacznych, konfliktowych, szczególnie w stosunkach interpersonalnych. Charakterystyczne zawody to: operator, księgowy, kasjer, pracownik biurowy, sekretarka, rewizor, statystyk, bibliotekarz, pracownik banku, itp. Typ przedsiębiorczy jest typem osoby motywującej, pobudzającej innych do działania. Dominują u niego werbalne zdolności. Ujawnia cechy męskie przy wpływaniu, przekonywaniu, panowaniu i kierowaniu innymi. W sferze werbalnej jest agresywny, interesuje go siła, status przywódczy, męska postawa. Unika sytuacji wymagających długiego intelektualnego wysiłku. Do tej grupy zawodów można zaliczyć: przedsiębiorcę, zarządzającego, doradcę przemysłowego, kierownika, sprzedawcę, prawnika, urzędnika rządowego, itp. Typ estetyczno-artystyczny (twórczy) charakteryzuje go rozwinięta wyobraźnia i estetyka, typ introwersyjny, niedostatecznie poddany socjalizacji. Pełen emocjonalnego niepokoju, z silnym żeńskim akcentem. Pojawia się wśród kompozytorów, śpiewaków, pisarzy, dyrygentów, malarzy. Występuje w sztuce, muzyce, sztuce użytkowej, dziennikarstwie, itp. 10

11 Czyste typy osobowościowe występują rzadko, może dominować jeden lub dwa. Stąd też wynika taka różnorodność w preferencjach zawodów przez ludzi, ale i możliwość dokonywania zmian zawodu. Poznanie cech osobowości jednostki warunkuje wytworzenie u niej pewnego minimum dojrzałości do wyboru zawodu. Znajomość tych cech umożliwia trafne przewidywanie, jak człowiek zachowa się w różnych sytuacjach i okolicznościach życiowych, czego można się po nim spodziewać Stan zdrowia Przy kierowaniu ścieżką edukacyjną ucznia i wyborze zawodu należy brać pod uwagę także stan jego zdrowia. Każdy zawód ma określone wskazania i przeciwwskazania do jego wykonywania, w tym także, a może przede wszystkim, związane z predyspozycjami zdrowotnymi. M. Kozakiewicz (1957) podaje, że analiza stanu zdrowia ucznia (w porozumieniu z lekarzem medycyny pracy) jest istotna z dwóch powodów: z jednej strony, odradzanie uczniowi tych specjalności, do których kandydat nie posiada niezbędnej przydatności zdrowotnej lub fizycznej, z drugiej zaś strony, wyeliminowanie uczniów chorych lub defektywnych z takich zawodów, których wykonywanie mogłoby pogorszyć stan ich zdrowia lub nawet zagrozić ich życiu. B. Wojtasik (1997, s. 74) podaje, że na potrzeby poradnictwa zawodowego wyodrębniono 11 grup dyspanseryjnych, których nazwy pochodzą od schorzeń, wad rozwojowych lub sytuacji zaburzających prawidłowy rozwój człowieka. Grupa I dzieci z ryzyka okołoporodowego Grupa II wady wrodzone Grupa III przewlekłe zaburzenia odżywiania i stany niedoborowe Grupa IV zaburzenia w rozwoju somatycznym i psychicznym Grupa V wady i choroby narządu wzroku: wady refrakcji, zaburzenia widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barwnego Grupa VI przewlekłe choroby jamy nosowo gardłowej i uszu, zaburzenia słuchu i mowy; Grupa VII przewlekłe choroby układu oddechowego oraz astma i inne stany uczuleniowe Grupa VIII choroby i zaburzenia układu krążenia, choroba reumatyczna i choroby tkanki łącznej 11

12 Grupa IX przewlekłe choroby układu moczowego Grupa X trwałe uszkodzenia narządu ruchu i zaburzenia statyki ciała Grupa XI inne choroby przewlekłe wymagające czynnej opieki. Wśród uczniów z przeciwwskazaniami do wyboru zawodu są zarówno tacy, którzy mają niewielkie odchylenia w stanie zdrowia i nie mogą pracować zaledwie w kilku zawodach, jak i tacy, których stan zdrowia pozwala wykonywać bardzo ograniczoną ilość zawodów. Powyżej zostały omówione podstawowe czynniki wewnętrzne związane z samopoznaniem ułatwiające trafny wybór zawodu. Poznanie siebie jest warunkiem dobrego funkcjonowania jednostki i odpowiedniego kierowania własnym rozwojem. Podejmując pierwszą ważną decyzję w swoim życiu, młody człowiek musi zapoznać się z czynnikami niezależnymi od jego osoby. Dokonując wyboru dalszego kształcenia ukierunkowanego na zawód, uczeń musi zostać wyposażony w wiedzę dotyczącą dróg kształcenia, klasyfikacji zawodów oraz rynku pracy Wiedza w obszarze systemu kształcenia oraz rynku pracy Żyjemy w okresie reform, którym podlega także szkolnictwo. Podstawowa wiedza dotycząca rodzajów i typów szkół, które przygotowują do wybranego zawodu jest niezbędna do tego, aby dokonać trafnego, świadomego wyboru.. System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne. W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa od 7 do 18 roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. Biorąc pod uwagę fakt, iż zainteresowanie autorki pracy skupia się na uczennicygimnazjalistce, której będzie udzielane wsparcie w czynnościach decyzyjnych w obszarze edukacyjno-zawodowym, przedmiotem bardziej szczegółowych rozważań będzie szkolnictwo ponadgimnazjalne. Powołując się na dane uzyskane z Internetu (Wikipedia Wolna Encyklopedia) wyróżniamy następujące typy szkół: a) zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w szkołach wymienionych w punkcie e) i f), 12

13 b) trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, c) trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, d) czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, e) dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, f) trzyletnie technika uzupełniające dla absolwentów szkół wymienionych w lit. a), których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, g) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, h) trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy (www.wikipedia.org). Planując swoją ścieżkę edukacyjną oraz karierę zawodową, uczeń - mając dane dotyczące własnych predyspozycji psychofizycznych (tu dużą wagę przywiązuje się do możliwości intelektualnych) - musi zapoznać się z możliwością kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Osoby posiadające dyplom maturalny mogą kontynuować naukę na wyższych studiach zawodowych, po czym mogą podjąć naukę na uzupełniających studiach magisterskich lub bezpośrednio po maturze rozpocząć studia magisterskie. Podobnie jak ważna jest wiedza ucznia w zakresie ścieżek edukacyjnych, tak również ważna jest wiedza w zakresie ścieżek zawodowych. 13

14 Pod kierunkiem J. Kurianiuka (za: Wojtasik, 1997) opracowano klasyfikację zawodów, w której wyodrębniono dziesięć dużych grup na podstawie kryterium specjalizacji umiejętności : parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy (55 zawodów i specjalności); specjaliści (570 zawodów i specjalności); technicy i inny średni personel (368 zawodów i specjalności); pracownicy biurowi (75 zawodów i specjalności); pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (101 zawodów i specjalności); rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy (56 zawodów i specjalności); robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (434 zawody i specjalności); operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (626 zawodów i specjalności); pracownicy przy pracach prostych (89 zawodów i specjalności); siły zbrojne. Zawody można podzielić na dwie podstawowe grupy, stosując jako kryterium podziału doświadczenia rodzinne. Są to zawody związane z pracą z ludźmi i zawody związane z pracą z rzeczami (Wojtasik, 1997). Obecnie najczęściej stosowany jest podział zawodów wg J. Klimowa, który dokonał podziału na pięć typów: człowiek człowiek, człowiek dane symbol, człowiek technika, człowiek przyroda, człowiek obraz artystyczny (za: Wołejszo, 1990, s. 45). Informacji o zawodach dostarczają między innymi ulotki, filmy, programy komputerowe. Materiały można pozyskać w Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych, Urzędach Pracy, Biurach Kariery, Ochotniczych Hufcach Pracy lub na stronach internetowych, zajmujących się doradztwem zawodowym. Żyjemy w okresie wielkich przemian, zatem niektóre zawody, w nowych warunkach są mniej potrzebne, inne zupełnie zanikają. Powstają również nowe zawody, a w starych pojawiają się zupełnie nowe treści. W związku z przejściem od jednej formacji społeczno politycznej do drugiej zmienia się gospodarka rynkowa. Rynek pracy jest rynkiem specyficznym, ponieważ występuje na nim czynnik ludzki. Przedmiotem obrotu na tym rynku jest praca, a ściślej usługa pracy świadczona przez człowieka. Jest miejscem konfrontacji podaży i popytu na pracę. Jego podstawową funkcją jest dążenie do równoważenia obu tych elementów. Na rynku pracy może wystąpić równowaga pomiędzy podażą a popytem na pracę. Taki stan określa się jako stanem pełnego zatrudnienia. Rynek pracy może się charakteryzować 14

15 także brakiem równowagi pomiędzy podażą a popytem na pracę, który objawia się w postaci nadwyżki siły roboczej (bezrobocie) lub niedoboru rąk do pracy. Zadaniem młodego człowieka jest nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, po to, aby wybrać taki zawód, który daje możliwość podjęcia pracy po zakończeniu nauki. Młodzi ludzie, planując swoją ścieżkę edukacyjną, powinni zapoznać się z zasadami panującymi na lokalnym rynku pracy, tylko po to, aby w przyszłości, poszukując pracy, nie przeżywać stresu związanego z brakiem miejsc pracy. 15

16 Rozdział 2. Cel i problematyka badawcza Główny cel pracy to ukazanie sposobu wspomagania uczennicy o wysokich osiągnięciach w nauce szkolnej w procesie decyzyjnym odnośnie dalszego etapu kształcenia i w przyszłości wyboru odpowiedniego dla niej środowiska pracy. Organizując czynności badawczo-diagnostyczne szukano odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie są cechy psychiczne (obszar zainteresowań i upodobań, zdolności i cech osobowości) uczennicy II klasy gimnazjalnej Karoliny B. uzyskującej wysokie wyniki w nauce szkolnej? 2. Jakie są najbardziej optymalne drogi w zakresie dalszego kształcenia uczennicy Karoliny B. i wyboru w przyszłości satysfakcjonującego ją środowiska pracy? Kolejne rozdziały pracy prezentują czynności diagnostyczno-badawcze w celu uzyskania odpowiedzi na wyżej postawione pytania. 16

17 Rozdział 3. Przedstawienie sylwetki uczennicy Karoliny B. Karolina B. jest uczennicą II klasy gimnazjum. Pochodzi z rodziny o dobrym statusie społeczno-materialnym. Zamieszkuje w średniej wielkości mieście. Rodzice posiadają własny dom jednorodzinny. Rodzina składa się z czterech osób: rodzice oraz dwoje dzieci (Karolina lat 14 i Piotr lat 8). Rodzice wiekowo plasują się w przedziale lat. Oboje posiadają wykształcenie wyższe. Pracują zawodowo ojciec jest nauczycielem gimnazjalnym, matka pełni funkcję psychologa szkolnego. Karolina uczęszczała do przedszkola znajdującego się na osiedlu, gdzie zamieszkuje jej rodzina. Rodzice, kierując się dobrem dziecka i aktualną sytuacją rodzinną, zapisali dziewczynkę do szkoły podstawowej poza obwodem miejsca zamieszkania. Jak podają rodzice, Karolina miała duże trudności adaptacyjne, które ujawniały się potem przy kolejnych zmianach, szczególnie w klasie IV, kiedy wśród uczniów dokonano rotacji. Problemy te zaczęły rzutować na wynikach w nauce. Dziewczynka osiągała przeciętne rezultaty w tym względzie. Wymagała stałej motywacji do nauki oraz pomocy ze strony rodziców. Z wywiadu wynika, że ze względu na pewne trudności w nauce głównie z czytaniem, wolnym tempem pracy oraz zaburzeniami w koncentracji uwagi, Karolina została objęta badaniami psychologicznymi. Uzyskany wynik IQ (WISC R) wskazywał na dolną granicę inteligencji przeciętnej. Poprawa w nauce nastąpiła w klasie V. Przeprowadzone wówczas badanie psychologiczne kontrolne wykazało istotną zmianę funkcjonowania intelektualnego górna granica na poziomie przeciętnym. Uczennica uzyskiwała coraz lepsze wyniki w nauce. W klasie VI uzyskała końcowo roczną średnią ocen równą 4,8. Naukę w gimnazjum rozpoczęła już w obrębie obwodu szkoły podstawowej, którą kończyła. W klasie znalazła się grupa młodzieży z jej byłej klasy, co znacznie ułatwiło dziewczynie start. W klasie pierwszej wyróżniała się z przedmiotów humanistycznych, głównie języka polskiego i historii. Podjęła się udziału w konkursie międzyszkolnym z wiedzy o mitologii. Otrzymała wyróżnienie, co dla pierwszoklasisty było dużym sukcesem, gdyż brali w nim udział uczniowie klas starszych. Karolinie nie sprawiały kłopotów także przedmioty ścisłe. Na koniec roku uzyskała średnią ocen 5,3. Karolina chętnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Pełni obecnie funkcję przewodniczącej klasy oraz jest sekretarzem w samorządzie szkolnym. Ma liczne grono przyjaciół, głównie z klasy, z którymi chętnie spędza czas wolny. Postrzegana jest jako 17

18 osoba pogodna, wesoła. Lubi mieć swoje zdanie, charakteryzuje ja upór i stanowczość, głównie w sprawach, na których jej szczególnie zależy. Rodzice uważają Karolinę za osobę, która spontanicznie wyraża emocje, bywa chwiejna i drażliwa, co jest typowe dla jej fazy rozwojowej. Zauważają to, że jest bardzo obowiązkowa i sumienna w pracy szkolnej. Do obowiązków domowych należy ją motywować. Potrafi poprosić o pomoc, gdy napotyka trudności. Chętnie wyraża swoje zdanie i poglądy. Pomaga słabszym w nauce. Chętnie dzieli się z rodzicami swoimi przeżyciami, opowiada o zdarzeniach szkolnych. Karolina lubi słuchać muzyki, ma swoich ulubionych wykonawców. Uczęszcza na chórek szkolny. Obecnie chętnie czyta ksiązki. Fascynuje się mitologią. Ma także drobne sukcesy w dziedzinie plastyki. Zapytana o swoje plany na przyszłość wiąże je z zawodem prawnika. 18

19 Rozdział 4. Metody wykorzystane w czynnościach diagnostyczno-badawczych Jak podaje T. Pilch i T. Bauman (2001, s. 71), Metoda badań to zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych, obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego. Według A. Kamińskiego, Techniki badawcze to przede wszystkim sposoby zbierania materiału oparte na starannie opracowanych dyrektywach (dokładnych, jasnych, ścisłych), weryfikowanych w badaniach różnych nauk społecznych i dzięki temu posiadających walor użyteczności międzydyscyplinarnej. Mają charakter instrukcji tym użyteczniejszej im wierniej stosowanej (za: Wroczyński i Pilch, 1974, s. 54). Technika badawcza ogranicza się do czynności pojedynczych lub pojedynczo jednorodnych. Metoda zaś zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze, zarówno koncepcyjnym, jak i rzeczowym, zjednoczonych celem generalnym i ogólną koncepcją badań. Warto przytoczyć tu także pojęcie narzędzia badawczego, które jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań (Pilch i Bauman, 2001). Stwierdzić należy, że metoda jest pojęciem najszerszym i nadrzędnym w stosunku do techniki i narzędzia badawczego. Technika z kolei jest pojęciem podrzędnym do metody i nadrzędnym w stosunku do narzędzia badawczego. To ostatnie ma zakres najwęższy (Pilch i Bauman, 2001). Osiągnięcie celu poprzez rozwiązanie problemów badawczych było możliwe dzięki zastosowaniu dla potrzeb niniejszych badań metody sondażu diagnostycznego, w skład którego wchodziły następujące techniki badawcze: Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) autorstwa A. Matczak i inni (2006); Inwentarz Zainteresowań A. Frydrychowicz i inni (1994); Kwestionariusz Preferencji Zawodowych JOB 6 autorstwa S. Retowskiego (http://www.doradca-zawodowy.pl); Test Wartości G. Gwisa (http://www.pppkonst.webd.pl/materiały /poradnictwo/preferencje.doc); Kwestionariusz Co wybierzesz? ; 19

20 Test EQ FPL (http://new-arch.rp.pl/artykul/446297; Kwestionariusz służący do pomiaru cech w ujęciu Wielkiej Piątki; skonstruowany na podstawie pytań P. Bąbla (2005a; 2005b; 2005c; 2005d; 2005e); Test oryginalności wyobraźni i myślenia Cate Franck (za: Popek, 1988); WISC R D. Wechslera (Skala inteligencji D. Wechslera dla dzieci wersja zmodyfikowana A. Matczak i in., 1991); wywiad (z nauczycielem-wychowawcą uczennicy); analiza dokumentacji szkolnej (bieżące oceny z dziennika szkolnego, świadectwo ukończenia klasy I gimnazjum) Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji (WKP) Kwestionariusz WKP (Matczak i in., 2006) przeznaczony jest do użytku w poradnictwie zawodowym i urzędach pracy. Wyniki informują o nasileniu zainteresowań badanego różnego rodzaju czynnościami, skupionymi w skalach określających zainteresowania: językowe (JĘZ), matematyczno logiczne (MATL), praktyczno techniczne (PRT), praktyczno estetyczne (PRE), opiekuńczo usługowe (OPK), kierowniczo- organizacyjne (KIER), biologiczne (BIOL). Dostarczają wiedzy o jego preferencjach dotyczących sposobu działania, określonego na płaszczyźnie Planowanie Improwizacja (PLAN) i intensywności stymulacji w środowisku pracy (STYM). Dzięki metodzie można zarówno wyszukać zawody dopasowane do preferencji osoby badanej, jak i wskazać typy zawodów niezgodne z tymi preferencjami. Dane uzyskane za pomocą WKP są pomocne we wspomaganiu decyzji badanego związanych z wyborem kierunku kształcenia lub dokształcania się, podejmowaniem pracy lub przekwalifikowaniem się. WKP składa się z ośmiostronicowego arkusza, na którym rozmieszczonych jest 133 stwierdzeń dotyczących różnych zainteresowań, czynności. Przeznaczony jest do badań indywidualnych, jak i zbiorowych. 20

21 4.2. Inwentarz Zainteresowań Inwentarz Zainteresowań (Frydrychowicz i in., 1994) dotyczy różnych sfer aktywności młodego człowieka. Dostarcza dwóch rodzajów informacji o zainteresowaniach badanych. Część I, podstawowa, informuje o zainteresowaniach inwentaryzowanych. Pytania zawarte w części I tworzą dziewięć skal, które odpowiadają dziewięciu kategoriom zainteresowań zawodowych. Są to następujące skale: handlowo-biurowe, techniczne, literackie, rolnicze, opiekuńcze, wojskowe, plastyczne, naukowe, muzyczne. Część II, uzupełniająca, informuje o zainteresowaniach deklarowanych, wyrażanych, dotyczy samoświadomości w zakresie przydatności zawodowej. Dostarcza ona istotnych informacji o osobie badanej, gdyż preferencja jakiegoś zawodu deklarowana przez badanego informuje jednocześnie o jego motywacji, wiedzy na temat wybranego zawodu czy rozumieniu siebie, własnych możliwości i aspiracji. Istotne jest określenie zgodności pomiędzy profilem zainteresowań uzyskanym w części I a deklarowanymi zainteresowaniami badanego. Badanie Inwentarzem Zainteresowań można przeprowadzać zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Czas badania nie jest limitowany, wynosi przeciętnie około dwudziestu minut Kwestionariusz Preferencji Zawodowych JOB 6 Kwestionariusz Preferencji Zawodowych JOB 6 S. Retowskiego (http://www.doradca-zawodowy.pl) opisuje różne rodzaje codziennych zachowań powiązanych z pracą zawodową. Ujęte są one w sześciu podskalach: orientacji realistycznej, orientacji badawczej, orientacji przedsiębiorczej, orientacji artystycznej, orientacji społecznej i orientacji konwencjonalnej. Nawiązuje do teorii typów osobowości J. L. Hollanda. Badany ma za zadanie ocenić siebie samego uwzględniając opisane sytuacje w oparciu o pięciostopniową skalę. Badanie można prowadzić zarówno indywidualnie, jak i grupowo. 21

22 4.4. Test Wartości Test Wartości w opracowaniu G. Gwisa jest narzędziem badającym preferowane wartości, które wyrażają stosunek do pracy i ludzi, określają komponenty osobowościowe i potrzeby oraz wyznaczają nadrzędne cele współczesności w subiektywnym odczuciu badanego. Ma on za zadanie określić nasilenie ważności podanych twierdzeń na sześciostopniowej skali. Wyniki porządkuje się zgodnie kluczem. W ten sposób wyodrębnia się sześć typów: polityczny (przedsiębiorczy), społeczny, teoretyczny (badawczy), realistyczny, konwencjonalny, estetyczny (artystyczny). Opisane typy odpowiadają typom osobowości zawodowej J. L. Hollanda (Gwis, Kwestionariusz Co wybierzesz? Kwestionariusz określa typ osobowości zawodowej i preferencje zawodowe. Badany ma za zadanie zapoznać się z sześcioma opcjami oznaczonymi wielkimi literami: R, B, A, S, K, P. Odpowiadają one typom osobowości zawodowej J. L. Hollanda. Posługując się punktacją od 1 do 5 badany ma zaznaczyć cyfrę, którą przyporządkowuje danemu opisowi. Respondent wybiera także z przedstawionych list zawodów te, które interesują go w najwyższym stopniu Test EQ FPL Test EQ FPL opracowała łódzka firma FPL Sp. z o.o. Ekspert w Zarządzaniu Personelem (http://new-arch.rp.pl/artykul/446297; /446298). Test ten bada inteligencję emocjonalną, którą wyznaczają następujące kompetencje: samoświadomość rozumiana jako umiejętność rozpoznawania własnych emocji oraz ich związku z podejmowanymi działaniami; samoocena umiejętność akceptacji własnej osoby; samokontrola wyrażana w umiejętności kształtowania emocji w zgodzie z własną wolą; sumienność umiejętność czerpania satysfakcji z wypełniania zadań zgodnie z przyjętymi standardami; 22

23 adaptacja umiejętność zachowywania poczucia bezpieczeństwa niezależnie od zachodzących zmian; motywacja zdolność czerpania radości i uporządkowanego dążenia do wyznaczonych sobie celów; empatia doświadczanie emocji innych ludzi; perswazja umiejętność wzbudzania u innych emocji sprzyjających pożądanych przez nas zachowaniom; przywództwo zdolność wywołania u innych emocjonalnego zaangażowania w realizowanie naszej wizji; współdziałanie utrzymywanie emocjonalnej tożsamości zespołu sprzyjającej osiąganiu jego celów. Powyższe kompetencje dają się ująć w trzy zasadnicze grupy: psychologiczne, które dotyczą efektywności funkcjonowania podczas działania (samoświadomość, samoocena, samokontrola); prakseologiczne, dotyczą efektywności funkcjonowania podczas działania (sumienność, adaptacja, motywacja); socjologiczne, związane z aspektami funkcjonowania emocjonalnego odpowiedzialnego za zachowania społeczne (empatia, perswazja, przywództwo, współdziałanie) (za: Stawowa, title=zzl_modu%c5%82_11). Test składa się z 40 stwierdzeń opisujących zachowania i odczucia ludzi. Badany ma za zadanie zaznaczyć to, które prezentuje jego przeświadczenia w danym względzie Kwestionariusz pomiaru cech w ujęciu Wielkiej Piątki Kwestionariusz pomiaru cech w ujęciu Wielkiej Piątki bazuje na pytaniach P. Bąbla (2005a; 2005b; 2005c; 2005d 2005e). Nawiązuje do modelu osobowości w ujęciu P. T. Costy i R. McCrae (za: Pervin i John, 2002; Strelau i Zawadzki, 2008). Obejmuje pięć głównych czynników: neurotyczność jest wymiarem odzwierciedlającym przystosowanie emocjonalne versus emocjonalne niezrównoważenie; oznacza podatność na doświadczenie negatywnych emocji, takich jak strach, zmieszanie, niezadowolenie, gniew, poczucie winy oraz wrażliwość na stres psychologiczny; 23

24 ekstrawersja charakteryzuje jakość i ilość interakcji społecznych oraz poziom aktywności, energii i zdolność do odczuwania pozytywnych emocji; otwartość na doświadczenie opisuje tendencję jednostki do poszukiwania i pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję wobec nowości i ciekawość poznawczą; ugodowość opisuje pozytywne versus negatywne nastawienie do innych ludzi, orientację interpersonalną przejawiającą się w altruizmie versus antagonizmie, doświadczanych uczuciach, myślach i działaniu; sumienność charakteryzuje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel, inaczej mówiąc, opisuje stosunek człowieka do pracy. Kwestionariusz składa się z 95 stwierdzeń. Osoba badana ma ustosunkować się do nich zaznaczając TAK lub NIE Test oryginalności wyobraźni i myślenia Cate Franck Test Cate Franck, prezentowany m.in. w pracy Z. Pietrasińskiego (1969) oraz R. Popek (1988), jest amerykańskim testem rysunkowym. Służy do badania oryginalności wyobraźni i myślenia. Jego zadaniem jest wykrywanie skojarzeń najbardziej odległych, niezbędnych do dokonywania odkryć i wynalazków. Im rysunki są mniej stereotypowe i bezpośrednie, tym bardziej świadczą o oryginalności, która może przejawiać się w myśleniu typu twórczego Skala Inteligencji Wechslera WISC-R Test WISC R (za: Matczak i in., 1991) jest najczęściej używanym testem badającym inteligencję, stosowanym dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Zestaw skal testowych ma na celu uchwycenie sposobu funkcjonowania dziecka w ściśle określonych warunkach, nie zaś określenie jego wiedzy. Badanemu nie wolno zmieniać podanego sposobu prezentacji poszczególnych prób, literować wyrazów, udzielać dziecku pomocy innej, niż została ona wskazana w podręczniku. Nie można dowolnie zmieniać podanych granic czasowych. Podczas badania należy starać się o wprowadzenie nastroju naturalnego spotkania i interesującego zajęcia. Badający może wzmacniać wysiłki dziecka. Najczęściej badanie zajmuje od 50 do 75 minut. 24

25 Skala składa się z 10 testów zasadniczych i 2 zastępczych (te ostatnie mogą być stosowane jako testy uzupełniające w celu uzyskania dodatkowych informacji o badanym lub traktowane zastępczo w przypadku, gdy niemożliwe jest użycie któregoś z testów zasadniczych). Połowa z nich należy do testów słownych, druga połowa bezsłownych. Oba rodzaje testów ułożone są w kolejności naprzemiennej. Poniżej omówione zostaną poszczególne podtesty wchodzące w skład skali w kolejności, w jakiej są stosowane podczas prowadzenia badania: wiadomości test składa się z 29 pozycji; pytania dotyczą wiadomości z różnych dziedzin, zarówno informacji uzyskiwanych w życiu codziennym, jak i wiedzy odległej od bezpośrednich doświadczeń dziecka, przekazywanej w szkole, itp.; maksymalny wynik wynosi 29 pkt (1 pkt za poprawną odpowiedź na każde pytanie); test bada wiedzę jednostki uzależnioną od procesów kształcenia i kultury jej otoczenia (zakres i głębokość opanowanej wiedzy, rozumienie i pamięć długotrwałą); uzupełnianie obrazków test składa się z 26 pozycji, wymagających wskazywania brakujących elementów przedstawionych na obrazkach przedmiotów; maksymalny czas ekspozycji obrazków wynosi 20 sekund; za każdą prawidłową odpowiedź badany może uzyskać 1 punkt maksymalny wynik to 26 punktów; test bada zdolność wykrywania istotnych braków w spostrzeganym polu percepcyjnym; podobieństwa obejmuje 16 pytań wymagających wskazywania podobieństw między parami wymienionych z nazwy przedmiotów lub pojęć; maksymalny wynik uzyskany podczas badania wynosi 32 punkty; test bada zdolności abstrahowania oraz logicznego myślenia; porządkowanie obrazków składa się z 11 pozycji poprzedzonych pytaniem próbnym; zadania wymagają układania we właściwym porządku obrazków przedstawiających historyjki, których treści badany musi się domyślić; jest on limitowany czasowo; maksymalny wynik 44 punkty; test określa zdolność rozumienia sytuacji i ich sensownego ujmowania; arytmetyka należy do niego 18 zadań arytmetycznych; badany zapoznany zostaje przez badającego z treścią zadania, następnie podaje wynik po obliczeniach pamięciowych; wymaga stosowania limitów czasowych; 25

26 maksymalny wynik 18 punktów; test bada zdolność koncentracji i rozwiązywania arytmetycznych problemów; wzory z klocków test składa się z 11 zadań, wymagających odtwarzania za pomocą początkowo czterech, a później dziewięciu klocków, wzorów geometrycznych przedstawionych na obrazkach; podczas pracy obowiązują limity czasowe; maksymalny wynik 44 punkty; test bada integrację wzrokowo-ruchową, zdolność orientacji przestrzennej; słownik opiera się na 32 pozycjach wymagających podawania znaczeń słów; użyte słowa są ułożone według wzrastającego stopnia trudności; maksymalny wynik 64 punkty, test bada rozumienie werbalne, zdolność reprodukcji przyswojonej wiedzy, zakres i adekwatność w definiowaniu pojęć (stopień opanowania języka), zdolność uczenia się; układanki test składa się z czterech zadań poprzedzonych przykładem, wymagających składania całości z 6 8 części; obejmuje limity czasowe; maksymalny wynik 48 punktów; test bada zdolność analizy i syntezy w oparciu o materiał konkretny; rozumienie obejmuje 16 pozycji dotyczących postępowania w sytuacjach codziennych i zasad rządzących życiem społecznym; maksymalny wynik 32 punkty; test bada zdolność jednostki do korzystania z posiadanego doświadczenia życiowego i jego oceny, umiejętność analizowania i oceniania przyczyn rutynowych sposobów postępowania; kodowanie - składa się z dwu alternatywnych wersji, z których jedna (A) przeznaczona jest dla dzieci w wieku poniżej 8 lat ( maksymalny wynik 50 punktów), druga (B) dla dzieci w wieku 8 lat i starszych (maksymalny wynik 93 punkty); zadania wymagają wpisania, zgodnie z podanym kluczem, właściwych znaków graficznych pod odpowiadającymi im symbolami; wykonanie testu jest ograniczone czasowo; test służy do pomiaru koordynacji wzrokowo ruchowej, odporności na dystraktory oraz zdolność uczenia się, motywacji; powtarzanie cyfr test zastępczy, składa się z dwu części, z których pierwsza wymaga powtarzania szeregów liczb jednocyfrowych wprost, druga zaś wspak; każda z nich obejmuje 7 zadań; kolejne zadania zawierają szeregi o wzrastającej liczbie elementów, przy czym każde obejmuje dwie próby, 26

27 z których zawsze przeprowadza się obie; maksymalny wynik 28 punktów; miernik zakresu pamięci bezpośredniej i jej pojemności, koncentracji uwagi; labirynty test zastępczy, składa się z 9 zadań wymagających odszukiwania wyjścia z labiryntów przez rysowanie drogi; obejmuje limity czasowe; maksymalny wynik 36 punktów. Po zakończeniu badania i przypisaniu każdej odpowiedzi właściwej liczby punktów, należy obliczyć sumy punktów w poszczególnych testach stanowią one wyniki surowe. Po określeniu wieku badanego należy w tabelach norm dla tego wieku odszukać odpowiadającą uzyskanemu wynikowi surowemu w danym teście wartość wyniku przeliczonego. Obok wyników przeliczonych, należy określić wartości uzyskanych przez badanego ilorazów inteligencji, obliczając wyniki w skali słownej, bezsłownej i pełnej. Wynik w skali słownej jest równy sumie wyników przeliczonych z pięciu testów słownych, podobnie w skali bezsłownej. Wynik w skali pełnej jest sumą wyników skali słownej i bezsłownej. Interpretacji wyników dokonuje się na bazie poszczególnych testów, skal. Istotnym źródłem informacji jest analiza profilu. Obejmuje ona określenie silniejszych i słabszych stron badanego oraz ocenę, jak duże są rozbieżności miedzy wynikami różnych testów Wywiad Znaczenie rozmowy jako metody badawczej jest istotnym źródłem informacji. S. Kowalik (za: Strelau, 2000, s. 446) określa rozmowę jako proces komunikacji językowej (i ewentualnie pozajęzykowej) między psychologiem a osobą badaną, gdzie ten pierwszy swoimi celowo formułowanymi wypowiedziami przyczynia się uzyskiwania informacji o faktach z życia osoby badanej, o jej dawnych lub aktualnych przeżyciach ( ) związanych z tymi faktami oraz o sposobach organizowania przez nią wiedzy. Istnieje wiele różnych typów wywiadu. W badaniach własnych do zebrania informacji istotnych na temat uczennicy Karoliny B. i jej środowiska rodzinnego posłużono się wywiadem rozumianym jako rozmowa kierowana. Rozmówcą był nauczyciel wychowawca uczennicy. Pytania skierowane do nauczyciela dotyczyły między innymi: nauki: w jakich przedmiotach czuje się najlepiej, z czym sobie nie radzi, ma trudności; 27

28 jak ocenia się sam proces uczenia: tempo uczenia się, pracy, koncentrację uwagi, zdolność do zapamiętywania, motywację do pracy, itp. dojrzałości społecznej, emocjonalnej (łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie, podatność na stres, itp.); struktury środowiska rodzinnego i jego wpływu na funkcjonowanie uczennicy; zainteresowań, upodobań, zdolności przejawianych przez uczennicę. Wywiad miał charakter swobodnej rozmowy Analiza dokumentacji szkolnej Podczas zbierania danych do niniejszej pracy wykorzystano jako źródło informacji dokumentację szkolną odnoszącą się uczennicy Karoliny B. Dokonano analizy jej ocen szkolnych na podstawie: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej; świadectwa ukończenia klasy I gimnazjum; ocen cząstkowych za I semestr nauki w klasie II gimnazjum. 28

Aurelia Warwasiewicz

Aurelia Warwasiewicz WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie Aurelia Warwasiewicz ZGODNOŚĆ OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ UCZNIA TECHNIKUM FRYZJERSKIEGO Z WYBRANYM PRZEZ NIEGO TYPEM KSZTAŁCENIA. STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Podstawy poradnictwa kariery

Podstawy poradnictwa kariery Podstawy poradnictwa kariery Poradnik dla nauczycieli Bożena Wojtasik Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2011 Projekt Euroguidance Projekt Euroguidance realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Want2Learn Chcę się uczyć

Want2Learn Chcę się uczyć PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice www.want2learn.pl 1 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ)

Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ) 1 Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych (WOPZ). Podręcznik testowy Wydawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS Robert Meller ul. Jasnogórska

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej

Aneta Jegier, Beata Szurowska. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej Aneta Jegier, Beata Szurowska Moje ćwiczenia Program edukacji wczesnoszkolnej Recenzja dr Anna Mikler-Chwastek Redakcja Aneta Jegier Marek Kornacki Korekta Małgorzata Taczanowska Copyright by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula

Poradnictwo. kariery przez całe życie. Dorota Pisula Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula P Poradnictwo kariery przez całe życie Dorota Pisula Warszawa 2009 Ilustracje: Malwina Wieczorek-Bradé Projekt graficzny okładki: Pracownia C&C Sp. z

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych

Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych Raport z badania pn. Diagnoza kompetencji społecznych osób bezrobotnych dr Marcin Kęsy Zielona Góra 2015 2 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Sylwester Bębas Skrypt dla opiekunów praktyk Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Projekt pn. Najlepsze programy praktyk

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela

Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I III szkoły podstawowej Poradnik dla nauczyciela Iwona Fechner-Sędzicka Barbara Ochmańska Wiesława Odrobina Rozwijanie zainteresowań i

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek

Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek Poznań 2012 Opracowanie merytoryczne: Grażyna Kozioł, Renata Zaborek Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej Podręcznik użytkownika modelu Produkt wykonany w ramach i w celu realizacji

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo